Insights XPO

Page 1

insights De groeiambitie van XPO Logistics XPO Logistics’ growth ambition Focus op samenwerking in sustainable logistics Focus on cooperation in sustainable logistics


Inleiding

2

In de logistiek en supply chain management zien we steeds meer nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Het aandeel e-commerce groeit. Logistieke dienstverleners investeren meer en meer in digitalisering en ketensamenwerking. Zelfs onderwerpen als drones, cobots, artifi­ cial intelligence en serious gaming krijgen al aandacht. Management­ teams zoeken nieuwe manieren om de veranderingen bij te houden. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Insights om logistiek en supply chain management uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

Foreword We are seeing an increasing number of new developments in logistics and supply chain management. The share of e-commerce is growing. Logistics service providers are investing much more in digitisation and chain collaboration. Even subjects such as drones, cobots, artificial intelligence, and serious gaming are getting attention. Management teams are looking for new ways to keep up with the changes. Developments such as these inspired the Insights editorial team to examine logistics and supply chain management in detail. Discover all about the company in this informative issue, which provides a comprehensive insight into a rapidly changing market.

(Advertentie)

Ontdek de voordelen van de AVIA Truckkaart! Als transportonderneming moet je snel en efficiĂŤnt van A naar B zonder extra tijdverlies. Het Truck vriendelijk netwerk van AVIA helpt daarbij! Veilig en voordelig tankt u brandstoffen van hoge kwaliteit. Kijk voor informatie op www.avia.nl/vollenhoven

10


Inhoudsopgave/Contents

2

6

9

10

13

15

16

De groeiambitie van XPO Logistics XPO Logistics’ growth ambition Hindernissen bij digitalisering in de supply chain Obstacles to digitisation in the supply chain Tessuto International: Al meer dan 25 jaar betrouwbaar innoverend partner XPO Logistics investeert in innovatie om voorop te blijven lopen XPO Logistics invests in innovation to stay ahead DS 80 Verpakkingsmaterialen: Terugdringen verpakkingsmateriaal als missie Hoppenbrouwers Techniek: Nauwe samenwerking vergroot slagkracht

Ketensamenwerking: veel gedoe of strategische kans? Chain collaboration: a lot of hassle or a strategic opportunity?

19

ICS Groep: Altijd op zoek naar verbetering

20 Van jobstudent tot internationaal

project & innovatiemanager From working student to international project & innovation manager

23 Anera BV creĂŤert ruimte om te ondernemen

Arena BV creates space for business

24 Continu in beweging en kansen bij een dynamisch bedrijf

Continuous movement and opportunities in a dynamic company

27

DatAction: Mobile computing solutions voor de toekomst

28 Focus op samenwerking in sustainable logistics

Focus on cooperation in sustainable logistics

30 Arco Solutions: Een samenwerking die op rolletjes loopt 30 Gasmeetstation zorgt voor veiligheid werknemers 31

1

De ontwikkelingen in supply chain management Developments in supply chain management

insights


Mauro Ungheretti

insights

2


XPO Logistics’ growth ambition

De groeiambitie van XPO Logistics XPO Logistics is een sterk groeiend bedrijf. De afgelopen vier jaar is het bedrijf in omvang verdubbeld. De am­ bitie die hieraan ten grondslag ligt is om marktleider in Nederland te zijn op het gebied van contractlogistiek, aldus Mauro Ungheretti, managing director XPO Logistics voor Nederland, België en Duitsland.

Dat is een zeer ambitieuze visie. Hoe wilt u dat realiseren? “In de logistieke business moet je snel kunnen schakelen en nu al klaar zijn voor de ontwikkelingen van morgen. Wij zetten daarom zeer zwaar in op innovatie. We willen daarin voorop lopen, en blíjven lopen. Alleen dan kan je het verschil maken. Daarnaast willen we preferred employer zijn voor ondernemende mensen in de logistiek. We willen dat mensen graag bij XPO Logistics komen werken, en daarna ook graag bij ons willen blijven en zichzelf verder ontwikkelen. Tot nu toe slagen we daar goed in. Maar dat betekent wel dat je voortdurend moet investeren in je mensen, ze moet uitdagen, ze de gelegenheid moet geven hun talenten te ontdekken; kortom: het werk aantrekkelijk blijven maken. De krapte op de arbeidsmarkt zal naar mijn mening blijven aanhouden en met de toenemende vergrijzing en het afnemen van het aanbod van arbeidspotentieel uit de voormalige Oost-Europese landen is het essentieel dat je het werk naar een hoger niveau tilt. Daar sluit de innovatie en de automatisering naadloos op aan.” Kunt u dat nader toelichten? “In Nederland is XPO Logistics momenteel een enorme kwaliteitsslag aan het maken. Door sterk projectmatig te werken bereik je een synergie van ideeën en oplossingen met je mensen. Een geavanceerde IT is daarbij de backbone. Robotisering, automatisering, business intelligence aplication. Voorbeelden zijn de diverse state-of-the-art sorteer­ systemen die we nu al operationeel hebben, speciale kranenmagazijnen en geavanceerde IT-portals waar leveranciers en klanten data delen met zowel elkaar als met XPO Logistics. Dat maakt dat je efficiency blijft toenemen.”

3

insights

XPO Logistics is a fast growing company. The company has doubled in size over the past four years. The underlying ambition is to be market leader in the Netherlands in contract logistics, accor­ ding to Mauro Ungheretti, Managing Director of XPO Logistics for the Nether­ lands, Belgium, and Germany.

That’s a very ambitious vision. How would you like to do that? “In the logistics business, you have to be able to switch gears quickly and be ready for tomorrow’s developments now. That is why we put a lot of effort into innovation. We want to be at the forefront of this, and we want to stay there. Only then can you make a difference. We also want to be a preferred employer for enterprising people in logistics. We want people to come and work at XPO Logistics, and then to want to stay with us and develop themselves further. So far, we’re succeeding quite well. But that does mean that you must constantly invest in your people, challenge them, give them the opportunity to discover their talents; in short, keep making the work attractive. In my opinion, the scarcity on the labour market will persist and with the increasing ageing of the population and the shrinking supply of labour potential from the former Eastern European countries, it is essential to raise the level of employment even higher. This is where innovation and automation fit in seamlessly.” Can you elaborate on that? “XPO Logistics is currently taking an enormous quality leap in the Netherlands. By working with an intensely project-based focus, you can achieve a synergy of ideas and find solutions with your people. Advanced IT is the backbone here. Robotics, automation, business intelligence applications. Some examples include the various state-of-the-art sorting systems we


Ontwikkeling staat niet stil; u denkt nu al na over de stappen die u morgen kunt zetten. Kunt u voorbeelden geven? “We maken gebruik van de ontwikkelde kennis en ervaringen van XPO Logistics in de Verenigde Staten en in andere Europese landen. Denk daarbij aan geavanceerde kleine robots die flexibel inzetbaar zijn in diverse warehouse­ processen. Een bijkomend voordeel is dat robots schaalbaar zijn. Je kunt dus op flexibele wijze je robots inzetten, zowel bij pieken als bij dalen. Je moet je organisatie agile houden. Daardoor maak je je organisatie enorm slagvaardig.” Welke uitdagingen verwacht u tegen te komen? “Naarmate je organisatie groeit, neemt ook de complexiteit van je operaties en van je IT-systemen toe. Dat vraagt om steeds hoogwaardigere expertises van mensen die daarmee kunnen werken. Tegelijkertijd is dat de uitdaging die we hebben, én de aantrekkelijkheid die we ermee creëren. XPO Logistics wordt niet alleen een steeds aantrekkelijker werkgever voor ambitieuze, hoogopgeleide mensen, maar ook voor opdrachtgevers en voor partners. We merken dat we opdrachtgevers aantrekken die dit level of excellence aantrekkelijk vinden. Het is in feite een hefboomeffect dat je in werking zet als je deze visie volgt.”

Wat is uw ambitie voor de komende vijf jaar? “Ik verwacht te blijven groeien. We blijven zoeken naar groeimogelijkheden - en de ontwikkelingen binnen supply chain logistics zijn wat dat betreft eindeloos. We zullen er alles aan doen om daarbij voorop te blijven lopen. Onze bedrijfsslogan is niet voor niets ‘Let’s move the world forward’ - en dat is waarvoor we ons dagelijks inzetten om doorslaggevende supply chain oplossingen te leveren voor de meest succesvolle bedrijven in de wereld. We hebben een can-do mentaliteit. Met zo’n ambitie kun je enorm grote stappen maken.”

insights

4


additional advantage is that robots are scalable. So you can use your robots in a flexible way, both during peak periods and in the off-season. You have to keep your organisation agile. It makes your organisation tremendously effective.”

Bram Blondé & Mauro Ungheretti

already have in operation, special crane warehouses, and advanced IT portals where suppliers and customers share data with each other as well as with XPO Logistics. That’s what keeps your efficiency up.” Development doesn’t stand still; you are already thinking about the steps you can take tomorrow. Can you give us some examples? “We use the knowledge and experience XPO Logistics has developed in the United States and other European countries. This includes things like the advanced small robots that can be flexibly deployed in various warehouse processes. An

5

insights

What challenges do you expect to face? “As your organisation grows, so does the complexity of your operations and your IT systems. This requires increasingly higher quality expertise from people who can work with it. At the same time, this is the challenge we have and the attractiveness we create with it. XPO Logistics is not only becoming an increasingly attractive employer for ambitious, highly educated people, but also for clients and partners. We’ve noticed that we attract clients who are drawn to this level of excellence. In fact, it’s a leverage effect that you trigger if you follow this vision.” What is your ambition for the next five years? “I expect to keep growing. We continue to look for opportunities for growth - and the developments within supply chain logistics are endless in that respect. And we will do everything we can to stay ahead. There’s a reason our corporate slogan is ‘Let’s move the world forward’ - and that’s what we do every day to deliver decisive supply chain solutions for the world’s most successful companies. We have a ‘can do’ mentality. You can move mountains with ambition like that.”


