Familybusiness Verhoek Europe

Page 1

Verhoek Europe Van biezen en matten tot geavanceerde logistiek From rush mats and carpet to advanced logistics Samenwerking en slagvaardigheid Cooperation and decisiveness


What everyone wants … one truck has. The Actros Edition 2. Ontdek een nieuwe dimensie in comfortabelheid, veiligheid en design. Beschikbaar in een beperkte oplage. Voor meer informatie bezoek www.mercedes-benz-trucks.com

Mercedes-Benz The best or nothing.

Zwolle Lippestraat 2, 8028 PS Zwolle, 038-425 57 55 www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl


Beste lezer,

Dear Reader,

De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het familiebedrijf. Het zakenblad familybusiness spoort mooie familiebedrijven op om te beschrijven. Prachtige parels in alle takken van sport. Hiermee bieden we een inkijkje in de ruggengraat van onze economie. Wegtransport is de banenmotor van de economie. Het Genemuidense familiebedrijf Verhoek Europe laat sinds de oprichting in 1953 al drie generaties lang zien dat dit uitkomt, welke crisis de economie ook teistert. Een bijzonder Familybusiness magazine met een kijkje in de keuken van dit innovatieve en ambitieuze familiebedrijf, waar nuchterheid en de schouders eronder het fundament vormen van een succesvol en stabiel bedrijf dat inmiddels in vele Europese landen actief is. Veel leesplezier!

In recent years, family businesses have started to be seen in a completely new light. Trade magazine Familybusiness seeks out inspirational family-owned businesses to feature. Beautiful gems from all kinds of disciplines, allowing us to share the backbone of our economy with you. Road transport is the catalyst for job creation in our economy. Family business Verhoek Europe from Genemuiden has been proving this for three generations since it was founded in 1953, no matter what crisis the economy is up against. This special edition of Familybusiness magazine offers a look behind the scenes of this innovative and ambitious family-run company, where pragmatism and hard work form the foundation of a successful and stable company that today operates across many European countries. We hope you enjoy the read!

familybusiness familybusiness is een uitgave van Familybusiness is published by Goo Media BV

Realisatie / Realisation

Tekstproductie / Editing

Nima Larkani

Frank Thooft

T 071 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Productie / Production

Fotografie / Photography

Ellen van Vliet

Sander van der Kolk

Vormgeving / Design Coördinatie / Coordination

Peter Molenaar

Iris de Boer Rachelle de Boer

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realized with the cooperation of:

© Goo Media BV 2021 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral

Verhoek Europe T +31 (0) 38 385 1111 I www.verhoek-europe.com Betap  Daf Trucks  De Poel Carrosseriebouw  DKV Euro Service Benelux  EG Retail  Flexcraft Aldiver  Hamat  Indicium  IT2Grow  Jobtrans Holding  Kooijker Van Dieren  Rabobank IJsseldelta  Terberg Kinglifter  RTS Nederland  Transics Nederland  TVM Verzekeringen  Wensink Automotive  Wics Solutions

1


2

familybusiness


Inhoudsopgave / Contents 4

8 9

Van biezen en matten tot geavanceerde logistiek From rush mats and carpet to advanced logistics Betap: elke dag topsport We streven naar zero-emissie We strive for zero emissions

10 IT2GROW laat IT probleemloos meegroeien 11 Samenwerking en slagvaardigheid

12

16

Cooperation and decisiveness Families in het bedrijf Families in the business I ndicium en WICS al 8 jaar een succesvolle samenwerking met Verhoek Europe

17 DKV Euro Service Benelux: al meer dan een halve eeuw samenwerking

18

Felicitatie in crisistijd Congratulations in a time of crisis

21 Samen met Rabobank IJsseldelta kunnen we onze regio laten uitblinken

22

25 25 26

28

Ketenbrede oplossingen Chain-wide solutions Aldivèr: wij helpen ze graag op weg! Zestien nieuwe Terberg Kinglifters voor Verhoek Europe Investeren in personeel Investing in people Historische highlights op een rij Chronology of historical highlights 3


Verhoek Europe

Van biezen en matten tot geavanceerde logistiek Verhoek Europe is vandaag de dag een grote Europese speler. Met 450 vrachtwagens en zo’n 950 personeelsleden heeft het bedrijf naast het hoofdkantoor in Genemuiden nog een vestiging in Hasselt, zes vestigingen in Duitsland, twee in België, en in Roemenië, Tsjechië en Engeland elk één. Inmiddels staat de derde generatie Verhoek aan het roer, en is de vierde zelfs al begonnen in het bedrijf. De historie van dit bijzondere Genemuidense familiebedrijf in vogelvlucht, en een eerste blik in de toekomst.

V.l.n.r. Ferdinand Verhoek, Gijsbert Verhoek, Claudia Verhoek en Michiel Blikman

4

De eerste order was het vervoer van een koe, zo luidt het verhaal. Gijsbert Verhoek kreeg in 1953 van een plaatselijke boer deze klus in de schoenen geschoven. In de jaren daarna zag Gijsbert de mogelijkheden in de tapijtindustrie in en rond Genemuiden groeien. Riet en biezen waren in die tijd de grondstoffen voor vloerbedekkingen, en die waren ruim voorhanden in de directe regio. Gijsbert regelde dat ze vervoerd konden worden naar de fabrikanten. Eerst nog met paard en wagen, later kwamen de eerste vrachtwagens.

vervoer voor de zware en lange tapijtrollen. De veelal vier meter lange tapijtrollen, met een doorsnee van vaak een halve meter en een gewicht van zo’n tweehonderd kilo, maakten dat de vrachtwagens speciaal toegerust moesten zijn voor deze lading.

De tapijtindustrie floreerde gedurende de decennia die volgden, en er kwam steeds meer behoefte aan gespecialiseerd

Onderdeel

Demontabel Normale trailers hebben zeildoek aan de zijkanten, maar daar zouden de zware en instabiele rollen gemakkelijk doorheen kunnen breken. De trailers van Verhoek werden daarom met verstevigde zijkanten uitgevoerd. Die zijkanten waren echter wel demontabel, want je moest voor de retourrit ook ander soort lading gemakkelijk kunnen laden en lossen. Toen al werd er in flexibele oplossingen gedacht. Vanaf de tachtiger jaren groeide het bedrijf nog meer. Er werd nu heel veel gereden op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Begin jaren tachtig begon Gijsbert na te denken over opvolging, want hij begon op leeftijd te raken. De oplossing lag voor de hand,


From rush

Verhoek Europe

mats and carpet to advanced logistics Today Verhoek Europe is a major European player in transport. With 450 trucks and around 950 staff, the company with its head office in Genemuiden also has a branch in Hasselt, six branches in Germany, two in Belgium, and one each in Romania, the Czech Republic and England. The third generation of the Verhoek family is now at the helm, with the fourth now taking their first steps in the company. A brief history of this unique family business with its roots in Genemuiden, and a first look into the future. The first ever order was transporting a cow, or so the story goes. Gijsbert Verhoek was talked into this job by a local farmer in 1953. In the years that followed, Gijsbert saw the opportunities grow in the carpet industry in and around Genemuiden. Reeds and rushes were the main raw materials for carpet in those days, and these were abundantly available in the region. Gijsbert took care of transporting the goods to the manufacturers. At first by horse and cart, and later with his first trucks.

The carpet industry flourished during the decades that followed, and the demand for specialised transport for the heavy and long carpet rolls steadily increased. The rolls of carpet, often four metres long and half a metre in diameter, weighing up to two hundred kilos, meant that trucks had to be specially equipped to carry these loads.

Detachable Standard trailers have tarpaulin sides, but the heavy and unstable rolls can easily break through them. To keep them in place, Verhoek had all its trailers equipped with reinforced sides. But the side panels could also be taken off because you often also had to easily load and unload a different

5


want zijn vier zonen Doeke, Jan, Henk en Jaap werkten al in het bedrijf. Werken in het familiebedrijf was een vanzelfsprekendheid, en werd met plezier gedaan. Of het nu het bundelen van vrachtbrieven was, of het in het weekend rijden van een route; alle klussen die voor de zaak waren werden met enthousiasme gedaan. Salaris kreeg je er niet voor, hooguit wat handgeld, maar daar ging het ook niet om. Je was immers onderdeel van een prachtig mooi familiebedrijf.

