Page 1

9/3/10

9:56 AM

Page 1

POVRĆE I VOĆE iz vlastita VRTA • Sveobuhvatan vodič kroz uzgoj, branje, kuhanje i spremanje više od 100 vrsta voća, povrća i začinskog bilja. • Stručni savjeti o planiranju vrta, razumijevanju i poboljšanju tla, orezivanju i oblikovanju biljaka, sijanju, razmnožavanju, uzimanju reznica i još mnogo toga. • Slasni recepti za džemove, kompote, ukiseljeno povrće, želee, čatnije i domaća vina te sve što trebate znati o zamrzavanju, sušenju i čuvanju plodova kako bi što dulje ostali ukusni i kvalitetni.

www.mozaik-knjiga.hr

POVRĆE I VOĆE IZ VLASTITA VRTA

FFYG-COVER and UV-CRO.qxp:FFYG-COVER and UV-CRO

POVRĆE I VOĆE iz vlastita VRTA Sve što trebate znati o uzgoju, kuhanju i spremanju plodova iz svoga vrta


PovrÊe i voÊe iz vlastita vrta Sve πto trebate znati o uzgoju, kuhanju i spremanju voÊa i povrÊa iz vlastita vrta.


Povrテ各 i voテ各 iz vlastita vrta


SADRÆAJ

4 6

Osnovni vodiË za oblikovanje i odræavanje povrtnjaka i voÊnjaka

226 226

Vrtlarski kalendar

250 226

Spremanje plodova iz vlastita uzgoja

8 10 12 14 15 18 22 24 27 28 32 34 39 40 42 43 46 49 52 53 54

Ponovno planiranje vrta Posude i uzdignute gredice Odabir i upotreba vrtnog alata Vrtlarska oprema Vrste tla Prirodna i umjetna gnojiva Izrada vrtnog komposta Prekopavanje i kultiviranje tla Propusnost tla Planiranje povrtnjaka Unajmljene gradske parcele Sjetva Presaivanje Branje i skladiπtenje plodova Voda i zalijevanje Korovi i sredstva za uniπtavanje korova VoÊnjak Orezivanje stablaπica i grmolikih voÊaka Zaπtita voÊaka od ptica Uzgoj grmolikih voÊaka Staklenici, hladna klijaliπta i plastenici

228 230 232 234

Od kasne zime do rana proljeÊa Od sredine proljeÊa do rana ljeta Od sredine ljeta do sredine jeseni Od kasne jeseni do zime

252 267 271 277 281 283 285 292 296 299 300 302 304

Zamrzavanje Kompoti Dæemovi Æelei VoÊni sirevi i maslaci Sirupi i sokovi Kiseljenje »atniji Umaci i prilozi AromatiËni ocat Suπenje AromatiËna ulja Pravljenje vina

64

Uzgoj i kuhanje

236

©tetnici i bolesti

312

Kazalo

Abecedni vodiË kroz viπe od 100 vrtlarskih kultura i sve πto trebate znati o njihovu uzgoju u svome vrtu i njihovoj pripremi

238 242 248 249

©tetnici od A do Æ Bolesti od A do Æ Pesticidi i fungicidi Prirodni naËini zaπtite od πtetnika


ve je viπe ljudi koji iznova otkrivaju vrijednost tradicionalnoga uzgoja vlastita voÊa i povrÊa. Osim uæivanja u stvarnim plodovima svoga rada, tako uæivaju i u sigurnosti svjeæih i zdravih namirnica, znajuÊi toËno gdje su ih i kako uzgojili, a uz to i eliminirajuÊi kilometre koje bi inaËe prelazili na putu do njihova stola. Bez obzira na to imate li komadiÊ zemlje ili vrt uz kuÊu, ili ste svojim kulturama dodijelili uzdignute gredice i posude, lako Êete doÊi do obilna prinosa rajËica, mahuna, zelene salate, mekog voÊa i brojnih drugih plodova. Imate li staklenik ∑ Ëak i minijaturni staklenik izgraen uza zid kuÊe ∑ moæete uspjeπno uzgajati i mnoge mediteranske kulture. ©toviπe, najveÊe zadovoljstvo koje Êe vam bavljenje vrtlarstvom pruæiti upravo je moguÊnost uzgoja neobiËnih sorti voÊa i povrÊa, koje ne moæete pronaÊi u trgovinama, ili rijetkih i skupih kultura. U ovom opπirnom vodiËu kroz uzgoj, Ëuvanje i kuhanje raznovrsna voÊa i povrÊa pronaÊi Êete sve πto trebate znati o viπe od stotinu raznih kultura ∑ od svjeæih namirnica koje svakodnevno upotrebljavate u kuhinji do onih neπto egzotiËnijih, kao πto su artiËoke ili daikon. Tu su joπ i struËni savjeti o planiranju vrta, sjetvi, sadnji, orezivanju i drugim vrtlarskim vjeπtinama. Kad poberete plodove iz vrta, isprobajte recepte i prijedloge za nenadmaπnu domaÊu zimnicu ∑ uæivajte cijele godine u slasnim pekmezima, sokovima i ukiseljenom povrÊu. Zato poite u vrt, bacite se na posao i poËnite uæivati u plodovima svojega rada.

S

FORWORD

Predgovor


Osnovni vodiË

ZA OBLIKOVANJE I ODRÆAVANJE POVRTNJAKA I VO∆NJAKA


Ponovno planiranje vrta | OSNOVNI VODI»

8

Ponovno planiranje vrta obrim planiranjem moÊi Êete uzgajati voÊe i povrtne kulture Ëak i u malenu vrtu. Kod najboljih planova, dijelovi za uzgoj voÊa i povrÊa uklapaju se u ostatak vrta, stvarajuÊi sklad s djeËjim prostorom za igru i ukrasnim gredicama. Taj sretni sklad moæete postiÊi na viπe naËina opisanih na stranicama koje slijede. Svaki vrt ima jedinstven skup izazova, bilo da je rijeË o obliku, veliËini ili poloæaju. To πto Êete uzgajati, u potpunosti je vaπ odabir, no u obzir morate uzeti znaËajke svojega vrta te vrste voÊa i povrÊa u kojima Êe vaπa obitelj doista uæivati. Evo nekoliko ideja koje Êe vas usmjeriti ka dobru poËetku.

VO∆KE I GRMOVI

Izrada nacrta

Kako pronaÊi pravo mjesto?

Kad planirate novi vrt, ili preoblikujete postojeÊi, najprije izmjerite parcelu i nacrtajte je u umanjenu mjerilu. Radite li na preoblikovanju staroga vrta, oznaËite postojeÊe elemente, kao πto su staze i stabla, koji bi se mogli uklopiti u nov oblik. Prije skiciranja novoga oblika vrta, napravite popis onoga πto æelite uklopiti u svoj plan. Na primjer, moæda æelite staklenik, negrijana klijaliπta, spremiπte i kompostiπte. Moæda æelite vrt sa zaËinskim biljem. Koje vrste i koliko stablaπica i grmolikog voÊa æelite posaditi? Zatim odluËite koliko prostora æelite izdvojiti za povrtnjak. Namjeravate li uzgajati samo salate, onda Êe komad zemlje veliËine 3 m x 3 m biti dovoljan za stalnu opskrbu tijekom ljeta. Ako pak æelite ubirati plodove iz vrta tijekom cijele godine, morate planirati povrtnjak od najmanje 9 m x 6 m ∑ ili Ëak i veÊi namjeravate li uzgajati glavnu kulturu i rani krumpir.

Poπto napravite popis svih glavnih elemenata koje Êete ukljuËiti u svoj vrt, sljedeÊi zadatak jest postaviti ih na najbolje moguÊe mjesto. Vjerojatno Êete neprestano morati izmjenjivati svoj prvotno skiciran plan. Za povrÊe saËuvajte otvoreni dio vrta s dovoljno sunËane svjetlosti i, ako je moguÊe, neka barem s jedne strane bude zaπtiÊen zidovima ili ogradom. PovrÊe neÊe uspijevati u dijelovima vrta proæetim spletovima korijenja stabala, ili na dijelovima zasjenjenima veÊinu dana (vidi 30. str.). Staze u povrtnjaku postavite do toËaka kao πto su spremiπte za alat, staklenik, kompostiπte i hladno klijaliπte. Bit Êete zadovoljni takvim rasporedom staza veÊ nakon prve jake kiπe i kad budete upotrebljavali vrtna kolica. Kod voÊaka, kako stablaπica tako i grmolikih voÊaka, prilikom ucrtavanja u plan posebno obratite pozornost na potreban razmak (vidi 46. str.) izmeu

D

Sadnja uz ivice vrta Brojne voÊke mogu se uzgajati Ëak i u malenu vrtu ako ih posadite uza zidove i ogradu. Kordonci i palmete imaju ukrasnu i uzgojnu funkciju. Grmolike voÊke lijepo Êe definirati rubove pojedinih dijelova vrta.

VoÊnjak Uz malo viπe mjesta kompaktni oblici voÊaka mogu se primijeniti kao æariπne toËke na travnjaku. Da dovrπite sliku, postavite grmove voÊa da djeluju kao nastavak drveÊa.

biljaka. Maksimalno iskoristite vrtni prostor lepezastim oblikovanjem kroπanja ili oblikovanjem kordonaca i palmeta uza zidove ili ogradu. Travnjak i patio su najfleksibilniji elementi plana jer moæete mijenjati njihove veliËine u korist prostora za sadnju voÊa i povrÊa. U malenu vrtu moæete Ëak u potpunosti odustati od travnjaka i iskoristiti patio kao glavni prostor za opuπtanje. Kutak sa zaËinskim i ljekovitim biljem bilo bi idealno smjestiti πto bliæe kuhinji. VeÊinu tih korisnih biljaka moæete uzgajati na gredici veliËine oko 1 m x 2 m. CvijeÊe u vrtu preteæito namijenjeno uzgoju hrane bolje Êe doÊi do izraæaja posaeno u smjelim, grupiranim gredicama nego raπtrkano posvuda u tankim i nezamjetnim redovima. Staklenik postavite na najbolje osvijetljeno mjesto tijekom cijele godine. Postavite li ga blizu kuÊe, bit Êe vam pristupaËniji za loπa vremena ∑ i jeftiniji πto se tiËe

postavljanja elektriËnih i vodenih instalacija, ako se za njih odluËite ∑ no nastojte izbjeÊi sjenu kuÊe. Hladna (negrijana) klijaliπta postavite uz staklenik kako biste uπtedjeli trud i vrijeme prilikom premjeπtanja sadnica. Kompostiπte smjestite u kakav kutak, no do njega postavite stazu. Spremiπte, ako je moguÊe, postavite nadomak kuÊe i staklenika.

Kako uspostaviti ravnoteæu? Kad ste odluËili o tome πto æelite u svome vrtu, nacrtajte grubu skicu na umanjenu planu postojeÊega vrta. Moæete poËeti s travnjakom, iscrtavajuÊi smjele zakrivljene linije sve dok ne budete zadovoljni oblikom travnate povrπine. Tako Êete dobiti toËnu predodæbu o tome koliko prostora ostaje za uzgoj voÊa i povrÊa. Ako niste ostavili dovoljno prostora za plodonosne biljke, povucite zakrivljene linije unutar prethodno iscrtanih linija kako biste smanjili veliËinu travnjaka i poveÊali prostor za uzgoj hrane.

Kod formalna vrta s pravokutnim travnjakom, na jednak naËin izraËunajte proporcije na planu. Tako moæete isplanirati i poploËane dijelove.

Gdje valja uzgajati voÊe? Namjeravate li posaditi slobodno stojeÊu voÊku na travnjaku ∑ moæda grmoliku, ili Ëak stablaπicu polustandardna oblika ∑ nemojte je staviti u srediπte travnjaka. U neπto veÊim vrtovima, stablaπice kompaktnih oblika mogu se upotrijebiti kao æariπne toËke na travnjaku. Da biste zaokruæili Ëitavu sliku, grmolike voÊke postavite tako da djeluju kao kontrast stablaπicama. Umjesto u srediπte, postavite voÊku malo ustranu. Isti se princip primjenjuje i za skupine grmova bobiËastoga voÊa. Isprobajte razliËite poloæaje na svojem planu kako bi voÊka naπla najbolji poloæaj na travnjaku. Njome takoer moæete zakloniti pogled na kompostiπte ili spremiπte, ili Ëak susjednu zgradu.


9

Skriveno od pogleda Malo je onih koje u vrtu najviπe privlaËi pogled na gredice s povrÊem. Poæelite li i sami vizualno odvojiti dio vrta s povrÊem, onda umjesto upadljive ograde treba oblikovati prirodnu vizualnu prepreku koja Êe se uklopiti u opÊi oblik travnjaka ili patija. Kao dobar ljetni zeleni zaslon mogu posluæiti visoke cvjetne trajnice ili æivica od ruæmarina. Trajni zaslon moæete oblikovati sadnjom grmova bobiËastog voÊa ili oblikovanjem stablaπica u palmete. Staza do povrtnjaka neka bude zakrivljena. Tako Êete stvoriti zanimanje za ono πto se nalazi s druge strane, a skriveno je od pogleda.

Izloæeno povrÊe U malenu vrtu jedan od naËina kako poveÊati proizvodnju hrane jest

iskoristiti privlaËan izgled povrÊa ∑ kao πto su kukuruz πeÊerac, rajËice, zaËinsko bilje i razne vrste salata. Na travnjaku, uz stazu, oblikujte gredice odgovarajuÊe veliËine. U svaku gredicu posijte ili posadite samo jednu ili dvije vrste povrÊa kako bi vizualni efekt bio jaËi i kako biste mogli mijenjati uzgojne uvjete prema potrebi povrtnih kultura. Takoer moæete ostaviti prostora na poploËanim dijelovima kako biste stvorili sliËne gredice, no na patiju su ipak uzdignute gredice praktiËnije. Prije su kod veÊih vrtova postojale jasne granice izmeu travnjaka, cvjetnih gredica i povrtnjaka. Danaπnji vrtovi uglavnom ne poznaju takve stroge granice, a osim πto zaËinsko bilje, stablaπice i grmoliko voÊe obogaÊuju naπ stol, takoer istiËu ljepotu naπega vrta. Ako, na primjer, u proljeÊe æelite uæivati u rascvalim kroπnjama voÊaka, moæete posaditi treπnju sorte Morello. Tako Êe vaπ proljetni vrt biti pun njeænih cvjetnih pupova, koji Êe vam kasnije podariti odliËne plodove za pripremu domaÊega dæema.

Plodonosni zasloni Postoji nekoliko oblika ≈jestivih zaslona√ ∑ to moæe biti pergola obrasla vinovom lozom, æivica od ruæmarina, ili stablo jabuke ili kruπke oblikovano u palmetu.

VoÊke, kao πto su jabuke, kruπke, breskve, marelice, crveni ribiz i ogrozd, posadite uza zidove i ogradu. Takvim rasporedom voÊaka uπtedjet Êete na prostoru i ujedno oblikovati oku ugodan okvir vrta. Pojedine vrste zaËinskog bilja i povrÊa posaene meu cvjetne gredice mogu im dati osebujan izgled, kako svojim plodovima tako i svojim mirisima.

MJESTO ZA DRVE∆E, GRMOVE I BILJKE Zidovi Lepezasto oblikovana stabla bresaka, nektarina i marelica najbolje Êe uspijevati uz juæni zid. Lepezasto oblikovana stabla πljiva dobro Êe uspijevati uza zidove okrenute jugu, istoku ili zapadu, kao i grmovi kupine te kriæanca kupine i maline Loganberry.

VoÊke stablπice Umjesto sadnje iskljuËivo ukrasnih stabala na travnjaku, posadite kruπku oblika patuljaste piramide (ako je stablo za meusobno opraπivanje u blizini), samooplodnu πljivu piramidalna oblika ili lijepu treπnju sorte Morello.

Provedba plana u djelo Kad nacrtate umanjeni plan, vrijeme je da se prihvatite posla. NajveÊi napredak primijetit Êete ako poslove budete obavljali redom, jedan po jedan ∑ ostavljajuÊi si dovoljno vremena da u potpunosti dovrπite jedan zadatak prije no πto prijeete na sljedeÊi. Upamtite, stvarate nov, radni vrt, a ne stari vrt s nekoliko brzih ≈kozmetiËkih√ zahvata. Za neke poslove bit Êe vam potreban dan ili dva, a za neke Ëak i tjedan ili viπe. Ne pokuπavajte hvatati se u koπtac s teπkim poslovima ako im vaπe zdravlje, snaga i fiziËka sprema nisu dorasli. U takvim sluËajevima oslonite se na pomoÊ drugih ∑ bilo da vam prijatelji i rodbina priskoËe u pomoÊ bez ikakve novËane naknade ili da platite nekome tko Êe posao obaviti umjesto vas. PoËnite s postojeÊim ∑ najprije raπËistite sve neæeljeno raslinje i uklonite stare staze i poploËane povrπine koji se ne uklapaju u vaπ novi plan. Ako radite na novoj parceli, prekopajte je i poravnajte. Sada je pred vama prazno platno i prvi graevinski zadatak jest postaviti staze. Prema mjerama iz vaπega plana, na svakih 30 cm zabodite drvene kolËiÊe kako biste oznaËili rubove staza. Neka budu najmanje 80 cm πiroke, a materijal odaberite prema æelji. Beton izliven na odgovarajuÊu podlogu dugotrajan je i funkcionalan,

Patio U πiroke posude posadite grmoliko zaËinsko bilje, kao πto su lovor i ruæmarin, a kadulju i maæuran u cvjetnjake. Ako vam je patio okrenut na juænu stranu, posadite rajËice.

no izgled mu i nije previπe privlaËan; kamene ploËe i cigle lijepo izgledaju, ali su skupe; πljunak se brzo nanosi i lijepo izgleda, no njegova je mana to πto se raznosi po travnjaku i u kuÊu te se Ëesto mora prskati protiv korova koji se kroz njega probija. Koji god od materijala za staze odabrali, odmah kolËiÊima oznaËite i napravite patio. Kad ste postavili staze i patio, vrijeme je za travnjak. Zemlju prekopajte, poravnajte, izvaljajte i pograbljajte. Zatim, kolËiÊima oznaËite planiran oblik. Ako travu sijete ∑ po moguÊnosti u proljeÊe ili jesen ∑ slijedite zakrivljene linije buduÊega travnjaka oznaËene

drvenim kolËiÊima, ali bacite i malo sjemena izvan linija kako biste kasnije, kad trava postane bujna, mogli uredno oblikovati rub travnjaka. Postavljate li gotovu travu, komade trave poloæite preko kolËiÊa. Zatim izvadite kolËiÊe ispod travnatog pokrova i zabodite ih na prvotno predvieno mjesto na travi. Izreæite travnati pokrov prema oznaËenim linijama. Zarolajte travnjak i tanke razmake izmeu komada travnjaka ispunite prosijanom zemljom. Zatim posadite stablaπice i grmolike voÊke, sagradite staklenik ili spremiπte, a potom prekopajte povrtnjak. Vaπa prva uzgojna sezona veÊ je otpoËela.

OSNOVNI VODI» | Ponovno planiranje vrta

Kad sadite nekoliko razliËitih stabala uz rub s drugim biljkama, imajte na umu buduÊi izgled stabala kad dosegnu svoju punu veliËinu. U vrtnome centru zatraæite potrebne informacije o oËekivanoj visini i πirini kroπnje (vidi 46. str.).


Posude i uzdignute gredice | OSNOVNI VODI»

10

Posude i uzdignute gredice omoÊu posuda i uzdignutih gredica u svakom se vrtu ∑ ili Ëak i balkonu ∑ mogu uzgajati raznovrsne prehrambene kulture. Za najveÊi izbor uzgojnih vrsta bit Êe vam potrebno najbolje osunËano mjesto tijekom veÊine dana, no Ëak se i na blago sjenovitu mjestu mogu uzgajati, na primjer, kupine i drugo hibridno bobiËasto voÊe te pojedine vrste zaËinskog bilja, kao πto su metvica i perπin.

