Page 1

s posto ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

Prerojeni s postom

Dr. Hellmut Lützner

› Preizkušen: strokoven program specialista internista, ki zagotavlja, › ›

da bo postenje potekalo brez težav. Preprost: natančni napotki in načrt za vsak dan postenja – od uvodnega razbremenilnega dneva prek postnih dni do prehoda na običajno prehrano. Priljubljen: priročnik Prerojeni s postom je v Nemčiji najuspešnejša knjiga o postenju – v 30 letih je prodanih več kot dva milijona izvodov.

19,95 €

PREROJENI S POSTOM oprema.indd 2

› Miti in resnica o postu – temeljna načela › Napotki za postenje brez težav in občutka lakote › Popoln tedenski program za obnovo telesa in duha

Lützner

Postenje spodbuja naravne samozdravilne moči, čisti in razstruplja telo ter izboljšuje telesno in duševno počutje. Priročnik Prerojeni s postom vsebuje vse, kar morate vedeti o postu, da se ga lahko lotite pravilno, uspešno in pozitivno naravnano.

Prerojeni s postom

Post ni stradanje, temveč naraven del človeškega življenja.

12/15/09 12:47:49 PM


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:45

Page U2


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:45

Page 1

Dr. Hellmut L端tzner

Prerojeni s postom


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:45

Page 2

2

U VO D Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Drugi dan posta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Tretji dan posta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Preostali del postnega tedna . . . . . . . . . . . 43

POST SODI K ÆIVLJENJU . . . . . . . . . . . 7

Post ‡ kdo ga pozna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Post in bolezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Post in zmogljivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Postiti se pomeni æiveti brez hrane . . . . . . 11 Post v æivalskem svetu . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Korenine Ëloveπkega posta . . . . . . . . . . . . 14 Iz teorije v prakso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ObiËajne in uspeπne oblike postenja . . . . 19 Post za zdrave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kako se je najbolje postiti? . . . . . . . . . . . . 21 Kratek pregled postnega tedna . . . . . . . . . 26

P R A KSA SA M O S T O J N O P O S T E N J E . . . . . . . . . 31

Pravilna priprava na postenje . . . . . . . . . . 32 Zdaj gre zares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Recepti za razbremenilni dan . . . . . . . . . . 34 Recepti za postne napitke . . . . . . . . . . . . . 35 Recepti za sluznate jedi . . . . . . . . . . . . . . . 37 Postni teden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Razbremenilni dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 To je dovoljeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Prvi dan posta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Pravilno postenje brez teæav . . . . . . . . . . . 44 Pripravljeni za novi dan . . . . . . . . . . . . . . 45 flOdvoz odpadkov« iz telesa . . . . . . . . . . . 46 Zmogljivost med postom . . . . . . . . . . . . . 50 PoËitek in sprostitev. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Dobro poËutje med postnim tednom . . . . . . . . . . . . . . . . 54 NoË med postenjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Poskrbite za toploto . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 O brezvoljnosti … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 … in krizah med postenjem . . . . . . . . . . . 59 Zmanjπanje teæe: pozitiven stranski uËinek . 61 Razgrajevanje koristi zdravju . . . . . . . . . . 63 Osebni podatki o postu . . . . . . . . . . . . . . . 64 Kozmetika od znotraj . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Premagane skuπnjave . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kako lahko pomaga partner? . . . . . . . . . . 69 Post kot uvod v spremembo prehrane . . . 72 U VA J A L N I D N E V I I N » A S P O P O S T U . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

ZakljuËek posta in uvajanje obiËajne prehrane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nakupovanje za uvajalne dneve . . . . . . . . 77 Jedilnik za uvajalne dneve . . . . . . . . . . . . . 78 Telo med uvajanjem obiËajne prehrane . . 86 Nastajanje prebavnih sokov. . . . . . . . . . . . 87


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 3

Vsebina

Krvni obtok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Vodno ravnoteæje v telesu . . . . . . . . . . . . . 87 Delovanje Ërevesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Popostne teæave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Napake med privajanjem na obiËajno prehrano ‡ resniËna zgodba . . . . . . . . . . . 90 Ohranimo pridobitve posta . . . . . . . . . . . 92 Izkuπnje krepijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Zmerno uæivanje hrane . . . . . . . . . . . . . . . 93 Preusmeritev na polnovredno prehrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Polnovredna prehrana ‡ 12 preprostih pravil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Post ‡ Ëas poglobljenega razmiπljanja . . . 98 Preventivno postenje . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Odpoved nikotinu in alkoholu . . . . . . . . 101

P O S T KOT T E R A P I J A . . . . . . . . . . . . . . 103

Kaj je pravzaprav zdravilni post? . . . . . . 104 O stroπkih in koristih. . . . . . . . . . . . . . . . 105 Postenje ‡ korenita metoda . . . . . . . . . . 107 Kdo sodi na kliniko za postenje?. . . . . . . 108 Zdravljenje s postom v zdravstveni ustanovi . . . . . . . . . . . . . . . 110

P O D AT KOV N I K Knjige, ki vam bodo v pomoË . . . . . . . . . 112 Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Kazalo receptov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Postni teden ‡ hitra navodila . . . . . . . . . 116 Osebni postni dnevnik . . . . . . . . . . . . . . 124

3


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 4

AV TO R

Dr. med. Hellmut Lützner, zdravnik specialist za interno medicino, je bil rojen leta 1928. Post, ki so ga izvajali tudi v domaËi hiπi, je bil vedno srediπËe njegove dejavnosti. S postenjem se je ukvarjal kot staæist v Dresdnu in Berlinu ter kot zdravnik specialist za post v kliniki Buchinger ob Bodenskem jezeru. Leta 1975 je prevzel zdraviliπko kliniko Überlingen, ki je specializirana za zdravljenje prehransko pogojenih bolezni. Leta 1976 je ob televizijski oddaji Post za zdrave Bavarske radiotelevizije izπla knjiga Prerojeni s postom, ki je postala uspeπnica in so jo doslej prodali v veË milijonih izvodov. V sodelovanju s Helmutom Millionom, glavnim kuharjem klinike, je leta 1984 izπla knjiga, namenjena za Ëas po postenju z naslovom Pravilna prehrana po postu. Obe knjigi sta temeljna uËna pripomoËka za novi poklic vodje postenja, za katerega se sluπatelji pripravljajo na Nemπki kliniki za post v Jeni.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 5

Predgovor

P R E D G OVO R

Ko je Bavarska radiotelevizija leta 1976 prviË predvajala televizijski teden postenja, ni nihËe mogel slutiti, kako priljubljeno bo postalo postenje. SoËasno je izπla knjiga z naslovom Prerojeni s postom. Ob pomoËi tega zdravstvenega vodnika se je s samostojnim postenjem doslej seznanilo veË milijonov ljudi, ki so na lastni koæi doæiveli, kaj pomeni post: zmanjπanje telesne teæe, razstrupljanje telesa, predvsem pa veËjo zmogljivost in boljπe poËutje. Vendar pa povod za postenje nikakor ni samo æelja, da bi se na hitro znebili nekaj odveËnih kilogramov. Mnogi ljudje bi radi ugotovili, ali dejansko lahko æivijo brez Ëvrste hrane in kako se ob tem poËutijo. Drugi Ëutijo, da je v njihovem æivljenju nekaj narobe in da bi bilo to treba spet spraviti v red. Posebno dobro se je izkazalo skupinsko postenje pod vodstvom izkuπenih strokovnjakov, ki udeleæencem ne pomagajo le med postenjem, temveË tudi po postu in tako omogoËajo, da se pridobitve postnega tedna ohranijo in celo poveËajo. Samostojno se smejo postiti le zdravi ljudje. »e niste popolnoma prepriËani, da sodite mednje, ali Ëe se zdravite, se posvetujte s svojim zdravnikom. »e imate kroniËno obolenje, Ëe jemljete zdravila ali Ëe se ne poËutite zdrave, je za vas primerna le klinika za postenje. »e se med samostojnim postenjem ali v obdobju po postenju pojavijo neobiËajne teæave, se posvetujte z zdravnikom, ki ima izkuπnje s postom. Æelim vam veliko veselja in uspeha s to knjigo. Hellmut Lützner

5


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 6


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 7

||

POST SODI K ÆIVLJENJU Se æelite umakniti vsakodnevnemu vrveæu, se umiriti in najti pot do sebe? Vse to lahko uresniËite med postenjem ‡ in ob tem πe shujπate.

