Page 1

smartindustry

Thomas Regout International

Van spijkerfabriek tot smart industry From nail factory to smart industry

Op weg naar de organisatie van de toekomst On our way to the organisation of the future

We spreken graag van mensgerichte technologie We like to talk about human-oriented technology

Nieuwe toepassing voor de automotive New application for the automotive sector


smartindustry Be good and tell it Het zakenblad smartindustry zoomt in op slimme industrieën en richt zich op de brede industrie, van agro-food tot logistiek en van chemie tot de hightech. De redactie schrijft over nieuwe productietechnologieën, flexibilisering, robotisering, automatisering van het productieproces waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. Het multimedia magazine informeert over innovatief, kwalitatief en duurzaam produceren, interactie tussen mens en machine, nieuw ondernemerschap, goed opgeleide werknemers en integratie van ICT in processen bij grote én mkb-ondernemingen. Met speciale aandacht voor de verborgen kampioenen die met hun producten de hele wereld veroveren en uitblinken door innovatie, groei en verdienkracht. Uw onderneming in smartindustry ? Informatie Peter Molenaar Bladmanager smartindustry T +31 (0)71 7070 174 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Goo 1-4 Smart Industry stopper.indd 2

12-11-18 13:25

Coördinatie/Coordination • Peter Molenaar Realisatie/Realisation • Cristel van Laar • Nima Larkani • Willeke van de Ree Productie/production • Ellen van Vliet Vormgeving/Design • Inge klein Gunnewiek • Rachelle de Boer Tekstproductie/Editing • Textworld Fotografie/Photography • Daphne Doemges

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realised with the cooperation of: Thomas Regout International B.V. T +31 (0)43 351 66 66 I www.thomasregout.com Bedrijf in Duitsland UG • Dutch Industrial Manufacturing N.V. • Lavans B.V. • Nölle Kunststofftechnik GmbH • Open Line B.V. • Smezo • SurTec Benelux B.V. • Techsharks BV © Goo Media 2018 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions. ISSN:1570-9876

Duitsland1 Goo.indd 1

19-09-18 08:47

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral


1

Inleiding Thomas Regout International begon 185 jaar geleden als traditionele spijkerfabriek. Vandaag de dag is het bedrijf nog steeds in Maastricht gevestigd, en worden er hoogwaardige telescopische geleidingssystemen voor diverse markten geproduceerd. Robotisering en augmented reality zijn hot items binnen de onderneming, die zich ontwikkelt tot een echte smart industry. Robotisering biedt voor de hele maakindustrie nieuwe kansen, maar ook uitdagingen. Het vergt immers een cultuurverandering om mens en machine naast ĂŠn vooral met elkaar te laten werken. In deze uitgave van Smart Industry gaan we verder in op de ontwikkelingen in deze dynamische branche. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

Introduction Thomas Regout International started out 185 years ago as a traditional nail factory. Nowadays, the company, still located in Maastricht, produces highquality telescopic slide systems for diverse markets. Robotisation and augmented reality are currently hot items within the company, which is developing into a true smart industry. Robotisation represents new opportunities, but also new challenges, for the entire manufacturing industry. After all, it will require a cultural shift to have humans and machines work alongside and, especially, with one another. In this edition of Smart Industry, we will delve deeper into the developments unfolding in this dynamic sector. It’s an informative edition that provides insights into a rapidly changing market.


2

4

8 14

22


3

Inhoud / Contents 4

Van spijkerfabriek tot smart industry From nail factory to smart industry

8

Op weg naar de organisatie van de toekomst On our way to the organisation of the future

13 Techsharks speelt in op een flexibele arbeidsmarkt

13 Dutch Industrial Manufacturing Machinebouw van ontwerp tot ‘turn-key’

14 ROVC Wat is er nodig om iemand fit-for-the-job te krijgen? What is needed to make someone fit-for-the-job?

16 We spreken graag van mensgerichte technologie We like to talk about human-oriented technology

20 De BalanceBox® The BalanceBox®

22 Nieuwe toepassing voor de automotive New application for the automotive sector


4 Thomas Regout International

Van spijkerfabriek tot smart industry Zo’n 185 jaar geleden begonnen de gebroeders Petrus en Thomas Regout de ‘Nieuwe Nederlandse Spijkerfabriek’ in Maastricht. Vandaag de dag bestaat Thomas Regout International (TRI) nog steeds. Het bedrijf heeft in de loop der jaren meermaals een enorme transformatie ondergaan. Zo is robotisering en augmented reality vandaag de dag een hot item binnen de onderneming die zich ontwikkelt tot een echte smart industry.

Op een steenworp afstand van de Maastrichtse binnenstad ligt Thomas Regout International, waar in 1971 de laatste spijkers werden gemaakt. Na een focus op het maken van fietsspaken, gordijnrails en andere profielen, ontwikkelde het bedrijf zich verder door in te springen op de vragen van de markt. Anno 2018 produceert TRI hoogwaardige telescopische geleidingssystemen voor diverse markten; de producten zijn verwerkt in bijvoorbeeld geldautomaten, gereedschapskisten, vracht- en personenauto’s en leslokalen. In 2005 namen Joost van Luyken en Leon Moonen de onderneming over. “Ik kan wel zeggen dat het inmiddels een compleet ander bedrijf is geworden. Thomas Regout is sterk in het meebewegen met de markt; daar hebben we vanaf 2005 vooral weer goed naar gekeken.” Bij de transitie stonden binnen het bedrijf vier pijlers voorop: het leveren van hoge kwaliteit, snel kunnen produceren met de mogelijkheid tot het maken van kleine volumes en klantspecifiek werken. Investeren in innovaties “Om vooruit te lopen in de markt en de klant te kunnen verrassen, is daarnaast innovatie voor ons essentieel”, aldus Van Luyken. De laatste jaren is er binnen TRI daarom flink geïnvesteerd: in productiemiddelen, maar zeker ook in innovaties. Ook maakt TRI veel specials. De engineers

Duurzaamheid en milieu Thomas Regout produceert duurzame producten met een lange levenscyclus. Daarnaast is de onderneming bezig met de aanleg van een eigen elektriciteitscentrale op het dak. In 2019 zullen er zo’n 8000 zonnepanelen op het dak van 25.000 vierkante meter liggen. Het milieu is een belangrijk aandachtspunt binnen de organisatie: ondanks een eigen verzinkerij in huis voldoet Thomas Regout aan de hoogste milieucertificering. Dankzij een eigen zuiveringsinstallatie in huis wordt het afval van de chemische baden dusdanig bewerkt dat het niet meer schadelijk is voor het milieu en er gesproken kan worden van schone industrie. Thomas Regout heeft een Environmental Product Declaration beschikbaar; een streng milieubeleid om het energieverbruik te verminderen en de hoeveelheid afval te verlagen. Tot slot heeft Thomas Regout een eigen milieupark voor de recycling van afvalstoffen en een ecosysteem aangelegd voor de hazelworm en muurhagedis.


