Page 1

Innovatie, onderwijs en export als pijlers handhaven Keep innovation, education and export as cornerstones AWL-Techniek: klanten ontzorgen met een complete package AWL-Techniek: taking away customers’ worries with a complete package Investeren in een robot leidt tot reductie van kosten Investing in a robot leads to a reduction of costs


Contents

Inhoudsopgave

3

2

Keep innovation, education and export as cornerstones

Innovatie, onderwijs en export als pijlers handhaven

7

6

“Taking away customers’ worries with a complete package”

“Klanten ontzorgen met een compleet pakket”

13

13

Issues & Insights

Issues & Insights

15

15

Investing in a robot leads to a reduction of costs

Investeren in een robot leidt tot reductie van kosten

16

17

Bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen De Techniek Academie

Business community and Education develop De Techniek Academie

19

19

Innovative products ensure economic development

Innovatieve producten zorgen voor economische ontwikkeling

22

22

List of advertisers

Adverteerdersindex

Inleiding

Foreword

door Ernst Delfos, uitgever

Door intensieve samenwerking tussen de Nederlandse high tech bedrijven, de gespecialiseerde toeleveranciers en kennis­ instellingen kan deze sector internationaal concurrerend en onderscheidend blijven. Men richt zich in het algemeen op ‘niche’ markten, meestal met kleine seriegroottes, en onder­ scheidt zich op technologische excellentie. Bovendien levert deze sector een essentiële bijdrage aan maatschappelijke oplossingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, duur­ zaamheid en voorzieningszekerheid.

by Ernst Delfos, publisher

Intense collaboration between Dutch high-tech companies, specialised suppliers and knowledge centres will enable this sector to continue competing internationally and remain distinctive. In general, one focuses on niche markets, usually with small series sizes, and distinguishes oneself via tech­ nological excellence. Moreover, this sector makes an essential contribution to social solutions in the area of health, mobility, sustainability and supply chain security. Recent developments in the high-tech industry are reason enough for the editorial team of Technical Insights to spot­ light this sector. The results are found in this informative ‘must-keep magazine’ that offers insight into a dynamic world.

De actuele ontwikkelingen in de high tech industrie zijn voor het redactieteam van Technical Insights reden om deze sector speciaal te belichten. Het resultaat vindt u in dit informatieve ‘bewaarblad’ dat inzicht geeft in een dynamische wereld.

1

technical


Fundament Nederlandse technologische industrie ijzersterk

Innovatie, onderwijs en export als pijlers handhaven FME, de ondernemersorganisatie voor de Nederlandse technologische industrie, presenteerde onlangs 3x3 beleidskeuzes, die het verdienvermogen van Nederland moeten versterken. Het ingezette beleid, met de pijlers innovatie, onderwijs en export, moet zonder dralen worden voortgezet. Daar bovenop pleit FME onder andere voor gratis technisch hoger onderwijs en ontwikkelingssamenwerking in de vorm van kennis en producten. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “We moeten ons uit de recessie innoveren. We moeten betere producten en processen ontwikkelen, zodat we op kennis kunnen concurreren. Daarvoor hebben we knappe koppen nodig en die zijn er onvoldoende.”

H

et tekort aan bèta-technici is de grootste dreiging voor het voort­ bestaan van de technologische industrie in Nederland. Dezentjé Hamming: “Daarom vraag ik de politiek om een state­ ment. Onderstreep het maatschappelijk en economisch belang van technische studies nu écht door het collegegeld voor technische studies af te schaffen.”

Nederland en neemt meer dan de helft van alle private investeringen op het gebied van Research & Development voor haar rekening. Tevens draagt de sector met haar producten in grote mate bij aan oplos­ singen voor maatschappelijke problemen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, duurzaamheid en voorzieningszekerheid. Dezentjé Hamming: “Daar kan beter gebruik van worden gemaakt, ook in ontwikkelings­ samenwerking, waar kapitalen in omgaan. Laten we – veel meer dan nu gebeurt – dat geld besteden door het inzetten van de kennis en producten van Nederlandse bedrijven. Dat is effectiever dan het geven van directe financiële steun. Bovendien helpt het niet alleen ontwikkelingslanden vooruit, maar is het ook goed voor onze economie.”

Innovatieve sector Ondanks de financiële en economische crisis is het fundament van de technologische industrie ijzersterk. De technologische industrie is de meest innovatieve sector van

Topsectoren In Nederland zijn negen economische top­ sectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De high tech sector is daar een van. In zoge­ naamde topteams hebben ondernemers, wetenschappers en de overheid gezamenlijk aan adviezen gewerkt waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. De topsector high tech omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen, inclu­ sief staal. In 2008 genereerde deze sector een omzet van 74 miljard euro, met een

technical

2


FME, the entrepreneur’s organisation for Dutch techno­ logical industry, recently presented 3x3 policy choices that are intended to strengthen the Netherland’s ability to make money. The policy that was put into action, with innovation, education and export as cornerstones, must be continued without hesitation. FME also pleads for free technical higher education and development aid in the form of knowledge and products. FME chairman Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “We have to innovate ourselves out of the recession. We must develop better products and processes so that we can compete using knowledge. For that we need smart young people and there are not enough of them.”

Foundations of Dutch technological industry are very strong

Photo: Jan Jong Fotogafie

Keep innovation, education and export as cornerstones

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink

A

of Dutch companies. That is more effective than giving direct financial support. It not only helps developing countries, it is also good for our economy.”

Innovative sector Despite the financial and economic crisis, the foundations of the technological industry are very strong. The technological industry is the most innovative sector in the Netherlands and is responsible for more than half of all private investments related to Research & Development. With its products, the sector also contributes to solutions for social problems in the area of health, mobility, sustainability and supply chain security. Dezentjé Hamming: “We should make better use of that capital, also in development aid. Let’s spend that money – much more than we currently do – by deploying the knowledge and products

Top sectors Nine economic top sectors are designated in the Netherlands. They are sectors in which the Netherlands is strong worldwide. The high-tech sector is one of them. Entre­ preneurs, scientists and the government worked on joint recommendations in socalled top teams. They indicate which measures are needed to help the sector continue to compete on the world market. The top sector high-tech consists of several manufacturing industries that are closely interwoven: the machine and system in­ dustry, automotive, aviation and aerospace and equipment, including steel. This sector generated a turnover of 74 billion euro in 2008, with an added value of 20 billion euro. This industry is capital intensive and collectively it invests more than 2.3 billion euro per year in its own research and development. Some companies export more

shortage of exact science tech­ nicians is the greatest threat for the survival of the technological industry in the Netherlands. Dezentjé Hamming: “That’s why I ask politicians for a statement. Emphasise the social and economic importance of technical studies now by abolishing the tuition fees for tech­ nical studies.”

