Doing Business With Canalco

Page 1

Doing business with

Canalco

Canalco

www.canalco.be

Onzichtbaar werk, zichtbaar beter Métier de l’essentiel, métier de l’invisible


Inleiding

2

Zichtbaar en onzichtbaar aanwezig in België en iets over de grens, dat is Canalco. Als specialist in ondergrondse leidingen is het een sterkte samenwerkingspartner voor grote en kleine projecten in een dynamische markt die voortdurend om nieuwe ontwikkelingen en oplossingen vraagt. Bijgestaan door dochter-, zusterbedrijven en andere partners levert Canalco ‘onzichtbaar’ werk voor ‘zichtbare’ oplossingen die onder meer zorgen voor warmte en drinkwater in huis, brandblusleidingen en een tram­ baan. Dit is aanleiding voor het redactieteam om Canalco, de onder­ grondse nutsinfrastructuur en alles wat daar bij komt kijken uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u in dit magazine. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een alom­ tegenwoordige markt.

Introduction

6

Présent de manière visible et invisible en Belgique et un peu audelà des frontières, Canalco, spécialiste des conduites souterraines, est un partenaire fiable pour les petits et grands projets sur un marché dynamique qui requiert en permanence de nouvelles solutions. En collaboration avec ses filiales, sociétés sœurs et autres partenaires, Canalco réalise des travaux « invisibles » afin de livrer des solutions « visibles », qui fournissent, entre autres, chaleur et eau potable dans les foyers, des canalisations d’incendie et une ligne de tram. Le moment est venu pour l’équipe de rédaction de présenter en détail Canalco, les infrastructures souterraines d’utilité publique et tout ce qui s’y rapporte. Le résultat est à découvrir dans ce magazine. Une édition informative qui jette un éclairage sur un marché omniprésent.

Doing business with Doing business with is een uitgave van est publié par Goo Media T +31 (0)71 - 70 70 161 E redactie@goomedia.nl I www.goomedia.nl

Coördinatie Coordination Peter Molenaar Realisatie Réalisation Bianca van Essen Cristel van Laar Nima Larkani

Productie  Production Ellen van Vliet Vormgeving  Mise en forme Rachelle de Boer Inge klein Gunnewiek Tekstproductie  Rédaction Schrijversplaza

© Goo Media 2019 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan­sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Toute reproduction et/ou publication par impression, photocopie, microfilm ou tout au autre procédé que ce soit de cette publication, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur. Bien que la réalisation de la présente publication ait fait l’objet du plus grand soin, ni l’éditeur ni les auteurs ne pourront être tenus responsables des conséquences de la présence éventuelle d’inexactitudes ou d’imperfections.

Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: Cette édition est parue grâce à la collaboration de: Canalco T + 32 (0)3 466 01 60 I www.canalco.be Amerplastics BV • Brugg Rohrsystem AG • Deschacht Plastics Belgium NV • Hydro Mat Benelux • Nijkamp aanneming • Saint-Gobain PAM Belgium • Vermeer Benelux BVBA

Deze uitgave is CO2 neutraal geproduceerd Cette publication porte le label CO2 Neutral


Inhoud Contenu

2 Canalco

6

8

Onzichtbaar werk, zichtbaar beter Métier de l’essentiel, métier de l’invisible

Hydrogaz De tram van Luik Le tram de Liège

Project Sea Tank, een paradepaardje Sea-Tank, un projet emblématique

10

Fluvius Warmtenetten, uitstootarme verwarming Et les réseaux de chaleur, pour un chauffage à faibles émissions

8

14

16

19

Abba Veiligheid als norm La sécurité érigée en norme

Farys Nutsinfrastructuur, voortdurend in beweging Les infrastructures d’utilité publique évoluent constamment

Saint-Gobain PAM Marktleider in leidingen Leader du marché des canalisations

10 Doing business with

1


Canalco

Onzichtbaar werk, zichtbaar beter Als specialist in ondergrondse leidingen biedt Canalco een globale oplossing voor alle ondergrondse nutsinfrastructuur, ook als partner voor multidisciplinaire projecten. Het bedrijf plaatst (industriële) leidingen voor drinkwater, elektriciteit, afstandsverwarming, bluswater, gas, telecom, afvalwater en leidingen voor hogedrukvloeistoffen. Canalco, met hoofdkantoor in Grobbendonk en een dependance in Ninove, werd opgericht in 1969 en is aanwezig in heel België. Soms steekt het bedrijf ook de (taal)grens over voor aanleg of renovatie. Bertrand Jardinet is gedelegeerd bestuurder van deze dynamische KMO. Een waaier van specialisaties “Kortlopende of grootschalige projec­ ten, zowel industrieel als in de openbare sector; wij voeren ze allemaal uit. We trachten altijd op de noden van de klant in te spelen,” aldus Jardinet. Het bedrijf, oorspronkelijk gelegen in Antwerpen centrum, begon met het leggen van drinkwaterleidingen. In de jaren 90 van vorige eeuw kwam het Waalse Hydrogaz er bij. In 2011 trad een nieuw management aan. Jardinet: “Tegenwoordig biedt het bedrijf een hele scala oplossingen voor onder­ grondse nutsinfrastructuur.” Verschillende specialisaties worden ondergebracht in dochterbedrijven en acquisities. “Dochterbedrijf ABBA is gespecialiseerd is in ondergrondse brandblussystemen,” somt Jardinet op. “Vorig jaar hebben we het bedrijf Hydroleaks opgericht, dat zich specia­ liseert in lekdetectie op ondergrondse systemen. Een ander dochterbedrijf, Drilling Solutions, voert gestuurde boringen uit.”

2

Doing business with

Sleufloze renovatiechnieken Het bedrijf heeft een grote knowhow in sleufloze renovatie, een techniek waarbij de oude leiding wordt gebruikt als mantel voor de nieuwe en er geen ingrijpende graafwerken nodig zijn. “Het is een re-lining van een bestaande leiding,” verduidelijkt Jardinet: “Naargelang de behoeftes van de klant gebruiken wij daarvoor verschillende technieken. Dit betekent tijdswinst waarbij tegelijk kosten en hinder drastisch beperkt worden. Zo is er de pipe bursting-techniek. Hierbij laat men de oude bestaande buis barsten en wordt tegelijkertijd een nieuwe buis ingebracht. Bij de sliplining techniek wordt een nieuwe buis door de oude getrokken. Het is net door dat ‘onzichtbare werk’ dat het voor onze klant ‘zichtbaar beter’ wordt.” Uitdagingen aangaan “Onze missie is een one-stop-shop te zijn. Wij kunnen alles aanbieden als het gaat om ondergrondse nutsinfrastructuur, van de engineering tot de uitvoer,” beaamt Jardinet. Vakman­ schap en betrouwbaarheid zijn hier vanzelfsprekende begrippen, maar ook flexibiliteit speelt een grote rol. Jardinet haalt het voorbeeld aan van een werf aan de Kennedy­ spoortunnel: “Over een lengte van anderhalve kilometer moest er een nieuwe brandblusleiding worden aangelegd en dat in coördinatie met een resem andere werken. De oorspronkelijk begrote termijn van twaalf weken werd ingekort tot negen. Een hele uitdaging. omdat er uitsluitend


Canalco

Métier de l’essentiel, métier de l’invisible En tant que spécialiste des conduites souterraines, Canalco propose une solution globale pour toutes les infrastructures souterraines d’utilité publique, y compris dans le cadre de projets multidisciplinaires. L’entreprise installe des conduites (industrielles) pour l’eau potable, l’électricité, le chauffage à distance, l’eau d’extinction d’incendie, le gaz, les télécommunications, les eaux usées, ainsi que des conduites pour liquides sous haute pression. Canalco, qui a son siège à Grobbendonk et possède une succursale à Ninove, a été créée en 1969 et est présente dans toute la Belgique. Parfois, l’entreprise franchit la frontière (linguistique) pour effectuer des travaux de construction ou de rénovation. Bertrand Jardinet est l’administrateur délégué de cette PME dynamique. Une gamme de spécialisations « Nous effectuons tous les travaux : qu’ils soient de courte durée ou de grande ampleur, industriels ou publics. Et nous essayons toujours de répondre aux besoins du client », déclare B. Jardinet. À l’origine, l’entreprise se situait dans le centre d’Anvers et posait des conduites d’eau potable. Dans les années 1990, la société wallonne Hydrogaz a vu le jour. Une nouvelle direction a pris ses fonctions en 2011. B. Jardinet : « Aujourd’hui, l’entreprise propose toute une gamme de solutions pour les infrastructures souterraines d’utilité publique. » Diverses spécialités sont gérées par des filiales. “ABBA est spécialisée en réseaux d’extinction d’incendies. L’année passée nous avons créé Hydroleaks, spécialisé en détection de fuites. Une autre filiale, Drilling Solutions, effectue des forages dirigés. »

nuisances. Ainsi, il y a la technique d’éclatement de conduite (pipe bursting). On fait éclater la conduite existante, et une nouvelle est introduite au même moment. La technique du sliplining consiste à tirer la nouvelle canalisation dans l’ancienne. C’est précisément ce caractère « invisible » des travaux qui apporte un avantage « visible » au client.