5 Some 185 years ago in Maastricht, the Regout brothers, Thomas and Petrus, founded the ‘Nieuwe Nederlandse Spijkerfabriek’ or, in English, the New Dutch Nail Factory. Today, Thomas Regout International (TRI) still exists. Throughout the years, the company has undergone several enormous transformations. In fact, robotisation and augmented reality are currently the hot topics at the company, which is developing into a true smart industry.

Thomas Regout International

From nail factory to smart industry

Leon Moonen

Joost van Luyken

Thomas Regout International, where in 1971 the last nails were made, is just a stone’s throw from the Maastricht City Centre. After focussing on the manufacture of bicycle spokes, curtain rails and other profiles, the company continued to evolve by responding to the demand from the market. Now, in 2018, TRI produces high-quality telescopic slider systems for various markets; these systems are incorporated into automatic teller machines (ATMs), toolboxes, cargo and passenger vehicles and classrooms. Joost van Luyken and Leon Moonen purchased the company in 2005. “I can say that, by now, it has become an entirely different company. Thomas Regout excels at keeping in step with the market, and since 2005, we have paid extra attention to doing just that.” During the transition, the company rested on four cornerstones: the delivery of high-quality products, the ability to manufacture product rapidly, the possibility for producing small volumes and the ability to do customerspecific work. Investing in innovations “In order to be a market trendsetter and be able to surprise the customer, innovation is essential,” Van Luyken tells us. That is why in recent years, significant investments in production resources, but also in innovations, have been made at TRI. TRI also makes many custom products. In these cases, the engineers develop a small product series in cooperation with the customer. “If we want to make

Ruud Keulen

Sustainability and the environment Thomas Regout produces sustainable products with a long life cycle. In addition to that, the business is working on constructing its own electrical power station on its roof. In 2019, some 8,000 solar panels will be installed on the 25,000-square-metre TRI roof. The environment is a point of particular interest for the organisation. In fact, despite having its own galvanising plant in-house, Thomas Regout complies with the highest environmental certification requirements. Thanks to the operation of their own on-site purification installation, the waste from the chemical baths is processed is such a way that it is no longer hazardous for the environment, which means that their operation can be referred to as a Clean Industry. Thomas Regout has a Environmental Product Declaration available which is a strict environmental policy in order to reduce the use of energy and to decrease the amount of waste. Finally, Thomas Regout has its own environment park for recycling, and an ecosystem has been constructed on the terrain for the slow-worm and the common wall lizard.


6

Maatschappelijk verantwoord ondernemen De personeelsbezetting van Thomas Regout is een goede afspiegeling van de maatschappij. CEO Joost van Luyken: “We willen een inclusieve arbeidsorganisatie zijn. Diversiteit in de personeelsbezetting is dan ook een belangrijk speerpunt voor de organisatie. Iedereen die gemotiveerd is en een bijdrage wil leveren aan het succes van de organisatie kan reageren op vacatures. Om optimaal gebruik te maken van het regionale arbeidspotentieel wordt onder andere ook gekeken naar vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Door de toenemende robotisering binnen Thomas Regout is er juist veel potentie om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben in te zetten. “Met name door de implementatie van augmented reality kan bijna iedereen taken verrichten die voorheen enkel door specialisten werden gedaan. Momenteel werken er twintig mensen op het eigen terrein in een inhouse sociale werkplaats. Deze mensen maken nu deel uit van onze maakprocessen en functioneren mee in een professionele werkomgeving. Met een goede begeleiding functioneert dit probleemloos.”

ontwikkelen dan in samenspraak met de klant een kleine serie. “Als we kleine series willen maken tegen relatief lage kosten en een snelle responstijd naar de markt willen nastreven, en dat allemaal tegen hoge kwaliteit, zijn robotisering en andere techno­logische innovaties een uitkomst. Door de automatisering en slimme toepassingen van robots, hoeven onze mensen veel minder zwaar tilwerk uit te voeren. Ons doel was minimaal behoud van werkgelegen­heid ondanks de inzet van robots. De werkgelegenheid is echter in de afgelopen tijd gegroeid, omdat we juist door de inzet van de slimme technologie meer omzet genereren. Het personeelsbestand stijgt, maar we investeren ook veel in nieuwe technologieën.” Kleine series en maatwerk Alle medewerkers in de organisatie zijn een drijvende kracht achter de nieuwe ontwikkelingen binnen TRI. “De concurrentiekracht vanuit Azië wordt steeds groter. De transitie waar we de laatste jaren binnen ons bedrijf op inzetten heeft als doel ons te onderscheiden. Van volume­ productie zijn we overgeschakeld op het maken van kleine series en maatwerk. Van een traditioneel maakbedrijf zijn we aan het door-ontwikkelen naar een smart industrie. Hiervoor moesten al onze processen binnen de organisatie op de schop.” Eén van de doelen binnen het transitietraject was dat het nieuwe productieproces op de helft van het bestaande fabrieksoppervlak zou plaatsvinden. Keulen: “Dat betekende dat we het roer in het maakproces moesten omgooien. We wilden niet de mens uit de fabriek weren, maar juist medewerkers ondersteunen met informatie­ technologie, robotica en machines. Dat is de essentie van een smart industry.” ‘Je werkt met mensen’ Dat ook voor Van Luyken de mensen binnen het bedrijf centraal staan, blijkt wel uit zijn focus op human resources. “Je werkt met mensen, ongeacht hoeveel aandacht er ook is voor nieuwe technieken en hardware. Om mensen mee te krijgen in de omvorming van het bedrijf, leiden we ze intern op. Voor het middenkader en de directie zijn er coachingstrajecten. En het laatste anderhalf jaar proberen we actief jonge professionals aan te trekken; zij komen vaak met nieuwe, frisse ideeën. Niet voor niets zijn we ook een opleidingsbedrijf. We hebben altijd wel een tiental

stagiaires in huis die we begeleiden bij hun afstudeer­projecten. Tot slot proberen we steeds meer goed opgeleide vrouwen aan het werk te krijgen. In deze branche zijn zij nog ondervertegenwoordigd, maar ik ben van mening dat vrouwen met hun eigen kijk op de bedrijfsvoering zeker verbeteringen binnen TRI in gang kunnen zetten.” Ondanks dat Van Luyken en zijn zakelijk partner Leon Moonen al een flinke groei hebben gerealiseerd, zijn er nog altijd doelen en dromen. “We zijn een multinational en zijn stevig vertegen­ woordigd in de VS en Europa. Ik zie nog enorme groeikansen in India en landen in Zuid-Amerika. De kracht van Thomas Regout? Het bedrijf bestaat al heel lang, maar heeft zichzelf steeds weer opnieuw uitgevonden; dat blijven we ook in de toekomst doen.”