P

Cvjetnjaci, lonci i korita Svaku posudu u koju moæete staviti kompost moæete upotrijebiti za uzgoj neke od povrtnih i voÊnih kultura. Grmolike voÊke plitka korijenja dobro Êe uspijevati u velikim loncima; veÊinu povrÊa, ukljuËujuÊi salatu, repu, mrkvu, ciklu i zeleno lisnato povrÊe moæe se uzgajati u koritima ili uzduæno razrezanim baËvama, a za uzgoj niskih grmova borovnice, zaËinskog bilja i jestivoga cvijeÊa moæete upotrijebiti razne vrste cvjetnjaka. Krumpire moæete uzgajati Ëak i u crnim plastiËnim vreÊama za smeÊe. Posadite li jagode i zaËinsko bilje u visoke cvjetnjake i baËve za uzgoj jagoda, neÊete se morati optereÊivati zbog pomanjkanja prostora. Pored ulaznih vrata, sa svake strane postavite po jedan lovor oblikovan u kuglu ili piramidu ∑ s takva dva grma nikad vam neÊe ponestati lovora za kuhanje. Æelite li uzgajati voÊe i povrÊe na balkonu, vjerojatno Êete morati uzeti u obzir i teæinu posuda sa zemljom. U tom sluËaju trebali biste upotrijebiti plastiËne posude i lagane vrste komposta. Uzgojne posude moraju imati dovoljno rupica za odvodnju i moraju biti postavljene iznad povrπine tla, na primjer na odgovarajuÊim podloπcima ili na ciglama kako se rupice za odvodnju ne bi zaËepile.

AromatiËna amfora Glineni lonac amforasta oblika (gore lijevo) sa strateπki rasporeenim otvorima vrlo je lijep ≈dom√ za majËinu duπicu i maæuran. Mirisna viseÊa koπara Umjesto puzajuÊih lobelija, u viseÊu koπaru posadite vlasac, kadulju, perπin te joπ koju reznicu ruæmarina (gore).

ViseÊe koπare i prozorski sanduci Dobro osmiπljena viseÊa koπara, ili prozorski sanduk, s jestivim biljem moæe izgledati jednako privlaËno kao i ona s ukrasnim biljkama. Najbolje kulture za takve vrste posuda su patuljaste grmolike rajËice, papriËice i jagode mjeseËarke, no u duguljastim prozorskim sanducima uspijevat Êe i cikla te razni kultivari

zelene salate. Meu povrtne kulture posadite puzajuÊe hibride dragoljuba (Tropaeolum majus) ili druge biljke s jestivim cvjetovima kako bi sanduci s jestivim biljkama bili joπ ljepπi. Polutrajnu koπaru ili korito koji Êe potrajati nekoliko sezona moæe se zasaditi trajnim zaËinskim biljem kao πto su majËina duπica, kadulja, mravinac, lavanda i ruæmarin. Oku najprivlaËnije bit Êe ako

u koπare posadite πarenolisne kultivare zaËinskoga bilja, koji Êe biti joπ bujniji ako im redovito budete rezali ili otkidali vrπke kako bi se potaknuo grmoliki rast.

Uzdignute gredice Uzdignute gredice posebno su korisne za uzgoj povrtnih kultura na mjestima gdje je postojeÊe tlo osiromaπeno ili slabo propusno. Takoer su idealne


11

VreÊe za uzgoj Otkad su se pojavile na træiπtu prije dvadesetak godina, vreÊe za uzgoj postale su vrlo popularne, a mogu se nabaviti u bolje opremljenim vrtnim centrima. Uvijek kupujte debele, dupkom ispunjene vreÊe kvalitetnim kompostom ∑ to Êe se odraziti na njihovu cijenu, no rezultati Êe biti vrijedni tog izdatka. ZaËinsko bilje, jagode i veÊina povrtnih kultura mogu se uzgajati u takvim vreÊama, no veÊim biljkama trebat Êe stabilan oslonac. Potpornje raznih vrsta pronaÊi Êete u vrtnim centrima; inaËe na osunËani zid ili ogradu moæete priËvrstiti jednostavnu reπetku od letvica ili æice te za nju privezati veÊe biljke.

Kompost Lagane vrste komposta bez ilovaËe puno su jeftinije i praktiËnije za rukovanje od komposta s ilovaËom, no namijenjene su

OSNOVNI VODI» | Posude i uzdignute gredice

za uzgoj povrÊa i jestivih biljaka na patiju. Moæete kupiti sklopive plastiËne kutije ∑ izraene od reciklirane plastike ∑ koje se lako i brzo sastavljaju. BuduÊi da se lako rastavljaju, takve su kutije idealne ako uzdignute gredice ne æelite trajno zadræati. Najkvalitetnije sklopive kutije za uzdignute gredice imaju dvostruke boËne stijenke, koje spreËavaju pregrijavanje i pothlaivanje komposta za vrijeme velikih vruÊina, to jest iznimno hladnih vremenskih uvjeta. Trajnije uzdignute gredice moæete napraviti od betona, cigle, kamena ili æeljezniËkih pragova. Gredice s drvenim stijenkama su jeftine i brzo se sklapaju, no drvo Êe nakon nekoliko sezona istrunuti. Da biste si olakπali æivot, πirina svake gredice trebala bi biti tolika da ju stojeÊi na zemlji moæete dosegnuti sa svake strane. Najbolji kompost za uzdignute gredice je onaj koji se ne mora mijenjati svake sezone. Optimalna dubina je 30 cm za kulture s dubokim korijenjem, kao πto su kupusnjaËe, i 15 cm za salate, zeleno lisnato povrÊe i niske mahunarke.

samo privremenim povrtnim kulturama jer brzo izgube kvalitetu i strukturu. Sve trajnice i polutrajnice, ukljuËujuÊi zaËinsko bilje i voÊke, trebalo bi uzgajati na odgovarajuÊem kompostu (za stablaπice i grmolike voÊke takoer treba odabrati prikladnu vrstu). Te vrste komposta trajno zadræavaju svoju strukturu i bolje zadræavaju vodu i hranjive tvari. Imajte na umu da polutrajne viseÊe koπare i prozorski sanduci ispunjeni kompostom s ilovaËom znaju biti vrlo teπki, zato postavite dovoljno Ëvrste nosaËe i kuke.

Prihranjivanje i zalijevanje Biljke u posudama potrebno je redovito prihranjivati. BrzorastuÊe ljetne kulture treba prihranjivati najmanje jedanput na tjedan odgovarajuÊim tekuÊim gnojivom (u sluËaju plodonosnih kultura, prihrana za rajËice). Trajne nasade u posudama, kao πto su oni s grmolikim voÊkama, trebalo bi jedanput godiπnje, u proljeÊe, prihraniti uravnoteæenim, sporo razgradivim povrπinskim slojem gnojiva te jedanput na tjedan tijekom rasta prihranjivati odgovarajuÊim tekuÊim gnojivom. Redovito zalijevanje vaæno je za sve prehrambene kulture, koje nikada ne smiju presuπiti, Ëak ni nakratko. Biljke posaene u lagane vrste komposta bez ilovaËe tijekom ljeta potrebno je svakodnevno zalijevati (dva puta na dan ako su u viseÊim koπarama i manjim posudama). ©to su stijenke posuda tanje, utoliko Êe vlaga bræe ispariti iz komposta. KoliËina redovita zalijevanja neophodna za uzdignutu gredicu ovisit Êe o njezinoj veliËini, materijalu od kojeg je izgraena i dubini komposta. Tako Êe biljke na malenim gredicama tankih stijenki trebati zalijevati jednako kao i one u cvjetnjacima ili koritima. Uzdignute gredice s trajnim nasadima bit Êe potrebno zalijevati i tijekom suhih zima.

Svestrane uzdignute gredice U njima je biljke lakπe dosegnuti i odræavati nego u gredicama na tlu. Trajne uzdignute gredice moæete napraviti od kamena, cigle i æeljezniËkih pragova koji nisu premazivani πtetnim zaπtitnim sredstvima.


Odabir i upotreba vrtnog alata | OSNOVNI VODI»

12

Odabir i upotreba vrtnog alata sim neophodne kante za zalijevanje i vrtnog crijeva, za uzgoj voÊa i povrÊa trebat Êe vam samo pet ili πest komada osnovnog alata. Dok ne steknete viπe iskustva, izbjegavajte specijalizirane vrtlarske spravice izloæene u vrtnim centrima. Odaberite kvalitetan alat odgovarajuÊe i praktiËne veliËine i teæine. Prije kupnje usporedite πto viπe sliËnih proizvoda raznih proizvoaËa. Dobar alat moæe vas sluæiti godinama ∑ moæda Ëak i Ëitav æivot ∑ zato se ne isplati kupovati jeftin alat loπe kvalitete.

O

Potreban alat Slijedi kratak opis najkorisnijeg vrtlarskog alata i opreme za uzgoj prehrambenih kultura. ©tihaËa Za kopanje potrebna vam je barem jedna πtihaËa (ili aπov) s radnom povrπinom pribliæne veliËine 20 cm x 30 cm. Ako radite s teπkom, ilovastom zemljom, dobra Êe zamjena biti uæa πtihaËa za gredice, pribliæne radne povrπine od 15 cm x 25 cm; takoer je dobra za kopanje rupa za sadnju i za stupove.

POTREBAN ALAT • • • • • • • • • • • • •

©tihaËa Vile Motika VuËna motika Nizozemska motika Motika s kratkim dræalom Lopatica Klin za sadnju Vrtlarski konopac Vrtlarske πkare Kolica Crijevo za zalijevanje Kanta za zalijevanje

Iako su neπto skuplje, πtihaËe od nehrajuÊeg Ëelika nikada neÊe zahrati, a glatka povrπina olakπava kopanje ilovaËe. Dræala u obliku slova ≈D√ od polipropilena ËvrπÊa su od drvenih i na njima Êete manje naæuljati ruke. Plosnata ≈papuËica√ bit Êe udobnija za dulju upotrebu, a i poπtedjet Êe vaπu radnu obuÊu prilikom upiranja o πtihaËu. Poluautomatizirana πtihaËa uËinkovit je izbor za vrtlare koji imaju problema s leima. Ta πtihaËa radi na principu opruge, omoguÊujuÊi podizanje i prevrtanje zemlje uz uloæen minimalan napor. Kod rada s obiËnom πtihaËom potrebno je uposliti vlastitu teæinu. Uz energiËan i ritmiËan potisak nogom, πtihaËa Êe lakπe prodirati u zemlju. Vile Vile sa Ëetiri πiljka nezamjenjive su za rahljenje grumena zemlje, za prekopavanje tla izmeu sadnje sezonskih kultura te za podizanje duboko zakorijenjenih biljaka. Takoer su korisne za prenoπenje komposta i vrtnog otpada. ©irina vila trebala bi biti otprilike podjednaka πirini πtihaËe, ili neπto veÊa. Takoer moæete kupiti vile s plosnatim πiljcima namijenjene vaenju krumpira, no i obiËne vile mogu posluæiti vaenju povrtnih kultura iz zemlje. Nemojte upotrebljavati vile za vaenje ≈tvrdoglavih√ panjeva. Savijeni πiljci teπko se ispravljaju, a takve vile oteæavaju upotrebu. Grablje Za poravnavanje tla i pripremanje gredica za sjetvu bit Êe vam potrebne dobre grablje sa 10 do 14 zubaca. Odaberite grablje lagane glave i tanka jasenova dræala. Isprobajte njihovu teæinu i kako vam stoje u ruci, jer da biste

Tools in shed Lorem ipsum et dolr et dolor ipsum et flort Lorem ipsum et dolr et dolor ipsum et flortLorem ipsum et dolr et dolor ipsum et fflort.

njima pravilno rukovali, barem jedan dio trebali biste oslanjati na donju ruku, a ne samo vuÊi grablje po tlu. Pravilnim radom postiÊi Êete ravnomjerno prodiranje zubaca u tlo te lakπe poravnavanje udubina i izboËina. Motika Odabrati moæete izmeu Ëetiri osnovna tipa motika. VuËna motika ima Ëetvrtastu oπtricu postavljenu pod pravim kutom u odnosu na dræalo i dobra je za sasijecanje korova na gusto zaraslu tlu, za zagrtanje sjetvenih brazdi i zagrtanje biljaka kao πto su krumpir i poriluk. Nizozemska motika ima oπtricu koja gotovo da je u ravnini s dræalom, a upotrebljava se za sasijecanje korova guranjem ili plitkim zabadanjem u tlo. Ta motika sasjeËeni korov ne prekriva zemljom, izlaæuÊi ga vremenskim uvjetima i ubrzavajuÊi njegovo propadanje. Mala nizozemska motika ima malenu otvorenu oπtricu namijenjenu raπËiπÊavanju tek iznikla korova izmeu biljaka. Motika s kratkim dræalom ili motika za opkopavanje luka, nalikuje na minijaturnu vuËnu motiku, a idealna je za opkopavanje uz same biljke bez bojazni da Êete ih oπtetiti. Rad s tom motikom brzo zamara, osim ako ne kleknete na tlo. VeÊina vrtlara razvije svoje posebne tehnike uniπtavanja korova izmeu povrtnih gredica. Najbolje ih je redovito okopavati motikom ∑ po moguÊnosti, svaki tjedan tijekom rasta ∑ prije no πto korov razvije sjeme. PovrÊe u redovima lako je opkopavati motikom, uklanjajuÊi najprije korove izmeu biljaka u svakom redu ∑ rukom, ili radeÊi prema naprijed kratkom ili vuËnom motikom ∑ a zatim izmeu redova radeÊi unatrag nizozemskom motikom.

Osnovni vrtni alat Usprkos brojnim inovativnim vrtlarskim spravicama dostupnima na træiπtu, malo alata prikazana na slici ∑ i par kvalitetnih vrtnih rukavica ∑ dovoljan je za obavljanje veÊine radova u povrtnjaku i voÊnjaku.

To omoguÊava uklanjanje korova uz same biljke u redovima, a sasjeËeni korov ostaje neprekriven i neugaæen u tlo. Upotrebom male nizozemske motike, moæete kombinirati obje radnje.

Vrtlarska lopatica treba biti Ëvrsta i imati dugu, ali ne preπiroku radnu plohu. Ako izmjerite (i upamtite) duljinu radne plohe, i cijele lopatice, te Êe vam mjere prilikom sadnje posluæiti kao orijentir za razmak izmeu biljaka.


13

Klin za sadnju idealan je za sadnju kupusa i ostalih kupusnjaËa, poriluka i salate, no tu Êe zadaÊu dobro odraditi i vrtlarska lopatica. Moæete kupiti klin sa ËeliËnim πiljkom, ili moæete sami zaπiljiti stari dræak lopate ili vila. Poπto sadnicu stavite u rupu izdubljenu klinom, ponovno zabodite klin u zemlju samo centimetar od biljke kako biste pritisnuli zemlju uz korijen. Vrtlarski konopac za oznaËavanje gredica moæe biti komad konopca namotan na dva drvena klina, no moæete kupiti posebne klinove s kolutovima samonamatajuÊa konopa koji Êe vam olakπati posao i uπtedjeti vrijeme. Konopac treba biti dug koliko i vaπi najdulji redovi. Takoer bi trebao biti od najlona kako ne bi zadræavao vlagu i raskvasio se.

Vrtlarske πkare neophodne su za orezivanje voÊaka, no dobro dou i za rad u povrtnjaku. Dva su osnovna tipa vrtlarskih πkara, pri Ëemu jedne reæu poput obiËnih kuÊnih πkara, a druge imaju jednu oπtru stranu koja reæe i drugu ravnu i πiroku. Oba tipa su vrlo uËinkovita, pod uvjetom da se πkare pravilno odræavaju kako ne bi zahrale i kako bi bile oπtre. Alat za orezivanje (slika desno) potreban je za orezivanje drvenastih stabljika i neπto debljih grana, koje vrtlarske πkare ne mogu svladati. Priuπtite si Ëvrste i kvalitetne πkare s dugaËkim drπkom te vrtlarsku pilu s ravnim listom. Kolica trebaju biti Ëvrsta i imati πto veÊi kotaË, za lakπe prenoπenje zemlje, otpadnog materijala i materijala za poploËavanje dok oblikujete vrt

stranu i zategnite. Upotrijebite πiroku turpiju i povlaËeÊi je ravnomjerno u jednom smjeru ∑ od sebe ∑ naoπtrite πtihaËu. Sitne strugotine uklonite s nekoliko laganih poteza turpijom s druge strane oπtrice.

Crijevo i kanta za zalijevanje neophodni su u svim vrtovima, no u malenu vrtu dovoljna je samo kanta. Zalijevanje kantom dugotrajno je i zamorno, a i teπko da Êete temeljito natopiti tlo oko biljaka kad zaredaju suπni dani. Bez obzira na to imate li kalem za namatanje vrtnoga crijeva ili ne, crijevo uredno namotajte prije no πto ga odloæite u spremiπte tijekom zime. Ostavite li plastiËno crijevo zapetljano, ono Êe ubrzo postati beskorisno. Prije no πto na crijevo priËvrstite prikljuËke i prskalice, kraj crijeva umoËite u vruÊu vodu da omekπa. Za zalijevanje tek posaenih sadnica, prihranjivanje tekuÊim gnojivom i za povremeno zalijevanje koje ne zahtijeva upotrebu vrtnog crijeva, tu je nezamjenjiva 9-litarska kanta ∑ plastiËna ili metalna s ≈ruæom√ s krupnim i sitnim rupicama.

Unajmljivanje motornog kultivatora Ne isplati se kupiti motorni kultivator za vrt prosjeËne veliËine, no moæda ga moæete unajmiti na jedan dan. Dva su tipa motornih kultivatora.

MotokopaËica s pogonom na frezi ima frezu postavljenu ispod ili ispred motora. Okretanje oπtrica freze vuËe stroj prema naprijed dok prekopava tlo. VeÊe i snaænije motokopaËice idealne su za prekopavanje novog povrtnjaka. Motokultivator s pogonom na kotaËima i frezi ima frezu postavljenu straga, ispod zaπtitnog kuÊiπta. Stroj fino usitnjava zemlju i idealan je za pripremanje tla za sjetvu, no manji modeli nisu dobri za prvo razbijanje tvrdoga tla, pogotovo zato πto ne kopaju duboko.

Odræavanje vrtnog alata »uvanje na suhom ∑ najprije treba sastrugati vlaænu zemlju s metala ∑ osigurat Êe trajnost vrtnog alata. Bilo bi joπ bolje nauljiti ili namastiti metalne dijelove poπto odstranite zemlju. UËinite to svaki put nakon obavljena posla, ne samo prije odlaganja alata po zavrπetku vrtlarske sezone. Oπtrice πtihaËe odræavajte oπtrima tako πto Êete ih isturpijati jedanput do dva puta svake sezone. Glavu motike stavite u πkripac, namjestite je tako da moæete naoπtriti zakoπenu

Alat odræavajte oπtrim OËistite, naoπtrite i nauljite ili namastite sve metalne dijelove alata. Oπtre alatke zakvaËite na zid kako biste smanjili moguÊnost ozljeivanja, ili oπteÊivanja oπtrica.

OSNOVNI VODI» | Odabir i upotreba vrtnog alata

Alat za kultiviranje tla VuËna motika (gore lijevo) upotrebljava se za sasijecanje korova i usitnjavanje tla, kao i za zagrtanje krumpira. Vrtlarska lopatica (gore desno) ima πiroku primjenu, od iskopavanja korova do sadnje biljaka.

te kasnije za prenoπenje komposta, vrtnog otpada i ubranih plodova. Slabija kolica i kolica spuπtena korita sa dva manja kotaËa nisu dobra za prijevoz teπkih tereta, ali bit Êe sasvim dobra za prijevoz liπÊa i trave.


