BAM Infra OV

Page 1

BAM Infra OV Goed voorbereid op de toekomst Anders aanbesteden vergt transparante samenwerking insights

BAM Infra OV gaat in dit specials Insights magazine in op al deze aspecten die deze branche zo dynamisch maken. Daarbij geven ook externe professionals hun visie op de ontwikkelingen in deze branche. Tevens leest u een pleidooi voor meer en intensievere vormen van samenwerking en worden de voordelen van een andere bik op aanbestedingen en financiering in relatie tot de uitdagingen in het openbaar vervoer Weuitgelicht.belichten het werken in deze branche vanzelfsprekend ook, door interviews met betrokkenen, zowel vaklieden met decennia ervaring, als instromers met motivatie en ambitie. Tot slot presenteren we enkele bijzondere projecten die BAM Infra OV heeft gerealiseerd, met beeldmateriaal en toelichting. Het is slechts een greep uit de vele tientallen spraakmakende projecten die onze mensen mogelijk maken. Wij wensen u veel leesplezier.

BAM Infra OV bereidt zich voor op de toekomst De railinfrabranche staat de komende decennia voor enorm grote uitdagingen. Er is een aanzienlijke toename van het vervoer per spoor geprognotiseerd. Daarnaast spelen in het bredere openbaar vervoer ontwikkelingen als elektrificering, verduurzaming, digitalisering, veiligheid en demografische ontwikkelingen een belangrijke rol bij een toekomstbestendige koers. In het licht van de transitie die gaande is op het gebied van elektrificering en verduurzaming van het openbaar vervoer heeft BAM Infra OV gekozen voor een naamswijziging. De eerdere naam Rail strookt niet met de ambities van het bedrijf om Nederland mooier te maken en zodoende actief bij te dragen aan het versnellen van deze transitie.

1 insights

6 Duurzaamheid Verduurzamen zit in het DNA en past in het doel van BAM Infra OV om Nederland mooier te maken, stelt Operationeel directeur Robert Pasteuning. Projectmanager Patrick Schut gaat in op het toenemende hergebruik van spoormateriaal.

9 Uitdagingen voor de railinfrasector De verwachte groei van het openbaar vervoer en de huidige capaciteit van het spoornet stelt de ov- en railinfrasector voor grote uitdagingen. Universitair hoofddocent Wijnand Veeneman gaat in op de prognoses van Toekomstbeeld OV2040.

14 Veiligheid BAM Infra OV heeft opnieuw de hoogste trede op de Veiligheidsladder behaald, een high five waard! Directeur Jan Kees Hofker van stichting railAlert gaat in op het belang van veilig werken.

Inhoud

12 Anders aanbesteden vergt transparante samenwerking Michel van den Munckhof pleit hierbij voor verdere verbetering van aanbestedings trajecten door ze anders aan te pakken.

2insights

4 Goed voorbereid op de toekomst De openbaar vervoerbranche staat voor een enorm grote uitdaging. De komende twintig jaar zal in Nederland het openbaar vervoer naar verwachting met 30 tot 40% toenemen. Hoe is BAM Infra OV daarop voorbereid? Managing director Michel van den Munckhof geeft zijn visie.

19 Digital Construction De toekomst vraagt naast vakmanschap ook om tech-savvy mensen, waarmee je als organisatie het verschil kan maken, aldus programmaleider Digital Construction Bob Moons.

34 Samenwerking Samenwerking moet niet alleen samenwerking met onderaannemers en partners zijn, maar ook met opdrachtgevers, pleit Michel van den Munckhof. Directeur Marc Weytens van AMT Group gaat in op de samenwerking met BAM Infra OV op het gebied van verduurzaming van materieel.

3 insights

22 De mensen van BAM Het zijn de mensen die het hem doen bij BAM Infra OV. HR Business Partner Natasja Babalidis gaat in op de competentie gerichte benadering van mensen. Jens Jansen en Richard van der Gouw vertellen met hun meer dan veertig jaren ervaring over het werk; nieuwkomer Lennart van de Panne vertelt over zijn motivatie om bij BAM te gaan werken en over de mogelijkheden die hij ervaart.

28 Spraakmakende projecten Enkele van de vele en uiteenlopende projecten die BAM Infra OV recent heeft gerealiseerd in Nederland.

4insights Michel van den Munckhof

voorbereidopdetoekomst

Michel van den Munckhof Managing director BAM Infra OV

5 insights

Dit alles betekent dat er een grote druk op de infrastructurele bedrijven komt te liggen. BAM Infra OV schetst in dit magazine de huidige stand van zaken en geeft haar visie op de toekomst van het infrabedrijf. Daarbij wordt door externe partijen eveneens een visie op deze ontwikkelingen gegeven. De belangrijke thema’s verduurzaming, veiligheid en vergrijzing worden uitgelicht in aparte hoofdstukken. Diverse bijzondere projecten die BAM Infra OV in recente jaren heeft gerealiseerd worden ter illustratie getoond. En tot slot bieden enkele interviews met betrokken medewerkers een inkijkje in het werk van de mensen achter BAM Infra OV, zoals de medewerker die het langst in dienst is, en de nieuwkomer die aan dit grote avontuur van de toekomst gaat beginnen. Wij zijn goed voorbereid op deze toekomst en gaan graag ook met u dit grote avontuur aan.

Het gangbare model van het verlenen van opdrachten aan infrabedrijven komt eveneens onder druk te staan. Het van oudsher bekende aanbestedingsmodel behoeft daarbij aanpassing(en), passend bij de nieuwe situatie en anticiperend op de toekomst, waarbij onder andere meer transparantie en meer samenwerking tussen opdrachtgevers en aannemers moet leiden tot efficiëntere infraprojecten met gezondere rendementen, voor de gehele branche.

Deze groei vergt een toenemende capaciteit en een verdere verhoging van de efficiency van de infrabedrijven, voor zowel de aanleg van nieuwe projecten als de uitbreiding en het onderhoud van bestaande Duurzaamheidov-trajecten.iseenbelangrijk thema binnen deze ontwikkelingen. Om klimaatdoelstellingen te halen zullen opdrachtgevers het openbaar vervoer steeds verder elektrificeren. Parallel daaraan werken infrabedrijven zelf aan de verduurzaming van de toegepaste werkwijzen en aan het hergebruik van materiaal en Digitaliseringmaterieel.iseenander thema dat steeds zwaarder weegt in de openbaar vervoerbranche. Slimme ICT-toepassingen leiden ertoe dat het gebruik van bijvoorbeeld het spoor intensiever en nog veiliger kan plaatsvinden. Ook (preventief) onderhoud is gebaat bij een toename van de digitalisering van Dewerkprocessen.aardvanhet werk en de behoefte aan specifieke specialismen van werknemers verandert hierdoor; terwijl tegelijkertijd de behoefte aan de opgebouwde ervaring van de inframedewerkers nog steeds van groot belang blijft. De stijgende vergrijzing van het personeels bestand en de tot nu toe nog achterblijvende instroom van jonge mensen is daarbij voor de gehele sector een zorg.

De openbaar vervoerbranche staat voor een enorm grote uitdaging. De komende twintig jaar zal in Nederland het openbaar vervoer naar verwachting 30 tot 40% toenemen. Op het spoor betreft die toename vooral het personenvervoer, maar ook het goederenvervoer zal in belangrijke mate geïntensiveerd worden.

Goed

Robert Pasteuning 6insights

Hergebruik Op het gebied van het hergebruik van grondstoffen en materialen zijn al enkele jaren geleden diverse stappen gezet. Gebruikte spoorstaven, betonnen liggers, wissels en andere materialen worden na verwijdering van een traject zorgvuldig opgeslagen en na een grondige inspectie en een kritische kwaliteitstoets hergebruikt bij de aanleg van nieuwe railinfratrajecten. Bouwplaats Ook is er een kritische toets betreffende de aan- en afvoer van materialen op de bouwplaats. Optimalisatie van de logistiek, daarbij ondersteund door een toename van het gebruik van ICTtoepassingen, draagt eveneens bij aan de verdere verduurzaming van het hergebruik van grondstoffen en materialen. Elektrificatie Naast het hergebruik van grondstoffen en materialen investeert BAM Infra OV in een toename van elektrificatie van materieel. BAM Infra OV loopt hierbij voorop in de branche. Onlangs is een elektrische kraan op een lorrie (krol) in gebruik genomen. Operationeel directeur Robert Pasteuning: “Dit is ’s werelds eerste elektrische krol. Wij zijn er heel

Verduurzaming BAM Infra OV streeft naar innovatieve oplossingen en intensieve samenwerking om te komen tot een steeds verdere verduurzaming van de samenleving. Het terugdringen van de eigen CO 2 emissies om een volwaardige transitie naar een koolstofarme economie te realiseren is inmiddels in volle gang. Cobouw en PWC hebben BAM als voorbeeld gesteld voor de branche door het bedrijf uit te roepen tot meest duurzame bouwbedrijf. Het hergebruik van grondstoffen en materialen is voor BAM een belangrijke speerpunt, evenals de optimalisatie van de logistiek op de bouwplaats en verdere elektrificatie van het materieel. Nederland mooier maken door duurzaam te bouwen, verbinden en onderhouden.

Patrick Schut

Managing director Michel van den Munckhof stelt samenvattend dat verduurzaming geen doel is, maar een middel om het doel te bereiken. “Verduurzaming mag geen concurrentiemiddel worden. Verduurzaming zit in ons DNA en doen wij om Nederland mooier te maken. Voor de huidige generatie, maar ook voor de generaties na ons.”

Patrick Schut, projectmanager bij BAM Infra OV en onder meer belast met het Zutphen-Hengelotraject, noemt het als voorbeeld voor de duurzame manier waarop BAM Infra OV te werk gaat. “De schoenmaker zei vroeger al: ‘gun je schoenen een tweede leven’. Dat doen wij nu ook. Met al ons spoormateriaal én met ons spoormaterieel.”

7 insights

Per jaar vervangt BAM Infra OV tussen de tien en de vijftien wissels. “Behalve de tongbewegingen en de puntstukken, die aan flinke slijtage onderhevig zijn, hergebruiken we verder praktisch alles van de wissel. En als je bedenkt dat je voor één wissel een heel mooi huis kunt kopen, realiseer je je ook wat voor bedragen daarmee omgaan. En wat je “Wij streven ernaar om alle lorries voor 2030 geëlektrificeerd te hebben” daarmee kunt besparen, niet alleen in geld, maar ook aan energie en “Naastgrondstoffen.”wissels hergebruiken we ook spoorstaven. Daarbij kijken we ook naar de 2spoorstavenlegtbaanvakklassenverschillendedieerbestaan”,Schutuit.“Jekuntvaakvanklasse1ofklassehergebruikenopbaanvakkenmet

de classificatie 5 of 6. Doordat treinen daar langzamer moeten rijden kunnen spoorstaven uit hogere klassen op die baanvlakken nog steeds veilig worden gebruikt. Want veiligheid staat natuurlijk bovenaan bij al de “Spoorstavenduurzaamheidsactiviteiten.”checkenwezorgvuldig met ultrasone apparatuur, zodat ook eventuele niet-zichtbare gebreken of slijtage aan het licht komen, en aangepakt kunnen worden. Bovenleidingen zetten we ook weer in, bijvoorbeeld als lichtbakken langs het spoor, of langs een snelweg.”

