Smart Industry Provan

Page 1

Provan: Fier op Fabriek van de toekomst

Provan takes pride in the Factory of the Future

Duaal onderwijs verbindt onderwijs met bedrijfsleven

Dual education systems combine education and real-life work experience

FIRST LEGO League draait om techniek en wetenschap

FIRST LEGO League is all about science and technology

Hergebruik van staal is absolute hoofdzaak

Steel reuse is non-negotiable

Inleiding

Om uiteenlopende redenen wordt er door bedrijven steeds vaker gekozen voor productie binnen de eigen landsgrenzen. Provan uit Genk is één van de innovatieve en hoogwaardige productiebedrijven die profiteert van deze ontwikkeling. In de Fabriek van de toekomst worden voor tal van mooie Belgische opdrachtgevers producten van staal, inox en aluminium gemaakt en geassembleerd. Door continu te investeren in innovatie, productoptimalisatie, kennisdeling en het opleiden van nieuwe medewerkers, is Provan in 25 jaar uitgegroeid tot een voorbeeld van een binnenlands maakbedrijf dat de concurrentie met buitenlandse producenten niet uit de weg gaat. Daarbij liggen aspecten als sociaal maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en circulariteit stevig in de bedrijfscultuur verankerd. Aan de hand van een aantal inspirerende artikelen wordt duidelijk hoe men daar in de Belgische provincie Limburg concreet invulling aan geeft.

Introduction

Companies are increasingly opting to manufacture within the nation’s borders for all kinds of reasons. And Genk-based Provan is one of the innovative, high-quality manufacturers to benefit from this development. Steel, stainless steel, and aluminium products are made and assembled at the Factory of the Future for a whole roster of excellent Belgian clients.

Provan has grown into a textbook case of a domestic manufacturing company willing and able to meet foreign competition head-on through continuous investment in innovation, product optimisation, knowledge sharing, and training new employees. This has also firmly embedded corporate social responsibility, sustainability, and circularity into the company’s culture. Several inspiring articles highlight how people in the Belgian Province of Limburg are putting all this into practice.

Wij zijn gespecialiseerd in verzinken en poedercoaten op diverse ondergronden, zoals verzinkt staal, aluminium, roestvast staal en zelfs onbehandeld (blank) staal.

info of een vrijblijvende offerte? Ga naar wecoat.net
Jouw totaalpartner in ( corrosieberscherming ) Meer
Wecoat Goo.indd 1 19-12-22 08:13

Inhoud Contents

2 Provan is fier op Fabriek van de toekomst

Provan takes pride in the Factory of the Future

6 Duaal onderwijs verbindt onderwijs met bedrijfsleven

Dual education systems combine education and real-life work experience

8 FIRST LEGO League draait om techniek en wetenschap

FIRST LEGO League is all about science and technology

11 Hergebruik van staal is absolute hoofdzaak

Steel reuse is non-negotiable

1

Provan is fier op Fabriek van de toekomst

In 1998 starten de schoonbroers Ben Proesmans en Luc Vanhees in een oude boerenschuur hun eigen bedrijf in metaalbewerking. Nu, 25 jaar later, is Provan uitgegroeid tot een innovatief bedrijf met 80 werknemers en een prachtige klantenkring. “Samen is er keihard gewerkt om te komen waar wij nu staan”, vertelt Business Director Dirk Lacquaye.

Van boerenschuur naar modern bedrijfspand Zonder geschiedenis geen toekomst. Daarom kijkt Dirk graag even terug naar hoe het bedrijf eerst van de boerenschuur verhuisde naar een gehuurde hal. En weer later (2003) nam Provan zijn intrek in het huidige bedrijfspand in Genk. “Wij hebben hier nu een fabriek van 7.000 m2 en daar komt de komende jaren in totaal nog 4.000 m2 bij. Tevens wordt de parking met groenvoorziening met nog eens 2.000 m2 uitgebreid. Dit sluit mooi aan bij de geleidelijke groei die wij als bedrijf nastreven. Waarbij onze focus overigens vooral ligt op kwaliteit en veel minder op kwantiteit. Je ziet dat ook terug in ons klantenbestand. De afgelopen 5 jaren groeit onze omzet met gemiddeld 10% per jaar.”