Post ‡ kdo ga pozna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Post za zdrave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

7


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 8

Post ‡ kdo ga pozna? Uæivanje in neuæivanje hrane sta tako kot bedenje in spanje, kot napetost in sprostitev ‡ dva bistvena pola, ki doloËata Ëloveπko æivljenje. Uæivanje hrane podnevi in postenje ponoËi tako samoumevno sodita k æivljenjskemu ritmu, da pravzaprav nihËe o tem niti ne razmiπlja. Le kadar zveËer jemo zelo pozno, naslednje jutro opazimo, da nimamo teka. S tem nam telo nakazuje, da Ëas postenja, ki ga nujno potrebuje, πe ni konËan, ampak le premaknjen.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 9

||

Post ‡ kdo ga pozna?

9

»lovek potrebuje med obdobjem budnosti Ëez dan 12 do 14 ur energijo za vse svoje dejavnosti, kot so delo, stiki in komuniciranje z zunanjim svetom, najrazliËnejπe akcije in reakcije in za uæivanje hrane. Deset do 12 ur mu ostane Ëez noË za presnovo, torej za razgradnjo, pretvorbo in gradnjo telesnih snovi, in za poËitek. Energijo, potrebno za vse to, telo jemlje iz lastnih zalog. Med noËnim obdobjem postenja flse Ëlovek ukvarja s samim seboj«: spi in miruje. Mir, obËutek varnosti in toplota mu pomagajo, da æivi samo iz sebe. To so odloËilni pogoji za vsako postenje, in z njimi se boste v tej knjigi kar naprej sreËevali. DOBRO JUTRO!

Post in bolezen Tudi bolnik potrebuje mir, obËutek varnosti in toplino ‡ poleg tega si æeli pogosteje kot sicer biti sam. Otrok z vroËino odklanja hrano in si æeli samo sveæih sokov. Bolan pes se zavleËe v svojo uto in dneve in dneve ne jé niËesar. Bolna æiva bitja torej nagonsko ravnajo pravilno: postijo se. Bolno telo potrebuje za ozdravitev Ëas in moË. Energijo, potrebno za obnavljanje bolnih in tvorbo zdravih celic pridobiva iz lastnih prehranskih zalog. S tem ko se posti, si prihrani delo s prebavo, ki zahteva 30 odstotkov vse porabljene energije. SproπËeno energijo izkoristi za zdravljenje. To nagonsko postenje med vroËico ali pri nekaterih drugih boleznih je Ëudovita naravna oblika samopomoËi. Dobro vemo, da poviπana telesna temperatura in soËasno postenje uËinkovito pomagata pri zdravljenju vsakemu sicer zdravemu Ëloveku, saj: › uniËujeta bakterije, ki so vdrle v telo, › zavirata πirjenje in razmnoæevanje virusov, › poveËujeta obrambno moË krvi in celic, › spodbujata izloËanje strupenih in patogenih snovi.

V angleπËini pravijo zajtrku flbreakfast«, kar pomeni prekinitev posta (break = prekiniti, fast = post). Kdor se ponoËi ni postil, zjutraj pravzaprav tudi flbreakfasta« ne potrebuje.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 10

10

Post in zmogljivost Morda iz lastnih izkuπenj veste, da moË, hitrost, vzdræljivost in miselna sposobnost nikakor niso odvisne od hrane. To potrjuje æe rimski pregovor, ki pravi: flPlenus venter non studet libenter«, kar v prostem prevodu pomeni: flPoln trebuh noËe πtudirati«. Kdor je teπË, misli bolje in hitreje. Kateri planinec se pred vzponom naje? Ko se ob tretji uri zjutraj odpravi na pot, se tri, πtiri ali pet ur vzpenja med podaljπanim noËnim Ëasom postenja. ©ele nato si privoπËi zajtrk. Tudi tekaËi ne morejo doseËi vrhunskih rezultatov, Ëe si pred startom napolnijo æelodec. Æe iz teh nekaj primerov jasno izhaja, da Ëlovek normalno ne æivi fliz rok v usta« in da svoje moËi ne Ërpa neposredno iz hrane. Ima namreË lastne rezerve, ki jih je shranil v obliki hranilnih zalog. Te je mogoËe sprostiti hitreje in iz njih pridobiti moË bolj racionalno kot iz hrane, ki jo mora telo πele prebaviti, za kar potrebuje Ëas in energijo. Da je stari predsodek, po katerem dobiva Ëlovek energijo neposredno iz hrane, sporen, dokazuje tudi dejstvo, da potrebe po hrani pogosto ne Ëuti samo med telesnim naporom, temveË tudi po njem. Najprej si mora poteπiti æejo, πele veliko ÆIVLJENJE Z OBEMA ENERGIJSKIMA pozneje zaËuti lakoto. Povezavo med zmogPROGRAMOMA ljivostjo in postom πe posebno intenzivno Leben mit den beiden TELESA Energieprogrammen des Körpers obËutijo πportniki. Ti vedo, da je dobre rezultate mogoËe dosegati predvsem z energijo zdravje zmogljivost iz lastnih rezerv. Presnova med postenjem dobro poËutje namreË ne povzroËa izgube energije zaradi sit ‡ sit ‡ zadovoljen zadovoljen prebave in aktivira potrebno moË na najboljπi ni lakote ni lakote naËin. moË moË in toplota in toplota MogoËe je celo, da Ëlovek dneve in tedne preiz telesnih iz hrane zalog æivi brez hrane ter pri tem dosega presenetzmerno ljive uspehe. ©vedski zdravnik Otto Karl Aly uæivanje hrane postenje energijski energijski poroËa o velikem postnem pohodu 20 ©veprogram I program II dov, ki so bili prepriËani, da telesne zaloge hrana hrana od zunaj od znotraj hranil Ëloveku ne omogoËajo le æivljenja, temveË tudi visoko zmogljivost. Moæje so


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 11

||

prehodili pot iz Göteborga v Stockholm ‡ 500 kilometrov v 10 dneh, torej 50 kilometrov na dan ‡ ne da bi uæivali Ëvrsto hrano. Vsak od njih je na dan potreboval samo malo sadnega soka in pribliæno tri litre vode. Dr. Aly poroËa, da so bili moæje kljub izgubi telesne teæe od pet do osem kilogramov sijajnega videza, kar najboljπe volje in nikakor niso bili videti izËrpani. Ravno nasprotno: ob prihodu v Stockholm so imeli celo veË moËi in vzdræljivosti.

