Ardagh

Page 1

Ardagh Group: “Geen andere verpakking kan zich meten met blik” “No packaging can compete with metal” Stichting Kringloop Blik: meeste winst in terugwinning uit bodemassen biggest profit in recovery from bottom ash

MVO Nederland: slimmer omgaan met grondstoffen door ‘andersom’ denken smarter use of raw materials by thinking ‘the other way around’

Professor Michael Braungart: metaal is het perfecte verpakkingsmateriaal voor C2C metal is the perfect packaging in C2C


2/3

Woep Möller, Ardagh Group: “Geen andere verpakking kan zich meten met blik” Woep Möller, Ardagh Group: “No packaging can compete with tinplate”

6

Reining biedt geïntegreerde transportoplossingen

INHOUD/CONTENTS

Designed to re-use even the smallest metal parts

7

Stichting Kringloop Blik: meeste winst in terugwinning uit bodemassen Stichting Kringloop Blik: biggest profit in recovery from bottom ash

8

LAPACK Group: duurzaam maatwerk in pallets

10

UniCarriers werkt aan heftrucks op waterstof

10

Sustainability begins with ThyssenKrupp Rasselstein

11

Airfor Engineering dust extraction & ventilation systems

Europa zegt ‘ja’ tegen circulaire economie en permanente materialen Europa says ‘yes’ to circulair economy and permanent materials

12/13

Michel Schuurman van MVO Nederland:

slimmer omgaan met grondstoffen door ‘andersom’ denken

Michel Schuurman of MVO Nederland:

smarter use of raw materials by thinking ‘the other way around’

14/15

Asito verbindt en inspireert

18

Professor Michael Braungart: metaal is het perfecte verpakkingsmateriaal voor C2C Professor Michael Braungart: metal is the perfect packaging in C2C

19

INLEIDING

FOREWORD

Natuurlijke bronnen worden steeds schaarser. Professor Michael Braungart, bekend scheikundige en autoriteit op het gebied van environmental design stelt dat afval opnieuw gebruikt zou moeten worden in een oneindige productiecyclus. Dat is de basis van zijn Cradle to Cradle (C2C) filosofie. De keuze van verpak­ kingsmateriaal is daarbij bepalend, is zijn mening.

Natural resources are becoming increas­ ingly scarce. Professor Michael Braungart, renowned chemical scientist and an authority in the field of environmental design, has stated that waste would need to be reused again and again in an endless production cycle. That is the foundation of his Cradle to Cradle (C2C) philosophy. He believes the choice of packaging materials is a determinant factor in this context.

Metaal geniet daarbij de voorkeur. Metaal is, net als een glas, een permanent mate­ riaal: het kan eindeloos worden hergebruikt zonder aan kwaliteit in te boeten. Boven­ dien is het onbreekbaar en 100% licht-, temperatuur- en luchtbestendig.

Metal is the preferred material. Just like glass, metal is a permanent material: it can be recycled in an endless sequence without loss of quality. It is also unbreak­ able as well as 100% light, temperature and air resistant.

Ardagh Group, marktleider op het gebied van metalen verpakkingen, laat zien dat dit vaak onderschatte materiaal een belangrijke rol speelt in een duurzame toekomst. In deze Green Company uitgave leest u inspirerende verhalen over dit even unieke als duurzame materiaal.

Ardagh Group, market leader in metal packaging, shows that this – often under­ estimated – material plays an important role in a sustainable future. This Green Company edition highlights several inspiring stories about this unique and sustainable material.

1


Woep Möller, Ardagh Group:

“Geen andere verpakking kan zich meten met blik” De gemiddelde consument heeft waarschijnlijk nog nooit van Ardagh Group gehoord, maar heeft zeker minimaal zes producten in huis in de metalen of glazen verpakkingen van dit bedrijf. Vraag Woep Möller, Chief Commercial Officer Metal bij Ardagh, naar blik en hij begint vol vuur te vertellen over de duurzame aspecten, de mogelijkheden en de toekomst van dit permanente materiaal.

“Als blik vandaag zou worden uitge­ vonden, dan was het wereldnieuws: een onbreekbaar materiaal dat 100% licht-, temperatuur- en luchtbestendig is. Daarnaast bestaat blik uit permanent materiaal: het kan oneindig gerecycled worden zonder kwaliteitsverlies. Blik is verreweg de meest milieuvriendelijke verpakking, dat is feitelijk bewezen. Je hoeft het zelfs niet te scheiden, het komt toch wel bovendrijven, figuurlijk dan. Ik ken geen verpakking dat zich aan blik kan meten. Je kunt er esthetisch zeer verantwoorde verpakkingen van maken. Neem een biervaatje dat uit de koeling komt, beslagen en met van die druppels erop, prachtig!” Geen geheugen Hij vervolgt: “Metaal is niet alleen de meest gerecyclede verpakking ter wereld, het blijft bovendien als nieuw. Letterlijk als een Phoenix die uit de as verrijst. Want metaal komt helemaal schoon uit de verbrandingsoven. Wist je dat metaal geen geheugen heeft? Als er ooit verf in heeft gezeten kun je het daarna gewoon voor voedselverpakking gebruiken. Dat kan bij niet-permanente verpakkings­ materialen niet. Metaal – en ook glas, eveneens een prachtig materiaal - wordt elke keer weer als nieuw. Zelfs helemaal geen verpakking is niet altijd beter. Hoe zou je dat bijvoorbeeld doen met verf of haarlak?”

2

Pop-up restaurant met blik Nog een pluspunt: blik conserveert als de beste. Möller: “Groenten uit blik stonden een paar uur voor ze het blik ingingen nog op het land. Verser kan niet. En de kwaliteit blijft jarenlang gegarandeerd, zonder conserveringsmiddelen of koeling. In blik blijft het goed en vers. Het kan daardoor zelfs helpen bij de grote opgave om de hele wereldbevolking van eten te voorzien. We maken veel meer dan we zelf op kunnen, melk bijvoorbeeld.

Woep Möller Gecondenseerd of in poedervorm blijft het goed, zodat ook andere landen het nog lang kunnen gebruiken. Een recente wetenschappelijke studie in de VS heeft weer eens aangetoond dat voeding uit blik zelfs goed voor je is en in sommige gevallen meer vitamines bevat dan vers.


Woep Möller, Ardagh Group:

“No packaging can compete with metal” While the average consumer may never have heard of Ardagh Group, they will most probably have at least six of their products in metal and glass packaging in their home. Ask Woep Möller, Chief Commercial Officer Metal at Ardagh, about metal and he’ll start a passionate discourse about the sustainable aspects, the potential and the future of this permanent material.