Kwaliteit boven kwantiteit

Het geheim achter het succes van de metaalbewerkers uit Genk zit hem volgens Dirk in meerdere dingen. “Op de

eerste plaats is dat het leveren van kwalitatief vakwerk tegen een concurrerende prijs en het goed nakomen van leveringsafspraken. Om daar aan te voldoen hebben wij de afgelopen jaren flink ingezet op robotisering, automatisering en het digitaliseren van al onze bedrijfsprocessen. Alle voor onze medewerkers relevante informatie is volledig digitaal toegankelijk. Wij werken volgens de Quick Response Manufacturing (QRM) methodiek gebaseerd op tijd denken in plaats van op kost denken. Alle innovaties die wij ontwikkelen sluiten hierop aan. De rol van onze medewerkers is daarbij cruciaal en ook de wensen van onze klanten worden daarin meegewogen. Wij innoveren om ons als bedrijf steeds verder te ontwikkelen als specialiste op het gebied van metaalbewerking voor totaalprojecten. Wij vinden dat onze klanten

2 “
Klantenspreiding maakt je als bedrijf minder kwetsbaar

Brothers-in-law Ben Proesmans and Luc Vanhees launched their own metalworking company in an old farm shed back in 1998. Now, 25 years down the road, Provan has evolved into an innovative company with 80 employees and a fantastic customer base. ‘We all put our noses to the grindstone to get where we are today,’ says Business Director Dirk Lacquaye.

Provan takes pride in the Factory of the Future

From farm shed to modern business site

There is no future without a past. And that’s why Lacquaye enjoys looking back at the business’s initial transition from that old farm shed to a leased hall. Or its move after that (2003), when Provan relocated to its current site in Bilzen Genk. ‘We now have a factory that’s 7,000 m2, with 4,000 m2 more to come in the next few years. The car park with green areas will also be expanded by another 2,000 m2. This ties in nicely with the gradual growth that the company aspires to. In relation, we focus far more on quality than we do

Provan spent 25 years building the Factory of the Future. The metalworking company’s success is bolstered by a sound foundation of ingenuity and the drive to continue developing in automation, robotisation, and digitisation. And sustainability and circularity have remained at the forefront, according to Director Dirk Lacquaye.

on quantity. And that’s also reflected by our customer base. Over the past five years, our turnover has grown by an average of 10% a year.’

Quality over quantity

According to Lacquaye, the secret to the Bilzen Genk steel workers’ success is multifaceted. ‘First and foremost, it’s about delivering high-quality craftsmanship at a competitive rate and honouring delivery agreements to the letter. To live up to that, we’ve invested heavily in the robotisation, automation, and digitisation of all our business processes in recent years. Any information that our personnel needs can be accessed digitally. We operate

based on the Quick Response Manufacturing (QRM) method, which focuses on time rather than costs. The innovations we develop all reflect this strategy. Our employees play a pivotal role in this, and customer demands and preferences are also taken into account. We innovate to continue evolving as a company that’s an expert in end-to-end project metalworking. We believe our customers should be empowered to focus on product design and marketing. We take care of the rest so that they have nothing to worry about.’

3
“ Customer spread reduces company vulnerability „

zich volledig moeten kunnen focussen op design en het vermarkten van hun producten en alles wat daartussen zit nemen wij voor hen uit handen, totale ontzorging dus”

Bewuste strategische keuzes

In de fabriek van Provan staat een modern machinepark voor laswerk, laser­ en plaatbewerking, profielbewerking van staal, inox en aluminium. “Daarnaast hebben wij in Bilzen ook nog een afzonderlijke assemblage ­afdeling. Met ons brede palet ontzorgen wij klanten uit tal van sectoren. Denk aan luchtvaart, technologiebedrijven, machinebouwers, agrarisch, Food en ecologische bedrijven die zich richten op bijvoorbeeld duurzaam verwarmen, koelen en ventileren. Op het gebied van assemblage werken wij veel voor de medische sector. Denk bijvoorbeeld aan het samenstellen en afmonteren van kinetische behandeltafels. Dat is specifiek werk dat wij voor een partij doen die al vanaf de oprichting klant bij ons is. Dat is kenmerkend voor de duurzame en intensieve samenwerking die wij met onze klanten nastreven.”

Provan heeft in 25 jaar tijd de Fabriek van de toekomst opgebouwd. Onder het succes van het metaalverwerkingsbedrijf ligt een stevig fundament bestaande uit innovatiekracht en de wil om steeds verder door te ontwikkelen op het vlak van automatisering, robotisering en digitalisering. Duurzaamheid en circulariteit worden daarbij volgens Business Director Dirk Lacquaye niet uit het oog verloren.