Vrtlarska oprema | OSNOVNI VODI»

14

Vrtlarska oprema sim kvalitetnih alata i strojeva za uzgoj voÊa i povrÊa joπ su neke stvari neophodne, a to su oprema za uzgoj biljaka, oprema za zaπtitu od vremenskih utjecaja, sredstva za zaπtitu od πtetnika, oprema za privlaËenje korisnih æivotinja, oprema za pravljenje komposta te πtapovi i vezice.

O

Oprema za pravljenje komposta

Oprema za uzgoj biljaka Nikada ne moæete imati previπe posudica za sjetvu. PlastiËne su posudice higijenske i lako se Ëiste. Posudice od terakote su krhke pa zahtijevaju paæljivo rukovanje i skladiπtenje. U vrtnim centrima pronaÊi Êete jeftine plastiËne plitice za sjetvu. Plitice mogu biti razliËite ËvrstoÊe i teæine, i dok bi vam one ËvrπÊe trebale trajati vjeËno, Ëak i one najtanje ∑ obiËno viπe komada u pakovanju ∑ mogu potrajati godinama budete li ih Ëuvali. Moæete kupiti i drvene plitice za sjetvu, koje su vrlo lijepe, ali i skuplje od plastiËnih, ne traju vjeËno i mogu biti izvor infekcije ako se ne steriliziraju nakon svake upotrebe. RazgraujuÊe posudice su korisne jer presadnice moæete posaditi zajedno s posudicama. Veliki plastiËni podloæak za presaivanje stavite na stakleniËku klupu (ili na vrtni stol) i neÊete imati dodatna posla sa ËiπÊenjem razasuta komposta. Vrtlarsko sito korisno je za prosijavanje sjetvenog komposta; krupnije sito moæe se upotrijebiti za stvaranje fine sjetvene povrπine od zemlje prepune kamenËiÊa, ili za usitnjavanje vrtnog komposta.

Oprema za zaπtitu od vremenskih utjecaja Vrtlarski pauËinasti pokrov pruæa zaπtitu od vjetra i mraza. Ljeti pauËinasti pokrov moæete zamijeniti mreæastom plastiËnom folijom

(poznatom kao Enviromesh). Ta folija omoguÊava bolje kruæenje zraka, propuπta viπe svjetlosti od pauËinasta pokrova, πtiti sjemenke i sadnice od ptica te sluæi kao zaπtita od πtetnika i pojedinih bolesti. Kulture prekrivene pauËinastim pokrovom i mreæastom folijom tijekom cijeloga uzgojnog vijeka obiËno imaju vrlo malo problema, a pokrovi takoer smanjuju potrebu za zalijevanjem, smanjujuÊi isparavanje tla i gubitak vlage preko listova. Na vjetrovitu mjestu, postavljanjem folija smanjuju se oπteÊenje biljaka, gubitak vlage i topline, erozija tla te bolesti noπene zrakom.

Sredstva za zaπtitu od πtetnika Stvari iz kuÊanstva moæete reciklirati i iskoristiti kao zaπtitu od πtetnika; od ostataka tankoga saga, otiraËa ili vinilnih podnih obloga izreæite zaπtitne obruËe i postavite ih uz stabljike presadnica kupusnjaËa. Iznad sjetvene povrπine objesite nekoliko starih CD-a kako bi otjerali ptice. Izmeu Ëvrstih kolaca napnite staru audiovrpcu; napeta vrpca zujat Êe na vjetru, a taj zvuk nije

Posudice i sjetvene plitice PlastiËne posudice i sjetvene plitice su vrlo higijenske i lako se Ëiste, a Ëak Êe i najtanje, ≈jednokratne√ plitice potrajati nekoliko sezona. Povrtne sadnice uzgojene u razgradivim posudicama ne treba vaditi prilikom sadnje jer ih moæete zajedno s posudicom staviti u zemlju, smanjujuÊi tako moguÊnost oπteÊenja korijena.

ugodan nekim vrstama ptica. Neki se vrtlari zaklinju u uËinkovitost vijoreÊih plastiËnih vreÊica, komada aluminijske folije ili dobrih starih straπila. Svaki od navedenih naËina tek nakratko Êe djelovati ∑ trebate ih mijenjati prije no πto ptice prozru vaπe naprave. Krtice kojiput moæete otjerati ako u blizini njihovih tunela dopola ukopate staklene boce. Ne vole buku koju vjetar stvara iznad otvorenih grla boce. Neprestano Ëegrtanje djeËjih plastiËnih vjetrenjaËa zabodenih u zemlju ima sliËan uËinak. Smanjite broj stakleniËkih πtetoËinja, kao πto su bijele muπice, tako πto Êete meu biljke objesiti ljepljive æute vrpce. Djeluju kao muholovke, ali oslanjaju se samo na ljepilo za hvatanje insekata ∑ nisu tretirane insekticidima tako da su u potpunosti ekoloπke. Upotrijebite feromonske klopke kako biste se rijeπili jabuËnog

i πljivinog savijaËa bez prskanja voÊaka. Klopke Êe trajati godinama ako ih nakon svake upotrebe skinete i odloæite na primjeren naËin; feromonske mamce kupujte u vrtnim centrima i poljoprivrednim ljekarnama specijaliziranima za ekoloπke proizvode.

Oprema za privlaËenje korisnih æivotinja ©to je veÊi broj korisnih æivotinja u vrtu, to Êe vaπ vrt biti produktivniji. Privucite leptire, pËele, boæje ovËice (bubamare), zlatooke (Chrysopa carnea), jeæeve, æabe i druge korisne æivotinje kako biste stvorili uravnoteæen ekosustav ∑ na osobnu korist i na korist okoliπa. Savjete o tome kako privuÊi korisne æivotinje u vrt, potraæite u vrtnim centrima i poljoprivrednim ljekarnama specijaliziranima za ekoloπke proizvode.

Ni jedan vrt nije potpun bez najmanje jednog spremnika za kompost. Ako imate dva (ili viπe), moæete poËeti odlagati otpadni biomaterijal u novi spremnik dok u punome spremniku kompost dozrijeva. PlastiËne spremnike za kompost moæete kupiti u vrtnim centrima, ili sami moæete napraviti sanduk za kompost od æiËane mreæe i dasaka. PlastiËni spremnici trebali bi biti πto veÊi, imati odgovarajuÊi poklopac a na dnu otvor za vaenje komposta. U spremnicima s dvostrukim stijenkama kompost bræe i djelotvornije dozrijeva zbog izolacije ∑ i drveni spremnici imaju izolaciju, ali ne traju vjeËno. »etvrtasti spremnici zauzimaju manje prostora od okruglih, s obzirom na koliËinu komposta koja se u njima proizvede. ProzraËivanje nije potrebno jer dovoljno zraka ue u spremnik prilikom svakog dodavanja novog otpadnog materijala, toliko da Ëak moæe usporiti truljenje. Spremnici za kompostiranje s gujavicama Iz djelotvorna spremnika za kompostiranje s gujavicama dobit Êete plodan, mrviËast kompost nalik na prosijani treset i tekuÊinu koja se moæe razrijediti i upotrijebiti kao gnojivo. U tim se spremnicima odliËno razgrauje kuhinjski otpad. Sami moæete napraviti takvu vrstu kompostiπta, ili moæete kupiti svu opremu, zajedno s ≈kulturama√ gujavica, u bolje opskrbljenim vrtnim centrima. Slijedite upute koje dobijete uz kupljenu opremu kako gujavice ne bi uginule i kako ne biste ostali sa spremnikom punim smrdljiva smeÊa.

©tapovi i vezice U spremiπtu uvijek dræite πtapove raznih duljina, klupko mekana konopca i pakovanje plastiËnih vezica (moæete kupiti i vezice za kabele u prodavaonicama elektromaterijala jer su puno jeftnije od voÊarskih vezica).


15

iπe od bilo kojeg drugog Ëimbenika, upravo Êe kvaliteta tla u vrtu odrediti koliko Êete biti uspjeπni u uzgoju voÊa i povrÊa. SreÊom, gotovo da se iz svake vrste tla moæe ostvariti dobar prinos. No da biste dobili najviπe moguÊe πto vam vaπ vrt moæe pruæiti, najprije trebate razumjeti prirodu tla na kojemu radite.

V

Upoznajte svoje tlo Tla se mogu svrstati u pet opÊih skupina ∑ glinena, ilovasta, pjeskovita, vapnenasta i tresetna ∑ no samo se manji broj vrtova moæe razvrstati u tako jasne kategorije. U veÊini vrtova tla su mjeπovita, no s jednim prevladavajuÊim tipom. U nastavku Êemo vam pomoÊi da odredite vrstu tla u svome vrtu i preporuËiti odgovarajuÊe naËine obrade za najbolje uzgojne rezultate. Iskoristite te preporuke zajedno sa savjetima koje vam mogu pruæiti iskusni vrtlari iz vaπe okoline. Da biste sami odredili vrstu tla, najprije obratite pozornost na karakteristike tla prilikom ekstremnih vremenskih uvjeta, kao πto su suπa ili dugotrajne jake kiπe. Ako su nakon jakih kiπa potrebni sati ili Ëak dani da lokvice nestanu s povrπine i ako se nakon suπe tlo zapekne i postane tvrdo kao kamen, onda u vrtu imate glineno tlo. Ako se voda relativno brzo ocijedi nakon jake kiπe, no tlo ostane neobradivo joπ dan ili dva, tlo je u vaπem vrtu ilovasto. Ako se voda Ëak i nakon jaka proloma oblaka ocijedi za samo nekoliko minuta, vaπe je tlo najvjerojatnije lagano i pjeskovito. Za suπnih dana takvo tlo treba neprestance zalijevati ili dobro prekriti malËem. No ako je dobra propusnost vode u kombinaciji s praπnjavom

bijelom ili sivom povrπinom tla koja se pojavljuje za vrijeme suπe, onda je rijeË o vapnenastom tlu. Osim klasificiranja tla u vrtu, takoer trebate nauËiti kada tlo trebate obraivati, a kada ga ostaviti na miru. Obrada glinena tla zahtijeva posebno dobar osjeÊaj za vrijeme. Ako imate moguÊnost izbora, uzgajajte kulture koje Êe najbolje uspijevati na vaπoj vrsti tla, a kod svake kulture odaberite najprikladnije kultivare. Tako, na primjer, na laganu tlu uzgajajte kultivare duga korijena, a na teæem tlu kraÊega. Na vapnenastom tlu uzgajajte kultivare krumpira otporne na krastavost. Imajte na umu da, bez obzira na to kakvu vrstu tla u vrtu imate, ono Êe vam dati upravo onoliko koliko u njega i uloæite. Da biste odræali i poboljπali plodnost tla, trebate ga prihranjivati stajskim gnojem i drugim gnojivima (vidi 18. i 19. stranicu). Teπka ili glinena tla Tla te vrste najteæa su za obradu jer se teπko kopaju bez obzira na vremenske prilike, a tijekom kiπnih dana radovi na zemlji gotovo su nemoguÊi. Uzgojna sezona na takvim vrstama tla neπto je kraÊa jer se proljetna sjetva i sadnja moraju odgoditi dok se vlaæno tlo malo ne prosuπi i zagrije. No glinene vrste tla ljeti imaju tu prednost da se isuπuju sporije od pjeskovitih tala, a kad ih se dobro obradi, daju bogat i kvalitetan urod ∑ pogotovo graha, kupusnjaËa, graπka, krumpira (ako im osigurate obilje komposta), salata, πpinata, veÊine bobiËastog voÊa i plodova mnogih stablaπica. Kad je loπe obraena zemlja vlaæna, najfinije Ëestice gline ∑ koje su bar tisuÊu puta manje od Ëestica pijeska ∑ slijepe se skupa u ljepljivu masu, koja za suπna vremena postaje tvrda kao kamen.

OSNOVNI VODI» | Vrste tla

Vrste tla ISPITAJTE TEKSTURU TLA

Ispitivanje teksture tla Sva se tla sastoje od kombinacije viπe tvari, kao πto su pijesak, prah, glina i organska tvar. RazliËiti omjeri tih tvari odredit Êe specifiËnu strukturu tla u vrtu. Najlakπe Êete odrediti kakvu vrstu tla imate ako tlo zagrabite πakom i protrljate izmeu dlanova. Brzo Êete osjetiti ako vam se u rukama nalazi hrapav pijesak, ljepljiva glina ili mrviËasta ilovaËa ∑ ili mjeπavina tih vrsta tala.

Glinena tla (gore) imaju glatku, sapunastu teksturu kad ih namoËite i protrljate prstima. Pjeskovita tla (gore desno) pod prstima djeluju zrnato i hrapavo. Tresetasta tla (desno) u ruci Êe vam se Ëiniti mrviËasta i vlaknasta zbog visoka udjela organske tvari.


UZGOJ

i

KUHANJE


Agrumi | UZGOJ I KUHANJE

66

Agrumi kontinentalnim krajevima stabla agruma potrebno je zaπtititi od zime. U toplijim, priobalnim krajevima stabla Êe uspijevati i na otvorenome. Zbog toga je agrume najbolje posaditi u velike posude, i dræati ih na toploj, sunËanoj i zaπtiÊenoj terasi, a kad zahladi, lako ih moæete unijeti u staklenik ili u kuÊu. Agrumi Êe takoer dobro uspijevati u stakleniku tijekom cijele godine, no upamtite da prostor treba neprestano prozraËivati, Ëak i zimi. Dozrijevanje plodova viπe ovisi o toplini nego o suncu. Za dobar urod, voÊki je potrebno πest mjeseci nakon cvatnje da se noÊna temperatura ne spuπta ispod 16 °C. To znaËi da Êete ujesen staklenik noÊu morati grijati.

U

Limun NaranËa

Grejp

Smatra se da su svi agrumi potekli od samo tri izvorne vrste, a oni koji se danas uzgajaju dobiveni su njihovom hibridizacijom. Pradomovina izvornih vrsta je jugoistoËna Azija i otoci u Tihome oceanu, no danaπnji komercijalni uzgoj odvija se u suptropskom pojasu diljem svijeta, od Floride i Kalifornije do Mediterana i juænoga Brazila. No, agrumi se veÊ stotinama godina uzgajaju u umjerenom pojasu. Rimljani su imali oranæerije joπ u 1. stoljeÊu naπe ere, a kasnije se to umijeÊe uzgoja agruma u zatvorenome prostoru proπirilo Europom. Prve oranæerije imale su golema okna na vanjskim zidovima, no tek se u 19. stoljeÊu doπlo do spoznaje da je citrusnom voÊu potrebno πto

viπe svjetlosti, tako da su od tada oranæerije na posjedima imuÊnijih europskih obitelji dobile staklene krovove. Stabla iz tog vremena bila su velika i mnogo je ljudi trebalo da bi ih se iznosilo i unosilo u oranæerije u pravo doba godine ∑ jer se smatralo da ljeti stabla moraju biti na otvorenome. No, ispostavilo se da iznoπenje agruma nije neophodno. Otkad su se u novije vrijeme uzgojila manja stabla, uzgoj agruma postao je dostupan svakom vrtlaru.

Planiranje uzgoja Bit Êe vam potreban staklenik ili zimski vrt u koje Êete smjestiti svoje agrume tijekom zime, a ako ih æelite ljeti iznijeti na otvoreno, idealno mjesto za njih bila bi sunËana i zaπtiÊena terasa. Sadnice agruma najbolje je nabaviti u pouzdanim rasadnicima. Koliko stabala uzgajati? Uzgoj agruma pruæit Êe vam veliko zadovoljstvo, a jedino πto ograniËava broj stabala jest prostor kojim raspolaæete i novac koji ste spremni izdvojiti za sadnice, jer kvalitetna stabla znaju biti priliËno skupa. Mlade cijepljenje voÊke znaju biti neπto povoljnije, no na njihov urod morat Êete priËekati godinu ili dvije. Jedno stablo naranËe, limuna, grejpa i limete pouzdane rodnosti dobar je broj za poËetak, dakako ako za njih imate prostora, pogotovo u stakleniku ili zimskom vrtu.

Kultivari U rasadnicima moæete nabaviti razne vrste agruma, ukljuËujuÊi limune, naranËe i neke neuobiËajene kriæane kultivare.


67

Kriæani kultivari Pursia je kriæanac limuna i mandarine, a plodovi su nalik na limun, samo su slai. Bergamot je kriæanac naranËe i limete; plodovi su veliki i soËni, a od kore se dobiva eteriËno ulje za parfeme. NaranËa St. Michael’s ima velike, ukusne plodove tanke korice. Calamondin nosi obilje manjih, kiselih plodova, koji su dobri za marmelade. Postoji i ukrasni, πarenolisni kultivar. Potraæite joπ klementine, mandarine, tangerine i japanski kultivar mandarine, satsumu.

KRATAK PREGLED RASPOREDA SADNJE I BERBE SADNJA

Agrumi se prodaju kao kontejnerske sadnice tijekom cijele godine. REZIDBA

• Mlade voÊke Orezujte tijekom sezone rasta. • Rodna stabla Kad voÊke poËnu roditi, nije ih potrebno orezivati.

Grejp Star Ruby ima slatke plodove dobra okusa.

Savjeti o uzgoju Sadnice agruma posadite u velike posude ispunjene kompostom tipa John Innes br. 2. Agrumima je potrebno osigurati dobro prozraËivanje, Ëak i zimi, kad bi minimalna temperatura trebala biti oko 7 °C, no nakratko se smije spustiti za koji stupanj. Stabla limete su iznimka i zahtijevaju minimalnu temperaturu od 10 do 13 °C. Od kraja proljeÊa do rane jeseni zasjenite staklenik ako ga veÊinu dana izravno obasjava sunce, kako se voÊke ne bi spræile. Ako posude nisu preteπke, kad proe opasnost od mrazeva, agrume moæete iznijeti van i ostaviti na otvorenome do jeseni, jer Êe im goditi svjeæ zrak. Posao iznoπenja i unoπenja olakπat Êe vam stabilna postolja s kotaËiÊima, osim ako na putu od i do staklenika ne morate iÊi stepenicama. Cvjetovi i plodovi ProljeÊe je glavno doba cvatnje, no agrumi mogu cvasti i tijekom drugih godiπnjih doba. Za zriobu plodova potrebno je 12 mjeseci, zato Êe zrela stabla istovremeno Ëesto nositi cvjetove i plodove u razliËitim fazama razvoja. Dozrijevanje grejpa Ëesto traje i do 17 mjeseci. Topliji uvjeti dat Êe ukusnije plodove, a njihovo dozrijevanje viπe Êe ovisiti o toplini nego o sunËevoj svjetlosti. Za dobar urod, agrumima je potrebno πest mjeseci nakon cvatnje kad se noÊna temperatura ne spuπta ispod 16 °C. To znaËi da Êete ujesen staklenik noÊu morati grijati.

BERBA

Berite plodove kako budu dozrijevali.