3

technical


Welcome to the

world User friendly. Intelligent. And flexible.

Discover our complete product range at

www.fanucrobotics.be www.fanucrobotics.nl Tel.: +32 (0)15 20 71 57


toegevoegde waarde van 20 miljard euro. Deze industrie is kapitaalsintensief, en investeert gezamenlijk meer dan 2,3 miljard euro per jaar aan eigen onderzoek en ontwik­ keling. Sommige bedrijven exporteren meer dan 90 procent van hun productie­waarde; andere investeren tot 20 procent van hun omzet aan Research & Development.

than 90 percent of their output; others invest up to 20 percent of their turnover to Research & Development.

Concurrentiekracht Nederland is wereldleider in het ontwer­ pen, ontwikkelen en maken van high tech equipment en micro/nano componenten. Karakteristieke eigenschappen zijn: zeer intelligent (embedded systemen, software, sensors); zeer nauwkeurig (nanoelectronica, high precision manufacturing); en zeer efficiënt (mechatronica). Kennis op het gebied van materialen en fotonica/optica speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. ICT maakt een integraal onderdeel uit van de ontwikkelingen in dit veld. Een goed functionerend netwerk (‘ecosysteem’) van gespecialiseerde bedrijven en kennisinstel­ lingen is cruciaal voor de concurrentiekracht in deze sector.

Competitive power The Netherlands is a world leader in de­ signing, developing and making high-tech equipment and micro/nano components. Characteristic properties are: very intelli­ gent (embedded systems, software, sensors); very accurate (nanoelectronics, high pre­ cision manufacturing); and very efficient (mechatronics). Knowledge in the area of materials and photonics/optics play an increasingly important role. ICT is an inte­ gral part of the developments in this field. A properly functioning network (‘ecosystem’) of specialised companies and knowledge centres is crucial for the competitive power in this sector. Tackling trade impediments “The Netherlands needs exports for eco­ nomic growth. We have to put a lot of energy in this over the coming years in order to reinforce our position in far away markets. That is only possible if trade im­ pediments are tackled effectively”, says Dezentjé Hamming-Bluemink. She says this in response to research into International Entrepreneurship, which is held annually amongst companies in the technological industry. More than 500 entrepreneurs gave their opinion about trends, export destinations, growth markets and trade impediments. On average, the companies are active in more than 20 countries and acquire approximately two thirds of their turnover from exports.

Handelsbelemmeringen aanpakken “Voor economische groei moet Nederland het vooral hebben van de export. Daar moet de komende jaren veel energie in worden gestoken, zeker om onze positie op verre markten te verstevigen. Dat kan alleen als de handelsbelemmeringen flink worden aangepakt”, zo stelt Dezentjé Hamming-Bluemink. Ze zegt dit naar aan­ leiding van het onderzoek Internationaal Ondernemen, dat jaarlijks wordt gehouden onder bedrijven in de technologische in­ dustrie. Ruim vijfhonderd ondernemers hebben hun mening gegeven over trends, exportbestemmingen, groeimarkten en handelsbelemmeringen. De bedrijven zijn gemiddeld in meer dan twintig landen actief en halen ongeveer twee derde van hun omzet uit export.

The most important export destination for Dutch companies is Western Europe. Germany remains the most important export market and the most important growth market. The growth in other Western markets is decreasing. Belgium has fallen from the second to the seventh place over the last two years when discussing countries that are important for the future growth of the company. China and Brazil stand out as increasingly more important growth markets for the technological in­ dustry.

De belangrijkste exportbestemming voor de Nederlandse bedrijven is West-Europa. Duitsland blijft de belangrijkste afzetmarkt en de belangrijkste groeimarkt. De groei in andere westerse markten neemt echter wel af. Zo is België in de afgelopen twee jaar van de tweede naar de zevende plaats gezakt als het gaat om landen die voor de toekomstige groei van het bedrijf van belang zijn. China en Brazilië springen eruit als steeds belangrijker groeimarkten voor de technologische industrie.

5

technical


AWL-Techniek is innovatieve high tech producent

“Klanten ontzorgen met een compleet pakket” “We leveren voornamelijk geautomatiseerde lasmachines en systemen aan diverse industriële sectoren. In Europa floreert de auto-industrie momenteel niet zo, maar in de rest van de wereld – met name in het Verre Oosten – is het booming business. De verwachting is dat die groei – in met name landen als China, Rusland, Brazilië en India – zeker nog jaren zal doorgaan. Wij maken eersteklas equipment voor de automobiel toeleveringsindustrie”, vertelt Piet Mosterd, algemeen directeur van het internatio­ naal opererende AWL-Techniek in Harderwijk.

Best Managed Company De verkiezing tot Best Managed Company 2012 door Deloitte, TiasNimbas Business School en VNO NCW vormt het bewijs van de woorden van Mosterd. Uit het rapport: “Op basis van productleadership weet AWL-Techniek innovatieve producten te ont­ werpen, te ontwikkelen en te vervaardigen voor haar relaties. Vooral de ontwikke­ lingen in laserlassen en de leidende positie die AWL hierin heeft weten te verwerven, zorgen voor een duidelijke groei.” AWLTechniek werd ook door Network Business Events in samenwerking met de gemeente Harderwijk gekozen tot Onderneming van het jaar in de categorie Industrie en Dienstverlening. Het bedrijf is behalve in de automotive sector ook actief in de bouw en diverse andere industriële sectoren.

Z

eker op het gebied van laserlassen is er maar een beperkt aantal bedrijven dat deze machines bouwt en de knowhow en de kwaliteit van AWLTechniek kan evenaren. “We ontzorgen onze klanten met een compleet pakket. Naast laserlassen integreren we ook booglassen en weerstandlassen. Daarnaast zijn we steeds meer bezig met andere verbin­ dingstechnieken, zoals lijmen en diverse koude verbindingen. We beheersen dus het hele pakket aan verbindingstechnieken”, vertelt Mosterd.

technical

Groeistuip “We zitten momenteel in een enorme groeistuip. De projecten worden groter en groter. Eind 2011 werkten we met 175 (fte) mensen en nu (september 2012) hebben we de 200ste (fte) medewerker al aange­ nomen. Voor volgend jaar verwacht ik dat de groei zal doorzetten als ik kijk naar de toename van het aantal orders”, aldus

6


AWL-Techniek is an innovative high-tech producer

“Taking away customers’ worries with a complete package” “We primarily deliver automated welding machines and systems to diverse industrial sectors. The car industry is not flourishing in Europe at the moment, but in the rest of the world – especially the Far East – it is a booming business. The growth in countries like China, Russia, Brazil and India is expected to continue for years. We make state-of-the-art equipment for the automobile supply industry”, says Piet Mosterd, General Director of AWL-Techniek, a global player based in Harderwijk.

