EYE ON

Page 1

ACB Solutions: Klantvraag omzetten in innovatieve oplossingen ACB Solutions: Turning the customer needs into innovative solutions

ACB Solutions verbouwt en jubileert ACB Solutions renovates and celebrates ‘Een uniek sorteersysteem’ ‘a unique sorting system’inhoud / contents

2

Kracht van ACB Solutions is innovatie en klantgerichtheid

Klantvraag omzetten in innovatieve oplossingen

4

3

Innovation and customer focus are ACB Solutions’ main strengths

Turning the customer needs into innovative solutions

ACB Solutions verbouwt en jubileert 5

7

ACB Solutions renovates and celebrates

PS Nachtdistributie maakt gebruik van crossbeltsorter

‘Een uniek sorteersysteem’ 7

PS Night Distribution uses cross-belt sorter

‘A unique sorting system’

inleiding / foreword

ACB Solutions begon in 1994 als fabrikant van transportbanden en transportbandsystemen. Inmiddels brengt het bedrijf uit Horst (L) met zeventig medewerkers in dienst, maatgerichte proces­oplossingen op de markt. De onderneming thuis in diverse branches, biedt een onderdeel van een machine aan, een nieuwe transportband of een geheel nieuwe proceslijn. Kernwaarden zijn onder meer innovatie, betrokken, service- en klantgericht en altijd op zoek naar de beste oplossing. Dat maakt dat de klant de productie- en logistieke processen efficiënter en effectiever kan inrichten. Als moderne onderneming zal ACB Solutions steeds weer nieuwe wegen inslaan en blijven inspelen op de veranderde markt. Deze en andere ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Eye On om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt.

In 1994, ACB Solutions began to manufacture conveyor belts and conveyor belt systems. The company’s facility in Horst, which employs 70 people, currently produces custom made process solutions. Active in diverse sectors, they can supply everything from a new part for a machine to a new conveyor belt or a completely new process line. The business is characterised by innovation, commitment to service and customer satisfaction and constantly strives for a solution which will make the client’s production and logistics processes more efficient and effective. As a modern business, ACB Solutions continues to look for new ways to make an impact and remain active in a changing market. These and other developments are the reason for the Eye On editorial team’s decision to take a closer look at this sector. Here is the result: an informative publication which offers an insight into a rapidly changing market.

1


Ralph Wijnands Finance Director (l) & Albert Vermeulen Commercial Director (r)

Kracht van ACB Solutions is innovatie en klantgerichtheid

Klantvraag omzetten in innovatieve oplossingen De ontwikkeling van ACB Solutions mag met recht stormachtig genoemd worden. In iets meer dan twee decennia is het bedrijf uitgegroeid tot een producent en installateur van complete interne transportsystemen. “Wat wil onze klant en wat zijn de problemen waar hij tegen aanloopt? Daar spelen we op in met innovatieve producten”, zegt Albert Vermeulen, commercieel directeur. In 1994 zag ACB Solutions in Horst het levenslicht. De onderneming begon als technisch groothandel en leverancier van transportbanden. De huidige commercieel directeur Albert Vermeulen stond aan de basis van het Horster bedrijf. “Ik wilde altijd een eigen bedrijf. Nadat de kans zich voordeed, heb ik die met beide handen aangegrepen.” Gaandeweg ging het Noord-Limburgse bedrijf de koers verleggen. “We zijn ons gaan specialiseren in het leveren van complete installaties die de productie en logistieke processen efficiënter en effectiever maken”, zegt commercieel directeur Albert Vermeulen. Hij doelt op verpakking, inpakken, afwegen, tellen en transport. “Uitgangspunten van de instal­laties en de constructies zijn dat ze winst moeten opleveren in tijd, man­kracht en geld.” Nederlandse opdrachtgevers stellen hoge eisen aan ACB Solutions, zoals de terugverdientijd van een jaar. “Dat houdt ons scherp. Bij ieder ontwerp houden we rekening met de kosten per krat, bakje of andere verpakking. We weten wat de kostprijs is per product.”