Prihrana i zalijevanje Tijekom sezone rasta, prihranjujte voÊke svakih 14 dana tekuÊim

gnojivom. Moæete nabaviti posebno tekuÊe gnojivo za agrume, no moæete upotrebljavati i tekuÊe gnojivo opÊe namjene ili ono za uzgoj rajËica bez kalcija. Jedanput godiπnje, u proljeÊe, uklonite gornjih centimetar ili dva komposta i nadomjestite svjeæim kompostom tipa John Innes br. 3 pomijeπanim s uravnoteæenim gnojivom koje sadræi elemente u tragovima, posebice cink. Agrume redovito zalijevajte i nikada nemojte dopustiti da im se kompost isuπi jer Êe inaËe najprije otpasti cvjetovi i plodovi, a kasnije i liπÊe ∑ Ëim ponovno nastavite s redovitim zalijevanjem izrast Êe novo liπÊe. Zimi stabla nemojte previπe zalijevati. Rezidba Mlade voÊke trebalo bi orezati kako bi se postigao æeljeni oblik stabla. Orezujte ih tijekom sezone rasta, najprije uklanjajuÊi niske grane kako biste dobili glavno srediπnje deblo iz kojega Êe izrasti okrugla kroπnja. Zatim uklonite nezgodno izrasle, visoke izboje koji bi naruπili okrugao izgled kroπnje. Poπto voÊke urode plodom, redovita rezidba neÊe biti potrebna. Moæda Êe vam se kojiput uËiniti da biste trebali skratiti prebujne grane, no tako Êete potaknuti rast πiba vodopija ili mlaznica ∑ jakih, okomitih izboja koji mogu zaguπiti kroπnju i naruπiti njezin oblik. U tom sluËaju najbolje je primijeniti tehniku oblikovanja ≈feston√. Umjesto rezanja predugih, savitljivih grana, potrebno ih je saviti i vrhove im privezati za deblo, πto Êe pospjeπiti rodnost. Na mladim stablima ostavite samo Ëetiri ploda, a ostale uklonite. Na starijim stablima moæete ostaviti onoliko plodova koliko Êe grane

moÊi nositi; ostali plodovi sami Êe otpasti u vrijeme cvatnje ili odmah nakon toga.

©tetnici i bolesti Biljne uπi, crvci, πtitaste uπi i πtitasti moljac znaju uzrokovati probleme na stablima agruma, pogotovo ako se trajno uzgajaju u zatvorenu prostoru. Gusjenice katkad napadaju listove, a kod agruma redovito zalijevanih tvrdom vodom iz slavine katkad se javlja kloroza. Taj Êete poremeÊaj prepoznati po æutim ili nezdravim, blijedozelenim listovima i usporenu rastu stabla. U tlo dolijevajte kiseli tonik za poboljπanje pH vrijednosti tla, u omjeru navedenu na pakovanju proizvoda, dok se boja listova ne poboljπa i voÊke zalijevajte kiπnicom (vidi dio teksta pod naslovom ©tetnici i bolesti, od 238. do 249. stranice).

Berba i skladiπtenje Plodove ostavite da narastu πto veÊi i neka promijene boju prije no πto ih uberete. Moæete ih odmah upotrijebiti. Zrele plodove moæete ostaviti na stablu nekoliko tjedana prije no πto poËnu trunuti, i to je, ustvari, najbolji naËin njhova ≈skladiπtenja√. Ako ih uberete i ostavite u zdjeli, ubrzo Êe izgubiti soËnost. Plodove uvijek berite tako da πkarama odreæete peteljku ∑ nemojte ih Ëupati s grana jer biste mogli oπtetiti grane. Vidi takoer dæemovi (271. stranica) i æelei (277. stranica).

Priprema i kuhanje Svi agrumi imaju visok sadræaj vitamina C i kalcija i ako se redovito konzumiraju, jaËaju imunitet i pomaæu u zaπtiti od prehlade i gripe. Izvrsni su za

kuhanje, dajuÊi kiselkast okus i mirisnu aromu slatkim i slanim jelima te marinadama. Dakako, izvrsni su za marmelade, no teπko da Êete imati toliki urod da bi se isplatilo pripremati marmeladu. Sve agrume moæete dodavati jelima od povrÊa, salatama ili mesnim jelima ako volite njihov kiselkast okus. Limun se posebno dobro slaæe s janjetinom; naranËe ili grejp izvrsni su u salati u kombinaciji s mladim svjeæim πpinatom, avokadom i komadiÊima hrskave præene slanine; a ribljim jelima Ëesto se dodaje malo svjeæeg limunovog soka ili soka od limete. Klementine, mandarine, tangerine i mandarine satsuma Ti se plodovi najËeπÊe jedu svjeæi jer su slatki, soËni i lako se gule, no od njih moæete napraviti i brzi, topli desert. VoÊe ogulite i oπtrim noæem izreæite na debele ploπke, lagano ih poπeÊerite i zagrijte u peÊnici ispod grila. Tople, slatke ploπke posluæite s blagim vrhnjem ili kremastim grËkim jogurtom. Neoguljene naranËe moæete prerezati na pola i staviti peÊi uz patku ili gusku, otprilike pola sata prije no πto peËenje bude gotovo. Svakome posluæite po jednu polovicu peËene naranËe kako bi se soËna sredina mogla jesti kao prilog uz peËeno meso. Kiseli sokovi agruma dodaju se mnogim jelima; naribana korica obiËno se dodajte radi mirisa slatkim i slanim jelima. Dodajte malo naribane limunove korice u svjeæu majonezu, ili njome natrljajte pile prije peËenja. Svjeæi agrumi izvrsni su u æeleima i sorbetima, a izvrsno se kombiniraju i s maslacem, jajima i vrhnjem ∑ kao savrπen primjer: beze pita od limuna.

UZGOJ I KUHANJE | Agrumi

Limun Ako se nikad prije niste bavili uzgojem agruma, poËnite s kultivarom Meyer. Lako se uzgaja i otporniji je od veÊine drugih kultivara. Rosso ima lijepo crveno meso. Four Seasons ∑ ili Ëetiri godiπnja doba ∑ kao πto mu ime govori, cvjeta i rodi tijekom cijele godine.


Anelika, ljekovita | UZGOJ I KUHANJE

68

ArtiËoka

Anelika, ljekovita Oko ljekovite anelike oduvijek su se ispredala praznovjerja i pridavale su joj se magijske i ljekovite moÊi. Latinski naziv, Angelica archangelica, dobila je po arkanelu Mihaelu. Legenda kaæe da je neki redovnik dok se molio za lijek protiv kuge, imao viziju u kojoj mu je arkanel pokazao tu biljku. Prema predaji, svake godine na dan 8. svibnja ∑ na dan ukazanja arkanela ∑ ljekovita anelika cvate.

Planiranje uzgoja Ljekovita anelika uspijeva u duboku, bogatu i vlaænu tlu te na sunËanu ili polusjenovitu mjestu. Koliko uzgajati ljekovitu aneliku? Te biljke imaju golem i bujan rast, tako da bi jedna ili dvije biljke bilo dovoljno za manje vrtove.

Savjeti o uzgoju nelika, ljekovita (Angelica archangelica) visoka je ljekovita biljka s velikim cvjetnim glavicama a pripada porodici perπina. Lijepo se istiËe u pozadini gredice s aromatiËnim biljem ili cvijeÊem, pogotovo kad dosegne svoju punu visinu od 2 ∑ 3 m. Ljekovita anelika je dvogodiπnja biljka koja odumire poπto baci sjeme. No ako se stabljike odreæe prije cvatnje, njezin se vijek moæe produljiti za nekoliko godina. Stabljike imaju okus sliËan anisu i izvrsne su u kompotima od jabuka ili rabarbare. Uberite mlade stabljike i postrane izboje za kandiranje, a od listova moæete pripremiti osvjeæavajuÊi biljni Ëaj.

A

Bilo da kupite sjeme ili ga saËuvate od koje svoje biljke, posijte ga πto ranije jer Êe izrasti samo ako se zasije u roku od tri mjeseca nakon sazrijevanja. Posijte izravno u tlo, ili u sjetvene plitice i ostavite vani ∑ otporni sijanci preæivjet Êe mraz i trebali bi biti izloæeni hladnim vremenskim uvjetima. U proljeÊe presadite sijance u duboko, vlaæno tlo ∑ idealno bi bilo da im je korijenje u sjeni, a vrhovi stabljike na suncu.

©tetnici i bolesti Biljne uπi najËeπÊi su πtetnik koji napada ljekovitu aneliku. InaËe, biljku rijetko napadaju bolesti.

Berba stabljika, listova i sjemenki Potkraj proljeÊa berite mlade, mekane listove koje moæete upotrijebiti svjeæe. Stabljike koje su izrasle u drugoj godini

rasta upotrijebite za kuhanje u kompotima ili ih moæete kandirati ∑ svijetlozelene uπeÊerene trakice Ëesto se upotrebljavaju za ukraπavanje torti i slastica. Zrele sjemenke sakupite ujesen.

Priprema i kuhanje KomadiÊe svjeæih, oguljenih stabljika ∑ nasjeckane poput celera bjelaπa ∑ dodajte u salate. Nasjeckane stabljike takoer daju nov i zanimljiv okus voÊnim kompotima, na primjer od jabuka ili rabarbare, ili voÊnim pitama i drobljencima. Takoer se upotrebljavaju u dæemovima i voÊnim zimnicama. Stabljike ljekovite anelike nisu prikladne za zamrzavanje. Kandirane stabljike dobivaju se kuhanjem u πeÊernom sirupu. Meki listovi imaju gorkast okus, koji pomalo podsjeÊa na sladiÊ, a slaæe se dobro s ribom i daje posebnu svjeæinu zelenim salatama. Sjemenke imaju blag okus poput anisa i upotrebljavaju se u bliskoistoËnim i marokanskim jelima. Ekstrakt korijena upotrebljava se kao aroma u aperitivima i likerima.

KRATAK PREGLED RASPOREDA SJETVE I BERBE SJETVA JESEN

U rujnu posijte netom sazrele sjemenke i dræite ih vani. PROLJE∆E

Presadite mlade biljke na njihovo trajno mjesto. BERBA KASNO PROLJE∆E I LJETO

Berite mekane listove za salate; stabljike za voÊne kompote. RANA JESEN

Sakupite sazrele sjemenke za kuhanje/sjetvu.

ahvaljujuÊi blagu, ali osebujnu okusu artiËoke su meu najcjenjenijim povrtnim kulturama. Osim πto su ukusne, one plijene pozornost svojim izgledom, a njihovi srebrnastosivi listovi savrπen su kontrast ljetnim cvjetovima. Zbog toga ih se Ëesto uzgaja u gredicama zeljastih biljaka. ArtiËokama je potrebno otvoreno, sunËano mjesto s bogatim i dobro ocjeditim tlom. Svaka zrela biljka

Z

artiËoke dat Êe i do πest glavica tijekom lipnja i srpnja, a s iste biljke u sljedeÊih πest godina moÊi Êete ubirati glavice, iako Êe one s vremenom postajati sve manje i æilavije. Povijest nije zabiljeæila ime pustolovna gurmana koji je otkrio da je donji dio cvjetnih listiÊa (ljusaka) na glavici artiËoke ∑ koja izgledom podsjeÊa na ËiËak ∑ jestiv, baπ kao i samo srediπte ili srce glavata cvijeta. Tko god on bio, sigurno je uæivao u svome otkriÊu.


69

ArtiËoke uspijevaju u krajevima s blagom klimom, a u vrtu pronaite zaπtiÊen i sunËan kutak za njihovu sadnju. Zimu prije sadnje, u tlo ukopajte neπto zrela komposta ili stajskoga gnoja i ostavite grubo prekopano tlo do proljeÊa. Zatim grabljama fino usitnite sadnu povrπinu i prihranite sa 90 g gnojiva opÊe namjene po metru Ëetvornom. Koliko biljaka uzgajati? Broj biljaka koje Êete uzgajati ovisit Êe o tome koliko su artiËoke omiljene u vaπoj obitelji ∑ i koliko prostora imate. Potrebno ih je posaditi na razmak od 1 m sa svih strana, no ako nemate dovoljno prostora, svaku biljku moæete posaditi zasebno u pozadini gredice sa zeljastim ili mjeπovitim biljkama. ArtiËoke narastu u visinu 1,2 ∑ 1,5 m.

Za suπna vremena, pogotovo tijekom intenzivna rasta mladih biljaka, redovito ih zalijevajte. Mlade Êe biljke veÊ do kolovoza ili rujna imati nekoliko glavica, no prve je godine bolje poticati njihov rast uklanjanjem pupova Ëim se pojave. Tako Êe sljedeÊih sezona imati veÊe glavice. U njihovoj drugoj ili treÊoj godini pustite neka se svaka biljka razvije do samo Ëetiri ili πest stabljika. Ostavite cvijet na srediπnjoj stabljici ∑ takozvanu ≈kraljevsku glavu√ ∑ i joπ nekoliko na krajevima postranih izboja. Ostale pupove na postranim izbojima otrgnite ili odreæite kako biste imali kvalitetan urod. U studenome glavnu stabljiku odreæite gotovo do zemlje, zagrnite tlom i prekrijte slamom.

Oko prekrivene stabljike stavite æiËanu mreæu i prekrijte dvostrukim slojem pauËinaste folije. Uzgoj novih biljaka U proljeÊe ili potkraj jeseni, na biljkama starima najmanje tri godine odaberite snaæne izboje visoke otprilike 25 cm. Okomito ih odreæite oπtrim noæem ili πtihaËom, zadræavajuÊi dio korijena ispod izboja. Poπto odvojite izboj, odbacite ostatak biljke. Izboje koje ste uzeli u travnju moæete odmah posaditi na njihova trajna mjesta. Ako ste ih uzeli u studenome, posadite ih u posude ispunjene kompostom za sadnju i stavite u hladno klijaliπte preko zime. Na proljeÊe ih presadite na njihovo trajno mjesto.

UZGOJ NOVIH BILJAKA IZ MATI»NE BILJKE

Dijeljenje izboja U proljeÊe ili potkraj jeseni, πtihaËom ili oπtrim noæem odvojite jake izboje zajedno s dijelom korijena matiËne biljke.

Presaivanje Izboje posadite na razmak od 1 m oko cijele biljke. Ako izboje dijelite ujesen, posadite ih u posude i ostavite u negrijanu klijaliπtu da prezime.

KRATAK PREGLED RASPOREDA SADNJE I BERBE

Sorte

SADNJA

©tetnici i bolesti

Priprema i kuhanje

NajËeπÊi su kultivari Green Globe i Purple Globe. Kultivar Purple Globe otporniji je od kultivara Green Globe i prikladniji je za uzgoj u hladnijim krajevima.

PROLJE∆E

Savjeti o uzgoju

UKLANJANJE PUPOVA

ArtiËoke su uglavnom sigurne od πtetnika, no u vlaænim uvjetima puæevi golaÊi i puæevi s kuÊicom katkad mogu uzrokovati probleme; artiËoke takoer mogu napasti crne lisne uπi. NajËeπÊa bolest koja napada artiËoke je plamenjaËa.

Iako Êe biljka artiËoke rasti i cvjetati otprilike πest godina, cvjetne Êe glavice s godinama postajati sve manje, a nakon tri ili Ëetiri godine nerijetko i æilavije. Bilo bi dobro svake godine zamijeniti nekoliko biljaka novima tako da uvijek imate dio novih biljaka koje dozrijevaju i dio starijih Ëiji se æivotni vijek zavrπava. Da biste zapoËeli uzgoj, u travnju kupite mlade sadnice ili izboje iz korijena i posadite ih u dobro nagnojeno tlo na jednaku dubinu na kojoj su bile u rasadniËkim gredicama ili posudama. U svibnju sadnice malËirajte obilnom koliËinom stajskoga gnoja ili komposta.

(1. godina)

Glavica artiËoke, na vrhu æilave stabljike, ima Ëvrste listiÊe ili ≈ljuske√ ∑ struËni naziv je brakteje ∑ zbijene oko plitke baze ili srca artiËoke. Unutar srca nalazi se debela vlaknasta sredina. Jestivi dijelovi artiËoke su donji mesnati dijelovi listiÊa u obliku polumjeseca te srce artiËoke.

MAL»IRANJE OD KRAJA PROLJE∆A DO PO»ETKA LJETA

OD KRAJA LJETA DO PO»ETKA

Berba i skladiπtenje

JESENI

Glavice na odraslim biljkama dozrijevaju u lipnju ili srpnju. Berite ih, poËevπi od srediπnje glavice, dok su joπ zelene i dok su im ljuske Ëvrsto zatvorene. Vrtlarskim πkarama odreæite glavice, a zatim svaku stabljiku skratite na pola. Glavice na postranim izbojima najbolje je brati kad narastu otprilike do veliËine kokoπjeg jajeta. Sitne, mlade glavice mogu se kuhati i jesti cijele.

BERBA

(2. i 3. godina) LJETO (LIPANJ ∑ SRPANJ)

REZANJE STABLJIKE

(2. i 3. godina) OD KRAJA JESENI DO PO»ETKA ZIME DIJELJENJE IZBOJA

(2. i 3. godina) KASNA JESEN ILI PROLJE∆E

Iskoristite izbijeljene izboje Prije no πto trogodiπnju ili Ëetverogodiπnju biljku odbacite, iskoristite njezine posljednje izboje. Izbijeljeni izboji su jestivi. Poπto uberete glavice, odreæite listove i ostavite neka izrastu mladi izboji do visine 60 cm. Izboje umotajte u crnu plastiËnu foliju ili u pakpapir kako bi se izbijelili. Takve izboje moæete jesti sirove ili kuhane, poput celera bjelaπa.

Vidi takoer zamrzavanje (252. stranica.).

Prekrivanje tijekom zime Biljke zaπtitite slamom, ogradite æiËanom mreæom i prekrijte pauËinastom folijom.

UZGOJ I KUHANJE | ArtiËoka

Planiranje uzgoja


Barica | UZGOJ I KUHANJE

70

Barica Priprema Da biste artiËoku pripremili za kuhanje, odreæite dio uz stabljiku zajedno s bazom glavice i odstranite oπteÊene vanjske listiÊe. Ako æelite, moæete odrezati vrh glavice, a πkarama moæete odrezati i vrπke preostalih listiÊa, no to nije neophodno. Dobro je operite i postavite naopaËke da se ocijedi. Sve rezane plohe namaæite limunovim sokom kako ne bi potamnjele. Vlaknastu sredinu moæete odstraniti prije ili nakon kuhanja. Raπirite vanjske listiÊe i iπËupajte manje unutarnje listiÊe dok ne doete do vlaknaste sredine. ÆliËicom sastruæite nejestiva vlakna priËvrπÊena za srce artiËoke. Ako Êete upotrijebiti samo srce, prije no πto sastruæete vlaknastu sredinu, odstranite sve vanjske listiÊe i srce namaæite limunovim sokom. Kuhanje Veliku posudu napunite vodom, dodajte soli i 2 ælice limunovog soka. Vodu zakuhajte, a zatim dodajte pripremljene artiËoke i kuhajte 40 ∑ 50 minuta ili dok ne omekπaju ∑ kad se listiÊi budu lako odvajali od glavice. Izvadite iz vode i ostavite naopaËke da se ocijede. Posluæivanje i jelo Kuhane artiËoke moæete posluæiti vruÊe s rastopljenim maslacem ili umakom hollandaise, ili hladne s preljevom od ulja i octa. Otrgnite svaki listiÊ i mesnati dio umoËite u maslac ili umak i lagano zagrizite. Lagano zubima sastruæite mesnati dio listiÊa, a vlaknastu sredinu izvucite.

Planiranje uzgoja

BERBA GLAVICA

Odaberite vlaæno i, po moguÊnosti, sjenovito mjesto. Prilikom prekopavanja buduÊe gredice, tlu dodajte zreloga stajskog gnoja ili komposta u omjeru od jedne kante po metru Ëetvornom.

Srediπnja glavica Postrana glavica

Koliko biljaka uzgajati? Baricu posijte u oæujku kako biste imali ljetnu berbu, te ponovno u rujnu za zimsku berbu. S otprilike πest do osam biljaka ljeti i osam do deset zimi, imat Êete stalan prinos svjeæih zelenih listova. Berba Oπtrim noæem ili vrtlarskim πkarama, odreæite glavicu sa stabljike.

Najprije uberite najveÊu, srediπnju glavicu, a zatim manje glavice na postranim izbojima.

Kultivari Sjeme barice potraæite u sjemenarnama i vrtnim centrima.