Techniques de rénovation sans tranchée L’entreprise possède un grand savoir-faire en matière de rénovation sans tranchée, une technique qui consiste à utiliser l’ancienne conduite comme revêtement de la nouvelle et qui ne nécessite pas, ou peu, de travaux d’excavation. « Il s’agit en fait du chemisage d’une conduite existante », explique B. Jardinet : « Pour ce faire, nous utilisons différentes techniques en fonction des besoins du client. Cette technique permet un gain de temps et, par conséquent, une nette réduction des coûts et des

Doing business with

3


Buizen en hulpstukken uit nodulair gietijzer Tuyaux et raccords en fonte ductile

Hydro-Mat Generaal de Longuevillelaan 22 Bus 19 | B- 1150 Brussel Tel : 02/771.81.39 | Fax : 02/771.11.39 | info@hydro-mat.be | www.hydro-mat.be

hydroMat Goo.indd 1

01-05-19 08:11

Advies nodig? Ons team begeleidt jouw rioleringsproject! Zeker bij grotere projecten kan de praktische expertise en advies van Deschacht een meetbaar verschil uitmaken, bovenop de kennis die je zelf in huis hebt. Onze specialisten beschikken over een diepgaande productkennis. Deze kunnen ze koppelen aan een rijke en concrete ervaring met het plaatsen van die producten via een fijnmazig netwerk van deskundige onderaannemers.

ONE-STOP NON-STOP BOUWSHOP BOUWADVIES

190870

Onze troeven, jouw slagkracht: ✔ Mega-assortiment voor riolering en afvoer ✔ Team van specialisten in afwatering ✔ Professionele projectbegeleiding ✔ Gedetailleerde rioleringsplannen door Deschacht studiedienst

www.deschacht.eu Deschacht Goo.indd 1

25-04-19 10:23

190870DESCHADV_01N.indd 1

24/04/19 16:43


Kennedyspoortunnel tunnel ferroviaire Kennedy

tijdens de weekends mocht gewerkt worden. We klaarden de klus in die negen weken, met ononderbroken weekendshiften van vrijdagnacht tot zondagnacht.” Duurzaam waar mogelijk Het VCA-gecertificeerde Canalco tracht waar mogelijk in te spelen op duurzame technieken, zoals de sleufloze reno­ vatietechniek. Ook het aanleggen van warmtenetten is een antwoord op de vraag naar het aanwenden van duur­zame technieken, voor de klant welteverstaan. “Daarbij horen we wel tot de voor­ trekkers in Vlaanderen,” zegt Jardinet hierover. “Ons eerste warmtenet rolden wij reeds uit in 2008. Vooralsnog is het als bouwbedrijf niet evident om duur­ zame machines te gebruiken omdat de ontwikkeling van werfwagens en kranen voorlopig nog geen antwoord biedt. We blijven evenwel alert wat dat betreft. Verder proberen we het aantal werkkilometers van het personeel te reduceren en passen we afvalsortering toe. We proberen ons duurzame steentje zo bij te dragen.” Gestaag verder ontwikkelen “We zijn eigenlijk al heel lang actief op de industriële markt, vandaag zijn we meer en meer actief op grootschalige infrastructuurprojecten, dat zal zich in de toekomst zo verder ontwikkelen,” besluit Jardinet. “Waar de klant vroeger de engineering zelf deed, laat hij dat nu over aan het bedrijf dat het project aanneemt. Ook nemen wij de nazorg voor onze rekening en werken we met langere garanties. Dat zal in de toekomst toenemen, net zoals het forfaitair gaan werken voor een totaalproject.”

Relever des défis « Notre mission est d’être un “ one-stop-shop “. Nous proposons une offre complète de services liés aux infrastructures souterraines d’utilité publique, de l’ingénierie à l’exécution », déclare B. Jardinet. Savoir-faire et fiabilité sont ici des maîtresmots, mais la flexibilité joue également un rôle important. Et B. Jardinet de citer l’exemple d’un chantier dans le tunnel ferroviaire Kennedy : « Une nouvelle canalisation d’incendie devait être posée sur une longueur d’un kilomètre et demi, et ce, en coordination avec de multiples autres travaux. Le délai de douze semaines initialement prévu a été réduit à neuf. Tout un défi. D’autant que nous n’étions autorisés à travailler que pendant les week-ends. Nous avons terminé le projet dans ce délai de neuf semaines, des équipes se relayant sans cesse du vendredi soir au dimanche soir. » Durable autant que possible Certifiée VCA, Canalco utilise autant que possible des techniques durables, telles que les techniques de rénovation sans tranchée. Par ailleurs, l’installation de réseaux de chaleur répond à la demande d’utilisation de techniques durables pour le client. « Dans ce domaine, nous figurons parmi les précurseurs en Flandre », a déclaré B. Jardinet. « Nous avons déployé notre premier réseau de chaleur dès 2008. Pour le moment, il n’est pas évident pour une entreprise de construction d’utiliser des machines durables, car le développement de machines et de grues de chantier n’apporte pas encore de solution. Nous restons toutefois attentifs aux évolutions dans ce domaine. Nous essayons par ailleurs de réduire le nombre de kilomètres professionnels de notre personnel et pratiquons le tri des déchets. C’est ainsi que nous apportons notre pierre à l’édifice de la durabilité. » En développement continu « Nous sommes actifs sur le marché industriel depuis longtemps. Aujourd’hui, nous travaillons de plus en plus sur de grands projets d’infrastructure, une tendance qui va se renforcer à l’avenir », conclut B. Jardinet. « Alors que le client s’occupait auparavant de l’ingénierie, il la confie désormais à l’entreprise chargée du projet. Nous en assurons également le suivi et offrons des garanties plus longues. Cette tendance aussi se renforcera à l’avenir, et nous travaillerons davantage sur la base de forfaits pour les projets globaux. »

Doing business with

5


Hydrogaz

De tram van Luik Hydrogaz, het zusterbedrijf van Vlaamse tegenhanger Canalco, is in het Luikse een toonaangevende aannemer wat betreft multi-infrastructuur. Het is onder andere actief voor alle nutsmaatschappijen in het Luikse, zoals RESA voor gas en elektriciteit, CILE voor drinkwater en Belgacom wat telefonie en internet betreft. Voor het tramproject in de stad Luik moet er over een lengte van zowat twaalf kilometer nutsleidingen verplaatst worden. Een gedeelte daarvan werd reeds gerealiseerd. Benoit Aerts, gedele­geerd bestuurder van Hydrogaz, geeft toelichting bij dit ingrijpende project.

Een wervel­kolom voor de mobiliteit Deze leidingen moeten zodanig verplaatst en geplaatst worden dat ze toegankelijk blijven voor onderhoud of reparatie zonder daarbij het tramverkeer te storen. Volgens de initiatief nemende overheid is het tramproject drievoudig: een hefboom voor de economie, een milieuhefboom en een sociale hefboom. Het is een wervel­ kolom voor de mobiliteit. De komst van de tram moet het herstel van de regio Luik mogelijk maken door het uit te rusten met efficiënte infrastructuren, essentieel voor elke regionale Europese metropool.

