Smart Industry Neways

Page 1

Neways Electronics International

Hightech is mensenwerk High tech is human work

We geloven in de kracht van mensen We believe in people power

Neways laat IoT-platformen samenwerken Neways helps IoT platforms work together

Ontzorgen, potentie ontsluiten en kennis delen Offer a total package, unlocking potential and sharing knowledge


De Hooge Akker 1 | 5661 NG Geldrop, The Netherlands | Tel. +31(0) 40 234 05 80 | www.dd-kunststoffen.nl

D&D Ku nststofbe wer Neways Electron king feliciteert ics int met haa r 50 jarig ernational bestaan.

D&D goo.indd 1

17-04-19 08:13

MetalNet feliciteert Neways met het 50-jarig jubileum!

Constructief en oplossingsgericht meedenken met uw vraag, dat is de kracht van MetalNet. • Expert in hoogwaardige, fijnmechanische producten • Frezen, draaien, langdraaien, logistiek en assemblage onder één dak • Netwerk van specialistische partners • ISO 9001 gecertificeerd

Trots op onze jarenlange samenwerking. T. 040 207 55 56 - www.metalnet.nl

MetalNet Goo.indd 1

05-03-19 09:18


1

Inleiding

Introduction

Elektronica speelt een steeds grotere rol in ons leven, mede dankzij nieuwe digitale technologie en the Internet of Things (IoT). Elektronische onderdelen worden kleiner, preciezer en efficiënter.

Electronics are playing an ever greater role in our lives, partly due to new digital technologies and the Internet of Things (IoT). Electronic components are becoming smaller, more precise and more efficient.

Neways is een Europese toptienspeler in Electronic Manufacturing Services. Het hoofdkantoor bevindt zich in Brainport Eindhoven, toptechnologie-cluster en voormalige slimste regio ter wereld.

Neways is a top-ten European player in Electronic Manufacturing Services. The head office is located in Brainport Eindhoven, a top technology cluster and former smartest region in the world.

Dichtbij haar klanten helpt het vijftigjarige bedrijf hen met technologische kennis en flexibiliteit om slimmer en efficiënter te innoveren en te produceren. Reden voor het redactieteam van Smart Industry om dit slimme bedrijf de hoofdrol te geven in deze uitgave.

With its technological knowledge and flexibility, the 50-year-old company operates close to its customers to help them innovate and produce smarter and more efficiently. Reason enough for the Smart Industry editorial team to give this smart company a leading role in this issue.

Smart Industry is een uitgave van Smart Industry is published by Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Online: smartindustry.goomedia.nl/ neways

Coördinatie/Coordination • Peter Molenaar Realisatie/Realisation • Bianca van Essen • Cristel van Laar • Nima Larkani Productie/Production • Renee Onderwater Vormgeving/Design • Inge klein Gunnewiek • Rachelle de Boer Tekstproductie/Editing • Pim\ Tekst en Uitleg

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realised with the cooperation of: Neways Electronics International T + 31 (0)40 267 92 00 I www.newayselectronics.com A-SOURCE ELECTRONICS BV • D&D Kunststofbewerking B.V. • EBV Elektronik GmbH Co. KG • Elipse N.V. • Fineline Q.P.I. B.V. • HEYNEN BV • Matronic GmbH & Co. • MetalNet BV • PHOENIX CONTACT B.V. • POLYRACK TECH-GROUP • Romex B.V. © Goo Media 2019 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions. ISSN:1570-9876

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral


2 Chapeau NL Kop NL

4

Inleiding NL

8

Streamer

Platte tekst NL

12

19

16


3

Inhoud / Contents 4

Neways Electronics International

“Hightech is mensenwerk”

“High tech is human work”

8

Neways Electronics International

“We geloven in de kracht van mensen”

‘‘We believe in people power’’

11

Phoenix Contact

Connects to the future

11

Elipse Power Supply Specialist

“De voeding is het hart van de machine”

12

Neways laat IoT-platformen samenwerken

Neways helps IoT platforms work together

16

Neways Electronics International

“Je kunt je hier breed ontwikkelen”

“There are extensive development opportunities here”

18

EBV Elektronik

Logistics and Technology, specifically for semiconductors

19

Neways Electronics International

Ontzorgen, potentie ontsluiten en kennis delen

Offer a total package, unlocking potential

and sharing knowledge


4

CEO Huub van der Vrande

“Hightech is mensenwerk” In 1969 begon oud-Philipsmedewerker Gerard Meulensteen zijn eigen bedrijf, onder de naam Elektrotechnisch Projecten Bureau Meulensteen. In vijftig jaar tijd ontwikkelde het bedrijf zich tot het huidige Neways: een internationaal opererende leverancier van industriële en professionele elektronica. Een bedrijf waarin de mens centraal staat. “Hightech begint bij mensen, daar zit ons grootste kapitaal”, zegt CEO Huub van der Vrande, zelf inmiddels ruim een kwart eeuw nauw betrokken bij de ontwikkeling van Neways.

“De laatste tien jaar is het bedrijf totaal veranderd. We richten ons nu primair op de hightech sectoren: semiconductors, automotive, industrial, medical en defence.