Alleen al op het 35 kilometer lange traject Zutphen – Hengelo haalde BAM Infra OV zo’n 45.000 ton spoorballast weg tijdens de grootschalige renovatie die afgelopen jaar plaatsvond. Tweederde daarvan wordt hergebruikt, en de resterende 15.000 ton wordt volgens de BRL7500norm minutieus gecontroleerd en verder gescheiden voor verder hergebruik.

Een tweede leven voor spoormateriaal trots op dat wij hiermee een voorbeeld kunnen stellen. Wij streven ernaar om alle lorries voor 2030 geëlektrificeerd te hebben. Naast het elektrificeren van ons eigen materieel, helpen we ook opdrachtgevers bij het elektrificeren van vervoer. Naast het elektrificeren van ons eigen materieel, helpen we ook opdrachtgevers bij het elektrificeren van vervoer. Dat doen we vanuit onze nieuwe tak Heavy Duty Charging. Zo hebben we voor GVB de laadstations ontworpen en geïnstalleerd voor de nieuwe elektrische veren over het Noorzeekanaal. Naast veren kunnen we dat ook voor bijvoorbeeld bussen en trucks.”

Robert Pasteuning: “De opslag van energie is momenteel de grootste uitdaging voor ons. Daar werken we nu hard aan.”

Ook de houten dwarsliggers worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor hekken. “Het zou zonde zijn om bruikbare materialen weg te gooien, zoals we vroeger deden”, zegt Schut. “Of neem kiezelstenen die je bij een renovatie overhoudt. Die hergebruiken we ook, en dan voor de betonindustrie. We werken heel nauw samen met andere bedrijfstakken. Daar profiteren alle partijen van. Op de bouwplaats zelf al worden de materialen zoveel mogelijk gesplitst, zodat er een minimum aan vervoer overblijft. Ook dat is verduurzamen”, zegt Schut.

Ombouwen Verder worden nog bestaande diesellijnen gefaseerd omgebouwd naar elektrische lijnen. Daarbij kijkt het bedrijf eveneens naar oplossingen met waterstof. Doordat er een toename wordt verwacht in het gebruik van de trein wordt er eveneens geanticipeerd op een verdere verdichting van het railnetwerk door toepassing van het opslaan van energie langs en in het spoor, het terugwinnen van remenergie en het gebruik van data voor efficiënter onderhoud.

Uitdagingen voor de ov- en railinfrasector

De capaciteit van het railnet heeft momenteel zijn maximum bereikt, maar de voorspellingen zijn dat het openbaar vervoer de komende twintig jaar met dertig tot veertig procent zal toenemen. Het recent gepresenteerde Toekomstbeeld OV2040 schetst daarbij onder meer een situatie waarin tussen de negen grote steden elke tien minuten een trein rijdt en de aansluiting met lightrail en regionale ov aanbieders drempelloos is. Wijnand Veeneman

9 insights

moet een initiatief vanuit de regio komen, niet van bovenaf opgelegd, maar moet wel aansluiten bij andere regio’s. Een goed voorbeeld hiervan is de Hofpleinlijn, die op een uitstekende manier het regionale netwerk in Rotterdam en Den Haag met het landelijke netwerk verbindt. Ten noorden van Amsterdam is het wat dat betreft niet goed gegaan. Daar zijn niet de goede tools voor modelering toegepast, waardoor uiteindelijk het gebruik van de auto het toch won van het ov. Ik zie dan ook een belangrijke rol voor railinfrabedrijven in de regio. Focus meer op regionale railverbindingen, minder op landelijke railverbindingen. Daar liggen meer mogelijkheden, verwacht ik. Governance is een ander soort uitdaging. Momenteel vertraagt governance de besluitvorming nog te veel. Het is in mijn ogen belangrijk om de governance en dus de besluitvorming zodanig in te richten dat je inderdaad integrale oplossingen kunt realiseren. Ook moeten oplossingen zodanig gemodelleerd worden, van de juiste analysetools worden voorzien en ondersteund worden met andere vormen van financiering, om de geformuleerde oplossingen ook daadwerkelijke te kunnen vormgeven. Een toekomstvisie begint met een visionair ontwerp. Niet met een deelontwerp.”

Dr. W.W. (Wijnand) Veeneman ziet hierbij een aantal grote uitdagingen voor de sector. Veeneman is hoofddocent vervoer aan de TU Delft en tevens weten schappelijk directeur van Next Generation Infrastructure, een samenwerkingsverband tussen zes grote infrastructuurbeheerders in Nederland. “Ik vind de visie die ten grondslag ligt aan het Toekomstbeeld OV2040 goed, dat vooropgesteld. Er is al veel kritiek op geweest, vooral op details, maar bedenk je wel dat het een visie is, letterlijk een toekomstbeeld. Er kan veel veranderen de komende twintig jaar. Daarom ook zijn er grote lijnen uitgezet. Als je het meer op een afstand beziet, zie ik een aantal Eenuitdagingen.belangrijke uitdaging is: hoe laat je de regionale ontwikkelingen goed aansluiten op de landelijke? Want in mijn optiek

realiseren wij ambities! Actuele projecten waarin TKF intensief samenwerkt met BAM zijn: ProRail Bovenbouwvernieuwing Twente, Perronfasering Arnhem, Spooraanpassing Horst - Zevenum en Wisselverwarming Randstad Noord. Voor de Lightrail zijn dit projecten welke voor de GVB worden uitgevoerd, te weten het Gelijkrichterstation Veren en een deel van de Accountmanagerenergievoorziening.Rail

Samen ambities realiseren De arbeidsmarkt is al jaren flink in beweging en we werken er hard aan om onze dienstverlening hierin te ontwikkelen. Vol enthousiasme werken we in onze organisatie samen. We delen kennis en kunde en blijven goed op de hoogte van wat er speelt in de markt. Als team streven we er naar om het beste uit onszelf te halen. Het is dan ook onze missie om samen ambities te realiseren en dat blijven we op een bevlogen wijze voortzetten; voor onze professionals én onze opdrachtgevers!

De samenwerking tussen BAM en TKF dateert al van de jaren 90 van de vorige eeuw en omvat vele projecten, zowel kleine als (zeer) grote. Omvangrijke projecten welke samen zijn gerealiseerd zijn bijvoorbeeld: de Sloelijn in Zeeland; de Uithoflijn in Utrecht; de ombouw van het station in Arnhem en het tracé Zwolle - Kampen. Waar nodig ontwerpt TKF specifiek voor BAM benodigde kabels. We kunnen door onze nauwe samenwerking heel snel schakelen en we focussen net als de BAM op CO2-reductie. We hebben veel gemeen, en dat werkt heel prettig samen.”

Dit realiseren wij met name door op een hechte wijze samen te werken met onze opdrachtgevers en professionals. Maatwerk en kwaliteit Naast detachering onderscheiden wij ons door het leveren van maatwerk en advies. Hierbij zoeken wij een zo passend mogelijke oplossing voor elke personele uitdaging. Dit stelt ons enerzijds in staat om operationele en strategische personeelsbehoefte bij

Twentsche Kabelfabriek (TKF) en BAM Infra OV: een hechte samenwerking

Infra Maurice ter Haar van TKF: “TKF opereert als totaalontzorger voor de BAM. We verzorgen spoedleveringen en storingsleveringen.

TKF fabriceert op haar productielocaties in Haaksbergen en Lochem alle soorten kabels voor haar opdrachten zelf. Ter Haar: “Ons uitgebreide portfolio bestaat onder andere uit hoog- en middenspanningskabels, Subsea kabels, glasvezelkabels, kabels voor de marine en offshore en kabels voor de bouw- en inframarkt. Op het gebied van de railinfra produceert TKF onder andere: kabels voor de energievoorziening, treinbeveiligingskabels, en assentellerkabels.”

Voor meer www.fieldwork.nlinformatie: FieldworK BV is een ervaren detacheerder van technische professionals. Op persoonlijke wijze verbinden wij onze professionals aan uitdagende (semi)technische functies bij onze opdrachtgevers. Onze voornaamste werkgebieden zijn de industrie en de infrastructuur. Binnen deze sectoren zetten wij professionals in van junior tot senior niveau. We hebben een sterk netwerk en weten hoe we dit moeten inzetten om het gewenste resultaat te krijgen. Duurzame relatie Met veel klanten van FieldworK bestaan al jarenlange relaties. Een dergelijke duurzame relatie hebben we ook met BAM Infra OV. 6 Jaar geleden was dit de eerste businessunit waarmee we binnen BAM de samenwerking zijn aangegaan. In de loop der jaren hebben we dan ook diverse professionals bemiddeld die uiteindelijk in dienst zijn getreden bij BAM. Onze strategie is gericht op het aangaan en onderhouden van langdurige relaties.

onze opdrachtgevers in te vullen. Anderzijds kunnen we hierdoor de professionals van dienst te zijn met het verwezenlijken van gestelde ambities in hun carrière. Wij beschikken over het NEN 4400-1 en VCU certificering. Hiermee garanderen we voor onze opdrachtgevers en onze professionals dat er aan de gewenste kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Meer informatie: www.tkf.nl

Twentsche Kabelfabriek goo.indd 1 11-04-22 09:37 10insights

SamenFieldworK

Om te kunnen inspelen op de pieken en dalen die zo kenmerkend zijn voor de railinfrasector heeft de ATR Group uit Roosendaal nieuwe samenwerkingsvormen waarmee de sector efficiënt kan blijven plannen en werken, en kennis en ervaring behouden blijft.

Van Peer is ervan overtuigd dat flexibiliteit de sleutel is tot ATRstabiliteit!isvolledig gecertificeerd en heeft voor elke sector in de rail, bouw en infra voldoende vakmensen paraat staan die na eventuele bijscholing en coaching, ingezet kunnen worden.

11 insights hun eigen flexibiliteit en inzicht in verschillende werkmethodieken. En ze kunnen hun kennis en ervaring ook heel efficiënt overdragen aan de jongeren die al bij die werkgevers zijn, dus het mes snijdt aan alle kanten.”

Meer informatie: www.atrgroup.nl

Directeur en medeoprichter van de ATR Group, Andy van Peer: “De railinfrasector heeft, net als de bouw- en infrasector, te maken met grote pieken en dalen. Hij gaat verder: “Daarom hebben wij een flexibele schil opgezet met vaklui die van enorme waarde zijn voor de sector. Doordat wij met alle railinfrabedrijven contact hebben, evenals met alle bouwen infrabedrijven, kunnen we deze mensen heel efficiënt weer inzetten bij bedrijven die op dat moment een piek hebben. Hiermee kunnen we continuïteit leveren aan zowel de bedrijven als de mensen en zetten we de ervaren mensen in voor het borgen van het vakmanschap. Nu eens bij deze werkgever, dan weer bij een andere werkgever. Dat vergroot ook

ATR Group voorziet in flexibelerailvakmensenschil

Van Peer heeft met een van de railbedrijven, Swietelsky Rail Benelux, al een strategische samenwerking afgesloten die deze formule behelst. “Ik denk dat dit voor veel railinfrabedrijven interessant is. ATR en BAM zijn thans ook aan de slag voor een strategische samenwerking.”