Nutsleidingen, onzichtbaar en onmisbaar “In 2014 was er een aanbesteding om alle nutsleidingen te verplaatsen over de helft van het toekomstig tram traject,” steekt Aerts van wal. “Dat project haalden wij binnen en voerden we samen uit met Galère. Laatstgenoemde verzorgde de riolerings- en wegeniswerken, wij namen de nutsleidingen voor onze rekening.” Nadien werd een Publiek Private Samenwerkings (PPS) constructie opgericht voor de bouw van de tram, waarin ook het luik voor de verplaatsing van de resterende nutsleidingen werd opgenomen. “Dit PPS is een consortium dat zowel het design doet, de bouw van de tramlijn en levering van de trams, het onderhoud, de financiering en alles wat er bij een dergelijk project komt kijken gedurende de hele termijn,” aldus Aerts. “Het PPS consortium is eigenlijk in het leven geroepen om het hele project van begin tot einde op te volgen en af te werken. Wij participeerden daarin en mochten de bestelling ontvangen voor de verpaatsing van de nutsleidigen. Dit doen we samen met Fodetra en Lejeune.”

Tijdelijk ongemak voor een duurzame oplossing Het PPS project is nog maar net gestart, de bestelling is begin dit jaar gemaakt. Aerts: “We zijn direct begonnen met het design van de eerste fases en we zijn in juni gestart met de eerste verplaatsingen. Het totale tramproject zal minstens drie jaar in beslag nemen.” De werken zijn ingrijpend en zorgen voor tijdelijk ongemak. Het centrum van Luik en belangrijke toegangswegen zijn dan moeilijk doorgankelijk en bereikbaar. “Uiteindelijk gaat het er echter om dat Luik een vlotte verkeersdoorstroming kent en een intelligente infrastructuur met het oog op gebruikersgemak en duurzame stadsontwikkeling,” besluit Aerts.

Feiten en cijfers: Het tramproject bestaat uit 11,7 km tramlijn. Verplaatsing van de nutsleidingen in eerste fase duurde van 2014 tot 2016. Daarvoor was nodig: • 9,5 km sleuf • 38 km elektriciteitskabels • 6 km gasleiding • 15 km glasvezel • 5,5 km waterleiding • 6 km telefoonkabel • 9 km teledistributie. Verplaatsing nutsleidingen tweede fase in het kader van het PPS project duurt van 2019 tot 2022. Design & Build vraagt om: • 13 km sleuf • 4,5 km gas • 30 km elektriciteitskabels • 17 km glasvezel • 8 km telefoonkabel • 4 km waterleiding • 2,7 km teledistributie.

6

Doing business with


Hydrogaz, société sœur de Canalco, son pendant flamand, est l’un des princi­ paux entrepreneurs multi-infrastructures de Liège. Elle travaille pour toutes les sociétés de services publics de la région liégeoise, telles que RESA pour le gaz et l’électricité, CILE pour l’eau potable et Belgacom pour la téléphonie et Internet. Pour le projet du tram liégeois, des canalisations publiques doivent être déplacées sur une longueur d’environ 12 kilomètres. Une partie de ces travaux a déjà été réalisée. Benoit Aerts, administrateur délégué d’Hydrogaz, explique ce projet de grande ampleur.

Hydrogaz

Le tram de Liège

Les canalisations publiques : invisibles et indispensables « En 2014, une adjudication a été lancée pour déplacer toutes les canalisations publiques sur la moitié du futur tracé du tram », explique B. Aerts. « Nous avons remporté ce projet et l’avons exécuté avec Galère. Ce dernier s’est chargé des travaux d’égouttage et de voirie ; quant à nous, nous avons réalisé les canalisations. Ensuite, un partenariat public privé (PPP) a été mis en place pour la construction du tram, qui comprenait également le volet du déplacement des canalisations publiques restantes. « Ce PPP est un consortium qui assure à la fois la conception, la construction de la ligne de tram et la livraison des trams, la maintenance, le financement et tout ce que comporte un tel projet, et ce, pendant toute sa durée », explique B. Aerts. « Le PPP a été créé pour assurer le suivi de l’ensemble du projet, et pour le mener à terme. Nous y avons participé et avons reçu la mission de déplacer les canalisations publiques. Un projet que nous réalisons avec Fodetra et Lejeune. » Des désagréments temporaires pour une solution durable Le projet PPP vient de débuter, la commande ayant été effectuée au début de l’année. B. Aerts : « Nous avons tout de suite commencé par l’élaboration des premières phases et avons réalisé en juin les premiers déplacements. Le projet total du tram durera au moins trois ans. » Il s’agit de lourds travaux, sources de désagréments temporaires. Le centre de Liège et les principales voies d’accès seront alors obstrués et difficilement accessibles. « Mais l’objectif, en fin de compte, c’est que Liège bénéficie d’une circulation fluide et dispose d’une infrastructure intelligente qui répond au souci de convivialité et de développement urbain durable », conclut B. Aerts.

Une colonne de la mobilité Ces conduites doivent être déplacées et posées de manière à rester accessibles à des fins de maintenance ou de réparation sans gêner la circulation des trams. Selon l’instance à l’origine du projet, ce dernier poursuit trois finalités : agir comme levier sur les plans économique, environnemental et social. C’est une colonne vertébrale de la mobilité. L’arrivée du tram doit revitaliser la région liégeoise en la dotant d’infra­struc­ tures performantes, indispensables à toute métropole régionale européenne.

Le projet en chiffres : Le projet concerne une ligne de tram de 11,7 km. Le déplacement des canalisations publiques durant la première phase s’est étendu de 2014 à 2016. Il a nécessité : • 9,5 km de tranchées • 38 km de câbles électriques • 6 km de conduites de gaz • 15 km de fibres optiques • 5,5 km de conduites d’eau • 16 km de câbles téléphoniques • 9 km de télédistribution. Le déplacement des canalisations publiques de la deuxième phase dans le cadre du projet de PPP durera de 2019 à 2022. Design & Build nécessite: • 13 km de tranchées • 4,5 km de conduites de gaz • 30 km de câbles électriques • 17 km de fibres optiques • 8 km de câbles téléphoniques • 4 km de conduites d’eau • 2,7 km de télédistribution.

Doing business with

7


Project Sea Tank een paradepaardje Megaproject Sea Tank, officieel ‘Sea Invest’, is een partij die op korte en middellange termijn industriële vloeistoffen stockeert voor bedrijven. Zij bouwen de laatste tien jaar meer en meer tankparken met enorm veel tanks. Tanks die allemaal beveiligd moeten worden. Die brandbeveiliging omvat verschillende technieken, in functie van de opgeslagen vloeistoffen. Zo is er brandbeveiliging via een water-schuim mengeling, tankafdichtingsystemen om vuur te doven via zuurstofafsluiting en koelringen om de tank bij brand intact te houden. Canalco staat mee in voor de plaatsing van de brandbeveiligingsinstallaties. Commercieel ingenieur Filip Haeverans is nauw betrokken bij dit project.

Tien jaar vaste partner “Wij werken in onderaanneming voor Chubb, het bedrijf dat werkt voor Sea Tank - Sea Invest,” steekt Filip Haeverans van wal. Chubb is het brandbeveiligingsbedrijf dat het volledige project behartigt, waar onder meer boven- en ondergrondse leidingen, branddetectie, koelen van de opslagtanks en de electronisch

gestuurde schuimmenginstallaties (E-Foam) onder vallen. Wij staan in voor al hun ondergrondse brandblusleidingen. In de laatste tien jaar mocht Canalco diverse projecten voor Sea Tank uitvoeren, vandaar dat we onszelf een gekende en gerespecteerde onderaannemer mogen noemen. Tegelijkertijd hebben we ook ondergrondse HDPE water en aardgasleidingen geplaatst; dat was rechtstreeks voor Sea Tank.” Strakke planning Het project behelsde het leveren en plaatsen van ondergrondse brandblusleidingen met toebehoren, zoals ondergrondse afsluiters en bovengrondse brandkranen en het leveren en plaatsen van ondergrondse schuimleidingen. “Dat alles gebeurde onder de kundige leiding van onze projectleider Thomas Kuppens in een correcte projectopvolging door Chubb,” legt Haeverans uit. “Het was een zeer strakke planning. Meerdere leidingen in één sleuf, veel druktesten, volume van buizen, werken in een industriële bouwomgeving, samenwerken met veel andere aannemers. Bovendien kwamen de grondwerken niet ter onzer laste, wat de planning bemoeilijkte.” Deze maal was er een verscherpte aandacht voor bekledingen van buis- en hulpstukken en het inpakken-afwerken van ondergrondse boutverbindingen. Indrukwekkende realisaties Filip Haeverans haalt zich diverse hoogtepunten voor de geest. “De ongelofelijke visuele vooruitgang van de werken in de ‘TOP - planning’ dagen, de plaatsing van honderden meters buis in één sleuf op enkele dagen tijd. Tegelijkertijd “rijzen” de opslagtanks naast je uit de grond op. Indrukwekkend.” Wat minder waren de vele beschadigingen aan de bovengrondse toestellen tijdens de werken en de weekendwerken. “Al was dat tevens een proeven van onze flexibiliteit. Van de werken is 95 procent momenteel voltooid met nog steeds een tevreden klant en eindklant als resultaat,” besluit Filip Haeverans.