Kerstboom Slimme vondsten hoorden bij het ondernemersvak. Jaap Verhoek, de Willy Wortel van de familie, bedacht in 2015 de zogenaamde ‘kerstboom’. Dat was een systeem waarbij er in het midden van de trailer een flexibele stellage met zijarmen kon worden geplaatst zodat industriële roldeuren (XL-goederen) boven elkaar gelegd konden worden, en ook elk goed vastgesjord konden worden. Bij een andere lading kon de kerstboom eenvoudigweg worden ingeklapt en onder de trailer worden opgeborgen.

Strategie Vandaag de dag is de slimmigheid van toen uitgegroeid tot een innovatieve en toekomstgerichte mentaliteit die in het bedrijf rondwaart. De huidige directie, bestaande uit Ferdinand, Claudia en hun neef Gijsbert, aangevuld met de financiële man Michiel Blikman, heeft recent de strategie voor de komende jaren uitgezet. Daarbij ligt de focus op groei in de nichemarkt van XL-goederen op het gebied van transport en warehousing: de lange, kwetsbare en zware goederen waar Verhoek immers in is gespecialiseerd. Dat betreft echter al lang niet meer alleen tapijtrollen. Ook grote en kwetsbare industriële roldeuren worden nu vervoerd, evenals lange zonneschermen die in opdracht van en in samenwerking met producenten uit verschillende landen worden vervoerd.

Familie Naast Ferdinand, Claudia en Gijsbert werken er nog meer familieleden in het bedrijf. Zo is er neef Gijs die als Assistent Fleet Manager werkt, neef Stephan die Customer Service Manager is, neef

Gijsbert Verhoek

Wout die de voorraad van klanten beheert in het Warehouse en nicht Brigitte die Marketing- & Communicatiemedewerker is. De vierde generatie wordt inmiddels vertegenwoordigd door Berthine, die eind 2020 een bijbaantje heeft als administratief medewerker. Twee leden van de tweede generatie, Henk en Jaap, zijn nog als adviseur verbonden aan het bedrijf. Dat er een niet-familielid in de directie zit is net als bij de tweede generatie vanwege de vakinhoudelijke kennis die er op deze manier aan het bedrijf gegeven kan worden.

Digitalisering Nog dichter inzoomend op de toekomst zijn recent projecten opgezet die een papierloos transport nastreven en volledige transparantie in de gehele keten waarborgen. Een verregaande automatisering en digitalisering van het bedrijf is hiervan het gevolg. Voor de groei worden ook al verdere stappen gezet. Eind 2020 zijn er twee buitenlandse vestigingen toegevoegd aan het netwerk: één in Engeland, gezien de uitdagingen die de Brexit biedt, één in Tsjechië en in 2021 zal er nog één worden toegevoegd in Engeland. De wereld van de logistiek is inmiddels enorm complex geworden, en wordt dat nog meer. Reden voor het nuchtere Verhoek om als toepasselijk adagium te formuleren: ‘Our drive is simplifying complex logistics’.

6


current board of directors, consisting of Ferdinand, Claudia, and their cousin Gijsbert, complemented by financial director Michiel Blikman, recently set out the strategy for the coming years. The focus is on growth within the niche market of XL goods in the field of transport and warehousing: the long, easily-damaged, and heavy goods that Verhoek already specialises in. But for a long time now, this hasn’t meant only carpet rolls. Today, the company also transports large and fragile industrial roller doors, as well as long awnings that are transported on behalf of and in cooperation with manufacturers from various countries.

Family

cargo for the return trip. Even back then, the people at Verhoek were thinking in flexible solutions. The company grew even further from the eighties. Germany, Austria, and Switzerland were now frequent destinations.

Inclusion In the early eighties, as Gijsbert neared retirement, he began thinking about who would succeed him. The solution was obvious because his four sons Doeke, Jan, Henk, and Jaap already worked in the company. Working in the family business was a matter of course and was done with pleasure. Whether it was bundling consignment notes or driving a route at the weekends, all jobs for the business were undertaken with enthusiasm. You did not get a wage for it, or at most some spending money, but that was not the point. After all, you were part of a fantastic family enterprise.

Christmas tree Clever ideas were part of running a business. In 2015, Jaap Verhoek, the creative brains of the family, invented what was called the ‘Christmas tree’. It was a system where you placed a mobile scaffold with side arms in the middle of the trailer, so you could load industrial roller doors (XL cargo) on top of each other and could securely lash down each one securely. The Christmas tree could then easily be folded up and stowed under the trailer if you had another load.

Strategy The ingenuity of that era has today grown into an innovative and future-driven mentality that flows throughout the company. The

Besides Ferdinand, Claudia and Gijsbert, other family members also works as the company. Gijs Verhoek, their cousin, works as the Assistant Fleet Manager, their cousin Stephan is the Customer Service Manager, Wout, also a cousin, manages the customer inventory in the warehouse, and their cousin Brigitte works as an Marketing & Communication Officer. The fourth generation is now represented by Berthine, who works part time as an administrative assistant. Two second-generation family members, Henk and Jaap, are still involved with the company as consultants. The fact that a non-family member sits on the board is, as with the second generation, because of the specific professional knowledge that can be brought to the company.

Digitalisation Zooming in closer on the future, new projects have recently been initiated aimed at an entirely paperless transport process and full transparency throughout the chain. The result is far-reaching automation and digitalisation of the company. And further steps have also been taken towards increased growth. In late 2020, Verhoek added two more foreign branches to its network: one in England, in view of the challenges posed by Brexit, and one in the Czech Republic. Another subsidiary branch is due to open in England in 2021. The world of logistics has become enormously complex, and will become even more so. That’s why the down-to-earth Verhoek Europe has formulated its appropriate credo: ‘Our drive is simplifying complex logistics’.

7


Betap

Elke dag topsport “Ze leveren elke dag topsport”, zegt Niels van der Vlist. Hij werkt als logistiek manager bij de Genemuidense tapijtenproducent Betap en is blij met de hechte samenwerking met Verhoek Europe.

noem maar op. En als er een keer iets is, en waar is dat nou niet zo, dan lossen we het snel en vakkundig op. Je kunt echt op ze bouwen. Dat is een samenwerking, zowel op operationeel niveau als op directieniveau, waar ik U tegen zeg.”

Familiebedrijf Elke week gaan er namelijk duizenden rollen tapijt de deur uit bij Betap, en de vaste vervoerder daarvan is Verhoek. Die vervoert met haar speciale trailers die duizenden rollen op een veilige en verantwoorde manier. “Ze hebben zelfs een kooi-aap ontwikkeld, speciaal voor de tapijtrollen”, voegt Dick toe. “We vinden elkaar dan ook in de hoge kwaliteitseisen die we elk stellen.”

Thuisbasis Het partnerschap bestaat al sinds de jaren vijftig, weet Dick Beens, manager inkoop bij Betap. “Veel van hun trailers staan dan ook gewoon op ons terrein, als een soort tweede thuisbasis. Als je zo lang al samenwerkt kun je snel schakelen en samen grote stappen zetten.”

Je kunt op ze bouwen De samenwerking is intensief. “Je weet elkaar snel te vinden”, zegt Dick. “Spoedtransporten, enorme volumes,

8

Betap bestaat zelf al sinds 1918, en is evenals Verhoek nog steeds een hecht familiebedrijf. De derde generatie Van Lente is inmiddels aan de leiding. “Ook het feit dat wij net als zij een familiebedrijf zijn speelt mee in die hechte samenwerking”, zegt Niels. “Wat ik ook mooi vind aan Verhoek, is dat ze anticiperen op de markt, bijvoorbeeld met de Brexit. Ze hebben twee filialen in Engeland geopend, en hebben personeel daarvoor opgeleid. Ze denken echt mee met hun klanten op die manier.”

