Page 1

Njega majke TRUDNOΔA -

BRIGA O NOVORO–EN»ETU I DJETETU -

RAZVOJ DJETETA -

ZDRAVLJE -

SIGURNOST I PRVA POMOΔ

Urednica Dr. Carol Cooper obiteljska lijeËnica i medicinska spisateljica

Savjetnica Dr. Paula M. Elbirt medicinska direktorica Children's Aid Society

i djeteta


Njega majke i djeteta Urednik-savjetnik

Dr. Carol Cooper MA, MB, BChir, MRCP

Fotografije: Ruth Jenkinson


Predgovor hrvatskom izdanju Prava revolucija πto se u posljednjem desetljeÊu odvijala u Hrvatskoj na podruËju praÊenja trudnoÊe i porodniπtva rezultirala je znaËajnim promjenama temeljenim na pozitivnim iskustvima iz zapadnih zemalja. Ono πto je prije desetak godina bilo nezamislivo danas je u nekim hrvatskim rodiliπtima postalo uobiËajenom praksom: aktivni poroaj u prisutnosti partnera ili poroaj u vodi, boravak novoroenËeta uz majku 24 sata, telefonske linije za podrπku dojiljama ... VeÊina ovih promjena rezultat su, izmeu ostaloga, inicijative struke, ali i dobro organiziranih roditeljskih udruga. U trenutku nastajanja hrvatskog izdanja ove knjige mnoge od tih udruga svakodnevno se bore da sva hrvatska rodiliπta πto prije imaju prigodu pruæiti rodiljama jednake moguÊnosti odabira, radi se na tome da se primalje πkoluju za izvoenje poroaja u domu trudnice, traæe se bolji uvjeti i potpora dræave parovima koji se odluËuju na roditeljstvo ... ZahvaljujuÊi sve glasnijoj inicijativi, ali i Ëinjenici da je Hrvatska na pragu ulaska u EU, mnogo Êe se toga na podruËju praÊenja trudnoÊe, porodniπtva, prava trudnica, rodilja i obitelji s djecom u nadolazeÊim godinama mijenjati. Slijedom toga, neki od navoda u ovoj knjizi moæda Êe trebati dodatnu provjeru ∑ pitanje je vremena kada Êe u Hrvatskoj biti izveden prvi poroaj u kuÊi uz vodstvo primalje πkolovane u naπoj zemlji, a pretpostavka je da Êe se iznosi rodiljnih naknada i jednokratnih novËanih pomoÊi pribliæiti europskim standardima. RadujuÊi se svim pozitivnim promjenama πto ih buduÊnost nosi, pozivamo vas da s punim povjerenjem na stranicama ove knjige potraæite odgovore na pitanja i nedoumice u vezi sa svojom trudnoÊom, poroajem te razvojem i zdravljem svojega djeteta. Uredniπtvo


sadræaj uvod

10

trudnoÊa

15

planiranje trudnoÊe zaËeÊe praÊenje trudnoÊe prava i povlastice do 8 tjedana 12 tjedana 16 tjedana 20 tjedana 24 tjedna 28 tjedana 32 tjedna 36 tjedana 40 tjedana uobiËajene tegobe zabrinjavajuÊa stanja odabir naËina poroaja pripreme za poroaj poroaj postupci na poroaju poslije poroaja razdoblje nakon poroaja

16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 62 64 66 68 74 76 78


briga o djetetu

81

briga za novoroenËe od roenja do πest tjedana 83 upoznavanje s novoroenËetom dojenje boËice i hranjenje na boËicu njega vaπeg novoroenËeta koæa vaπeg novoroenËeta masaæa vaπeg novoroenËeta kad vaπe novoroenËe plaËe spavanje i vaπe novoroenËe kako Êete se osjeÊati

84 86 90 92 94 96 98 100 102

briga o vaπem dojenËetu od 6 tjedana do godine dana 105 dohrana i hranjenje kupanje vaπeg dojenËeta briga za vaπe dojenËe san i vaπe dojenËe povratak na posao vaπa nova obitelj

briga o vaπem djetetu od 12 do 24 mjeseca

106 108 110 112 114 116

119 prehrana vaπeg djeteta 120 spavanje i vaπ jednogodiπnjak 122 praktiËna njega vaπeg djeteta 124 samostalnost i tantrumi 126 poËetak privikavanja na zahod 130 obiteljski æivot 132


briga o vaπem djetetu od 24 do 36 mjeseci hrana i vaπe dijete privikavanje na zahod plaË i spavanje odlazak u jaslice ili vrtiÊ iduÊi korak

135 136 138 140 142 144

razvoj

147

vaπe dijete u razvoju od roenja do 6 mjeseci prvih 6 mjeseci prva 2 mjeseca od 2 do 4 mjeseca od 4 do 6 mjeseci

vaπe dijete u razvoju od 6 do 12 mjeseci drugih 6 mjeseci od 6 do 8 mjeseci od 8 do 10 mjeseci od 10 do 12 mjeseci

vaπe dijete u razvoju od 12 do 24 mjeseca druga godina od 12 do 16 mjeseci od 16 do 20 mjeseci od 20 do 24 mjeseca

vaπe dijete u razvoju od 24 do 36 mjeseci treÊa godina

149 150 152 156 160 165 166 168 172 176 181 182 184 188 192 197 198


od 24 do 28 mjeseci od 28 do 32 mjeseca od 32 do 36 mjeseci

200 204 208

zdravlje

213

oËuvanje zdravlja

214 cijepljenja 216 zdravlje vaπeg novoroenËeta 218 pregled s 4 tjedna 220 njega bolesnog dojenËeta 222 djetetovo zdravlje 226 njega bolesnog djeteta 228 pregledi i bolnice 232 posebne potrebe 234 komplementarne terapije 236

djeËje bolesti zarazne bolesti infekcije diπnog sustava oko, uho, nos i grlo koæa i kosa crijeva i mjehur kroniËna stanja

238 239 245 248 251 254 257

sigurnost

262

prva pomoÊ

268

korisne adrese kazalo zahvale

278 282 287


uvod

uvod Od trenutka kad ste poËeli razmiπljati o tome kako biste postali roditelji, zapoËinje jedna od vaπih najËudesnijih æivotnih pustolovina. Ljudi svakoga dana dobivaju djecu, no ∑ kad se dogodi vama ∑ to je najËudesnije iskustvo na svijetu koje vam mijenja pogled na æivot. IzraæavajuÊi novoroenËetu kao najnovijem Ëlanu svoje obitelji dobrodoπlicu moæete oËekivati duboku radost ∑ i mnogo zabave. Kako vaπe dojenËe izrasta u dijete, a potom sazrijeva u odraslu osobu, bit Êe pod mnogim razliËitim utjecajima, no vi ste najvaæniji od svih. Odnos πto ga gradite sa svojim djetetom stvara obrazac za sve odnose tijekom njegova æivota. Istodobno morate brinuti o mnogim praktiËnim stvarima, primjerice, kako hraniti i kupati dijete te ga πtititi od bolesti. Ne postoje stroga i nepobitna pravila o brizi za dijete; ipak, novopeËeni roditelji moraju upiti mnogo informacija. Cilj je ove knjige podræati vas i provesti kroz sve znaËajne segmente roditeljstva kako biste bili samopouzdani i izvukli najbolje iz obiteljskoga æivota. Mnogi su savjeti sklop mojega profesionalnog iskustva obiteljske lijeËnice i osobnog iskustva kao majke.


uvod

kako je zamiπljena ova knjiga Knjiga je podijeljena u Ëetiri glavna poglavlja.

trudnoÊa vas vodi od razdoblja prije zaËeÊa i planiranja trudnoÊe do poroaja i oporavka nakon njega. To je uzbudljivo doba, stoga su trudnice ∑ i njihovi partneri ∑ fascinirani svime πto se dogaa u maternici tijekom mjeseci trudnoÊe. Za svako razdoblje pokazujemo vam rijeËima i slikama promjene u vaπem tijelu te kako dijete raste. Ovdje je i obilje korisnih podataka o prehrani i vjeæbanju tijekom trudnoÊe, o pregledima koji su dio brige za trudnicu, a tu su i savjeti koji, dajuÊi podrπku, pomaæu da se nosite s uobiËajenim tegobama te da prepoznate situacije u kojima valja potraæiti lijeËniËku pomoÊ ako se pojavi πtogod zabrinjavajuÊe.

briga za dojenËe i dijete je bogato ilustrirana i pokazuje kako se brinuti za dijete od roenja do treÊe godine. U ovom Êete kronoloπki sloæenom poglavlju, koje vas vodi kako dijete raste, pronaÊi informacije o hranjenju, dohrani, kupanju, odijevanju, spavanju i joπ mnogo toga. Ovdje su praktiËni savjeti kako postupati s djetetom koje plaËe, o hranjenju, dohrani, navikavanju na kahlicu i drugim problemima za koje znamo da su izazov roditeljima. Primijetit Êete da smo naglasak stavili na to kako najbolje iskoristiti vrijeme πto ga provodite s djetetom, Ëak i ako samo obavljate posve obiËnu radnju poput mijenjanja pelena.


