Page 1

001_MMME_CRO.qxd

3/3/10

18:42

Page 1

READER’S DIGEST

Brza i jednostavna

jela za svaki dan


002-003_MMME_CRO.qxd

3/3/10

18:44

Page 2


002-003_MMME_CRO.qxd

3/3/10

18:45

Page 3

READER’S DIGEST

Brza i jednostavna

jela za svaki dan


004-005_MMME_CRO.qxd

3/3/10

18:51

Page 4

Sadræaj Kako se sluæiti ovom knjigom 6

Brzo i jednostavno kuhanje 8 Juhe 32 Lagana jela 62 Jaja i sir 92


004-005_MMME_CRO.qxd

3/3/10

18:51

Page 5

Tjestenina i rezanci 114 Riテヲa, mahunarke i テヲitarice 138 Riba 164 Perad 192 Meso 224 Povrテ各 254 Deserti 280

Planiranje jelovnika 310 Kazalo 312


006-007_MMME_CRO.qxd

4/3/10

13:45

Page 6

Kako se sluæiti ovom knjigom Kuharski priruËnik Jednostavna jela za sredinu tjedna nudi rjeπenje dobro poznate dvojbe: koja jela posluæiti tijekom tjedna a da su drugaËija, jednostavna, zdrava i πto je najvaænije, primamljiva nepcu. VeÊinu naπih recepata moæete pripremiti, pripraviti i posluæiti za manje od trideset minuta; druga jela moæete pripremiti brzo, a potom ostaviti da se kuhaju pola sata ili sat dok obavljate druge poslove izvan kuhinje ili se tek opuπtate uz Ëaπu vina. Svi su recepti hranjivi, ukusni i zdraviji od kupovnih jela koja uglavnom sadræe previπe soli, πeÊera i konzervansa. Mnoga od naπih brzih jela mogu se pripremiti za otprilike isto toliko vremena koliko je potrebno za podgrijavanje gotovog kupovnog obroka. U prvome poglavlju objaπnjavamo kako brzo i uËinkovito obaviti kupovinu, pripremu i kuhanje, te predlaæemo kako da kuhinjske ormariÊe, hladnjak i zamrzivaË opremite namirnicama za pripravu bogatog izbora jela. Uz pomoÊ naπih praktiËnih popisa kupovinu moæete obaviti u iznimno kratkom vremenu; odabirom korisnih namirnica kao πto je oprano i narezano povrÊe, koje Êe skratiti vrijeme pripreme, uπtedjet Êete novac na nezdravim i skupim gotovim jelima. Na taj naËin ukusne i svjeæe obroke

6

Oprema i brzi naËini priprave Mnogobrojna kuhinjska pomagala nisu vam potrebna; dovoljno Êe biti nekoliko dobrih lonaca i drugog osnovnog posua. Na str. 22 pronaÊi Êete popis nuæne opreme bez suviπnih komada, kao i neka pomagala koja Êe olakπati pripravu hrane, ali koja nisu neophodna. Neki naËini priprave jela traju kraÊe od drugih, pa smo na str. 24 objasnili πest najbræih i najzdravijih, kao πto je præenje u tavi ili woku ili grilanje u peÊnici. Na stranicama koje slijede pronaÊi Êete mnoπtvo uzbudljivih jela u kojima se koriste takvi naËini priprave. Na najjednostavnijim kuhinjskim zadacima Ëesto se troπi najviπe vremena, pa smo od str. 26 do 31 naveli iznimno brze tehnike pripremanja povrÊa i pojednostavljena rjeπenja za pripremu i pripravu namirnica.

Sastojci i zamjene Recepti se u knjizi dijele prema glavnome sastojku tako da Ëitav tjedan moæete birati raznolika jela, πto je najbolji naËin da postignete uravnoteæenu prehranu. Takoer Êete pronaÊi poglavlja posveÊena juhama, laganim jelima i jelima od povrÊa. Za dane kada imate potrebu za neËim slatkim, ili za posebne prigode, pripremili smo izbor slastica koje se pripremaju nevjerojatno brzo. Mnoga se jela mogu pripremiti od namirnica


006-007_MMME_CRO.qxd

4/3/10

13:45

Page 7

iz kuhinjskih ormariÊa ili od onoga πto veÊ imate u hladnjaku ili zamrzivaËu; mnoge namirnice moæete zamijeniti drugaËijim okusima, πto Êe joπ viπe proπiriti izbor. Neke recepte lako moæete pripraviti i u dvostrukoj koliËini, od Ëega jednu moæete zamrznuti pa Êete drugom prilikom imati gotovo jelo koje treba samo podgrijati.

Mjerenje i prehrana U receptima su jaja i povrÊe (na primjer, mrkve, tikvice i luk) srednje veliËine, osim ako nije drugaËije navedeno. Svaki glavni recept sadræi podatke o hranjivim vrijednostima, tako da odmah moæete vidjeti koliko kalorija, odnosno bjelanËevina, masti ili ugljikohidrata sadræi, πto je korisno ako pazite na teæinu ili jednostavno æelite jesti πto je moguÊe zdravije. (No analiza o koliËinama bjelanËevina nije navedena za deserte.) Zamjenske namirnice ili prijedlozi za posluæivanje nisu ukljuËeni u analize. Ako u obrok ukljuËite prilog bogat mastima, npr. indijski kruh naan, imajte na umu da Êe to znatno poveÊati kalorije i masti u obroku. v Prikladno za vegetarijance Mnogo je sireva danas prikladno za vegetarijance, no ne i sve vrste jer se neki, na primjer parmezan, joπ uvijek rade po tradicionalnim metodama u kojima se koristi siriπte æivotinjskog podrijetla. No umjesto parmezana moæete se odluËiti za drugi talijanski vrhunski tvrdi sir. Uvijek paæljivo proËitajte sastojke na omotu prije nego πto kupite sir koji Êete posluæiti vegetarijancima.

Tablica za pretvorbu Podaci o teæini i volumenu namirnica u Ujedinjenom Kraljevstvu danas se izraæavaju u metriËkom sustavu, pa je praktiËno kuhati koristeÊi te mjere. No ako se bolje snalazite s jedinicama imperijalnog sustava, moæete se sluæiti dolje navedenom tablicom za pretvorbu. Vodite raËuna o tome da se sluæite samo jednim sustavom mjerenja.

Teæina MetriËki 5g 10 g 15 g 20 g 25 g 35 g 40 g 50 g

Imperijalni (otprilike) 1 ⁄8 unce 1 ⁄4 unce 1 ⁄2 unce 3 ⁄4 unce 1 unca 11⁄4 unce 11⁄2 unce 13⁄4 unce

MetriËki 55 g 60 g 70 g 75 g 85 g 90 g 100 g 1 kg

Imperijalni (otprilike) 2 unce 21⁄4 unce 21⁄2 unce 23⁄4 unce 3 unce 31⁄4 unce 31⁄2 unce 2 funte 4 unce

MetriËki 90 ml 100 ml 1 litra

Imperijalni (otprilike) 31⁄4 unce tekuÊine 31⁄2 unce tekuÊine 13⁄4 unce tekuÊine

KRATITI

Volumen MetriËki 30 ml 50 ml 75 ml 85 ml

Imperijalni (otprilike) 1 unca tekuÊine 2 unce tekuÊine 21⁄2 unce tekuÊine 3 unce tekuÊine

7

KRATITI


008-009_MMME_CRO.qxd

3/3/10

18:55

Page 8


008-009_MMME_CRO.qxd

3/3/10

18:55

Page 9

Brzo i jednostavno kuhanje


010-011_MMME_CRO.qxd

3/3/10

19:17

Page 10

Pametno kupovanje za jednostavno kuhanje KljuË brza i zdrava kuhanja u mudrom je kupovanju. Vaæno je znati koje vam praktiËne namirnice mogu uπtedjeti vrijeme, a da se zadræe okus i kakvoÊa jela. Kuhinju dræite dobro opremljenom; ako na dohvat ruke imate velik izbor namirnica, uπtedjet Êete dragocjeno vrijeme pri planiranju i pripravi jela.

Ponesite popis

Meso za brze obroke

Ciljanim kupovanjem saËuvat Êete vrijeme i æivce. Moæete uπtedjeti i novac, jer umjesto da kupujete nasumce, odabirat Êete namirnice koje doista trebate za pripravu jela tijekom Ëitavog tjedna. U kuhinji dræite blok ili ploËu za pisanje tako da namirnice koje vam ponestanu ili koje morate kupiti moæete pribiljeæiti istoga trena. S vremena na vrijeme provjerite popise na str. 17, 19 i 21 kako biste bili sigurni da su vam kuhinjski ormariÊi, hladnjak i zamrzivaË opremljeni osnovnim potrepπtinama. Nakon πto pregledate odabrane recepte, dodajte i svjeæe namirnice koje Êe vam trebati. Sastojke potrebne za odabrana jela moæete popisati, a potom ih podijeliti u skupine sliËnih proizvoda po redu kojim se pojavljuju u trgovini, kako biste kupovinu obavili u trenu.

Meso moæete nabaviti veÊ mljeveno ili narezano na kockice ili odreske, πto Êe skratiti vrijeme priprave. Moæete se odluËiti i za nemasne odreske koji su izvrsni za brze naËine kuhanja, kao πto je præenje u tavi, voku ili roπtilj-tavi te grilanje u peÊnici. Komadi svinjetine koji se brzo pripravljaju jesu odresci, kotleti i dijelovi uz kraljeænicu; dijelovi janjetine ukljuËuju odreske buta i vrata te kotlete. Govedina se moæe nabaviti narezana na uske trake za pripravu u voku ili u obliku tankih odrezaka koji su gotovi u minuti. U posebnim prigodama odluËite se za odreske divljaËi ili teletine, koji su nemasni i mekani pa ih se moæe grilati u peÊnici ili præiti u tavi. PaËja prsa takoer moæete præiti u tavi ili peÊi u peÊnici. Jetra je joπ jedno izvrsno rjeπenje. Mljevena govedina, janjetina, svinjetina, piletina i puretina ili zamjenska mjeπavina quorn* za vegetarijance, obavezni su sastav zamrzivaËa. Nemasno kvalitetno mljeveno meso bolji je izbor od jeftinijih verzija u veÊim pakiranjima, koje sadræe viπe masti. Ako meso nabavljate kod mesara u mesnici ili supermarketu, zatraæite da ga pripremi prema vaπim æeljama, tako da odstrani kosti i dijelove koje neÊete iskoristiti te da ga nareæe na kockice ili odreske one veliËine koja vam odgovara. KomadiÊi slanine te tanke kriπke ili kockice pancete kao stvoreni su za jednostavne obroke. Kada kupujete kobasice, radi bogatijeg okusa odluËite se za kvalitetnije vrste. Fileti pileÊih prsa i zabataka mogu se pripraviti na bezbroj naËina; manji paketiÊi fileta pileÊih prsa osobito su praktiËni za Ëuvanje u zamrzivaËu, a od peËene piletine s odjela delikatesa ili iz peËenjare, joπ vruÊe i zapakirane u vreÊicu koja Ëuva toplinu, zaËas moæete pripremiti obrok. Dovoljno je odstraniti koæu, a meso narezati na komade koji se mogu jesti s kruhom i salatom, ili kao dio jela s riæom, æitaricama ili tjesteninom.

Kupovanje preko interneta MoguÊnost kupovanja putem interneta danas nude mnogi veliki trgovaËki lanci; ono postaje sve popularnije jer su internetske stranice sve razvijenije, a namirnice je sve lakπe pregledati i naruËiti. Moæete pregledati artikle koje ste veÊ naruËivali, ili ponoviti i nadopuniti uobiËajeni popis, πto Êe joπ viπe ubrzati nabavku. Proizvode koje naruËite dostavit Êe u vaπ dom u vrijeme koje vam odgovara, Ëime Êete se poπtedjeti noπenja teπkih vreÊica ili voænje do veÊeg samoposluæivanja.

za kupovinu Tjedni popis ti riæom Pilav s basma tinom: i peËenom pile a pileÊih 4 mala odresk svaki) prsa (125 g der svjeæi korijan Ëica 100 g mini raj

Êi lonac: Kaubojski vru ira 600 g krump za peËenje

salata : ma i slaninom ©pageti s jaji slanine 100 g suπene mladi luk asnog vrhnja 100 ml polum

og sira 100 g dimljen

lo Bakalar na nag rajËica: na umaku od 4 rajËice alara 4 odreska bak bez koæe ki) (po 120 g sva mladi krumpir graπak

salata s rezancima, Kineska juha vama πitake: govedinom i glji og ramsteka 300 g nemasn πitake 150 g gljiva e raπtike 200 g kinesk (pak choi)

: VoÊe za desert banane 4 nektarine 1 veliki ananas jagode ihe * provjeriti zal

Najbolje mlijeËne osnovne namirnice Sirevi su korisni za pripravu brzog glavnog jela, ruËka i uæine, pa je korisno pri ruci imati nekoliko vrsta. Dovoljna je mala koliËina zrelog cheddara da obogatite jelo. Parmezan snaæna okusa izvrsno se slaæe s tjesteninama i veÊinom jela s rajËicama. Plavi sirevi kao πto je stilton ukusni su rastopljeni na piletini ili odresku. Mozzarella je dobra za pizze i tjestenine, a meki sirevi korisni su za namaze, umake i nadjeve. Vakumirani paketiÊi naribanog cheddara i mozzarelle uπtedjet Êe vrijeme, no parmezan je najraskoπnijeg okusa kada je svjeæe nariban. Strugotine parmezana zadræavaju autentiËni okus pa su dobra zamjena naribanom parmezanu. Crème fraîche moæe se koristiti na isti naËin kao i svjeæe vrhnje, za obogaÊivanje juha, variva i umaka, kao i za hladne umake i *Zamjena za meso na bazi mikoproteina iz fermentiranih gljiva (op.p.).

10

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE


010-011_MMME_CRO.qxd

3/3/10

19:17

Page 11

kremaste deserte. No vijek trajanja joj je znatno duæi, zbog Ëega je koristan dio zaliha u hladnjaku. Okus crème fraîche sliËan je kiselom vrhnju, ali je mnogo guπÊi. Pri zagrijavanju ne stvaraju se grudice, pa se moæe izravno dodati u vruÊa jela i lagano kuhati. Jogurti s manje masti te masniji i guπÊi grËki jogurti pogodni su za pripravu hladnih umaka i hladnih jela te blagih priloga ljutim jelima. GrËki se jogurt moæe koristiti na isti naËin kao i crème fraîche. Tofu je koristan izvor bjelanËevina u vegetarijanskim jelima. U supermarketima moæete nabaviti obiËan ili dimljeni, a u trgovinama zdravom hranom i druge raznolike okuse.

Jaja gotova u trenu Jaja su kao stvorena za brze obroke. Jedite ih kuhana, peËena, u kajgani, poπirana ili kao omlet ili fritatu.

Jednostavna jela s ribom U nedostatku vremena riba je veoma dobro rjeπenje, jer je ukusna i zdrava, a brzo se pripravlja. Ako je nabavljate svjeæu, u ribarnici, zatraæite da je oËiste od iznutrica i ljuski te je, prema potrebi, nareæu na filete. Pripremljeni riblji odresci, fileti i paketiÊi oËiπÊenih repova kozica praktiËni su za zamrzivaË. Potraæite i zamrznute plodove mora, koji sadræe raËiÊe, dagnje i kolutiÊe lignji; moæete ih koristiti zamrznute ili na brzinu odmrznute. Izvrsni su za brzu paellu, riæoto ili salatu od plodova mora. Dimljenog lososa moæete nabaviti u vakumiranim paketiÊima, narezanog na kriπke ili u komadiÊima pogodnim za svakodnevno kuhanje. Dobro se slaæe s jelima od jaja, a omlet ili kajganu pretvorit Êe u obrok za pamÊenje. Lososa Ëuvajte u zamrzivaËu. Druga zamrznuta riba, poput pastrve, skuπe, haringe i bakalara dobra je za sendviËe, salate ili jela s riæom.

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

11


012-013_MMME_CRO.qxd

3/3/10

19:25

Page 12

Brzo gotovo povrÊe

Nezamjenjive konzerve

PovrÊe, osobito vrlo mlado, danas se nudi oprano, oËiπÊeno i oguljeno, spremno za kuhanje. Mladi klipiÊi kukuruza, razne vrste mahuna i graπak πeÊerac mogu se ubaciti izravno u tavu, kao i cvjetiÊi brokule i cvjetaËe ili mrkva narezana na prutiÊe. VeÊ oprani mladi listiÊi πpinata za salate i πpinat za kuhanje prava su blagodat za zaposlena kuhara, kao i paketiÊi mijeπanog povrÊa pripremljenog za præenje u tavi ili voku. Zamrznuto povrÊe obiluje hranjivim tvarima i pravi je izbor za kuhanje u nedostatku vremena. Uz osnovno povrÊe za prilog, kao πto je graπak, potraæite praktiËno povrÊe za vok te narezane paprike, a sojom u zrnu jela obogatite bjelanËevinama. Obroke koji su oku ugodni i bogati hranjivim tvarima postignite mnoπtvom boja raznoga povrÊa.

Konzervirane namirnice veÊ su obraene, stoga je potrebno tek nekoliko minuta za njihovo podgrijavanje. Konzervirane su odmah nakon branja, kada su okusi najsnaæniji, a razine vitamina i minerala najviπe. Ne sadræe konzervanse, a hranjive tvari ostaju saËuvane usprkos dugom vijeku trajanja. Sve je veÊi izbor i konzerviranih organski uzgojenih i zdravih namirnica, poput onih s manje soli, manje πeÊera ili masti. Za jednostavne obroke opskrbite se konzerviranom ribom. Losos, sardine, skuπa i tuna dobri su za brzo pripravljanje ruËka ili nadjeva za sendviËe, a konzervirane πkoljke, poput dagnji, kamenica i ËanËica u trenu Êe oæiviti riblju pitu ili umak za tjesteninu. Konzervirano voÊe i povrÊe izvrsna su zamjena za plodove koji nisu u sezoni dozrijevanja ili za one koje je potrebno dugo pripravljati. Konzervirane rajËice vjerojatno su najËeπÊe koriπteni proizvod u veÊini kuhinja. Nabavite ih cijele ili narezane, bez dodatnih okusa, ili zaËinjene zaËinskim biljem, Ëeπnjakom ili Ëilijem. Konzervirane mahunarke nezamjenjive su u vegetarijanskim jelima. VoÊe, konzervirano u vlastitom soku a ne u manje zdravom sirupu, korisna je zaliha za vrijeme kada svjeæe voÊe nije dostupno. Konzervirano vrhnje i custard krema od jaja joπ su neki proizvodi koje moæete koristiti kao osnovu za brze deserte.

Salate u hodu Izbor mijeπane salate u vreÊicama koju nije potrebno posebno pripremati, veoma je velik. Salatu je prije jela ipak dobro na brzinu isprati, a potom osuπiti u cjedilu za salatu na okretanje.

Svratite na odjel s delikatesama ©unka i drugi hladni naresci izvrsni su za sendviËe i salate, a nasjeckana salama s riæom i tjesteninom ili razbacana po pizzi oæivit Êe mnoga jela. Chorizo, πpanjolska kobasica od svinjetine zaËinjena paprikom, prodaje se veÊ kuhana i narezana ili u obliku dugih kobasica za rezanje i kuhanje. Dobro se Ëuva u hladnjaku, a koristite je ako jela æelite oplemeniti dimljenim i ljutim okusima. RajËice suπene na suncu, masline, umaci i neizostavni sirevi, takoer su dio ponude delikatesa koja Êe obogatiti na brzinu osmiπljene obroke.

Maπite se staklenki Nekoliko staklenki omiljenog umaka za tjesteninu uvelike Êe vam pomoÊi: od jednostavnog umaka od rajËice koji moæete dodatno zaËiniti po svom ukusu, do umaka s dodanim zaËinskim biljem, maslinama ili paprikama.


012-013_MMME_CRO.qxd

3/3/10

19:25

Page 13

Za slastice spremne u trenu dobro Êe doÊi voÊe u likeru ili voÊni kompoti koje moæete posluæiti sa sladoledom ili palaËinkama. Staklenka umbirovog korijena u sirupu moæe uzburkati okus jela iz voka ili dodati egzotiËan okus voÊnoj salati.

Brzi temeljci

Osim raznih vrsta groæica, opskrbite se i drugim suπenim voÊem, kao πto su πljive, marelice i mango. Takvo je voÊe mekano i soËno pa ga ne treba namakati, a moæe ga se koristiti izravno iz vreÊice. Velik je izbor i nezasoljenih oraπastih plodova koji se mogu nabaviti u ljusci, nasjeckani ili popræeni. Ne zaboravite ni sjemenke koje Êe salate i jela iz voka uËiniti hrskavima i bogatijim bjelanËevinama.

Za mnoge je recepte potreban temeljac, a domaÊi se temeljac nakon priprave moæe Ëuvati u zamrzivaËu. No postoji i nekoliko kvalitetnih zamjena, kao πto su npr. kocke za temeljac koje se jednostavno dodaju u provrelu vodu, te lagani prah za bujon koji se moæe nabaviti od organski uzgojenih sastojaka i s manjim udjelom soli. Koncentrirani bujon tekuÊi je temeljac koji valja razvodniti. Ponegdje se mogu nabaviti svjeæi temeljci, uz odgovarajuÊe meso ili ribu. I oni se mogu zamrznuti. Iako su neπto skuplji od kocki ili praha, uglavnom su kvalitetni i okusom podsjeÊaju na domaÊi temeljac.