Hindernissen bij digitalisering in de supply chain Brancheontwikkelingen binnen logistiek en supply chain management worden gemonitord door Buck Consultants International (BCI). Zij voeren hiertoe jaarlijks onderzoeken uit onder enkele duizenden logistieke bedrijven wereldwijd.

Eén van de opvallende uitkomsten uit de eind 2019 uitgevoerde survey is een toename in gerichte investeringen in digitalisering in de supply chain. Bedrijven investeren in digitalisering in de supply chain met als doel meer inzicht te verkrijgen om op basis van feitelijke (online) informatie besluiten te kunnen in nemen in de dagelijkse operatie alsook op strategisch/tactisch niveau. Hierdoor kunnen serviceniveaus verbeteren en kosten worden gereduceerd. Het onderzoek wijst uit dat veel bedrijven (voorzichtig) experimenteren met nieuwe technologieën waarbij de focus vooral ligt op ‘big data’ en geavanceerde analyse technologieën. Er spelen echter wel wezenlijke hindernissen bij de implementatie van digitalisering, waarschuwt Carlo Peters, Principal Consultant bij BCI. Hieronder gaat hij op enkele onderdelen van het onderzoek in. “Succesvolle implementering valt of staat met de visie van de CEO”, begint Peters. “Als die een heldere visie heeft op technologie en de inbedding ervan kan begeleiden in de bedrijfscultuur sta je sterk. Ik zie bedrijven die ook bewust jonge mensen in het management opnemen, millennials die op een echt andere manier tegen ontwikkelingen aankijken. Mensen die disruptie als kans zien, in plaats van als bedreiging. Hiermee hangt de bedrijfscultuur nauw samen. Is die behoudend dan heb Carlo Peters

insights

6


Obstacles to digitisation in the supply chain Buck Consultants International (BCI) monitors sector developments within logistics and supply chain management. To this end, they conduct annual surveys among several thousand logistics companies worldwide.

guide its embedding in the corporate culture, you’re in a strong position. I see companies that also consciously include young people in management, millennials who look at developments in a really different way. People who see disruption as an opportunity rather than a threat. The corporate culture is closely related to this. If it’s conservative, you’ve got a problem. If it’s open to change, you’ve got a chance. But that does mean something about the style of management because the entire organisation must be able to adopt the other way of thinking.”

One of the striking results of the survey conducted at the end of 2019 was an increase in targeted investments in digitisation in the supply chain. Companies are investing in digitisation in the supply chain with the aim of gaining more insight to be able to make decisions on the basis of factual (online) information in daily operations as well as on a strategic/ tactical level, which can improve service levels and reduce costs. Research shows that many companies are (cautiously) experimenting with new technologies with a focus on ‘big data’ and advanced analysis technologies. “However, there are significant obstacles to the implementation of digitisation,” warns Carlo Peters, Principal Consultant at BCI. He discusses parts of the research below.

“An unmistakeable linchpin in digitisation is (big) data and being able to deal with it in the right way,” Peters continues. “Some obstacles could be that different systems are running because different companies - each with their own systems - have been incorporated through takeovers, and therefore cannot be fully linked. That’s what you need to invest in.” Another possible obstacle is the traditionally driven business case. Peters adds, “The so-called ‘proven ROI’ can be an obstacle. A business case is no longer as predictable as it used to be and it certainly doesn’t last as long as we’re used to. Companies that are agile can switch quickly if an initiated course does not yield a good return, so they also stand a better chance. In other words: pilot, test, fail, learn, and scale fast.”

“Successful implementation depends on the CEO’s vision,” Peters begins. “If the CEO has a clear vision of technology and can

7

insights


je een probleem. Staat die open voor verandering dan maak je kans. Maar dat betekent wel iets over de stijl van leidinggeven, want de gehele organisatie moet het andere denken kunnen overnemen.”

Buck Consultants International (BCI) researches, advises, implements, and carries out project management in economics, space, infrastructure, real estate, location choices, freight transport, and logistics chains. This involves strategic-conceptual projects and operational advice. BCI carries out assignments at local, regional, national, and international levels. Its clients also include numerous internationally operating companies and organisations from all over Europe, the United States,

Een onmiskenbare spil in digitalisering is and Asia. (big) data en het er op de juiste manier mee kunnen omgaan, gaat Peters verder. “Hindernissen kunnen hierbij zijn dat er verschillende systemen draaien doordat er verschillende bedrijven met elk eigen systemen door overnames zijn ingelijfd, en daarom niet volledig gekoppeld kunnen worden. Daar moet je dus ook op investeren.” Voorts is de traditioneel ingegeven businesscase een mogelijke hindernis. Peters: “De zogenaamde ‘proven ROI’ kan een hindernis opwerpen. Een businesscase is niet meer zo voorspelbaar als vroeger en is zeker niet zo’n lang leven beschoren als we dat vroeger gewend waren. Bedrijven die agile zijn, snel kunnen switchen als een ingezette koers niet goed rendeert, die maken ook meer kans. Ofwel: pilot, test, fail, learn and scale fast.”

“The conviction of the large, established organisations that their track record and market position are inviolable can also be an obstacle for them,” says Peters. “I see that companies like that don’t always take the disruptive developments seriously enough. Take Uber Freight, for example. It’s a remarkably disruptive development. Embrace that, rather than characterising it as fooling around.” He points to a still rather conservative degree of digitisation from the research. “Most of the old-school technologies currently implemented are EDI, WMS, E-Procurement, and TMS. Cobots, AI, drones, and serious gaming score quite low on the list from the study,” reveals Peters. “Although you’d probably expect future developments from that.”

De overtuiging van de grote, gevestigde organisaties dat zij met hun trackrecord en marktpositie onaantastbaar zijn kan voor hen ook een hindernis betekenen, stelt Peters. “Ik zie dat dat soort bedrijven de disruptieve ontwikkelingen niet altijd serieus (genoeg) neemt. Neem Uber Freight. Een opmerkelijke disruptieve ontwikkeling. Omarm dat, in plaats van dat te kenschetsen als spielerei.” Hij wijst op een nog tamelijk behoudende mate van digitalisering uit het onderzoek. “De meeste old-schooltechnologieën die momenteel geïmplementeerd zijn, zijn vooral EDI, WMS, E-Procurement en TMS. Cobots, AI, drones en serious gaming scoren echter maar magertjes op de lijst uit het onderzoek”, toont Peters. “Terwijl je daarvan juist wel de toekomstige ontwikkelingen zou mogen verwachten.”

“The choice of certain digital technologies also differs substantially from the desired applications,” he further reveals. “Cost reduction requires a different digital technology than required for increasing your service level, just like increasing sales requires different digital technologies than those needed for increasing sustainability. This can work as an obstacle if you don’t adjust your digital strategy accordingly.”

Het kiezen van bepaalde digitale technologieën verschilt ook wezenlijk met de gewenste toepassingen, laat hij voorts zien. “Kostenreductie vergt een andere digitale technologie dan het verhogen van je servicelevel, evenals het verhogen van de omzet andere digitale technologieën vergt dan het verhogen van de duurzaamheid. Het kan als hindernis werken als je je digitale strategie daar niet op aanpast.”

Earlier this year, BCI organised a webinar to communicate with its relations about the results of the research. Information from the webinar can be requested from www.bciglobal.com.

Eerder dit jaar organiseerde BCI een webinar om met haar relaties over de resultaten van het onderzoek te communiceren. Informatie uit het webinar is op te vragen via: www.bciglobal.com.

Buck Consultants International (BCI) onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens. Daarbij gaat het om strategisch-conceptuele projecten en operationele adviezen. BCI voert opdrachten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau uit. Tot haar opdrachtgevers behoren ook tal van internationaal opererende bedrijven en organisaties uit heel Europa, de Verenigde staten en Azië.

insights

8


Tessuto International

Al meer dan 25 jaar betrouwbaar innoverend partner Tessuto International BV is een toonaangevende producent van bedrijfskleding op het gebied van werkzaamheden in een (extreem) koude omgeving. Het assortiment omvat bescherming van top tot teen. Het familiebedrijf produceert de kleding vanuit haar eigen atelier te Kaatsheuvel, terwijl zelf ontwikkelde handschoenen, schoenen en laarzen onder eigen label elders in Europa worden gemaakt.