uvod

razvoj je roditeljima vrlo znaËajna tema, no moæe i zbunjivati. Ono πto vaπe dijete moæe u pojedinoj dobi pokazatelj je rasta njegova razumijevanja svijeta. Razvojni skokovi takoer pruæaju nezaboravne trenutke roditeljima, bakama i djedovima. Ushitit Êe vas prvi osmijeh vaπeg dojenËeta, njegovo prvo gugutanje i prvi koraci. U ovom poglavlju je iscrpan pregled pojedinih faza razvoja djeteta koji pomaæe da spoznate rastezljive granice normalnih ponaπanja. I ovdje je naglasak na razumijevanju novoroenËetovog i djetetova razvoja da biste mogli uæivati u svakom trenutku, veseliti se postignuÊima i pomoÊi djetetu da izvuËe najbolje iz sebe.

zdravlje pruæa vrijedne savjete kako zaπtititi dijete od bolesti i nezgoda. Napisano da bude lagano za koriπtenje, ukljuËuje i stanja koja, premda su priliËno Ëesta, nisu uvijek ukljuËena u knjige o brizi za djecu ∑ primjerice, bolesti ruku, nogu i usta ili Kawasaki sindrom. Ove lako razumljive informacije temelje se na najmodernijim medicinskim spoznajama. Moj je cilj ovim vam poglavljem dati savjete i podrπku kao πto je dajem roditeljima koji dolaze u moju ordinaciju. Koristila sam i svoje roditeljsko iskustvo da bih podijelila s vama naËine kako se brinuti za dijete koje se ne osjeÊa najbolje. Na kraju ovoga poglavlja su savjeti o prvoj pomoÊi. Premda se nadamo da te postupke nikada neÊete trebati primijeniti, koristit Êe vam proËitati ovaj dio i imati ga pri ruci ako zatreba.


uvod

Na kraju ove knjige pronaÊi Êete popis imena i adresa grupa za podrπku, neprofitnih i drugih organizacija. Podijeljene su u Ëetiri kategorije kako bi pratile Ëetiri glavna poglavlja knjige. Internetske su adrese navedene gdje god je to moguÊe.

bogatstvo obiteljskoga æivota Uskoro Êete utvrditi da roditeljstvo nije jednosmjeran proces. Vaπe i djetetovo raspoloæenje utjecat Êe jedno na drugo, a neizbjeæno je da ∑ dok vaπe dijete bude odrastalo ∑ bude uspona i padova. To je potpuno normalno. Postati roditeljem moæda je prirodno, no nije uvijek lagano. Ova je knjiga tu da vam pomogne u suoËavanju s izazovima, nadama i strahovima koji su dio obiteljskoga æivota. Znamo da obitelji dolaze u razliËitim oblicima i veliËinama, a da roditelji, osim sa svojim djetetom, grade vaæne odnose i s drugim osobama. Zbog toga Êete ovdje naÊi poneπto za svakoga ∑ bez obzira jeste li roditelj koji radi, ili je kod kuÊe, ili ste pak samohrani roditelj, baka, djed ili odgojitelj. Nadamo se da Êete u ovoj knjizi otkriti mnoge stvari koje Êe vam pomoÊi i potaknuti vas. Kao πto sam i sama nauËila, odgajanje djeteta je jedinstveno iskustvo puno zadovoljstva. Æelimo vam mnogo sreÊe i ispunjenja dok se otiskujete na ovo Ëudesno putovanje.

Dr. Carol Cooper


trudnoÊa SljedeÊih devet mjeseci iznimni su za vas i vaπe dijete koje se razvija. Vaπe tijelo i osjeÊaji mijenjat Êe se kao nikad prije, dok se u vama dijete razvija bræe nego Êe to biti sluËaj i u jednom kasnijem trenutku njegova æivota. Uskoro Êe maleni zametak postati vaπe potpuno razvijeno novoroenËe. Ne brinite ako ste puni pitanja. Ovo poglavlje vodit Êe vas kroz moguÊnosti πto ih imate tijekom trudnoÊe i poroaja. I prije nego to shvatite, bit Êete spremni za nezaboravan proces raanja i mnoge radosti πto leæe pred vama.


trudnoÊa

planiranje djeteta Kako divno! ZakljuËili ste da biste æeljeli imati dijete. Ta Êe vam velika odluka zauvijek promijeniti æivot ∑ na najljepπi moguÊi naËin. Pokuπaji zaËeÊa mogu biti napeto razdoblje; ipak, veÊina parova ovdje ne iskusi probleme. Ne oËekujte da se zaËeÊe dogodi odmah, no razmiπljajte o moguÊnosti da Êete za nekoliko mjeseci Ëekati svoje dijete.

razmiπljanje o naËinu æivota Prije nego poËnete s nastojanjem da zatrudnite, a i kada ste trudni, trebali biste promisliti o naËinu æivota. Nitko od vas ne oËekuje radikalne promjene, no moæda postoje neke prilagodbe πto ih vi i vaπ partner moæete uËiniti kako biste bili sigurni da Ëinite sve πto moæete za svoje i djetetovo zdravlje.

TumaË

LuteinizirajuÊi hormon (LH) Progesteron

Æuto tijelo se smanjuje.

28

1

FolikulostimulirajuÊi hormon (FSH)

2

27

3

26 25

4

24

Jajna stanica poËinje rasti u folikulu.

5

23

6

p

7

gesteron

16

Estrogen

Prvi dan menstruacije

ro

Menstrualni ciklus Menstrualni ciklus obiËno traje 28 dana, tijekom kojih se maternica priprema za oplodnju. Sluznica maternice (endometrij) postaje zadebljana kako bi mogla primiti oploeno jajaπce. Ako se to ne dogodi, maternica se poËinje ljuπtiti. FolikulstimulirajuÊi hormon (FSH) uzrokuje sazrijevanje jajaπca, a luteinizacijski hormon (LH) pospjeπuje rast i prskanje ovarijskog folikula i izlazak jajaπca. Razina estrogena na vrhuncu je tik prije ovulacije, a porast razine progesterona potiËe sluznicu maternice na ljuπtenje. Ovulacija zapoËinje oko 14. dana ciklusa, a najplodnije je razdoblje od 12. do 16. dana ciklusa.

Da biste izbjegli rizik za svoje i djetetovo zdravlje, nemojte puπiti ni prije, ni tijekom niti nakon trudnoÊe. Svaki dim izlaæe i vas i fetus πtetnim kemijskim spojevima, poput nikotina, katrana i karbon monoksida. Puπite li vi ili tko drugi u blizini djeteta, ono je

Prazni folikul odumire.

Prehrana Zdrava prehrana tijekom trudnoÊe ne razlikuje se mnogo od uobiËajene zdrave prehrane: birajte svjeæe voÊe i povrÊe, ograniËite koliËinu preraene hrane, keksa, kolaËa i masnoÊa. Nakon πto zatrudnite, izbjegavajte nedovoljno termiËki obraeno meso, neoprano povrÊe i salatu, nepasteriziranu hranu i sireve (v. str. 27.). Ove namirnice preporuËljivo je izbjegavati i tijekom nastojanja da zaËnete. Od prvog pokuπaja da zaËnete do trenutka kad poËnete uzimati vitamine za trudnice preporuËuje se uzimati folnu kiselinu (400 mikrograma); dokazano je da ona smanjuje pojavu spine bifide i drugih malformacija neuralne cijevi.

Puπenje

Prvi korak prema zdravijoj prehrani je pogled na hranu πto je svakodnevno jedete. U ranoj trudnoÊi nekim se æenama apetit pojavljuje i gubi. Pokuπajte jesti razliËitu hranu tijekom dana. ProsjeËnoj æeni treba oko 2 200 kalorija dnevno. Kad ste trudni, treba vam otprilike 300 kalorija viπe.

22

21

Jajna stanica se razvija.

8

FSH 9

20

LH

est

19

ro

g

en 10 11

18 12

17 Æuto tijelo stvara progesteron.

Zrela jajna stanica

16

15

14

p l od n i da n i

13

Ovulacija: folikul prsne i oslobodi jajnu stanicu.


planiranje djeteta

pokuπaji zaËeÊa  Ne brinite previπe o tempiranju seksa na

 Smanjite unos kave ∑ zaËeÊe se moæe

dan ovulacije ∑ istraæivanja su pokazala da parovi koji vode ljubav tijekom cijeloga mjeseca najbræe zaËnu. Uæivajte u svojem seksualnom æivotu.

dogoditi kasnije pijete li viπe od tri πalice kave dnevno.

 Istodobno, ne zaboravite da ste najplodniji i da je najveÊa vjerojatnost zaËeÊa u sredini menstrualnoga ciklusa (v. dijagram na suprotnoj stranici).

 Æivite li stresno, pokuπajte stvari prihvaÊati mirnije nego inaËe. Iako ne postoji konkretan dokaz da stres utjeËe na zaËeÊe, zasigurno neÊe πtetiti smanjite li njegovu razinu.

“Tijekom proteklih 18 mjeseci mnogo smo razgovarali o osnivanju obitelji, sad se to dogaa i silno je uzbudljivo. PriliËno

izloæeno πtetnim uËincima dima, stoga je od æivotne vaænosti da vaπ partner i svi drugi Ëlanovi kuÊanstva prestanu puπiti.

