Page 1

READER’S DIGEST

NEOBI»NE

PRIMJENE SASVIM OBI»NIH STVARI

GDJE SVE MOÆETE PRIMIJENITI: *Sol *Pastu za zube *©pagu *Ocat * PlastiËne vreÊice *Majonezu *OdstranjivaË laka za nokte te 200 drugih uobiËajenih stvari koje se mogu pronaÊi u svakom domaÊinstvu

2209 NA»INA KAKO U©TEDJETI VRIJEME I NOVAC


NeobiËne

PRIMJENE sasvim obiËnih stvari


* *

oæivite akumulator jednim aspirinom...

* *

*

zaπtitite lonËanice plastiËnom folijom s jastuËiÊima...

otjerajte biljne uπi od grmova ruæa pomoÊu kora od banane...

* *

Ëaπom piva popravite izgled svoje kose...

od jogurta napravite boje za slikanje prstima...

pripremite masku za lice od pijeska za maËke...

*

upotrijebite ocat za pripremu savrπenih poπiranih jaja...

ËaËkalicom popravite probuπeno crijevo za zalijevanje vrta...


NeobiËne

PRIMJENE sasvim obiËnih stvari

VI©E OD 2000 NA»INA KAKO U©TEDJETI NOVAC I VRIJEME POMOΔU 200 UOBI»AJENIH PREDMETA IZ VA©EG DOMAΔINSTVA


Sadræaj Otkrijte πto se sve skriva u vaπim kuhinjskim ormariÊima 10 Najkorisniji predmeti za gotovo sve i svaπta 16 ∑ 32 10 najkorisnijih predmeta u ¢ d o m a Ê i n s t v u 16

k u h i n j i 18 ¢ 11 najkorisnijih predmeta za ¢ z d r a v l j e i l j e p o t u 20 10 najkorisnijih predmeta za ¢ Ë i π Ê e n j e 22 11 najkorisnijih predmeta u ¢ v r t u 24 11 najkorisnijih predmeta oko ¢ k u Ê e i n a i z l e t u 26 13 najkorisnijih predmeta za ¢ s p r e m a n j e 28 15 najkorisnijih predmeta za ¢ d j e c u 30 14 najkorisnijih predmeta za ¢ fl u r a d i s a m « m a j s t o r e 32

12

najkorisnijih predmeta u


Potpuni vodiË od A do Æ

*

*

OznaËava SUPER STVAR: Predmet iz domaÊinstva s vrlo velikim brojem raznovrsnih primjena.

A

»

Grah 90

Alkohol 36

»aËkalice 68

Gumene brtve za staklenke 93

ALUMINIJSKA FOLIJA 38 ∑ 45 Aluminijske posude za spremanje 46 Aspirin 48

*

GuljaËi povrÊa 91 Gume, automobilske 92

»AJ 72 ∑ 75

Gumene rukavice 93

»arape 70

Gumice 94

»asopisi 76

Gumice za brisanje 96

»eliËna vuna 76 »epovi, pluteni 77

I

»etkice za zube 79

B Baloni 50 Balzam za proËiπÊavanje diπnih putova 52 Balzam za usne 53 Banane 54

D

Indijsko platno 97 IzbjeljivaË 98 Izolir-traka 100

DjeËje ulje 80 DjeËji puder 81

J

Dugmad 83

Benzin za upaljaËe 55 Bezalkoholna piÊa 56 Boraks 57 Braπno 59 Brusni papir 61

F

Jabuke 102 Jaja 103 Japanke 103

Filtri za kavu 84

JastuËnice 104

Flaster u kolutu 85

C

Jogurt 106

G

K

Cjedila 64

Glicerin 87

Kante 108

Crijevo za zalijevanje 65

Golferska oprema 88

Cvjetnjaci 67

Gorka sol (epsomit) 88

CD 63

*

KARTONSKE KUTIJE 110 ∑ 113


Kartonske kutije od mlijeka 114

Lopatice za smeÊe 164

Omotnice 222

Luk 164

OtvaraËi za boce 223

Kartonske kutije za jaja 115 Kartonski tuljci 116

Lj

Kava, mljevena 120 Kava u zrnu 121 KeËap 121

P

Ljestve 166

Kikirikijev maslac 122 Kistovi i Ëetke za bojenje 123

M

Kiπobrani 124 KljuËevi 125

Papar 224

*

Papirnati kuhinjski ubrusi 225

Kolutovi za zavjese 125 Korektor, tekuÊi 126 Kovanice 126 Kreda 128

Magneti 167

Papirnati tanjuri 227

Majoneza 168

Patentni zatvaraËi 234

Maslac 169

Pelene za jednokratnu upotrebu 234

Maslinovo ulje 171

Krema za brijanje 129

Pepeo 235

Masni papir 172

Krema za lice 130

Pijesak 237

Mineralna voda 174

Kruh 131

Pijesak za maËke 237

Mlijeko 175

Krumpiri 131

Pivo 239

Kuglice protiv moljaca 133

Plahte 240

N

Kuhinjske rukavice 134 Kuhinjsko posue 135 Kutije za cipele 136 Kutije za vlaæne rupËiÊe za dojenËad 136

*

Kutijice od fotografskog filma 138

Naljepnice za ispisivanje adresa 177

KvaËice za rublje 139

NaranËe 184 Novine 185

L LAK ZA NOKTE 146 ∑ 151 Lijevci 145

*

PlastiËna ambalaæa sa πtrcaljkom 243 PlastiËna folija s jastuËiÊima 243 PlastiËna prozirna folija za domaÊinstvo 245

*

*

OCAT 194 ∑ 219 OdËepljivaË odvoda 189

PLASTI»NE BOCE 248 ∑ 251 PlastiËne boce s rasprπivaËem 247 PlastiËne posude za spremanje 252

O

Lak za kosu 141 Led 143

PlastiËna ambalaæa od voÊa 241

NAJLONSKE »ARAPE 178 ∑ 183

Nauπnice 184

*

PAPIRNATE VREΔICE 228 ∑ 233

PlastiËne posudice od margarina 252

*

PLASTI»NE VREΔICE 254 ∑ 259

Limene kutijice od bombona 145

OdstranjivaË laka za nokte 189

PlastiËni stolnjaci 261

Limenke 152

Olovke 191

Platneni dræaË cipela 261

Limenke od kave 154

OmekπivaË rublja 192

Podloge za miπ 262

Limenke od piÊa 157

OmekπivaË rublja u listiÊima 220

Podloge za pisanje s kvaËilom za papir 262

LIMUN 158 ∑ 163

PlastiËni poklopci 260


Poklopci za staklenke 263

Strugalice za led 325

Posudice za pravljenje leda 265

Suπila za kosu 325

Vinski kamen (kiseli kalijev tartarat) 350

SvijeÊe 326

Vjeπalice za odjeÊu 351

Pumpice za nauljivanje 266

Vlaæne maramice za dojenËad 353

R Raπpice za nokte 269 Regenerator za kosu 270 Ricinusovo ulje 271

S * *

SAMOLJEPLJIVE TRAKE 280 ∑ 283

©ampon 328 ©eÊer 331

Vosak za poliranje automobila 360

©krobno braπno 332

Voπtane bojice 361

©paga 334

Voπtani papir 362

©tapiÊi od sladoleda 335

Votka 362

T

Samoljepljiva traka za prekrivanje 273 SAMOLJEPLJIVA TRAKA, ©IROKA I POJA»ANA 274 ∑ 279

©

Vodica za ispiranje usta 358

Tablete za ËiπÊenje zubnih proteza 337 Talk 338

Vodikov peroksid 359

*

VREΔICE ZA ZAMRZIVA» (OBI»NE I SA ZATVARA»EM) 364 ∑ 369

*

WD-40 370 ∑ 377

Z

Tapete 339 TekuÊina za ËiπÊenje prozora 339

Sapun 284 Senf 285 Skejtbordi 287 Sladoledne grabilice 287

ZaËini 378 ZamrzivaËi 380

Teniske loptice 341

Zavjese za tuπiranje 381

Tepison, ostatci 342

Zubna pasta 384

Zobene pahuljice 383 Zubni konac 387

Slamke 288 Sljezovi bomboni (Marshmallows) 290

*

U

SODA BIKARBONA 292 ∑ 305

Ugljeni briketi 344

Sok od rajËice 291

*

Ulje 345

SOL 306 ∑ 315

Ulje u spreju 346

Soljenke 316

Ulje za kupanje 347

Spajalice 316 Spajalice na oprugu 318

V,W

Spuæve 318 Sredstvo za ËiπÊenje peÊnica 320 Staklenke 321

Vanilijin ekstrakt 349

Stiropor 323

Vata 350

Stiroporske kutije 324

*

VAZELIN 354 ∑ 357

Æ Æice za ËiπÊenje lule 388 ÆiËana mreæa za ograde 389 ÆiËane vezice presvuËene plastikom 390 ÆvakaÊe gume 391

KAZALO POJMOVA 392


Otkrijte πto se skriva u vaπim

kuhinjskim ormariÊima Ne tako davno, u danima prije raËunala, kabelske televizije, mobilnih telefona i robota koji umjesto vas mogu obavljati kuÊanske poslove, pranje prozora bio je jednostavan posao. Naπe bi bake ulile malo octa ili amonijaka u kantu vode, uzele kakvu staru krpu i zaËas bi imale Ëist pogled na vanjski svijet kroz blistavo staklo. Istu bi kombinaciju upotrebljavale da bi uklonile neËistoÊu s radnih ploha, zidova, polica, podova i ostatka domaÊinstva. Neke stvari, kao πto je pranje prozora, ne bi smjele biti niπta kompliciranije, ali police u supermarketima naprosto prπte zadivljujuÊom ponudom raznovrsnih proizvoda za ËiπÊenje, svaki s jedinstvenom primjenom, specijalnom formulom te viπemilijunski vrijednom reklamnom kampanjom. Samo sredstva za ËiπÊenje prozora zauzimaju Ëitave redove polica. Ambalaæe su ispunjene tekuÊinama æivih boja, a naljepnice mame kupce istiËuÊi njihov snaæan miris naranËe ili limuna.

9


Da ironija bude veÊa, mnogi od tih proizvoda hvale se dodanom snagom octa koji nazivaju svojim ≈tajnim sastojkom√. Taj neodoljiv i raznovrstan izbor ogleda se u svim aspektima suvremenog æivota. Svaki problem, nered, hobi i svakodnevni zadatci naizgled zahtijevaju specijalno orue, jedinstvene proizvode i skupe tehniËke vjeπtine. Zaπto noæem kosati Ëeπnjak kad u trgovinama ima 48 vrsta gnjeËilica za Ëeπnjak? Zaπto upotrijebiti staru krpu za ËiπÊenje, kad za to postoje specijalne spuæve, ubrusi, antistatiËke peruπke za praπinu te usisavaËi s HEPA-filtrima? To nas sve dovodi do biti ove knjige: a zaπto za pranje prozora ne upotrijebiti otopinu octa ili limunova soka, baπ kao πto su to Ëinile naπe bake? Djeluje jednako kao i kupovni proizvodi, ako ne i bolje, a stoji nas otprilike Ëetvrtinu, ako ne i manje.

10

200 predmeta iz svakodnevne upotrebe s viπe od 2000 razliËitih vrsta primjene Snalaæenje s onim πto veÊ imate u kuÊi svakako je isplativ, pametan i πtedljiv pristup æivotu. Ne treba izostaviti kako Ëak moæe biti i zabavno. Iako moæete kupiti posebne Ëetke za uklanjanje maËjih dlaka s hlaËa, komad ili dva samoljepljive trake koju veÊ imate u kuÊi bolje Êe obaviti taj zadatak i uz znatno manje potroπenoga novca. Da biste oËistili unutraπnje stijenke vaze, moæete upotrijebiti jake kemikalije za ËiπÊenje, ali lakπe je upotrijebiti dvije ælice octa, nakon Ëega Êe vaza zablistati novim sjajem. Dobro doπli u NeobiËne primjene sasvim obiËnih stvari. Pokazat Êemo vam viπe od 2000 domiπljatih naËina primjene 200 uobiËajenih proizvoda kojima moæete obnoviti, zamijeniti, popraviti ili osvjeæiti gotovo sve u kuÊi i oko nje, koje takoer moæete upotrijebiti za osobnu njegu, ili zabavu najmlaih. Uπtedjet Êete vrijeme, novac i prostor na policama jer neÊete morati kupiti brojne raznovrsne specijalne preparate. Uπtedjet Êete i na benzinu jer neÊete morati juriti u trgovinu svaki put kad vam ponestane, na primjer, osvjeæivaËa prostora, πampona, sredstva za ËiπÊenje peÊnice ili papira za umatanje poklona.


Predmeti iz domaÊinstva zastupljeni u ovoj knjizi nisu skupe komercijalne izmiπljotine. To su predmeti iz svakodnevne upotrebe koje Êete najvjerojatnije pronaÊi u svojem domu: u kuhinji, ormariÊu za lijekove, u ladici radnoga stola, garaæi ili Ëak u kanti za smeÊe. ZaËudit Êete se koliko toga moæete napraviti upotrijebivπi samo nekoliko najsvestranijih takvih predmeta, kao πto su soda bikarbona, pojaËana πiroka samoljepljiva traka, najlonske Ëarape, sol, ocat i WD-40. No osobe viËne sitnim popravcima u kuÊi i oko nje Ëesto Êe smanjiti popis tih neophodnih stvari na samo dvije i njihovu primjenu opisati na sljedeÊi naËin: ≈Za sve poslove potrebne su vam dvije stvari: WD-40 i pojaËana πiroka samoljepljiva traka. Ako se neπto ne miËe, a trebalo bi se micati, posegnite za WD-40, a ako se neπto miËe πto se ne bi trebalo micati, upotrijebite pojaËanu πiroku samoljepljivu traku.√

Manje otrovni i ekoloπki prihvatljiviji predmeti Osim uπtede vremena i novca, postoje i druge, manje opipljive prednosti upotrebe tih svakodnevnih proizvoda koje nalazimo u gotovo svakom domaÊinstvu. Kao prvo, mnogi od tih predmeta sigurniji su za upotrebu i ekoloπki su znatno prihvatljiviji od njihovih konkurentnih proizvoda s polica u trgovinama. Na primjer, za ËiπÊenje zaËepljenog kupaoniËkog ili kuhinjskog odvoda uzmite u obzir upotrebu octa i sode bikarbone. Ta je kombinacija obiËno jednako uËinkovita koliko

i kupovna sredstva za odËepljivanje odvoda. Jedina razlika jest ta πto kombinacija sode bikarbone i octa manje nagriza vodovodne instalacije i tako osigurava njihovu trajnost. Osim toga, neÊete se morati toliko brinuti ako vam otopina doe u kontakt s koæom ili oËima. Savjeti iz ove knjige, sa stotinama svojih zanimljivih i iznenaujuÊih prijedloga za ponovnu upotrebu mnogih predmeta koje biste inaËe bacili u kantu za smeÊe ili odnijeli u reciklaæno sabiraliπte, takoer Êe vam pomoÊi smanjiti proizvodnju kuÊnoga otpada. Evo samo nekih od takvih predmeta koji se mogu ponovno iskoristiti: korica limuna, kora od banane, iskoriπtene vreÊice Ëaja i ostatci kuhane mljevene kave, rasparene Ëarape i poderane najlonske Ëarape, plastiËne vreÊice, prazne plastiËne boce i ostala ambalaæa, limenke i novine. I, konaËno, iskusit Êete poseban osjeÊaj zadovoljstva jer ste nauËili kako na kreativan, ponekad Ëak i na Ëudan ili ekscentriËan nov naËin iskoristiti veÊ poznatu stvar iz domaÊinstva. »ak i ako nikada ne upotrijebite tablete za zubne proteze da biste odËepili odvod ili ako ne budete morali zaËepiti rupu na hladnjaku automobila zrncem crnoga papra, ili ispuniti par starih najlonskih Ëarapa pseÊom dlakom da biste otjerali divljaË ili lisice, ili napraviti jastuk za kadu od plastiËne vreÊice za spremanje sendviËa, ili upotrijebiti pijesak za maËke kao masku za lice, ili naËiniti vreÊu za spavanje od plastiËne folije s jastuËiÊima, nije li ipak divno znati da sve to moæete uËiniti?

11


Narodna mudrost za 21. stoljeÊe Kao πto smo to ranije naveli, veÊina savjeta koje pronaete u knjizi NeobiËne primjene sasvim obiËnih stvari nisu novi, ali su novi nama. Osim toga, nisu li naπi stari znali reÊi: ≈U radiπe svega biπe, u πtediπe joπ i viπe√, πto je ponajviπe odreivalo naËin æivota prijaπnjih generacija. U vremenima prije no πto su masovna proizvodnja i masovni marketing pretvorili veÊi dio zapadne kulture u druπtvo sklono bacanju svega i svaËega, veÊina ljudi je dobro znala da sol i soda bikarbona imaju viπestruke primjene u domaÊinstvu i oko njega. Danas, kad odlagaliπta smeÊa sve viπe rastu i kad postaje sve jasnije da resursi Zemlje nisu neiscrpni, postoje sve uËestaliji znaci povratka na ekonomiËniji i manje rasipniËki naËin æivota ∑ πto Êe vjerojatno postati i dio vladine politike, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini. Od programa za reciklaæu do oËuvanja energije ∑ od strojeva za pranje posua i zahoda koji πtede vodu do hibridnih automobila, neprestano traæimo

12

nove naËine kako prestati rastroπno se ponaπati prema prirodnim resursima i pronaÊi dodatne primjene postojeÊih materijala. Ljudi projektiraju i grade kuÊe da bi iskoriπtenje izvora bilo πto uËinkovitije i ujednaËenije, o Ëemu svjedoËi i nedavni primjer izgraenih suvremenih domova modernog izgleda od materijala koji su se prethodno smatrali otpadom. Na najjednostavnijoj razini, ova knjiga je vaæan dio tog rastuÊeg trenda.

Kako smo sastavili ovu knjigu Da bismo vam pruæili najpouzdanije informacije, razgovarali smo s brojnim struËnjacima iz raznih podruËja, od lijeËenja akni do njege vrta, i pomno ispitali najnovija istraæivanja. Takoer smo i sami izveli niz opita u svojim kuhinjama, dnevnim boravcima, kupaonicama i ostalim dijelovima oko kuÊe. Rezultat je, kako vjerujemo, najsveobuhvatniji i najpouzdaniji vodiË za alternativne primjene obiËnih proizvoda iz domaÊinstva. Kombinirali smo neke stare, tradicionalne savjete (kao πto je upotreba jabuËnoga octa za uniπtavanje korova) s novim savjetima koje smo dobili od raznih pouzdanih izvora (kao πto je upotreba iskoriπtenih listiÊa omekπivaËa rublja za ËiπÊenje zaslona raËunala i televizora). Kao i u svakoj sveobuhvatnoj zbirci poput ove, praktiËne informacije sadræane u ovoj knjizi imaju veze kako s umjetnoπÊu, tako i sa znanoπÊu.


Stoga, iako smo se sluæili metodom pokuπaja i pogreπaka kad god je to bilo moguÊe da bismo pruæili toËne koliËine i jasne upute za upotrebu proizvoda iz domaÊinstva i ciljeve za postizanje æeljenih rezultata, ne moæemo jamËiti da Êe ta rjeπenja donijeti uspjeh u svim situacijama. Drugim rijeËima, vaπa iskustva mogu biti neπto drugaËija.

proizvoda. Zar se niste oduvijek pitali tko je izmislio flastere ili o tome tko se dosjetio proizvodnje pijeska za maËke ili tko je stvorio πampon? Takoer smo ukljuËili na desetke zanimljivih i pouËnih aktivnosti i znanstvenih eksperimenata koje moæete izvoditi zajedno sa svojom djecom ili unucima (i ni jedan od njih ne zahtijeva odlazak u trgovinu igraËkama).

©toviπe, iako samopouzdano moæemo reÊi da je svaki od 200 upotrijebljenih proizvoda u svim savjetima danim u ovoj knjizi opÊenito siguran i uËinkovit ako se slijede navedene upute, molimo obratite veliku pozornost na dijelove teksta oznaËene naslovom ≈Oprez!√ jer sadræavaju upozorenja o upotrebi, Ëuvanju i kombiniranju odreenih proizvoda.