Met zekere trots praat Mariëtta van der Linde, eigenaar van Tessuto, over het onderscheidend vermogen van haar onderneming. “Doordat wij de kleding in ons eigen atelier produceren kunnen wij alles naar de wensen van de klant maken, zowel met kleuren als met design”, aldus Van der Linde. Met de klanten van Tessuto bestaan vaak jarenlange relaties. “Neem XPO Logistics, wij doen al ruim twintig jaar zaken. Voor XPO Logistics laten we stoffen in specifieke kleuren fabriceren met de gewenste isolatiewaarde, die wij vervolgens custom-made confectioneren”, aldus Van der Linde. Sterke internationale speler tot buiten Europese grenzen Tessuto is marktleider in diverse Europese landen, mede door een sterk netwerk binnen Europa. In veel landen heeft zij exclusieve vertegenwoordigers. Inmiddels breidt zij haar netwerk uit door eigen medewerkers lokaal aan te stellen, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. “Daarnaast leveren wij aan diverse klanten in het Midden Oosten, Zuid-Amerika en Noord- Afrika” stelt Van der Linde. “Wij kiezen al lange tijd bewust voor duurzaamheid” Tessuto heeft ruim tien jaar geleden bewust besloten de milieubelasting en het grondstoffen energiegebruik in haar productieproces aan te pakken. “Wij laten onze isolerende stoffen onder strikt ‘recept’ produceren. Alles wat uit ons atelier komt is EN342 gecertificeerd en voldoet aan de hoogste voelbare en wettelijke kwaliteitseisen van de Europese Unie”, vertelt Van der Linde. “Het polyester dat wij gebruiken voor onze isolatie is voor meer dan 80% gemaakt van gebruikte petflessen”.

Mariëtta van der Linde

armen, de ander wat bredere heupen. Zonder extra kosten leveren wij het maatwerk dat gevraagd wordt. Dat wij deze kwaliteit en flexibiliteit leveren tegen ongeëvenaarde prijzen lukt enkel door ook echt de productie in eigen hand te houden”.

Service met een Hoofdletter! “Voor ons is het optimaal bedienen van onze klanten het meest belangrijke wat er is”, vervolgt Van der Linde. “Al onze mensen zijn getraind in het luisteren naar de klantwensen, het doorvragen om het juiste advies te kunnen geven. Het is voor ons heel normaal om op locatie van de klant alle medewerkers op te meten. Geen mens is hetzelfde: de één heeft wat langere

Meer informatie: www.tessuto.nl

9

insights


Bram BlondĂŠ

insights

10


XPO Logistics investeert in innovatie om voorop te blijven lopen De explosieve groei van e-commerce heeft de logistieke sector de laatste jaren genoopt zwaar te investeren in innovatie. Bram Blondé, Business Develop­ment Director XPO Logistics voor België, Nederland en Duitsland, schetst de ontwikkelingen.

XPO Logistics invests in innovation to stay ahead “E-commerce heeft de manier waarop we kopen, verkopen en leveren van producten veranderd. Als reactie hierop zal de logistieke sector moeten inspelen op de hogere eisen, zoals leversnelheid, omdat de eindgebruiker steeds snellere levering van goederen verwacht, waar en hoe ze dat willen. Bovendien moeten orders foutloos verwerkt worden om het behoud van de consument te garanderen. Tot slot is de ‘winkelervaring’ van cruciaal belang: de ervaring als je iets besteld hebt. Je wilt verrast zijn, en snel. Dat vraagt veel van de logistieke keten en vraagt om innovatieve kracht.” Hoe geeft XPO Logistics innovatie vorm? “Investeren in innovatie is volgens ons een voorwaarde om voorop te blijven lopen. Wij hebben alleen al in 2019 €550 miljoen geïnvesteerd in innovatie. We doen dat met diverse partners, maar ook door het recente samenwerkingsverband met het toonaangevende Amerikaanse MIT Industry Liason Program, het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Samen ontwikkelen we innovatieve technologische oplossingen.

11

insights

The explosive growth of e-commerce in recent years has forced the logistics sector to invest heavily in innovation. Bram Blondé, Business Development Director XPO Logistics for Belgium, the Netherlands and Germany, outlines the developments. “E-commerce has changed the way we buy, sell, and deliver products. In response, the logistics sector will have to respond to higher demands, such as delivery speed because the end user expects ever faster delivery of goods, where and how they want it. In addition, orders must be processed flawlessly to ensure consumer retention. Finally, the ‘shopping experience’, i.e. the experience you have when ordered something, is crucial. You want to be surprised, and fast. That demands a lot from the logistics chain and requires innovative strength.” How does XPO Logistics innovate? “We believe that investing in innovation is a prerequisite for staying ahead. We have invested €550 million in innovation in


2019 alone. We do this with various partners, but also through our recent partnership with a leading American college, the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge and its Industrial Liaison Program. Together, we develop innovative technological solutions. Not only major investments, but increasingly flexible and modular innovations so that we can continue to strive for continuous improvement, according to the Kaizen principle. We use an innovation radar to follow all relevant innovations and select those that are now best applicable.”

Niet alleen grote investeringen, maar meer en meer flexibele en modulaire innovaties zodat we ons streven naar continuous improvement, volgens het Kaizen-principe, kunnen blijven realiseren. Met een innovatieradar volgen we alle relevante innovaties en selecteren we díe innovaties die nu het beste toepasbaar zijn.” Wat betekent dat voor de mensen bij XPO Logistics? “Naast de financiële investeringen, werken we ook bottom-up aan een innovatiecultuur. Op elke vestiging hebben we Lean managers die bezig zijn met innovatie. Een contactpersoon voor ideeën, iemand die slimme ideeën en mensen koppelt en zo innovatie opent, transparant maakt en door het verbinden de innovatie de juiste synergie meegeeft. We bieden onze mensen ook gelegenheid tot groei hierin. Hiervoor gebruiken we verschillende interne communicatie tools zoals zoals Workplace enTeam Talks en investeren we in training. We hebben elk jaar een graduate program waarin honderd mensen deelnemen. Universitair opgeleide, ondernemende mensen die we de kans geven zich gedurende twee jaar in diverse groeifuncties te ontwikkelen.” Als we innovatie bij XPO Logistics beschouwen, hoe kunt u die dan onderverdelen? “Wij onderscheiden vier categorieën innovatie in onze industrie. Ten eerste zijn er de geavanceerde warehousingtechnieken zoals robotisering, automatische sorteertechnieken of augmented reality. Ten tweede zijn er de autonome voertuigen: de cobots, autonome voertuigen of goods2person-oplossingen. Volgens het goods2person-principe brengen die de goederen in een kortere tijd naar de orderpicker dan dat hij ze zelf pickt. Ten derde zijn er de informatiegedragen innovaties: denk aan big data, machine learning en voorspellende analyses. En tot slot onderscheiden we de transporttechnologie: de elektrificering van (autonome) voertuigen.”

insights

12

What does that mean for the people at XPO Logistics? “In addition to the financial investments, we are also working bottom-up on a culture of innovation. We have Lean managers at each location who are engaged in innovation. A contact person for ideas, someone who connects smart ideas and people, and thus opens innovation, makes it transparent, and by connecting it, gives the innovation the right synergy. We also offer our people the opportunity to grow in this area. We use various internal communication tools for this, such as Workplace and Team Talks, and invest in training. We have a graduate programme in which a hundred people participate annually. University-educated, enterprising people whom we give the opportunity to develop in various growth functions over a period of two years.” If we consider innovation at XPO Logistics, how can you divide it up? “We distinguish between four categories of innovation in our industry. Firstly, there are the advanced warehousing techniques such as robotisation, automatic sorting techniques, or augmented reality. Secondly, there are the autonomous vehicles: the cobots, autonomous vehicles, or goods2person solutions. According to the goods2person principle, goods are brought to the order picker in a shorter time than they pick can pick the orders themselves. Thirdly, there are the information-based innovations, like big data, machine learning, and predictive analysis. And last, but not least, is transport technology: the electrification of (autonomous) vehicles.”


DS 80 Verpakkingsmaterialen

Terugdringen verpakkingsmateriaal als missie Er wordt vaak onnodig veel lucht verplaatst doordat er te grote verpakkingen worden gebruikt door logistieke dienstverleners. Terwijl daar veel aan te verbeteren is. Het Veenendaalse bedrijf DS 80 Verpakkingsmaterialen heeft zich gespecialiseerd in tailormade verpakkingen en levert zelfs speciale verpakkingsmachines die voor te leveren producten precies passende verpakkingen maakt.

Innovatie Van den Oever merkt dat zijn klanten graag meegaan in het terugdringen van verpakkingsmateriaal. “Ze staan open voor innovatieve oplossingen. Wij werken daarvoor met een paar producenten van verpakkingsmachines samen. Momenteel zijn wij bijvoorbeeld met XPO Logistics bezig een verpakkingsmachine bij hen te plaatsen zodat ze nog meer kunnen besparen op grondstoffen en de vrachtwagens efficiënter kunnen laden.”

“Laatst verscheen er weer een onderzoek dat uitwees dat 40% van de inhoud van een bestelbus bestaat uit de producten, en de rest uit te grote verpakkingen en opvulmateriaal, vertelt Gijs van den Oever, directeur bij DS 80 Verpakkingsmaterialen. “Je kunt met slimme oplossingen enorm besparen op verpakkingsmaterialen, op efficiency, op vervoer, en dus op CO2-uitstoot.”

Groei DS 80 Verpakkingsmaterialen bestaat dit jaar toevalligerwijs ook 40 jaar. Van den Oever: “Het is in 1980 opgericht door de heren Dekker en Schaap, vandaar de naamgeving DS 80, en is sindsdien gestaag gegroeid. Vanaf 2011 is de groei sneller gegaan omdat we ons toen vooral hebben gericht op e-commerce, webshops en grote logistieke dienstverleners. De omzet is sindsdien meer dan verdubbeld.”