Vier segmenten Betap ontwikkelt tapijten in meerdere segmenten. Tapijten voor de domestic markt en de industriële markt; kunstgrastapijten; tapijten en halffabricaten voor de automobielindustrie; beurstapijt en last but not least tapijttegels. Met dat laatste segment wordt vanaf begin 2021 een nieuwe markt benaderd, vertelt Dick.

Verduurzaming Verduurzaming is een belangrijk item bij Betap. Niels: “We verduurzamen zowel het productieproces als de producten zelf. Denk aan hergebruik van tapijten. Alle R&D doen we in eigen beheer, zo houden we de kwaliteit ook op het niveau dat we willen.” Meer informatie: www.betap.com


We streven naar

zero-emissie

Duurzaamheid heeft hoge prioriteit voor Verhoek. Ferdinand Verhoek: “Al onze vrachtwagens rijden natuurlijk met Euro-6 motoren, en elke drie jaar vervangen we een auto. Maar je kunt veel meer doen.” Verhoek houdt daarbij de early adopters nauwlettend in de gaten. Ferdinand Verhoek: “Daarmee kunnen we de nieuwste ontwikkelingen op een verantwoorde manier overnemen en implementeren. Zelf zijn we op kleine schaal gaan experimenteren met een hybride truck voor de last mile. Ook zijn we waterstof en elektrisch aan het onderzoeken en hebben we net een kleine testpilot opgezet. We streven naar zero-emissie.”

StartUp Samen met de StartUp SolarOnTop heeft Verhoek een pilot gestart waarbij vrachtwagens worden voorzien van zonnepanelen. Ferdinand Verhoek: “Het gaat om een voertuig van 18,75 meter lengte. Daar zitten acht zonnepanelen op. Die besparen gemiddeld 2400 liter diesel per jaar doordat de dynamo niet hoeft te draaien als de vrachtwagen stilstaat. Dat is een mooie bijdrage aan de terugdringing van CO2-uitstoot.” Ook de beruchte lege kilometers is wat Verhoek betreft verleden tijd. Ferdinand Verhoek: “Onze trailers zijn zó ingericht dat we zowel tapijtrollen als industriële deuren en pallets kunnen vervoeren. Dat maakt dat je veel efficiënter kunt vervoeren, dus ook met deze oplossingen minder brandstof nodig hebt, de slijtage minder is, enzovoorts.”

We strive for

zero emissions Sustainability takes high priority at Verhoek. Ferdinand Verhoek: “All our trucks are, of course, powered by Euro 6 engines, and we replace tractor units every three years. But you can do a lot more.” In its efforts, Verhoek keeps a close eye on the early adopters. Ferdinand Verhoek: “This allows us to adopt and implement the latest developments in a responsible manner. Internally, we have started experimenting on a small scale with a hybrid truck for the last mile. We are also researching hydrogen and electric options and have just set up a small pilot project. We strive for zero emissions.”

Start-Up Verhoek has initiated a pilot project with the start-up company SolarOnTop where trucks are fitted with solar panels. Ferdinand Verhoek: “It is a vehicle of 18.75 metres in length, with eight solar panels on them. On average, they save 2400 litres of diesel a year because the dynamo does not have to run when the lorry is stationary. That's quite a substantial contribution to reducing CO2 emissions.” The notorious empty miles are also a thing of the past, as far as Verhoek is concerned. Ferdinand Verhoek: “Our trailers are set up in such a way that we can transport carpet rolls as well as industrial doors and pallets. In other words, you can move the goods much more efficiently, requiring less fuel, reducing wear and tear, and so on.”

familybusiness

9


laat IT probleemloos meegroeien “Wij benaderen een IT-project bewust anders. We denken vanuit gelijkwaardig partnerschap met de opdrachtgever, niet alleen als slimme leverancier van ingewikkelde technologie. Noem het eigenwijs, dat mag. Het is hoe wij graag de groei van bedrijven willen blijven ondersteunen. Want dat is onze visie: ondersteun de potentie van je klant.” Patrick Louwe is een oudgediende in ITland. Gepokt en gemazeld. Na een jarenlange carrière bij IBM startte hij in 2006 zijn eerste eigen IT-bedrijf, met zijn eigen (wijze) visie, later gevolgd door nog enkele bedrijven. In 2013 startte hij IT2GROW, met daarin de gebundelde krachten van de eerdere ervaringen. IT2GROW richtte hij specifiek op dat partnerschap en die groeipotentie van de klant.

Ransomware

Klik

Meer informatie: www.it2grow.nl

IT2GROW geeft voor en met haar klanten ook regelmatig seminars, dan wel webinars, om samen dieper op kwesties in te kunnen gaan. Patrick Louwe: “Bijvoorbeeld over ransomware. Steeds meer bedrijven worden daar nu door getroffen en willen overstappen op een IT-omgeving waar dat uitgesloten is. Bij ons is het what you see is what you get. No-nonsense, maar wel state of the art. Wij hebben, zeg ik wel eens, vijfentwintig nerds in dienst, professionals van de bovenste plank. Daarmee kunnen we elk project, hoe ingewikkeld ook, tackelen. Samen met de klant, voor de klant.”

“En dat is waar de klik met Verhoek ontstond”, vertelt Patrick Louwe. “We werden benaderd door Rudy Selles die we van een eerdere klant kenden. Hij vroeg ons mee te denken met de nieuwe bedrijfsgroeistrategie. Dat sprak ons zeer aan, en we zijn gezamenlijk het traject ingegaan.”

Calamiteit Met vSAN (virtual Storage Area Networks) - technologie werd de onderliggende IT van het bedrijfsproces van Verhoek zodanig ontworpen dat de medewerkers er vanuit kunnen gaan dat die altijd, wat er ook gebeurt, probleemloos zal draaien. Patrick Louwe: “Het gaat in grote lijnen om een redundante datacenteromgeving, geïnstalleerd door ons en getrainde medewerkers van Verhoek en een uitwijkmogelijkheid in het geval van een calamiteit door inzet van een goede backup omgeving.”

Familiebedrijven IT2GROW werkt graag voor familiebedrijven zoals Verhoek, vertelt Patrick Louwe. “Je ziet daar nog de geestdrift van de familie, en dat spreekt me wel aan. Maar ook grote multinationals, soms voormalige familiebedrijven zoals Vanderlande Industries, hebben we op deze manier als klant. En een aantal universiteiten die hun data en administratieve processen absoluut veilig en blijvend werkend willen houden. En multinationals zoals CCV, Kühle + Nagel, Müller Fresh Food Logistics. De range is erg groot.”

10

Patrick Louwe


Samenwerking en slagvaardigheid “Als je kunt delen, kun je ook vermenigvuldigen”. Voor Ferdinand Verhoek is samenwerken vanzelfsprekend. Als actief lid van de ondernemersvereniging in Genemuiden deelt hij graag zijn kennis en ervaringen met zijn collega-ondernemers.

“Het zit in ons dna”, legt hij uit. “Samenwerking is niet alleen dat de één een product maakt en de ander het vervoert, maar dat je ook meedenkt met elkaar. Een mooi voorbeeld is het Logistiek Centrum Genemuiden. Daar verzamelen we van diverse landen in Europa goederen zodat we het in één keer naar de eindgebruiker kunnen transporteren.” Het kunnen delen van kennis en ervaringen heeft ook te maken met de mentaliteit van de Genemuidense ondernemers. “Wij zijn nuchter, no-nonsense. Aanpakken is het devies, en als iets niet lijkt te lukken, proberen we het net zolang tot het wel lukt. En omdat we dat samen doen, lukt dat dus altijd. Waarbij we allemaal voordeel hebben bij de samenwerking. Onze verbindingen geven kracht.” Samen met een klant die gespecialiseerd is in zonwering zijn bijvoorbeeld veranderingen doorgevoerd aan de verpakking om het op een efficiënte en goedkopere wijze toe te kunnen voegen in het netwerk, wat weer voordelen biedt voor beide partijen. Ferdinand Verhoek: “Zo vergroten we onze portfolio en dragen we tevens bij aan ons streven naar meer samenwerkingen.”