Postiti se pomeni æiveti brez hrane Preusmeritev z uæivanja hrane na postenje je samodejna. Programi potekajo popolnoma avtomatsko. Pravilno preusmeritev z energijskega programa I na energijski program II (glejte grafiËni prikaz na levi) omogoËajo: › védenje o sposobnosti za postenje, ki je v vsakem Ëloveku, › zaupanje postilca v nenevarnost tega naravnega naËina, › prostovoljna odloËitev za post, › temeljito ËiπËenje Ërevesa, ki je znak za preusmeritev in uvod v post. DokonËni da za post sledi v prvih dneh, ko Ëlovek, ki se posti prviË, preseneËen ugotovi, da ni laËen. PoËuti se dobro in zmore vse, kar je zmogel prej. Iz tega izhaja vse veËje zaupanje v samodejno samouravnavanje telesa. Izkuπnja, da je æivljenje brez hrane mogoËe, daje postilcu tisto notranjo gotovost, ki jo nepoznavalci posta vedno znova obËudujejo.

Signal lakota ObËutek lakote pomeni, da nam telo sporoËa naslednje: fl»akam na hrano. Pripravljeno sem zauæiti hrano. Proizvajam slino in prebavne sokove. Moja presnova je prestavljena na program I.« »e se ne pojavi energija iz hrane, sledi razoËaranje. Signal lakota se spremeni v neprijetno do muËno stanje, ki ga imenujemo flstradanje«. Ta telesni obËutek doæivljamo kot vrtajoËo boleËino v predelu æelodca in trdovratno preæema naπe misli. »e je πe posebno moËan, se telo lahko nanj odzove

Post ‡ kdo ga pozna?

11

P O G L E D N AV Z N OT E R »e æelite ugotoviti, kdaj je vaπa zmogljivost πe posebno visoka, si zastavite naslednja vpraπanja: › Kdaj zmorem πe posebno veliko? › Kdaj sem pred tem zadnjiË jedel? › Sem jedel veliko? Malo? Ali mogoËe celo niË? › Sem uæival poæivila, kot so kava, pravi Ëaj, kola, nikotin ali alkohol? › Od Ëesa je odvisna moja najboljπa forma?


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 12

12

z omotico, slabostjo in onemoglostjo, v nekaterih primerih celo z moËnim znojenjem in tresavico. To akutno lakoto je za pet do deset minut najveËkrat mogoËe odpraviti æe s kozarcem sadnega ali zelenjavnega soka, za dalj Ëasa pa jo preæenemo, Ëe nekaj pojemo. Biti sit pomeni torej poteπiti telesno lakoto.

Notranja flhrana« »lovek, ki se posti, ne obËuti telesne lakote, ker je preπel na energijski program II. Ni laËen, ker ga njegov notranji vir energije do deset dni v celoti oskrbuje. Dokler zadoπËajo njegove hranilne zaloge, se lahko posti. Vsi organi zdravega Ëloveka delujejo tudi med postenjem tako zanesljivo in samoumevno kot v obiËajnem vsakdanu. Morda zdaj razumete tudi, zakaj je pogosto tako teæko vËasih izpustiti kakπen obrok ali preprosto nekoliko manj jesti ‡ na primer med shujπevalno dieto s 1000 kalorijami. Telo, prestavljeno na energijski program I, dobi v takπnem primeru premalo moËi

NASVET ZA USPEH

»e redno uæivate prevelike koliËine hrane, to prej ali slej preseæe vaπo moË prebave. Delci hrane, ki obleæijo v Ërevesu, sproæijo vrenje in gnitje, alkoholu podobne produkte, ki nastanejo med temi procesi, pa Ërevo absorbira in jih prenese v kri. Postanete zaspani, slabe volje ali æivËni. PonoËi spite kot omamljeni ali pa ste nemirni ter ne morete zaspati. »e se æelite iz zaËaranega kroga izvleËi, morate s celotno preusmeritvijo ponovno najti svojo mero, svoj cilj in veselje do hrane kot tudi svoje notranje zadovoljstvo. OËistite Ërevo tako, da ga temeljito izpraznite. Poskrbite za premor v hrani, postite se. »im veË se gibljite na sveæem zraku. Po postenju pa spremenite prehranske navade in vzpostavite naraven ritem prehranjevanja (glejte tudi stran 92).


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 13

||

Post ‡ kdo ga pozna?

13

in zato zmotno domneva, da bo stradalo. Popolno odrekanje hrani ‡ æivljenje z energijskim programom II ‡ je tedaj neprimerno laæje.

Postenje je æivljenje V vsakem Ëloveku se skriva sposobnost, da se lahko preusmeri na post. Mora jo samo ponovno odkriti in uriti. Telo, vajeno postenja, se ob pomanjkanju hrane seveda preusmeri hitreje kot telo, ki v postu ni izurjeno. A tudi takπno telo bo æe ob prvi naslednji priloænosti ugotovilo, da laæje prenese, Ëe nekaj Ëasa niËesar ne zauæije. Za telo, ki ima izkuπnje s postenjem, vzdrænost od enega obroka ne predstavlja nobene teæave. Brez posebnega truda se lahko celo preusmeri na srednji poloæaj med energijskim programom I in energijskim programom II. To pomeni, da je lahko tudi dalj Ëasa na shujπevalni dieti ter svoje potrebe po energiji pokriva deloma s hrano in deloma iz lastnih telesnih zalog, ne da bi pri tem obËutilo lakoto. Ta sposobnost se razvije æe pri postopnem prehajanju na obiËajno prehrano po kratkem tednu postenja. Glede na vse to je jasno, da je obrazec flpost = æivljenje brez hrane« naravni sestavni del naπega æivljenja. Zato je dokaj nenavadno, da veËina ljudi, kot se zdi, tega naËela πe vedno ne pozna. Preprosto si ne morejo predstavljati, da bi Ëlovek lahko brez hrane æivel in v tem Ëasu celo delal. Bojijo se, da bi zaradi odrekanja hrani utegnili zboleti ali celo umreti. Takπni predsodki so presenetljivo trdovratni. Ob tem pa se moramo samo ozreti po naravi, ki dokazuje, da je resnica drugaËna.

POMANJKANJE V I TA M I N OV Z A R A D I P O S TA ? Med postenjem ni treba jemati nobenih dodatnih vitaminskih ali mineralnih pripravkov. »e ste zdravi, ima vaπe telo zadostne zaloge. Poleg tega mu s sadnimi in zelenjavnimi sokovi oziroma zelenjavno juho vsak dan dovajate bioloπka hranila.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 14

14

Post v æivalskem svetu

NEVERJETNE REZERVE MO»I Ptice selivke v drugi polovici poletja pojedo veË, kot potrebujejo, in tako imajo ob selitvi v tople kraje pogosto dvakrat veËjo teæo kot sicer. To jim omogoËa, da brez postanka preletijo tudi do pet tisoË kilometrov dolgo pot. Po tem vrhunskem doseæku je njihova telesna teæa spet normalna.