Turnkey Het luisteren naar de klant en het op zoek gaan naar een passende oplossing, zit in de vezels van het hele bedrijf. “Standaardoplossingen zijn er niet; iedere branche, iedere klant stelt andere eisen aan de lay-out. Maar ook andere factoren spelen mee, zoals de grootte van de bedrijfs­ruimte en zeker ook het product. Ja, dat vinden wij een uitdaging. Nadat we weten wat het probleem is, welk resultaat ze verwachten, bieden we een passende oplossing aan. Een totaaloplossing. We luisteren goed naar wat de klant wil.” Alle machines en machinelijnen worden gemaakt,

2

geleverd en geïnstalleerd door de ACB Solutions. “We leveren onze constructies turnkey, dus ook de besturing. Voor de opdrachtgever zeer interessant omdat ze te maken hebben met één opdrachtnemer.” Service en onderhoud heeft ACB Solutions hoog in het vaandel. “We trainen de medewerkers van de klanten die dagelijks werken met de machines en systemen. Zij kunnen eventuele storingen snel oplossen. Bij een calamiteit staan onze servicemonteurs dag en nacht voor de klant klaar.”

Nieuwe weegmachine ACB Solutions is in vier zeer verschillende sectoren (agro & food, chemie & metaal, transport & logistiek en bouw & recycling) actief. Een groot voordeel, merkt Vermeulen op. “Een oplossing in de ene branche kan een inspiratie zijn voor een ander marktsegment. We leren van de logistieke processen bij de verschillende sectoren.” De PM 2015 weegmachine voor de foodsector, is een voorbeeld van een praktische oplossing. De machine verdeelt champignonbakjes in drie gewichts­ categorieën: goed, laag en hoog. Deze verschillende classificaties bepalen het vervolg van het transport. Deze wordt nu ingezet bij een grote champignonverpakker. Maar volgens Vermeulen is de weegmachine breder inzetbaar. “De weegmachine is bijvoorbeeld ook geschikt voor zacht fruit, zoals druiven of aardbeien.” Het bedrijf is in die 21 jaar flink gegroeid. Er staan naar nu zo’n zeventig medewerkers op de loonlijst. ACB Solutions is niet alleen in ons land actief. Ze heeft haar vleugels uitgeslagen naar Duitsland, Polen en Rusland.


Innovation and customer focus are ACB Solutions’ main strengths

Turning the customer needs into innovative solutions The development of ACB Solutions can quite rightly be referred to as stormy. In just over two decades the company has grown to become a producer and fitter of complete internal transport systems. “What are our client’s needs and what are the problems that he faces? This is our focus for creating innovative products”, says Albert Vermeulen, commercial director.

ACB Solutions in Horst was created in 1994. The company began as a technical wholesaler and distributor of conveyor systems. The current commercial director Albert Vermeulen was the founder of this Horst-based business. “I had always wanted my own company. When I saw the opportunity I seized it with both hands.” Meanwhile this north Limburg-based business has changed tack. “We have come to specialise in the supply of complete installations making production and logistical processes more efficient and effective”, says commercial director Albert Vermeulen. He refers to packaging, packing, weighing, counting and transportation. “The fact of the matter is that the installations and constructions is need to be profitable in time, manpower and money.” Dutch contractors set very high standards for ACB Solutions, such as payback within the year. “That keeps us on our toes. With each design we take into consideration the costs per crate, tray or other packaging type. We know the cost price per product.”

New weighing machine ACB Solutions operates in four very different sectors (agro & food, chemicals & metal, transport & logistics and building & recycling). That’s a great advantage, claims Vermeulen. “A solution in one sector can be the inspiration behind solutions in other market segments. We learn from logistic processes in the different sectors.” The PM 2015 weighing machine for the food industry, is one example of a practical solution. The machine separates mushroom trays into three weight categories: good, low and high. These different classifications determine the course that

Ready to roll Listening to the customer and looking for suitable solutions is in the company DNA. “There are no standard solutions; each sector, every client has other layout requirements. There are other factors too, such as the size of the workspace and the type of product. Yes, it’s a challenge. Once we have identified the problem and the anticipated result, we offer a suitable solution. The complete solution. We listen well to the client’s expectations.” All machines and machine lines are made, delivered and installed by ACB Solutions. “We deliver our constructions ready to roll, so that includes the controls. That’s very helpful for the client because they just have to deal with one contractor.” ACB Solutions gives high priority to service and maintenance. “We train our client’s staff who work with the machines and systems every day. They can then resolve any potential problems themselves. Our service technicians are available day or night in case of a major issue.”

follows. This is being installed at a large mushroom packer. However, according to Vermeulen, the weighing machine could be used for much more than that. “For example, this weighing machine could also be suitable for soft fruit, such as grapes or strawberries.” The company has grown tremendously in 21 years. There are now seventy staff employed. ACB Solutions is not only active in our country. It has also spread its wings to Germany, Poland and Russia. Check website www.acb-solutions.nl

3


ACB Solutions verbouwt en jubileert ACB Solutions in 1994 opgericht, vierde het 20-jarig jubileum een jaar later; op april 2015. Redenen om het feest een jaar uit te stellen waren onder meer de enkele verbouwingen en de overname van TB Transportbandenservice in Etten.