7

production, we have switched over to manufacturing small series and custom work. And we are continuing to develop from a traditional manufacturing company into a smart industry. To accomplish this, all the processes within the organisation had to be overhauled.” One of the objectives of the transition trajectory was to reduce the surface area required for the new production processes to half of the existing factory space. Keulen: “That meant that we had to entirely rethink the manufacturing process. We didn’t want to run the people out of the factory but, instead, to support our employees with information technology, robotics and machines. That is the essence of a smart industry.”

Corporate social responsibility The workforce at Thomas Regout is a good reflection of our society. CEO Joost van Luyken: “We want to be an inclusive organisation. So, diversity in our staff is an important spearhead of the organisation. Everyone who is motivated and who wants to contribute to the success of the organisation can respond to our job vacancies. To make optimal use of the regional labour potential, refugees and people who are at a disadvantage in the labour market are also considered. ”And due to the increasing robotisation within Thomas Regout, there is actually a great deal of potential for employing people who have been distanced from the labour market. “As a result of the implementation of augmented reality, in particular, almost everyone can perform tasks which in the past were only performed by specialists. Currently, there are twenty people working on the terrain in an in-house sheltered workshop. These people are now part of our manufacturing process and function right alongside their colleagues in a professional work environment. With good supervision, this process works without a hitch.”

small series at a relatively low cost and strive for a rapid response time to the market, and if we want to do all of this at a high quality level, then robotisation and other technological innovations are the answer. Automation and the smart application of robots mean that our people can greatly reduce the heavy lifting work they need to do. Our goal was to retain a minimum of jobs despite the use of robots. However, employment opportunities have grown in recent times, because we are able to generate greater turnover as a result of the use of the smart technology. The workforce is growing, but we also invest significantly in new technologies.” Small series and custom work All employees in the organization are a behind the new developments at TRI. “The competition from Asia continues to become more powerful. The goal of the transition we have been working on in recent years is to set ourselves apart, to distinguish ourselves from the rest. From high-volume

‘You work with people’ The fact that Van Luyken is also convinced that people are the heart of the company can be seen by his focus on human resources. “You work with people, regardless of how much attention is also paid to new techniques and hardware. To win people over to the transformation of the company, we trained them internally. For middle management and the executives, there are coaching programmes. And during the past eighteen months, we have been actively trying to recruit young professionals; they often come up with fresh, new ideas. Not surprisingly, we are also a training company. We always have a dozen or so work placement students in-house who we are supervising in their graduation projects. And finally, we are trying to recruit more and more highly qualified women for our team. They are still under-represented in this sector, but I believe that women, with their own perspective on business operations, can definitely set improvements in motion at TRI.” In spite of the fact that Van Luyken and his business partner, Leon Moonen, have already realised serious growth, they still have goals and dreams. “We are an multinational and are heavily represented in the US and Europe. Yet, I see enormous opportunities for growth in India and in South American countries. The power of Thomas Regout? The company has been around for a very long time but has rediscovered itself time and time again. And we will continue to do just that into the future.”


8

Op weg naar de organisatie van de toekomst Thomas Regout International is inmiddels al een paar jaar bezig met de transitie van volume­ productie naar het leveren van kleine series en klantspecifiek werken. Een verandertraject met als doel: de organisatie van de toekomst.

Om dat doel te bereiken, zocht TRI een samenwerking met TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek. Directeur Innovatie van Thomas Regout International, Ruud Keulen: “TNO helpt de maakindustrie bij het kijken naar het lean maken van hun processen. Samen met zo’n vijftien organisaties, waaronder TNO, participeren wij in het HORSE-project, waarbinnen we kijken naar slimme geïntegreerde robotsystemen voor dynamische productieomgevingen.”

Thomas Regout werd in 1834 opgericht en is daarmee het oudste maakbedrijf van Maastricht

Pilots In drie proeffabrieken oftewel fieldlabs - in Spanje, Polen en bij Thomas Regout International in Maastricht - worden pilots uitgevoerd waarbij mens, robots en machines met elkaar werken. Eén van de pilots die bij TRI werd uitgevoerd,

Medewerkers van de toekomst In 2017 is binnen Thomas Regout International onderzocht in hoeverre het directe personeel (120 FTE) aansluit op het functieprofiel ‘Medewerker van de toekomst’. Ruud Keulen: “Deze test heeft inzichtelijk gemaakt aan welke knoppen gedraaid dient te worden om de medewerkers die nog niet goed passen fit-for-the-job te maken. Iedere werknemer heeft op basis van de testuitslag een persoonlijk ontwikkelplan gekregen. Daarin staat onder meer welke ontwikkeling vereist is om toekomstbestendig te worden. Dit kan bestaan uit opleiding, training en/of coaching. Dit alles met als doel om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden binnen onze smart industry.” Naast proces- en productinnovatie is er bij Thomas Regout ook sprake van sociale innovatie. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, thuiswerken en het werken met zelforganiserende teams. Tevens worden directie- en middenkaderleden getraind en gecoached om goed sturing te kunnen geven aan de professional van de toekomst.”


9

Thomas Regout International has been working for a few years now on the transition from volume production to the delivery of small series and customer-specific production. A change trajectory with a clear goal - the organisation of the future.

On our way to the organisation of the future

To reach this goal, TRI sought out a collaboration with TNO, the Dutch Organisation for Applied Scientific Research. The Director of Innovation at Thomas Regout International, Ruud Keulen: “TNO helps the manufacturing industry by looking at how to make their processes lean. Together with some fifteen organisations, including TNO, we are participating in the HORSE project, which is exploring smart, integrated robotic systems for dynamic production environments.”