“If metal packaging were to be invented today, it would make the world’s headlines: an unbreakable material, 100% resistant against light, temperature and air. Metal is also a permanent material: it can be recycled endlessly without any loss of quality. Metal has proven to be by far the most environmentally friendly packaging. It doesn’t even require separate collection as it will come to the surface anyway, figuratively speaking, that is. I don’t know of any other packaging material that could compete with metal. It allows for aesthetically highly responsible packaging. A beer keg straight from the fridge for instance – with condensation drops on it.... beautiful!”

No memory He continues: Not only is metal the most recycled packaging in the world – it remains as new, too. Literally like a Phoenix rising from the ashes. Metal taken out of the incinerator is totally clean. Did you know that metal has no memory? If it was used as a paint can first, you can use it as a food can in a next life. You can’t do that with non-permanent packaging materials. Metal – just like glass, another wonderful material – will be as new time and time again. Even no packaging at all isn’t always a better option. How would you go about pack­ aging hairspray, or paint, for instance? Pop-up restaurant with metal cans Another advantage: metal is great for preservation purposes. Says Möller: “Canned vegetables were on the land a few hours before they went into the can. You can’t get it any fresher than that. And quality is guaranteed for years, without any preservatives or cooling. The can keeps it nice and fresh. A feature that may even help in the huge task of feeding the world population. We produce much more food than we can eat or drink. Take milk for instance. Condensed or in powder it keeps well, so that it remains usable for other countries, too. A recent study carried out in the US showed that canned food is good for you and in some cases contains more vitamins than fresh food.

3


Daarom vind ik het ook zo jammer dat mensen zich verontschuldigen dat ‘ze maar een blik hebben opengetrokken’.” Maar er is een kentering zichtbaar: “In een goed restaurant in Berlijn kreeg ik laatst sardientjes in blik geserveerd. Ook op het mondaine Duitse eiland Sylt prijken die op het menu. En in Londen heb je een pop-up restaurant, TinCan, met alleen vis uit blik. Het lijkt een nieuwe trend.” Verantwoorde visvangst Ardagh kent vijf productsegmenten in blik. “We zijn in Europa de tweede in food (inclusief diervoeding) en de nummer 1 in seafood, baby nutrition, spuitbussen en verfblikken”, vertelt Möller. Het bedrijf is niet alleen betrokken bij de verpakking, maar ook vaak bij de inhoud. “We zitten bijvoorbeeld op de Seychellen, in Korea, Thailand en Marokko, waar de vis wordt gevangen, schoongemaakt en meteen in onze blikjes wordt verpakt. Onze klant zet zich in voor verantwoorde visvangst om leegroof van de oceanen tegen te gaan. Er wordt exact bijgehouden wanneer waar kan worden gevist. Zijn er dolfijnen in de buurt, dan gaan er duikers mee om te voorkomen dat die in de netten kunnen komen. Jammer genoeg zijn er vooral in Azië ook veel cowboys die lukraak hun netten uitgooien. Op onze blikjes staat een herkenbaar logo voor verantwoorde visvangst.” Cradle2Cradle® Ook met internationale verfproducenten is er een nauwe samenwerking. “Veel van onze klanten willen hoog noteren in de ‘sustainable Dow Jones’. Wij zijn voor onze verpakkingen voor verf en coatings en ook voor babyvoeding Cradle to Cradle® (C2C) gecertificeerd. De certificering is behoorlijk ingrijpend. Alle onderdelen van de metalen verpakking worden tot op het kleinste chemische niveau geanalyseerd, inclusief het water- en energieverbruik. Dat vraagt om investeringen. Maar naast de milieuvoordelen hebben we ook een

aantal financiële voordelen, omdat je minder gas, elektriciteit en water verbruikt en anders gaat verschepen. Michael Braungart, de aartsvader van C2C ziet ons zelfs als voortrekker. Voor mij is zijn gedachtengoed de basis van de circulaire economie. Het is een inspirerende man die je aanzet tot nadenken.”

niet bestaan uit een gelaste romp en losse bodem en deksel. Bij dit productieproces heb je minder materiaal nodig en 40% minder energie. Omdat we wereldwijd een heel uitgebreide footprint hebben, zijn we bijna altijd in staat dichtbij de klant te produceren, zodat vervoerstromen kleiner zijn.”

Innovaties in blik Ardagh investeert veel in productontwik­ keling. “In het Franse Crosmières werken zo’n honderd wetenschappers dagelijks in ons R&D-centrum om de metalen verpakking te verbeteren en nieuwe technieken te ontwikkelen. Als enige op het vaste land van Europa maken we DWI-blikken uit één stuk. Dit zijn blikken die uit één stuk zijn vervaardigd en dus

Duurzame samenwerking Trots laat hij het nieuwste staaltje van het bedrijf zien, ontwikkeld samen met studenten van de Universiteit Twente: een schaal van blik met kaasfondue erin die je veilig in de magnetron kunt opwarmen. Geen toevallige samenwerking: op het gebied van productontwikkeling werkt Ardagh vaker samen met hoogleraar Roland ten Klooster, die hier de enige Leerstoel Verpakkingen van Nederland bekleedt. Daarnaast is Ardagh betrokken bij het Kennisinstituut Duurzame Ver­ pakkingen en lid van het Sustainable netwerk van de Universiteit Wageningen. Möller: “Met andere bedrijven uit de regio, zoals Auping, willen we in Nederland een voorbeeldfunctie vervullen voor C2C. We kijken nadrukkelijk verder dan ons eigen product.”

Metaal naar de beurs Ardagh Group oriënteert zich momenteel onder de naam Oressa op een mogelijke beursgang, afhankelijk van het beursklimaat, Möller: “Door de beursgang kunnen we een aantal ambitieuze plannen realiseren. Ardagh blijft de grootste aandeelhouder. We hebben geen haast met een beursgang, het bedrijf is gezond en winstgevend.”

4


Metal flotation Ardagh Group is currently investigating the possibilities of floating the company under the name Oressa, depending on the financial climate. Adds Möller: “A listing will enable us to realise a few ambitious plans. Ardagh will remain the main shareholder. But we are in no hurry to float – the company is healthy and profitable.”

That’s why I always find it a pity when people apologetically say that they’ve ‘opened a can’. But ... we notice a clear shift: “I was served canned sardines in a good restaurant in Berlin, recently. The mundane island of Sylt in Germany also has them on the menu. And London has a pop-up restaurant called TinCan, which serves canned fish only. It seems like a new trend.” Responsible fishery Ardagh has five product segments in tinplate. “In Europe we are the no. 2 in food (including pet food) and the no. 1 in seafood, baby nutrition, aerosols and paint cans”, Möller tells us. The company’s involvement doesn’t stop with packaging. Often they’re also involved in its contents. “We have facilities in the Seychelles, Korea, Thailand and Morocco, where fish is caught, cleaned and immediately put into our cans. Our customer is committed to responsible fishery in order to fight plundering of our oceans. They keep clear records of when and where fishing is allowed. If there are dolphins in the area, the divers will accompany the boats to ensure that they don’t end up in the nets. Unfortunately, particularly in Asia, there are many cowboys who throw out their nets no matter where. Our cans have a recognisable logo indicating responsible fishery.” Cradle2Cradle® We also work closely together with inter­ national paint producers. “Many of our clients seek a high score on the sustainable Dow Jones. For paint packaging and baby food products we have a Cradle to Cradle® (C2C) certification. The certification is pretty tough. All parts of the metal packaging are analysed up to the tiniest chemical level, including water and energy consump­ tion. It involves a considerable investment.