Tjestenina i riæa

ZaËini

U kuhinjskim ormariÊima dræite nekoliko razliËitih oblika tjestenine. Suπena tjestenina kuha se brzo, no svjeæa joπ i bræe, iako je valja Ëuvati u hladnjaku ili zamrzivaËu (moæe se kuhati zamrznuta). Postoje brojne vrste, ukljuËujuÊi i nadjevenu tjesteninu. Za brzo pripravljene lazanje odaberite svjeæe kore ili one koje ne treba prethodno kuhati. Njoki su dobra zamjena za tjesteninu, a moæe ih se takoer Ëuvati u hladnjaku ili zamrzivaËu i koristiti zamrznute. Rezanci se brzo kuhaju, no za pripravu su joπ bræi oni koje ne treba prethodno kuhati ili veÊ kuhani, u pojedinaËnim vreÊicama, koji se izravno dodaju jelima iz voka pred kraj priprave. Dostupne su i mnoge vrste riæe, no riæa dugog zrna, basmati riæa i riæa za riæota sve su πto vam zapravo treba. Ako imate mikrovalnu peÊnicu, opskrbite se zaËinjenim vrstama riæe koje se mogu zgotoviti za par minuta.

Mljeveni zaËini sjajno su rjeπenje za kuhanje u æurbi, no svoj okus gube nakon mljevenja, pa na staklenkama uvijek provjerite rok valjanosti. Za svjeæe okuse u praktiËnom obliku potraæite pastu od Ëilija, umbira i Ëeπnjaka u staklenkama i tubama. Takoer moæete nabaviti ulje i ocat obogaÊene mirodijama i zaËinskim travama.

VoÊe, oraπasti plodovi i sjemenke

Tortilje i palaËinke Tortilje, od fino mljevenog kukuruznog ili pπeniËnog braπna, osnova su meksiËkih jela kao πto su fajitas i burritos, ali sluæe i kao omot za razne nadjeve. Moæete nabaviti obiËne ili zaËinjene vrste jer imaju dugi vijek trajanja. Gotove palaËinke dobre su za slatke ili pikantne nadjeve i preljeve. Dræite ih u hladnjaku ili zamrzivaËu.

ZaËinsko bilje Danas je lako nabaviti svjeæe rezano zaËinsko bilje, osobito bosiljak, korijander i perπin. Moæete se odluËiti i za bilje u cvjetnjacima koje Êete dræati na kuhinjskom prozoru i rezuckati prema potrebi, a moæete ga uzgojiti i sami, u vrtu ili lonËiÊima na terasi. Perπin, metvica, vlasac, bosiljak, korijander, estragon, kopar i ruæmarin okusima mogu sasvim preobraziti jela. Kada svjeæe zaËinsko bilje nije dostupno (te ako æelite joπ bogatiji izbor okusa), moæete ga dræati i u zamrzivaËu. Kod nabave, obratite pozornost na oznake „suπeno u zamrznutom stanju“ ili „suπeno na zraku“, jer takvi zaËini imaju najbolji okus. Zamrznuto bilje u malim koliËinama, npr. korijander, dobro je za Ëuvanje u hladnjaku.

Brzo peËenje Izraivanje domaÊeg tijesta uæitak je kada imate vremena, no kada ste u guævi i od gotovog tijesta moæete postiÊi sjajne rezultate. Svjeæe i zamrznuto masno tijesto za pite i lisnato tijesto dobro se Ëuvaju u hladnjaku ili zamrzivaËu, iako ih prije pripravljanja valja odmrzavati nekoliko sati. Priprava slastica s veÊ razvaljanim kupovnim tijestom joπ je bræa, jer je tijesto u listovima i odmah je spremno za upotrebu, a i jednakomjerno se diæe tijekom peËenja. Za najbolje rezultate, razvaljano tijesto izvadite iz hladnjaka i ostavite da zamotano odstoji dvadeset minuta prije nego πto ga razmotate, kako biste sprijeËili pucanje. Kruh dobro podnosi zamrzavanje. Djelomice peËeni francuzi i ciabatte mogu se peËi joπ zamrznuti, a i male lepinje mogu se neodleene peËi u tosteru. Osnovno tijesto za pizzu uvijek dobro doe. Dovoljno je dodati omiljeni nadjev i ispeÊi je.

Nema Ëvrstih pravila o tome koje zaËinsko bilje koristiti u odreenim jelima, no evo nekoliko savrπenih partnera: Janjetina ruæmarin, metvica Piletina perπin, majËina duπica, estragon Svinjetina kadulja, maæuran, origano PaËetina kadulja Riba perπin, kopar, komoraË, vlasac, lovor RajËice bosiljak, vlasac, perπin

…klasiËne kombinacije BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

13


014-015_MMME_CRO.qxd

3/3/10

19:34

Page 14

Dobro opskrbljena smoËnica Prave namirnice na dohvat ruke osnova su za kuhanje bez stresa. Kada konaËno odluËite πto Êete kuhati, najgore bi bilo otkriti kako vam je ponestalo osnovnog sastojka. SmoËnicu dræite opskrbljenu sljedeÊim osnovnim namirnicama jer Êete tako uvijek opuπteno moÊi pripravljati brze i zdrave obroke. Ako ipak ostanete bez odreenog sastojka, veÊina se namirnica moæe zamijeniti neËim sliËnim, πto Êe sasvim malo promijeniti osnovni recept: kuskus se moæe koristiti umjesto bulgura, a konzervirani slanutak umjesto bijelog graha. Recepti se mogu beskonaËno mijenjati, a na iduÊim stranicama pronaÊi Êete mnogo prijedloga za domiπljate zamjene.

Osnove Ulje i ocat Suncokretovo ulje je praktiËna osnovna namirnica i neizostavni dio zaliha, no dobro je u priËuvi imati i ekstra djeviËansko maslinovo ulje. Takvo je maslinovo ulje najbogatije i najfinije, a upotrebljava se za kuhanje i zaËinjanje, no nije prikladno za pripravu jela na jakoj vatri, kao πto je sluËaj kod præenja u woku. Druga korisna ulja su ulje od kikirikija za jela iz woka te lagano ili razblaæeno maslinovo ulje za opÊenitu upotrebu, iako je ono neπto skuplje. Vinski i jabuËni ocat neizostavni su u pripravi salatnih preljeva i jela sa slatkokiselim umakom, no ako se odluËite samo za jednu vrstu, neka to bude crveni vinski ocat koji se moæe upotrebljavati na najviπe naËina. Iako mu je cijena viπa, balzamiËni ocat (aceto balsamico) je blaga okusa i prelijepe tamne boje, a za vrhunski salatni preljev potrebno je tek nekoliko kapi pomijeπanih s ekstra djeviËanskim maslinovim uljem. Temeljci Iako u hladnjaku ili zamrzivaËu moæda imate svjeæi ili zamrznuti temeljac, vjerojatno Êe vam trebati i kocke za juhu ili prah za bujon. Danas se mogu kupiti i

Ulje

14

Ocat

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

Zob

gotovi mesni, riblji, pileÊi i povrtni temeljci, no povrtni temeljac moæe se upotrijebiti i za lagana pileÊa i riblja jela. Govee temeljce najbolje je koristiti samo za mesna jela i umake, jer kocke imaju snaæan okus po mesu, a jelu daju tamnosmeu boju. Takoer potraæite organske ili manje slane praπke za bujon, koji su lagana i prirodna okusa. ZaËini Hranu uvijek kuπajte prije nego πto je posolite i popaprite. Sol bi trebalo koristiti πtedljivo, kako bi se pojaËao okus hrane. Crni papar u zrnu, koji je najbolje svjeæe mljeti u mlincu kako bi zadræao okus, aromatiËniji je od bijelog i moæe se koristiti za gotovo sva jela, osim u sluËaju kada bi crne mrvice pokvarile izgled hrane. ZaËinsko bilje i suπeni zaËini mogu smanjiti potrebu za soljenjem.

Dobre stvari iz vreÊice Tjestenina Razne vrste tjestenine nezaobilazan su sadræaj svakog kuhinjskog ormariÊa. Nastojte uvijek imati nekoliko razliËitih vrsta, npr. πpagete ili tagliatelle, oblike kao πto su maπnice (farfalle) i cjevËice (penne) te kore za lazanje. Riæa je toliko korisna da je dobro imati tri vrste koje se mogu pripraviti na najviπe naËina. Riæa dugog zrna moæe se koristiti za nebrojena jela. Tanka basmati riæa ima mirisan, oraπast okus i najbolji je izbor za indijska jela; to je takoer vrsta koja se najbræe kuha. Riæa za riæota (najpoznatija vrsta je arborio) joπ je jedna korisna namirnica za razna ukusna i brza jela. RaËunajte na 75 g sirove riæe po osobi.

Rezanci i tjestenina

Riæa i kvinoja (quinoa)


014-015_MMME_CRO.qxd

3/3/10

19:34

Page 15

Rezanci Ako volite orijentalna i azijska jela, rezanci su osnovna namirnica koja se brzo kuha, jer se u uzavreloj vodi razmrse i omekπaju za samo nekoliko minuta, a pakirani su u zasebnim porcijama radi praktiËnosti. Rezance koji se odmah mogu ubaciti u wok nije potrebno prethodno kuhati, a mogu præena jela uËiniti zasitnijima. Braπno (s dodanim praπkom za pecivo ili obiËno) koristi se za izradu tekuÊeg tijesta, za pohanje mesa i ribe te zguπÊivanje umaka. Æitarice Odvaæite se na avanturu i kuπajte æitarice kao πto su kuskus, bulgur i quinoa (kvinoja, sitna æuÊkastosmea æitarica

RajËice, Ëitave ili nasjeckane, za juhe, sloæence, jela s curryjem, umake za tjestenine i druga jela. PeËene paprike u staklenci, u ulju, sa zaËinskim biljem ili bez njega. Brzo su i jednostavno rjeπenje kada nemate vremena peÊi paprike. Ulje se takoer moæe dodati jelu. Na roπtilju peËene artiËoke u staklenci u maslinovom ulju. Nezamjenjive su za obogaÊivanje riæota i kao nadjev za pizzu. RajËice suπene na suncu, za snaæan okus rajËice u juhama i varivima, hladnim umacima i salatama. Kod brze priprave jela koristite rajËice u ulju ili mekane suπene rajËice u vakumiranim paketiÊima. Kukuruz πeÊerac koji se moæe nabaviti bez dodanog πeÊera ili soli, nije potrebno kuhati. Moæete ga koristiti ocijeenoga i ispranoga izravno iz konzerve, podgrijanog ili hladnog. Masline se mogu ubaciti u umake za tjesteninu, salate, sloæence ili nadjeve za pizzu: zapravo, u sva jela sredozemnoga okusa.

oraπasta okusa). Te su vrste izvrsne u toplim i hladnim salatama. OdluËite se za kuskus koji se brzo pripravlja, πto je i najËeπÊa vrsta koja se prodaje u zapadnjaËkim trgovinama. Od drugih æitarica koje se brzo pripravljaju, u kuhinji vrijedi imati i sitno mljevenu kukuruznu krupicu, koju se moæe posluæiti mekanu poput pirea od krumpira ili je se moæe ostaviti da se stvrdne, a potom prepeÊi na grilu. Ugodna je promjena posluæite li je uz umak umjesto tjestenine. Zob je kao stvorena za pripravu slatkih i soËnih korica drobljenaca. Moæe je se koristiti za zguπnjavanje juha, a dobra je zamjena kruπnim mrvicama za pohanje.

namakanja i kuhanja. U zalihama dræite nekoliko vrsta, kao πto su bijeli, crveni i lima grah; uglavnom se u receptima mogu zamjenjivati jedni drugima. Crvena i puy leÊa kratko se kuhaju, ali se puy leÊa moæe nabaviti i u konzervi ili vakumiranim paketiÊima. ZapeËeni grah Kuhinju bez njega teπko je zamisliti. Iznenadili biste se koliko se jela moæe pripraviti od toga omiljena hranjivog i praktiËnog proizvoda. Pogledajte nove prijedloge za pripravu u posebnom prilogu na 156. i 157. stranici. Riba je sjajan dio zaliha. Sardine, tuna, losos, rakovi i inÊuni kao stvoreni su za brze i hranjive salate, jela od tjestenine, nadjeve za pizzu, riblje pite, jela od jaja i preljeve za krumpir peËen u kori. VoÊe je korisno u pripravi brzih slastica ili za dodavanje soËnosti jelima, ako vam je ponestalo svjeæeg. Custard, krema od jaja moæe se upotrijebiti kao osnova za mnoge slastice, a kao prilog zdravija je od slatkoga vrhnja.

Mahunarke, grah, slanutak i leÊa, savrπen su hranjivi izbor za zaposlene vegetarijance. Dodaju puni okus riæi i jelima od æitarica, ukusne su u sloæencima, moæe ih se zgnjeËiti za hladne umake kao πto je humus, a izvrsne su i u salatama. Konzervirane mahunarke uπtedjet Êe dugo vrijeme

Konzervirane mahunarke

Konzervirane rajËice

… neka vam pri ruci budu ove konzerve i staklenke

Konzervirano kokosovo mlijeko

Konzervirana riba

PeËene paprike

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

15


016-017_MMME_CRO.qxd

3/3/10

19:43

Page 16

Tortilje su izvrsne za nadijevanje svim vrstama salata ili za posluæivanje ostataka od juËeraπnje veËere na drugaËiji naËin. Zamjene za kruh Opskrbite se bogatim izborom riæinih i zobenih kolaËiÊa, hrskavog kruha i krekera jer su izvrsni za lagani ruËak ili uæinu, posluæeni sa sirom, hladnim narescima ili drugim delikatesama koje imate u hladnjaku.

ZaËini na dohvat ruke ZaËinsko bilje nezaobilazan je sastojak u mnogim receptima pa je korisno imati zbirku suπenog bilja koje najËeπÊe koristite i najviπe volite. Ono Êe vam najbolje doÊi kada svjeæe nije dostupno, osobito tijekom zimskih mjeseci. Mravinac (origano), kopar, lovor, estragon, metvica i majËina duπica (timijan) neka su od najËeπÊe koriπtenog suπenog zaËinskog bilja. No ako vam pri ruci nije odreeni zaËin, upotrijebite mjeπavinu zaËinskog bilja. Vaæno je znati da suπeno bilje svjeæinu Ëuva samo πest mjeseci, a najbolje ga je dræati na tamnome, npr. u ormariÊu, a ne izloæeno svjetlu na polici. Suπeni perπin i korijandar slabijeg su okusa i najviπe sluæe kao ukras jela, pa ih je najbolje koristiti svjeæe. ZaËini dodaju punoÊu, okus i osobnost domaÊim jelima. Najkorisniji su mljeveni korijandar, kumin, kajenska paprika, cimet, mljevena paprika, kurkuma, Ëili u prahu i/ili mrvljene Ëili pahuljice i mahune kardamona. Ako volite tajlandske okuse, moæete nabaviti i suπenu vlasku. Pire od rajËice nezaobilazan je sastojak kojim se brojna jela obogaÊuju okusom tog povrÊa. Okus je snaæan pa ga je dovoljno koristiti u malim koliËinama. Tubu ili staklenku nakon otvaranja dræite u hladnjaku, a pire dodajte u umake, juhe, sok od peËenja, preljeve za salate i marinade. KeËap jela oplemenjuje voÊnom slatkoÊom, a buduÊi da sadræi ocat i πeÊer, bolji je izbor od pirea od rajËice kada æelite dodatno osnaæiti okus. Pasata od zrelih rajËica kojima su odstranjene sjemenke, izvrsna je za juhe, tjesteninu, Ëak i piÊa s osnovom od rajËice. Moæete nabaviti vrste s komadiÊima ili bez njih. Pesto je izvrstan kao zaËin u juhama, tjesteninama, jelima s riæom i nadjevenom povrÊu, a moæete ga koristiti i kao namaz za

Suπeno zaËinsko bilje

16

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

bruskete (namaæite ga na kriπke prepeËenog francuza ili ciabatte). Posluæite ga kao hladni umak umijeπan u grËki jogurt s kockicama svjeæeg krastavca, πto Êe okusom podsjeÊati na tzatziki. Senf se osobito dobro slaæe sa svinjetinom i πunkom te svim jelima od sira. Dijonski senf Ëista je i blaga okusa, a glatkom strukturom dobro pristaje uz mnoga jela: izvrstan je za marinade i preljeve, za osvjeæavanje umaka ili premazivanje mesa prije priprave. Nemljeveni senf malo je snaænija okusa, grublje strukture i privlaËna πarenog izgleda. Engleski senf okusom je snaæniji od francuskog. Worcestershire umak prepoznatljivim okusom obogaÊuje sok od peËenja i jela od crvenog mesa. Ako volite ljutu hranu, neka vam pri ruci budu i Tabasco umak i pasta harissa. Sojin umak osnova je za sva orijentalna jela. Ako Ëesto pripremate jela u woku, opskrbite se i uljem od præenog sezama. Curry pasta ili prah osnova je za sva jela s curryjem. Curry pasta moæe se nabaviti u nekoliko razliËitih mjeπavina i jaËina pa Êete sigurno pronaÊi onu koja je za vas prava kombinacija okusa i ljutosti. Riblji umak, poznat i pod imenom nam pla, u jugoistoËnoazijskoj kuhinji koristi se isto koliko i sojin umak u kineskoj kuhinji. Reska je okusa pa ga valja koristiti πtedljivo, no nezamjenjiv je sastojak u tajlandskim jelima s curryjem i autentiËnim jelima iz woka. Umak chutney od manga, marelice ili rajËice, promijenit Êe okus jelima s curryjem i obogatiti hladne nareske. OdluËite se za kvalitetne vrste. ZaËinske paste danas su takoer dostupne. Staklenka ili tuba paste od Ëeπnjaka, Ëili papriËice ili umbira korisna je kada vam ponestane svjeæih zaËina, a vrlo je praktiËno rjeπenje kada kuhate u brzini. Nakon otvaranja, Ëuvajte ih u hladnjaku. Gotovi umaci i prilozi, kao πto su umak od brusnica ili æele od crvenog ribiza, umak od metvice te naribani hren u vrhnju temelj su svake kuhinjske zalihe. Oni su dopuna peËenkama, a u hladnjaku se mogu odræati duæe vremena.

Suπeni zaËini, sol i papar

Curry prah i pasta

Riblji umak


016-017_MMME_CRO.qxd

3/3/10

19:43

Page 17

Suhe namirnice Braπno (obiËno i s dodanim praπkom za pecivo) Kukuruzno braπno ©eÊer (kristalni, u prahu i meki smei) Riæa (dugoga zrna, basmati i za riæoto) Tjestenina (razni oblici) Rezanci Kuskus (koji se kratko kuha) Zobena kaπa Crvena leÊa Oraπasti plodovi Sjemenke Suπeno voÊe Kocke za juhu i/ili prah za bujon Sol, papar, zaËinsko bilje i zaËini

Boce i staklenke Ulja (maslinovo i suncokretovo) Ocat (od bijelog ili crnog vina) Sojin umak Worcestershire umak PeËene paprike u ulju Srca artiËoka u ulju RajËice suπene na suncu u ulju (ili meke, vakumirane) Pire od rajËica Masline Pesto Curry pasta KeËap Chutney Majoneza

Majoneza je korisna za hladne umake, sendviËe ili kao prilog (dræite je u hladnjaku). Oraπasti plodovi i sjemenke Opskrbite se malom zalihom oraπastih plodova, kao πto su indijski oraπËiÊi, orasi, listiÊi badema i pinjoli: vrlo su korisni jer dodaju hrskavost præenim jelima iz woka, salatama i jelima s rezancima. Mljeveni oraπasti plodovi mnogo su kraÊega vijeka trajanja, stoga ih, kada je moguÊe, meljite u multipraktiku ili mlincu. Nabavite i nekoliko vrsta sjemenki. Sjemenke bundeve i suncokreta dodaju novu teksturu salatama, a sjemenke sezama obogaÊuju jela iz woka. Oraπaste plodove i sjemenke dræite u hermetiËki zatvorenim posudama i iskoristite unutar tri mjeseca. Kokosovo mlijeko osnovna je namirnica za mnoga tajlandska jela s curryjem te indijske korme. Ako ste ljubitelj takvih jela, za zalihu ga nabavite u konzervi. Dostupno je i kokosovo vrhnje u

Pesto

Konzerve Nasjeckane rajËice ZapeËeni grah Kukuruz πeÊerac Slanutak, grah i puy leÊa Tuna i druge vrste ribe Konzervirano voÊe u soku

…smoËnica i kuhinjski ormariÊi

Drugi korisni sastojci

KeËap

Senf (dijonski i/ili nemljeveni) Mrvljene Ëili pahuljice Ukuhano voÊe, namazi i sirupi (dæem, marmelada, maslac od kikirikija, med, zlatni sirup, javorov sirup) Kokosovo mlijeko

Senfovi

tetrapaku; ono je guπÊe od mlijeka i svilenkaste je teksture. Kokosova krema joπ je jedna korisna namirnica jer se vodom moæe razrijediti u kokosovo mlijeko. ©eÊer i zlatni sirup osnovne su namirnice za slasne kolaËe i druge slastice. Med se moæe koristiti za zaslaivanje slatkih i pikantnih jela, πto im daje razliËit okus od jela zaslaenih πeÊerom. Za mazanje vruÊeg prepeËenca moæda Êete se radije odluËiti za cvjetni med, no za potrebe kuhanja bit Êe dobar bilo koji bistri med. Med je koristan za glazure, marinade, slatko-kisela jela, preljeve za salatu ili za zaslaivanje umaka umjesto πeÊera. Javorov sirup dobar je kao preljev za palaËinke i sladolede (dræite ga u hladnjaku nakon otvaranja). Alkoholna piÊa, kao πto su πeri, brendi i rum te bijelo i crno vino, obogatit Êe pikantna i slatka jela, a i kuhanje Êe uËiniti zabavnim!