“We hebben de aarde in bruikleen, en onze missie is om die zo goed mogelijk door te kunnen geven aan onze kinderen”

Groene lijn De groene lijn die het bedrijf nu aan het opzetten is, vormt het boegbeeld van de visie om minder verpakkingsmaterialen te hoeven gebruiken en de footprint te kunnen reduceren. Van den Oever: “Denk daarbij aan ‘groene’ etiketten en opvulmaterialen die de milieubelasting flink terugdringen. We hebben de aarde in bruikleen, en onze missie is om die zo goed mogelijk door te kunnen geven aan onze kinderen. Dat is een belangrijke drijfveer voor onze missie.”

One-stop shopping DS 80 Verpakkingsmaterialen werkt al meer dan twintig jaar met XPO Logistics samen, vertelt Van den Oever. “Eerst was dat via Menlo Worldwide Logistics, dat later door XPO Logistics is overgenomen. We werken voor hen met een one-stop shopping concept, waardoor zij vanuit onze voorraad heel snel kunnen bestellen voor hun klanten. Dat scheelt hen opslag en voorfinanciering, ofwel: wij leveren ruimte- en rentewinst.”

Meer informatie: www.ds80.nl

13

insights


www.stow.nl Onze magazijnoplossingen: • Palletstellingen • Inrijstellingen

• Hoogbouwlegbordstellingen

• Mobiele stellingen

• Carton live storage

• Doorrolstellingen

• Miniload single-store

• Hoogbouwstellingen

• Miniload multi-store

• Stow Atlas Pallet Shuttle

• Draagarmstellingen

• Stow Silo

• Mezza-Stow -

• Grootvakstellingen

systeemvloeren

• Legbordstellingen

• Stow Inspectie

• Legbordstellingen

• Klantenservice

met tussenvloeren

Stow Nederland bv • Minervum 7208b, 4817 ZJ Breda, Nederland • T +31 76 57 98 181• info.stow.nl@stow-group.com


Met zeven teams werken tussen de 50 en de 75 installateurs van Hoppenbrouwers Techniek continu en intensief samen met de mensen van XPO Logistics. De Bredase vestigingsleider Wesley Bleijenberg: “Denk aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie en het onderhoud van beveili­ gingsinstallaties, de toegang van dockdeuren, toegangscontrolesystemen, beveiligingscamera’s, maar ook luchtbehandeling en aircosystemen en inbraakdetectie, om er een paar te noemen.”

Landelijke dekking Hoppenbrouwers Techniek is in 1918 opgericht en vierde in 2018 het 100-jarig bestaan, waarbij ook de titel Koninklijk werd verkregen. Met bijna 1200 medewerkers is het Brabantse bedrijf met haar elf vestigingen nu ook de noordelijke helft van Nederland aan het ‘veroveren’, vertelt Bleijenberg. “Een landelijke dekking is op termijn onze ambitie.”

Nauwe samenwerking vergroot slagkracht

Ontwikkelen Hoppenbrouwers Techniek heeft sinds kort in Nijmegen en Utrecht al nieuwe vestigingen, en in 2020 gaat Barendrecht open. Bleijenberg: “Daarbij geldt steeds dat we op een natuurlijke manier willen groeien. We geven mensen alle kansen om zich te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. Want we geloven heilig dat gelukkige mensen beter werk leveren.” Daarbij zet bet bedrijf de ‘oude rotten’ in om de ‘jonge honden’ te begeleiden in hun groei. Bleijenberg: “Juist dat samenspel van ervaren mensen en leergierige mensen maakt dat iedereen lekker in zijn vel zit bij ons.”

De samenwerking ontstond vijf jaar geleden in Tilburg, toen Hoppenbrouwers Techniek de vestiging van XPO Logistics daar onder handen kreeg. Inmiddels werkt Hoppenbrouwers Techniek al voor negen vestigingen van XPO Logistics. “We hebben elkaar snel gevonden. De samenwerking is hecht, daardoor kunnen we bij elk project steeds goede vorderingen maken”, aldus Bleijenberg.

Imago Met eigen opleidingen stimuleert Hoppenbrouwers Techniek de verdere ontwikkeling van jonge mensen en slaat daarmee tegelijkertijd de brug tussen de scholen en de arbeidsmarkt. Bleijenberg: “Nog niet zo lang geleden had de installatiebranche een niet zo optimaal imago onder jonge mensen. Door het aanbieden van opleidingen en toekomstkansen - bij ons kan je je echt helemaal opwerken als je de juiste ambitie en competenties hebt - hebben we dat tij gekeerd. Mensen willen graag bij ons werken, merken we.”

Duurzaamheid Hoppenbrouwers Techniek heeft de toekomst en innovatie sterk in het vizier. Met name e-commerce en duurzaamheid staan hoog in het vaandel van het bedrijf. “We merken dat onze klanten daar flinke groei door kunnen realiseren. Daarom zetten wij als toeleverancier en samenwerkingspartner daar ook sterk op in”, aldus Bleijenberg.

Meer informatie: www.hoppenbrouwerstechniek.nl

15

insights


Ketensamenwerking: veel gedoe of strategische kans? Met ketensamenwerking is iets vreemds aan de hand: er zijn vele voordelen (sneller, beter, goedkoper, innovatiever, duurzamer, leuker en dat allemaal tege­ lijkertijd) en niemand is tegen, maar toch gebeurt het maar mondjesmaat. We vroegen Jack van der Veen, hoogleraar evofenedex leerstoel Supply Chain Manage­ ment aan Nyenrode Business Universiteit, naar de reden.

Uit de Nationale Supply Chain Monitor blijkt dat ketensamenwerking in Nederland een 2,8 op een vijfpuntsschaal scoort. Hoe ziet u dat? “Ik zie daarin dat we wel professioneel zijn, maar dat er tegelijkertijd ook veel ruimte is voor verbetering. Nu kan je uiteraard zeggen dat ketensamenwerking geen doel is maar een middel, en dat er in de dagelijkse bedrijfsvoering nog veel meer te doen is dan het implementeren van ketensamenwerking. En dat klopt natuurlijk. Maar daar tegenover staat dat in het huidige tijdsgewricht ketensamenwerking steeds meer een ‘need-tohave’ in plaats van een ‘nice-to-have’ wordt.” Kunt u dat toelichten? “Bij de toenemende volatiliteit, onzekerheid en complexiteit wordt snel en flexibel reageren op de steeds wijzigende omstandigheden essentieel. En dat kan je niet als bedrijf alleen, dat zal je samen met de ketenpartners moeten organiseren. Ook sociale en ecologische duurzaamheid vraagt de inzet van de gezamenlijke keten. En hetzelfde geldt als je wilt profiteren van de nieuwe informatietechnologie en digitalisering.” Ik proef een andere belemmering, klopt dat? “Vaak wordt ketensamenwerking met de mond beleden maar blijkt het in de praktijk toch te veel gedoe. Dat komt niet omdat ketensamenwerking op zich zo moeilijk is, maar omdat het niet past bij onze lang ingesleten gewoontes. In essentie zijn er voor ketensamenwerking drie belangrijke aandachtspunten: een proces-infrastructuur, strategie en mindset & gedrag.” Er zijn de laatste jaren toch veel successen geboekt? “Dat klopt, maar daar gaat het over het verbinden van interne en externe processen, denk aan S&OP, EDI en VMI. Toch staan we nog maar aan het begin. Nog steeds werken verreweg de meeste organisaties in silo’s en wordt informatie tussen ketenpartners niet volop gedeeld. Contracten tussen partijen zijn vaak relatief kort en aanbestedingen zijn aan de orde van de dag.” Wat is hierbij een misvatting? “Helaas blijkt logistiek & supply chain vaak een zeer operationele aangelegenheid. Niet onlogisch, immers de producten moeten elke dag weer op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Maar ketensamenwerking is strategisch van aard; het gaat over de lange termijn en zet klantwaarde centraal. Het gaat niet over

insights

16

Jack van der Veen

prijsonderhandelingen en SLA’s, maar de kernvraag aan de ketenpartners zou moeten zijn: hoe ga jij bijdragen aan onze strategische doelstellingen? En hoe kan ik bijdragen aan jouw strategische doelstellingen?” Zijn er nog andere drempels op dit gebied? “Naar mijn mening is de grootste drempel naar ketensamenwerking de factor mens. Onze eigen mindset en gedrag. Het gaat dan over wederzijds vertrouwen, over leiderschap, over een samenwerkingscultuur waarbij je investeert in de relaties en over de durf om te innoveren. Wie het in de toekomst anders wil doen zal allereerst afscheid moeten nemen van de huidige gewoontes en werkwijzen. Dat is voorwaar niet makkelijk, maar het biedt wel geweldige kansen.”


Something strange is going on with chain cooperation: there are many advantages (faster, better, cheaper, more innovative, more sustainable, more fun, and all that at the same time) and no one is against it, but it still only occurs occasionally. We asked Jack van der Veen, professor of evofenedex chair Supply Chain Manage­ ment at Nyenrode Business University, about the reason.

Chain collaboration: a lot of hassle or a strategic opportunity? can’t do that on your own as a company; you’ll have to organise that together with the chain partners. Social and ecological sustainability also requires the commitment of the joint chain. And the same goes if you want to take advantage of new information technology and digitisation.” I’m sensing another obstacle; am I right? “Chain cooperation is often verbally promised, but it turns out to be too much hassle in practice. This is not because chain cooperation in itself is so difficult, but because it does not fit in with our longestablished habits. In essence, there are three important points of attention for chain cooperation: a process infrastructure, a strategy, and the mindset and behaviour.”