Business School and VNO NCW proves Mosterd’s words. An excerpt from the report: “AWL-Techniek designs, develops and manufactures innovative products for its customers based on product leader­ ship. The developments in laser welding and the leading position that AWL has achieved in this area ensure clear-cut growth.” AWL-Techniek was also declared Enterprise of the Year in the category Industry and Services by Network Business Events in collaboration with the city of Harderwijk. In addition to the automotive sector, the company is also active in con­ struction and other industrial sectors.

Piet Mosterd

I

n the area of laser welding, only a limited number of companies build these machines and can match AWLTechniek’s know-how and quality. “We take away our customers’ worries with a complete package. In addition to laser welding, we also integrate arc welding and resistance welding. We are also working on other bonding techniques such as adhesives and cold bonding. We have mastered the entire package of bonding techniques”, says Mosterd.

Growing pains “We are currently experiencing growing pains. The projects are becoming larger and larger. At the end of 2011 we had 175 employees; in September 2012 we hired our 200th employee. Looking at the increase in the number of orders, I expect growth to continue next year”, says Mosterd. Our sister company in the Czech Republic is also expanding. “Approximately half of the required welding moulds are made in the Czech Republic, the other half are

Best Managed Company AWL-Techniek’s selection as Best Managed Company 2012 by Deloitte, TiasNimbas

7

technical


Resistance welding systems for automotive applications APPLICATIONS automotive weld and assembly lines

ADVANTAGES efďŹ cient systems guarantee reliable products and high degree of process stability

DEMANDS high strength materials require weld timer solutions with highest standards

Harms & Wende GmbH & Co. KG Grossmoorkehre 9 21079 Hamburg – Germany

SOLUTIONS customized systems for automotive production

AUTO MOTIVE

www.harms-wende.de info@harms-wende.de

Harms goo.indd 1

Bonded in trust 01-08-12 11:21

EGC: totaalpakket voor de rechte lijn Lineaire aandrijvingen waar u alle kanten mee op kunt

 NP RQGHUYROODVWJHWHVW

PHHUGDQ  VWXNVLQJHýQVWDOOHHUG

Een lineaire aandrijving die even veelzijdig als betrouwbaar is? Dan is de EGC van Festo uw beste optie. (HQXLWHUVWGRRUGDFKWHRSORVVLQJYRRUOLQHDLUHYHUSODDWVLQJHQrPHWJHOHLGHSURąHOWDQGULHPRIVSLQGH ODDQGULMYLQJNRJHORPORRSJHOHLGLQJHQDOOHDFFHVVRLUHVRPGHDDQGULMYLQJLQHONHJHZHQVWHSRVLWLHDDQ XZPDFKLQHIUDPHHQPRWRUWHPRQWHUHQ1DDUZHQVFRQąJXUHHUEDDUYRRUPRPHQWHQWRW1P1) en uit WHUXVWHQPHWHHQH[WHUQPHHWV\VWHHPYRRUQRJJURWHUHQDXZNHXULJKHLGRIYRRUYHLOLJKHLGVWRHSDVVLQ JHQ8LWHUDDUGELMDOOH)HVWRFRPSRQHQWHQLQFOXVLHIoOHDQORJLVWLFVpYRRUPLQLPDOHoWLPHWRPDUNHWp8Z (*&WRHSDVVLQJRSPDDWJHFRQąJXUHHUGHQMXVWLQWLPHJHOHYHUG]RGUDXNODDUEHQWYRRUGHLQVWDOODWLH 8ZYRRUGHOHQPHWGH(*&DDQGULMYLQJHQ  0D[LPDOHĆH[LELOLWHLWYROOHGLJYULMFRQąJXUHHUEDDU  %HGULMIV]HNHUHQEHWURXZEDDUJHWHVWRYHUNPRQGHUYROOHEHODVWLQJ  *HPDNHQWLMGZLQVWRQOLQHFRQąJXUHUHQHQEHVWHOOHQYLDJUDWLV)HVWRVRIWZDUH3RVLWLRQLQJ'ULYHV

Festo BV Schieweg 62 2627 AN Delft Tel. +31(0) 15 251 88 07 Fax +31(0) 15 251 88 67 www.festo.nl apt@festo.nl

(*&+'PHWGXEEHOHJHOHLGLQJVUDLOYRRUH[WUD]ZDUHWRHSDVVLQJHQ

1

Festo goo.indd 1

17-07-12 11:27


made here in the Netherlands. It really lightens the workload of the factory in the Netherlands. The new factory, with a workshop of 1000 m2, should be ready by the end of 2013. It will employ 40 to 50 people. After that I expect further growth, a factory expansion and an increase in the number of employees”.

Mosterd. Ook in Tsjechië vindt uitbreiding bij het zusterbedrijf plaats. “Ongeveer de helft van de benodigde lasmallen wordt in Tsjechië gemaakt, de andere helft hier in Nederland. Het ontlast de fabriek in Nederland enorm. Eind 2013 moet de nieuwe fabriek er staan met een werk­ plaats van duizend vierkant meter. Er werken dan veertig tot vijftig mensen. Daarna verwacht ik een zowel een verdere groei en uitbreiding van de fabriek en het aantal medewerkers”.

Next year AWL will start a company in China, about 200 kilometres from Shanghai. This will enable AWL to support its existing European customers from China. In the future, AWL will produce welding cells and moulds in China with a focus on laser welding. Mosterd also expects this Chinese subsidiary to grow strongly in the coming years. “Many of our customers are already established in China and are anxiously waiting for us. That makes this step neces­ sary as well as fruitful. Moreover, there are a large number of potential Chinese customers.”

