Kloosterboer Green Company

Page 1

Kloosterboer: Toonaangevend in duurzaamheid Leader in sustainability Daalimpex bouwt meest duurzame vrieshuis van Nederland Daalimpex builds the most sustainable cold store in the Netherlands

Circulaire economie: het echt toekomstbestendige groeimodel Circulair economy: the real future-proof growth model

Tweede ster Lean and Green: the next step The second Lean and Green star: the next step


ANNA PAULOWNA - DIRKSHORN - ZWAAGDIJK Tel. 0224 55 1387

www.vandersluisbv.nl VanderSluis goo.indd 1

02-06-15 14:20

VanderVeld goo.indd 1

01-06-15 09:59


Kloosterboer: toonaangevend in duurzaamheid Kloosterboer: leader in sustainability

2/3

Tweede ster Lean and Green: the next step The second Lean and Green star: the next step

7

INHOUD/CONTENTS

Daalimpex bouwt meest duurzame vrieshuis van Nederland Daalimpex builds the most sustainable cold store in the Netherlands

10 /11

Circulaire economie: het echt toekomstbestendige groeimodel Circular economy: the real future-proof growth model

18/19

INLEIDING

FOREWORD

Onze economie richt zich op voort­ durende groei, onder het motto ‘stilstand is achteruitgang’. Duurzaam ondernemen laat zien dat groei en succesvol onder­ nemen ook mogelijk is met respect voor onze planeet. Een goed voorbeeld is Kloosterboer, logistiek dienstverlener voor temperatuur gecontroleerde voedsel­ producten, die uitblinkt in duurzaamheid. Onder meer met het meest duurzame vrieshuis van Nederland.

Our economy is focused on constant growth and defined by the oft-repeated saying ‘standing still means going back­ wards’. Sustainable business practices show that growth and success can be combined with respect for our planet. Kloosterboer is a great example of this: a logistics provider for temperaturecontrolled food that excels in sustain­ ability. For one thing, we have the most sustainable cold store in the Netherlands.

Er komt steeds meer belangstelling voor circulaire economie: ondernemen met een gesloten kringloop, zonder verspilling van grondstoffen en met toegevoegde waarde. Coöperatie Circle Economy werkt samen met bedrijven en steden om dit te bereiken. Wat daar heel goed in past, is Lean and Green, het programma van Connekt voor koplopers in duurzame mobiliteit. De deelnemende bedrijven hebben samen al een CO2-reductie bereikt van ruim vierhonderdduizend ton. En daar blijft het niet bij.

There is increasing interest in the circular economy: working with a closed cycle that does not waste raw materials and adds value. The Circle Economy cooperative collaborates with companies and cities to achieve this goal. Lean and Green is the Connekt programme for leaders in sustainable mobility. Participating com­ panies have together achieved a CO 2 reduction of over four hundred thousand tons. And that’s not all.


Kloosterboer: toonaangevend in duurzaamheid

Kloosterboer is in Europa een toonaangevende logistiek dienstverlener voor temperatuur gecontroleerde voedselproducten. Het bedrijf biedt operationele en financiële voordelen voor de hele supply-chain. Innovatief, creatief en vooral ook duurzaam. “Zonder een groene goeroe te willen zijn, want we zijn en blijven wel een commercieel bedrijf. Er zitten rendabele rekensommen achter onze keuzes”, zegt Hans Kroes, CEO bij Kloosterboer.

Kloosterboer heeft zijn ‘groene’ sporen al ruim verdiend. Bij de uitbreiding van de Kloosterboer Delta Terminal op de Rotterdamse Maasvlakte bouwde het bedrijf in 2005/2006 een volautomatisch vrieshuis met veertig procent minder energieverbruik dan gebruikelijk in een conventioneel vrieshuis. Daarnaast zijn recent 1800 zonnepanelen geplaatst op het dak van de uitbreiding van het vries­ huis op de Maasvlakte. “Qua capaciteit is dit de grootste PV-installatie in de provincie Zuid-Holland. We voorzien hiermee voor een deel in onze eigen energiebehoefte.” Deze en andere maatregelen leverden een driesterren BREEAM-certificaat op.

2

Dit is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld. En in 2011 werd een eerste windmolen geplaatst op het terrein van Kloosterboer in Vlissingen. Die wekt een hoeveelheid stroom op waarmee jaarlijks 1300 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Lean & Green Ook is Kloosterboer het eerste vrieshuis­ bedrijf dat een Lean and Green-certificaat verwierf. “We wilden een zichtbaar statement maken. Met Lean and Green hebben we ons gecommitteerd om in vijf jaar tijd een CO 2-reductie van twintig

procent te realiseren. De nieuwbouw van Daalimpex in Velzen levert daar een forse bijdrage aan. Hier wordt een ultra-duurzaam vrieshuis gebouwd, met onder andere 4000 zonnepanelen. Het streven is een viersterren BREEAM-certificaat. En in Vlissingen wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal windmolens naar in totaal vier.” Koud Kunstje Kloosterboer toont zich ook op andere vlakken een voortrekker als het gaat om duurzaamheid. “Wij zijn sinds het eerste uur deelnemer van MJA, een branche initiatief om elk jaar duurzamer te


Kloosterboer: leader in sustainability Kloosterboer is a leading European logistics provider for temperaturecontrolled products. The company offers operational and financial benefits across the entire supply chain. It is innovative, creative and above all sustainable: “Although we don’t wish to play the green guru, since we are and always will be a commercial company. There are profit percentage calculations behind all our decisions”, explains Hans Kroes, CEO of Kloosterboer.

Kloosterboer has earned its green cre­ dentials. When the Kloosterboer Delta Terminal in the Maasvlakte, Rotterdam, was extended in 2005/2006, the company built a fully automated cold store that consumes 40 % less energy than a conventional facility. In addition, 1,800 solar panels were installed on the roof of the extended cold store. “In terms of capacity, this is the largest PV installation in the South Holland province. It allows us to fulfil part of our own energy needs.” This and other measures resulted in a three star BREEAM certificate. This is the most important and most widely used sustainability certification for buildings in the world. In 2011, the first wind turbine was erected at the Kloosterboer premises in Vlissingen. This turbine generates enough energy to supply 1,300 house­ holds annually.