Alkohol Nije poznato koliko je alkohola previπe tijekom trudnoÊe, no istraæivanja pokazuju da alkohol moæe uzrokovati opasno stanje ∑ fetalni alkoholni sindrom (FAS). Teπko opijanje moæe poveÊati rizik od spontanoga pobaËaja. Da biste bili sigurni, nemojte piti alkohol u trudnoÊi.

Ostali razlozi za promiπljanje Kad zakljuËite da ste spremni za zaËeÊe, morali biste razmisliti o joπ nekoliko vaænih Ëimbenika. To su:

 bilo koje zdravstveno stanje zbog kojega vi ili partner uzimate redovito lijekove ∑ razgovarajte o tome sa svojim lijeËnikom  bilo koje genetsko ili uroeno stanje u vaπoj ili partnerovoj obitelji; razgovarajte s lijeËnikom i ∑ ako postoje razlozi za zabrinutost ∑ prije no πto pokuπate zaËeti posavjetujte se s genetiËarom.  nepreboljena rubeola: brinete li da moæda niste zaπtiÊeni od rubeole (bolest koja, ako se preboli tijekom trudnoÊe, moæe naπtetiti djetetu), zatraæite od lijeËnika krvnu pretragu. Cijepljenje obavite najmanje tri mjeseca prije zaËeÊa.  Provjerite svoj imunitet na variËelu, virus koji uzrokuje vodene kozice.

problemi

prva tri-Ëetiri mjeseca utvrdili da Jenny nije trudna. Zatrudnjela je kad nismo oËekivali. Bili smo zapanjeni i ushiÊeni kad je test bio pozitivan.” S IMON N ORTH , 30, TRUDNE 8 TJEDANA

SUPRUG

J ENNY,

s plodnoπÊu

Iako su problemi s plodnoπÊu zadnjih godina ËeπÊi, ne brinite: malo je vjerojatno da pogaaju baπ vas. Devet od deset parova zaËne dijete tijekom prve godine pokuπavanja, a pola preostalih tijekom druge godine.

Postati roditelji ZajedniËko stvaranje novoga æivota jedinstven je naËin iskazivanja vaπe ljubavi. Razgovarajte o radostima i osjeÊajima prije nego pokuπate zaËeti.

smo se iznenadili kad smo

Godine su vaæne Ako ste u 20-ima, manje je vjerojatno da imate problema s plodnoπÊu, stoga nemojte odjuriti lijeËniku ako se niπta ne dogodi tijekom tri mjeseca. S druge strane, ako ste u kasnim 30-ima ili Ëak u 40-ima i ne zaËnete za πest mjeseci, isplati se posjetiti ginekologa da biste dobili savjet. Mnogi parovi koji u strahu od problema potraæe profesionalni savjet lako zaËnu dijete baπ tada, bez potrebe za intervencijom. Razdoblje pretraga zbog problema s plodnoπÊu teπko je za svaki par posebno

ako ste ∑ πto je Ëesto sluËaj ∑ okruæeni trudnim prijateljicama i roakinjama. Kad odluËite pokuπati zaËeti, zbog uzbuenosti moæete biti u iskuπenju da to kaæete svima. UËinite li to, vjerojatno Êete od dobronamjernih prijatelja i obitelji Ëuti brojna pitanja oËekujete li veÊ dijete; stoga razmislite biste li svoju odluku joπ neko vrijeme zadræali za sebe. Zadræite odmak Potrudite se izbjeÊi da pokuπaji dobivanja djeteta postanu srediπnjim dijelom vaπega æivota. Planirajte uæitke i odmore i ne odustajte ni od Ëega „za sluËaj“ da ste trudni. Ako zaËnete, prilagodit Êete svoje planove koliko treba, a zadræati odmak od svega upravo sada je vrlo bitno.

17


trudnoÊa

zaËeÊe O, Boæe ∑ duboko u sebi niste vjerovali da Êe vam se to dogoditi, a vijest da ste zatrudnjeli moæda Êe kod vas i partnera izazvati laganu nesigurnost. Spoznaja da Ëekate dijete nevjerojatno je uzbudljiv trenutak. To se, dakako, svakoga dana dogaa tisuÊama ljudi, no upravo sada vjerojatno vam se Ëini da ste jedini kojima se to ikada dogodilo.

otkrivanje trudnoÊe Joπ ne moæete biti sigurni, no snaæno sumnjate da je duboko u vama loptica stanica koja Êe vam zauvijek promijeniti æivot. Neke æene “znaju” da su trudne, no veÊina to shvati nakon πto proe otprilike dva tjedna od oplodnje. Izostanak mjeseËnice najvaæniji je znak da ste vjerojatno trudni. Ipak, moguÊe je da krvarite i kad ste trudni ∑ doduπe, vjerojatno oskudnije

izraËunavanje vaπega

Test za trudnoÊu KuÊni testovi jednostavni su za koriπtenje i vrlo pouzdani ako slijedite upute.

Testovi za trudnoÊu VeÊina æena test nabavi u ljekarni i naËini ga kod kuÊe. Ako æelite, moæete traæiti da test obavite kod lijeËnika ∑ oni koji se u tom sluËaju koriste vrlo su sliËni kuÊnim testovima. Osnovni test na trudnoÊu provjerava prisutnost hormona hGC (humani korionski gonadotropin) u vaπem

urinu. Pomokrite se na πtapiÊ i ubrzo Êete u prozorËiÊu vidjeti promjenu boje koja pokazuje da ste trudni. Ako nema promjene, test je negativan. Ponekad, osobito ako test radite na dan

termina poroaja

ProsjeËna trudnoÊa, mjerena od zaËeÊa, traje 266 dana. BuduÊi da je teπko utvrditi kad se zaËeÊe toËno dogodilo, termin poroaja najËeπÊe se raËuna od prvoga dana vaπega zadnjega menstrualnoga ciklusa. To znaËi da Êe vaπ termin poroaja, kojega ginekolozi nazivaju oËekivanim terminom poroaja, biti 280 dana od poËetka zadnjega ciklusa. Da biste izraËunali svoj termin poroaja, pronaite datum zadnjega menstrualnoga ciklusa u lijevim stupcima tablice. Masnim slovima otisnut datum u stupcima desno vaπ je termin poroaja. Ne zaboravite da je to samo okvirni datum te da vrlo malo djece doe na svijet baπ toga dana. Termin poroaja osobito je teπko predvidjeti ako nemate redoviti ciklus od 28 dana. Sve izmeu 38 i 42 tjedna lijeËnici smatraju trudnoÊom normalne duljine.

18

nego inaËe. Ako je test na trudnoÊu pozitivan, a vi krvarite, posjetite lijeËnika.

I.

X.

II.

XI.

III.

XII.

IV.

I.

V.

II.

VI.

III.

VII.

IV.

VIII.

V.

IX.

VI.

X.

VII.

XI.

VIII. XII.

IX.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

I.

XI.

II.

XII.

III.

I.

IV.

II.

V.

III.

VI.

IV.

VII.

V.

VIII.

VI.

IX.

VII.

X.

VIII. XI.

IX.

XII.

X.


zaËeÊe

oplodnja Oplodnja se dogaa kad se spermij susretne s jajnom stanicom, najËeπÊe u jajovodu, te prodre u nju. Tijelo spermija odvaja se od repa. Potom glava spermija ulazi u jezgru jajne stanice ∑ svako od njih sadræi polovicu broja kromosoma koji su u ljudskoj stanici, a Oploena jajna stanica se Maternica ukopava.

to je 46. Potom se 23 kromosoma iz spermija i 23 kromosoma iz jajne stanice spoje. SiÊuπna stanica sada sadræi sve genetske informacije potrebne da bi se fetus razvio u dijete, a potom u odraslu osobu koju Êete upoznati i zavoljeti.

Stanica se dijeli.

Jajovod

Jajna stanica je oploena.

Jajna stanica Jajnik

kad bi vam trebala poËeti mjeseËnica, moæe se dogoditi da promjena boje bude vrlo blijeda. I to je pozitivan test, no moæda Êete ga htjeti ponoviti za nekoliko dana da budete sigurni. Ako je test negativan, a vi i dalje osjeÊate da ste moæda trudni, ponovite ga za nekoliko dana. Dvojite li, lijeËnik moæe napraviti i krvnu pretragu.

potpomognuta

Æuto tijelo

Blizanci BlizanaËka trudnoÊa dogaa se kad se oploena jajna stanica podijeli na dvije u vrlo ranoj fazi, Ëime nastaju genetski identiËni blizanci istoga spola, ili ∑ kad su dvije posebne jajne stanice oploene odvojenim spermijima ∑ nastaju dvojajËani blizanci koji mogu biti istog ili razliËitoga spola.

Ovulacija ∑ otpuπtanje jajne stanice

Ostali pokazatelji Neke se æene u ranoj trudnoÊi ne osjeÊaju drukËije. Neke, pak, imaju ove pokazatelje trudnoÊe:  potreba za ËeπÊim mokrenjem  jaËi osjeÊaj umora naveËer  Ëudan okus u ustima ∑ neke æene ga opisuju kao metalan  muËnina  osjetljivije i tamnije bradavice nego inaËe.