Za mnoge prostoæiveËe æivali spada tedne ali celo mesece dolgo postenje k normalnemu letnemu ritmu. Na videz posebna sposobnost je samo od narave dana oblika umetnosti preæivetja v Ëasu brez hrane. Vemo, da na primer volkovi dneve in tedne lahko preæivijo brez hrane ter ob tem prehodijo velike razdalje. Ravnajo preprosto tako, kot skoraj vse zveri: jedo, kadar najdejo hrano. »e ne morejo priti do plena, æivijo od telesnih zalog hranil. V gorskem svetu si divjad, kot so kozorogi, gamsi, jeleni ali svizci jeseni s hrano naredijo debelo plast tolπËe, ki jo porabljajo v zimskem Ëasu, ko vlada pomanjkanje. Medtem ko svizec spi zimsko spanje (s Ëimer moËno zmanjπa svojo dnevno energijsko potrebo), se morajo kozorogi, gamsi in jeleni spopadati s snegom in mrazom. In ker je prav ta postni Ëas hkrati tudi Ëas parjenja z razvnetimi boji s tekmeci in Ëas oplajanja samic, postane tudi dvomljivcem jasno, da postenje nikakor ne pomeni zmanjπanja æivljenjske moËi. Prav nasprotno ‡ odrekanje hrani omogoËa poudarjeno æivljenje.

Korenine Ëloveπkega posta Podobno kot pri æivalih je bila nekdaj tudi za ljudi prirojena sposobnost izkoriπËanja shranjene energije v telesu bioloπka nujnost. Z njo so lahko preæiveli tudi ob izredno dolgem pomanjkanju hrane in celo takrat, ko se deloma razgradijo tudi pomembne telesne snovi. Pot do smrti zaradi lakote je dolga in brez te sposobnosti bi cela ljudstva izumrla.

Æivljenje z naravo Zgodovina starega ljudstva Hunza zelo nazorno kaæe, da je post lahko veË kot samo moænost za preæivetje. Ljudstvece, ki πteje od 10.000 do 20.000 ljudi, æivi v visokogorski dolini Karakoruma na severu Himalaje, ki pripada danaπnjemu Pakistanu. Do pred osemdesetimi leti Hunzi niso imeli skoraj nobenega stika z zunanjim svetom. Publicist in ekonomist dr. Ralph Bircher v svoji knjigi Hunzi poroËa, da polja visokogorske doline niso dajala


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 15

||

dovolj hrane, ki bi prehranila ljudi skozi vse leto. Preden je jeËmen v juniju dozorel, so se bili ljudje prisiljeni cele tedne, vËasih celo dva meseca postiti. A ob tem so ostali veseli in zadovoljni, kot vedno so opravljali svoje delo. Delali so na polju ter obnavljali namakalne jarke, ki so jih uniËili plazovi. Niso poznali zdravnikov in niso potrebovali policije. Njihovo æivljenje je teklo po naravnih zakonih obnaπanja. Danes je dolina zaradi Karakorumske ceste s Kitajske v Pakistan, ki vodi Ëez 5400 m visok prelaz, postala dostopna. In tako so se odprla vrata za tako imenovano civilizacijo in uvoz sladkorja, bele moke in gotovih jedi. Ljudem ni treba veË stradati, pravijo Pakistanci. Hunzi pa πe vedno poznajo notranje zakonitosti svoje kulture: post je naraven Ëas notranjega miru, druæinske radosti in velike zmogljivosti. PiËla hrana po njem pa zadostuje, da lahko opravijo vse naloge in dolænosti, ki jih terja med 2000 in 7000 metrov visok gorski svet. In tako Hunzi πe vedno vztrajajo pri prastari modrosti æivljenja in preæivetja.

Æivljenje v preobilju ‡ in v odpovedovanju V danaπnjem Ëasu, ko nas trgovci dobesedno bombardirajo z najrazliËnejπimi ponudbami hrane, je vËasih teæko razumeti globlji pomen postenja, prostovoljnega odpovedovanja hrani. V Avstraliji in Afriki pa so πe vedno primitivna ljudstva, ki tako kot pred tisoËletji æivijo v soæitju s svojim bornim okoljem. »asi, ko jedo na zalogo, se menjujejo s Ëasi, ko ni na voljo nobene hrane. Iz tega nenehnega menjavanja se je razvil tudi versko motivirani post. Z njim se Ëlovek zahvaljuje bogu za moænost, da preæivi in je sit. Post mnogi doæivljajo kot pot do notranjega reda, kot proces lastnega razvoja in zorenja. Veliki utemeljitelji verstev, kot so Mojzes, Kristus, Buda in Mohamed, so med dolgotrajnim prostovoljnim postenjem odkrili temelje Ëlovekovega bivanja. Æiveli so v samoti, se postili in posluπali samo svoj notranji glas. Iz tega se je rodilo spoznanje, da je Ëlovek lahko resniËno blizu sebi in bogu samo takrat, ko se obrne vase. Celo krπËanska cerkev, pomembna zagovornica posta, je to naËelo neredko teæko uveljavljala v praksi: kljub nenehnemu

Post ‡ kdo ga pozna?

15

POST OHRANJA MLADOST Redno zavestno odpovedovanje hrani (enkrat na leto ali pogosteje) pozitivno deluje tudi na staranje. Bioloπkega staranja sicer ne more prepreËiti, lahko pa zadræi prezgodnje procese staranja. Med postom se namreË izloËajo okoljski strupi, ki jim je dandanes v poveËani meri izpostavljeno naπe telo.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 16

16

opominjanju so se mnogi ljudje upirali in krπili zapovedi posta. Vse veËji odpor so pogosto upraviËevali s strahom, Ëeπ da post πkoduje zdravju. In tako so se ohranili le togi obrazci brez prave vsebine.

Iz teorije v prakso

DOÆIVLJANJE SA M EG A S E B E Poskuπajmo nepristransko in brez predsodkov na novo odkriti vrednost postenja. Pri tem nam lahko najbolj pomaga doæivljanje samega sebe, torej izkuπnja, ki jo vsak Ëlovek lahko izkusi samo s seboj in skozi sebe.

Naslednje vrstice ponujajo kratek pregled, kaj post pravzaprav pomeni oziroma Ëesa ne pomeni. Pozitivna naravnanost do posta pomeni æe polovico uspeha. Postnih dni ne imejte za samopremagovanje, temveË kot obogatitev v æivljenju, kot priloænost za pridobitev novih in/ali intenzivnih izkuπenj.

Kaj je post? › Post je naravna oblika Ëloveπkega æivljenja. › Postiti se pomeni, da se telo lahko prehranjuje iz lastnih rezerv. › Post je naËin vedenja samostojnih ljudi, ki se lahko svobodno odloËajo. › Post zadeva celotnega Ëloveka, vsako od njegovih telesnih celic, pa tudi njegovo duπo in njegov um. › Post je najboljπa priloænost, da Ëlovek ostane v formi ali si jo ponovno pridobi. › Post je moËna spodbuda, da Ëlovek spremeni svoj (uteËeni) æivljenjski slog, Ëe je to potrebno. Kaj postenje ni? › Postenje ni stradanje; kdor strada, se ne posti. › Postenje nima niËesar skupnega z odrekanjem in pomanjkanjem. › Postiti se ne pomeni manj jesti. › Postiti se ne pomeni ne jesti mesa ob petkih ali podobno ‡ to bi bilo le odpovedovanje. › Post ni zanesenjaπtvo kakrπnih koli sektaπev. › Post je lahko povezan z vero, vendar to ni nujno.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 17

||

Post ‡ kdo ga pozna?