Hans Kroes

Lean & Green Kloosterboer is also the first cold storage company to earn a Lean and Green cer­ tificate. “We wanted to make an overt statement of intent. With Lean and Green, we are committed to achieving a CO2

reduction of 20 % in the space of five years. The construction of Daalimpex in Velzen makes a major contribution to this goal. An ultra-sustainable cold store was built there, equipped with 4,000 solar panels. The aim is to achieve a four star BREEAM certification. And we’re working hard in Vlissingen on increasing the number of wind turbines to a total of four.” Koud Kunstje (A Breeze) When it comes to sustainability, Klooster­ boer is a pioneer in multiple ways. “We have been a part of the LTA – an industry initiative to become more sustainable with every year – since it began. We make a plan of approach annually, which we test.” Kloosterboer is also a member of Nekovri, of which Kroes is a board member and, not surprisingly, the person responsible for sustainability. “We devel­ oped a LED Manual for the Nekovri members. And a subsidy guide that shows the subsidy that’s available for a particular sustainable project. The industry campaign Koud Kunstje aims to raise awareness about sustainability in the refrigeration/freezer sector. From

3


Rood is het nieuwe groen Onze trucks zijn voor 99% recyclebaar

Kijk op www.motraclinde.nl voor meer informatie.

www.motraclinde.nl Motrac goo.indd 1

Pooling Professionals

30-06-15 14:10

LS Palletgroep LS Palletgroep is al 30 jaar een begrip in Nederland en biedt een totaalaanbod op het gebied van pallets. Wij zijn sterk in de productie, reparatie, opslag, sorteren, pooling en HT-behandelingen van pallets. Al vele jaren werkzaam voor de Kloosterboer Groep zijn wij natuurlijk ook u graag van dienst. Wij combineren vergaande service en automatisering met persoonlijke betrokkenheid. Ons kwaliteitssysteem is ISO-9001 gecerticeerd. Verder voldoen de HT behandelingen aan de eisen uit ISPM 15 en zijn wij erkend Nederpal reparateur.

Lievaart & Slaghuis Pallethandel BV Lievaart & Slaghuis Heat Treatment BV Lievaart & Slaghuis Palletservices BV

LS Pallet goo.indd 1

aangesloten bij Nederpal geregistreerd bij SMHV gecerticeerd conform ISO 9001:2008

Nieuw Oranjekanaal 89, 3151 XL Hoek van Holland T 0174 613005, E info@lspalletgroep.nl www.lspalletgroep.nl

02-06-15 14:24


worden. Jaarlijks maken we een plan van aanpak dat wordt getoetst.” Kloosterboer is ook lid van Nekovri, waar Kroes zitting heeft in het bestuur en, niet geheel verrassend, portefeuillehouder duurzaam­ heid is. “We hebben een Handboek LED ontwikkeld voor de Nekovri-leden. En een subsidiewijzer die leden inzicht geeft in welke subsidies er zijn voor welke duurzame initiatieven. Met de branchecampagne Koud Kunstje willen we medewerkers bij alle koel-vries­ bedrijven bewust maken van hun bijdrage aan duurzaamheid. Van het goed sluiten van celdeuren tot bewust omgaan met licht en de verwarming een tandje lager zetten. Zelf hebben we vrijwel overal energiezuinige LED-verlichting met sen­ soren. We laten zien: als je het goed doet, levert duurzaamheid geld op. Ook door minder verspilling. In de opleidingen voor onze medewerkers besteden we eveneens aandacht aan zuinig omgaan met je spullen.” Klant als partner Het aantal klanten dat duurzaamheids­ eisen stelt, groeit. “Klanten en leveranciers zijn belangrijke partners. Over en weer kom je tot innovaties”, zegt Kroes. Zo bouwde het bedrijf een duurzaam vol­ automatisch vrieshuis voor McCain in Frankrijk. “We willen actief zijn in Europa en kijken waar onze kansen liggen. Ieder land is weer anders. Nederland kent een hoge concentratie vrieshuizen, door onze ligging zijn we een echt doorvoerland. Duitsland en Frankrijk hebben door hun grootte een ander soort logistiek. Zelf letten we sterk op een sterke bundeling van goederenstromen en de inzet van duurzame modaliteiten en transportmid­ delen, zoals binnenvaart en trein.” Vrieshuis in berg Recent kocht Kloosterboer een vrieshuis in Noorwegen, zestig kilometer van Oslo, vlakbij de haven van Moss. “Het meest duurzame vrieshuis dat we nu hebben. Gebouwd in een berg, dus betere isolatie is niet mogelijk. En moeder Natuur helpt mee, we hebben zelfs een groen dak met bomen”, lacht Kroes. Ook werkt Kloosterboer aan een groot project voor een Zweedse klant: een volautomatisch hoogbouwvrieshuis. Het bedrijf blijft zich duurzaam vernieuwen voor zichzelf en voor de klanten.

the proper shutting of doors to being conscious about using lights and turning down the heating. Ourselves, we have energy-efficient LED lighting with sensors virtually everywhere. We prove that if you do it well, sustainability pays dividends. That includes through less wastage. When training our staff, being careful with what you have is something we emphasise.”

Client as partner The number of clients who demand sus­ tainability is growing. “Customers and suppliers create important partnerships that result in innovations, over and over again,” says Kroes. The company built a fully automatic sustainable cold store for McCain in France. “We want to be active in Europe and find the opportunities that are out there. Every country is different. The Netherlands has a high concentration of cold stores: our location makes us a real transit country. Germany and France have a different sort of logistics due to their size. We focus on having a highly concentrated flow of goods and the use of sustainable modes of transport, such as inland waterways and trains.”