Majoneza

Umak chutney

Sojin umak

Worcestershire umak

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

17


018-019_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:44

Page 18

Iskoristite hladnjak na najbolji naËin Neke se namirnice jednostavno moraju kupovati redovito; ne moæete stvoriti velike zalihe svjeæe hrane kao πto su svjeæe meso ili riba, voÊe i povrÊe, jer Êe se pokvariti i izgubiti hranjiva svojstva. U tom vam je sluËaju najbolji prijatelj hladnjak, koji uz pametno planiranje moæe produljiti æivot svjeæoj hrani tako da Êete je nabavljati samo jednom na tjedan.

Hladnjak brzih kuhara

Meso

Dobro organiziran hladnjak iznimno je bitan za pripravu jela bez napetosti. Kada raspremite tjednu nabavku, vrijedi odvojiti malo vremena da se namirnice razvrstaju prema tome gdje Êe se najbolje oËuvati i koliko vam Ëesto trebaju. Sirovo meso ili ribu stavite na donju policu, odvojeno od kuhane hrane, kako biste izbjegli moguÊnost zagaenja. MlijeËne proizvode dræite na jednoj polici, umake na drugoj, salate i ostalo povrÊe u ladicama, a staklenke na jednome mjestu, okrenute tako da se vide natpisi na etiketama.

Iznimno je vaæno svjeæe meso pohraniti u hladnjak istoga trena kada se vratite iz nabavke. »uvajte ga u originalnom, Ëvrsto zatvorenom omotu ili ga stavite na tanjur i zamotajte u prozirnu foliju. Sirovo meso dræite podalje od kuhane hrane. Slaninu valjda takoer dræati sa sirovim mesom. Narezano toplinski obraeno meso, npr. πunku i salamu, treba dræati podalje od sirovog mesa. Otvorenu slaninu i obraeno meso potrebno je pohraniti u Ëvrsto zatvoren spremnik i upotrijebiti za nekoliko dana.

MlijeËni proizvodi

Trajnost svjeæih namirnica

Mlijeko i voÊni sokovi ili frapei Ëesto se koriste, pa ih dræite na dohvat ruke: vrata hladnjaka dobar su izbor. Posloæite ih tako da su tetrapaci kojima najprije istjeËe rok trajanja prvi na redu. Maslac i/ili margarin trebali bi takoer biti posloæeni prema vijeku trajanja. Sireve valja dræati na najtoplijem mjestu u hladnjaku: pri vrhu, na polici na vratima, ako ima mjesta. Dræite ih u plastiËnom spremniku ili zamotane u mastan papir ili aluminijsku foliju; izbjegavajte prozirnu foliju jer se pod njom zadræava vlaga, a kemijske tvari u foliji mogu se prenijeti na sir. Vrhnje (ili crème fraîche, kiselo vrhnje) i jogurti Dræite ih poklopljene i iskoristite do isteka roka valjanosti. Jaja bi se trebala dræati u kutijama pri vrhu hladnjaka ili u stalcima za jaja u vratima. Kao i kod mlijeka, poslaæite ih prema redoslijedu kojim im istjeËe rok valjanosti. Tofu bi trebalo Ëuvati zajedno sa sirevima.

VeÊina namirnica iz supermarketa namijenjena Ëuvanju u hladnjaku ima oznaku roka valjanosti. No ako namirnice nabavljate na trænici, u mesnici ili ribarnici, evo nekoliko opÊenitih smjernica.

PovrÊe i salate U donjem dijelu hladnjaka, u ladici, dræite razno svjeæe povrÊe i salatu. Ako nemate dovoljno mjesta, moæete ih dræati u plastiËnim vreÊicama u glavnom dijelu hladnjaka, ali podalje od svjeæe hrane. Izbjegavajte hladna mjesta u hladnjaku kao πto je dio za zamrzavanje ili hladni tanjur u dnu spremnice za meso; ako se u namirnicama kao πto je povrÊe za salatu stvore kristaliÊi leda, ono Êe postati neupotrebljivo i morat Êete ga baciti. Svjeæe zaËinsko bilje, ako ga ne uzgajate u lonËiÊima ili u vrtu, trebalo bi Ëuvati u ladici za povrÊe. Svjeæi umbirov korijen zamotajte u prozirnu foliju (ili ga zamrznite; vidjeti str. 20)

Sirove namirnice Riba dva dana; meso, kobasice i perad tri dana; slanina jedan tjedan; zeleno povrÊe, salata i meko voÊe dva do tri dana; sir, jaja i mlijeko do tjedan dana.

Kuhane namirnice Delikatesno meso i riba jedan tjedan; sloæenci i variva dva do tri dana; kuhano povrÊe jedan do dva dana; kuhana tjestenina ili æitarice jedan do dva dana. Ostaci od ruËka ili veËere mogu se prekriti i dræati u hladnjaku dan ili dva; katkad je dobro pripraviti malo veÊu koliËinu za joπ jedan brzo gotov obrok.

Budite oprezni s kuhanom riæom Riæa se moæda doima bezopasnom, ali u njoj se mogu razviti opasne bakterije, pa se u hladnjaku moæe dræati samo jedan dan, a najviπe dva (vidjeti Sigurno Ëuvanje riæe, str. 145).

Ispravni spremnici Konzerve u hladnjaku hraju, pa hranu iz otvorenih konzervi treba premjestiti u plastiËne posude prije nego πto je pohranite u hladnjak. Umaci u staklenkama i tubama (poput majoneze, pesta, paste od curryja, hrena, pirea od rajËica i paste od Ëeπnjaka) mogu se dræati izvan hladnjaka dok ih se ne otvori; potom ih je potrebno Ëuvati na hladnom te iskoristiti prije isteka roka valjanosti.

Riba

Kada ne treba koristiti hladnjak

Najbolje ju je jesti svjeæu, istoga dana kada je nabavite. Ako to nije moguÊe, Ëim doete kuÊi odstranite ambalaæu, prebriπite ribu Ëistom vlaænom krpom, stavite je na tanjur i prekrijte prozirnom folijom. »uvajte je u donjem dijelu hladnjaka, najbolje ne duæe od 24 sata.

Neke se namirnice moraju Ëuvati na sobnoj temperaturi: rajËice, kako bi razvile okus; avokado kako bi dobro dozrio; luk, krumpir i korjenasto povrÊe (najbolje se Ëuvaju na reπetki za povrÊe na svjeæem, po moguÊnosti tamnom mjestu); veÊina voÊa, osim bobiËastoga voÊa (banane Êe u hladnjaku pocrnjeti).

18

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE


018-019_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:44

Page 19

Savjeti za Ëuvanje hrane

• Kuhanu hranu uvijek dræite na polici iznad sirove hrane kako biste izbjegli moguÊnost da po njoj kapaju sokovi sirovih namirnica. Sirovu hranu svakako dræite u posudama koje Êe sprijeËiti kapanje po donjim policama. Ako je neÊete iskoristiti unutar jednoga sata, hranu snaæna okusa dræite u plastiËnim posudama kako miris ne bi preπao na drugu hranu. Izbjegavajte pretrpavanje hladnjaka. Zrak mora slobodno protjecati kako bi hladnjak ispravno radio. Ne otvarajte hladnjak viπe nego πto je potrebno. Poklopite ili Ëvrsto umotajte sve proizvode koji su otvoreni, dræite poklopce na staklenkama i Ëepove na bocama. Okrenite ih tako da moæete Ëitati etikete, koje Êe vas podsjetiti da proizvode koristite i da ne zaboravite da su ondje. Zapamtite da se rok valjanosti odnosi samo na proizvod koji je zatvoren. Otvorene namirnice veÊinom je potrebno iskoristiti za dva do tri dana. U hladnjak nikada ne stavljajte vruÊu ili toplu hranu jer Êe povisiti temperaturu. Neka se kuhana hrana potpuno ohladi prije nego πto je premjestite u hladnjak. Hladnjak odræavajte Ëistim tako da mokrom krpom obriπete sve πto se prolije. Redovito praznite hladnjak i dobro ga prebriπite antibakterijskim sredstvom za ËiπÊenje ili slabom otopinom sode bikarbone. Nabavite poseban termometar za hladnjak tako da moæete vidjeti kada se temperatura povisi iznad preporuËenih 0 do 5ºC.

• • • •

• • •

U hladnjaku Mlijeko Maslac Sir Jaja VoÊni sok Sirovo meso i riba Kuhano meso i riba Slanina Jogurt

Sezonsko povrÊe PovrÊe za wok Paprika Mrkva Celer Poriluk Gljive Lisnata salata Vrtna grbica

Krastavac Rotkvice Mladi luk Svjeæe zaËinsko bilje BobiËasto voÊe Groæe Frapei Hladni deserti

Izvan hladnjaka

Zdjela za voÊe

Avokado RajËice »eπnjak Krumpir Batat (slatki krumpir) Luk Crveni luk Tikva Bundeva

Limun NaranËe Klementine Jabuke Banane Kivi Kruπke ©ljive Mango

U hladnjaku… ili izvan? BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

19


020-021_MMME_CRO.qxd

4/3/10

12:29

Page 20

Iskoristite zamrzivaË na najbolji naËin ZamrzivaË je nezaobilazan dio opreme brzih kuhara; gotovo sva hrana dobro podnosi zamrzavanje. ZahvaljujuÊi zamrzivaËu moÊi Êete iskoristiti prilike za povoljniju kupovinu u trgovinama i pogodnosti kuhanja u veÊim koliËinama, a bit Êe vam dostupno Ëak i domaÊe te sezonsko povrÊe i voÊe.

Riba, perad i meso

Kruh i hrana sa πkrobom

Kada kupujete ribu, meso i perad koje æelite zamrznuti, na etiketi potraæite oznaku „pogodno za zamrzavanje“ ili kupite veÊ zamrznute proizvode. Ako ih nabavljate u mesnici ili ribarnici, upitajte jesu li veÊ zamrzavani jer hrana koja je veÊ bila zamrznuta nije pogodna za ponovno zamrzavanje. Ako uzimate veÊe koliËine koje namjeravate zamrznuti, prije kupovine podesite zamrzivaË na funkciju „brzo zamrzavanje“. Hranu u originalnom pakiranju moæete dræati zamrznutom jedan mjesec; za dulje razdoblje, otvorite pakiranje i premjestite sadræaj u vreÊicu za zamrzavanje te istisnite sav zrak.

Kruh (narezan na kriπke radi praktiËnosti), lepinje i indijski naan kruπËiÊi mogu se zamrznuti. Stari kruh moæe se smrviti u kruπne mrvice, a potom zamrznuti (vidjeti Kako iskoristiti stari kruh, str. 30). Kupovno i domaÊe tijesto dobro podnosi zamrzavanje (vidjeti Brzo tijesto, str. 31), a mrvice masnog tijesta za drobljenac mogu se zamrznuti u vreÊicama. Nadjevena tjestenina i njoki mogu se zamrznuti, a potom kuhati bez odleivanja.

PovrÊe

Naribajte sir ili koricu limuna, naranËe ili limete, a potom ih u vreÊici pohranite u zamrzivaË te ih koristite zamrznute. ZaËinsko bilje moæete jednostavno oprati, osuπiti, staviti u vreÊicu za zamrzavanje te zamrznuti; namrvite ga izravno u jelo dok kuhate. »ili papriËice moæete razrezati po duæini, odstraniti sjemenke i zamrznuti, a potom ih zamrznute narezati za koriπtenje. Ogulite i zamrznite svjeæi umbirov korijen, a potom ga naribajte izravno u jelo koje pripravljate.

Zamrznuto povrÊe vrlo je praktiËno za brzu pripravu jela, a moæe se kupiti u velikim pakiranjima. Kada vreÊicu otvorite, ponovno je zatvorite πtipaljkom ili vezicom. Salata se ne moæe zamrznuti.

Sirovo svjeæe povrÊe veÊinom se ne moæe uspjeπno zamrznuti, no uvijek ga prethodno moæete blanπirati; takve zalihe najbolje je napraviti u ljeto, kada je povrÊa u izobilju. Operite i pripremite svjeæe ubrano povrÊe bez ikakvih oπteÊenja, a potom ga razreæite na male komade. Zakuhajte vodu u loncu (3 litre vode za svakih 450 g povrÊa). PovrÊe stavite u lonac. Ponovno zakuhajte i blanπirajte (da se dobro zagrije, ali ne skuha sasvim). Za to Êe biti potrebno otprilike 3 minute za brokulu, bob i cijele mahune te 2 minute za narezane mahune. PovrÊe izvadite πupljom ælicom i osvjeæite pod hladnom vodom dok se sasvim ne rashladi (ili uronite u ledeno hladnu vodu). Osuπite na kuhinjskom papiru. Rasporedite u vreÊice, oznaËite i zamrznite.

ZaËini i brzi prilozi

Temeljac

DomaÊi ili ohlaeni temeljac moæete dræati u zamrzivaËu mjesec dana. Ulijte ga u vreÊice za zamrzavanje, no ostavite malo mjesta za πirenje leda (vidjeti Brz i jednostavan temeljac, str. 30).

…mislite unaprijed

zaËinsko bilje

20

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

meko voÊe

Kuhana hrana Kuhana jela, npr. umaci za tjesteninu, variva i juhe, kao stvoreni su za pripravu u veÊim koliËinama, a potom zamrzavanje. Dræite ih zamrznute u malim koliËinama ili zasebnim porcijama do tri mjeseca, ili jedan mjesec ako hrana sadræi Ëeπnjak, jer se okus inaËe kvari. Prije koriπtenja jelo odmrznite, dobro zagrijte i lagano kuhajte 5 minuta.

perad


020-021_MMME_CRO.qxd

4/3/10

12:29

Page 21

Slatka hrana Kutije sladoleda ili zamrznutog jogurta praktiËne su slastice koje odmah moæete posluæiti, baπ kao i vreÊice zamrznutog bobiËastog voÊa. Maline moæete i sami zamrznuti: oËistite, operite i osuπite neoπteÊene bobice, a potom ih zamrznite rasporeene na limu za peËenje. Zatim ih premjestite u posudice. (Jagode se mogu zamrznuti na isti naËin, iako nakon odmrzavanja postaju jako meke pa ih je najbolje koristiti pasirane u voÊnim umacima ili smrvljene u kaπu).

Sigurno odmrzavanje

Velike, kompaktne komade (meso, perad, ribu i pripravljene obroke) veËer prije izvadite iz zamrzivaËa i premjestite u hladnjak, neotpakirane, kako bi se odmrznuli do priprave sljedeÊe veËeri. Manji komadi, na primjer fileti pileÊih prsa, mogu se iz zamrzivaËa izvaditi ujutro i odmrznuti u hladnjaku do veËernje priprave. Sirove velike komade mesa i perad nikada ne bi trebalo pripravljati zamrznute, jer postoji moguÊnost da u sredini ostanu sirovi. Hranu odmrzavajte u hladnjaku, u posudi koja Êe zadræati sokove koji Êe se iscijediti. Kozice i plodovi mora mogu se odmrznuti odmah, u cjedilu pod mlazom hladne vode, a moæe ih se pripravljati i zamrznute.

• • •

Priprava zamrznutih namirnica PovrÊe, svjeæa tjestenina te πkoljke, rakovi i ljuskari mogu se pripravljati bez odmrzavanja. Zamrznuto zaËinsko bilje, umbir, Ëili papriËice i naribani sir takoer se mogu dodavati jelima neodmrznuti. Drugi veÊi komadi hrane mogu se zamrznuti pripravljati u peÊnici ili na πtednjaku, no pripravu valja poËeti na slaboj vatri kako bi se hrana odmrznula, a potom vatru valja postupno pojaËavati da se hrana ispeËe ili skuha ( npr. juhe, variva, sloæenci, peËenke i pite s koricom od krumpira). Tanki fileti ribe kao πto je list mogu se takoer pripravljati zamrznuti, a tako i kobasice i mljeveno meso. Uvijek pazite da hrana ne ostane sirova.

Rok trajanja u zamrzivaËu

• Maslac i margarin — do tri mjeseca • Ribani sir — do πest mjeseci • Mlijeko — do mjesec dana. Odmrznite u hladnjaku i dobro protresite. MlijeËni proizvodi kao πto su vrhnje, jogurt, umaci na bazi jaja i custard krema od jaja zamrzavanje ne podnose dobro. Uglavnom sve vrste kruha (osim hrskavih) — do tri mjeseca.

kruπne mrvice

ribani sir

• Janjetina, govedina, puretina i piletina — do πest mjeseci. • Svinjetina i riba — do tri mjeseca. • Slanina — do dva mjeseca. • Sirovo tijesto — do tri mjeseca; odmrzavajte jedan sat na sobnoj temperaturi.

• VoÊe i povrÊe, kupljeno zamrznuto ili zamrznuto kod kuÊe — do πest mjeseci. Salata se ne moæe zamrznuti, a svjeæe povrÊe prije zamrzavanja uglavnom treba blanπirati. VeÊina zaËinskog bilja (iako je prikladno jedino za upotrebu u kuhanim jelima, ne kao ukras), osim bosiljka — do tri mjeseca.

Savjeti za sigurno zamrzavanje

Prije zamrzavanja hranu uvijek valja postupno ohladiti. Topla hrana Êe u zamrzivaËu podiÊi temperaturu, πto moæe izazvati otapanje druge hrane. Nikada ne zamrzavajte hranu koja je veÊ bila zamrznuta ili kojoj je proπao vijek trajanja. No sirova hrana koja je zamrznuta, a potom kuhana, moæe se ponovno zamrznuti. Hranu paæljivo umotajte ili je stavite u Ëvrsto zatvorene posude, tako da je ne uniπte „smrzotine“ (uzrokovane hladnim zrakom koji suπi hranu). VreÊice za zamrzavanje, kutije za sladoled, Ëaπice za jogurt i posue od aluminijske folije prikladno su rjeπenje. Zamrzavajte u dobro odmjerenim koliËinama. Filete piletine i ribe rasporedite na lim za peËenje i tako zamrznite. KoliËine dostatne za pojedinaËne obroke premjestite u vreÊice za zamrzavanje, istisnite zrak i Ëvrsto zatvorite. Na taj naËin moæete izvaditi onoliko koliko vam je potrebno. Jasno oznaËite zamrznutu hranu vodootpornim markerom, s datumom kada je hrana zamrznuta. Vodite raËuna o sadræaju zamrzivaËa i iskoristite hranu prije nego πto joj istekne rok valjanosti; iako ne mora biti opasna za jelo, tijekom vremena gubi na kakvoÊi.

• • •

• •

Perad Meso Mljeveno meso Riba, πkoljke, rakovi i ljuskari Kobasice Kruh

lazanje

Tijesto (masno, lisnato) Zamrznuto povrÊe Zamrznuto bobiËasto voÊe Sladoled Svjeæi ili domaÊi temeljac

…za zamrzivaË

juha

sladoled

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

21


022-023_MMME_CRO.qxd

4/3/10

12:39

Page 22

Dobro opremljena kuhinja Kako biste u kuhinji bili bræi, nije vam potrebna gomila kuhinjskih pomagala. Ona su praktiËna, no ako se rijetko koriste, zauzimat Êe mjesto u ormariÊima i na radnim povrπinama. Ovdje je popis neophodne opreme za kuhinju u kojoj sve besprijekorno funkcionira. Kupite najbolje πto si moæete priuπtiti i razmiπljajte o kakvoÊi, a ne koliËini, pa Êe i oprema dulje trajati.

U kuhinjskim ormariÊima

Tava za præenje s poklopcem i debelim dnom koje se ne lijepi. OdluËite se za onu s drπkom otpornom na toplinu, koja se moæe koristiti i u peÊnici. Wok s poklopcem i dnom koje se ne lijepi ili duboka tava za præenje. Tri lonca s debelim dnom (mali, srednji i vrlo velik), s poklopcima. Nabavite najbolje lonce koje si moæete priuπtiti. Lonci od nehrajuÊeg Ëelika s aluminijskim dnom za uËinkoviti prijenos topline trajat Êe mnogo godina. Roπtilj-tava od lijevanog æeljeza Vatrostalna posuda od lijevanog æeljeza. Taj dragocjeni predmet moæe se koristiti na πtednjaku, u peÊnici ili za posluæivanje na stolu. Iako joj je cijena malo veÊa, trajat Êe zauvijek. Sklopivo metalno kuhalo na paru, lonac za kuhanje na pari ili umeci za kuhanje na pari koje moæete priËvrstiti na lonce koje imate. ÆiËana reπetka za hlaenje Metalno cjedilo i samostojeÊe cjedilo (za tjesteninu) Ribeæ (Ëetvrtasti ribeæ od nehrajuÊeg Ëelika i kruæni ruËni ribeæ za ribanje sira) Komplet zdjela za mijeπanje; lijepe zdjele mogu posluæiti i za posluæivanje jela i salata. Cjedilo za salatu na ruËno okretanje Mjerni vrË Cjedilo za limun ili sokovnik RuËni elektriËni mikser (za πlag, bjelanca, umake i tekuÊe tijesto, pire i dr.) Vatrostalna posuda za zapeËena jela

• • • • • • • • • • • • • •

Na polici

Komplet vaga; digitalne vage su precizne, jedinice se mogu prebaciti s metriËkih na imperijalne, a vrijednosti poniπtiti samo jednim pritiskom na tipku. Naredba „dodaj i izvaæi“ omoguÊava vam da izmjerite sve sastojke za recept u jednoj zdjeli. Tradicionalne vage s metalnim utezima takoer su toËne. KlasiËne ruËne vage pokazuju dvostruke mjere no prije koriπtenja potrebno ih je podesiti na niπticu, a vrijednosti nije uvijek jednostavno oËitati, osobito kada je rijeË o manjim koliËinama. Vage moraju biti na dohvat ruke, pa ako razmiπljate o nabavi nove, potraæite model koji Êe uπtedjeti prostor tako da se priËvrsti na zid, odmah do radne povrπine.