“Mislila sam da mi je zapoËela mjeseËnica i muæu sam rekla da nisam trudna. BuduÊi da se nakon 24 sata niπta nije dogodilo, napravila sam test. Bila sam iznenaena utvrdivπi da je pozitivan. Odmah sam

oplodnja

Oplodnjom se genetski materijal jajne stanice i spermija spaja u jednu stanicu. Tako je bez obzira je li vaπa beba zaËeta potpuno prirodno ili tehnikama potpomognute oplodnje. »esto su uzrok neuspjeπnoga zaËeÊa problemi s mehanizmom koji spaja jajnu stanicu i spermij (primjerice, æena ima zaËepljene jajovode ili spermiji nisu dovoljno pokretljivi da zaplivaju kamo bi trebali).

Kako se odreuje spol Polovicu “materijala” za stvaranje ovoga novoga ljudskoga biÊa dajete vi, polovicu vaπ partner ∑ vaπi su geni sada presloæeni na jedinstven naËin. Jedina razlika izmeu vaπih i partnerovih gena vezana je za odreivanje spola: svaka jajna stanica æene ima X kromosom, buduÊi da je genetski kod æene XX. No, spermij ima dva moguÊa tipa: X-spermij (kad se spoji s jajaπcem, nastaje djevojËica) i Y-spermij (nastaje djeËak). Dakle, hoÊete li dobiti djeËaka ili djevojËicu odreeno je pri oplodnji, prije nego πto shvatite da ste trudni.

javila muæu i on nije mogao Kako se provodi potpomognuta oplodnja Mnogim su parovima u zaËeÊu pomogle tehnike potpomognute oplodnje poput IVF-a (izvantjelesna oplodnja tijekom koje se jajna stanica oplouje izvan tijela) ili relativno nova postupka ICSI (intracitoplazmatiËna injekcija spermija), gdje se spermij injektira izravno u citoplazmu zrele jajne stanice, a potom se oploena jajna stanica vraÊa u maternicu.

povjerovati ∑ zapravo, joπ uvijek ne moæemo. To je zasad naπa tajna, odluËili smo da nikomu ne govorimo joπ nekoliko tjedana.” M ARIA P EEL , 32,

ODNEDAVNO TRUDNA

19


kazalo

kazalo A ABC oæivljavanja 268-269 acetaminofen 227, 241 adrese, korisne 278-281 akne 28 aktivni poroaj 64 aktivnosti, djetetove 209 akupunktura 6 alergije 106, 107, 215, 216, 272 alkohol 17, 27, 31, 36, 51, 61 alternativni medicinski tretmani 236-237 amniocenteza 21 amniotomija 67, 75 anafilaktiËki πok 252, 272 anemija 60 anemija srpastih stanica 259 anestezija 65, 70, 75, 233 anesteziolog 64, 65 antacidi 36 antibiotici 239 antihistaminik 240 apendicitis 254 apetit 107, 229 Apgar bodovanje 64, 76 aromaterapija 60, 237 aspirin, upozorenje protiv 224, 227 astma 27, 86, 215, 230, 259 autizam 217, 260 autosjedalice 85, 266

B B vitamini 16, 25, 36, 37, 52, 57 baby-alarmi 100 balanitis 256 bilingvalna djeca 206 biljni lijekovi 60, 237 biopsija korionskih resica (CVS) 21 bitke s odlaskom na spavanje vidi rutine; spavanje blizanci 19, 33, 35, 55, 99 bol u kriæima 48, 56, 60-61, 72 bolest briga za bolesno dijete 228229 briga za bolesno novoroenËe 222-225 briga za dijete s vruÊicom 227 crijeva i mjehura 254-256 infekcije diπnih putova 223, 230, 245-250 komplementarne terapije za 236-237 koæe i kose 251-253 kratkotrajna 218, 230, 238-256 kroniËna stanja 47, 63, 77, 257-261

282

podsjetnik 226, 228 prevencija 214, 215 ruku, nogu i usta 241 simptomi 218, 230 uobiËajene 218-219 vidi i zdravlje bolnica 66, 69, 233 bolovi u trbuhu 219, 230, 254 braÊa i sestre 66, 117, 133, 145, 165 bradavice 32, 86, 88, 89, 253 brave i zaπtite 262, 263, 264, 265 Braxton-Hicksove kontrakcije 40, 50, 52, 68-69 briga za zube vidi zubi broj otkucaja srca 24, 32, 221 brojevi i brojenje 199, 210, 211 bronhiolitis 223, 246 buenje i privikavanje na toalet 139 noÊu 112, 113, 122, 123 rano 122, 123

C candida 218 carski rez 51, 55, 65, 70, 74, 75, 87 cerebralna paraliza 261 cijepljenja 216-217, 267 protiv ospica, mumpsa i rubeole 217 cipele 125, 143, 185 cistiËna fibroza 234, 260 Crohnova bolest 217 crtanje 191, 193, 194, 202, 208, 209

» Ëaπa, kljunaπica 107, 120, 169 Ëitanje knjige na snimci 203 mekane knjige 171 rutina 179, 191, 195, 201 tijekom privikavanja na toalet 131 uËiti dijete da uæiva u 165, 177, 202 Ëuvalica 115 Ëuvanje djeteta 114-115, 135, 265 Ëvrsto zamatanje 100

D datum poroaja, izraËun 18 vidi i oËekivani termin poroaja defekti neuralne cijevi 16, 21 dehidracija 219, 227, 229, 255, 267

depresija 78, 103, 235 desni 28, 37 difterija 216, 217 dijabetes 47, 63, 77, 258 dijagnostiËki pregledi i pretrage 21, 29, 31 dijeljenje 178, 195, 199, 203, 265 dijete briga za bolesno 222-225 dobiti drugo 133 gubitak 77 kontrola pokreta 35 od roenja do 6 tjedana 72, 73, 76-77, 83-103 od 6 tjedana do 12 mjeseci 105-117 osjeÊanje pokreta 30, 33, 40, 43, 47, 48, 51, 54, 68 otkucaji srca 31, 47 pregled s Ëetiri tjedna 220-221 prva osoba za dodir 59 prvi pregled 64, 76-77 prvi sati 76-77 prvi udah 72, 73 simptomi bolesti 218, 230 sluπanje u maternici 39, 42 spol 31, 34, 43 susret s 73 πtucanje 46, 48 veliËina 47 vidi i razvoj; pregled po tjednima tijekom trudnoÊe dilatacija i kiretaæa 63 disciplina 123, 129, 145, 161, 197 djeca druga 66, 117, 133, 145, 165 mjesto u obitelji 133 od 12 do 24 mjeseca 119-133, 181-195 od 24 do 36 mjeseci 135-145, 197-211 djeca s posebnim potrebama 234-235 djeËje gliste 255 djedovi i bake 103 dnevno spavanje 112, 122, 123, 140, 181 dno maternice 36, 40 dobivanje na teæini u trudnoÊi 24, 25, 28, 32, 36, 37, 43, 56 dodir 95, 175, 185-186 dohrana 106-107 dojenje i poroaj posteljice 73 nakon carskog reza 87 poËetak 77, 86-87 pomoÊ 23, 65

prihvaÊanje 86, 88 savjeti za uspjeh 88-89 uz hranjenje na boËicu 90-91 vrijeme za 87 dojke majËine 24, 28, 40, 44, 78, 88 novoroenËeta 83 vidi i naviranje mlijeka doktor vidi lijeËnik dopust rodiljni 23 roditeljski 23 Downov sindrom 21, 31, 234, 260 drugovi za igru vidi prijatelji dræanje 45, 56, 60-61 dræanje novoroenËeta 84, 85, 99, 108-109, 153, 264 dude 100

E ekcemi 86, 259 elektriËni πok 271 embrij 26 empatija 154, 187, 195, 199, 207 enterovirus 241 epiduralna anestezija 70, 75 epilepsija 257, 261 epiziotomija 67, 70, 72, 74 erythema toxicum 94 estrogen 16

F fetalni stetoskop 31 fetus, 26, 29, 35 vidi po tjednima pod pojmom trudnoÊa fine motoriËke vjeπtine 184-185, 188, 198, 199, 200-201, 205 fluorid 124 folna kiselina 16 vidi i B vitamini fontanela 83, 96, 219

G gastroenteritis 223, 230, 255 genetiËki aspekti Downov sindrom 260 kako se odreuje spol 19 ljevorukost ili desnorukost 185 uroene mane 21 uroeno stanje roditelja 17 genitalije 83, 256 glad 32, 57, 98, 127 glava oblik i veliËina 83, 220 ozljeda 274 sposobnost podizanja 153, 156, 160


kazalo

glavobolja 230, 231, 254 gljiviËne infekcije 60, 218 govor bilingvalna djeca 206 fraze od dvije rijeËi 183, 189 jasan 206 novi zvukovi 158, 161, 174 opisivanje dogaaja 210 oponaπanje 176 postavljanje pitanja 206 prve rijeËi 167, 174, 177, 186, 189 razumijevanje zahtjeva 189, 199 reËenice 186, 199, 206, 208 rjeËnik 183, 188, 190, 202, 206 shvaÊanje znaËenja rijeËi 161, 167, 168, 169-170, 173, 182-183 utjecaj πalice na razvoj govora 107 voenje razgovora 170, 173-174, 193 granice 127, 129, 181, 203 grËevi 44, 48, 63 gripa 223, 230, 246 grliÊ maternice 69, 70 grlo pregled 232 upaljeno 229, 230 upozorenje protiv gledanja 247 grudnjaci 28, 33, 90 gubitak teæine u trudnoÊi 58, 68 guπenje 90, 106, 107, 120, 121, 175, 247 prva pomoÊ 270

tijekom menstrualnog ciklusa 16 tijekom πirenja grliÊa maternice 70 uËinak na majku 25, 28, 32, 37, 57, 61 uËinak na novoroenËe 83, 92 hrana higijena u kuhinji 215 koja se jede rukom 169, 176, 177 koju treba izbjegavati 35, 106, 107, 136, 137 poËetak dohrane 106-107 provjera etiketa 137 tijekom bolesti 229 tijekom veËere vani 137 vidi i meuobroci za vaπe dijete 120, 121, 136 hranilica 163, 263 hranjenje bolesnog dijeteta 228 Ëesti izazovi 88, 89, 107, 121 dohrana 106-107 i vaπ parter 89, 90-91 izbjegavanje bitaka oko 121 na boËicu 90-91, 106 samostalnost djeteta u 120, 176-177 spavanje tijekom 88-89 vaπeg djeteta 120-121, 136-137 vidi i prehrana; hrana vrijeme za 87, 90, 91 hripavac 216, 217, 243 humor 172, 175, 177 HZZO 20, 22, 23