Innoveren met een

duidelijk doel voor ogen

Bij het verwerven van een sterke marktpositie speelt binnen Provan innovatie een zeer belangrijke rol. Er is de afgelopen jaren volgens Dirk hard gewerkt aan het realiseren van de Fabriek van de toekomst. “Dat klinkt misschien wat pretentieus, maar het doet zeker recht aan waar wij nu op het gebied van geautomatiseerde metaalbewerking staan en het geeft ook aan waar onze ambities voor de toekomst liggen. Wij dragen al sinds 2015 het label van Factory of the

future (uitgereikt door AGORIA) en wij zijn tevens al 3 jaar op rij als Best Managed Company aangemerkt door Deloitte. Door de inzet van robots en slimme automatisering en digitalisering krijgen onze vaklieden meer ruimte om zich te wijden aan specialistisch handwerk en om mee te denken over productverbetering, het nog verder optimaliseren van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van nieuwe producttoepassingen. Dit maakt het werk voor onze mensen extra uitdagend en het verhoogt de betrokkenheid bij wie wij zijn en wat wij doen. Een ander mooi voorbeeld van verticale integratie is de manier waarop wij onze werkinstructies digitaal toegankelijk hebben gemaakt. Door toepassing van kort en duidelijk taalgebruik en ondersteund door foto’s en afbeeldingen kunnen ook anderstaligen daar prima mee uit de voeten. Op het oog wellicht kleine dingen, maar in de praktijk o zo belangrijk.”

Verticale integratie van A tot Z

Bij een bedrijf dat zich zo nadrukkelijk profileert als innovatief en vooruitstrevend, kunnen we natuurlijk niet om thema’s als duurzaamheid en circulariteit heen. Ook op deze terreinen heeft men bij Provan de afgelopen jaren al grote stappen gezet, zo blijkt uit de woorden van Dirk. “Wij hechten veel waarde aan goed werkgeverschap en aan het werven en opleiden van nieuwe medewerkers. Dat is met het oog op de toekomst absoluut noodzakelijk. Daarnaast zijn wij door de zonnepanelen op het dak van onze fabriek vrijwel geheel zelfvoorzienend in ons stroomverbruik. Daarnaast proberen wij onze ecologische voetafdruk in te perken door het minimaliseren van transport en restafval. De beperkte hoeveelheid afval wordt gescheiden ingezameld voor recycling. Ook dat zien wij als een onlosmakelijk onderdeel van de verticale integratie binnen onze onderneming en als verplichting naar de samenleving waar wij als bedrijf deel van uitmaken.”

4
“ Door robotisering kunnen vakmensen zich in hun kracht ontwikkelen „

Deliberate strategic choices

Provan’s plant is equipped with modern machinery for welding, laser cutting, sheet metal processing, and steel, stainless steel, and aluminium profile machining. ‘In addition, we have a separate assembly department in Bilzen. Our wide range of services makes customer life simpler across many sectors. For instance, some include aviation, tech, mechanical engineering, agriculture, food, and environmental companies – all with a focus on, e.g. sustainable heating, cooling, and ventilation. Where assembly is concerned, Provan provides the medical sector with robust support. Consider, for example, the initial and final assembly of traction tables for physiotherapists. That’s a specific example of what we’ve been doing for a client with us from the beginning. And it’s typical of the long-term, close partnerships we strive for with our customers.’

out to create the Factory of the Future. ‘That might sound overblown, but it does perfect justice to our current positioning in automated metalworking, and it also signals where our ambitions for the future lie. We’ve borne the Factory of the Future label (awarded by AGORIA) since 2015, and Deloitte has also declared us Best Managed Company for three years running. Robots, smart automation, and digitisation give our professionals space to devote their time to expert craftsmanship, brainstorming about product improvement, continued optimisation of business processes, and developing new product applications. That makes our teams’ work more engaging and boosts the commitment to who we are and what we do. Another great example of vertical integration is how we’ve made our work instructions digitally accessible. Short, clear language, enhanced by photos and illustrations, mean that even non-native speakers can easily manage. At first glance, that might seem inconsequential, but in practice? It’s absolutely crucial.’

Vertical integration from A to Z

Innovation with a clear goal in mind At Provan, innovation is essential for capturing a strong market position. According to Lacquaye, over the past few years, all the stops were pulled

In a company that unapologetically profiles itself as innovative and pioneering, there’s no way we could ignore topics such as the circular economy and sustainability. And based on Lacquaye’s comments, it seems that Provan has made huge strides in recent years there as well. ‘We are committed to being a good employer and recruiting and training new employees. That’s imperative for a future-forward mindset. What’s more, the solar panels on our roof make the plant almost entirely energy independent. We’re also working on reducing our carbon footprint by cutting down on transport and waste. And the limited amount of waste we produce is collected separately for recycling. We also see this as an integral aspect of our company’s vertical integration and our broader obligation to the society our company belongs to.