The National Supply Chain Monitor shows that chain cooperation in the Netherlands scores a 2.8 on a five-point scale. How do you perceive that? “I see that we are professional, but at the same time there is a lot of room for improvement. Now, of course, you can say that chain cooperation is not an end but a means, and that there is much more to be done in day-to-day operations than implementing chain cooperation. And that’s right, of course. But on the other hand, in the current era, chain cooperation is increasingly becoming a ‘need to have’ rather than a ‘nice to have’.” Can you explain that? “In the face of increasing volatility, uncertainty, and complexity, responding quickly and flexibly to ever-changing circumstances becomes essential. And you

Surely there have been many successes in recent years? “That’s true, but that’s about connecting internal and external processes, things like S&OP, EDI, and VMI. And yet, we’re just finding our feet. The vast majority of organisations still work in silos and information is not fully shared between chain partners. Contracts between parties are often relatively short and tenders are the order of the day.” What’s a misunderstanding here? “Unfortunately, logistics & supply chain often turn out to be a very operational matter. It’s only logical because the products have to be in the right place at the right time every day. But chain cooperation is strategic in nature; it is about the long term and focuses on customer value. It’s not about price negotiations and SLAs, but the key question to the chain partners should be: how are you going to contribute to our strategic objectives? And how can I contribute to your strategic objectives?” Are there any other barriers in this area? “In my opinion, the biggest barrier to chain cooperation is the human factor. Our own mindset and behaviour. It’s about mutual trust, about leadership, about a collaborative culture in which you invest in relationships and about the courage to innovate. Anyone who wants to do things differently in the future will first have to say goodbye to current habits and practices. That’s certainly not easy, but it does offer great opportunities.”

17

insights


FOR RENT Warehouses in and near the port of Antwerp from 5.000 m² - 50.000 m² T. +32 (0)3.201.94.14 T. +32 (0)3.229.19.00 www.vanwellengroup.be

Eenvoudige en slimme logistieke oplossingen Uw partner in warehouse oplossingen www.motraclinde.nl/warehouse | 088-737 78 00


ICS Groep in Eindhoven biedt opdrachtgevers een (geïntegreerd) facilitair concept, dat de basis vormt voor een gezonde leef- en werkomgeving. Dat gaat verder dan schoonmaak, benadrukt directeur Haico Klerks van ICS-dochters Armo Multi Cleaning B.V. (AMC) en Bij Yan Bedrijfscatering B.V. Als voorbeeld verwijst hij naar de samenwerking met XPO Logistics, dat schoonmaakdiensten en bedrijfscatering afneemt.

Het facilitaire concept van ICS Groep

Altijd op zoek naar verbetering Haico Klerks & Jan van den Ham

Duurzame samenwerking en voortdurend zoeken naar verdere verbetering. Het zijn centrale elementen in onze aanpak, zegt Klerks. “We zien het als onze missie om mét onze partners en opdrachtgevers een fantastische plek te creëren om te werken en te leven. Al onze diensten dragen hieraan bij door samenwerking in de gehele facilitaire keten, van werkvloer tot op strategisch niveau. Zo kunnen we de klant maximaal van dienst zijn.” Full-service samenwerkingspartner Facility manager Jan van den Ham van XPO Logistics kan dat beamen. XPO Logistics maakt al sinds jaar en dag gebruik van de schoonmaakdiensten van AMC en de bedrijfscatering van ‘Bij Yan’, beide opererend onder de vlag van ICS Groep. “Zowel in de schoonmaak als in de bedrijfscatering beschikken we over een full-service, flexibele samenwerkingspartner, die - ook buitengewoon belangrijk - in staat is maatwerk te leveren. Van schone ruimten en werkplekken tot een lunch voor 400 personen en culinaire hoogstandjes voor een select gezelschap.”

in. We maken het werk afwisselend, bijvoorbeeld door schoonmaakmedewerkers ook in de keukens te stationeren. Zo leren ze al onze concepten kennen - en dat bevordert de kwaliteit van onze dienstverlening.” Win-win noemt hij het, met als eindresultaat een optimale gebouwbeleving. “Want dat is waarnaar we - in samenwerking - altijd op zoek zijn. We kijken samen met onze klanten naar mogelijkheden voor verbetering, naar creatieve concepten en naar slimme logistiek. Door die voortdurende focus zijn we een organisatie die veel in beweging is en als gevolg daarvan veel innoveert. Het is co-creatie, met als doel strategische meerwaarde voor de klant te realiseren”, aldus Klerks. Stimuleren Tegelijkertijd investeert ICS Groep volop in de eigen organisatie, zegt hij. “We zijn een écht familiebedrijf, dat iedereen stimuleert het beste uit zichzelf te halen. We zijn proactief, ondernemend en adviseren gevraagd en ongevraagd. We stimuleren creativiteit en eigenaarschap en daarom is elk idee welkom, ongeacht iemands positie in de organisatie. Vernieuwing en verbetering zit in ons DNA. Daar plukt de opdrachtgever de vruchten van.” Meer informatie: www.icsgroep.nl

Synergie Daarbij zoeken de ICS-dochters voortdurend naar synergie, zegt Klerks. “Doordat we kunnen terugvallen op een grote organisatie, kunnen we op alle onderdelen flexibel op- en afschalen. Daarnaast zetten we onze mensen breed

19

insights


Joeri Oltenfreiter

insights

20


Van jobstudent tot internationaal project & innovatiemanager From working student to international project & innovation manager

21 jaar geleden meldde Joeri Oltenfreiter, toen student elektro­ mechanica, zich aan bij Christian Salvesen, een van de voor­ gangers van XPO Logistics in Zellik, vlakbij Brussel. Momenteel is hij als project- en innovatiemanager verant­ woordelijk voor de opvolging van projecten, klantentenders, implementaties en innovaties bij XPO Logistics in België en Nederland.

Twenty-one years ago, Joeri Oltenfreiter, then an electro­ mechanical engineering student, joined Christian Salvesen, one of the predecessors of XPO Logistics in Zellik, near Brussels. He’s currently responsible, as Project and Inno­ vation Manager, for the follow-up of projects, customer tenders, implementations, and innovations at XPO Logistics in Belgium and the Netherlands.

De jonge Joeri stond in zijn eerste baantje elke ochtend om vier uur op om als orderpicker in een ploegensysteem te werken. Hij deed het werk naar tevredenheid en werd na twee jaar gevraagd om de zaterdagploeg als werkstudent mee op te starten.

In his first job, young Joeri got up every morning at four o’clock to work as an order picker in a shift system. He did the work satisfactorily and after two years, he was asked set-up the Saturday team as a working student.

Zo begon zijn loopbaan bij XPO Logistics, vertelt hij. Vervolgens maakte hij elke paar jaar wel een vervolgstap. Zijn inzet en toewijding maakten dat hij steeds weer gevraagd werd voor nieuwe uitdagingen. Daarbij studeerde hij, ook ’s avonds als het moest, want, zoals hij zegt: “Door kennis te vergaren vermeerder je je inzetbaarheid.”

That’s how his career at XPO Logistics started, he says. Then every couple of years, he’d move up the ladder. He was constantly given new challenges because of his commitment and dedication. In addition, he studied, even in the evening if he had to because, as he says, “Acquiring knowledge increases your employability.”

Van jobstudent naar teamleader, naar warehouse manager, tot zijn huidige functie als project- en innovatiemanager. Zo was hij betrokken bij de implementatie van voice picking, een nieuw softwaresysteem, automatiseringprojecten, uitbreidings­ projecten en klantimplementaties op verschillende sites in België en Nederland.

From student to team leader, to warehouse manager, to his current position as project and innovation manager. For example, he was involved in the implementation of voice picking, a new software system, automation projects, expansion projects, and customer implementations at various sites in Belgium and the Netherlands. Continuous improvement is a hot topic and operations should be performed as leanly as possible. Logistics is a great sector to work in. It’s a dynamic environment that’s innovating at an accelerated pace. There are many opportunities to grow, especially at an international company such as XPO Logistics.

Continuous improvement is een hot topic en de operaties moeten zo lean mogelijk uitgevoerd worden. De logistiek is een heel leuke sector om in te werken. Het is een dynamische omgeving dat in een versneld tempo aan het innoveren is. Er zijn heel veel kansen om door te groeien, zeker bij een internationaal bedrijf zoals XPO Logistics. “Het geheim zit hem er volgens mij in dat je je voortdurend aanpast als de omstandigheden wijzigen. Wees flexibel, wees leergierig en pak aan wat je aan kan pakken. Luister naar de mensen, ga en kijk. Probeer jezelf steeds verder te bekwamen: volg studies en opleidingen. Ik ben blij dat het bedrijf me hierin ondersteunt. En tot slot: kijk verder dan vandaag. Ik ben me steeds aan het voorbereiden op volgende jaren waarin we weer nieuwe uitdagingen hebben gepland.”

“The secret, I think, is that you constantly adapt when circumstances change. Be flexible, be eager to learn, and grab what you can handle. Listen to the people, go and watch them. Try to constantly improve your knowledge and skills: take classes and training courses. I’m glad the company supports me in this. And lastly, always keep looking forward to the years ahead because we’ve got new challenges planned for it too.”

