Page 1

READER’S DIGEST

ILUSTRIRANA

POVIJEST SVIJETA

ANTICˇKI SVIJET 900. g. pr. Kr. 430. g. pos. Kr.


AZIJA EUROPA

4 64

(©IRENJE ) VIEWPOINT HELENIZMA

∑ UTJECAJ GR»KE THE SPREAD OFKULTURE HUMANS

124

AFRICA AFRIKA A AMERIKA MERICA

132

3100 – 2052 V.C.

160 3100 – 2052


6

í˘˛ Povratak Asiraca

12

í˘ł Veliki majstori 18 kineske dinastije Zhou

í˘´ Obnovljeni Babilon 23 í˘ľ Indija ∑ domovina budizma

29

í˘ś Ponos Perzije

33

í˘ˇ Aleksandrovo carstvo

40

í˘¸ Znak zmaja ∑ prvi kineski carevi

47

í˘š Japan ∑ kraljevstvo 53 Yamato ě?… Funan ∑ zagonetna drĂŚava

56

ě?ˆ Zlatno doba Indije ∑ 60 dinastija Gupta

AZIJA

í˘ą ObeĂŠana zemlja ∑ Izrael i Juda


6

Azija 930. g. pr. Kr. ∑ 70. g. pos. Kr.

ObeÊana zemlja ∑ Izrael i Juda Kanaanski kult Palestinska figurica prikazuje æenu koja dræi golubicu, svetu æivotinju kanaanske boæice Astarte, πto znaËi da su starije vjerske tradicije preæivjele i nakon izraelske kolonizacije toga podruËja.

Dvije stotine godina nakon raspada Salomonova kraljevstva na dvije dræave prekinuta je æidovska neovisnost. Od toga vremena nadalje Palestinom vladaju strani vladari.

K

ralj Salomon umro je 926. godine pr. Kr., poπto je izgradio veliku dræavu, ali je palestinski narod platio cijenu njegova uspjeha visokim nametnutim porezima i prisilnim radom. Njegov sin i nasljednik Roboam nastavio je istu politiku unatoË ljutitim molbama svoga naroda, posebno onoga na sjeveru. Ubrzo je izbila silovita pobuna. Sjeverna su se plemena odvojila i proglasila Jeroboama I. svojim kraljem. Salomonovo kraljevstvo rascijepilo se na dva: juænu dræavu Judu i novu sjevernu dræavu koja se nazvala Izrael. Sukob izmeu dviju dræava nikad nije bio daleko. Jeroboam I. naglaπavao je svoju neovisnost gradeÊi po jedan hram na sjevernoj i juænoj granici kraljevstva. U svakome hramu postavljena je izrezbarena slika bika kojemu su se klanjali, Ëime je naglaπen kanaanski utjecaj koji je dugo bio prisutan u sjevernoj Palestini. Godine 878. pr. Kr. u Izraelu na vlast dolazi kralj Omri i utemeljuje novu prijestolnicu Samariju. Njegov sin Ahab nadzirao je dovrπetak izgradnje veliËanstvene palaËe koju je zapoËeo njegov otac ∑ ravne svakom zdanju u Salomonovu Jeruzalemu. Ahabova æena bila je kraljevna iz Tira pa su s tim

feniËkim trgovaËkim gradom uspostavljene bliske veze. S vremenom je savezniπtvo s Tirom uvelike pridonijelo poveÊanju izraelskoga bogatstva. OËiti su bili i kulturni utjecaji, vidljivi ne


ObeÊana zemlja ∑ Izrael i Juda

samo u palaËi ukraπenoj feniËkom bjelokosti nego i u prihvaÊanju kulta boga Baala. Nekako u isto doba, zahvaljujuÊi pomirenju s Judom, normalizirani su odnosi dvaju kraljevstava, a pokrenuta je Ëak i zajedniËka borba protiv kraljevstva Moabljana. Ipak, mnogi su se Izraelci osjeÊali ugroæenima zbog sve jaËega utjecaja strane kulture i vjere. Njihove osjeÊaje odraæavaju rijeËi iz Knjige proroka Amosa: ≈Razorit Êu zimsku kuÊu i ljetnu kuÊu, propast Êe kuÊe bjelokosne. Mnogih Êe kuÊa nestati ∑ rijeË je Jahvina√ (Am 3,15). Predvoeni vojskovoom Jehuom sljedbenici proroka Ilije svrgnuli su kralja Jorama, posljednjega Omrijeva potomka, smaknuvπi njega i njegovu mrsku majku Izebelu. Jehu je tada postao novi kralj.

U udaru je umro i tadaπnji kralj Jude Ahazja. Premda su se sukobi nakratko smirili, ustanak nije uspio posijati veÊi razdor izmeu Izraela i Jude. Dosad je Izrael bio u stalnom sukobu sa susjednim aramejskim kraljevstvom u Damasku, ali ta je dræava sada bila potpuno obuzeta ozbiljnom prijetnjom moÊnoga Asirskoga Carstva. I Juda i Izrael cvali su u prvoj polovici 8. stoljeÊa pr. Kr. Ipak, asirsko posezanje za Sirijom veÊ je bacalo dugu sjenu.

Kraj sjevernoga kraljevstva Godine 738. pr. Kr. Izraelu prijeti asirska vojska

Svici iz Mrtvog mora Pronaeni u πpiljama kod Kumrana, slavni Svici iz Mrtvog mora sadræe najstarije postojeÊe rukopise hebrejske Biblije. Tekst na svitku prikazanom na slici napisan je na aramejskom jeziku.

7


8

Azija 930. g. pr. Kr. ∑ 70. g. pos. Kr.

Tiglatpilesera III., pa je kralj Menahem prisiljen platiti veliki danak od 1000 srebrnih talenata. Njegov nasljednik upuπta se u tajne pregovore s Egiptom, ali ni to nije moglo sprijeËiti asirsko osvajanje. Godine 722. pr. Kr. Sargon II. osvaja Samariju i odvodi preæivjele stanovnike u Mezopotamiju. U opisu svoje pobjede Sargon se hvali: ≈U poËetku svoje vladavine … pokorio sam Samariju i odveo 17 290 ljudi koji su tamo æivjeli!√ Tako je sudbina Izraela zapeËaÊena, a Judi je ubrzano istjecalo vrijeme. Kralj Jude Ezekija sklapa savez s Egiptom i skupinom malih sirijskih dræava koje su æivjele u strahu od asirske vojne moÊi. Ubrzo je uslijedio napad. Kralj Sanherib pokrenuo je silovit napad na Judu, pa je 701. godine pr. Kr. pao grad Lakiπ. Ti su dramatiËni dogaaji æivo prikazani na

Drugi hram u Jeruzalemu Ova ilustracija iz 19. stoljeÊa rekonstruira Salomonov hram u kasnoantiËkom bizantskom stilu. Ilustracija je, kao takva, anakrona ∑ odnosno, u to doba Hram nije mogao biti takav ∑ ali rekonstrukcija ipak prikazuje goleme razmjere i impozantnu prirodu graevine. Hram je, po Herodovoj zapovijedi, obnovljen 20. godine g. pr. Kr., djelomice u grËko-rimskom stilu.

Ostaci golemoga zida koji je okruæivao Hram danas su dio Zapadnoga zida, poznatog i kao Zid plaËa. Prostrana dvoriπta ispred zgrada okruæivale su kolonade. Sam Hram oblikovan je po uzoru na Salomonov.