But besides environmental advantages we also have a few financial advantages: lower gas, electricity and water consumption and a different shipping method. Michael Braungart, the founder of C2C, even sees us as a pioneer. For me, his ideas are the basis of a circular economy. He is a very inspiring person, who really encourages you to think about these matters.” Metal packaging innovations Ardagh invests hugely in product develop­ ment. “In Crosmières in France, around one hundred scientists spend each working day at our R&D centre to improve metal packaging and develop new technologies. We are the only company in mainland Europe to produce DWI (draw and wall ironing) cans. DWI cans are made in one single piece, which means they don’t have a welded body and seperate bottom and lid. The DWI process requires less material and 40% less energy. Our worldwide footprint allows us to produce in close proximity to our clients, and thus reduce transport.” Sustainable cooperation He proudly shows the company’s latest innovation, developed together with stu­ dents from the University of Twente: a metal bowl with cheese fondue that can be heated either in a traditional oven or in a microwave. It is no coincidental cooper­ ation: in the area of product development Ardagh often cooperates with professor Roland ten Klooster, who holds the only Chair of Packaging in the Netherlands. In addition, Ardagh is involved in the Knowl­ edge Institute for Sustainable Packaging, and member of University of Wageningen. Says Möller: “Together with other companies from the region, such as Auping, we would like to set an example as regards C2C. We explicitly look beyond our own product.”

5


Reining biedt geïntegreerde transportoplossingen Reining Transport heeft oog voor MVO-beleid. Wij hebben aandacht voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dat doen wij door actief bezig te zijn met arbeidsomstandigheden, opleidingen en training, defensief rijgedrag van onze chauffeurs en door te letten op gezondheidsaspecten. Wij zijn er als Reining dan ook trots op dat het verzuim door ziekte daardoor extreem laag ligt.

Innovatief Reining is een innovatief bedrijf en wij zijn ons goed bewust van de hedendaagse milieuproblematiek. Daarnaast staat vei­ ligheid hoog bij ons in het vaandel. Bij investeringen in ons transportmaterieel houden wij zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid bij de keuze van het voertuig, dat doen wij ook bij de keuze van de opbouw en bij de benutting van de voertuigen. Daarmee zijn wij in veel gevallen in staat om 10% tot 20% meer mee te nemen per transport. Goed voor de kosten van de opdrachtgever en goed voor het milieu. Bij de opbouw van onze voertuigen houden wij tevens rekening met o.a. de eisen van HACCP en lading­ zekering.

6

De samenwerking met Ardagh levert een positieve bijdrage onze bedrijfsdoelen te bereiken. Dat maakt Ardagh en Reining tot twee partijen die goed bij elkaar passen in de bediening van hun beider afnemers. Meer informatie: reining.eu


Producing and processing metals creates scrap, dust and fumes. Extracting and filtering this production waste is indispen­ sable for health reasons and recycling. The ducted extraction systems from Airfor Engineering in York, England, are designed to reliably remove waste from production lines, collect even the smallest particles to enable recycling of the useable materials.

Airfor Engineering Production Waste, Dust, Fume & Ventilation systems

Designed for efficient power use Various applications Airfor Engineering design and develop systems for evacuating production waste from many applications, including production waste from processing sheet metal for cans, like the ones used by Ardagh, or paper from printing books or food packaging. Airfor Engineering supply systems that include the mechanical components as well as the electrical control. Our extraction systems collect materials for recycling, including sorting and packing ready for reuse. Limited power consumption Ardagh and Airfor have been partners for several decades. “Ardagh has a long tradition of collecting production waste. Our partnership began in 1997, working closely with Ardagh UK we made improvements to their scrap handling in the two-piece can department. We also installed our systems at the production plant in Deventer as well as plants in France and Czech Rep. The reason for our longstanding partnership is the fact that we share the same interest in environmental sustainability,” confirms Mik Ostapjuk. Our extraction & ventilation systems are designed to minimise power consumption.

“Today, Customers want the most efficient systems to meet their environmental commitments. This is one of our strengths.” Health benefits But there is more: Airfor systems reduce waste in the production area. “By using our systems you create a healthier and safer working environment. We can eliminate manual handling and FLT use for waste movements, exposure to air borne dust and fume particles. This can also reduce the possibility of machine damage and makes sure the production floor stays clean.”

work and our reputation that matters to us. We make every effort to deliver reliable, high-quality systems and to provide the very best support. Everything has to work smoothly, without any interruptions. Proper planning, design, installation, operation, and maintenance are essential for efficient, cost-effective, and reliable extraction systems.” More information: www.airfor.co.uk

Dedicated company Airfor Engineering is a small, but highly dedicated company. “We choose to grow in quality rather than quantity. We closely monitor the quality of our systems and clients often compliment us: “You had very good preparation of our project before delivery. When the system was installed everything went according to plan, which made the work run smoothly” said Jan Schieven of Ardagh. We manage the project from start to finish and we always double-check everything is working properly. It’s the quality of our

7


Robert-Jan ter Morsche

Stichting Kringloop Blik: meeste winst in terugwinning uit bodemassen Metaal is bij uitstek een materiaal dat past bij een circulaire economie: er is nauwelijks restafval en het behoudt zijn kwaliteit ook na talloze malen hergebruik. “Vandaar dat we ook de term ‘permanent materiaal’ promoten. Juist omdat het een redelijk probleemloos materiaal is, krijgt metaal weinig aandacht. Het heeft bij consumenten ook niet het imago van milieuvriendelijk, terwijl het dat wel is”, zegt Robert-Jan ter Morsche, woordvoerder van de Stichting Kringloop Blik.