Een project als Sea Tank spreekt tot de verbeelding. Het wordt nog wat indrukwekkender als Filip Haeverans opnoemt van wat er allemaal bij komt kijken aan materiaal en arbeidsuren. Het meeste daarvan is niet eens voor het blote oog zichtbaar. Haeverans geeft een opsomming: • We hadden 3,7 km gietijzeren buis DN400 • 1,3 km gietijzeren buis DN300 • 42 bovengrondse brandkranen AVK DN150 • 34 afsluiters DN400 • +100 bochten DN300 en DN400 • 2,3 km HDPE buis DE160 PN25 • 83 potten vet • +1 km Denzo vetband • +1 ton aan bouten en moeren • +6000 arbeidsuren tot op heden. Dat geeft toch een idee, niet?”

8

Doing business with


L’opérateur Sea-Tank, qui fait partie du groupe « Sea Invest », stocke des fluides industriels à court et moyen terme pour des entreprises. Depuis dix ans, il construit un nombre sans cesse croissant de parcs abritant de très nombreuses citernes. Des citernes qui doivent toutes être sécurisées. Le système de protection incendie comporte diverses techniques, utilisées en fonction des liquides stockés. Ainsi, il existe un système de protection incendie qui fonctionne avec un mélange eau-mousse, des systèmes d’étanchéité des citernes pour éteindre le feu en bloquant l’arrivée d’oxygène, et des anneaux de refroidissement qui gardent la citerne intacte en cas d’incendie. Canalco s’occupe également de l’installation des systèmes de protection incendie. Filip Haeverans, ingénieur commercial, est étroitement impliqué dans ce projet.

Sea-Tank un projet emblématique

Filip Haeverans

Partenaire permanent depuis dix ans « Nous intervenons en tant que soustraitants pour Chubb, l’entreprise qui travaille pour Sea Tank - Sea Invest », explique Filip Haeverans. Chubb est l’entreprise de protection incendie chargée de l’ensemble du projet, et qui s’occupe, entre autres, des canalisations en surface et enterrées, de la détection incendie, du refroidissement des citernes de stockage et des installations de mélange de mousse à commande électronique (E-Foam). Nous sommes responsables de toutes leurs canali­sations d’incendie souterraines. Ces dix dernières années, Canalco a réalisé divers projets pour Sea Tank, ce qui fait d’elle un sous-traitant réputé et respecté. Parallèlement, nous avons installé des conduites souterraines d’eau et de gaz naturel en PEHD, directement pour Sea Tank. »

plusieurs conduites dans une seule tranchée, les nombreux tests de pression, le volume des tuyaux, le travail dans un environnement industriel, la collaboration avec une multitude d’entrepreneurs. De plus, nous n’étions pas chargés des travaux de terrassement, ce qui a compliqué le planning. » Cette fois, nous avons accordé une attention particulière aux revêtements des conduites et raccords, ainsi qu’au gainage et à la finition des liaisons souterraines boulonnées.

Un planning très serré Le projet comprenait la livraison et l’installation de canalisations d’incendie souterraines et de leurs équipements, tels que des vannes souterraines et des poteaux d’incendie, ainsi que la livraison et l’installation de conduites de mousse souterraines. « Tous ces travaux se sont déroulés sous la direction experte de notre chef de projet, Thomas Kuppens, le suivi du projet ayant été assuré par Chubb », explique F. Haeverans. « Le planning était très serré. La pose de

Un projet comme Sea Tank dépasse l’imagination. Et c’est encore plus impressionnant quand on connaît le nombre d’heures de travail et les quantités de matériaux qu’a nécessitées ce projet. La plupart de ceux-ci ne sont même pas visibles. F. Haeverans les énumère : « À ce jour, nous avons utilisé : • 3,7 km de conduites en fonte DN400 • 1,3 km de conduites en fonte DN300 • 42 poteaux d’incendie AVK DN150 • 34 vannes DN400 • +100 coudes DN300 et DN400 • 2,3 km de conduites en PEHD DE160 PN25 • 83 pots de graisse • +1 km de bande grasse Denzo • +1 tonne de boulons et d’écrous • +6 000 heures de travail. Ça donne déjà une idée, n’est-ce pas ? »

Des réalisations impressionnantes Filip Haeverans évoque divers moments forts. « L’incroyable progression visuelle des travaux durant la phase de ‘planning TOP’, la pose de centaines de mètres de conduites dans une seule tranchée sur quelques jours. Au même moment, on voyait s’ériger les citernes de stockage. Impressionnant. » Les aspects moins reluisants ? Les nombreux dommages causés aux équipements en surface, et le travail pendant les week-ends. « D’un autre côté, cela démontre notre flexibilité. À l’heure actuelle, 95 % des travaux sont achevés, avec à la clé un client et un client final satisfaits », conclut Filip Haeverans.

Doing business with

9


Fluvius

Warmtenetten, uitstootarme verwarming Warmtenetten geven een veelbelovend antwoord in de strijd tegen de klimaatopwarming. Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Huizen met warmtedistributie zijn niet aangesloten op het aardgasnet. Tarsi Tanghe, verantwoordelijk voor de business development van warmtenetten bij Fluvius, is overtuigd van de voordelen van het warmtenet, maar houdt daarbij tegelijkertijd een realistische vinger aan de pols.

Multi-utility en aandacht voor de klant Fluvius is een jonge fusie van Infrax en Eandis, distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas. Tanghe: “Infrax was ook al actief op een aantal andere domeinen, bijvoorbeeld de kabeldistributie en riolering. Door de fusie werd heel duidelijk gekozen om een multi-utility aanbod te creëren voor onze aandeelhouders, zijnde Vlaamse steden en gemeenten. Wij willen actief zijn op alle utility voor het aanleggen en uitbaten van nutsvoorzieningen en op die manier een meerwaarde bieden. Dit is volledig gestoeld op verwachtingen van de klant. Uiteraard is de strategie om dat op de meest efficiënte manier te bewerkstelligen.” Tegemoet komen aan klimaatdoelstellingen Tegelijk positioneert Fluvius zich ook in de warmtenetten. Wat elektriciteit en aardgas betreft, is in Vlaanderen alles al jaren geregulariseerd. Wat warmtenetten betreft ligt dat anders. “Op basis van Europese richtlijnen, werd een vijftiental jaren geleden de energiemarkt opengegooid zodat iedere klant zijn eigen energieleverancier kon kiezen,” verduidelijkt Tanghe. “In ons segment, de energiedistributie, werd geen concurrentie toegelaten om onnodige wildgroei aan distributieleidingen te vermijden. Warmtenetten daarentegen zijn niet geregulariseerd. Toch gaan we de uitdaging aan omdat onze aandeelhouders belangrijke klimaatdoelstellingen hebben.” Het gros van de Vlaamse steden en gemeenten ondertekende het Europese Burgemeester Convenant en engageert zich om iets te doen