Anders aanbestedentransparantevergt samenwerking

12insights

Tweefasenaanpak In 2020 is er na intensief overleg tussen marktpartijen en Rijkswaterstaat een zogenaamde tweefasenaanpak geformuleerd, waarbij de risicoverdeling voor de partijen anders is komen te liggen. Bij de tweefasenaanpak wordt de aanbesteding in twee delen gesplitst: in een vast deel en in een flexibel deel. Het vaste deel omvat de reguliere projectdelen waarop marktpartijen altijd al in concurrentie hun aanbiedingen deden, en die qua risico goed in te schatten zijn. Op basis hiervan wordt de aanbesteding gegund aan een partij of een consortium van aannemers. Sneller schakelen De partij of het consortium dat het werk gegund krijgt, gaat nu samen met Rijkswaterstaat of een andere opdrachtgever de risico’s voor de tweede fase in kaart brengen. Deze samenwerking verkleint de risico’s op budgetoverschrijding aan de opdrachtnemerszijde aanzienlijk. Een ander voordeel is dat marktpartijen die de opdracht niet gegund krijgen, ook geen hoge ontwerpkosten hebben, zoals voorheen vaak het geval was. Tot slot wordt met de tweefasenaanpak de aanbestedingsfase ook met een half jaar bekort doordat men veel sneller en effectiever kan schakelen. Voordelen Michel van den Munckhof hierover: “De tweefasenaanpak past mooi in de ontwikkeling naar meer en opener samenwerken, zoals wij die in de ovmarkt steeds vaker zien. We zijn daar een groot voorstander van. Het heeft een aantal voordelen: doordat je intensiever samenwerkt met de opdrachtgever stijgt het maatschappelijke rendement van de aanbesteding. Partijen hebben immers hetzelfde belang, en elke partij is erbij gebaat het werk zo snel en goed mogelijk afgerond te krijgen. Ook brengt een tweefasenaanpak een halt toe aan de almaar stijgende tenderkosten voor de aannemende partij. Je hoeft namelijk op voorhand minder tijd en geld te steken in een aanbesteding die wellicht niet leidt

Grote infrastructurele aanbestedingen dragen van oudsher grote financiële risico’s met zich mee, die door de marktpartijen gedragen werden. Deze situatie wordt echter steeds meer als onwenselijk bestempeld. Financiële risico’s worden groter en vaak ondragelijk voor de marktpartijen, die steeds vaker afhaken. De recent geïntroduceerde tweefasenaanpak komt hier in belangrijke mate aan tegemoet. Aanbestedingen zouden echter nóg efficiënter kunnen, pleit Michel van den Munckhof. Hij geeft hieronder zijn visie weer. “De tweefasenaanpak past mooi in de ontwikkeling naar meer en opener samenwerken”

13 insights tot een opdracht. Het vergroot je effectiviteit en slagkracht, en dat is weer goed voor het gehele bedrijf, niet in de laatste plaats voor de continuïteit en je personeel.”

Verder stappen zetten “In een markt waarvan geprognotiseerd wordt dat die de komende jaren zo’n 30% gaat groeien, moeten echt alle zeilen bij worden gezet. Opdrachtgevers en marktpartijen zijn inmiddels doordrongen van een gezamenlijke en maatschappelijke opgave. Dit vergt een inclusieve manier van werken waardoor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer er belang bij hebben het beste uit elkaar te halen. Met zogenaamde incentive driven contracting kun je bijvoorbeeld bewerkstelligen dat goed presterende partijen een volgende opdracht van de opdrachtgever zonder dure aanbesteding gegund kunnen krijgen, binnen een raamcontract. De opdrachtgever ervaart het voordeel van de ervaring en kennis die je hebt vanuit langere betrokkenheid. Hierdoor verbind je je voor langere tijd aan elkaar en kun je als infrabedrijf vanJuistvoorgaatMaarnogkomstenopgaan;marktzijnAllerleiinvesterengroteDatschommelingenprognosticerenbetrouwbaarderomzoongewensteinjeomzetvoorkomen.maaktdewegvrijomenzonderalterisico’svoordelangeretermijnteinmensenenmiddelen.anderevormenvanaanbestedengeschiktomdeuitdagingenvooronzevoordekomendejarenaantecarrouselaanbestedingen,gunnenpercelen,metraamwerkovereenwerken,ofwellichtontstaaneranderevormenvanaanbestedingen.zondertransparantieenvertrouwendatniet.Hierwilikmeechtsterkmaken.Samenmetopdrachtgevers.danbenjeaanhetbouwen,inplaatselkaaraftebreken.”

Het kan nóg beter Aanbestedingen kunnen echter nóg beter, vindt Van den Munckhof. “In de tweefasenaanpak verbetert weliswaar de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar nog steeds geldt het effect van ‘the winner takes it all’. En blijft het principe overeind dat de laagste aanbiedingsprijs voor fase één de doorslag geeft. Aanbestedingen die met forse emvi-criteria (economisch meest voordelige inschrijving) worden vormgegeven, blijken in de praktijk toch vaak uit te komen op winst voor de aanbieding met de laagste prijs. En dat is onwenselijk, vind ik. Bedrijven concurreren elkaar op deze wijze in een race to the bottom kapot, zeker als je je bedenkt dat de rendementen in onze sector nog steeds maar rond de twee procent schommelen.”

Engeland “Kijk eens naar het Verenigd Koninkrijk. Daar werkt men al anders. Ook daar was in de openbaar vervoersmarkt een race to the bottom gaande, die uiteindelijk de kwaliteit van het werk en de sector niet ten goede kwam. Daar heeft de evenknie van ProRail, NetworkRail, dit een halt toegeroepen door in een zogenaamde ‘open book’-calculatie schouder aan schouder met de aannemers samen te bepalen hoe deze trend met ieders belangen in het vizier, te keren. Waarbij een gezond rendement van 5% door alle partijen als acceptabel wordt gezien. Een droom voor een gemiddeld Nederlands infrabedrijf.”

Hofker is directeur van de stichting railAlert. Deze organisatie heeft als overtuiging is dat iedereen recht heeft op een veilige en gezonde werkomgeving. Om dat te realiseren maakt railAlert daarover afspraken met alle betrokken partijen over arbeidsveiligheid op en rondom het spoor, en geeft informatie via de arbocatalogus om de veiligheid te vergroten. En last but not least zet zij in op het vergroten van railinfrabranche.veiligheidsbewustzijnhetindeDatdoetrailAlert in een kaderstellende rol door het vaststellen van brancheregelgeving en het leveren van input voor het arbobeleid van railinfrapartijen. railAlert heeft bovendien een aanjagende en initiërende rol in het vergroten van het bewustzijn over arbeidsveiligheid. Toenemende complexiteit Het probleem is volgens Hofker echter dat het werken aan het spoor steeds complexer wordt. De op handen zijnde verdichting van het spoor met een intensivering van het treinverkeer is daar een belangrijk onderdeel van. Het werk zal toenemen, zowel in hoeveelheid als in intensiteit. Doordat er vaak ‘s nacht, in het weekend of in korte en intensieve periodes gewerkt moet worden, verhoogt dat de tijdsdruk op de mensen nog meer. Er wordt, aldus Hofker, bovendien vaak gewerkt met tot wel zeven lagen onderaannemers, waarbij onderin deze keten vaak zzp’ers werken die niet altijd dezelfde veiligheidsprotocollen hanteren als de gecertificeerde aannemers bovenin de keten. Deze complexiteit maakt dat er een spanningsveld ontstaat tussen de gewenste veiligheid en de gerealiseerde veiligheid. Hofker pleit daarom voor minder aannemingslagen waardoor de veiligheid kan toenemen. Invloed op veiligheid Hofker somt de vier gehanteerde aspecten op die van invloed kunnen zijn op de veiligheid: procedures, leiderschap, competenties en externe omstandigheden. Hij begint met zijn toelichting bij de externe omstandigheden: “Externe omstandig heden zijn bijvoorbeeld weersinvloeden, zoals sneeuw en bladeren op het spoor, of extreme hitte. Deze invloeden zijn niet te managen; essentieel is dat de werknemers er rekening mee houden tijdens het werk. Competenties betreft de juiste man of vrouw met de juiste papieren op de juiste plaats. Door werk nemers met een Digitaal Veiligheids Paspoort (DVP) te certificeren en behaalde certificaten daarop vast te leggen en te controleren, kan je zekeren dat zij de juiste vakkennis hebben en toegang tot de werkplaats hebben. Dit geldt ook voor iedereen.” Naast de juiste certificaten is het aspect houding & gedrag natuurlijk zeer belangrijk, hier spelen bijvoorbeeld programma’s als de veiligheidsladder en het toekomstige DVP-programma op in.

KleijneOegerailAlert,StichtingFoto:

Veiligheid: leiderschap en bewustzijn

Jan Kees Hofker 14insights

Tijdens werkzaamheden aan en rond het spoor heeft de veiligheid en gezondheid van de mensen vanzelfsprekend de hoogste prioriteit. Hiervoor zijn uitgebreide protocollen en werkprocedures opgesteld. Toch gebeuren er af en toe nog (bijna ) ongelukken. Om die verder terug te dringen, en liefst te voorkomen, is met name leiderschap en meer veiligheidsbewustzijn nodig, stelt Jan Kees Hofker.

15 insights “Certificering mag niet verworden tot een commercieël instrument; het moet puur en onafhankelijk zijn”

Stand van zaken Het gaat op zich goed met de veiligheid, vertelt Hofker. “Het laatste dodelijke ongeval heeft al weer vijf jaar geleden plaatsgevonden. So far so good. Maar aan de andere kant zijn er in 2019 toch nog 28 bijna-aanrijdingen geweest, zonder enkele elektrocuties. Dus we moeten blijven werken aan veiligheid, ieder dag weer, elk (bijna)ongeval is er een te veel.”

Leiderschap Leiderschap en zelf het goede voorbeeld geven is wat Hofker betreft het fundament onder een goede veiligheid. “Leidinggevenden die zelf het goede voorbeeld geven, die open staan voor gemaakte fouten – daar dus een psychologisch veilige werkomgeving voor creëren – en vervolgens oordeelloos die fouten bespreken om samen te komen tot verbetering van de werkprocedures en houding en gedrag, dat is wat we nodig hebben.”

Ouderen Leiderschap gaat volgens Hofker verder. “Leiderschap omvat in mijn ogen ook dat je je als manager realiseert dat jonge mensen vaak wat onervarener zijn, en dus meer begeleiding nodig hebben. Maar ook dat je ziet dat oudere mensen soms té ervaren kunnen zijn en ingesleten werkprocedures kunnen hebben die niet meer bij deze tijd passen. En daar kunnen risico’s ontstaan. Juist ook weer die toegenomen complexiteit van het werken aan het spoor, de (ervaren) toegenomen tijdsdruk, maakt dat je als leidinggevende dit soort aspecten ook moet meenemen in je stijl van leidinggeven. Daarbij vergrijst het personeelsbestand. In mijn ogen staat of valt veiligheid echt met goed leiderschap. Daar moet zeker zwaar aan getild worden tijdens sollicitaties van nieuwe leidinggevenden.”

Innovatie Zestig procent van de incidenten zijn eerder bouw- dan specifiek spoorgerelateerd, gaat Hofker verder. “Denk daarbij aan verstuikingen, beknellingen, vallen. Veel van die arbeidsongelukken zijn te voorkomen door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken: veiligheidskleding, veiligheidsschoenen, valbeveiliging, handschoenen, enzovoorts. Ik verwacht in die ontwikkeling rond veiligheidsmiddelen innovaties, net als in werkprocessen en mechanisatie van onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden. Toch ga je het met deze innovaties en middelen alleen niet redden. Als iemand van de leiding geen goed voorbeeld geeft, bijvoorbeeld zelf geen veiligheidskleding draagt, kan je van de mensen onder zo iemand ook niet verwachten dat die zich aan de regels houden. En dan moet je het begrip ‘leiding’ ruim interpreteren. Van de man of vrouw aan de top, via de uitvoerder tot en met de meewerkend voorman. Goed leiderschap vormt de belangrijkste pijler voor de veiligheid op het werk.”