17

Koristi posta Post ni samo hitra in prijetna metoda za zmanjπanje telesne teæe, temveË na najrazliËnejπe naËine pozitivno deluje na telo, um in duπo. Tako na primer ponuja najbræ najboljπo priloænost, da najdemo pot iz preobilja in porabniπtva ter se (spet) nauËimo jesti zmerno in po pameti. Post je poleg tega eno redkih uËinkovitih bioloπkih sredstev za razstrupljanje v okolju, obremenjenem s πkodljivimi snovmi. Pomaga lahko, da se reπite odvisnosti od zdravil in poæivil. SoËasno sluæi tudi za odpravljanje zastojev in pospeπuje odstranjevanje odpadkov iz tkiva. Je pot do lepe koæe in napetega vezivnega tkiva. Post pomaga ohranjati telesno in duπevno zmogljivost, zlasti v obdobju menopavze pri æenskah in flkrize srednjih let« pri moπkih.

P E T O S N OV N I H P R AV I L P O S T E N J A 1. Med dnevi postenja ne jejte niËesar, temveË samo pijte. To konkretno pomeni, da 5 do 10 dni uæivate samo tekoËino. Pijte nesladkan Ëaj, zelenjavno juho, sadne ali zelenjavne sokove ‡ in seveda vodo, in to ne samo toliko, da si poteπite æejo. 2. Opustite vse, kar ni neogibno potrebno, vse, kar vam je priπlo v navado, a telesu med postom πkoduje: nikotin in alkohol v vsakrπni obliki, sladkarije in kavo, zdravila, ki niso nujna, vsekakor pa se odrecite tabletam za pospeπevanje odvajanja vode, zaviralcem teka in odvajalom. 3. Pozabite na vsakdanjik in stres. Odloæite druæabne, sluæbene in druæinske obveznosti, izkljuËite telefon, odrecite

se revijam, radiu in televiziji. Ne popustite poplavi draæljajev od zunaj, poglobite se vase, prepoznajte svoj notranji glas in mu prisluhnite. 4. Obnaπajte se naravno. PoËnite vse tisto, kar dobro dene telesu, vse, po Ëemer hlepi telo. »e ste izËrpani, se dodobra naspite, Ëe se radi gibljete, hodite, ukvarjajte se s πportom, plavajte … PoËnite, kar vam je v veselje ‡ potepajte se, berite, pleπite, uæivajte v glasbi, ukvarjajte se s konjiËki. 5. Spodbujajte izloËanje. Poskrbite za redno praznjenje in ËiπËenje Ërevesa, preplaknite ledvice, spotite se, globoko dihajte, negujte koæo in sluznice.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 18

18

Postenje vse bolj pridobiva veljavo kot preventivni ukrep, saj je dejavnike tveganja za resne bolezni mogoËe laboratorijsko pravoËasno prepoznati (glejte tudi stran 99). Zdravilni post na ustreznih klinikah pa velja pri prehransko pogojenih presnovnih boleznih celo za najuËinkovitejπi in najmanj nevaren naËin zdravljenja. Po mnenju dr. Buchingerja je dolgotrajni post flkraljevska zdravilna pot« za mnoge akutne in kroniËne bolezni. To trditev lahko iz lastnih izkuπenj potrdi vsak zdravnik, ki se ukvarja s postom.

NASVET ZA USPEH

»e ne veste natanËno, kako in kdaj bi se lahko zaËeli postiti, preprosto izkoristite eno od priloænosti, ki se vam ponujajo skoraj vsak dan. › Ne silite se k jedi, Ëe nimate teka. Pri mnogih ljudeh se to dogaja prav zjutraj. Tedaj naj bo prvi obrok kosilo (fljutranji post«). › Postite se po preobilnem hranjenju, na primer po praznikih, pa tudi, Ëe imate æelodËne teæave ali drisko. Postite se, dokler ne boste ponovno zaËutili naravnega obËutka lakote. Postite se, Ëe imate vroËino ‡ pri gripi, angini, bronhitisu, ki ga spremlja vroËina. › Za prvi naslednji teden, ki bo manj obremenjujoË, naËrtujte kratek petdnevni post. Potrebujete samo malo poguma in veselja do novega.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 19

||

Post ‡ kdo ga pozna?

ObiËajne in uspeπne oblike postenja Naslednji primeri kaæejo, da je postenje lahko zelo raznoliko. Vseh sedem oblik se je uspeπno potrdilo v praksi.

Buchingerjev post Postenje s Ëajem in sokovi, kot ga je uvedel dr. Buchinger, je po mojem mnenju najprimernejπa oblika samostojnega postenja. Zjutraj in popoldne popijete 2 skodelici zeliπËnega Ëaja. Opoldne si privoπËite zelenjavno juho, zveËer pa so na voljo sadni ali zelenjavni sokovi. In vmes seveda veliko vode. Postenje s presnimi sokovi (Heunova metoda) Pri tej obliki postenja pijete 3- do 5-krat dnevno 1 kozarec sveæe iztisnjenega sadnega ali zelenjavnega soka, vmes pa vsaj 2 litra vode. Postenje s sirotko En liter sirotke, ki jo popijete Ëez dan, dopolnite z zeliπËnimi in sveæimi rastlinskimi sokovi. Dietni napitek iz sirotke je obogaten z beljakovinami in zato primeren predvsem za vitke ljudi in za drugo polovico zelo dolgega posta (da dopolni telesne zaloge beljakovin). Za razstrupljanje je primernejπa navadna sirotka, ki vsebuje manj beljakovin in kalorij.

Postenje s sluzmi Postenje s sluznatimi jedmi je πe posebno primerno za ljudi z obËutljivim æelodcem in Ërevesom (veË o tem boste izvedeli na strani 37). Postenje z vodo Najstroæja oblika postenja, pri kateri ne uæivate nobenih kalorij. Dovoljena je le kakovostna izvirska ali mineralna voda ‡ in sicer 1,5 litra za ljudi z normalno teæo in 2 do 3 litre za tiste s Ëezmerno teæo. Postenje s Ëaji Pri tej obliki postenja popijete 3-krat na dan 2 skodelici Ëaja iz razliËnih zeliπË ‡ brez medu; vmes si lahko privoπËite samo vodo. Prednost postenja s Ëaji pred postenjem z vodo je, da pijete tople in baziËne napitke. Ta naËin pogosto uporabljajo kot uvod v kuro po F. X. Mayru. Kura po F. X. Mayru Nekaj dnevom postenja s Ëaji sledi dieta z mlekom in æemljami. Kura vkljuËuje tudi intenzivno uËenje pravilnega æveËenja hrane.

19


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 20

Post za zdrave Kdo se sme samostojno postiti? Vsak, ki meni, da je zdrav in da se bo zmogel podrediti pravilom postenja ter se odpovedati hrani. »e telo normalno deluje, se doma lahko postijo tudi starejπi, mladostniki po πestnajstem letu starosti (v spremstvu starπev, ki se postijo) in ljudje s posebnimi telesnimi potrebami. NaËeloma bi se smele postiti celo zdrave noseËnice in dojeËe matere, vendar to v okolju, obremenjenem z najrazliËnejπimi strupi, ni priporoËljivo. Dokler pa ne vemo natanËno, ali in kako


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 21

||

Post za zdrave

21

postopek razstrupljanja otroku πkoduje, se postite raje, preden se odloËite, da boste imeli otroka, ali ko prenehate dojiti. »e ste v dvomu, se posvetujte s svojim zdravnikom. Tudi Ëe sam nima izkuπenj s postenjem, vam bo lahko povedal, kakπno je vaπe zdravstveno stanje in kako uËinkujejo zdravila med odpovedovanjem hrani.

