Insights Pidpa

Page 1

insights

Pidpa Van drinkwaterbedrijf naar integraal waterbedrijf De distributeur d’eau potable à compagnie intégrale des eaux Veilig drinkwater voor iedereen Une eau potable sûre pour tous


Inleiding Pidpa voorziet dagelijks steden en gemeenten in de provincie Antwerpen van zuiver drinkwater. Ook zorgt dit integrale waterbedrijf voor rioleringsbeheer en proces­water voor bedrijven. Dankzij innovatieve technieken is drinkwater van optimale kwaliteit. Tegelijkertijd speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol. Hoe kan je verantwoord omgaan met water? Hoe kan je die kennis overbrengen op anderen? Ook blijkt water­ zuivering een bron te zijn van schone energie. Deze ontwikkelingen zijn aanleidingen voor het redactieteam van Insights om Pidpa en de drinkwater- en waterzuiveringsbranche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

Introduction Pidpa fournit chaque jour de l’eau potable à des villes et des communes de la province d’Anvers. La compagnie intégrale des eaux se charge également de la gestion des égouts et des eaux à usage industriel pour les entreprises. Des techniques innovantes permettent d’obtenir une eau potable de qualité optimale. La durabilité joue également un rôle important. Comment utiliser l’eau de manière responsable ? Comment transmettre ces connaissances ? L’épuration des eaux s’avère également une source d’énergie propre. Ces développements incitent l’équipe rédactionnelle d’Insights à fournir des explications détaillées sur Pidpa et le secteur de l’eau potable et de l’épuration des eaux. Vous avez le résultat sous les yeux. Une édition à vocation informative pour comprendre un marché en mutation rapide.

Insights is een uitgave van Insights est publié par Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.com Coördinatie  Coordination Peter Molenaar Realisatie  Réalisation Cristel van Laar Nima Larkani Willeke van de Ree

Productie  Production Renée Onderwater Vormgeving  Mise en forme Inge klein Gunnewiek Rachelle de Boer

2

Pidpa

5

Diehl Metering

6

Wildkamp

Tekstproductie  Rédaction Schrijversplaza © Goo Media 2018 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Toute reproduction et/ou publication par impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé que ce soit de cette publication, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur. Bien que la réalisation de la présente publication ait fait l’objet du plus grand soin, ni l’éditeur ni les auteurs ne pourront être tenus responsables des conséquences de la présence éventuelle d’inexactitudes ou d’imperfections.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd Cette publication porte le label CO2 Neutral

Inhoud/Contenu

ISSN:1570-9876

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Cette édition est parue grâce à la collaboration de: Pidpa T + 32 (0) 3 216 88 88 I www.pidpa.be Becetel Vzw • Canalco/Hydroleaks • Clarflok • Crauwels • Diehl Metering • Esri Nederland & Tensing GIS Consultancy B.V. • GET NV • Janssen Aannemingen Nv • KSB-Belgium NV • Lit UV Elektro • Neoria NV • Publi Ropart NV • Schellemans & Vannueten Bvba • Smet Group

Van drinkwaterbedrijf naar integraal waterbedrijf De distributeur d’eau potable à compagnie intégrale des eaux

Intelligente totaaloplossingen

Dansende putdeksels en pootjebaden in de kelder Couvercles de puits flottants et barbotage dans la cave


2

23

10

13

9

GET

9

KSB

10 12

Optimale tijdregistratie voor Pidpamedewerkers

Optimaal rendement voor drinkwater dankzij Omega pomp

AquaFlanders Gezond water: bedrieglijk eenvoudig Une eau saine : simple à s’y tromper

Esri Nederland & Tensing GIS Consultancy

13

Pidpa

17

Neoria

18

TU Delft

23

Wetsus en WUR

Innovatieve waterprojecten Projets innovants en matière d’eau

Eenvoud, flexibiliteit en schaalbaarheid

Veilig drinkwater voor iedereen Une eau potable sûre pour tous

Van vies water naar schone energie D’une eau sale à une énergie propre

Eenvoudiger samenwerken dankzij slimme toepassing Geo-ICT

1

18

insights


Pidpa

Van drinkwaterbedrijf naar integraal waterbedrijf We ontmoeten Ronny Sabo, directeur-generaal van Pidpa in zijn kantoor te Antwerpen. Ongeveer 1,2 miljoen inwoners uit 65 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen worden door Pidpa dagelijks voorzien van lekker en zuiver drinkwater. Maar Pidpa doet meer: het bedrijf is uitgegroeid van een drinkwaterbedrijf tot een integraal waterbedrijf. Dat blijkt ook hun missie: ‘‘Pidpa wil op een duurzame en kwalitatieve manier, efficiënt en op maat, voldoen aan watergebonden behoeften van klanten en dit aan de best mogelijke prijs.’’

overlaten aan het drinkwaterbedrijf of aan een andere entiteit of het beheer in eigen handen houden. Pidpa nam de beslissing om haar activiteiten uit te breiden met het rioleringsbeheer. Onder­ tussen doen 35 gemeenten via de concepten Hidrorio, Hidrosan, Hidrogem of Hidriba beroep op Pidpa voor het rioleringsbeheer op hun grondgebied. Sinds 2005 werd de integrale waterfactuur ingevoerd. Zowel de kosten voor drinkwaterlevering als de kosten voor opvang en zuivering van het afvalwater staan op een factuur. Proceswater voor bedrijven Een derde belangrijke activiteit die Pidpa aanbiedt, is water op maat voor bedrijven, ook wel proceswater genoemd. Ronny Sabo: “We kunnen met fierheid terugblikken op de realisatie van twee grote projecten, bij Kaneka te Oevel en Umicore in Olen. Daar zuiveren wij ter plaatse het opgepompte grondwater tot water met de gewenste kwaliteit. We doen dat in een DBFO-systeem, wat staat voor design, build, finance en operate.” Pidpa ontwerpt de installatie op basis van haar know-how en met eigen personeel, laat de installatie bouwen door aannemers, staat in voor de finan­ ciering van het geheel en verzorgt de uitbating en onderhoud van de installaties. “De bedrijven worden op die manier ontzorgd en betalen een prijs per gezui­verde m3 water.” Bron van drinkwater “Drinkwater wordt niet gewonnen, het wordt gemaakt,” bena­ drukt Ronny Sabo. “In Vlaanderen zijn de twee belangrijkste bronnen grondwater en oppervlaktewater. Pidpa maakt gebruik van grondwater, opge­pompt uit de watervoerende zand­lagen op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen. Het grondwater is relatief eenvoudig te zuiveren, dit in tegenstelling tot opper­ vlaktewater uit kanalen en rivieren, waarvoor meer ingewikkelde zuiverings­technieken nodig zijn. Gezien de waterbe­schikbaarheid vanuit neerslag en aanvoer vanuit rivieren in Vlaanderen eerder beperkt is en onder invloed staat van de klimaatsverandering, moeten wij in de toekomst verstandiger omgaan met water. Ook zullen we alter­natieven moeten bekijken, zoals een verruimde opvang en gebruik van regen­water en het hergebruik van afval­ water in het kader van een circulaire economie.”

Meer dan drinkwater De omschakeling naar een integraal waterbedrijf startte eind 2004. Drinkwaterbedrijven werden saneringsplichtig. Dat wil zeggen dat ze instaan voor het opvangen en het zuiveren van het door hen geleverde water. Voor de zuivering werd een contract afgesloten met Aquafin. Voor de opvang van het afvalwater hadden de gemeenten de vrije keuze: het beheer

insights

Verhoging leveringszekerheid Onlangs ondertekenden Pidpa en water-link een belangrijke samenwerkings­o ver­een­komst voor de waterbevoorrading in de provincie Antwerpen. Water-link maakt gebruik van oppervlakte­ water uit het Albert­k anaal als bron voor haar drinkwater en

2


Ronny Sabo Directeur-generaal van Pidpa Directeur général de Pidpa

Pidpa

De distributeur d’eau potable à compagnie intégrale des eaux Nous rencontrons Ronny Sabo, directeur général de Pidpa, dans son bureau à Anvers. Environ 1,2 million d’habitants de 65 villes et communes dans la commune d’Anvers sont approvisionnés quotidiennement d’une bonne eau potable pure par Pidpa. Mais Pidpa en fait plus : de distributeur d’eau potable, l’entreprise est devenue une compagnie intégrale des eaux. Ce qui s’avère aussi être sa mission : « Pidpa veut satisfaire aux besoins liés à l’eau des clients de manière durable et qualitative, efficace et sur mesure, et ce au meilleur prix possible. »

Plus que de l’eau potable La conversion en une compagnie intégrale des eaux a commencé à la fin 2004. Les distributeurs d’eau potable sont assujettis à l’assainissement. Ceci signifie qu’ils se chargent du captage et de l’épuration de l’eau qu’ils fournissent. Pour l’épuration, un contrat a été conclu avec Aquafin. Pour le captage des eaux usées, les communes pouvaient choisir librement : laisser la gestion au distributeur d’eau potable ou à une autre entité, ou garder la gestion en mains propres. Pidpa a décidé d’élargir ses activités avec la gestion des égouts. Entre-temps, 35 communes font appel à Pidpa pour la gestion des égouts sur leur territoire via les concepts Hidrorio, Hidrosan, Hidrogem ou Hidriba. La facture d’eau intégrale a été introduite en 2005. Tant les frais pour la fourniture d’eau potable que les frais pour le captage et l’épuration des eaux usées figurent sur la facture. Eau à usage industriel pour les entreprises L’eau sur mesure pour les entreprises, également nommée eau à usage industriel, est une troisième activité importante proposée par Pidpa. Ronny Sabo : « Nous pouvons être fiers de la réalisation de deux grands projets, chez Kaneka à Oevel et Umicore à Olen.