“ 

Thomas Regout was founded in 1834 and is the oldest manufacturing company in Maastricht

Pilots In three pilot plants, or field labs - in Spain, Poland and at Thomas Regout International in Maastricht - pilots will be conducted in which people, robots and machines work together. One of the pilots conducted at TRI involved the utilisation of augmented reality (AR) for the assembly of

Employees of the future In 2017, we here at Thomas Regout International investigated to what extent our direct personnel (120 FTE) fit the job profile of the ‘Employee of the future’. Ruud Keulen: “This test provided insight into which buttons need to be finetuned to make our employees fit-for-the-job if they did not yet fit that description. On the basis of the test results, each employee was given a personal development plan. This plan includes, among other things, which specific development is required for the employee to become future-proof. This may include further education, training and/or coaching. The objective of all this is to ensure that the employees remain sustainably employable within our smart industry.” In addition to process and product innovation, social innovation is also alive and well at Thomas Regout. “Picture, for example, flexible working hours, working from home and working in self-organised teams. The executives and middle management are also being trained and coached to be able to provide the right guidance and supervision to the professional of the future.”


10

Protection upgraded

Expert in het leveren en onderhouden van bedrijfskleding, vloer- en sanitairoplossingen.

Speciaalchemie voor de industriële reiniging van onderdelen en voor de galvanotechniek 

Verwijderen van lasrestanten, oliën, vetten en pigmentstoffen voor het galvaniseren

Reinigen voor het opbrengen van een multi -metaal-conversielaag met de beste corrosieweerstand

Driewaardig decoratief verchromen van heel wit tot heel donker

Passiveringen en dikke laag passiveringen voor alle applicaties en kleuren, met en zonder kobalt

SurTec Benelux B.V. Molenweg 17 A Tel. +31 77 308 - 1590 5953 JR Reuver Fax. +31 77 476 - 2033 www.surtec.com heh@surtecbenelux.com

Lavans 1 Goo.indd 1

Nolle Advt Goo.indd 1

Surtec Goo.indd 1 03-10-18 08:49

22-10-18 12:30

16-10-18 08:43


11

‘Minder fysieke belasting, meer focus op kwaliteit’ Producten worden steeds groter en zwaarder. Automatisering vermindert de fysieke belasting van de operator. Daardoor kan hij zich meer gaan richten op de kwaliteit van het product en het proces. Ook worden er steeds meer aantallen gevraagd en die moeten in korte tijd klaar zijn voor verzending. Om met hetzelfde aantal mensen meer te kunnen produceren, biedt automatisering een uitkomst. Kortom: we laten de machines het zware werk doen!” Roy Klaassen, Manager Industrial Engineering (in dienst sinds 2008).

complex tools. “This is an extremely difficult job which can usually only be managed at TRI by employees who have been doing this work for many years. The pilot utilising the TNO system showed that inexperienced employees can also successfully assemble these tools, and they can do this without any errors!” says Keulen.

Roy Klaassen

is de inzet van augmented reality (AR) bij het assembleren van complexe gereedschappen. “Dit is een uitermate lastige klus, die bij ons alleen geklaard kan worden door medewerkers die al jaren dit werk doen. Nu blijkt uit de pilot met het TNO-systeem dat ook onervaren medewerkers de assemblage voor elkaar krijgen, en ook nog eens foutloos!”, aldus Keulen.

How does it work? The instructions are simply projected onto the workbench. The employee takes parts out of trays on the table in front of him or her and assembles them as indicated. In addition, a mobile robot picks the parts from the trays and places the trays in the correct position on the workbench. “In fact, it can’t go wrong. We have tested the system with fifteen inexperienced workers, and each one of them went through the entire assembly process without a single error. What’s more, they did this just as rapidly as our experienced people. We are now investigating how we can scale this system up to our existing production system.”

Hoe het werkt? De instructies worden simpelweg op de werkbank geprojecteerd. De medewerker pakt onderdelen uit bakjes op het bureau voor zich en bevestigt het zoals aangegeven. Hierbij wordt het pickwerk van de bakjes met onderdelen en het plaatsen van de bakjes op de juiste positie op de ‘Less physical strain, greater focus on quality’ werkbank, uitgevoerd door een mobiele robot. “Het kan eigenlijk niet misgaan; Products continue to become larger and heavier. Automation reduces the we hebben het systeem getest met physical strain on the operator. As a result, he or she can focus even more on vijftien onervaren mensen, en stuk voor the quality of the product and the process. In addition, orders are being placed stuk doorliepen ze het hele for ever-greater quantities, and these quantities must be ready for shipment in assemblageproces zonder een fout te a short period of time. In order to be able to produce all this with the same maken. Ze deden dit ook nog eens net number of people, automation is the solution. In short, we let the machines to zo snel als onze ervaren mensen. We the heavy work!” Roy Klaassen, Manager Industrial Engineering (employed at zijn nu aan het bestuderen hoe we dit TRI since 2008). systeem kunnen omschalen naar onze productiesystemen.”


12

‘Een bedrijf dat kansen creëert en boeiend blijft’ “Bij Thomas Regout liggen voor mij allerlei kansen. Als ik de groei zie die ik in drie jaar heb meegemaakt, is dat enorm. Ik vind Thomas Regout nog steeds een bedrijf dat kansen creëert en boeiend blijft. De wereld verandert, concurrenten zijn er natuurlijk altijd geweest, maar je ziet dat onze maatschappij veranderd. Er komen steeds meer spelers op de markt, die wat betreft kwaliteit en service natuurlijk niet kunnen tippen aan Thomas Regout-producten, maar uiteindelijk bepaalt de klant de vraag. Kwaliteit, service, innovatie, prijs, of een combinatie daarvan? De klant vraagt steeds meer en wij moeten in staat zijn om aan deze eisen te voldoen.” Dorothy Senden, sales manager en coördinator marketing en communicatie (in dienst sinds 2008).

Zware werk uit handen Snel en flexibel werken zonder jarenlange training: dat opent perspectieven voor wat betreft het personeelsbeleid. Volgens Keulen komt hier ook het maat­ schappelijk verantwoord ondernemen om de hoek kijken. “Doordat dergelijke slimme systemen het mogelijk maken dat ongetrainde mensen kunnen worden ingezet bij het assemblageproces, zie ik hier veel kansen voor mensen die nu niet aan het werk zijn. We merken in onze eigen fabriek nu al een dergelijk positief bijeffect van robotisering. Franka is een zeer trouwe medewerkster, die het zware werk in de fabriek niet meer kon uitvoeren vanwege een schouder­blessure. Nu bedient ze de robots die haar het zware werk uit handen nemen, in plaats van dat ze afgekeurd zou worden. Op deze manier houden we de goede krachten binnen ons bedrijf.”