Kako se je najbolje postiti? Najlaæje se je postiti v skupini somiπljenikov. »e so to prijatelji, je postenje lahko zelo prijetno in poæivljajoËe. »lani skupine si izmenjujejo izkuπnje, se spodbujajo in si pomagajo, razvijejo se pristni medËloveπki odnosi. Ob tem pa mora vsak Ëlan imeti tudi svoj dom ‡ v pravem in prenesenem smislu, tako da je, kadar si zaæeli, lahko tudi sam. Idealno je, Ëe postenje spremlja zdravnik, ki ima izkuπnje s postom. »e se veËina v skupini posti prviË, je priporoËljivo, da postenje poteka pod vodstvom usposobljenega terapevta. Za postenje s partnerjem velja v manjπi meri vse, kar velja za skupino. Doæivetje in izkuπnja skupnega postenja, ukvarjanje s seboj NASVET ZA USPEH in partnerjem in vzajemna pomoË so deVas muËi artroza v prstih, kolenih ali javniki, ki obiËajno zelo pozitivno vplivajo na kolkih? Postna kura pod zdravniπkim medsebojne odnose. Ob tem pa je pomembnadzorom lahko boleËine obËutno no, da imata oba partnerja moænost, da se zmanjπa. Kot je pokazala raziskava, umakneta (glejte tudi stran 69). izvedena na univerzitetni kliniki v Jeni Veliko teæje se je postiti sam. Takπno postenje leta 2007, odpovedovanje hrani hkrati terja veliko volje, samoobvladovanja in popoveËa gibljivost sklepov. Postenje guma. Kdor se odloËi za samostojni post in obËasno omogoËi celo zmanjπanje ga tudi uspeπno konËa, je lahko upraviËeno koliËine odmerkov zdravil. In to lahko ponosen nase. Iz æe omenjenih vzrokov pa je traja tudi po postni kuri, saj se med njo zagotovo bolje, Ëe se prviË postite pod stroveliko nauËite o pravilni prehrani in tako kovnim vodstvom in nadzorom. NaslednjiË sami aktivno pripomorete, da se sklepi lahko post izvedete tudi sami. poËasneje obrabijo. Med tednom postenja se ‡ Ëe naletite na nepriËakovane teæave ‡ posvetujte z izkuπenim terapevtom oziroma pozorno in natanËno


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 22

22

preberite ta priroËnik ter preverite, ali ni v njem morda tudi odgovor na vaπe vpraπanje. PomoË in oporo pa lahko zdravemu Ëloveku, ki se prviË odloËi za postenje, poleg strokovnjakov ponudi tudi vsak laik, ki se je æe sam postil. Gre za medsebojno zaupanje, najpomembnejπa je izmenjava izkuπenj. Veliko preprostejπe in laæje je, Ëe se postite z obËutkom, da je tu nekdo, ki vse to pozna in lahko po potrebi pomaga (glejte tudi stran 69).

KLINIKA ZA POSTENJE V klinikah za post so zaposleni usposobljeni zdravniki ter drugo medicinsko osebje, ki imajo za seboj eno do dve leti posebnega πolanja. Terapije so zasnovane na naravnih zdravilnih metodah, iz kuhinje pa prihaja na mizo polnovredna hrana. V takπnih klinikah pogosto delujejo podporne skupine in skupine za samopomoË ter svetovalnice za zdravo prehranjevanje, ponujajo pa tudi individualni program telesne dejavnosti.

Kje in kdaj se je najbolje postiti? Postite se lahko povsod, kjer se dobro poËutite, kjer vam je udobno in toplo, kjer se poËutite varno. Povsod, kjer vam je lepo, kjer se lahko ukvarjate s svojim najljubπim πportom, lahko pa tudi lenarite, Ëe se vam ravno zahoËe, skratka v okolju, ki vam najbolj ustreza. Kjer imate mir in kjer vas pustijo pri miru. Kjer vam ni treba hiteti in kjer niste izpostavljeni Ëasovnemu pritisku. To je lahko doma, na dopustu v poËitniπkem stanovanju, v stanovanju prijaznih prijateljev ali v odmaknjeni gorski koËi. Upoπtevajte pa tudi, da ima Ëlovek, ki se posti, pogosto potrebo, da se kot polæ umakne v svojo hiπico. Postenje doma

»e se æelite postiti doma, se morate zavedati, da tam preæijo na vas vse dosedanje prehranske navade. ©e naprej boste prebivali v dobro znanih prostorih, predvsem pa vas bodo obdajali dobro znani ljudje. Vsak od nas je s tisoËerimi nevidnimi nitmi povezan s svojim obiËajnim okoljem ‡ torej tudi s kuhinjo, kletjo, hladilnikom, jedilno mizo in hiπnim barom. NajveËja ovira pri postenju doma ‡ in tega se morate zavedati ‡ pa so ljubi sorodniki in sosedje, ki vse vedo bolje in vas nenehno bombardirajo s svojimi fldobrimi« nasveti, tudi Ëe ne prosite zanje. Z vseh strani posluπate: flNedavno sem bral v Ëasopisu …«. flVzemi vendar …, to ti gotovo ne more πkodovati.« fl»e boπ tako nadaljeval, te bo pobralo od lakote.« In vi, prostovoljni muËenec, se obupano poskuπate zateËi v osamo in mir. Zelo kmalu boste ugotovili, da vas partner, ki pripravlja hrano, ali


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 23

||

Post za zdrave

23

otroci, ki laËni prihitijo iz πole, motijo veliko manj kot vsi fldobronamerneæi«. Postenje med delom

Postiti se je mogoËe tudi med vsakdanjim delom. Takπno postenje poteka zveËine med lastnimi πtirimi stenami in na delovnem mestu. Poznam mnogo ljudi, ki to redno poËnejo, saj menijo, da aktivni vsakdanjik πe posebno uËinkovito zavira æeljo po hrani. Toda postenje med opravljanjem rednega dela zahteva zelo veliko discipline in notranje gotovosti. »e se odloËite za takπen naËin, se morate zavedati, da je to oteæena oblika postenja. A Ëe ste se æe kdaj postili tako ali drugaËe, veste, kaj zmorete oziroma kaj si lahko naloæite. Poleg πtevilnih skuπnjav, ki ste jim v sluæbi izpostavljeni, in pomislekov vaπih kolegov, obstajajo πe druge nevarnosti, ki jih morate vsekakor upoπtevati.

K D A J S E N E S M E T E SA M O S T O J N O P O S T I T I ?

› »e imate tudi potem, ko ste prebrali to knjigo, πe vedno pomisleke glede postenja.

› »e vas æe dalj Ëasa muËita melanholija in depresija ali imate teæave z æivci.

› »e ste po prestani bolezni ali operaciji πe izËrpani. › »e ste preobremenjeni, æivËni in razdraæeni. PoËakajte, da se boste spet poËutili bolje. › »e trpite zaradi motenj hranjenja, kot sta bulimija ali anoreksija, se lahko postite samo v okviru psihoterapevtskega zdravljenja. › »e morate redno jemati zdravila. V takπnem primeru poiπËite primerno kliniko za postenje ali se posvetujte z usposobljenim zdravnikom za postenje.

› »e niste popolnoma prepriËani, ali πe sodite med zdrave, se obrnite na svojega osebnega zdravnika, ki vas bo pregledal in preveril morebitne dejavnike tveganja. »e se boste postili prviË, je idealno, Ëe za to izberete kliniko za postenje. › Vsi, ki menijo, da niso zdravi ‡ na primer ljudje s prenizkim ali previsokim krvnim tlakom, z znatno preveliko teæo ali rakom v druæini (glejte tudi stran 99) ‡ naj se pred zaËetkom postenja posvetujejo z zdravnikom, ki ima izkuπnje s postenjem. Skrbno preberite poglavje o zdravilnem postu (od strani 104).