H

I

Haemophilus influenzae B (Hib) 216, 217, 244, 247 hemoroidi 44, 61, 102 herpes na usni 250 higijenske navike 124-125, 215 hipotermija 275 hitna stanja 226, 231, 239, 268-277 vidi i oæivljavanje; uz pojedine bolesti hodanje “kruæenje” s potporom 172-173, 176 na vrhovima prstiju 208 poveÊana pokretljivost 182, 188, 189 prvi koraci 176, 184 homeopatija 237 hormoni koje stvara posteljica 28, 31 koji induciraju ili ubrzavaju trudove 75 koji se koriste u testu za trudnoÊu 18 tijekom dojenja 87

igraËke i spol 167, 194 kao orue 200 od roenja do 6 mjeseci 154, 157, 162 od 6 do 8 mjeseci 169, 170 od 8 do 10 mjeseci 173 od 10 do 12 mjeseci 178 od 12 do 16 mjeseci 186 od 16 do 20 mjeseci 189, 190 od 20 do 24 mjeseca 193 od 24 do 28 mjeseci 202 od 28 do 32 mjeseca 205, 207 od 32 do 36 mjeseci 209 sigurnosni aspekti 262, 264 utjeha 127, 141, 178, 187 igraliπta 189, 203, 214, 265 igraonice 142 igre i privikavanje na toalet 131 pjevanje 158 preusmjeravanje paænje 128, 175 tijekom pranja ruku 124 tijekom presvlaËenja 111, 125 tijekom rezanja noktiju 125

za uËenje 149 za vrijeme kupanja ili u vodi 125, 174, 187 imitiranje vidi oponaπanje impetigo 252 imunoloπki sustav 86, 90, 218 infekcije 214, 215, 219, 223. 230, 239, 245-250 diπnih putova 223, 230, 245-250 mokraÊnog sustava 40, 139, 230, 254 influenca vidi gripa inkontinencija 48, 56 instinkt gnijeæenja 52, 57, 59, 68 intracitoplazmatiËna injekcija spermija (ICSI) 19 iscrpljenost od vruÊine i toplotni udar 275 iπËaπenja 273 izbijanje zuba 112, 127 izdajalica 77, 89 izlasci 85, 105, 116, 129, 137, 139, 175 izvan kuÊe dvoriπte i vrt, sigurnost 265 igranje 188-189, 201, 203, 215 uËenje o prirodi 194-195 izvantjelesna oplodnja (IVF) 19 izvori informacija o kroniËnim bolestima 257 za djecu s posebnim potrebama 234

J jaslice 135, 142—143 jastuËiÊi za grudnjak 88, 89 jecanje 140-141 jeËmenci 250 jednoroditeljske obitelji 117 joga 45, 78 jutarnje muËnine 24, 25, 28

K kahlica 131, 138, 182 kapi 231 karpalni tunel, sindrom 52 kaπalj 223, 230, 237, 247 kava vidi kofein Kawasakijeva bolest 243 kazna vidi disciplina Kegelove vjeæbe 45 kloazma (trudniËka maska) 28 kofein 17, 27, 61 kolica 99, 266 kolike 99, 219 kolostrum 44, 86, 90 komplementarne terapije 236-237 komunikacija kad je dijete bolesno 226 s Ëuvalicom 115, 143 s drugim majkama 33 s partnerom 17, 25, 53, 57, 67, 76

sa svojim djetetom 132, 133, 186, 193, 198 sa svojim novoroenËetom 149, 150-151, 154, 221 vidi i povezivanje s djetetom; dodir sa svojom drugom djecom 66, 133 vaπeg djeteta vidi govor vaπeg novoroenËeta 159, 161, 171 koncentracija vidi raspon paænje kontrakcije Braxton-Hicksove 40, 50, 52, 68-69 drugo poroajno doba 71, 72 kada nazvati lijeËnika 57 kada otiÊi u bolnicu 69 mjerenje razmaka 68 poslije poroaja 102 prvo poroajno doba 69, 70 tijekom seksualnog odnosa 35 "konfuzija bradavice" 91 konvulzije vidi napadaji konjunktivitis 219, 249 koordinacija ruka ∑ oko 161, 169, 174, 177, 189 koprivnjaËa 252 kosa kod fetusa vidi lanugo pranje 108, 125 πiπanje 125 kotrljanje 156, 160, 168 koæa infekcije 94, 219, 250, 251-253 pigmentacije 28, 32 πto oËekivati 94-95 suha 95, 218 vidi i dodir; verniks krevetiÊ 101, 122, 264 kroniËna stanja 47, 63, 77, 257-261 krup 223, 247 krvarenje iz nosa 277 iz porezotine i ogrebotine 276 kada nazvati lijeËnika 62, 63, 69 kod novoroenih djevojËica 92 nakon poroaja 73, 102, 278 prije poroaja 56, 68 krvni tlak vidi preeklampsija kuÊanski poslovi 102, 229 kuÊni lijekovi 227, 237 vidi i prva pomoÊ kuÊni ljubimci 215, 255, 265 kupanje kada 108-109 savjeti za sigurnost 108, 264 spuæva 93, 108 tijekom trudova 69 zabava i igre 125, 174, 187 kupaonica, sigurnost u 264

283


kazalo

L laboratorijske pretrage 21 lanugo 38, 42, 54, 58, 83 laringitis 247 lijeËnik kada nazvati 25, 62, 78, 94, 217, 222, 226, 230, 238 komunikacija s 29, 31, 32, 39, 53, 64, 78, 236 pitanja koja trebate postaviti 232 lijekovi kako dati 225, 231 kapi 231 sredstva protiv bolova na poroaju 69 tijekom planiranja trudnoÊe 17 tijekom trudnoÊe 27, 31, 51 upozorenje o aspirinu 224, 227 linea nigra 28 listerioza 25, 27, 36 lomovi 273

Lj ljepljivo oko 219, 249 ljevorukost ili desnorukost 185, 191 ljudi djetetova povezanost s 171, 183, 187, 206. djetetovo prepoznavanje 159, 163, 165 savjeti i priËe 41, 53, 67, 102 ljuπtenje 94 ljutnja 132, 141 vidi i tantrumi

M majËino mlijeko 44, 58, 77, 86, 89, 90, 106 malarija 267 masaæa za majku 37, 69, 70 za vaπe novoroenËe 95, 96-97, 237 maπta 183, 187, 190, 194, 199, 205, 208, 211 maternica 8. tjedan, 26 12. tjedan, 28 16. tjedan, 32 20. tjedan, 36 24. tjedan, 40 28. tjedan, 44 32. tjedan, 50 36. tjedan, 54 kontrakcije nakon poroaja 102 poloæaji fetusa u 55 tijekom orgazma 35 medicinska sestra u raaoni 65 meica 77 meuobroci 25, 27, 32, 57, 121, 137 mekonij 42, 54, 92, 260

284

meningitis 217, 223, 230, 234, 242, 244 meningokokni meningitis 244 menstrualni ciklus 16, 18, 21, 57 milia 94, 219 mirno provedeno vrijeme 154, 179, 183, 191, 211,229 vidi i Ëitanje mlijeËna formula 90, 106 mokrenje Ëesto 24, 28, 48, 52, 55 fetusa 30, 34 inkontinencija 48, 56 mokar krevet 141 privikavanje na toalet 130, 138, 139 vaπeg novoroenËeta 92 molluscum 253 muËnina 24, 25, 26, 28, 57, 72, 267 mumps 216, 217, 242

N nadutost 40, 48, 52 napadaji 217, 224, 227, 231, 272 vidi i epilepsija narav 151 navala mlijeka 78, 88, 90, 102 navike vidi rutine neonatalna jedinica intenzivne skrbi 77, 221 noÊne more i strahovi 141 nokti 111, 125 nokti na nogama 111, 125 nos pun 88, 95, 223 strana tijela u 377 nosiljka 85 noπenje vidi dræanje novoroenËeta