5
“ Robotisation empowers skilled workers to develop their strengths „

Duaal onderwijs verbindt onderwijs met bedrijfsleven

Voor veel technische bedrijven is het lastig om aan personeel te komen. Om een brug te slaan tussen het technisch-wetenschappelijk onderwijs en het regionale bedrijfsleven en om de interesse onder jongeren om te kiezen voor een technische opleiding te stimuleren is de Provinciale Secundaire School in Bilzen dit schooljaar gestart met duaal onderwijs.

Leerling wordt direct werknemer

Binnen het duaal stelsel gaan jongeren vanaf het vijfde of zesde leerjaar van het voortgezet onderwijs nog 2 dagen naar school en 3 dagen zijn zij werkzaam binnen een bedrijf.

“In tegenstelling tot stagiairs komen leerlingen dus gelijk als werknemer in dienst bij het bedrijf. Zij krijgen een arbeidscontract met een resultatenverbintenis”, vertelt coördinator duaal leren Erwin Dewael.

Combinatie van het beste uit twee werelden

Het principe achter duaal onderwijs is dat het beste van twee werelden wordt samengebracht. De theoretische kennis vergaren de leerlingen op school en de praktische kennis en vaardigheden wordt hen onder de vleugels van een mentor binnen het bedrijf bijgebracht.

“Eigenlijk komt het erop neer dat bedrijven praktijkopleiders zijn en dat leerlingen zich als volwaardige werknemers gaan ontwikkelen in technische en wetenschappelijke functies. Zo creëren wij met elkaar een meer vloeiende overgang van school naar werk.”

Focus op theorie en praktijk Aangezien men op de school in Bilzen pas vanaf september 2022 met duaal onderwijs is gestart is het volgens Erwin nog te vroeg om conclusies te trekken. “De eerste geluiden die wij horen van onze leerlingen, leerkrachten en de mentoren binnen de diverse bedrijven, zijn echter zeer positief. Alle betrokkenen zien de voordelen van duaal onderwijs. Als school kunnen wij ons vooral focussen

op het leggen van een gedegen theoretische en praktische basis en voor de verdieping in de praktische kennis zorgen de bedrijven. Die wisselwerking maakt werkend leren extra uitdagend voor de jongeren. Bovendien ervaren zij al op jonge leeftijd wat werken in dienstverband aan verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Duaal onderwijs is niet vrijblijvend.”

Kleine stap van school naar werk

In landen zoals Duitsland waar men al jarenlang duaal onderwijs aanbiedt, is de interesse onder jongeren voor Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) sterk toegenomen. Veel technische bedrijven profiteren daarvan. Ook in Belgisch Limburg zitten veel technische bedrijven en Erwin hoopt dat de positieve effecten van het duaal onderwijs ook daar de komende jaren zichtbaar worden. De eerste winst is dat wij nu veel nauwer samenwerken met het regionale bedrijfsleven en leerlingen direct aan het werk kunnen.”

Coördinator Erwin Dewael vertelt waarom men sinds dit schooljaar op de Provinciale Secundaire School in Bilzen is gestart met duaal onderwijs. Het werkend leren of lerend werken moet de drempel tussen het praktisch onderwijs en het regionale bedrijfsleven verlagen. Bij duaal onderwijs wordt een leerling direct een volwaardige werknemer van het bedrijf, met alle verplichtingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

6
Fotobijschrift

Coordinator Erwin Dewael explains why they launched the dual education system at Bilzen’s Provincial Secondary School this school year. Work-based or on-the-job learning is intended to lower the threshold between vocational education and regional business. Apprentices instantly become full-fledged company employees in the dual education system, with all the responsibilities and obligations that go with it.

Dual education systems combine education and real-life work experience

Many tech companies have a hard time finding qualified staff. This school year, Bilzen’s Provincial Secondary School launched a dual education system to bridge the gap between science and technology studies and regional business and encourage young people to pursue STEM education.

Straight from apprentice to employee

In the dual system, fifth and sixth-year secondary school students continue attending school for two days a week while spending the other three employed at a company.

‘So, unlike trainees, apprentices instantly become company employees. An employment contract is drawn up with an obligation of result,’ says Dual Learning Coordinator Erwin Dewael.