Volgend jaar start – op zo’n tweehonderd kilometer van Shanghai – een AWL-onder­ neming in China om in dat land haar bestaande Europese klanten te onder­ steunen. AWL gaat hier in de toekomst lascellen en -mallen produceren met de focus op laserlassen. Mosterd verwacht dat ook deze Chinese dochteronderneming in de komende jaren hard zal groeien. “Veel van onze klanten zijn al gevestigd in China en zitten met smart op ons te wachten. Dat maakt de stap niet alleen noodzakelijk, maar ook bijzonder vruchtbaar. Daarnaast is het aantal potentiële Chinese opdracht­ gevers groot.”

We test everything before the machines leave the factory Flexibility, thinking along with the customer, and fast delivery are aspects of operational management that are considered very normal these days. “Customers are used to that. Moreover, we deliver top quality. Once customers have worked with AWLTechniek, they do not want anyone else. They get machines that satisfy the very highest quality requirements. We test everything extensively before it leaves our factory. We are able to set up and adjust the machines on site very quickly. In addition to knowledge about machines and materials, we also understand our customers’ business processes. We always aim for LEAN manufacturing.”

Alles testen voordat de machines de fabriek verlaten Flexibiliteit, meedenken met de klant en snel kunnen leveren zijn vandaag de dag facetten in de bedrijfsvoering die als heel normaal worden ervaren. “Klanten zijn dat gewend. Bovendien leveren wij de allerbeste kwaliteit. Opdrachtgevers die een keer met AWL-Techniek hebben ge­ werkt, willen niet anders meer. Ze krijgen machines geleverd die aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoen. Alles wordt door ons ook uitvoerig getest voordat het onze fabriek verlaat. Het plaatsen en afstellen bij de klant gaat dan heel snel. Naast de kennis van machines en materialen weten we ook hoe de bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers in elkaar steken. Het gaat

AWL-Techniek’s suppliers are first-rate manufacturers that satisfy high market demands. Mosterd: “This enables us to assemble the very best products and our

9

technical


Uiteindelijk gaat het voor u maar om ĂŠĂŠn ding:

perfect laswerk

Lasapparatuur, -automatisering, -toevoegmateriaal, service en advies. 'SPOJVTMFWFSUOJFUBMMFFOEFHFCSVJLFMJKLF MBTNBDIJOFT NBBSMFWFSUPPLMBTPQMPTTJOHFOWPPS t(FSPCPUJTFFSEMBTTFO t(FBVUPNBUJTFFSEMBTTFO t(FNFDIBOJTFFSEMBTTFO

www.interlas.nl *OUFSMBTt5IFFNTXFHt,.3PUUFSEBN T:   F:   E: JOGP!JOUFSMBTOM

Interlas goo.indd 1

Voor machinebeveiliging is EUCHNER uw gespecialiseerde leverancier. En daarom zijn onze services ALL INCLUSIVE. Deze complete aanpak is kosteloos en speciaal bedoeld voor klanten en toekomstige klanten die behoefte hebben aan kennisoverdracht en ondersteuning. EUCHNER verleent u deze diensten vanzelfsprekend en graag. VĂ‹.?wjĂ?Ă&#x;Ă‹.W?™Ëà ‰Ä‰WÂ?MjÂ?Â?Ă ajÂ?‰™~ VĂ‹aĂœÂ‰jĂ„Ă‹Ăœj‰Â?‰~†j‰aĂ„Â?ÂŹÂ?Â?Äĉ™~j™ VĂ‹0Ă ?‰™‰™~Ă‹.?wjĂ?Ă&#x;Ă‹ ™~‰™jjà ‰™~ VĂ‹™ˆWÂ?”?™Ă&#x;Ă‹Ă?Ă ?‰™‰™~j™ Nieuwsgierig? Check de nieuwspagina op de website! op de website!

Schakel over op All Inclusive w w w.eu chner.nl

DE COMPLETE AANPAK

12-07-2012 14:48

EUCHNER (Benelux) BV - Postbus 119 - NL-3350 AC Papendrecht - Tel +31 (0)78 615 47 66 - Fax +31 (0)78 615 43 11 - info@euchner.nl - www.euchner.nl

Euchner goo.indd 1

09-07-12 11:06


zowel bij onszelf als bij de klant om LEAN produceren.” De toeleveranciers van AWL-Techniek zijn eerste klas producenten die voldoen aan de hoge eisen van de markt. Mosterd: “Daar­ door kunnen wij de allerbeste producten assembleren en wordt onze installed base van machines snel groter. Onze machines doen het goed, de betrouwbaarheid is enorm groot. Dat we verkondigen alleen de allerbeste kwaliteit te leveren, is dus geen loos statement.” Financieringsconstructie AWL-Techniek heeft in de afgelopen crisis­ jaren, met name in 2009, ook moeilijke momenten gekend. Mosterd: “We zijn daarbij samen met de ondernemingsraad (OR) opgetrokken, waarbij we allebei steeds het belang van het bedrijf voor ogen hebben gehad. Gelukkig kregen we in de crisistijd een grote nieuwe opdrachtgever, een toeleverancier voor de auto-industrie. Het probleem was dat we alles zelf moesten voorfinancieren. Via een speciale finan­ cieringsconstructie met de bank hebben we dat kunnen bewerkstelligen. Gelukkig is het hele team in tact gebleven en heb­ ben we aansluitend een sterke groeifase ingezet”, aldus de algemeen directeur.

installed base of machines grows quickly. Our machines work very well; they are very reliable. We proclaim to only deliver the very best quality, and that is not an empty promise.” Financial construction AWL-Techniek went through some difficult moments in 2009. Mosterd: “We worked together with the works council and kept the interests of the company in mind. Luckily we acquired a major new customer, a supplier for the automobile industry. The problem was that we had to finance everything in advance. We were able to realise the project via a special financing scheme with the bank. Luckily, the entire team remained intact and we experienced a strong growth phase shortly afterwards”, says the General Director.

Productontwikkeling Mosterd stelt dat zijn bedrijf ervoor heeft gekozen om alleen die machines te ont­ wikkelen waar een meervoudige vraag naar zal ontstaan. “Onze organisatie is vooral geënt op de ontwikkeling, engineering en assemblage. We kijken ook verder, alleen de internationale schaal telt. Bijvoorbeeld als het gaat om de rugleuningen voor autostoelen, hiervoor leveren we voor een global platform twee machines die 1,7 miljoen stoelen per jaar maken. Met een derde machine erbij, die nu in aanbouw is, gaan we naar de 2,2 miljoen autostoelen. Voor de automobielindustrie is het sowieso snel en efficiënt werken met een hoog­ waardige kwaliteit. De perfecte “time to market” is superbelangrijk. Wij willen de voorsprong die we op dat gebied hebben dan ook vasthouden. Het gaat erom dat je in een constante flow kunt produceren. Als we de tekeningen van een machine klaar hebben, zorgen we ervoor dat drie weken later de onderdelen in huis zijn en de assemblage van start kan gaan.” In het afgelopen jaar werden 150 robots in onze machines geïntegreerd. Voor 2012 verwacht Mosterd dat het aantal van tweehonderd robots gehaald zal worden.

