Page 16

14 Werving van technisch specialisten

Wat is er nodig om iemand fit-for-the-job te krijgen? Al jaren is er een tekort aan technische mensen. Dat vraagt om creativiteit, stelt John Huizing, directeur van ROVC. ROVC ziet, als partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, een groei in het aantal mensen dat bijscholing in de techniek volgt.

De toestroom van het aantal cursisten bij ROVC groeit. Volgens directeur John Huizing een logisch gevolg van het nijpende tekort aan technici in de branche. “De druk bij bedrijven loopt op. Er is een uitstroom door de vergrijzing en tegelijkertijd heeft de instroom jarenlang bijna stilgestaan. Voor een deel is dat te wijten aan het feit dat de technieksector niet het juiste imago had. Heel veel jongeren kozen jarenlang voor een andere richting waardoor het aantal technici

dat van de roc’s kwam heel beperkt was. Dat begint nu gelukkig wat aan te trekken.” Behoefte aan kennis Volgens Huizing zorgt het nijpende tekort ervoor dat bedrijven creatiever moeten worden om hun vacatures in te vullen. “Je zult nu vaak genoegen moeten nemen met vijftig tot zestig procent van je eisenpakket. Maar in de praktijk heb je wel behoefte aan kennis. Een goede oplossing op dat

Recruiting technical specialists

What is needed to make someone fit-for-the-job? For years now there has been a shortage of technical employees. That calls for creativity, John Huizing, Director of ROVC, tells us. A partner in training and educational programmes for the technical Netherlands, ROVC sees a growing number of people who are participating in further education in technical fields.

The influx of students at ROVC is growing. According to Director John Huizing, this is a logical consequence of the acute shortage of technicians in industry. “The pressure in companies is building. There is an outflow due to the ageing of the workforce, and, at the same time, the influx has been at a standstill for years. This is due, in part, to the fact that the technical sector has not had the right image. For years, a great many young people chose a different direction, which meant that the number of technicians coming from the regional

training centres was extremely limited. Luckily, this is now beginning to pick up somewhat.” The need for knowledge According to Huizing, this acute shortage means that companies must get more creative to fill their job vacancies. “These days, you will often have to be satisfied with just fifty to sixty percent of your requirements. But, in practice, you really do need knowledge. A good solution at that point can be on-the-job training and even further education for your current employees. Very important, especially in the manufacturing industry, because, there, every moment that a machine is at a standstill costs a lot of money.”

Profile for Goo Media

Smartindustry Thomas Regout  

Smartindustry Thomas Regout  

Profile for goomedia