Na radnoj povrπini

• Mlinci za sol i papar • Stalak s kvalitetnim, oπtrim noæevima, ukljuËujuÊi dugi, nazubljeni noæ za kruh, noæ srednje veliËine (s oπtricom od otprilike 18 cm) koji je neophodan za rezanje mesa i povrÊa te mali noæ ili zakrivljeni noæ za guljenje (oπtrica od otprilike 7,5 cm) za manje poslove kao πto su obrezivanje ili guljenje. Noæ vrhunske kvalitete Ëini pripremu hrane bræom, lakπom i sigurnijom: nezgode se dogaaju kada se hrana pokuπava prerezati tupim noæem. Najbolje su oπtrice od nehrajuÊeg Ëelika, s drπkama ojaËanim Ëelikom. Takvi se noæevi mogu prati u perilici i ne hraju. Dobar Êe noæ trajati mnogo godina, pa o tom troπku razmiπljajte kao o ulaganju. Daske za rezanje; nabavite nekoliko, u razliËitim bojama za sirovu i kuhanu hranu i po moguÊnosti jednu malenu, za zaËine. PlastiËne su daske najbolje jer ih je lako odræavati. Kolut kuhinjskog papira

• •

U gornjoj ladici

• NoæiÊ za guljenje povrÊa • Drobilica za Ëeπnjak • OtvaraË za konzerve • Oπtre kuhinjske πkare • Komplet ælica za mjerenje koliËine


022-023_MMME_CRO.qxd

4/3/10

12:39

Page 23

• VadiËep • Metalni πtapiÊi za raænjiÊe i za provjeravanje jesu li se meso ili kolaË ispekli sve do sredine Valjak za tijesto Noæ ili Ëelik za oπtrenje oπtrica Kolut za rezanje pizza

• • •

U velikoj posudi za kuhinjska pomagala (do πtednjaka)

• Komplet drvenih ili plastiËnih kuhaËa otpornih na toplinu • Velika metalna kuhaËa i zaimaËa • Velika rupiËava ælica • GnjeËilo za krumpir • RupiËava lopatica s dugom drπkom • Kuhinjske lopatice od plastike koja se ne lijepi • Kuhinjska klijeπta — praktiËna za okretanje hrane u tavi, na limu za peËenje ili ispod grila

U ladici peÊnice ili u kuhinjskom ormariÊu

• Duboki lim za peËenje • Plitki lim za peËenje. Neka bude od debljeg aluminija, koji se neÊe iskriviti ili ulegnuti i koji ima debeli zavrπni sloj teflona za koji se hrana ne lijepi. Plitki lim za peËenje s podignutim rubom za hranu koja se moæe proliti Kalup za pogaËice ili mafine

• •

Objeπeno na zid

RuËni πtapni mikser. Umjesto da hranu premjeπtate u multipraktik ili samostojeÊi mikser, moæete ga upotrijebiti za brzo pripravljanje kremastih juha ili razbijanje grudica u umacima. Nabavite model koji se moæe objesiti na zid, jer Êe vam tako biti na dohvat ruke i neÊete ga traæiti po ormariÊima.

MoguÊi dodaci

Pretis-lonac; iako ga se danas rjee koristi, lonac pod tlakom znatno skraÊuje vrijeme kuhanja i osobito je koristan za veÊe komade mesa te za perad, juhe, temeljce, korjenasto povrÊe i suπene grahorice. Za hranu koja se brzo kuha, poput ribe, voÊa i zelenog povrÊa, od pretis-lonca nema velike koristi. Multipraktik; taj Êe vas ureaj rijeπiti mnogih napornih kuhinjskih poslova. On sjecka, melje, mijeπa, pasira, kosa i riba, muti mjeπavine za kolaËe, radi kruto i tekuÊe tijesto te u nekoliko sekunda daje izvrsne rezultate. Moæete ga koristiti za ribanje sira, sjeckanje oraha, izradu kruπnih mrvica, mijeπanje glatkih kremastih umaka, preljeva za salatu i hladnih umaka te za izradu pirea ili kremastih juha. Za svoj multipraktik pronaite mjesta na radnoj povrπini, gdje Êe vam uvijek biti pri ruci. StojeÊi mikser; izvrstan je za izradu juha, umaka, frapea i voÊnih pirea. Takoer ga se moæe koristiti za izradu kruπnih mrvica ili mljevenje oraπastog voÊa. Ako imate i ruËni mikser i/ili multipraktik, stojeÊi mikser moæda Êe biti suviπan. ElektriËni mlinac; uz mljevenje kave u zrnu, moæete ga koristiti i za mljevenje oraπastih plodova ili izradu kruπnih mrvica; osobito je koristan ako Ëesto pripravljate vegetarijanska jela.

• •

Profesionalna oprema Ureaji za tjesteninu, kruh i sladoled izvrsni su ako uæivate u izradi takve hrane, a rezultati su doista dojmljivi, no u suprotnom ne opravdavaju zauzimanje prostora i vjerojatno ih se neÊe koristiti Ëesto.

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

23


024-025_MMME_CRO.qxd

4/3/10

13:15

Page 24

6

najbræih naËina priprave hrane

VeÊina se hrane danas priprema na nekoliko naËina; na primjer, peËe se na æaru ili u peÊnici, præi, kuha na pari ili u mikrovalnoj peÊnici. Navodimo πest najbræih naËina priprave koji su usto dobri za vas i vaπu obitelj.

PeËenje na æaru Tu je brzu metodu priprave hrane najbolje koristiti samo za meke komade mesa i ribe, te za rakove, πkoljke i ljuskare. Roπtilj prethodno treba dobro zagrijati. Temperatura se potom moæe prilagoditi tipkom za regulaciju topline ili podizanjem i spuπtanjem reπetke. Neke vrste mesa, na primjer kobasice i slanina, za peËenje sadræe dovoljno masti, no manje masne komade, kao πto su fileti piletine bez koæe, valja premazati uljem ili drugom tekuÊinom za peËenje; takoer ih se prethodno moæe marinirati od pola do jednog sata, kako bi postali soËniji. Za peËenje koristite reπetku u limu za peËenje tako da se mast cijedi u lim. Æar je takoer izvrstan za pripravu povrÊa, na primjer rajËica, gljiva i paprika. Kriπke tikvica i patlidæana bit Êe veoma ukusne ako ih prije peËenja premaæete s malo ulja. Pod grilom moæete i zapeÊi povrπinu raznih jela, na primjer koricu od kruπnih mrvica ili od krumpir-pirea.

Præenje u woku Za præenje u woku savrπeni su manje masni komadi mesa i peradi, kao i riba, rakovi, πkoljke i ljuskari Ëvrste strukture te povrÊe, riæa i rezanci. Priprava hrane vrlo je brza pa se zadræavaju svi okusi, boje i hranjive tvari; tim se naËinom priprave koristi malo ulja, zbog Ëega su jela doista zdrava.

Potrebno je koristiti ulje koje dobro podnosi visoku temperaturu. Dobar je izbor ulje od kikirikija, koje se Ëesto preporuËa u kineskoj kuhinji, no ulja od uljane repice (naziva se i biljno ulje) ili suncokreta takoer su prikladna. Za takav naËin priprave nemojte troπiti kvalitetno maslinovo ulje jer se ono dimi veÊ na niæim temperaturama i lako zagara. Iz istog razloga, uljem od præenih sjemenki sezama jelo moæete poπkropiti pred kraj præenja, no ne bi ga trebalo koristiti od poËetka priprave. Prije poËetka kuhanja pripremite sve sastojke. Ako imate vremena, meso prethodno marinirajte otprilike pola sata, kako bi omekπalo i proæelo se dodatnim okusima. Koristite wok ili veliku i duboku tavu za præenje; dobro ih zagrijte prije nego πto dodate ulje kako bi cijela povrπina bila jednake topline. Dodajte jednu do dvije ælice ulja i zakreÊite tavu da obloæi stranice i dno. Kada se dovoljno zagrije, ulje Êe zacvrËati. Moæe prskati, pa za mijeπanje koristite lopaticu duge drπke. Kod dodavanja hrane, poËnite s namirnicama koje se najdulje pripravljaju, kao πto je mrkva; najzad dodajte mekπe sastojke, npr. klice. Neprestano mijeπajte.

Kuhanje na pari Hrana se kuha na pari tako da je namjestite iznad prokljuËale vode. Prirodni okusi, boja, oblik i tekstura, kao i vitamini i minerali topivi u vodi zadræavaju se u hrani, zbog Ëega je takva priprava vrlo zdrava. Postoji nekoliko naËina za pripravu hrane na pari, no osnovno je da lonac s vodom koja kljuËa ne smije presuπiti i da voda ne smije prestati kljuËati. U vodu moæete ubaciti krupno narezan luk, nasjeckane gomolje celera ili komoraËa, kriπke limuna, granËice svjeæeg zaËinskog bilja ili ljute zaËine, kako bi njihovi okusi i mirisi putem vode koja isparava proæimali hranu. Kuhanje na pari vlaæan je naËin priprave pa je izvrstan za osjetljive namirnice kao πto su riba, piletina i povrÊe, ukljuËujuÊi i mladi krumpir. Iako se hrana prije kuhanja moæe posoliti i popapriti, nikada ne solite povrÊe jer sol moæe izvuÊi vlagu i hranjive tvari.

En papillote Slatki i pikantni komadi mogu se umotati u komad aluminijske folije, masnoga papira ili pergamenta za peËenje, a potom pripravljati u mikrovalnoj peÊnici, obiËnoj peÊnici ili nad parom, tako da hrana zadræi sve okuse i hranjive tvari. To je dobar naËin za pripravu ribe ili manje masnog mesa koje bi se inaËe isuπilo na toplini peÊnice ili raspalo na grilu. Posluæivanje zasebnih, joπ zamotanih porcija zabavan je naËin da se jelo predstavi za stolom.

24

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE


024-025_MMME_CRO.qxd

4/3/10

13:15

Page 25

Priprava hrane u mikrovalnoj peÊnici Mikrovalna peÊnica korisna je kada ste u æurbi, jer se jelo moæe zgotoviti mnogo bræe nego πto bi trajala priprava na uobiËajeni naËin. Ona je takoer izvrsna za odleivanje hrane u nekoliko minuta i podgrijavanje ostataka, kao i za mnoge male zadatke, na primjer omekπavanje maslaca, rastapanje Ëokolade i podgrijavanje tekuÊina. VreÊica mladog πpinata i zamrznuti graπak mogu se pripraviti u originalnim omotima (koje Êete prethodno probuπiti oπtrim noæem), πto takoer ne prlja posue. Vrijeme kuhanja ovisi o jakosti kao i koliËini hrane, pa je najbolje slijediti upute proizvoaËa. Hranu uvijek izvadite prije nego πto se sasvim skuha, potom je promijeπajte (ako je moguÊe) i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Tada je, ako je potrebno, vratite u mikrovalnu peÊnicu. Posudu u kojoj se hrana kuha poklopite kako bi se hrana pripravljala bræe te kako se ne bi isuπila ili prskala.

PeËenje u roπtilj-tavi Pripravom u rebrastoj tavi od lijevanog æeljeza na jakoj vatri πtednjaka, hrana se peËe naglo, s vanjske strane. PeËenje je kratko i zdravo jer se koristi manje ulja, a hrana poprima privlaËne pruge.

PeËenje u roπtilj-tavi izvrsno je za tanje komade mesa kao πto su kotleti, odresci i fileti pileÊih prsa, kao i za plodove mora i debele kriπke tikvica, patlidæana i ostalog ljetnog povrÊa. Pripravljen na taj naËin veoma je ukusan i sir halloumi, koji tijekom peËenja neÊe izgubiti oblik. Kod kupovine roπtilj-tave, odluËite se za onu Ëija reπetka ima visoke izboËine i duboke udubine, tako da se hrana ne namaËe u masnoÊi ili sokovima koji istjeËu tijekom priprave. Prije koriπtenja tavu uvijek dobro zagrijte jer Êe se inaËe hrana lijepiti za povrπinu. Za provjeru je li dovoljno vruÊa, na zagrijanu povrπinu kapnite nekoliko kapi vode: trebale bi zacvrËati i odmah nestati. Hranu (ne tavu) lagano premaæite uljem. Ako ste je marinirali, ocijedite viπak prije nego πto je stavite na reπetku. Hranu pecite s jedne strane, a potom je preokrenite kuhinjskim klijeπtima. Nemojte preokretati prerano jer Êe se lijepiti; kako se hrana peËe, prirodno Êe se odlijepiti od reπetke. Za unakrsne crte, tijekom peËenja zakrenite hranu za devedeset stupnjeva. Ako imate vremena, pustite meso da prije posluæivanja tri do pet minuta poklopljeno odstoji na zagrijanom tanjuru; tako Êe se miπiÊna vlakna moÊi „opustiti“ pa Êe se sokovi ravnomjerno raspodijeliti u mesu.


026-027_MMME_CRO.qxd

4/3/10

14:40

Page 26

Osnovno znanje za pripravu hrane Odvaæite se na kupovinu povrÊa koje vam nije dobro poznato, iako niste sigurni kako ga koristiti. Priprema je jednostavna kada poznajete osnove. Avokado Prereæite ga po duljini i æliËicom izvadite koπticu. S vanjske strane zareæite crtu niz sredinu svake polovice pa ogulite Ëetvrtine kore, od vrha prema dolje. Avokado brzo gubi boju pa ga nakon guljenja odmah nakapajte limunovim sokom kako ne bi potamnio. Celer Odstranite tvrdu, kvrgavu koru noæiÊem za guljenje povrÊa, a meso potom oπtrim noæem nareæite na kriπke ili kockice. Komade uronite u zdjelu zakiseljene vode (vode s nekoliko kapi limunovog soka ili octa), kako biste sprijeËili da izgube boju. »eπnjak Glavica Ëeπnjaka sastoji se od reænjeva. Izvucite jedan reæanj i odstranite mu koru nalik na papir. ZgnjeËite reæanj u drobilici za Ëeπnjak (ili vidjeti Drobljenje Ëeπnjaka, str. 28). »ili papriËice Oπtrim noæiÊem odreæite peteljke. Sastruæite jezgru i sjemenke. Za punu ljutinu ostavite sjemenke, a za blaæi okus jelu dodajte Ëitavu, nerazrezanu papriËicu, koju prije posluæivanja izvadite. Nakon priprave temeljito operite ruke.

Mahune Ne treba ih posebno pripremati; Francuzi ih nazivaju „pojedi-sve“. Muπkatna tikva Ogulite vanjsku koru noæiÊem za guljenje povrÊa, a potom odreæite vrh i dno. Prepolovite bundevu po duljini oπtrim noæem. Izvadite ælicom vlakna i sjeme, a potom meso nareæite na komade. Pak choi (kineska raπtika)Odvojite zelene listove od bijelih dijelova i glavne stabljike, a potom sve krupno nasjeckajte ili nareæite na kriπke. Ako ne æelite da budu jako mekani, listove, koji se kuhaju bræe od stabljika, odvojite i dodajte u lonac malo prije nego πto se stabljike sasvim skuhaju. Vrlo mladi pak choi moæe se kuhati u komadu, prerezan na pola ili na Ëetvrtine.

Muπkatna tikva

Gljive Jednostavno ih prebriπite vlaænim papirnatim ruËnikom. Graπak πeÊerac Potegnite konËiÊe duæ obiju strana mahuna. Jeruzalemska artiËoka (ËiËoka) Ogulite i odmah stavite u hladnu vodu s malo limunovog soka, kako ne bi potamnila. KomoraË Gomolj prepolovite, zatim razreæite na Ëetvrtine, a potom na tanke kriπke. Kriπke stavite u zakiseljenu vodu kako ne bi potamnjele. Paperjaste listiÊe iskoristite za ukraπavanje. Kupus Odstranite vanjske listove. Kupus izreæite na Ëetvrtine te iz svake izreæite tvrdu sredinu; potom Ëetvrtine nareæite na kriπke (za præenje u woku) ili razdvojite listove.

Celer

26

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

KomoraË


026-027_MMME_CRO.qxd

4/3/10

14:41

Page 27

Paprike Prepolovite po duæini, odstranite sredinu i sjemenke, a potom nareæite na kriπke ili nasjeckajte na komade, prema potrebi.

Nareæite na kocke Nareæite na komadiÊe veliËine zalogaja.

Poriluk Prereæite poprijeko i odstranite korjenËiÊe. Podreæite tamnozelene listove, a vanjske odstranite. Prereæite po duljini kroz zeleni dio i dobro isperite kako biste odstranili zemlju koja se moæda zadræala izmeu listova. Nareæite na kolutiÊe ili komade.

Nareæite na kriπke Za uspjeπno rezanje na kriπke, neka vrh

Nareæite na kockice Nareæite na prutiÊe, koje potom nareæite po πirini na kockice.

Salata Isperite salatu (Ëak i veÊ opranu, iz vreÊice), a potom listove zavrtite u cjedilu na okretanje kako bi se osuπili, ili ih posuπite tapkanjem u Ëistoj kuhinjskoj krpi.

oπtrice bude na dasci za rezanje, a dræak noæa podiæite i spuπtajte kako biste rezali dok povrÊe polako gurate pod oπtricu. Svakako pazite da vrπke prstiju druge ruke dræite podalje od oπtrice.

Iskosajte Tanko nareæite; na primjer, kako biste pripremili lisnato povrÊe za præenje u woku.

…rjeËnik pripremanja sastojaka

Slatki krumpir (batat) Moæete ga oprati i peÊi cijela ili oguliti i rezati na manje komade. Svjeæi umbirov korijen Odstranite smeu kvrgavu koru, a potom ga naribajte ili sitno nasjeckajte. Neoguljeni korijen u hladnjaku Êe se dobro oËuvati otprilike mjesec dana, zamotan u prozirnu foliju; moæete ga oguliti i dræati u zamrzivaËu πest mjeseci, a potom ga zamrznuta naribati. ©paroge Otkinite drvenaste dijelove stabljike, gdje lako pucaju.

Jeruzalemske artiËoke (ËiËoke)

Kratice za pripremu povrÊa Evo kako da skratite dosadne zadatke u pripremi povrÊa. Sjeckanje luka Kada gulite luk, saËuvajte korijen na donjoj strani, a potom glavicu prepolovite po duljini. Svaku polovicu poloæite prerezanom stranom prema dolje, a potom ih njeæno odozgo zareæite sve do korijena, no zaustavite se tik prije. Zarezane kriπke razreæite poprijeko, tako da se luk raspadne na kockice. Guljenje ljutika i rajËica Stavite ih u vatrostalnu posudu i prelijte vrelom vodom. Ostavite jednu minutu, potom ocijedite i prekrijte hladnom vodom. Koæica Êe se zatim lako oguliti malim, oπtrim noæem. Brzo podrezivanje povrÊa Kada podrezujete ili reæete povrÊe sliËnoga oblika, na primjer mahune ili mladi luk, poredajte ih na dasci, a potom zareæite Ëitavi red.

Brzo osvjeæenje PovrÊe Ako im se kora ne odstranjuje, svjeæe voÊe i povrÊe (Ëak i salate u vreÊici) prije priprave valja oprati. Meso, perad i riba Prije priprave, meso, perad i ribu uvijek operite. Osuπite tapkajuÊi kuhinjskim papirom. Mahunarke Konzervirane mahunarke treba isprati i dobro ocijediti kako bi se odstranili sol ili πeÊer iz tekuÊine za konzerviranje.

Kineska raπtika pak choi Slatki krumpir (batat)

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

27


028-029_MMME_CRO.qxd

4/3/10

20:15

Page 28

Tehnike koje πtede vrijeme Od postupaka koji Êe skratiti vrijeme kuhanja ili priprave, do priprave veÊih koliËina hrane, mnogo je naËina na koje zaposleni kuhari mogu skratiti vrijeme provedeno u kuhinji.

©kare za rezanje zaËinskog bilja i povrÊa Svjeæe zaËinsko bilje mnogo je bræe rezati πkarama nego sjeckati noæem na dasci. Bilje moæete staviti u πalicu ili vrËiÊ i prema potrebi ga rezuckati oπtrim kuhinjskim πkarama, ili ga moæete rezati izravno nad loncem, zdjelom ili za ukras na gotovu jelu. Vezicu dræite Ëvrsto i reæite od vrha prema dolje, zajedno s njeænim stabljikama biljaka kao πto su korijandar, vlasac, metvica i perπin. Svjeæi bosiljak najbolji je ako ga se grubo natrga. Kao smjernica, 25 g perπina jednako je koliËini od 4 — 5 ælica krupno nasjeckanog perπina. Kuhinjske πkare takoer su korisne za rezanje mladoga luka, odstranjivanje grubih stabljika s lisnatoga povrÊa ili gornje i donje peteljke s mahuna, zelenoga graπka, ogrozda i ribiza.

prepolovite je i odstranite koπtice. Sastruæite meso i upotrijebite ga za juhu ili kao povrtni prilog mesu: zaËinite ga i poπkropite uljem ili zgnjeËite s malo maslaca.

Pire u trenu Krumpir se najlakπe i najbræe izgnjeËi tako da bude mekan i kremast uz pomoÊ ruËnog elektriËnog miksera, uz malo toplog mlijeka, vrhnja ili crème fraîche, mljevenog crnog papra i veÊeg komada maslaca. Kako bi pire ostao lagan i pjenast do posluæivanja, bolje ga je prekriti Ëistom kuhinjskom krpom nego poklopiti poklopcem; krpa Êe upiti paru koja bi se u suprotnom kondenzirala i kapala natrag u lonac. Krumpir moæete posluæiti

Priprema slanine i πunke ©kare su takoer izvrsne za sjeckanje i ËiπÊenje slanine, πunke i salame. Slanina se veÊinom prodaje bez koæice, no oπtrim se kuhinjskim πkarama prije priprave vrlo brzo moæe odstraniti suviπno salo ili se slanina moæe narezati na sitne komade. Kuhana πunka takoer se moæe rezati πkarama, tako da se svaka kriπka, ako je vruÊa, dræi kuhinjskim klijeπtima.