Product development Mosterd says that his company has decided to only develop machines that are market­ able to several different companies or areas. “Our organisation is mainly grafted to development, engineering and assem­ bling. We also look further; the interna­ tional scale is the only thing that counts. Take, for example, car seats. We deliver two machines for a global platform that make 1.7 million seats a year. With a third machine, which we are currently building, we will be making 2.2 million car seats. For the automobile industry, it is fast and efficient to work with high-quality. The perfect “time to market” is extremely important. We want to retain the head start that we already have in that area. We aim to produce in a constant flow. Once a machine is drawn, we ensure that we have the parts on hand and that assembly can start three weeks later.” Over the past 12 months, 150 robots were integrated in our machines. Mosterd expects that number to increase to 200 robots in 2012.

11

technical


GLOBAL SOLUTIONS

DE-STA-CO een Dover Compagny is een wereldleider op het gebied van innovatie, design, manufacturing en support van clamping,gripping, indexing en robotic toolings voor werkplaats en automatiseerings oplossingen.

+31 (0)297 285332 www.destaco.nl Desta184x124FC_IM.indd 1

05-07-12 11:28

V H D

v.o.f.

Montage installatie machinebouw De optimale hulp voor uw bedrijf

Voor bekabeling, assembleren, testen en storingen oplossen in: • machinebouw • paneelbouw • industrie • ondersteuning TD

Elektrotechnische Dienstverlening DHV goo.indd 1

Weseperweg 48 8111 PL Heeten Tel.: 0572-380355 info@dhvsalland.nl

www.dhvsalland.nl 28-06-2012 10:43


Issues & Insights The technological industry employs 400,000 people directly and many more indirectly. The sector has a turnover of 104 billion euro and an export value of 65 billion euro. The technological industry is responsible for an important share of the private Research & Development performed in the Netherlands.

De technologische industrie biedt direct aan 400.000 mensen een vaste baan, waar nog een veelvoud aan indirecte banen bijkomt. De sector heeft een omzet van 104 miljard euro en een exportwaarde van 65 miljard euro. Een belangrijk deel van de private Research & Development in Nederland komt op het conto van de technologische industrie.

N

N

ew products find their way to the world market, innovations that often contribute to a solution for social problems related to the climate, healthcare, mobility and security.

ieuwe producten vinden hun weg naar de wereldmarkt, innovaties die veelal bijdragen aan een op­ lossing voor maatschappelijke vraagstuk­ ken zoals op het gebied van klimaat, zorg, mobiliteit en veiligheid.

About 45 percent of the machines are exported to Western Europe. Compared to other industrial products, Asia’s share is exceptionally high. About 70 percent of the turnover for the machine industry is generated through exports. A large portion of the exports are sent to regions outside Western Europe. The economic growth figures for 2012 are relatively good. The demand for Dutch machines looks positive.

Van de export van machines gaat ongeveer 45 procent naar West-Europa. Het aandeel van Azië is in vergelijking met andere industriële producten uitzonderlijk hoog. De omzet van de machine-industrie wordt voor ongeveer 70 procent door export bepaald. Een groot deel van de export komt in regio’s buiten West-Europa terecht. Daar zijn de economische groeicijfers voor 2012 relatief goed te noemen. Dat pakt gunstig uit voor de vraag naar Nederlandse machines.

Over AWL-Techniek

About AWL-Techniek

AWL-Techniek beschikt over vijftig jaar ervaring. Door de continu te innoveren op het gebied van automa­ tische lasmachines is AWL-Techniek in staat om een stevige marktpositie te behouden. De laatste jaren werden 150 gerobotiseerde laserlasmachines geleverd aan klanten. Dat aantal groeit naar verwachting dit jaar al naar minstens 180 á 200. De komende jaren zijn er innovatieprogramma’s op de volgende gebieden: lasertechnologie, besturingssoftware en FlexMallen (voor een nog grotere flexibiliteit).

AWL-Techniek has 50 years of experience. By continuously innovating in the area of automatic welding machines, AWL-Techniek is able to retain a strong market position. In the last few years 150 robotised laser welding machines were delivered to customers. That number is expected to increase to at least 180 this year. In the coming years, innovation programmes are planned in the following areas: laser technology, operating software and FlexiJigs (for even greater flexibility).

13

technical


PARTNERS IN MECHANICAL DESIGN MechDes Engineering B.V. in Harderwijk designs complex, knowledge-intensive, customised machinery for numerous industries. Our mechanical engineers have a passion for conceptual, basic and detailed engineering. We incorporate numerous processing and propulsion technologies into a single, unique solution.

TOOLING AUTOMOTIVE

MechDes’ added value? The capacity to think, be bold and act in all stages of a process. Our ambition to think along often results in innovative, cost-saving solutions. MechDes executes each assignment independently and never loses track of the solution it wants to create.

CUSTOMIZED MACHINE CONSTRUCTION

SPECIAL EQUIPMENT

MechDes Engineering bv | Fahrenheitstraat 47, 3846 CC Harderwijk | +31 (0)341 277 070 | info@mechdes.nl | WWW.MECHDES.NL MechDes goo.indd 1

02-07-2012 11:19

Pillowplate Veelzijdig toepasbaar in warmte en koudeoverdracht

Daussiny heeft in eigen beheer haar laserlas-machine ontwikkeld. Door de nauwe samenwerking met de leverancier van de laser en andere eersteklas leveranciers van componenten zijn zeer betrouwbare productie-units opgebouwd. Het is mogelijk om plaatmateriaal tot 2000 x 14000 mm. te verwerken. De dikte van de bovenplaat kan vvarieren van 0,8 tot 3 mm. De ond derplaatdikte kan variĂŤren van 0,8 ttot 15 mm. Single Embossed

D Daussiny Laser Welding b.v. H Handelskade West 6 7547 AW Enschede Postbus 208 7500 AE Enschede

Daussiny werkt samen met: Richter Staalservice b.v. Handelskade West 6 7547 AW Enschede Postbus 208 7500 AE Enschede Tel.: +31 53 20 30 670 Fax: +31 53 20 30 671 www.pillowplate.com info@pillowplate.com

Tel.: +31 53 20 30 680 Fax: : +31 53 20 30 681 www.richter.nl info@richter.nl

Double Embossed Richter goo.indd 1

26-06-12 14:44


Investeren in een robot leidt tot reductie van kosten

Investing in a robot leads to a reduction of costs

De International Federation of Robotics (IFR) heeft onderzoek gedaan naar de motivatie die bedrijven hebben om te investeren in een robot. Voorop staat dat er voldoende werk voor de robot moet zijn, anders heeft een dergelijke investering uiteraard geen nut.