“Klanten en leveranciers zijn belangrijke partners. Over en weer kom je tot innovaties”

“Customers and suppliers create important partnerships that result in innovations, over and over again”

Cold store in a mountain Kloosterboer recently acquired a cold store in Norway, sixty kilometres from Oslo, near the port of Moss. “The most sustainable cold store that we have. It’s built into a mountain, so better insulation doesn’t exist. Mother Nature is helping us, we even have a green roof complete with trees”, laughs Kroes. Kloosterboer is also working on a major project for a Swedish client: a fully automatic highbay cold store. The company continues to innovate sustainably, both for itself and for its clients.

5


Meer dan 30 jaar al duurt de relatie

Kloosterboer - Hefmatic Als je al meer dan 30 jaar samenwerkt kun je spreken van een hechte relatie! Hefmatic zorgt er in die relatie voor dat Kloosterboer Vlissingen altijd kan beschikken over de juiste Linde vloot.

Een relatie om zuinig op te zijn! Hefmatic goo.indd 1

09-06-15 08:00

www.sagro.nl Sagro goo.indd 1

04-06-15 15:31


Tweede ster Lean and Green: the next step Ze zijn al een paar jaar een vertrouwd beeld op de weg: de vrachtwagens met het Lean and Green-label. Lean and Green is een programma van Connekt voor koplopers in duurzame mobiliteit. De deelnemende bedrijven wisten samen al een CO2-reductie te bereiken van ruim vierhonderdduizend ton. Voor veel deelnemers is dat niet genoeg. Hun duurzame ambities reiken verder. Daarom is samen met hen nu de tweede Lean and Green Ster ontwikkeld. En ook vanuit het buiten­ land is er steeds meer belangstelling voor Lean and Green.

“Partijen zien dat Lean and Green bij­ draagt aan een gezonde bedrijfsvoering. Het is inmiddels een ‘license to operate’ geworden. Doe je niet mee, dan loop je het risico dat je buiten de boot valt bij opdrachtgevers”, zegt programmamanager Harsha Dijk. Nederland telt nu 91 bedrijven met een ster en dat aantal blijft groeien.

Harsha Dijk Steeds meer deelnemers halen de doel­ stelling van de eerste ster om in vijf jaar een CO 2-reductie van 20 procent te bereiken. “Zij willen verder. Het uiteindelijke doel is vijf sterren en zero emissie. Zo ver

The second Lean and Green star: the next step They have been a familiar sight on the roads for a couple of years now: the lorries with the Lean and Green label. Lean and Green is a Connekt programme for leaders in sustainable mobility. The participating companies have together already achieved a CO2 reduction of over four hundred thousand tons. For many participants, this is not enough: they have even higher ambitions for sustainability. Together with them, the second Lean and Green Star was developed. There is also increasing interest in Lean and Green from companies abroad.

“Interested parties see that Lean and Green contributes to a healthy business. It has become a ‘license to operate’. If you don’t take part, then you risk losing the favour of clients”, explains programme manager Harsha Dijk. The Netherlands now has 91 companies with a star and that number continues to grow. Increasing numbers of companies are meeting the criteria of the first star by reducing their CO2 emissions by 20 % in five years. “They want to go further. The final goal is five stars and zero emissions. We’re a long way from there, but this second star

7


We are manufacturer of tension rings, clamps for drums, lids and handles of all kinds. We also offer seals as accessory.

Norder Stuwadoorsbedrijf is specialist op het gebied van laden/ lossen van zeeschepen, containers, vrachtwagens,wagons en alle op- en overslag van stukgoed en bevroren producten. Jarenlange ervaring heeft ertoe geleid dat wij snel, efficiënt en vooral veilig werken.

Norder

VASTGOED

Norder Vastgoed heeft nabij de havens van Harlingen en naast de N31 Leeuwarden – Amsterdam ruime opslagloodsen op het industrieterrein Oostpoort. Voor droge, gekoelde en/of diepvries producten in grote of kleine partijen. De opslag is volgens HACCPrichtlijnen. Eurotec Spannringe GmbH Geschäftsführer: H. Vaez Ihnestrasse 109 D-57439 Attendorn-Papiermühle Telefon: +49 (2722) 97 51 30 Telefax: +49 (2722) 97 51 40 www.Eurotecgmbh.com eurotec@email.de

Eurotec goo.indd 1

FLEXIBILITEIT IS ONZE KRACHT! Voor een concurrerende prijs en informatie : Burg. Dukerstraat 2 05 17 – 59 15 56 8855 CZ Sexbierum info@norderholding.nl

23-07-15 Norder goo.indd 12:43 1

Burg. Dukerstraat 2, 8855 CZ Sexbierum

08-06-15 10:01

Van de Gruiter BV Van de Gruiter BV is a total supplier in the field of ship’s provisions for fisheries, shipping and water sports. It is also specialised in hoisting and lifting techniques, both as a supplier as well as a testing authority. For the industry, it supplies a wide range of products varying from safety clothing to complete steel wire constructions. In its sailmakery, the company produces and delivers industrial covers and canvas constructions.