Bilo da volite otkrivati nove primjene predmeta iz svakodnevne upotrebe u domaÊinstvu, ili ne volite bacati stvari, sigurni smo da Êe vam ideje iz ove knjige biti zabavne i pouËne. Zato dopustite da vas zadivimo nevjerojatnim brojem svakodnevnih problema koje Êete uskoro moÊi rijeπiti ≈bez po‘ muke√. Sigurni smo da Êete Ëesto posezati za ovom knjigom u potrazi za korisnim i pouzdanim savjetima, ili jednostavno za dobrom, starom inspiracijom.

©to slijedi Glavni dio ove knjige ureen je kao enciklopedija, s 200 kategorija proizvoda organiziranih abecednim slijedom (od alkohola do ævakaÊe gume), radi lakπeg pronalaæenja potrebnih informacija te zanimljivijeg Ëitanja. No prije toga, u prvome dijelu knjige, pronaÊi Êete vodiË za predmete koji su korisniji u odreenim podruËjima, na primjer, u vrtu ili u kuhanju. Posvuda u knjizi takoer Êete naiÊi na stotine zanimljivih informacija i anegdota. Neke od njih donose posebna upozorenja i mjere opreza prilikom upotrebe pojedinih predmeta, dok druge nude savjete o kupnji ili upotrebi odreenih predmeta. No mnoge su tu izriËito radi zabave ∑ a nude neobiËne povijesne informacije o izumu ili porijeklu

13


14


Najkorisniji predmeti za gotovo sve i svaπta Ako vas neπto posebno zanima, recimo kuhanje ili zdravlje i ljepota, ubrzo Êete otkriti da odreeni predmeti iz domaÊinstva mogu biti posebno korisni. Tako Êete, na primjer, u knjizi pronaÊi otprilike desetak naËina primjene plastiËnih boca u vrtu. Stranice koje slijede donose korisne predmete grupirane prema podruËjima iz svakodnevnog æivota koja bi vas posebno mogla zanimati.

15


VRHUNSKIH

10

najkorisnijih predmeta u

domaÊinstvu Obloæite lomljivi sadræaj paketa pelenom za jednokratnu upotrebu...

str. 234

CD {63. STR.}

Gumice {94. STR.}

Lak za nokte {146. STR.}

16

Upotrijebite ih kao blagdanske ukrase, kao reflektirajuÊe oznake na kolnome prilazu ili kao πablone za crtanje krugova • Neka vam posluæe kao podloπci za svijeÊe • NaËinite ukrasnu posudu, sjajan kuÊni ukras ili zidni sat. Poveæite metlu • Zaπtitite ormariÊe kako ih djeca ne bi mogla otvarati • SprijeËite mrπenje konca • Napravite dræaË na πtitniku za sunce u automobilu • Upotrijebite ih za listanje papira • Otpustite tijesni ovratnik na koπulji • Obiljeæite stranice u knjizi • Obloæite daljinski upravljaË • UËvrstite rebra podnice kreveta i zategnite kotaËiÊe na pokuÊstvu. OznaËite teæe uoËljive predmete • OznaËite postavke termostata i tuπa kao i mjere na πalicama ili kantama • OznaËite sportsku opremu • Zalijepite omotnice i naljepnice • SprijeËite habanje πavova na cipelama i Ëijanje vezica, traka i tkanina • Olakπajte udijevanje konca u iglu • OËuvajte sjaj kopËi i modnog nakita • Zalijepite pobjeglu oËicu na najlonskim Ëarapama • Privremeno popravite naoËale • Popravite manja oπteÊenja na podovima i staklu • Popravite lakirane predmete • ZaËepite rupu na vreÊici za led.


Najlonske Ëarape {178. STR.}

OmekπivaË rublja u listiÊima {220. STR.}

Papirnate vreÊice {228. STR.}

PlastiËne vreÊice {254. STR.}

Samoljepljiva traka, πiroka i pojaËana {274. STR.}

Tepison, ostatci {342. STR.}

Pronaite i pokupite sitne predmete pomoÊu usisavaËa • Ulaπtite cipele • Zaπtitite Ëetku za kosu • Odstranite lak za nokte • SprijeËite zaËepljenje rasprπivaËa na plastiËnoj boci • Napravite mjesta u kovËegu • Objesite dæemper bez rastezanja • Poveæite vreÊu za smeÊe • Obriπite praπinu ispod hladnjaka • SprijeËite ispiranje zemlje za cvijeÊe. Osvjeæite zrak u prostoriji ili automobilu, uklonite neugodne mirise s mokrog psa ili iz torbe u kojoj nosite sportsku opremu za teretanu, te iz kovËega i tenisica • Pokupite dlake kuÊnoga ljubimca • Odagnajte komarce • SprijeËite statiËki elektricitet • Namiriπite plahte • SprijeËite mrπenje πivaÊeg konca. Ispraπite u njima prljavu moËo-krpu • Nosite u njima rublje • Omotajte priruËnik • Napravite ukrase za stol • Iskoristite ih kao vreÊice za poklone ili za umatanje • Vratite oblik opranoj pletenini • Iskoristite ih umjesto krpe za glaËanje • Spremite u njih novine za recikliranje. Zaπtitite madrac od vlage • Ispunite jastuËiÊ ili krpenu igraËku • Ocijedite igraËke za kupanje • Spremite odjeÊu • NaËinite privremeni oprπnjak za dijete • Obloæite posudu s pijeskom za maËke • SprijeËite opadanje iglica prilikom uklanjanja boæiÊne jelke. Odstranite dlaËice i kuËine s odjeÊe • Popravite zahodsku sjedalicu, cijevi od usisavaËa i okvire za slike • Oblijepite knjigu, novËanik ili poklon • NaËinite zavoj ili naljepnicu za automobil • Napravite muholovku • PojaËajte korice knjige • Porubite traperice • Objesite ukrasna boæiÊna svjetla • Izradite masku za maπkare. NaËinite prostirku za vjeæbanje, otiraËe za automobil ili πtitnike za koljena • Priguπite buËne kuÊanske aparate • Zaπtitite pod ispod lonËanica • Obloæite kuhinjske police • Podmetnite ih pod automobilske gume kao pomoÊ na klizavome kolniku •

Zaπtitite priruËni alat. VreÊice za zamrzivaË (obiËne i sa zatvaraËem) {364. STR.}

Zaπtitite fotografije • Dozirajte praπak za pranje rublja • Nosite u njima vlaæne bebi maramice • Oblikujte nov sapun od komadiÊa staroga sapuna • Zaπtitite krhke predmete • Spremite hranu za ptice • Napravite lijevak.

17


VRHUNSKIH

12

najkorisnijih predmeta u

kuhinji Dodajte ocat u vodu da biste pripremili savrπena poπirana jaja...

str. 204

Aluminijska folija {38. STR.}

»aËkalice {68. STR.}

Filtri za kavu {84. STR.}

Gumice {94. STR.}

Jabuke {102. STR.}

18

Ispecite pitu savrπene korice • Razmekπajte smei πeÊer • Ukrasite tortu i napravite domiπljate kalupe za kolaËe • Omotajte kruh i pecivo da bi πto duæe ostali topli • Napravite ekstra veliku zdjelu za salatu • Napravite tople sendviËe sa sirom pomoÊu glaËala. Izvadite reænjeve Ëeπnjaka iz marinade • SprijeËite da vam iskipi jelo iz posude • Skratite peËenje krumpira u mikrovalnoj peÊnici • OgraniËite doziranje preljeva za salate • Lakπe ispecite kobasice. Prekrijte hranu u mikrovalnoj peÊnici • Procijedite vino u koje su upale mrvice od Ëepa ili obloæite mreæicu za præenje kako ostatci hrane ne bi upali u ulje • Umotajte hranu koja lako kapa. SprijeËite da vam ælica upadne u posudu punu juhe • Dodatno priËvrstite poklopce posuda koje nosite na put • SprijeËite klizanje daske za rezanje • Upotrijebite ih kao pomoÊ pri otvaranju poklopaca na staklenkama ili za sigurnije dræanje Ëaπa. Ispecite soËno pile i produæite svjeæinu kolaËa • Pospjeπite dozrijevanje zelenih rajËica • Usitnite stvrdnuti smei πeÊer • Pokupite viπak soli iz juha i variva.


Limun {158. STR.}

Papirnati kuhinjski ubrusi {225. STR.}

PlastiËne vreÊice {254. STR.}

SprijeËite tamnjenje krumpira ili lijepljenje zrna riæe • SprijeËite gubitak svjeæe zelene boje guacamole umaka • Povratite svjeæ izgled i okus uveloj zelenoj salati • Osvjeæite hladnjak i oËistite dasku za rezanje. Ispecite slaninu u mikrovalnoj peÊnici, oËistite klipove kukuruza i procijedite juhu • Zadræite povrÊe svjeæim, a ladicu za povrÊe u hladnjaku Ëistom • Ne dopustite da vam se zamrznuti kruh raskvasi i sprijeËite hranje metalnoga posua. Zaπtitite kuharicu • Zaπtitite telefon od neËistoÊe kad se javljate dok kuhate • Izmrvite kekse ili sami napravite kruπne mrvice • Upotrijebite ih umjesto zdjele za mijeπanje ili umjesto posude za suπenje salate • Iskoristite ih za bræe dozrijevanje

voÊa. Posudice za pravljenje leda {265. STR.}

Soda bikarbona {292. STR.}

Sol {306. STR.}

VreÊice za zamrzivaË (obiËne i sa zatvaraËem) {364. STR.}

Zamrznite jaja, pesto umak, kosano povrÊe i zaËinsko bilje, pileÊu juhu ∑ pa Ëak i ostatke vina ∑ da biste sve to kasnije mogli upotrijebiti.

OËistite voÊe i povrÊe • Uklonite miris ribe • Ublaæite kiselinu kave i umaka od rajËica • Ublaæite napuhnutost koju uzrokuje grah • Pripremite prozraËan omlet • Upotrijebite umjesto kvasca kad mijesite kruh. SprijeËite prskanje masnoÊe • Skratite vrijeme kuhanja • Lakπe oËistite tvrdo kuhana jaja • Ispitajte jesu li jaja svjeæa i pripremite savrπena poπirana jaja • Temeljitije operite listove πpinata • Zadræite salatu svjeæom • Osvjeæite smeæurane jabuke i sprijeËite tamnjenje narezanog voÊa • Upotrijebite kod pripreme tuËenoga vrhnja ili za lakπe i bræe muÊenje jaja • Odræite mlijeko svjeæim • SprijeËite stvaranje plijesni na siru. NaËinite vreÊicu za tijesto • Upotrijebite za izlijevanje iskoriπtenog ulja za præenje • Obojite tijesto za kekse • SprijeËite stvaranje kristaliÊa leda u sladoledu • Smekπajte spuævaste bombone, rastopite Ëokoladu ili spremite sokove • Namastite tavu.

19


VRHUNSKIH

11

najkorisnijih predmeta za

zdravlje i ljepotu Ublaæite bol u leima pomoÊu kupke od goruπice...

str. 285

Aspirin {48. STR.}

Balzam za proËiπÊivanje diπnih putova {52. STR.}

»aj {72. STR.}

Osuπite bubuljice • ZalijeËite æuljeve • SprijeËite perut • Ublaæite bolne ubode i ugrize insekata • Osvjeæite boju kose nakon plivanja u bazenu s kloriranom vodom. Rijeπite problem tvrde koæe na stopalima • Ublaæite bolna stopala • SprijeËite svrbeæ nakon ugriza insekata • ZalijeËite gljiviËno oboljenje noktiju na nogama • Zaπtitite se od krpelja i insekata. Ublaæite umorne oËi • Zaustavite krvarenje desni • Rashladite koæu opeËenu suncem • Ublaæite djetetu bol nakon primljene injekcije • Smanjite nadraæenost koæe nakon brijanja • Upotrijebite kao regenerator za kosu ili za uklanjanje sijedih vlasi • Nanesite na koæu umjetni preplanuli ten • Potaknite sazrijevanje Ëira • Ublaæite nadraæenost bradavica tijekom dojenja • Ublaæite bolan Ëir u usnoj πupljini.

DjeËje ulje Bezbolno odlijepite flaster • {80. STR.}

ZalijeËite tjemenjaËu • Sami pripremite ulje za kupanje.

Limun

Dezinficirajte posjekotine i ogrebotine • Omekπajte grubu koæu na rukama i ublaæite bolna stopala • Uklonite bradavice • Posvijetlite staraËke pjege • Napravite svijetle pramenove • OËistite i izbijelite nokte • OËistite lice i odstranite sloj mrtvih stanica koæe • SprijeËite perut • Omekπajte suhu koæu na laktovima.

{158. STR.}

20


Majoneza

Ublaæite sunËeve opekline • Odstranite suhu koæu sa stopala i laktova • Upotrijebite kao regenerator {168. STR.} za kosu • Napravite masku za njegu lica • OjaËajte nokte.

Maslac

Olakπajte gutanje tableta • Ublaæite bolna stopala • Odstranite smolu s koæe • Odstranite πminku • {169. STR.} Upotrijebite kao kremu za brijanje • Hidratizirajte suhu kosu.

Ocat {194. STR.}

Senf {285. STR.}

Soda bikarbona {292. STR.}

Vazelin {354. STR.}

SprijeËite perut • Upotrijebite kao regenerator za kosu • Zaπtitite plavu kosu od promjene boje uzrokovane klorom • Upotrijebite kao sredstvo za sprjeËavanje znojenja • Pripremite kupku za bolne miπiÊe • Osvjeæite dah • Ublaæite sunËeve opekline i svrbeæ • ZalijeËite modrice • Ublaæite grlobolju • ProËistite zaËepljen nos • ZalijeËite herpes i atletsko stopalo • Upotrijebite kao tonik za koæu • Uklonite staraËke pjege ili pjege od sunca • Omekπajte zanoktice • ZalijeËite opekline od meduza ili pËelinje ubode. Ublaæite bolove u leima • Opustite napete miπiÊe • ProËistite zaËepljen nos • Napravite masku za njegu lica.

Ublaæite manje opekline, sunËeve opekline, æarenje koprive, ubode pËela, pelenski osip te sliËne nadraæenosti koæe • ZalijeËite tjemenjaËu • SprijeËite perut • Pripremite otopinu za grgljanje i ispiranje usne πupljine • OËistite zube ili zubnu protezu • Ublaæite svrbeæ dijela tijela u gipsu ili kod pojave atletskog stopala • Pripremite umirujuÊu kupku za umorne noge te za uklanjanje neugodnog mirisa stopala • Odstranite nakupine gela za kosu, laka za kosu ili regeneratora • Upotrijebite kao sredstvo protiv znojenja. Ublaæite koæu iπibanu vjetrom • ZalijeËite pelenski osip • Zaπtitite bebine oËi tijekom pranja πamponom • Hidratizirajte suhe usnice • Odstranite πminku • Hidratizirajte lice • NaËinite improviziranu πminku • PojaËajte miris parfema • UËinite ruke mekπima • Pruæite si profesionalnu manikuru • Zagladite obrve.

21


A *

Alkohol

OËistite elemente u kupaonici. SljedeÊi put kad budete trebali oËistiti kromirane

elemente u kupaonici, zavirite u ormariÊ s lijekovima. Izlijte neπto alkohola iz boËice izravno na mekanu, upijajuÊu krpu te njome oËistite slavine i druge kromirane dijelove. Alkohol nije potrebno ispirati jer on ispari. Nakon njega krom blista, a ujedno uniπtava i bakterije.

OËistite lak za kosu sa zrcala. Kad upotrebljavate lak za kosu, nekoliko kapljica

obvezno zavrπi na zrcalu. Ljepljive kapljice brzo obriπite alkoholom da bi zrcalo ponovno bilo blistavo Ëisto. OËistite venecijanere. Alkohol je odliËan za ËiπÊenje venecijanera. Da biste

bræe obavili posao, na plosnat predmet, na primjer spatulu, namotajte krpu i priËvrstite je gumicom. UmoËite krpu u alkohol i provucite je izmeu svake rebrenice. OËistite prozore i sprijeËite njihovo zaleivanje. Operite prozore u otopini od

100 ml alkohola i 1 litre vode da biste sprijeËili njihovo zaleivanje. Otopite led na vjetrobranskom staklu automobila. Ako biste zimi prije odlaska

na posao radije bili unutra i uæivali u malo duæem ispijanju jutarnje kave nego da vani struæete led s vjetrobranskog stakla na automobilu, bocu s rasprπivaËem napunite alkoholom i poprskajte staklo. Led Êete odmah moÊi lako obrisati. SprijeËite nastanak masnih mrlja na ovratnicima. Kako na ovratnicima koπulja

ne bi ostajale mrlje, svako jutro prije no πto se odjenete, obriπite vrat alkoholom.

m

OËistite telefon. Kad se na telefonsku sluπalicu nahvataju

masnoÊa i prljavπtina, obriπite je alkoholom. Tako Êete ukloniti prljavπtinu i ujedno dezinficirati telefon. Uklonite mrlje od tinte. Ako vam se razlila tinta po vaπem omiljenom odjevnom predmetu, natopite mrlju alkoholom i nakon nekoliko minuta odjevni predmet stavite u perilicu. Obriπite flneizbrisive« markere. Ako je vaπe

umjetniËki nastrojeno dijete kuhinjsku radnu plohu ukrasilo crteæima, i to neizbrisivim markerom, ne morate se brinuti kako Êete ih ukloniti, Ëak i ako se radi o plastiËnoj laminiranoj plohi. Alkohol Êe rastopiti tragove markera i moÊi Êete ih obrisati.

36


ALKOHOL

{ OPREZ! } Nemojte zamijeniti denaturirani alkohol ili metilirani alkohol s alkoholom koji kupujete u ljekarni za dezinfekciju rana. Denaturirani alkohol je etanol (iz alkoholnih piÊa) kojemu se dodaju otrovne kemikalije odbojna okusa da bi se sprijeËila njegova upotreba za piÊe. »esto su upravo te primjese u denaturiranom alkoholu ono πto se ne bi smjelo nanositi na koæu. Alkohol koji se upotrebljava za dezinfekciju dobiva se od kemikalija koje su sigurne za dodir s koæom. U ljekarnama se najËeπÊe moæe kupiti otopina od 70 posto izopropilnog alkohola i 30 posto vode.

Uklonite krpelje s psa. Krpelji mrze okus alkohola

jednako koliko oboæavaju okus pseÊe krvi. Prije no πto izvadite krpelja s psa, natopite nametnika alkoholom da bi popustio ugriz. Potom uhvatite krpelja πto bliæe pseÊoj koæi i izvadite ga jednim potezom. Ponovno ranu namaæite alkoholom da biste je dezinficirali. Tako moæete uloniti krpelja i s ljudske koæe. Rijeπite se voÊnih muπica. Kad po kuhinji poËnu

oblijetati voÊne muπice, uzmite bocu s rasprπivaËem i napunite je alkoholom. Poprskajte muπice i one Êe popadati na pod. Poslije ih samo pometite na lopaticu. Alkohol je manje uËinkovit nego insekticid, ali zato je njegova upotreba puno sigurnija nego prskanje otrova po kuhinji. Napravite ledeni oblog koji moæete oblikovati.

Problem kod ledenih obloga jest taj πto ih ne moæete oblikovati prema ozlijeenu dijelu tijela jer su kockice leda pretvrde. Napravite ledeni oblog koji se prilagoava obliku tijela tako πto Êete u plastiËnu vreÊicu sa zatvaraËem pomijeπati alkohol i vodu u omjeru 1 : 3. Stavite vreÊicu u zamrzivaË. SljedeÊi put kad vam zatreba hladni oblog, umotajte vreÊicu s mekanim kristaliÊima leda u ruËnik i omotajte ga oko bolnog dijela tijela. Rastegnite tijesne cipele. Ovo ne uspije svaki put,

ali vrijedi pokuπati. Ako vam nove cipele pritiπÊu prste, pokuπajte tijesni dio natrljati lopticom vate natopljenom alkoholom. Hodajte nekoliko minuta u cipelama i provjerite jesu li se dovoljno rastegnule da biste u njima mogli udobno hodati.