The International Federation of Robotics (IFR) has done research into what motivates companies to invest in a robot. The leading reason is that there must be sufficient work for the robot, otherwise such an investment is pointless.

U

it het IFR-onderzoek komt duidelijk naar voren dat een robot leidt tot reductie van diverse kosten. Het gaat dan niet alleen om directe kosten als loon, gezondheid van de werknemers of veiligheid, maar ook om indirecte kosten zoals besparing op licht en elektriciteit. Het voordeel van onbemande productie is immers dat je ook op dergelijke zaken kunt besparen.

T

he IFR research clearly shows that a robot leads to a reduction of diverse costs. These are not only direct costs like wages, employee health or safety; they also include indirect costs like savings on light and electricity. The advantage of unmanned production is that you can also save on these things.

Productieflexibiliteit Bij veel bedrijven wordt bovendien steeds meer productieflexibiliteit verlangd. Series veranderen en daar moet men snel en ade­ quaat op kunnen inspringen. Een robot kan daarin een grote rol van betekenis spelen.

Production flexibility Many companies demand increasing production flexibility. Series change and companies must respond to this quickly and adequately. A robot can play an important role in this.

De hoogwaardige kwaliteit van het eind­ product telt ook mee als het gaat om robotisering. Een robot voorziet in hogere productiviteit én hogere nauwkeurigheid dan de mens. Doordat het proces gecon­ troleerd is, worden er minder menselijke fouten gemaakt. Inmiddels zijn vakbe­ kwame werknemers een schaars goed en is de robot een prima vervanger van een vakman, omdat deze nooit fouten maakt. Het productieproces verloopt sneller en het wordt allemaal overzichtelijker. De investering in een robot verdient zich vaak al heel snel terug.

The high quality of the final product also counts when discussing robotisation. Robots provide higher productivity and higher ac­ curacy than humans. Fewer human errors are made because the process is controlled. Skilled employees have become scarce and a robot is a good substitute because it never makes mistakes. The production process is faster and everything becomes more orderly. The investment in a robot is often recovered very quickly.

15

technical


Brede aanpak tekort aan vakmensen in technische beroepen

Bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen De Techniek Academie Nadat bedrijven in de technische branches al jaren wijzen op het tekort aan vakmensen dat de komende jaren zal ontstaan, is ook het Nederlandse kabinet nu overtuigd van de noodzaak iets te doen aan dat tekort. Het probleem wordt op alle fronten aangepakt: zowel de instroom in de opleidingen, de kwaliteit van techniekopleidingen als het vasthouden van mensen in de industrie. Er komt hiermee een eind aan de versnipperde aanpak: drie ministeries, het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven hebben immers samen focus aangebracht en middelen worden effectiever ingezet.

Goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven De jongeren zijn drie dagen in de week aan het werk bij een regionaal bedrijf en zijn twee dagen in de week op de Academie te vinden voor praktijk- en theorielessen. De praktijklessen worden gegeven door praktijkopleiders, zo nodig ook van de betrokken bedrijven en zijn dus volledig geënt op de praktijk. De theorie wordt verzorgt door het ROC Landstede. Ook zij stemmen de lessen goed af met de betrok­ ken bedrijven. Zo ontstaat er een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

I

n de regio Noordwest Veluwe worden ondertussen al jarenlang initiatieven genomen en uitgevoerd om het tech­ nisch onderwijs te promoten. Onder meer in samenwerking met de basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, hoge­ school Windesheim en ROC Landstede. Dit wordt gecoördineerd vanuit het Platform Techniek Noordwest Veluwe.

Elk jaar instroom van vijftig nieuwe studenten Het initiatief is afhankelijk van de deel­ name van bedrijven en de instroom van studenten. Dat ziet er zeer positief uit. In september 2012 is de eerste lichting aan De Techniek Academie van start gegaan. Deze samenwerking en het bundelen van krachten werpt z’n vruchten af. De ver­ wachting is dat elk jaar minimaal vijftig nieuwe studenten zich zullen aanmelden voor een leerwerktraject aan De Techniek Academie.

Het leerwerktraject in de regio Onlangs is in Harderwijk De Techniek Academie van start gegaan; een initiatief van het Platform Techniek Noordwest Veluwe, waarin meer dan dertig bedrijven op de Veluwe en ROC Landstede zich in­ zetten voor technisch beroepsonderwijs. Vorig jaar werd duidelijk dat de inschrijving van nieuwe leerlingen op technische oplei­ dingen naar een nieuw dieptepunt gezakt was. Bedrijven luidden de noodklok en het idee voor De Techniek Academie werd geboren; een regionale bedrijfsschool voor leerwerktrajecten. De Academie biedt zes verschillende opleidingsrichtingen aan: ver­ spaner, metaalbewerker, monteur industriële elektrotechniek, monteur mechatronica, monteur elektrotechnische installaties en, monteur werktuigkundige Installaties. Stuk voor stuk opleidingen met volop arbeidsperspectief. De jongeren die succes­ vol hun opleidingstraject afronden hebben gegarandeerd een baan in de regio.

technical

Note: Platform Techniek Noordwest Veluwe en De Techniek Academie zijn ontstaan op initiatief van AWL-Techniek.