In Nederland wordt 93% van alle metaal ingezameld voor hergebruik. “Samen met België zijn wij de koplopers in Europa”, zegt Ter Morsche. “Elke land heeft zijn eigen cultuur en een eigen systeem om afval in te zamelen. Nederland kent een stringente milieuwetgeving. Er is al heel lang een stortverbod: bij storten verdwijnen metalen gewoon in de grond, na verbran­ ding kunnen we metalen terugwinnen en recyclen.” Hij is dan ook een voorstander van een stortverbod in meer Europese landen. Geen scheiding nodig Een stuk kritischer is Ter Morsche over afvalscheiding. Tenminste, als het om

blik gaat. “Zelfs in restafval wordt metaal er altijd uitgehaald. Hetzij vooraf met een magneet of wervelwind, hetzij achteraf doordat metaal nu eenmaal niet verbrandt. De temperatuur is in een staaloven bovendien dermate hoog dat alle verontreinigingen als verf en coating meteen verdwijnen. En het metaal blijft van dezelfde kwaliteit. Zelfs zware verf­ blikken mogen leeg gewoon bij het restafval. Dat fikt juist wel lekker in de oven”, lacht hij. Toch blijft het een hardnekkig misverstand dat metaal, wanneer het met het restafval mee gaat, ‘toch niet wordt gerecycled’. “Terwijl juist aparte inzameling van metaal minder opbrengt door hogere kosten per

Stichting Kringloop Blik (SKB), de organisatie voor metalen verpakkingen in Nederland, wil de kringloop voor metalen verpakkingen sluiten en daarmee het duurzame gebruik van grondstoffen en energie bevorderen. Bij de Stichting zijn materiaalproducenten, verpakkingsbedrijven, het verpakkende bedrijfsleven en de detailhandel aangesloten. www.kringloopblik.nl

8

ton, onder andere door extra vervoerbewe­ gingen. Sommige metalen verpakkingen zijn relatief zwaar. Dus dan moet er worden betaald voor iets wat in feite niet het probleem van de branche is.” Bodemassen Ter Morsche verwacht voor de korte termijn dat de meeste winst voor metaal-recycling zit in terugwinning uit bodemassen. “Daar kijken we nu naar met de Vereniging van Afvalbedrijven. Steeds meer opwer­ kingsinstallaties maken gebruik van ADR-techniek: Advanced Dry Recovery. Daarmee haal je de deeltjes kleiner dan 5 millimeter uit bodemassen. Daaronder bevinden zich relatief veel non-ferro’s. Voor zware non-ferro’s wordt veel betaald, maar ook voor aluminium betalen smelters aantrekkelijke tarieven. Dat maakt het een lucratief bijproduct. Los van de milieudoel­ stelling is dat een belangrijke motivator.”


Stichting Kringloop Blik (Dutch foundation for tinplate recycling): biggest profit in recovery from bottom ash Metal perfectly suits a circular economy: its residual waste is negligible and the material retains its quality even after countless reuse. “That is why we should promote the term ‘permanent material’. Exactly because of its trouble-free nature, metal gets little attention. It does not have an environmentally-friendly image among consumers either, although it is exactly that”, says Robert-Jan ter Morsche, spokesman of the Stichting Kringloop Blik.

In the Netherlands 93% of all metal is collected for reuse. “Together with Belgium we are the leaders in Europe in this respect”, says Ter Morsche. “Each country has its own culture and its own waste collection system. Environmental legislation is strict in the Netherlands. Dumping has been prohibited for quite some time now; dumping buries metals, while after incineration, they can be recovered and recycled.” For this reason Ter Morsche strongly advocates a dumping ban in other countries in Europe.

Stichting Kringloop Blik (SKB), the organisation for metal packaging in the Netherlands, wants to close the metal packaging cycle and promote sustainable use of raw materials and energy in the process. Members of the Foundation include material manufacturers and packaging companies, businesses and retail. www.kringloopblik.nl

No separation required Ter Morsche is a lot more critical about waste separation. In any case when tinplate is concerned. “Metal is always removed, even from residual waste. Either beforehand with a magnet or whirlwind, or afterwards because metal simply doesn’t burn. Furthermore, the temperature in an incinerator is extremely high; any contamination such as paint and coating immediately disappears. While the metal keeps its quality. Even heavy paint tins can go in with the residual waste once they’re empty. It makes for a good fire in the incinerator”, he laughs. One of the most persistent misunder­ standings is that metal added to the residual waste, ‘is not recycled anyway’. “Whereas the separate collection of metal specifically yields a lower profit due to the higher costs per tonne, one of the reasons being the additional transport efforts required. Some metal packaging is relatively heavy. In which case the sector pays for a problem it did not produce.” Bottom ash In the short term, Ter Morsche expects that the biggest profit in metal recycling will come from recovery from bottom ash. “We are currently examining the options with the Waste Companies Association. More and more reprocessing plants are using the ADR technique: Advanced Dry Recovery. It allows for recovery of particles smaller than 5 millimetres from the bottom ash. That ash includes plenty of non-ferrous parts. Melting companies pay a lot for heavy non-ferrous parts, but they also pay an attractive rate for aluminium. Which thus becomes an attractive by-product. Independent from the environmental purpose, that is an important motivating factor.”

9


LAPACK Group: duurzaam maatwerk in pallets De LAPACK Group levert houten (maatwerk) pallets die met recht het predicaat duurzaam verdienen. Het bedrijf onderscheidt zich daarnaast in service, betrouwbaarheid, diversiteit en snelheid. “Vandaag bestellen is vandaag leveren, als het nodig is, dankzij eigen transport”, vertelt Ton Mullié. Lapack verzorgt pallets binnen en buiten de landsgrenzen. Zowel standaard pallets als maatwerk, nieuw en hergebruikt. Een aantal klanten heeft een eigen palletpool met afmetingen spe­ cifiek voor hun industrie. “Ardagh heeft bijvoorbeeld uitsluitend eigen pallets, nieuw, op maat gemaakt voor hun pro­ ducten en van de hoogste kwaliteit. Die

gaan decennia mee. Ardagh hanteert een eigen systeem voor langdurig gebruik van de pallets: eerst worden de pallets gebruikt voor droge food, dan voor natte food en tot slot voor bussen waar bijvoorbeeld verf in wordt afgevuld.” Maatwerk oplossingen Lapack ontwikkelt samen met de klant antwoorden op specifieke vragen. In principe is alles mogelijk. Pallets voor bussen, blikpallets, houten ramen. “Ook spelen we voor onder meer Ardagh in op de strenge hygiëne­eisen voor de

Lapack goo.indd 1

voedingsmiddelenindustrie door de inzet van specifieke houtsoorten.” Geen afvalstroom Kapotte pallets worden gerepareerd. “We halen afvalstromen op, sorteren en zorgen voor hergebruik. Als repareren niet meer lukt, wordt het hout gebruikt voor andere pallets. Wat echt niet meer inzetbaar is, gaat de shredder in en doet dienst als biomassa. Een afvalstroom is er dus nauwelijks. We benutten onze pallets letterlijk tot op de laatste splinter.” Meer informatie: www.lapack.nl