37


* Super stvar 51 NA»IN PRIMJENE

ALUMINIJSKA FOLIJA...

...u kuhinji Ispecite pitu savrπene korice. Kako se rubovi korice

na piti ne bi prepekli, prekrijte ih komadom aluminijske folije. Folija Êe zaπtititi rubove tako da Êe pita imati ujednaËeno rumenu koricu.

Ukrasite tortu. Ako nemate

vreÊicu za glazuru, od deblje aluminijske folije oblikujte tuljac s malim otvorom na jednome kraju i ispunite ga mekanom glazurom. ©to je najbolje, nakon nanoπenja glazure foliju jednostavno bacite u smeÊe, dok biste vreÊicu morali oprati. Napravite ekstra veliku zdjelu za salatu.

Ako ste pozvali puno prijatelja na ruËak ili veËeru, a nemate dovoljno veliku zdjelu u kojoj biste napravili salatu za sve goste, jednostavno aluminijskom folijom obloæite kuhinjski sudoper i dobit Êete dovoljno veliku posudu da biste zamijeπali salatu. Omotajte kruh i pecivo da bi πto duæe ostali topli. Kako na izletu ili za veËeru posluæiti toplo pecivo ili kruh kao da su upravo izvaeni iz peÊnice? Prije no πto napunite koπaricu za kruh, svjeæe ispeËeno pecivo umotajte u ubrus, a ispod njega stavite sloj aluminijske folije. Folija Êe sprijeËiti gubitak topline, a pecivo i kruh duæe Êe ostati topli i mekani. SprijeËite curenje sladoleda iz korneta. Kako djeca ne bi zaprljala sebe i sve oko

sebe, prije no πto im date sladoled, omotajte donji kraj korneta komadom aluminijske folije. Napravite tople sendviËe sa sirom pomoÊu glaËala.

SljedeÊi put kad se budete spremali na put, pripremite i nekoliko sendviËa sa sirom umotanih u aluminijsku foliju. Ako se prijavite u hotelu nakon zatvaranja restorana, neÊete morati posezati za hranom iz skupoga mini-bara ili naruËivati jelo u sobu jer Êete imati svoje pripremljene sendviËe. Iskoristite glaËalo u hotelskoj sobi i vruÊim glaËalom pritisnite umotani sendviË s obje strane pa Êete zaËas imati ukusan i topao zalogaj.

38


ALUMINIJSKA FOLIJA Poliranje srebra. Ako imate vrijednu srebrninu koja je izgubila svoj sjaj

i potamnjela, pokuπajte s izmjenom iona, molekularnom reakcijom u kojoj aluminij djeluje kao katalizator. Obloæite posudu aluminijskom folijom, ispunite je hladnom vodom i dodajte 2 æliËice soli. Uronite potamnjelu srebrninu u pripremljenu otopinu, ostavite neka stoji 2 ∑ 3 minute, a potom je isperite i osuπite. SprijeËite tamnjenje srebrnine. Netom oËiπÊenu srebrninu odloæite

na aluminijsku foliju da biste sprijeËili njezino tamnjenje i gubitak sjaja. Æelite li srebrninu spremiti na duæe vrijeme, najprije svaki komad Ëvrsto zamotajte u prozirnu plastiËnu foliju ∑ potrebno je istisnuti πto viπe zraka ∑ a potom i u aluminijsku foliju Ëvrsto zatvorivπi sve krajeve. SaËuvajte æiËice za pranje posua. Kako upotrijebljena æiËica za pranje posua

ne bi zahrala, umotajte je u aluminijsku foliju i stavite je u zamrzivaË. Isto tako moæete produæiti vijek trajanja æiËice za pranje posua koja na jednoj strani ima spuævicu s deterdæentom. Zguævajte komad folije i postavite je ispod æiËice u posudi u kojoj je dræite. (Nemojte zaboraviti povremeno iscijediti vodu koja se sakupi na dnu posude.) Ribanje lonaca. Ako nemate pri ruci spuævicu za ribanje ili Ëetku za posue,

zguævajte komad aluminijske folije na veliËinu teniske loptice i upotrijebite je da biste izribali lonce i tave. Odræite peÊnicu Ëistom. Kad peËete lazanje ili sloæenac koji mogu iscuriti iz

posude, na reπetku peÊnice poloæite jedan ili dva sloja aluminijske folije da biste sprijeËili stvaranje tvrdokornih mrlja. Nikada nemojte folijom oblagati dno peÊnice jer bi mogao izbiti poæar. Napravite domiπljate kalupe za kolaËe. Napravite roendansku tortu

u obliku medvjediÊa, tortu u obliku srca za Valentinovo, boæiÊni kolaË u obliku boæiÊne jelke ili kolaË nekog drugog oblika ovisno o prigodi. Upotrijebite dva sloja deblje aluminijske folije da biste unutar velikog lima za peËenje oblikovali kalup æeljena oblika. Razmekπajte smei πeÊer. Da bi stvrdnute grude smeeg πeÊera

ponovno postale sipke, odlomite komad grude, omotajte je aluminijskom folijom i pecite 5 minuta u peÊnici na 150°C (oznaka 2 na plinskoj peÊnici).

SAVJET

*

HRANA KOJA SADRÆI KISELINU I NAGRIZA FOLIJU

Razmislite prije no πto upotrijebite foliju da biste umotali ostatke hrane, pogotovo ako sadræi umak od rajËica. Vrlo kisela ili slana hrana, kao πto su limun, grejp, keËap i kiseli krastavci, pospjeπuje oksidaciju aluminija i doslovno moæe ≈progristi√ foliju ako je dulje vrijeme izloæena djelovanju kiseline iz hrane. Isto tako aluminijska folija moæe promijeniti okus hrane i predstavljati opasnost za zdravlje. Ako u foliju æelite umotati hranu koja sadræi kiselinu, najprije je prekrijte ili umotajte jednim ili dvama slojevima plastiËne folije ili masnoga papira da biste sprijeËili da kiseli umak doe u dodir s aluminijskom folijom.

39


*

GLAVA LIJEVO

Super stvar 51 NA»IN PRIMJENE

ALUMINIJSKA FOLIJA...

...u domaÊinstvu Poboljπajte uËinkovitost radijatora. Evo jednostavna naËina kako moæete dobiti

viπe topline iz radijatora, a da pritom ne potroπite viπe novca na plin ili struju. Napravite podlogu koja Êe odbijati toplinu i priËvrstite je iza radijatora. Zalijepite deblju aluminijsku foliju na komad kartona tako da sjajna strana bude okrenuta prema van. Toplinu koju radijator isijava folija Êe reflektirati u prostoriju tako da se neÊe izgubiti zagrijavanjem zida iza radijatora. Imate li radijatore s gornjom ploËom, takoer pomaæe ako foliju stavite s donje strane ploËe.

Otjerajte kuÊne ljubimce s namjeπtaja. Ako vaπa maËka ili pas uporno skaËu na

novi dvosjed, stavite na njega komad folije. Kad æivotinja jednom skoËi na πuπtavu podlogu, neÊe joj viπe biti primamljiva kao udobno mjesto za drijemanje. Zaπtitite djeËji madrac. Svaki roditelj dobro zna da se najmlaima, iako veÊ

nauËenima na zahod, zna ponekad dogoditi nezgoda. Da biste saËuvali madrac, a nemate zaπtitnu plastiËnu presvlaku, poprijeko poloæite nekoliko komada aluminijske folije. Prekrijte poslagane komade folije velikim ruËnikom za plaæu, potom stavite podlogu za madrac i donju plahtu. Sakrijte izgrebene dijelove na zrcalu. Izgrebeni dijelovi na starome zrcalu

ponekad pridodaju njegovu starinskome πarmu, no ponekad i smetaju. Manje nedostatke na reflektirajuÊoj povrπini zrcala lako moæete prikriti tako πto Êete staviti komadiÊ aluminijske folije sjajnom stranom okrenutom prema van, odnosno priljubljenom na straænju stranu stakla. Da biste foliju priËvrstili, na podlogu iza zrcala ili za okvir zalijepite je komadiÊima samoljepljive trake za prekrivanje. Nemojte lijepiti foliju na samo zrcalo. OËistite nakit. Da biste povratili sjaj potamnjelog nakita, obloæite malu posudu

aluminijskom folijom. Ispunite posudu vruÊom vodom i umijeπajte jednu ælicu praπka za pranje rublja koji ne sadræi izbjeljivaË (ne tekuÊi deterdæent). Uronite nakit u pripremljenu otopinu i ostavite neka se namaËe jednu minutu. Dobro ga isperite i ostavite neka se osuπi na zraku. Tijekom ovog postupka dolazi do izmjene iona, πto se takoer upotrebljava za ËiπÊenje srebrnine (vidi 39. str.). Oπtrenje πkara. ©to moæete uËiniti sa Ëistim ostatkom

aluminijske folije? Iskoristite ga za oπtrenje πkara. Ako treba, izravnajte foliju i presavijte je nekoliko puta pa poËnite rezati πkarama preko presavijenoga dijela. Bit Êe dovoljno ako zareæete foliju sedam ili osam puta. (Vidi na 42. str. kako iskoristiti izrezane trake folije za pripremu malËa ili kako njima otjerati ptice s voÊaka.)

40


ALUMINIJSKA FOLIJA

JESTE LI

ZNALI?

Jeste li se ikada pitali zaπto je jedna strana aluminijske folije sjajnija od druge? Odgovor leæi u naËinu proizvodnje folije. Razlika u nijansi srebrne boje nastaje zbog konaËnog procesa valjanja, kad dva sloja folije istovremeno prolaze kroz valjke u tvornici. Stranice koje su u dodiru s teπkim, ispoliranim valjcima ispod njih izlaze sjajne, dok unutraπnji slojevi ostaju matirani. Sjajna strana bolje reflektira svjetlost i toplinu, no za umatanje hrane ili oblaganje reπetke za peËenje, obje su strane podjednako dobre.

Premjestite namjeπtaj s lakoÊom. Da biste odgurali velike komade namjeπtaja

preko glatkoga poda, sve πto trebate uËiniti jest podmetnuti komadiÊe folije ispod svake nogice da bi lakπe klizio. Mat strana folije bi trebala biti na podu jer je skliskija od sjajne strane. Popravite baterije koje lako ispadaju. Ako dæepna svjetiljka, prijenosni radio

ili djeËja igraËka rade isprekidano, provjerite kuÊiπte s baterijama. Opruge koje dræe baterije na mjestu nakon nekog vremena znaju popustiti, pa baterije lako iskliznu iz leæiπta. Presavijte komadiÊ aluminijske folije na veliËinu potrebnu da biste ispunili nastali zazor. Namjestite presavijenu foliju izmeu baterije i opruge. Zaπtitite naoËale od boje za kosu. Kad na kosu nanesete boju i dok

Ëekate da se ona primi, vjerojatno Êete posegnuti za knjigom da biste si prikratili vrijeme. Meutim, potrebne su vam naoËale za Ëitanje, ali ako ih stavite, zaprljat Êe se bojom za kosu. Lako Êete rijeπiti taj problem: omotajte okvir i drπke naoËala aluminijskom folijom. OËistite kamin. Evo kako moæete lako oËistiti pepeo iz kamina. Postavite

d

dvostruki sloj deblje aluminijske folije na loæiπte kamina ili ispod reπetke za drva. Sutradan, kad se pepeo posve ohladi, jednostavno smotajte foliju i bacite je skupa s pepelom, ili joπ bolje, iskoristite pepeo kako je opisano na 235. i 236. stranici.

...za pranje i odræavanje rublja Ubrzajte glaËanje. Kad glaËate rublje, daska za glaËanje upije veÊi dio topline iz

glaËala pa treba nekoliko puta glaËalom prijeÊi preko odjeÊe da bi se izravnali svi nabori. Da biste ubrzali glaËanje, postavite komad aluminijske folije ispod navlake na dasci za glaËanje. Folija Êe reflektirati toplinu natrag prema rublju i tako Êete ga bræe izglaËati. UglaËajte zakrpu. Zakrpe koje se priËvrπÊuju glaËalom, lako se nanose na manje

rupe na odjeÊi. Da biste sprijeËili lijepljenje zakrpe na dasku za glaËanje, ispod rupe na odjeÊi podmetnite komad aluminijske folije. Folija se neÊe zalijepiti za zakrpu i kad budete gotovi sa stavljanjem zakrpe, foliju jednostavno izvucite. OËistite glaËalo. Jesu li se na vaπem glaËalu nakupile naslage koje oteæavaju

glaËanje i glaËalo Ëine ljepljivim? Da biste ih uklonili, prijeite vruÊim glaËalom preko komada aluminijske folije.

41


*

GLAVA LIJEVO

Super stvar 51 NA»IN PRIMJENE

ALUMINIJSKA FOLIJA...

...u vrtu PojaËajte malË. Da biste otjerali gladne kukce i puæeve golaÊe dalje od krastavaca

i ostaloga povrÊa, u malË umijeπajte trake aluminijske folije. Osim πto Êe otjerati πtetnike, aluminijske trake reflektirat Êe svjetlost odozdo prema biljkama.

Zaπtitite stabla. Miπevi, zeËevi i ostale æivotinje zimi se Ëesto hrane korom mladih

stabala, πto je Ëesta pojava na selu. Evo kako Êete na lak i jeftin naËin to sprijeËiti; potkraj jeseni donji dio stabla omotajte dvostrukim slojem deblje aluminijske folije. Na proljeÊe skinite foliju.

Otjerajte vrane i ostale ptice. Opsjedaju li gladne ptice voÊke u vaπem vrtu?

PomoÊu ribiËkog najlona objesite trake aluminijske folije na grane voÊaka. Moæete uËiniti neπto joπ bolje i umotati πkoljke u aluminijsku foliju i objesiti ih o najlon. One Êe proizvoditi neπto viπe buke i prestraπiti ptice. Razdvojite posaene reznice. Kako reznice ne bi smetale jedna drugoj i dobro se

razvile, posadite ih u cvjetnjak prekriven aluminijskom folijom. U foliji izbuπite nekoliko rupica i zabodite reznice kroz rupice. Folija Êe takoer usporiti isuπivanje pa ih neÊete tako Ëesto morati zalijevati. NaËinite kutiju za cvijeÊe koja reflektira sunËeve zrake. OsunËan prozor izvrsno je mjesto za biljke koje vole puno svjetlosti. Meutim, buduÊi da svjetlost uvijek dolazi iz istog smjera, biljke se naginju prema njoj. Da bi biljke bile obasjane svjetloπÊu sa svih strana, naËinite kutiju koja reflektira sunËeve zrake. Uzmite kartonsku kutiju i odreæite gornju stranicu i jednu boËnu stranicu. Unutraπnje stranice kutije i dno obloæite aluminijskom folijom tako da sjajna strana bude okrenuta prema van i zalijepite je univerzalnim tekuÊim ljepilom. Stavite biljke u pripremljenu kutiju i smjestite je blizu prozora. Napravite klijaliπte. Da bi posijane sjemenke πto prije isklijale, aluminijskom folijom

obloæite kartonsku kutiju za cipele tako da sjajna strana bude okrenuta prema van i neka malo viri izvan rubova kutije. Na dnu probuπite nekoliko rupica za drenaæu, pa ispunite viπe od pola obloæene kutije kompostom za sadnju i posijte sjemenke. Folija unutar kutije upijat Êe toplinu i pospjeπiti klijanje sjemenki, dok Êe folija izvan kutije reflektirati svjetlost na mladice. Postavite kutiju blizu osunËanog prozora, odræavajte kompost vlaænim i promatrajte kako biljke na oËigled rastu.

...oko kuÊe i na izletu Otjerajte ose od slatkih piÊa. Nalazite se u vrtu i upravo se æelite opustiti uz Ëaπu

hladne limunade ili kole. Odjednom, evo ose koja dosadno zuji oko vaπeg piÊa. Kako se to ne bi dogaalo, komadom aluminijske folije Ëvrsto prekrijte Ëaπu s piÊem. Zabodite slamku kroz foliju i na miru uæivajte u svome piÊu. Namamite ribu. Ako πareni kupovni mamci ne privlaËe ribu, na brzinu moæete

napraviti mamac koji se moæe pokazati uspjeπnim. Omotajte komad aluminijske folije oko udice. Iskidajte rubove u trakice tako da vrh udice ostane pokriven, a one neka titraju dok namotavate najlon.

42


ALUMINIJSKA FOLIJA

SAVJET

*

SPRIJE»ITE OPEKLINE OD SUNCA NA MLADIM STABLIMA

Omotate li mlada stabla tijekom zime s nekoliko slojeva aluminijske folije, sprijeËit Êete nastanak opeklina od sunca, πto oπteÊuje koru mladih stabala s tankom korom ∑ pogotovo voÊke, jasenove, lipe, javore, hrastove i vrbe. Problem se javlja za toplih zimskih dana kad sunËeve zrake reaktiviraju mirujuÊe stanice ispod kore stabla. Pad temperature koji uslijedi nakon zalaska sunca ubija stanice i moæe oπtetiti stablo. Aluminijsku foliju moæete ponovno ukloniti na proljeÊe kad proe opasnost od mrazova. Napravite posudu za hvatanje masnoÊe s roπtilja. Kako masnoÊa s mesa na

roπtilju ne bi kapala na æar, od nekoliko slojeva deblje aluminijske folije napravite posudu za jednokratnu upotrebu. Oblikujte je rukama ili iskoristite naopako okrenutu tavu kao kalup (ne zaboravite foliju skinuti s tave kad je oblikujete). Posuda za hvatanje masnoÊe treba biti neπto veÊa od komada mesa koje peËete na roπtilju. OËistite reπetku roπtilja. Kad ispeËete i posljednji odrezak, a æar je joπ usijan,

na reπetku poloæite aluminijsku foliju da bi ostatci hrane na reπetki posve izgorjeli. SljedeÊi put kad budete koristili reπetku za roπtilj, zguævajte komad folije i upotrijebite je da biste prije peËenja izribali izgorene ostatke hrane od prethodnog roπtiljanja. Poboljπajte vanjsku rasvjetu. PojaËajte elektriËnu rasvjetu postavljenu u vrtu ili

u kampu tako πto Êete od aluminijske folije napraviti reflektor i postaviti ga iza rasvjetnog tijela. Komadom izolir-trake ili pojaËane πiroke samoljepljive trake zalijepite reflektor na nosaË rasvjetnog tijela ∑ nemojte lijepiti trake na samu æarulju. NaËinite pladanj za piknik. U sluËaju da vam zatreba pladanj za piknik

ili veËeru u vrtu, napravite pladanj za jednokratnu upotrebu obloæivπi komad kartona debljom aluminijskom folijom. Napravite priruËnu tavu za præenje. Ako na kampiranje ne æelite

ponijeti tavu za præenje, napravite je u prirodi pomoÊu raËvastog πtapa. Postavite komad deblje aluminijske folije izmeu dviju razdvojenih grana i oko njih Ëvrsto omotajte krajeve folije, ali opustite je malo na sredini izmeu grana. Okrenite πtap i udubite foliju u sredini kamo Êete staviti hranu za præenje. Zagrijte prste na nogama tijekom kampiranja. Da bi vam noÊu noge ostale tople

Ëak i kad kampirate u hladnim vremenskim uvjetima, omotajte dva ili tri veÊa kamena aluminijskom folijom i zagrijte ih uz logorsku vatru. Kad poete spavati, umotajte kamenje u ruËnike i stavite ih na dno vreÊe za spavanje. Zaπtitite vreÊu za spavanje od vlage. Poloæite komad deblje aluminijske folije

ispod vreÊe za spavanje kako u nju ne bi prodrla vlaga. Zaπtitite πibice od vlage. Vojnici i iskusni kamperi zaklinju se u uËinkovitost ovog

trika. Kako πibice ne bi povukle vlagu kad ih nosite na izlet ili na kampiranje, omotajte ih komadom aluminijske folije.

43


*

GLAVA LIJEVO

Super stvar 51 NA»IN PRIMJENE

ALUMINIJSKA FOLIJA...