Combining the best of both worlds

The principle behind dual education is to bring the best of both worlds together. Apprentices acquire a theoretical knowledge base at school, while a company mentor takes them under their wing, teaching them practical skills and

know-how. ‘Basically, it boils down to companies acting as hands-on trainers so that apprentices can evolve into fully-fledged employees in technical and scientific positions. And that way, we co-create a more seamless transition from school to work.’

Theory and practice-focussed

Given that the dual education system in Bilzen was only launched in September 2022, Dewael thinks it’s still too early to draw conclusions. ‘However, our initial feedback from students/apprentices, teachers, and mentors from various companies has been incredibly positive. Everyone involved sees the benefits of dual education. As a school, that empowers us to primarily focus on laying a sound theoretical and practical foundation, while companies provide in-depth, handson expertise. That interaction makes work-based learning even more engaging for young people. What’s more, they encounter the responsibilities and obligations inherent to employment from an early age. Dual education is a must.’

A small step from school to work

In countries like Germany, where dual education systems have been in place for several years already, there’s been a serious surge of interest in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) among young people. And many tech companies are reaping the rewards. Belgian Limburg is also home to many tech companies, and Dewael hopes they’ll also see the benefits of dual education soon. ‘Our first gain is that we currently partner far more closely with the regional business community, and apprentices can start working straight away.’

7
Erwin Dewael Foto: @Volta-2022

FIRST LEGO League draait om techniek en wetenschap

Ongeveer 25 jaar geleden startte de Amerikaanse wetenschappelijke organisatie FIRST in samenwerking met het bekende Deense speelgoedmerk LEGO met een nieuw initiatief om kinderen van 9 tot 16 jaar te enthousiasmeren voor een technisch-wetenschappelijke opleiding. Om instroom van de jeugd in het zogenoemde STEM-onderwijs en de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren organiseert Voka - Kamer van Koophandel Limburg de FIRST LEGO League Challenge sinds 2013 samen met scholen en bedrijven uit de provincie Belgisch Limburg.

Breed draagvlak binnen bedrijfsleven en onderwijs

In Limburg nemen 50 veelal technische bedrijven deel aan de FIRST LEGO League. “Zij leveren een financiële bijdrage om de Challenge mogelijk te maken, maar nog belangrijker is hun medewerking om kinderen en ook de leerkrachten echt kennis te laten maken met de praktijk. Je ziet hoe belangrijk die interactie tussen het bedrijfsleven en het

Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) precies inhoudt. Dat helpt de deelnemers zeker bij het kiezen van een studierichting”, stelt Kristof.

Opereren als techneut en wetenschapper

onderwijs is. Er nemen ieder jaar zo’n 1400 kinderen van 100 scholen aan dit project deel. Op provinciaal niveau is dat enorm veel. In de kern draait het om een lespakket waar schoolteams met een robot allerlei opdrachten moeten uitvoeren. De resultaten van alle teams worden tijdens een grote finale aan het eind van het jaar door een jury beoordeeld. In die jury zitten afgevaardigden vanuit de participerende technische bedrijven. Het is mooi om steeds weer dat enthousiasme bij alle betrokkenen te zien. In basis begint het immers met plezier en een gevoel krijgen bij wat

In de robotwedstrijd worden kinderen uitgedaagd om aan de hand van een ontwerpcyclus een probleem uit de praktijk op basis van onderzoek op te lossen. “De kinderen zijn dus op een speelse manier technisch en wetenschappelijk bezig. Ze hebben als team een missie zoals zij dat later ook in het bedrijfsleven mee zullen gaan maken. Theorie en praktijk zitten bij de FIRST LEGO Leaque Challenge heel goed in elkaar verweven. Het lesprogramma is zowel leuk als leerzaam en er is veel ruimte voor de deelnemers om dingen zelf te onderzoeken, ontdekken en te bedenken.”

Coördinator Kristof Thijs noemt de jaarlijkse Challenge in Limburg een groot succes. “Wij zien met name in de afgelopen vijf jaar een stijging in het aantal jonge mensen die kiezen voor een technische of wetenschappelijke opleiding.”

De jeugd heeft de toekomst. Vanuit die gedachten is het idee van de FIRST LEGO League ontstaan. Met deze jaarlijkse Challenge worden jongeren op een speelse manier uitgedaagd om technisch en wetenschappelijk bezig te zijn. Het doel achter dit initiatief is om meer jongeren te interesseren voor het volgen van een technische opleiding. In de provincie Belgisch Limburg is dit al 10 jaar een schot in de roos, vertelt coördinator Kristof Thijs.