Van de Gruiter BV Edisonweg 1, 4382 NV Vlissingen Postbus 175, 4380 AD Vlissingen Tel: (31)(0)118-465961 Fax: (31)(0)118-471370 Email: info@vandegruiter.com

Citex goo.indd 1

30-06-15 13:59


zijn we nog lang niet, maar deze tweede ster is een belangrijke vervolgstap. Zestien bedrijven hebben hem al verworven. De sterren worden twee keer per jaar uitgereikt, in oktober stijgt dat aantal ongetwijfeld weer”, stelt Dijk. Internationaal Het buitenland heeft Lean and Green inmiddels ook ontdekt. “We hebben net in België de eerste ster uitgereikt. En er zijn Lean and Green chapters in Duitsland, Luxemburg en Italië. In Frankrijk en Zuid-Afrika zijn er voorbereidende initia­ tieven. Nederland is een echt onder­ nemersland. Voor sommige landen gaan we iets te snel. Horizontaal samenwerken vinden ze bijvoorbeeld in Duitsland heel mooi, maar dat is daar vanwege de andere cultuur veel lastiger te realiseren. Dat heeft meer tijd nodig.”

is an important step forward. Sixteen companies have already acquired it. The stars are awarded twice a year so no doubt the figure will increase once again in October,” says Dijk. International The Lean and Green initiative has been noticed by organisations abroad. “We just awarded the first star in Belgium. And there are Lean and Green chapters in Germany, Luxembourg and Italy. There are preparatory initiatives underway in France and South Africa. The Netherlands is a country of entrepreneurs. We are moving a little too fast for some countries. For example, in Germany they love hori­ zontal cooperation, but another partner country might make it more difficult to achieve. That requires more time.”

Samenwerkingsverbanden De kracht van Lean and Green is dat bedrijven zelf maatregelen willen nemen, het wordt hen niet door de overheid opgelegd. Dat leidt tot innovatieve oplos­ singen en samenwerkingsverbanden. Dijk: “Als Connekt brengen we partijen bijeen die dezelfde vragen hebben. Wij bieden daar een tafel voor en faciliteren hen. Je ziet combinaties ontstaan die je misschien niet meteen verwacht. Zo had Hero ruimte over in de vrachtwagens voor het transport van (zware) jampotjes. Die loze ruimte wordt dankzij de samen­ werking met SCA Hygiene Products opgevuld met licht toiletpapier, voor een hogere bezettingsgraad.”

Partnerships The power of Lean and Green is that it calls for companies to take action themselves rather than subjecting them to government requirements. This autonomy leads to innovative solutions and cooperative partnerships. Dijk: “With Connekt, we bring parties together who have the same questions. We offer a platform and we facilitate solutions. You see partnerships arise that you may not have anticipated. In one instance, we had Hero with space to spare in its lorries when it was trans­ porting (heavy) jam jars. This empty space was filled with lightweight toilet paper thanks to a collaboration with SCA Hygiene Products, which raised the capacity utilisation level.”

Green deal stadslogistiek Dijk vervolgt: “Er is nu ook Lean and Green Personal Mobility, voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer. En we voeren het secretariaat van de Green Deal stadslogistiek, waarin partijen zich committeren aan het doel om in 2025 de stadskernen emissievrij te beleveren. Bij dit soort samenwerkingen zijn ver­ trouwen en commitment belangrijk: de kernwaarden van Connekt. Als trusted third party creëert Connekt ruimte om verbindingen te maken. Voor duurzame mobiliteit, binnen en ook steeds vaker buiten de logistiek. Meer duurzame samenwerking is tenslotte overal gewenst, ook in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de bouw of de productindustrie.”

Green Deal city logistics Dijk continues: “We now have Lean and Green Personal Mobility as well, for business mileage and commuting. And we’re in charge of Green Deal city logistics, in which parties commit to the goal of providing emission-free city centres by 2025. Trust and commitment are important to this type of collaboration, and these are the core values of Connekt. As a trusted third party, Connekt creates the space to make connections – for sus­ tainable mobility within and increasingly outside of logistics. More sustainable cooperation is ultimately desirable in everything: in healthcare, construction and manufacturing, to give just a few examples.”

“Partijen zien dat Lean and Green bij­draagt aan een gezonde bedrijfsvoering. Het is inmiddels een ‘license to operate’ geworden

“Interested parties see that Lean and Green contributes to a healthy business. It has become a ‘license to operate’

9


Daalimpex bouwt meest duurzame vrieshuis van Nederland Daalimpex Velsen, onderdeel van de Kloosterboer Groep, startte begin dit jaar met de duurzame uitbreiding van het bestaande koel- en vrieshuis. Op 19 augustus, wanneer tijdens de Sail-In parade de historische schepen langs het nieuwe gebouw varen en Kloosterboer haar 90 jarig bestaan viert, moet het meest duurzame koel- vrieshuis van Nederland en ver daarbuiten operationeel zijn. De absolute state of the art als het gaat om techniek, duurzaamheid en energieverbruik. “Al onze ideeën en ervaringen van de afgelopen jaren hebben we in deze nieuwbouw verwerkt”, zegt projectleider Jan Karsten.

De duurzame visserij leidt tot hogere visquota en meer afzetmarkten. Daalimpex verwacht een flinke toename van lading op de lijndienst van en naar Noorwegen en vanuit de Barentszzee. Ook vanuit IJsland, Groenland, de Faeröer Eilanden, Shetland Eilanden en Schotland zal de lading toenemen. Velsen wordt daardoor steeds meer een mondiaal consolidatie­ centrum voor vis, waar kopers en verkopers elkaar vinden. De nieuwbouw met een capaciteit van 40.000 pallets/150.000 m3 speelt daar op in. Duurzaamheid Karsten spreekt met trots over ‘zijn’ gebouw. Het vrieshuis wordt gebouwd volgens het 4 sterren BREEAM duurzaam­ heidscertificaat Excellent. Onder andere dankzij de 4000 zonnepanelen die op het complex komen. “Daarmee wordt de volledige nieuwbouw energieneutraal, uniek in Nederland.”