Onaangekondigde audits Procedures zijn volgens Hofker al zeer goed vastgelegd. Men leeft ze ook goed na. Ze worden ook met regelmaat geaudit, maar, zegt Hofker: “Wat mij betreft moeten die dan onaangekondigd plaatsvinden. Als je onaangekondigd op de bouwplaats langskomt tref je de echte werkomstandigheden aan. Als men weet dat je komt werken mensen vaak even iets oplettender, wellicht vermijdt men bepaalde situaties, en dat vertekent het beeld. Certificering mag niet verworden tot een commercieel instrument; het moet puur en onafhankelijk zijn.”

Ook andere onderdelen van de BAMgroep volgen onze succesvolle aanpak, vertelt Michel van den Munckhof. “We dienen als voorbeeld voor andere BAM’mers, we betrekken collega’s uit andere sectoren bij onze cases en leerervaringen. En dat werkt heel constructief. Er is bijvoorbeeld al een groepsbreed train-de-trainerproject gestart dat veiligheid als onderwerp heeft. Ik verwacht dat er nog meer synergie door ontstaat.”

16insights

Veiligheidscultuur Managing director Michel van den Munckhof: “Er is geen rem of schaamte bij de mensen om te vertellen over een bijna-ongeluk. En dat betekent best veel. Want fouten maken, zeker als die levensbedreigend kunnen zijn, dat doen we niet graag. Erover vertellen al helemaal niet; dan leg je je hoofd op het spreekwoordelijke hakblok. Dat dat hier wèl kan, dat je elk (bijna-)incident, hoe klein ook, kunt bespreken en maatregelen kunt treffen om het in het vervolg te voorkomen, is een enorme stap vooruit voor de mensen. Ik werk weliswaar nog niet zo lang bij BAM Infra OV, maar het is wel deze cultuur van openheid over veiligheid die opvalt.”

Voorbeeldwerking

Veiligheid bij BAM Infra OV: high-five!

Als eerste grote bouwbedrijf heeft BAM Infra OV begin 2021 de vijfde en hoogste trede op de Veiligheidsladder behaald voor het Railonderdeel. En ook in 2022 is certificeerder Kiwa weer vol lof over de veiligheid binnen BAM Infra OV en beoordeelt het bedrijf opnieuw op trede 5. Een high five waard! Veiligheid van werkprocessen, én veiligheid van de mensen.

High five Robert Pasteuning: “Iemand heeft ooit de high-five gedaan toen we een mooi resultaat hadden behaald. En dat kenmerkt de mentaliteit. ‘yes! We hebben het hem geflikt!’ Dat samen-doen, die mentaliteit van er voor elkaar zijn, maakt dat mensen hier veilig werken en ook op een fijne manier met elkaar werken. Als ik naar de IFR kijk, de Incident Frequency Rate, dan is die in 2021 nagenoeg nul geweest. Ik vind dat echt een compliment naar de mensen waard. Zij zijn het die het doen. Zij zijn het, die veilig werken.”

“Zij zijn het die het doen. Zij zijn het, die veilig werken”

Operationeel directeur Robert Pasteuning: “In haar beoordeling geeft certificeerder Kiwa aan dat er een open, vooruit strevende en zelflerende cultuur is waarin de zorg voor elkaar centraal staat, mensen zich kwetsbaar durven opstellen en het goede voorbeeld geven. Dat werkt ook weer door in de jaarplannen voor medewerkers waarin veiligheid een belangrijk onderdeel is. We stimuleren ketenpartners hierbij ook in veiligheidsen gezondheidsgedrag. Daarnaast dragen de gezamenlijke safety walks, het werken met coaches en inspiratoren én de nieuwe campagnes om gedrag te veranderen in mijn ogen bij aan het behalen van de hoogste trede van de Veiligheidsladder.”

Daarnaast zijn wij volop bezig met de ontwikkeling van hybride en volledig elektrische machines. Hierbij volgen we de vraag van onze klanten en kijken wij mee wat er nodig is om op haar projecten schoner te Momenteelbouwen.zijnalonze machines overgestapt op Neste MY Renewable Diesel, deze maakt een CO2e-reductie mogelijk van 90% in vergelijking met fossiele diesel. De toekomst We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar blijven vooral sterk inzetten op de volgende drie pijlers: • Betrouwbaar • Deskundig • Flexibel Meer www.shvbv.nlinformatie:

hoog is willen wij onze machines zo lang mogelijk inzetten. Het reviseren van een gebruikte machine en deze ombouwen naar de huidige norm is een van onze duurzame oplossingen.

Nadat beide zoons, Jasper en Nick, hun studies hadden afgerond hebben ze elk kennis en ervaring opgedaan door enkele jaren bij grote spooraannemers te werken. Jasper vond in 2007 zijn weg naar SHVbv en Nick volgde in 2014. Met hun frisse blik op de sector bleek er al snel vraag te zijn naar een betrouwbare machine welke makkelijk in bediening is en een ruime manbak heeft met een flinke capaciteit. Uit deze vraag is in 2016 de Railbuddy spoorhoogwerker ontstaan. Het succes van deze spoorhoogwerker heeft ervoor gezorgd dat we nu met de verhuur van deze machine actief zijn in 5 landen. Waarin Nederland de boventoon voert. De dagelijkse leiding ligt sinds 2018 bij Jasper en Nick welke nog altijd kunnen bouwen op de kennis en ervaring van Jan. Innovatie en duurzaamheidsoplossingen Doordat de investeringen in specialistische spoormachines vaak SHV Specialistischebv machines voor bovenleiding projecten en het veilig werken op hoogte Al bijna 20 jaar ondersteund Schuurmans Helvoirt Verhuur bv (SHVbv) BAM op de meest uiteenlopende projecten. Onze nog altijd groeiende vloot van 30 machines worden ingezet voor tal van spoorwerkzaamheden. Van bovenleiding en seinwezen tot werkzaamheden aan tunnels en bruggen in Nederland, Belgie en Duitsland. Naast onbemande verhuur van machines leveren wij ook gecertificeerd personeel om tal van spoormachines te bedienen.

17 insights

In de basis is Schuurmans Helvoirt Verhuur bv te omschrijven als een echt familiebedrijf. Vanuit het traditioneel agrarisch bedrijf werden vanaf de beginjaren 80 de activiteiten door Jan en Crista Schuurmans uitgebreid met loon– en grondverzet. In 2004 werd een Manitou verreiker omgebouwd tot een ManiRail spoorverreiker. Deze machine bleek uiterst geschikt voor bovenleiding werkzaamheden en het plaatsen van draagconstructies. Door het grote succes van deze machine werden er al snel meerdere aanschaft.

VCA** en veiligheidsprestatieladder behaald Ook veiligheid staat hoog op de agenda. Vorig jaar augustus heeft Van Oosterwijk Rail VCA** en de veiligheidsprestatieladder (niveau 3) van ProRail behaald, als één van de eerste verhuurbedrijven in Nederland. Werken bij Van Oosterwijk Rail Van Oosterwijk Rail is altijd op zoek naar ervaren en enthousiaste machinisten! Jubilaris Willy Hutting aan het woord: ‘Ik werk al vijfentwintig jaar bij Van Oosterwijk. Ik vind het een fijn bedrijf om te werken. Zowel de werkgever als collega’s staan altijd voor je klaar. Het werken met een spoorkraan is uitdagend, omdat er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn. Het is even wennen aan het nacht en weekendwerk, maar ik moet er niet aan denken om een baan van negen tot vijf te hebben.’

Linda: ‘De Atlas 1604 Zwaar kan met LMB 18 ton tillen en op een hoogte van 14 meter 4,5 ton hijsen! Het is de enige krol in Nederland die met een last van 18 ton over het spoor mag rijden! Onlangs hingen we met deze kraan een bovenleidingsbalk van 2,8 ton en 28 meter op over vier sporen. Daarnaast beschikken we als één van de weinige verhuurbedrijven over de Movax: geavanceerd besturingssysteem voor het intrillen van buizen voor bovenleidingspalen. In combinatie met het Movax controlesysteem MCS PRO trillen we per nacht vijftien tot twintig buizen de grond in.’ Elektrische krol of krol op waterstof Innovatie is een speerpunt voor van Oosterwijk Rail. Linda: ‘We weten precies wat er speelt in de markt en spelen direct in op nieuwe technieken en veiligheidseisen, zodat we altijd een stapje voor blijven. Kwartstof is een hot item. Onze kranen zijn voorzien van een hogedrukcabine met stoffilters. Daarnaast werken we aan een idee voor een emissievrije bouwplaats. We gaan starten met het ontwikkelen van een elektrische krol en/of een krol die draait op waterstof. We onderzoeken de verschillende technieken.

VAN OOSTERWIJK

Spoorkraanverhuurbedrijf en familiebedrijf Van Oosterwijk Rail uit Molenschot bestond vorig jaar vijftig jaar. Dit werd groots gevierd. Tijdens de festiviteiten werden ook de nieuwe bedrijfsnaam ‘Van Oosterwijk Rail’, een nieuw logo en moderne huisstijl geïntroduceerd. Deze spoorkranenspecialist is klaar voor de toekomst, onder leiding van Marcel van Oosterwijk en Linda Michielsen – van Oosterwijk. 82 5124 NK info@vanoosterwijkrail.nl0161-41Molenschot2552

WWW.VANOOSTERWIJKRAIL.NL

Hightech krollen met LMB en Movax SG45V Full Van Oosterwijk Rail verhuurt twee typen krollen: Atlas 1604 en Atlas 1404. Ze zijn allebei voorzien van last moment beveiliging (LMB) en kunnen verhuurd worden met hulpstukken.

RAIL EXCELLEERT IN INNOVATIE EN VEILIGHEID

Broekstraat

“Soft skills zijn belangrijker dan ooit”

Starting with the end in mind Moons: “We willen de totale keten toegang kunnen geven tot die digitale informatie die zij op een bepaald moment nodig hebben. Het credo hierbij is: starting with the end in mind. Maak dus een plan zodat je weet wie welke informatie op welk moment nodig heeft. Denk daarbij vooral na over welke informatie de schakels in de keten ná jouw nodig hebben en hoe zij deze informatie graag ontvangen.”

19 insights

Digital Construction vraagt naast vakmanschap, tech-savvy mensen

Bob Moons

Vakmanschap Moons onderstreept dat vakmanschap nog steeds bovenaan staat, hoe digitaal een organisatie ook kan zijn. “Vakmensen die hun sporen verdiend hebben en een dijk aan ervaring hebben opgebouwd zijn enorm waardevol voor ons. Zulk vakmanschap koesteren we, en ondersteunen we waar nodig in die digitale omslag.”

Preventief De datagedrevenheid strekt zich behalve naar nieuwe projecten ook uit tot onderhoud, en dan vooral: preventie, legt Moons uit. “Bijvoorbeeld met sensoren en data die veranderingen in stroomverbruik registreren. Daardoor kunnen we slijtage aan wissels, sporen of sluizen tijdig zien aankomen en maatregelen nemen voordat er storingen of andere problemen ontstaan.”