O obitelj djeËja interakcija s 163, 165, 195, 197 postati 73, 76, 77, 78, 103, 116-117 proπirivanje 133 tijekom bolesti 229 u vrijeme obroka 121, 135, 137, 163 oËekivani termin poroaja 18, 47, 56, 66 oËi ljepljive 219 strabizam 258 strana tijela u 377 suhe 40 odgovornost, uËenje 190 odijevanje 85, l10-111, 125, 126, 128, 143, 207 odjeÊa cipele 125, 143, 185 i bolesno dijete 228

i dijete s vruÊicom 227 rezervna 139 tijekom privikavanja na toalet 138 trudniËka 28, 32, 33, 44 vidi i odijevanje za igranje vani 189 za vrtiÊ 143 ograniËenja vidi granice oksitocin 75, 87 opekline 262, 263, 264, 271 opekotine vidi opekline operacija 233 oplodnja 19, 35 oponaπanje 178, 198 osiguranje 20, 21, 66 osiguravanje kuÊe za dijete 119, 181, 208, 215, 262-265 osip 92, 94, 95, 217, 218, 223, 230, 244 osjeÊaj vlastite vrijednosti 126, 203, 205, 209 osjeÊaji 132, 141, 203, 206-207 vidi i tantrumi osobe za Ëuvanje 115, 265 vidi i Ëuvalica osobna higijena 124-125, 215 osobnost 151, 163, 197 ospice 216, 217, 218, 240 ostajanje bez daha 36, 44, 51, 52, 53, 56 ostavljanje novoroenËeta vidi strah od odvajanja osteopatija 237 otac vidi partner oticanje ruku i nogu 44, 52, 63 spolnih organa 83 u vratu 230 otkucaji srca fetusa 31, 47, 69 otrovni brπljan 276 ovlaæivaË zraka 95 ovulacija 16 ozljeda 127, 273-274, 276-277 oæivljavanje 268-269

P pamÊenje od roenja do 12 mjeseci 154, 158, 177, 179 od 12 do 24 mjeseca 183, 189, 193 od 24 do 36 mjeseci 199, 203, 205-206, 210 vizualno, 210 paraziti 237, 253, 255 pare 237 partner hranjenje novoroenËeta 89, 90-91 izmjenjivanje kod ustajanja 102 komunikacija s 17, 25, 57, 67, 76 oËevi kod kuÊe 115

posebno vrijeme s 117 prvih nekoliko dana 84 πto uËiniti nakon poroaja 77 tijekom trudova 65, 68, 70, 71,72 ukljuËivanje 57, 59 parvovirus B19 240 patronaæna sestra 21 pedijatar 65, 106, 151, 225, 230, 234, 238 pelene 92, 99, 138, 139, 218 pelenski osip 92, 95, 218 peta bolest 240 pitocin 73, 75 placenta previa 53, 63 plaË i spavanje 140-141 jak 99, 219, 223 kad odlazite vidi strah od odvajanja kako podnijeti 99 nakon vrtiÊa 145 razlozi 98-99, 113, 127, 140 πto uËiniti 98, 99, 155 plinovi, u crijevima 219 plodova voda i blizanci 55 i disanje fetusa 38 i gutanje fetusa 30, 34, 42 koliËina 50, 58 pneumokokni meningitis 244 poËetak dohrane 106 podrigivanje 90, 219 pohvala 121, 126, 128, 132, 137, 142, 166, 191, 197, 211 pokazivanje 173, 183, 185 pokretnost vidi puzanje; trËanje; hodanje polio 216, 217 poloæaji djeteta tijekom spavanja 101 tijekom trudova 69, 70, 71, 72 za dojenje 86-87 za hranjenje na boËicu 90 ponaπanje djeteta 128 vidi i granice; pohvale; odgovornost ponavljanje 201, 210 poremeÊaj paænje (ADD) 261 porezotine i ogrebotine 276 porodniËar 20, 64, 65, 78 poroaj bolovi nakon 102 carski v. carski rez forcepsom 65, 75, 83 izbori 20, 29, 64-65 kod kuÊe 64 na zadak 51, 55, 74 nakon 76-77 plan 57, 59, 65, 67 postupci 74-75 potpomognuti 65, 70, 75 prerani 37, 46, 50, 63 priprema za 53, 66-67 razdoblje nakon 78-79


kazalo

πto spremiti za 66 teËajevi 33, 49 poroaj 64-65 u vodi 65 vidi i trudovi zadak 51, 55, 74 poroajni kanal 55, 65, 69, 72 poslijeporoajno razdoblje 23, 64, 78-79, 103 pospremanje 190 posteljica i blizanci 55 kako funkcionira 31 od zaËeÊa do 12 tjedana 24, 26, 28, 31 od 20 do 36 tjedana 39, 46, 51, 54 poroaj 73 veliËina 58 posteljina 101, 264 postojanost predmeta 162, 169, 174, 182 potpora kod djece s posebnim potrebama 234-235 nakon roenja djeteta 77, 78, 102, 103 pri problemima sa spavanjem 123 tijekom bolesti 229 tijekom poroaja 23, 49, 68, 70, 71, 72 tijekom prvih nekoliko tjedana 85 za djetetovu samostalnost 126 za oËeve kod kuÊe 115 za samohrane roditelje 117 za vaπe dijete u bolnici 233 potrepπtine prva pomoÊ 227 za djetetov odlazak u bolnicu 233 za kupanje 108 za masiranje novoroenËeta 96 za mijenjanje pelena 92 za poroaj u bolnici 66 za putovanja 267 povezivanje s djetetom 49, 84, 90, 94, 95, 103, 221, 235 poviπeni tlak uslijed trudnoÊe vidi preeklampsija povraÊanje 219, 223, 228, 229, 255, 267 povratak na posao 23, 105, 114-115 pranje ruku 124 praænjenje crijeva i privikavanje na toalet 130, 131 prva stolica (mekonij) 42, 54, 92, 260 uzimanje uzorka 232 preeklampsija 35, 47, 62-63

pregledi djetetovi 220-221, 232 trudniËki 20-21, 29, 41, 44, 47, 56 prehlade 223, 230, 245 prehrana i hemeroidi 44 i πeÊer u krvi 25 kalorija dnevno 47, 106 prva kruta hrana 106-107 s cistiËnom fibrozom 260 tijekom planiranja trudnoÊe 16 uravnoteæena 27, 40, 57 vidi i zatvor; hrana nakon poroaja 102 za vaπe dijete 120, 121, 136 za zaπtitu zubi i desni 37 prelaæenje ceste 266 prematalica 264 prerano roena djeca 77, 95, 221 preusmjeravanje paænje 128, 175 prijatelji 115, 135, 142, 165 primalja 20, 64, 65, 78 priroda 194-195 priπtiÊi i ËiriÊi 94, 219, 250, 251 privikavanje na toalet 130-131, 138-139, 141, 182, 228 problemi s plodnoπÊu 17 progesteron 16, 37, 40 prokidanje ovoja 67, 75 proljev 56, 68, 120, 219, 223, 229, 255 promatranje fetusa 47, 64, 69, 74 promjene raspoloæenja 24 prostaglandin 57, 75 proπirene vene 44, 61 prva pomoÊ 268-277 psihiËki stav borba s brigama 56, 57 dok je dijete u vrtiÊu 144 o promjenama na tijelu 37 o roditeljstvu 25 poslijeporoajni 78 prevladavanje spontanog pobaËaja 63 prvih nekoliko dana 84 tijekom carskog reza 75 tijekom pokuπavanja zaËeÊa 17 tijekom privikavanja na kahlicu 139 tijekom tantruma 129 tijekom trudova 69 u komunikaciji s drugima 41 uz djecu s posebnim potrebama 235 pucanje vodenjaka 62, 68, 69 puni nos 36 pupak majËin 36, 40 novoroenËetov 93, 219 pupËana hernija 219 vrpca 30, 31, 34, 55, 58, 59, 93 puπenje 16-17, 27, 31, 47, 101, 215

putna muËnina 267 putovanje avionom 267 puzanje 105, 161, 166, 169, 171, 175

R rad u trudnoÊi 23, 33, 41 radijatori 264 rak 215, 216 raspon paænje 160 161, 173, 177, 183, 185, 201, 220 ravnoteæa i koordinacija od 6 do 12 mjeseci 166 od 12 do 24 mjeseca 183, 184, 188 od 24 do 36 mjeseci 204, 208 podizanje glave 153, 156, 160 sjedenje 105, 160, 169, 172 stajanje 166, 168-169, 176 razina alfaproteina u serumu (MSAFP) 21 razvoj od roenja do 6 mjeseci 149-163 od 6 do 12 mjeseci 165-179 od 12 do 24 mjeseca 181-195 od 24 do 36 mjeseci 197-211 razvojni tempo vaπeg djeteta 127, 149, 176, 184, 209 u maternici vidi po tjednima pod pojmom trudnoÊa refleksi majËini 87 novoroenËeta 83, 84, 95, 184, 220 refleksologija 61 refluks 219 restorani, savjeti 137 roditelji, postati 76, 84, 102, 116-117 roditeljstvo djeci s posebnim potrebama 235 jednoroditeljstvo 117 stilovi 53 zajedniËko 116 rodni list 23 rubeola 17, 216, 217, 242 ruka dominantna 185, 191 kontrola nad 157, 173, 183-185, 188, 192, 199 vidi i fine motoriËke vjeπtine razvoj kosti 200 rutine dnevne 78, 149, 159 i djetetovo pamÊenje 205-206 i pojam vremena 209 kupanje 108 navike pranja 124-125, 215 oblaËenja vidi odijevanje s djetetom u vrtiÊu 144-145 spavanje 100, 112, 122, 123 tijekom privikavanja na toalet 131, 139