Herod je izgradio tvravu Antoniju kako bi πtitila Hram od napada.

reljefu u asirskoj kraljevskoj palaËi u Ninivi. Reljef prikazuje bitku koja bjesni oko gradskih zidina, pokretne opsadne tornjeve uz zidine koje brane strijelci i, napokon, prestraπene stanovnike koje odvode iz zarobljenoga grada. Prorok Izaija opisuje asirski napad: ≈Strijele su mu dobro zaπiljene, lukovi mu svi zapeti … vihor su toËkovi bojnih mu kola.√ (Iz 5,28) Uskoro je i sam Jeruzalem pod opsadom, ali kada je plaÊen danak, Asirci se povlaËe. Tako Êe kraljevi Jude postati vazali asirskoga kralja. Asirija je bila uglavnom zadovoljna time πto je podaniËkim dræavama davala priliËan stupanj autonomije, a posebno je Judi bilo dopuπteno da se razvija na svoj naËin. Tako je u vrijeme kralja Joπije (639. ∑ 609. g. pr. Kr.) oæivljeno πtovanje Jahve, a stara kanaanska religija iskorijenjena. Jahve postaje jedan i jedini


ObeÊana zemlja ∑ Izrael i Juda

bog kraljevstva, a jeruzalemski Hram njegovo jedino svetiπte. Promjene vlasti u πirem podruËju u meuvremenu su donijele novu babilonsku vlast nad Asirijom, pa je tako kralj Jojakim postao podanikom babilonskoga kralja Nabukodonosora II. Veza je bila kratkotrajna: ubrzo je Jojakim prekinuo veze s Babiloncima, ali je posljedice toga Ëina morao trpjeti njegov sin Jojakin. Godine 597. pr. Kr. Nabukodonosor osvaja i pljaËka Jeruzalem, a Jojakin je deportiran u Babilon uz brojne ugledne Ëlanove vladajuÊih krugova iz Jude. Babilonski kralj postavlja Sidkiju, Jojakinova roaka, na mjesto vladara, ali i on se na kraju pokazao samovoljnim. ZanemarujuÊi ljutita upozorenja proroka Jeremije, Sidkija poËinje pregovarati s Egiptom

pokuπavajuÊi sklopiti savez protiv babilonske moÊi. Neizbjeæno, godine 590. pr. Kr., Nabukodonosor II. kreÊe u napad. ≈Lavovi su na nj rikali√, tugovao je Jeremija, ≈u pustoπ pretvoriπe zemlju njegovu, gradove popaliπe …√ (Jr 2-17). Njegova su se proroËanstva pokazala istinitima.

Babilonsko ropstvo Jeruzalem pada u ruke osvajaËa 587. g. pr. Kr. nakon tegobne trogodiπnje opsade. Nabukodonosor je sravnio grad sa zemljom, ali njegova osveta tu nije stala. Nesretni Sidkija bio je prisiljen gledati smaknuÊe svojih sinova, a zatim su mu iskopali oËi dok su ga odvodili u Babilon zajedno s cijelim jeruzalemskim stanovniπtvom. Tako je poËela epizoda poznata pod nazivom ≈babilonsko ropstvo√. Taj je

TEMELJNI PODACI Dijaspora ∑ sudbina Æidova GrËka rijeË ≈dijaspora√, koja doslovce znaËi ≈rasprπenost√, oznaËila je sudbinu æidovskoga naroda kroz mnoga stoljeÊa. Pojavila se joπ u 6. stoljeÊu pr. Kr. ≈babilonskim ropstvom√, ali je dijaspore bilo i u 2. i 1. stoljeÊu pr. Kr. u Aleksandriji. U to doba stanovniπtvo egipatskih luka Ëinilo je 40% Æidova. U 1. stoljeÊu pos. Kr. broj Æidova koji su æivjeli raπtrkani Rimskim Carstvom nadmaπio je broj onih koji su æivjeli u samoj Palestini. Nakon velikih æidovskih ustanaka 70. i 135. godine pos. Kr. ∑ koje su Rimljani brutalno uguπili ∑ preæivjeli su deportirani ili prodani u roblje. Meutim, Æidovi u dijaspori neprestano su bacali pogled prema Jeruzalemu, simboliËnome srediπtu svoje tradicije i identiteta.

9


10

Azija 930. g. pr. Kr. ∑ 70. g. pos. Kr.

Kalendar zemljoradnika Na ovom kamenu iz 9. stoljeÊa pr. Kr. na starohebrejskom su jeziku opisane aktivnosti tijekom poljodjelske godine.

Prvi odrazi Dva bronËana zrcala potjeËu iz Palestine, iz 1. stoljeÊa pos. Kr. Da bi odraz u njima bio jasan, morala su biti ispolirana do visokoga sjaja.

izraz, meutim, pogreπan u nekoliko aspekata. Ono πto su deportirani ljudi morali izdræati bio je viπe nedragovoljan odlazak u progonstvo nego zatoËeniπtvo koje sam pojam ≈ropstvo√ podrazumijeva. Smjeli su se seliti unutar babilonskih granica; gradili su kuÊe, ureivali vrtove i smjeli su se zajedno klanjati bogovima i sastajati se. Meutim, joπ su osjeÊali da su daleko od doma i iskorijenjeni, posebno zato πto je njihova vjera bila tako Ëvrsto ukorijenjena u Jeruzalemu. ©tujuÊi posebne svete obiËaje, razvili su i poseban osjeÊaj povezanosti koji im je pomogao da uËvrste zajedniËki æidovski identitet. Ti obiËaji ukljuËivali su strogo poπtovanje πabata, sedmoga dana u tjednu, i obrezanje djeËaka. Njihov prisilan doticaj s babilonskom kulturom upoznao ih je s mezopotamskim mitovima o stvaranju. Tu su Ëuli pripovijest o potopu, kakva je do nas doπla preko Biblije. Utjecaj ≈babilonskoga ropstva√ na æidovsku svijest bio je dubok i snaæan, ali samo ropstvo nije trajalo tako dugo. Perzijski kralj Kir II. pregazio je Babilon i dopustio Æidovima da se vrate u Palestinu 538. g. pr. Kr.

Novi Hram u Jeruzalemu Razdoblje perzijske vladavine nad Palestinom, koje je uslijedilo, bilo je poznato po vjerskoj toleranciji. Kir je izrijekom zapovjedio da se jeruzalemski Hram mora obnoviti dræavnim novcem te da se vrate opljaËkana umjetniËka djela. Gospodarske teπkoÊe donijele su nekoliko uzastopnih odgoda izgradnje novoga Hrama, koji je napokon posveÊen tek 515. godine pr. Kr. Gubitak politiËke neovisnosti u Palestini donio je veÊi ugled sluæbi visokoga sveÊenika jeruzalemskoga Hrama, kojemu je u skladu s time rastao i utjecaj svjetovnoga voe. Godine 332. pr. Kr. Aleksandar Veliki proπao je onuda sa svojom osvajaËkom vojskom na putu prema Egiptu. VeÊi dio Palestine predao se bez borbe i postao dijelom Aleksandrova carstva. Pod Aleksandrovim nasljednicima zemljom se najprije upravljalo kao dijelom ptolemejskoga egipatskog kraljevstva, a zatim ju je pregazio seleukidski kralj Antioh III. 198. godine pr. Kr. »inilo se da je stanovniπtvo Jeruzalema zadovoljno tom promjenom vlasti ∑ oduπevljeno je pozdravilo seleukidske postrojbe dok su ulazile u grad na ratnim slonovima. Zauzvrat je seleukidski kralj smanjio poreze i dao posebne povlastice Hramu. Ipak, ubrzo su, zbog sve veÊeg utjecaja helenistiËke kulture i obiËaja izmeu tradicionalnih i ≈naprednjaËkih√ Æidova izbile napetosti. Antioh IV. pogrijeπio je kada je opljaËkao Hram i upleo se u æidovske vjerske obiËaje. Kada je 166. godine pr. Kr. u Hram uveo grËke vjerske obrede, izbila je otvorena pobuna.