UniCarriers werkt aan heftrucks op waterstof

14-10-15 12:55

UniCarriers, gevestigd in onder andere Enschede en Rijswijk, is één van de grotere dienstverleners in de Benelux op de markt van heftrucks, magazijntrucks en magazijninrichtingen en experts op het gebied van intern transport. Veilig en innovatief, ook op het gebied van duurzaamheid. Zo werkt het bedrijf aan alternatieve energiebronnen voor de heftrucks met lithium-ion accu’s en met aandrijving op waterstof. “Daarmee denken we op korte termijn een wezenlijk verschil te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Ik geloof er zelf heilig in dat waterstof de brandstof is waarop we uiteindelijk gaan bewegen. Met intern transport, maar uiteindelijk ook op de weg en zelfs voor gebruik in huizen. Voor de kinderen van onze kinderen is dat waarschijnlijk de gewoonste zaak van de wereld”, zegt managing director Erik Koudijs. Erik Koudijs Partijen bij elkaar brengen “De tijd is nu rijp voor waterstof, we hebben meer inzicht in distributiemoge­ lijkheden en in veiligheid. En de klant

op dit moment nog maar weinig bedrijven die daarin willen investeren. Koudijs: “Het is zaak de juiste partijen bij elkaar te brengen. We zijn bijvoorbeeld in overleg met een staalproducent waar waterstof een reststof is, die wij kunnen benutten.” Zover is het nog niet, maar voor het eind van het jaar zal UniCarriers de eerste concrete resultaten boeken met lithium­ ion bij een bestaande klant, een grote logistieke dienstverlener in Nederland. Meer informatie: unicarrierseurope.com/nl

profiteert van lagere energiekosten en een positieve uitstraling.” Door de relatief hoge kosten voor de infrastructuur zijn er

10 UniCarriers goo.indd 1

13-10-15 08:05


Sustainability begins with ThyssenKrupp Rasselstein For ThyssenKrupp Rasselstein, Germany’s sole tinplate manufacturer, sustainability is deeply embedded in all entrepreneurial actions. The company works constantly to improve its production processes and products. The aim is to produce packaging steel that is even more sustainable, that can be manufactured using less energy and generating less greenhouse gas emissions than today, and that will meet the needs of customers and consumers even better than before.

One example is the reduction of steel thicknesses in packaging. Over the past decades, major milestones in this area have been driven and influenced by ThyssenKrupp Rasselstein. Thinplate® stands for reliable high-end material in thinner thicknesses. In 2010, the company set a benchmark with a packaging steel product just 0.100 mm thick. While providing the same reliability, this material makes it possible to achieve considerable weight savings. In these times when primary resources are becoming ever scarcer, the sustainability of a product is becoming a key deliverable.

In order to meet the challenges of the packaging market in the best possible and customer-oriented way, ThyssenKrupp Rasselstein has built up technology networks with its customers and partner companies in the packaging steel supply chain.

The result of all the combined environmental, economic and social efforts undertaken by ThyssenKrupp Rasselstein is premium packaging steel “made in Germany”. For more information or if you have questions, visit: www.thyssenkrupp-rasselstein.com

A proactive attitude to workplace conditions, security, occupational health and safety, family-friendly job models is elementary to ThyssenKrupp Rasselstein policies. Working processes and conditions are continuously reviewed and developed further in corporate programs.

11


Europa zegt ‘ja’ tegen circulaire economie en permanente materialen Een integraal onderdeel van de ‘Europe 2020’ strategie van de Europese Commissie is de ‘Roadmap to a Resource Efficient Europe’. Deze roadmap richt zich op het stimuleren van groei om voldoende banen en welvaart te bieden aan burgers en tegelijk het garanderen dat deze groei leidt tot een duurzame toekomst. De roadmap verwijst expliciet naar een ‘circulaire economie’ waarin afval van permanent materialen als metaal en glas worden gezien als een waardevolle grondstof.

De Roadmap is een van de belangrijkste bouwstenen van de Europe 2020 Strategy, de strategie van de EU voor een slimme, inclusieve en duurzame economie. De Roadmap biedt een kader voor het ontwerp en de implementatie van toekomstige activiteiten. Het benoemt ook een aantal structurele en technologische verande­ ringen voor 2050, inclusief mijlpalen die in 2020 bereikt moeten zijn. Deze mijlpalen laten zien wat er nodig is om Europa op weg te brengen naar efficiënt omgaan met bronnen en duurzame groei. Kijken naar werkelijke kosten Efficiënt omgaan met grondstoffen bete­ kent gebruik maken van de beperkte aanwezigheid van grondstoffen op een duurzame manier en met een minimale invloed op het milieu. Waardevolle bronnen worden geanalyseerd vanuit een levens­ cyclus en value-chain perspectief. Voeding, wonen en mobiliteit zijn de sectoren met de grootste impact op het milieu. Acties op deze gebieden moeten bestaande maatregelen aanvullen. Terreinen waar politieke maatregelen een verschil kunnen maken, krijgen extra aandacht. Er is specifieke aandacht voor ‘alle neuzen dezelfde kant op’ in wetgeving op diverse gebieden. Zo moeten prijzen worden aan­

12

gepast wanneer die niet in verhouding staan tot de werkelijk gemaakte kosten als je kijkt naar het gebruik van grond­ stoffen. Ook komt er meer aandacht voor lange termijn innovaties. Erkenning permanente materialen De Roadmap wil ook een fundamentele transitie in Europa van een lineaire eco­ nomie naar een meer circulaire, waar bronnen niet zomaar worden gewonnen, gebruikt en weggegooid, maar terugkomen in de kringloop zodat ze langer worden benut. De Roadmap beschrijft maatregelen voor een efficiënter gebruik van grond­ stoffen en het minimaliseren van afval.

Het belang van een circulaire economie en van permanente materialen wordt ook erkend in de Roadmap. Die maakt niet alleen verschil tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare materialen, maar onderscheidt ook permanente materia­ len. In de zogenoemde ‘waste hierarchy’ wordt recycling van materialen gezien als de sleuteloplossing (na preventie en hergebruik) voor het omgaan met afval. Dit laat opnieuw de relevantie zien van het concept van permanente materialen en hun onuitputtelijke hergebruik als ideale basis voor een circulaire economie. Bron: http://ec.europa.eu


Europa says ‘yes’ to circulair economy and permanent materials One integral part of the ‘Europe 2020’ strategy of the European Commission is the ‘Roadmap to a Resource Efficient Europe’. This aims to stimulate growth needed to provide jobs and well-being to its citizens and ensure that the quality of this growth leads to a sustainable future. The roadmap explicitly refers to a ‘circular economy’, where waste metal and glass becomes a resource.