Savjeti o uzgoju

PRIPREMA ZA KUHANJE Vlaknasta sredina

Oreæite vrπke listiÊa ako æelite.

arica, ili barica ranocvjetna ili repnica, jednogodiπnja je biljka i jedno od rijetkog povrÊa koje Êe uspijevati u vlaænu i sjenovitu dijelu vrta. Takoer je otporna i zato se isplati uzgajati kako biste zimi imali svjeæe salatne listove koji okusom podsjeÊaju na potoËarku. Postoji i kultivar proπaranih listova koji moæete uzgajati u posudama ili u mjeπovitim ukrasnim gredicama i upotrebljavati kao ukras u jelima.

B

Mesnati dio listiÊa

Srce artiËoke

Dijelovi artiËoke prikazuju kako su cvjetni listiÊi pri dnu spojeni za srce artiËoke.

Odstranite vlaknastu sredinu; prije kuhanja æliËicom sastruæite nejestivu vlaknastu sredinu.

Sjemenke posijte u brazdu duboku 5 mm. Ako je tlo imalo suho, prije sjetve dobro ga zalijte vodom. Kad sijanci dovoljno izrastu, prorijedite ih na razmak od 20 cm. Tlo odræavajte vlaænim, pogotovo tijekom suπnih, ljetnih dana i malËirajte zrelim stajskim gnojem ili kompostom, ili vlaænim tresetom. Baricu moæete uzgajati i u posudama promjera 18 cm ispunjenima kompostom opÊe namjene. U svaku posudu posijte po tri ili Ëetiri sjemenke i kad se sijanci pojave, uklonite one najslabije, ostavljajuÊi samo najsnaænije biljËice. Posude stavite na djelomiËno sjenovito mjesto i redovito ih zalijevajte.

©tetnici i bolesti Puæevi golaÊi i puæevi s kuÊicom mogu zadavati probleme meu nasadima barice, dok s bolestima neÊete imati brige.

Berba i skladiπtenje Barica brzo raste i prvu berbu listova moæete oËekivati veÊ osam tjedana nakon sjetve. Najprije oberite vanjske


71

listove, a iz srediπta barice niknut Êe novi listovi. Kod starijih biljaka odbacite tvre, vanjske listove i berite samo one iz sredine. Barica ne moæe dugo stajati, zato berite samo onoliko koliko vam treba.

Priprema i kuhanje Barica je vrlo sliËna potoËarki ili draguπcu, no listovi su joj sitniji i imaju jaËi okus. Zbog toga ih berite dok su mladi. Baricu moæete upotrijebiti kao zamjenu za potoËarku u jelima gdje sluæi kao ukras, pogotovo uz peËenu piletinu i divljaË. Moæe se upotrebljavati i kao baza za juhe (vidi Juha od potoËarke, 225. stranica). Listove berite netom prije upotrebe i pripremite jednako kao πto biste pripremili potoËarku. Baricu upotrijebite kao sastojak u mijeπnim ili zelenim salatama, ili je kombinirajte s kriπkama naranËe i zaËinite francuskim preljevom.

KRATAK PREGLED RASPOREDA SJETVE I BERBE SJETVA

Posijte u brazde duboke 5 mm. • Za zimsku berbu

ijeli korijen poznat je joπ i kao ≈vrtna kamenica√ zbog svoga osebujna okusa. Ti dugi, mesnati korijeni upotrebljavaju se krajem jeseni i tijekom zime. Nije dobar za manje povrtnjake jer zauzima prostor tijekom veÊeg dijela uzgojne sezone. Ako imate manji povrtnjak, posijte samo jedan kraÊi red, a tijekom ranog proljeÊa sjemenke bijelog korijena moæete posijati zajedno sa salatom i rotkvicom, kao meu kulturama.

B

Planiranje uzgoja Bijeli korijen najbolje Êe uspijevati na laganu ilovastom tlu, no dobro Êe rasti i u svim ostalim vrstama tala, osim u teπkom glinenom tlu. Biljku nemojte uzgajati na nedavno nagnojenu tlu. Ujesen ili na zimu, iskopajte plitak rov na mjestu gdje namjeravate uzgajati bijeli korijen, pa usitnite tlo pri dnu rova. Tijekom zime ostavite rov otvoren kako bi niske temperature i mraz dodatno razbili tlo.

JESEN

Kultivari

• Za ljetnu berbu

ObiËno se mogu nabaviti samo dva kultivara. Mammoth, kultivar duga korijena i slatkasta okusa. Sandwich Island, kultivar bujna rasta i velika korijena.

PROLJE∆E

PRORJE–IVANJE

Prorijedite sijance na razmak od 20 cm. • Zimska i ljetna berba Prorjeujte kad sijanci dovoljno izrastu. BERBA

• Zimska berba OD KASNE JESENI DO RANE ZIME

• Ljetna berba OD KASNOG PROLJE∆A

Savjeti o uzgoju U proljeÊe, sjemenke rijetko posijte u pripremljeno tlo, u brazde duboke 1 cm. Ako Êete zasijati viπe redova, rasporedite ih na razmake od 30 cm. Kad sijanci izrastu dovoljno veliki, prorijedite ih na razmak od 25 cm. Lagano okopavajte izmeu redova, zagrÊuÊi zemlju prema biljkama.

©tetnici i bolesti Bijeli korijen biËno nema problema sa πtetnicima. Jedna od rijetkih bolesti koja napada nasade bijeloga korijena jest bijela hra. Ta gljiviËna bolest zahvaÊa listove, prekrivajuÊi ih mjehuriÊima prepunima bijelih, praπkastih spora. Jedina mjera zaπtite jest izvaditi i spaliti oboljele biljke.

Berba i skladiπtenje Bijeli korijen vadi se od sredine jeseni. BuduÊi da je otporan, moæe ostati u zemlji dok vam ne zatreba. Prilikom vaenja, pazite da ne oπtetite korijen jer Êe pustiti sok, kao i cikla. Da biste to sprijeËili, s obje strane reda razrahlite tlo vilama i lagano ga odignite kako bi se korijenovi oslobodili iz zemlje. Vile zabodite duboko u tlo. Dio biljaka ostavite u zemlji kako bi pustile mlade izboje, koje Êete moÊi brati tijekom proljeÊa. Izboje moæete izbijeliti tako πto Êete ih zagrtati tlom kako budu rasli. Blijedi, njeæni izboji mogu se jesti svjeæi u salatama. Neizbijeljene lisne izboje bijeloga korijena moæete kuhati kao i svako drugo zeleno lisnato povrÊe.

Priprema i kuhanje Bijeli korijen vrlo je sliËan crnome korijenu. Oba su duga, tanka i jedina oËita razlika je, kako im i naziv kaæe, u boji; bijeli korijen je blijedosmeaste boje, dok je crni korijen crn. Oba imaju meko, bijelo, slatkasto meso, no okus bijeloga korijena podsjeÊa na okus kamenica. Oba korijena pripremaju se jednako; pod mlazom hladne vode Ëetkicom izribajte korijenove, obreæite im krajeve i tanko ih

ogulite ili ostruæite. Kratko ih isperite i izreæite na komade duge 2,5 ∑ 5 cm. Pripremljene korijenove stavite u posudu i prelijte kipuÊom, blago posoljenom vodom tek toliko da ih prekrije, i dodajte 1 ælicu limunovog soka ili bijelog vinskog octa kako ne bi potamnjeli. Kuhajte 20 ∑ 30 minuta ili dok ne omekπaju. Listove bijeloga korijena operite, posuπite, sitno iskoπite i dodajte u salate, ili ih skuhajte poput πpinata. Izbijeljene izboje bijeloga korijena, koji se beru krajem zime, moæete kuhati kao πparoge. I bijeli i crni korijen izvrsni su u zimskim salatama. Korijenove oËistite, krupno naribajte, poπkropite limunovim sokom i zaËinite preljevom od majoneze, kiselog vrhnja ili ulja i octa. Bijeli korijen sa sirom OËistite 500 g bijeloga korijena i izreæite na komade duge 5 cm. PovrÊe kuhajte u kipuÊoj, blago posoljenoj vodi kojoj ste dodali jednu ælicu limunovog soka. Kuhajte na laganoj vatri 25 ∑ 30 minuta, ili dok povrÊe ne omekπa. Kuhano povrÊe dobro ocijedite i dræite na toplom.

KRATAK PREGLED RASPOREDA SJETVE I BERBE SJETVA

Sjemenke posijte u brazde duboke 1 cm. PROLJE∆E

PRORJE–IVANJE

Kad sijanci dovoljno izrastu, prorijedite ih na razmak od 25 cm. BERBA KASNA JESEN

UZGOJ I KUHANJE | Bijeli korijen

Bijeli korijen


Blitva i πpinat-blitva | UZGOJ I KUHANJE

72

Blitva i πpinat-blitva U velikoj posudi rastopite 75 g maslaca, dodajte kuhani bijeli korijen i dobro izmijeπajte da se komadi obloæe maslacem. Posipajte naribanim muπkatnim oraπËiÊem, izgrabite u zdjelu za posluæivanje i posipajte sa 50 g sitno naribana sira. Posluæite kao prilog uz peËeno meso, πunku ili slaninu. Kuhani bijeli korijen takoer moæete posluæiti s bijelim umakom od sira zaËinjenim naribanim muπkatnim oraπËiÊem. Bijeli korijen s kuhanim umakom od æumanaca OËistite 500 g bijeloga korijena i izreæite na komade duge 2,5 ∑ 5 cm. PovrÊe kuhajte u kipuÊoj, blago posoljenoj vodi kojoj ste dodali jednu ælicu limunovog soka. Kuhajte na laganoj vatri 25 ∑ 30 minuta, ili dok povrÊe ne omekπa. Kuhano povrÊe dobro ocijedite i dræite na toplom. Dok se bijeli korijen kuha, u zdjelu dodajte sok 1 limuna i 1 ælicu hladne vode. Primijeπajte 2 lagano umuÊena æumanca i stavite zdjelu nad posudu s uzavrelom vodom. Od 100 g maslaca otkinite komadiÊ i dodajte æumancima. Mutite pjenjaËom dok se umak ne zgusne. Sklonite zdjelu s vodene kupelji i postupno umutite ostatak maslaca, komadiÊ po komadiÊ. Svaki put prije no πto dodate nov komadiÊ maslaca, umak dobro izmijeπajte. ZaËinite solju i paprom prema ukusu i primijeπajte 4 ælice lagano izmijeπana punomasnog vrhnja. Zagrijte umak nad vodenom kupelji. Ovo ukusno jelo zahtijeva malo viπe truda, ali njime Êete oduπeviti svoje goste. Posluæite ga uz peËeno meso, peËenu piletinu ili ribu. Umjesto bijelog korijena, u ovome receptu moæete upotrijebiti i crni korijen (vidi 91. stranicu).

Dva tjedna prije sjetve, u tlo zagrabljajte opÊenamjensko gnojivo u omjeru od 60 g po metru Ëetvornom. Koliko biljaka uzgajati? Jedan red dug 6 m zasijan blitvom ili πpinat-blitvom bit Êe dovoljan jednoj prosjeËnoj obitelji za redovitu viπetjednu berbu svjeæih listova.

©pinat-blitva

Kultivari blitve Bright Lights, kultivar Ëije peteljke mogu biti crvenkaste, ljubiËaste, naranËaste, æute, zelene i prugaste. Bright Yellow, kultivar æutih peteljki. Lucullus, kultivar bijelih peteljki. Rhubarb ili Ruby, kultivar grimiznih peteljki.

KRATAK PREGLED RASPOREDA SJETVE I BERBE SJETVA

Blitva

• Blitva SREDINA PROLJE∆A

• ©pinat-blitva SREDINA PROLJE∆A

litva i πpinat-blitva pripadaju porodici lobodnjaËa i obje se mogu uzgajati kao zamjena za πpinat jer se lakπe uzgajaju i duæe ih moæete brati. Blitvini su listovi izgledom sliËni πpinatu, no imaju karakteristiËnu debelu lisnu peteljku koja moæe biti bijela, æuta ili crvenkasta, ovisno o kultivaru. Listove moæete brati dok su mladi i jesti cijele, ili ih ostaviti da izrastu, kad i same peteljke postaju prava poslastica. Peteljke se odvajaju od listova i kuhaju se kao πparoge.

Sjemenke posijte u brazde duboke 2,5 cm na razmak od 10 cm, a izmeu redova ostavite razmak od 40 cm.

B

PRORJE–IVANJE

• Blitva Kad sijanci dovoljno izrastu, prorijedite ih na razmak od 30 cm. • ©pinat-blitva Kad sijanci dovoljno izrastu, prorijedite ih na razmak od 30 cm.

©pinat-blitva, ili rebrasta blitva, nalikuju listovima cikle, samo πto nisu proπarani crvenom bojom. Okus mladih i kratko prokuhanih listova gotovo da se i ne razlikuje od πpinata. Poπto uberete listove, iz biljke Êe izniknuti novi.

Planiranje uzgoja Blitva i πpinat-blitva mogu ostati u tlu i do 12 mjeseci. To znaËi da, za razliku od πpinata, njih ne moæete uzgajati kao meukulturu i morate im dodijeliti trajnu gredicu u rotacijskom sustavu uzgoja povrÊa. Biljkama je potrebno dobro nagnojeno i temeljito obraeno tlo.

BERBA OD LJETA DO RANE ZIME

Za kuhanje, berite vanjske listove kad dovoljno narastu. Pokoji unutarnji mladi list uberite za salate. Redovitom berbom potiËe se nov rast.


73

Listove je najbolje jesti dok su svjeæi, no moæete ih oprati, posuπiti, staviti u plastiËnu vreÊicu i dræati u hladnjaku ne dulje od dva dana.

Scenic, kultivar je kojega vrijedi odabrati jer se rijetko osjemenjuje prve sezone; podnosi manje idealne uzgojne uvjete.

Savjeti o uzgoju

Vidi takoer zamrzavanje (252. stranica).

Blitvu i πpinat-blitvu posijte sredinom proljeÊa u brazde duboke 2,5 cm, a sjemenke posijte na razmake od 10 cm. Ako Êete sijati viπe redova, izmeu njih ostavite razmak od 40 cm. »im sijanci dovoljno izrastu, prorijedite ih na razmake od 30 cm. Biljke redovito zalijevajte i okopavajte kako bi gredica bila Ëista od korova. Ujesen biljke zaπtitite pokrovom kako bi listovi ostali u dobrom stanju za berbu tijekom jeseni i poËetkom zime. NezaπtiÊene biljke uglavnom venu s dolaskom zime, ali na proljeÊe iz njih niËu novi listovi. No, tijekom druge sezone biljke se brzo osjemene i to je znak da gredicu morate raπËistiti i blitvu ponovno posijati.

Priprema i kuhanje

©tetnici i bolesti Nasadi blitve i πpinat-blitve uglavnom nemaju nekih veÊih problema s bolestima, a od πtetnika, najveÊa su im prijetnja puæevi golaÊi i puæevi s kuÊicom.

Berba i skladiπtenje Za kuhanje berite vanjske listove kad dovoljno narastu. Unutarnje mlade listove moæete pomalo brati i dodati ih u salate. ©pinat-blitva ima neπto jaËi okus od πpinata, zato listove treba brati dok su mladi. »ak i ako vm ne trebaju za kuhanje, listove valja redovito brati kako bi se potaknuo daljnji rast. Stare listove bacite na kompostiπte jer Êe biti pretvrdi i neukusni za jelo.

©arenilo na tanjuru Iako standardni kultivari blitve imaju blijedozelene ili bijele peteljke, mogu se pronaÊi i brojni raznobojni kultivari; potraæite kultivare lijepih ruæiËastih, crvenih, naranËastih i æutih peteljki sa sjajnim zelenim listovima.

Obje vrste povrÊa upotrebljavaju se i kuhaju jednako kao πpinat. Peteljke blitve moæete odvojiti od listova i kuhati ih kao morsko zelje ili kao πparoge. Kad kuhate listove, ne morate im dodavati vodu jer sami sadræe visok postotak vode. Zbog toga, kuhanje na pari daje najbolje rezultate. Listove takoer moæete smo kratko propirjati u tavi s ono malo vode πto na njima ostane nakon pranja. Listovi obiju biljaka imaju pomalo gorkast, zemljan okus i zato ih djeca nerado jedu ∑ no, moæda budu viπe voljeli svjeæe, blage, mlade listove kao nadjev u sendviËima. Blitvu i πpinat-blitvu dodajte u pizze, kao πto biste dodali listove πpinata ∑ operite ih, iskoπite i kratko propirjajte na suhoj tavi dok ne uvenu. Dobro ih ocijedite i rasporedite po umaku od rajËica, a zatim prekrijte naribanom mozzarellom i poπkropite maslinovim uljem. Svjeæe listove dodajte naglo pirjanim istoËnjaËkim jelima koju minutu prije kraja kuhanja;ili kosane pirjane listove, zajedno sa sirom i kockicama slanine primijeπajte umuÊenim jajima, izlijte u kalup obloæen tijestom i ispecite ukusan quiche.

UZGOJ I KUHANJE | Blitva i πpinat-blitva

Kultivari πpinat-blitve


KAZALO

312

Kazalo Masno otisnute natuknice oznaËavaju glavne naslove. Koso otisnute natuknice oznaËavaju ilustracije i njihove opise.

