Page 1


Za Tommyja, Billyja, Emmo in Katie – J. D.

Naslov izvirnika: MONKEY PUZZLE © za besedilo Julia Donaldson, 2000 © za ilustracije Axel Scheffler, 2000 Prvič izšlo leta 2000 pri založbi Macmillan Children's Books, London Zbirka VELIKE SLIKANICE Urednik Andrej Ilc

Vse informacije o knjigah Založbe Mladinska knjiga lahko dobite tudi na internetu: www. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.111-93-1 087.5

Ilustriral Axel Scheffler Prepesnil Milan Dekleva Tehnično uredila Sanja Janša Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2010 Predsednik uprave Peter Tomšič Glavni urednik Miha Kovač Natisnjeno v Italiji © za prevod in izdajo v slovenščini Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana 2010 Prvi natis, naklada 2500 izvodov

DONALDSON, Julia Mamica, kje si? / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - (Zbirka Velike slikanice) Prevod dela: Monkey puzzle ISBN 978-961-01-1291-4 251501824

Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.


Mamica, kje si?  

Avtorja uspešnice Zverjasec znova na delu!

Advertisement