10 Doing business with

aan het klimaat. “Het was voor ons aanleiding om warmtenetten aan te bieden,” aldus Tanghe. Voor- en nadelen “Het hele idee van zulk een warmtenet is restwarmte van een bestaande bron zoals bijvoorbeeld een verbrandingsoven of een fabriek in te zetten om water te verwarmen,” gaat Tanghe verder. “Dat water wordt via een netwerk van buizen getransporteerd tot bij verbruikers voor verwarmings- of sanitaire doeleinden.” De eindklant stoot daarbij zelf geen bijkomende CO2 uit. Nadeel van een warmtenet is de kostprijs. Zulk een netwerk in de grond steken kost minstens een tienvoud van een aardgasdistributie. “Dat is geen gemakkelijk investeringsplanning,” meent Tanghe. “Per lopende meter warmtenetbuis moet er voldoende warmteafname zijn voor economische rendabiliteit. Er moet gecoördineerd worden met andere nutswerken, verkeersinfarcten dienen vermeden te worden, bushaltes moeten verplaatst worden, afspraken met de lokale


Fluvius

Et les réseaux de chaleur, pour un chauffage à faibles émissions Les réseaux de chaleur constituent une solution prometteuse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un réseau de chauffage, également appelé réseau de chauffage urbain, est un réseau de conduites souterraines qui transportent de l’eau chaude. Cette eau chauffe les maisons et les bâtiments. Les maisons équipées d’un système de distri­ bution de chaleur ne sont pas raccordées au réseau de gaz naturel. Tarsi Tanghe, responsable du business development pour les réseaux de chaleur chez Fluvius, est convaincu des avantages de cette technique, dont il suit toutefois le développement d’un regard réaliste.

Multiservice et attention au client Fluvius est une jeune entreprise née de la fusion entre Infrax et Eandis, gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel. T. Tanghe : « Infrax était également active dans plusieurs autres domaines, tels que la distribution par câble et les travaux d’égouttage. Par cette fusion, le choix a été clairement posé de proposer une offre multiservice à nos actionnaires, à savoir les villes et communes flamandes. Nous voulons offrir tous les services liés à la pose et à l’exploitation d’infrastructures d’utilité publique et créer ainsi de la valeur ajoutée. Cette évolution répond entièrement aux attentes des clients. La stratégie consiste bien entendu à atteindre cet objectif de la manière la plus efficace. »

Convention des maires et se sont engagées dans la lutte pour le climat. « C’est ce qui nous a poussés à proposer des réseaux de chaleur », explique T. Tanghe. Avantages et inconvénients « Le principe d’un réseau de chaleur est d’utiliser la chaleur résiduelle d’une source existante, telle qu’un incinérateur ou une usine, pour chauffer de l’eau »,

Réaliser les objectifs climatiques Fluvius est également active dans le domaine des réseaux de chaleur. En ce qui concerne l’électricité et le gaz naturel, tout est réglementé en Flandre depuis des années. La situation est différente pour ce qui est des réseaux de chaleur. « Voici une quinzaine d’années, en vertu de directives européennes, le marché de l’énergie s’est ouvert afin de permettre à chaque client de choisir son propre fournisseur d’énergie », explique Tanghe. « Dans notre segment, la distribution d’énergie, la concurrence n’a pas été autorisée afin d’éviter une multiplication inutile des conduites de distribution. Les réseaux de chaleur, en revanche, ne sont pas réglementés. Nous relevons tout de même le défi parce que nos actionnaires poursuivent des objectifs climatiques importants. » La majorité des villes et communes flamandes ont signé la

Doing business with 11


www.vermeer.com

Vermeer Navigators doen het zonder graven

Onze Partner voor Warmte Leidingen in BelgiĂŤ

Met maar liefst 18 Navigators in het programma is Vermeer Benelux BVBA een niet te omzeilen leverancier van materieel en apparatuur voor horizontaal gestuurd boren. De techniek om zonder het aan de oppervlakte graven van sleuven allerhande buizen, leidingen en kabels onder de grond te brengen wordt steeds populairder. Met reden!

Wieringenstraat 75, 4817 AN Breda | T. 076 5877150 bedrijfsbureau@nijkamp.net | www.nijkampaanneming.nl

Nijkamp Goo.indd 1

Voor al deze zaken is Vermeer Benelux de geschikte partner. Buiten onze service dienst verzorgen wij ook opleidingen en staan we onze klanten bij met raad en daad.

04-07-19 Vermeer 13:53Goo.indd 1

04-07-19 15:46

Saint-Gobain PAM Belgium, uw partner voor al uw projecten Als leverancier van totaaloplossingen, deed de THV Canalco/APK beroep op onze expertise voor de realisatie van een toevoerleiding voor ruw water. De speciale eisen van de bouwheer werden in acht genomen door de productiesites van Saint-Gobain PAM : productie en levering van 8.000 m buizen uit nodulair gietijzer Natural DN600, inwendig bekleed met PUR (ten behoeve van ruw water), waarvan 1.100 m met een trekvaste verbinding. De hulpstukken werden bekleed met een speciale EMAA-coating. Door een uitstekende communicatie tussen de partijen kon een strakke logistieke planning worden aangehouden. Immers, de THV Canalco/ APK had slechts 100 dagen om de bestaande leidingen te vervangen. Uiteindelijk werden de leidingen geplaatst en afgetest binnen de 90 dagen. Een mooi staaltje hoe Saint-Gobain PAM Belgium kan bijdragen aan het succes van uw projecten.

Saint-Gobain PAM Belgium Raatshovenstraat 2 B - 3400 Landen 011/88 01 00

SaintGobain Goo.indd 1

Industrieweg 21 B - 9420 Erpe-Mere 053/76 61 90 www.pamline.be 23-05-19 15:59


Canalco heeft voor Fluvius een warmtenet aangelegd in Mol, dat hoofdzakelijk op privéterrein ligt. Het maakt een verbinding met de diepe geothermische centrale van onderzoeksinstelling Vito op de Balmatt-site en hun eigen gebouwen. “Het Vito begon enkele jaren terug te experimenteren met aardwarmte of diepe geothermie. Daarbij wordt warm water in water­ dragende lagen op ongeveer twee tot drie kilometer diepte opgepompt. Via warmtewisselaars wordt het op een warmte­ net gezet en gedistribueerd. Op de pompenergie na is dat een volledig CO2 vrij project; als we de pompen aandrijven met groene energie, is het volledig CO2 vrij. Het project is tegelijk een testcase en er wordt gekeken naar de ondernemingsmarkt om deze technologie in de praktijk te brengen,” aldus Tanghe.

bewoners; het vergt een uiterst omvangrijke voorbereiding en communicatie. Laat dat nu net een heel sterk punt zijn van Fluvius, dankzij onze jarenlang opgebouwde praktijk en knowhow.” Doorgedreven specialisatie van aannemers De samenwerking met Canalco is uiterst positief. “Vijf jaar geleden waren er in Vlaanderen omzeggens geen warmte­ projecten,” aldus Tanghe. “De aannemerswereld moest wat dat betreft op gang getrokken worden. Als semi­ openbaar bedrijf waren en zijn wij verplicht om openbare aanbestedingen uit te schrijven. Geïnteresseerde aan­ nemers kregen de kans om daarin te groeien. Ze moesten knowhow binnen­ halen en ontwikkelen. De bedoeling is dat de warmtenetten, eenmaal gelegd, een lange tijd functioneren zonder ze om de haverklap te moeten repareren. Canalco en gelijkaardige bedrijven bezitten inmiddels de uiterst nauw­ keurige en speciale vakkennis om de kwaliteit van de warmtenetleidingen te garanderen.”