Ferdinand Verhoek

Cooperation and decisiveness "When you share, you grow” For Ferdinand Verhoek, cooperation is a given. As an active member of the Genemuiden business association, he enjoys sharing his knowledge and experiences with his fellow entrepreneurs. “It's in our DNA,” he explains. “Cooperation isn't just about one person making a product and another transporting it, it's also about exchanging ideas. A good example is the Logistics Centre in Genemuiden. That’s where we collate the goods from different European countries, and from there we can transport everything to the end user in one run.” Being able to share knowledge and experience also has to do with the mentality of the entrepreneurs in Genemuiden. “We are down-to-earth, no-nonsense people. Get the job done is our motto. If something does not look like it is going to work, we keep trying until it does. And because we do it together, we always succeed. What is more, we all benefit from the cooperation. Our connections give us strength.” Together with a customer who specialises in awnings, for example, we made changes to the packaging that allowed us to add their products to the transport network more efficiently and more cheaply, which of course offers benefits to both parties. Ferdinand Verhoek: “We can expand our portfolio in this way and also contribute to our goal of more partnerships.”

11


Families in het bedrijf Niet alleen is de leiding van het bedrijf binnen de familie gebleven, ook werken er veel personeelsleden waarvan de kinderen hen zijn opgevolgd.

Verhoek viert bijvoorbeeld elk jaar met de medewerkers kerst en elke zomer is er een familiebarbecue voor het personeel. “Daarbij zijn de kinderen van de collega’s natuurlijk ook welkom”, vertelt Claudia Verhoek. “Veel kinderen van medewerkers hebben zaterdagbaantjes bij ons, of doen bij ons vakantiewerk.”

Kernwaarden Verhoek hanteert als kernwaarden samen, trots, aandacht en uitblinken. En dat geldt voor iedereen. Claudia: “Uitblinken in ons werk is wat wij doen! Wij zullen als organisatie mensen hierin ook ondersteunen als dat nodig is. We merken dat mensen ook trots zijn dat ze hier werken. Dat verbindt ons ook, we doen het echt samen met aandacht voor elkaar!”

“Uitblinken in ons werk is wat wij doen!” De familie Boonstra Ook bij Verhoek zelf werken mensen uit dezelfde familie. Bijvoorbeeld Anne, Joery en Remy Boonstra. Vader Anne Boonstra (66) is al veertig jaar internationaal

12

Claudia Verhoek

oproepchauffeur. “Ik werkte in die tijd als rijksambtenaar en wilde er wat naast doen. Internationaal chauffeur leek mij mooi. Ik kwam toen in contact met een firma in Genemuiden en later met Verhoek waar ik inmiddels alweer bijna vijftien jaar als oproepchauffeur voor werk.” Anne heeft er inmiddels vele kilometers op zitten. Hij reed op Italië, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk, Zwitserland, maar ook andere Europese landen als Frankrijk en Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Jochie Joery Boonstra (35) werkt nu als teamleider planning nationaal en internationaal. Bijna twintig jaar geleden zette hij al zijn eerste stappen binnen transport. “Ik was toen een jochie van 14 jaar, en ik hielp op de zaterdagen om de tapijten te lossen en in het magazijn te werken. Ik deed dat eerst bij Van Dieren Transport. Na de middelbare school ging ik bij Van Dieren Transport werken, niet wetende dat die een paar jaar later, in 2003, door Verhoek


Families in the business Not only has the company's management stayed within the family, there are also plenty of staff whose children have succeeded them.

Every year, for example, Verhoek celebrates Christmas with the staff and organises a family barbecue every summer for employees. “And, of course, our colleagues’ children are welcome, too,” says Claudia Verhoek. “Many of our employees' children have Saturday jobs with us or work here during holidays.”

Core values Verhoek's core values are together, pride, care and excel. And that applies to everyone. Claudia: “Excelling in our work is what we do! And as their employer, we support people whenever this is needed. We also see that people are proud to work here. This is what connects us; we really do it together with care for one another!"

The Boonstra family Verhoek is the type of company where family members work together. Anne, Remy and Joery Boonstra, for example. Their father, Anne Boonstra (66), has worked as an international on-call driver for forty years. “I was a civil servant at the time and wanted to do

something on the side. Being an international truck driver seemed like fun. So, I got in contact with a company in Genemuiden and later on with Verhoek, where I've been working as an on-call driver for almost fifteen years now.” Anne has racked up quite a few kilometres over the years. His routes have been Italy, the Czech Republic, Hungary, Austria, Switzerland, but also other European countries such as France and Germany, Denmark, Norway, and Sweden.

“Excelling in our work is what we do!”

13


overgenomen zou worden. Ik reed eerst op de heftruck, daarna kwam ik op de vrachtwagen terecht. Ik heb toen veel op Engeland gereden. Na Engeland werd ik op de planning voor Engeland gevraagd, en daarna voor de internationale planning. Vervolgens werd ik gevraagd als teamleider. Dat is het mooie van Verhoek: je kunt als je aanpakt een mooie carrière maken.”

“We doen het echt samen met aandacht voor elkaar!” Zakcentje Remy Boonstra (32) is manager op XL Logistics. Hij begon veertien jaar geleden als parttimer bij Verhoek omdat hij tijdens zijn studie voor de autohandel een zakcentje nodig had. “Je wilt tijdens je studie ook wel een beetje kunnen feestvieren in het weekend. En via mijn vader en mijn broer had ik natuurlijk al van Verhoek gehoord. Vroeger gingen we ook vaak mee op de vrachtwagen.” Remy begon met het handmatig sorteren van karpetten, later heeft hij ook gewerkt op de heftruck waar hij zich specialiseerde in het laden en lossen. Daarna werd hij team­leider, eerst nationaal, daarna internationaal. Van het een kwam het ander, en op een gegeven moment was

hij troubleshooter op diverse vestigingen. Toen hij dat had gedaan, vroegen Ferdinand en zijn vader (Henk Verhoek) hem om de toen nog jonge afdeling XL Logistics te gaan leiden.

Jeffrey en Robert-Jan van de Kamp “Ik zat op het Agnieten College in Zwartsluis op school en daar reden altijd heel veel wagens van Verhoek langs. Toen al dacht ik: ik ga na school bij Verhoek werken. Dat lijkt me mooi. Bovendien werkte mijn broer Robert-Jan er al, dus ik hoorde altijd al mooie verhalen over Verhoek.” Jeffrey van de Kamp (25) begon in 2012 bij Verhoek en leerde eerst alles in het warehouse. Hij ging vier dagen per week naar het werk en een dag per week naar school. Na twee jaar ging hij op de auto, en sindsdien rijdt hij fulltime Nederland rond. Doordat Jeffrey eerst in het warehouse heeft gezeten weet hij precies hoe het daar werkt. “Je hebt het complete plaatje van het bedrijf te pakken. En nu werk ik zelfs weer even parttime in het warehouse om ze daar te helpen met de drukte.”

Geintje Robert-Jan van de Kamp is teamleider warehouse XL Logistics. Hij begon in 2010 bij Verhoek. “Ik solliciteerde eigenlijk als geintje. Ik had best een leuke baan, maar niet helemaal wat ik wou. En tot mijn verbazing werd ik meteen uitgenodigd voor een gesprek. Anderhalve week later had ik al mijn eerste werkdag!” Robert-Jan begon op de heftruck. “Na een paar jaar werd ik gevraagd als invalteamleider Nederland, en na een poosje werd dat vast. In 2015 werd ik teamleider internationaal, en in 2019 vroegen ze me als teamleider XL Logistics. Er is hier genoeg te doen en ik hoef mij hier nooit te vervelen. Vroeger reed ik ook weleens een dagje met Jeffrey mee. Dat is altijd leuk. Dan leer je het bedrijf ook weer van een andere kant kennen.”

Joery, Anne en Remy Boonstra

14


Jeffrey en Robert-Jan van de Kamp

Just a kid Joery Boonstra (35) now works as the planning team leader for national and international transport. He took his first steps in transport nearly twenty years ago. “I was a 14-year-old kid back then, and I helped unload carpets on Saturdays and worked in the warehouse. I started out at Van Dieren Transport. After finishing high school, I went to work for Van Dieren Transport, not knowing that they would be taken over by Verhoek a few years later, in 2003. First, I drove forklift trucks, and later moved on to driving trucks. I did a lot of driving to England at first. After England, I was asked to work in the planning department for the UK, and later in international planning. Then I was asked to become a team leader. That is the great thing about Verhoek: if you roll up your sleeves, you can have a great career.”