Hasmonejci U pobuni je ugled stekla tradicionalistiËka obitelj Hasmonejaca. Jedan od Ëlanova obitelji, Juda Makabejac, na kraju je postao voa ustanka. Pobuna


ObeÊana zemlja ∑ Izrael i Juda

Makabejaca se proπirila, pa je 142. godine pr. Kr. ©imun Makabejac napokon izborio neovisnost o Seleukidima. Ubrzo je preuzeo i duænost visokoga sveÊenika i vladara zemlje s povlasticom kovanja novca. Godine 104. pr. Kr. Aristobul I. preuzima naslov kralja koji se nakon toga prenosi na njegove nasljednike. U tom razdoblju osnivaju se brojni vjersko-politiËki pokreti, od kojih su najugledniji farizeji i saduceji. Te su se skupine meusobno razlikovale po tumaËenju biblijskoga Zakona, Tore, ali je bilo i drugih sljedbi koje su nadahnuÊe traæile izvan æidovske tradicije i prihvaÊale egipatske, grËke i bliskoistoËne vjerske utjecaje. Neke su sljedbe Ëak najavljivale dolazak Mesije, odnosno Spasitelja.

Rimljani u Jeruzalemu Te su vjerske razlike, moæda neizbjeæno, izazvale najprije politiËke napetosti, a zatim i silovite sukobe. Godine 64. pr. Kr. rimski se general Pompej, na poziv bojnih frakcija, od kojih se svaka nadala da Êe dobiti neπto, upleo da bi nametnuo mir. No rimsko je osvajanje za Æidove bilo

pogubno. Godine 63. pr. Kr. Jeruzalem je osvojen, Hram opljaËkan, a viπe od 12 000 ljudi ubijeno. Razdoblje stabilnosti uslijedilo je kada je Hirkan II. postavljen za visokoga sveÊenika, premda bez titule kralja, a njegov suparnik Antipater bio dovoljno lukav da podupre Gaja Julija Cezara u borbi protiv Pompeja. Sam Antipater ubijen je iste godine kada i Cezar, 44. g. pr. Kr., ali je Ëetiri godine poslije rimski Senat priznao njegova sina Heroda za kralja Judeje. Herodovi nasljednici vladali su do 44. godine pos. Kr., kada kraljevstvo pada pod izravnu rimsku vlast kao provincija Judeja. ProvodeÊi vlast rimska je uprava poËinila mnoge pogreπke koje su razjarile poboæne Æidove. Iskra pobune napokon je zapaljena 66. godine, kada je rimski prokurator Florus uzeo 17 talenata iz kovËega u jeruzalemskom Hramu. Rimljani su bili prisiljeni razmjestiti velike oruæane snage da bi ponovno preuzeli nadzor nad zemljom. Tek kada je Tit 70. g. pos. Kr. zauzeo Jeruzalem, Rimljani su ponovno uspjeπno vratili vlast.

Plijen pobjednika Ovaj reljef s Titova slavoluka u Rimu prikazuje povorku pobjedniËkoga vojskovoe. Blago koje se prikazuje, a koje sadræi i sedmokraku menoru, opljaËkano je iz jeruzalemskoga Hrama.

11


188

Kazalo

Brojevi stranica u kurzivu odnose se na slike.

A

Adulis 157 Afganistan 32, 46, 52 Afrika 139-140, 146, 147-149, 158 Agrikola, Gnej Julije 100 Ahab, izraelski kralj 6 Ahazja, kralj Jude 7 Ahemenidi, carstvo 33-34, 45 Ahura Mazda 38 Ainu 53 Ajanta, πpilje 30, 63 Akcij, bitka kod (31. g. pr. Kr.) 105, 154 Akropola, Atena 91, 92 Aksum 146, 157-159, 157-159 Alarik, gotski kralj 110 alat, keltski 96-97 Aleksandar Sever, car 115 Aleksandar Veliki 10, 28, 30, 31, 39, 40-46, 40-41, 100, 124, 125, 127 Aleksandrija 9, 43-44, 127, 127, 128, 152, 154, 158 Alemani 110, 115 Alesija, bitka kod (52. g. pr. Kr.) 100 Alkibijad 94 Alpe 80, 99-100 Amaniπakete, kraljica Kuπa 146 Amaterasu 53, 55 Ambrozije, sv. 122 Amerdinis 145 Amon-Ra 44, 143, 144, 145, 146 Amulije, kralj 76 Angkor 59 Angkor Borei 59 Angra Mainyu 38 Animas Altas 165 Antigon 46 Antioh III., kralj 10, 81 Antioh IV., kralj 10 Antiohija 127 Antonije, Marko 104-105, 111, 150 Antonin Pijo, car 59, 114 Apeninski poluotok 70, 72-75, 81, 100, 124 vidi i Rimljani Apolon 69, 92, 93 Arabija 46, 114, 146, 157, 158, 159 Arausio, bitka kod (105. g. pr. Kr.) 109 Arhimed 128 arhitektura, grËka 125, 127 Arijan 45 Arijci 29-30, 34, 82, 83 Aristagora 87 Aristobul I., kralj 11 Aristofan 130 Aristotel 91, 92, 128, 138 Arminije 107 Artemida 93, 127

Arverni, pleme 100 Asirci 7, 8, 12-17, 12-17, 23, 83, 84, 114, 145 Astarta 6 Astijag, kralj Medije 34, 35 astronomija 178-179 Asurbanipal, asirski kralj 17, 23, 145 Asurnasirpal II., asirski kralj 14, 14 Aπoka, car 29, 32, 32 Aπur 12, 14, 23 Atal III. Filometor, pergamski kralj 81 Atena, boæica 91 Atena, grad 36, 39, 66, 69, 71, 78, 81, 87-94, 87, 90, 116, 120, 126-127, 129, 130, 136, 137 Atika 66, 89, 93 Atila, Hun 63, 123 Atlantski ocean 139 August, car (Oktavijan) 105, 107, 111-112, 111, 115, 150, 152 Augustin, sv. iz Hipona 122, 123, 156 Aurelijan, car 116 Aurelijanov zid 116 Avaricon 100 Avilmarduk, babilonski kralj 28 Azteki 170, 181, 187

B

Baal 6 Baal Hamon 139 Babilon 9, 12, 15, 16, 17, 23-28, 25, 27, 34, 35, 45, 46 babilonski viseÊi vrtovi 27-28 babilonsko ropstvo 9-10, 24 bakar 72, 172, 173, 174 Balkan 36, 79, 100, 111 Battersea, πtit 100 berberska plemena 134 Biblija 7, 12, 122 Bizant 122 bjelokost 17 Boadiceja, kraljica 100 bogovi i boæice vidi vjera Brahma 56 brahmani 31, 32, 56, 62 Britanija: FeniËani u 139 Kelti 98, 99, 100 rimsko osvajanje 100, 112-113, 114 brodovi 80, 80, 88, 89, 137-138, 139 bronca 10, 18, 20, 20-21, 48, 74, 98, 99 bronËano doba 18-22 Brut, Lucije Junije 77 Brut, Marko Junije 104, 105, 105 Budha 29, 30-31, 55, 58 budizam 30-31, 30, 32, 55, 59, 62 Burgundi 110

C

Caere 72-73 Cao Cao, vojskovoa 52 Caratacus 100 Carrhae, bitka kod (53. g. pr. Kr.) 104 carstvo dinastije Maurya 31-32, 31, 60, 62 Cerveteri 91 ceste 38, 48, 79-80, 97 Cezar, Gaj Julije 11, 98, 100, 101, 103-105, 150, 154 Chiang Chien 52 Ching-ti, kineski car 51 Ciceron, Marko Tulije 103, 103, 105 Cimbri 102, 109 Ciudad de México 181-182 Coloe 157 Crno more 66, 70, 84, 86, 116 ≈crvene obrve√ 52 Crveno more 38, 139, 146, 157, 158, 159

»