poursuit T. Tanghe. « Cette eau est acheminée via un réseau de canalisations vers les consommateurs pour être utilisée pour le chauffage ou à des fins sanitaires. » Le client final lui-même n’émet pas de CO2 supplémentaire. L’inconvénient d’un réseau de chaleur réside dans son coût de revient. Aménager un tel réseau dans le sol coûte au moins dix fois plus cher qu’un réseau de distribution de gaz naturel. « Du point de vue de la planification des investissements, ce n’est pas évident », affirme T. Tanghe. « La consommation de chaleur par mètre courant de tuyau du réseau de chaleur doit être suffisant pour assurer la rentabilité économique. Il faut assurer la coordination avec d’autres travaux d’utilité publique, éviter d’entraver la circulation, déplacer des arrêts de bus, se concerter avec les riverains ; cela nécessite une préparation et une communication extrêmement rigoureuses. Autant de domaines dans lesquels excelle Fluvius, grâce à ses années de pratique et à son savoir-faire. » Des entrepreneurs hautement spécialisés La collaboration avec Canalco se déroule extrêmement bien. « Il y a cinq ans, en Flandre, on ne parlait pratiquement pas de projets de chaleur », se rappelle T. Tanghe. « À cet égard, le monde des entrepreneurs a dû se mettre en train. En tant qu’entreprise semi-publique, nous étions et sommes toujours tenus de lancer des marchés publics. Les entrepreneurs intéressés ont donc eu l’occasion de développer leurs compétences en la matière. Ils ont dû acquérir un savoir-faire. Il faut que les réseaux de chaleur, une fois installés, fonctionnent longtemps sans nécessiter des réparations à tout bout de champ. Canalco et d’autres entreprises similaires possèdent désormais une expertise extrêmement pointue pour garantir la qualité des canalisations du réseau de chaleur. »

Pour Fluvius, Canalco a installé un réseau de chaleur à Mol, principalement sur des terrains privés. Le réseau relie la centrale de géothermie profonde de l’institut de recherche Vito, situé sur le site de Balmatt, à ses propres bâtiments. « Le Vito a commencé il y a quelques années à mener des expériences sur la chaleur géothermique ou géothermie profonde. De l’eau chaude est pompée dans des nappes aquifères à une profondeur de deux à trois kilomètres. Via des échangeurs de chaleur, l’eau est introduite dans le réseau de chaleur et distribuée. Hormis l’énergie de la pompe, il s’agit d’un projet totalement neutre en CO2 ; si nous actionnons les pompes avec de l’énergie verte, il sera entièrement neutre en CO2. Le projet fait également office d’essai, et on se tourne vers le marché des entreprises pour l’implémentation de cette technologie », a déclaré T. Tanghe.

Doing business with 13


De naam Abba is afgeleid van Algemene BrandBeveiliging Antwerpen. Iedereen die die naam hoort, vergeet deze niet gemakkelijk vanwege de associatie met de bekende Zweedse muziekgroep. Lemmens: “Voordeel hierbij was, in het prewebsite tijdperk van twintig jaar terug, dat de dikke telefoon­ boeken nog in zwang waren. Onze naam stond vooraan in de alfabetische ranglijst. Het had ook een ludiek aspect: al naar­ gelang positieve resultaten en cijfers, floot ik het wijsje Money money money aan de vergadertafel. Waren de resul­ taten minder, dan klonk eerder het wijsje Waterloo. Konden we de concurrentie achter ons laten, dan was het The winner takes it all.”

Abba

Veiligheid als norm Herwig Lemmens

Abba is een servicebedrijf dat de naverkoopdienst verzorgt, 24/7, op brandleidingnetten en op de apparaten die op die brandleidingnetten staan. Voorts levert het alle materialen die een industriële brandweer nodig heeft, inclusief de apparaten die daarbij horen. Het bedrijf, dat in 2020 zijn twintigjarig jubileum viert, is een volledige dochter van Canalco. Herwig Lemmens, commercieel technisch adviseur van Abba, legt uit hoe het bedrijf ontstond, wat de specifieke werkzaamheden zijn en hoe het bedrijft zich verhoudt tot moederbedrijf Canalco. Zelf komt Lemmens uit de brandbeveiligingssector, wat hij al doet sinds de jaren tachtig van vorige eeuw. Uitbreiden van de service In de jaren negentig van vorige eeuw schreven België en Europa regelgevingen uit naar aanleiding van verschillende bedrijfs­ ongevallen en –branden. Lemmens: “Deze regelgeving bestond uit het op regelmatige basis inspecteren en onder­houden van brandleiding- en brandblussystemen. Aannemer Canalco legde veel van deze brandblusleidingen. Omdat klanten vroegen naar het onderhoud en inspectie van deze leidingen, de interventies en de 24/7 diensten, schakelde Canalco daarvoor een extern bedrijf in. Dat bedrijf kwam in interne moeilijkheden, waarna Canalco besloot met het management en onder anderen de ploegbaas van dat bedrijf , de eigen dochter Abba op te richten.” Unieke service “Abba genereert werk voor Canalco en Canalco ‘gebruikt’ Abba voor de service en naverkoop,” vervolgt Lemmens. “In die optiek is Canalco een klant van ons.” Canalco is dus soms leverancier, soms klant van Abba. Er is bijgevolg een intense synergie tussen de twee bedrijven. Lemmens: “Als totaal autonoom bedrijf neemt Canalco ongeveer tien procent van onze werken in beslag, de andere negentig procent werken wij voor andere bedrijven.” Als voorbeeld haalt hij de

14 Doing business with

petrochemie van Antwerpen aan: “Het water dat daar gebruikt wordt is brak water; al onze apparaten zijn brakwaterbestendig. Daarom kunnen wij heel lange garanties geven op apparaten met een voorziene levens­duur van vijftig tot zeventig jaar. Deze service is uniek. Europees voorbeeld Lemmens noemt de klanten van Abba super professionele brandweermensen en onderhoudsmensen. “Eigenlijk zijn de veiligheidsvoorschriften die wij en bij uitbreiding de petrochemie hanteren, flink strenger dan de veiligheidsnormen die de nationale en Europese overheden opleggen. België heeft een van de grootste chemische industrieën van Europa. Onze brandweer- en veiligheidskorpsen zijn een voorbeeld voor vele buurlanden.”


Abba

La sécurité érigée en norme Abba est une entreprise de services qui fournit un service après-vente, 24 h/24, 7 j/7, sur des réseaux de canalisations d’incendie et leurs appareils. Elle fournit également tous les matériaux dont un service d’incendie industriel a besoin, ainsi que les appareils correspondants. L’entreprise, qui fêtera ses 20 ans en 2020, est une filiale à 100 % de Canalco. Herwig Lemmens, conseiller technique commercial chez Abba, explique la genèse de cette entreprise, ses activités spécifiques et ses liens avec sa société mère Canalco. Herwig Lemmens est lui-même issu du secteur de la protection incendie, où il est actif depuis les années 1980.

Développement du service Dans les années 1990, à la suite de plusieurs accidents et incendies industriels, la Belgique et l’Europe ont mis en place une nouvelle réglementation. H. Lemmens : « Cette réglementation imposait l’inspection et l’entretien réguliers des systèmes de canalisation et d’extinction d’incendie. L’entrepreneur Canalco a posé un grand nombre de ces canalisations d’incendie. Comme les clients demandaient aussi la maintenance et l’inspection de ces canalisations, des interventions et des services 24 h/24, 7 j/7, Canalco a fait appel à une entreprise externe. Mais cette entreprise a connu des difficultés internes, et Canalco a donc décidé, avec la direction et, entre autres, le chef d’équipe de cette entreprise de créer sa propre filiale, Abba. » Un service unique « Abba génère du travail pour Canalco, et Canalco confie à Abba les activités de service et d’après-vente », poursuit H. Lemmens. « Dans cette optique, Canalco est l’un de nos clients. » Canalco est parfois un fournisseur, parfois un client d’Abba. Il existe donc une forte synergie entre les deux entreprises. H. Lemmens : « En tant qu’entreprise totalement autonome, Abba réalise environ 10 % de ses travaux pour Canalco et 90 % pour d’autres entreprises. » Il cite comme exemple le secteur de la pétrochimie à Anvers : « L’eau qui y est utilisée est une eau saumâtre ; tous nos appareils sont résistants à l’eau saumâtre. C’est pourquoi nous pouvons donner de très longues garanties sur des appareils qui ont une durée de vie prévue de 50 à 70 ans. Ce service est unique.