...za fluradi sam« majstore Napravite lijevak. Presavijte komad deblje aluminijske folije i zarolajte je u oblik

stoπca. Ovaj improvizirani lijevak ima svojih prednosti nad normalnim lijevcima ∑ aluminijsku foliju moæete saviti da dosegnete otvore na nepristupaËnim mjestima, kao πto je otvor spremnika za ulje koji se nalazi tik uz motor kosilice.

Ponovno priËvrstite komad vinilne podne obloge. Ako se komad vinilne podne

obloge odvoji od poda, ponovno ga namjestite na njegovo mjesto, poloæite na njega komad aluminijske folije i nekoliko puta prijeite preko njega vruÊim glaËalom, sve dok ne osjetite da se ljepilo ispod njega rastopilo. Na taj komad vinilne podne obloge naslaæite hrpu knjiga ili opeka da bi ljepilo bolje uhvatilo. Tako moæete i poravnati neugledne izboËine i uvijene vrπke vinilnih podnih obloga poloæenih od zida do zida.

Zaπtitite kvake i ruËke od boje. Kad bojite vrata, aluminijskom folijom omotajte

kvake kako boja ne bi kapala po njima. Kod omotavanja kvake preklopite foliju i na vrata, a potom oπtrim skalpelom obreæite viπak folije pri dnu kvake. Tako Êete moÊi bojiti do samog ruba kvake. Osim kvaka na vratima koja bojite, takoer obloæite sve kvake i ruËke koje vam se nalaze na putu do sudopera ili umivaonika gdje Êete oprati ruke i kistove pa se neÊete brinuti ako πto od toga sluËajno dohvatite umrljanim rukama. Napravite reflektirajuÊi fotografski zaslon. Profesionalni fotografi upotrebljavaju

reflektirajuÊe zaslone da bi dodatno obasjali tamne dijelove objekta koji slikaju ili da bi ujednaËili ukupno osvjetljenje. Da biste sami napravili takav zaslon, komad debelog kartona lagano premaæite univerzalnim tekuÊim ljepilom i prekrijte ga aluminijskom folijom tako da sjajna strana bude okrenuta prema van. Moæete napraviti jedan reflektirajuÊi zaslon veliËine koja vam je potrebna, ali bolje je ako napravite tri zaslona i spojite ih pojaËanom πirokom samoljepljivom trakom. Tako Êe zaslon sam stajati i lako ga moæete sklopiti, πto Êe olakπati njegovo spremanje i noπenje. SprijeËite suπenje liËilaËkog kista.

Ako ste gotovi s liËenjem za taj dan, a æelite nastaviti sutra ujutro, ne morate Ëistiti kistove ∑ samo iscijedite viπak boje natrag u kanticu i Ëvrsto ih zamotajte u aluminijsku foliju (ili plastiËnu foliju). Foliju dodatno priËvrstite gumicom uz dno Ëetke pri samoj drπci. Namjeravate li kistove spremiti na dulje vrijeme, tako

44


ALUMINIJSKA FOLIJA

JESTE LI

ZNALI?

Za umatanje ostataka hrane prije se upotrebljavala kositrena folija. Kositrena folija za domaÊinstvo proizvodila se do 1947. godine, nakon Ëega je aluminij zamijenio kositar i posve ga istisnuo iz kuhinjskih ladica.

umotane stavite u zamrzivaË kako se ne bi isuπili. Nemojte zaboraviti odmrznuti kistove sat ili dva prije ponovne upotrebe. Obloæite pliticu za valjak. »iπÊenje plitica za valjke od boje nije baπ ugodan

posao, pa zato mnogi ljudi nakon upotrebe bacaju plastiËne plitice ili kupuju podloπke. No zaπto biste ih kupovali kad pliticu za valjak moæete obloæiti aluminijskom folijom? Djeluje jednako dobro, a jeftinije je. Napravite slikarsku paletu. Otkinite komad deblje aluminijske folije, zguævajte

rubove i imate gotovu slikarsku paletu za mijeπanje boja. Æelite li neπto bolju paletu, izreæite komad kartona u obliku palete, proreæite rupu za palac i prekrijte je folijom. No ako veÊ imate drvenu paletu, prije svake upotrebe moæete je prekriti folijom kako je ne biste svaki put morali prati. SprijeËite suπenje povrπinskog sloja boje u kantici. Kad

otvorite napola potroπenu kanticu s bojom, sigurno Êete vidjeti da se povrπinski sloj boje osuπio i da je nastala korica. Uklanjanje suhog povrπinskog sloja boje neuredan je posao, a i suhi komadiÊi mogu upasti u boju. To moæete sprijeËiti tako πto Êete upotrijebiti aluminijsku foliju kad budete zatvarali kanticu s bojom. Najprije stavite komad folije ispod kantice i opcrtajte veliËinu kantice. Izreæite krug i poloæite ga na povrπinu boje. Potom duboko udahnite, puhnite u kanticu i brzo je zatvorite poklopcem. UgljiËni dioksid iz vaπeg daha istisnut Êe neπto kisika iz kantice, πto Êe pomoÊi da se boja ne osuπi. Ispolirajte kromirane predmete. Da bi kromirani dijelovi na elektriËnim

aparatima kao πto su kuhala za vodu i tosteri, palicama za golf i na branicima starijih automobila ponovno bili sjajni, zguævajte πaku aluminijske folije tako da sjajna strana bude okrenuta prema van i æustro ih trljajte. Budete li uistinu jako trljali, folija Êe ukloniti Ëak i tragove hre. Oprez! Pojedini ≈kromirani√ dijelovi na novijim automobilima zapravo su plastiËni, stoga provjerite prije no πto ih poËnete trljati aluminijskom folijom.

45


ALUMINIJSKE POSUDE ZA SPREMANJE

*

Aluminijske posude za spremanje

Napravite cjedilo. ©pageti samo πto vam nisu kuhani, a upravo ste se sjetili

da ste bacili pokidano cjedilo. Uzmite veliku, Ëistu aluminijsku posudu za spremanje i manjim Ëavlom u njoj izbuπite rupice. Kad izbuπite rupice, isperite ≈novo cjedilo√ i namjestite ga na vrh velike posude presavivπi mu rubove da bi ostalo na posudi. Sada samo trebate polako izliti kuhanu tjesteninu u cjedilo. Smanjite prskanje masnoÊe pri præenju. Kako ne

biste opekli sebe ili nekoga od svojih ukuÊana dok pripremate præenu hranu, valja smanjiti prskanje masnoÊe iz tave. UËinite præenje sigurnijim i izbuπite rupice na dnu aluminijske posude za spremanje koja veliËinom odgovara tavi za præenje. Posudu okrenite naopako i postavite je na tavu. Posudu podignite vilicom ili hvataljkama i ne zaboravite pritom navuÊi kuhinjske rukavice kako se ne biste opekli. Napravite cvjetni aranæman za stol. Ako pripremate sveËanu veËeru, a zaboravili

ste nabaviti cvjetni aranæman, moæete ga i sami vrlo brzo napraviti. Na sredinu aluminijske posude za spremanje rastopljenim voskom priËvrstite visoku, debelu svijeÊu ili viπe tankih svijeÊa. Ulijte malo vode na dno posude i posve ga prekrijte ruæinim laticama. Vodu takoer moæete zamijeniti sitnim pijeskom, a ruæine latice πkoljkama. Smanjite nered nakon stvaranja djeËjih likovnih uradaka. ©ljokice i sjajni prah znaju se zavuÊi u

svaki kutak i pukotinu, a pronalazit Êete ih dugo kad djeËje umjetniËko djelo veÊ zavrπi u kanti za smeÊe. Da bi nereda bilo πto manje, dajte djeci neka svoje uratke stave u aluminijsku posudu za spremanje kako bi na njih bez puno nereda mogli nanositi πljokice, sjajni prah, perlice, boju u spreju ili perje. Napravite posude za spremanje hobi pribora. Napravite reda meu djeËjim ili

svojim hobi priborom ∑ rasporedite voπtane bojice, perlice, dugmad, kovanice, gumice i ostale sitne predmete u zasebne aluminijske posude za spremanje. Da biste dodatno zaπtitili rasporeene predmete prilikom spremanja, svaku posudu prekrijte plastiËnom folijom. Otjerajte kukce od posuda s hranom za kuÊne ljubimce. U aluminijsku

Z 46

posudu za spremanje ulijte otprilike 1 cm vode i u nju stavite posudu s hranom. Ovakva vodena barijera dræat Êe mrave i ostale manje kukce podalje od pseÊe hrane. NauËite kuÊnog ljubimca da ne skaËe po namjeπtaju. Ako vaπ pas ili maËka ima neugodnu naviku skakanja na dvosjed ili kuhinjski radni stol, prije no πto namjeravate izaÊi iz kuÊe, na rubove pokuÊstva poslaæite nekoliko aluminijskih posuda za spremanje. Kad æivotinja skoËi na posude, buka Êe je prestraπiti i, po svoj prilici, odvratiti od ponovnog pokuπaja.


ALUMINIJSKE POSUDE ZA SPREMANJE

{ DJE»JI KUTAK } IZRADA LEDENIH UKRASA Za hladnih zimskih dana zabavite djecu izradom ledenih ukrasa koje moæete objesiti na stablo ispred kuÊe. Sve πto vam treba za ovaj zadatak jest aluminijska posuda za spremanje, malo vode, komad deblje πpage ili vezica za cipele te raznovrsni ukrasni, po moguÊnosti bio-razgradivi materijali kao πto su suho cvijeÊe, suho liπÊe, Ëeπeri, sjemenke, πkoljke i granËice. Neka djeca po æelji sloæe ukrasne materijale u aluminijsku posudu. Potom presavijte πpagu ili vezicu na pola i poloæite je u posudu. Presavijeni dio neka visi izvan posude, a dva kraka trebala bi dosezati do sredine posude. Lagano i paæljivo ulijte vodu u posudu tik do ispod ruba. Moæda Êete morati staviti neπto na krajeve πpage kako ne bi isplivali na povrπinu. Ako je vanjska temperatura ispod nule, posudu jednostavno moæete staviti van da bi se ukras zamrznuo. U suprotnome, stavite posudu u zamrzivaË. Kad se ukras posve zamrzne, izvadite ga iz aluminijske posude i prepustite djeci neka odaberu najbolje mjesto za izlaganje njihova umjetniËkog djela. Otjerajte vjeverice i ptice s voÊaka. Kradu li vam maleni dlakavi i pernati lopovi

voÊe iz vrta? Otjerajte ih bukom aluminijskih posuda za spremanje. ©pagom skupa zaveæite dvije posude i objesite ih na granu. Posude Êe lupkati jedna o drugu i straπiti kradljivce tako da na jesen viπe neÊete pronalaziti nagriæene jabuke ili πljive. Napravite lopaticu za smeÊe. Ako vam je potrebna joπ jedna lopatica

u domaÊinstvu, jednostavno popola prereæite aluminijsku posudu za spremanje i imate jeftino rjeπenje. SprijeËite kapanje boje iz kantice. SljedeÊi put kad budete trebali obojiti neki

manji predmet, ispod kantice s bojom podmetnite aluminijsku posudu za spremanje kako boja ne bi kapala naokolo. Nakon zavrπenoga posla neÊete morati Ëistiti, a uprljanu posudu jednostavno moæete baciti u kantu za smeÊe, no ipak bi bilo bolje oprati je i ponovno je upotrijebiti za sliËan posao. Spremite brusne ploËe i ostale dijelove alata. BuduÊi da su aluminijske posude

za spremanje otporne na koroziju, idealne su za spremanje brusnih ploËa, oπtrica za luËnu pilu i ostalog alata u kuÊnoj radionici. Prereæite aluminijsku posudu na pola i priËvrstite je (klamfama ili ËavliÊima pribijenima uz rub) otvorenom stranom na drvenu ploËu koju Êete potom objesiti na zid. Upotrijebite aluminijsku posudu umjesto pepeljare. Ako vam pepeljara nije

pri ruci, a meu vaπim gostima ima puπaËa, za otresanje pepela upotrijebite aluminijsku posudu za spremanje ∑ ili Ëak komad deblje aluminijske folije presavijene u Ëetvrtast oblik i uvrnutih rubova. Zaπtitite prste kad kuhate na otvorenom. Niπta se ne moæe usporediti s kuhanjem

na otvorenom, u prirodi. Bilo da planirate cjelodnevni ili viπednevni izlet, ponesite sa sobom nekoliko aluminijskih posuda za spremanje. Ako æelite peÊi kobasice ili slaninu na raænju, najprije probuπite rupu na sredini aluminijske posude i nataknite je na raæanj. Posuda Êe odbijati toplinu otvorene vatre i zaπtititi vaπe ruke.

47


Kazalo pojmova Masno otisnuti pojmovi i brojevi stranica odnose se na glavne naslove u tekstu od A od Æ. oznaËava Super stvar.

*

A akne 171 akumulatori obnavljanje 48, 90 prikljuËni polovi, ËiπÊenje 56, 304, 357 akvariji ËiπÊenje 178, 267, 309 ≈πpilja√ za akvarijske ribice 67 alati ËiπÊenje 77 dræaË 152 iverje, sprjeËavanje nastanka 372 spremanje 113, 244, 237 sprjeËavanje hranja 129, 271 vrtni alat, steriliziranje 100 zaπtita 237, 343 alergije, oprez 221 alkohol 23, 36-37 aluminij, ËiπÊenje 159, 202, 351 aluminijska folija 38-45 oko kuÊe i na izletu 26, 42-43 savjeti i zanimljivosti o 43, 45 u domaÊinstvu 40-41 u kuhinji 18, 38-39 u vrtu 24, 42 za djecu 30 za ≈uradi sam√ majstore 32, 44-45 za njegu i pranje rublja 41 aluminijske posude za spremanje 46-47 amonijak 98, 99, 319 antilop koæa, ËiπÊenje 61, 212, 269 aparati za gaπenje poæara 295 aparati za kavu ËiπÊenje 295, 337 izvlaËenje viπka vode iz 266 aranæman za sveËani stol 46 artritis 286, 376 aspirin 20, 48-49 alergija na aspirin 49 atletsko stopalo 206, 302, 358

*

392

automobili boËna osvrtna zrcala 258, 279 boja, okrhnuta 151 brave, zamrznute 167 curenje hladnjaka 224 curenje iz motora 113 ËiπÊenje i pranje 329 kljuËevi, skriveni 276 kotaËi, ËiπÊenje 127 mrlje od insekata 127, 377 neugodni mirisi u putniËkoj kabini 220, 293 otiraËi, izrada 342 plastika na kontrolnoj ploËi automobila, ogrebotine 81 registracijske tablice, ËiπÊenje 377 remen ventilatora 181 rukavica za poliranje 70 sjenilo 95 svjeÊice 145 ulupljenja, popravljanje 151, 189 vruÊi dijelovi motora, rukovanje 134 zaπtita osvrtnih zrcala od snijega 243 azaleje 216

B ≈baba Luca√, ukraπavanje 90 bakar, ËiπÊenje 60, 121, 203, 307 baloni 50-51, 303 balzam proËiπÊavanje diπnih putova 20, 52 balzam za usne 53, 354 balzam, pospjeπivanje uËinkovitosti 246 banane 54-55 flasteri u kolutu 85 baterije 41, 283 bazen, djeËji 279 bazen, odræavanje 182 bazen, oprema za 323

bazenËiÊ za brËkanje 92 bebi ulje 20, 80-81 benzin za upaljaËe 55 beton 57 ËiπÊenje 320 uklanjanje s koæe 218 bezalkoholna piÊa 56-57 bicikli podmazivanje lanca 346 ukrasi za 101 biljke kapljiËno navodnjavanje 249 kutija koja reflektira sunËeve zrake 42 podupiranje 191, 216, 336 posude za reznice 42 poæutjeli listovi 216 presaivanje 84 savijene stabljike 390 zakorjenjivanje 67, 344 zakorjenjivanje reznica 344 zalijevanje 103, 174 vidi takoer lukovice; sobne biljke; prihrana biljaka; oznaËavanje biljaka; zaπtita biljaka; sjeme; rasada; klijanje biljne uπi, suzbijanje 51 biljno ulje 345 vidi takoer jestivo ulje biosfera u malom 322 biserna dugmad 150 blistavi uteg za papir 149 blokovi leda, pravljenje 114 boce vinske, otvaranje 78, 173 boËice za dojenËad, ËiπÊenje 293, 385 boja za kosu 41, 212, 355 boja boja za kosu 72, 79 Ëaj kao 75 dlaËice, vaenje iz 171 prelijevanje u manje posude 267 procjeivanje 182


KAZALO POJMOVA prozori, skidanje s 189 raspoznavanje kantica s bojama 336 skidanje 321 spremanje 246, 251 sprjeËavanje kapanja 156, 227, 260 suπenje povrπinskog sloja, sprjeËavanje 45 uklanjanje s koæe 81 bojenje bojom u spreju 232, 259 bojenje odjeÊe tehnikom vezanja 210 boje za bojenje prstima 106, 333 boje za lice 77, 130 bolni miπiÊi 90, 205, 285 bolovi u leima 285 boraks 22, 57-59 boæiÊne jelke 143, 240, 256, 267 postolja za 109 boæiÊne svjetiljËice 118, 139 boæiÊni pokloni, umatanje 101 boæiÊni ukrasi postavljanje 275, 390 spremanje 111 svakodnevni predmeti kao 63, 83, 157, 185 boæiÊni vijenci, kako ih oËuvati 141 bradavice, bolne 73 bradavice, uklanjanje 149, 163 braπno 59-60 brave, umetanje novih kljuËeva u 191 brijanje, razni naËini balzam za usne, zaustavljanje krvarenja nakon brijanja 53 balzamom za kosu 270 Ëaj za umirivanje koæe 72 maslacom 170 maslinovim uljem 172 πamponom 330 briljanti, ËiπÊenje 135, 385 brisaËi vjetrobranskog stakla, ËiπÊenje 198 brisanje praπine, razni naËini jastuËnicama 104 kistovima 123 kuhinjskim rukavicama 135 listiÊima omekπivaËa za rublje 220, 221 pomoÊu omekπivaËa za rublje 192 rukavicama 93 vlaænim bebi maramicama 353 britvice, dezinfekcija 363 brkovi, njega 53 broπevi 184 brusne ploËe, spremanje 47 brusni papir 61-62, 222, 263 bubuljice, isuπivanje 49, 340, 386 buhe, suzbijanje 161, 218, 285, 309

C

»

CD 16, 30, 31, 63-64, 232, 316, 360 cementni podovi, obojeni 219 cigarete i cigare, uklanjanje neugodnih mirisa 195, 211, 299 cijeenje 97 cijepljenje, ublaæavanje boli nakon 73 cipele i Ëizme ËiπÊenje i laπtenje bananama 54 djeËjim uljem 80 mlijekom 176 najlonskim Ëarapama 178 octom 196 odstranjivaËem laka za nokte 189 ostatcima tepisona 342 pastom za zube 384 plastiËnim vreÊicama 256 pomoÊu WD-40 370 tekuÊim korektorom 126 uljem za kupanje 348 vazelinskim gelom 356 vlaænim bebi maramicama 353 izolacija 281 nepromoËiva obuÊa 281, 370, 375 obnavljanje izgleda 132 obuÊa skejtera 280 oËuvanje sjaja 141 ogrebotine na 61, 126, 148, 190, 348, 373, 385 osvjeæavanje mirisa 237, 302, 308 pakiranje u kovËeg 70, 259 platnene cipele 385 rastezanje novih cipela 37 sklizavi potplati 61 suπenje mokrih cipela i Ëizama 76, 186 πkripave cipele 370 uloπci za cipele 324 uloπci za Ëizme 76, 117 zaπtita 256, 325 cjedila 46, 64, 97, 241 ≈cjepanice√ za kamin, izrada 188 crijevo za vodu (automobil) 279 crijevo za zalijevanje 33, 65-66 probuπeno 69 crvi za ribolov 120 cvjetnjaci 60, 67 ËiπÊenje 314 odræavanje optimalne vlaænosti 318 pukotine 391 viseÊi cvjetnjaci 352