We zeggen: ‘Elektronica zal nooit uw probleem worden, dat is het onze’

Vroeger was het grootste risico dat een component verkeerd om werd geplaatst. Een kwestie van even goed zetten. Tegenwoordig maken we het brein, het besturingsmechanisme van een machine. Dat zorgt voor een grote meerwaarde, maar brengt ook andere risico’s met zich mee. De machine móet draaien. Kun je niet op tijd leveren, dan is de eindklant zeer gedupeerd. Vanuit onze elektroachtergrond werken we daarom servicegericht, om de klant te ontzorgen. We zeggen: ‘Elektronica zal nooit uw probleem worden, dat is het onze’. Ook

als een product aan het einde van de levenscyclus is gekomen, ondersteunen we de klant en denken we mee - ik noem dat liever vóórdenken - met nieuwe ontwikkelingen.” Klant centraal De steeds complexere elektronische systemen in combinatie met schaarste van bepaalde deelcomponenten, maken dat klanten meer grip willen krijgen op de keten. Neways sluit hiervoor samenwerkingen met klanten die ook denken vanuit product lifecyclemanagement en total cost of ownership. Met werkmaatschappijen dicht bij de klanten kunnen de grotere maakbedrijven beter worden bediend. “De klant staat altijd centraal. Klanttevredenheid draait om communicatie. En communicatie draait om: wat wil iemand weten? Waar gaat het echt om? Vervolgens gebruiken we onze creativiteit om na te denken over de manier waarop we hun wens kunnen realiseren. Op de afdeling Sales werken allemaal ingenieurs. Vakmensen die weten wat de klant nodig heeft en die weten wat wij kunnen.” Genieten van tegenwind Bevlogen vervolgt hij: “We zeggen nooit tegen een klant ‘wat jij wil, kan niet’. Ik heb zelf de ‘nare’ eigenschap dat ik probeer om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Luisteren naar klanten is overigens ook niet overal ‘ja’ op


5 CEO Huub van der Vrande

“High tech is human work” In 1969, former Philips employee Gerard Meulensteen started his own business, under the name of Elektrotechnisch Projecten Bureau Meulensteen. Over a fifty-year period, the company has developed into today’s Neways: an international supplier of industrial and professional electronics. A people-centred company. “High tech starts with people, they’re our greatest capital,” says CEO Huub van der Vrande, who has been closely involved in the development of Neways, for more than a quarter of a century.

“The company has totally changed in the past ten years. We focus now primarily on the high tech sectors: semi­conductors, automotive, industrial, medical and defence.

We say: ‘Electronics will never be your problem, it’s ours’

Previously, the greatest risk was fitting a component the wrong way round. A mat­ ter of ensuring things are in the right place. Nowadays, we make the brain, the control mechanism of a machine. This provides great added value, but also entails other risks. The machine must run. If you can’t deliver on time, you’re letting the end customer down. That’s

why we use our electronics background to work in a service-oriented manner, to give our customers peace of mind. We say: ‘Electronics will never be your problem, it’s ours’. Even if a product has reached the end of its lifecycle, we support the customer and think alongside them I prefer to call that thinking ahead - about new developments.” Customer centric With electronic systems becoming ever more complex, combined with the scarcity of certain subcomponents, customers are wanting to get more grip on the chain. To this end, Neways enters into partnerships with customers who also think in terms of product lifecycle management and total cost of ownership. Keeping operating companies close to the customers, allows the larger manufacturing companies to be better served. “The customer always comes first. Customer satisfaction is about communi­ cation. And communication is about: what do people want to know? What is it really all about? We then use our creativity to think about how we can make their needs a reality. The people working in the Sales


6 zeggen, maar inventariseren wat het probleem is en welke maatregelen er mogelijk zijn. Ik geniet iedere dag van tegenwind oplossen. Ik probeer bruggen te slaan en afstanden te overbruggen. Dat betekent dat je je laat zien en dat je mensen probeert te helpen. ‘Go to Gemba’, zoals ze in Japan zeggen.” Dat is ook de reden dat Van der Vrande alle directeuren ‘verplicht’ om alle gebeurtenissen van die maand aan de medwerkers te vertellen, in de kantine. “De positieve en de negatieve dingen. Daarmee laat je zien dat je als manager verantwoordelijkheid draagt. En dat je van elkaar kunt leren.”

Het beste bedrijf is het bedrijf dat zich het snelste kan aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

Leren van fouten “Als iemand een fout maakt, dan heeft het geen zin om naar de ander te wijzen. Bovendien: als je met een vinger naar een ander wijst, dan wijzen er drie naar jezelf. Liever vraag ik dan: waar zit je mee? Niemand wil namelijk bewust fouten maken. In plaats van zeggen ‘Dat heb je niet goed gedaan’, kun je ook zeggen: ‘Ik heb nog een tip voor je’. Tegelijk ga ik wel voor ownership. Je hebt samen een gemeenschappelijk doel, dat is een tevreden klant. Die wil goede spullen op tijd krijgen. Daarvoor moet je als bedrijf ‘berekenbaar’ zijn: transparant, betrouw­ baar en bereid om je verantwoordelijk­ heid te nemen. Dat geldt voor iedereen.” Stap voor stap “Er werd me ooit verteld: het beste bedrijf is het bedrijf dat zich het snelste kan aanpassen aan veranderingen. We zijn de afgelopen jaar sterk veranderd met voor

een groot deel dezelfde mensen. Dat lukt door kleine stapjes te maken, anders gaan ze niet mee. In China is ‘ibo ibo ibo’ een toverwoord: stapje voor stapje. Dan krijg je ondersteuning voor je plannen. We moeten onze strategie ook in alle lagen van het bedrijf kunnen vertalen. Doorlooptijd, lagere prijzen, ontzorgen: het zijn de medewerkers die dat moeten doen. Producten van onze klanten moeten bijvoorbeeld 100% clean zijn. Eén druppel vet kan schade van miljoenen veroorzaken. Dat geldt dus ook voor onze producten. De discipline die dat vereist, moet in het DNA van onze mensen zitten.” Trots De medewerkers maken het verschil, is zijn overtuiging. “Een hogere omzet en winstgroei zijn een automatisch rende­ ment, als je goed bent voor je mensen. Zitten zij lekker in hun vel en hebben ze voldoende energie, dan presteert het bedrijf als geheel beter. Wie trots is om Neways-medewerker te zijn, is ook automatisch beter voor de klant. Ik werkte vroeger in de auto­motive branche. Daar moest ik mijn personeels­nummer geven als ik een vrije dag wilde aan­ vragen. Hier weet gelukkig niemand zijn nummer. Het gaat er ook niet om of je hier elke dag van acht tot vijf bent, maar dat je de drive hebt om de dingen die gedaan moeten worden zo goed mogelijk doet. Die passie, daar zetten we op in.”