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 24

24

› flNotranji tempo« je med postenjem upoËasnjen; za vse je

potrebno veË Ëasa. › Krvni obtok ni tako stabilen kot sicer. To velja sicer najveËkrat samo za nekaj ur na dan. A kaj bo, Ëe se to zgodi prav tedaj? › Ljudje, ki se postijo, so praviloma bolj obËutljivi in zato bolj nemoËni pred morebitnimi napadi in krivicami. › Vozniki avtomobilov morajo vedeti, da se njihova odzivnost in koncentracija med postenjem lahko zmanjπata. POSTENJE V LETNEM RITMU Sami morate ugotoviti, v katerem letnem Ëasu se boste najlaæje postili. Spomladi, ko zunaj vse brsti, raste in cveti, ima tudi Ëlovek veË veselja do prenove telesa in duha. Poleti imajo mnogi æe tako manjπi tek in veliko pijejo. V Ëasu jesenskega razmiπljanja se Ëlovek laæje intenzivneje sooËi z lastnim æivljenjem. Zima je idealna za vse, ki se hitro spotijo in proizvajajo veliko toplote.

Postenje med dopustom

»e se odloËate za postenje prviË, je dopust brez dvoma boljπa moænost. NaËrtujte postni teden æe vnaprej. Idealno je, Ëe se v tem Ëasu lahko znebite vseh sluæbenih zadev. »e to ni mogoËe, poskuπajte postni teden umestiti v Ëas, ko ne boste preobremenjeni in se boste lahko otresli vseh druæabnih obveznosti. Najboljπe je, Ëe ste med postenjem prosti, brez prisile in obveznosti, ki jih prinaπa vsakdanjik, brez naglice, hrupa in smrada. Na dopustu in v druæbi somiπljenikov je to πe najbolj mogoËe. Tisti, ki so radi telesno dejavni, se lahko odloËijo za postenje, kombinirano s pohodniπtvom, kolesarjenjem, planinarjenjem, jadranjem, plavanjem, plesom ali savno. Tisti, ki bi se raje umaknili v tiπino in mir, pa lahko izberejo postenje z jogo in meditacijo, povezano z raziskovanjem narave. Postenje pod nadzorom ponujajo tudi v nekaterih wellness centrih. Pozanimajte se pri prijateljih in znancih ali pobrskajte po spletnih straneh. Postni teden za zdrave

Za zdrave ljudi obstajajo teËaji oziroma πole postenja pod strokovnim vodstvom, ki so πe posebej priporoËljivi za vse, ki se za post odloËijo prviË. Postenje v skupini je prijetnejπe in ponavadi veliko laæje. Organizirani postni tedni sluæijo hkrati izobraæevanju in odkrivanju samega sebe, saj razliËni dodatni programi pripomorejo k boljπi kakovosti æivljenja: obËutenju lastnega telesa, sproπËenosti in veËji ustvarjalnosti. Udeleæenci dobijo informacije o zdravem naËinu æivljenja, uËijo se za-


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 25

||

Post za zdrave

25

vestnega prehranjevanja ter spoznavajo naravo in πe veliko drugega. A ne pozabite, da postni teden za zdrave ni zdravilno postenje. O tem govorimo od strani 104 naprej.

Vsak Ëas se bo zaËelo »e se postite prviË, ne pretiravajte in se zadovoljite s tednom posta, kot ga predlagamo v tej knjigi: en dan za razbremenitev, pet dni za post, vsaj dva dni za zakljuËek posta in zaËetek ponovnega uæivanja hrane. flPregled postnega tedna« (stran 26) naj bo kaæipot, po katerem se lahko vedno ravnate. Najbolje je, da za zaËetek postenja izberete soboto. Potem imate pred seboj en teden, v katerem boste skrbeli samo zase. DrugiË ali tretjiË ‡ seveda, Ëe ste zdravi in se dobro poËutite ‡ lahko post podaljπate do deset dni. V tem primeru morate podaljπati Ëas ponovnega uvajanja hrane na veË dni. ZakljuËek posta in ponovno uvajanje hrane potrebujeta enako pozornost kot postenje samo.

POMEMBNO Nikakor se ne smete postiti, Ëe › opravljate poklic, ki vas moËno obremenjuje; › Ëe ste poklicno odgovorni za druge ljudi; › Ëe upravljate s stroji ali motornimi vozili ali ste pri delu izpostavljeni nevarnosti (kot strugar, æerjavist, krovec, taksist, voznik avtobusa, pilot ipd.).


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 26

Kratek pregled postnega tedna PrivoπËite si postne poËitnice. Tisti, ki imajo izkuπnje s postenjem, vedo, da se je najlaæje postiti na dopustu. ÆivËni sistem se preusmeri z boja za obstanek na poËitek, to pa je pomemben dejavnik za pravilno postenje in najboljπe jamstvo, da bo post uspeπen.

Razbremenilni dan

Prvi dan posta

Jedilnik Zjutraj: sadje in oreπki ali Bircherjevi misliji (recept na strani 84) Opoldne: presna ploπËa (recept na strani 84), krompir v oblicah, korenje, biojogurt z rakitovcem in lanenim semenom (recept na strani 82) Popoldne: 1 jabolko, 10 leπnikovih jedrc ZveËer: sadje ali sadna solata (z lanenim semenom ali pπeniËnimi otrobi), 1 jogurt, hrustljavi kruhek, veliko pijaËe

Jedilnik Zjutraj: zeliπËni Ëaj, glauberjeva sol (z limono) in metin Ëaj Dopoldne: pijte vodo ali Ëaj Opoldne: zelenjavna juha (recept na strani 35) Popoldne: Ëaj s 1⁄2 æliËke medu ZveËer: sadni ali zelenjavni sok ali juha

IzloËanje »revo mehko napolnite z vlakninami v hrani, lanenim semenom ali pπeniËnimi otrobi, veliko pijte.

Gibanje/poËitek Zjutraj: dobro se naspite, jutranje gibanje, ostanite doma Opoldne: poËitek, kratek sprehod ZveËer: zveËer pojdite zgodaj v posteljo

Gibanje/poËitek Tecite ali pojdite na sprehod, uæivajte na sveæem zraku, poËivajte. Nega telesa PrivoπËite si kopel, sprostite se. Zavestno doæivetje Pozabite na vsakdanje skrbi.