ËaËkalice 19, 68-70 Ëaj 72-75 kako je nastao 73 u domaÊinstvu 74-75 u vrtu 25, 75 za zdravlje i ljepotu 21, 72-74 Ëajnici, ËiπÊenje 294, 310 Ëajnik, ËiπÊenje 202 Ëarape 70-71, 342, 358, Ëasopisi 76 Ëaπa za ispiranje usta, ËiπÊenje 209 Ëavli, prosuti 167 ËekiÊi dræanje 86, 125 zaπtita za prste 113, 140 ËeliËna vuna 39, 76, 256 Ëep za kadu, zamjenski 260 Ëep za odvode, plastiËni poklopac kao 260 Ëepovi pluteni 30, 77-78, 84 Ëepovi za boce 77, 95, 341 Ëeπljanje æivotinja 376 Ëeπljevi i Ëetke za kosu, ËiπÊenje 101, 178, 301, 330, 366 Ëetke vidi kistovi i Ëetke za bojenje Ëetkice za zube 70, 301, 363 Ëir, ≈izvlaËenje√ 73 ËiπÊenje ormariÊa, slaganje 261 Ëizme vidi cipele i Ëizme Ëokolada, kuhanje sa 91, 366 Ëvorovi, razvezivanje 333

*

D daljinski upravljaËi oblaganje 95 tipke koje svijetle u mraku 146 daske za rezanje ËiπÊenje izbjeljivaËem 99 limunima 160 octom 201 sodom bikarbonom 293 solju 310 sokova od mesa 172 vodikovim peroksidom 360 sprjeËavanje klizanja 94 uklanjanje jakih mirisa od hrane 160 daske za snijeg, uklanjanje voska s 375 deke i pokrivaËi 180, 185, 211 denaturirani alkohol 37 desni, krvarenje 74 deterdæent za pranje posua 202, 297 deterdæenti za pranje rublja, pojaËavanje 161, 303

393


KAZALO POJMOVA dezinfekcijski sprej, domaÊe izrade 99 dinje 183 divljaË, kako otjerati 183, 217, 225, 240, 284, 380, 389 djeËja hrana 253, 265, 321, 322 djeËja odjeÊa, pranje 303 djeËji likovni radovi punjenje igraËaka ili jastuËiÊa 254 smanjivanje nereda od 46 spremanje pribora 46 djeËji likovni radovi, fiksiranje 141 djeËji puder 81-82 dlake kuÊnih ljubimaca 93, 103, 192 dokumenti, Ëuvanje i spremanje 117 drobilica smeÊa oblaganje 187 spor rad 144 uklanjanje neugodnih mirisa i steriliziranje 57, 161, 201, 309 drvene obloge, obnavljanje izgleda 197 drvene povrπine, zaËepljivanje rupa na 70 drvo za potpalu 116, 235 dræaË za autokartu 262 dræaË za Ëasopise 111 dræaË za Ëetkice za zube, ËiπÊenje 208 dræaË za dokumente od spajalice na oprugu 318 dræaË za kiπobrane, curenje vode iz 319 dræaË za kolutove s ukrasnim vrpcama 136 dræaË za lemilicu 351 dræaË za postere 111 dræaË za recepte 262 dræaË za sigurnosne igle 388 dræaË za vunu 67, 136 dræaËi za kantice s bojom 66, 352 dræaËi za πpagu od kartonskih tuljaca 118 kutija za vlaæne bebi maramice 137 lijevaka 145 plastiËne ambalaæe od voÊa 241 plastiËnih boca 248 dræaËi za uredski pribor 154 dugmad 83, 95, 149, 150, 184, 387

DÆ dæemperi oblikovanje nakon pranja 230 rastezanje skupljenih dæempera 328 spremanje 105, 185, 367 suπenje 180 uklanjanje gvalica 61

394

E elektriËni kabeli, slaganje 390 elektriËni roπtilj, ËiπÊenje 79 elektriËni ureaji, oznaËavanje 177 epsomit 88-90

F fascikli za dokumente 322 figure za igru 83, 90 filtri za kavu 18, 84-85 flaster u kolutu 80, 85-86, 347 skidanje flastera 329 fleπ-kartice za bacanje 227 fluorescentne cijevi, zaπtita 119 fotografije 44, 280 fotografije, razdvajanje 381, 387 fuge, ËiπÊenje 62, 88, 98, 208, 223, 320 furnir, popravljanje 289

G garaæe ≈garaæa√ za igraËke 112 parkiranje u 341 gardenije 216 gazirana mineralna voda 174-175 gazirana piÊa, sprjeËavanje hlapljenja 366 gazirani sok od umbira 56 geraniji 132, 232 glaËala ËiπÊenje 41, 211, 313, 385 pravljenje toplih sendviËa pomoÊu 38 glaËanje daske za glaËanje 187 ubrzano 41 glicerin 87 gljive, spremanje 231 gnojiva vidi prihrana biljaka golubovi, kako ih otjerati 375 gomila, raspoznavanje u 124 gorivo za upaljaËe 55 gorka sol 88-90 goruπica vidi senf gotova hrana za dojenËad 253, 265, 321, 322 grabljanje liπÊa 240, 261 grah 90-91 grijaË za kuhana jaja, kuhinjska rukavica kao 134 grijaË za πalice, kuhinjska rukavica kao 134 grijaËi za noge 43, 248 grlobolja 205, 291 guacamole umak, oËuvanje boje 160 guljaËi povrÊa 91

gume automobilske 92, 343 mijenjanje 70 provjera 92 zazor, provjera 127 gumene brtve za staklenke 93 gumene natikaËe 103-104 gumene rukavice 93 gumene rukavice, navlaËenje 82 gumeni odËepljivaËi odvoda 189, 357 gumeni podloæak za kadu, ËiπÊenje 98 gumice 17, 19, 93, 94-95 gumice za brisanje 96 prljave 269 gusto ljepilo izrada 60, 333 vidi takoer ljepilo

H hamburgeri 155, 260 hermetiËki zatvoren, znaËenje 163 herpes 206 hlaËe dva para u jednom 234 nabori 118, 211 sjaj, uklanjanje 212 vjeπalice za 262 hladnjaci ËiπÊenje i osvjeæavanje mirisa ekstraktom vanilije 349 gaziranom mineralnom vodom 175 limunom 189 lopticama od vate 160 octom 199 pomoÊu soli 311 pomoÊu WD-40 373 sodom bikarbonom 294 sokom od rajËica 291 ËiπÊenje ispod 180 Ëista gornja ploha 246 kapanje ili curenje u 260, 268 oËuvanje namirnica svjeæima u 225, 318 odvodna cjevËica, zaËepljena 268 zaπtita namirnica u 244 hodulje od kanti 109 od limenki 153 hrana s visokim sadræajem kiseline 292 hrana za izlete 97, 124, 244 hra, sprjeËavanje pomoÊu balzama za kosu 271 pomoÊu filtra za kavu 85 pomoÊu krede 129 pomoÊu laka za nokte 148, 150 pomoÊu papirnatih ubrusa 226 pomoÊu pijeska 237


KAZALO POJMOVA hra, uklanjanje gaziranim sokovima 56 gaziranom mineralnom vodom 175 gorivom za upaljaËe 55 lukom 165 octom 219 hravost (bolest biljaka) 217

I igra, nabacivanje obruËa 93 igraÊe karte, ËiπÊenje 60, 82 igraËke autiÊi 273 cesta za autiÊe 273 djeËji nakit 266, 276 djeËji telefoni 66, 145 djeËji vrt 319 dvorac 112 garaæa za 112 koliba 119 lopatice 164 maËevi 276 masa za oblikovanje 350 na povlaËenje 289 spremanje 64, 136, 155, 261 za igru u pijesku 164 za kupanje 64, 254 za male ≈graevinare√ 248 za plaæu 64 za putovanje 261, 389 vidi takoer punjene igraËke indijsko platno 97-98 injekcije 73 insekti, sakupljanje 183, 322 insekti, suzbijanje/zaπtita od aluminijskom folijom 42 balzamom za proËiπÊivanje diπnih putova 52 boraksom 58 ekstraktom vanilije 349 kartonskim tuljcima 117 kuglicama protiv moljaca 133 lakom za kosu 141 lukom 165 nanoπenje zaπtitnog sredstva na lice 328 naranËama i limunima 184 octom 203, 214 paprom 225 pepelom 236 plastiËnim bocama 250-251 plastiËnim bocama s rasprπivaËem 216, 247 pomoÊu WD-40 371, 376 sodom bikarbonom 305 iverje, vaenje 36, 144, 345 izbjeljivaË 22, 98-100, 303 izbjeljivanje tkanina 161

izbruπene povrπine, ispitivanje glatkoÊe najlonskom Ëarapom 182 izgubljeni sitni predmeti, pronalaæenje 179 izletniËki pladanj, izrada 43 izletniËki stolnjaci 382 izlijevanje mase za kolaËe 266 izloæbeni stalak, ljestve kao 166 izolacija krevet i posteljina 244 krovovi 390 obuÊa 279 prozori 244 vanjske slavine 188 za rukavice 93 izolir-traka 100-101 izrada ukrasnih peËata 78, 132

J jabuke 18, 102-103, 312 jaja 103 ËiπÊenje razbijenih jaja 312 mrlje od, uklanjanje 49 muÊenje 312 odvajanje 145 omleti, prozraËni 293 poπiranje 152, 204, 311 provjeravanje svjeæine 311 tvrdo kuhana 204, 311 zamrzavanje 265 jako ljepilo, odstranjivanje s koæe 144, 371 japanke 103-104 jastog, kuhanje u kanti 108 jastuËiÊ za kadu 369 jastuËiÊi za igle 77, 285, 326 jastuËiÊi jastuËiÊi vrtne garniture 101 punjenje 254 jastuËnice 31, 104-105 jesenski vijenac za vrata 164 jestivo ulje 365 vidi takoer biljno ulje jezik, opeËen 332 jogurt 106-107 juhe i variva 144, 225, 266

K kada, ËiπÊenje bebi uljem 80 emajlirane kade 299 kiselim kalijevim tartaratom 350 pomoÊu soli 315 sodom bikarbonom 299 sredstvom za ËiπÊenje peÊnica 320 πamponom 330

kalup za kape i πeπire 51 kalupi za æele 253 kamenice, otvaranje 174 kamin, ËiπÊenje aluminijskom folijom 41 Ëajem 75 mljevenom kavom 120 pepelom 41, 120, 236 pomoÊu soli 307 sodom bikarbonom 307 kampiranje i kuhanje u prirodi aluminijska folija za 43 aluminijske posude za 47 baloni za oznaËavanje mjesta za kampiranje 50, 59 ËaËkalice za odreske 68 kante za 108 kutijice od fotografskog filma za 139 limenke od kave za 155 ocat za osvjeæivanje vode 214 plastiËna folija s jastuËiÊima za 244 staklenke za spremanje stvari 321 stiroporske kutije 324 vidi takoer roπtilj; popravci πatora kante 26, 32, 108-109, 147, 251 kante za smeÊe neugodni mirisi 238 popravljanje 277 prenosive 250 vidi takoer vreÊe za smeÊe; kuhinjske kante za smeÊe kantica za boju 251 kapljiËno navodnjavanje 249 kartice s receptima, kako ih zaπtititi 142 kartice za oznaËavanje, izrada 227 kartonske kutije 110-113 u domaÊinstvu 110-111 za djecu 30, 112 za spremanje 28, 111 za ≈uradi sam√ majstore 33, 113 kartonske kutije od mlijeka 24, 114-115 kartonske kutije za jaja 29, 115-116 kartonski tuljci 116-117 kartonski tuljci od tepisona 28 ≈kasice-prasice√ 137, 155, 253, 322 kava u zrnu 121 kava, mljevena 120-121 kava, prekuhana 311 keËap 121-122, 212 lakπe istjecanje 289 keksi, peËenje 287, 365, 387 kemijska olovka, mrlje od 197 keramiËke ploËice, ËiπÊenje 207 kestenje, guljenje 223 kikirikijev maslac 122-123 kipljenje tekuÊine iz lonca, sprjeËavanje 68, 170

*

395


KAZALO POJMOVA kistovi i Ëetke za bojenje 123-124 cijeenje suviπne boje 95 ËiπÊenje 123, 193 obnavljanje 219 spremanje 259 spremanje vlaænih kistova i Ëetaka 44, 140, 156 kiπobrani 36, 124, 259, 273, 387 kitanje prozora ævakaÊom gumom 391 klimatizacijski ureaji, filtri 218, 219, 365 klimatizacijski ureaji, pljesnivi 268 klipovi kukuruza 79, 175, 225 kljuËanice, oznaËavanje fluorescentnim lakom za nokte 146 kljuËevi 125 Ëuvanje 234 oznaËavanje bojama 281, 390 umetanje u bravu 191 knjige s receptima, zaπtita 257 knjige ËiπÊenje 82, 344 omot za 101, 229, 275 pljesnivi miris, uklanjanje 239, 298, 344, 381 popravljanje 101, 271 zaπtita knjige s receptima 257 kobasice, peËenje 69 kovËezi naljepnice s adresama za 176 osvjeæavanje mirisa 185, 222 slaganje odjeÊe 180 spremanje 285 kokice, spremanje 380 kolaËi domiπljati kalupi za kolaËe 39 kako ih oËuvati svjeæima 102, 332 peËenje i ukraπavanje 38, 172 preljev za mafine 290 rezanje 134 spremanje 102, 332 kolica za kupovinu, klimavi kotaËiÊi 387 kolutovi za zavjese 125 komadiÊi istroπenog sapuna 285, 364 komarci, suzbijanje balzamom za proËiπÊivanje diπnih putova 52 biljnim uljem 345 ekstraktom vanilije 349 kartonskim tuljcima 116 listiÊima omekπivaËa za rublje 221 lukom 165 naranËama 184 octom 214 kompost bacanje banana u 54 bacanje Ëaja u 75 bacanje ljuskaka od jaja u 103

396

bacanje novinskog papira u 187 bacanje papirnatih vreÊica u 233 konac krajevi 282 zamrπen 94, 222 konjski rep gumica za 180 ukrasi za 388 kontrolni plamen, paljenje 352 kopËe na pojasu, zaπtita 149 kopËica za πal 185 kopËice za nauπnice, privremene 78 koprive, æarenje 163, 308 korektor, tekuÊi 126, 190 korov, suzbijanje pomoÊu boraksa 58 pomoÊu izbjeljivaËa 100 pomoÊu octa 214, 216 pomoÊu ostataka tepisona 342 pomoÊu plastiËnih boca 250 pomoÊu plastiËnih boca s rasprπivaËem 247 pomoÊu sode bikarbone 305 pomoÊu soli 314 pomoÊu votke 362 pomoÊu WD-40 375 pomoÊu zavjesa za tuπiranje 382 kosa aplikator za boju za kosu 79 bojenje 355 bojenje sijede kose 72 hidratiziranje suhe i beæivotne 73, 168, 170, 171, 193, 204, 372 nakupine proizvoda za kosu, uklanjanje 301 obnavljanje boje 48, 121, 204, 291, 378 osvjeæavanje izgleda 239 pramenovi 162 πamponiranje djeËje kose 355 suho pranje 384 tonik za 378 uvijanje 138 kosilice, lijepljenje pokoπene trave 217, 345, 347 kositar, ËiπÊenje 236 kostimi za maπkare 97, 276 kostobrani 277 koπare za rublje, osvjeæavanje mirisa 221 koπarica za stroj za pranje posua 241 koπtano braπno, pravljenje 233 kovanice 115, 126-128 ËiπÊenje 57, 96 kozmetiËke maske i tretmani za lice od banana 54 od jaja 103 od jogurta 106 od majoneze 168 od mlijeka 176 od octa 206

od pijeska za maËke 237 od senfa 286 od zobenih pahuljica 383 koæa ËiπÊenje bananama 54 djeËjim uljem 80 octom 199 πamponom 329 vazelinskim gelom 356 obnavljanje izgleda 199, 329, 356, 373 ogrebotine 348 spremanje 105 vidi takoer lakirana koæa; cipele i Ëizme WD-40 za 373 krave, sredstvo protiv muha 376 kreda 128-129 krema za brijanje 90, 129-130, 220 krema za lice 130 krhotine stakla, sakupljanje 101, 131, 188, 280 kristal vidi staklenina kristalni luster, ËiπÊenje 93, 124 krom, ËiπÊenje alkoholom 36 aluminijskom folijom 45 djeËjim uljem 80 limunima 159 listiÊima omekπivaËa za rublje 220 octom 194 pastom za zube 386 regeneratorom za kosu 271 sodom bikarbonom 295 krom, sprjeËavanje hre 357 krovovi, popravljanje 113, 276 krpelji 37, 52, 218, 279, 349 krtice, kako ih otjerati 239, 272 kruh 131, 226, 231 krumpiri 102, 131-132, 160, 231 peËenje u mikrovalnoj peÊnici 68 kuÊna radionica, spremanje 113, 145, 252, 265, 322 vidi takoer spremanje i razvrstavanje kuÊni ljubimci bolne πape 356 destruktivno ponaπanje 164, 371 igraËke 119, 138 kako ih otjerati s namjeπtaja 40, 46, 218 nadutost 106 pomagala za odgoj 90, 127, 218 posude s hranom, kako otjerati insekte 46, 304, 356 posude za putovanje 252, 253, 284 prilagodba na novi dom 169 suho pranje 82, 304, 332


KAZALO POJMOVA uoËljivost noÊu 283 uπni nametnici, lijeËenje 217, 304 voda za 144, 218, 267 kuËine, uklanjanje 100, 274, 319 kuglana, djeËja 114 kuglice protiv moljaca 133-134, 180, 302 kuhaËe, sprjeËavanje upadanja u zdjelu 94 kuhinja, ËiπÊenje 172 kuhinjske kante za smeÊe ËiπÊenje 99, 296 vezanje vreÊice za smeÊe 180 kuhinjske police, oblaganje 342 kuhinjske rukavice 134-135 kuhinjski otpad, odlaganje 114, 155, 230, 256 kuhinjsko posue 135 aluminijsko posue 202, 351 ËiπÊenje aluminijskom folijom 39 gaziranom mineralnom vodom 175 keËapom 121 kiselim kalijevim tartaratom 351 limunima 159 listiÊima omekπivaËa za rublje 220 najlonskim Ëarapama 181 octom 200, 201, 202 omekπivaËem za rublje 193 pomoÊu plastiËnih poklopaca 260 pomoÊu soli 309, 310 pomoÊu zamrzavanja 381 sodom bikarbonom 296 sredstvom za ËiπÊenje peÊnica 320 tabletama za ËiπÊenje zubnih proteza 337 emajlirano posue 309, 338 kako sprijeËiti kipljenje iz 68, 170 kante kao zamjensko posue 108 limenke kao zamjensko posue 152 od lijevanog æeljeza 85, 173, 175, 285, 296, 310, 320, 345 premazivanje 345 sprjeËavanje hranja 173 teflonsko posue, ËiπÊenje 202, 260, 296 zagorene tave, ËiπÊenje 200, 202, 220, 296, 309, 381 kukci vidi insekti kukice alke za zavjese kao 125 spajalice kao 316 kule u pijesku 287 kuniÊi i zeËevi, kako ih otjerati 51, 217, 379, 389

kupaonica, ËiπÊenje alkoholom 36 djeËjim uljem 80 izbjeljivaËem 98 lopticama od vate 350 masnim papirom 172 octom 208 sreivanje nereda 136 vlaænim bebi maramicama 353 kupaonica, neugodni mirisi u 299, 344, 350 kupke, razne 176, 179, 314, 329, 332 kurje oËi 206 kutije za cipele 136 kutije za poklone 136 kutije za vlaæne maramice za dojenËad 28, 136-137, 255 kutije/vreÊice za spremanje uæine 196, 231, 253 kutijice od fotografskog filma 29, 38, 138-139 kutijice za lijekove 139 kvaËica za putovnicu 318 kvaËice za novac 318 kvaËice za rublje 29, 33, 139-140 kvake zaπtita od boje 44, 357 zaπtita od laπtila 110 kvasac, zamjena za 293