The Roadmap to a resource efficient Europe is one of the main building blocks of the Europe 2020 Strategy, the EU’s growth strategy for a smart, inclusive and sus­ tainable economy. The Roadmap sets out a framework for the design and implementation of future actions. It also outlines the structural and technological changes needed by 2050, including mile­ stones to be reached by 2020. These milestones illustrate what will be needed to put Europe on a path to resource efficient and sustainable growth. Real costs of resource use Resource efficiency means using the Earth’s limited resources in a sustainable manner while minimising impacts on the environment. Key resources are analysed from a life-cycle and value-chain per­

spective. Nutrition, housing and mobility are the sectors responsible for most environmental impacts; actions in these areas are being proposed to complement existing measures. Areas where policy action can make a real difference are a particular focus, and specific bottlenecks like inconsistencies in policy and market failures are tackled to ensure that policies are all going in the same direction. Themes such as addressing prices that do not reflect the real costs of resource use and the need for more long-term innovative thinking are also in the spotlight. Importance of permanent materials The Roadmap furthermore promotes a fundamental transition in the EU, away from a linear economy where resources are not simply extracted, used and thrown

away, but are put back in the loop so they can stay in use for longer. It sets out measures driving a more efficient use of resources and waste minimisation. The importance of a circular economy and the concept of ‘Permanent Materials’ is also acknowledged in the Roadmap by not only distinguishing between nonrenewable and renewable materials but now between permanent materials too. In the so-called ‘waste hierarchy’, material recycling is regarded as a key solution (after ‘prevention’ and ‘re-use’) for treating waste. Again, this adds relevance to the concept of permanent materials and their inherent recyclability as an ideal base for a circular economy. Source: http://ec.europa.eu

13


Photo: Janssen Recycling

Michel Schuurman van MVO Nederland:

Slimmer omgaan met grondstoffen door ‘andersom’ denken “Dé circulaire economie bestaat niet”, zegt Michel Schuurman, senior Programma­ manager Planet bij MVO Nederland. “Ik spreek liever over een meer circulaire economie. Een economisch systeem waarin we intelligenter met grondstoffen en energie omgaan. En waardoor een duurzame economie een logische uitkomst is. Hoe die er precies uitziet varieert per productketen, geografische verspreiding en materiaalstroom. Slim omgaan met reststoffen is daar absoluut een onderdeel van.”

“Kijk je naar recycling, dan heb je het over het einde van een lineair proces”, legt Schuurman uit. “Terwijl het begint bij het maken van een product. Welke materialen kies je, hoe kun je een product zo in elkaar zetten, dat je het ook weer kunt demonteren en repareren? En voor mij heel belangrijk: hoe kies je de juiste kwaliteit passend bij het product? Je hebt niet altijd de hoogste kwaliteit nodig. Dat hangt mede af van de gebruiksduur. Dat zie je bijvoorbeeld in de kleding­ branche. Voor een mode-item dat maar een seizoen meegaat, hoef je niet de beste kwaliteit grondstof te kiezen, anders dan voor een tijdloos model dat jaren gedragen wordt. Dat maatwerk vraagt om ‘smart sustainability’: nieuwe materiaaltechnie­ ken. Een moffeltechniek die na vijf jaar – of een andere gewenste gebruiksduur – oplost. Of een plastic verpakking van food die vanzelf op het juiste moment oplost.”

14

Overregulering Hergebruik wordt nog vaak belemmerd door regelgeving. “Neem de bouw. We gaan vaak uit van een gebruiksduur van tachtig tot honderd jaar, maar in de praktijk gaat een gebouw veel korter mee, twintig tot dertig jaar. Keurmerken zijn geënt op die honderd jaar, waardoor er verplicht nieuwe materialen moeten worden gebruikt in plaats van her­ gebruikte materialen – of zoals ik laatst iemand hoorde zeggen ‘een product met karakter en ervaring’. Bij de spoorwegen kwam ik daar ook een mooi voorbeeld van tegen: staal dat bij het ene perron werd weggehaald, mocht niet worden hergebruikt bij een naastgelegen perron. Daar moest nieuw staal komen, omdat anders het CE-keurmerk verviel. Tenzij je veel geld betaalde voor herkeuring. Maar op de originele plek was het de komende veertig jaar ook niet getest. Prima staal ging dus zo de hoogovens in. De neiging


Michel Schuurman of MVO Nederland (CSR Netherlands):

Smarter use of raw materials by thinking ‘the other way around’ “There is no such thing as an ultimate circular economy”, says Michel Schuurman, Senior Programme Manager Planet at MVO Nederland. “Nowadays I prefer to speak of a more circular economy - an economic system in which we use raw materials and energy in a more intelligent way and which makes a sustainable economy a logical option. What that economy will look like exactly varies per product chain, geographic spread and material stream. Smart handling of residue materials makes a fundamental part of it.”

Photo: MVO Nederland

“If you look at recycling, you’re talking about the end of a linear process”, Schuurman explains. “Whereas it starts with making a product. Which materials do you choose; how can you fabricate it in such a way as to allow for easy disassembly and repairs? And what I find very Important: how do you choose the right quality suited to the product? You don’t always need the very best quality.

Michel Schuurman It all depends on the useful life of the product. Look at the clothing sector, for instance. Other than for a timeless model which may be worn many years, a fashion item that won’t last more than one season doesn’t require the best raw materials. That type of customisation requires ‘smart sustainability’: new mate­ rial technology. A muffle technique which dissolves after five years – or any other

desired useful life. Or a plastic food packaging which dissolves automatically at the right moment.” Overregulation Reuse is still often hindered by regulations. “Take the construction industry for instance. We often assume a useful life of eighty to one hundred years, whereas in practice, buildings have a much shorter life of twenty to thirty years. Certifications are based on those one hundred years, which implies mandatory use of new materials instead of reused materials – or as someone I spoke to recently, put it: products with character and experience”. I came across a good example at the railroads: it was not allowed to reuse steel removed from one platform for an adjoining platform. It had to use new steel, otherwise the CE-certification expired. Unless they were prepared to pay a lot of money for re-inspection. But the removed steel would not have been tested at its original location for another forty years... So, perfect steel ended up in the blast furnace. The tendency of excluding any risk is pushed to extremes. The exact opposite occurs in the aviation industry. Here the guarantee for revised engines exceeds the guarantee for new engines, because the revised ones have proved themselves in practice.” Waste labs His advice to ‘think the other way around’ also extends to waste companies. “For a long time, the waste industry was the

15


Sustainable solutions for metal packaging. Nordson offers a complete line of container coating and curing systems that can help you save money, improve productivity and meet ever-increasing environmental demands for sustainability. From spray guns, controls and nozzles to induction curing ovens, Nordson Systems are used worldwide, providing manufacturers with: • • •

Reduced Coating Consumption Lower VOC Emissions Reduced Energy Use

What’s more, continued innovation allows us to spray new types of coatings, creating solutions that meet industry needs now and in the future. Sustainable Solutions are easier when you trust the precision dispensing experts – Nordson. Call our specialists today for an evaluation of your processes and a demonstration on how we can help improve them.