7

as a company: transparent, reliable and prepared to take responsibility. That applies to everyone.”

department are all engineers. These are professional people who know what the customer needs and know what we can deliver.” Enjoying the headwind He continues enthusiastically: “We never tell a customer ‘what you want, can’t be done’. I too suffer from that nasty habit of trying to solve problems as fast as possible. Incidentally, listening to customers is not just about saying ‘yes’ to everything, but taking stock of what the problem is and what measures are possible. I enjoy striking out against the headwind every day. I try to build bridges and cover the distance. That means showing off what you’ve got and trying to help people. ‘Go to Gemba’, as they say in Japan.” This is also the reason why Van der Vrande ‘obliges’ all the directors to tell all the events of that month, to all the employees, in the canteen. “Both the positive and the negative things. That’s how you show the responsibility that you bear as a manager. And that we can all learn from one another.” Learning from mistakes “When someone makes a mistake, there’s no sense pointing the finger at someone else. What’s more, if you point the finger, you’ll find another three pointing back at you. I prefer to ask: what’s on your mind? After all, no-one sets out to make mistakes. Instead of saying ‘You got that wrong’, you can also say: ‘Here’s another tip for you’. At the same time, I’m a big fan of ownership. There’s one goal we all share: a satisfied customer. They want to get the right stuff in good time. That means you have to be ‘predictable’

Step by step “Someone once told me: the best company is the one that can adapt the fastest to changing circumstances. We have seen great change over the past year, though with largely the same people. We’ve made it work by taking small steps, as otherwise people won’t come with you. The magic word in China is ‘ibo ibo ibo’: step by step. That way, you get support for your plans. We also need to be able to embed our strategy at all levels of the business. Turnaround time, lower prices, offer a total package: it’s all down to the employees. Our customers’ products have to be 100% clean, for example. One drop of oil can cause damage running into millions. The same applies to our products. The discipline required for that, must be in our people’s DNA.”

The best company is the one that can adapt the fastest to changing circumstances

Proud He strongly believes the employees make the difference. “A higher turnover and profit growth are an automatic return that you get, when you’re good to your people. When they’re comfortable and they’ve got enough energy, your company will perform better as a whole. Anyone who is proud to be a Neways employee, is by implication better for the customer. I used to work in the auto­ motive industry, where I had to give my personnel number if, I wanted to ask for a day off. Nobody here fortunately knows their number. It doesn’t matter whether you’re here every day from eight till five. What matters is that you have the drive to do the things that need to be done, as well as possible. It’s that kind of passion we want to invest in.”


8 (Advertenties/Advertorials)

“We geloven in de kracht van mensen” Design-in support Customer integration Reliability of supply Over 65 years of experience Leading network of innovative brands:

Tel: +31 (0)485-550909 • heynen@heynen.nl • heynen.com

Heynen Goo.indd 1

04-03-19 10:25

Built from our customers best ideas. WXA 2 WX 1

WX 2

Romex goo.indd 1

Neways telt nu veertien locaties in Nederland, Duitsland, Slowakije, Tsjechië, China en de VS, en groeit flink. “Veel vestigingen zijn ontstaan uit verschillende bedrijven, met de bijbehorende ondernemers­mentaliteit. Vanuit de holding zetten we aanvullende en professionele kwaliteit in voor alle onderdelen. Van veertien ‘losse’ onderdelen één efficiënt werkend totaal maken, vraagt om breder te kijken dan alleen jouw eigen onderdeel, om samen­ werken, om het doorkopiëren van innovaties en met elkaar kennis en ervaring delen op procesniveau.”

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder

WXD 2

WXR 3

Distributed and supported by:

“Door intern onze krachten te bundelen, zijn we in staat om samen met onze klanten nieuwe ontwikkelingen te bedenken”, zegt Joan Leeuwenburg, Corporate Head of HR van Neways Electronics International. Ze legt uit hoe het bedrijf de menselijke maat steeds voorop stelt.

www.weller.nl

16-04-19 14:20

Ethisch, open en eerlijk Ze benadrukt: “We staan voor ethisch, open en eerlijk zakendoen. We geloven in de kracht van mensen. Vijf jaar geleden hebben we de klant- en kernwaarden ontwikkeld en vertaald naar een cultuurprogramma, dat in elk land is uitgerold. Centraal daarin staat: de klant komt van rechts en heeft altijd voorrang. Dan is het belangrijk dat je de klant kent. In ons vak zijn we vaak gericht op de ‘harde’ kant, de techniek. Wij besteden ook veel aandacht aan de ‘zachte’ kant, de onderlinge relaties en communicatie. Zonder ingewikkeld programma met dure coaches, maar door open met elkaar in gesprek te gaan, bouwen we stap voor stap aan een sterk team. Elkaar opzoeken als het even niet lukt, voorkomt dat projecten stagneren of mislukken. Iedereen maakt fouten. En we hebben veel specialisten, maar niemand


9

“We believe in people power” “Combining our forces internally, enables us to conceive new developments along with our customers,” says Joan Leeuwenburg, Corporate Head of HR at Neways Electronics International. She explains how the company always puts the human dimension first.

Neways now has fourteen premises in the Netherlands, Germany, Slovakia, the Czech Republic, China, the US, and is seeing solid growth. “Many of our branches were originally a range of different companies, with the accompanying entrepreneurial mentality. The holding company provides supplementary and professional qualities for all subsidiaries. Creating an efficient working whole out of fourteen ‘separate’ components means looking beyond your own component; it requires colla­boration, copying innovations and sharing knowledge and experience at the process level with one another.”