Un modèle européen H. Lemmens décrit les clients d’Abba comme des pompiers et des experts de la maintenance extrêmement professionnels. « En fait, les règles de sécurité que nous et par extension la pétrochimie observons sont beaucoup plus strictes que les normes de sécurité imposées aux niveaux national et européen. La Belgique possède l’une des plus grandes industries chimiques d’Europe. Nos pompiers et services de sécurité font figure de modèles pour de nombreux pays voisins. » Le nom Abba est l’acronyme de « Algemene BrandBeveiliging Antwerpen ». Ceux qui l’entendent ne l’oublient pas facile­ ment, car ils l’associent au célèbre groupe de musique suédois. H. Lemmens : « L’avantage, c’était qu’il y a vingt ans, avant le début de l’ère numérique, lorsque l’annuaire télé­ phonique était encore utilisé, notre nom apparaissait tout en haut de la liste alphabétique. Il avait aussi un côté ludique : quand les résultats et les chiffres étaient positifs, je sifflais la mélodie Money money money aux réunions. En cas de résultats moins bons, Waterloo convenait davantage. Si nous réussissions à distancer nos concurrents, The winner takes it all résonnait.

Doing business with 15


Farys

Nutsinfrastructuur voortdurend in beweging De ondergrondse nutsinfrastructuur is voortdurend in ontwikkeling. Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe in deze ontwikkelingen? Iemand die goed ge­ plaatst is om inzicht te geven in deze materie is Frederick De Sutter, senior productmanager van Farys. Farys zorgt voor drinkwater, maar saneert daarnaast afvalwater, levert water op maat van bedrijven, ondersteunt efficiënt water­ beheer, voert wegeniswerken uit en bouwt en verbouwt zwembaden en sportinfrastructuur.

Als er een omlegging van leidingen moet gebeuren voor de aanleg van bijvoorbeeld een kanaalverdieping of een ander ingrijpend infrastructuurwerk, gebeurt dat meestal onder­ gronds door middel van een boring. In Anderlecht was er een ontdubbeling van het treinspoor van twee naar vier sporen. Ondergronds werken was daar, om verschillende doorslag­ gevende redenen, geen optie. Farys loste het, op eigen verant­woordelijkheid, op via een originele oplossing: een brug over het project. Deze kokerbrug, een gevaarte van 65 meter overspanning en een binnenmaat van 2,5 op 2,5 meter, werd zowat 140 meter van het project geprefabriceerd en in zijn geheel op zijn plaats ‘geschoven’. Een uniek huza­ren­stukje.

Uitgebreide expertise “Aanpassingen in het hogedruknet, de renovatiewerken, nieuwaanleg, investeringen, het aanleggen van water­ reservoirs; het behoort allemaal tot het pakket van onze werkzaamheden,” aldus De Sutter. “De laatste tien jaar werken we ook aan een aantal projecten in het kader van het Sigmaplan (dat Vlaanderen moet beschermen tegen overstromingen van rivieren.” Wat het drinkwater betreft heeft Farys heeft een eigen uitgebreid studiebureau om projecten te realiseren. Aan de hand van aanbestedingen dienen aannemers hun offerte in. De Sutter: “Zij worden gekozen op basis van een aantal criteria die verder gaan dan louter de kostprijs, ook technische en ecologische waarden en termijnen kunnen een doorslaggevende rol spelen in de uiteindelijke beslissing.” Sidero-cement, staal en gietzijzer Leidingen werden vroeger aangelegd in sidero-cement. Dat is een metalen buis met een cement-lining aan de binnenkant en gewapend beton aan de buitenkant. De Sutter: “Die buizen zijn niet trekvast. Dan zijn er leidingen die bestaan uit staal of gietijzer. De laatste jaren wordt meer geopteerd voor gietijzer voor de aanleg van lange stukken met grotere diameters (DN 1000 mm) in open sleuf. Lokale werken aan korte stukken worden vervangen of gerenoveerd met het materiaal waaruit ze bestaan.” Daarnaast zijn er nog andere technieken voor renovatie, zoals koustechnologie of buis-inbuis renovatie, wat Canalco bijvoorbeeld doet. Via proefprojecten aan de spits blijven “Als een gewestbeheerder een weg heraanlegt met een volledig nieuw rioleringssysteem, dan maken wij daar veelal gebruik van om nieuwe leidingen te leggen,” vervolgt De Sutter. “In probleemgebieden gaan wij proactief te werk om de leidingen te renoveren. Momenteel loopt in Brussel een proefproject waar we verschillende nieuwe technologieën een kans willen geven die mede onder meer inspelen op duurzaamheid en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving. Op die manier houden wij de vinger aan de pols.”

Frederick De Sutter

16 Doing business with


Farys

Les infrastructures d’utilité publique évoluent constamment Les infrastructures souterraines d’utilité publique évoluent sans cesse. D’où venons-nous et où allons-nous eu égard à ces développements ? Frederick De Sutter, senior product manager chez Farys, est bien placé pour nous éclairer en la matière. Farys fournit de l’eau potable, assainit également les eaux usées, fournit de l’eau sur mesure aux entreprises, favorise une gestion efficace de l’eau, effectue des travaux de voirie et construit ou rénove des piscines et des infra­ structures sportives. Une expertise étendue « Modifications du réseau haute pression, travaux de rénovation, nouvelles constructions, investissements, construction de réservoirs d’eau, voilà ce que nous faisons », explique F. De Sutter. « Ces dix dernières années, nous avons également travaillé sur divers projets dans le cadre du plan Sigma (qui vise à protéger la Flandre contre les crues. » En ce qui concerne l’eau potable, Farys dispose d’un vaste bureau d’études chargé de réaliser des projets. Les entrepreneurs présentent leurs Si, par exemple, l’approfondissement d’un canal ou d’autres grands travaux d’infrastructure requièrent la déviation d’une canalisation, on procède à des travaux souterrains, au moyen d’un forage. À Anderlecht, la ligne de chemin de fer a été doublée, passant de deux à quatre voies. Pour diverses raisons, des travaux souterrains n’étaient pas envisageables. Farys a résolu le problème en appliquant, sous sa propre responsabilité, une solution originale : un pont enjambant le projet. Ce pont tubulaire, un colosse d’une portée de 65 mètres et de dimensions intérieures de 2,5 sur 2,5 mètres, a été préfabriqué à environ 140 mètres du projet et « poussé » en entier jusqu’à son emplacement. Une véritable prouesse technique.

soumissions en réponse à des appels d’offres. F. De Sutter : « Ils sont sélectionnés sur la base d’un certain nombre de critères qui vont au-delà du simple coût de revient. Les aspects techniques, les valeurs écologiques et les délais peuvent également jouer un rôle décisif dans la décision finale. » Sidéro-ciment, acier et fonte Autrefois, les tuyaux que l’on posait étaient en sidéro-ciment. Il s’agit de tuyaux métalliques pourvus d’un revêtement en ciment à l’intérieur et en béton armé à l’extérieur. F. De Sutter : « Ces tuyaux ne résistent pas à la traction. Il y a aussi des tuyaux en acier ou en fonte. Ces dernières années, on privilégie la fonte pour la pose de longs conduits aux diamètres plus grands (DN 1 000 mm). Lors de travaux effectués localement, les petits tronçons sont remplacés ou rénovés avec le matériau qui les compose. » D’autres techniques de rénovation utilisées par Canalco sont : la technique de la « chaussette » et celle du « tube dans le tube ». Rester à la pointe grâce à des projets pilotes « Lorsqu’un gestionnaire régional décide de rénover une route avec renouvellement du système d’égouts, nous en profitons pour poser de nouvelles conduites », poursuit F. De Sutter. « Là où la pose de nouvelles conduites serait problématique, nous travaillons de manière proactive afin de rénover les conduites. Un projet pilote actuellement en cours à Bruxelles vise à tester diverses technologies nouvelles, qui répondent, entre autres, aux défis de la durabilité et de la législation changeante. Ainsi, nous restons à la pointe de la technologie. »

Doing business with 17


EPOGARD warmtenetten (GRE-PUR-PE)

Brugg Rohrsystem AG Industriestrasse 39 CH-5314 Kleindรถttingen phone +41 (0)56 268 78 78 fax +41 (0)56 268 78 79 pipesystems@brugg.com www.pipesystems.com

betrouwbare GRE medium buis

Thanks to the newly developed process technology from CALPEX PUR-KING, the leading provider of heating and cooling systems has succeeded in reducing the thermal conductivity of CALPEX pipes to a lambda value of 0.0199 W/mK