10

Jan Karsten

Isolatie Het gebouw doorstaat de extra testen op gasdichtheid van de vriescellen met glans. Infraroodmetingen tonen aan dat er geen slechte plekken in de isolatie zitten. Karsten: “De hal is gebouwd als koelcel en kan daardoor naar wens op 0 ˚C gehouden worden. Extra dikke panelen en deuren zorgen voor optimale isolatie

en brandwerendheid. Bovendien zijn de isolatiepanelen FM approved. Vooral de Amerikaanse verzekeraars stellen dit op prijs.” Aan de buitenkant garanderen 100 mm dikke snelschuifdeuren een zeer snelle opening en sluiting. Op het dak komen 22 cm dikke dakisolatie­ panelen, gespoten met een speciale naadloze dakbedekking. “Deze coating met aluminium emulsie verlaagt de temperatuur van de dakbedekking en daarmee het energieverbruik. Ook de buitenwanden hebben een dubbeldikke speciale coating. Dat heb je hier aan de kust ook wel nodig voor een langere levensduur van de panelen.” Het pand krijgt dockshelters volgens het Dobo systeem: trailers en containers met gesloten en mogelijk nog verzegelde deuren worden aangedockt tegen de docksluis, waarna de auto rondom met luchtkussens wordt afgesloten. Pas dan gaat de overheaddeur van het gebouw


Daalimpex builds the most sustainable cold store in the Netherlands Earlier this year, Daalimpex Velsen, part of the Kloosterboer Group, began work on the extension to its cold store. What will be the most sustainable cold store in the Netherlands and far beyond is scheduled to be operational by the date of the Sail-in parade, 19 August, when historic ships will sail past the new building and Kloosterboer will celebrate its 90th anniversary. This cold store is a state-of-the-art project in terms of technology and energy consumption. “We have poured all our ideas and experience into this new building”, explains project leader Jan Karsten.

Sustainable fishing leads to higher quotas and more markets. Daalimpex anticipates a significant increase in loads to and from Norway and the Barents Sea. Loads will also increase from Iceland, Greenland, the Faroe Islands, Shetland and Scotland. Velsen is thus becoming a global con­ solidation centre for fish, where buyers and sellers meet. The new building, with its capacity of 40,000 pallets / 150,000 m3 is a response to this demand. Sustainability Karsten talks about “his” building with pride. The cold store was constructed according to the requirements of the 4 star BREEAM Excellent sustainability certificate. The 4,000 solar panels mounted on the complex also play a role. “The entire new build is thus energy neutral: unique in the Netherlands.”

Insulation The building passed the additional testing for enclosure integrity with flying colours. Infrared measurements showed that there were no weak points in the insulation. Karsten: “The hall is built as a cold store and can therefore be kept at 0 ˚C. Extra thick panels and doors provide optimum insulation and fire resistance. Furthermore, the insulation panels are FM approved. American insurers are particularly appre­ ciative of this.” On the exterior of the building, 100 mm thick sliding doors ensure an extremely rapid opening and closing action. There are 22 cm thick roof insulation panels sprayed with a special seamless roof coating. “This aluminium emulsion coating lowers the temperature of the roofing material and therefore reduces energy consumption. The outer walls also have a special double-thickness

11


“ENERGIEK IN COMPRESSORTECHNIEK� We verlenen zowel nationaal als internationaal diensten op het gebied van reparatie, onderhoud en inspectie aan A-merk zuiger- en schroefcompressoren. Daarnaast bieden wij diensten als: laser-uitlijning, ruilcompressoren, originele onderdelen en advies op het gebied van koudetechniek. Wij staan bekend om onze hoge mate van flexibiliteit. RSH Techniek BV Rick van der Stel Einsteinstraat 39 3281 NJ Numansdorp Tel: +31 (0)6 1551 93 58 Tel: +31 (0) 186 655 787 E-mail: info@rshtechniek.nl

www.rshtechniek.nl

RSH goo.indd 1

06-07-15 Peinemann12:47 goo.indd 1

26-05-15 10:17

The entire process in one hand. Heavy and special constructions, that is our specialism. We are experts at machining, reshaping, constructing and all other related operations in various types of steel for on- and offshore industry.

Frankrijkweg 9, 4455 TR Nieuwdorp T +31 113 613130 info@overlasko.nl , www.overlasko.nl

Henri Levin is producent van metalen spanringen en gevestigd rond het industriegebied van Gent. Door de jarenlange ervaring is zij ondertussen een betrouwbare leverancier aan de vruchtensap-industrie en vaten reconditioneerders.

Te l : + 3 2 9 2 5 1 3 2 4 2 info@henrilevin.be w w w. h e n r i l e v i n . b e Henri Levin BVBA Tu l p e n s t r a a t 1 7 b 9810 Eke Belgie

Overlasko goo.indd 1

HenriLevin goo.indd 1

02-06-15 15:48

11-06-15 14:25


open en kunnen de deuren van de trailer worden geopend. Koelinstallatie Voor de koelinstallatie is een zeer energiezuinig ontwerp gemaakt, gebruiks­ vriendelijk en veilig voor de werknemers. “We maken gebruik van een nieuw type, zeer energiezuinige zuigercompressoren in combinatie met energiezuinige elek­ tromotoren Frequentieregelaars zorgen voor een nauwkeurige regeling en beter rendement bij deellast.” EC-motoren op alle verdampers en condensors verbruiken minimaal 10% minder energie. Karsten werkt nauw samen met een gespe­ cialiseerd bedrijf dat besturingen kan schrijven voor koelinstallaties. “Dit leidt tot een slimmere regeling die beter naar

de omstandigheden kijkt en hierop de besturing kan aanpassen. Deze regeling bestuurt straks ook de koelinstallaties van het bestaande terrein. Het systeem vergelijkt alle bestaande koelinstallaties met elkaar en geeft een beeld van het totale energieverbruik. De koelinstallaties werken dus niet meer stand alone, maar ‘kijken’ als het ware naar elkaar. Het systeem kijkt ook naar de opbrengst van de zonnepanelen, speelt hier op in en geeft in één oogopslag een overzicht van de actuele situatie van het gehele complex.