Soft skills Hij vervolgt: “Soft skills zijn belangrijker dan ooit, want je moet goed kunnen samenwerken, invoelen, aanpassen, enzovoorts. We willen een continu lerende organisatie zijn die het beste uit de mensen haalt. Nieuwe mensen selecteren we vooral op deze competenties; bestaande mensen ondersteunen we om deze competenties te ontwikkelen en hun kennis en vakmanschap te delen met de nieuwkomers.”

Hij benoemt kort de zeven modules: “Als eerste word je meegenomen in de bewustwording over de nieuwe digitale, data gedreven werkwijze. Daarna volgen de modules 3D-Modellen, 4D-planningen en 5D- hoeveelhedenbepaling. De volgende module betreft het BIM-plan van aanpak, daarna common date environment (CDE), en als laatste module het vastleggen van bouwplaatsdata.” Om zowel alle samenwerkingspartnersmedewerkers, als opdrachtgevers mee te nemen in deze data gedreven mindset is er een gratis Awareness E-learning beschikbaar. Andere competenties Digitaal werken verandert ook de benodigde competenties van de mensen. Moons: “We hebben vandaag de dag meer tech-savvy mensen nodig die een zekere mate van data-literacy hebben, zoals we dat omschrijven. Daarmee bedoelen we: mensen die hongerig zijn naar techniek en data, en dat kunnen vertalen naar oplossingen om meer data gedreven te werken. Dat vergt flexibiliteit, creativiteit en een groot inlevingsvermogen, en out of the box kunnen denken.”

Als één van de koplopers in de branche heeft BAM Infra OV digitaal bouwen al in belangrijke mate ingebed in het werken en het denken. “Je moet niet harder werken; je moet slimmer werken”, vat Bob Moons, programmaleider Digital Construction, het samen. “Dat vraagt om tech savvy mensen.”

Van Roon Spoorwegmaterialen B.V. zamelt materialen in, bewerkt en verwerkt deze. Voorafgaand aan een buitendienststelling wordt er geïnventariseerd welke vrijkomende materialen geschikt zijn voor hergebruik. Tijdens en na de buitendienststelling verzorgen wij de logistieke afvoer van deze materialen naar ons terrein in Vuren t.b.v. inspectie, opslag en bewerking voor hergebruik. Uit de FAT- inspectie (Factory Acceptance Test) volgen de noodzakelijke werkzaamheden. Op dit moment verzorgen wij voor BAM Infra Rail B.V. het refurbishen van 2 complete 1:15 wissels op betonnen dwarsliggers Niet eerder werden er aan 1:15 wissels op beton een tweede leven gegeven. Dit is dan ook voor een primeur! Door het uitvoeren van deze werkzaamheden volgen we het beleid van de toekomst 0345 - 510 www.vanroonasperen.nlinfo@vanroonasperen.nl250 van roon goo.indd 1 11-04-22 10:02

Welkom in de wereld van Wiveco.

Van Roon Spoorwegmaterialen B.V. zamelt materialen in, bewerkt en verwerkt deze. Voorafgaand aan een buitendienststelling wordt er geïnventariseerd welke vrijkomende materialen geschikt zijn voor hergebruik. Tijdens en na de buitendienststelling verzorgen wij de logistieke afvoer van deze materialen naar ons terrein in Vuren t.b.v. inspectie, opslag en bewerking voor hergebruik. Uit de FAT- inspectie (Factory Acceptance Test) volgen de noodzakelijke werkzaamheden. Op dit moment verzorgen wij voor BAM Infra Rail B.V. het refurbishen van 2 complete 1:15 wissels op betonnen dwarsliggers Niet eerder werden er aan 1:15 wissels op beton een tweede leven gegeven. Dit is dan ook voor ons een primeur! Door het uitvoeren van deze werkzaamheden volgen we het beleid van de toekomst 0345 - 510 www.vanroonasperen.nlinfo@vanroonasperen.nl250

Wij zijn een handelsonderneming gericht op ontzorging. Onze wereld omvat sectoren Automotive, Rail, Industrie & Infra, Agri & Food, Marine en Bouw. Samenwerken om vanuit voorraad alles te bieden wat uw onderneming nodig heeft. Daag ons uit… wij hebben al ruim 70 jaar ervaring.

WIVECO B.V. | Langeweg 5 | 3261 LJ, Oud-Beijerland | 085-4866500 | www.wiveco.nl Wiveco Goo.indd 1 07-06-21 11:41

Ontwikkeling Wij zijn BAM heel dankbaar dat zij ons het vertrouwen gaven om samen de grote projecten zoals U-centRaal, de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn uit te voeren. Dit gaf ons het vertrouwen om GeoNext te laten groeien van 2 naar 20 medewerkers. Op naar de volgende mooie samenwerkingen! Meer informatie: www.geonext.nl Nico Schaefers: “Mijn eerste herinnering aan BAM was in Breda, waar Andre Nolles de maatvoering aanstuurde. Marco Staubesand had toen de overstap gemaakt naar Arcadis, dat was de aanleiding voor kennismakinggesprek.een Van Andre en zijn team kregen wij de eerste projecten. In oktober 2012 begon ik in Utrecht bij U-centRaal, waar ik samen met Aart van Driel vormgaf aan de maatvoering. Met elektrische OV-scooters gingen we naar ons werk. Patrick Schut van BAM was daar enthousiast over en wilde vaak ook wel een rondje rijden.” Inmiddels werkt GeoNext al een paar jaar samen met “DeBAM.dynamiek die er tijdens de werkzaamheden heerst ervaar ik als erg plezierig. Ook de dagelijkse samenwerking verloopt soepel”, aldus Schaefers.

Afgelopen jaren heeft GeoNext voor BAM uiteenlopende projecten mogen uitvoeren, waaronder de SUNIJ-lijn. Projectleider Daisy Sparla: “De SUNIJ-lijn van voor tot achter, van nulmeting tot eindmeting: er is alles gedaan om het project in goede samenwerking uit te voeren. Op de Marconibaan, waar de bal goed door de gangen rolde, liep iedereen bij elkaar binnen. Alles kwam aan bod: puntenwolken, maatvoering en veel aanvullingen. Ik kijk terug op een erg fijne samenwerking!”

Grondslagmeting bij de Uithoflijn

Op U-centRaal werd de allereerste “laserscan-meettrein” commercieel ingezet om het gehele gebied in kaart te brengen.

GoedeGeoNext dynamiekzorgtvoor een fijne samenwerking

Innovatie BAM stond ook vaak aan de basis van onze innovaties.

Ook ontwikkelden we samen de 4D-planningen, waar Aart samen met de planners de Indienststellingsstap visualiseerde. Hiernaast werden de eerste analyses uit puntenwolken ontwikkeld, zoals het vinden van isolatoren in de bovenleiding. Onlangs werd voor de SUNIJ-lijn software ingezet om geautomatiseerd de PVR-DOP-toets uit te voeren.

21 insights

Doelengesprekken BAM Infra OV werkt samen met GoodHabitz die pakweg honderdtwintig online trainingen ter beschikking heeft voor medewerkers. Die trainingen variëren van een concrete training ‘veilig aan het werk’, ‘regisseer je eigen loopbaan’ tot het voorbereiden op een functioneringsgesprek. En dat traditionele beoordelingsgesprek is niet meer zoals gebruikelijk was op het eind van het jaar, maar medewerkers zijn in feite voortdurend in gesprek met hun leidinggevenden om hun zelf vastgestelde (ontwikkel)doelen te bespreken, de vorderingen daarin, de nodige cursussen of trainingen, enzovoorts. Natasja Babalidis: “We noemen dat dan ook doelengesprekken. Als het nodig is kunnen we ook loopbaanadviseurs inschakelen. Medewerkers kunnen zelf ook aangeven een coach te willen voor loopbaanoriëntatie, iemand die goed bij ze past. Die zijn er binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Daar hebben ze dan een aantal gesprekken mee, zodat ze zich weer beter kunnen heroriënteren op hun loopbaan.”

Gewoon in de bouwkeet De manier waarop leidinggevenden met de medewerkers in gesprek gaan is laagdrempelig. Natasja Babalidis: “Gewoon samen met de medewerker in de bouwkeet, tijdens een projectbezoek zijn of haar voortgang bespreken of wat hem bezighoudt. Hoe sta je erin, waar loop je tegenaan, wat zou je nodig hebben. Of als de medewerker veel voor diverse projecten werkt; hoe gaat de samenwerking, heb je ondersteuning nodig op het gebied van vragen van de klant, enzovoorts. De medewerker met zijn kwaliteiten staat daarbij centraal, niet de functie.”

22insights

“We kijken nu bewust talentontwikkeling”naar

Natasja Babalidis

Mensen met talenten Competenties vormen het uitgangspunt voor de loopbaanontwikkeling van de medewerkers bij BAM Infra OV. Natasja Babalidis, HR Business Partner legt uit: “Net als veel andere bedrijven werken we ook nog steeds met een functiegerichte benadering voor het werk. De functie eisen helpen ons daarbij om de beste medewerker te vinden die daarbij past.”

Maar de verdere ontwikkeling en stap naar een competentiegerichte benadering zijn volop in gang gezet. Natasja Babalidis legt uit: “We kijken bewust naar talentontwikkeling. Welke competenties heeft een medewerker, welke kan hij of zij ontwikkelen en hoe kunnen wij daarin faciliteren. Daarbij kijken we natuurlijk welke competenties we nodig hebben als organisatie, zodat we flexibel kunnen inspelen op de behoefte en ontwikkelingen in de markt.”

Zelf de regie nemen Medewerkers krijgen daardoor ook steeds meer de regie over hun loopbaan bij BAM. Ze worden daarbij ondersteund door de leidinggevenden en de HR-specialisten. Natasja Babalidis: “Binnen BAM hebben we daar ook een Perform & Development cyclus voor ontwikkeld. Daarmee krijg je onder andere scherp in beeld: Waar word je gelukkig van? Waar zouden we je bij wijze van spreken voor wakker kunnen maken? En vervolgens: heb je daar de competenties voor, of kunnen we je helpen die te ontwikkelen? Want dan heb je het over eigen regie, over mensen zelf keuzes laten maken. Dat is de aanpak.”

Jens Jansen blikt terug Hij heeft er inmiddels ruim 40 dienstjaren opzitten, maar als het aan hem ligt gaat hij nog wat jaren door. “Dit is het mooiste werk dat er bestaat, vind ik.” Jens Jansen begon na de HTS in Venlo bij het toenmalige NS in de treinbeveiliging. In de jaren die volgden veranderde de naam van zijn werkgever van NS naar ProRail, NBM en uiteindelijk BAM, maar Jens bleef in de beveiliging. Momenteel is hij werkzaam in het onderhoudsmanagement met als belangrijkste aandachtspunt treinbeveiliging. “Vroeger was het wel anders. In de beginjaren reden we nog met een motorlorrie over het spoor, tussen de treinen door. Toen was het spoor nog niet zo druk als nu. Je liep ook gewoon tussen de treinen door voor het onderhoud. Eén van de mannen stond dan op de uitkijk en die blies op een toeter als er een trein aankwam. Vanaf de jaren negentig werd de veiligheid steeds meer op een hoger plan gebracht.”