3

insights

Nous y épurons sur place les eaux souter­ raines pompées en eau présentant la qualité souhaitée. Ce dans un système CCFE, qui signifie conception, construction, finance­ ment et exploitation. » Pidpa conçoit l’instal­ lation sur la base de son savoir-faire et avec son propre personnel, elle fait construire l’installation par des entrepreneurs, se charge du financement de l’ensemble et assure l’exploitation et l’entretien des instal­ lations. « Les entreprises bénéficient ainsi d’une prise en charge et paient un prix par m³ d’eau épurée. » Source d’eau potable « L’eau potable n’est pas extraite, elle est fabriquée », souligne Ronny Sabo. « En Flandre, les deux principales sources sont les eaux souterraines et les eaux de surface. Pidpa utilise les eaux souterraines, pompées dans les couches de sable aquifères à différents


endroits dans la province d’Anvers. Les eaux souterraines sont épurées relativement simplement, contrairement aux eaux de surface des canaux et rivières, qui nécessitent des techniques d’épuration plus compli­quées. Vu que la disponibilité de l’eau issue des précipitations et des rivières est plutôt limitée en Flandre et soumise à l’influence du changement climatique, nous devrons gérer l’eau plus judicieusement à l’avenir. Nous devrons aussi examiner des alternatives, comme un captage et une utilisation élargis de l’eau de pluie, et la réutilisation des eaux usées dans le cadre d’une économie circulaire. »

exporteert grote hoeveel­heden drinkwater naar onder andere Oost- en West-Vlaanderen. Water-link zorgt voor drinkwater in stad Antwerpen en een aantal randgemeenten. De samenwerkingsovereenkomst voorziet onder andere in een aantal gezamenlijke investeringen in het toevoerstelsel van beide bedrijven - voor een totaalbedrag van 42 miljoen euro - waardoor belangrijke weder­ zijdse leveringen van drinkwater mogelijk worden en de leveringszekerheid voor beide bedrijven beduidend zal stijgen.

“Drinkwater wordt niet gewonnen, het wordt gemaakt” Ronny Sabo: “Ik ben fier dat we na zeer opbouwende gesprekken met onze collega’s van water-link deze overeen­komst, die over 50 jaar loopt, hebben kunnen afsluiten. Bijkomend is in afspraak met water-link en in het kader van een efficiënter beheer, door de gemeenten Kontich, Boechout en Kapellen beslist om vanaf 1 januari 2019 de drinkwater­voorziening voor hun ganse grondgebied toe te vertrouwen aan Pidpa, daar waar vroeger zowel Pidpa als waterlink hier actief waren.

« L’eau potable n’est pas extraite, elle est fabriquée »

Augmentation de la sécurité d’approvisionnement Pidpa et water-link ont récemment signé un accord de coopération important pour l’approvisionnement en eau dans la province d’Anvers. Water-link utilise des eaux de surface du Canal Albert comme source pour son eau potable et exporte de grandes quantités d’eau potable en Flandre-Orientale et en FlandreOccidentale, entre autres. Water-link fournit l’eau potable dans la ville d’Anvers et plusieurs communes de banlieue. L’accord de coopération prévoit entre autres plusieurs investissements communs dans le système d’approvisionnement des deux entreprises - pour un montant total de 42 millions d’euros -, de sorte que d’importantes livraisons réciproques d’eau potable deviennent possibles et que la sécurité d’approvisionnement va augmenter considérablement pour les deux entreprises. Ronny Sabo : « Je suis fier que nous ayons pu conclure cet accord, sur une durée de 50 ans, suite à des entretiens très constructifs avec nos collègues de water-link. De plus, d’un commun accord avec water-link et dans le cadre d’une gestion plus efficace, les communes de Kontich, Boechout et Kapellen ont décidé de confier l’approvisionnement en eau potable pour tout leur territoire à Pidpa à partir du 1er janvier 2019, là où autrefois tant Pidpa que water-link étaient actives. Ronny Sabo est convaincu que des sources alternatives pour l’eau potable doivent être développées. Par exemple en dessalant de l’eau de la mer du Nord. « L’épuration de l’eau salée requiert un traitement assez onéreux en raison de la grande consommation d’énergie, mais l’utilisation de l’énergie solaire et éolienne peut offrir une solution à cet égard. »Depuis des années, Pidpa utilise les taux d’eau potable les plus bas de Flandre. Nous en sommes fiers! »

Ronny Sabo is ervan overtuigd dat alter­ natieve bronnen voor drink­water verder ont­wikkeld moet worden. Bij­voor­beeld door water uit de Noord­zee te ontzilten. “De zuivering van zout water vergt een vrij dure behandeling door het hoge energie­verbruik, maar mogelijk biedt de aanwending van zonne- en windenergie hiervoor een oplossing.” Al jaren hanteert Pidpa de laagste drinkwatertarieven in Vlaanderen. Daar zijn wij trots op!”

insights

4


Diehl Metering en Pidpa

Intelligente totaaloplossingen Diehl Metering staat voor intelligente oplossingen om de watermeterstand bij particulieren te meten. Dit bedrijf is erg actief in alles wat te maken heeft met watermeting, thermische energie-, gas- en elektriciteitsmeting. Volgens Frédéric Nagels, business development manager bij Diehl Metering, is automatische meteropname via slimme watermeting de toekomst. Ook voor Kobe Cornelis, tactisch aankoper bij Pidpa, is dit een evidentie, al zijn er nog wat hindernissen te nemen eer het zover is. Beide bedrijven werken nauw samen om intelligente totaaloplossingen te ontwikkelen, die watermeting efficiënter en automatisch moeten maken in de toekomst.

Stap voor stap verbetering België loopt wat achter wat betreft slimme watermeting, volgens Nagels: “Dat komt doordat een watermaatschappij als Pipda altijd een goed oog heeft op het watervolume dat ze in hun netwerk moeten pompen, waardoor de nood aan slimme watermeters niet zo hoog was.” “Dat klopt,” bevestigt Cornelis. “Bovendien is België momenteel nog een land van messing watermeters.Het streven is deze op termijn te vervangen door kunststof materialen. Er wordt door Pidpa eveneens onderzoek gedaan naar ultrasone watermeters, omdat deze geen bewegende onderdelen bevatten en daardoor accurater blijven dan volumetrische watermeters. Diehl Metering is een partner met tonnen ervaring die kwaliteit en service hoog in het vaandel draagt; dan is de keuze snel gemaakt. De gezamenlijke tests verlopen positief en bemoedigend.”

beperken en op die manier vermijden we herhaaldelijke plaatselijke interventies en mogelijke conflicten met onze mensen ter plaatse.”

“Dankzij proactieve communicatie wordt er erg snel op de bal gespeeld”

Automatische communicatie… Slimme watermeting is volgens Cornelis nog een ander verhaal, gezien de 3- en 4G-netwerkdekking in België. Al zijn daarin ook testcases met Diehl Metering. Slimme meters verhogen drastisch de waternetwerk-efficiëntie en reduceren de energiekosten. Nagels: “Met een slimme meter wordt de meterstand gelezen door een vaste en/of drive-by unit. Dat kan bijvoorbeeld een vuilniswagen zijn die uitgerust is met een radio-ontvanger die automatisch elke individuele watermeter uitleest. Alle verbruiken worden in kaart gebracht terwijl de werknemers gewoon hun werk doen. Op die manier wordt veel sneller een onregelmatigheid gedetecteerd. Ook piekmomenten worden in kaart gebracht, zodat watervolume en -druk dynamisch geregeld worden.”

Proactieve communicatie Nagels: “Wij zijn een bedrijf dat voortdurend uitbreidt en ontwikkelt. Het partnerschap met Pidpa is daarom voor ons heel belangrijk.” Cornelis benadrukt die soepele samenwerking: “Het positieve is het vertrouwen en de open communicatie. Dankzij deze proactieve communicatie kan er erg snel op de bal gespeeld worden en wordt er geanticipeerd op mogelijke toekomstige problemen. Het maakt mijn job een stuk aangenamer met een partner als Diehl Metering.”

…zonder conflicten ‘‘Kortelings staat er een verandering op til binnen de Belgische wetgeving om het toevoer debiet van water te beperken bij onbetaalde facturen” licht Cornelis toe. “Samen met Diehl Metering starten we een proefproject met een ‘slimme’ kraan, waarbij we automatisch vanop afstand het debiet kunnen

Meer informatie: www.diehl.com/metering

5

insights


Wildkamp

Dansende putdeksels en pootjebaden in de kelder Van een druilerige regen tot een wolkbreuk; in Nederland hebben we wel twee­honderd synoniemen voor hemelwater. Stortbui is er een die tegenwoordig veel gebruikt wordt. Vaak in combinatie met uitdrukkingen als klimaatverandering en langere perioden van droogte. En laten we vooral ook wateroverlast niet vergeten. Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand?