coating. Here on the seafront, you need this to extend the life of the panels.” The building has Dobo system dock shelters: trailers and containers with closed and even sealed doors are docked to the loading bay and the bay is sealed off by air cushions. It is only at this point that the overhead door of the building and the container doors are opened. Refrigeration system The refrigeration system was designed to be highly energy-efficient, user friendly and safe for the employees. “We are using a new type of highly energy-efficient piston compressor in combination with energy-efficient electric motors. Frequency inverters ensure precision control and better efficiency at partial load.” EC

motors on all evaporators and condensers consume at least 10 % less energy. Karsten works closely with a specialised company that writes control software for refrigeration systems. “This leads to a more intelligent regulation system that responds better to conditions and thereby adjusts the controls. Soon, this system will also be controlling all the refrigeration equipment on the existing site. The system compares the existing refrigeration sys­ tems with each other and provides a picture of overall energy consumption. The different refrigeration systems are

13


Onze koudste showroom voor Salco koel- en vriesdeuren

KOEL- EN VRIESHUISBOUW ISOLATIESYSTEEMBOUW Bij K.I.M. Nederland profiteert u van een unieke expertise in de koel- en vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw K.I.M. Nederland B.V. Tweelingenlaan 144 7324 BP Apeldoorn

Our coldest showroom for Salco chill- and freezer doors

T. +31 (0)55 368 91 91 info@kim-nederland.nl www.kim-nederland.nl

www.salco.nl

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Het Nieuw Koelen

Salco goo.indd 1 Salco > Kloosterboer.indd 1

28-05-15 KIM goo.indd 10:59 1 26-05-15 15:54

26-05-15 10:18

van

keulen transport bv

SpecialiSt In koEltEchnologIE We verdiepten ons als een van de eerste koelspecialisten in natuurlijke koudemiddelen en energiezuinige componenten. Inmiddels beschikken we dan ook over een enorme expertise en ervaring. En die leert ons dat een investering in duurzame technologie in veel situaties lonend is. We rekenen het u graag voor!

Nijssen Koeling B.V. • Bio Science Park Einsteinweg 3 • 2333 CC Leiden • The Netherlands T +31 (0)71 521 62 14

TEL. 0118-616200

MIDDELbURG

WWW.Vankeulentransport.nl www.nijssen.com

Nijssen goo.indd 1

26-05-15 VanKeulen10:21 goo.indd 1

03-06-15 14:03


Bewuste Bouwers De machinekamer is een op zichzelf staand gebouw in de hal, die uitkomt op het lagere dak van de transportgang, tussen de vriescellen. “Vanaf deze centrale gang lopen straks alle leidingen en appendages van de koelinstallatie. Naar de vriescellen gaat slechts een stuk roestvrijstaal koelleiding naar de verdam­ pers. De kans op lekkage in de ruimten waar mensen verblijven is zo eigenlijk uitgesloten”, vertelt Karsten. Ook tijdens de bouw is er aandacht voor veiligheid. “De Bewuste Bouwers kijken mee naar de werkomstandigheden op de bouwplaats, zoals veiligheid voor de medewerkers, stofreducering, een zeer strikte centrale afvalscheiding en goede voorzieningen voor de medewerkers. Omdat wij zelf als aannemer optreden, kunnen we dit zo goed mogelijk regelen. De Bewuste Bouwers beoordelen de bouwplaats als uitzonderlijk goed ingericht en de werkomstandigheden als zeer goed. Ook dat hoort bij duurzaamheid.”

therefore no longer standalone systems but ones that “look” at each other. The system also looks at the solar panel output, takes this into account and provides an overview of the current situation for the entire complex at a glance.” Bewuste Bouwers (Conscientious Builders) The machine room is an autonomous building located in the hall, which opens on to the lower roof of the transportation aisles between the freezer rooms. “All pipes and other fittings for the refrigera­ tion system will soon run from this central corridor. There is only one stainless steel cooling pipe going to the evaporators in the freezers. So the risk of leakages in the rooms where people are present is basically non-existent”, says Karsten. There was concern for safety right from the start of the building work. “The Bewuste Bouwers organisation checked the working conditions at the construction site, such as safety, dust reduction and very strict centralised waste separation as well as good facilities for the employees. Since we were acting as the contractor, we were in a position to take good care of all that. The Bewuste Bouwers judged the construction site to be exceptionally well equipped and working conditions as very good. This is also a part of what sustainability means.”

Voor de koelinstallatie is een zeer energiezuinig ontwerp gemaakt, gebruiksvriendelijk en veilig voor de werknemers

The refrigeration system was designed to be highly energy-efficient, user friendly and safe for the employees

15


Uw specialist in het realiseren van koel- en vrieshuizen SPRANGERS Bouwbedrijf is gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw en renovatie. Realiseert zowel reguliere als innovatieve, utilitaire projecten en woningbouwprojecten. Onze gekwalificeerde medewerkers leveren topprestaties in heel Nederland.

Propaangasleveranciers

van Kloosterboer Vlissingen Breda Delft Terneuzen Amsterdam www.sprangers.nl

Dekker goo.indd 1

01-06-15 Sprangers 10:00 goo.indd 1

09-06-15 11:10

Hygiënische Wangen schroefspindelpomp Beter en voordeliger!

• 3A- en EHEDG-gecertificeerd • CIP- en SIP-reinigbaar • Zeer goed zelfaanzuigend • Minimale pulsatie • Geschikt voor kwetsbare producten • Tot 60% gasaandeel verpompen • Minder slijtage

In- en Verkoop van verpakkingshout – Plaatmateriaal, pallets en kratten

Voor het

onderhouden, leveren, huren en advies T: 0118 - 63 92 75 Andorraweg 5, Ritthem Haven 1146, Vlissingen-oost

van uw

pompen en installaties Kreeft 33L • 4401 NZ YERSEKE (NL) info@potappeltechniek.nl • +31 (0)6 - 53 17 28 25

www.spruijtpallets.nl

www.potappeltechniek.nl

Potappel goo.indd 1

28-05-15 Spruijt goo.indd 14:52 1

26-05-15 10:32


SSI SCHÄFER

Verrijdbare palletstellingen bieden compacte palletopslag en optimale ruimtebenutting De Kloosterboer Groep heeft voor de uitbreiding van haar Delta Terminal op de Maasvlakte gekozen voor verrijdbare palletopslagsystemen van SSI SCHÄFER.