21

insights


Hoppenbrouwers feliciteert XPO Wij feliciteren XPO Logistics met hun 40-jarig bestaan. Al vijf jaar werkt Hoppenbrouwers Techniek met meerdere teams continu en intensief samen met de mensen van XPO Logistics. Als totaal technisch dienstverlener verzorgen we onder andere de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, beveiligingsinstallaties en het onderhoud.

Ook benieuwd wat Hoppenbrouwers voor u kan betekenen? Kijk dan op hoppenbrouwers.nl

GOED OVERKOMEN... KWESTIE VAN VERPAKKEN! Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies op het gebied van verpakkingen in de breedste zin van het woord: T +31 (0) 318 53 17 47

www.ds80.nl

• Sneller, beter en verantwoord verpakken • Duidelijke visie op verpakken met ons 4-BOXEN principe • Webshop vol met verpakkingsmateriaal, bestel makkelijk 24/7 online


Anera BV creëert ruimte om te ondernemen De magazijnwereld verandert steeds sneller. Eigendom van magazijnruimtes wordt overgenomen door investeerders en logistieke bedrijven huren steeds meer voor enkele jaren opslagruimte om daar zo efficiënt mogelijk in te kunnen werken

Anera in Klundert, opgericht in 1987, speelt daar slim op in met haar dienstverlening vanaf engineering tot en met (turn-key) oplevering. Anera ontwerpt, fabriceert en monteert snel opleverbare etagevloeren en hangsystemen voor kleding, zoals voor XPO Logistics in Polen in 2017. In 2018 realiseerde Anera in het Tilburgse magazijn een ophangsysteem voor kleding. E-commerce Paul van Rijen, commercieel directeur bij Anera: “Wij focussen ons op de toenemende webshops en ontwikkelingen in de e-commerce waarbij producenten en logistieke dienstverleners snel en steeds efficiënter moeten kunnen werken. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk aspect. Onze oplossingen zijn gefabriceerd van koudgewalst dunwandig staal, waardoor je een minimum aan materiaalgebruik hebt en een maximum aan sterkte. Ook zijn onze systeemvloeren snel te monteren én snel te demonteren, waardoor er nauwelijks tijdverlies optreedt bij een verandering van omstandigheden. We bieden zelfs een terugneemgarantie. Daarmee willen we onze opdrachtgevers tegemoetkomen in hun behoefte aan snel, duurzaam en flexibel te ondernemen, ofwel: we creëren ruimte voor hen om te ondernemen.” Meer informatie: www.anera.eu

Anera BV creates space for business The world of warehousing is changing rapidly. Ownership of warehouse space is being taken over by investors and logistics companies are increasingly renting storage space for a number of years in order to be able to work with it as efficiently as possible. Anera in Klundert, founded in 1987, anticipates to this with its services from engineering to (turn-key) delivery. Anera designs, manufactures and assembles quickly deliverable floors and suspension systems for clothing, such as for XPO Logistics in Poland in 2017. In 2018, Anera realized a hanging system for clothing in the Tilburg warehouse. E-commerce Paul van Rijen, Commercial Director at Anera: “We focus on the increasing number of e-shops and developments in e-commerce where manufacturers and logistics service providers need to be able to work quickly and increasingly efficiently. Sustainability is an important aspect of this. Our solutions are manufactured from cold formed thin-walled steel, giving you a minimum of material use and maximum strength. Our system floors are also quick to assemble and quick to disassemble, so there is hardly any loss of time in the event of a change of circumstances. We even offer a take-back guarantee. By doing so, we want to meet our clients’ need for fast, sustainable and flexible entrepreneurship, in other words: we create space for them to do business.” More information: www.anera.eu

23

insights


Estelle Verleun

Estelle Verleun is Site Manager bij XPO Logistics in Tilburg. Ze stuurt (indirect) 800 mensen aan die op de site werken. Estelle begon drie jaar geleden bij XPO Logistics als warehousemanager ver­ant­ woordelijk voor de retourzendingen en had toen nog acht mensen onder zich. Gedurende de afgelopen jaren heeft ze zich bij XPO Logistics volledig kunnen ontwikkelen tot de allround manager die ze nu is.

Continu in bewe  bij een dynamisch “Een bedrijf als XPO Logistics is continu in beweging”, vertelt Estelle. “Dat was wat me zo aansprak. Ik ben zelf ook altijd in beweging geweest, altijd nieuwe dingen opgezet, altijd processen verbeterd. Hier kreeg ik de kans om dat in een hogere versnelling voort te zetten.” Estelle heeft de mbo-opleiding Ondernemer Groothandel gevolgd. Daarna volgde ze de hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde, die ze in 2011 afrondde. Tijdens haar studie werkte ze veel in de horeca en runde zij een eigen cateringbedrijfje. De eerste baan na haar studie was bij het warenhuis V&D, als Quality Manager en later Customer Logistics Manager. Hier leerde ze de ins en outs van (Fashion) E-commerce en last mile logistiek. Door het faillissement van V&D in 2016 werd ze helaas gedwongen uit te kijken naar een andere baan. Ze vond die bij Michael Kors, waar ze teamleider E-commerce werd in een nieuw DC in Venlo. Na de implementatie bleef zij toch rondkijken naar een baan dichter bij huis. Eind 2016 zag ze dat XPO Logistics in haar woonplaats in Tilburg een warehouse manager Retouren zocht voor een nieuw DC, een unieke kans om een van de grootste retourafdelingen in Nederland op te zetten voor een internationaal fashionmerk. Na een jaar runde zij de volledige ecommerce

insights

24


Estelle Verleun is Site Manager at XPO Logistics in Tilburg. She (indirectly) manages 800 people who work on the site. Estelle started working at XPO Logistics three years ago as warehouse manager responsible for returns and even then, she had eight people under her lead. Over the past few years at XPO Logistics, she has been able to develop fully into the all-round manager she is today.

Continuous movement and opportunities in a dynamic company

ging en kansen bedrijf operatie als operations manager en in dec 2018 werd zij als site manager eindverantwoordelijk. “Ik solliciteerde via LinkedIn op de XPO logistics-vacature werd meteen uitgenodigd voor een gesprek, het klikte ook direct. XPO Logistics is een organisatie die continu beweegt en groeit, net als onze klanten. Je moet steeds anticiperen en vervolgens je planning bijsturen. Dat maakt het werken hier zo dynamisch. En vooral ook het samenwerken met mensen. Ik werk nu met een team van acht mensen die allemaal ook anticiperen, vooruitkijken en afstemmen met elkaar. Daarbij komen zaken als veiligheid en kwaliteit voorbij, maar ook werknemerstevredenheid, financiën, opleidingen, productie en de werkfaciliteiten. Alles dus. Want alleen als je alles in de gaten houdt kun je het werk optimaal laten verlopen. Voor mij is het de uitdaging om al die ballen in de lucht te houden en vooruitkijkend alles zo te plannen dat het goed blijft gaan.” XPO Logistics ondersteunt ambitieuze mensen als Estelle daar volledig in. Estelle kreeg een interne managementopleiding van het bedrijf, neemt deel aan de continue programma’s zoals Lean en heeft een coach tot haar beschikking.

“A company like XPO Logistics is constantly evolving,” says Estelle. “That’s what appealed to me so much. I’m always busy, always setting up new things, constantly improving processes. Here’s where I got a chance to continue in a higher gear.” Estelle has completed the Entrepreneur Wholesale vocational secondary education (MBO) course. After that, she followed the Technical Business Administration course, which she completed in 2011. During her studies, she worked a lot in the hospitality industry and ran her own catering company. Her first job after her studies was at the V&D department store, as Quality Manager and later Customer Logistics Manager. Here, she learned the ins and outs of (fashion) e-commerce and last-mile logistics. Unfortunately, V&D’s bankruptcy in 2016 forced her to look for another job. She found it at Michael Kors, where she became e-commerce team leader in a new DC in Venlo. She kept looking around for a job closer to home after the implementation. At the end of 2016, she saw that XPO Logistics was looking for a Returns warehouse manager for a new DC in her hometown of Tilburg. It was a unique opportunity to set up one of the largest returns departments in the Netherlands for an international fashion brand. After a year, she was running the entire e-commerce claim as operations manager and she became site manager with ultimate responsibility in December 2018. “I applied for the XPO Logistics vacancy via LinkedIn and was immediately invited for an interview. There was an instant click. XPO Logistics is an organisation that is constantly evolving and growing, just like our customers. You always have to anticipate and then adjust your planning. That’s what makes working here so dynamic. And above all, working with people. I now work with a team of eight people who all also anticipate, look ahead, and coordinate with each other. This includes issues such as safety and quality, as well as employee satisfaction, finances, training, production, and the work facilities. So, everything, basically. Because you can only make the work progress optimally when you keep an eye on everything. For me, the challenge is to keep all those balls in the air and, looking ahead, plan everything in such a way that it keeps going well.” XPO Logistics fully supports ambitious people like Estelle in this. Estelle received internal management training from the company, participates in continuous programmes such as Lean, and has a coach at her disposal.

25

insights


Heppner-HaCas dé Frankrijkspecialist HaCas Transport is reeds jaren een begrip als aanbieder van kwalitatief hoogstaand vervoer van en naar Frankrijk. Medio 2017 is middels een overname HaCas onderdeel geworden van de Franse logistiek dienstverlener Groupe Heppner. Groupe Heppner beschikt over een netwerk met meer dan 70 eigen vestigingen in Frankrijk waardoor onze klanten niet afhankelijk zijn van meerdere partijen waarover hun zendingen verstuurd worden. Buiten Frankrijk is Heppner ook actief in Duitsland en Spanje.