»andragupta I., kralj 60-62 »andragupta II., kralj 62, 63 »andragupta Maurya 31-32, 60

D

Dacija 114, 116 Dalmacija 111, 117 Damask 7, 15, 118 Däniken, Erich von 179 Dardaneli 41, 100 Darije I., perzijski kralj 30, 33-34, 33, 36, 37, 37, 38, 39, 84, 88 Darije III., perzijski kralj 41, 43, 43, 44, 45 Dasavara, hram 61 Decije, car 116, 121, 156 Dekan, visoravan 29, 31, 32, 62 Delfi 69, 93, 93, 100 Delska liga 92-93 demokracija 39, 66, 69, 69, 71, 78, 94 Deogarh 60 Didije Julijan 114-115 Didona 134 dijaspora 9 Diodor Sicilski 97-98, 99, 140 Dioklecijan, car 116-117, 117, 121, 156 Dionizije Halikarnaπanin 72 Dnjepar, rijeka 86 Domicijan, car 113, 153 Dorani 66 Drakon 71 drama, grËka 91, 130, 130-131 druidi 96, 99 Druz, Marko Livije 102 Dun Aengus 98 Dunav, rijeka 84, 100, 111, 114

E

Efez 69, 131 Egejsko more 68, 88 Egipat 10, 16, 17, 22, 66, 84, 93, 124 i Kuπ 141-146 Kopti 155, 158 piramide 184 Rimljani i 105, 150, 152 u carstvu Aleksandra Velikog 43-44, 46 u sukobu s Babilonom 23, 24 Ekbatana 34, 45 El Mirador 170 Elamiti 34 Elginove mramorne skulpture 91 Eltekeh, bitka kod (701. g. pr. Kr.) 145 Eneja 112 ep o Gilgameπu 17 Epir 69 Esarhadon, asirski kralj 16, 84, 145 Eshil 91, 130 Etiopija 157-159 EtruπËani 72-75, 79, 135 Eufrat, rijeka 14, 15, 44 Euripid 91, 130 evanelja 121 Ezana, aksumski kralj 158 Ezekija, kralj Jude 8

F

Fa Hsien 62 Fagg Bernard 147 Fan-hsun, kralj Funana 56 Fanije, Gaj 102 farizeji 11 Feddersen Wierde 109 FeniËani 43, 68, 74, 80, 134-135, 136, 139 Fidija 91, 130 Filip II., makedonski kralj 41, 42, 94 Filip V., makedonski kralj 81 Filipi, bitka kod 105 Filoksen 41 filozofija 21, 92, 128, 129 Franci 110 Francuska 70, 98, 99, 124 Frinih 87 Frumencije, sv. 158 Funan 56-59

G

Galba, car 113 Galerije, car 117 Ganeπ 57 Ganges, rijeka 29, 31, 32, 62 Gaugamela, bitka kod (331. g. pr. Kr.) 44, 45 Gaza 15 Gebel Barkal 143, 144 geoglifi, Nazca 175-176, 175, 178-179, 180 Germanija 99, 114


Kazalo

germanska plemena 106-110, 106-110, 114, 116 Geta 115, 152 Goti 110, 116 gozbe 99 graditelji humaka 171-174, 171-174 gradovi: asirski 14 etruπËanski 73 funanski 58-59 gradovi Aleksandra Velikog 43-44, 127 grËki 66-69, 127 kineski 22 Maye 169-170 rimski 127, 153-154 sjevernoafriËki 153-154 Teotihuacán 181-187, 181-183 Grakho, Tiberije Sempronije 101-102 GrËka: Aleksandar Veliki 40-46 Atena 87-94 demokracija 66, 69, 69, 71, 78, 94 gradovi dræave 66-69 helenizam 124-131 i EtruπËani 72, 74 i Skiti 86 keltska invazija 100 kolonije 35, 36, 69-70, 79, 81, 86, 87, 124 odnosi s Perzijskim Carstvom 36, 39 ratovi s Perzijom 87-90, 93, 124 sukobi s Kartaæanima 135-136 utjecaj na Rimljane 112 Great Serpent Mound 173, 173 grobovi: etruπËanski 73-75, 72-73 humci 171-174, 173 japanski 54 keltski 99 kineski 47, 47 kuπitski 142 mayanski 169 Nazca 176-177 Paracas 162, 163-164 rimski 78 skitski 83, 84-85, 86 Teotihuacán 184-185 Gundestrup, kotao 95, 96 Gupta, dinastija 59, 60-63 Gvatemala 166, 169

H

Hadrijan, car 114, 114, 152, 154 Hadrijanov zid 110, 114 Hallstatt, kultura 96, 98 Hamurabi, babilonski kralj 25-26 Han, dinastija 47, 49-52, 53 Hanibal 80-81, 135, 140

Hanno 139-140 Hasmonejci 10-11 helenizam 10, 44, 46, 124-131 Helespont 88-89 heloti 71, 93 Herkulanej 112, 113 Hermopolis 144 Herod Veliki, kralj Judeje 8, 11 Herodot 39, 72, 82, 84, 139 Heroneja, bitka kod (338. g. pr. Kr.) 94 Hijeron iz Sirakuze 74 Himalaja 29, 30 Himiko 54 Himilko 139 hinduizam 30-31, 56, 58, 59, 60, 62 Hindukuπ 29, 46 Hiparh 71 Hipija 71, 88 Hipodam iz Mileta 127 Hipokrat 128 Hjortspring 108 Hoangho (Æuta rijeka) 18, 52 Hochdorf 99 Homer 68, 98 Honshu 53, 54 Hopewell, kultura 172, 173-174 Horacije 112 Horus 146 hramovi: grËki 67, 69, 91 indijski 60-61 japanski 55 kuπitski 144 Nazca 178 rimski 78-79, 81 Salomonov (jeruzalemski Hram) 8-9, 10, 11, 24 Teotihuacán 183, 184-185 Hu, narod 58 Hu Hai, kineski car 49 Huni 50, 63, 82, 83, 110, 123

I

Iberski poluotok 81, 99, 100, 124, 134 Ind, rijeka 29, 36, 46, 124 Indija 29-32, 34 budizam 29-31, 32 carstvo dinastije Maurya 31-32, 31, 60, 62 dinastija Gupta 59, 60-63 i Funan 58, 59 Inishmore 98 Iran vidi Perzija Is, bitka kod (333. g. pr. Kr.) 40-41, 43 islam 157, 159 istraæivanja, Kartaæani 139-140 Isus Krist 118-121 Iπtar 27 Iπtarina vrata, Babilon 25, 26-27 Izaija, prorok 8 Izapa 166, 168, 169, 170 Izida 145 Izrael 6-8

J

Jahve 8-9 Jakov, sv. 120 Japan 53-55 Jehu, vojskovoa 7 Jemen 157 Jeremija, prorok 9 Jeroboam, kralj Izraela 6 Jeronim, sv. 122 Jeruzalem 8, 8-9, 9, 10, 11, 16, 24, 35, 113, 118, 120 Jimmu Tenno 53, 55 Jojakim, izraelski kralj 9 Jojakin, izraelski kralj 9, 24 Jomon, razdoblje u Japanu 53 Jonija 87 Joram, izraelski kralj 7 Joπija, kralj Izraela 8 Juda 6, 7, 8-9, 16 Juda Makabejac 10 Judeja (rimska provincija) 113, 120 jugoistoËna Azija 56-59 Jugurta, kralj Numidije 102 Julijan, car 121 Jylland 107, 109