De toenemende vraag vanuit de markt om ook kleinere partijen met een grotere differentiatie te kunnen aanbieden, waarbij op palletniveau kan worden afgeroepen, gaf bij de dienstverlener de doorslag voor de systeemkeuze. Naast de optimale ruimtebenutting bij toepassing van ver­ rijdbare systemen blijven de locaties individueel bereikbaar, waardoor een zeer

hoge bezettingsgraad ontstaat en het FEFO­principe uitstekend gehanteerd kan worden. De 8 cellen die geschikt zijn voor zowel koelen als vriezen, hebben een gezamen­ lijke opslagcapaciteit van 10.000 pallets, waarbij de pallets tot op een hoogte van maar liefst 11 meter in de verrijdbare installaties kunnen worden geplaatst. Feiten & cijfers • 7 verrijdbare installaties • opslagcapaciteit van ruim 10.000 pallets • maximum gewicht per pallet 1.660 kg • 320 ton verplaatsbaar gewicht per verrijdbare wagen • hoogste opslagniveau op 11.300 mm • de systemen zijn geschikt voor koel­ en vriesomgevingen www.ssi-schaefer.nl/dynamische-opslagsystemen

De middels elektromotoren aangedreven verrijdbare wagens verplaatsen elk een gewicht van 320 ton

17


Circulaire economie: het echt toekomstbestendige groeimodel De belangstelling voor circulair onder­ nemen groeit: ondernemen met een gesloten kringloop, zonder verspilling van grondstoffen en met toegevoegde waarde. Coöperatie Circle Economy werkt samen met bedrijven en steden om dit te bereiken.

niet meer beschikbaar zijn. Alles om ons heen functioneert circulair, in kringlopen. Kijk naar een boom. Tijdens de industriële revolutie onderwierpen we de natuur als het ware aan de wil van de mens. Dat leidde toen tot een enorme welvaartsgroei. Nu moeten we de volgende slag maken en leren denken in ecosystemen.”

“De huidige economie is gericht op voortdurende groei. Op dit moment is die groei verbonden aan het gebruik van grondstoffen. Die halen we uit de aarde om producten mee te maken, die we vervolgens na gebruik voor een groot deel

Rol banken De financiële wereld heeft een enorme invloed op de economie en maatschappij. Ook banken raken steeds meer geïnte­ resseerd in circulaire economie. “Alleen al vanwege de vraag wat toekomst­ bestendige investeringen zijn. Bovendien hebben banken een rol in de financiering van nieuwe business modellen geënt op

Photo: Eva van Rijnberk

passen hun producten en diensten aan. Zo biedt Philips klanten de mogelijkheid om verlichting te leasen, zodat ze na de leaseperiode een tweede leven kunnen krijgen.

Arjanna van der Plas weg gooien”, zegt Arjanna van der Plas van Circle Economy. “Daarmee vernietig je waarde die we nodig hebben om een welvarend leven op deze planeet te blijven garanderen. We overschrijden op dit moment in feite de grenzen van onze planeet. Er komt er een moment dat dit onhoudbaar wordt. Je ziet nu al dat bedrijven steeds meer last krijgen van fluctuerende grondstofprijzen. Of dat sommige grondstoffen tijdelijk helemaal

18

circulaire economie. De vraag is: hoe kun je meer waarde halen uit processen?”, benadrukt Van der Plas. Volgens advies­ bureau McKinsey kan de Europese industrie jaarlijks 466 miljard euro besparen door over te stappen naar een meer circulaire economie. Bovendien zou er meer bedrijvigheid – en daarmee banen – komen in productontwikkeling, renovatie en her-fabricage. Steeds meer bedrijven gooien hun verdienmodel om en

Logistieke hotspot “Logistiek speelt een belangrijke factor in het sluiten van kringlopen, onder andere om retourstromen te stimuleren. De Rotterdamse haven is bijvoorbeeld een logistieke hotspot, waar je veel slimmer maakindustrie omheen zou kunnen organi­ seren met circulaire oplossingen. Daarmee vergroot je tegelijk de werkgelegenheid. De haven wordt dan een knooppunt voor reparatie en upgrading, bijvoorbeeld voor de auto-industrie. Er komt laaggeschoold werk beschikbaar voor het remanufac­ turen van mechanische onderdelen en hooggeschoold werk voor hoogwaardig hergebruik van bijvoorbeeld de ICT infrastructuur van een auto. Je kunt gebruik maken van de bestaande logistiek. Als je in- en uitvoer beter op elkaar afstemt, voorkom je ook dat schepen die vol aankwamen, de haven leeg verlaten. Dat is verspilling.”


Circular economy: the real future-proof growth model There is increasing interest in the circular economy: working with a closed cycle that does not waste raw materials and adds value. The Circle Economy cooperative collaborates with companies and cities to achieve this goal.

“The modern economy is focused on constant growth. Currently, this growth is connected to the use of raw materials. We take these out of the ground in order to manufacture products that we then, to a large extent, throw away”, explains Arjanna van der Plas of Circle Economy. “This destroys value, which we need if we are to continue to thrive on this planet. We are, in fact, pushing our planet beyond its limits. The time is fast approaching when such practices will be unsustainable. You already see companies increasingly affected by fluctuating commodity prices. Or that some commodities aren’t even available for periods of time. Everything around us has a circular function, cycles. Look at a tree. During the industrial revolution, we essentially subjugated nature to the will of man. This led to a massive growth in prosperity. Now it’s time for the next step: we need to learn to think in terms of ecosystems.”