Dorothy Senden

Heavy work out of our hands Quick and flexible, without years of training - that opens up fresh perspectives for our personnel policy. According to Keulen, corporate social responsibility also comes into play here. “Because smart systems like these make it possible to employ untrained people for the assembly process, I see many opportunities here for people who are currently unemployed. In our own factory, we already see a similar positive side effect from robotisation. Franka is an extremely loyal employee of ours who, due to a shoulder injury, could no longer perform the heavy work in the factory. Now, instead of having been declared unfit to work, she operates the robots, which have taken the heavy work out of her hands. This way, we can keep our good employees at the company.’’

‘A company that creates opportunities and remains engaging’ “There are all kinds of opportunities for me at Thomas Regout. When I see the growth that I have experienced in three years, it is enormous. I still think that Thomas Regout is a company that creates opportunities and remains engaging. The world changes and, of course, there have always been competitors, but it is clear to see that our society is changing. More and more players are entering the market. Of course, when it comes to quality and service, these newcomers cannot match the Thomas Regout products, but ultimately the customer determines demand. Quality, service, innovation, price or a combination of these? The customer keeps demanding more and more, and we must be able to fulfil these demands.” Dorothy Senden, Sales Manager and Marketing and Communication Coordinator (employed at TRI since 2008).


13

Techsharks speelt in op een flexibele arbeidsmarkt De wereld verandert snel en techniek speelt daarin een belangrijke rol. De krapte op de technische arbeidsmarkt dwingt bedrijven om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken. In deze arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt, is het inhuren van technisch personeel een interessante mogelijkheid om het juiste specialisme in huis te halen. “Het mes snijdt aan twee kanten”, aldus Ralf Custers, verantwoordelijk voor de Engineering (HBO) binnen Techsharks Limburg. “Enerzijds voorzien we onze klanten binnen de maak- en procesindustrie van het juist gekwalificeerde technisch personeel. Anderzijds geeft het onze medewerkers de mogelijkheid om meer sturing te geven aan hun eigen loopbaan, doordat ze bij verschillende opdrachtgevers ervaring kunnen opdoen.” Industrie 4.0 Met bijna honderd technisch professionals speelt Techsharks in Limburg al een aardig deuntje mee. “Er wordt veel geïnvesteerd in ons personeel om ze klaar te maken voor de industrie van de toekomst”, zegt Saskia

Ralf Custers & Saskia Daemen

Daemen, verantwoordelijk voor MBO in de regio ZuidLimburg. “Industrie 4.0 verandert de manier van produceren op revolutionaire wijze door de integratie van het Internet of Things (IoT), cloud computing, dataintegratie en andere technologische ontwikkelingen in de kern van de productie(systemen). Daar bijten onze mensen zich in vast. Dat onze mensen eager zijn, blijkt ook uit de slogan: Why stay a fish if you can be a shark?” Meer informatie: www.techsharks.nl

Techsharks Goo.indd 1

23-10-18 09:02

Dutch Industrial Manufacturing

Machinebouw van ontwerp tot ‘turn-key’ Dutch Industrial Manufacturing N.V. kenmerkt zich als betrouwbare dienstverlener op een breed gebied van machine- en installatieonderhoud. Dutch Industrial Manufacturing is binnen een aantal jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de metaal- en machinebouw. Dutch Industrial Manufacturing N.V. is ervaren in de machinebouw en gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van eenvoudige tot complexe oplossingen. Bij machinebouw werken we nauw samen met onze opdrachtgevers. Hierbij wordt rekening gehouden met alle technische, functionele en economische eisen waaraan het product moet voldoen. De afdeling machinebouw ontwikkelt klantspecifieke machines en gereedschappen. We bedenken, ontwikkelen en fabriceren nieuwe machinelijnen en productielijnen. Tevens integreert en implementeert DIM ook nieuwe machines en nieuwe producten binnen een bestaande lijn. Wij staan u dan ook graag ter zijde met ideeën en/-of oplossingen. Alle machines die we ontwerpen en bouwen worden CE-gekeurd en voorzien van handleiding opgeleverd. Dutch Industrial Manufacturing bestaat uit ervaren medewerkers, gespecialiseerd in het ontwikkelen en

implementeren, van structurele en eenvoudige oplossingen op het gebied van machinebouw, machine onderhoud tot het vervaardigen en leveren van machineonderdelen. Wij zijn VCA* gecertificeerd. Mocht u meer willen weten, over de vele mogelijkheden die Dutch Industrial Manufacturing op het gebied van machinebouw, machineonderhoud of machineonderdelen voor uw bedrijf kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie: www.dutchindustrialmanufacturing.nl


14 Werving van technisch specialisten

Wat is er nodig om iemand fit-for-the-job te krijgen? Al jaren is er een tekort aan technische mensen. Dat vraagt om creativiteit, stelt John Huizing, directeur van ROVC. ROVC ziet, als partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, een groei in het aantal mensen dat bijscholing in de techniek volgt.

De toestroom van het aantal cursisten bij ROVC groeit. Volgens directeur John Huizing een logisch gevolg van het nijpende tekort aan technici in de branche. “De druk bij bedrijven loopt op. Er is een uitstroom door de vergrijzing en tegelijkertijd heeft de instroom jarenlang bijna stilgestaan. Voor een deel is dat te wijten aan het feit dat de technieksector niet het juiste imago had. Heel veel jongeren kozen jarenlang voor een andere richting waardoor het aantal technici

dat van de roc’s kwam heel beperkt was. Dat begint nu gelukkig wat aan te trekken.” Behoefte aan kennis Volgens Huizing zorgt het nijpende tekort ervoor dat bedrijven creatiever moeten worden om hun vacatures in te vullen. “Je zult nu vaak genoegen moeten nemen met vijftig tot zestig procent van je eisenpakket. Maar in de praktijk heb je wel behoefte aan kennis. Een goede oplossing op dat

Recruiting technical specialists

What is needed to make someone fit-for-the-job? For years now there has been a shortage of technical employees. That calls for creativity, John Huizing, Director of ROVC, tells us. A partner in training and educational programmes for the technical Netherlands, ROVC sees a growing number of people who are participating in further education in technical fields.