K

kalendar, kamen 10 Ka¯lida¯sa 62 Kaligula, car 112 Ka¯ma¯sutra 62 Kambiz II., perzijski kralj 35 Kambodæa 56 Kamenka 86 Kaminaljuyú 169-170 Kana, bitka kod (216. g. pr. Kr.) 81 Kanaanci 6, 6 Kao-Ti, kineski car 49-50 Karakala, car 115, 152 Karnak 145 Kartaga 80-81, 80, 101, 134-140, 136-137, 150, 153, 156 Kasije, Gaj 104, 105 Kaspijsko jezero 34, 84 kastinski sustav 31, 62 Kaπata, faraon 143 katakombe 120 Katilina, Lucije Sergije 103 Katon Stariji 150 Kaundinya 56, 58 kazaliπte, grËko 91, 130, 130-131 Kelti 70, 75, 80-81, 95-101, 107, 108 keramika: grËka 66, 68, 69, 70, 91, 94, 124 japanska 53, 54, 54 kineska 51 Maye 168, 169, 170 Nazca 176, 177-178, 177, 178, 180 Nok 147, 147, 148-149 Paracas 164 Teotihuacán 185, 187 Khmeri 58, 58

Khyber, prijevoj 29-30 Kilikija 118, 120 Kina: dinastija Han 47, 49-52, 53 dinastija Qin 22, 47-49 dinastija Wei 53-54, 56-58 dinastija Zhou 18-22 utjecaj Japana 55 ZaraÊene dræave 20-21 Kineski zid 48, 50, 50-51 Kir, perzijski kralj 10, 24, 28, 34-37, 35, 39 Klaudije, car 100, 112-113 Kleopatra VII., kraljica 105, 150, 150, 152, 154 Klisten 71, 78 kolonije, grËke 35, 36, 69-70, 79, 81, 86, 87, 124 Komod, car 114 konfucijanizam 49 Konfucije 19, 21 Konstancije I., car 121 Konstancije II., car 121 Konstantin II., car 121 Konstantin Veliki, car 121-122 Konstantinopol 122 konji, skitski 82, 83, 84 konjica 39, 42, 46 Kopti 155, 158 Koreja 51, 53, 55 Korint 70, 120 Korzika 136 kotaËi 97 Kras, Marko Licinije 103-104 Kreont 94 Kreta 66, 186 Krez, lidijski kralj 35, 36 krπÊanstvo 116, 117, 118-123, 155-156 Kserkso I, perzijski car 36, 38, 39, 42, 88-89, 93 Kuang-wu-ti, kineski car 52 kuÊe 108, 109 kula babilonska 26 kultura Adena 171-173, 171 Kumaradevi, kraljica 60-62 Kumaragupta I., kralj 63 Kuπ 141-146, 158 Kyoto 55 Kyushu 53, 54

L

La Tène, kultura 99, 107 Laba, rijeka 107, 110 Laenas, Marko Popilije 95 Lambaesa 152-153 Langobardi 110 latinski jezik 122 Leon I., papa 123 Leonidas, kralj Sparte 89 Lepid, Marko Emilije 105, 111 Leptis Magna 154, 155 Libanon 43, 80, 134 Licchavi, klan 60-62 Lidija 35, 70 linga, simbol 59, 59 Lisandar 94 Liu Hsiu 52

189


190

Kazalo

Livije 95, 112 lonËarstvo vidi keramika lopta, igra s, Maye 168, 168 lov 13, 168-169 Lü, kineska carica 50-51 Lucije Ver, car 114 luke, Kartaga 136-137, 137-138 Luoyang 18, 52

M

Maarska 100, 111 Makedonija 40, 81, 94, 117, 120 Makrin, car 115 Maksimijan, car 117 Mala Azija 38, 39, 103 grËke kolonije 35, 36, 69-70, 87 keltsko osvajanje 100 krπÊanstvo u 120 u Rimskom Carstvu 81, 117 manihejstvo 117 Maraton, bitka kod (490. g. pr. Kr.) 39, 42, 88 Marduk 24, 26, 27, 28, 35 Marije, Gaj 109 Marko Aurelije, car 114 Markomani 110 Mars 76 maske: grËke 130, 131 kartaπke 138, 139 masline, uzgoj 153 Massalia / Massilia (Marseille) 70, 99 Maye 166-170 mazdaizam 38 medicina 128, 128 Medija 16, 17, 23, 34 Mekong, delta 56, 58, 59 MeksiËka visoravan 187 Memfis 145 Menahem, izraelski kralj 7 Meroe 142-143, 146 Mezopotamija 12-17, 23-28, 44, 114, 115 Mikena 66 Milet 69, 87 Miltijad 88 minojska kultura 66, 87, 186 mitovi 170, 183 Mitra 117 Mo Zi 21 Moab 7 Mongoli 82, 83 Monika, sv. 122 Mons Graupius, bitka kod (80. g. pos. Kr.) 100 mornarice 43, 80, 80, 88, 89 mozaici 127, 129, 130, 151, 156 Muhamed, prorok 159 mumije 154, 162, 164, 177

N

Nabonid, babilonski kralj 28 Nabukodonosor II., babilonski kralj 9, 23, 24-25, 26, 27, 28 Nabupolasar, babilonski kralj 23, 24

Nagi Soma 56 Nakbé 170 nakit 85, 86, 99, 146, 172 Naks 93 Nanda, princ 63 Napata 143 Naqsh-e Rustam, dolina 38 Nara, dolina 54 Natakamani, kralj Kuπa 154 navodnjavanje 25, 176, 179 Nazca, kultura 175-180 Neron, car 112, 121, 130 Nerva, car 113 Nicejski sabor (325. g. pos. Kr.) 121 Nigerija 147-149 Nikija 90 Nil, rijeka 38, 43, 70, 141, 143, 146, 151 Ninigi 53, 55 Niniva 8, 12-13, 16, 16, 17, 23 Nintoku, japanski car 54 Nok, kultura 147-149, 147-149 nomadi 20, 34, 39, 48, 50, 51, 63, 82-86, 143 novac, kovani 22, 63, 70, 105, 125, 158 Nubija 16, 141-146 Numidija 102, 140, 150 Numitor, kralj 76

O

obrada metala: graditelji humaka 172, 174, 174 Kina 21-22 vidi i bronca; zlato; nakit; srebro obrada zemlje, vidi poljoprivreda obrtnici: Funan 59 GrËka 68 keltski 96-97, 98 Kina 22 minojska kultura 186 Teotihuacán 186, 187 Oc Eo 58-59 Odenat, kralj 116 odgoj, grËki 91, 91 Odoakar 123 Ohio, dolina 171 oklop 42, 71, 97, 98, 98, 100, 107 Olbija 86 oligarhija 69, 94, 138 Olimpija 68, 69 olimpijske igre 69 Olmeki 166, 170 Omri, izraelski kralj 6 opsada, ratovanje 14, 21 opsidijan 169, 182, 182, 187 oruæje: keltsko 97, 98, 99 kinesko 21, 22 makedonsko 94 Maye 168-169 skitsko 85 Oton, car 113 Ovidije 112