A company of the BRUGG Group

Brugg Goo.indd 1

Doing business with

PUR isolatie corrosiebestendige PE buitenmantel geringe drukverliezen geen expansielussen

www.amerplastics.com

13-06-19 Amerplastics 11:46 goo.indd 1

24-04-19 11:32

Be good and tell it Doing business with schrijft over ondernemend samenwerken. Het multimedia magazine portretteert ondernemers, managers, klanten en businesspartners. Iedere editie bevat inspirerende verhalen, praktijkcases, interviews en achtergrondartikelen over zakendoen in de praktijk. Uw onderneming in Doing business with? Informatie: Milco Sprink Bladmanager Doing business with T : +31 (0)71 70 70 174 E : redactie@goomedia.nl I : www.goomedia.nl

Goo 1-2 DBW stopper.indd 1

27-09-16 11:12


Saint-Gobain PAM

Marktleider in leidingen Canalco legt leidingen aan van PVC (polyvinylchloride), PE (polyethyleen), gietijzer, PP (polypropyleen), GVE (glasvezelversterkte epoxy), voor-geïsoleerde leidingen. Een van de leveranciers van deze leidingen is SaintGobain PAM. Bart Stulens, Area Sales Manager vertelt enthousiast over zijn bedrijf, dat hoofdzakelijk nodulair gietijzer produceert en er prat op gaat totaaloplossingen te bieden voor hun klanten. Vooruitziend vanaf de start Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg de Luikse metaalindustrie het moeilijk. De Belgische overheid schoot te hulp en bracht enkele bedrijven samen onder de naam SODEMECA, in de hoop dat de bedrijven een doorstart maakten. Stulens: “Op een gegeven moment besloot de overheid de subsidies stop te zetten. Enkele vooruitziende mensen zagen dit aankomen en zochten contact met hoofdgieterij Pont-a-Mousson (PAM) om hun bedrijvigheid met hen verder te zetten. Een goede beslissing: SODEMECA ging failliet. Aquaduct, de voorloper van het huidige bedrijf, was geboren. Na enige tijd werd de naam veranderd in Saint Gobain Pipe Systems. Zowat drie jaar geleden werd de naam veranderd in de huidige naam SaintGobain Construction Products division PAM – al wordt even vaak de ‘werknaam’ Saint-Gobain PAM gebruikt.” Vertrouwen als basis De samenwerking met Canalco gaat een hele tijd terug, van midden jaren tachtig van vorige eeuw. “Wij produceerden de leidingen en hulpstukken die Canalco nodig had voor hun SG PAM heeft vestigingen in Erpe-Mere en Landen. Het bedrijf levert een volledig gamma producten voor drink­ watersystemen, riolering en brandblussystemen. In dit zeer uitgebreide assortiment vindt men onder andere leidingen, hulpstukken, kleppen en filters. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten en verzorgt technische interventies. In 2016 bedroeg de omzet 32 miljoen euro. Van die omzet kwam het grootste deel via aannemers en watermaat­ schappijen en een klein deel via verdelers. Het gros van de omzet is voor rekening van de leidingen; kleppen en hulp­ stukken staan op een respectievelijke 2de en 3de plaats. Het leeuwendeel van de verkoop in 2014 bijvoorbeeld was voor Vlaanderen (54 procent).

Saint-Gobain PAM

Leader du marché des canalisations Canalco installe des canalisations en PVC (polychlorure de vinyle), PE (polyéthylène), fonte, PP (polypropylène), ERV (époxy renforcé de fibre de verre), ainsi que des canalisations préisolées. Saint-Gobain PAM est l’un des fournisseurs de ces canalisations. Bart Stulens, Area Sales Manager, parle avec enthousiasme de son entreprise, qui produit principalement de la fonte ductile et est fière d’offrir des solutions complètes à ses clients. Visionnaire dès le début Au tournant des années 1970 et 1980, l’industrie métallurgique liégeoise connaît des difficultés. Le gouvernement belge vole à son secours et regroupe plusieurs sociétés sous le nom de SODEMECA, dans l’espoir de leur donner un nouveau départ. B. Stulens : « À un moment donné, le gouvernement a décidé de mettre fin aux subventions. Quelques dirigeants visionnaires l’avaient vu venir et s’étaient mis en contact avec la fonderie Pont-à-Mousson (PAM) en vue de poursuivre leurs activités avec elle. Bonne décision : SODEMECA a fait faillite. Aquaduct, prédécesseur de l’entreprise actuelle, était née. Après quelque

Doing business with 19


waterleidingprojecten, er was ook een goede vertrouwensbasis,” aldus Stulens. “Die samenwerking is gebleven en gegroeid. Je hebt twee soorten gietijzer, het ‘grijze’ en het ‘nodulair’, dat er qua structuur anders uitziet en veel sterker is. De fabricage van nodulair gietijzer is interessanter wegens economische en duurzame motieven. Daarnaast bieden wij materialen van andere leveranciers. Op die manier geven wij totaaloplossingen voor de klant voor alles wat met water te maken heeft. Daar zijn we tamelijk uniek in, wat onze branche betreft.” Cradle to cradle “We proberen te anticiperen op de behoefte, tegelijk zorgen we ervoor dat de focus op duurzaamheid gericht blijft. Denk bijvoorbeeld aan intelligente watermeters, de innoverende coating van de leidingen. De ontwikkeling raast voort, wij houden de vinger aan de pols en integreren deze in onze productie. Gerecycleerd ijzer behoudt zijn oorspronkelijke eigenschappen, kent geen ‘downcycling’. Het is een perfect circulair, ‘cradle to cradle’ product,” besluit Stulens.

temps, l’entreprise a été rebaptisée “ Saint-Gobain Pipe Systems “. Il y a environ trois ans, elle a reçu son nom actuel “ Saint-Gobain Construction Products - Division PAM “, mais dans la pratique, le nom « Saint-Gobain PAM » est tout aussi utilisé. » Une bonne relation de confiance La collaboration avec Canalco remonte au milieu des années 1980. « Nous produisions les conduites et raccords dont Canalco avait besoin pour ses projets de canalisations d’eau. Il y avait déjà une bonne relation de confiance », se souvient B. Stulens. « Cette collaboration s’est poursuivie et développée. Il existe deux types de fonte : la “ grise “ et la “ ductile “, cette dernière étant de structure différente et beaucoup plus solide. La fabrication de fonte ductile est plus intéressante pour des raisons économiques et de durabilité. Nous proposons également des matériaux d’autres fournisseurs. De cette manière, nous offrons des solutions complètes au client pour tout ce qui a trait à l’eau, ce qui nous rend uniques dans notre secteur. » Du berceau au berceau « Nous essayons d’anticiper les besoins tout en restant concentrés sur la durabilité. Nous utilisons, par exemple, des compteurs d’eau intelligents et des revêtements innovants pour les canalisations. La technologie évolue très vite, nous suivons de près ces évolutions et les intégrons dans notre production. Le fer recyclé conserve ses propriétés d’origine, et ne connaît donc pas de “ downcycling “. C’est un produit parfaitement circulaire, qui va “ du berceau au berceau “ », conclut Stulens.

SG PAM possède des implantations à Erpe-Mere et à Landen. L’entreprise fournit une gamme complète de produits pour les systèmes d’eau potable, les égouts et les systèmes d’extinc­ tion d’incendie. Cette gamme très étendue comprend, entre autres, des tuyaux, des raccords, des vannes et des filtres. L’entreprise propose une large gamme de services et effectue des interventions techniques. Les ventes en 2016 se sont élevées à 32 millions d’euros. Le gros du chiffre d’affaires est réalisé auprès d’entrepreneurs et de sociétés de gestion des eaux, et une petite partie auprès de distributeurs. L’essentiel du chiffre d’affaires provient de la vente de tuyaux ; les vannes et les raccords occupent respectivement les 2e et 3e places. La majeure partie des ventes en 2014, par exemple, a été réalisée en Flandre (54 %).

20 Doing business with


Fire protection & Fire fighting

‘t Vlot 1, 2280 Grobbendonk | België | +32 3 325 65 83 | www.abba-nv.be