Inmiddels vertrekken er dagelijks vanuit het Brabantse Gilze diverse vrachtwagens naar 6 Heppner filialen in Frankrijk. Hierdoor kunnen wij onze klanten korte looptijden aanbieden variërend van 24hr tot 72hr voor stukgoedzendingen naar geheel Frankrijk. Ook voor het transport van deellading of volle trailer ladingen kunt u bij Heppner HaCas terecht.

Heppner Hacas • Vloeiveld 11 • 5126 RE Gilze • Tel: +31 (0) 161 450030 • info@hacas-transport.nl • www.heppner-hacas.nl

3 UNIEKE OPLOSSINGEN VOOR EEN VEILIGER LAADPERRON

Rite-Hite ontwikkelt al 50 jaar producten voor meer veiligheid en productiviteit op het laadperron. Hieronder staan slechts 3 voorbeelden uit ons brede en veelzijdige leveringsprogramma. Onze oplossingen zijn er niet alleen voor uw laadperron, maar ook voor uw magazijn en

DOK-GUARDIAN De tijdelijke veiligheidsbarrière voor de momenten waarbij de deur van het laadperron open staat. Voorkomt een onverwachte val.

GLOBAL WHEEL LOK Het wielblokkeringssysteem dat automatisch het achterwiel van de trailer vastklemt. Uw heftrucks kunnen veilig laden en lossen.

2019_10_RiteHite_XPO Logistics.indd 1

productieruimte.

Rite-Hite Benelux BV Koppelstraat 26 • 7391 AK Twello Tel. 0571 270 444 • www.ritehite.com

Check www.ritehite.com voor meer inspiratie!

DOCK LEVELLER Deze Rite Hite producten bieden een veilige overgang tussen het laadperron en de trailer tegen lage levensduurkosten.

10/30/19/w44 16:48


Augmented reality door middel van een enterprise head-mounted display, voice picking… de toekomst van morgen is voor DatAction dagelijkse kost. Het bedrijf werkt al sinds 2002 voor logistieke dienstverlener Christian Salvesen / Norbert Dentrassengle, waaruit XPO Logistics o.a. is voortgekomen.

DatAction

Mobile computing solutions voor de toekomst “Het vers distributiecenter van Albert Heijn in Nieuwegein was het eerste grote project dat we in samenwerking met fabrikant Zebra voor XPO Logistics deden”, vertelt Sales Manager Robert Roosendaal. “Daarna volgden Tilburg (H&M), Venlo (Guess) en Venray (Bestseller) al snel. Inmiddels zijn we “preferred supplier” geworden van veel robuuste hardware dat in de Belgisch / Nederlandse vestigingen wordt gebruikt. DatAction is premium partner van diverse merken en kan XPO Logistics dus merkonafhankelijk adviseren. De betrouwbaarheid van onze oplossingen staat voorop.”

implementatie van deze apparatuur. Daar zijn we dan ook best trots op!” Albin van der Tol, Territory Account Manager bij Zebra Technologies vult aan; XPO Logistics en Zebra werken wereldwijd samen op het gebied van scanning, printing en mobile technologies. Het partnership met DatAction geeft dit dagelijks op een plezierige en professionele wijze mede vorm in Nederland en België. Met deze samenwerking en dankzij het uniforme en leidende platform van onze Android devices, ondersteunen we XPO Logistics om processen te blijven verbeteren. De Android devices van Zebra bieden XPO Logistics de flexibiliteit om zowel Scanning als Voice of AR/Vision in te zetten. Mobiele werkplek DatAction neemt de signalen die de klant afgeeft zeer ter harte. “We luisteren heel goed naar de klant. Als een klant een bepaalde vraag of een specifieke wens heeft, proberen we die ook om te zetten in een nieuwe oplossing”, vult Senior Support Engineer Jordy Broekhuizen aan. “Zoals de mobiele werkplek die we ontwikkeld hebben. De medewerkers hebben hiermee een ‘printer op wieltjes’ tot hun beschikking, zodat ze ter plekke labels kunnen printen. Dat scheelt een hoop tijd van heen en weer lopen en voorkomt fouten.”

Android “Een actueel project is de omzetting van Windows naar Android”, vertelt Roosendaal verder. “In de logistieke wereld was het tot nu toe gebruikelijk dat de mobiele hardware draait op Windows Mobile. Nu dat niet meer ondersteund wordt door Microsoft, zie je dat steeds meer bedrijven overstappen op Android. XPO Logistics heeft wellicht wel duizend devices operationeel. DatAction helpt XPO Logistics bij het maken van de juiste keuze(s) ten aanzien van vervanging, onderhoud, management en de

Meer informatie: www.dataction.com

DatAction is al sinds 1989 gespecialiseerd in het leveren van mobile computing solutions. Het bedrijf dat behalve in Dronten ook een vestiging in het Belgische Aalst heeft, levert totaaloplossingen op het gebied van mobile computing, barcode­ scanning en labelprinting, mobiele werkplekken, WLAN­systemen en voice picking.

27

insights


Focus op samenwerking in sustainable logistics XPO Logistics behandelt per week maar liefst 40.000 order­lijnen, ofwel pakketjes, voor VodafoneZiggo. “Dat betreft de bestellingen voor internettoepassingen”, verklaart Mark van de Greijn, Head of Supply Chain bij VodafoneZiggo in Utrecht. “Daarbij is het verhogen van duurzaamheid absolute prioriteit. Wij streven naar optimale sustainable logistics.”

Samen met XPO Logistics zette VodafoneZiggo vorig jaar in Venray een speciaal project op om de duurzaamheid te verhogen en de afvalstromen te verminderen. Van de Greijn: “We hadden eerst maar vijf soorten dozen waaruit we konden kiezen om de bestelde producten te verpakken. Dat betekende dat je vaak teveel lucht vervoerde. En ook de klant opzadelde met te grote dozen die naar het afval gingen. Nu kunnen we voor elk product de optimale doos kiezen, zodat je meer kunt laden in een vrachtwagen en de klant minder afval heeft.” Er werken in Venray in de twee locaties 130 mensen. In totaal omvat de logistiek er 17.000 m2. Afvalscheiding Ook in de afvalscheiding bij de retourzendingen maakten VodafoneZiggo en XPO Logistics grote stappen. Van de Greijn: “Medewerkers bij XPO Logistics scheiden nu de retourzendingen tot op detail. Stekkers, kabels, plastics, papier; alles wat je kunt hergebruiken wordt nu gescheiden en klaargemaakt om weer hergebruikt te worden. Bovendien hebben we de hoeveelheden gebruikt plastic ook steeds verder teruggedrongen. We kennen allemaal de beelden van de plastic soep; dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Dat is je maatschappelijke verantwoordelijkheid, vinden we.”

Mark van de Greijn

Uitdaging Een uitdaging daarbij was wel dat VodafoneZiggo de klant zoveel mogelijk tegemoet wil komen met een klantvriendelijk pakket, de zogenaamde ‘bouwdoos’ waarin alles op volgorde van installatie moet zitten. “Dat staat op gespannen voet met de ultieme situatie van zo efficiënt mogelijk verpakken, maar juist in die uitdaging zien wij ons doel”, zegt Van de Greijn. “En ik durf wel te stellen dat we daar behoorlijk in geslaagd zijn.” Biodegradable plastics VodafoneZiggo is een jaar geleden ook al samen met XPO Logistics en de leveranciers van verpakkingen gestart met het toepassen van afbreekbare plastics voor de verpakkingen; de zogenaamde biodegradable plastics. “Hierdoor belast het beetje afval dat er uiteindelijk toch ontstaat, het milieu niet. Je investeert nu in iets duurdere verpakkingen en handling, maar dat verdien je straks voor het milieu in meervoud terug. Daar doe je het voor.”

insights

28


Focus on cooperation in sustainable logistics XPO Logistics handles no less than 40,000 order lines, or packages, for Vodafone­ Ziggo each week. “This concerns orders for internet applications,” explains Mark van de Greijn, Head of Supply Chain at VodafoneZiggo in Utrecht. “Increasing sustainability is an absolute priority. We strive for optimal sustainable logistics.”

Waste separation VodafoneZiggo and XPO Logistics also made great strides in separating waste from returns. Van de Greijn: “Employees at XPO Logistics now separate returns in detail. Plugs, cables, plastics, paper; everything you can reuse is now separated and prepared to be reused. In addition, we have continued to reduce the quantities of plastic used. We all know the images of the plastic soup; you want to avoid that as much as possible. We believe that that’s your social responsibility.”

Together with XPO Logistics, VodafoneZiggo set up a special project in Venray last year to increase sustainability and reduce waste flows. Van de Greijn: “At first, we only had five types of boxes to choose from to pack the products we ordered. That meant you were carrying too much air. And the customer was also saddled with oversized boxes that went to the garbage. Now, we can choose the optimal box for each product, so you can load more into a truck and the customer has less waste.” There are 130 people working at Venray’s two locations. In total, logistics covers 17,000 m².