8
Kristof Thijs
“ Jongeren ontdekken wat STEM onderwijs zo boeiend maakt „

Young people are the future. And it was with that thought in mind that the concept of the FIRST LEGO League was born. This annual Challenge stimulates young people to engage with science and technology through gamification. The event’s goal is to get young people keen on pursuing a technical education. Coordinator Kristof Thijs says it’s been a smash hit in the province of Belgian Limburg for a decade now.

FIRST LEGO League is all about science and technology

Around 25 years ago, the US science organisation FIRST launched a new initiative in collaboration with the renowned Danish toy brand – LEGO – to get kids from 9 to 16 excited about science and technology education. The Limburg branch of Voka, the Flemish Chambers of Commerce, has been organising the FIRST LEGO League Challenge with Belgian Limburg’s schools and companies since 2013. Their objective? To boost the enrolment of youth in STEM studies and strengthen the link between business and education.

A broad business and education support base

In Limburg, 50 – mainly tech-based companies – participate in the FIRST LEGO League. ‘They provide funding to make the Challenge possible, but what’s even more important is how they also help give kids and teachers a hands-on introduction to the work.

judges team results during the grand finale at the end of the year. And the jury is made up of delegates from the participating tech companies. It’s fantastic to see that enthusiasm from everyone involved time and again. After all, it fundamentally starts with having a good time and getting a feel for what Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) are all about. That definitely helps participants choose a field of study,’ Kristof remarks.

Testing out techie and science life

You see how important the interplay between business and education is. Every year, around 1,400 students from 100 schools participate in this project. On the provincial level, that’s a huge amount. The whole thing revolves around a learning kit that school teams use to make a robot execute several commands. A jury

During the robotics challenge, kids are challenged to use a design cycle to solve a real-world problem based on research. ‘So, kids get to experience technology and science through play. As a team, they’ve got a mission, which is what they’ll also encounter in business later. Theory and practice mesh perfectly at the FIRST LEGO League Challenge. The curriculum is fun and educational, and there’s plenty of space for participants to explore, discover, and invent on their own. The Coordinator, Kristof Thijs, calls the annual Challenge in Limburg a resounding success. ‘Specifically, in the past five years, we’ve seen a surge in young people who choose technology or sciencerelated studies.’

9
“ Young people discover what makes STEM studies so exciting „

Metaal Techniek Uden B.V. (MTU)

Kwaliteit, een automatisme!

Metaal Techniek Uden B.V. (MTU) is in 2013 ontstaan vanuit een eigenzinnige visie “dat kan beter”, Frans Schepers en Martin Gruijters geloven in een nieuwe draai geven aan het lasersnijden. De focus ligt hierbij op de mensen, de software én automatisering, met het gezamenlijke doel te ontzorgen. We doen dit met behulp van opgebouwde kennis en ervaring, en we volgen nauw de ontwikkelingen in productie en milieusparende technieken.

Buiten de softwareontwikkelingen zorgt ons uitgebreide machinepark voor capaciteit en leverbetrouwbaarheid, met unieke mogelijkheden en opties op elke machine. Waarbij geproduceerd wordt met een zo laag mogelijke footprint. 2500 m2 zonnepanelen verzorgen een deel van de energie vraag, waarbij de door productie ontstane warmte de complete locatie verwarmd. Ook koeling is over nagedacht met energiebesparende adiabatische techniek.

Ondertussen blijven wij en onze samenwerkingen groeien, door te doen waar wij goed in zijn: het lasersnijden van profielen en platen. We zijn sterk in aparte afmetingen en speciale profielen zoals bijvoorbeeld: hoeklijnen, UNP’s en HOP­profielen. Dit kunnen wij met verschillende soorten metaal zoals: staal, RVS, aluminium, koper, brons & messing. Van lage aantallen tot massa en van kleine tot grote samenstellingen tot op maat gemaakte producten. Altijd een passend advies én uniek in de software (MTU+, een nieuw verlengstuk van onze diensten en services), welke MTU blijft ontwikkelen.

In MTU+ is het mogelijk om zelfstandig offertes te genereren en orders te plaatsen binnen enkele seconden. Van enkele stuks tot massa, van losse onderdelen tot samenstellingen. Transparantie vinden wij belangrijk; het gehele proces kan je van A tot Z volgen. Buiten de standaard mogelijkheden bieden wij ook de optie zoals bijvoorbeeld het genereren van NEN­EN 1090:2 certificaten en het inzien van kwaliteitscontroles. Zijn er (specifieke) wensen, wij zorgen dat deze binnen enkele dagen geïmplementeerd worden.