© Nordson Corporation 2015

Sustainable_Solutions_ad.indd 1 Nordson goo.indd 1

nordson.com/container

800.433.9319

9/14/2015 10:32:39 AM 15-09-15 14:59

PS PrintService is one of the leading companies in varnishing, printing and coating of metal and aluminium sheets for beverage and food industries and also other industrial customers. We are able to cover all customer requests beginning from preparation of printing data over cutting to printing and varnishing. The company was founded in 2004 according to state-of-the-art-technologies and refined consequently. Our fundamental target is to insure perfect quality with economical production for maximum customer satisfaction and of course we take care of health and social concerns of our employees and environmental protection.

Please feel free to contact us: PS PrintService GmbH & Co.KG Industriestraße 7 96524 Neuhaus – Schierschnitz Tel: +49 (0)36764 801-0 Fax: +49 (0) 36764 801-118 E-mail: info@ps-printservice.info PS Printing goo.indd 1

30-09-15 10:56


om risico’s uit te sluiten wordt tot in het extreme doorgevoerd. In de vliegtuig­ industrie werkt het precies andersom. Daar is de gebruiksgarantie van gereviseerde motoren hoger dan die van nieuwe, want die hebben zich immers al bewezen in de praktijk.” Waste labs Ook afvalbedrijven adviseert hij om ‘andersom’ te denken. “De afvalbranche was lange tijd de enige sector waar geld en goederen dezelfde kant op stroomden. Dat is aan het veranderen. Mensen realiseren zich: dat is geen afval wat ik geef, maar een waardevolle grondstof. ‘Meten is weten’ gaat hier zeker op. Er zijn al ‘Waste labs’ waar ze een maand lang afval sparen van een bedrijf om inzichtelijk te maken wat je allemaal aan waardevols weggooit. Bedrijven hebben vaak geen idee. En ze betalen er ook nog voor aan de afvalverwerkende industrie. Daar worden in de toekomst ongetwijfeld andere afspraken over gemaakt. Kannibalisme? In Utrecht experimenteert een producent van glasbakken met pasjes. “Mensen waren bang dat ze moesten betalen als ze er teveel in gooiden. Maar waarom draai je dat niet om? Het pasje meet hoeveel je deponeert aan herbruikbare grondstof­ fen en daar krijg je een vergoeding voor. De techniek is er al. En een financiële prikkel stimuleert een goede scheiding bij de bron. Ik hoop dat de industrie dat soort dingen zelf meer gaat oppakken. Dat kan voor afvalbedrijven voelen alsof ze zichzelf gaan kannibaliseren. Maar eet je liever zelf een eigen vinger op dan dat een hele hand aan een ander geeft? Aan de andere kant zijn er ook slimme bedrijven die al een paar jaar geleden hun verbrandingsinstallaties hebben verkocht en dat geld hebben geïnvesteerd in hoog­ waardige recyclingmachines.

only sector where money and goods streams went in the same direction. That situation is changing. People are starting to realise that they are not giving away waste, but valuable raw materials. ‘Measuring is power’ certainly applies here. Currently a few waste labs exist that collect the waste of companies for a period of one month to show the valuables they are throwing out. Companies often don’t have a clue. And yet they pay the waste processing industry. No doubt the future will hold different arrangements in that area. Cannibalism? In Utrecht a glass container producer is experimenting with passes. “People were afraid they would have to pay if they threw in too much. But why not reverse it? The pass measures how much you deposit in reusable materials ... and you get paid for it. The technology is already available. And a financial incentive would stimulate proper separation at the source. I hope that the industry will start devel­ oping that type of ideas themselves. For waste companies it may seem like cannibalisation. But wouldn’t you rather eat one finger rather than giving someone else an entire hand? On the other hand, we also see smart companies who have sold their incineration installations a few years ago and invested the proceeds in high quality recycling machines. Schuurman is convinced that the challenge is in other ways of (co)operating. “Why wouldn’t a waste processor cooperate with repair cafes, for instance? MVO Nederland stimulates several forms of collaboration and brings parties together; not only the ones that would seem a logical combination.”

De uitdaging zit volgens Schuurman in andere manieren van (samen)werken. “Waarom zou je als afvalverwerker bij­ voorbeeld niet samenwerken met repair cafés? MVO Nederland stimuleert allerlei vormen van samenwerking en brengt partijen bij elkaar, ook wanneer die in eerste instantie niet voor de hand liggen.”

17


www.v e ldk a m p.c om

Se r v ic ing & M a s te r ing M a c hine r y Veldkamp bv Kaagstraat 7 8102 GZ Raalte

T. +31(0) 572- 35 37 35 F. +31(0) 572- 35 52 51 E. info@veldkamp.com

Asito verbindt en inspireert

Veldkamp goo.indd 1

28-09-15 Stolle goo.indd 14:25 1

V GM C HECKLIST A ANNEMERS

Nieuwbouw

Verbouw

Koekoeksdijk 1 7938 PG Nieuw Balinge Tel. 0528 321 236 Fax.0528 321 578

Asito verbindt. Met 10.000 medewerkers en 3.000 zakelijke klanten hebben we een enorm netwerk om onze kennis op het gebied van schoonmaak en duurzaamheid te delen en verbindingen te leggen.

Binnen Asito kennen we meer dan hon­ derd verschillende nationaliteiten, maar ook veel mensen met een beperking. En iedereen heeft een meerwaarde, van schoonmaker tot directeur. Onze ideeën daarover delen we graag, om anderen te inspireren.

Onderhoud Renovatie Restauratie

Utiliteitsbouw

10-09-15 10:06

Advies

info@hilberink-bouwbedrijf.nl www.hilberink-bouwbedrijf.nl

Nationale Integratiediner Bijvoorbeeld met ons Nationaal Integra­ tiediner, waarbij mensen van verschil­ lende nationaliteiten voor elkaar koken. Begonnen als intern feestje doen er nu al zo’n 20.000 mensen door het hele land aan mee. We nodigen al onze klanten, zoals Ardagh Group, van harte uit om met de volgende editie mee te doen. Meer informatie: asito.nl

18 Hilbrink goo.indd 1

07-09-15 Asito goo.indd 09:181

12-10-15 10:52


Professor Michael Braungart

Metaal is het perfecte verpakkingsmateriaal voor C2C Natuurijk bronnen worden steeds schaarser. Professor Michael Braungart, bekend scheikundige, autoriteit op het gebied van environmental design stelt dat afval opnieuw gebruikt zou moeten worden in een oneindige productiecyclus. Dat is de basis van zijn Cradle to Cradle (C2C) filosofie. De keuze van verpakkingsmateriaal is daarbij bepalend, is zijn mening.