“In Nederland valt gemiddeld 850 millimeter water per jaar,’ begint Carel Soer, productspecialist en adviseur watermanagement bij Wildkamp. ‘Dat valt niet geleidelijk, maar in perioden van buien. Door klimaatverandering valt het echter steeds vaker in stortbuien, waarbij grote hoeveelheden water in één keer neerkomen.”

“We moeten regenwater beter gaan beheersen” Beheersen En dat kan problemen geven: “Een gemengd gemeentelijk riool­ stelsel kan gemiddeld tot dertig millimeter water per uur bergen en afvoeren. Maar tijdens een stortbui komt er soms aanzienlijk meer naar beneden dan die dertig millimeter. Met als gevolg: kelders waarin je kunt pootjebaden, borrelende riolen en dansende putdeksels.” Volgens velen wordt dit het beeld van de toekomst; zware regenbuien, gevolgd door langere perioden van droogte. “Alles bij elkaar betekent dit dat we regenwater beter moeten gaan beheersen.” Afkoppelen Steeds meer gemeenten en waterschappen zetten daarom in op het afkoppelen van hemelwater dat afkomstig is van daken en erfverhardingen. Het water wordt daarmee dus geïnfiltreerd in de bodem van het eigen erf, waardoor het riool en de water­zuivering

wordt ontzien. “Water hoort tenslotte ook in de bodem. Door infiltratie wordt de grond­ watervoorraad aangevuld, en kan daar door de natuur worden aangesproken in tijden van droogte. Daarnaast wordt het opper­ vlaktewater minder snel belast met riool­ water dat afkomstig is uit overstorten als het riool het te grote aanbod aan water niet aankan.” Ontstenen “Het ontstenen van het erf, het aanbrengen van infiltratiekratten in de grond en het aanschaffen van vijvers, bassins of regen­ tonnen zijn daarbij raadzaam”, vervolgt Soer. “Enerzijds om het water meer oppervlakte te geven om in de grond te trekken, ander­ zijds om reservoirs aan te leggen voor bere­ gening bij droogte.” “We moeten meedenken met de natuur”, besluit Soer. “Dat betekent dat we ons moeten aanpassen aan het klimaat en zuinig om moeten gaan met wat we hebben.” Kijk op www.wildkamp.nl/infiltratie voor meer info.

Klimaatverandering Stortbuien toekomstbeeld? Door klimaatverandering hebben we wereldwijd te maken met stijgende temperaturen - ook in Nederland. Warmere lucht bevat meer waterdamp. Als er in de atmosfeer dus meer vocht zit, zal er ook meer regen uit vallen. Door de combinatie tussen waterdamp, atmosferische stromingen en -stabiliteit, kan dit in de toekomst leiden tot korte maar stevige buien waarbij er méér water valt dan het riool op dat moment aankan.

(advertentie/publicite)

Advocatenkantoor

Schellemans & Vannueten

insights

6

Lierbaan 209 – 2580 Putte T +32 (0)15 76 01 76 W info@schellemans-advocaten.be

www.schellemans-advocaten.be


Wildkamp

Couvercles de puits flottants et barbotage dans la cave Carel Soer

De la pluie bruineuse à la trombe d’eau ; aux Pays-Bas, nous connaissons bien deux cents synonymes pour l’eau de pluie. La pluie torrentielle en est un qui est beaucoup utilisé actuellement. Souvent en combinaison avec des expres­sions comme changement clima­ tique et de plus longues périodes de sécheresse. Sans oublier les inonda­ tions. Mais que se passe-t-il au juste ?

« Aux Pays-Bas, il tombe en moyenne 850 millimètres d’eau par an », explique Carel Soer, spécialiste produit et conseiller en gestion de l’eau chez Wildkamp. « Elle ne tombe pas progressivement, mais par périodes d’averses. En raison du changement climatique, l’eau tombe toutefois de plus en plus souvent en pluies torrentielles, où de grandes quantités d’eau s’abattent en une seule fois. » Maîtriser Et ceci peut poser problème : « Un réseau d’égouts mixte communal peut recevoir et évacuer jusqu’à trente millimètres d’eau par heure en moyenne. Mais pendant une pluie torrentielle, il tombe parfois considérablement plus d’eau que ces trente millimètres. La conséquence : des caves où l’on peut barboter, des égouts qui gargouillent et des couvercles de puits flottants. » De l’avis de nombre de personnes, ce sera là l’image de l’avenir, de fortes

7

insights


averses suivies par de plus longues pério­ des de sécheresse. « Somme toute, ceci signifie que nous allons devoir mieux gérer l’eau de pluie. » Désaccoupler De plus en plus de communes et agences de l’eau misent par conséquent sur le dés­ accouplement de l’eau de pluie qui pro­ vient des toits et pavages de terrain. L’eau s’infiltre ainsi dans le sol du propre terrain, ménageant ainsi l’égout et l’épuration des eaux. « Après tout, l’eau se retrouve aussi dans le sol. L’infiltration permet d’appro­ visionner la nappe phréatique, à laquelle la nature peut avoir recours dans les périodes de sécheresse. De plus, les eaux de surface sont moins vite chargées d’eaux d’égout qui proviennent de débordements lorsque les égouts ne peuvent pas avaler la trop grande profusion d’eau. »

« Nous devons mieux gérer l’eau de pluie »

Dépaver « Dans ce contexte, il est conseillé de dépaver le terrain, de prévoir des trous d’infiltration dans le sol et d’aménager des étangs, des bassins ou des citernes », poursuit Soer. « D’une part pour donner à l’eau une plus grande superficie où pénétrer dans le sol, d’autre part pour remplir des réservoirs pour l’arrosage en cas de sécheresse. » « Nous devons réfléchir en fonction de la nature », dit Soer pour conclure. « Cela signifie que nous devons nous adapter au climat et gérer ce que nous avons avec parcimonie. »

Changement climatique Pluies torrentielles en guise d’image de l’avenir ? Suite au changement climatique, nous sommes confrontés dans le monde entier à des températures en hausse - et c’est également le cas aux Pays-Bas. Un air plus chaud contient davantage de vapeur d’eau. S’il y a plus d’humidité dans l’atmosphère, il tombera donc aussi plus de pluie. La combi­ naison de vapeur d’eau, de courants et de stabilité atmos­ phériques peut entraîner à l’avenir des averses brèves mais fortes, où il tombe plus d’eau que ce que les égouts peuvent avaler à ce moment-là.

insights

8


GET

Optimale tijdregistratie voor Pidpa-medewerkers GET is al heel wat jaren de vaste partner van Pidpa voor toegangscontrole en tijdregistratie. De recente migratie naar ‘prime Time’, een nieuwe generatie van tijdregistratiesoftware, kwam er op vraag van Pidpa zelf om de nood aan nieuwe functionaliteiten in te vullen. ‘prime Time’ voldoet aan de eisen die men vandaag aan tijdregistratiesoftware stelt en biedt vele voordelen voor de volledige groep medewerkers. Eén van deze voordelen is de verwerking van de overuren die nu automatisch ge­ registreerd en dagelijks gesynchroniseerd worden met de HR-software. Dat heeft tot gevolg dat - de medewerkers veel sneller op de hoogte zijn van hun saldi, - de overuren sneller worden goedgekeurd, - de financiële verwerking een pak vlotter gebeurt. Door de invoering van rekenregels wordt een complete papieren workflow uitgeschakeld

Get Goo.indd 1

met een hoop tijdswinst voor de HR-afdeling als gevolg. Een ander voordeel zit hem in de mobiele connectiviteit. Medewerkers begeven zich rechtstreeks naar hun eerste werkplek en registreren zich via hun tablet ‘in’. De locatie wordt op dat moment geregistreerd in prime Time, de rapportering volgt en zo ook de correcte vergoeding. Conclusie: De migratie was een succesvolle oplossing met meerwaarde voor zowel HR, leidinggevenden als alle medewerkers!

Meer informatie: www.get.be

De Omega pomp van KSB wordt gebruikt voor het transporteren16-07-18 van grote hoeveelheden water. In veel gevallen gaat het hier om drinkwater, dat van het waterproductiecentrum wordt getrans­ porteerd naar de watertoren, of rechtstreeks naar de gebruiker.

KSB

Optimaal rendement voor drinkwater dankzij Omega pomp

De intrede van het water gebeurt bij deze centrifugaalpompen langs beide kanten. De waaier is opgehangen tussen twee lagers. Dit is anders dan bij de meeste centrifugaalpompen. Dat maakt van de Omega pomp een solide product, met een hoge robuust­ heid en lange levensduur.

In de drinkwatersector is rendement van cruciaal belang bij het transporteren van het water. Het electriciteitsverbruik bepaalt immers grotendeels de waterprijs. Daarom is de Omega pomp van KSB een goede keuze. De robuuste pomp kan uitgerust worden met verschillende types waaiers, elk met een ander punt van optimaal rendement.