Het Horster bedrijf ACB werd in 1994 opgericht als ACB Transportbanden door huidig commercieel directeur Albert Vermeulen. Inmiddels is ACB Solutions uitgegroeid tot een bedrijf van 70 personen, met meerdere disciplines en met een omzet van circa 10 miljoen per jaar.

Overname Om de 24/7 voor al haar klanten te garanderen, nam het TB Transportbandenservice over. Het bedrijf is gevestigd in Etten (Gld.) “Hiermee hebben we een extra servicelocatie, waardoor we nu nog sneller met een servicemonteur bij de klant kunnen zijn”, merkt Vermeulen op. “Als de kans voor een overname van een ander financieel gezond bedrijf zich voordoet, zullen we het in overweging nemen. De productielocatie zal wel altijd in Horst blijven. Het zal dan net als bij de overname van TB Transportbandenservice, een uitbreiding zijn in service; ofwel dichter bij de klant. Door een extra servicelocatie kunnen we nu voor een grotere groep klanten de 24-uurs service bieden. Binnen no-time staat er nu ook in de provincie Gelderland een servicemonteur bij onze klanten op de stoep.”

Viering jubileum ACB Solutions is gevestigd in een voorvleugel van de oude Rooms Katholieke Middelbare Landbouwschool Horst. Dit deel van het pand

4

wordt gebruikt als kantoor. “We hebben ook de technische groot­ handel heringericht en vergroot, zodat we meer voorraden kwijt kunnen. Ook de werkplaats is volledig verbouwd. Dit wilde we laten zien tijdens onze jubileumviering”, zegt Vermeulen. Het Limburgse bedrijf vindt het belangrijk, niet alleen klanten het bedrijf te laten zien, maar ook buurtbewoners, inwoners en andere geïnteresseerden. In totaal bezochten 1.500 bezoekers de feestelijke dag. ACB Solutions wilde geen cadeaus maar een donatie aan een Hospice D’n Doevenbos in Horst. De hospice ontving 2.500 euro.

Binden Jong en oud konden een kijkje nemen achter de schermen. Speciale aandacht was er voor jongens en meiden die zich oriënteerden op een toekomst in de techniek. “Zij konden zien wat er allemaal mogelijk is als je voor techniek kiest. Het is naast gespecialiseerd werk ook divers. Mogelijk dat die kennismaking leidt tot het volgen van een technische opleiding of na de opleiding een sollicitatie bij ons.” De noordLimburgse onderneming steekt veel tijd en energie in een interne opleiding. “We willen ons kennispeil op een zo hoog mogelijk niveau houden. Dat doen we onder meer door deze opleiding”


ACB Solutions renovates and celebrates ACB Solutions, which was founded in 1994, celebrated its 20-year anniversary one year late; in April 2015. The reasons for the delay included a variety of renovation work and the takeover merger of TB Conveyor Service in Etten.

The Horst-based company ACB was founded in 1994 as ACB Conveyors by the existing commercial director Albert Vermeulen. Meanwhile ACB Solutions has grown into a company employing 70 staff, with a range of expertise and a turnover of around circa 10 million per year.

Takeover

Making connections All visitors young and old were able to take a look behind the scenes. There was particular focus on boys and girls planning a future in technology. “They were given an insight into all that is possible when you choose to study technology. It is not only specialised but also very varied.

In order to guarantee a 24/7 service for all its clients TB took over the conveyor service. This company is based in Etten (Gld.) “This gives us an extra service location which allows us to provide clients with a service technician even more quickly”, announced Vermeulen. “Should we have the opportunity to take over any other financially sound companies we shall certainly consider it. The production however will always remain in Horst. Just as with the takeover of TB Conveyor Service, our aim would be to extend our service or to be closer to the client. With this additional service location we can now provide 24-hour service for more customers. Now, in Gelderland as well, a service technician can be on the client’s doorstep within no time at all.”