The role of banks The financial world has a huge impact on the economy and society. Banks are also starting to show more interest in the circular economy. “If only due to the question of which investments are future-proof. What’s more, banks play a role in financing new business models based on the circular economy. The question is, how can you get more value from processes?”, Van der Plas adds. According to the McKinsey consulting firm, the European industry sector could save 466 billion euros annually by switching to a more circular economy. Moreover, more jobs would be generated by increased product development, refur­ bishment and re-manufacturing activities. More and more companies are subverting their business models and adjusting their products and services. For example, Philips are offering their customers the opportunity to lease lighting so that the

lighting has a second life after the lease period elapses. Logistics hotspot “Logistics plays a key role in closing cycles, including in stimulating return flows. The port of Rotterdam, for example, is a logistics hotspot around which you could organise a much smarter manu­ facturing industry with circular solutions. This would have the effect of increasing job opportunities too. The port could then become a hub for repairs and upgrading for the automobile industry, for example. Low-skilled jobs are created for the remanufacturing of mechanical parts and high-skilled jobs for the high-quality repurposing of, for example, the IT infra­ structure of a car. You could make use of the existing logistics. If you coordinate import and export better, then you avoid having ships that arrived fully loaded leaving the harbour empty. That is wasteful.”

19


Hoog­waardige recycling van componenten en grondstoffen verlagen de afvalstromen en het energieverbruik

High-quality recycling of components and raw materials reduces waste and energy consumption

20

Circulair bouwen Circulaire economie biedt ook kansen voor de bouw. “De bouw is goed voor 37 procent van de totale afvalstroom en de productie van bouwmaterialen zorgt voor 5 procent van de nationale CO2uitstoot. En hoewel 95 procent van het Nederlandse bouw- en sloopafval een nieuwe bestemming krijgt, bestaat het overgrote deel uit granulaat, steenachtig puin dat in wegen wordt verwerkt. Dat is eerder downcycling van materialen dan waarde behouden en bovendien zeer energie-intensief. Vanuit de levenscyclusbenadering ontwerp je gebouwen die

Circular construction The circular economy also offers op­ portunities in the building sector. “The construction industry accounts for 37 % of total waste and the manufacture of construction materials accounts for 5 % of national CO2 emissions. And while 95 % of Dutch construction and demolition waste will be repurposed, the majority of it consists of granular, stony debris that is used for roads. This is more of a downcycling of materials than a preser­ ving of the value and also extremely energy intensive. The life-cycle approach, on the other hand, means designing

aanpasbaar zijn aan wisselende functies, om de levensduur te optimaliseren. Je voorkomt leegstand en maakt gebruik van grondstoffen die er al zijn, want hoog­ waardige recycling van componenten en grondstoffen verlagen de afvalstromen en het energieverbruik.

buildings that can be adapted to have various functions and therefore a maxi­ mum lifespan. You avoid vacant buildings and make use of the raw materials that are already there, since high-quality recycling of components and raw materials reduces waste and energy consumption.”

Value network Belangrijk is natuurlijk: hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? Van de Plas: “Je hebt een continue stroom van grond­ stoffen nodig om het rendabel te maken. Dan is logistiek weer belangrijk. Alles grijpt in elkaar. We werken dan ook als een platform voor verschillende sectoren. Met hele praktische tools kun je bedrijven en organisaties verbinden en de circulaire economie op gang brengen. Wij ontwik­ kelen bijvoorbeeld nu The Circulator, een soort marktplaats voor bedrijven voor vraag en aanbod van grondstoffen. In circulaire economie gaat het om van elkaar leren en samen delen. Je bouwt met elkaar een enorme kennis op. Een value network in plaats van value chain.”

Value network Naturally, the harmonising of supply and demand is a vital aspect. Van de Plas: “You need a constant supply of raw materials to make it profitable. This is where logistics comes into play once more. Everything fits together. We work as a platform for different sectors. Using highly practical tools, you can connect companies and organisations and trigger a circular economy. At the moment, for example, we’re developing The Circulator, a sort of marketplace for companies for the supply and demand of raw materials. Circular economics is all about mutual learning and sharing. Together, you build a huge knowledge bank. A value network instead of a value chain.”

Kijk voor meer informatie op www.circle-economy.com

For further information, visit www.circle-economy.com


Deel uw visie Green Company biedt inzicht in duurzame ontwikkelingen in het bedrijfsleven, de zorg- en (semi-) publieke sector. In interviews, praktijkcases en achtergrondartikelen geven ondernemers, directie en management hun visie op duurzame bedrijfsontwikkelingen. Green Company verschijnt online en in print. Ook uw visie delen in Green Company?

Informatie: Milco Sprink Bladmanager Green Company T: +31 (0)71 70 70 174 E: redactie@goomedia.nl I: www.goomedia.nl

Goo 1-2 GC adv.indd 1

28-07-15 11:34

Kloosterboer BV T +31 (0)88 - 554 99 00 I www.kloosterboer.com

Green company is een uitgave van Green company is published by Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 I www.goomedia.com

Productie  Production Renate Claassens Ellen van Vliet

Directie  Director Ernst Delfos

Vormgeving  Design Marinka Peeters

© Goo Media 2015 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­ sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Realisatie en coördinatie Realisation and coordination Nima Larkani Peter Molenaar Willeke van de Ree Milco Sprink

Tekstproductie  Editing PIM\Tekst & Uitleg

No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realised with the cooperation of: Benegas B.V. • Oliehandel Dekker B.V. • Eurotec Spannringe GmbH • Van de Gruiter BV • Hefmatic • Van Keulen Transport BV • K.I.M. Nederland B.V. • Henri Levin BVBA • Lievaart & Slaghuis Palletgroep • Motrac Intern Transport BV • Nijssen Koeling B.V. • Norder Vastgoed B.V. • Overlasko Konstruktie b.v. • Peinemann Heftrucks B.V. • Potappel Techniek • RSH Techniek BV • Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. • Salco B.V. • Sprangers Bouwbedrijf BV • Spruijt Pallethandel • SSI SCHÄFER BV • J. van der Sluis Dirkshorn B.V. • Transportbedrijf Van der Veld