A adzuki, grah 137 agrumi vidi naranËe i limuni alpske jagode 129, 131 ameriËka pepelnica ogrozda 242 amonijev sulfat 19 anelika, ljekovita 68 antraknoza 242 aromatiËna amfora 10 aromatiËni ocat 299 ∑ 301 metoda 299 pribor 299 recepti s aromom celera 299 s aromom Ëeπnjaka 299 s aromom Ëili papriËica 299 s aromom estragona 300 s aromom hrena 299 s aromom krastavca 299 s aromom lavande 299 s aromom luka 300 s aromom metvice 300 s aromom ruæinih latica 300 artiËoke 68 ∑ 70 izboji 69 priprema i kuhanje 69 recept, artiËoke à la grècque 264 uzgoj 69 zamrzavanje 259

B bademi 183 bakterije 252 bakterijska paleæ kruπke 242 bakterijska paleæ listova 245 bakterijski rak 242 barica 70 ∑ 71 klice 137 bazgove bobice, ≈porto√ od 310 bazgove bobice, sirup od 285 bazgove bobice, vino od 310 baziËnost tla 20 berba plodova 40 ∑ 41 bijela truleæ 242 bijeli korijen 71 ∑ 72 priprema i kuhanje 71 ∑ 72

recepti bijeli korijen s kuhanim umakom od æumanaca 72 bijeli korijen sa sirom 71 uzgoj 71 biljne uπi 238, 244, 247, 248, 249 blanπiranje plodova za zamrzavanje 259 blitva 72 ∑ 73 uzgoj 72 priprema i kuhanje 73 bob 74 ∑ 75 konzerviranje u staklenkama 270 priprema i kuhanje 75 recepti salata od boba 231 sloæenac s povrÊem i slaninom 265 uzgoj 58, 74 ∑ 75 zamrzavanje 259 bolesti prenoπene tlom 247 bolesti, simptomi i naËin suzbijanja 242 ∑ 247 bor 21 nedostatak 244 boraË 75 borovnice 76 ∑ 77 priprema i kuhanje 77 razmnoæavanje 76 recept, mafini s borovnicama 77 vino od borovnica 309 æele od borovnica 279 uzgoj 76 ∑ 77 zamrzavanje 257 bosiljak 77 ∑ 78 recept, ulje s bosiljkom 302 bouquet garni 302 breskve 78 ∑ 81 berba i skladiπtenje 41 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i posluæivanje 81 razmnoæavanje 53 recepti crème brulée od bresaka 264 dæem od bresaka 276 dæem od bresaka i kruπaka 276 Ëatni od bresaka 294 kuhane breskve sa slatkom kremom 81 peËene breskve s karijem 81 ukiseljene breskve 291 rezidba 80 suπenje 300 uzgoj 46, 79 ∑ 80 zamrzavanje 258

brokula, kalabrijska 81 ∑ 82 priprema i kuhanje 83 uzgoj 82 brokula sprouting 81 ∑ 82 priprema i kuhanje 83 uzgoj 82 zamrzavanje 260 brusnice 76 ∑ 77 recepti Ëatni od brusnica i jabuka 294 umak od brusnica 77 brusnice, europske (niske) 76 bubamare 249 buhaËi 238 bundeva i patiπon 83 ∑ 84 priprema i kuhanje 83 recepti Ëatni od bundeve 295 ≈indijansko trojstvo√ 235 juha od bundeve 84, 266 pita od bundeve 84 uzgoj 58, 83 zamrzavanje 262

C celer bjelaπ 85 ∑ 86 izbjeljivanje u humcima 86 konzerviranje u staklenkama 270 priprema i kuhanje 86 ∑ 87 recepti celer s paprikom 298 pita s povrÊem 266 sloæenac od celera i poriluka 265 ukiseljeni celer s krastavcima 289 vino od celera 310 zimska juha 266 samoizbjeljivi celer 85 ∑ 86 uzgoj 85 ∑ 86 zamrzavanje 260 celer korijenaπ 87 ∑ 88 priprema i kuhanje 88 recepti gusta povrtna juha 266 salata od celera remoulade 88 skladiπtenje 40, 87 uzgoj 98 zamrzavanje 260 cikla 88 ∑ 91 konzerviranje u staklenkama 270 priprema i kuhanje 91 recepti cikla s hrenom 298 cikla s kupusom 298

Ëatni od cikle 293 pirjana cikla 266 ukiseljena cikla 288 ∑ 289 vino od cikle 309 skladiπtenje 40, 91 uzgoj 88 ∑ 89 zamrzavanje 259 ciste zlatne krumpirove nematode 238 colcannon 134 crna noga 242 crni graπkov savijaË 238 crni korijen 91 crni ribiz vidi ribiz, crni crvci 238 crveni kupus 156 ∑ 158 crveni pauk 241 cvijeÊe, jestivo 92 uzgoj 92 za salate 92 za slastice 92 cvjetaËa 93 ∑ 96 konzerviranje u staklenkama 270 priprema i kuhanje 95 recepti ljetno varivo 231 mijeπano ukiseljeno povrÊe s goruπicom 289 povrtna juha 266 ukiseljena cvjetaËa 287, 289 ukiseljene luËice, cvjetaËa i krastavci 288 ukiseljene luËice, cvjetaËa, mahune i tikva 288 zapeËena cvjetaËa sa slaninom 299 skladiπtenje 40, 96 uzgoj 58, 93 ∑ 95 zamrzavanje 260 cvjetaËa Romanesco (zimska) 93 ∑ 96 cvjetne muhe 249 cvrËci 238

» Ëatniji 292 ∑ 295 metode 292 ∑ 293 pribor 292 problemi 293 recepti indijski Ëatni 294 mijeπani voÊni Ëatni na kineski naËin 294 od bresaka 294 od brusnica i jabuka 294 od bundeve 295

od cikle 293 od damaπkih πljiva 294 od jabuka 293 od jabuka i crvenih paprika 293 od jabuka i rajËica 293 od kruπaka i limuna 294 ∑ 295 od kruπaka i umbira 294 od kupina i jabuka 293 od marelica 293 od mijeπanog voÊa 294 od ogrozda 294 od paprika 295 od rabarbare 295 od rajËica 295 od tikve i jabuka 294 od πljiva 295 Ëeπnjak 96 priprema i kuhanje 96 recepti ocat s aromom Ëeπnjaka 299 prepeËenac sa Ëeπnjakom 96 ulje sa Ëeπnjakom 302 skladiπtenje 40, 96 uzgoj 96 ËiËci 44, 45 ËiËoka 97 priprema i kuhanje 97 recept, juha od ËiËoke i dimljene ribe 235 uzgoj 97 zamrzavanje 259 Ëili papriËice 184 recepti Ëili papriËice s jabukama 298 ocat sa Ëili papriËicama 299 Ëokoladnosmee pjege 242 Ëubar 99

D damaπke πljive 216 ∑ 217 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 217 recepti Ëatni od mijeπanog voÊa 294 dæem od damaπkih πljiva 276 Ëatni od damaπkih πljiva 294 pita od damaπkih πljiva i jabuka 217 sir od damaπkih πljiva 282 ukiseljene damaπke πljive 291 umak od damaπkih πljiva 296 vino od damaπkih πljiva 310 uzgoj 216 ∑ 217 zamrzavanje 257


313

Dæ dæemovi 271 ∑ 277 pribor 271 ∑ 272 metoda 272 ∑ 274 od konzerviranog voÊa 274 problemi 274 recepti od bresaka 276 od bresaka i kruπaka 276 od bresaka s jezgrama 276 od crnog ribiza 275 od damaπkih πljiva 276 od dunja 277 od hibridnih kupina 276 od jabuka 275 od jabuka i datulja 275 od jabuka i umbira 275 od jagoda 277

od kupina 275 od kupina i bazgovih bobica 275 od kupina i jabuka 275 od malina 277 od marelica 275 od ogrozda 276 od ogrozda i bazge 276 od rabarbare i umbira 277 od suhih marelica 275 od tikve i marelica 276 od tikve i umbira 276 od treπanja 275 od treπanja i crvenog ribiza 276 od zelenih ringlo πljiva 276 od πljiva 277 toËka zguπnjavanja 273 zamrzavanje voÊa za 257, 258

E elementi u tragovima 18 endivija 103 ∑ 105 eskariol 103 izbjeljivanje 104 kovrËava 103 priprema i kuhanje 104 recepti pirjana endivija 105 salata od endivije i maslina 105 uzgoj 104 estragon 105 kuhanje s 105 recepti maslac s estragonom 105 ocat s aromom estragona 300 uzgoj 105

F F1 hibridi 34 feromonske zamke 14 folijarna prihrana 19 ∑ 20 fosfati 18, 20, 21 fungicidi vidi pesticidi i fungicidi

G gangrena 242 glifosat 43 glinena tla 15 ∑ 16 gljive 106 ∑ 107 kupovni pribor za uzgoj gljiva 106 ∑ 107 priprema i kuhanje 107

recepti keËap od gljiva 297 palaËinke punjene gljivama 265 riæoto s gljivama 107 tjestenina s gljivama i pinjolima 107 ukiseljene gljive 289 suπenje 301 uzgoj 106 ∑ 107 zamrzavanje 261 gljiviËne bolesti 36, 248 gnoj konjski i stajski 18 organska 18 ∑ 19 ostaci prerade ovËje vune 19 peradarski 19 vidi takoer kompost gnojiva folijarna prihrana 19 ∑ 20 skladiπtenje i upotreba 20 tekuÊa 18, 19 u granulama 18 umjetna 18, 19 gorke mrlje 242 goruπica (klice) 137 grablje 12 grah mahunar, niski 108 ∑ 109 berba 40 patuljasti 108 priprema i kuhanje 109 puzajuÊi 108 recepti kari s krumpirom i mahunama 231 mijeπano ukiseljeno povrÊe 289 mijeπano ukiseljeno povrÊe s goruπicom 289 ukiseljene luËice, cvjetaËa, mahune i tikva 288 uzgoj 36, 58, 108 ∑ 109 vidi takoer grah, suhi zamrzavanje 259 grah mahunar, visoki 110 ∑ 112 podupiranje 110 ∑ 111 priprema i kuhanje 112 recepti mijeπano ukiseljeno povrÊe 289 mijeπano ukiseljeno povrÊe s goruπicom 289 uzgoj 36, 40, 110 ∑ 111 vidi takoer grah, suhi zalijevanje 40, 111 zamrzavanje 259 grah, bijeli cannellini 112 grah, bijelo-smei 112

grah, sitni bijeli 112 grah, suhi 112 recept, ≈indijansko trojstvo√ 235 grah, πareni (treπnjevac) 112 graπak 113 ∑ 115 berba 40 konzerviranje u staklenkama 270 mangetout (mahune graπka πeÊerca) 113, 114 priprema i kuhanje 114 recepti ljetno varivo 231 mahune graπka πeÊerca s maslacem 115 sjetva 36 uzgoj 114 zamrzavanje 261 grebeniËanje 53, 76 grËka piskavica, klice 137 grinje πiπkarice 238 grmolike voÊke sadnja 49 razmnoæavanje 53 rezidba 49 ∑ 51 poloæaj 8 ∑ 9 zalijevanje 49 groæe 116 ∑ 120 oblikivanje loze 117 ∑ 118 priprema i posluæivanje 120 recepti groæe u francuskom preljevu 120 keËap od groæa 297 salata od groæa 120 vino 311 suπenje 300 uzgoj 116 ∑ 119 uzgoj na otvorenome 116 ∑ 118 uzgoj u stakleniku 118 ∑ 119 zamrzavanje 258 gujavice 249 gusjenice 238, 240, 249 gusjenice noÊnih leptira 238 gusjenice sovica 238

H heljda 138 hladna klijaliπta 36 grijana klijaliπta 60 izrada 59 poloæaj 8, 28, 60 sijanje sjemenki u 36 uzgoj kultura u 59 vrste 60

hren 120 ∑ 121 priprema i kuhanje 121 recepti cikla s hrenom 298 ocat s aromom hrena 299 rajËice s hrenom 298 tjestenina s hrenom 121 umak od hrena 121 uzgoj 120 ∑ 121 hra 243

I ilovasta tla 15, 16 insekticidi 248 vidi takoer pesticidi i fungicidi

J jabuËna osica 239 jabuËni savijaË 239 jabuke 121 ∑ 128 berba i skladiπtenje 41, 126 konzerviranje u staklenkama 268 podloge 47 priprema i kuhanje 126 recepti aromatiËni namaz od jabuka 282 Ëatni od brusnica i jabuka 294 Ëatni od jabuka 293 Ëatni od jabuka i crvenih paprika 293 Ëatni od jabuka i rajËica 293 Ëatni od kupina i jabuka 293 Ëatni od mijeπanog voÊa 294 Ëatni od paprika 295 Ëatni od tikve i jabuka 294 dæem od jabuka 275 dæem od jabuka i datulja 275 dæem od jabuka i umbira 275 dæem od kupina i jabuka 275 Evin puding 264 indijski Ëatni 294 jabuke i krastavci u slatkokiselom naljevu 291 jabuke s goruπicom 298 kolaË od sira i jabuka 264 namaz od jabuka 282 pita od damaπkih πljiva i jabuka 217 pita od dunja i jabuka 103 ukiseljeni luk s jabukama 288 ukiseljenje jabuke 291 umak od jabuka 296 vino od jabuka 309

KAZALO

dijeljenje korijenja 53 dinja 99 ∑ 101 priprema i posluæivanje 101 sorte 100 uzgoj 36, 39, 58, 61, 63, 100 ∑ 101 uzgoj u klijaliπtu i pod pokrovom 100 uzgoj u stakleniku 100 zalijevanje 40 zamrzavanje 258 domaÊa zimnica vidi konzerviranje hrane dragoljub, ukiseljene sjemenke 288 dud 101 ∑ 102 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 102 razmnoæavanje 102 recepti dudovo vino 311 peËeni dudovi 102 uzgoj 102 zamrzavanje 258 dunja 102 ∑ 103 priprema i kuhanje 103 recepti dæem od dunja 277 pita od dunja i jabuka 103 sir od dunja 282 æele od dunja 103, 280 uzgoj 102 ∑ 103 zamrzavanje 258 duπik 18, 19, 20, 21 dvostruko prekopavanje (polurigolanje) 24, 25, 26


KAZALO

314

æele od jabuka 281 æele od jabuka i trnine 281 æele od kupina i jabuka 279 æele od ruæinih latica 280 rezidba i oblikovanje 122 ∑ 126 sorte 122, 127 ∑ 128 suπenje 300 uzgoj 46, 47, 122 zamrzavanje 257 πtetnici i bolesti 126 jabuke, divlje 129 recepti ukiseljene divlje jabuke 291 vino od divljih jabuka 310 æele od divljih jabuka 280 uzgoj 129 jagoda 129 ∑ 131 alpske jagode 129, 131 konzerviranje u staklenkama 268 malËiranje 40 mjeseËarke 130 priprema i posluæivanje 131 ptice, zaπtita od 52, 130 razmnoæavanje 130 ∑ 131 recepti dæem od jagoda 277 Eton mess 131 sladoled od jagoda 264 uzgoj 63, 130 ∑ 131 zamrzavanje 258 jagodin kornjaπ 239 jaja, ukiseljena 289 jeæevi 249

K kadulja 132 recepti nadjev od luka i kadulje 132 æele od kadulje 281 kalabrijska brokula 81 ∑ 82 priprema i kuhanje 83 uzgoj 82 kalcij 18 kalij 18, 20, 21 kalijev klorid 19 kalijev sulfat 19 kamenitost plodova 243 kan 19 kapilarno navodnjavanje 56 kapljiËno navodnjavanje 56 karda (divlja artiËoka) 132 ∑ 133 izbjeljivanje 133 priprema i kuhanje 133

mrkvina muha 240 uzgoj 132 ∑ 133 kavezi za voÊke 52 keËapi vidi umaci, keËapi i prilozi kelj pupËar 135 ∑ 136 priprema i kuhanje 136 recepti kelj pupËar s kestenima 136 pirjani kelj pupËar 136, 229 zapeËeni kelj pupËar 265 uzgoj 39, 135 zamrzavanje 260 kelj, lisnati 133 ∑ 134 priprema i kuhanje 134 recepti colcannon 134 juha od lisnatog kelja 134 popeËci od kelja i krumpira 134 uzgoj 133 ∑ 134 kesteni 183 kineski grah, klice 137 ∑ 138 Kineski kupus 158 ∑ 159 priprema i kuhanje 159 recepti kineski kupus sa sezamom i grahovim klicama 159 naglo pirjani kineski kupus s mesom 159 uzgoj 158 ∑ 159 kineski ogrozd vidi kivi kiselica (πtavelj) 44 kiseljenje 285 ∑ 291 aromatiËni naljevi od octa 286 hladno kiseljenje 287 kiseljenje kuhanog povrÊa 288 ∑ 291 kiseljenje svjeæih plodova 287 ∑ 288 kiseljenje voÊa 287, 291 kisljenje povrÊa 287 ∑ 291 metoda 285 ∑ 287 pribor 285 recepti breskve 291 celer i krastavac 289 cikla 288 ∑ 289 crvene rajËice 290 cvjetaËa 287, 289 damaπke πljive 291 divlje jabuke gljive 289 goruπica 289 jabuke 291 jabuke i krastavci u slatkokiselom naljevu 291

jaja 289 krastavac 287 krastavËiÊi 287 ∑ 288 kruπke 291 kupine 291 kupus 287 luËice 288 luk i jabuke 288 luk i krastavac 288 luk, cvjetaËa i krastavac luk, cvjetaËa, mahune i tikva 288 marelice 291 mijeπano povrÊe 289 mijeπano povrÊe u slatkokiselom naljevu 290 mrkva 289 ogrozd 291 orasi 288 paprika 290 piccalilli 289 ∑ 290 sjemenke dragoljuba 288 πljive 291 tikva 289 viπnje 291 zelene rajËice 290 vruÊe kiseljenje 287 kiselost tla 20 kivi 136 ∑ 137 priprema i posluæivanje 137 uzgoj 136 ∑ 137 klementine 67 klice 137 ∑ 139 priprema i kuhanje 138 ∑ 139 recept, salata od mijeπanih klica 139 uzgoj 137 ∑ 138 klisnjaci 239 kloroza (na vapnenastim tlima) 243 komoraË 139 recept, riæoto od jeËma s komoraËem 233 komoraË, slatki 140 priprema i kuhanje 140 uzgoj 140 zamrzavanje 261 kompost 11, 18 bez ilovaËe 37 kompostiranje 22 ∑ 23 na bazi ilovaËe 37 od gljiva 18 ∑ 19 problemi 23 sjetveni i sadni kompost 36 ∑ 37 spremnici 11, 14, 23 kompost od gljiva 18 ∑ 19 kompostni blokovi 37 ∑ 38

konzerviranje plodova 252 ∑ 311 aromatiËna ulja 302 aromatiËni ocat 299 ∑ 301 dæemovi 271 ∑ 277 Ëatniji 292 ∑ 295 kiseljenje 285 ∑ 291 konzerviranje u staklenkama 267 ∑ 270 osnovna pravila 252 pravljenje vina 304 ∑ 311 sirupi i sokovi 283 ∑ 285 suπenje 300 ∑ 302 umaci, keËapi i prilozi 296 ∑ 298 voÊni sirevi i namazi 281 ∑ 283 zamrzavanje 252 ∑ 266 æelei 277 ∑ 281 konzerviranje u staklenkama 267 ∑ 270 brzo steriliziranje staklenki u vodenoj kupelji 269 povrÊe 270 pribor 267 problemi 269 sporo steriliziranje staklenki u vodenoj kupelji 268 staklenke, pripremanje 267 steriliziranje staklenki u ekspres-loncu 269 voÊe 268 ∑ 269 kopar 140 ∑ 141 recepti preljev od senfa i kopra 141 umak od kopra 141 kopriva 45 kopriva za zaπtitu biljaka 248 korabica 141 pripremanje i kuhanje 141 recept, salata od korabice 141 uzgoj 141 zamrzavanje 261 koraljne toËke 243 kordonci 47, 48, 49, 122 rezidba 122 sadnja 125 korijandar 142 korijenova muha 239 korijenove uπi 239 kovrËavost breskvina lista 243 krastavci 142 ∑ 145 kultivari za uzgoj na otvorenome 143 kultivari za uzgoj u hladnom klijaliπtu 144 kultivari za uzgoj u zatvorenom prostoru 39, 144 priprema i kuhanje 145

recepti hladna juha od krastavca 145 jabuke i krastavci u slatkokiselom naljevu 291 kiseli krastavci (rezani) 287 kiseli krastavËiÊi 287 mijeπano ukiseljeno povrÊe 289 mijeπano ukiseljeno povrÊe s goruπicom 289 ocat s aromom krastavaca 299 peËeni krastavac 265 salata od krastavaca s preljevom od kopra 145 ukiseljene luËice, cvjetaËa i krastavci 288 ukiseljeni celer s krastavcima 289 ukiseljeni luk s krastavcima 288 zapeËeni krumpir s krastavacima 266 sijanje sjemenki 36 uzgoj 39, 58, 143 ∑ 145 zalijevanje 40 krastavËiÊi (za kiseljenje) 144 recepti kiseli krastavËiÊi 287 ∑ 288 mijeπano ukiseljeno povrÊe s goruπicom 289 krastavost 243 krastavost jabuka 243 krasuljica 145 ∑ 146 priprema i kuhanje 146 recepti juha od krasuljice 146 maslac s krasuljicom 146 uzgoj 145 ∑ 146 krilati (goanski) grah 108 krtice 14 krumpir 146 ∑ 149 konzerviranje u staklenkama 270 priprema i kuhanje 148 recepti bugarski sloæenac od krumpira 148 kari s krumpirom i mahunama 231 ljetno varivo 231 popeËci od kelja i krumpira 134 sloæenac s povrÊem i slaninom 265 zapeËeni krumpir s krastavacima 266 skladiπtenje 4, 41, 148 uzgoj 147 ∑ 148 uzgoj u posudama 149 zamrzavanje 261 krumpirova plijesan 243


315

kupovina presadnica 39 kupus 156 ∑ 158 crveni kupus 156 ∑ 158 kelj, glavati 156 ljetni kultivari 157 priprema i kuhanje 158 proljetni kultivari 157 ∑ 158 recepti pirjani crveni kupus 158 ukiseljeni kupus 287 sakupljanje sjemenki 34 uzgoj 157 ∑ 158 zamrzavanje 260 zimski kultivari 157 kupusna muha 239 kupusni πtitasti moljac 239 kusokrilci 249 kvasci 252