Usitnjavanje Ëeπnjaka Kako biste uπtedjeli vrijeme na ËiπÊenju drobilice za Ëeπnjak, iskuπajte metodu profesionalnih kuhara, koja je osim toga i brza. Reæanj Ëeπnjaka u ljusci polegnite postrance na dasku za rezanje i zdrobite pritiπÊuÊi ga plosnatom stranom oπtrice velikog noæa. Odstranite ljusku, a potom sitno nasjeckajte Ëeπnjak s malo soli. »eπnjak moæete ostaviti i djelomice zgnjeËenim pa ga dodati jelu tijekom priprave; na kraju priprave Ëeπnjak moæete izvaditi.

Sjeckanje korijandera

Malo je lijepo ©to su komadi hrane manji, to Êe se bræe skuhati. Ako æelite napraviti pire, krumpir za kuhanje nareæite na manje komade. Takoer, povrÊe nareæite na male komade ako ga stavljate u juhe ili kratko peËete u peÊnici. Meko meso narezano na komade veliËine zalogaja, npr. fileti pileÊih prsa, janjeÊa lopatica ili janjeÊi but bez kostiju, izvrsno je za raænjiÊe. Piletini Êe biti potrebno 10 do 12, a janjetini otprilike 20 minuta da se ispeku na vruÊem grilu.

Ugurajte i tikvu Ako pripravljate jelo u peÊnici, dodajte i cijelu muπkatnu tikvu da se peËe u isto vrijeme. PeËenje poboljπava okus i πtedi vrijeme jer tikvu nije potrebno prethodno guliti. Koru izbodite vilicom, a potom pecite na 180ºC (160ºC u peÊnici s ventilatorom) jedan sat ili dok meso ne bude meko kada ga se probode. Kada je gotova,

28 B R Z O

I JEDNOSTAVNO KUHANJE

Drobljenje Ëeπnjaka


028-029_MMME_CRO.qxd

4/3/10

20:15

Page 29

i grubo zdrobljen s maslacem i perπinom; velikom vilicom moæete razbiti veÊe komade.

Pripravite veÊe koliËine Juhe, variva i sloæenci dobro podnose zamrzavanje, stoga ako pripravljate takvo jelo, jednostavno udvostruËite sastojke, a potom polovicu zamrznite. Takav je brzo gotov obrok drugom prilikom dovoljno podgrijati. (Prije posluæivanja izvadite ga iz zamrzivaËa tako da se postupno odmrzne. Za juhe, umake i sloæence s veÊim komadima mesa najbolje je da se preko noÊi odmrzavaju u hladnjaku). Viπak tjestenine izvrstan je za salate ili zapeËenu tjesteninu; riæa se iduÊi dan moæe propræiti u woku; kuhani krumpir ili povrÊe sjajno prijaju u ukusnom raguu.

Stanjivanje mesa Odresci mesa za peËenje na grilu ili præenje pripravit Êe se bræe i jednakomjernije ako su jednako tanki, bez debljih dijelova. Meso poloæite izmeu dva sloja prozirne folije ili masnoga papira i istucite batom za meso ili valjkom za tijesto tako da bude

Kuhanje πpinata

ujednaËene debljine. (Tanko rezani odresci kratko se pripravljaju i sjajno su rjeπenje za brzi obrok). DomaÊe pljeskavice takoer bi trebale biti razmjerno tanke (najbolje su promjera od otprilike 10 cm i debljine od 2 cm) tako da se sasvim ispeku i ne zagore s vanjske strane.

Odstranjivanje koæe s piletine Ako ste pileÊa prsa kupili s koæom koju æelite odstraniti, Ëvrsto uhvatite koæu dok meso pridræavate komadom kuhinjskog papira, a potom snaæno potegnite: koæa Êe se lako zguliti. Ponekad se odstranjivanje koæe s bataka moæe pojednostaviti ako oπtrim noæem prvo zareæete koæu oko pileÊeg „gleænja“.

Kuhajte uz pomoÊ grijala za vodu »im poËnete pripravljati jelo, zakuhajte vodu u elektriËnom grijalu za vodu. Tako Êete imati spremnu vrelu vodu za kuhanje povrÊa, tjestenine ili jaja ili za namakanje grahorica.

Tjestenina Tjesteninu valja kuhati u mnogo prokljuËale vode kako bi imala dovoljno mjesta da se pomiËe u loncu i ne slijepi se. Vodu je mnogo bræe zakuhati u elektriËnom grijalu i zatim preliti u lonac, nego kuhati na πtednjaku. Kada cijedite tjesteninu, u loncu ostavite malo vode jer se tako tjestenina neÊe isuπiti, a i umak Êe je bolje obloæiti. Za lazanje koristite kore od svjeæeg tijesta ili one koje prethodno ne treba kuhati. Ubrzajte pripravu kora koje ne treba kuhati tako da ih prvo uronite u zdjelu vrele vode. Stavljajte ih pojedinaËno kako se ne bi zalijepile jedna za drugu. U vodi ih ostavite otprilike 2 minute, dok slaæete slojeve u posudu za peËenje. Kore Êe biti dovoljno vlaæne da omekπaju i jednakomjerno se ispeku.

Rezanci, kuskus i bulgur

Stanjivanje mesa

Prije nego πto ih se pomijeπa s ostalim sastojcima za brza i jednostavna jela iz woka ili ukusne salate, potrebno ih je samo namoËiti u vreloj vodi ili temeljcu kako bi omekπali. Za Ëetiri osobe potrebno je otprilike 400 ml vrele vode ili temeljca za 250 g kuskusa ili bulgura. Poklopite i ostavite 5 minuta ili dok æitarice ne upiju tekuÊinu.

©pinat ©pinat se kuha vrlo kratko, a za njegovu pripravu potrebno je vrlo malo vode. Prvo ga temeljito operite u posudi s vodom, kako biste odstranili pijesak ili zemlju. Ocijedite ga u metalnom cjedilu. Ako je πpinat mekan i mlad, stavite ga u cjedilo u sudoperu i prelijte vrelom vodom. Poklopite malim tanjurom i pritisnite Ëvrsto kako biste istisnuli vodu: πpinat Êe biti spreman za jelo. VeÊe oprane listove s ËvrπÊim stabljikama stavite u lonac bez vode. Poklopite i kuhajte 1 do 2 minute ili dok ne uvenu. Ako nabavite veÊ oprani πpinat iz vreÊice, vreÊicu nekoliko puta probodite oπtrim noæem i stavite u mikrovalnu peÊnicu. Ostavite 3 minute ili dok ne uvene, potom ga izvadite iz vreÊice i ocijedite u cjedilu.

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

29


030-031_MMME_CRO.qxd

4/3/10

20:27

Page 30

Brzi savjeti za voÊe

Kako iskoristiti stari kruh

VoÊe je savrπena uæina ili desert, a moæete ga posluæiti bez priloga ili uz sladoled, vrhnje ili jogurt. Evo nekoliko jednostavnih savjeta za njegovu brzu pripremu.

Ne bacajte suhi kruh; umjesto toga, iskoristite ga za izradu kruπnih mrvica ili prepeËenih kruπnih kockica koje moæete Ëuvati za buduÊu upotrebu. Kako biste napravili domaÊe kruπne mrvice od svjeæega kruha, natrgajte kruh na male komade, potom ga stavite u multipraktik ili stojeÊi mikser i sameljite. Pretresite mrvice u male vreÊice za zamrzavanje i oznaËite. Mrvice moæete koristiti izravno iz zamrzivaËa. Za suhe kruπne mrvice, suhi kruh razlomite na male komade i rasporedite po limu za peËenje. Stavite na nisku temperaturu u peÊnicu na jedan sat ili dok se ne osuπe, a potom sameljite u multipraktiku ili stojeÊem mikseru. Moæete ih dræati u hermetiËki zatvorenoj staklenki tjedan dana. Za prepeËene kockice kruha, s kriπki kruha odstranite koru pa svaku premaæite s malo ulja. Prepecite ih ispod grila, a potom nareæite na kockice koje moæete posuti po salati ili juhama. Dræite u hermetiËki zatvorenoj posudi dva do tri dana.

Jagode Kako biste s jagode odstranili peteljku i listiÊ, oπtar noæ tanke oπtrice zabodite u vrh jagode, odmah ispod zelene Ëaπke, a potom oπtricu brzo okrenite ukrug.

Ananas Ananas Êete brzo narezati na komade ili kriπke tako da mu prvo odreæete vrh i dno. Postavite plod uspravno i odreæite koru, usput odstranjujuÊi i crne „oËi“. Zatim ga zareæite od vrha do dna. Jednu polovicu poloæite na radnu povrπinu odrezanom stranom prema gore i pod kutom zareæite meso pri srediπnjem tvrdom dijelu. Drugu stranu tvrde sredite izreæite na isti naËin, oblikujuÊi slovo V kako biste iz polovice izvadili Ëitavu sræ. Isto uËinite i s drugom polovicom. Potom meso nareæite na kriπke ili komade.

Izvucite viπe soka iz agruma Limuni i limete ponekad mogu biti pomalo suhi. No postat Êe soËniji ako ih na 30 sekunda stavite u mikrovalnu peÊnicu na visoku temperaturu. Takoer ih moæete Ëvrsto protrljati meu dlanovima.

Nar (πipak) Kako biste izvadili soËne sjemenke, odreæite krunu na vrhu ploda (otprilike 2 cm), a potom plod zareæite kroz svaku bijelu opnu. Razdvojite dijelove, a potom svaki iskrenite naopako i nad zdjelom ælicom izvadite sjemenke, zajedno sa sokom. ©ipak takoer moæete razdvojiti na dijelove u zdjeli vode. Sjemenke u vodi izvadite prstima: one Êe pasti na dno, dok Êe se nejestivi dijelovi veÊinom podiÊi na povrπinu pa ih moæete baciti. Nakon πto ocijedite vodu, ostat Êe samo sjemenke.

Mango Priprema manga moæe biti neuredna i dugotrajna, ali postoji i lakπi naËin: zareæite mango s triju strana koπtice tako da dobijete tri kriπke. Reπetkasto zareæite meso, pazeÊi da ne proreæete koru s druge strane. Iskrenite meso na van, a potom nad zdjelom kockice noæem odvojite od kore. Odreæite meso s koπtice πto je preciznije moguÊe.

Brz i jednostavan temeljac Temeljac od kocke za temeljac ili praπka za bujon brzo se pripravlja: kocke ili praπak jednostavno rastopite u prokljuËaloj vodi prema uputama na pakiranju, kako biste dobili temeljac æeljene jaËine. Za intenzivniji okus moæete dodati malo vina, jabukovaËe ili suhog πerija, Worcestershire umaka ili zaËinskog bilja. Kako kocke i praπak uglavnom sadræe dosta soli (iako ima i vrsta s manje soli), jelo moæda neÊete trebati soliti; priËekajte da bude gotovo i kuπajte ga, a potom, ako je potrebno, dodajte malo soli. Moæete i kupiti gotov temeljac u mesnici.

DomaÊi temeljac Ako ste ispekli pile, nakon jela saËuvajte kosti. Stavite ih u veliki lonac, prekrijte hladnom vodom, ubacite narezan luk i mrkvu, suπeni lovor ili granËice zaËinskog bilja i granËicu-dvije svjeæega perπina. Neka zakuha pa kuhajte poklopljeno otprilike jedan sat. Ocijedite, ohladite i pohranite u hladnjak. Premjestite u posudu, oznaËite i zamrznite. U zamrzivaËu ga moæete Ëuvati mjesec dana. Za temeljac od povrÊa upotrijebite krupno narezano povrÊe kao πto je luk, poriluk i mrkva te zaËinsko bilje. Preostali sok od peËenja takoer je dobra osnova za temeljac. Zamrznite ga u kalupu za pravljenje leda, a kada se kockice zamrznu, premjestite ih u vreÊicu za zamrzavanje (da oslobodite kalup za led). Kockice moæete ubaciti u juhe, variva i sloæence za trenutno pojaËanje okusa; kockice Êe se otopiti bræe nego veÊa koliËina temeljca.

Super brzo ljuπtenje jajeta Tuckajte tvrdo kuhano jaje o tvrdu povrπinu tako da se Ëitava ljuska prekrije pukotinama. Jaje pridræavajte dlanom i kotrljajte po povrπini, pritiπÊuÊi ga tako da otpustite ljusku. Potom otkinite komadiÊ: trebao bi se odvojiti u velikom komadu zajedno s unutraπnjom opnom, tako da Ëitavu ljusku moæete odstraniti u nekoliko veÊih komada. Isperite jaje da odstranite zaostale komadiÊe ljuske. (Vrlo svjeæa jaja, kao πto su ona kupljena izravno od uzgajivaËa, neÊe se dobro guliti. Trebaju biti stara nekoliko dana kako bi se ljuska lako odvojila).

30

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE


030-031_MMME_CRO.qxd

4/3/10

20:27

Page 31

Protresi i prelij DomaÊi francuski preljev za salatu (vinaigrette) gotov je vrlo brzo, a zaokruæit Êe okus salate. Za Ëetiri osobe. 4 ælice ekstra djeviËanskog maslinovog ulja 1 ælica bijeloga octa prstohvat πeÊera ili 1⁄2 æliËice meda 1

⁄2 æliËice dijonskog ili nemljevenog senfa

prstohvat soli i mljevenog crnog papra

Sve sastojke stavite u staklenku s poklopcem na zavrtanje, potom Ëvrsto zatvorite i dobro protresite. Moæete uπtedjeti vrijeme ako napravite dvostruku ili trostruku koliËinu; viπak Ëuvajte u staklenki. Preljev dræite u hladnjaku do tjedan dana. Ulje se moæe zgusnuti, pa preljev izvadite iz hladnjaka od pola do jednog sata prije koriπtenja, da poprimi sobnu temperaturu. Dobro protresite prije koriπtenja. Zamjene • Ocat zamijenite sokom od limuna

ili naranËe, ili dodajte kap balzamiËkog octa. • Za dodatni okus, dodajte zgnjeËeni reæanj Ëeπnjaka ili 1 ælicu svjeæe nasjeckanog zaËinskog bilja i 1 sitno nasjeckanu crvenu Ëili papriËicu ili kap Ëili umaka.

Posipanje bez nereda Kada komade mesa ili ribe æelite prije priprave posuti braπnom, par ælica braπna, po æelji zajedno sa zaËinima i suπenim zaËinskim biljem, stavite u plastiËnu vreÊicu ili zdjelu s poklopcem. Stavite unutra meso ili ribu, po nekoliko komada odjednom, poklopite zdjelu ili stisnite vreÊicu na vrhu i dobro protresite tako da se svi komadi jednakomjerno obloæe braπnom. Izvadite ih iz vreÊice i odloæite sa strane pa ponovite s preostalim komadima.

Mrvice bez muke Kako biste od keksa ili Ëokolade dobili mrvice ili komadiÊe, stavite ih u plastiËnu vreÊicu i udarajte njome po radnoj povrπini ili ih zdrobite valjkom za tijesto.

Brzo tijesto Moæda viπe volite koristiti svjeæe ili zamrznuto kupovno tijesto, no uz pomoÊ multipraktika, priprava domaÊeg tijesta neÊe oduzeti mnogo vremena. U posudu multipraktika stavite 200 g obiËnog braπna i 100 g hladnoga maslaca, narezanog na krupne komade. Kratko zamijeπajte tako da dobijete smjesu nalik kruπnim mrvicama. Dodajte 4 ælice hladne vode i ponovno kratko zamijeπajte da dobijete tijesto. (Takoer moæete u braπno naribati

komad maslaca i zamijesiti prstima ili ruËnom mijeπalicom za tijesto, da poprimi izgled kruπnih mrvica. Vilicom mijeπajte dok dodajete vodu. Mrvice potom sakupite na gomilu i kratko zamijesite da dobijete kuglu tijesta). Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i dræite u hladnjaku najmanje 20 minuta ili dok ne bude spremno za upotrebu. DomaÊe tijesto moæe se Ëuvati u zamrzivaËu πest mjeseci. Za koricu od tijesta za drobljence, izostavite vodu i kad tijesto bude nalik kruπnim mrvicama, dodajte 50 g πeÊera demerara.

Oπtro kao æilet Neka vam noæevi i πkare budu uvijek naoπtreni; rezanje i sjeckanje bit Êe bræi, a i sigurniji; mnogo su veÊi izgledi da Êete se ozlijediti ako koristite tupi noæ.

U korak s posuem Dok Ëekate da se hrana pripravi, sve posue i pribor koji ste koristili operite ili poslaæite u perilicu tako da vam nakon jela za pranje ostanu samo lonci i tanjuri. Sudoper napunite toplom vodom s deterdæentom pa koriπteni pribor i posue ostavite da se namaËu: pranje Êe poslije biti mnogo lakπe.

BRZO I JEDNOSTAVNO KUHANJE

31


032-033_MMME_CRO.qxd

4/3/10

20:28

Page 32


032-033_MMME_CRO.qxd

4/3/10

20:28

Page 33

Juhe


034-035_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:47

Page 34

Juha od piletine, majËine duπice i gljiva Kremasta piletina obogaÊena je toplim okusima πerija, majËine duπice i Worcestershire umaka u jelu od svjeæih namirnica pripravljenom za manje od pola sata. Posluæite s komadiÊima prepeËenog kruha s orasima.

15

min pripreme

15 min kuhanja

Za 4 osobe 2 ælice maslinovog ulja 200 g pileÊih prsa bez koæe, narezanih na sitne kockice 1 crveni luk, nasjeckan 1 reæanj Ëeπnjaka, nasjeckan 2 stabljike celera, nasjeckane 250 g πampinjona, krupno nasjeckanih 1 ælica nasjeckane svjeæe majËine duπice ili 1 æliËica suπene, te dodatna koliËina za ukras (po æelji) 1 ælica suhog πerija 1 ælica Worcestershire umaka 700 ml pileÊeg temeljca od kocke 4 ælice vrhnja Prehrambena vrijednost (po osobi) • 161 kcal • 14 g bjelanËevina • 9 g masti, od Ëega 2,5 g zasiÊene • 5 g ugljikohidrata Zamjene Umjesto piletine, upotrijebite zeËetinu

Jesenska juha od gljiva i ËiËoka Izostavite piletinu. Na ulju opræite luk, Ëeπnjak i celer sa 2 oguljene i nasjeckane jeruzalemske artiËoke (ËiËoke). Umijeπajte 200 g nasjeckanih mijeπanih gljiva sa 1 ælicom nasjeckane svjeæe kadulje ili 1 ælicom suπene. Dodajte 150 ml suhe jabukovaËe i 500 ml povrtnog temeljca od kocke. ZaËinite prema ukusu i lagano kuhajte 5 minuta, a potom sameljite u kaπu. Dodajte malu ælicu vrhnja u svaku zdjelicu. Posluæite sa svicima od graha s Ëilijem (str 53).

...joπ jedna zamisao 34

JUHE

1

Præite povrÊe i piletinu U πirokom loncu zagrijte ulje i præite piletinu 5 minuta ili dok ne porumeni sa svih strana. Izvadite iz lonca πupljom ælicom i odloæite sa strane. U lonac dodajte luk, Ëeπnjak i celer pa præite 5 minuta.

2

Dodajte zaËine Dodajte nasjeckane πampinjone, majËinu duπicu, πeri i Worcestershire umak. Blago zaËinite i præite 2 — 3 minute, povremeno mijeπajuÊi.

3

Sameljite sastojke u juhi Mjeπavinu povrÊa premjestite u multipraktik ili stojeÊi mikser i dodajte pola temeljca. Mijeπajte da dobijete glatku smjesu, potom vratite u lonac i dodajte preostali temeljac. Dodajte i piletinu pa sve zagrijte do kljuËanja. Lagano kuhajte 3 minute. Umijeπajte 2 ælice vrhnja za kuhanje i ponovno zakuhajte.

4

Posluæite Razdijelite u zdjelice i u svaku umijeπajte malu ælicu preostalog vrhnja te pospite majËinom duπicom, ako je koristite.


034-035_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:47

Page 35

Krepka pileÊa juha s okruglicama od hrena Veoma ukusna tradicionalna seljaËka juha za zimske dane lako se pripravlja, a joπ je krepkijom Ëine soËne okruglice s ljutim hrenom.

30 min pripreme/ kuhanja

1

Za 4 osobe 2 ælice suncokretovog ulja 1 luk, sitno nasjeckan 2 stabljike celera, sitno nasjeckane 2 mrkve, oguljene i sitno nasjeckane 375 g pileÊih bataka bez koæe i kostiju, nasjeckanih 120 g braπna s praπkom za pecivo 60 g lagane biljne masti 1 ælica nasjeckanog svjeæeg vlasca ili perπina, te dodatna koliËina za ukras 1 ælica naribanog hrena iz staklenke 500 ml pileÊeg temeljca od kocke 125 g zamrznutog graπka Prehrambena vrijednost (po osobi) • 413 kcal • 26 g bjelanËevina • 19 g masti, od Ëega 1,5 g zasiÊene • 36 g ugljikohidrata

Omekπajte povrÊe Zagrijte ulje u πirokom loncu i præite luk, celer i mrkvu 2 minute, povremeno mijeπajuÊi.

2

Pripravite piletinu Dodajte piletinu i præite 3 — 4 minute, povremeno mijeπajuÊi, dok lagano ne porumeni.

3

Napravite okruglice Pomijeπajte braπno, biljnu mast, vlasac ili perπin te hren. ZaËinite i dodajte toliko hladne vode da moæete umijesiti razmjerno suho, Ëvrsto tijesto. Podijelite na 16 komada.