Een ander voordeel is dat er meerdere types waaier voor de Omega pomp beschikbaar zijn, elk met een ander punt van optimaal rendement. Zo kan de pomp afgestemd worden op de gevraagde verbruikstoepassing, zoals de gewenste opvoerhoogte. De pompen zijn er dus op voorzien om steeds het beste rendement te kunnen leveren. In de drinkwatersector, waar het elektrici­ teitsverbruik grotendeels de waterprijs bepaalt, is dat natuurlijk van groot belang. KSB produceert de Omega pomp al 25 jaar. Het bedrijf werkt op basis van intensieve testprocedures aan een steeds voortdurend verbeteringsproces van de pomp. Zo blijft een optimaal rende­ ment gegarandeerd.

Grote splitcase pomp (RDLP 900-1300) en een kleine splitcase pomp (omega 125-290)

Meer informatie: www.ksb.com - infobe@ksb.com

9

insights

10:55


AquaFlanders

Gezond water: bedrieglijk eenvoudig Waterleiding is verpakking Het is een evidentie: helder, drinkbaar én gezond water uit de kraan. Achter dat schijnbaar doodgewone gegeven gaat echter heel wat schuil. Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders en samenwerkingspartner van Pidpa, zegt: “Eigenlijk moet je een waterleiding zien als een verpakking van een voedingsmiddel.” AquaFlanders is de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders en als dusdanig verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de keuring van de huishoudelijke aansluitingen voor kraantjeswater. Leidingwater een voedingsmiddel “Kraantjeswater is water dat zonder gevaar voor de gezondheid gedronken kan worden,” steekt Heyrman van wal. “In feite is kraan­ tjes­water een voedingsmiddel. Net als elk voedingsmiddel moet het voldoen aan de strengst mogelijke regels. De verschillende parameters die daarvoor gelden worden dan ook rigoureus en strikt opgevolgd. Het wordt voortdurend getest door de water­ bedrijven en gecontroleerd door de overheid.”

Informeren en sensibiliseren Als federatie behartigt AquaFlanders de belangen van de leden. “We streven maximale afstemming na tussen onze leden om naar buiten te treden met standpunten en maatregelen, “aldus Heyrman. “Daarnaast vervullen wij een rol als promotor van kraantjeswater. Om die reden komen wij regelmatig in het nieuws, om de mensen te informeren en te sensibiliseren over de toestand en beschik­ baarheid van het kraantjeswater en het duurzaam gebruik ervan. Zo kan de beschikbaarheid van kraantjeswater ook in langdurige periodes van droogte gegarandeerd worden.”

Voortdurende monitoring Het traject van bron tot hoofdkraan wordt voortdurend gemonitord op kwaliteit, even­ als de aansluitingen van de verschillende leidingen. Heyrman: “Enkel op die manier kan gezond kraantjeswater gegarandeerd worden. Elke installatie die aangesloten wordt op het leidingnetwerk, moet gekeurd worden.” Wanneer toch vervuild water in de leiding terechtkomt, heeft dat meteen grote gevolgen. “In heel de sector voorzien wij daarvoor in nooddrinkwater,” zegt Heyrman hierover. “Wij zijn de kwaliteits­ bewaker van de keuring van de huishou­ delijke aansluitingen voor kraantjeswater. Wij staan in voor de opleiding, begeleiding en examinering van keurders. Daarnaast voorzien wij in opleidingen voor bijvoor­ beeld medewerkers van waterbedrijven en aannemers om waterleidingen kwalitatief, hygiënisch en volgens de regels aan te leggen.”

Franse graden Één van de parameters van gezond en veilig drinkwater is de hardheid. Dat wordt uitgedrukt in Franse graden (°F). “Die hardheid, wat te maken heeft met het kalkgehalte, moet liggen rond de 15 °F,” legt Heyrman uit. “Dat geeft een beschermlaag in de leidingen, waardoor vermeden wordt dat lood en andere ionen in het drinkwater terechtkomen.” Naast calciumcarbonaat zitten er nog andere mineralen in leidingwater. “Mineralen zijn essentiële bestanddelen voor onze voeding. Natrium, magnesium; allemaal bestanddelen die men trouwens ook terugvindt in gebotteld bronwater. Dankzij de strenge normen is het kraantjeswater in Vlaanderen van een excellente kwaliteit. Bovendien kost het maar een fractie van wat gebotteld water kost.”

insights

10


La conduite d’eau est l’emballage C’est une évidence : de l’eau claire, potable et saine qui sort du robinet. Derrière ce principe en apparence tout simple, il se cache pourtant bien des choses. Carl Heyrman, directeur général d’AquaFlanders et partenaire de coopération de Pidpa, dit : « Au fond, il faut considérer une conduite d’eau comme l’emballage d’une denrée alimentaire. » AquaFlanders est la fédération des compagnies des eaux et des gestionnaires des égouts flamands, et est ainsi responsable de la surveillance de la qualité du contrôle des raccordements domestiques pour l’eau du robinet.

AquaFlanders

Une eau saine : simple à s’y tromper

Carl Heyrman

L’eau du robinet, une denrée alimentaire « L’eau du robinet est de l’eau qui peut être bue sans risque pour la santé », lance Heyrman. « En fait, l’eau du robinet est une denrée alimentaire. Tout comme chaque aliment, elle doit satisfaire aux règles les plus strictes. Aussi, les différents paramètres qui sont en vigueur à cet égard sont rigoureusement et strictement respectés. Elle est constamment testée par les compagnies des eaux et contrôlée par les autorités. »

Degrés français La dureté est l’un des paramètres d’une eau potable saine et sûre. Elle est exprimée en degrés français (°F). « Cette dureté, qui a trait à la teneur en calcaire, doit se situer autour de 15 °F », explique Heyrman. « Ceci apporte une couche de protection dans les conduites, permettant d’éviter que du plomb et d’autres ions atterrissent dans l’eau potable. » Outre le carbonate de calcium, l’eau du robinet comporte encore d’autres minéraux. « Les minéraux sont des ingrédients essen­ tiels de notre alimentation. Le sodium, le magnésium, ce sont là autant d’ingré­ dients qu’on retrouve d’ailleurs dans l’eau de source mise en bouteilles. Grâce aux normes sévères, l’eau du robinet en Flandre est d’excellente qualité. De plus, elle ne coûte qu’une fraction de ce que coûte l’eau en bouteilles. »

11

Monitoring continu Le trajet de la source au robinet d’arrêt est surveillé en continu quant à la qualité, ainsi que les raccordements des différentes conduites. Heyrman : « C’est la seule manière de garantir une eau du robinet saine. Chaque installation qui est raccordée au réseau de canalisations, doit être contrôlée. » Si de l’eau polluée arrive quand même dans la conduite, les conséquences sont immenses. « Nous prévoyons à cet égard de l’eau potable de secours dans tout le secteur », explique Heyrman. « Nous sommes le surveillant de la qualité du contrôle des raccordements domestiques pour l’eau du robinet. Nous nous chargeons de la for­ mation, de l’accompagne­ment et de l’examen des contrôleurs. De plus, nous prévoyons des formations, par exemple pour les colla­ borateurs des compagnies des eaux et les entrepreneurs pour veiller à l’aménage­ ment qualitatif, hygiénique et dans les règles de l’art des conduites d’eau. » Informer et sensibiliser La fédération AquaFlanders défend les intérêts de ses membres. « Nous visons une harmonisation maximale entre nos membres dans la communication de points de vue et de mesures », déclare Heyrman. « Par ailleurs, nous remplissons également un rôle de promoteur de l’eau du robinet. Pour cette raison, nous apparaissons régu­ lière­ment dans les nouvelles, pour infor­mer les gens et les sensibiliser quant à l’état et la disponibilité de l’eau du robinet et quant à son usage durable. Ainsi, la disponibilité de l’eau du robinet peut aussi être garantie lors de longues périodes de sécheresse. »

insights


Esri Nederland & Tensing GIS Consultancy

Eenvoudiger samenwerken dankzij slimme toepassing Geo-ICT Al ruim 15 jaar gebruikt Pidpa het ArcGIS-platform van leverancier Esri Nederland. ArcGIS is een Geografisch Informatie Systeem (GIS) dat binnen Pidpa voor verschillende doeleinden gebruikt wordt. Bart Reynaert, GeoICT consultant bij Pidpa, is erg tevreden met ArcGIS. Dankzij de consultants van Tensing, die oplossingen realiseren op het ArcGIS-platform, heeft Pidpa een toekomstvaste GIS-oplossing in huis.

koppeling van onze businessinformatie uit SAP en de kaart zijn onze businessprocessen, onder meer de onderhouds­ en kwaliteits­ processen, een stuk efficiënter geworden.’’ Samenwerken Om de samenwerking tussen de verschil­ lende afdelingen en de samenwerking met organisaties uit de keten te versterken, wordt gebruik gemaakt van de Pidpa Geolink­omgeving. Geolink is een op ArcGIS Enterprise gebaseerde omgeving waar uiteenlopende informatie, zoals assets, aftakkingen, werklocaties, meldingen beschikbaar worden gesteld aan de verschil­ lende businessafdelingen binnen Pidpa. Reynaert: “Met het geografisch aanbieden van deze informatie op kantoor én in het veld, hebben de medewerkers van de ver­ schillende business afdelingen een goed beeld van de assets en wat er in het veld aan de hand is. Zo kan er efficiënt gewerkt worden en reageren zij adequaat op situaties en eventuele calami­ teiten die zich voordoen binnen het Pidpa­netwerk.”