29

insights

Challenge A challenge was that VodafoneZiggo wants to provide the customer with as customer-friendly a package as possible, the so-called ‘construction kit’ in which everything has to be in order of installation. “That is at odds with the ultimate situation of packaging as efficiently as possible, but it is precisely that challenge which we see as our goal,” says Van de Greijn. “And I’d dare to say we’ve managed quite well.” Biodegradable plastics A year ago, VodafoneZiggo also started using biodegradable plastics for its packaging, together with XPO Logistics and the packaging suppliers. “This way, the little waste that is eventually created doesn’t burden the environment. You are now investing in slightly more expensive packaging and handling, but you will soon earn that back several times over for the environment. That’s what you do it for.”


XPO Logistics in Eindhoven. Daarnaast hebben we een verpakkingslijn geïnstalleerd bij XPO Logistics in Venray. Als XPO Logistics groeit, groeien onze productielijnen eenvoudig mee.”

Arco Solutions

Een samenwerking die op rolletjes loopt Arco Solutions feliciteert XPO Logistics met het 40-jarig bestaan! “Wij werken inmiddels al zo’n 8 jaar heel prettig samen”, vertelt Jordy van der Sterren, sales manager bij Arco Solutions. “Zelf bestaan we dit jaar 25 jaar, ook een mooie mijlpaal. We vinden elkaar in de visie dat je je dienstverlening zó moet inrichten dat die mee kan groeien met de klant. XPO Logistics doet dat voor hun klanten, wij doen dat voor onze klanten. We hebben vorig jaar kartonnagelijnen ingericht bij XPO Logistics in Tilburg en bij

Een kartonnagelijn is een van de vele maatwerkoplossingen die Arco Solutions, inmiddels zo’n 70 man sterk, ontwerpt en bouwt voor haar klanten om de interne logistiek te verbeteren. “Modules op onze transportbanden kunnen onder andere barcodes lezen, labels aanbrengen, volumes meten en sorteren. Daarnaast biedt Arco oplossingen voor palletisering en depalletisering. Material handling wordt daardoor veel efficiënter en het optimaliseert het interne transportproces voor de klant. Innovatie is dan ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.” Naast material handling is Arco Solutions ook gespecialiseerd in warehouse automation.

Meer informatie: www.arco-solutions.nl

Gasmeetstation zorgt voor veiligheid werknemers Het Gasmeetstation op de Maasvlakte in Rotterdam heeft de grootste ventilatieterminal van Europa. Daar worden de zeecontainers met lading gecontroleerd op aanwezige gassen/ dampen in de containers. Sommige giftige gassen in de containers zijn afkomstig uit de lading zelf of het verpakkings­ materiaal en komen bijvoorbeeld vrij door het uitharden van daarbij gebruikte materialen. Werknemers die de containers uitladen en de mensen in hun omgeving, moeten dat immers veilig kunnen doen. General manager Leo Roderkerken legt uit: “In Nederland zijn werkgevers volgens de Arbowet 3.5 G verplicht om hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden waaronder het meten van besloten ruimte. Zeecontainers vallen in deze categorie.”

Op de Maasvlakte zijn er zelfs twee drive-through locaties, waar vrachtwagens met hun containers doorheen kunnen rijden om gecontroleerd en bij afkeur geventileerd kunnen worden. Behalve in Nederland werkt Gasmeetstation ook in Engeland, Frankrijk, België en Duitsland. In aantallen klanten is Gasmeetstation het grootste bedrijf in deze branche. Roderkerken: “Wij bestaan nu precies tien jaar. Toevallig dat XPO Logistics nu precies 40 jaar bestaat. Een felicitatie waard!”

Gasmeetstation werkt al vijf jaar voor XPO Logistics en controleert op alle locaties van XPO Logistics de containers.

insights

Meer informatie: www.www.gasmeetstation.nl/wie-zijn-wij

30


Developments in supply chain management An interview with Cor Molenaar, extra­ ordinary professor of e-commerce eMarketing at Erasmus University and director of eXQuo Consultancy Partner at Platformsupport & Consultancy.

De ontwikkelingen in supply chain management Cor Molenaar

Een interview met Cor Molenaar, bij­ zonder hoogleraar e-commerce eMarke­ ting aan de Erasmus Universiteit en directeur eXQuo Consultancy Partner at Platformsupport & Consultancy.

Welke trends en ontwikkelingen krijgen grote logistieke dienstverleners de komende tijd op zich af? “Er komt steeds meer druk op marge. Dat betekent dat logistieke dienstverleners steeds meer op operational excellence moeten gaan opereren. Het tweede element is dat klanten steeds meer services verwachten van een logistieke dienstverlener, zoals track- and trace systemen. Een derde punt is de toepassing van technologieën. Denk aan multi-sided platforms, zoals Uber Freight,

31

insights

What trends and developments will major logistics service providers face in the coming period? “The pressure on margins is only increasing. This means that logistics service providers must increasingly operate on the basis of operational excellence. The second element is that customers expect more and more services from a logistics service provider, such as track and trace systems. A third point is the application of technologies. This includes multi-sided platforms, such as Uber Freight, that allow you to achieve full efficiency. However, this puts pressure on prices and services. Justin-time management is becoming increasingly important; items need to be delivered faster and faster. Timing is becoming important, as is quality control - especially if you get goods from different countries, where different quality standards apply. Collaboration is becoming ever more important, not only with manufacturers, but also with customers. Another development is that distributors are getting closer and closer to the point of delivery. Even in case of overcapacity, I see cooperation emerging: cargoes being taken over by competitors.


waardoor je een volledige efficiency kunt bereiken. Dat geeft echter wel druk op prijzen én op services. Just-in-time management wordt van groot belang, artikelen moeten steeds sneller kunnen worden aangeleverd. Timing wordt steeds crucialer, net als quality control - zeker als je goederen uit verschillende landen krijgt, waar verschillende kwaliteits­ normen gelden. Samenwerking wordt steeds belangrijker, niet alleen met fabrikanten, maar ook met klanten. Je ziet ook ontwikkelingen dat distributeurs steeds dichter bij het leveringspunt gaan zitten. Zelfs bij overcapaciteit zie ik samenwerking ontstaan: vrachten die worden overgenomen door concurrenten. Door de toegenomen transparantie wordt dat wederzijds: jij neemt ook af en toe een vracht over van jouw concurrent. Het behartigen van de klantrelatie is daarbij het hoogste doel. De betrouwbaarheid van ons internet is daarbij een belangrijke waarde. Het same-day delivery zal in mijn ogen ook steeds verder gaan. Ik ben een pleitbezorger van multi-docks, ofwel city hubs. Hierdoor werk je intensief samen met andere logistieke dienstverleners en wordt de last mile beleverd door bijvoorbeeld fietskoeriers. Essentieel daarbij is echter wel dat gemeenten niet volgens traditionele modellen blijven denken. Ze zouden wat mij betreft juist in de city hubs moeten investeren, omdat je daarmee zowel de belevering optimaliseert als de klant tegemoetkomt en de stad schoner houdt. De ronkende diesels die bij wijze van spreken in file staan te wachten in dezelfde straat om dat ene pakje af te leveren zijn dan verleden tijd. Juist door die city hubs krijg je efficiënt, snel en schoon vervoer. Operational excellence is de crux. Hoe pas ik mijn verdienmodellen aan de markt aan? Dat is de vraag die je je zou moeten stellen.”

Because of the increased transparency, this becomes mutual, so you also occasionally take over your competitor’s cargo. Looking after the customer relationship is the highest goal. Our internet’s reliability is another important aspect of this. In my opinion, the same-day delivery will continue. I’m an advocate of multi-docks or city hubs. This lets you work closely together with other logistics service providers and the last mile is delivered by, e.g. bicycle couriers. However, it is essential that municipalities do not continue to think according to traditional models. As far as I’m concerned, they should invest in the city hubs because this way, you optimise the supply, satisfy the customer, and keep the city cleaner. The roaring diesels waiting in traffic jams in the same street to deliver that one package are a thing of the past. These city hubs provide efficient, fast, and clean transport. Operational excellence is the crux. How do I adapt my earning models to the market? That’s the question you should be asking.”

(Advertentie)

insights

32


MEZZANINE FLOORS

NL-4791 RM KLUNDERT KORHOENWEG 12 INDUSTRIAL AREA MOERDIJK THE NETHERLANDS T. +31 (0)168 745 600

DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN HET INRICHTEN VAN WAREHOUSES

SEE HOW WE WORK

Insights is een uitgave van Insights is published by Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl Coördinatie  Coordination Peter Molenaar Realisatie  Realisation Bianca van Essen Cristel van Laar Nima Larkani Productie  Production Ellen van Vliet Vormgeving  Design Inge klein Gunnewiek Rachelle de Boer Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral

Tekstproductie  Editing Frank Thooft Fotografie  Photography EYE Fotografie - Ivo Verschuuren

Online: insights.goomedia.nl/xpo-logistics

© Goo Media 2020 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realized with the cooperation of: XPO Logistics T + 31 (0)88 588 1000 I www.xpo.com

www.verma.nl info@verma.nl +31 40 230 08 70 www.vermasystemen.be info@vermasystemen.be +32 473 81 70 20

Anera BV • Arco Solutions • Brouwer Transport en Logistiek • DatAction • DS 80 Verpakkingsmaterialen • Gasmeetstation • Heppner-HaCas • Hoppenbrouwers Techniek • ICS Groep/AMC Groep • Jordans Sign & Promotion • MotracLinde • Rite-Hite Benelux BV • Stow Nederland • Tessuto International • Verma Systemen • Vollenhoven Olie Groep • Van Wellen Group