IzloËanje Zjutraj: temeljito izpraznjenje Ërevesa Opoldne: jetra se bolje razstrupljajo leæe

Nega telesa Zjutraj: poskrbite, da bodo noge na toplem Opoldne: toplota za trebuh, jetrni povitek (stran 52) Zavestno doæivetje Zjutraj: odvajanje namesto dovajanja Opoldne: uæivajte v dobrodejni toploti


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 27

||

Post za zdrave

Drugi dan posta

Tretji dan posta

Jedilnik Zjutraj: zeliπËni Ëaj s 1⁄2 æliËke medu Dopoldne: vmes pijte vodo Opoldne: zelenjavna juha (recept na strani 35) Popoldne: sadni ali zeliπËni Ëaj s 1⁄2 æliËke medu ZveËer: sadni ali zelenjavni sok ali zelenjavna juha

Jedilnik Zjutraj: zeliπËni Ëaj s 1⁄2 æliËke medu Dopoldne: vmes pijte vodo Opoldne: paradiænikova juha (recept na strani 36) Popoldne: sadni ali zeliπËni Ëaj ZveËer: sadni ali zelenjavni sok ali zelenjavna juha (recept na strani 35)

IzloËanje Zjutraj: preplaknite ledvice in tkivo, pijte veË kot sicer Opoldne: je urin svetel? »e ni, veË pijte. Gibanje/poËitek Zjutraj: raztegnite se in pojdite na sprehod Opoldne: poËivajte ZveËer: hiter sprehod Nega telesa Zjutraj: hladna voda za obraz, zraËna kopel, dobro sfrotirajte koæo Opoldne: toplota za trebuh, jetrni povitek (stran 52), tople roke, tople noge, niti kopel niti savna Zavestno doæivetje NiË hudega, Ëe ste utrujeni, sprostite se, ne mislite na lakoto.

IzloËanje Zjutraj: iztrebite se, vsaj vsak drugi dan klistir (po potrebi vzemite grenko sol) Opoldne: iztrebljanje spodbudite s sirotko ali zelnico Gibanje/poËitek Telovadba, pojdite na kratek sprehod, opoldanski poËitek, flpozitivno oblikujte noË«, zavestno izkoristite obdobja brez spanja Nega telesa Zjutraj: izmeniËna kopel z vroËo in mrzlo vodo, πËetkanje in oljenje koæe Opoldne: toplota za trebuh, jetrni povitek (stran 52) Zavestno doæivetje Predramite æivljenjski duh, flKaj potrebuje moje telo?«, flPo Ëem hlepi moja duπa?«

27


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 28

»etrti dan posta

Peti dan posta

Jedilnik Zjutraj: zeliπËni Ëaj s 1⁄2 æliËke medu Dopoldne: vmes pijte vodo Opoldne: korenjeva juha (recept na strani 36) Popoldne: sadni ali zeliπËni Ëaj ZveËer: sadni ali zelenjavni sok

Jedilnik Zjutraj: zeliπËni Ëaj Dopoldne: vmes pijte vodo Opoldne: zelenina juha (recept na strani 35) Popoldne: sadni ali zeliπËni Ëaj ZveËer: sadni ali zelenjavni sok ali zelenjavna juha (recept na strani 35)

IzloËanje Greste na blato spontano? Je barva urina svetla (kar je redko)? Sicer veË pijte. Smrad po znoju in zadah iz ust sta normalna, pomaga metin Ëaj. Gibanje/poËitek Bodite aktivni, hodite, πport in delo izmenoma s sproπËanjem in poËitkom. Nega telesa Hodite po rosni travi ali po snegu, spotite se, oprhajte se in naoljite, sprostite se leæe. Zdaj si æe lahko privoπËite savno ali kopel, sledi poËitek. Zavestno doæivetje Zjutraj: uæivajte v jutru in sveæem zraku, gibanje nasiti in pomiri Opoldne: obËutite blagodejno toploto razgibanih sklepov

IzloËanje Zjutraj: oËistite Ërevo s klistirjem (po potrebi vzemite grenko sol), sirotka ali zelnica na blag naËin spodbujata izloËanje blata Gibanje/poËitek Zadovoljite potrebo po gibanju, tempo prilagodite postenju, ovir ne izigravajte, ampak jih sprejmite. Nega telesa Zjutraj: πËetkanje, prhanje, oljenje Opoldne: tople noge, jetrni povitek (stran 52) ZveËer: priprava na noË, naravna uspavala (npr. hmeljni Ëaj, avtogeni trening) Zavestno doæivetje S ponosom nakupujte za Ëas privajanja na obiËajno hrano, veselite se obËutka, da niËesar ne potrebujete.


Neu-geboren_001-029.qxd

15/12/09

14:46

Page 29

||

Post za zdrave

Prvi uvajalni dan

Drugi uvajalni dan

Jedilnik Zjutraj: zeliπËni Ëaj Dopoldne: prekinite post z 1 zelo zrelim jabolkom (ali duπenim jabolkom) Opoldne: krompirjeva juha z zelenjavo (recept na strani 79) Popoldne: pijte kot doslej ZveËer: paradiænikova juha (recept na strani 80), pinjenec z lanenim semenom, hrustljavi kruhek; namoËite suho sadje

Jedilnik Zjutraj: jutranji napitek, suho sadje, juha s pπeniËnim drobljencem (recept na strani 81) Dopoldne: vmes voda Opoldne: listnata solata, krompir v oblicah, korenje, biojogurt z rakitovcem (recepti na strani 81) Popoldne: zeliπËni Ëaj ZveËer: presno korenje, æitna juha z zelenjavo, kislo mleko z lanenim semenom, hrustljavi kruhek (recepti na strani 83)

IzloËanje Zjutraj: poËasi in previdno se navajajte na hrano, izloËanje je πe naprej pomembno; Ërevo napolnite s snovmi, ki nabreknejo, veliko pijte Gibanje/poËitek Telovadite ali pojdite na sprehod, preden prenehate s postom, opoldanski poËitek, prizanaπajte si. Nega telesa Zjutraj: knajpanje Opoldne: 1-krat na dan se ulezite; jetrni povitek (stran 52), ob neprijetnem obËutku polnosti Priessnitzeov obkladek za trebuh (stran 56) Zavestno doæivetje Danes je v srediπËu pozornosti hrana; malo je veliko.

IzloËanje PoveËanje teæe je normalno: je praznjenje Ërevesa spontano? Laneno seme, pijte; 1⁄2 klistirja, Ëe vas ne sili na blato, sicer poËakajte do naslednjega dne. Gibanje/poËitek Sprijaznite se z brezvoljnostjo, pojdite na sprehod, flpo jedi poËivajte ali naredite 1000 korakov«, izogibajte se naporu. Nega telesa Zjutraj: πËetkanje, sveæi zrak, izmeniËna prha Zavestno doæivetje flSiti?« flPolni?« Zadovoljni, pomirjeni, poteπeni?

29


s posto ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

Prerojeni s postom

Dr. Hellmut Lützner

› Preizkušen: strokoven program specialista internista, ki zagotavlja, › ›

da bo postenje potekalo brez težav. Preprost: natančni napotki in načrt za vsak dan postenja – od uvodnega razbremenilnega dneva prek postnih dni do prehoda na običajno prehrano. Priljubljen: priročnik Prerojeni s postom je v Nemčiji najuspešnejša knjiga o postenju – v 30 letih je prodanih več kot dva milijona izvodov.

19,95 €

PREROJENI S POSTOM oprema.indd 2

› Miti in resnica o postu – temeljna načela › Napotki za postenje brez težav in občutka lakote › Popoln tedenski program za obnovo telesa in duha

Lützner

Postenje spodbuja naravne samozdravilne moči, čisti in razstruplja telo ter izboljšuje telesno in duševno počutje. Priročnik Prerojeni s postom vsebuje vse, kar morate vedeti o postu, da se ga lahko lotite pravilno, uspešno in pozitivno naravnano.

Prerojeni s postom

Post ni stradanje, temveč naraven del človeškega življenja.

12/15/09 12:47:49 PM

Prerojeni s postom  
Prerojeni s postom  

Post ni stradanje, temveč naraven del človeškega življenja. Postenje spodbuja naravne samozdravilne moči, čisti in razstruplja telo ter izbo...

Advertisement