Jens heeft ook wel eens ongelukken meegemaakt. “In Tilburg was een keer een trein ontspoord omdat die te snel over een wissel was gereden. De laatste drie wagons waren daardoor ontspoord. Wij zijn toen dagen in de weer geweest om uit te zoeken of de beveiliging wel in orde was. Dus elk relais en elke draad moesten we testen. Uiteindelijk bleek dat de machinist het sein gewoonweg niet gezien had.”

Jens heeft een aantal octrooien op zijn naam staan. “Ja, ik ben ook een beetje een uitvinder. Dat maakt het werk ook zo leuk, en daar is ook ruimte voor. Ik ben daar nu ook nog mee bezig. Zo heb ik vorig jaar iets nieuws bedacht op het gebied van robotisering. Ook de ledlampjes in de seinen heb ik ontwikkeld, samen met collega’s. Voorheen moest je elk jaar de gloeilampen Jensvervangen.”bereikt in november de AOW­gerechtigde leeftijd, maar als het aan hem ligt, gaat hij gewoon door, op een iets lager tempo dan. “Ik werk ook in een project voor het onderhoud aan de tunneltechnische installaties van de BetuweRoute. Dat loopt sowieso nog dik een jaar door.” Jens werkt graag en veel, maar maakt als rechtgeaarde Limburger natuurlijk ook tijd vrij voor het carnaval. Daarnaast is hij ook vaak op de ski’s en de mountainbike te zien.Jens Jansen

Sommige plannen voor treinbeveiliging vergen wel veel tijd, herinnert Jens zich. “Eind tachtiger jaren waren we al bezig met de voorbereidingen van ERTMS (European Rail Traffic Management System). Nu is dat alleen nog maar toegepast op de hogesnelheidslijn, de BetuweRoute en op de Hanzelijn. De rest van Nederland en een groot deel van Europa moeten nog.”

23 insights

24voorMillimeterwerkinsightsLennart

“Landmeetkunde

“Landmeetkunde is echt een heel veelzijdig vak. Wat wij doen is ervoor zorgen dat de sporen volkomen recht komen te liggen als ze aangelegd worden. Maar ook als een spoor al een poos ligt, kan het een beetje verzakken. Dat kan door de ondergrond komen die zakt, maar ook door het vele treinverkeer dat eroverheen gaat. Als je daar niets aan doet, gaat de trein steeds meer schommelen, en dat is niet prettig voor de reizigers, en ook niet goed voor de trein en het spoor. Het gaat soms maar om millimeters, maar dat verschil merk je al meteen.”

Hij werkt iets meer dan een jaar bij BAM Infra OV, maar hij heeft al helemaal zijn draai gevonden. Lennart van de Panne (24) is landmeetkundige en is daarom ook het grootste deel van de tijd buiten te vinden: op het land, op het spoor. Lennart: “Dat was wat me ook zo aantrok bij BAM. Ik werkte hiervoor bij een aannemingsbedrijf maar daar was ik veel minder buiten aan het werk. Juist die vrijheid trok me aan. En daarbij geeft BAM Infra OV me alle kansen om me verder te ontwikkelen. Ik ben nu bezig met een aanvullende opleiding Landmeetkunde. Die wordt door een extern ingenieursbureau gegeven. Daar leer ik wat ik tijdens mijn opleiding Infratechniek niet heb meegekregen, is echt een heel veelzijdig vak” want daar is wat minder aandacht voor landmeetkunde.”

Met een speciale trolley, voorzien van meetapparatuur en een laptop, rijdt Lennart over het spoor, waarbij vanzelfsprekend altijd een collega meegaat voor de veiligheid. Nauwkeurig worden de sporen gemeten en de ligging van de spoorstaven ten opzichte van elkaar, zodat de kleinste afwijkingen meteen in beeld komen. “Vergelijk het maar met de wielen van je auto, als die uitgelijnd worden door de garage. Met enkele kleine stukjes lood worden ze zuiver in lijn gezet. Zoiets doen wij ook met het spoor. Het zijn minimale correcties die we kunnen toepassen, maar wel heel effectief.”

Lennart van de Panne

Meestal is Lennart op een van de vele Nederlandse spoortrajecten te vinden, waaronder de HSL-trajecten, maar een paar maanden geleden was hij in Ierland voor een opdracht bij een zusterbedrijf van de BAM. “Zo kom je ook nog eens in het buitenland voor je werk. Dat maakt het extra afwisselend. Ik heb het echt naar mijn zin hier.”

Richard van der Gouw (60) gaat nog iedere dag met plezier naar het werk. Hij begon als lasser in de telecomsector en was toen monteur voor alle telefooncentrales en omroepinstallaties op de stations. Later, met de komst van glasvezel, switchte hij naar IT monteur en kwam hij in het seinwezen terecht, waar hij zich verdiepte in relais, schakelkasten en seinen. “En bij aanleg hoort ook testen. Het testen nam altijd veel tijd in beslag, want elke draad, elk relais, alles moet afzonderlijk getest worden. Je gaat immers voor de veiligheid van het spoor!”

Richard heeft ook aan grote projecten gewerkt, zoals SIA (Sporen In Arnhem), waarbij hij aan de nieuwbouw van het station in Arnhem (Arnhem Centraal) meewerkte. “Je bent dan een soort side kick van de uitvoerder.” Ook aan de spoorverdubbeling van de lijn Amsterdam – Schiphol werkte hij mee. En heel recent was hij weer voor een tiendaagse in touw op het traject Zutphen – Deventer, waar de bovenbouw vernieuwd moest worden. “Het is echt elke dag anders, hier werken. En je werkt met fijne collega’s, de sfeer is altijd heel goed. Dat maakt het zo leuk, vind ik.”

Als zeventienjarige begon hij in 1978 als hulplasser bij Buijk, een van de voorlopers van de NS. Nu, dik 42 jaar later, is hij voorman treinbeveiliging bij BAM Infra OV. Een voorman nieuwe stijl, zoals dat officieel heet. Met alle certificaten en diploma’s die daarbij horen.

25 insights

Een paar jaar geleden had Richard te kampen met een burn out, en zat een poosje thuis. “Dat was niet leuk, maar ik ben toen wel heel goed begeleid door BAM. Dat was weer heel positief. Het maakt dat je ook weer eerder aan het werk kan. Ik heb geleerd de balans werk en privé beter te managen. Ik neem nu meer tijd voor het vissen en het mountainbiken, en voor de kleinkinderen. En we hebben een droom, een huisje in de Moezelstreek, en die lonkt nog steeds!” “Het is echt elke dag anders”

Richard van der Gouw

Nog elke dag met naarplezierhetwerk

26insights

Wij doen veel exceptioneel vervoer. Dankzij onze eigen autolaadkranen tot max. 85 tonmeter, met uitschuifbare semidiepladers- en aanhangwagens, kunnen wij onder meer het transport van spoorkranen, spoormachines en toebehoren verzorgen. Ook hebben wij vrachtwagens die voorzien zijn van een Kooi Aap. Wij kunnen dus altijd zelf lossen. Wat ons zo sterk en krachtig maakt zijn de korte lijnen met onze werknemers en onze klanten. Alles op de afgesproken tijd op de juiste plek brengen, met heel veel enthousiasme en een prachtig Wij zijn een goed geolied team van chauffeurs tot binnendienst. Prima op elkaar ingespeeld en met een jarenlange ervaring. Wij ontzorgen onze klanten waaronder BAM Infra OV. We regelen alles van A tot Z. Wat wij beloven dat maken we ook waar. milieubewust wagenpark, waar we ontzettend trots op zijn. Tenslotte zijn wij het visitekaartje van onze klanten.

Een win-win-win situatie voor deze totaal leverancier, haar medewerkers en nu ook haar afnemers. PSO is een kwaliteitskeurmerk van TNO. Er gaat een strenge toetsing vooraf aan de certificering, die in drie treden kan plaatsvinden. Zeus Rail-Infra heeft Trede 3 met daarnaast de PSO-30+ status. Meer informatie: www.zeusbeton.nl

Transportbedrijf René Lammers Jarenlange BAMsamenwerkingprofessionelemetInfraOV

Meer informatie: www.renelammerstransport.nl

Zijn collega, jobcoach Annemarie Jansen, vult aan: “We kwamen bijvoorbeeld in contact met een 62-jarige heel ervaren tekenaar die helaas zijn baan bij een ingenieursbedrijf kwijtraakte. Het lukte hem niet elders werk te vinden. Bij ons kon hij echter juist zijn kennis en ervaring prima inzetten. En zo zijn er meer voorbeelden. Als een opdrachtgever een SROI-verplichting heeft, kan deze de inkopen bij Zeus opgeven als ‘sociale inkopen met PSO-30+’. We kennen voorbeelden waarin de factuurwaarde 100% wordt meegenomen als SROI bijdrage.”

Zeus rail Goo.indd 1 11-04-22 10:11

Zeus groep meer dan beton alleen…. Sociaal ondernemerschap zit in het dna van de Zeus groep. Momenteel past een derde van de werknemers volgens de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) in de SROI doelgroep. “We kwamen via BAM op het spoor van de mogelijkheden die PSO biedt om ons sociaal ondernemerschap te vertalen in een SROI bijdrage voor onze afnemers”, vertelt Accountmanager Gerben Companje.

27 insights

Parallel hieraan blijven wij de behaalde ISO 9001:2015 en VCA*2017/6.0 certificeringen naleven. Onze medewerkers volgen continue de (vervolg)cursussen en worden uitgerust met een veiligheidspakket van werkkleding en toebehoren.

Niet alleen omdat wij regelgeving serieus nemen. Maar omdat bijdragen aan een beter milieu een visie is welke wij continue nastreven en uitdragen. Veiligheidsladder Een andere belangrijke pijler onder ons bedrijf is veiligheid. Een uitgesproken wens is om in onze markt te stijgen op de veiligheidsladder. Net als op onze projecten kunnen wij niet bouwen zonder een sterk fundament. Een recent aangetrokken medewerker gaat ons helpen om deze doelstelling, welke impact heeft op het werken en denken van mensen, te behalen en behouden. Een aanzienlijke investering maar voor ons de enige manier om structureel veiliger en bewuster te werken.

Onze professionele en modern uitgevoerde werkplaats biedt onze monteurs de tools om ons materieel te onderhouden en aan te passen. Het onderhoud garandeert niet alleen doorgang van het project. Het biedt ons tevens de mogelijkheid om continue aan te sluiten aan een veiligere en hoge kwaliteit van ‘Vanuitvoering.EerdGroep’ beweegt. Wij staan voor kwaliteit, veiligheid en menselijkheid. Een belofte richting al onze opdrachtgevers. Een tastbaar voorbeeld is het recent gerealiseerde bedrijfspand, bewust en doordacht gebouwd volgens de “BREEAM” methode. Op het dak van ons duurzaam gebouwde kantoor en de werkplaats liggen 800 PV-panelen welke ons zelfvoorzienend maken. Met het in eigen beheer opgevangen regenwater (700m3) reinigen wij onze auto’s en machines. De gasaansluiting hebben wij buiten de deur gehouden. Als branchegenoot zult ook u bekend zijn met de ingrijpende maatregelen die we moeten nemen als het gaat om stofbestrijding. Wij streven er naar om ons materieelpark aan te laten sluiten aan deze eisen alsook andere actuele vraagstukken rondom regelgeving. Dat blijft niet bij een streven, wij brengen het in Depraktijk.recentaangeschafte waterwagen, met sproeiers om stofvorming te verminderen en voorkomen, is daar een passend voorbeeld van. Dat geldt tevens voor de vorig jaar in bedrijf genomen elektrisch aangedreven Mobiscreen MS 703 zeefinstallatie, voorzien van sproeiers voor stofbestrijding. De meeste recente aanwinst, een MAN TGX voorloopas trekker, voldoet aan de Euro 6 eisen. Uitbreidingen waar wij trots op zijn.