P

Paestum 67, 70 palaËe 22, 33, 33, 36-38 Palestina 6-11, 24, 84, 111, 113 Palmira 116 Paracas, kultura 162-165, 162-165 Pariz 100 Partenon, Atena 91 Parti 52, 104, 114, 115 Pasargada 34 Pa¯taliputra 32 Pavao, sv. 118-120, 118, 122, 123 Pazirik 83, 85 Peloponeski rat 93 Peloponez 69, 71 Pergam 81 Periklo 87, 90-91, 92, 93 Pertinaks, car 114-115, 155 Peru 162-165, 175-180 Perzepolis 34, 36-38, 39, 45 Perzijsko Carstvo Ahemenidsko Carstvo 33-39, 33-39, 45 Aleksandar Veliki 41-43, 43, 44-45 i Skiti 84 invazija Indije 31 ratovi protiv GrËke 87-90, 93, 124 Petar, sv. 118-120, 121, 122, 123, 158 Petra 125 Petros, biskup 158 Pij, faraon 143-145 Pikti 100 Pir, epirski kralj 79 piramide: egipatske 184 kuπitske 142-143, 145, 146 Maye 166, 166-167, 169, 170 Teotihuacán 181-183, 182, 183-185 Pirej 89, 90 pismo 55, 58, 68, 170, 184 Pizistrat 71 plaÊenici 140 Plateja, bitka kod (479. g. pr. Kr.) 89 Platon 91, 92, 128, 128 Plinije Stariji 108-109 Plutarh 44 Po, rijeka 10, 102 Polibije 137 Polo, Marko 51-52 poljoprivreda: graditelji humaka 171, 174 Kina 22 Maye 166 Rimljani 101 Teotihuacán 187 vidi i sjeverna Afrika Pompej, Gnej 11, 103-104, 150 Pompeji 40-41, 112, 113, 116, 130 Popul Vuh 170 Por, kralj 46

porezi 37, 52, 186 Portugal 81 Posejdon 41, 88 Posejdonije 98 Postum 116 Prob, car 116 progon krπÊana 119-121, 121 proricanje 69, 92, 93 proroËiπta 69, 92, 93, 100 Psametih I., faraon 84 Psametih II., faraon 145 Ptolemej I., faraon 46, 150 Ptolemej II., faraon 125 Ptolemej XIII., faraon 150, 154 Ptolemej, geograf 128 punski ratovi 80, 101, 102, 140, 150 Punjab 46, 62 Put svile 51-52

Q

Qin, dinastija 22, 47-49 Qishan 18 Quan Rong 18 Quetzalcoatl 184-185, 184

R

Rajna, rijeka 107, 110 ratnici vidi vojske ratovi: Aleksandar Veliki 42-43 Asirci 13, 14 GrËka 68-69 Kelti 95-96, 98 Rimljani 80-81 u Kini 20, 21 Rea Silvija 76 reformacija 122 Rhône, rijeka 70, 99, 100 ribolov 166-168 Rim 76, 78-79, 81, 95, 100, 110, 111-112, 113, 120, 122, 156 Rimljani: Carstvo 111-117 ceste 48, 79-80, 97 graanski rat i diktatura 101-105 i EtruπËani 74, 75, 79 i germanska plemena 106-107, 109-110, 114, 116 i krπÊanstvo 116, 117, 118, 120-123 i Palestina 11 Kelti pljaËkaju Rim 95-96, 100 pad 110, 123 ratovi s Kartagom 80, 101, 102, 140, 150 sjevernoafriËka provincija 150-156 uspon 76-81 Roboam, kralj Jude 6 Rod 81 Romul Augustul, car 123 Romul i Rem 76 ropstvo 70, 71, 105, 155


Kazalo

Roquepertuse 97 Rubikon, rijeka 104 rudarstvo 96 rudnici soli 96, 136 Ruf, Publije Sulpicije 103 Rumunjska 100, 114

S

Sabinjanke 76 saduceji 11 Sahagún, fra Bernardino de 183 Salamina, bitka kod (480. g. pr. Kr.) 39 Salomon, izraelski kralj 6 Samarija 6, 8 Samarkand 46 Samudragupta, kralj 62 Sanherib, asirski kralj 8, 16 sanskrt 58, 62 Sardi 87 Sardinija 80, 105, 135 Sargon II., asirski kralj 8, 16 Sarmati 86 Sasanidi, dinastija 115, 116 Scipion AfriËki 81, 150, 156 sedam svjetskih Ëuda 27, 130 Sejan 112 Seleuk, kralj 46 Seleukidsko Kraljevstvo 10, 11, 46, 81, 103, 124 Semiramida, kraljica 27-28 Senat, rimski 78, 101, 103, 105, 114, 122 Sever, Septimije, car 115, 152, 154-155 Shakespeare, William 104 Shang, dinastija 18 Shihuangdi, kineski car 22, 47-49, 47 Shotoku, princ 55, 55 Sicilija 70, 80, 94, 105, 120, 124, 135, 136 simboli: linga 59, 59 zmajevi 49, 49 Sirija 15, 43, 46, 84, 103, 116, 118 sjeverna Afrika 80, 81, 102, 110, 134, 137, 150-156 Skandagupta, kralj 63 Skandinavija 108 Skiti 46, 82-86, 82-86 skulptura vidi umjetnost slikarstvo vidi umjetnost Sofoklo 130 Soga, klan 55 Sokrat 92, 93 Solon 66, 71 Sparta 68, 71, 88-89, 93, 94 Spartak 105 sport, GrËka 68, 69, 90 srebro 88, 95, 96, 115, 173 Srednja Amerika 166-170 Sredozemlje 38, 43, 72, 80, 81, 103, 134, 136-137 Srubna, plemena 83-84 staklarstvo 97, 136 stele, Maye 170

stepe 82 Stilihon 110 stupa Sanchi 29 stupe, budistiËke 29, 32 Sueski kanal 38 Sula, Lucije Kornelije 103 Suza 33-34, 33, 38, 39, 45 svici s Mrtvog mora 7

©

©abaka, faraon 145 πamani 172, 173 ©imun Makabejac 10-11 πintoizam 54, 55 ©iva 56, 59 ©ri Lanka 62

T

Tacit 109 Taharka, faraon 144, 145, 146 Tales iz Mileta 128 Tamluk 32 Tanit 139 taoizam 21 Tarkvinije Oholi, rimski kralj 76 Taruga, dolina 147 Teba 94, 145 Temistoklo 88, 89, 90 Teodozije Veliki, car 122 Teotihuacán 181-187, 181-187 Termopilski klanac, bitka kod (480. g. pr. Kr.) 89 Tertulijan, car 121 Tertulijan, teolog 156 Teutoburπka πuma 106, 112 Teutoni 102, 109 Tiberije, car 111, 112 Tiglatpileser III., asirski kralj 7, 15 Tigris, rijeka 14, 15 Tikal 166, 166-167 Timgad 154 Tir 6, 43, 80, 134 tiranija 69, 70-71 Tit, car 11, 113 Tivoli 114, 114 tkanine 162-165, 164, 179 Tollund, Ëovjek 108 Trajan, car 113-114, 154 Trakija 89, 100 trepanacija 162-163 trgovina: Aksum 157, 158 carstvo dinastije Maurya 32 EtruπËani 74 Funan 59 graditelji humaka 172, 173 GrËka 36, 68, 70 Kartaga 134, 136-137 Kina 20, 22 Kuπ 143, 146 Maye 168, 169 minojska kultura 186 Perzijsko Carstvo 37 Put svile 51-52 Skiti 86 Teotihuacán 187

trofejne glave 178 Troja 41 Tunis 134 Turci 82 Tzuying, kineski car 49

U

Ukrajina 70, 84, 86 umjetnost: asirska 12-15, 17 etrurska 72-73, 74, 74-75 grËka 88, 91, 124, 127, 130, 130 helenska 44-46 kuπitska 141-143 Nazca 176, 177-178, 177-178, 180 Nok 147-149, 148-149 rimska 76, 116-117, 154-155 skitska 83, 84, 84 Urartu 16 utvrde, Kartaga 138