Alone, you’ll go far, but together you’ll go further

Ethical, open and fair She emphasises: “We stand for an ethical, open and fair approach to business. We believe in people power. Five years ago, we developed our core and customer values and translated these into a culture program, that has been rolled out in every country. Central to this is: the customer is king and is always right. Knowing your customers is therefore essential. In our field, we often focus on the ‘hard’ side: technology. We also pay a lot of attention to the ‘soft’ side: mutual relationships and communication. Not through a complicated program with expensive coaches, but by having open discussions with each other, we are gradually building towards a strong team. Seeking

the help of others when things are going less well, is how you keep projects from stagnating or failing. Everyone makes mistakes. And we have a lot of specialists - no-one knows everything. That means it’s about learning from today’s mistakes, so you’ll do things differently tomorrow. And learning from one another. Alone, you’ll go far, but together you’ll go further.” Young potentials A corporate development program has been started for young potentials at the Netherlands office. Twelve participants are following a fourteen-month course focusing on social skills, among other things. “They may carry out two projects of their own choosing to apply what

Joan Leeuwenburg


10

weet echt alles. Dan gaat het erom dat je vandaag leert van je fouten, om het morgen anders te doen. En dat je van elkaar leert. Want alleen ga je snel, maar samen kom je verder.”

they’ve learnt in practice straight away, under the guidance of experienced business mentors. In turn, the young potentials will introduce them to new theories and ways of working. We have a great deal of knowledge in-house, which we aim to use to develop our own people further.” The fact that this works is apparent from the demand for Neways staff from other companies. “Our developers regularly receive offers from other large companies. We are proud of the fact that they often choose to stay, thanks to the atmosphere and the development opportunities.”

Young potentials Op het kantoor in Nederland is een corporate ontwikkelprogramma gestart voor young potentials. Twaalf deelnemers volgen veertien maanden lang een traject gericht op onder meer social skills. “Ze mogen zelf twee Tomorrow’s boss projecten kiezen om het geleerde For the ‘Tomorrow’s Boss’ project, the fourteen-year-old Niek stepped into the meteen in praktijk te brengen, onder shoes of Neways CEO, Huub van der Vrande for a day. Niek offered his thoughts leiding van ervaren business mentoren. Die kunnen op hun beurt, via de young on organising the company’s fifty-year anniversary party, among other things. potentials, weer kennismaken met Niek was one of the twelve pupils from primary and secondary schools who nieuwe theorieën en werkwijzen. We ‘took over the reins’ of directors, CEOs and politicians in the Eindhoven region hebben veel kennis in huis, daarmee for a day. The initiative came from JINC, a non-profit organisation that fights willen we zelf onze mensen verder inequality of opportunity among young people.

Baas van morgen Voor het project ‘Baas van morgen’ stapte de veer­ tienjarige Niek een dag in de schoenen van Neways CEO, Huub van der Vrande. Niek dacht onder andere mee over de organisatie van het jubileum­feest, van het vijftigjarige bedrijf. Niek was één van de twaalf leerlingen uit het basisonderwijs en VMBO die een dagje ‘de teugels overnamen’ van directeuren, CEO’s en politici in de regio Eindhoven. Initiatief­nemer is JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren.

ontwikkelen.” Dat dit werkt, blijkt wel uit het feit dat medewerkers van Neways gewild zijn bij andere bedrijven. “Onze ontwikkelaars krijgen regelmatig aanbiedingen van andere grote bedrijven. We zijn er trots op dat ze vaak toch hier blijven, vanwege de sfeer en ontwikkelmogelijkheden.” Afspiegeling maatschappij Neways wil een afspiegeling zijn van de maatschappij, met een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, jong en oud. Joan: “Laatst heb ik een man van 62 jaar aangenomen. Hij heeft de perfecte ervaring met een systeem dat over vijf jaar stopt. Dat maakte hem voor ons de ideale kandidaat. Ook hadden we al wajong’ers en mensen met een handicap in dienst, voordat de overheid dat ging stimuleren. We denken in mogelijkheden. Als jij ervoor wilt gaan en je hebt nog niet alle benodigde papieren, dan kijken we graag samen naar de mogelijkheden. In de productie komen mensen vaak eerst op uitzendbasis binnen. Werkt het goed, dan bieden we hen een vast contract aan. We kijken waar talenten liggen. En iedereen die serieus interesse heeft in ons bedrijf, nemen wij ook serieus.”

Reflection of society Neways aims to be a reflection of society, with a good balance between men and women, young and old. Joan: “I recently took on a 62-year-old gentleman. He has the perfect experience needed for a system that will be discontinued in five years’ time. That makes him the ideal candidate for us. We also used to take on young people with Wajong and people with disabilities, even before the authorities began to encourage this. We think in terms of possibilities. If there’s something you want to go for, but you don’t have all the qualifications you need for it yet, then we’ll happily look at the possibilities together. Our production staff often start off as temps. If things work out, then we offer them a permanent contract. We look at where people’s talents lie. And we take everyone seriously who has a serious interest in our company.”


11

Phoenix Contact

Connects to the future Phoenix Contact has been working with clients and partners to produce solutions for the world of tomorrow for almost a hundred years. This German family company’s leading connection and automation technology is employed in traffic infrastructure and electromobility, for clean water, sustainable energy and intelligent power supply systems, and for energy-efficient machinery and installation construction. “We can hold our heads high when it comes to making new solutions possible with new ideas,” says Thijs van den Akker, Product Manager for Device Connectors. The firm brings over a thousand new products to market in a whole range of fields every year. Many of these products are designed to connect things together. “From solar panels to charging up your car, fastening a battery pack or a heavy-duty electric motor, you need connectors for everything.

