__MAIN_TEXT__

Page 25

Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 23

||

Post za zdrave

23

otroci, ki laËni prihitijo iz πole, motijo veliko manj kot vsi fldobronamerneæi«. Postenje med delom

Postiti se je mogoËe tudi med vsakdanjim delom. Takπno postenje poteka zveËine med lastnimi πtirimi stenami in na delovnem mestu. Poznam mnogo ljudi, ki to redno poËnejo, saj menijo, da aktivni vsakdanjik πe posebno uËinkovito zavira æeljo po hrani. Toda postenje med opravljanjem rednega dela zahteva zelo veliko discipline in notranje gotovosti. »e se odloËite za takπen naËin, se morate zavedati, da je to oteæena oblika postenja. A Ëe ste se æe kdaj postili tako ali drugaËe, veste, kaj zmorete oziroma kaj si lahko naloæite. Poleg πtevilnih skuπnjav, ki ste jim v sluæbi izpostavljeni, in pomislekov vaπih kolegov, obstajajo πe druge nevarnosti, ki jih morate vsekakor upoπtevati.

K D A J S E N E S M E T E SA M O S T O J N O P O S T I T I ?

› »e imate tudi potem, ko ste prebrali to knjigo, πe vedno pomisleke glede postenja.

› »e vas æe dalj Ëasa muËita melanholija in depresija ali imate teæave z æivci.

› »e ste po prestani bolezni ali operaciji πe izËrpani. › »e ste preobremenjeni, æivËni in razdraæeni. PoËakajte, da se boste spet poËutili bolje. › »e trpite zaradi motenj hranjenja, kot sta bulimija ali anoreksija, se lahko postite samo v okviru psihoterapevtskega zdravljenja. › »e morate redno jemati zdravila. V takπnem primeru poiπËite primerno kliniko za postenje ali se posvetujte z usposobljenim zdravnikom za postenje.

› »e niste popolnoma prepriËani, ali πe sodite med zdrave, se obrnite na svojega osebnega zdravnika, ki vas bo pregledal in preveril morebitne dejavnike tveganja. »e se boste postili prviË, je idealno, Ëe za to izberete kliniko za postenje. › Vsi, ki menijo, da niso zdravi ‡ na primer ljudje s prenizkim ali previsokim krvnim tlakom, z znatno preveliko teæo ali rakom v druæini (glejte tudi stran 99) ‡ naj se pred zaËetkom postenja posvetujejo z zdravnikom, ki ima izkuπnje s postenjem. Skrbno preberite poglavje o zdravilnem postu (od strani 104).

Profile for Mozaik knjiga

Prerojeni s postom  

Post ni stradanje, temveč naraven del človeškega življenja. Postenje spodbuja naravne samozdravilne moči, čisti in razstruplja telo ter izbo...

Prerojeni s postom  

Post ni stradanje, temveč naraven del človeškega življenja. Postenje spodbuja naravne samozdravilne moči, čisti in razstruplja telo ter izbo...

Profile for gorances
Advertisement