Assets registreren Van oudsher gebruikt Pidpa ArcGIS voor het registreren van alle assets van het waterbedrijf. Onlangs is in samenwerking met Tensing en Esri Nederland de beheer­ omgeving gemoderniseerd en verder ge­ optimaliseerd. Reynaert: “Dankzij de sterke relatie die we hebben met de consultants van Tensing en de medewerkers van Esri Nederland, zijn we in staat ons ArcGIS­ gebaseerde registratiesysteem steeds weer te laten evolueren.”

Keten Naast het beschikbaar stellen van de locatie­informatie binnen de organisatie gebruikt Pidpa Geolink ook om informatie te delen bij de samenwerking met verschillende stakeholders. Deze stakeholders bestaan uit onder meer de verschillende gemeenten en de brandweer. Het delen van de informatie met de stakeholders heeft geleid tot een betere informatievoorziening en een eenvoudigere samenwerking. ‘‘We zijn erg blij met de manier waarop Tensing en Esri Nederland hebben bijgedragen aan de Pidpa GIS­omgeving. We kijken uit naar de vervolgstappen in onze samenwerking om het gebruik van GIS binnen Pidpa verder te verbreden en te optimaliseren.”

ArcGIS – SAP koppeling Eén van de belangrijke ontwikkelingen waar de afgelopen jaren in geïnvesteerd is, is de slimme koppeling tussen het ArcGIS­ platform en SAP. Hierdoor kunnen vanuit GIS werkorders en hulpmiddelen in SAP aangemaakt en beheerd worden en kan informatie uit SAP direct op de kaart geprojecteerd worden. Reynaert: “Met de

insights

Meer informatie: www.esri.nl en www.tensing.nl

12


Pidpa

Pidpa possède une grande force d’innovation. Ronny Sabo, directeur général de Pidpa, est fier de divers projets. L’un de ces projets concerne la nouvelle entreprise de pro­ duction d’eau à Essen, où il ne sera quasiment plus fait usage de produits chimiques pour épurer l’eau.

Innovatieve waterprojecten Pidpa heeft een sterke innovatiekracht. Ronny Sabo, direc­ teur-generaal van Pipdpa, is trots op diverse projecten. Een van die projecten is het nieuwe waterproductiebedrijf te Essen, waar zo goed als geen gebruik meer zal worden gemaakt van chemicaliën om het water te zuiveren.

Pidpa

Projets innovants en matière d’eau

“Het oorspronkelijke waterproductie­c entrum uit 1969 wordt volledig vervangen door een nieuwe installatie,” legt Ronny Sabo uit. “Uiteraard worden de nieuwste technieken geïmplementeerd, wordt alles veel compacter gebouwd met nog meer aandacht voor risicobeheer, maar vooral zullen er bijna geen toevoegstoffen meer nodig zijn. Het geeft aan hoezeer de kennis is geëvolueerd.” Het water wordt belucht en verder gezuiverd via twee filtratie­ stappen. Vervolgens gebeurt de zuurtegraad­correctie niet meer door toevoeging van chemicaliën, maar door het water te beluch­ ten met lucht dat door speciale filters gezuiverd wordt. Chloor wordt gebannen; de desinfectie gebeurt nu door ultraviolet-installaties.

« Le centre de production d’eau original de 1969 est entièrement remplacé par une nouvelle installation », explique Ronny Sabo. « Il va de soi que les dernières techniques sont implémentées, tout est construit de façon plus compacte en prêtant encore davantage attention à la gestion des risques, mais, surtout, il ne faudra presque plus utiliser d’additifs. C’est là une indication de la mesure dans laquelle les connais­ sances ont évolué. » L’eau est aérée et épurée via deux étapes de filtration. Ensuite, la correction du taux d’acidité ne se fait plus par l’ajout de produits chimiques, mais en aérant l’eau avec de l’air qui est épuré par des filtres spéciaux. Le chlore est banni ; la désinfection se fait à présent par des installations à ultraviolets.

Biologische zuivering Ook in andere waterproductiecentra past Pidpa innovatieve tech­ nieken toe. Afhankelijk van de chemische samenstelling van het grondwater kan op bepaalde plaatsen het aanwezige ijzer in het grondwater verwijderd worden door middel van een biologische zuivering. Dat gebeurt dankzij de bacteriën in het water. Zodoende kan ook hier het gebruik van toevoegstoffen vermeden worden. Deze techniek wordt ook met succes toegepast in de proces­water­ installaties van Umicore en Kaneka.

Épuration biologique Pidpa applique aussi des techniques inno­ vantes dans d’autres centres de production d’eau. En fonction de la composition chimique des eaux souterraines, le fer présent à Waterproductiebedrijf te Essen De production d’eau à Essen Waterinstallatie Kaneka | Installations d’eau à usage industriel de Kaneka

13

insights


Becetel速 is a totally independent ISO 17025 accredited laboratory, capable to carry out a wide range of tests on plastics. With a focus on plastic piping and its accessories. Becetel速 is a recognized laboratory for many inspection and certification bodies, like BCCA (Benor), Copro, Certigaz (NF136), DVGW, DIN-Certco,... Becetel速 is also active in several normalization commissions and works as a subcontractor for other laboratories and institutes. Becetel速 has the expertise necessary to respond to customer inquiries quickly and flexible. The company is run by Prof. Ir. Philippe Vanspeybroeck, a world authority in the field of fracture analysis and material properties.

www.becetel.be | info@becetel.be | Tel: +32 (0) 9 272 50 70 | Gontrode Heirweg 130, 9090 Melle, Belgium

Becetel Goo.indd 1

03-09-18 14:48

W PC N

SE

ES

WIJ BOUWEN AAN DUURZAME RELATIES

sommige gevelpanelen niet getekend andere wanden transparant

Pidpa Desguinlei 246 2018 Antwerpen tel: 03/216.88.00 fax: 03/260.60.03 e-mail: info@pidpa.be

P-14-001

Project:

WPC Essen

Bouw en inrichting van een waterproductiege

Isometrisch perspectief 1 (cut-out)

Ligging:

Antwerpen

Gemeente:

2910 Essen

Adres:

Huybergsebaan 171

Kadaster:

2de afd. sectie D, 6e blad nr756A2, 756B2

De bouwheer:

RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL ZORGSECTOR

directeur-generaal

De ontwerper :

INDUSTRIE EN KANTOREN WATERPRODUCTIE EN -ZUIVERING ir. R. Sabo

D C

te Essen

Provincie:

ingenieur dienstchef infrastructuur

ir. B. Wils

aanpassing ifv leegtrekputten

19/03/2018

rechtzetting

B

aanbesteding

A

aanvraag stedenbouwkundige vergunning

De aannemer :

06/03/2017 03/02/2017 26/04/2016

ontwerp WIJZIGING

M

M

M

M

07/12/2015

M

DATUM

TE

Plan:

Isometrisch perspectief 1 (cut-out)

AANNEMINGEN JANSSEN nv | Van Doornelaan 2 | 2440 Geel | +32(0)14 59 09 99 | www.janssen.be Plannr :

BWK 12

Janssen goo.indd 1 JANSSEN advertentie 184x124mm.indd 1

Schalen:

geen

25-06-18 11:12 25/06/18 10:28

Project nr :

P-14-0


Doe-centrum Hidrodoe Centre pratique Hidrodoe

Digitalisering De Pidpa-medewerkers binnen onze riole­ rings-, waterdistributie- en klanten­afde­ ling, zijn of worden binnenkort uitgerust met een tablet. Ronny Sabo vertelt: “Zo kunnen zij online gegevens opvragen en hun orders ontvangen. Daarnaast kunnen zij via deze weg een aantal administratieve en technische gegevens terugmelden. Op die manier gebeurt de verwerking sneller, met minder papierwerk en met minder kans op fouten, wat de efficiëntie ten goede komt.”