4

Kuhajte okruglice U lonac dodajte pileÊi temeljac i graπak pa zakuhajte. ZaËinite i ubacite okruglice. Poklopite i lagano kuhajte otprilike 12 minuta ili dok okruglice ne oËvrsnu i isplivaju na povrπinu. Ukrasite vlascem ili perπinom i odmah posluæite.

Zamjene Umjesto hrena, upotrijebite senf.

©kotska juha od poriluka Iz osnovnog recepta izostavite luk, celer, mrkvu i graπak te okruglice. Na ulju popræite 2 poriluka narezana na kolutiÊe i 2 tanke kriπke manje masne dimljene lene slanine, bez koæice i narezane, zajedno s narezanom piletinom, kao u 2. koraku priprave, potom dodajte temeljac i zakuhajte; primijeπajte 60 g riæe dugog zrna i 12 suπenih πljiva. ZaËinite i kuhajte 12 — 15 minuta ili dok riæa ne omekπa. Dodajte malo limunovog soka i pospite nasjeckanim svjeæim perπinom prije posluæivanja.

...joπ jedna zamisao

JUHE

35


036-037_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:48

Page 36

Juha od celera i kruπke s komadiÊima kobasice Pikantna, gusta zimska juha s njeænim okusom celera i komadiÊima kobasice gotova je u trenu. Kao cjelokupan obrok, posluæite je s kukuruznim kruhom.

30 min pripreme/ kuhanja

Za 4 osobe 1 ælica maslinovog ulja 15 g maslaca 1 celer, otprilike 650 g, oguljen i nasjeckan 1 veliki luk, nasjeckan 2 kruπke, po moguÊnosti vrste Comice ili Conference, oguljene i krupno narezane sok 1⁄2 limuna 900 ml pileÊeg temeljca od kocke 8 manje masnih kobasica, ukupne teæine od oko 340 g 2 ælice nasjeckanog svjeæeg perπinova lista 1

⁄2 æliËice mljevene paprike

Prehrambena vrijednost (po osobi) • 361 kcal • 15 g bjelanËevina • 23 g masti, od Ëega 8 g zasiÊene • 25 g ugljikohidrata

36

JUHE

1

Pripravite povrÊe i voÊe U πirokom loncu zagrijte ulje i maslac pa dodajte celer, luk i kruπke. Dodajte sok od limuna. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri, povremeno protresajuÊi lonac, otprilike 10 minuta. Dodajte 200 ml temeljca i kuhajte joπ 5 minuta ili dok povrÊe ne omekπa.

2

Pecite kobasice Gril jako zagrijte. Dok se povrÊe i voÊe pripravlja, grilajte kobasice, povremeno ih okreÊuÊi, otprilike 10 minuta ili dok ne porumene. Ocijedite na kuhinjskom papiru i dræite na toplom.

3

Sameljite juhu u kaπu Premjestite povrÊe i voÊe u multipraktik ili stojeÊi mikser, dodajte preostali temeljac i sameljite u glatku kaπu. ZaËinite, potom vratite u lonac i postupno zagrijavajte dok ne prokljuËa.

4

Dovrπite jelo Kobasice oπtrim noæem ili πkarama nareæite na komadiÊe veliËine zalogaja. Dodajte u juhu zajedno s perπinom. Razdijelite u zdjelice, pospite paprikom i posluæite. Zamjene • Umjesto celera, upotrijebite πvedsku ili obiËnu repu i 2 nasjeckane granËice celera. • Za vegetarijansku juhu, upotrijebite povrtni temeljac i vegetarijanske kobasice.

Juha (bez kobasica) moæe se pripraviti unaprijed; sameljite je u kaπu kao u 3. koraku priprave, ohladite i Ëuvajte u hladnjaku najviπe tri dana. Takoer dobro podnosi zamrzavanje.

U prvom koraku, povrÊe i kruπke mogu se pripravljati s uljem, maslacem i sokom od limuna u poklopljenoj posudi u mikrovalnoj peÊnici. Kuhajte na visokoj temperaturi otprilike 2 minute ili dok ne omekπaju.

...mislite unaprijed

...ubrzajte


036-037_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:48

Page 37

Juha od πunke i graπka Graπak i πunka savrπen su par u klasiËnoj krepkoj juhi, a ovome jelu dodatne okuse daju meki sir i muπkatni oraπËiÊ. Posluæite uz kruh ili s prepeËencem od cjelovitog zrna narezanim na uske trake.

5

min pripreme

12 min kuhanja

1

Præite luk Zagrijte ulje u velikom loncu i præite luk na laganoj vatri 5 — 6 minuta, da omekπa

2

Kuhajte juhu Primijeπajte graπak i temeljac i zakuhajte. Smanjite vatru, poklopite i lagano kuhajte 5 minuta. Blago zaËinite.

3

Za 4 osobe 2 ælice maslinovog ulja 1 veliki luk, nasjeckan

Izmiksajte Juhu stavite u multipraktik ili stojeÊi mikser i sameljite u grublju kaπu. Dodajte πunku i vratite u lonac. Zagrijte do vrenja.

4

Dovrπite i posluæite Dodajte meki sir i lagano mijeπajte dok se ne otopi. Razdijelite u zdjelice i pospite muπkatnim oraπËiÊem.

400 g zamrznutog graπka 750 ml temeljca od πunke ili piletine od kocke 200 g πunke kuhane u komadu, narezane na kockice 100 g mekog sira s manje masti 1

⁄2 æliËice svjeæe naribanog muπkatnog oraπËiÊa

Prehrambena vrijednost (po osobi) • 228 kcal • 20 g bjelanËevina • 10,5 g masti, od Ëega 3 g zasiÊene • 16 g ugljikohidrata Zamjene • Umjesto mesnog temeljca upotrijebite povrtni. • Umjesto πunke upotrijebite 200 g quorna, narezana na kockice.

Pripravite juhu do kraja 3. koraka, brzo ohladite i prelijte u posudu koja dobro podnosi hladnoÊu. Dræite u zamrzivaËu najviπe mjesec dana.

...saËuvajte


038-039_MMME_CRO.qxd

4/3/10

21:44

Page 38


038-039_MMME_CRO.qxd

4/3/10

21:44

Page 39

Juha od præenih rajËica, paprika i πpanjolske kobasice Juha koja prπti okusima Sredozemlja izvrstan je izbor za brz i zasitan obrok. Posluæite s hrskavim ››francuzom‹‹ ili napravite potpun obrok uz Zalogaje s ricottom i pestom (str. 53).

15

min pripreme

15 min kuhanja

1

Pripremite povrÊe za grilanje Jako zagrijte gril. Poslaæite luk, paprike i rajËice na lim za peËenje, prerezanih strana prema dolje, zajedno s reænjevima Ëeπnjaka.

2 Pecite i ogulite povrÊe Pecite povrÊe 6 — 8 minuta ili dok im koæica ne poËne crnjeti. Odstranite koæicu s luka, paprika i rajËica, a meso Ëeπnjaka istisnite iz opne.

Za 4 osobe 1 crveni luk, s ljuskom, narezan na Ëetvrtine 2 duge slatke crvene paprike, prepolovljene po duæini 4 rajËice πljivarice, prepolovljene 2 reænja Ëeπnjaka, neoguljena 500 ml pileÊeg temeljca od kocke 400 g konzerviranog crvenog graha, ocijeenog i ispranog 100 g πpanjolske kobasice chorizo, nasjeckane 2 æliËice balzamiËnog octa 15 g svjeæih listiÊa bosiljka, natrganih Prehrambena vrijednost (po osobi) • 194 kcal • 11 g bjelanËevina • 7 g masti, od Ëega 3 g zasiÊene • 23 g ugljikohidrata

3

Izmiksajte Pola povrÊa nasjeckajte na male komade, a ostatak stavite u multipraktik ili stojeÊi mikser, zajedno s Ëeπnjakom i temeljcem. Sameljite u glatku kaπu, potom vratite u lonac zajedno s nasjeckanim povrÊem. Blago posolite i dodajte malo mljevenog crnog papra.

4

Dodajte grah i kobasicu Zakuhajte juhu, povremeno mijeπajuÊi. Dodajte grah, kobasicu i balzamiËni ocat i lagano kuhajte 2 do 3 minute. Ubacite bosiljak i posluæite. Zamjene • Umjesto πpanjolske kobasice upotrijebite manje masnu salamu ili kolutiÊe hrenovki. • Za vegetarijansku juhu koristite povrtni temeljac, a kobasicu izostavite. Zajedno sa smeim grahom dodajte 400 g konzerviranog ispranog slanutka.

Juha se moæe pripraviti i dva dana unaprijed. Na kraju 3. koraka priprave juhu ohladite, poklopite i pohranite u hladnjak. Prije uporabe, nastavite s receptom.

…mislite unaprijed Luk i Ëeπnjak ispecite na grilu kao u 1. i 2. koraku priprave. Upotrijebite 280 g peËenih crvenih paprika iz staklenke i dodajte 400 g konzerviranih rajËica. Nasjeckajte i sameljite u glatku kaπu zajedno s peËenim lukom i Ëeπnjakom kao u 3. koraku priprave.

… ubrzajte

Juha od peËenih mini rajËica RajËice πljivarice u osnovnom receptu zamijenite sa 350 g mini rajËica: grilajte ih dok se koæica ne raspukne, zajedno sa 1 prepolovljenim neoguljenim crvenim lukom, 1 prepolovljenom crvenom paprikom i 2 reænja Ëeπnjaka, kao i u osnovnom receptu. Cijele rajËice zajedno s koæom sameljite s temeljcem i Ëeπnjakom. PovrÊe ogulite i nasjeckajte, a potom dodajte u lonac sa samljevenim rajËicama. Izostavite grah i balzamiËni ocat, ali dodajte πpanjolsku kobasicu ili 200 tune iz konzerve, ocijeene i istrgane na komadiÊe. Dodajte 2 ælice zelenog pesta s listiÊima bosiljka. Lagano kuhajte 2 do 3 minute. Juhu na kraju pospite sa 100 g izdrobljene fete i 50 g pinija. Posluæite sa savicima od graha s Ëilijem (str. 53).

… joπ jedna zamisao

JUHE

39


040-041_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:50

Page 40

Povrtna juha s parmskom πunkom U jednostavnoj i hranjivoj juhi, sezonsko povrÊe kuha se u goveoj juhi s parmskom πunkom blaga okusa. Posluæite s lepinjama s chutneyem i sirom cheddar (str. 53).

10

min pripreme

20 min kuhanja

Za 4 osobe 2 konzerve od 415 g govee juhe 1 luk, sitno nasjeckan 1 peteljka celera, sitno nasjeckana 1

⁄2 gomolja komoraËa, sitno nasjeckanog

1 mala koraba ili repa, oguljena i sitno nasjeckana 1 voπtanog krumpira, oguljenog i sitno nasjeckanog

1

Zagrijte povrÊe s juhom U velikom loncu zagrijte juhu i 100 ml vode do vrenja, potom dodajte luk, celer, komoraË, korabu ili repu i krumpir. Ponovno zakuhajte.

2

Kuhajte juhu Dodajte lovorov list, potom smanjite vatru, poklopite i lagano kuhajte otprilike 10 minuta ili dok povrÊe ne bude gotovo mekano.

3

Dodajte πunku i kelj Dodajte πunku i kosani kelj. Neka juha ponovno zakuha; poklopite i lagano kuhajte joπ 5 minuta ili dok kelj ne omekπa. Posolite ako je potrebno. Odstranite lovorov list. Razdijelite u πiroke zdjelice i posluæite. Zamjene • PovrÊe prilagodite sezonskoj ponudi. • Za vegetarijansku juhu, upotrijebite 900 ml povrtnog temeljca, izostavite πunku i dodajte 400 g oprane i ocijeene puy leÊe ili bijelog graha, kao u 3. koraku priprave.

1 lovorov list 75 g manje masne parmske πunke, natrgane na trake 4 lista kelja, bez srediπnje æile, sitno kosana Prehrambena vrijednost (po osobi) • 124 kcal • 13 g bjelanËevina • 3 g masti, od Ëega 1 g zasiÊene • 12 g ugljikohidrata

Æivopisna juha minestrone Napravite dvostruku koliËinu osnovne juhe s povrÊem (pripravite je do kraja 2. koraka). Polovicu zamrznite i iskoristite unutar tri mjeseca ili ohladite za drugi dan. Ako æelite, drugu polovicu pretvorite u juhu minestrone (vidjeti desno).

…mislite unaprijed 40

JUHE

Osnovnoj povrtnoj juhi (na kraju 2. koraka) dodajte 55 g kratkih makarona ili tjestenine za juhu. Zakuhajte i lagano kuhajte 5 minuta; u 3. koraku priprave, zajedno sa πunkom i keljem, dodajte 100 g nasjeckanih tankih zelenih mahuna, 2 nasjeckane rajËice πljivarice i 300 g πarenog graha, ocijeenog i ispranog. Lagano kuhajte joπ 5 minuta ili dok tjestenina ne omekπa. Posluæite posuto naribanim parmezanom i preliveno s malo kvalitetnog maslinovog ulja, uz prepeËence s tapenadom (str. 53).

…joπ jedna zamisao


040-041_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:50

Page 41

Karamelizirana juha od luka i piva s goveim rebarcima Sladak propræeni luk dodaje punoÊu krepkoj smeoj juhi od piva i govedine, obogaÊenoj mekim komadima peËenog odreska. Juha je brzo gotova, a savrπeno se slaæe s hrskavim ››francuzima‹‹.

1 Karamelizirajte luk U πirokom loncu debela dna zagrijte maslac i 1 ⁄ ælicu ulja, 1

10

min pripreme

20

min kuhanja

2

a potom primijeπajte luk i πeÊer. Poklopite i kuhajte na umjerenoj vatri 10 minuta, povremeno promijeπavπi. Otklopite, malo pojaËajte vatru i kuhajte, Ëesto mijeπajuÊi, joπ 5 minuta ili dok luk ne omekπa i porumeni.

2 Præite odreske Dok se luk karamelizira, jako zagrijte teπku tavu. Odreske premaæite Za 4 osobe 30 g maslaca 2 ælice maslinovog ulja 500 g luka, tanko narezanog 2 æliËice πeÊera u prahu 300 g tankih odrezaka od 2 cm 1 reæanj Ëeπnjaka, zgnjeËen 250 ml smeeg piva 1 lovorov list

preostalim uljem i lagano zaËinite. Præite ih otprilike 3 minute sa svake strane da izvana porumene, a iznutra ostanu ruæiËasti. Maknite s vatre i prekrijte papirom ili aluminijskom folijom da ostanu topli.

3 Dodajte zaËine i temeljac U luk dodajte Ëeπnjak, pivo i lovorov list. Zakuhajte, a potom otklopljeno lagano kuhajte 5 minuta. Dodajte temeljac, zaËinite i ponovno zakuhajte.

4 Nareæite odrezak Odreske nareæite na tanke trake, a sok koji otpuste dodajte juhi. Odstranite lovorov list. Razdijelite juhu u πiroke zdjelice pa u sredinu svake sloæite hrpicu mesa. Pospite perπinom i posluæite.

700 ml goveeg temeljca od kocke 2 ælice nasjeckanog svjeæeg perπina plosnatog lista Prehrambena vrijednost (po osobi) • 283 kcal • 18 g bjelanËevina • 17 g masti, od Ëega 7 g zasiÊene • 14 g ugljikohidrata Zamjene • Umjesto piva, koristite veÊu koliËinu temeljca sa 1 — 2 ælice Worcestershire umaka ili sojinog umaka. • Umjesto lovorovog lista upotrijebite granËicu svjeæe majËine duπice.

Ako vam je ostalo peËene govedine ili janjetine, moæete je iskoristiti umjesto odreska. Meso nareæite na tanke trake i dodajte juhi zadnje 2 — 3 minute kuhanja, kako bi se zagrijalo.

… iskoristite sve

Osnovna juha od luka moæe se napraviti i dva dana unaprijed. Brzo je ohladite, poklopite i pohranite u hladnjak. Odrezak pripravite onda kada juhu mislite posluæiti.

…mislite unaprijed


042-043_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:58

Page 42

Zeleni gazpacho s lososom dimljenim na vruÊem dimu AromatiËan dimljeni losos konzistencijom podsjeÊa na πunku, a sjajno prija u ohlaenom gazpachu. Priprema je kratka i moæe se obaviti unaprijed. Posluæite s tankim dvopekom. Za 4 osobe 1 velika zelena paprika, nasjeckana 1 krastavac, odstranjenih peteljki, nasjeckan 1 luk, nasjeckan 1 zreli avokado, prepolovljen, bez koπtice, oguljen 1 reæanj Ëeπnjaka, nasjeckan 25 g svjeæeg perπinovog lista 600 ml povrtnog temeljca od kocke 3 ælice bijelog balzamiËnog octa ili bijelog vinskog octa 3 ælice ekstra djeviËanskog maslinovog ulja 225 g lososa dimljenog na vruÊem dimu, narezanog na trake Prehrambena vrijednost (po osobi) • 259 kcal • 17 g bjelanËevina • 18,5 g masti, od Ëega 3 g zasiÊene • 6 g ugljikohidrata

Æarkocrveni gazpacho 1 kriπku bijeloga kruha stavite u multipraktik i dodajte 1 nasjeckanu crvenu papriku, 1 nasjeckani crveni luk i 400 g konzerviranih rajËica πljivarica s Ëeπnjakom, 1 oguljeni i nasjeckani krastavac, 1 crvenu Ëili papriËicu (bez sjemenki, ako vam je draæi blaæi okus), 300 ml povrtnog temeljca, napravljenog od kocke, 3 ælice maslinovog ulja, 3 ælice crnog vinskog octa i 2 ælice nasjeckane svjeæe metvice. ZaËinite. Sameljite u glatku kaπu i razdijelite u zdjelice. U svaku zdjelicu dodajte nekoliko kockica leda i pospite natrganim svjeæim bosiljkom i kupovnim prepeËenim kockicama kruha s Ëeπnjakom. Dodajte 200 g konzervirane tune, ocijeene i natrgane na listiÊe, ili 200 g svjeæe tune, ispeËene na grilu i tanko narezane.

… joπ jedna zamisao 42

JUHE

10

min pripreme

1

Pripravite juhu Papriku, krastavac, luk, avokado, Ëeπnjak, perπin, temeljac, ocat i ulje stavite u multipraktik ili stojeÊi mikser. ZaËinite i sameljite u glatku kaπu.

2

Ohladite i posluæite Dræite poklopljeno u hladnjaku do posluæivanja; potom podijelite u zdjelice i u svaku dodajte trake lososa. Zamjene • Umjesto lososa dimljenog na vruÊem dimu, upotrijebite obiËan dimljeni losos, dimljenu pastrvu ili meso rakova natrgano na listiÊe, svjeæe ili iz konzerve. • Za vegetarijansku juhu izostavite losos i u zdjelice rasporedite 4 nasjeckana tvrdo kuhana jajeta i 125 g naribanog sira gruyère ili namrvljene fete.


042-043_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:58

Page 43

Lonac s dvije vrste riba Riba i mladi krumpir kuhaju se brzo, a idealan su spoj za brzi obrok. KomoraË i Ëili papriËica krepko jelo obogaÊuju oπtrinom i mirisom. Posluæite s kruπnim πtapiÊima.

10

min pripreme

20 min kuhanja

1

Pripravite poriluk i pancetu Zagrijte ulje u πirokom loncu i dodajte poriluk i pancetu ili slaninu. Mijeπajte na umjereno jakoj vatri 3 do 4 minute.

2

Dodajte temeljac i zaËine Dodajte riblji temeljac, rajËice, Ëili i sjemenke komoraËa. Pustite da zakuha. Dodajte krumpir i zaËinite, potom poklopite i kuhajte otprilike 5 minuta.

Za 4 osobe 1 ælica maslinovog ulja 150 g poriluka, bez peteljki i korjenËiÊa, narezanog 70 g pancete ili slanine bez koæice, narezane na kockice 400 ml ribljeg temeljca od kocke 400 g konzerviranih nasjeckanih rajËica 1

⁄4 æliËice Ëilija u prahu

1 æliËica sjemenki komoraËa 200 g opranih vrlo mladih krumpira, prepolovljenih

3

Pripravite ribu Primijeπajte komade grdobine i dimljenog bakalara. Ponovno zakuhajte, a potom smanjite vatru. Poklopite i kuhajte na vrlo laganoj vatri 6 do 8 minuta ili dok se riba ne poËne lako lomiti, a krumpiri postanu mekani. Razdijelite u πiroke zdjelice i posluæite. Zamjene • Umjesto krumpira upotrijebite 100 g male tjestenine za juhu, kao πto su πkoljkice, zvjezdice ili natrgani tanki rezanci. • Umjesto ribe, upotrijebite paketiÊ od 400 g zamrznutih mijeπanih plodova mora. Kuhajte ih zamrznute i produæite vrijeme kuhanja za 1 minutu. • Umjesto konzerviranih rajËica i Ëilija, upotrijebite 400 g konzerviranih nasjeckanih rajËica zaËinjenih Ëilijem.

200 g fileta grdobine, narezanih na komade veliËine zalogaja (odstranjene crne opne) 175 g fileta dimljenog bakalara bez koæe, narezanog na komade veliËine zalogaja Prehrambena vrijednost (po osobi) • 216 kcal • 23 g bjelanËevina • 9 g masti, od Ëega 2 g zasiÊene • 12 g ugljikohidrata

Lujzijanska gusta juha s plodovima mora

• Kupite paketiÊ veÊ narezane pancete kako biste skratili vrijeme pripreme. Kupite veÊ kuhane mlade krumpire; juha Êe biti joπ bogatija ako nabavite krumpire veÊ zaËinjene zaËinskim biljem i maslacem. Dodajte ih jelu nakon πto se riba kuhala otprilike 3 minute.