S samostalnost 107 i tantrumi 128-129 u hranjenju 120, 176-177 u odijevanju 111, 207 u vrijeme odlaska u krevet ili hodanja u snu 113, 122, 123 vaπeg djeteta 119, 126-129. 135, 175, 178, 191, 197 savjeti i anegdote 41, 53, 67, 102 savjeti za pakiranje 66, 233 savjetnici za dojenje 23, 65 sekretorni otitis 248 seksualna intimnost 35, 53, 57 sigurnosna pomagala 119, 172 sigurnosni aspekti aromaterapija 60, 237 autosjedalice 266 djeca stavljaju stvari u usta 162, 170 dvoriπte i vrt 265 igraËke 262 kuÊni ljubimci 215, 255 lijekovi 224, 227 nosiljke i kolica 266 predmeti izvan djetetova dohvata 188, 262, 263, 265 prelazak ceste 266 putovanje 267 spavanje 101 spreËavanje padanja 157, 172 u automobilu 85 u blizini vode 187 u domovima drugih ljudi 265 u kuÊnom okruæenju 119, 181, 208, 215, 262-265 u kuhinji 215, 263 u vrijeme kupanja 108 zaπtita od sunca 110, 267 sigurnost na putovanju 85, 266, 267 na ulici 266 u kuhinji 215, 263 u vrtu 265 simptomi bolesti 218, 230. vidi i po pojedinim bolestima sindrom iznenadne dojenaËke smrti (SIDS) 27, 101,215, 225 sisanje 83, 86, 87, 100 sjedenje 105, 160, 169, 172 skakanje 192, 199, 200, 208 slatkiπi 137 slika o tijelu, pozitivna 204 sluh gubitak 258 kod fetusa 39, 42, 58 provjera 220 sluzavi Ëep 53, 56, 68 smijanje 153, 159, 175, 220 smrt fetusa vidi spontani pobaËaj gubitak novoroenËeta 63, 77 SIDS 27, 101, 215, 225

285


kazalo

smrt u kolijevci vidi sindrom iznenadne dojenaËke smrti snovi 45 socijalizacija empatija 154, 187, 195, 199, 207 lijepo ponaπanje 178 od 12 do 24 mjeseca 183, 191 od 24 do 36 mjeseci 199, 211 u vrtiÊu 115, 142, 143 uloga obitelji 137, 163 spavanje borba s premalo 102 dnevno 112, 122 fetusa 50, 54 i bolest 223 i hranjenje 88-89 i plakanje 98-99 i vaπe novoroenËe 100, 101 kod jednogodiπnjaka 122-123 noÊne more i strahovi 141 poloæaji tijekom trudnoÊe 57 rutine 100, 112, 122, 123 sati potrebno tijekom dana 100, 112, 122, 140 sigurnost novoroenËeta 101 strategije za pomoÊ djetetu 100, 113 vaπeg djeteta 181 spol i igraËke 167, 194 je li djeËak ili djevojËica 19, 31, 34, 43 odreivanje spola 19 prilagoavanje ponaπanja 166-167 spontani pobaËaj i parvovirus B19 240 i puπenje 27 i seksualna aktivnost 35, 53 prevladavanje 63 rizik od 21, 25, 29 vidi i hrana, koju treba izbjegavati stenoza pilorusa 223 stepenice 172, 192, 199, 208, 262 stolac za ljuljanje 99 strabizam 258 strah od odvajanja 115, 143, 171,178, 211 pomoÊ djetetu u prevladavanju 135, 140, 141, 171, 175 strana tijela u uπima, oËima ili nosu 277 streptokok grupe B 60 strije 36, 48 stvarnost, osjeÊaj 192, 193, 194, 199 suha koæa 95, 218 suoËavanje sa stresom 37, 49, 57 vidi i voditi brigu o sebi sustav nagraivanja 129

286

suzdræavanje od seksa 53 svijest o sebi 199, 205, 207, 210 svrbeæ 36, 48, 60, 61, 23

T tablica za praÊenje djetetovih pokreta 51 tantrumi 119 i ograniËenja 181 nakon vrtiÊa 145 podnoπenje 128-129, 198-199, 211 uzroci 128, 181, 195, 203, 211 tegobe, uobiËajene 60-61 tehnike relaksacije 49, 57 smanjivanja boli 67, 68, 69 vidi anestezija; epiduralna tekuÊine 121, 228-229, 237, 255 temperatura idealna sobna 99, 101 kako izmjeriti djetetu 226 normalna tjelesna 224, 226 osjeÊaj vruÊine 40 poviπena vidi vruÊica vode za kupanje 108 testovi za trudnoÊu 18-19 tetanus 216, 217 time out 129 tjeme, mekani dio vidi fotanela tjemenica 95, 219 tjeπilica ili dekica 127, 141, 178, 187, 228 toksemija vidi preeklampsija toksoplazmoza 25 tonzilitis 249 Toxocara canis 255 tranzicija 71 trbuπnjaci 131, 139 trËanje 189, 192, 204 trodnevna vruÊica 239 trovanje 265, 270 trudniËka odjeÊa 28, 32, 33, 44 trudniËki pregledi 20-21, 29, 41, 44, 47, 56 teËajevi 33, 49 trudnoÊa “normalna” duljina 18, 54, 56, 58,66 planiranje djeteta 16-17 do 8 tjedana, 24-27 tjedan 12, 28-31 tjedan 16, 32-35 tjedan 20, 36-39 tjedan 24, 40-43 tjedan 28, 44-47 tjedan 32, 48-51 tjedan 36, 52-55 tjedan 40, 56-59 uobiËajene tegobe 60-61 zabrinjavajuÊa stanja 62-63 zaËeÊe 18-19

trudovi drugo poroajno doba 71-72 hormoni koji ubrzavaju 75 indukcija 56, 75 iskustvo 68-73 kretanje tijekom 69, 70 pomoÊ za ugodnije podnoπenje 67, 69 poticanje 53, 57 prerani 35, 53 prvo poroajno doba 69-70 treÊe poroajno doba 73 voenje ljubavi za poticanje 57 znakovi skorog poËetka 56 tuberkuloza 247

U ubodi 267, 276 uËenje kroz igru 149, 150-151 od roenja do 2 mjeseca 155 od 2 do 4 mjeseca 157 od 4 do 6 mjeseci 163 od 6 do 8 mjeseci 171 od 8 do 10 mjeseci 173, 174-175 od 10 do 12 mjeseci 179 od 12 do 16 mjeseci 187 od 16 do 20 mjeseci 191 od 20 do 24 mjeseca 194-195 od 24 do 28 mjeseci 203 od 28 do 32 mjeseca 207 od 32 do 36 mjeseci 211 vidi i igre udisanje pare 237, 247 uganuÊa 273 uglavljenost 52, 54, 55 uho, strana tijela u 377 ultrazvuËna pretraga vidi ultrazvuk ultrazvuk 21, 25, 29, 31, 35, 39 umor nakon poroaja 76, 88, 102 od bavljenja djetetom 127, 132 u trudnoÊi 24, 25, 26, 28, 48, 52, 56 upala pluÊa 217, 230 uha 223, 230, 248 donjih diπnih putova 223, 247 grla 229, 230 uroene anomalije 21, 31 vidi i djeca s posebnim potrebama urtikarija 252 uspravno stajanje 166, 168-169, 176 uπi (nametnici) 237, 253 utapanje 264, 265, 274 utjeha za bolesno dijete 228 uzimanje droga 27, 101 uzrok i posljedica 162, 166, 177, 201

V vaginalni iscjedak 36, 92 vakuum, poroaj na 65, 75, 83 vatra 215, 262, 263, 271 veËera vani 137 vegetarijanstvo 27, 107 veliËina novoroenËeta 47 verniks 38, 46, 50, 58, 73, 83 vid 153, 158, 161 vitamini i minerali za dijete 107 za majku 16, 25, 27, 36, 37, 52, 57 vjeæbanje dok je dijete u vrtiÊu 144 nakon poroaja 78, 79 tijekom trudnoÊe 23, 32, 45, 56 za dijete 204-205, 214 voda, vaænost 28, 32, 40, 41, 44, 60, 61, 267 vodene kozice 17, 218, 240 voditi brigu o sebi 53, 57 dok je dijete u vrtiÊu 144-145 masaæa za majku 37, 69,70 nakon poroaja 87, 103, 133 posebno vrijeme za partnera 57, 117 vrijeme obroka 121, 137, 163, 263 vrijeme, pojam 209 vrtiÊ 114-115, 135, 142-143 vruÊica 223, 224, 227, 230

Z zaËeÊe 17, 18-19 zadræavanje vode 40, 44 zakonska prava i povlastice trudnica, rodilja i oËeva 22-23, 41 zapletaj crijeva 256 zaraze vidi bolesti zaπtita od sunca 110, 267 zaπtitna pelena 92 zatvor 24, 32, 44, 60, 61 zdjelica 48, 55, 72 zdravlje odræavanje zdravlja 214-215 uravnoteæena prehrana 27, 40, 57 zdravstvena iskaznica novoroenËeta 23 znojenje 40 zubi 37, 107, 120, 124, 137 zvukovi koje Ëuje fetus 39, 42, 58 usporeivanje 170, 175, 193