Maar wat we ook echt belangrijk vinden en waar duidelijk onze kern ligt: menselijk contact. Werkvoorbereiding luistert aandachtig en stelt gerichte vragen, waarmee zij vraagstukken passend beantwoorden en gezamenlijk product­ en procesverbeteringen doorvoeren.

We benutten onze krachten: elke optie van de verschillende machines, de uitgebreide kennis van ons team en onze manier van samenwerken waarin menselijk contact centraal staat ondersteund door unieke software. Met continuïteit in onze ontwikkeling, die van de (milieusparende) techniek en de software automatisering blijven wij doen waar we goed in zijn, met passie!

Meer informatie: www.mtu.expert

10

Hergebruik van staal is absolute hoofdzaak

Wist u dat er wereldwijd jaarlijks ongeveer 1300 miljoen ton staal wordt gebruikt? In Europa is dat jaarlijks zo’n 150 miljoen ton, waarvan bijna 10 miljoen ton in België? Van conservenblikje tot constructie- en plaatstaal; er zijn tal van toepassingen waarbij metaal, inox of RVS een belangrijke rol spelen. Gezien de klimaatdoelstellingen en de schaarste aan grondstoffen is het dan ook een geruststellende gedachte dat nu al een groot deel van het schroot wordt gerecycled.

Economische dilemma’s

Wie het jaarverslag van het GSV Staalindustrie Verbond leest, ziet een aantal feiten die kenmerkend zijn voor de spagaat waarin veel industriële sectoren zich bevinden. Zo is er met name in de utiliteitsbouw en woningbouw een enorme behoefte aan constructief staal. Dat heeft alles te maken met de economische groei en het grote tekort aan woningen. Ook voor verbouwen, renoveren en verduurzamen van bestaande gebouwen is staal, in wat voor vorm dan ook, een essentiële grondstof. Dit gaat in zijn totaliteit om enorme volumes. Iets wat in mindere mate ook geldt voor al het staal dat wordt gebruikt door industriële bedrijven, scheepsbouw, automotive, landbouwmechanisatie. machinebouw en producenten van computers en huishoudelijke apparaten. Bik dat wij onder meer kennen als verpakking voor bier, frisdrank en conserven, neemt slechts een bescheiden deel van het totale staalgebruik voor zijn rekening.

Na een korte dip tijdens de coronapandemie draait de Belgische economie weer op volle toeren. Staal is voor tal van sectoren één van de meest belangrijke grondstoffen. Net als alle andere lidstaten van de Europese Unie wil ook België niet langer afhankelijk zijn van geïmporteerd staal. Tevens dient ook de metaalverwerkende industrie zich te houden aan alle klimaateisen. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat de focus op recycling en conservering van staal ligt, met als doel om op termijn een volledige circulaire cyclus te creëren.

Steel reuse is non-negotiable

Did you know that global annual steel consumption amounts to approximately 1,300 million tonnes? Europe accounts for 150 million tonnes annually, 10 million tonnes of which can be attributed to Belgium. From food tins to construction and steel sheets – the number of applications incorporating steel or stainless steel is limitless. Knowing that a major percentage of scrap metal is already being recycled provides peace of mind, especially in light of the climate goals and raw materials scarcity.

Economic dilemmas

Anyone reading a copy of the Belgian Steel Federation’s (GSV) annual report will be confronted with several facts typical of the awkward balancing act many industrial sectors find themselves in. For example, the demand for structural steel in nonresidential and residential construction is overwhelming. That is inextricably linked to economic growth and the serious housing shortage. Steel, in a variety of forms, is also an essential raw material for converting, renovating, and making existing buildings more sustainable. Big picture? The volumes are huge. To a somewhat lesser degree, the same applies to all the steel consumed by industrial companies, shipbuilding, automotive, agricultural machinery, mechanical engineering, and computer and household appliance manufacturers. Tins, which we frequently associate with beer, fizzy drinks, and canned goods packaging, only account for a modest percentage of total steel use.

11

Werken aan een volledige circulaire cyclus

De vraag naar ruwstaal, plaatstaal, roestvaststaal en blik is dus ook de komende jaren onveranderd groot. In heel Europa en dus ook in België is men zich ervan bewust dat het continu importeren van grote hoeveelheden grondstoffen niet langer houdbaar is. Op de eerste plaats maakt het je als zelfstandige economie te afhankelijk, het is te kostbaar en veel te belastend voor ons klimaat. Vandaar dat er vol wordt ingezet op het gescheiden inzamelen van metaalafval om het zoveel mogelijk te kunnen recyclen voor hergebruik. In België lukte het om in 2015 ongeveer de helft van al het schroot op die manier een nieuw leven te geven. In 2020 lag dat percentage al rond de 70% en het streven is om rond 2030 al het metaalafval via een circulaire cyclus opnieuw te kunnen gebruiken.