One thing led to another, and at a given moment he became a trouble shooter for different branches. After doing that, Ferdinand, and his father (Henk Verhoek) asked him to take charge of the relatively new XL Logistics department.

Jeffrey and Robert-Jan van de Kamp “I went to secondary school at the Agnieten College in Zwartsluis and Verhoek trucks would constantly drive past. I knew then already: I'll work at Verhoek after I finish school. That's what I want. Besides, my brother Robert-Jan already worked there, and he always had great stories about Verhoek. Jeffrey van de Kamp (25) started at Verhoek in 2012 and first learned everything in the warehouse. He worked four days a week and went to school one day a week. After two years he moved to the trucks and now drives full time throughout the Netherlands. Because Jeffrey first worked in the warehouse, he knows exactly how everything works there. “It gives you a complete picture of the company. And now I'm even back in the warehouse working part time to help out on busy days.”

“We really do it together with care for one another!”

Spending money Remy Boonstra (32) is a manager in XL Logistics. He started working part time at Verhoek 14 years ago because he needed some extra income during his automotive trade studies. “As a student, you want to be able to go out and party at the weekends. And, of course, I’d heard about Verhoek from my father and older brother. Dad used to take us out in the truck sometimes too.” Remy's first job was sorting carpets by hand, later he also worked in forklift trucks where he specialised in loading and unloading. Then he became a team leader, first national and afterwards international.

As a joke Robert-Jan van de Kamp works as a warehouse team leader in XL Logistics. He started at Verhoek in 2010. “I actually applied as a joke. I had a pretty good job but wasn't really happy where I was. And to my surprise, I was invited for an interview straight away. A week and a half later I started my first day on the job!” Robert-Jan started on the forklift trucks. “After a few years I was asked to be a stand-in team leader for the Netherlands, and after a while that became permanent. In 2015 I became an international team leader, and in 2019 they asked me to become a team leader for XL Logistics. There’s plenty to do here and I’m never bored. I sometimes used to ride along with Jeffrey for a day too. That's always fun. And you get to know the company from a different angle.”

15


Leveranciers WICS en Indicium

Al 8 jaar een succesvolle samenwerking met Verhoek Europe In 68 jaar tijd is Verhoek Europe uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke dienstverlener, gespecialiseerd in de logistiek en transport van lengtegoederen zoals rollen vloerbedekking. De laatste 8 jaar hiervan zijn WICS en Indicium als leverancier betrokken bij het digitaliseren en automatiseren van de complexe logistieke processen die hierachter schuilgaan. Verhoek is één van de vele gezamenlijke klanten waarbij WICS het Warehouse Management Systeem levert en Indicium de RF scanners, (mobiele) labelprinters en het draadloos netwerk.

Warehouse Management Systeem Eind 2012 is Verhoek Europe de samenwerking aangegaan met WICS, om hun logistieke stromen te digitaliseren. Dit begon met een deel van de goederenstroom in het hoofdmagazijn in Genemuiden. Al snel zijn de overige logistieke processen toegevoegd en is het WMS systeem verder uitgerold over de overige magazijnen in binnen- en buitenland.

Wi-Fi, handterminals en labelprinters Parallel aan de implementatie van het WMS systeem heeft Indicium in alle magazijnen een draadloos netwerk van Extreme Networks uitgerold, daarmee was de basis voor het barcodesysteem gelegd. Vervolgens heeft Indicium de mobiele labelprinters en RF scanners

geleverd en is Verhoek Europe gestart met het labelen en scannen van alle goederen.

Android opmars In de afgelopen 8 jaar heeft de technologie niet stilgestaan en heeft Android een grote opmars gemaakt. Inmiddels maakt Verhoek Europe gebruik van nieuwe Zebra apparatuur met dit moderne besturingssysteem, geleverd door Indicium.

De samenwerking De samenwerking tussen Verhoek, WICS en Indicium heeft als resultaat dat elk product wordt geïdentificeerd en vanaf de eerste ontvangst in één van de magazijnen van Verhoek traceerbaar is.

Verhoek Europe Indicium en WICS zijn trots al 8 jaar een bijdrage te mogen leveren aan het optimaliseren van de logistieke processen bij Verhoek Europe. Meer informatie: www.wics.nl en www.indicium.nl

16


DKV Euro Service Benelux

Al meer dan een halve eeuw samenwerking De samenwerking die DKV Euro Service Benelux met Verhoek Europe heeft, wordt treffend uitgedrukt door de slogan ‘you drive, we care’. Kortgezegd: DKV zorgt er met haar dienstverlening voor dat het wagenpark van Verhoek ongehinderd kan blijven doorrijden. Geen grens vormt meer een obstakel.

De samenwerking tussen DKV en Verhoek dateert al van 1966, vertelt Ina Dissel, bij DKV verantwoordelijk voor de Sales. “Meer dan een halve eeuw dus. En daar zijn we heel blij mee. We kennen elkaar goed en weten wat we aan elkaar hebben.” De eerste samenwerking betrof een eenvoudige tankbetaalkaart. Inmiddels heeft de innovatieve technologie van DKV haar klanten van veel vernuft kunnen voorzien. Er wordt zelfs al vooruitgedacht richting elektrificering van het wagenpark, vertelt Ina.

DKV BOX EUROPE DKV is een door innovatie gedreven multinational. Het meest recente en letterlijk grensoverschrijdende samenwerkingsproject is dan ook een heel geavanceerd tool, de DKV BOX EUROPE. Ina: “Internationale chauffeurs kennen het wel: voor elke grensovergang heb je een ander kastje nodig om contactloos tol te betalen. Dat gaf een hoop rompslomp en kostte veel tijd. Wij hebben al die systemen nu samengebracht in één tolbox, de DKV BOX EUROPE, waardoor de chauffeur bij praktisch elke Europese grens ongehinderd kan doorrijden.”

Afstemming In nauwe samenwerking met Verhoek zijn er ongeveer 250 tolboxen geïnstalleerd in het wagenpark. Ina: “Dat was een intensief traject van afstemming, implementatie in hun administratieve systeem en veel overleg met met name Gijs Verhoek en Jan Bruins, maar nu rijden de chauffeurs fluitend rond in Europa.”

Uitbreiding De eerste serie landen die in de box zijn opgenomen zijn België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Portugal, Spanje, Bulgarije en de bekende Belgische de Liefkenshoektunnel en de Duitse Warnowen Herrentunnels. Momenteel werkt DKV aan een verdere

uitbreiding van het systeem, waarbij Italië, Noorwegen, Polen, Zwitserland, Slovenië, Tsjechië en Hongarije worden opgenomen. Ina; “Het is een Plug & Playsysteem, dus reuze makkelijk om mee te werken.”

Gemak Dat gemak vertaalt zich via de slogan ook naar de 24/7-service die DKV biedt aan haar klanten. Ina: “Wij hebben het zo georganiseerd dat onze klanten of een accountmanager hebben of een team aan experts ter beschikking heeft. Die is altijd bereikbaar, kan alles oplossen. Voor ons is oplossingsgerichtheid het belangrijkste in de samenwerking met de klant. En zeker als je een meedenkende klant hebt als Verhoek, dan kun je samen tot oplossingen komen.” Meer informatie: www.dkv-euroservice.com

17


Elisabeth Post, voorzitter Transport & Logistiek Nederland

Felicitatie in crisistijd

Wat een tijd om als internationaal transportbedrijf in te ondernemen. Hoewel het einde van coronacrisis in zicht is, zijn we er nog niet. Toch is één ding duidelijk: we komen door deze tijd heen als we samen onze schouders eronder zetten. We moeten vooruit blijven kijken, voorbij de crisis, want die biedt ons ook kansen. Dat de transportsector ongelooflijk divers is werd in het afgelopen jaar meer dan duidelijk. Het autovervoer, de horeca­bevoorrading en het evenemententransport stonden nagenoeg stil. Ook veel internationale transporteurs zagen het werk opeens opdrogen. Andere sectoren deden het juist weer goed, zoals de supermarktdistributie en de pakket­bezorging. De balans over de totale branche was negatief: een omzetverlies van 9.3%.