L leÊa (klice) 137 ∑ 138 lepezasto oblikovane voÊke 9, 122, 123 rezidba i oblikovanje 224, 80, 81, 215 liËinke komara 239 lijeska 182 lombardijska (lambertova) 182 obiËna ili sivosmea 182 limeta 20, 22 lisne nematode 240 listovaËa 19 lovor 159 ∑ 160 lucerna, klice 137 ∑ 138 luËice za kiseljenje 162 luk 160 ∑ 163 luËice za kiseljenje 161 mladi luk (za salate) 162 priprema i kuhanje 162 recepti indijski Ëatni 294 jabuke s goruπicom 298 luk u bijelom umaku 265 mijeπano ukiseljeno povrÊe s goruπicom 289 nadjev od luka i kadulje 132 ocat s aromom luka 300 piperade 266 quiche s lukom 163 ukiseljene luËice 288 ukiseljene luËice, cvjetaËa i krastavci 288 ukiseljene luËice, cvjetaËa, mahune i tikva 288

ukiseljeni luk s jabukama 288 ukiseljeni luk s krastavcima 288 umak od luka 162 zimska juha 266 sakupljanje sjemenki 34 skladiπtenje 40, 162 suπenje 301 uzgoj 160 ∑ 162 vidi takoer ljutika zamrzavanje 261 zimski crvenac 162 lukova muha 240

Lj ljekovita anelika 68 ljeπnjaci 182 ∑ 183 ljubiËasta truleæ korijena 243 ljupËac 164 ljutika 40, 164 ∑ 165

M maæuran 173 ∑ 174 magnezij 21 magnezij, nedostatak 244 majËina duπica 165 ∑ 166 recept, ulje s majËinom duπicom 302 malËiranje 39 ∑ 40, 42 maline 166 ∑ 167 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 167 razmnoæavanje 53, 166 recepti dæem od malina 264, 277 krema od malina 264 vino od malina 311 usmjeravanje rasta 167 uzgoj 46, 48, 166 ∑ 167 zamrzavanje 258 malinin pupar 240 mandarine 67 mangan 21 mangan, nedostatak 244 mangetout (graπak πeÊerac) 113 ∑ 114 marelice 168 ∑ 169 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 169 recepti Ëatni od marelica 293 dæem od marelica 275 dæem od tikve i marelica 276 mijeπani voÊni Ëatni na kineski naËin 294

namaz od marelica 282 ukiseljene marelice 291 suπenje 300 uzgoj 46, 169 zamrzavanje 257 πtetnici i bolesti 169 maslaËak 44 maslina 170 ∑ 171 konzerviranje u rasolu 171 priprema i upotreba 171 rezidba i oblikovanje 171 uzgoj 170 ∑ 171 matiËnjak 172 matovilac 172 ∑ 173 medovina 307, 311 metvica 174 ∑ 175 priprema i kuhanje 175 recepti koktel mint julep 175 ledeni Ëaj od metvice 175 ocat s aromom metvice 300 æele od metvice 281 uzgoj 174 ∑ 175 meukulture 29 meusjetva 30 mijeπano povrÊe u slatkokiselom umaku 290 miloduh 175 minerali, nedostatak 20 ∑ 21 mini-rajËice 196, 198 miπevi 36 miπjakinja 45 mladi luk (za salate) 162 molibden 21 monilija 244 morske alge 19 morsko zelje (morski kupus) 176 ∑ 177 pospjeπivanje (forsiranje) 177 priprema i kuhanje 177 razmnoæavanje 177 recepti kuhano morsko zelje 177 salata od morskog zelja 177 uzgoj 176 ∑ 177 motike 12 ∑ 13 mala nizozemska motika 12, 13, 43 motiËica s kratkom drπkom 12 ∑ 13, 43 nizozemska motika 12, 43 vuËna motika 12, 13, 43 motorni kultivatori 13 mravinac 173 ∑ 174 mraz, πtete od 244

mrkva 178 ∑ 179 konzerviranje u staklenkama 270 priprema i kuhanje 179 recepti juha od mrkve i umbira 179 ljetno varivo 231 mijeπano ukiseljeno povrÊe 289 pita s povrÊem 266 povrtna juha 266 sok od mrkve 285 ukiseljena mrkva 289 vino od mrkve 310 skladiπtenje 40, 179 uzgoj 30, 61, 178 ∑ 179 zamrzavanje 260 mung (zelenËiÊ, kineski grah) 137 ∑ 138 muπmule 179 ∑ 180 priprema i kuhanje 180 recepti krema od muπmula 180 sir od muπmula 282 umak od muπmula 180 uzgoj 180

N naljevi za kiseljenje 286 naranËe i limuni 66 ∑ 67 priprema i kuhanje 67 rezidba 67 uzgoj 66 ∑ 67 natrijev nitrat 19 navodnjavanje 56 nedostatak molibdena 244 nedozrelost baze ploda 244 nejednaka zrioba 244 nektarine 78 ∑ 81 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i posluæivanje 81 rezidba 80 uzgoj 46, 79 ∑ 80 zamrzavanje 258 nematode 238, 240 nematode luka 240 nematode stabljike i lukovica 240 novozelandski πpinat 219

O obiËni kostriπ 45 obiteljska stabla 47 ocat s aromom lavande 300

KAZALO

kruπka 151 ∑ 152 konzerviranje u staklenkama 268 podloge 47 priprema i kuhanje 152 recepti dæem od bresaka i kruπaka 276 Ëatni od kruπaka i limuna 294 Ëatni od kruπaka i umbira 294 Ëatni od mijeπanog voÊa 249 ukiseljene kruπke 291 rezidba i oblikovanje 152 suπenje 300 uzgoj 46, 47, 151 ∑ 152 zamrzavanje 258 kruπkina πiπkarica 239 krvno braπno 18, 19 kukuruz πeÊerac 153 ∑ 154 konzerviranje u staklenkama 270 priprema i kuhanje 154 recepti ≈indijansko trojstvo√ 235 kukuruz s kupusom i paprikom 298 popeËci od kukuruza 154 uzgoj 58, 153 zamrzavanje 262 kupine 154 ∑ 155 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 155 razmnoæavanje 53 recepti Ëatni od kupina i jabuka 293 dæem od kupina 275 dæem od kupina i bazgovih bobica 275 dæem od kupina i jabuka 275 jesenska krema od kupina 97 keËap od kupina 296 kolaË od kupina 264 »porto√ od kupina 309 sir od kupina 282 sirup od kupina 285 ukiseljene kupine 291 æele od kupina 279 æele od kupina i jabuka 279 uzgoj 46, 155 zamrzavanje 257 kupine, hibridne 154 ∑ 155 konzerviranje u staklenkama 268 razmnoæavanje 53 recepti dæem od hibridnih kupina 276 æele od hibridnih kupina 280 uzgoj 46 zamrzavanje 258


KAZALO

316

odumiranje izboja 244 ogrozd 180 ∑ 182 berba 41 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 182 razmnoæavanje 53, 181 recepti Ëatni od ogrozda 294 dæem od ogrozda 276 namaz od ogrozda 282 ukiseljeni ogrozd 291 vino od ogrozda 311 æele od ogrozda 280 uzgoj 46, 181 ∑ 182 zamrzavanje 258 ogrozdova osica 240 okopavanje motikom 39, 43 opekline 245 opskrba vodom 28 orasi 183 recept, ukiseljeni orasi 288 oraπasto voÊe 182 ∑ 183 priprema i kuhanje 183 recept, praline s ljeπnjacima 183 uzgoj 182 ∑ 183 vrste 182 orezivanje 49 ∑ 51 jaËa rezidba 49 prebujnih stabala 126 rezanje grana 50 rezidbeni rezovi 50 slaba stabla 126 stabla rodnosti na kratkim izbojima 50, 125 stabla vrπne rodnosti 50, 125 voÊke stablaπice 122 ∑ 126 vrijeme rezidbe 51 zarezivanje 50 ose 249 osice 239, 240 osjemenjivanje, prerano 246 ostaci prerade ovËje vune, kompost od 19 oπtri ostak 45

P pak choi 158 ∑ 159 paleæ latica 245 paleæ pupova 245 paleæ πiba 245 palmete 47, 48, 123 oblikovanje 123 ∑ 124

paprika 184 priprema i kuhanje 184 recepti celer s paprikom 299 Ëatni od jabuka i crvenih paprika 293 Ëatni od paprika 295 keËap od rajËica i zelenih paprika 297 mijeπano ukiseljeno povrÊe 289 piperade 266 ratatouille 266 uzgoj 36, 58, 61, 184 uzgoj na otvorenome 184 uzgoj pod staklom 184 zamrzavanje 262 pastrnjak 185 priprema i kuhanje 185 recepti aromatiËna krem juha od pastrnjaka 229 pire od pastrnjaka 185 zimska juha 266 uzgoj 185 zamrzavanje 261 pastrnjakov rak 245 patio i terasa 8, 9 patlidæani 186 ∑ 187 priprema i kuhanje 186 recepti ratatouille 266 sicilijanska caponata 233 uzgoj 36, 58, 61, 186 zamrzavanje 259 patuljaste piramide 47, 122, 124 rezidba i oblikovanje 124, 125, 215, 216 pauËinasta folija 14 pektin 272 ∑ 273, 278 pepelnica 242, 245 pepelnica jabuke 245 perπin korijenaπ 187 perπin listaπ 188 ∑ 189 priprema i kuhanje 188 ∑ 189 recepti maslac s perπinom 189 umak od perπina 189 uzgoj 30, 188 pesticidi i fungicidi 248 insekticidi 248 iz kuÊne radinosti 248 kupovni 248 sigurno rukovanje 248 pH vrijednost 17, 20

piccalilli 289 ∑ 290 pikiranje 38 pirika 45 pjegavost izboja 245 pjegavost listova 245 pjeskovita tla 15 plamenjaËa kupusa 245 plamenjaËa rajËice 246 plijesni 252 pokrovi 35, 60 ∑ 63 sjetva i sadnja pod 61, 62, 63 voÊe pod 63 vrste 61 polijeganje sijanaca 246 polituneli 54, 55 poljska preslica 45, 248 poriluk 189 ∑ 191 priprema i kuhanje 190 ∑ 191 recepti gusta povrtna juha 266 kuhani poriluk 191 pita s povrÊem 266 sloæenac od celera i poriluka 265 sakupljanje sjemenki 34 uzgoj 29, 190 vaenje 41, 190 zamrzavanje 190, 252 potoËarka 191 ∑ 192 priprema i kuhanje 191 recept, hladna juha od potoËarke 192 uzgoj 191 povrtnjak, planiranje 28 ∑ 31 pravljenje vina 304 ∑ 311 metoda 306 ∑ 308 od cvjetova 306 od povrÊa 306 od voÊa 306 ∑ 307 problemi 308 recepti dudovo vino 311 medovina 307, 311 od bazgova cvijeta 310 od bazgovih bobica 310 od borovnica 309 od celera 310 od cikle 309 od crnog ribiza 309 od damaπkih πljiva 310 od divljih jabuka 310 od groæa 311 od jabuka 309 od kupina 309 od malina 311

od mrkve 310 od ogrozda 311 od rabarbare 311 od πljiva 311 od treπanja 310 sastojci 304 ∑ 305 vinarski pojmovi 305 ∑ 306 praπna krastavost 246 prekopavanje i kultiviranje tla 24 ∑ 26 dvostruko prekopavanje (polurigolanje) 24, 25, 26 jednostruko prekopavanje 24, 25 kultiviranje tla izmeu dvije sadnje 25 proljetno kultiviranje tla 25 zamjenske metode obrade tla ≈bez prekopavanja√ 24 presaivanje povrÊa 39 ∑ 40 ≈preskoËiva√ stabalca 47, 122 prilozi vidi umaci, keËapi i prilozi prirodni zasloni 9, 16 voÊke kao prirodni zasloni 9 privlaËenje korisnih æivotinja u vrt 14 privremena sadnja 48 propusnost tla 27 prozorski sanduci 10 zaËinsko bilje u 31 prstenaste posude, uzgoj u 197 ptice, privlaËenje 249 ptice, zaπtita od 14, 39, 52 puæevi golaÊi i puæevi s kuÊicom 36, 240, 249 pucanje korijena 246 puza 246 puzavi æabnjak 44 pπeniËne klice 137 ∑ 138 pπenoraæ (klice) 137 ∑ 138

R rabarbara 192 ∑ 193 konzerviranje u staklenkama 268 pospjeπivanje (forsiranje) 41, 193 priprema i kuhanje 193 razmnoæavanje 193 recepti Ëatni od rabarbare 295 dæem od rabarbare i umbira 277 kuhana rabarbara 193 posipanac s rabarbarom 193 sir od rabarbare 282 umak od rabarbare 296 vino od rabarbare 311 uzgoj 58, 192 ∑ 193 zamrzavanje 258

radiË 194 ∑ 195 pospjeπivanje (forsiranje) 194 priprema i kuhanje 195 recept, salata od radiËa i grejpa 195 uzgoj 58, 194 ∑ 195 rajËica 195 ∑ 199 konzerviranje u staklenkama 268 malËiranje 40 mini-rajËice 196, 198 priprema i kuhanje 198 ∑ 199 recepti bruschetta 198 Ëatni od jabuka i rajËica 293 Ëatni od mijeπanog voÊa 294 Ëatni od paprika 295 Ëatni od rajËica 295 jednostavni umak za tjesteninu 199 juha od rajËica 199 keËap od rajËica 297 keËap od rajËica i zelenih paprika 297 mijeπano ukiseljeno povrÊe s goruπicom 289 namaz od rajËica 282 piperade 266 rajËice na provansalski 266 rajËice s hrenom 298 rajËice s lukom i celerom 298 ratatouille 266 salata od mini-rajËica, mozzarelle i mladog zelenog lisnatog povrÊa 198 sicilijanska caponata 233 ukiseljene crvene rajËice 290 ukiseljene zelene rajËice 290 umak od crvenih rajËica 296 umak od rajËica i jabuka 297 umak od zelenih rajËica 296 umak pizzaiola 174 umak za tjesteninu 265 æele od rajËica 281 sjetva 36, 196 uklanjanje zaperaka 197 uzgoj 36, 39, 196 ∑ 198 uzgoj na otvorenome 197 uzgoj u posudama 198 uzgoj u prstenastim posudama 197 uzgoj u stakleniku 58, 196 uzgoj u uzgojnim vreÊama 197 zalijevanje 40 zamrzavanje 262 rak 242, 245 rak krumpira 246


317

S sadnja u posude 10 kompost 11, 14, 23 krumpir 149 prihrana i zalijevanje 11 rajËice 197 voÊke 122 zaËinsko bilje 31 salate 207 ∑ 209 kultivari 207 ∑ 208 priprema i kuhanje 209 uzgoj 29, 30, 58, 61, 207 ∑ 209 uzgoj na otvorenome 208 ∑ 209 uzgoj u stakleniku 209 vidi takoer salatno povrÊe sitnih listova i istoËnjaËko lisnato povrÊe salatno povrÊe sitnih listova i istoËnjaËko lisnato povrÊe 209 ∑ 211 naglo pirjana istoËnjaËka jela 21 priprema i posluæivanje 211 recept, salata od mini-rajËica, mozzarelle i mladog zelenog lisnatog povrÊa 198 uzgoj 210 vidi takoer salate satsuma 67 savijaËi koæice ploda, gusjenice 240 sedmolist 44 sijanci aklimatiziranje 38 pikiranje 38 posude 38 presaivanje 39 ∑ 40 prorjeivanje 36 zalijevanje 42 sirup od kopriva 285 sirupi i sokovi 283 ∑ 285 metoda 283 ∑ 284 povrtni sokovi 284 pribor 283 problemi 284 recepti bazgov sirup 285 sirup od kopriva 285 sirup od kupina 285 sirup od πipka 285 sok od mrkve 285 sok od rajËica 284 siva plijesan 246

sjeme F1 hibridi 34 koliËina i vrste sjemena 34 pilirane sjemenke 34, 35 πtedljiva sjetva 34 temperatura za klijanje 38 vidi takoer sjetva vijek trajanja 35, 36 vrijeme klijanja 35, 36 sjenovit poloæaj 28 sjetva hitna sjetva 30 klijaliπta 38 meukulture 29 ∑ 30 na otvorenome 34 ∑ 36 neuspjela sjetva 35 ∑ 36 pilirano sjeme 35 pod pokrovima 35, 36 sjetveni i sadni kompost 36 ∑ 37 sukcesivna sjetva 30 u posude i plitice 37 ∑ 38 u sjetvene gredice 35 u stakleniku 37, 37 u trajnu gredicu 34 ∑ 35 u zatvorenom prostoru 36 sjetvene brazde 34, 35 sjetvene gredice sjetva 35 plijevljenje 43 sjetvene posude i plitice 14, 37 ∑ 38 skladiπtenje povrÊa 40 sklerotonija (bijela truleæ) 242 slak 44 slanutak 138 slatki krumpir 149 ∑ 150 priprema i kuhanje 150 recepti peËeni slatki krumpir 150 præeni slatki krumpir 150 uzgoj 150 sljepiÊi 249 smokve 212 ∑ 213 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 213 razmnoæavanje 212 recept, smokve u konjaku 213 uzgoj 212 zamrzavanje 257 soja 213 ∑ 214 spremiπta (πupe) 33 spremnici za kompostiranje s gujavicama 14, 23 srebrni list 247

stabla rodnosti na kratkim izbojima 50, 125 stajski gnoj 18 stakleniËki crveni pauk 241 stakleniËki πtitasti moljac 241 staklenik 54 ∑ 58 higijena 57 ∑ 58 izoliranje 55, 56 ∑ 57 kontroliranje temperature 56 ∑ 57 mini-staklenik 54, 55 polituneli 54, 55 poloæaj 8, 28, 55 prozraËivanje 55 ∑ 56 sjetva u stakleniku 36, 37 stakleniËki stolovi 56, 57 suzbijanje πtetnika 14, 58 uzgojni plan 58 veliËina 54 vrste 54 zalijevanje stakleniËkih biljaka 56 zasjenjivanje 56 staze 8, 9, 28 stonoge 241 stonoge kamenarke 249 sukcesivni uzgoj kultura 29 ∑ 30 suncokret (klice) 138 superfosfat 19 suzbijanje korova barijere protiv korova 43 herbicidi 43 okopavanje motikom 12, 43 prepoznavanje korova 44 ∑ 45 ruËno plijevljenje 43 suπenje 300 ∑ 302 aromatiËno bilje 301 ∑ 302 kuhanje suhog voÊa 301 povrÊe 301 voÊe 300 ∑ 301

recepti Ëatni od πljiva 295 dæem od ringlo πljiva 276 dæem od πljiva 277 mijeπani voÊni Ëatni na kineski naËin 294 namaz od πljiva 282 ukiseljene πljive 291 vino od πljiva 311 zapeËene πljive s kremom od jaja 216 suπenje 300 uzgoj 46, 214 ∑ 216 zamrzavanje 258 πparoga 217 ∑ 219 konzerviranje u staklenkama 270 priprema i kuhanje 219 recept, vol-au-vents sa πparogama 265 uzgoj 217 zamrzavanje 259 πparogine zlatice 241 πpinat 219 ∑ 220 berba 40 priprema i kuhanje 220 uzgoj 219 zamrzavanje 262 πpinat-blitva 72 ∑ 73 priprema i kuhanje 73 uzgoj 72 πtapovi i vezice 14 πtetnici prepoznavanje simptoma i suzbijanje 14, 238 ∑ 241 prirodni naËini zaπtite od 249 vidi takoer pesticidi i fungicidi πtihaËe 12 πtitaste uπi 241 πtitasti moljci 239, 240 πumski grbak 44