Michael Braungart

C2C onderscheidt twee hoofdwegen die producten afleggen: een consumptieweg waarbij producten zijn ontworpen om veilig biologische systemen binnen te komen en een dienstenweg, waarbij producten veilig technische systemen inkomen om onderdeel te worden van nieuwe, toekomstige productgeneraties. Triple top line Braungart: “We moeten voorbij duur­ zaamheid kijken en de manier waarop we materialen gebruiken veranderen van ‘consumptie’ naar dienst. Als materialen oneindig gebruikt zouden worden en giftige stoffen werden verwijderd, dan draagt economische groei bij aan het milieu, in plaats van het te schaden. Ik noem dit proces ‘triple top line’ in plaats van ‘triple bottom line’. Het kan de eco­ nomie ondersteunen, de maatschappij ondersteunen en de ecologie onder­ steunen op verrassende en geweldige manieren.” Metal en glas als dienst Hoe passen verpakkingen in C2C? “Naar mij mening heeft een verpakking zoveel ingebouwde intelligentie dat het veruit het meest ontwikkelde geëvolueerde product is in een ontwikkelde economie. Maar daarvoor moet wel aan een aantal criteria zijn voldaan. Allereerst moet een verpakking de inhoud beschermen op de best mogelijke manier. Om van toege­ voegde waarde te zijn voor de inhoud moet het de kwaliteit ervan waarborgen.

Professor Michael Braungart

Metal is the perfect packaging in C2C Natural resources are running out. Professor Michael Braungart, a world renowned chemist as well as a leading practitioner and academic on environ­ mental design, states that waste should be reused in an infinite product cycle. That’s the basis of his Cradle2Cradle (C2C) philosophy. The choice of packaging material is critical in his point of view.

C2C distinguishes between two main pathways that products follow: con­ sumption pathways where products are designed to safely enter biological systems, and service pathways where products safely enter technical systems to be part of new future product generations. Triple top line Braungart: “We must look beyond sus­ tainability and change the way we use materials from “consumption” to service. If materials were used endlessly and toxins removed, economic growth could

19


Neem bijvoorbeeld een blad van een boom: dat vormt geen gevaar voor de boom, maar er is een wisselwerking tussen blad en boom. Verpakkingen moeten de houdbaarheid van een product maxima­ liseren, niet voor eeuwig, maar voor zo lang als praktisch en gewenst is, zonder enige negatieve invloed uit te oefenen op de inhoud. Mensen die de laagste kwaliteit verpakking kiezen, doen geen recht aan de inhoud.” Upcycling Volgens zijn definitie ‘consumeren’ we papier of plastic, maar dat geldt niet voor glas of metaal. Die worden gezien als een ‘dienst’. “Ik ben zeer geïnteresseerd in metalen verpakkingen, want metaal is een natuurlijk materiaal dat een ideale barrière vormt voor het product. Boven­ dien is het een materiaal dat eeuwig terug kan keren in de technische cyclus. Het is ook voor dat doel gemaakt. Metaal heeft de potentie voor een echte upcycling van kwaliteit, waarbij het zijn ingebouwde ‘intelligentie’ behoudt en het zelfs kan vergroten bij een volgend hergebruik. Maar de mate van succes hangt wel af van de samenwerking in de totale supply chain om alle materialen en bronnen te optimaliseren.” Bron: The power of metal packaging

20

contribute to the environment instead of damaging it. I call this process “triple top line”, not “triple bottom line”. It can support the economy, support society and support ecology in many surprising and amazing ways.” Metal and glass as services How does packaging fit in? “In my opinion packaging has so much built in intelligence it is by far the most evolved product in a developed economy. But to meet this qualification it needs to fulfil several quality criteria. First it needs to protect the content in the best way, and being beneficial to the content it needs to maintain the quality. A leaf from a tree for example, poses no danger but interacts with the tree. Packaging needs to maximise the use period of the product, not forever, but for as long as it is practical, without any negative interaction with the content. People who use the cheapest quality of packaging do not honour the content.” Upcycling By his definition he would say that we “consume” paper or plastic but not glass or metal, which both should be considered as a service. “I am really interested in metal packaging, because metal is a natural material, which forms an ideal

barrier for the product. Furthermore it is a material that can go back in a technical cycle for ever because it can be designed for that purpose. Metal has the potential for real high quality upcycling, retaining it’s built-in “intelligence” and even increasing it in the next step. But: it depends on total collaboration throughout the supply chain to ensure that all materials and resources are optimised.“ Source: The power of metal packaging


“Ook schoonmaakwerk is maatwerk. Daar staan wij voor” B&S Industrieel Onderhoud is a local and global industrial supplier and your partner for technical solutions, maintenance management, technical services and relocations in metal working, stainless steel, rubber, energy, chemical, food and water industry.

Specialistische reiniging Glasbewassing Reguliere schoonmaak

B&S Industrieel Onderhoud: • Mounting & Service • Machine Maintenance Management • Stainless Steel Construction & Piping • Machinery and Part Manufacturing

Cleanfix is het adres voor kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit in maatwerk, met oog voor het juiste maatwerk in schoonmaken en schoonhouden. Onze jarenlange ervaring en onze gemotiveerde en flexibele medewerkers staan daar garant voor. Een schoon kantoor, een schone productieruimte of entree is niet alleen uw, maar ook óns visitekaartje!

Haarman & Wiersma: • is a total supplier of technical and logistic solutions • is specialized in high efficient relocation of machinery and production lines • has own machinery, transportation and certified lifting & hoist equipment

Cleanfixschoonmaakdiensten postbus 264 7400AG Deventer Tel: 0570220963 0619917545 Mail: Cleanfix-sd@live.nl

Cleanfix goo.indd 1

B&S Industrieel Onderhoud Zirkoonstraat 7 | Hengelo (Ov) | The Netherlands T: +31-748510600 | www.bs.nl

Green Company is een uitgave van Green company is published by Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 I www.goomedia.nl

Productie  Production Renate Claassens Ellen van Vliet

Directie  Director Ernst Delfos

Vormgeving  Design Marinka Peeters

Realisatie en coördinatie Realisation and coordination Nima Larkani Peter Molenaar Willeke van de Ree Milco Sprink

Tekstproductie  Editing PIM\Tekst & Uitleg

05-10-15 B&S goo.indd 13:161

06-10-15 11:19

Ardagh Group T + 31 (0)570 - 682 000 I www.ardaghgroup.com

© Goo Media 2015 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions. Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral

Airfor Engineering Ltd • Asito Schoonmaak • B&S Industrieel Onderhoud – Haarman & Wiersma • BUS Handelmij Deventer • Cleanfix Schoonmaakdiensten • Hilberink Bouwbedrijf B.V. • LAPACK Trade & Recycling • Nordson GmbH • PS PrintService GmbH & Co.KG • Reining Transport • Stolle Machinery • ThyssenKrupp Rasselstein GmbH • UniCarriers • Veldkamp Technische Service bv

Bus goo.indd 1

01-09-15 13:44