“Wij zijn klaar om de uitdagingen in het water­ landschap aan te gaan” Bekroond doe-centrum Hidrodoe Vijftien jaar geleden werd Hidrodoe, het interactief doe-centrum in Herentals geopend. “Met dit uniek project wil Pidpa de mensen bewust maken van de waarde van water” aldus Ronny Sabo. “Met meer dan 50.000 bezoekers per jaar is dit een enorm succes. Een echte aanrader voor jong en oud”. Hidrodoe werd recent als winnaar bekroond door de Belgische energie- en milieuprijs in de categorie sustainable edu­ cation award; eerder werd Hidrodoe door toerisme Vlaanderen uitgeroepen als beste familievriendelijk toeristisch product. En reeds zeven jaar lang ontvangt Hidrodoe het groene sleutelcertificaat. Kwaliteit en duurzaamheid “Kwaliteitszorg en duurzaamheid is trouwens een rode draad voor Pidpa”, verduidelijkt Ronny Sabo. “Op de meeste waterpro­ductie­ centra zijn zonnepanelen geplaatst. We

certains endroits dans les eaux souterraines peut être supprimé au moyen d’une épuration biologique. Ceci se fait grâce aux bactéries dans l’eau. Ainsi, l’utilisation d’additifs peut être évitée ici aussi. Cette technique est aussi appliquée avec succès dans les installations d’eau à usage industriel d’Umicore et de Kaneka. Numérisation Les collaborateurs de Pidpa dans nos départe­ments Égouts, Distri­ bution de l’eau et Clientèle, sont ou seront prochainement équipés d’une tablette. Ronny Sabo raconte : « Ils peuvent ainsi demander des données et recevoir leurs commandes en ligne. De plus, via cette voie, ils peuvent aussi rapporter plusieurs données administratives et techniques. De cette manière, le traitement se fait plus rapide­ ment, avec moins de paperasserie et moins de risques d’erreur, ce qui améliore l’efficacité. »

« Nous sommes prêts à relever les défis dans le paysage de l’eau »

Centre pratique Hidrodoe primé Hidrodoe, le centre pratique interactif à Herentals, a ouvert ses portes il y a quinze ans. « Avec ce projet unique, Pidpa veut sensibiliser les gens à la valeur de l’eau », déclare Ronny Sabo. « Il connaît un énorme succès avec plus de 50 000 visiteurs par an. Vivement recommandé aux jeunes et moins jeunes. » Hidrodoe a récemment été promu gagnant du Prix belge de l’Énergie et de l’Environnement dans la catégorie sustainable education award ;

15

insights


hopen binnenkort van start te gaan met een windmolenproject in Balen en we ver­ groenen ons wagenpark. We promoten de fiets voor het woon-werkverkeer en we geven aan een aantal medewerkers de moge­lijkheid om maximaal twee dagen van huis uit te werken.”

et avant cela, Hidrodoe a été proclamé meilleur produit touristique familial par Toerisme Vlaanderen (office du tourisme flamand). Et Hidrodoe reçoit déjà depuis sept ans le certificat Clé verte. Qualité et durabilité « La gestion de la qualité et la durabilité sont d’ailleurs un fil rouge pour Pidpa », précise Ronny Sabo. « Des panneaux solaires ont été placés sur la plupart des centres de production d’eau. Nous espérons démarrer bientôt un projet d’éolienne à Balen et nous visons à rendre plus vert notre parc automobile. Nous promouvons le vélo pour les déplacements domicile-travail et nous offrons à plusieurs collaborateurs la possibilité de travailler deux jours maxi­mum à la maison. »

Pidpa behaalde het ISO9001 certificaat, alsook het milieucertificaat ISO14001; recent werd ook het ‘charter duurzaam onder­ nemen’ van VOKA ontvangen. Uitdagingen aangaan Ronny Sabo besluit: “Met ons team van 700 geëngageerde medewerkers en met de steun van onze gemeenten-vennoten zijn we klaar om de uitdagingen die zich in het waterlandschap aandienen aan te gaan. De wetenschap dat we met zijn allen een bijdrage kunnen leveren aan het continu ter beschikking stellen van lekker en gezond drinkwater, aan het proper maken en houden van onze oppervlaktewateren en aan het bewust maken van de waarden van water, stemt ons gelukkig en geeft ons energie, elke dag opnieuw.”

Pidpa a obtenu le certificat ISO9001 ainsi que le certificat environ­ nemental ISO14001 ; l’entreprise a récemment aussi reçu la « Charter Duurzaam Ondernemen » (charte d’entrepreneuriat durable) de VOKA. Relever des défis Ronny Sabo dit en guise de conclusion : « Avec notre équipe de 700 collaborateurs engagés et avec le soutien de nos communes associées, nous sommes prêts à relever les défis qui se présentent dans le paysage de l’eau. Le fait de savoir que nous pouvons tous apporter une contribution à la mise à disposition continue d’une bonne eau potable saine, à rendre et garder propres nos eaux de surface et à la sensibilisation aux valeurs de l’eau, nous rend heureux et nous procure de l’énergie, jour après jour. »

Hidroplus Met Hidroplus cofinanciert Pidpa samen met haar vennoten ontwik­k elings­ projecten rond water. Wanneer een stad of gemeente, die vennoot is van Pidpa, een watergerelateerd project financieel steunt in een ontwikkelingsland, voorziet

Hidroplus

Pidpa eenzelfde bedrag. Het totale beschikbare budget bedraagt 60.000 euro per jaar. Via een gelijkaardig cofinan­cieringssysteem ondersteunt Pidpa sport voor

Avec Hidroplus, Pidpa cofinance avec

mensen met een handicap via het G-sportfonds. Daarnaast krijgen G-wiel­renners

ses associés des projets de développe­

de kans om in zeven wedstrijden van het Pidpa G-wegcriterium hun sportieve

ment autour de l’eau. Si une ville ou

grenzen te verleggen.

une commune, associée de Pidpa, soutient financièrement un projet lié à l’eau dans un pays en voie de déve­ loppement, Pidpa prévoit le même montant. Le budget total disponible s’élève à 60 000 euros par an. Par un système de cofinancement similaire, Pidpa soutient le sport pour les per­ sonnes handicapées via le Fonds G-Sport. En outre, les coureurs cyclistes G ont l’occasion de repousser leurs limites sportives dans sept épreuves du Critérium de la route G de Pidpa.

Hidroplus

insights

16


Neoria

Eenvoud, flexibiliteit en schaalbaarheid

Drinkwatervoorziening en het beheer van het rioleringsnetwerk zijn de voornaamste kerntaken van Pidpa. Voor een innovatieve organisatie als Pidpa zijn state-of-the-art oplossingen voor ict dan ook onontbeerlijk. Begeleiden naar de juiste oplossingen, dat is precies wat Neoria voor het waterbedrijf doet. Dat Pidpa kiest voor ict-partner Neoria heeft vooral te maken met hun jarenlange expertise binnen dit type van begeleidingstrajecten. Zo werd een drietal jaar geleden een op NetApp gebaseerde FlexPod oplossing aangekocht, waarbij een nauwe integratie van rekenkracht en opslag de basis vormt voor alle bestaande en nieuwe applicaties binnen Pidpa. Dat heeft diverse voordelen. Een eenvoudige setup, minder complexiteit, schaalbaarheid en een doorgedreven ontzorging zorgen er dan ook voor dat Pidpa zich vooral met zijn kerntaken kan bezighouden.

Exclusieve nazorg Neoria verzorgt alle facetten binnen de infrastructurele IT-behoeften. Het bedrijf bedient hierbij uiteenlopende klanten, gaande van KMO’s tot multinationals, van private bedrijven tot publiekrechtelijke instellingen. Iedere klant start met een kennismaking waarbij naar de vragen, bedrijfsnoden en pijnpunten van de klant wordt gekeken. Analyse, advies, implementatie en nazorg zijn de pijlers waarop Neoria

met zijn doorgedreven know-how de veranderingen doorvoert bij de klant. Na de transformatie van de IT-infrastructuur blijft Neoria de klant bijstaan met een doorgedreven aanbod aan Managed Services. Het supportteam blijft het exclusieve aanspreekpunt voor de nazorg.

‘‘In een wereld die continue in verandering is, is het zaak steeds op de hoogte te zijn van de nieuwste IT-ontwikkelingen’’ Op elke vraag een antwoord Neoria wil vooral de blik verruimen. In een wereld die continue in verandering is, is het zaak steeds op de hoogte te blijven van de nieuwste IT-ontwikkelingen. De toenemende en versnelde digitalisering, het uitbreidende Internet of Things, tezamen met de steeds dringendere vraag naar veiligheid, zorgen ervoor dat Neoria out-of-the-box durft denken. Enkel zo kan worden voldaan aan de specifieke vragen van de klant. Neoria vervalt niet in standaardoplossingen, maar analyseert grondig iedere probleemstelling en komt met een pasklaar antwoord. Terecht stelt Neoria: onze expertise, een antwoord op jouw vraag.

Meer informatie: www.neoria.be

17

insights


TU Delft

Veilig drinkwater voor iedereen In België en Nederland zijn we trots op ons drinkwater. Terecht, want het is vrij van de zaken die ons ziek kunnen maken en wordt verspreid via een geavanceerd leidingsysteem. In andere landen is schoon, veilig en goed gedistribueerd drinkwater echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. “Veilig drinkwater is een van de basisbehoeften van een mens”, zegt Dr. Doris van Halem. “Maar voor lang niet iedereen beschikbaar.”

“Toegang tot veilig drinkwater is voor veel landen een enorme uitdaging,” legt Van Halem uit. “We zijn goed op weg, maar het kan en moet sneller. Mede daarom is het Global Drinking Water Program opgesteld, dat in april 2018 is gelanceerd.” Global Drinking Water Program Het programma wil zo veel mogelijk PhD en postdoctorale pro­ jecten voor veilig drinkwater in ontwikkelingslanden onder één paraplu brengen. “We zagen dat veel projecten vertraagd werden,

stagneerden of vastliepen door bijvoor­ beeld gebrekkig transport of ontoe­r ei­ kende meetinstrumenten. Telkens weer het wiel uitvinden is echter niet nodig als je opereert vanuit een basis die kennis en financiële middelen kan leveren. Transport­ middelen, een ‘mobiele-veldlab-koffer’ voor veldonderzoek en een netwerk dat infor­ meert over veiligheidsaspecten, politieke en economische situaties van te bezoeken landen, zijn maar een paar voorbeelden.”