L ladice kako rijeπiti zapinjanje 284, 326 kako zaπtititi prste od 350 oblaganje 76, 339 osvjeæavanje mirisa 220, 297, 367 podmazivanje 53 pospremanje 265 lak za kosu 141-142, 330 naslage, uklanjanje 36, 193, 301 lak za nokte 141-142 dulji vijek trajanja 206 kao dio πivaÊeg pribora 149-150 profesionalna manikura 347, 355 skidanje 178 suπenje 346 u domaÊinstvu 17, 146-149 za popravke 150-151 lak, skidanje 321 lakirana koæa, ËiπÊenje 176, 348, 356 lakirani predmeti, popravljanje 190 laktovi, suhi i ispucali 163 lampion 157 laπtilo za namjeπtaj 171, 332 uklanjanje naslaga 198 led 143-144 ledeni blokovi 114 ledeni oblozi 51, 37, 93 ledeni ukrasi 47

*

lego kockice, razdvajanje 370 leptiri izrada 227 primamljivanje 55 leæaljke za plaæu 123 libela, plastiËna boca kao 251 liËenje aluminijska folija za 44, 45 aluminijske posude za 47 ËaËkalice za 70 gumice za 95 kante za 109 kartonske kutije od mlijeka 114 limenke od kave za 156 novine za 188 ocat za 218, 219 papirnate vreÊice za 232 papirnati tanjuri za 227 plastiËne boce za 251 plastiËne posudice od margarina za 253 plastiËne vreÊice za 259 plastiËni poklopci za 260 pumpice za nauljivanje za 267 samoljepljiva traka za prekrivanje za 273 skejtbordi za 287 strugalice za led za 325 vazelinski gel za 357 vjeπalice za 352 liËinke moljaca, suzbijanje 70 lijekovi, razvrstavanje 242 lijekovi, slaganje 242 lijekovi, uzimanje 144 lijepljenje 237 lijevci 145 od aluminijske folije 44 od filtra za kavu 85 od masnog papira 172 od omotnica 222 od plastiËnih boca 248 od plastiËnih vreÊica 366 limene kutijice od bombona 29, 145 limenke 28, 152-154 vidi takoer limenke od piÊa limenke od kave 24, 29, 154-156 limenke od piÊa 157 limun 158-163 u domaÊinstvu 158-159 u kuhinji 19, 159-161 za ËiπÊenje 23 za pranje i odræavanje rublja 161 za zdravlje i ljepotu 21, 162-163 lisice, kako ih otjerati 88, 183 listovi papira, lijepljenje 281 listovi papira, povezivanje 391 lizalice od zamrznutih banana 54 lokoti, zaπtita od smrzavanja 365 lomljivi predmeti, spremanje 70, 367

*

397


KAZALO POJMOVA lonËiÊi za kuhanje kave, ËiπÊenje 296 lopate za snijeg, lijepljenje snijega za 347, 361, 374 lopatica za grabljenje vode iz barke 249 lopatice za smeÊe 164 lopatice 249 vidi takoer sladoledne grabilice luk 164-165, 170, 181 lukovice koπarica za lukovice 242 oznaËavanje mjesta za sadnju 140 praπenje medicinskim bebi puderom 82 spremanje i Ëuvanje 182 zaπtita od πtetnika 389 lutka od stare Ëarape, izrada 234 lutke, izrada 140, 234, 276

LJ ljepilo ËiπÊenje osuπenoga 372 domaÊe izrade 103 gusto 60, 333 uklanjanje s koæe 371 za limenke 152 zaπtita povrπina od 173 ljestve 166 ljudska uπ 168 ljuljaËke od automobilske gume 92 ljuljaËke, prekrivanje lanaca 65 ljuske ljepljiva hrana, rezanje 170

M maËja metvica 389 maËke igraËke 138 kako otjerati maËke 120, 184, 218, 282 tragovi πapa, uklanjanje 374 uklanjanje maËjih dlaka 10, 93 madonari 129 madraci miris mokraÊe, uklanjanje 58 zaπtitne prostirke 40, 254 magneti 167, 185 magneti za hladnjak 185, 264 mahovina i alge 100, 106 majice kratkih rukava bojenje tehnikom vezanja 210 ukraπavanje 62 majoneza 21, 168-169 malË 42, 55, 187-188 mamac za rakovice 391 manπete, zamjenske 390 marinade, Ëeπnjak u 68 masa za lijepljenje 103, 140

398

masa za modeliranje 350 masa za modeliranje, izrada 59 masaæa lea 341 masaæeri 341 maslac 20, 91, 169-170 pravljenje 91 maslinovo ulje 171-172 masni papir 172-173 masnoÊa, odstranjivanje iz juha i variva 144, 225 maπÊenje lima za peËenje 366 materijali za pakiranje jastuËnice 105 kartonske kutije za jaja 115 pelene za jednokratnu upotrebu 234 spuæve 319 stiropor 323 stiroporske kutije 324 matice i vijci, zapeËeni ili zahrali 56, 175, 329 mazivo balzam za usne kao 53 jestivo ulje u spreju 346 maslac kao 170 olovke kao 192 regenerator za kosu kao 271 ricinusovo ulje kao 272 sapun kao 284 πampon kao 329 ulje za kupanje kao 348 vazelinski gel kao 357 voπtani papir kao 362 WD-40 kao 370, 371 meduze, opekotine 207 megafon, izrada 119 mesne okruglice, pravljenje 287 meso, omekπavanje 74, 203, 239, 292 meta za gaanje krpenim lopticama 240 metal, poliranje 128 metle, spremanje 167 obnavljanje 94, 306 mikrovalna peÊnica, ËiπÊenje i osvjeæavanje mirisa 161, 199, 294, 349 mikrovalna peÊnica, naËini pripreme hrane 68, 84, 225, 245 mineralna voda 174-175 mini-golf 153 minijaturni vrtovi 109 mini-kuglana 154 mirisi od kuhanja 131, 202 mirisi svjeæe boje 164, 218, 349 mirisi za prostorije 159, 350 vidi takoer osvjeæivaËi prostora mirisna sol, luk kao 165 mirisne vreÊice 75 miπevi, suzbijanje 77 miπolovke, postavljanje mamca 122 miteseri 90

mjed, ËiπÊenje 60, 159, 191, 196, 307 mjerenje kovanicama 127 mjerenje padalina 156 mjerne posude, oznaËavanje 147 mlijeËna pasta 201 mlijeËni zubiÊi, pokazivanje 364 mlijeko 175-176 mrlje od zagorenog mlijeka 310 oËuvanje svjeæine 312 mobil za djecu 352, 387 moËilo za drvo, nanoπenje 182 moËo krpe, ËiπÊenje 228 modrice 205 mokrenje u krevet 40, 58, 254 moljci, suzbijanje 191, 367 mramor, ËiπÊenje i laπtenje 128, 159, 299 mravi, suzbijanje pomoÊu aluminijskih posuda za spremanje 46 pomoÊu boraksa 58 pomoÊu braπna 59 pomoÊu izolir-trake 100 pomoÊu krede 128 pomoÊu limuna 161 pomoÊu naranËi 184 pomoÊu octa 214 pomoÊu papra 225 pomoÊu plastiËnih posuda za spremanje 252 pomoÊu pumpica za podlijevanje peËenja 267 pomoÊu soli 308 pomoÊu talka 338 pomoÊu vazelinskog gela 356 pomoÊu zaËina 379, 380 mrkva 120 mrlje na kamenim povrπinama, ËiπÊenje 98 mrlje na kolnim prilazima 57, 239, 320, 377 mrlje na ovratnicima i oko rukava 36, 129, 141, 213, 302, 303 mrlje od bobiËastog voÊa 162, 204 mrlje od Ëaja 200, 214, 240, 294, 311, 373 mrlje od hre 213 mrlje od katrana, uklanjanje glicerinom 87 majonezom 169 pastom za zube 386 sodom bikarbonom 303, 304 mrlje od kave 200, 214, 240, 294, 311, 353 mrlje od krvi 214, 333, 338, 360, 373 mrlje od masnoÊe, uklanjanje bebi puderom 82 gaziranom mineralnom vodom 174 kredom 129


KAZALO POJMOVA octom 198 pijeskom za maËke 239 pomoÊu soli 307 pomoÊu WD-40 373 samoljepljivom trakom 281 sodom bikarbonom 295 talkom 338 mrlje od mokraÊe/uklanjanje neugodnih mirisa od 58, 175 mrlje od neizbrisivog markera 36, 374 mrlje od plijesni 360, 370 mrlje od povraÊanja 213 mrlje od povraÊanja, ËiπÊenje 296 mrlje od prskanja masnoÊe 55 mrlje od ruæa za usne 141, 282, 310, 356, 373, 384 mrlje od senfa 87 mrlje od tinte, uklanjanje alkoholom 36 brusnim papirom 61 lakom za kosu 142 maslacom 170 mlijekom 176 octom 213, 343 odstranjivaËem laka za nokte 189 pastom za zube 384 pomoÊu WD-40 373 πkrobnim braπnom 332 mrlje od trave 359 mrlje od tvrde vode 193 mrlje od umaka od rajËica 346, 373 mrlje od vina 359 mrlje od voÊnog soka 213 mrlje od vode, uklanjanje octom 199 pastom za zube 384 pepelom 236 pomoÊu soli 307 sodom bikarbonom 298 vazelinskim gelom 357 voskom za poliranje automobila 361 mrlje od znoja, uklanjanje aspirinom 48 limunima 161 octom 213 pomoÊu soli 312 sodom bikarbonom 303 mrtve stanice koæe, uklanjanje 168, 314 muËnina u voænji, ublaæavanje 368 muhe, suzbijanje kartonski tuljci za 117 lak za kosu za 141 pojaËana πiroka samoljepljiva traka za 275 samoljepljiva traka za 280 πeÊer za 331

N nabori na koπuljama 143, 211 nabori na odjeÊi 118, 211, 212 nadutost 292, 391 kuÊni ljubimci 107 nagorene mrlje na odjeÊi 211, 333 najlon, izum 179 najlonske Ëarape 178-182 poderana oËica na 141, 150 u domaÊinstvu 17, 146-149 u kuhinji 150 u vrtu 25, 151 za spremanje 29 za πivanje 149 za ≈uradi sam√ majstore 33, 150-151 nakit ËiπÊenje aluminijskom folijom 40 gaziranom mineralnom vodom 174 keËapom 121-122 octom 196 pastom za zube 386 pivom 240 sodom bikarbonom 299 tabletama za ËiπÊenje zubnih proteza 337 tekuÊinom za ËiπÊenje prozora 339 votkom 362 od dugmadi, izrada 83 pakiranje i noπenje na put 281 pokidan nakit 145 popravljanje 150 spremanje 138, 145 za igru 265, 276 zapetljani lanËiÊi 145, 281, 288, 338 zaπtita od tamnjenja 148 naljepnice na branicima automobila 274 skidanje 130, 168, 198, 326 naljepnice za ispisivanje adresa 147, 176, 326 naljepnice na djeËjem biciklu 101 na lijekovima 147 uklanjanje biljnim uljem 345 gorivom za upaljaËe 55 gumicom za brisanje 96 maslacom od kikirikija 122 octom 195 odstranjivaËem laka za nokte 190 pomoÊu WD-40 137, 372 suπilom za kosu 326 uljem za kupanje 347 vidi takoer naljepnice za ispisivanje adresa

*

za hranu ili za πkolski pribor 273 za posude s otrovnim sadræajem 147 za sportsku opremu 147 zaπtita od kiπe 147 namirnice, obrada i priprema 293 naoËale ËiπÊenje 85, 206 popravljanje 150, 390, 391 zaπtita od boje za kosu 41 naranËe 184 naslage od sapuna, uklanjanje 207, 220, 330 nauπnice 145, 184, navlaka za dasku za glaËanje 230 nehrajuÊi Ëelik, ËiπÊenje balzamom za kosu 271 bebi uljem 80 boraksom 57 braπnom 80 ËeliËnom vunom 77 gaziranom mineralnom vodom 175 octom 194 sodom bikarbonom 295 nematodi, suzbijanje 331 neugodni mirisi od znoja, uklanjanje 204, 301, 359 nevidljiva tinta 159, 305 nevidljivi crteæ 327 nokti na nogama gljiviËno oboljenje 52, 358 lakiranje 290, 323 nokti ojaËavanje 168 popravljanje 150 vidi takoer lak za nokte nokti, njega 162, 168 note, dræanje 263 novËanici, zaπtita πavova 274 novine 24, 180, 185-188, 230 noæevi klizaljki, zaπtita 65 noæevi korice 116 uklanjanje hre s 165

NJ njega koæe vidi suha ili ispucala koæa; mrtve stanice koæe, uklanjanje; kozmetiËke maske i tretmani za lice

O oblaganje polica 339, 381 oblozi, hladni ili topli 132, 364 obojene povrπine, uklanjanje tragova plijesni s 98 obrve, njega 53, 355 obuÊa skejtera 278

399


KAZALO POJMOVA

*

ocat 194-219 balzamiËki 202 jeste li znali 197, 202, 205, 207, 213 kupovanje 195 oko kuÊe i na izletu 27, 214-215 u domaÊinstvu 194-197 u garaæi 198 u kuÊnoj ljekarni 204-207 u kuhinji 199-204 u kupaonici 207-209 u vrtu 215-217 upozorenja 196, 198, 208, 209 za ËiπÊenje 23 za kuÊne ljubimce 217-218 za odræavanje namjeπtaja 198-199 za pranje i odræavanje rublja 207, 209-212 za uklanjanje mrlja 212-213 za ≈uradi sam√ majstore 33, 218-219 za vodoinstalaterske poslove 11 za zdravlje i ljepotu 21 oËi, njega 73, 132, 271 odbljesak sunca, smanjivanje 77, 236 odËepljivaË odvoda 189, 357 odËepljivanje boce 78, 173 odjeÊa na vjeπalicama, prekrivanje 245, 249 odjeÊa modni dodatci, spremanje 136 spremanje sezonske odjeÊe 285 vreÊe za vjeπanje 105, 255 za poklanjanje 255 odleivanje 33 odresci, oznaËavanje naËina pripreme 68 odræavanje barke 375, 376 odstranjivaË laka za nokte 189-191 odstranjivaËi πminke 176, 270, 329, 353 odvijaËi 85, 129, 241 odvikavanje djeteta od pelena 367 odvlaæivaËi, kako ih napraviti 156, 344 odvodi kako izvaditi vrijedne predmete iz 391 odËepljivanje boraksom 57 gaziranim sokovima 56 octom 11, 195 pomoÊu soli 315 sodom bikarbonom 11, 293 tabletama za ËiπÊenje zubnih proteza 338 odvodna cijev oluka, odËepljivanje 65 ogrebotine na kuÊanskim aparatima 126 na namjeπtaju 198, 361

400

na plastici kontrolne ploËe automobila 81 na radnim plohama 295 na ruËnom satu 190 okot kuÊnih ljubimaca, kutija za 136 okviri za slike namjeπtanje 78, 96 od CD-ova 63 popravljanje 275 ukraπavanje 184, 191 olovke 191-192 πiljenje olovaka 91 omekπivaË rublja 192-193 omekπivaË rublja u listiÊima 16, 22, 220-222 omotnice 147, 222 opasaËi, spremanje 155 opekline 144, 299, 349 opekline od sunca na mladim stablima, sprjeËavanje 43 opekline od sunca, ublaæavanje Ëajem 72 jogurtom 107 majonezom 168 mlijekom 176 octom 205 sodom bikarbonom 299 vlaænim bebi maramicama 353 oprema za golf 80, 88, 116 odræavanje 375 oprema za hitne sluËajeve na cesti 249 oprπnjaci 140, 256, 283 orezivanje 135 ormari i ormariÊi pravljenje reda u 139 vlaæni/pljesnivi 129, 196, 238, 297 ose, suzbijanje 42, 251, 252, 375 osip uzrokovan toplinom 300 ostatci hrane, umatanje 38, 45 ostatci tijesta, ËiπÊenje 310 osvjeæavajuÊi ruËniËiÊi za putovanje 368 osvjeæivaË prostora od naranËe 184 osvjeæivaË prostora mirisne vreÊice 324, 367 od agruma 184 osvjeæivaËi daha 162, 180, 205, 315 vidi takoer vodica za ispiranje usta osvjeæivaËi prostora od ekstrakta vanilije 349 od filtra za kavu 85 od limuna 159 od loptica od vate 350 od naranËi 184 od octa 195 od omekπivaËa za rublje u listiÊima 221 od sode bikarbone 297 od soli 308 od zaËina 378

oπtrice pile, podmazivanje 284 oπtrice pile, spremanje 47 oπtrice ruËne pile, zaπtita 65 otapala, rukovanje 267 otrovi, oznaËavanje 147 otvaraËi za boce 223 otvaraËi za limenke, ËiπÊenje 226, 389 otvor za izlijevanje, izrada 77 ovce, kako ih otjerati 389 ovlaæivaËi zraka ËiπÊenje i osvjeæavanje mirisa 159, 219, 304 kako ga napraviti 159 oznaËavanje biljaka 157, 250, 336, 352 oznaËivaËi stranica u knjizi 95, 223, 317, 318, 336 oæbukani zidovi 71, 219

P paketi, otvaranje 223, 335 palaËinke, mekane 174 palice za hokej 277 papar 224-225 papirnate vreÊice 228-233 u domaÊinstvu 228-230 u kuhinji 19, 230-231 u vrtu 232-233 usporedba s plastiËnim vreÊicama 229 za ≈uradi sam√ majstore 232 za djecu 31 papirnati kuhinjski ubrusi 137, 225-227 papirnati tanjuri 31, 227 parfem 349, 355 parkiranje u garaæu 341 pasta za ribanje 203 pasta za zube 23, 301, 384-386 patentni zatvaraËi 234 podmazivanje balzamom za usne 53 olovkama 192 ploËica za potezanje 317 regeneratorom za kosu 270 sapunom 284 πamponom 328 WD-40 za 371 pauci, suzbijanje 164 pauËina, ËiπÊenje 104 peÊ na drva, ËiπÊenje staklenih vrata 235 pecivo, odræavanje toplim 38 peckanje nakon brijanja 72, 300 peÊnice, ËiπÊenje 186, 200, 309 peËenje kruha posude 67, 154 struganje zalijepljenog tijesta 325

*


KAZALO POJMOVA peËenje mesa omekπavanje mesa 54 peËeni svinjski but 56 peËeno pile 102 pelene za jednokratnu upotrebu 234-235 pelenski osip 300, 355 pepeljare 47 pepeo 41, 235-236 pergola od ljestava 166 perilice rublja 108, 217, 355 buËan rad 342 pernice, izrada 367 perut, sprjeËavanje 48, 163, 204, 300, 314, 359 pijesak 81, 237 pijesak za maËke 26, 237-239 pile, peËenje 102 piljevina, uklanjanje 222 pite, peËenje 38 pivo 213, 239-240 pjenuπave kupke 329 pladanj za posluæivanje doruËka 110 plahte 240 kako ih odræati hladnima 81 planiranje izgleda vrta 66, 334 plastiËna ambalaæa od voÊa 241-242 plastiËna ambalaæa sa πtrcaljkom 243 plastiËna folija s jastuËiÊima 26, 32, 243-244 plastiËna prozirna folija za domaÊinstvo 245-246, 280 plastiËne boce 25, 27, 29, 33, 248-251 na putu 248-249 osvjeæavanje mirisa 286 rezanje 249 u domaÊinstvu 248 u vrtu 249-251 za ≈uradi sam√ majstore 251 plastiËne boce s rasprπivaËem 247 zaËepljenje 179 plastiËne posude za spremanje 25, 185, 241, 252 osvjeæavanje mirisa 381 plastiËne posudice od margarina 31, 252-253 plastiËne vreÊice 229, 254-259 na putu 259 rastopljene na kuÊanskim aparatima 190 spremanje 137, 248, 255 u domaÊinstvu 17, 254 u kuhinji 19, 256-257 u vrtu 25, 258 usporedba s papirnatim vreÊicama 229 za ËiπÊenje 256 za spremanje 29, 255 za ≈uradi sam√ majstore 33, 259 zabrane 258