Arno Sevenhuijsen

Thijs van den Akker

These need to be long-lasting and safe to use. We’re constantly developing new solutions.” Worldwide connection The company has three main premises around the globe: in Germany, the US and China. A daughter company or small distributor is also present in every industrialised country. This revolves around connection too: “An idea in one country can be developed in another and used in a third.” Synergy with Neways Arno Sevenhuijsen, Key Account Manager, has been providing the connection with Neways for many years. “We knew the firm right from the start, and have watched it grow up into the wonderful company that it is today over fifty years. There are good links between us, providing a valuable synergy for the end-customer.” More information: www.phoenixcontact.com

Phoenix red. goo.indd 1

03-07-19 11:07

Elipse Power Supply Specialist

“De voeding is het hart van de machine”

Evert Gys

Elipse is de uitgelezen leverancier van elektrische voedingen voor de apparaatbouw waarbij betrouwbaarheid en continuïteit voorop staan. De voedingen onderscheiden zich door hun compacte formaat, efficiëntie, betrouwbaarheid en lange levensduur. “De klant is specialist in het apparaat, wij in de voeding. Samen leidt dat tot betere machines”, zegt managing director Evert Gys.

“De term ‘elektrische voeding’ klinkt misschien niet zo sexy, maar een voeding zit diep in het hart van de machine. Hij zorgt voor de spanning en stroom naar sensoren, camera’s enzovoort. Zoals een menselijk hart zorgt voor zuurstof naar de organen en ledematen. Gaat het mis met de voeding, dan functioneert het apparaat niet meer. Voor onze klanten is continuïteit van levensbelang”, schetst Evert Gys het belang van de voeding. Meedenken zonder meerkosten “In deze branche moet je op elkaar kunnen bouwen. Of het nu gaat over een standaard product of een op maat gemaakte oplossing, wij garanderen onze klanten altijd de beste oplossing. Dat laten we de klant ervaren met een

testexemplaar en we ondersteunen onze claim met cijfers. Meedenken en deskundig advies geven hoort bij het voortraject, zowel bij de ontwikkeling van een nieuwe machine als bij een upgrade van een bestaand apparaat. Zonder meerkosten. Uiteraard leveren we ook bijkomende diensten, zoals cleanen en het juist afstellen. Dat mag de klant verwachten van een bedrijf als het onze.” Meer informatie: www.elipse.eu


12 Europees project INTER-IoT

Neways laat IoT-platformen samenwerken De afgelopen drie jaar nam Neways deel aan het INTER-IoT project, dat op 31 december 2018 werd afgerond. Dit EU-project richtte zich op interoperabiliteit tussen alle levels van platformen, op het gebied van het Internet of Things (IoT). Momenteel is er nog geen wereldwijde IoT-standaard, wat de interoperabiliteit tussen verschillende IoT-platformen tot een grote uitdaging maakt. E-world energy & water “Toen het project in 2016 begon, was IoT een van de business hypes. Dit project bood ons de kans ervaring op te doen met een EU-project, onze reikwijdte binnen de technologie te verbreden en ons netwerk te vergroten,” zegt Roel Vossen, Senior Project Manager & System Architect Neways Electronics. Neways maakte deel uit van een consortium met dertien verschillende bedrijven en kennisinstituten uit heel Europa. “Iedere partij zette in op eigen sterktes. Onze bijdrage lag vooral in de ontwikkeling en productie van benodigde elektronica en in de integratie van projectarchitectuur in de verschillende projectpilots.” Huisartsen Het project leidde tot dertien kleine en twee zeer grote pilotprojecten, op het gebied van smart sensors, smart grid, e-health en transport/logistieke platforms. Zo werd in het Italiaanse Turijn gewerkt aan het op afstand monitoren van patiënten van een groep huisartsen. Combinaties van gegevens als hartslag en bloeddruk werden via een app gemeten en vanwege privacy versleuteld doorgegeven aan de huisartsen. Daardoor kan de arts op afstand gerichter advies geven. De combinatie met statistische gegevens kan helpen met het voorspellen van bijvoorbeeld een griepgolf of ouderdomsaandoeningen.

Op de E-world energy & water, de toonaangevende vakbeurs voor de energiesector, was in februari een bijzondere stand te zien vanuit het project. De stand werd bemand door Neways Electronics samen met enkele INTER-IoT-partners: de technische Universiteit Valencia en de Universiteit Warsaw. De stand was ontworpen als een slim kantoor met verschillende soorten sensoren, zoals een bodemsensor, bewegingssensor of een afstandssensor. Zo kon de hele keten worden gedemonstreerd. Bloembakken meten zelf hoeveel en wanneer ze water nodig hebben, wat ook kan worden toegepast in de agricultuur. Bewegingssensoren op kantoor, onder meer onder stoelen, meten de bezettingsgraad. Alleen waar mensen zijn, worden licht en verwarming ingezet. En door op afstand de inhoud van een vuilnisbak te meten, kan deze precies op tijd worden geleegd. Bezoekers konden de sensoren uitproberen in een interactieve demo-opstelling. De uitdaging zit in het verbinden van verschillende IoT-platformen, zodat ze kunnen samenwerken.


13

Neways took part in the INTER-IoT project for the past three years, which finished on 31 December 2018. This EU project focused on interoperability between all levels of platforms, in the field of the Internet of Things (IoT). There is no worldwide IoT standard at present, which makes the interoperability between various IoT platforms a huge challenge.