… ubrzajte

Na 1 ælici suncokretovog ulja lagano præite 1 nasjeckani luk, 1 nasjeckanu peteljku celera i 1 nasjeckanu zelenu papriku, 5 minuta ili dok ne omekπaju. Dodajte 400 g konzerviranih nasjeckanih rajËica s Ëeπnjakom, 400 ml ribljeg temeljca, napravljenog od kocke i 1 æliËicu Tabasco umaka. Zakuhajte, primijeπajte 100 g riæe dugoga zrna, potom smanjite vatru, poklopite i lagano kuhajte 10 minuta. Dodajte 350 g svjeæih ili zamrznutih mijeπanih plodova mora i komadiÊa ribe (na primjer, kockice bijele ribe i male oËiπÊene repove kozica) i 100 g konzerviranog i ocijeenog, ili zamrznutog kukuruza πeÊerca. Posolite. Zakuhajte, a potom lagano kuhajte 4 do 5 minuta ili dok riæa ne omekπa, a riba se lako lomi.

…joπ jedna zamisao JUHE

43


044-045_MMME_CRO.qxd

6/3/10

18:33

5

Page 44

brzih i jednostavnih

juha

iz kuhinjskih zaliha

Kuhinjski ormariÊ ili smoËnicu opremite suπenom crvenom leÊom i konzervama rajËica, kukuruza πeÊerca, krumpira, graha i mahunarki koji skraÊuju vrijeme kuhanja, pa Êe savrπen hranjivi obrok, zdjela krepke juhe, biti spreman za nekoliko minuta. Svi su recepti za 4 osobe.

Tajlandska kremasta juha od tune Pomijeπajte 250 ml konzerviranog kokosovog mlijeka sa 400 ml pileÊeg ili ribljeg temeljca od kocke, 3 ælice suπenog luka i otprilike 2 æliËice tajlandske zelene paste od curryja. Zagrijte u loncu do vrenja, a potom lagano kuhajte 4 minute. Dodajte 200 g ocijeenih listiÊa tune iz konzerve i 100 g zamrznutog graπka. Blago zaËinite. Ponovno zakuhajte i lagano kuhajte 1 minutu. Posluæite s kruhom. Prehrambena vrijednost (po osobi) • 236 kcal • 14 g bjelanËevina • 15 g masti, od Ëega 8 g zasiÊene • 11 g ugljikohidrata

5

min pripreme

5

min kuhanja

Tajlandske paste od curryja mogu biti razliËite jakosti, pa budite oprezni kada ih dodajete jelu. Najbolje je da u jelo isprva umijeπate 1 æliËicu, a potom dodate viπe prema ukusu.

…savjet za kuhanje

Gusta juha od kukuruza Præite 1 nasjeckani luk na 2 ælice maslinovog ulja u πirokom loncu otprilike 5 minuta, da omekπa. Dodajte 418 g kaπe od kukuruza πeÊerca, 300 g konzerviranog mladog krumpira, ocijeenog i narezanog na kockice, 300 ml pileÊeg temeljca od kocke i 150 ml poluobranog mlijeka. ZaËinite. Poklopite i lagano kuhajte 5 minuta, potom dodajte 85 g parmske πunke ili slanine peËene na grilu narezane na kockice. Podijelite u zdjelice i dodajte malo kiselog vrhnja prije posluæivanja. Prehrambena vrijednost (po osobi) • 353 kcal • 12 g bjelanËevina • 16 g masti, od Ëega 6 g zasiÊene • 44 g ugljikohidrata

5

min pripreme

44

JUHE

10 min kuhanja

Ako umjesto kaπe imate obiËan kukuruz πeÊerac, moæete ga u stojeÊem mikseru samljeti u kaπu, meljuÊi ga 2 minute.

…savjet za kuhanje


044-045_MMME_CRO.qxd

6/3/10

18:33

Page 45

Juha od slanutka i slanine U velikom loncu, mijeπajuÊi præite 1 nasjeckani luk sa 4 tanke kriπke proπarane slanine bez koæice i narezane na kockice, 7 — 8 minuta ili dok luk ne porumeni, a slanina se ispræi. Dodajte 400 ml temeljca od πunke od kocke, 300 ml pasate sa zaËinskim biljem i 400 g konzerviranog slanutka, ocijeenog i ispranog. Blago zaËinite. Za ljuti okus dodajte 1 æliËicu smrvljenih pahuljica od Ëilija i 1 æliËicu zgnjeËenog Ëeπnjaka iz staklenke ili tube (ili upotrijebite 1 zgnjeËeni reæanj Ëeπnjaka). Lagano kuhajte 10 minuta i posluæite uz hrskavi kruh.

10

Prehrambena vrijednost (po osobi) • 170 kcal • 9,5 g bjelanËevina • 8 g masti, od Ëega 2 g zasiÊene • 16 g ugljikohidrata

min pripreme

20 min kuhanja

Gusta juha od leÊe U πirokom loncu pomijeπajte 800 ml povrtnog temeljca od kocke, 200 g crvene leÊe, 250 g narezanog povrÊa iz vreÊice, svjeæeg ili zamrznutog, 1 æliËicu suπenog provansalskog zaËinskog bilja i 175 ml suhog bijelog vina. Zakuhajte i zaËinite. Poklopite i lagano kuhajte 20 minuta ili dok povrÊe ne omekπa. U multipraktiku ili stojeÊem mikseru mjeπavinu sameljite u glatku kaπu. Vratite u lonac i zagrijte do vrenja, a potom razdijelite u zdjelice. U svaku zdjelicu stavite 1 ælicu crème fraîche, pospite s malo mljevene paprike i dodajte malu granËicu ruæmarina za ukras, ako æelite. Posluæite s kruhom od cjelovitog braπna. v Prehrambena vrijednost (po osobi) • 274 kcal • 13 g bjelanËevina • 7 g masti, od Ëega 4 g zasiÊene • 35 g ugljikohidrata

5

min pripreme

20 min kuhanja

Kremasta juha od rajËica U multipraktiku ili stojeÊem mikseru sameljite 800 g konzerviranih rajËica sa zaËinskim biljem sa 200 ml punomasnog crème fraîche i 2 ælice brendija. Zagrijte u loncu do vrenja. Dodajte 200 g kuhanih, oËiπÊenih repova kozica, odmrznutih ako su bili zamrznuti i zaËine. Ponovno zakuhajte i kuhajte 1 minutu ili dok se dobro sve ne zagrije, a potom dodajte 2 ælice nasjeckanog svjeæeg perπina. Posluæite s kupovnim hrskavim prepeËenim kockicama kruha ili prepeËencem. Prehrambena vrijednost (po osobi) • 288 kcal • 14,5 g bjelanËevina • 21 g masti, od Ëega 14 g zasiÊene • 7 g ugljikohidrata

5

min pripreme

5

min kuhanja

Ako ne æelite dodati brendi, za bogatiji okus primijeπajte malo limunovog soka ili 1 ælicu paste od rajËica suπenih na suncu.

…savjet za kuhanje JUHE

45


046-047_MMME_CRO.qxd

6/3/10

19:02

Page 46

Juha s kozicama, mladim lukom i vrpcama od jaja AromatiËna juha nadahnuta je kuhinjom jugoistoËne Azije, u kojoj se jaja Ëesto kuhaju u mesnoj juhi. Kao brz i lagan obrok posluæite uz krekere od kozica ili hrskavi kruh. Za 4 osobe

10

min pripreme

1 litra ribljeg ili pileÊeg temeljca od kocke 1 granËica vlaske, zgnjeËena 2 cm svjeæeg umbirovog korijena, oguljenog i tanko narezanog

10 min kuhanja

1 vezica mladog luka, narezanog na kolutiÊe 100 g tajlandske mirisne riæe, ili riæe dugog zrna ili basmati riæe 2 ælice riæinog octa ili bijelog vinskog octa 175 g kuhanih, oËiπÊenih repova kozica 200 g klica graha 3 jaja, lagano istuËena 4 æliËice ulja s Ëilijem

1

ZaËinite temeljac U πiroki lonac ulijte temeljac, dodajte vlasku, umbir i mladi luk pa zakuhajte.

2

Kuhajte riæu Primijeπajte riæu i ponovno zakuhajte, potom smanjite vatru. Poklopite i lagano kuhajte 8 minuta.

3

Dodajte kozice Posolite, potom dodajte ocat, kozice i klice. Ponovno zakuhajte i lagano kuhajte 1 minutu.

4

Kuhajte jaja U prokljuËalu juhu u neprekidnom mlazu ulijte jaja. U nekoliko sekunda jaja Êe se podijeliti na tanke vrpce. Juhu odmah maknite s vatre i podijelite u zdjelice. Poπkropite s malo ulja s Ëilijem i odmah posluæite. Zamjene • Umjesto kozica upotrijebite kuhane i oËiπÊene repove potoËnog raka. • Za vegetarijansku juhu upotrijebite povrtni temeljac, a kozice zamijenite kockicama dimljenog ili obiËnog tofua. • Za manje ljutu juhu umjesto ulja s Ëilijem upotrijebite ulje od præenih sjemenki sezama.

Prehrambena vrijednost (po osobi) • 257 kcal • 20 g bjelanËevina • 9 g masti, od Ëega 2 g zasiÊene • 24 g ugljikohidrata

Kako biste skratili vrijeme pripreme, upotrijebite veÊ zgnjeËenu vlasku i zgnjeËeni umbir (u staklenki); otprilike 1 1⁄2 æliËica tih zaËina bit Êe dovoljna za raskoπan okus.

…ubrzajte Prije nego πto je dodate temeljcu, vlasku zgnjeËite valjkom za tijesto ili plosnatim dijelom noæa kako biste otpustili njeæan limunski okus.

…savjet za kuhanje 46

JUHE


046-047_MMME_CRO.qxd

6/3/10

19:03

Page 47

Gnijezdo od rezanaca i plodova mora ZaËinjeno svjeæim umbirom, jednostavno jelo s plodovima mora krepak je i potpun obrok. Plodove mora moæete prilagoditi ponudi i svojem ukusu. Za 4 osobe 700 ml ribljeg ili pileÊeg temeljca od kocke 1 vezica mladog luka, nasjeckanog 2 cm svjeæeg umbirovog korijena, oguljenog i naribanog 1 stabljika vlaske, sitno nasjeckana (po æelji) 2 æliËice sojinog umaka 225 g fileta bijele ribe, na primjer bakalara ili kolje, narezanih na komade od 2 cm 125 g ËeπljaËa, narezanih na komade veliËine zalogaja 200 g kineske raπtike pak choi, tanko narezane 2 vreÊice od 150 g srednje πirokih rezanaca koje ne treba prethodno kuhati Prehrambena vrijednost (po osobi) • 266 kcal • 32 g bjelanËevina • 3 g masti, od Ëega 0,3 zasiÊene • 29 g ugljikohidrata

1 Zagrijte temeljac i zaËine Temeljac, mladi luk, umbir, vlasku (ako je koristite) i sojin umak zagrijte u velikom loncu i zakuhajte. ZaËinite.

2

Kuhajte ribu Dodajte komade bijele ribe i ponovno zakuhajte. Dodajte ËeπljaËe i lagano kuhajte 1 minutu.

3

Dodajte preostale sastojke Primijeπajte kozice, kinesku raπtiku i rezance, a potom zagrijte do vrenja. Podijelite u zdjelice i odmah posluæite. Zamjene • Umjesto bakalara ili kolje, upotrijebite grdobinu, lubina, plitkovodnog osliÊa ili veliku ploËu. • Umjesto kozica i ËeπljaËa, upotrijebite kuhane i oËiπÊene ËanËice i dagnje.

10 min pripreme

8 min kuhanja

Juha s rezancima, piletinom i πpinatom Zakuhajte 700 ml pileÊeg temeljca od kocke, zajedno s mladim lukom, umbirom, vlaskom, sojinim umakom i zaËinima, kao i u osnovnom receptu. Umjesto ribe i πkoljaka dodajte 450 g filea pileÊih prsa bez koæe, tanko narezanih. Ponovno zakuhajte i lagano kuhajte 5 — 6 minuta, te umjesto kineske raπtike primijeπajte 200 g vrlo mladih listiÊa πpinata. Dodajte rezance i sve dobro zagrijte.

…joπ jedna zamisao

• Riba se dobro Ëuva u zamrzivaËu. Mnoge vrste ribljih fileta i plodova mora prodaju se u pakiranjima podijeljenim na zasebne porcije, pa lako moæete odvojiti samo onoliko koliko vam treba a da ne odmrzavate velike koliËine. VeÊe komade ribe odmrzavajte otprilike 30 minuta te ih potom nareæite na komade. Male komade zamrznute ribe ili zamrznute πkoljkaπe moæete staviti izravno u lonac: samo produæite vrijeme kuhanja 4 do 6 minute. Ako imate vremena, temeljac sa zaËinima pustite da odstoji kako bi se okusi proæeli prije nego πto zgotovite juhu.

…mislite unaprijed


048-049_MMME_CRO.qxd

6/3/10

19:01

Page 48


048-049_MMME_CRO.qxd

6/3/10

19:01

Page 49

Azijska juha s Ëilijem i mesom rakova Bogata kremasta i zasitna juha iz kuhinje jugoistoËne Azije povezuje vrhunski okus svjeæeg rakovog mesa s kokosovim mlijekom, Ëilijem i limetom. Moæete je posluæiti s kruhom i salatom. Za 4 osobe

10

min pripreme

350 g oËiπÊenog mesa rakova (bijelog i smeeg) 6 ljutika, krupno nasjeckanih 1 reæanj Ëeπnjaka, nasjeckan

15 min kuhanja

800 ml vruÊeg ribljeg temeljca od kocke 75 g basmati riæe 1 1⁄2 æliËica smrvljenih pahuljica Ëilija 2 æliËice ribljeg umaka 200 ml kokosovog mlijeka sok 1 limete

1

Sameljite meso rakova i povrÊe Smee rakovo meso, ljutike, Ëeπnjak i riblji temeljac stavite u multipraktik ili stojeÊi mikser i sameljite u glatku kaπu.

2

Pripravite juhu Premjestite mjeπavinu u lonac i dodajte riæu i smrvljene pahuljice Ëilija. Zakuhajte, a potom smanjite vatru. Poklopite i lagano kuhajte, povremeno mijeπajuÊi, otprilike 10 minuta ili dok riæa ne omekπa.

3

Dodajte zaËine Primijeπajte riblji umak, kokosovo mlijeko i sok limete. Dodajte bijelo rakovo meso i lagano sve zagrijte. Blago zaËinite. Razdijelite u zdjelice, a zatim pospite korijanderom i mladim lukom. Odmah posluæite.

3 ælice listiÊa korijandera pomijeπanih sa 2 mlada luka, koso tanko narezanih, za ukras Prehrambena vrijednost (po osobi) • 204 kcal • 19 g bjelanËevina • 5 g masti, od Ëega 1 g zasiÊene • 19 g ugljikohidrata Za posluæiti Ako imate vremena, juhu posluæite s tanjurom krupno naribanog ili tanko narezanog povrÊa (poput mrkve, celera, luka i krastavca), bez zaËina ili blago zaËinjenog riæinim octom ili bijelim vinskim octom.

U ribarnici ili supermarketu kupite veÊ oËiπÊeno meso rakova, koje iskoristite u roku od jednoga dana. Za ovaj je recept bolje ne koristiti meso rakova iz konzerve jer mu je okus slabiji od svjeæega.

…savjeti za kupovinu JUHE

49


050-051_MMME_CRO.qxd

6/3/10

18:54

Page 50

Juha od bijelog graha i dimljenog bakalara Tikvice, celer i kopar nadopunjuju brzo pripravljeno talijansko jelo koje povezuje svjeæe namirnice i one iz kuhinjskog ormariÊa. Posluæite s hrskavim kruhom.

10

min pripreme

12 min kuhanja 1

Za 4 osobe

Præite povrÊe U dubokoj tavi zagrijte ulje i præite luk, celer i tikvice, 4 — 5 minuta ili dok ne omekπaju, ali ne porumene.

1 ælica maslinovog ulja 1 luk, nasjeckan 1 peteljka celera, nasjeckana

2

2 male tikvice, nasjeckane

Pripravite ribu Dodajte temeljac i zakuhajte, a zatim primijeπajte filete bakalara i zaËine. Poklopite i lagano kuhajte 4 — 5 minuta ili dok se riba ne poËne lako lomiti.

600 ml ribljeg ili pileÊeg temeljca od kocke 175 g fileta dimljenog lososa, bez koæe, narezanog na kockice 2 konzerve od 400 g bijelog graha, ocijeenog i ispranog

3 Dovrπite juhu Dodajte grah,

1 ælica nasjeckanog svjeæeg kopra 2 ælice masnog vrhnja za kuhanje ili polumasnog crème fraîchea (po æelji) Prehrambena vrijednost (po osobi) • 190 kcal • 19 g bjelanËevina • 2 g masti, od Ëega 0,2 zasiÊene • 24 g ugljikohidrata

kopar i vrhnje ili crème fraîche, ako ga koristite. Pomijeπajte, a potom zagrijte skoro do vrenja. Posluæite u πirokim zdjelicama.

Zamjene • Umjesto bakalara, upotrijebite 150 g kuhanih i oËiπÊenih repova kozica. Umjesto graha, upotrijebite 250 g zamrznutog ili ocijeenog konzerviranog kukuruza πeÊerca.

Juha od graha i sira halloumi v U vegetarijanskoj verziji jela, iz osnovnog recepta izostavite ribu i za osnovu upotrijebite 600 ml povrtnog temeljca od kocke. Umjesto tikvica s povrÊem præite 1 mali gomolj komoraËa, narezan na kockice, i lagano kuhajte u temeljcu s drugim povrÊem i zaËinima dok ne omekπa, kao u 2. koraku priprave. Za kremastu, malo guπÊu juhu, grah lagano zgnjeËite vilicom prije nego πto ga dodate juhi. Na kraju primijeπajte 175 g sira halloumi narezanog na kockice i zagrijte do vrenja. (Sir takoer moæete narezati na kockice i nanizati na prutiÊe od bambusa koji su se namakali u vodi 15 minuta. Sir premaæite uljem i pecite dok ne porumeni, a potom posluæite poloæen na rub dubokog tanjura.)

…joπ jedna zamisao 50

JUHE


050-051_MMME_CRO.qxd

6/3/10

18:54

Page 51

Ljuta juha s leÊom Krepka, gusta juha u kojoj ljuti okus curryja i slatkoÊa kokosovog mlijeka donose daπak Istoka. Posluæite s indijskim paratama ili mini naan kruπËiÊima.

30 min

pripreme/ kuhanja

Za 4 osobe

v

2 ælice suncokretovog ulja 1 luk, nasjeckan 1 reæanj Ëeπnjaka, zgnjeËen 1 peteljka celera, nasjeckana 1 mrkva, oguljena i nasjeckana 1 ælica srednje jake paste od curryja Madras 100 g crvene leÊe 3 rajËice πljivarice, svjeæe ili iz konzerve, nasjeckane 550 ml povrtnog temeljca od kocke 4 ælice kreme od kokosa 4 ælice obiËnog manje masnog jogurta 2 ælice krupno nasjeckanog svjeæeg korijandera Prehrambena vrijednost (po osobi) • 311 kcal • 11 g bjelanËevina • 19 g masti, od Ëega 10 g zasiÊene • 26 g ugljikohidrata

1 Præite povrÊe U πirokom loncu zagrijte ulje i povremeno mijeπajuÊi na umjerenoj vatri præite luk, Ëeπnjak, celer i mrkvu, otprilike 5 minuta.

2

Dodajte zaËine i leÊu Primijeπajte pastu od curryja i præite 1 minutu, potom dodajte leÊu, rajËice i temeljac. ZaËinite i pustite zakuhati.

3

Zgotovite juhu Smanjite vatru i lagano kuhajte otprilike 15 minuta ili dok leÊa i povrÊe ne omekπaju. Primijeπajte kremu od kokosa. Podijelite u zdjelice i svaku poπkropite jogurtom i pospite nasjeckanim svjeæim korijanderom. Zamjene Za marokanski okus, pastu od curryja zamijenite sa 2 — 3 ælice paste harissa, a juhu posluæite s lepinjama.

Umjesto suπene crvene leÊe, upotrijebite 400 g smee, zelene ili puy leÊe iz konzerve, isprane i ocijeene. Lagano kuhajte povrÊe, rajËice i temeljac otprilike 5 minuta u 3. koraku priprave, potom dodajte konzerviranu leÊu i zagrijavajte 2 minute prije nego πto dodate kremu od kokosa.

…ubrzajte JUHE

51


052-053_MMME_CRO.qxd

6/3/10

18:59

5

Page 52

brzih i laganih

kruπËiÊa u kojima uæivajte uz juhe

Kako bi juha postala potpun obrok, ponekad je potrebno neπto viπe od komada kruha. Budite domiπljati u dodavanju namirnica koje se okusom i strukturom slaæu ili su u kontrastu s juhom koju posluæujete. Ovdje je tek nekoliko priloga koje je od raznih vrsta kruha lako pripraviti dok se juha kuha. Svi su recepti za 4 osobe.