Meerwaarde Het zal voorlopig nog spannend blijven, niet alleen in het transport maar ook in andere sectoren. Maar tijden van crisis leren ons ook snel reageren op nieuwe situaties. En daar zijn we als ondernemers goed in. Juist in deze crisis kunnen we laten zien dat wij als sector een meerwaarde kunnen leveren: daar heb ik bewondering voor. Zeker als je dat al zo lang laat zien.

Samenwerking Crisis of geen crisis, samenwerking is het sleutelwoord als het gaat om succes. Natuurlijk denk ik dan aan samenwerking binnen je team: planners en chauffeurs moeten elkaar goed kunnen vinden en elkaars situatie goed begrijpen. Maar ik denk ook aan samenwerking met je klant, je opdrachtgever of andere vervoerders. Meer dan ooit is er reden om vooruit te blijven kijken, voorbij de zorgen van vandaag. Wij blijven ondernemers, altijd op

Elisabeth Post

zoek naar manieren om te innoveren en ons te onderscheiden. Uiteindelijk is er altijd wel een goedkopere concurrent te vinden, maar er moet geen betere zijn dan jij. Dat hebben jullie bij Verhoek al bijna zeven decennia voor elkaar. Ik feliciteer jullie hier nogmaals mee en wens jullie nog vele tientallen jaren goede zaken toe!

DELO…DURABILITY BY DESIGN Wanneer motor- en tandwieloliën voortijdig dikker worden, dan heeft dit gevolgen voor het brandstofverbruik, de emissies, onderhoudsintervallen, slijtage en de algehele bescherming van uw voertuig. De Texaco® Delo-productfamilie helpt dit voorkomen en levert betrouwbare prestaties gedurende de gehele levensduur van uw uitrusting. Welkom in de wereld van Delo.

EG Group, Erkende dealer in smeermiddelen van Texaco

www.eg-fuel.com | +31 (0) 76 799 66 00

© 2020 Chevron. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn eigendom van Chevron Intellectual Property LLC of van hun respectieve eigenaren.

DEL347_Delo Press Ad_Durability On-highway 184x57mm [NL-0].indd 2 EG Retail Goo.indd 1

18

A Chevron company product

19/11/2020 12:08 23-11-20 15:51


Elisabeth Post, chairperson of Transport & Logistics Netherlands

Congratulations in a time of crisis What a time to be doing business as an international transport company. Although the end of the coronavirus crisis is in sight, we are not there yet. But one thing is clear: we will get through it if we roll up our sleeves together. We need to keep looking forward, beyond the crisis, because it also offers us opportunities. The fact that the transport sector is incredibly diverse has become evidently clear over the last year. Car transport, catering supplies and event logistics came to a virtual standstill. Many international hauliers also saw their livelihoods evaporate from one day to the next. And that while other sectors flourished, such as supermarket distribution and parcel delivery. The balance of the total sector was negative: revenues dropped overall by 9.3%.

Added value Things will remain challenging for the time being, in logistics as well as in other industries. But times of crisis also teach us to respond quickly to new situations. And

that is exactly what we are good at as entrepreneurs. It is precisely in this crisis that we can show that we, as an industry, can deliver added value: I admire that spirit. Especially when you have been demonstrating it for so long.

Cooperation Crisis or no crisis, cooperation is the key to success. Naturally, I am thinking of the cooperation within your team: planners and drivers need be able to find each other and understand each other's situation. But cooperation with your customers, clients or other carriers is important too. Now more than ever before we have a reason to keep looking ahead, beyond the worries of today. We will always be entrepreneurs, always looking for ways to innovate and to stand out. There will always be a competitor who is cheaper, but there should never be one that is better than you. This is something you have managed to do at Verhoek for almost seven decades. Once again, congratulations and I wish you many more decades of success!

19


Extra palletopslag nodig?

Wij hebben ruimte! Plaats voor: 16.700 pallets Afmetingen pallets: 80 x 120 cm & 100 x 120 cm In- en uitslagsnelheid: 600 pallets per dag

Warehousing bij Hamat = opslag, overslag, orderbeheer en assemblage Interesse? Neem contact op voor de mogelijkheden, bel +31 38 385 55 28 of mail sales@hamat.com

Hamat Goo.indd 1

24-11-20 10:55

DAF XF AND CF

VERHOEK & DAF The Ultimate Connection DAF is in de transportsector altijd toonaangevend als het gaat om totale eigendomskosten, met nadrukkelijke aandacht voor efficiency, veiligheid en chauffeurscomfort. Met de introductie van het DAF Ultimate CF en XF bereiken de DAF XF en CF het hoogste niveau, met ongekend comfort voor de chauffeur, terwijl aan de eisen van beheerders en eigenaren van wagenparken wordt voldaan.

www.daf.com/ultimate

531870 DAF_Adv. Verhoef_v3.indd 1 DAF trucks Goo.indd 1

24-11-20 25-11-2015:36 07:37


Tekst en fotografie: Theo Smits

“Samen met Rabobank IJsseldelta kunnen we onze regio laten uitblinken” Duran Vonck (l) en Ferdinand Verhoek (r)

Al ruim 20 jaar kan Verhoek Europe een beroep doen op Rabobank IJsseldelta. Als financier van het onroerend goed. Als adviseur en sparringpartner bij vastgoedvraagstukken. Én als aanjager van innovaties op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie. In gesprek met relatiemanager Duran Vonck verwoordt Ferdinand Verhoek de samenwerking als volgt: ‘Het gaat niet alleen om de vrachtwagens die moeten rijden, we willen ons ook focussen op de wereld om ons heen. Daar kunnen Rabobank IJsseldelta en Verhoek Europe elkaar echt in versterken.’ ‘Het is gewoon prettig samenwerken met Rabobank IJsseldelta, klaar’, aldus Ferdinand Verhoek, sinds september 2019 Chief Operating Officer binnen het familiebedrijf. ‘Het verhaal is heel eenvoudig. Als familie vinden we het belangrijk dat het vastgoed binnen onze organisatie in ons bezit is en blijft. Want op die manier zitten we niet vast aan huurkosten en een verhuurder en kunnen we zelf naar behoefte nieuwe vastgoedplannen doorvoeren. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe we een substantiële uitbreiding van ons onroerend goed kunnen realiseren. Hier speelt Rabobank IJsseldelta opnieuw een belangrijke rol bij.’

“Het mooie aan onze samenwerking is dat de bank niet alleen financier, adviseur en sparringpartner is, maar ons ook meeneemt in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie”

Inzicht geven in mogelijkheden Duran Vonck, relatiemanager Grootzakelijk bij Rabobank IJsseldelta: ‘Als relatiemanager is het mijn taak inzicht te geven in de financiële mogelijkheden én onmogelijkheden rondom de vastgoedwensen van Verhoek Europe. In het geval van uitbreiding denk ik mee om de rationale en het verdienmodel erachter goed scherp te krijgen Ik kijk naar de te verwachten groei in omzet, naar de kosten die aan de vastgoedplannen zijn verbonden en of er alternatieven zijn. Op basis van dit totaalplaatje kan ik Verhoek Europe adviseren over de financieel meest gunstige manier om de uitbreidingswensen te realiseren.’