European INTER-IoT project

Neways helps IoT platforms work together “When the project began in 2016, IoT was one of the business hypes. This project offered us the chance to gain experience with an EU project, broaden our reach within the technology and enlarge our network,” says Roel Vossen, Senior Project Manager & System Architect at Neways Electronics. Neways joined a consortium of thirteen different companies and knowledge institutions from all across Europe. “Each party played to its own strengths. Our contribution mainly lay in the development and production of the necessary electronics and in the integration of project architecture into the various pilot projects.” General practitioners The project led to thirteen small and two very large pilot projects, in the field of smart sensors, smart grid, e-health and transport/logistical platforms. This included work on the remote monitoring of patients for a group of general practitioners in Turin, Italy. Combinations of data such as heart rate and blood pressure were measured via an app and passed back to the doctors in encrypted form, preserving privacy. This allowed the doctor to give more specific advice from a distance. Combining this with statistical data can help with predicting e.g. a flu epidemic or age-related conditions. Port of Valencia The second large pilot focused on the lighting at the Port of Valencia. Various parties’ existing IoT systems - such as port authorities, shipping companies and carriers - have been linked together as a new, overarching secure and automated system, using the INTER-IoT framework. Roel Vossen: “The result is a major improvement in productivity along with considerable cost savings, without the parties involved needing to replace their existing systems. This increases logistical efficiency. One component of this is ‘smart lighting’. The lights will switch on or off, depending on where activity is occurring in the port. The train terminal posed an extra challenge, because the lighting there is controlled from different platforms: from the container terminal and from the city of Valencia. We resolved this by redirecting sensors from the train terminal and linking them to these two lighting platforms.”


PROFICIAT MET 50 JAAR NEWAYS QUICK TURN AROUND • PROTOTYPE • VOLUME SHIPMENTS

Multi-layer | Flex | Flex-rigid | Stretch | HDI | MC | Heater | Copper coin Whatever your technology challenge, whatever your logistics requirements, wherever you are, we deliver excellence in

H

A WORLD LEADING PCB PROVIDER ON YOUR SIDE

Y

add to your venture.

Over 25 years servicing Neways

OLOG

combine to deliver market leading value

PCB TEC

HN

Our experience, expertise and resources

H -T E C H IG

PCB solutions and services – to your door.

Fineline QPI BV www.qpigroup.com

Fineline Goo.indd 1

#01 PERFECTION

A-Source Electronics bv is al 25 jaar de steun en toeverlaat van Elektronica-inkopers op het gebied van levertijdproblemen en obsolescence. www.a-source.nl

05-03-19 ASource 09:19Goo.indd 1 ASOURCE_adv.indd 1

07-03-19 09:56 25-02-19 09:22

FROm CONCEPT TO PROduCT

POLYRACK is your Level 4 Partner: Commencing the development of cross-over technology and product design and pursuing to complete in series manufacturing of customized electromechanical assemblies. // development & design

// Customized Solutions

// mechanics

// Standard Products

// Plastics Technology

// Systems Technology / Electronics

// Surface Treatment

// Services

// High performance within all disciplines High performance solutions in microcomputer packaging systems, backplanes and turnkey customized solutions.

POLYRACK TECH-GROuP Steinbeisstraße 4 75334 Straubenhardt / Germany Phone +49 (0)7082.7919.0 www.polyrack.com

Polyrack goo.indd 1

08-04-19 Matronic.indd 10:45 1

27-02-19 12:38


15 Haven van Valencia De tweede grote pilot richtte zich op de verlichting van de haven van Valencia. De bestaande IoT-systemen van verschillende partijen - zoals havenautoriteiten, rederijen en transporteurs - zijn aan elkaar gekoppeld tot een nieuw overkoepelend, geautomatiseerd en beveiligd systeem, met behulp van het INTER-IoT-raamwerk. Roel Vossen: “Het resultaat is een grote verbetering in productiviteit en een aanzienlijke kostenbesparing, zonder dat de betrokken partijen hun bestaande systemen hoeven te vervangen. Zo kan het logistiek rendement worden verhoogd. Onderdeel hiervan is ‘Smart lighting’. Afhankelijk van waar activiteit is in de haven, gaat de verlichting aan of uit. De treinterminal vormde een extra uitdaging, omdat de verlichting daar wordt geregeld vanuit verschillende platformen: die van de containerterminal en van de stad Valencia. Dat hebben we opgelost door sensoren vanuit de treinterminal door te sturen en te koppelen aan deze twee verlichtingsplatformen.” State of the art Vanuit alle pilotprojecten is een universele architectuur van bouwblokken ontwikkeld. Die zijn met minimale aanpassingen overal inzetbaar. Wat heeft het project opgeleverd? Vossen: “Die techniek hebben we nu in huis en passen die ook toe. Daardoor kunnen we op een veel hoger niveau meedenken met onze klanten en hen adviseren. En we hebben een netwerk tot onze beschikking waarmee we aan de klant oplossingen kunnen aanbieden, om hen over de volledige kennisketen (van elektronica tot netwerkniveau) beter te bedienen en te ontzorgen. Vanuit de EU was het achterliggende doel van dit project om als Europa de achterstand op IoT in te lopen, ten opzichte van de VS en China. De hype was destijds zo groot, maar we zien nu, dat wat wij hebben ontwikkeld in het project, nog steeds state of the art is. De globale IoT markt is minder snel geëvolueerd dan iedereen oorspronkelijk dacht. We hebben dus echt een inhaalslag gemaakt en worden als expert gezien.”

State of the art An universal architecture of building blocks has been developed out of all the pilot projects. These can be applied anywhere with minimal adjustments. What has the project delivered? Vossen: “We now have this technology in-house and are applying it. This allows us to think alongside our customers and advise them at a far higher level. And we have a network at our disposal through, which we can offer solutions for our customers that serve them better and offer peace of mind across the full knowledge chain (from electronics to the network level). From the EU’s perspective, the underlying goal of this project was to make up for lost ground in IoT in respect of the US and China at a European level. There was such a lot of hype at the time, but we now see that what we have developed in the project remains state of the art. The global IoT market has evolved less quickly than everyone originally thought. This means we’ve made a real catch-up effort and are now seen as experts.”