Duidelijke doelstellingen

Naast recycling ligt de aandacht volgens het Staalindustrie Verbond de komende decennia ook nadrukkelijk op een nog betere en meer duurzame conservering van metaal. Een goede bescherming zorgt er immers voor dat metalen producten veel langer meegaan en er dus veel minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dit alles moet ertoe bijdragen dat België zich binnen de klimaatdoelstellingen kan blijven meten met de economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

After a brief, pandemic-related downturn, Belgium’s economy is back up to full speed. For many sectors, steel is the most important raw material. But like all other EU Member States, Belgium aims to break free of its dependence on imported steel. Not to mention that the metalworking industry, as a whole, is subject to the full range of climate demands. All of this culminates in a focus on steel conservation and recycling, aimed at gradually moving towards creating a closed-loop, circular system.

Towards a closed-loop circular system

So, the demand for crude steel, sheet steel, stainless steel, and tin will remain unchanged in the near future. All of Europe, and Belgium, by proxy, are aware that continuous imports of massive quantities of raw materials is no longer sustainable. In the first place, it makes independent economies too dependent, it’s too expensive, and it places an unacceptable burden on our climate. And that inspired the resolute commitment to sorting steel waste collection so that it can be recycled for reuse wherever possible. Consequently, Belgium managed to give around half of all scrap metal a new lease of life in 2015. That percentage was already near the 70% mark in 2020, and the current objective is to render all steel waste recyclable by 2030 through the circular economy.

Clear targets

In addition to recycling, the Steel Federation says it will resolutely focus on an even better, more sustainable conservation of steel over the coming decades. And it makes sense that proper conservation would ensure a much longer life for steel products, significantly reducing reliance on new raw materials. Ultimately, all this should enable Belgium to remain competitive with developments on the EU economic scene – well within range of the climate targets.

12

Ruime mogelijkheden van A tot Z

De vestiging in Aalter is gespecialiseerd in kleinere draaidelen tot dia

De vestiging in

spitst zich meer toe op grotere draaien freesdelen eventueel in combinatie met slijpwerk tot een dia van 900 mm. De

Metal Works Group

Desart

Metal Works group beschikt over meer dan 90 CNCgestuurde machines en stelt meer dan 120 personen te werk. 12-12-22 08:33

WORK SMART OP MAAT

wij maken voor jou de optimale custom-made werkkleding geschikt voor elke sector en mogelijk in kleine oplagen

werkkleding + veiligheidsschoenen + PBM’s + promotietextiel = www.cavalloworkwear.be

Smart Industry is een uitgave van Smart Industry is published by Goo Media

T +31 (0)71 - 70 70 161

E redactie@goomedia.nl

I www.goomedia.nl

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realised with the cooperation of:

BVBA Provan

T +32 89 30 77 12

I www.provan.be

NV Electrocoat Genk • Buyse Metal Works Group • Cavallo Workwear • Stafa Group • Metaal Techniek Uden B.V.

© Goo Media 2023

Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd

This publication is produced CO2 neutral

Toelevering van draai- en freeswerkgeslepen onderdelen Van kleine tot middelgrote series
Metal Works Group Indu s t ries N V Desart CNC-turning • CNC-milling • Metalworks CNC-turn ng • CNC-milling • Gr nding “Innovatie, kwaliteit, service- en klantgericht meedenken!” Buyse Decolletage Venecolaan 9 B-9880 Aalter - Tel 09 374 17 57 www buysemetalworksgroup.be info@buyse.be
Indu s t ries N V
CNC-turning • CNC-milling • Metalworks CNC-turning • CNC-milling • Grind ng Desart Industries NV Kelderveld 11 B-2500 Lier - Tel 03 489
www buysemetalworksgroup.be info@desartindustries.be
05 28
100
mm.
Lier
Buyse
Stafa Goo.indd 1
13-12-22 12:29
Realisatie
Productie
Vormgeving
Cavallo Goo.indd 1
Coördinatie / Coordination • Peter Molenaar
/ Realisation • Paula Meijer
/ Production • Ellen van Vliet
/ Design • Rachelle de Boer
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.