Van Eerd Groep Een sterk en toekomstbestendig fundament “Van Eerd Groep” beweegt volop in een tijd waarin milieu, circulair bouwen, stikstof en veiligheid belangrijke eisen zijn om in elk proces aan te voldoen. Wij nemen deze eisen serieus, omdat ze u en ons aangaan.

Materieelaanpassingen

Meer informatie: www.vaneerdgrondverzet.nl

28insights

Spraakmakende

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

ESGL is een voorbeeld van een omvangrijk project dat BAM Infra OV recent heeft uitgevoerd. ESGL betreft de ombouw van de bestaande spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden zodat die geschikt werd voor een extra sneltrein per uur. Het betreft een traject van 60 kilometer met dijkverbreding en bouw van dubbel spoor. Hierbij zijn 400.000 manuren ingezet.

Bijzonderheid: voor het project was weinig tijd begroot, omdat de nieuwe dienstregeling al eind 2020 van kracht moest kunnen gaan. Dat was al binnen drie jaar na de opdrachtverlening; een tijdsplanning die op voorhand al erg krap was. De aankoop van vierhonderd percelen grond moest op dat moment nog gerealiseerd worden en het tracébesluit en een ontheffing wet Milieubeheer moesten ook nog ingediend worden. Bijna op het eind van het project barstte bovendien de coronapandemie los, waardoor het werk ook vertraging opliep. Door een intensieve en transparante samenwerking tussen BAM Infra OV en andere Infra onderdelen Wegen, Civiel, Kabels & Leidingen en Infraconsult met opdrachtgever ProRail is het project toch bijzonder vlot verlopen.

Bart Arreman, projectmanager bij BAM: “We hebben met veel onverwachte zaken te maken gehad, maar het team heeft dit steeds professioneel opgepakt. Ik ben daar echt trots op!”

Bart Arreman

Tony Noorlander

29 insights

Kustlijn 1 Scheveningen Als onderdeel van het project Netwerk Randstad Rail (NRR) is het 2,8 km lange dubbelspoor lightrailtracé van Kustlijn 1 in Den Haag het afgelopen jaar volledig vernieuwd door BAM Infra OV. Directievoerder namens opdrachtgever gemeente Den Haag was Tony Noorlander. “De gemeente Den Haag gaat in verschillende fases over naar nieuwe tramstellen. Die zijn iets breder en langer dan de huidige, waardoor de tramlijnen en de perrons aangepast moeten worden. Eén van de grote voordelen is dat de nieuwe trams de reizigers op A-niveau laten instappen, wat het voor rolstoelers en slecht ter been zijnde mensen gemakkelijker maakt te reizen. Het eerste tracé in dit project is Kustlijn 1; het volgende project wordt lijn 16.” BAM Infra OV heeft in dit project het volledige spoortraject vernieuwd, evenals de perrons en de wissels. Ook de riolering is vernieuwd in de projectperiode van september 2020 tot juli 2021. Noorlander: “We hebben heel intensief samen kunnen werken waardoor er maar een half jaar buitendienststelling nodig was. Dat vergde een strakke planning, maar we houden wel van zo’n uitdaging. We hebben vooraf gezamenlijk de risico’s benoemd en stuk voor stuk geëlimineerd. En hoewel er in het voorjaar een lichte vorstperiode was hebben we geen noemenswaardige vertraging opgelopen. De omgevingscommunicatie was prima in orde, en de reizigers hebben we met bussen kunnen vervoeren. We kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking en een mooi afgerond project!”

projecten

Spraakmakende Johan van de Weijenberg

ROAG ROAG staat voor Realiseren Opstelterrein Arnhem Goederen; een project waar de veelzijdigheid van BAM Infra OV goed zichtbaar is. Wat begon als één grote zandvlakte is binnen een half jaar hard (samen)werken omgetoverd tot een opstelterrein met 11 wissels en 12 sporen van ruim 700 meter lang inclusief bovenleiding, kabelwerk, energievoorziening en treinbeveiliging. Maar hier stopt het niet voor BAM Infra OV. Samen met de onderaannemers is er een bediengebouw voor het NS-personeel gerealiseerd en een onderstation om het gehele opstelterrein te voeden. Om het terrein heen zijn een hekwerk met trildetectie en meerdere verschillende camera’s geplaatst, waarmee het terrein door middel van een securitysysteem wordt bewaakt. De toepassing van hergebruikte materialen zoals de spoorstaven is voor BAM de groene strik om het Johanproject.vande

30insights

Weijenberg, projectmanager bij BAM: “Door goed naar elkaar te luisteren en oog te hebben voor ieders belang , ‘hebben we het geflikt’ om het project binnen de absurd korte doorlooptijd gerealiseerd te krijgen! De sleutel daarbij is een prettige, open en constructieve samenwerking met onze partners, stakeholders, nevenaannemers en zeker ook onze opdrachtgever.”

Noorzeekanaal

De veerboot tussen IJmuiden en Velsen vaart zo’n 100 maal per dag. Ook de 2 andere veren van het GVB over het Noordzeekanaal varen tientallen keren per etmaal op en neer. En zoals zoveel veerboten zijn dit altijd boten met een dieselmotor geweest. De wens was dan ook om over te stappen naar een veerboten die elektrisch aangedreven worden om daarmee de duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen.

Samen met een aantal andere partijen is BAM Infra OV deze uitdaging aangegaan, en met succes. Op de drie locaties langs het Noordzeekanaal staan inmiddels gelijkrichterstations waarin de binnenkomende 10.000 Volt van het energiebedrijf wordt getransformeerd en gelijkgericht tot 750 Volt gelijkspanning, geschikt voor de veerboot. Zodra de veerboot aanlegt om de passagiers eraf te laten wordt de boot gekoppeld aan de laadarm en start het laadproces, dat slechts enkele minuten duurt.

Maar niet alleen de boot is duurzaam, ook het gelijkrichterstation is zo veel mogelijk ecologisch verantwoord en circulair gebouwd. Zo is het dak een groendak dat is voorzien van diverse planten en insectenhotels. Daarnaast is het gebouw voorzien van een ombouw die volledig is gemaakt van hergebruikt hout. In deze ombouw zijn voor diverse soorten vogels nestkasten geplaatst en zijn er tussen de ombouw en het gebouw speciale kasten geplaatst voor vleermuizen. Direct naast het gebouw zijn twee parkeerplaatsen gerealiseerd met de mogelijkheid om een elektrische auto op te laden.

31 insights

projectenElektrificerenvandeGVBverenover

14057

Rutherfordweg 51, 3542 CN 06-50294274hans.jonkers@infracomms.nlUtrecht TELECOM INFRATECHNIEK& Infracomms goo.indd 1 18-05-22 09:47

De kracht van dit partnerschap uit zich in kennis, ervaring en flexibiliteit die aanvullend is op de eigen kracht en expertise van Infraorganisaties.Comms groeit mee met de ontwikkelingen van BAM Infra OV en de markt in de realisatie van projecten in de heavy- en lightrail markt. Maar staat ook gesteld voor de engineering en realisatie van laadinfrastructuur, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

het complete plaatje

Sterk partnerschap tussen BAM Infra OV & Infra Comms Infra Comms B.V. is vanaf de oprichting medio 2017 partner van BAM voor de engineering en aanleg van telecominstallaties in spoor- en infra projecten. In 2017 is er gestart met het project “Kamperlijn” (Zwolle –Kampen) en is vanuit dit project de samenwerking met BAM verder gegroeid. In de afgelopen jaren zijn aansprekende projecten als PVT Limburg, ESGL, Gouda RH10 en recent TEV Rijswijk uitgevoerd. BAM en Infra Comms realiseerden deze geïntegreerde projecten in het spoor in een duurzame samenwerking. Waarbij Infra Comms de partner is van de engineering tot en met de realisatie en inbedrijfstelling van telecominstallaties.

Flexcorail werkt nauw samen met meerdere infra aannemers; wij zijn hierbij betrokken van het ontwerp tot aan de oplevering.

14057 Infracomms goo.indd 1 18-05-22 09:47

WijFlexcorailleveren

Rutherfordweg 51, 3542 CN 06-50294274hans.jonkers@infracomms.nlUtrecht TELECOM INFRATECHNIEK&

Sterk partnerschap tussen BAM Infra OV & Infra Comms Infra Comms B.V. is vanaf de oprichting medio 2017 partner van BAM voor de engineering en aanleg van telecominstallaties in spoor- en infra projecten. In 2017 is er gestart met het project “Kamperlijn” (Zwolle –Kampen) en is vanuit dit project de samenwerking met BAM verder gegroeid. In de afgelopen jaren zijn aansprekende projecten als PVT Limburg, ESGL, Gouda RH10 en recent TEV Rijswijk uitgevoerd. BAM en Infra Comms realiseerden deze geïntegreerde projecten in het spoor in een duurzame samenwerking. Waarbij Infra Comms de partner is van de engineering tot en met de realisatie en inbedrijfstelling van telecominstallaties. De kracht van dit partnerschap uit zich in kennis, ervaring en flexibiliteit die aanvullend is op de eigen kracht en expertise van Infraorganisaties.Comms groeit mee met de ontwikkelingen van BAM Infra OV en de markt in de realisatie van projecten in de heavy- en lightrail markt. Maar staat ook gesteld voor de engineering en realisatie van laadinfrastructuur, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties.

Tijdens de uitvoering regelen wij de veiligheid. “Wij richten de veiligheid op die manier in, uiteraard met samenspraak van de infra-aannemer, om tot een veilige en werkbare situatie te komen” aldus Wilco Verschoor; directeur Flexcorail B.V. Maar wat maakt Flexcorail nou zo speciaal ten opzichte van andere werkplekbeveiligingsbedrijven? Flexcorail heeft ook zeer vakkundige (elektro)monteurs in dienst.

Flexcorail Goo.indd 1 21-07-21 09:59

Wij zijn sinds 2017 een door ProRail erkend werkplekbeveiligingsbedrijf en hebben hier al veel ervaring in opgedaan.