Kriπke s humusom i paprikom 4 velike kriπke ciabatte rezane pod kutom s obje strane namaæite maslinovim uljem i natrljajte prerezanim reænjem Ëeπnjaka, a potom pecite na vruÊoj reπetki grila dok ne porumene; okrenite jednom. Premaæite ih s otprilike 100 g humusa. Tanko nareæite 2 peËene crvene paprike iz staklenke i rasporedite po prepeËencima. Posluæite s ljutom juhom od cikle i jabuke (str 54). v Prehrambena vrijednost (po osobi) • 224 kcal • 6 g bjelanËevina • 13 g masti, od Ëega 1 g zasiÊene • 22 g ugljikohidrata

5

min pripreme

52

JUHE

4

min kuhanja


052-053_MMME_CRO.qxd

6/3/10

18:59

Page 53

PrepeËenci s tapenadom Lagano propræite 8 kriπki francuza koso rezanih da porumene, a potom ih namaæite sa 3 ælice namaza tapenade od crnih maslina iz staklenke. PrepeËence umjesto kruπnih πtapiÊa posluæite s loncem s dvije vrste riba (str. 43), æivahnom juhom minestrone (str. 40) ili juhom od mrkve, naranËe i fete (str. 60). v Prehrambena vrijednost (po osobi) • 232 kcal • 7,5 g bjelanËevina • 3 g masti, od Ëega 0,5 g zasiÊene • 45 g ugljikohidrata

5

min pripreme

4

min kuhanja

ZalogajËiÊi s ricottom i pestom Lagano primijeπajte 2 ælice crvenog pesta u 150 g ricotte kako bi sir nalikovao mramornoj povrπini pa smjesu ælicom nanesite na 4 kriπke crnog raæenog kruha. Svaku kriπku razreæite na Ëetiri trokuta i pospite natrganim listiÊima bosiljka. Posluæite s juhom od præenih rajËica, paprika i πpanjolske kobasice (str. 39) ili juhom s metvicom, πparogama i graπkom (str. 58). v Prehrambena vrijednost (po osobi) • 194 kcal • 9 g bjelanËevina • 11 g masti, od Ëega 4 g zasiÊene • 16 g ugljikohidrata

8

min pripreme

Lepinje s chutneyem i sirom cheddar Zagrijavajte 4 lepinje pod umjereno zagrijanim grilom 1 minutu sa svake strane (tek da lepinje bude lakπe rastvoriti — pazite da se ne prepræe). Zareæite svaku na jednome kraju da dobijete dæep. Nadjenite lepinje 1 punom ælicom slatkog chutney umaka, na primjer od luka i rajËice. Naribajte 150 g zrelog sira cheddar i razdijelite u dæepove lepinja. Prepecite pod vruÊim grilom, jednom okrenuvπi, dok sir ne postane vruÊ i pun mjehuriÊa. Posluæite s povrtnom juhom s parmskom πunkom (str. 40). v Prehrambena vrijednost (po osobi) • 448 kcal • 18 g bjelanËevina • 14 g masti, od Ëega 8 g zasiÊene • 65 g ugljikohidrata

5

min pripreme

4

min kuhanja

Svici od graha s Ëilijem Lagano zagrijte 410 g konzerviranog crvenog graha u Ëili umaku. U meuvremenu, pod grilom zagrijavajte 4 meke tortilje 10 sekunda sa svake strane ili u mikrovalnoj peÊnici 10 sekunda. Iskosajte 4 lista rimska salate i rasporedite po lepinjama. Na vrh raspodijelite grah i 2 tanko narezana mlada luka. Zamotajte tortilje i svaku razreæite na pola. Posluæite s juhom od peËenih mini rajËica (str. 39). v Prehrambena vrijednost (po osobi) • 233 kcal • 9 g bjelanËevina • 1 g masti, od Ëega 0,1 g zasiÊene • 49 g ugljikohidrata

10

min pripreme

4

min kuhanja

JUHE

53


054-055_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:59

Page 54

Ljuta juha od cikle i jabuke Blago ljuta juha privlaËne boje lako se pripravlja. Ako morate nahraniti gladnu obitelj, posluæite je s kriπkama s humusom i paprikom (str. 52).

15 min kuhanja

15

min pripreme

Za 4 osobe

v

15 g maslaca 1 ælica maslinovog ulja 220 g sirove cikle, oguljene i krupno narezane 2 desertne jabuke, oguljene, oËiπÊene i narezane na komadiÊe 1 veliki crveni luk, narezan na sitne komadiÊe 1 ælica blagog curryja u prahu 2 jaja 500 ml povrtnog temeljca od kocke 4 ælice polumasnog vrhnja (crème fraîche) Prehrambena vrijednost (po osobi) • 194 kcal • 6,5 g bjelanËevina • 12 g masti, od Ëega 5 g zasiÊene • 16 g ugljikohidrata Zamjene Umjesto curryja u prahu upotrijebite 2 æliËice naribanog hrena iz staklenke ili 1 æliËicu zdrobljenih Ëili pahuljica ili pastu wasabi.

1

Præite povrÊe i jabuke U πirokom loncu zagrijte maslac i ulje pa primijeπajte ciklu, jabuke i luk. Poklopite i pirjajte 10 minuta na umjerenoj vatri, povremeno protresajuÊi lonac kako se sastojci ne bi slijepili. Primijeπajte curry u prahu i pirjajte joπ 5 minuta na laganoj vatri.

2

Ako æelite, kupite veÊ kuhanu ciklu (bez octa) kako biste dobili na vremenu. Ili prvo skuhajte ciklu u mikrovalnoj: oËiπÊenu i opranu, ali neoguljenu ciklu stavite u poklopljenu posudu sa 2 — 3 ælice vode i pecite na visokoj temperaturi 8 — 10 minuta ili dok ne omekπa. Ocijedite i utrljajte u krpu kako biste odstranili koru, a potom nareæite i upotrijebite za juhu.

…ubrzajte 54

JUHE

Kuhajte jaja Dok se povrÊe pripravlja, kuhajte jaja u prokljuËaloj vodi 10 minuta, a potom ih premjestite u zdjelu hladne vode da se ohlade. Ogulite ih i krupno nasjeckajte.

3

Sastojke sameljite u kaπu PovrÊu dodajte pola koliËine temeljca, premjestite u multipraktik ili stojeÊi mikser i sameljite u glatku kaπu. Vratite u lonac.

4

Dovrπite Kaπi primijeπajte preostali temeljac. ZaËinite i lagano zagrijavajte do vrenja. Podijelite u zdjelice, u svaku primijeπajte po 1 ælicu vrhnja i pospite nasjeckanim tvrdo kuhanim jajima.

Juhu moæete skuhati, samljeti u kaπu i pomijeπati s preostalim temeljcem i vrhnjem, a potom dræati u hladnjaku dva dana. Jaja se mogu skuhati i Ëuvati u ljusci u hladnjaku.

…mislite unaprijed


054-055_MMME_CRO.qxd

15/3/10

12:59

Page 55

Juha od slatkog krumpira i graha NaranËasti slatki krumpir i poriluk intenzivna okusa Ëine hranjiv kremasti temelj lima grahu. Posluæite s hrskavim pecivima za brz zimski obrok koji Êe vas ugrijati.

30 min

pripreme/ kuhanja

Za 4 osobe

v

25 g maslaca 2 poriluka, narezana 400 g slatkog krumpira, oguljenog i tanko narezanog 1

⁄2 æliËice mljevenog kumina

900 ml povrtnog temeljca od kocke 4 ælice vrhnja (crème fraîche) 2 ælice nasjeckanog svjeæeg korijandera 200 g konzerviranog lima graha, ocijeenog i ispranog sok 1⁄2 limuna Prehrambena vrijednost (po osobi) • 283 kcal • 5 g bjelanËevina • 18 g masti, od Ëega 12 g zasiÊene • 27 g ugljikohidrata

Osnovna juha moæe se pripraviti unaprijed do kraja 3. koraka priprave, potom ohladiti i pohraniti u hladnjak najviπe na dva dana. Prije posluæivanja potrebno ju je postupno ugrijati i dovrπiti recept.

…mislite unaprijed

1

Præite povrÊe U velikom loncu rastopite maslac, dodajte poriluk i slatki krumpir, a zatim povremeno mijeπajuÊi præite na slaboj vatri 3 minute, dok ne poËnu mekπati. Dodajte kumin i præite joπ 2 minute.

2

Kuhajte dok ne omekπa Dodajte temeljac i neka zakuha. Smanjite vatru, poklopite i lagano kuhajte 12 minuta ili dok povrÊe ne omekπa. Dok juha lagano kuha, za ukras pomijeπajte vrhnje i nasjeckani korijander pa odloæite sa strane.

3

Dodajte grah i sameljite juhu u kaπu U juhu dodajte lima grah. Premjestite u stojeÊi mikser ili multipraktik i sameljite u glatku kaπu. Vratite u lonac. Ponovno zakuhajte i lagano kuhajte da se juha jako zagrije. Posolite i dodajte limunov sok.

4 Dovrπite juhu Podijelite juhu u Ëetiri zdjelice i u svaku dodajte veliku ælicu vrhnja s korijanderom. Posluæite odmah. Zamjene • Izostavite grah. Nakon πto juhu sameljete u kaπu, primijeπajte 170 g ocijeenog bijelog mesa rakova iz konzerve i 2 ælice suhog πerija. • Upotrijebite 200 g obiËnog krumpira i 200 g slatkog krumpira.

JUHE

55


056-057_MMME_CRO.qxd

14/3/10

08:03

Page 56

Kremasta juha od potoËarke i luka s indijskim oraπËiÊima Papreni okus potoËarke izvrsno pristaje ovoj hranjivoj juhi, savrπenom rjeπenju za obrok u æurbi. Posluæite s kruhom hrskave korice ili krumpirom iz mikrovalne peÊnice.

15 min kuhanja

10

min pripreme

Za 4 osobe

v

1 ælica maslinovog ulja 1 veliki luk, nasjeckan 370 g braπnastog krumpira, oguljenog i nasjeckanog 85 g indijskih oraπËiÊa 100 g potoËarke 450 ml povrtnog temeljca od kocke 150 ml poluobranog mlijeka 60 g sira grojera, krupno narezanog Prehrambena vrijednost (po osobi) • 327 kcal • 13 g bjelanËevina • 19,5 g masti, od Ëega 6 g zasiÊene • 27 g ugljikohidrata Zamjene Umjesto potoËarke, upotrijebite πpinat ili rukolu.

1

Pripravite luk i krumpir U πirokom loncu debela dna zagrijte maslinovo ulje pa dodajte luk i krumpir. Poklopite i povremeno mijeπajuÊi pirjajte na umjerenoj vatri, otprilike 10 minuta ili dok ne omekπaju. U meuvremenu, indijske oraπËiÊe stavite u tavu bez ulja i Ëesto protresajuÊi præite na umjerenoj vatri, 2 — 3 minute ili dok ne porumene. Krupno nasjeckajte.

2

Dodajte potoËarku i temeljac Luku i krumpiru dodajte potoËarku, zajedno s peteljkama, i mijeπajte na vatri 2 — 3 minute ili dok ne uvene. Dodajte temeljac i posolite. Kuhajte joπ nekoliko minuta ako krumpir nije sasvim omekπao. Premjestite u multipraktik ili stojeÊi mikser i sameljite u glatku kaπu. Vratite u lonac.

3

Obogatite juhu Dodajte mlijeko i juhu kratko zakuhajte. Podijelite u zdjelice i pospite indijskim oraπËiÊima i sirom.

Juha s dagnjama i rukolom Zagrijte vakumirano pakiranje od 500 g dagnji na 5 minuta ili prema uputama na omotu. Iz osnovnog recepta izostavite indijske oraπËiÊe, potoËarku i sir. Kuhajte luk i krumpire kao u 1. koraku priprave i dodajte temeljac. Sameljite u kaπu. Dodajte mlijeko i zakuhajte. Dodajte dagnje zajedno sa sokom koji su otpustile i lagano kuhajte 5 minuta. Posolite, a potom primijeπajte 3 ælice masnog vrhnja za kuhanje i 80 g rukole iz vreÊice, krupno nasjeckane. Odmah posluæite.

…joπ jedna zamisao 56

JUHE


056-057_MMME_CRO.qxd

14/3/10

08:03

Page 57

Juha od cvjetaËe i plavog sira Zimska povrtna juha pune teksture i bogata okusa plavog sira iznimno se lako pripravlja. Kao potpun obrok posluæite s kriπkama s humusom i paprikom (str. 52). Za 4 osobe

10

min pripreme

v

1 mala cvjetaËa, natrgana na cvjetiÊe 2 mala poriluka, narezana na kockice 1 mali krumpir, oguljen i nasjeckan 900 ml povrtnog temeljca od kocke

15 min kuhanja

125 g gorgonzole, krupno narezane Prehrambena vrijednost (po osobi) • 187 kcal • 11 g bjelanËevina • 12 g masti, od Ëega 7 g zasiÊene • 9,5 g ugljikohidrata

1

Kuhajte povrÊe CvjetaËu, poriluk i krumpir stavite u lonac i dodajte temeljac i sol. Zakuhajte, a potom smanjite vatru. Poklopite i lagano kuhajte otprilike 14 minuta ili dok ne omekπaju.

2

Sameljite povrÊe Polovicu juhe premjestite u multipraktik ili stojeÊi mikser i sameljite u glatku kaπu. Vratite u lonac. (Juhu takoer moæete u loncu kratko samljeti ruËnim mikserom da ostanu komadiÊi povrÊa).

3

Dovrπite Juhu postupno zagrijte do kljuËanja, a potom maknite s vatre. Dodajte sir i paæljivo promijeπajte. Podijelite u zdjelice i odmah posluæite. Zamjene • Umjesto gorgonzole, kuπajte roquefort ili dolcelatte. • Umjesto cvjetaËe, upotrijebite brokulu.

Ako vam je preostalo pirea od krumpira, umjesto sirovog krumpira na kraju priprave dodajte ostatak pirea. Pripravu luka u 1. koraku skratite 5 minuta.

…ubrzajte

JUHE

57


058-059_MMME_CRO.qxd

8/3/10

21:28

Page 58

Juha s metvicom, πparogama i graπkom Svjeæe πparoge brzo se pripravljaju, a izvrsno se slaæu s graπkom u juhi bogata okusa, posutoj svjeæim sirom i præenim pinijama. Posluæite sa zalogajËiÊima s ricottom i pestom (str. 53).

15 min kuhanja

15 min pripreme Za 4 osobe

v

200 g πparoga 1 ælica maslinovog ulja 2 ljutike, nasjeckane 175 g krumpira, oguljenog i nasjeckanog 140 g zamrznutog graπka 650 ml povrtnog temeljca od kocke mala vezica svjeæe metvice 4 ælice kremastog svjeæeg sira 40 g præenih pinjola Prehrambena vrijednost (po osobi) • 219 kcal • 9 g bjelanËevina • 14 g masti, od Ëega 3,5 g zasiÊene • 15 g ugljikohidrata

Umjesto krumpira, posljednjih nekoliko minuta kuhanja u juhu dodajte otprilike 125 g pirea od krumpira koji vam je preostao od proπlog obroka. Ili upotrijebite brzu instant mjeπavinu; dodajte onoliko koliko je potrebno da zgusnete juhu. Skratite vrijeme kuhanja na 3—4 minute u 2. koraku priprave.

…ubrzajte 58

JUHE

1

Pripremite πparoge Sa stabljika πparoga odlomite drvenaste dijelove na mjestu gdje lako pucaju. Odreæite meke vrπke i odloæite ustranu. Krupno nasjeckajte preostale dijelove.

2

Præite povrÊe U πirokom loncu s debelim dnom zagrijte ulje i dodajte ljutike, nasjeckane πparoge i krumpir. Poklopite i pirjajte na umjereno jakoj vatri, povremeno mijeπajuÊi, 6 — 8 minuta ili dok povrÊe ne omekπa.

3

Dodajte graπak i sameljite u kaπu SaËuvajte πaku graπka, a ostatak dodajte u lonac, zajedno s temeljcem i granËicom metvice. Kuhajte nekoliko minuta ako krumpir joπ nije mekan. ZaËinite, a potom premjestite u multipraktik ili stojeÊi mikser i sameljite u glatku kaπu. Vratite u lonac.

4

Dodajte vrπke πparoga U loncu prokljuËale vode otprilike 2 minute blanπirajte vrπke πparoga i preostali graπak. Ocijedite. Zakuhajte juhu, a potom primijeπajte πparoge i graπak. Razdijelite u zdjelice. U svaku dodajte ælicu kremastog svjeæeg sira i pospite præenim pinjolima.


058-059_MMME_CRO.qxd

8/3/10

21:28

Page 59

Miso juha s rezancima i tofuom Miso, koji se pripravlja brzinom svjetlosti, hranjivi je temelj laganoj juhi u japanskom stilu, s tofuom, gljivama i potoËarkom. Posluæite s kruhom. Ako ne moæete nabaviti præene pinjole, upotrijebite sirove. Stavite ih u malu tavu bez ulja i præite na umjereno jakoj vatri 1 minutu, Ëesto protresajuÊi, dok ne porumene.

10 min kuhanja

10

min pripreme

…savjet za kuhanje Za 4 osobe

v

4 vreÊice od 18 g praπka za miso juhu 900 ml prokljuËale juhe 175 g mladih zatvorenih πampinjona, narezanih na kriπke 6 komada mladog luka, narezanog na kriπke 125 g riæinih rezanaca 90 g potoËarke, s peteljkama, krupno nasjeckane 175 g tofua, narezanog na kockice Prehrambena vrijednost (po osobi) • 165 kcal • 7 g bjelanËevina • 3 g masti, od Ëega 0,4 g zasiÊene • 27 g ugljikohidrata

Za doista brzo pripravljenu juhu, vreÊicu od 400 g kupovnog narezanog povrÊa spremnog za wok dodajte u vruÊu miso juhu u 1. koraku priprave, umjesto gljiva i luka. Lagano kuhajte dok povrÊe gotovo sasvim ne omekπa, potom dodajte rezance i nakon 4 minute tofu. Izostavite potoËarku.

…ubrzajte

1

Pripravite osnovu Praπak za miso juhu rastopite u prokljuËaloj vodi u loncu. Zakuhajte i dodajte gljive i luk.

2 Dodajte rezance Poklopite i lagano kuhajte 2 — 3 minute kako bi povrÊe omekπalo, potom primijeπajte rezance i lagano kuhajte 4 minute.

3

Dodajte tofu Primijeπajte potoËarku i tofu, a potom ponovno zakuhajte. ZaËinite ako je potrebno i odmah posluæite. Zamjene • Umjesto miso juhe, upotrijebite 415 g govee juhe iz konzerve koju vrelom vodom razrijedite da dobijete 900 ml juhe (ili upotrijebite 2 konzerve, ako æelite). • Umjesto obiËnog tofua, upotrijebite dimljeni.

JUHE

59


060-061_MMME_CRO.qxd

14/3/10

08:04

Page 60

Juha od mrkve, naranËe i fete Mirisna naranËa, slatka mrkva i pikantna feta spajaju se u ovoj jednostavnoj, krepkoj juhi. posluæite s PrepeËencima s tapenadom (str. 53), za obrok sa stilom. Za 4 osobe

15

min pripreme

1

v

Præite povrÊe U πirokom loncu zagrijte ulje i præite luk, mrkvu i Ëeπnjak na umjerenoj vatri otprilike 5 minuta, kako bi omekπali, ali ne porumenjeli.

1 ælica maslinovog ulja 1 luk, sitno nasjeckan 4 mrkve, oguljene i sitno nasjeckane 1 reæanj Ëeπnjaka, zgnjeËen

15 min kuhanja

600 ml povrtnog temeljca od kocke sok 1 male naranËe

2

Dodajte temeljac i zaËine Dodajte temeljac, naranËin sok i polovicu estragona pa zakuhajte. Smanjite vatru, poklopite i lagano kuhajte 6 — 8 minuta ili dok ne omekπaju.

3

100 g sira fete, namrvljene

Sameljite u kaπu SaËuvajte otprilike polovicu narezanog povrÊa, a ostatak premjestite u multipraktik ili stojeÊi mikser. Sameljite do gotovo glatke kaπe; najbolje je da ostane poneπto komadiÊa. ZaËinite.

Prehrambena vrijednost (po osobi) • 140 kcal • 5 g bjelanËevina • 8,5 g masti, od Ëega 4 g zasiÊene • 11 g ugljikohidrata

Dovrπite juhu Kaπu vratite u lonac zajedno sa saËuvanim narezanim povrÊem pa zagrijavajte do kljuËanja. Podijelite u zdjelice i u svaku dodajte namrvljene fete. Pospite saËuvanim nasjeckanim estragonom i cijelim listiÊima te odmah posluæite.

2 ælice nasjeckanog svjeæeg estragona i listiÊi za ukras

4

Juha od pastrnjaka, limuna i majËine duπice v Mrkvu zamijenite sa 4 pastrnjaka koje præite s lukom i Ëeπnjakom u 1. koraku priprave. Sok od naranËe zamijenite sokom od 1⁄2 limuna, a estragon nasjeckanim listiÊima svjeæe majËine duπice. Kuhajte do 3. koraka priprave, potom sav sadræaj premjestite u multipraktik ili stojeÊi mikser i sameljite u glatku kaπu. ZaËinite, potom vratite u lonac i primijeπajte 100 g manje masnog mekog sira pa pustite se rastopi. Izostavite fetu. Pospite nasjeckanom majËinom duπicom prije posluæivanja.

…joπ jedna zamisao Juha se moæe pripraviti unaprijed i dræati u hladnjaku do tri dana. Netom prije posluæivanja dodajte fetu. Juhu moæete i zamrznuti. Pripravite je do poËetka 4. koraka, dodajte narezano povrÊe i potom brzo ohladite. Ulijte u posudu za zamrzavanje i zamrznite na razdoblje od najviπe mjesec dana.

…mislite unaprijed 60

JUHE

Ako ste u vremenskoj stisci, moæete preskoËiti mljevenje povrÊa u 3. koraku priprave: jelo moæete posluæiti i kao jednostavniju, seljaËku juhu s komadiÊima.

…ubrzajte


060-061_MMME_CRO.qxd

14/3/10

08:04

Page 61

Brza i jednostavna jela za svaki dan  
Brza i jednostavna jela za svaki dan  

Mozaik knjiga - Brza i jednostavna jela za svaki dan

Advertisement