V

Valerijan, car 116, 121 Vandali 110, 123, 156 Var, Publije Kvintilije 106-107 Veji 79 Veracruz 166, 187 Vercingetoriks 100 Vergilije 112 Vespazijan, car 113 vestalske djevice 76 Vezuv 112, 113 Via Appia 79-80 Vijetnam 51, 59 vile, rimske 104 Viπnu 56, 60-61, 62 Vitelije, car 113 Vix 99 Vizigoti 110, 122, 156 vjera: Aksum 158-159 Aleksandar Veliki i 44 Babilon 26, 27, 28 budizam 30-31, 30, 32, 55, 59, 62 druidi 96 EtruπËani 74-75 germanska plemena 107 hinduizam 56, 58, 59, 60, 62 islam 157, 159 kanaanska 6, 6, 8 kartaπka 138-139 krπÊanstvo 116, 118, 118-123, 157-159 Kuπ 143 mazdaizam 38 Nazca 178 Skiti 84 πintoizam 54, 55 u Rimskom Carstvu 117, 118, 120-123 æidovstvo 8-9, 10

vlada: demokracija 39, 66, 69, 69, 71, 78, 94 Kartaga 138 Kina 48-49, 52 Perzijsko Carstvo 37-38 Rimljani 76-78 vojske: Aleksandra Velikog 42-43, 44-45 asirska 14, 15 grËka 69, 71 kartaπka 140 keltski ratnici 97 kineska 21 kuπitska 145 makedonska 94 perzijska 38-39 plaÊenici 140 rimska 76, 101, 113 spartanska 71

W

Wei, dinastija 53-54, 56-58 Wen-ti, kineski car 51 Weser, rijeka 108, 109 Wu-ti, kineski car 51-52

X

Xi'an 49, 51 Xianyang 48, 49 Xun Zi 21

Y

Yamato 54-55, 54 Yayoi, kultura 53, 54 Yomei, kineski car 55 Yoshinogari 54 Yucatán, poluotok 166, 170

Z

zakoni, rimski 78, 80 ZaraÊene dræave, Kina 20-21, 48 Zenobija, kraljica 116 Zeus 44, 69, 130 Zhenla 59 Zhou, dinastija 18-22 zidovi, obrambeni 48, 50, 50-51, 110, 114, 116, 138 zlato 34, 35, 39, 72, 82, 85, 86, 99, 146, 146 zmajevi 49, 49 znanost 21, 22, 128, 154 Zoporion 86

Æ

æad 49, 168, 169 æeljezo 21-22, 85, 86, 96-97, 108, 146, 147-148 Æidovi 6-11, 25, 35, 118-120 æidovstvo 8-9, 10 æivotinje, u skitskoj umjetnosti 84, 85 ærtve, prinoπenje 140, 170 ≈æuti turbani√ 52

191


192

Izvori ilustracija

Kratice: g = gore; do = dolje; l = lijevo; de = desno; s = sredina; p = pozadina; v = vremenska crta. akg BPK BAL TAA

= = = =

akg-images Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz Bridgeman Art Library The Art Archive

Prednje korice: Kunsthistorisches Museum Wien Straænje korice, odozgo nadolje: The Detroit Institute of Arts, USA/Bridgeman Giraudon; Erich Lessing/akg; Werner Forman/akg; Erich Lessing/akg. 1: Pirozzi/akg; 2/3: Anders Blomqvist/Lonely Planet Images; 4/5: The Detroit Institute of Arts, USA/ Bridgeman Giraudon; 6: akg/E. Lessing; 6/7: Z. Radovan, Jerusalem; B: akg; 7 g: Z. Radovan, Jerusalem; 8 g i v: akg/E. Lessing; 8/9: akg; 10 g: BPK; do: akg/E. Lessing; 11 i v: akg/E. Lessing; 12: AP Photo/HO; 13: BPK; 14 i v: akg/E. Lessing; 14/15 B: Gérard Degeorge/akg; 15: akg; 16: akg; 17: akg/W. Forman; 18: bpk/P. Stüning; 19: akg; 20 g, do i v: Corbis/Royal Ontario Museum; 21: Corbis/B. Burstein; 22: akg; 23: TAA/Dagli Orti; 24: BPK/J. Liepe; 25: BPK/J. Zimmermann; 26: akg/E. Lessing; 27 g: Corbis/C. North; do: Bildarchiv Steffens/H. Stierlin; 28: Bildarchiv Steffens/BAL; 29: Corbis/C. Lisle; 30: Bildarchiv Steffens/BAL; 31: Corbis/Burstein Collection; 32 i v: akg/J.-L. Nou; 33: akg/E. Lessing; 34: BPK; 35 g: TAA/ Dagli Orti; do i v: BPK; 36: TAA/Dagli Orti; 36/37: TAA/Dagli Orti; 38: Bildarchiv Steffens/ BAL; 39: BPK/I. Geske-Heiden; 40/41 i v: BPK/L. Braun; 42: akg/E. Lessing; 43 g: TAA/Dagli Orti; do: akg/E. Lessing; 44/45: akg/E. Lessing; B: Gilles Mermet/akg; 46: akg/W. Forman; 47: Corbis/K. Su; 48: akg/E. Lessing; 49: rmn/v. Ollivier; 50/51: Mauritius/ Steve Bloom Images; 51 g: Privatsammlung/ Paul Freeman/ Bridgeman Giraudon; 52 g: TAA/Musée Cernuschi Paris/Dagli Orti; do i v: akg/E. Lessing; 53 g: TAA; do: Corbis/ Christie’s Images; 54: National Museums of Scotland/ Bridgeman Giraudon; 55: JAPAN-PHOTOARCHIV; 56: akg/E. Lessing; 57: akg/E. Lessing; 58 i 58/59 B: akg/E. Lessing; 59 i v: akg; 60 i v: akg/J.-L. Nou; 61: akg/J.-L. Nou; 62/63 g: Corbis/L. Hebberd; 63 do: Bildarchiv Steffens/BAL; 64/65: Erich Lessing/akg; 66 i v: akg; 67: akg/R. O’Dea; 68 g: akg/J. Hios; do: Bildarchiv Steffens/BAL; 69 g: BPK/J. Liepe; de: akg/J. Hios; 70: TAA/Dagli Orti; 71: akg/ Nimatallah; 72: TAA/Dagli Orti; 72/73 i v: akg/E. Lessing; 74: akg; 75: akg; 76: TAA/Dagli Orti; 77 i v: BPK/F. Faillet; 78 g: TAA/Dagli Orti; 78/79: akg/P. Connolly; 80 i v: akg/Naumachie; 80/81 B: S. Yamashita/ CORBIS; 81: Bildarchiv Steffens/L. Janicek; 82: TAA/ Dagli Orti; 83 i 84/85 B: Bildarchiv Steffens/BAL; 84: BPK/J. Laurentius; 85 g: TAA/Dagli Orti; do: TAA/ Dagli Orti; 86: TAA/Naturwissenschaftliche Akademie Kiew/Dagli Orti; 87 B: BPK/J. Liepe; do i v: Paul Maeyaert/Bridgeman Giraudon; 88: akg; 88/89 B: Erich Lessing/akg; 89: BPK/G. Le Gall; 90 g: akg/E. Lessing; do: akg/E. Lessing; 91: BPK/J. Laurentius; 92: TAA/Dagli Orti; 92/93 B: akg; 93 l: BPK/A. Dagli Orti; de: akg/E. Lessing; 94: TAA/Museo Archeologico Nazionale, Napoli/Dagli Orti; 95: akg/E. Lessing; 96: akg/E. Lessing; 97: Bildarchiv Steffens/BAL; 98 s i g: akg/E. Lessing; do: Corbis/W. Forman; 99 akg; 100 i v: TAA/British Museum; 101: akg; 102: Bildarchiv Steffens/BAL; 102/103 B: Corbis; 103: akg/ Rabatti-Domingie; 104: TAA/Dagli Orti; 105 g: akg; do: Musée Denon, Chalon-sur-Saone/ Bridgeman Giraudon; 106 i v: akg/A. Lorenzini; 106/107: C. Kozycki-Deppe, Bielefeld-Jöllenbeck;