E-World Energy & Water A special stand was on show from the project in February at E-World Energy & Water, the leading trade show for the energy sector. The stand was staffed by Neways Electronics along with a few INTER-IoT partners: the Polytechnic University of Valencia and the University of Warsaw. The stand was designed as a smart office with a range of different sensor types, such as a floor sensor, movement sensor or distance sensor. This allowed the whole chain to be demonstrated. In this way, flower boxes can measure when and how much water they need by themselves, which can also be applied in agriculture. Movement sensors at the office, including beneath chairs, measure the occupancy rate. Light and heating are only provided where people actually are. And by remotely measuring the contents of a dustbin, it can be emptied at exactly the right time. Visitors were able to try out the sensors in an interactive demo environment. The challenge lies in connecting the various IoT platforms, so they can work together.


16 Neways Electronics International

“Je kunt je hier breed ontwikkelen” Na het behalen van zijn Bachelor Business Economics en Master Supply Chain Management, zette Bas Vliexs in 2015 zijn cv online. Meteen werd hij benaderd door verschillende recruiters. Waarom hij voor Neways koos? “Neways biedt als multinational mogelijkheden om internationaal te werken, is tegelijk ook klein genoeg om er geen nummer te zijn en biedt uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden.” Nadat hij ervaring had opgedaan bij Neways Advanced Applications, met het plannen van reguliere en prototype modules en cabinets, begon Bas op het hoofdkantoor als Process Specialist Supply Chain Planning. “Een echte brugfunctie, waar ik voor alle operating companies wereldwijd logistieke processen mocht harmoniseren en optimaliseren. Daardoor leerde ik de hele organisatie kennen.” Anderhalf jaar later kreeg hij de kans teamleider Product Group Planning te worden, het team waar hij zelf in 2015 was gestart en dat in de tussentijd flink was gegroeid. “Vakinhoudelijk ken ik het planningsproces goed. Daardoor kan ik me echt focussen op leiding geven aan professionals.” Energie vergroten Bas is een van de twaalf deelnemers van het High Potential Program (zie ook pagina 8). “Inmiddels is er een hechte groep ontstaan, die elkaar steunt in het aanpakken van ieders ontwikkelpunten. Wat ik zelf vooral heb geleerd, is kijken waarvan iemand energie krijgt en hoe je die nog verder kunt benutten. Iemand van een 7 of 8 naar een 9 of 10 brengen. Mensen coachen, zodat ze zelf beter kunnen worden.” Zijn ambitie: zich breder ontwikkelen op commercieel vlak. “Maar eerst wil ik nog een paar jaar verder groeien als leidinggevende.”

Neways Electronics International

“There are extensive development opportunities here” After achieving his Bachelor’s degree in Business Economics and Master’s degree in Supply Chain Management, Bas Vliexs put his CV online in 2015. He was immediately approached by various recruiters. Why did he choose Neways? “As a multinational company, Neways offers opportunities to work internatio­nally, is at the same time small enough not to be a number and offers extensive development opportunities.”

After gaining experience at Neways Advanced Applications, in planning regular and prototype modules and cabinets, Bas moved to the head office as a Process Specialist in Supply Chain Planning. “A real bridging role, where I was tasked with harmonising and optimising the logistical processes for all operating companies worldwide. That way, I got to know the entire organisation.” A year and a half later, he was given the opportunity to become the Product Group Planning team leader; the same team he had joined in 2015 and which, since then, had grown considerably. “I have a strong technical knowledge of the planning process. This allows me to really focus on managing and leading other professionals.” Increasing energy Bas is one of the twelve participants in the High Potential Programme (see also page 8). “It has since become a close group of people, who support each other in tackling one another’s areas for development. The main thing I’ve learnt, is looking at where someone gets their energy from and how you can make further use of that. Taking someone from a 7 or 8 to a 9 or 10. Coaching people to help them improve.” His ambition: to develop more broadly in a commercial sense. “But first, I would like to spend a few more years growing as a manager.”


17

Bas Vliexs


18

EBV Elektronik

Logistics and Technology, specifically for semiconductors Fifty years ago, the foundations were laid in Germany for today’s EBV Elektronik: an international specialist in the purchase and distribution of semiconductors. “Using the best possible logistics and innovative components give our customers peace of mind, that’s what we stand for,” says Rens Wagter, General Sales Manager for the Netherlands. “We are glad to share our knowledge with the customer, so we can come up with the best technical solutions together.” Passion for technology and solid logistics: this combination is what sets EBV apart. Thirty years ago, the company was ridiculed for working with one central warehouse for the whole of Europe. “At the time, this was totally unique. Nowadays, it’s the norm. We entered discussions with distribution company van Gend en Loos to see if we could deliver more quickly. Quotes were sent by telex and later by fax. Now we have a fully automated on­demand system.” Forecasting Alongside buffer stocks, rolling forecasting also plays an important role in delivery on time. “For electronic

components, the delivery times can easily exceed 10 to 12 weeks. Through extra stock management and forecasting, we can help the supply chain to change along with the end custo­ Rens Wagter mers’ needs. This helps us achieve better availability of goods with minimal capital requirement. The customer can continually adjust their forecasts, allowing us to achieve optimum delivery together. In this way, we stimulate one another to stay ahead of the game and, in spite of the tight market situation, still get things done.” Human contact Neways and EBV are both celebrating their fifty­year anniversary this year. Their relationship has existed for almost as long. “The Dutch EBV office may ‘only’ have opened in 1986, but Neways had been ordering from EBV in Germany long before then,” explains Wagter. “In this high­tech world, human contact remains indispensable. Neways never loses sight of individual people. The outstanding personal contact we have is extremely valuable.” More information: www.ebv.com

EVB Red Goo.indd 1

07-05-19 10:25

DIN-rail voeding met geïntegreerde IO-Link poort 960W, 3-fase, efficiëntie 95,3%, breedte 100mm

Connectiviteit in alle dimensies

Robuuste connectoren van de serie FINEPITCH. l l l

Bespaar op onderhoudskosten Analyseer en bedien van op afstand Vereenvoudig machine learning