16


The region’s work training programme De Techniek Academie was recently launched in Harderwijk; it is a Platform Techniek Noordwest Veluwe initiative in which more than 30 companies from Veluwe and ROC Landstede campaign for technical voca­ tional training. Last year it became clear that the enrolment of new students for technical training had reached rock bottom. Businesses sounded the alarm and the concept of De Techniek Academie was born; a regional trade school for work training programmes. De Academie offers six different training programmes: machine operator, metalworker, industrial electro­ technical machinist, mechatronics machin­ ist, electrical installations machinist, and mechanical installations machinist. All of them offer good perspectives for a job. The young people that successfully complete their training programme are guaranteed a job in the region. Good harmonisation between Education and the business community The young people work three days a week at a regional company and spend two days a week at the academy for practical and theory lessons. The practical lessons are given by vocational instructors and, if necessary, by the concerned companies. They are therefore completely true-to-life exercises. The theory lessons are organised by ROC Landstede, which also gears the lessons to the concerned companies. This results in a good harmonisation between vocational training and the business com­ munity.

Broad approach to tackle shortage of skilled workers in technical professions

Business community and Education develop De Techniek Academie For years companies in technical trades have been pointing out the shortage of skilled workers that will arise in the near future. Now the Dutch government is convinced of the need to do something about this shortage. The problem is being tackled on all fronts: the influx in academies, the quality of technical training, and retention of people in the industry. The approach is no longer fragmented: three ministries, vocational training and the business community have applied focus and resources are deployed more effectively.

An influx of 50 new students every year The initiative relies on business partici­ pation and student enrolment. That looks very positive. The first crop of students started at De Techniek Academie in September 2012. This collaboration and combining of forces is successful. A mini­ mum of 50 new students are expected to apply each year for a work training programme at De Techniek Academie.

I

nitiatives promoting technical training have been taken and implemented in the Northwest Veluwe region for many years. There is close collaboration between the primary schools, secondary schools, Hogeschool Windesheim and ROC Landstede. This is coordinated by the Platform Techniek Noordwest Veluwe (Technique Platform Northwest Veluwe).

Note: Platform Techniek Noordwest Veluwe and De Techniek Academie were created on the initiative of AWL-Techniek.

17

technical


YASKAWA – MOTOMAN

Masters of Robotics and Motion Control

H

et internationale YASKAWA concern maakt een interessante ontwikkeling door. Bekend en groot geworden als belangrijke speler in de markt voor lasrobots, is YASKAWA-MOTOMAN imiddels ook sterk aanwezig met handlingsrobots, servo technologie en frequentie regelingen. Internationaal zijn de Robotics divisie en de “Drives & Motion” divisie samengevoegd tot één geïntegreerde organisatie, die industrïele automatisering in de breedte aanbiedt. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 230.000 robots geleverd,

9 miljoen servo-aandrijvingen en 16 miljoen frequentieregelingen. De YASKAWA-MOTOMAN “multi-robot” robot technologie, waarbij tot en met 8 robots door 1 controller kunnen worden aangestuurd, is nog steeds toonaangevend in de branche en wordt veelvuldig toegepast in de Automotive industrie, maar inmiddels ook in het middenen kleinbedrijf. Een andere belangrijke innovatie is de ontwikkeling van dubbelarmige “humanoïde” robots, die in combinatie met 3D vision technieken en flexibele grijpers volledig nieuwe automatiseringsconcepten mogelijk maken. In de Benelux wordt YASKAWA-MOTOMAN vertegenwoordigd door een professioneel team van specialisten.

YASKAWA Benelux BV Science Park Eindhoven 5031 5692 EB Son (NL) T E I

+31 (0)40 - 289 55 00 info@yaskawa.eu.com www.yaskawa.eu.com

Yaskawa goo.indd 1

26-07-12 11:45

RapidProtect: Optimalisering van onderhoud en cyclustijd

I

n de moderne productie-installaties werken personeel en machines intensief en op hoog niveau samen. Vanwege de arbeidsveiligheid, maar ook om productieredenen moeten mens en machine soms volledig van elkaar worden gescheiden. Stof, vonkontwikkeling of lasspetters mogen geen gevaar opleveren. Voor al deze situaties heeft Albany Door Systems (www.albanydoors.com) de machine-protectiedeuren RapidProtect ontwikkeld. Deze snelroldeuren zijn 24 / 7 in bedrijf bij de toonaangevende automobielfabrikanten en de transportindustrie. Met de RapidProtect 300 MP hebben de deurspecialisten nu een klassieker doorontwikkeld die overtuigt met kortere cyclustijden, een verbeterde onderhoudstoegang en steekverbindingen. De cyclustijd van de deuren kon met maar liefst 18% worden gereduceerd. Dat betekent

voor de klant een verhoging van de doorloopen productiesnelheid. Onderhoud en inspectie zijn nu nog eenvoudiger: de voorzijde van de aluminium zijgeleiding kan volledig worden weggenomen, waardoor de toegang tot alle onderdelen sterk is verbeterd. In de zijgeleiding is een veiligheidsschakelaar Cat.4 opgenomen. Stekkerverbindingen zorgen voor een eenvoudige vervanging. Albany Door Systems is onderdeel van ASSA ABLOY Entrance Systems, een divisie van ASSA ABLOY. Albany ontwikkelt hoogwaardige snelroldeuren.

Albany Door Systems BV ASSA ABLOY Entrance Systems Coenecoop 588 2741 PT Waddinxveen T F I

+31 (0)182 - 61 94 55 +31 (0)182 - 61 89 47 www.albanydoors.com


TNO Innovation for life brings knowledge to the market

Innovative products ensure economic development TNO Innovation for life brengt kennis naar de markt

“What you see is that there is increased appreciation for manufacturing companies that make high-quality products. New innovative products that are sold and exported. This ensures economic development. A services sector is not enough, you also need the manufacturing in­ dustry”, says Niek Dijkshoorn, business developer at TNO. “I am always busy helping companies develop products. TNO adds additional knowledge so that companies can launch their products on the market successfully.”

Innovatieve producten zorgen voor economische ontwikkeling

C

lose collaboration between the business world and a prominent knowledge institute like TNO is a logical evolution. TNO has high-quality knowledge in house, but no access to the market. Companies are able to access the market very quickly. Dijkshoorn: “Not only do we work together with SMEs but also with branch organisations, Syntens, univer­ sities and schools of higher professional education, Agentschap NL, the Chamber of Commerce and the government. “Innovation is not only technological modernisation; it also involves other managerial aspects. Look at the moment when a product is developed. One also has to look at the process of production development. How are you going to make it? What do you need? You can make money only after having mapped all of that out. Too little attention is paid to this in the Netherlands, but it is of vital importance.”