107: akg; 108 do: BPK/Kraft; g: akg/W. Forman; 108/109: Mauritius/ Knöll; 109: BPK; 110: Basilica di San Giovanni Battista, Monza/Bridgeman Giraudon; 111 i v: akg; B: akg/E. Lessing; 112 g: C. M. Dixon, Kingston Canterbury Kent; do: Corbis/S. Sexton; 113, 114: akg/Pirozzi; 114/115 B: akg/W. Forman; 115 g: Louvre, Paris/Bridgeman Giraudon; do: akg; 116: akg; 116/117 B: Mauritius/ Rossenbach; 117: TAA/Dagli Orti; 118: TAA/Basilica San Giusto Trieste/Dagli Orti; 119: TAA/Archäol. Museum El-Jem Tunesien/Dagli Orti; 120: TAA/Dagli Orti; 120/121 B: TAA/Museo della Cività Romana Roma/Dagli Orti; 121: TAA/ Kloster Humor Rumänien/ Dagli Orti; 122 i v: akg/ J.-L. Nou; 123 i v: TAA/ Arheoloπki muzej Split/Dagli Orti; 122/123 B: akg/E. Lessing; 124: Ashmolean Museum, University of Oxford/Bridgeman Giraudon; 125 g de: akg; s l: BPK; g l: akg/E. Lessing; s de: akg; do: F. Teichmann, Stuttgart; 126 g: BPK/I. Geske; 126/127: v. Daley; 127 do l: Corbis/N. Wheeler; g l: akg/E. Lessing; s l: akg/E. Lessing; do: TAA/ Ephesos Museum Türkei/Dagli Orti; 128 s: TAA/Marine Museum Lisboa/Dagli Orti; g i v: TAA/Staatl. Glyptothek München/Dagli Orti; do: TAA/Archäol. Nationalmuseum Athina/Dagli Orti; 128/129: BPK; 129 g: TAA/Dagli Orti; 130 g: Foto Scala; do: TAA/Museo Archeologico Nazionale, Napoli/Dagli Orti; s: akg/E. Lessing; 131 do: TAA/Museo Nazionale Taranto/Dagli Orti; 132/133: Werner Forman/akg; 134/135 B: Privatsammlung/Bridgeman Giraudon; 135 i v: Museo Archeologico Nazionale, Napoli/ Alinari/ Bridgeman Giraudon; 136/137: akg/P. Connolly; 138 g: akg/E. Lessing; do: akg/E. Lessing; 139: akg/E. Lessing; 140: akg/E. Lessing; 141: Agentur Focus/E. Ferorelli; 142/143: Corbis/J. Blair; 142 g: Agentur Focus/E. Ferorelli; 143 de: TAA/Musée du Louvre Paris/Dagli Orti; 144 g: Corbis/J. Blair; do: akg/A. Jemolo; 145: Agentur Focus/ E. Ferorelli; 146: TAA/ Musée du Louvre Paris/Dagli Orti; 147: akg/W. Forman; 148 i v: Museum of Fine Arts, Houston, Texas/Bridgeman Giraudon; 148/149 B: Mauritius; 149 l: Privatsammlung/Heini Schneebeli/Bridgeman Giraudon; 150: BPK, J. Congetius; 151 i v: TAA/ Museo Prenestino Palestrina/Dagli Orti; 152: BPK; 152/153: Corbis/R. Wood; 154: TAA/Musée du Louvre Paris/Dagli Orti; 154/155 B: akg/E. Lessing; 155: akg/E. Lessing; 156: TAA/Bardo Museum Tunis/Dagli Orti; 157 i v: agk/W. Forman; 158: Muzeum Narodowe, Warszawa/ Bridgeman Giraudon; 159: Corbis/D. Bartruff; 160/161: Erich Lessing/akg; 162: TAA/Archäol. Museum Lima/Album/ J. E. Molina; 163: TAA/Museo de Arte Municipal Lima/Dagli Orti; 164 i v: TAA/Archäol. Museum Lima/Dagli Orti; 165 do i B: akg/W. Forman; g: TAA/Archäol. Museum Lima/Dagli Orti; 166/167: TAA/Dagli Orti; 167 B: Corbis/G. B. Vanni; 168 l: TAA/Anthropol. Museum Mexico; de: TAA/Dagli Orti; 169: akg/A. Baguzzi; 170 i v: Privatsammlung/ Bridgeman Giraudon; 171, 172 i v: Ohio Historical Society; 173: Corbis/R. A. Cooke; 174: Ohio Historical Society; 175: Corbis/ R. Soumar; 176/177: Corbis/Y. Arthus-Bertrand; 177: TAA/Archäol. Museum Lima/Dagli Orti; 178: Museum of Fine Arts, Houston, Texas/Bridgeman Giraudon; 179: Agentur Focus/ Science Photo Library; 180 g: TAA/ Ethnografisches Museum Göteborg/Dagli Orti; do i v: TAA/Archäol. Museum Lima/Dagli Orti; 181 i v: TAA/Dagli Orti; 182 g: E. Thiem/Lotos-Film Kaufbeuren; 182/183: Corbis/A. Hornak; 184: Corbis; 185: TAA/Archäol. Museum Teotihuacán Mexico/Dagli Orti; 186: akg/W. Forman; 187: TAA/Anthropol. Museum Mexico/Dagli Orti

Naslov izvornika The Illustrated History of the World THE ANCIENT WORLD ∂ 2004 Reader’s Digest ∑ NjemaËka, ©vicarska, Austrija Verlag Das Beste GmbH ∑ Stuttgart, Zürich, BeË Copyright ∂ za hrvatsko izdanje Grupa Mladinska knjiga, 2009. Ime Reader’s Digest zaπtitila je tvrtka The Reader’s Digest Association, Inc. Autori tekstova Karin Feuerstein-Praßer, Marion Jung, dr. Wolfgang Lotz, N. N., Otto Schertler, Karin Schneider-Ferber

Za nakladnika Alen Bodor Urednik Vid Jakπa OpaËiÊ Prijevod s engleskog Duπka GeriÊ Koren Lektura Vesna Arsovski Korektura Lidija OpaËiÊ Oblikovanje naslovnice Metka Kosec Priprema za tisak GrafiËki studio Miπ Tisak Leo Paper, Hong Kong, Kina, rujan 2009. ISBN 978-953-14-0567-6 CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu pod brojem 705321.

Sva prava zadræana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, pohraniti ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim putem, elektroniËki, mehaniËki, fotokopiranjem, snimanjem ili drukËije bez prethodnog pisanog dopuπtenja vlasnika autorskoga prava.


POVIJEST SVIJETA R

AZIJA

ILUSTRIRANA

EUROPA

READER’S DIGEST

azdoblje koje pokriva ANTI»KI SVIJET jedno je od najosobitijih u cijeloj povijesti

stvarali su nasljee koje sve do danas utjeËe na svijet. Moæda su najutjecajnije bile vjerske, filozofske i politiËke doktrine koje su se tada

AFRIKA

ËovjeËanstva. Civilizacije i carstva πirom svijeta

pojavile, a koje i danas oblikuju ljudsko

Ova knjiga govori o nekima od najistaknutijih dostignuÊa Grka i Rimljana, kao i o ljudskoj − Ëesto nemilosrdnoj − ambiciji koja ih je dovela na vlast. Ova knjiga govori i o nekima od njihovih neprijatelja − Perzijancima, Kartaæanima i Keltima. ProËitajte kako je Kina kovala svoje carstvo, kako se u Indiji rodio budizam, kako je antiËka Atena postala kolijevkom demokracije te kako je krπÊanstvo procvalo u rimskome svijetu. Iz Afrike do nas dopiru priËe o davno izgubljenim civilizacijama − Kuπu, Aksumu i Noku u Nigeriji. Najzagonetnije su kulture ameriËkoga kontinenta i njihovi vjeπti obrtnici i tkalci, graditelji velikih piramida i tvorci tajnovitih crteæa u pustinjskome pijesku. www.mozaik-knjiga.hr

AMERIKA

vjerovanje, misao i napredak.

Antički svijet  

Mozaik knjiga - Ilustrirana povijest svijeta: Antički svijet