*

*

plastiËne vreÊice, bojenje tjestenine 365 plastiËni poklopci 260 plastiËni stolnjaci 261 platnene cipele 384 platneni dræaË cipela 261 pletaËe igle, spremanje 118 pleteni namjeπtaj, obnavljanje izgleda 306 plijesan i snijeti ËiπÊenje boraksom 57 izbjeljivaËem 98 limunom 161 lopticama od vate 350 octom 195, 207, 208, 215 sodom bikarbonom 303 vodikovim peroksidom 360 voskom za poliranje automobila 360 na knjigama 82, 344 na siru 169, 312, 332 u kupaonici 98, 208 plinski plamenici, ËiπÊenje 388 plisirana odjeÊa, glaËanje 61 plitica za odlaganje kuhaËe 263 plitice za valjke za liËenje, oblaganje 45 podloge za miπ 262 podloge za pisanje s kvaËilom za papir 262 podmetaËi za Ëaπe i cvjetnjake 64, 77, 78, 260, 262, 263, 342 podmetaËi za tanjure 111, 226, 263 podovi, ËiπÊenje Ëajem 74 ËeliËnom vunom 76 gorivom za upaljaËe 55 gumicama za brisanje 96 octom 199 pomoÊu WD-40 372 popravljanje 150 punila 152, 325, 361 πkripanje 338 zaπtita 342 poklonËiÊi iznenaenja 119 poklopci na vatrostalnim posudama, priËvrπÊivanje 94 poklopci za staklenke 93, 263-264, 356 pokuÊstvo klimav namjeπtaj 104 ogrebotine 361 okretni kotaËiÊi 95, 101 podmetaËi 78, 263, 282, 342 premjeπtanje 40, 70 police od skejtborda 287 poliester, mrlje na 338 poliuretanski lak, ublaæavanje sjaja 370 pomagala pri bruπenju 66, 269, 341

pomagala za dosezanje teπko dostupnih predmeta 116, 351 pomagala za razvrstavanje papira 93, 94 ponËo za kiπu 259 popis za kupovinu 280 popravak djeËjeg bazenËiÊa 279 popravljanje æbuke 223 porculan ogrebotine 126 popravljanje 99, 176 uklanjanje mrlja s 189, 207, 296 porculan, ËiπÊenje 99, 207 porubi 211, 274, 285 posipanje braπnom 181, 316 posjekotine i ogrebotine 163, 359 posteljno rublje spremanje 106, 229 vidi takoer plahte posteri 231 posuda za branje voÊa 250 posuda za kapanje motornog ulja, za garaæu 113 posue od lijevanog æeljeza ËiπÊenje 175, 296, 310, 320 Ëaa na dnu, sprjeËavanje 285 premazivanje 345 sprjeËavanje hranja 85, 173, 226 posude s maËjim pijeskom 159, 256, 304 posue vidi lonci i tave posude za sadnju cvijeÊa 75, 157, 166, 242 vidi takoer cvjetnjaci viseÊe posude za cvijeÊe 242, 288 posue spremanje 227 vidi takoer porculan posudice za pravljenje leda 18, 115, 202, 265-266 poπtanske markice, razdvajanje 381 potpala 188 potpornji za penjaËice, improvizirani 124, 166, 390 povrtnice, zaπtita 92 pozivnice za zabavu 50 praÊenje autokarte tijekom voænje 263 praπak za pecivo, zamjena za 293 pravljenje balona 242, 289, 351 predmeti nepravilnog oblika, mjerenje 334 predmeti punjeni perjem, rastresanje 341 predmeti za popravak, oznaËavanje 176 pregaËe 381 preljevi i zaËini, kutijice za 139 preparati protiv zaËepljenosti diπnih putova 224 preparati za ËiπÊenje lica 163, 358

401


KAZALO POJMOVA presvlake na namjeπtaju, ËiπÊenje 348, 353 pribadaËe za kuÊnu ploËu za podsjetnike 184 pribor za jelo korice 116 podmazivanje 170, 272 pribor za prvu pomoÊ 137 ≈priguπivaË√ buke 342 prihrana biljaka bananama 54 Ëajem 75 koπtanim braπnom 233 krumpirima 132 mljevenom kavom 120 pepelom 236 pomoÊu soljenke 316 ricinusovim uljem 272 sodom bikarbonom 305 prijenos boje s drugih automobila 377 prijenosni hladnjaci 249 probavne tegobe 174 produæni kabeli, spremanje 109 prostirka za djeËje stolice za hranjenje 256, 261, 382 prostirka za vjeæbanje 342 prozori ËiπÊenje alkoholom 36 boraksom 67 novinskim papirom 186 odstranjivaËem laka za nokte 190 πkrobnim braπnom 334 izolacija 244 lupkanje 104 podmazivanje 53, 357 razbijena okna 101, 277 ukraπavanje 90, 126 zaπtita od smrzavanja 308 zaπtita tijekom bojenja i liËenja 188 prozorske rebrenice 71 prskanje masnoÊe 46, 64, 200, 311, 313, 333 prstenje, skidanje tijesnog pomoÊu balzama za usne 53 pomoÊu bebi ulja 80 pomoÊu regeneratora za kosu 270 pomoÊu tekuÊine za pranje prozora 339 pomoÊu vazelinskog gela 354 pomoÊu WD-40 371 pomoÊu zubnog konca 387 prstenovi za ubruse 388 prsti kako ih zaπtititi od ËekiÊa 113 zaglavljeni u boci 371 prtljaænik automobila, uklanjanje neugodnih mirisa 196 prva pomoÊ za vrt, aspirin 48

402

præenje u dubokoj masnoÊi 84 pseÊa igraËka za ævakanje 248 pseÊe kuÊice, zaπtita od kiπe 343 pseÊe zdjelice popravljanje 391 posudice za putovanje 252, 253, 368 pseÊi izmet ËiπÊenje 164 na cipelama 375 psi kako ih otjerati 217 neugodni mirisi 221 psorijaza 245 ptice hranilice za 114, 152, 155, 215, 250, 357, 365, 374 kako ih otjerati 42, 47, 51 primamljivanje 55 ptiËji izmet, ËiπÊenje 214 pumpice za nauljivanje 32, 266-268 plastiËna ambalaæa sa πtrcaljkom 243 punË, kako ga odræati hladnim 51 punjene igraËke 83, 90, 121 punjene igraËke ËiπÊenje 106, 221, 295, 333 obnavljanje punjenja 71, 90 purica, nadjev za 98 putni pribor 105, 230, 253, 353 puæevi golaÊi, suzbijanje aluminijskom folijom 42 kartonskim kutijama od mlijeka 114 pepelom 236 pivske klopke 240 plastiËnim posudama za spremanje 252 pomoÊu brusnog papira 61 pomoÊu gorke soli 88 pomoÊu soli 314

R rabljeni predmeti, steriliziranje 99 raËunala ËiπÊenje 194 miπ, ËiπÊenje 194 tipkovnica, ËiπÊenje 190, 353 tipkovnica, zaπtita 245 zaslon monitora, ËiπÊenje 220, 358 raËuni, slaganje 222 radijatori ËiπÊenje iza 325 pojaËanje uËinkovitosti 40 radne plohe ËiπÊenje 99, 175 mrlje i ogrebotine 295 zaπtita 113

radni stolovi pospremanje 154, 261, 264 sanduËiÊ za ulaznu i izlaznu poπtu 111 rajËice, dozrijevanje 102, 187 rasklopive vrtne stolice, popravljanje sjedalice 276 rastopljena plastika, uklanjanje 190 rasukaËi za tijesto 18 raπpice za nokte 62, 269 raπpice za nokte, ËiπÊenje 282 ravni redovi, sijanje 334 raænjiÊi, πtapiÊi od sladoleda kao 336 rebra na podnici kreveta, uËvrπÊivanje 95 reflektirajuÊa traka 283 reflektirajuÊe oznake na kolnim prilazima 63, 263 regenerator za kosu 270-271 reklamna poπta, nastanak 52 rezano cvijeÊe aranæiranje 132, 241, 282, 288, 389 dræaËi za 132, 241, 282, 389 kako produljiti vijek trajanja aspirinom 48 gaziranim sokovima 56 izbjeljivaËem 100 kovanicama 127 lakom za kosu 142 octom 215 πeÊerom 331 votkom 363 osvjeæavanje vode 267 pakiranje 61 suho cvijeÊe 58, 238 reænjevi Ëeπnjaka u marinadama 68 riba neugodni mirisi 122, 169, 292, 381 osvjeæavanje okusa 175 priprema 203 ribeæi, ËiπÊenje 79 ribiËki pribor kako razmrsiti ribiËki najlon 376 lakπe zabacivanje udice 347 mamci 42, 376, 391 mreæica za ribe 97 muπice 138 plovci 77 utezi za udice 125 ricinusovo ulje 271-272 riæa lijepljenje, sprjeËavanje 159, 346 podgrijavanje 144 zagoreni okus, eliminiranje 131 roendanske svjeÊice 290 rolo zastori, poderani 151 roπtilj ËiπÊenje 43, 223, 258, 305, 374 posuda za hvatanje masnoÊe s roπtilja 43 zaπtitita crijeva za plin na plinskome roπtilju 279


KAZALO POJMOVA rublje, pranje i odræavanje ≈hvatanje√ rublja koje ispadne iz perilice 342 ispiranje boje, sprjeËavanje 209 izbjeljivanje 161 mrlje na ovratnicima 129, 303 ocat za 209, 211-212 oËuvanje boje 224 osjetljivo i fino rublje 71, 161, 328 plastiËne boce s rasprπivaËem za 247 provjeravanje dæepova 156 putna ≈vreÊa√ za prljavo rublje 106 vidi takoer glaËanje ruËne torbice ËiπÊenje 329 spremanje 255 ruËni satovi, ogrebotine na 190 ruËnici, πareni 312 rukavice rukavica za poliranje 70 rukavice za ËiπÊenje 71 spremanje 125 suπenje 321 ruke, ËiπÊenje kremom za brijanje 129 krumpirima 132 maslacom 169, 170 maslinovim uljem 172 mlijekom 176 octom 204 pastom za zube 386 plastiËne vreÊice za 256 pomoÊu WD-40 372 πamponom 330 πeÊerom 331 sodom bikarbonom 292 uljem za kupanje 348 zrnima kave 121 ruke, njega limun za 162 mlijeko za 176 plastiËne vreÊice za 256 ricinusovo ulje za 271 ulje za kupanje za 348 vazelinski gel za 254 ruke, uklanjanje neugodnih mirisa 121, 169, 204, 259, 292, 386 ruksak, popravljanje/krpanje 387 rupe za vijke, smanjivanje 88 ruæe, prihranjivanje 75

S sagovi i otiraËi izgubljeni predmeti, pronalaæenje 179 klizanje, sprjeËavanje 93 podizanje vlakana 126

prikrivanje mrlja voπtanim bojicama 361 statiËki elektricitet, eliminiranje 192 u automobilu 198, 342 ulegnuÊa, uklanjanje 143 sagovi i otiraËi, ËiπÊenje i osvjeæavanje mirisa boraksom 57 kremom za brijanje 130 mrlje od tinte 332 mrlje od vina i masnoÊe 297, 307, 338 octom 197 pivom 240 pomoÊu soli 307 pomoÊu WD-40 373 sodom bikarbonom 297 πkrobnim braπnom 333 talkom 338 vlaænim bebi maramicama 353 salate vidi zelena salata samoljepljiva traka za prekrivanje 273 samoljepljiva traka, πiroka i pojaËana 11, 274-279 jeste li znali 275, 278 oko kuÊe i na izletu 27 za djecu 31, 278 za domaÊinstvo 16, 274-278 za sportsku opremu i boravak u prirodi 277-279 za ≈uradi sam√ majstore 33, 278-279 samoljepljive trake 280-283 pronalaæenje poËetka 69, 83, 317 u domaÊinstvu 280-282 u kuhinji 280 za djecu 31, 283 za sigurnost 283 za ≈uradi sam√ majstore 283 saonice od kartona 112 saonice, nanoπenje voska 362 sapun 284-285 kuÊne proizvodnje 87, 285, 364 obnavljanje mirisa sapuna 91 produljenje vijeka trajanja 319 tekuÊi sapun 87 za vanjsku slavinu 183 sat od CD-a 64 sendviËi, topli 38 senf 21, 285-286 selotejp vidi samoljepljive trake sigurnosni reflektirajuÊi stupiÊi 263, 283 sigurnost djece onemoguÊavanje otvaranja ormariÊa 94 sigurna ograda 389 uoËavanje u gomili 50 zaπtita elektriËnih utiËnica 283

*

*

sijanje sjemenki 77, 124, 250, 269, 283, 288, 334 aluminijska folija za 42 kartonske kutije od jaja za 118 kartonske kutije od mlijeka za 116 kartonski tuljci za 118 ljuske od jaja za 103 plastiËne posudice od margarina za 253 ocat za 216 sir rezanje 91, 387 ribanje 346 spremanje 365 sprjeËavanje plijesni na 169, 312, 332 topli sendviËi 38 sitan novac, noπenje 139 sjaj na odjeÊi 212 sjedalice pletenih stolica 304 sjeme, rasada klijaliπte 42 klijanje 216 sijanje sjemena 77, 124, 250, 269, 283, 288, 334 trljanje brusnim papirom 214 valjanost starih sjemenki, provjera 226 zalijevanje 267 zaπtita 124, 242 skejtbordi 271, 287 skijaπka maska 132 skijaπka oprema 278, 279, 325 skije, uklanjanje voska s 175, 325 sklopivi zasloni, obnavljanje 339 sladoled 84, 246, 253, 323, 365 sladoled u kornetu, kapanje 38, 123, 290 slagalica, izrada 339 slamke 288-289 slanina, peËenje u mikrovalnoj peÊnici 225 slavine kapanje 334 zaπtita vanjske slavine 188 slikarska paleta 45, 265, 324 slike, dræaË za 111, 119 slike, postavljanje 45, 265, 324 sljezovi bomboni 131, 290, 333, 366 sluπni aparat, ËiπÊenje 376 smei πeÊer, omekπavanje 39, 102, 290 smola, uklanjanje s koæe 170 smrad dima, uklanjanje 195, 211, 299 snijeg i led igre na snijegu 362 odleivanje 303 pokretanje automobila na 188, 237, 238, 249, 343 zaπtita osvrtnih zrcala na automobilu od 247

403


KAZALO POJMOVA zaπtita prozora od 198, 247 zaπtita vjetrobranskog stakla automobila od 36, 198, 232, 247, 308 snjegoviÊ, ukrasni 157, 227 snjeæne pahuljice, izrada 89 sobne biljke ËiπÊenje 54, 168, 326, 328 kutija koja reflektira sunËeve zrake 42 mamljenje gujavica u 132 podloge 262 podmetaËi 85, 260, 264 presaivanje 288 prskanje vodom 124, 347 suzbijanje πtetnika 133 tonik za 182 umjetne, ËiπÊenje 326 zalijevanje 174, 234, 267, 334, 342 soda bikarbona 292-305 oko kuÊe i na izletu 26, 305 rok trajanja 298 u domaÊinstvu 296-299 u kuÊnoj ljekarni 299-300 u kuhinji 18, 218-292 za ≈uradi sam√ majstore 32, 303-304 za ËiπÊenje 22 za djecu 30 za kuÊne ljubimce 304-305 za njegu i pranje rublja 302-303 za vodoinstalaterske poslove 11 za zdravlje i ljepotu 20, 299-302 sok od rajËica 291 sol 315-316 jeste li znali 307, 308, 312, 313, 315 obojena sol 316 previπe soli u juhama ili varivima 102, 131 u domaÊinstvu 306-309 u kuhinji 19, 309-313 u kupaonici 314-315 u vrtu 25, 314 za ËiπÊenje 23 za pranje i odræavanje rublja 313 sol i papar, rasipanje 280 soljenke 148, 316 spajalice 316-317 spajalice na oprugu 318 spajanje predmeta kvaËicama za rublje 114 spajanje stolova 152 spojiπta cijevi, podmazivanje 348 spojiπta ispunjena masom za brtvljenje, zaglaivanje 143 sportska oprema oznaËavanje 147 spremanje 112 sportska torba, osvjeæavanje mirisa 221 sportske Ëarape 211, 358

*

*

404

spremanje i razvrstavanje, pomagala aluminijske posude za spremanje 46 cjedila 65 izolir-trake 101 kartonske kutije 111, 113 kartonske kutije od jaja 115 kartonski tuljci 118 kolutovi za zavjese 125 kutije za cipele 136 kutije za vlaæne bebi maramice 136, 137 kvaËice za rublje 139-140 limene kutijice od bombona 145 limenke 152, 153 limenke od kave 154-156 najlonske Ëarape 180, 181 plastiËna ambalaæa od voÊa 241 plastiËne boce 248 plastiËne posude 252 plastiËne posudice od margarina 252 plastiËne vreÊice 137, 255, 258 plastiËne vreÊice za zamrzivaË 367 platneni dræaËi za cipele 261, 262 plitice za pravljenje leda 265 podloge za pisanje s kvaËilom 262, 263 poklopci za staklenke 263, 264 spremnik za gorivo, toËenje 259 spuævasti bomboni 131, 290, 333, 366 spuæve 69, 295, 307, 318-319 ≈spuævice√ za ribanje od starih najlonskih Ëarapa 181 spuævice za pranje posua s deterdæentom, spremanje 241 spuævice za pranje posua, neugodni mirisi 295 srebro ËiπÊenje aluminijskom folijom 39 bananama 54 keËapom 122 krumpirima 132 mlijekom 175 octom 196 πkrobnim braπnom 333 πpagom 334 sprjeËavanje tamnjenja 39, 128, 132 sredstva protiv znojenja 204, 301, 359 sredstvo za ËiπÊenje peÊnica 320-321 stabla povezivanje 65 zaπtita 42, 43 staklenik, mali 352 staklenina mineralne naslage 337 pakiranje i selidba 185 pranje 99, 200, 209, 310, 321, 337, 362

razdvajanje zaglavljenih Ëaπa 345, 347, 370 sigurno dræanje 95 spremanje 111 staklenke 31, 321-322 uklanjanje mirisa/steriliziranje 203, 379 zapeËeni poklopci na 62 staklenke s medom, kapanje 264 stalak za cvijeÊe 153 stalak za ruËno izraene pokrivaËe, ljestve kao 166 stalak za suπenje, kiπobran kao 124 staraËke pjege 162, 206 statiËki elektricitet, prianjanje odjeÊe i praπine 192, 220 stepenice, mraËne 283 stiropor 323 vidi takoer stiroporske kutije stiroporske kutije 324 stisak, ojaËavanje 318 stol za previjanje 104 stolno rublje plahte kao 240 spremanje 118 vidi takoer plastiËni stolnjaci stolovi, improvizirani 166 stolovi, spajanje 152 stolovi, zaπtita gornje plohe 93, 262, 281 stopala, njega aspirin za 48 balzam za proËiπÊivanje diπnih putova za 52 Ëaj za 74 jestivo ulje za 345 limuni za 163 maslac za 169 soda bikarbona za 301 πampon za 329 teniske loptice za 341 tvrda koæa, omekπavanje 48 ulje za kupanje za 347 zaËini za 278 vidi takoer atletsko stopalo straænja signalizacijska svjetla, popravljanje 101 strojevi za pranje posua, ËiπÊenje i uklanjanje neugodnih mirisa 201, 203 strop buπenje u 189 liËenje 260 mrlje na, ËiπÊenje 126, 129 stropni ventilatori 104, 218, 317 strugalice za led 325 stupovi ograde, uËvrπÊivanje 390 stupovi za maËke 343 sudoperi i umivaonici, ËiπÊenje boraksom 57 braπnom 60