Æ ægaravica 36, 48, 52, 61 æudnja za hranom 27


zahvale

zahvale Dr. Carol Cooper æeljela bi se zahvaliti svojoj agentici Catherine Clarke, Anni Davidson i njezinoj ekipi u Dorling Kindersleyju, Alison Pottle s kardiologije Harefield Hospitala te Mariji Buckingham iz Chorleywood Health Centra. Dorling Kindersley æeli zahvaliti sljedeÊim autorima: TrudnoÊa: Joanna Moorhead Briga o bebi i djetetu: Tracey Godridge Razvoj: 0-6 mjeseci Katy Holland, 6-12 mjeseci Tracey Godridge, 12-24 mjeseca i 24-36 mjeseci Harriet Griffey Dorling Kindersley æeli zahvaliti i Tracey Ward, Nicoli Rodway te Caroline Buckingham za njihov doprinos u stvaranju ove knjige. Savjetnice za medicinska pitanja Georgia Rose, CNM, MS;

Catherine A. Hansen, MD; Laurie Solomon, MD Savjetnik za prvu pomoÊ Jon R. Krohmer MD, FACEP Usklaivanje s ameriËkom praksom Aviva Schein, MD Lektor Lucas Mansell Pisac Kazala Nanette Cardon Ilustratori Debbie Maizels i Philip Wilson Modeli Whippersnappers Day Nursery, Felstead, Essex; Kasey Berhardsen i Simon Alpin s Lowellom, Tracey Townsend, Mark, Sally, Harvey i Sidney Barron; Arucha s Eyom Choudhury, Esmari s Jeanrijem Burgerom, Fiona s Beatrice i Tabithom Ashley-Norman, Anne i Roland s Callumom Nightingaleom, Danny s Violet Mermelstein, Mark i Lupia sa Sashom Noor, Beej s Rijom Shah, Chris Nunn i Julia Nicholls s Lauren, Erin s Gabrielom Sorensenom, Darren i Louise s Incom Rix, Alison s Leom i Evie Dolon, Julia Harris i Colin s Mari Short, Doug, Tali, Noa, Ella i Gil Krikler, Joe Ejiofor i Anne Stenett s Lauren, Jeanette i Paul s Daisy Copperwaite, Famoush Bikdeli s Darom Adjudani, Lorna s Rhysom i Bethan Holland, g. i ga. Stennett, Colin i Veronique s malim Bozungom, Beth i Biraj s Emmom Parma, Sarah i djeteπce Broome, Jo s Jade Salliger, Jason s Kasijom Wall, Linda s Mackenziejem Quickom, Simon s Oban Murrell, Rachana s Ariannom Shah, Penny s Anastasijom Stephens, Thimmie s Emily Pickering, Andrea s Joelom Petersom, Rachel sa Zoe Nayani, Rachel s malim Bestom, Isabelle s Carlom Wicker-Jourdan, Alison s Phoebe Lee, Tali s Gilom Kriklerom, Denise s Kymani i Kymarley Woodstock, Helen s Josephom Jackom i Leom Stilesom, Mulki s Wyseom Alijem, Janis i Maureen Lopatkin s Mijom Lopatkin, g. i ga Kiyomura s Eri, Michelle s Charliejem Terrasom, Ivor s Ruby Baddiel, Rachel s Zoe Nayani, Maria s Jasmine Leitch, Lilian s Gregoryjem Mayom, Tracey s Jamesom Coleman-Wardom, Faith Knight sa svojim tatom, ga Sugiya s Nanom i sestrom, Lina s Annom Marijom Sheridan, Shelley sa Sadie Goswell, Penny s Evie McCann, Kay s Benom Whiteleyem, Lynn s Esme Spencer, Carol s Hannah Tennant, Nicki s Maxom Riggallom, Tina s Lewisom

Oakeyem, Fiona s Ellie Messer, Sarah s Phoebe Berman, Simon s Lauren Murrell, Deborah s Aaronom Brightom, g. i ga Perez, George sa Sophijom Sirius, Tony s Christinom i Louise Aquino, Sima i Tim s Danielle i Talom Randallom, Gaynor s Oliverom Benvenisteom, Sue s Anyom Dziewulski, Deborah sa Sadie Seitler, Meena sa Shaunom MacNamarom, Jane s Lukeom Rimellom, Cheryl i John s Yasmin Weekes, Orlean s Ethanom Stennettom, Sibel s Larom Peck, Teresa s Isabelle. Frizura i πminka Tracy Townsend Istraæivanje slika Samantha Nunn Arhiva slika Hayley Smith i Sarah Mills Zahvale za fotografije

Dorling Kindersley æeli zahvaliti sljedeÊim pojedincima i institucijama za njihovo ljubazno dopuπtenje da objavi njihove fotografije: (TumaË kratica: t=vrh, b=dno, r=desno, l=lijevo, c=centar) 17: Stone/Getty Images (bl); 20: Mother & Baby Picture Library/emap esprit; 21: Mother & Baby Picture Library/emap esprit/Ian Hooton (tr); 29: Mother & Baby Picture Library/emap esprit (br); 33: Mother & Baby Picture Library/emap esprit (tl); 35: Stone/Getty Images (tr); 39: SPL (bl), SPL/Neil Bromhall/Genesis Films (tr); 43: SPL/Mike Bluestone (b); 47: SPL/Ruth Jenkinson/ Midirs (t); 49: SPL/Joseph Nettis (b); 51: SPL/Petit Format/Nestle (bl); 53: TCL/Getty Images (br); 63: Art Directors & TRIP/Helene Rogers (tr); 65: Mother & Baby Picture Library/emap esprit/Ruth Jenkinson; 73: Mother & Baby Picture Library/emap esprit (t); Mother & Baby Picture Library/emap esprit/Mampta Kapoor (bl); 75: Mother & Baby Picture Library/emap esprit/Frances Tout (b); 76: Mother & Baby Picture Library/emap esprit (be), Mother & Baby Picture Library/emap esprit/Eddie Lawrence (br); 77: Mother & Baby Picture Library/emap esprit (be), Mother & Baby Picture Library/emap esprit/Eddie Lawrence (bl), SPL/Joseph Nettis (tc); 91: Corbis Stock Market/Jon Feingersh; 114: Stone/Getty Images; 116: TCL/Getty Images; 117: Corbis Stock Market/David Raymer; 125: Art Directors & TRIP/Helene Rogers; 145: Stone/Getty Images; 149: Robert Harding Picture Library/Caroline Wood/Int'l Stock (b); 169: Corbis Stock Market/Steve Prezant (tr); 216: Stone/Getty Images; 219: SPL/Medical Illustration, St. Bartholomew's Hospital (tr); SPL/Tricia Reid (tl); 232: Stone/Getty Images; 234: Corbis Stock Market/LWA-Dann Tardif; 235: SPL/Antonia Reeve; 244: Meningitis Research Foundation (tr); 252: SPL/Dr P. Marazzi; 253: SPL/Dr P. Marazzi (cr); 257: SPL/Hattie Young; 258: The Image Bank/Getty Images; 259: SPL/Dr P. Marazzi (br); 260: SPL/Gary Parker (cr); 261: SPL/Will & Deni Mclntyre (tr); 265: Garden Picture Library/Juliet Greene. Sve ostale fotografije ∂ Dorling Kindersley. Za dodatne informacije vidi: www.dkimages.com

287


Njega majke i djeteta Dobiti novoroenËe jedinstveno je iskustvo puno uæitka. Jednostavna i laka za Ëitanje, knjiga Njega majke i djeteta nudi vam znanje i iskustvo kako bi puni samopouzdanja krenuli u pustolovinu zvanu roditeljstvo. - Objaπnjava kako se tijelo mijenja te kako Êete se osjeÊati

i izgledati u pojedinim razdobljima trudnoÊe. - Nudi korisne savjete o prehrani, vjeæbanju, podnoπenju

tegoba i izboru najboljeg mjesta za poroaj. - UkljuËuje detaljne savjete o svim podruËjima brige o

djetetu, od hranjenja, izbijanja zuba, spavanja i razvojnih postignuÊa sve do postupaka prigodom bolesti, nezgoda i odlazaka lijeËniku. - Pomaæe vam da shvatite svako djetetovo razvojno

postignuÊe te daje preporuke struËnjaka kako osigurati djetetovu sigurnost, sreÊu i zdravlje. Urednica dr. Carol Cooper, obiteljska lijeËnica, autorica brojnih medicinskih djela i majka troje djece, napisala je pet knjiga ukljuËujuÊi i The Baby and Child Question & Answer Book. Savjetnica dr. Paula M. Elbirt medicinska je direktorica udruge Children’s Aid Society u New Yorku. Autorica je, uz druge naslove, i vodiËa Dr. Paula’s Good Nutrition Guide for Babies, Toddlers, and Preeschoolers, te suosnivaËica pedijatrijske web-stranice www.dr.paula.com Posjetite www.baby.com za dodatne informacije o njezi djece. www.mozaik-knjiga.hr

249,00 kn

Njega majke i djeteta  
Njega majke i djeteta  

novi priručnik o njezi majke i djeteta

Advertisement