Afgeschermde en niet-afgeschermde board-to-board-oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht. Voor meer informatie bel (0316) 59 17 20 of ga naar phoenixcontact.com/finepitch

Solutions by knowledge Tel +32 3 354 51 80

Elipse Advt. Goo .indd 1

www.elipse.eu info@elipse.eu

18-04-19 Phoenix 10:54 Goo.indd 1

12-03-19 10:35


19

Neways Electronics International

Ontzorgen, potentie ontsluiten en kennis delen Neways is uitgegroeid tot een belangrijke ketenpartner, die intensief meedenkt en -werkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en die bijdraagt aan een betere ketenregie. Ontzorgen, potentie ontsluiten en kennis delen zijn de kernwoorden, als het gaat om innovaties. “Innovatie is bij veel klanten bepalend voor de concurrentiepositie,” zegt Hans Ketelaars, Managing Director Neways Technologies. “In de sectoren waarin wij actief zijn, is vaak sprake van een lange toeleveringsketen en complexe productieprocessen. De wederzijdse afhankelijkheid in de keten is groter dan ooit. Dat maakt langetermijnsamen­ werkingen noodzaak. Als partner zijn wij vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van een product. En na het ontwikkelproces zorgen we voor onderhoud, upgrades en doorontwikkeling. Alles om de klant te ontzorgen.” Hij vervolgt: “Wij willen voor onze klanten de technology - en productlifecycle partner zijn. Onze klanten leveren eindproducten van de hoogste kwaliteit. Dat betekent ook dat de elektronische onderdelen, die wij voor hen maken, zo dicht mogelijk zero defects benaderen.”

Hans Ketelaars

Neways has grown into a major chain partner, that actively thinks and works intensively on the development of new products and contributes to better chain management. Offer a total package, unlocking potential and sharing knowledge are the core principles, when it comes to innovation.

Neways Electronis International

Offer a total package, unlocking potential and sharing knowledge “Innovation is a determining factor for many of our customers’ market position,” says Hans Ketelaars, Managing Director at Neways Technologies. “In the sectors we’re active in, long supply chains and complex production processes are

Stella Vie Since 2013, Neways has been a partner of the Stella Team Eindhoven, a team of students at the Eindhoven University of Technology (TU/e) who developed the Stella Vie, the most energy-efficient family car in the world that runs entirely on solar energy. Neways is helping the students with the architecture, the design of the cabling, the choice of electronic components and the rapid production of the electronics. Neways has also supported them with project management and the development and verification model. Ketelaars: “We provide knowledge and equipment, but also learn from it ourselves.”


20

Stella Vie Neways is sinds 2013 partner van het Stella Team Eindhoven, een team studenten van de TU/e dat de Stella Vie ontwikkelde, de energiezuinigste gezinsauto ter wereld die geheel op zonne-energie rijdt. Neways helpt de studenten met de architectuur, het ontwerp van de bekabeling, de keuze van elektronische componenten en snelle productie van de elektronica. Ook met projectmanagement en het ontwikkel- en verificatiemodel heeft Neways hen ondersteund. Ketelaars: “Wij brengen kennis en equipment mee, en leren er ook zelf van.”

often part for the course. The mutual dependence in the chain is greater than ever. This makes long-term partnerships a necessity. As a partner, we get involved with the development of a product early on. And following the development process, we take care of the maintenance, upgrades and further development. Everything needed to offer a total package.” He continues: “We want to be the technology and product lifecycle partner for our customers. Our customers supply high-quality end products. That means the electronic components that we make for them approach zero defects as far as possible too.”

Innovatiepartners Om de eigen kennisbasis te verbreden en te verdiepen, neemt Neways deel aan interne en externe projecten. Ketelaars: “Bij interne projecten kun je denken aan bijvoorbeeld technologie­ gedreven en high speed digital design.” Een groot extern project is IoF 2020: Internet of Farming, een speciale toepassing voor de agrarische sector. Dit door de EU ondersteunde platform richt zich op het verhogen van de duurzaamheid en het concurrentie­vermogen van de Europese land­bouwsector. Voor INTER-IoT (zie ook pagina 12) werkte Neways eerder nauw samen met kennis­instituten als de universiteit van Valencia, TNO en de technische universiteiten in Nederland. Levensreddend Niet de techniek omwille van techniek is het uitgangspunt, maar de wens van de klanten: wat hebben zij nodig om te kunnen ontwikkelen? Ketelaars: “Ik ben er trots op als ik weer een auto zie waar een door ons ontwikkelde laadkabel aan hangt. En het is prachtig dat wij met onze technische kennis en kunde, kunnen bijdragen aan levensreddende technologie. Zoals een apparaat waarmee te vroeg geboren baby’tjes met nog onvoldoende ontwikkelde longen toch kunnen overleven. Daarin zit voor mij de innovatieve uitdaging.”

Innovation partners To broaden and deepen its own knowledge base, Neways is taking part in internal and external projects. Ketelaars: “For internal projects, that might mean technology-driven and high-speed digital design, for example.” A major external project is IoF 2020: Internet of Farming, a special application for the agriculture sector. This platform, supported by the EU, focuses on raising the sustainability and competitiveness of the European agriculture sector. For INTER-IoT (see also page 12), Neways previously worked closely with knowledge institutions such as the University of Valencia, TNO and the technical universities in the Netherlands. Saving lives The starting point is not technology for the sake of it, but to meet customers’ needs: what do they need to be able to develop? Ketelaars: “I feel proud whenever I see a car using a charging cable developed by us. And it’s wonderful that we can use our technical knowledge and skill to contribute to life-saving technology, such as a device that helps prema­ ture babies with immature lungs to survive. That’s where the innovative challenge lies for me.”


TURNING YOUR IDEAS INTO SOLUTIONS Celebrating 50 years of success in the electronics industry. We are the experts enabling the right technologies for the trends of tomorrow. www.ebv.com