©

T

πarene ili poljske stjenice 241 πipak, sirup od 285 πiπke korijenova vrata 247 πkare sa dugaËkom drπkom 49 πljiva, damaπka 216 ∑ 217 πljive, obiËne i ringlo 214 ∑ 216 konzerviranje u staklenkama 267, 268 oblikovanje 215 priprema i kuhanje 216

tangerine 67 tikve i tikvice 220 ∑ 221 cvjetovi tikvica 221 priprema i kuhanje 221 recepti Ëatni od tikve i jabuka 294 dæem od tikve i marelica 276 dæem od tikve i umbira 276 namaz od tikve 282 pirjane tikvice sa Ëeπnjakom 221 ratatouille 266

KAZALO

razmnoæavanje biljaka 31, 53 dijeljenjem korijenja 53 grebeniËanjem 53, 76 koljenskim reznicama 31 reznicama 31, 53 reznicama s ≈petom√ 31 repa, bijela 199 ∑ 200 priprema i kuhanje 200 recept, pita s povrÊem 266 uzgoj 200 zamrzavanje 262 repa, πvedska 200 ∑ 201 priprema i kuhanje 201 uzgoj 200 ∑ 201 reverzija 246 rezidbeni alati 13, 49 reznice 31, 53 reæuha 45 ribiz, crni 201 ∑ 203 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 203 razmnoæavanje 53, 202 recepti dæem od crnog ribiza 275 ljetni voÊni puding 203 vino od crnog ribiza 309 æele od crnog ribiza 279 ∑ 280 rezidba 202 uzgoj 201 ∑ 202 zamrzavanje 257 ribiz, crveni i bijeli 203 ∑ 205 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 205 razmnoæavanje 53 recepti crveni ribiz s konjakom 233 dæem od treπanja i crvenog ribiza 276 æele od crvenog ribiza 280 rezidba 204 uzgoj 46, 203 ∑ 204 zamrzavanje 257 ribizova grinja 240 riblje braπno 19 ringlo πljive vidi πljive i ringlo πljive rizoktonija 246 rotacijski uzgoj kultura 28 ∑ 29 rotkva 205 ∑ 206 rotkvice 205 ∑ 206 uzgoj 30, 206 priprema i posluæivanje 206 ruæine latice, æele od 280 ruæine latice, ocat s aromom 300 rusomaËa 45 ruæmarin 206


KAZALO

318

sicilijanska caponata 233 tikvice na provansalski 265 ukiseljena tikva 289 ukiseljene luËice, cvjetaËa, mahune i tikva 288 uzgoj 39, 40, 58, 221 zamrzavanje 260, 261 tlo gornji sloj tla 17 ispitivanje tla u vodi 16 kiselost/baziËnost 20 nove parcele 17 ocjeditost/propusnost 27 pH vrijednost 17, 20 poboljπanje 15, 16, 17, 18 ∑ 21 testiranje strukture 15 vrste tala 15 ∑ 17 topla klijaliπta 36, 38 trajne kulture 28 trËci 249 tresetna tla 15, 17 treπnje 222 ∑ 224 konzerviranje u staklenkama 268 priprema i kuhanje 223 recepti dæem od treπanja 275 dæem od treπanja i crvenog ribiza 276 kolaË od treπanja 264 lagani kolaË s treπnjama 224 ukiseljenje viπnje 291 vino od treπanja 310 rezidba 222 uzgoj 46, 222 viπnje Morello 222, 224 zamrzavanje 257 truleæ baze ploda 247 truleæ korijena 247 truleæ korijena i korijenova vrata 247 truleæ korijenova vrata rabarbare 247 truleæ vrata lukovice 247 truljenje sjemena 36 tunelski pokrovi 61, 62

U ukiseljena paprika 290 ulja, aromatiËna 302 umaci, keËapi i prilozi 296 ∑ 298 metoda 296 pribor 296 problemi 296

recepti celer s paprikom 298 cikla s hrenom 298 cikla s kupusom 298 Ëili papriËice s jabukama 298 jabuke s goruπicom 298 keËap od gljiva 296 keËap od groæa 296 keËap od kupina 296 keËap od rajËica 297 keËap od rajËica i zelenih paprika 297 kukuruz s kupusom i paprikom 298 rajËice s hrenom 298 rajËice s lukom i celerom 298 umak od crvenih rajËica 296 ∑ 297 umak od damaπkih πljiva 296 umak od jabuka 296 umak od rabarbare 296 umak od rajËica i jabuka 297 umak od zelenih rajËica 296 unajmljene gradske parcele 32 ∑ 33 uzdignute gredice 10 ∑ 11, 12, 27 uzgojne vreÊe 11, 197

V vapnenasta tla 15, 16 ∑ 17 vile 12 virus mozaika 247 virus mozaika krastavca 244 virusne bolesti 247 viseÊe koπare 10 prihrana 18 viπnje Morello 222 ∑ 224 vlasac 224 ∑ 225 priprema i kuhanje 225 recepti maslac s vlascem 225 omlet s vlascem 225 uzgoj 225 voda, spremnici za 42 voda, πtednja 42 voÊarske vezice 48 voÊarske πkare 13, 49 voÊke grmolike kroπnje 47, 124, 125 oblikovanje i rezidba 124, 126 voÊke vrπne rodnosti 50, 125

voÊke kordonci 47, 48, 49, 122, 125 kupovina sadnica i sadnja 48 ∑ 49 lepezasto oblikovana stabla 9, 123, 124, 224, 80, 81, 215 obiteljska stabla 47 palmete 47, 48, 122, 124 patuljaste piramide 47, 124, 125, 215, 216 podupiranje 48 poloæaj 8 ∑ 9 ≈preskoËiva stabalca√ 47, 122 rezidba 49 ∑ 51, 122 ∑ 126 sadnja uz ivicu vrta 8 stabla grmolike kroπnje 47, 124, 126 u posudama 122 zalijevanje 49 zapostavljena stabla, obnavljanje 123 voÊni crveni pauk 241 voÊni sirevi i namazi 281 ∑ 283 metoda 281 pribor 281 recepti aromatiËni namaz od jabuka 282 namaz od crnog ribiza 282 namaz od jabuka 282 namaz od marelica 282 namaz od ogrozda 282 namaz od rajËica 282 namaz od πljiva 282 namaz od tikve 282 sir od damaπkih πljiva 282 sir od dunja 282 sir od kupina 282 sir od muπmula 282 sir od rabarbare 282 voÊnjak 46 ∑ 49 izbor voÊaka 46 vrt, planiranje 8 ∑ 9, 28 ∑ 31 nacrt vrta u umanjenom mjerilu 8 najbolji poloæaj 8 ∑ 9, 28 ograniËen prostor 10 ∑ 11 povrtnjak 28 ∑ 31 priprema parcele 9 veliËina i oblih gredice 28 zaklanjanje od pogleda 9 vrtna crijeva 13 vrtna kolica 13 vrtne alatke odabir i upotreba 12 ∑ 13 odræavanje 13 vrπno grebeniËanje 53 vunaste uπi 241

Z zaËinsko (aromatiËno) bilje aromatiËni vrt 8, 30 ocat s aromatiËnim biljem 299 razmnoæavanje 31 suπenje 301 ∑ 302 u cvjetnim gredicama 31 u prozorskim sanducima 31 u viseÊim koπarama 10 uzgoj 28, 30 ∑ 31 uzgoj u posudama 31 uzgoj u zatvorenom prostoru 31 zamrzavanje 259, 262 æelei s aromatiËnim biljem 281 zalijevanje 40, 42 automatski sustavi 42 kapilarno navodnjavanje 56 kapljiËno navodnjavanje 56 oËuvanje vlaænosti tla 42 spremnici 11 u stakleniku 56 zalijevanje, kante za 13, 42 zamjenske metode obrade tla ≈bez prekopavanja√ 24 zamrzavanje 252 ∑ 266 ambalaæa 254 ∑ 255 kuhana hrana, spremanje 263 osnovna pravila 255 otapanje 258 ponovno zamrzavanje 254 povrÊe 252, 259 ∑ 262 recepti (zamrzavanje gotovih jela) artiËoke à la Grècque 264 crème brulée od bresaka 264 evin puding 264 gusta povrtna juha 266 juha od bundeve 266 kolaË od kupina 264 kolaË od sira i jabuka 264 kolaË od treπanja 264 krema od malina 264 luk u bijelom umaku 265 nekuhani dæem od malina 264 palaËinke punjene gljivama 265 peËeni krastavac 265 piperade 266 pirjana cikla 266 pita s povrÊem 266 rajËice na provansalski 266 ratatouille 266 sladoled od jagoda 264

sloæenac od celera i poriluka 265 sloæenac s povrÊem i slaninom 265 tikvice na provansalski 265 umak za tjesteninu 265 vol-au-vents sa πparogama 265 zapeËeni kelj pupËar 265 zapeËeni krumpir s krastavacima 266 zimska juha 266 voÊe 252, 256 ∑ 258 vrijeme Ëuvanja 258, 259 zaËinsko bilje 259, 262 zamrzavanje bez dodataka 256 zamrzavanje sa πeÊerom 256 zamrzavanje u sirupu 256 zamrzivaËi i najbolja iskoristivost prostora 252 ∑ 254 zatvaranje ambalaæe i oznaËavanje 255 zaπtita od vjetra 14 zemljani trap 40 zimski crvenac 162 zlatooke 249 zucchini vidi tikve i tikvice zvonasti pokrovi 61, 62

Æ æabe i daædevnjaci 249 æelei 277 ∑ 281 metoda 277 ∑ 279 pribor 277 problemi 279 recepti aromatiËni æele od jabuka 279 od borovnica 279 od crnog ribiza 279 od crvenog ribiza 280 od divljih jabuka 280 od dunja 280 od hibridnih kupina 280 od jabuka 279 od jabuka i trnine 281 od kadulje ili metvice 281 od kupina 279 od kupina i jabuka 279 od ogrozda 280 od rajËica 281 od ruæinih latica 280 osnova za æelee s aromatiËnim biljem 281 æeljezo 21


319

Sva prava na ilustracije zadræava Reader’s Digest Association Limited. Izvori fotografija navedeni su u nastavku teksta. Ako se na stranici nalazi viπe slika, svaka se razlikuje prema poloæaju, pri Ëemu vrijedi sljedeÊi kljuË: L = lijevo, De = desno, G = gore, S = sredina, D = dolje, DL = dolje lijevo, SDe = sredina desno, itd. Hrbat Mark Winwood Prednje korice G Punchstock/Digital Vision, DL (#1) Mark Winwood, SL (#2) Photolibrary.com/Sheila Jolley, SDe (#3) Getty Images Ltd/Johner Images, DDe (#4) Getty Images Ltd/Anthony-Masterson Korice Photolibrary.com/Sheila Jolley 2 ∑ 3 ShutterStock, Inc/Andrew Cribb 5 ∑ 7 Mark Winwood 10 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 11 Mark Winwood 12 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 13 GL, GS ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 13 DDe ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 14 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 15 ∑ 16 ∂ Reader’s Digest 17 Cranfield University Soil Survey and Land Research Centre 18 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 22 G ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 22 De ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 23 ∑ 26 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 27 S, De ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 27 DL ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 28 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 29 ∑ 34 Mark Winwood 36 ∂ Reader’s Digest 37 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle

38 GL, S, DL ∂ Reader’s Digest 38 GDe ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 39 ∑ 40 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 41 GL ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 41 GS, DS ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 41 De Helen Spence 41 DL Mark Winwood 42 Mark Winwood 46 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 48 ∂ Reader’s Digest 49 GL, SL, DL ∂ Reader’s Digest 49 DDe ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 51 Wolfgang Redeleit 53 ∂ Reader’s Digest 55 L The Garden Collection/Jonathan Buckley/Design Bunny Guinness 55 GL, GDe ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 55 GS ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 56 L ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 56 De ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 55 L ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 57 De Mark Winwood 59 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 60 ∑ 61 ShutterStock, Inc/Peter Brett Charlton 62 iStockphoto.com/Peter Brett Charlton 64 ∑ 65 Mark Winwood 68 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 70 ∑ 71 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 75 ShutterStock, Inc/Matka Wariatka 77 ∂ Reader’s Digest 79 Mark Winwood 80 ∑ 84 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 85 ShutterStock, Inc/Juriah Mosin 88 ∑ 90 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 96 ∂ Reader’s Digest/Maddie Thornhill

97 G ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 97 D ∂ Reader’s Digest/Maddie Thornhill 99 ShutterStock, Inc/Liz Van Steenburgh 100 Mark Winwood 102 L ShutterStock, Inc/Robert Taylor 102 De ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 104 Photolibrary.com/J Wade 108 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 109 ShutterStock, Inc/Nathalie Dulex 110 ShutterStock, Inc/Heather M Hood 112 Mark Winwood 116 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 119 G iStockphoto.com/Stephen Blose 119 D ShutterStock, Inc/Ekaterina Shilikhunora 120 ShutterStock, Inc/Vasilev Ivan Mihaylovich 123 Mark Winwood 124 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 128 GL, DL ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 128 DDe ∂ Reader’s Digest/David Murray 130 ∑ 132 Mark Winwood 134 ShutterStock, Inc/AnneKitzman 137 ∂ Reader’s Digest/Julie Bennett 138 ShutterStock, Inc/Jean-Louis Vosgien 140 GL ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 140 GS, Sde, De ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 140 DL ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 141 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 144 ShutterStock, Inc/Olga Vasi Kova 151 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 152 Mark Winwood 154 ShutterStock, Inc/C. Rene Ammundsen 156 ShutterStock, Inc/Robyn Makenzie

160 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 162 www.gournmetmushrooms.co.uk 163 ShutterStock, Inc/Mark William Penny 164 ShutterStock, Inc/Stefen Redel 165 G ShutterStock, Inc/Paul Maguire 165 D ShutterStock, Inc/Peter Baxter 167 L ShutterStock, Inc/Gordon 167 GDe ShutterStock, Inc/Sergei Didyk 168 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 171 Mark Winwood 175 ShutterStock, Inc/Sharon D 177 ShutterStock, Inc/Gordana Sermek 182 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 183 ∑ 185 Mark Winwood 189 ∑ 190 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 192 Mark Winwood 195 ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 195 Mark Winwood 201 L ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 201 De ShutterStock, Inc/Elana Elisseeva 202 ∂ Reader’s Digest 207 ShutterStock, Inc/Neil Roy Johnson 211 ∑ 212 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 218 ShutterStock, Inc/Carolyn Brule 221 L, S ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 221 De Mark Winwood 222 ∂ Reader’s Digest 223 ∂ Reader’s Digest/Martin Brigdale 226 ∑ 227 Mark Winwood 228 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 229 ShutterStock, Inc/Truyen Vu 230 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 231 ShutterStock, Inc/Ewa Brozet 232 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood

233 ShutterStock, Inc/Lagui 234 ∂ Reader’s Digest/Mark Winwood 235 ShutterStock, Inc/Vasilev Ivan Mihaylovich 236 ∑ 237 naturepl.com/Georgette Douwma 250 ∂ Reader’s Digest/Martin Brigdale 256 iStockphoto.com/Dori O’Connell 263 ShutterStock, Inc/Spauln 267 L iStockphoto.com 267 De ∂ Reader’s Digest 269 ∂ Reader’s Digest/Laurie Evans 270 L ∂ Reader’s Digest/Udo Loster 270 De ∂ Reader’s Digest/Ulrich Kopp 271 ∂ Reader’s Digest/Pia Tryde 272 Mark Winwood 273 ∑ 274 ∂ Reader’s Digest 275 Mark Winwood 276 ∂ Reader’s Digest 277 ∂ Reader’s Digest/Pia Tryde 278 ∂ Reader’s Digest 279 ∂ Reader’s Digest/Martin Brigdale 280 ∂ Reader’s Digest/Laurie Evans 281 ∑ 286 ∂ Reader’s Digest 287 L ∂ Reader’s Digest 287 De ShutterStock, Inc/Andrey Armyagov 288 ∂ Reader’s Digest/Udo Loster 290 ∂ Reader’s Digest/Peter Williams 292 ∂ Reader’s Digest 295 ∂ Reader’s Digest/Martin Brigdale 297 ∂ Reader’s Digest/Ulrich Kopp 298 ∂ Reader’s Digest 299 ∂ Reader’s Digest/Ulrich Kopp 300 ShutterStock, Inc/Elena Schweitzer 301 ShutterStock, Inc/Elana Elisseeva 302 G ∂ Reader’s Digest/Sarah Cuttle 303 ∂ Reader’s Digest/Pia Tryde 304 Mark Winwood 305 ShutterStock, Inc/Adam Gryko 306 ShutterStock, Inc/Miroslav Tolimir 307 Celia Coyne 309 ShutterStock, Inc/Melaie de Fazio 310 ShutterStock, Inc/Dizeloid 311 iStockphoto.com/Maria Brzostowska

IZVORI SLIKA

Izvori slika


320

Naslov izvornika Food From Your Garden & Allotment NakladniËka kuÊa The Reader’s Digest Association, London oblikovala je ovo izdanje na temelju materijala ranije objavljenih u svojoj knjizi Food From Your Garden (1977. i 1994.)

Za nakladnika Alen Bodor Urednica Ivanka Borovac Prijevod s engleskoga Kristinka Metzger

Copyright ∂ The Reader’s Digest Association Limited, London, 2008. Copyright ∂ za izdanje na hrvatskom jeziku Mozaik knjiga, Zagreb, 2010.

Lektura i korektura Ana KrupiÊ

Nakladnici su se trudili proizvesti najbolju moguÊu knjigu, ali ipak ne daju obeÊanja ili jamstva glede toËnosti ili potpunosti njezina sadræaja. Nakladnici izriËito otklanjaju odgovornost za prodajnost ili pogodnost za bilo koju svrhu te ni na koji naËin neÊe odgovarati za izgubljenu zaradu ili kakvu drugu komercijalnu πtetu, ukljuËujuÊi, ali ne i ograniËavajuÊi se na specijalnu, sluËajnu, posljediËnu ili drugu vrstu πtete.

GrafiËko oblikovanje Romana ÆupanËiÊ

Ime Reader’s Digest zaπtitila je tvrtka The Reader’s Digest Association, Inc. Sva prava zadræana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, pohraniti ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroniËki, mehaniËki, fotokopiranjem, snimanjem ili drugaËije bez prethodna pisanog dopuπtenja vlasnika autorskog prava.

Priprema za tisak GrafiËki studio Miπ Tisak Leo Paper Products LTD, Kina, 2010. ISBN ???????????? CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu pod brojem ?????????


9/3/10

9:56 AM

Page 1

POVRĆE I VOĆE iz vlastita VRTA • Sveobuhvatan vodič kroz uzgoj, branje, kuhanje i spremanje više od 100 vrsta voća, povrća i začinskog bilja. • Stručni savjeti o planiranju vrta, razumijevanju i poboljšanju tla, orezivanju i oblikovanju biljaka, sijanju, razmnožavanju, uzimanju reznica i još mnogo toga. • Slasni recepti za džemove, kompote, ukiseljeno povrće, želee, čatnije i domaća vina te sve što trebate znati o zamrzavanju, sušenju i čuvanju plodova kako bi što dulje ostali ukusni i kvalitetni.

www.mozaik-knjiga.hr

POVRĆE I VOĆE IZ VLASTITA VRTA

FFYG-COVER and UV-CRO.qxp:FFYG-COVER and UV-CRO

POVRĆE I VOĆE iz vlastita VRTA Sve što trebate znati o uzgoju, kuhanju i spremanju plodova iz svoga vrta

Povrće i voće iz vlastita vrta  

Domaće je najzdravije!

Povrće i voće iz vlastita vrta  

Domaće je najzdravije!

Advertisement