The influx of students at ROVC is growing. According to Director John Huizing, this is a logical consequence of the acute shortage of technicians in industry. “The pressure in companies is building. There is an outflow due to the ageing of the workforce, and, at the same time, the influx has been at a standstill for years. This is due, in part, to the fact that the technical sector has not had the right image. For years, a great many young people chose a different direction, which meant that the number of technicians coming from the regional

training centres was extremely limited. Luckily, this is now beginning to pick up somewhat.” The need for knowledge According to Huizing, this acute shortage means that companies must get more creative to fill their job vacancies. “These days, you will often have to be satisfied with just fifty to sixty percent of your requirements. But, in practice, you really do need knowledge. A good solution at that point can be on-the-job training and even further education for your current employees. Very important, especially in the manufacturing industry, because, there, every moment that a machine is at a standstill costs a lot of money.”


15

moment kan training on-the-job zijn, maar ook bijscholing van je huidige mensen. Heel belangrijk, want zeker in de maakindustrie kost ieder moment dat een machine stilstaat veel geld.” Technische component in de functie Huizing ziet dat operators tegenwoordig steeds meer een technische component in hun functie krijgen. “Ze worden steeds meer verantwoordelijk voor eerstelijns onderhoud en het oplossen van storingen. Waar vroeger de technische dienst werd gebeld bij een defect, worden nu mensen getraind om daar zelf een stap in te zetten.” Bijscholing door robotisering Ook de toenemende robotisering in de branche zorgt voor meer bijscholing. “Als handwerk wordt weggesaneerd omdat het werk wordt overgenomen door machines, dan heb je wel een groep mensen nodig die in staat is om die machines te onderhouden en repareren. De mensen die werkloos dreigen te worden door de komst van robots, kun je - bij technische affiniteit - wel bijscholen zodat ze de machines kunnen onderhouden. Mijn devies is daarom: kijk op een creatieve manier naar je huidige personeelsbestand en toekomstige sollicitanten. Kijk niet naar wat iemand niet kan, maar juist naar wat hij of zij wel kan. Bedenk wat er nodig is om iemand fit-for-the-job te krijgen; bijscholing kan daar een belangrijke rol in spelen!”

John Huizing

Technical component of the job According to Huizing, the job of operators today includes more and more technical components. “They are assuming greater responsibility for first-line maintenance and for the resolution of disruptions. Where they used to call Technical Services in case of a defect, people are now trained to take some steps themselves in coming up with a resolution.” Further education through robotisation The increasing robotisation in the sector also results in increased further education. “If manual work is reorganised out of existence because it is being taken over by machines, then you will need a group of people who are able to maintain and repair these machines. The people who are threatened with unemployment due to the arrival of robots can be retrained - if they have the necessary technical affinity - to maintain the machines. That is why my motto is be creative when considering your current staff and your future job applicants. Don’t look at what someone can’t do but at what he or she can do. Figure out what is needed to make someone fit-for-the-job; further education can play an important role in this!”


16

TNO onderzoekt inzet robots en augmented reality

‘We spreken graag van mensgerichte technologie’

Ruim veertig procent van de Nederlanders ziet robotisering als een serieuze bedreiging van hun functie, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienst­verlener Tentoo. Toch kunnen mens en machine juist samenwerken. “Bij TNO hebben we de visie dat technologie medewerkers kan ondersteunen. Taken veranderen, maar dat betekent niet dat functies massaal verdwijnen.”

Aan het woord is Gu van Rhijn van TNO; deze kennisinstelling doet onderzoek naar de interactie tussen mensen en robots op de werkvloer. “Een eerste stap is altijd dat je goed kijkt naar een evenwichtige taakverdeling tussen mens en robot; we willen voorkomen dat de mens alleen nog maar de saaie taken vervult. Het is de bedoeling dat mens en robot beide doen waar ze goed in zijn, zodat ze elkaar aanvullen. Op de markt verschijnen steeds vaker collaboratieve robots oftewel cobots, waarbij mens en machine samenwerken.”

Het is de bedoeling dat mens en robot beide doen waar ze goed in zijn, zodat ze elkaar aanvullen

Thomas Regout: fieldlab TNO werkt met vijftien partners samen in HORSE: een Europees project dat zich concentreert op de samenwerking tussen

mens en robot voor het MKB in de industrie. Binnen dit EU-project richt TNO een Competence Centre in, waarbij bedrijven, eindgebruikers en kennisinstellingen zijn betrokken. Thomas Regout is een van de deelnemende bedrijven in deze samenwerking. “Binnen het project heeft Thomas Regout net als twee andere bedrijven een rol als fieldlab. Dat houdt in dat er verschillende pilots op de werkvloer worden uitgerold.” Snel en foutloos door AR Bij Thomas Regout werd, onder toezicht van TNO, getest met de inzet van augmented reality (AR) voor het assembleren van complexe gereedschappen. Van Rhijn: “Waar een assemblage normaal gesproken jarenlange ervaring, kennis en training vergt door een hoge mate van complexiteit en variëteit, laten we met dit support systeem zien dat het met de inzet van technologie ook ongetraind kan. Een medewerker krijgt instructies op de werkplek geprojecteerd en wordt zo stap voor stap door het assemblageproces geloodst. Dat gebeurt op een dusdanige manier dat onervaren werknemers het ook kunnen, en na beperkte inleer-tijd zelfs net zo snel én foutloos als mensen met dertig jaar ervaring op de vloer.” Toegevoegde waarde TNO maakte in de test bewust de vergelijking tussen ervaren en onervaren operators om objectief vast te stellen


17

TNO studies the use of robots and augmented reality

‘We like to talk about human-oriented technology’ Regout and two other companies act as Field Labs within the project. As Field Labs, they roll-out various pilot projects on their work floors.”

More than forty percent of the Dutch population sees robotisation as a serious threat to their jobs, according to a study done by HR service provider Tentoo. Yet, cooperation between humans and machines is perfectly possible. “At TNO, our vision is that technology can support employees. Job tasks change, but that does not mean that huge numbers of jobs will disappear.”

Quick and error-free thanks to AR Under the supervision of TNO, the use of augmented reality (AR) was tested for the assembly of complex tools at Thomas Regout. Van Rhijn: “Due to their high degree of complexity and diversity, the assembly of these tools normally requires many years of experience, knowledge and training, but we have used this support system to show that these tools can be assembled without training by implementing this AR technology. The assembly instructions are projected onto the workbench in front of the employee, and the projection guides the employee, step-by-step, through the assembly process. This occurs in such a way that inexperienced workers can also do it. And after a limited amount of practice, they can even perform the assembly as quickly and error-free as people with thirty years of experience.”