Samen bouw je de regio Ferdinand Verhoek: ‘Het mooie aan onze samenwerking is dat de bank niet alleen financier, adviseur en sparringpartner is, maar ons ook meeneemt in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie. Natuurlijk ligt onze eerste focus op het draaien van omzet, maar daarnaast willen we ook bijdragen aan de wereld om ons heen. Aan de hand van onze vier kernwaarden Trots, Aandacht, Samen en Uitblinken kijken we niet alleen hoe we zo goed mogelijk voor onze medewerkers kunnen zorgen, maar ook hoe we een bijdrage kunnen leveren aan werkgelegenheid, een schoner milieu en een vitale leefgemeenschap.’ Duran Vonck: ‘Ik vind het super dat wij daar een rol in kunnen spelen. Eigenlijk is dat ook niet meer dan logisch, want samen bouw je de regio en samen kun je uitblinken.’ Meer informatie: www.rabobank.nl/ijsseldelta

21


Machiel Bode, sectorbankier Transport & Logistiek bij de ING bank

Ketenbrede oplossingen Duurzaamheid binnen de transport- en logistieke sector is veel complexer dan het plan voor de Green Deal wil doen geloven. De ruime halvering van de CO2-uitstoot per 2030 die onderdeel is van deze maatregel, is bijvoorbeeld zeer ambitieus, maar of dat ook de enige juiste weg is, is de vraag. Belangrijk onderdeel van de Green Deal is namelijk dat de Europese Commissie het voornemen heeft om driekwart van het internationale wegtransport te verplaatsen naar de modaliteiten spoor en water. Wegvervoer heeft immers in de afgelopen dertig jaar voor een toename van de CO2-uitstoot gezorgd, waar andere sectoren tot een reductie wisten te komen.

Uitstoot Machiel Bode, sectorbankier Transport & Logistiek bij de ING bank, vindt enige nuance hier wel op zijn plaats. Hij legt uit: “Dat het wegvervoer niet schoner is geworden is een misverstand. De Euro-6 motoren die vandaag de dag standaard

22

zijn, zijn zeer schoon. Veel aandacht is in het verleden uitgegaan naar beperking van de schadelijke uitstoot van voertuigen en nog niet op verbruik. In feite werd pas bij de tweede generatie Euro-6 progressie geboekt op het gebied van brandstofefficiency. En er rijden dus nog steeds wagens rond met veel minder zuinige oudere Euronormeringen. En voor wat betreft de focus op CO2-uitstoot, CO2 is op zich niet giftig. De discussie neigt naar mijn mening soms te eenzijdig naar één kant om te slaan.”

Zero-emissie Daardoor is de interpretatie van oplossingen ook vaak te eenzijdig. Bode: “Zero-emissie is het uiteindelijke doel, maar het gaat in de praktijk om steeds verdere beperking van de footprint, door de hele keten heen. Dat is een continu proces met verschillende opties en meerdere stappen. Zero-emissie in transport moet komen van de motor. Direct overstappen op een elektrisch voertuig is een grote stap, maar vooruitgang is bijvoorbeeld ook al door zuiniger te rijden of biobrandstof in te zetten. En ook


Machiel Bode, Transport & Logistics industry banker at ING bank

Chain-wide solutions Sustainability in the transport and logistics sector is much more complex than the plans for the Green Deal would have you believe. For example, the aim of more than halving carbon emissions by 2030 as part of this measure is highly ambitious, but whether it’s the only correct route remains to be seen.

A key component of the Green Deal is that the European Commission intends to transfer three quarters of transport via international roads to the modes of rail and water. After all, over the past thirty years, road transport has caused an increase in CO2 emissions, whereas other sectors have managed to reduce them.

Emissions

Machiel Bode

Machiel Bode, Transport & Logistics industry banker at ING bank, believes that some nuance is in order. He explains: “The notion that road transport hasn't become cleaner is misguided. The Euro 6 engines that are standard today are extremely clean. A great deal of attention in the past has gone into limiting harmful emissions of vehicles and not yet into fuel consumption. In fact, real progress in fuel efficiency has only been made with the second-generation Euro 6 emission standards. And there are still heavy goods vehicles driving around with far less efficient, older Euro standards. As for the focus on carbon emissions, CO2 in itself is not toxic. This discussion, in my view at least, sometimes tends to be a little too one-sided.”

Zero emissions efficiënter transport met minder lege kilometers en eco-combi’s draagt daar aan bij. Er is dus niet één oplossing, er zijn er veel meer. Kijk maar eens naar de last mile. Veel stemmen gaan op om aan de rand van steden grote hubs op te zetten waar lading overgezet kan worden op kleine, elektrische wagens. Klinkt op zich logisch, maar als dat goed doorrekent, kom je op een verhoging van de personeels­kosten, een lelijke verdozing aan de randen van de stad en vooral: een vertraging van het logistieke proces. En het is de vraag of dit de meest duurzame oplossing is. Dus, in dat geval is het voor alle partijen van belang om vanuit een compleet en ketenbreed beeld naar oplossingen toe te werken.”

This means the interpretation of solutions is also often biased. Bode: “Zero emissions is the ultimate goal, but in practice it's about reducing the footprint further and further throughout the chain. This is a continuous process with different options and several steps. Achieving zero emissions in transport has to come from the engine. Switching to electric driving at once is a huge step, but progress can also be made by driving more economically or by using biofuel. And more efficient transport with lower empty driving miles and eco-combinations also contributes. So, there is not just one solution, there are many more. Just look at the last mile. There are broadly supported calls to set up major hubs on the outskirts of cities where cargo can be transferred to smaller, electric commercial vehicles. This may sound logical, but if you do the maths, you end up with increased personnel costs, an unsightly boxed-up landscape on the city fringes and, above all, a slowdown in logistical processes. So, the question is whether this is the most sustainable solution. That means it is essential for all parties to work towards creating solutions from a complete and chain-wide viewpoint.”

familybusiness 23


VORKHEFTRUCKS WEG EN KANTOOR OP ÉÉN LIJN www.transics.com

Dealer:

Importeur:

Kolkweg 17a 8055 PS Laag Zuthem T: 0529 - 497340 kooijkervandieren.nl

Mercurius 16 8448 GX Heerenveen T: 0513-468080 ausma-vorkheftrucks.nl

Kooijker v Dieren Goo.indd 1

30-11-20 Transics 07:59Goo.indd 1

www.depoel.com

De Poel/RTS goo.indd 1

09-12-20 07:35

www.rts.nl

09-02-21 10:48


Aldivèr werken & leren

Wij helpen ze graag op weg! Aldivèr werken & leren is voor Verhoek Europe al ruim 13 jaar de juiste partner voor het opleiden, begeleiden en coachen van BBL leerlingen. De leerlingen volgen een MBO opleiding waarmee ze chauffeur wegvervoer, logistiek medewerker, teamleider of supervisor kunnen worden. Het is tijdens de beginfase van hun carrière belangrijk dat ze goed begeleid worden en voldoende uitdaging krijgen om zo door te kunnen groeien tot een enthousiaste en vakbekwame medewerker.

We kunnen wel stellen dat dit samen met de praktijkbegeleiders bij Verhoek Europe goed lukt! Veel ‘oud Aldivèr leerlingen’ zijn er nog steeds werkzaam. No-nonsense en professioneel, ruime diversiteit aan werkzaamheden en gewoon lekker hard werken. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor leerlingen. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en op gebied van Transport & Logistiek valt er bij Verhoek Europe enorm veel te leren. Aldivèr werken & leren is een organisatie die landelijk opereert maar bovenal regionaal sterk is doordat de consulenten uit de regio van het leerbedrijf komen. Een goede en snelle verbinding met leerbedrijven is namelijk erg belangrijk. Van elkaar weten wat er speelt zodat daarmee de talenten van de veelal jongeren optimaal ingezet worden. Wilt u / wil jij meer weten over Aldivèr werken & leren? www.aldiver.com of bel 088-7307950

Aldiver Goo.indd 1

Royal Terberg Group

22-03-21 12:48

Zestien nieuwe Terberg Kinglifters voor Verhoek Europe Verhoek Europe heeft zestien nieuwe Terberg Kinglifters in gebruik genomen en zet de multifunctionele meeneem­ heftrucks onder meer in voor het laden en lossen van bouwmateriaal, tapijt en kunstgras. Terberg KingLifter Producent van Meeneemheftrucks waarderen de prettige samenwerking met familiebedrijf Verhoek. Voor meer Meeneemheftruck informatie kunt u contact opnemen met Dirk Scheer, tel: 030-221 90 70 of 06-511 05 047 Website: www.terbergkinglifter.eu

25


Caroline Blom, adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid bij TLN

I nvesteren in personeel De transport- en logistieke sector ontgroent en vergrijst snel. Verhoek vindt het daarom belangrijk om te investeren in aanwas van nieuwe mensen, én om het bestaande personeel blijvend op te leiden.