(advertentie/publicite)

SMART WATER METERING

www.diehl.com/metering

Diehl Metering adv.indd 1

“We moeten verder kijken dan onze specialisaties”

Van laboratorium naar veldwerk In elke stagnatie schuilt het gevaar van een terugval. “Nieuwe vondsten in het labora­ torium vinden nu vaak traag hun weg naar het werkveld. Voor een deel is dat te wijten aan bureaucratie, maar ook omdat bijvoor­ beeld blijkt dat er niet voldoende rekening is gehouden met de omstandigheden ter plaatse - zoals klimaat, bodemsoort en type watervervuiling. Regels en afspraken die in Nederland vanzelfsprekend zijn, maar waar ze in de betreffende landen nauwe­ lijks of anders over denken, kunnen de boel ook stagneren.” Daarom is het samenwerken met lokale partners ontzettend belangrijk, vindt Van Halem. “Zij kunnen ons wijzen op zaken waar wij niet of onvoldoende bij stil staan. Ze kennen de situatie in hun thuisland het beste en geven een boost aan ons onderzoek.”

06-07-18 10:16


En Belgique et aux Pays-Bas, nous sommes fiers de notre eau potable. À juste titre, car elle est exempte des éléments pouvant nous rendre malades et elle est distribuée via un système de conduites sophistiqué. Dans d’autres pays, une eau potable propre, sûre et bien distribuée ne coule cependant pas totalement de source. « Une eau potable sûre est l’un des besoins de base de l’homme », dit le Dr Doris van Halem. « Mais elle n’est de loin pas disponible pour tout le monde. »

TU Delft (Université de technologie de Delft)

Une eau potable sûre pour tous

« L’accès à une eau potable sûre constitue un énorme défi pour de nombreux pays », explique Van Halem. « Nous sommes sur la bonne voie, mais les choses peuvent et doivent aller plus vite. C’est en partie pour cette raison qu’a été établi le Global Drinking Water Program, qui a été lancé en avril 2018. » Global Drinking Water Program Le programme vise à regrouper le plus possible de doctorats et de projets postuniversitaires pour une eau potable sûre dans les pays en voie de développement. « Nous avons vu que de nombreux projets étaient ralentis, stagnaient ou se retrouvaient dans une impasse, par exemple en raison d’un transport déficient ou d’instru­ ments de mesure inadéquats. Il n’est cependant pas nécessaire de réinventer systématiquement la roue si l’on opère depuis une base qui peut fournir connaissances et moyens financiers. Les moyens de transport, un “coffre-labo de terrain mobile” pour les recherches sur le terrain et un réseau qui fournit des informations sur les aspects relatifs à la sécurité et aux situations politiques et écono­ miques des pays à visiter, ne sont que quelques exemples. »

« Nous sommes sur la bonne voie, mais les choses peuvent et doivent aller plus vite »

Du laboratoire au travail sur le terrain Dans toute stagnation se niche le risque d’une rechute. « Les nouvelles trouvailles en laboratoire trouvent maintenant souvent lentement leur chemin vers le terrain. Ceci est dû en partie à la bureaucratie, mais également au fait qu’il apparaît par exemple qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte des circonstances sur place − comme le climat, le type de sol et le type de pollution des eaux. Des règles et accords qui sont évidents aux Pays-Bas, mais auxquels on ne pense qu’à peine ou autrement dans les pays concernés, peuvent aussi faire stagner les choses. »

Dr Doris van Halem

C’est pourquoi la collaboration avec des partenaires locaux est capitale aux yeux de Van Halem. « Ils peuvent nous signaler des choses auxquelles nous ne réfléchissons pas ou pas assez. Ils

en matière d’eau potable pour les pays en voie de

Le Dr Doris van Halem a placé son travail à la TU Delft sous le signe de la recherche de nouvelles technologies en matière d’eau potable. Elle accompagne actuellement des doctorants des Pays-Bas et de l’étranger qui ont choisi ce thème comme sujet. Elle est en outre directrice du TU Delft Global Drinking Water Program, qui se fixe pour objectif d’accélérer les développements de nouvelles technologies développement.

19

insights


Met trots zien wij onze LIT UV apparatuur door PIDPA toegepast voor productie van veilig drinkwater door middel van natuurlijke UV desinfectie. UV desinfectie elimineert schadelijke bacteriën en virussen uit het drinkwater, zonder gebruik te maken van chemicaliën. Hierdoor blijft de smaak van het drinkwater gewaarborgd en verbeterd de veiligheid van deze essentiële voedingsbron. De LIT UV desinfectie apparatuur is gecertificeerd volgens de strenge Duitse DVGW en Oostenrijkse Ö-Norm drinkwater kwaliteitsstandaard, waardoor PIDPA op de toekomst is voorbereid en zijn klanten de beste waterkwaliteit kan garanderen.

Avec fierté, nous voyons que notre équipement LIT UV est appliqué par PIDPA pour le traitement sécurisé d’eau potable, en utilisant la désinfection naturelle par UV. La désinfection aux UV élimine les bactéries et les virus nocifs de l’eau potable sans utiliser de produits chimiques. Ce procédé de traitement n’altère pas le goût de l’eau et garantit la sécurité de cette ressource essentielle. L’équipement de désinfection LIT UV est certifié conformément aux strictes normes de qualité d’eau allemandes DVGW et autrichiennes Ö-Norm, ce qui permet à PIDPA de garantir à ses clients la meilleure qualité d’eau ainsi comme assurer sa pérennité.

Lit Goo.indd 1

31-08-18 11:15

Publi Ropart goo.indd 1

09-07-18 09:57


Dr. Doris van Halem Dr. Doris van Halem heeft haar werk aan de TU Delft in het teken gesteld van onderzoek naar nieuwe drinkwatertechnologieën. Momenteel begeleidt ze promovendi uit binnen- en buitenland die dat thema als onderwerp hebben gekozen. Daarnaast is ze directeur van het TU Delft Global Drinking Water Program, dat zich als doel stelt om de ontwikkelingen van nieuwe drinkwatertechnologieën voor ontwikkelingslanden te versnellen.

Een onderzoek dat twee sporen kent. “Een langetermijn- en een kortetermijn spoor. Op lange termijn hebben we het streven een adequaat waterleidingnetwerk aan te leggen in ontwikkelingslanden. Een heel ambitieuze missie, dat beseffen we. Maar we zijn optimistisch.” Grondwater “De focus op de korte termijn is gericht op de meer urgente problemen. In Bang­ladesh bijvoorbeeld zijn ze overgestapt van het drinken van oppervlaktewater - vol ziekte­ verwekkers - naar grondwater, opgehaald uit putten. Dat lijkt schoner, maar onder­ zoek heeft uitgewezen dat veel van deze putten water bevat met het toxische arseen. Op lange termijn schadelijk voor de gezond­ heid, en dus vereist het een snelle oplossing.” Samenwerking Cruciaal voor Van Halem is de samen­werking. “We moeten verder kijken dan onze specia­ lisaties. Door een combinatie van kennis en technieken komen we nóg sneller tot structurele oplossingen. Als we voor een project ter plaatste zijn, betrekken we lokale studenten en andere samenwerkings­partners bij het onderzoek en de uitvoering. En ja, soms loopt een project niet helemaal zoals je gehoopt had. Maar je gaat nooit weg zonder iets positiefs achter te laten. Nieuwe kennis en inzichten, ideeën, de passie die je over hebt gedragen. Zaken die minstens zo belangrijk zijn als het concreet slagen van een project. Want ook daarmee komen oplossingen dichterbij.”

connais­sent la situation dans leur pays mieux que quiconque et boostent notre recherche. » Une recherche qui connaît deux voies. « Une voie à long terme et une voie à court terme. Sur le long terme, nous avons l’ambition d’aménager un réseau de distribution d’eau adéquat dans les pays en voie de développement. Une mission très ambitieuse, nous en avons conscience. Mais nous sommes optimistes. » Eaux souterraines « La focalisation sur le court terme est axée sur les problèmes plus urgents. Au Bangladesh par exemple, nous sommes passés de la consommation des eaux de surface - bourrées d’agents pathogènes - à la consommation des eaux souterraines, tirées de puits. Elles semblent plus propres, mais la recherche a révélé que nombre de ces puits contiennent de l’eau avec de l’arsenic toxique. À long terme nocif pour la santé, ce qui exige donc une solution rapide. » Collaboration Un aspect crucial pour Van Halem concerne la collaboration. « Nous devons regarder plus loin que nos spécialisations. Avec une combi­naison de connaissances et de techniques, nous aboutissons encore plus rapidement à des solutions structurelles. Lorsque nous sommes sur place pour un projet, nous impliquons des étudiants locaux et d’autres partenaires de la collaboration dans la recherche et l’exé­cution. Et oui, il arrive qu’un projet ne se déroule pas tout à fait comme on l’avait espéré. Mais on ne repart jamais sans avoir laissé quelque chose de positif. De nouvelles connaissances et visions, des idées, la passion que l’on a transmises. Des choses qui sont au moins autant importantes que la réussite concrète d’un projet. Car c’est aussi de cette façon que les solutions se dessinent. »