We interviewed Gu van Rhijn from TNO, a knowledge institution that researches the interaction between humans and robots on the work floor. “The first step is always to take a good look at accomplishing a balanced distribution of work between the people and the robots; we want to avoid handing over only the boring jobs to the humans. The goal is to have humans and robots both doing what they are good at, so they complement each other. Collaborative robots, or cobots, are appearing more and more often on the market these days; these cobots work together with humans.”

The goal is to have humans and robots both doing what they are good at, so they complement each other

Thomas Regout: Field lab TNO works together with fifteen partners in the HORSE project, a European project focussing on the cooperation between humans and robots for SMEs in industry. Within the context of this EU project, TNO has set up a Competence Centre which brings together companies, end users and knowledge institutions. Thomas Regout is one of the companies participating in this collaboration. “Thomas

Gu van Rhijn


Nieuw: gecerrďŹ ceerde cleanroom wasserij met specialisrsch kwaliteitsteam.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en deskundig advies.

www.lavans.nl/cleanroom cleanroom@lavans.nl

Lavans 2 Goo.indd 1

03-10-18 08:50

Smart Industry Meets Smart Supplier

www.smezo.nl | www.rubix-group.nl

Duitsland2 Goo.indd 1

Smezo Goo.indd 19-09-18 08:54 1

08-10-18 15:25


19

Naast de bedrijven en kennisinstellingen die deelnemen binnen het HORSE-project, wil TNO graag iedereen in het MKB kennis laten maken met de mogelijkheden van robotisering en AR. Dat kan in één van de Competence Centres van HORSE in ons land bij TNO in Delft.

wat de toegevoegde waarde van een robot of augmented reality kan zijn. “Denk aan zaken als inleer-tijd, kwaliteit en productiviteit. Maar ook de ervaring en verwachting van de medewerkers nemen we hierin mee. Wij vinden het belangrijk dat technologie in de industrie landt, maar wel dusdanig dat bedrijven weten wat het effect daarvan is en wat voor invloed het heeft op mensen. Juist daarom betrekken we liefst zoveel mogelijk mensen in een organisatie bij de testen. Binnen Thomas Regout hebben we niet alleen om feedback gevraagd van diverse operators, maar van mensen in allerlei functies: van de CEO tot het secretariaat”, aldus Van Rhijn. Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen De inzet van robots en het toepassen van AR kan er volgens Van Rhijn niet alleen aan bijdragen dat er binnen een bedrijf snel en flexibel (en zonder fouten) kan worden gewerkt; ze ziet ook kansen voor mensen die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. “Waar mensen bij een sociaal werkbedrijf nu nog soms eenvoudig werk doen, kunnen ze door deze nieuwe technologieën complexer werk doen. In mijn ogen een winwinsituatie. Niet voor niets spreken we van mensgerichte technologie.”

In addition to the companies and knowledge institutions that are participating in the HORSE project, TNO would also like to introduce all SMEs to the possibilities of robotisation and AR. This is possible in one of the HORSE Competence Centres in The Netherlands at TNO in Delft.

Added value In the test design, TNO intentionally made the comparison between experienced and inexperienced operators in order to objectively assess what the added value of a robot or augmented reality could potentially be. “Consider, for example, variables such as the practice time, quality and productivity. But we also take into account the experience and expectations of the employees. We think it is important that technology finds its mark in industry, but in such a way that companies know what its effects are and how this impacts their people. And it is precisely for that reason that we prefer to involve as many people from the organisation as possible in the testing. We not only asked for feedback from various operators within Thomas Regout but also from people in all different kinds of positions, from the CEO to the secretary,” explains Van Rhijn. Closing the distance to the labour market According to Van Rhijn, the utilisation of robots and the application of AR will not only contribute to the ability to work quickly and flexibly (and without errors) within a company, but she also sees opportunities for people who up until now have been distanced from the labour market. “In instances where people perform simple work in a sheltered workshop, they can now do more complex work in cooperation with these new technologies. I see this as a win-win situation. It is not a coincidence that we talk about human-oriented technology.”


20 Innovatieve spin-off van Thomas Regout

De BalanceBox®

De R&D-afdeling van Thomas Regout International draait op volle toeren. Continu wordt er nagedacht over nieuwe toepassingen en slimme innovaties.

Een aantal innovaties slaat zo goed aan, dat er zelfs een nieuw bedrijf uit voorkomt. “Een goed voorbeeld van zo’n spin-off is de BalanceBox® die we ontwikkelden”, aldus CEO Joost van Luyken. “De geleiders die we produceren, bewegen zich in principe horizontaal. Onze R&D-afdeling is aan de slag gegaan met het idee om de geleiders verticaal te laten bewegen, zonder dat vervolgens het product - zoals een scherm of digitaal bord - dat eraan is bevestigd, naar beneden kan vallen. Onze engineers ontwikkelden samen met enkele engineers uit Delft de BalanceBox®; dé oplossing om een scherm gewichtloos te laten bewegen en het in iedere gewenste positie te laten staan. Het gepatenteerde product past perfect binnen de audiovisuele markt. In 2016 richtten we Regout Balance Systems B.V. op waarbij we systemen produceren voor hoogteverstellingen van smartboards en panels voor scholen en universiteiten. Daarmee zijn we inmiddels marktleider in de Verenigde Staten. Dit is een school­voorbeeld van hoe succesvol de focus op innovatie kan zijn.” Van Luyken streeft ernaar dertig procent van de omzet uit innovaties te halen. “Natuurlijk halen veel ideeën het niet, maar we willen één op de drie ideeën ook echt op de markt brengen.”

De BalanceBox®: een schoolvoorbeeld van hoe succesvol de focus op innovatie kan zijn!

Innovatie van personeel en organisatie De innovatiebehoefte binnen de onderneming wordt steeds breder. Van Luyken: “Traditiegetrouw richt een innovatieteam zich op het product. Inmiddels leren we in rap tempo dat innovatie op het gebied van proces- en informatietechnologie cruciaal zijn voor het realiseren van onze doelen. Dat leidt weer tot het besef dat innovatie op het gebied van personeel en organisatie eveneens hoog noodzakelijk is. Traditionele organisatievormen zijn niet meer voldoende in staat om zich aan een snel veranderende markt en maatschappij aan te passen.” Joost van Luyken

Transformatie Directeur Innovatie, Ruud Keulen: “Wat de familie Philips was voor de regio Eindhoven, was de familie Regout voor Maastricht en omgeving. De spijkerfabriek van toen lijkt echter in niets meer op het bedrijf van nu. Het geheim van ons succes? Dat is zeker het vermogen van de onderneming om mee te bewegen met de markt. Als we naar de geschiedenis van Thomas Regout kijken, zien we dat het bedrijf om de zoveel jaar een enorme transformatie heeft doorgemaakt.”