Jubilee celebrations ACB Solutions is based in a front wing of the old Roman Catholic Agricultural Secondary School in Horst. This part of the building is used as offices. “We have also redesigned and enlarged our technical wholesaling, which allows us to sell more stock. The workspace has been totally transformed as well. We wanted to show this off during our jubilee celebrations”, says Vermeulen. The Limburg-based company believes that it’s important to show the company, not just to clients, but also to those in the neighbourhood, residents and others who are interested. In total 1,500 visitors joined in the day of celebration. ACB Solutions did not wish to receive any gifts but preferred a donation to the Hospice D’n Doevenbos in Horst. The hospice was awarded EUR 2,500.

Maybe the discovery will inspire someone to follow a technical course or to apply for a job with us after their training programme.” The north Limburg-based company puts a lot of time and effort into its internal training courses. “Our aim is to keep expertise at the highest possible level. Training is one of the ways to achieve that.”

5


Shuttleworth Europe NV Shuttleworth is al meer dan 50 jaar constructeur van interne transport- en accumulatiesystemen.

Shuttleworth Europe NV is een zelfstandige entiteit met een eigen atelier en ontwerpafdeling en reeds 34 jaar aanwezig in BelgiĂŤ. Onze transportbanen worden wereldwijd succesvol gebruikt in meerdere industrietakken zoals

voedingsindustrie, verpakkingsindustrie, grafische industrie, automobielnijverheid,pharma, cosmetica... Het eigen systeem van afzonderlijk aangedreven assen met losse rollen bieden een stuwvrij transport dat zelfs delicate verpakking ongemoeid laat. Niet voor niets werken wij voor de meeste toonaan­ gevende bedrijven wereldwijd samen met diverse machineconstructeurs.

Check de website www.shuttleworth.com

Shuttleworth goo.indd 1

26-05-15 11:27

Transtecno B.V. De Stuwdam 43 3815 KM Amersfoort Nederland

Transtecno goo.indd 1

6

+31 (0)33 451 95 05 info@transtecno.nl www.transtecno.nl

13-05-15 08:19


PS Nachtdistributie maakt gebruik van crossbeltsorter

‘Een uniek sorteersysteem’ PS Night Distribution uses cross-belt sorter Bedrijfsleider Merijn Nuijten van PS Nachtdistributie steekt zijn enthousiasme over ACB Solutions niet onder stoelen of banken. “Met het volautomatisch sorteersysteem, crossbeltsorter, kunnen we 7.000 pakketten per uur sorteren. Van een envelop van enkele grammen tot een kist van tientallen kilo’s. Dat is uniek.”

PS Nachtdistributie in Vianen profileert zich als ‘specialist in nachtdistributie’. Klanten zijn onder meer farmaceuten, opticienketen, zorg-­ sector, banken en verzekeringsmaatschappijen. Het bedrijf met een nachtdistributienetwerk in Nederland, België en Luxemburg, heeft ruim 8.000 nachtelijke stops. “We zoeken voor iedere klant een specifieke oplossing”, zegt Merijn Nuijten. Hij is bedrijfsleider en verantwoordelijk voor de gehele, dagelijkse

‘a unique sorting system’ Manager Merijn Nuijten of PS Night Distribution does not conceal his enthusiasm for ACB Solutions. ‘With this fully automatic sorting system – the cross-belt sorter – we can sort 7,000 packages an hour ranging from an envelope weighing a few grams to a crate weighing tens of kilos. That is unique.’

PS Night Distribution in Vianen describes itself as a ‘specialist in overnight distribution’. Its clients include pharmacies, chains of opticians, the care sector, banks and insurance companies. The company, with overnight distribution networks in the Netherlands, Belgium and Luxembourg, makes around 8,000 deliveries each night. ‘We try to find a

7


operatie. “We kregen een grote ordner van 15.000 pakketten die we moesten inpassen in de bestaande ordners. We wilden een volautomatisch sorteersysteem voor al onze verzendingen. Eén van onze opdrachtgevers raadde ACB Solutions aan.” Het gesprek met de Limburgse onderneming was zeer positief. “We zaten al snel op één lijn. ‘Kan niet’ komt niet in hun vocabulaire voor. Ze gaan op zoek naar een passende oplossing, specifiek voor ons. Dat sprak me aan.”