32insights

Flexcorail is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op rail, infra, tram en metro. Zijn er werkzaamheden aan het spoor dan kan Flexcorail dit van A tot Z voor je regelen, van documentatie tot personeel, van materiaal tot begeleiding. Het ontwerpen, aanleggen of onderhouden van installaties zoals wachtvoorzieningen, lichtmasten, bovenleiding of wisselverwarming is niet nieuw voor ons. Dit houdt dus in dat wij het complete plaatje kunnen leveren voor de Flexcorailklant. B.V. staat voor: veilig werken, integriteit, maatwerk en creatieve oplossingen. Meer informatie: www.flexcorail.nl

33 insights

De ideale partner langs het spoor Van Ooijen Gouda heeft ruim 70 jaar ervaring in het realiseren van wegenbouw in de ruimste zin én van infrastructuur rondom het spoor. Ze zijn onderscheidend door hun technische en logistieke kennis, de passie voor het vak en de drive om veel werk te verzetten in vaak korte buitendienststellingen. Dit alles doen zij onder de hoogst mogelijke veiligheidseisen en met oog voor het milieu. Meer informatie: www.van-ooijen.nl

De divisie railinfra focust zich op alle civiele werkzaamheden langs het spoor. In veel gevallen hebben deze werkzaamheden raakvlakken met perrons, maar ze realiseren en onderhouden ook schouwpaden, plaatsen hekwerken en bouwen fietsenstallingen. Een railinfra perronproject vraagt vaak een goede logistieke planning. In korte tijd moet er veel gebeuren. Dat vakmensen ter plaatse misgrijpen laat Van Ooijen Gouda niet gebeuren. Het bedrijf beschikt over een modern en

duurzaam materieelpark en een goedwerkend team dat gewend is buiten normale werktijden te werken. Werkzaamheden welke ver genoeg van het spoor afliggen, zoals onderhoud van fietsenstallingen en vervangingen van perronoutillage voeren zij overdag uit. Maar vaak vinden de werkzaamheden plaats als de treinen niet rijden. Een goede voorbereiding is cruciaal! Daardoor kan met een relatief kleine club vakmensen een enorme berg werk verzet worden. Een volledig perron vernieuwen in een weekendbuitendienststelling van slechts 52 uur is geen uitzondering. Dit maakt Van Ooijen Gouda de ideale partner langs het spoor. Niet gek dus dat Van Ooijen Gouda en BAM al velen malen zijaan-zij stonden. Zo hebben zij de afgelopen jaren onder andere twee grote Heavy Rail projecten tot een goed einde gebracht, te weten BBV Limburg en Emplacement Leiden. Maar ook projecten in de Light Rail komen voor. Mega opdracht SUNIJ-lijn, waarbij 23 haltes van de SUNIJ-sneltramlijn in acht weken tijd zijn gerenoveerd, was een uitdaging. Maar door non-stop (16 uur per dag) hard werk zijn 46 perrons gesloopt en opnieuw opgebouwd. Een prettige en goede combinatie dus, deze twee partijen. Een zakelijke relatie die al enkele jaren bestaat en nog vele jaren zal bestaan als het aan Harmen Eijkelenboom, directeur van Van Ooijen Gouda, ligt: “We versterken elkaar enorm als partner. Van de directie tot de werkvloer is er altijd een goede klik tussen de twee bedrijven. In de 2e helft van 2021 heeft BAM in opdracht van ons spoorwerk uitgevoerd op het traject Rhenen – Veenendaal. In dit traject pakten wij 3 perrons in 9 dagen tijd aan. Ik hoop dat de prettige samenwerking met BAM nog lang stand houdt.”

34insights

Samenwerking: met collega-bedrijven én met opdrachtgevers

De ov en railinfrasector kenmerkt zich van oudsher door piektijden en hoge werkdruk. Daarbij worden veiligheidseisen steeds verder opgeschroefd. Om het werk op tijd en volgens de juiste kwalificaties af te hebben, werken ov en railinfrabedrijven daarom intensief samen met collegabedrijven. Samenwerken met opdrachtgevers is relatief nieuw in deze sector. BAM Infra OV is hier een warm voorstander van.

Kick off Voorafgaand aan elke opdracht is er steevast, vaak op locatie, een uitgebreide kick-off waarbij alle samenwerkingspartners aanwezig zijn en procedures, protocollen en veiligheidsmaatregelen doornemen. Van den Munckhof: “Vaak wordt daardoor de werkwijze nog eens extra aangescherpt. Iedereen kent en volgt daarna de afspraken, of dat nu grote aannemers zijn of éénpitters.”

Webinars

We stellen ons bij samenwerking op als ketenregisseur, legt Managing director Michel van den Munckhof uit. “Als hoofdaannemer organiseren we de verschillende werkzaamheden over de specialisten. Het bijzondere aan deze sector is daarbij nog steeds dat je eerst op het scherpst van de snede met elkaar onderhandelt, en daarna als één man aan de klus gaat. Schouder aan schouder. En dat maakt het samenwerken heel effectief.”

Operationeel directeur Robert Pasteuning voegt toe: “Juist door die hoge veiligheids- en kwaliteitseisen, gegeven de tijdsdruk, moet je als volkomen eenheid opereren. We ondernemen ook veel om de samenwerking te optimaliseren. Regelmatig organiseren we webinars, bijvoorbeeld over veiligheid, waaraan de samenwerkingspartners samen met onze eigen mensen deelnemen. Die kennisuit wisseling is essentieel voor goed teamwork, merken we.”

“Kennisuitwisseling is essentieel voor goed teamwork, merken we”

Nederland loopt voorop op het gebied van infra, weet Pasteuning. “Ik heb met regelmaat contact met collega’s in het buitenland die altijd interesse tonen in onze manier van werken. Zoals wij in Nederland bijvoorbeeld een Veiligheidsladder hebben, zie je dat niet of nauwelijks over de grens. En een onderwerp als duurzaamheid is in het buitenland vaak incidenteel aan de orde, maar niet als structureel onderdeel van de werkwijze. Omdat dat bij ons verankerd zit, is onze samenwerking ook geënt op dit soort stevige pijlers. Elke partij heeft dit in zijn visie zitten.”

Opdrachtgevers Van den Munckhof is pleitbezorger van samenwerking die zich ook tot de opdrachtgevers uitstrekt. “Het zijn met opdrachtgevers tot nu toe meestal afgebakende samenwerkingen door de opdracht-aannemingsvorm, per opdracht dus. Ik zou het mooi vinden, en ook heel logisch als je naar de uitdagingen voor de toekomst kijkt, om met opdrachtgevers te werken aan structurele samenwerking. Dan kun je je ook samen inzetten voor grote en ook kostbare thema’s als duurzaamheid.”

SPOORWEGMACHINESUNIEKVOOROP EN RONDOM HET SPOOR amtgroup.nl AMT Group Goo.indd 1 29-06-21 08:00 35 insights

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Toekomstmodel Pasteuning: “Het vergt een andere denkwijze dan tot nu toe gebruikelijk is, andere denkmodellen, dan het klassieke model met een inkoop en aanbesteding waarbij voornamelijk op prijs wordt gestreden. Het typische verdienmodel moet je loslaten. De inzet moet structureel zijn, niet (alleen) financieel, in mijn ogen. Je deelt risico’s, je deelt een visie, je deelt kennis, je gaat samen op voor de toekomst.” Van den Munckhof besluit: “Het oude verdienmodel transformeert op die manier in een toekomstmodel. Als je bekijkt hoe de railinfra en het openbaar vervoer de komende decennia gaat veranderen kun je bijna niet anders. Maar daar is vertrouwen voor nodig. Vertrouwen aan beide kanten. En dat is groeiende.”

AMT Rail Road ontwikkelt, produceert en levert unieke machines voor op en rondom het spoor. De machines worden samen met u ontwikkeld en vervolgens gebouwd naar uw wensen, eisen en gestelde wet- en regelgeving.

De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Buitenland

BAM Infra OV stelde hiervoor een Atlas krol ter beschikking voorzien van een Weytens:dieselmotor.“De krol zelf is pas acht jaar oud, dus die gaat nog jaren mee. De dieselmotor echter was aan vervanging toe. Aangezien dit kostbare machines zijn was dit een uitgelezen kans om onze samenwerking verder uit te bouwen waarin elektrificatie een centrale rol Samenspeelt.”met ELEO uit Helmond wordt het batterijpakket ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. ELEO heeft een speciale opbouwwijze van batterijen ontwikkeld die een warmtehuishoudinggoedegarandeert en daarmee snel ge- en ontladen kan worden. ELEO komt voort uit de start-up Spike, een projectgroep van de TU Eindhoven, die een elektrische motorfiets heeft gebouwd waarmee een reis rond de wereld is gemaakt. Aan dat project heeft AMT Group destijds ook meegewerkt. AMT Group uit Etten-Leur heeft samen met BAM Infra OV ‘s werelds eerste elektrische krol ontwikkeld. Directeur en oprichter Marc Weytens: “We werken al langer samen met BAM Infra OV. We zijn van oorsprong een bedrijf dat speciale machines bouwt en werken al langer voor de industrie. Sinds een jaar of zeven werken we ook voor de railsector. We hebben dezelfde visie op duurzaamheid als BAM, en dat leidde er onder meer toe dat we deze samenwerking hebben opgezet.”

bouwen aan verduurzaming De directie

AMT Group is 25 jaar geleden door Marc Weytens overgenomen en verder uitgebouwd. Momenteel werken er ruim 45 vaklui, waarvan de divisie engineering sterk vertegenwoordigd is. Weytens: “We hebben 12 engineers werken, juist om productontwikkeling en samenwerking met partners en opdrachtgevers op een hoger plan te tillen.” Dit jaar verhuist AMT Group naar een nieuw en groter pand in Breda, pal aan de HSL. Hier heeft het bedrijf op eigen terrein ook een testspoor tot haar beschikking.

AMT Group onderzoekt op dit moment ook de mogelijkheid om samen met BAM andere railroadvoertuigen om te bouwen naar elektrische aandrijving voor op het spoor. De unit Rail van AMT Group bouwt al jarenlang railroad machines en railtrailers, die het bedrijf vooral wegzet in landen als Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Weytens: “We hebben daar een goede naam opgebouwd door de kwaliteit en de service die we leveren. Een gelukkige omstandigheid was ook dat, toen we net begonnen met dit segment, de regelgeving verscherpt werd waardoor machines op ieder spoorwiel een rem diende te hebben. Wij bouwden toen al alleen maar machines die op alle wielen geremd zijn. De vraag schoot daardoor snel omhoog. We hebben in een paar jaar tijd bijvoorbeeld al zo’n 200 trailers gebouwd en verkocht.”

van AMT 36insights

AMT SamenGroup

RRF

a Genesee & Wyoming Company www.railfeeding.com www.baminfra.nl goo.indd 1 02-05-22 10:12

Bosrand 9a - 5768 RZ Meijel T 06-22565241 E info@robjanssengrondverzet.nl

www.robjanssengrondverzet.nl Rob Janssen Grondverzet is één van de specialisten in het egaliseren van onderbanen in de Wegenbouw en spoorbouw zowel op laser, als met de nieuwste 3D technieken zowel op GPS als met DoorTotal-station!onzeervaren machinisten en machines met laserborden en 3D-borden komen alle soorten onderbanen op de precies aangegeven hoogte te liggen. Rob Janssen Grondverzet beschikt over verschillende type loaders (Shovels). Ook beschikken we over verschillende verdichtings-machines. Natuurlijk kunnen wij zelf het transport verzorgen van alle machines, daardoor zijn we flexibel inzetbaar.

Rob Janssen Goo.indd 1 02-05-22 07:31

Van de Mheen Rail goo.indd 1 12-04-22

09:58 © Goo Media 2022 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. insights Insights is een uitgave van Goo Media T 071 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl Coördinatie Peter Molenaar Realisatie Paula Meijer Productie Ellen van Vliet Vormgeving Rachelle de Boer Tekstproductie Frank Thooft Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Bam Infra OV T 076 - 573 4300 I AMTwww.baminfra.nl/railGroup•ATRGroup • BK Survey • FieldworK • Flexcorail • GeoNext • Infra Comms • Raveco • Rob Janssen • Rotterdam Rail Feeding • Schuurmans Helvoirt Verhuur • Transportbedrijf René Lammers • Twentsche Kabelfabriek • Van de Mheen Rail • Van Eerd Groep • Van Ooijen Gouda • Van Oosterwijk • Van Roon • Wiveco • Zeus groep Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.