KAZALO POJMOVA izbjeljivaËem 99 octom 207 pastom za zube 386 sodom bikarbonom 299 upadanje otpada u odvod, sprjeËavanje 241 vidi takoer porculan; nehrajuÊi Ëelik, ËiπÊenje suha ili ispucala koæa 254 vidi takoer kozmetiËke maske za lice suho cvijeÊe 58, 238 suho πamponiranje 384 kuÊni ljubimci 82, 304, 332 suho zaËinsko bilje 238 suknje spremanje 255 uklanjanje sjaja s 212 sunËani sat 112 suπila za kosu 325-326 suπilice rublja 342 suzbijanje nametnika na domaÊim æivotinjama vidi domaÊe æivotinje svijeÊe 326-327 aranæman za stol 46 kapanje voska 63, 380 paljenje 69 postavljanje u svijeÊnjake 218 produljenje vijeka trajanja 381 roendanske svjeÊice 290 spremanje 173 ukrasna svijeÊa 114 svijeÊnjaci 102, 189 svinjski but, peËenje 56 svjeÊice obnavljanje 377 zapeËene 377 svjetlo, pojaËavanje pomoÊu reflektirajuÊeg sjenila 43, 44, 152 svrbeæ 205, 383 svrdla, spremanje 96

© πablone za krugove 64 πampanjac, otvaranje 78 πampon 328-330, 355 πampon za bebe 355 πator, popravljanje 278, 387 πeÊer 248, 316, 331-332 smei, omekπavanje 39, 102, 290 πeÊerni Ëetinaπi 133, 379 πibice, zaπtita od vlage 43 πivaÊe igle oπtrenje 61 spremanje 96 uvlaËenje konca u 148 πivaÊi pribor slaganje 145, 252 za hitne popravke 138, 145

πivaÊi strojevi, ËiπÊenje 227, 389 πivanje, razni naËini ËaËkalice za 69 listiÊi omekπivaËa za rublje za 221 pojaËana πiroka samoljepljiva traka za 274 samoljepljiva traka za 282 sapun za 285 zubni konac za 387 πkampi, ËiπÊenje 223 πkare ËiπÊenje 196 oπtrenje 39, 77 podmazivanje 272 spremanje 153 πkolska ploËa, ËiπÊenje 342, 374 πkolski pribor, oznaËavanje 177 πkrobno braπno 332-334 πljokice, lijepljenje 69 πminka 354, 369 πpaga 333, 334-335 πpinat, pranje 311 πtakori, suzbijanje 77 πtapiÊi od sladoleda 335-336 πtednjaci, ËiπÊenje 295, 388 πtipaljke za glaËanje kose, ËiπÊenje 190, 320 πtitnici za koljena 262, 324, 342 πtrikaÊe igle, spremanje 118

T tablete za ËiπÊenje zubnih proteza 337-338 tablete, gutanje 169 tacna za posluæivanje doruËka u krevetu 110 talk 338 tamnjenje, Ëaj za 73 tam-tam bubnjevi 109 tapetarski ËavliÊi 113 tapete 339 ËiπÊenje 131, 296 skidanje 192, 219 tava za præenje, priruËna 43 tekuÊina za ËiπÊenje prozora 9, 10, 339-340 tekuÊina za grgljanje i ispiranje usta 205, 301 tekuÊine, oznaËavanje koliËine u posudi 95 telefoni ËiπÊenje 36 djeËji 66, 145 podizanje sluπalice prljavim rukama 256 telefonski brojevi, oznaËavanje 281 telefonski imenici, oznaËavanje vaænih brojeva 281 televizor, statiËki elektricitet 192

tenisice ËiπÊenje 76 osvjeæavanje mirisa 221, 237, 302, 308 teniske loptice 341 tepison, ostatci 16, 342-343 termosice 203, 294, 337, 378 termostat, oznaËavanje postavki 146 testiranje tla 216 tetovaæe, uklanjanje privremene 130 teæina u æelucu 174 tijesto za kekse, rezanje 181, 263, 321 tijesto za modeliranje 310 tipke klavira, ËiπÊenje 96, 168, 196, 298, 384 tjemenjaËa 81, 300 tjestenina 346 raznobojna 365 tkanine antikne tkanine, spremanje i Ëuvanje 173 Ëijanje 149 izlaganje 166 ostatci, spremanje 118 ≈postarivanje√ 74 toaletni papir kada je izumljen 117 kako ga oËuvati suhim na kampiranju 156 topli oblozi 234 toster, rastopljena plastika na 190 tragovi ljestava na zidovima 71 tragovi od toplih predmeta na namjeπtaju, uklanjanje 236, 298 tragovi voπtanih bojica, uklanjanje ËeliËnom vunom 76 gorivom za upaljaËe 55 gumicom za brisanje 96 majonezom 168 octom 212 pastom za zube 386 pomoÊu WD-40 374 sodom bikarbonom 297 travnjak, njega 88 posuda za sijanje 156 treπnje, ËiπÊenje od koπtica 317 tuËeno vrhnje 312 tuπ, ËiπÊenje 80, 208, 299, 360 tuπ, na kampiranju 108 tuπ, oznake na slavini 146

U ublaæavanje zaËepljenosti diπnih putova 206, 286 ubodi i ugrizi insekata, ublaæavanje aspirinom 49 balzamom za proËiπÊivanje diπnih putova 52 lukom 165 mlijekom 176

405


KAZALO POJMOVA octom 207 pomoÊu soli 308 pomoÊu WD-40 376 sodom bikarbonom 300 tekuÊinom za ËiπÊenje prozora 340 ubrusi, platneni 105 udaraljke 91 udlage za hitne sluËajeve 209, 335 udovi u gipsu, ublaæavanje svrbeæa 302 ugljeni briketi 344 uholaæe 66, 188 uklanjanje gume za ævakanje iz dlake kuÊnih ljubimca 330 iz kose 55, 236, 295, 347, 372 s drvenih povrπina 122 s odjeÊe 144 sa sagova 347 uklanjanje mrlja octom 212-213 pomoÊu Ëetkica za zube 79 pomoÊu kistova 124 pomoÊu plastiËnih boca s rasprπivaËem 246 pomoÊu plastiËnih vreÊica za zamrzivaË 368 tekuÊinom za pranje prozora 339 vodikovim peroksidom 359-360 uklanjanje πkoljaka s barke 376 ukrasi od CD-ova 64 ukrasi za kosu 128, 191 ukrasi za lutkinu kuÊicu 83 ukrasi za prozor 64, 361 ukrasi za ulazna vrata 164 ukrasi za zabavu, postavljanje 254, 273 ukrasne posude 64 ukrasne vreÊice za poklone 230 ukrasni svjeÊnjaci za luËice 154 uljane slike, ËiπÊenje 131 ulje 281, 303, 345 ulje u spreju 27, 346-347 ulje za kupanje 80, 347-348 ulje za masaæu 272 uloπci za Ëizme 76, 117, 248 umaci premazivanje jela 123 priprema 144 umaci za salatu 32, 144 umatanje poklona izolir-trakom 101 papirnatim vreÊicama 230 spremanje papira za umatanje 178 stranicama iz Ëasopisa 76 u viπe kutija 110 ukrasi od æica za ËiπÊenje lule 389 umjetna sluz, izrada 58 umjetno cvijeÊe 58, 228, 306 umjetno cvijeÊe od svile, ËiπÊenje 271, 282 upute za upotrebu vrtne opreme 258 upute, spremanje 258

406

usisavanje dijelovi koji zapinju 356 kvaËica za kabel 140 napuknuto crijevo usisavaËa 275 pomagala za dosezanje teπko dostupnih mjesta 116 uπteda vremena 97 vreÊice, ponovna upotreba 273 zaËepljen usisavaË 352 ustajali mirisi 196, 238, 268, 296, 297, 344, 381 uπi 168 uteg za papire s otiskom djeËjeg stopala 252 uteg za suncobran 251 utezi za papir 128, 149, 252 utezi za vjeæbanje 251 uvijaËi za kosu, ËiπÊenje 190, 320 uæe za suπenje rublja od pojaËane πiroke samoljepljive trake 279

V vanilijin ekstrakt 349 vanjski drveni podovi 215, 304 vaπarska igra 154 vata 350 vatra dim i smrad 158 paljenje 116, 117, 232, 327 vaze ËiπÊenje 10, 203, 237, 306 napukle 254 vazelinski gel 354-357 u domaÊinstvu 356 za ≈uradi sam√ majstore 367 za zdravlje i ljepotu 21, 354-355 veliËina πeπira, smanjivanje 85 venecijaneri 71, 194, 221, 309 venecijaneri ËiπÊenje 36, 71, 194 potezna πpaga, sprjeËavanje zapetljavanja 125 vezice za cipele popravljanje 148 rasplitanje 333, 338 za hitne sluËajeve 297, 388, 390 vijci na πarkama, popravljanje 70 vijci lijepljenje na samoljepljivu traku 383 podmazivanje 63, 284 zatezanje otpuπtenih vijaka 150 vilinska krila 352 vinilne podne obloge, lijepljenje 44 vinilne presvlake na namjeπtaju, obnavljanje 348 vino mrlje od vina 212, 297, 307, 359 mrvice Ëepa u 84 zamrzavanje 266

*

vinski kamen (kiseli kalijev tartarat) 133 visak od kljuËeva 184 viseÊi stalak za posue od ljestava 186 vitraj, izrada 169 vjeπalica za kravate od klinova za golf 88 vjeπalice za odjeÊu 351-352, 151 vjetar, suha koæa 53, 355 vjetrobranska stakla automobila ËiπÊenje 174 sprjeËavanje πirenja naprsnuÊa 150 zaπtita od smrzavanja 36, 232, 247, 308 vjeverice, kako ih otjerati pomoÊu aluminijskih posuda 47 pomoÊu balona 51 pomoÊu vazelinskog gela 357 pomoÊu æiËane mreæe 389 vjeæbe jaËanja 318 vlaga, smanjivanje 129 vlaæne maramice za dojenËad 353, 364 voÊe dozrijevanje 102, 187, 230, 257 oËuvanje boje rezanog voÊa 312 pranje 203 spremanje i Ëuvanje 65 voÊke, zaπtita 47, 258 voÊke 47 voÊne muπice, suzbijanje 37, 202 vodene boje 297 vodene kozice 383 vodica za ispiranje usta 74, 162, 301, 358-359 vodikov peroksid 359-360 vok, ËiπÊenje 310 vosak svijeÊa, uklanjanje 198, 356, 380 vosak za poliranje automobila 360-361 vosak, uklanjanje 325 voπtane bojice 361 voπtani papir 362 votka 362-363 vrata kabine za tuπiranje, ËiπÊenje 193, 208, 220 vrata lupanje 104, 335 postavljanje 128 πkripanje 130, 326, 346, 357 vreÊa za liπÊe, kako je dræati otvorenom 140 vreÊa za spavanje kako je oËuvati suhom 43 mekana prostirka 244 vreÊe za smeÊe pojaËavanje 116 zatvaranje 260 vreÊica za glazuru 38, 366 vreÊice za led, probuπene 151


KAZALO POJMOVA vreÊice za spremanje hrane, zatvaranje 139, 274 vreÊice za zamrzivaË 364-369 oko kuÊe i na izletu 27 u domaÊinstvu 17, 364-365 u kuhinji 19, 365-366 u prirodi i na putu 367-368 za djecu 31 za spremanje 367 za zdravlje i ljepotu 369 vrijedni predmeti, sigurno Ëuvanje 234, 341 vrpce, raπËijane 149 vrtna prskalica 250 vrtne garniture ËiπÊenje 215, 375 ≈krpanje√ jastuËiÊa 101 plastiËne 100, 305 popravak sjedalice 277 vrtne mreæe, uËvrπÊivanje 250 vrtne prskalice 250 vruÊina, rashlaivanje 247, 289, 368 vunena odjeÊa moljci 191, 379 nagorena 61 obnavljanje oblika 230 spremanje 133 vidi takoer dæemperi; deke i pokrivaËi

*

W

*

WD-40 11, 370-377 jeste li znali 371, 373, 374, 377 oko kuÊe i na izletu 27, 375-376 u domaÊinstvu 370-372 u garaæi 377 u vrtu 25, 374-375 upozorenja 370, 377 za ËiπÊenje 23, 372-374 za zdravlje 376

Z zaËini 139, 172, 378-380 zaËini, noπenje na put 289 zaËinsko bilje suho zaËinsko bilje 97, 231 za suzbijanje insekata i πtetnika 233 zamrzavanje 266 zaËinsko bilje, zaπtita ostalih biljaka u vrtu 380 zadah vidi osvjeæivaËi daha; vodica za ispiranje usta zahodi ËiπÊenje boraksom 58 gaziranim sokovima 56 octom 208

plastiËnim vreÊicama 256 pomoÊu WD-40 373 sodom bikarbonom 299 tabletama za ËiπÊenje zubnih proteza 338 vodicom za ispiranje usta 359 hranje vijaka, sprjeËavanje 148 kondenziranje vlage na vodokotliÊu 243 odËepljivanje 257, 352 πtedljivo ispiranje 248 vidi takoer kupaonice, ËiπÊenje zahodska daska, popravljanje 277 zakrpe, priËvrπÊivanje glaËalom 41 zaljevaËe 249 zamrzavanje, razni naËini 381 odmrzavanje 381 papirnati ubrusi za 226 plastiËni poklopci za 260 stiropor za 323 u limenkama od kave 155 u plastiËnim posudicama od margarina 253 u posudicama za pravljenje leda 265-267 zamrzivaËi 120, 380-381 mrlje od hrane 87 zanoktice, kako ih zalijeËiti 245 zapaljenje masnoÊe 131, 238, 295, 312 zaslon televizora, praπnjav 192, 220 zaπtita biljaka aluminijskim limenkama 157 ËaËkalicama 70 gumama 92 kartonskim kutijama od mlijeka 114 kartonskim tuljcima 118 kiπobranima 124 plastiËnim vreÊicama 258 plastiËnom ambalaæom od voÊa 242 plastiËnom folijom s jastuËiÊima 243 stiroporom 323 zaËinima 380 æiËanom mreæom 389 zaπtita od praπine jastuËnice kao 105 kartonske kutije kao 111 zaπtitna prostirka prilikom liËenja 382 zaπtitne naoËale 71, 386 zavjese 97 porubi, optereÊivanje 125 zaπtita od praπine 142 zavjese od Ëepova 78 zavjese za tuπiranje 381-382 ËiπÊenje 98, 207, 301 lagano zatvaranje 270

plastiËni stolnjaci kao 261 popravljanje 275 zavoji kako ih odræati suhima 50 privremeni 274 zdjela za mijeπanje, plastiËna vreÊica kao 257 zdjela za salatu, improvizirana 38 zdjela za tjesteninu, zagrijavanje 64 zelena salata oËuvanje svjeæine 160, 312 pranje i suπenje 105, 257 zidna zastavica 105 zidovi od opeke, ËiπÊenje 197 zidovi, ËiπÊenje 131 zlatne ribice, nametnici na 309 zmajevi 230, 232, 246 zobene pahuljice 383-384 zrcala ËiπÊenje 36, 57, 75 osvrtna zrcala 258, 277 popravak izgrebanih dijelova 40 sprjeËavanje zamagljivanja 104, 288, 330 zubna pasta 23, 301, 384-386 zubne proteze, ËiπÊenje 75, 285 zubni konac 387 zubobolja 378 ≈zujavac√, izrada 119 zveËke 127, 138 zvonËiÊi 387 zvrk od CD-a 64

Æ æarulje mijenjanje vruÊe æarulje 134 podmazivanje navoja 53, 357 skidanje razbijene æarulje 132, 187, 284 spremanje 111 æetoni za poker 83 ægaravica 391 æice gitare 370 æice za ËiπÊenje lule 388-389 æiËana mreæa za ograde 389-390 æiËane vezice presvuËene plastikom 390-391 æivice, πiπanje 334 ælice za sladoled 287-288 æohari, suzbijanje limunima 161 pomoÊu WD-40 371 pumpicama za podlijevanje peËenja 267 πeÊerom 331 πkrobnim braπnom 334 æuljevi 52, 206 ævakaËe gume 391

407


NeobiËne primjene sasvim obiËnih stvari Naslov izvornika Extraordinary Uses for Ordinary Things ∂ 2007 The Reader’s Digest Association Limited Copyright ∂ za hrvatsko izdanje Grupa Mladinska knjiga, 2007.

Za nakladnika Zdravko Kafol Urednica Ivanka Borovac Prevela s engleskoga Kristinka Metzger

Ilustracije postupaka ∂ Bryon Thompson

Lektura i korektura Ana KrupiÊ

Crteæi ∂ Chuck Rekow

Priprema za tisak GrafiËki studio Miπ

Napisali Marilyn Bader, Serena Harding, Beth Kalet, Kathryn Kasturas, Michael Kaufman, Steven Schwartz, Anita Seline, Angelique B. Sharps, Delilah Smittle i Amy Ziffer

GrafiËko oblikovanje Sonja ÆupanËiÊ

Fotografije Gary Ombler, Michal Kaniewski (Ad-Libitum) Naslovnica Ian Atkinson Ime Reader’s Digest i Pegazov znak zaπtitila je tvrtka The Reader’s Digest Association, Inc., Pleasantville, New York, SAD

Tisak MKT Print, 2008. ISBN 978-953-14-0260-6 CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu pod brojem 656344

Sva prava zadræana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, pohraniti ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroniËki, mehaniËki, fotokopiranjem, snimanjem ili drukËije bez prethodnog pisanog dopuπtenja vlasnika autorskoga prava.

NAPOMENA Informacije sadræane u ovoj knjizi pomno su prikupljane i poduzeto je sve da se osiguraju toËnost i sigurnost. Ni autori ni Reader’s Digest Association Limited ne prihvaÊaju odgovornost ni za kakve pretrpljene ozljede, πtetu ili gubitke nastale uslijed pridræavanja uputa iz ove knjige. Prije no πto zapoËnete bilo koji postupak na temelju informacija iz ove knjige, pomno prouËite informaciju i pobrinite se da ju potpuno razumijete. Uvaæite sva upozorenja i dijelove naslovljene ≈Oprez√. Testirajte svaku novu ili neuobiËajenu metodu obnavljanja ili ËiπÊenja prije no πto je primijenite u potpunosti, ili na veÊem podruËju ili na skupocjenim predmetima. Spominjanje bilo kojeg proizvoda ili web stranice u ovoj knjizi ne podrazumijeva obvezu. Sva spomenuta imena proizvoda i web stranice podloæni su promjenama i valja ih smatrati opÊenitim primjerima, a ne odreenim preporukama.


Uπtedite vrijeme i novac! UËinite neπto posve neuobiËajeno s uobiËajenim stvarima koje se veÊ nalaze na policama u vaπem domaÊinstvu. Ulaπtiti cipele PASTOM ZA ZUBE? Zaπto ne!? Njome moæete Ëistiti tipke klavira, prstenje s briljantima ili ukloniti mrlje od ruæa, pa Ëak i tinte. Knjiga NeobiËne primjene sasvim obiËnih stvari nudi tisuÊe zanimljivih naËina na koje moæete najbolje iskoristiti viπe od 200 stvari iz svakodnevne upotrebe.

* *

Alumi nijska folij *51 naËa primje in ne!

Upotrijebiti SOL za njegu koæe? I to moæete. Kao i za uklanjanje korova s vrtnih staza, sprjeËavanje stvaranja plijesni na siru, obnavljanje namjeπtaja od pletenog πiblja te za suzbijanje buha.

OËistiti raËunalo OCTOM? Bez problema. Isto kao πto njime moæete ukloniti naljepnice, obnoviti izgled koænatoga namjeπtaja, sprijeËiti najezdu mrava, uËvrstiti uglaËane crte na hlaËama te osvjeæiti rezano cvijeÊe.

Odstra n laka z jivaË a *36 naËnokte i primje na ne!

*

WD-40 a in *58 naeËne! primj

Prihraniti biljke SODOM BIKARBONOM? Da. Ili je upotrijebite da biste oËistili plastiËnu vrtnu garnituru, odstranili mrlje od znoja, uklonili neugodne mirise i odËepili zaËepljene odvode.

ske Najlon Ëarape a in *32 naeËne! primj

www.mozaik-knjiga.hr

Neobične primjene sasvim običnih stvari  

Neobične primjene sasvim običnih stvari

Neobične primjene sasvim običnih stvari  

Neobične primjene sasvim običnih stvari

Advertisement