21

Innovative spin-off from Thomas Regout

The BalanceBox®

The R&D Department at Thomas Regout International is running at full speed. New applications and smart innovations are continuously top-of-mind.

Transformation Director of Innovation, Ruud Keulen: “What the Philips family was to the Eindhoven region is what the Regout family was to Maastricht and surroundings. The old nail factory, however, does not in any way resemble the company of today. The secret of our success? It is definitely the capacity of the business to progress along with the market. When we look at the history of Thomas Regout, we see that the company undergoes an enormous transformation every so many years.”

A number of innovations are so successful that they have even given rise to a new company. “A good example of such a spin-off is the BalanceBox® that we developed,” says CEO Joost van Luyken. “In principle, the slides that we produce move horizontally. Our R&D Department got down to work on the idea of having the slides move vertically, without causing the item to which the slide is attached - such as a screen or digital touchscreen display - to fall down. Our engineers, together with several engineers from Delft, developed the BalanceBox® - the solution, for allowing a screen to move weightlessly in a vertical direction and to be statio­nary in any position required. The patented product is a perfect fit for the audiovisual market. In 2016, we established Regout Balance Systems B.V., where we now produce systems for height adjustable mounts for smartboards and panels for schools and universaties. With these products, we are now the market leader in the United States. This a textbook example of how successful the focus on innovation can be.” Van Luyken strives to secure thirty percent of the company’s turnover from inno­vations. “Of course, many of the ideas don’t make it, but we want to be able to launch one in three ideas onto the market.”

De BalanceBox® - a textbook example of how successful the focus on innovation can be!

Innovation of personnel and organisation The need for innovation within the business continues to become more and more wide-ranging. Van Luyken: “Traditionally, an innovation team focuses on the product. But, by now, we have quickly learned that inno­ vations in the areas of process and information technology are crucial for the realisation of our goals. This leads, once again, to the realisation that innovation in the areas of personnel and organisation is highly necessary. Traditional organisational arrangements are no longer adequate for adapting to a rapidly changing market and society.”


22

Nieuwe toepassing voor de automotive De hoogwaardige telescopische geleidingssystemen van Thomas Regout International worden veelvuldig toegepast in de automotive industrie. Denk bijvoor­beeld aan een beweegbare middenarmsteun met een geleider van TRI.

Ook voor de opbergsystemen in bestelauto’s ontwikkelde de R&D-afdeling een nieuw telescopisch geleidings­ systeem. “Deze service­busjes zijn net kleine werkplaatsen; er zit heel veel opbergruimte in en alles moet efficiënt ingericht worden. Tegelijkertijd gelden er strenge eisen rondom de inrichting van zo’n bestelauto, onder meer op het gebied van veiligheid en gewicht. Omdat het interieur zo licht mogelijk moet zijn, besloten we een geleider te ontwikkelen die uit drie delen bestaat; het middelste profiel bestaat uit aluminium waardoor de geleider lichter dan gemiddeld kan zijn”, aldus Directeur Innovatie Ruud Keulen.

Binnen de muren van Thomas Regout International bevindt zich een grote testafdeling

Hij verwacht het komende jaar een grote order van honderdduizenden geleiders te kunnen uitvoeren voor deze klantspecifieke inrichting in bestelauto’s. “Waarom we deze opdracht hebben binnen gehaald? Het sluit naadloos aan op onze sterke punten: de geleiders moeten we snel leveren, ze worden in een kleine serie gemaakt en moeten tegen een stootje kunnen.”


23

New application for the automotive sector The high-quality telescopic slide systems from Thomas Regout International are used extensively in the automotive industry. Picture, for example, an adjustable centre armrest with a TRI slide system.

TRI’s R&D Department also developed a new telescopic slide system for the storage compartments in delivery vans. “These service vans are just like little workshops; they contain a lot of storage area and everything must be arranged efficiently. At the same time, there are strict requirements related to the design of these delivery vans, including in the areas of safety and weight limits. We decided to develop a slide which is made up of three parts. And since the van interiors must be a light as possible, the middle profile is made of aluminium,

which makes the slide lighter than average,” explains Director of Innovation Ruud Keulen. In the coming year, he expects to be able to fulfil a large order for hundreds of thousands of slides for this customerspecific, delivery van design. “How did we win this commission? It dovetails perfectly with our strengths – we had to deliver the slides quickly, they were produced in a small series and they can take some rough handling.”


24

Testafdeling Binnen de muren van Thomas Regout International bevindt zich een grote testafdeling. “Alle nieuwe soorten geleiders en innovaties die we bedenken, worden hier getest. We hebben ook diverse proefopstellingen staan met applicaties van klanten. Zo zitten onze geleiders wereldwijd in bijna alle pinautomaten. Zo’n nieuw ontwikkelde pinautomaat komt eerst naar Maastricht, waarna we onze geleiders in het product bouwen en de modellen uitvoerig testen.” Ook binnen de testafdeling zal een grote verandering plaatsvinden. “Nog steeds voeren we allerlei testen uit op onze fysieke producten. In onze digitale wereld waar time-to-market enorm belangrijk is, moet steeds meer gedacht worden in digital twins. Die bouwen en testen we eerst alvorens een fysiek product te maken.”

Testing Department Here, on the Thomas Regout International plant, we have our own large Testing Department. “All new slide types and all of the innovations we come up with are tested here. We also have a variety of test set-ups which mimic our customers’ applications. Our slides are incorporated in almost all cash dispensers world-wide. A newly developed cash dispenser comes first to Maastricht. We then build our slides into the product and test the models extensively.”

Here, on the Thomas Regout International plant, we have our own large Testing Department

A big transformation is also being planned for the Testing Department. “We still perform all kinds of tests on our physical products. In our digital world, where time-tomarket is enormously important, we must think increasingly in terms of digital twins. We build and test these twins before making a physical product.”


cloud is just an enabler, the real change is about people and trust.. …If everyone is moving forward together, then success takes care of itself

AMERIKALAAN 90 | 6199 AE MAASTRICHT AIRPORT | T 088 500 67 00 MET VESTIGINGEN IN LANDGRAAF, EINDHOVEN, ARNHEM, CAPELLE A/D IJSSEL EN AMSTERDAM

TRUSTED IT THAT MAKES YOU SMILE


Profile for Goo Media

Smartindustry Thomas Regout  

Smartindustry Thomas Regout  

Profile for goomedia