Crossbeltsorter ACB Solutions bouwde voor PS Nachtdistributie een crossbeltsorter. Dit volautomatisch sorteersysteem bestaat uit 167 transport­ banden die achter elkaar als een treintje rondlopen langs 160 uitgangen. De zendingen op de transportband worden op het juiste moment in een uitgang getransporteerd. “De uitdaging was het sorteren van al onze zendingen. Dat is gelukt. Dunne enveloppen van slechts enkele grammen tot kisten van tientallen kilo’s kan het systeem sorteren. Maar liefst 7.000 zendingen ofwel parts per uur sorteert de crossbeltsorter”, merkt Nuijten op.

Kwetsbare producten Uniek is ook dat de kwetsbare pakketten niet beschadigd kunnen worden, laat de bedrijfs­ leider weten. “Grotere producten worden gescheiden van gevoelige producten om productbeschadiging te voorkomen. De binnenkomende zendingen gaan via een goederenlift naar de tweede verdieping waar de parts op de invoerband gezet worden. De kwetsbare producten worden op de eerste verdieping verwerkt.” Voor PS Nachtdistributie zijn accuraat en betrouwbaarheid erg belangrijk. Elke zending dient bij de juiste klant te komen. “Iedere parts heeft een barcode. Een camerascanner maakt foto’s van de barcodes, waardoor fouten worden voorkomen en we ons aan de gemaakte afspraken met de klanten kunnen houden.” Regelmatig houdt PS Nachtdistributie rondleidingen voor hun klanten. “Ze kunnen dan zelf zien hoe zorgvuldig en secuur we met de producten omgaan. Ja, zoals we door een klant zijn gewezen op ACB Solutions, zo zou ik ook ACB Solutions aanbevelen aan anderen.”

specific solution for each of our clients’, says Merijn Nuijten. He is the manager, and is responsible for the entire daily operation. ‘We were about to take on a large assignment for 15,000 packages which we had to integrate into existing orders and we needed a fully automatic sorting system for our facility. One of our associates recommended ACB Solutions’. Consultation with the Limburgbased company was extremely positive. ‘We got on very well with them – “Can’t be done” isn’t part of their vocabulary. They will always look for the appropriate solution, specifically for us. I’m impressed by that.’

Cross-belt sorter ACB Solutions built a cross-belt sorter for PS Night Distribution. This fully automatic sorting system consists of 167 conveyor belts, one after another, which roll like a train past 160 exits. Items on the conveyor belt are diverted to an exit at the correct moment. ‘The challenge lay in sorting all of the various items we deliver. These range from slim envelopes weighing just a few grams to large chests weighing tens of kilos; the system can sort them all. The cross-belt sorter can cope with upwards of 7,000 items or parts of a consignment per hour’, observes Nuijten.

Fragile items One key requirement is that fragile packages must not be damaged during the sorting process. ‘Larger items are separated from fragile products to avoid damage’ says the manager. Incoming deliveries are transported by a goods lift to the second floor where individual items are placed on the intake belt. Fragile items are dealt with on the first floor.’ Accuracy and reliability are important for PS Night Distribution. Each delivery must ultimately arrive at the correct destination. ‘Each part of a consignment has a barcode. A camera scanner takes a photo of the barcode; this eliminates mistakes and we are able to fulfil our obligations to the client.’ PS Night Distribution regularly shows clients around the facility. ‘They can see for them­ selves how responsibly and carefully we deal with their products. Yes, just as one of our clients recommended ACB Solutions to us, I would be happy to recommend ACB Solutions to other people.’

Check website www.ps-nachtdistributie.nl

8


+31 (0)264721319

RiceLake goo.indd 1

colofon / colophon

EYE ON is een uitgave van EYE ON is published by Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 I www.goomedia.nl Directie | Director: Ernst Delfos T: +31(071) 70 70 166 E: e.delfos@goomedia.nl Coördinatie | Coordination: Peter Molenaar T: +31(071) 70 70 187 E: p.molenaar @goomedia.nl

Realisatie | Realisation Nima Larkani Willeke van de Ree Productie | production Renate Claassens Ellen van Vliet Vormgeving | Design Marinka Peeters

07-05-15 Selo goo.indd 11:151

07-05-15 10:26

© Goo Media 2015 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions.

Tekstproductie | Editing Mark van Seggelen

Milco Sprink T: +31(071) 70 70 174 E: m.sprink@goomedia.com

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: | This publication was realised with the cooperation of: Rice Lake Weighing Systems Europe BV • Selo B.V. • Shuttleworth Europe • Transtecno BV

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO2 neutral