“Wat je ziet is dat er steeds meer waardering ontstaat voor maakbe­ drijven die hoogwaardige producten maken. Nieuwe innovatieve producten die worden verkocht en geëxporteerd. Dat zorgt voor economische ont­ wikkeling. Dat red je niet met de dienstensector, daar is de maakindus­ trie voor nodig, zegt Niek Dijkshoorn, bedrijfsontwikkelaar bij TNO. “Ik ben eigenlijk altijd bezig om bedrijven te helpen producten te ontwikkelen. Als TNO voegen we aanvullende kennis toe, zodat bedrijven hun producten later toch succesvol op de markt kunnen brengen.”

N

auwe samenwerking tussen be­ drijfsleven en een vooraanstaand kennisinstituut als TNO is een logische zaak. TNO heeft weliswaar hoogwaardige kennis in huis, maar geen

Many projects with co-financing “Many modernisations start out small”, says Dijkshoorn. “That’s why we also work

19

technical


SP Laagspanningssystemen Curacao 42 7332 BM Apeldoorn Tel. 055-5051441 Fax. 055-5052693 verkoop@scholtenpanelen.nl www.spl-bv.nl

Wij begrijpen wat er bij komt kijken! Paneelbouw is een vak: UÊ Besturingspanelen

UÊ Verplaatsbare besturings-

UÊ Pneumatiek panelen (RVS, 200 barg)

eenheden in bijvoorbeeld

UÊ Laagspanningsverdelers tot 6300A

containers

UÊ Portier- en/of Controlekamerlessenaars

UÊ Atex panelen

UÊ Blindschema’s

UÊ MCC panelen

UÊ Skid assemblage, bedrading en bekabeling

UÊ Werkzaamheden op locatie

Geïnspireerd door uw Business! Scholten goo.indd 1

02-07-2012 11:26

ZVS goo.indd 1

28-06-2012 16:17


intensively with SMEs. Projects are often executed via co-financing. Companies pay part of the bill and the government invests money in these projects. If necessary, other knowledge centres also become involved in a project.” TNO has a budget for future developments. “We reserve part of our budget for that. These plans must be preapproved based on their relevance.”

toegang tot de markt. Bedrijven zijn wel in staat om zeer snel bij de markt te komen. Dijkshoorn: “Wij werken niet alleen samen met (mkb)-bedrijven maar ook met branche­ organisaties, Syntens, universiteiten en hbo’s, Agentschap NL, Kamers van Koop­ handel en de overheid. “Innovatie is niet alleen vernieuwing op het technologische vlak, maar heeft zeker ook andere bedrijfs­ kundige aspecten. Kijk naar het moment dat een product is ontwikkeld. Dan moet nog gekeken worden naar het proces van de productieontwikkeling. Hoe ga je het maken, wat heb je daar allemaal voor nodig? Pas als je dat in kaart hebt gebracht, kun je geld maken. In Nederland is daar vaak te weinig aandacht voor, terwijl het van wezenlijk belang is.”

Up-to-date knowledge in house Dijkshoorn says it is important that TNO participates on projects that have a European or even a worldwide impact in the areas of energy, semiconductors or nuclear fusion. “Then you are involved in important current developments and you gain knowledge in house that can benefit the business community economically due to spin-offs. We always focus on collabo­ ration; we try to make things applicable for companies so that they can produce items. Sometimes companies feel the time is not ripe, but we see possibilities in certain products. In that case, we establish a private limited liability company. About 30 different companies, which ultimately want to classify their knowledge with the regular business world, are active via TNO. We bring knowledge to the market. It is about learning each other’s role in depth. I always say ‘If the company is happy, we are happy’.”

Veel projecten met co-financiering “Veel vernieuwingen beginnen klein”, stelt Dijkshoorn. “Daarom werken we ook inten­ sief samen met mkb-bedrijven. Projecten worden veelal via co-financiering uitge­ voerd. Bedrijven betalen dan mee en ook van de kant van de overheid wordt er geld in een dergelijk project gestoken. Ook worden – waar nodig – andere kennis­ instellingen bij een project betrokken.” TNO heeft ook een budget voor ontwikkelingen die in de toekomst plaats kunnen gaan vinden. “Daar reserveren we een deel van ons budget voor. Ook deze plannen moe­ ten vooraf worden goedgekeurd op hun relevantie.” Actuele kennis in huis Dijkshoorn noemt het belangrijk dat TNO meedoet met projecten die een Europese en zelfs een wereldwijde impact hebben, bijvoorbeeld op het gebied van energie, semicon of kernfusie. “Dan ben je betrok­ ken bij belangrijke actuele ontwikkelingen en heb je de kennis in huis waar het bedrijfsleven dan weer economisch belang bij heeft door de spin offs die ontstaan. Het gaat bij ons altijd om samenwerking, waarbij we proberen zaken zodanig toe­ pasbaar te maken voor bedrijven, dat ze kunnen gaan produceren. Soms vinden bedrijven de tijd nog niet rijp, maar zien we zelf wel mogelijkheden in bepaalde producten. In dat geval zetten we zelf een bv op. Vanuit TNO zijn zo’n dertig verschil­ lende bedrijven actief, die uiteindelijk hun kennis bij het reguliere bedrijfsleven willen onderbrengen. We brengen kennis naar de markt. Het gaat er daarbij om altijd goed elkaars rol te leren kennen. Ik zeg altijd ‘Bedrijf blij, wij ook blij’.”

21

technical


Adverteerdersindex/ List of advertisers

Albany Door Systems BV / ASSA ABLOY Entrance Systems

18

DE-STA-CO Benelux B.V.

12

DHV Detachering

12

Euchner (Benelux) B.V.

10

FANUC Robotics

4

Festo B.V.

8

Harms & Wende GmbH & Co KG

8

Interlas B.V.

10

MechDes Engineering B.V.

14

Richter Staalservice B.V.

14

Scholten Panelen B.V.

20

Yaskawa Benelux BV

18

ZVS Techniek BV

20

Insights is een uitgave van Insights is published by Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 I www.goomedia.com Directie  Director Ernst Delfos Management  Management Erik Eckhardt Realisatie en coördinatie Realisation and coordination Mandy van Aerde Peter Molenaar Marinka Peeters Willeke van de Ree Ellen van Vliet Tekstproductie  Editing Dat Staat Communicatie Vertaling  Translation ElaN Languages nv Vormgeving en productie Design and production Goo Media

AWL-Techniek BV T +31 (0)341 - 41 18 11 I www.awl.nl © Goo Media oktober 2012 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­ sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

ISSN: 1570 - 9876

technical

22


Insights Technical Ned  
Insights Technical Ned  

Insights Magazine