Claudia Verhoek, verantwoordelijk voor onder andere personeelszaken, vertelt: “Ons uitgangspunt is dat we een zelflerende organisatie willen zijn. Mensen voeren de regie over hun eigen ontwikkeling. Daarbij ondersteunen we hen vanzelfsprekend. In samenwerking met Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben we recent een traject coachend leiderschap ontwikkeld en uitgevoerd om dat mogelijk Caroline Blom te maken. Ook met de regionale opleidingscentra, het Hoornbeeck College in Apeldoorn, het Deltion College in Zwolle en natuurlijk Transport & Logistiek Nederland (TLN) doen we veel aan toekomstplanning van de carrières van ons personeel.”

Voorlichting Caroline Blom, adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid bij TLN: “Wij hebben in nauwe samenwerking met de ondernemers op deze ontwikkelingen geanticipeerd. We hebben bijvoorbeeld al enkele jaren voorlichting op basisscholen opgezet om daar al meer bekendheid met de branche te vergroten. Daarnaast hebben we veel voorlichtingsdagen georganiseerd voor vmbo-scholen, waar immers een belangrijke doelgroep van potentiele werknemers zit. Ook aan de zij-instromers hebben we gedacht. Daar hebben we eveneens voorlichting voor gegeven. We hebben zelfs aparte avonden voor vrouwen georganiseerd om in te stromen als chauffeur. Dat waren tot mijn verrassing ongekend drukke avonden. Door deze aanpak is een veelbelovende aanwas ontstaan.”

Familiegevoel Verhoek is zeer gespitst op het aantrekken van nieuw personeel. Met open dagen, snuffelstages, kortdurende projecten van studenten en natuurlijk diverse (afstudeer)stages zijn er veel

26

mogelijkheden voor mensen om het bedrijf en de vele carrière­mogelijkheden te leren kennen. Ook is Verhoek vaak te vinden op de banenmarkten die de arbeidsvoor­ zieningen in de regio aanbieden. Maar relatief veel nieuwe medewerkers komen toch ook wel uit het eigen netwerk, is gebleken door de jaren heen. Claudia Verhoek: “Medewerkers denken vaak met ons mee en dragen ook vaak zelf nieuwe medewerkers aan. Dit is natuurlijk erg mooi en geeft ook wel weer het familiegevoel mooi weer. Ook merken we dat onze mensen gemakkelijk verder kunnen kijken dan alleen hun eigen afdeling. Horizontale carrièreswitches komen dan ook zeker voor. En wat de toekomst betreft: in samenwerking met een externe organisatie hebben we de Brexit qua opleidingen voorbereid om ook op het gebied van documentenbeheer en nieuwe data goed voorbereid te zijn. We willen onze mensen alle mogelijkheden geven die er zijn.”


Caroline Blom, strategic labour market policy advisor at TLN

Investing in people

The transport and logistics industry is maturing and ageing fast. That is why Verhoek believes it is important to invest in attracting new people and continuously training current staff. Claudia Verhoek, whose responsibilities include Human Resources, explains: “Our guiding principle is that we want to be a self-learning organisation. People are in charge of their own development. But, of course, we support them wherever we can. In cooperation with Hogeschool Windesheim in Zwolle, we recently developed and implemented a coaching leadership programme to make this possible. We also work closely with regional training centres, such as Hoornbeeck College in Apeldoorn, Deltion College in Zwolle, and of course, Transport & Logistics Netherlands (TLN) to help our staff with planning their future careers.”

Information Caroline Blom, strategic labour market policy advisor at TLN: “We have anticipated these developments in close cooperation with our commercial partners. To illustrate, in the past few years we have organised informative sessions at primary schools to create more awareness for the transport sector. We have also arranged regular

information days at vocational schools, where there is an important target group of potential employees. We have also looked at people who wanted to switch careers and explained the different options. We have even organised separate evening sessions for women to become truck drivers. I was surprised to see just how busy those evenings were. This approach has created a promising influx of new staff.”

Family feeling Verhoek puts a lot of energy into attracting new staff. Open days, job shadowing, short-term student projects and, of course, various (graduation) apprenticeships; there are many ways for people to get to know the company and the many career opportunities. Verhoek is often at the job fairs that the employment services in the region provide too. But a relatively large portion of new staff come from the company's own network, as shown over the years. Claudia Verhoek: “Employees often think with us and propose new people themselves. This is a fantastic gesture on their part, and also reflects the family feeling we have here. We also see that the people at Verhoek can easily look further than just their own department. Lateral career moves are therefore not uncommon. And as far as the future goes: we have employed the help of an external organisation to educate our staff in the lead-up to Brexit to ensure we are properly prepared for the document management and new data. We want to offer our people all the opportunities that are available.”

27


Historische highlights op een rij Gijsbert Verhoek start met transportbedrijf gericht op biezen, riet, kokos en matten

Opkomst van de tapijtindustrie

Verhoek start met Europees distributie netwerk

De tweede generatie neemt de leiding over: Doeke, Jan, Henk en Jaap

Overname wagenpark Edel Tapijt

Oprichting van Verhoek Teppich Logistik GmbH Overname VVT International NV in België

Oprichting van Verhoek Nederland BV

Nieuwbouw logistiek centrum in Genemuiden Overname van Carpet Force in Engeland

Overname van Dieren Transport in Genemuiden

Overname van Roost Taeppe Transport in Denemarken Oprichting van Verhoek Polen Oprichting van Verhoek Tsjechië Overname van Continental Express Flooring in België

Overname van de Klok Logistics in Hasselt

Overname van Linde-Deutsch-Transport (LDT) in Duitsland Verhoek Europe bestaat 60 jaar Verhoek actief in XL-transport ‘Entrance systems’

Overname activiteiten Brit European Transport in België

Overname Zwerus Transport in Nederland

De derde generatie neemt de leiding over: Gijsbert, Ferdinand en Claudia

Nieuwe vestigingen in Engeland en Tsjechië

28

Chronology of historical highlights

1953 1970 1980 1982 1988 1991 1994 1996 2003 2005 2010 2013 2015 2018 2019 2020

Gijsbert Verhoek founds a haulage company specialised in transporting rush, reed, coir and matting

Emergence of the carpet industry

Verhoek starts its European distribution network

The second generation takes over the management: Doeke, Jan, Henk and Jaap

Acquisition of Edel Tapijt vehicle fleet

Verhoek Teppich Logistik GmbH is founded Acquisition of VVT International NV in Belgium

Verhoek Nederland BV is founded

Construction of new logistics centre in Genemuiden Acquisition of Carpet Force in England

Acquisition of Dieren Transport in Genemuiden

Acquisition of Roost Taeppe Transport in Denmark Verhoek Poland is founded Verhoek Czech Republic is founded Acquisition of Continental Express Flooring in Belgium

Acquisition of De Klok Logistics in Hasselt

Acquisition of Linde-Deutsch-Transport (LDT) in Germany Verhoek Europe celebrates 60 years in business Verhoek starts operations in ‘Entrance systems’ XL transport

Operational takeover of Brit European Transport in Belgium

Acquisition of Zwerus Transport in the Netherlands

The third generation takes over the management: Gijsbert, Ferdinand, and Claudia

New branches open in England and the Czech Republic


Jobtrans Goo.indd 1

23-11-20 15:26

Een gezonde toekomst Voor onze hele sector Wij zijn TVM. Opgericht als coöperatie, voor en door onze leden. Daar zijn we trots op. We willen ook in de praktijk laten zien wat dat betekent. Iedere dag opnieuw. Schouder aan schouder werken we aan een gezonde toekomst van onze sector. Sterker, veiliger en duurzamer. Dit is onze missie. Daar doen we alles voor. En daarom besteden we heel veel aandacht aan preventie. Want ieder ongeluk is er één teveel. Wij hebben de kennis en kunde om Nederland veiliger te maken. Zo zetten we onze leden op de eerste plaats. Altijd en overal.

TVM verzekeringen Goo.indd 1

02-11-20 09:42