21

insights


Water Treatment Specialities Specifieke producten voor de behandeling van proceswater, afvalwater en de ontwatering van slib. ✓ (Eco)-Vlokkingsmiddelen ✓ (Eco)-Coaguleermiddelen ✓ Filteraarde ✓ Microörganismen voor gebruik in biologische zuivering ✓ Antischuimmiddelen ✓ Ionenwisselaars ✓ Antiscalants, biocides en reinigingsproducten voor membraanfiltraties ✓ Conditioneringsproducten ✓ Geurbehandeling ✓ Kalkmelk ✓ Labostudies en industriële testen Mechelsesteenweg 122 – 2860 Sint-Katelijne-Waver T 015-677992 – F 015-331757 – E info@clarflok.be

www.clarflok.be Clarflok goo.indd 1

18-06-18 08:57

Smet Group goo.indd 1

28-06-18 10:05


Wetsus en WUR

Van vies water naar schone energie In Nederland en België werken zuiveringsinstallaties de klok rond om rioolwater dermate zuiver te maken, dat het de rivieren en de zee in mag. Bij de afdeling milieutechnologie van de Universiteit van Wageningen en onderzoeksinstituut voor watertechnologie Wetsus in Leeuwarden proberen weten­ schappers de energie die daarvoor nodig is uit het afvalwater zélf te halen, om hiermee waterzuivering energieneutraal te maken.

Ir. Casper Borsje

Wetsus en WUR

D’une eau sale à une énergie propre Aux Pays-Bas et en Belgique, les instal­ lations d’épuration travaillent vingtquatre heures sur vingt-quatre pour rendre les eaux d’égout si pures, qu’elles peuvent rejoindre les rivières et la mer. Au département de technologie environ­ nementale de l’Université de Wage­ ningen et à l’institut de recherche pour la technologie de l’eau Wetsus à Leeuwarden, des scientifiques essaient de retirer l’énergie nécessaire à cet effet des eaux usées proprement dites, afin de rendre ainsi l’épuration des eaux neutre en énergie.

Biobrandstofcel Bij de stofwisseling van een bacterie komen geladen deeltjes vrij zoals elektronen en protonen - die een rol spelen in de energie­ productie van de bacterie. Wetenschappers werken nu aan een biobrandstofcel die in staat is deze geladen deeltjes te ‘vangen’. Eerst op papier, later in een kleine modelreactor. Inmiddels wordt er door Ir. Casper Borsje, promovendus aan de Universiteit van Wageningen, ook hard gewerkt aan een levensgrote modelreactor. Minibatterij Er wordt al jaren gewerkt aan een manier deze stroom te vangen, maar nieuwe inzichten hebben recent een boost aan het onderzoek gegeven. “In plaats van de vroegere ‘platenmethode’ - waarbij we op veel nadelen stuitten -, maken we nu gebruik van korreltjes

Cellule de biocarburant Dans le métabolisme d’une bactérie, des particules chargées - comme des électrons et des protons -, qui jouent un rôle dans la production d’énergie de la bactérie, sont libérées. Des scientifiques planchent mainte­ nant sur une cellule de biocarburant qui soit en mesure de ‘ capter ’ ces particules chargées. D’abord sur papier, plus tard dans un petit réacteur modèle. Entre-temps, l’Ir

Waterzuivering Waterzuivering is feitelijk een natuurlijk proces. Bacteriën, gevoed door stoffen in het water, zorgen zelf voor de zui­ vering. Dit proces wordt versnelt in zuiveringsinstallaties, om voor veilig oppervlakte water te zorgen. Deze ver­snelling kost energie, die nu nog wordt betrokken van het stroomnet.

23

insights


Casper Borsje, doctorant à l’Université de Wageningen, travaille aussi d’arrache-pied à un réacteur modèle grandeur nature.

actieve kool,” legt Borsje uit. “Deze korrel­ tjes hebben met hun geringe afmeting een relatief grote opslag­capaciteit voor de vrijgekomen geladen deeltjes, omdat ze van nature heel poreus zijn. Daarnaast hebben ze een relatief groot oppervlak, waarop veel bacteriën kunnen groeien. Je kunt het dus zien als een mini­batterij die zijn eigen stroom biologisch opwekt.” Als de kooltjes vol elektriciteit zijn, gaan ze naar een ander deel van de reactor. Daar vindt de ontlading plaats, waarna de elektriciteit gebruikt kan worden voor andere doeleinden, zoals het aandrijven van de waterzuiveringsinstallatie. “Daarmee wordt de waterzuivering dus energieneutraal.”

“De test met écht afvalwater moet nog gedaan worden” Echt afvalwater Wat voor Borsje begon als een ‘korreltje aan een draadje’ is nu uitgewerkt tot een volledige reactor bomvol minibatterijtjes, die klaar is voor het reviewproces. Wordt de modelreactor geaccepteerd, dan kan Borsje op zoek naar een bedrijf dat de praktijktest aan wil gaan. “Eerlijkheids­ halve moet gezegd worden dat het systeem nu werkt op synthetisch afvalwater. De test met écht afvalwater moet nog gedaan worden.’’ Het onderzoek wordt vanuit het bedrijfsleven gesteund door waterbedrijf Evides, Waternet Amsterdam, Waterschap den Dommel en W&F Technologies in het Wetsus thema “Resource Recovery”. De betrokkenheid van deze bedrijven houdt de toekomst voor zuivering van echt afval­ water open. “Voor de toekomst van energie­ neutrale waterzuivering is dit de ideale oplossing.”

Mini-batterie On planche depuis des années déjà sur une manière de capter ce courant, mais de nouvelles visions ont récemment boosté la recherche. « Au lieu de l’ancienne “méthode de plaques” - où nous nous sommes heurtés à de nombreux inconvénients -, nous utilisons maintenant des grains de charbon actif », explique Borsje. « Ces grains ont avec leurs petites dimensions une capacité de stockage relativement grande pour les particules chargées libérées, parce qu’ils sont très poreux de nature. De plus, ils ont une surface relativement grande, sur laquelle peuvent se développer beaucoup de bactéries. Vous pouvez donc les considérer comme une mini-batterie qui produit biologiquement son propre courant. »

« Le test avec de véritables eaux usées doit encore être effectué » Lorsque les petits morceaux de charbon sont pleins d’électricité, ils vont dans une autre partie du réacteur. La décharge a lieu à cet endroit, suite de quoi l’électricité peut être utilisée à d’autres fins, comme l’actionnement de l’installation d’épuration des eaux. « L’épuration des eaux devient ainsi neutre en énergie. » Véritables eaux usées Ce qui a commencé pour Borsje comme ‘ un grain suspendu à un fil ’, est à présent devenu un réacteur complet bourré de minibatteries, prêt à passer le processus de révision. Si le réacteur modèle est accepté, Borsje pourra se mettre en quête d’une entreprise qui est disposée à réaliser le test pratique. « Par souci d’honnêteté, il faut dire que le système fonctionne maintenant avec des eaux usées synthétiques. Le test avec de véritables eaux usées doit encore être effectué. » La recherche est soutenue dans la vie économique par la compagnie des eaux Evides, Waternet Amsterdam, Waterschap den Dommel et W&F Technologies dans le cadre du thème ‘ Resource Recovery ’ de Wetsus. L’implication de ces entreprises assure l’avenir de l’épuration de véritables eaux usées. « Il s’agit de la solution idéale pour l’avenir de l’épuration des eaux neutre en énergie. »

L’épuration des eaux L’épuration des eaux est en fait un processus naturel. Des bactéries, alimentées par des particules dans l’eau, assurent l’épuration. Ce processus est accéléré dans les installations d’épuration afin de veiller à des eaux de surface sûres. Cette accélé­ ration coûte de l’énergie, qui est actuellement encore tirée du réseau.

insights

24


Crauwels nv wegenbouw

T: 014 - 301 310

E: werken@crauwelsnv.be

Crauwels goo.indd 1

09-07-18 11:26

CANALCO

SPECIALIST IN:  Aanleg van ondergrondse leidingen voor: drinkwater, brandblusleidingen, warmtenetten, gasleidingen, industriële leidingen, kabelinfrastructuur  Gestuurde boringen  Onderhoud en herstelling van leidingen: oa renovatie van drukleidingen zoals koustechnieken, sliplining, pipe bursting,…  Huisaansluitingen  Lekdetectie voor zowel drinkwater, bluswater, industrieel water, vuil water als andere vloeibare stoffen met overtuigende resultaten voor gietijzer, staal, HDPE, GRE, sidero-cement  Drukproeven

Meer informatie: www.canalco.be info@canalco.be Cancolo/Hydroleaks Goo.indd 1

Meer informatie: www.hydroleaks.be info@hydroleaks.be 07-09-18 09:48


1

insights