Page 1

MV


What is design ILLUSTRATION

Bad idea is good idea? 50 ways to become a better designer 50 techniques of the illustration

Jeep Kongdechakul Tawan Leewongcharoen

MV เพลง ฉันคิดถึงเธอ Potato


GRAPHIC

DESIGN

What is design

งานกราฟฟิกดีไซน์ที่ทำ�ด้วยการ วาด พิมพ์ ภาพถ่าย หรือภาพจาก คอมพิวเตอร์ แต่สิ่งเหล่านั้นจะพบ ในรูปแบบของตัวอักษร ที่ถูกสร้าง ขึ้นมาแบบหลากหลาย มักจะพบ ในเครดิตหนัง และ โฆษณาในทีวี ในหนังสือ แมกกาซีน และ เมนู และบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ นักออกแบบจะสร้าง เลือก และนำ� องค์ประกอบเหล่านั้นมารวมกัน ข้อความ รูปภาพแล้วส่ิ่งที่อยู่รอบ ๆ สิ่งเหล่านั้นถูกเรียกว่า พื้นที่ว่าง สีขาว กราฟฟิกดีไซน์คือส่วนหนึ่ง ของชีวิตประจำ�วันจากสิ่งที่ง่าย ๆ อย่างกล่องใส่หมากฝรั่งจนไปถึง ลายสกรีนบนเสื้อเชิ้ตที่คุณสวมใส่ เป็นกราฟฟิกดีไซน์ อย่างที่ไม่เป็นทางการ การชักชวน การกระตุ้น เอกลักษณ์ การดึงดูด ความสนใจ หรือการสรรหาความ พึงพอใจ

อะไรคือกราฟฟิกดีไซน์ สมุมติ แต่ถ้าคุณใช้สือที่จะให้มองเห็นรูป

Page 4

ว่าคุณต้องการประกาศหรือขาย อะไรสักอย่าง ที่จะทำ�ดูให้สนุกหรือ ชักชวนบางคนให้มาดู และอธิบาย ส่ิงที่ยากจะเข้าใจหรือสาธิตวิธีการ ใช้คุณต้องมีข้อความที่จะสื่อสาร คำ�ถามคือ คุณจะส่งข้อความนั้น อย่างไร คุณอาจจะบอกกับคนอื่น ๆ ด้วยการประกาศทางวิทยุ หรือ ใช้เครื่องกระจายเสียง นั้นคือการ สื่อสารที่ใช้โดยการพูด

ลักษณ์ทั้งหมด ถ้าคุณทำ�โปสเตอร์ การพิมพ์จดหมาย ออกแบบโลโก้ ให้กับธุรกิจ โฆษณาบนแมกกาซีน หรือ ปกอัลบัม แม้กระทั่งทำ�ออก มาจากคอมพิวเตอร์ คุณกำ�ลังใช้สื่อ ที่ทำ� ให้มองเห็นด้วยตา นั้นแหละ เรียกว่า กราฟฟิกดีไซน์

Page 5

กราฟฟิกดีไซน์คือกระบวนการ ความคิดสร้างสรรค์ที่รวมเข้ากับ งานศิลปะและเทคโนโลยีสู่สื่อความ คิดสร้างสรรค์นักออกแบบที่ทำ�งาน กับเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย จากสั่งที่จะถ่ายทอดข้อความจาก ลูกค้าถึงผู้ชมสื่งที่เป็นหลักสำ�คัญ คือรูปและข้อความ


เรื่องของข้้อความ ในบางกรณี นักออกแบบต้องมั่นใจ คำ�ในการถ่ายทอดข้อมูล แต่เขา อาจจะใช้คำ�ที่แตกต่างจาก ในทาง ของผู้เขียนโดยนักออกแบบจะ มองว่าอะไรคือเป็นคำ�ที่สำ�คัญของ ความหมาย รูปแบบในการมอง หรือ เทคนิคในการเรียงข้อความ การออกแบบในการสื่อสาร หมาย ถึง คำ�ที่พิมพ์ออกมา หรือ คำ�ที่ เขียนขึ้นมาเอง และมีหน้าที่ในการ สื่อสารมากมาย โดยมันสามารถจับ กลุ่มคำ�ในโดยการจัดแต่ง บน แผ่น ป้ายโฆษณาของคุณหรือตัวอักษร ประดิษฐ์ขึ้น การระบุชื่อผลิตภัณฑ์ บนหีบห่อสินค้า หรือ ธุรกิจการ ค้า และการออกแบบโดยการ ดำ�เนินรูปแบบต้นฉบับเกี่ยวกับ การเรียง พิมพ์ที่ทำ�ลงในหนังสือ นักออกแบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะ

เรือ่ งของรูปภาพ นักออกแบบได้พัฒนาภาพที่จะ เป็นตัวแทนไอเดียของลูกค้าเหล่า นั้นที่ต้องการให้สื่อออกไป ภาพ สามารถทำ�ให้ดูมีพลังในการ สื่อสาร ไม่แสดงเพียงแต่ข้อมูลแต่ รวมไปถึงอารมณ์และความรู้สึก ผู้คนจะตอบสนองภาพที่เห็นด้วย ความคิดส่วนตัวหรือความรู้สึกของ พวกเค้า ความคิดที่เชื่องโยงและ ประสบการณ์ที่เคยได้รับตัวอย่าง เช่น คุณรู้ว่าพริกเผ็ดก้อคือเผ็ด และนั้นก้อคือความรู้ที่ถูกนำ�มา รวมเข้ากับภาพและถูกสร้างขึน

Page 6

ด้วยที่มีความนัยแฝงอยู่ในกรณีของ รากฐานของรูป ภาพจะต้องสื่อผ่่าน ไปถึงข้อความ มันเหล่านั้นอาจจะ เป็น ภาพถ่าย ภาพสิ่งพิมพ์ ภาพ วาด ภาพเพียงภาพเดียวมีคุณค่า และความหมายเพราะมันอาจจะสื่อ คำ�พูดมาเป็นพัน ๆ คำ�

Page 7

มีการนำ�เสนอข้อมูลในรูปบบวิสัย ทัศน์จาก การพิมพ์ หรือ แผ่นฟิลม์ , หีบห่อ หรือ เครื่องหมายเมื่อคุณ มองโดยทั่วไป หน้ากระดาษที่ถูก พิมพ์จะมีขึ้นหัวข้อ ต่อเนื่องกันไป และ อะไรที่รวมถึงการออกแบบ เช่น หน้าตัวอย่างที่เห็นจาก ภายนอก คิดเกี่ยวกับ อะไรที่คุณ ทำ� ถ้าคุณถามถึงการออกแบบหน้า กระดาษอีกครั้ง คุณต้องการเปลี่ยน รูปร่างหน้าลักษณะของตัวพิมพ์ ชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดหรือรูปแบบ ของขนาด หรือคุณต้องอะไรที่เกี่ยว กับการแบ่งหัวข้อ ใน สอง รูปแบบ ที่กระทัดรัดขึ้น ริมขอบกระดาษ และช่องว่างคำ�ระหว่างการจัดเป็น ย่อหน้าและแนวเส้นบรรทัดใ คุณ ต้องการจัดยอ่หน้าให้มีช่องว่างของ ความย่อหน้า


ภาพและตัวอักษร บ่อยครั้งที่นักออกแบบจะเอา ภาพรวมเข้ากับคำ�ที่จะสื่อออกไป เป็นข้อความของลูกค้าที่จะส่งให้ กับคนอื่น ๆ พวกเค้าสำ�รวจงาน สร้างสรรค์ที่จะเป็นไปได้ที่จะใช้คำ� และภาพ มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะทำ� ยังไงให้ออกมาให้เหมาะสมระหว่าง ภาพและข้อตัวคำ�แต่ ต้องทำ�ให้เห็น ว่ามันจะต้องสมดุลกันให้มากที่สุด นักออกแบบต้องประสานกับลูกค้า และผู้ชมคนอื่น ๆ ผู้ชมเป็นส่วน หนึ่งของขั้นตอนการออกแบบลูกค้า ไม่เหมือนกับผู้ชม นักออกแบบ ต้องเรียนรู้โครงสร้างของข้อความ เป็นอย่างไรแล้วจะเสนอมันยังไงให้ ประสบความสำ�เร็จ คนที่ทำ�งานกับลูกค้าที่เข้าใจเนื้อหา และจุดประสงค์ของข้อความ พวก เค้าจะร่วมมือด้วยการสำ�รวจตลาด และระบุความเข้าใจตามธรรมชาติ ของผู้ชม

Page 8

r a G

p hic ngise Page 9


Page 12

Page 13


Page 14

Page 15


Page 16

Page 17


Page 18

Page 19


Page 20

Page 21


Credit Si Scott Studio Page 22

Page 23


ILLUSTRATION ในอดีตที่ผ่านมาภาพ ประะกอบถูกนำ�มาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ตกแต่ง อธิบาย และเป็น เอกสารอ้างอิง ความ สำ�คัญของภาพประกอบ คือสามารถแสดงสิ่งที่ผู้ เขียนไม่สามารถ อธิบาย ออกมาเป็นภาษาเขียนได้ นอกจากนี้ภาพประกอบ งานพิมพ์ยังกลาย มาเป็น ส่วน หนึ่งในชีวิตประจำ� วันของผู้คนในปัจจุบัน

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ ทั่วไป บรรจุภัณฑ์ ปกเทป แผ่น พับ แผ่นปลิว ฯลฯ ส่วนใหญ่ ล้วน ต้องใช้ภาพประกอบทั้งสิ้น สิ่งที่ จะกล่าวต่อไปในบทนี้คือการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ของภาพประกอบงานพิมพ์ ความ สำ�คัญของภาพประกอบ ประเภท ของ ภาพประกอบ ตลอดจนการ สร้างสรรค์ภาพประกอบงานพิมพ์ การนำ�ไปใช้ เราเกิดมาพร้อมพัฒนาการ

ของภาพประกอบ ภาพ ประกอบเป็นกุญแจสำ�คัญ ที่จะไขสู่การอธิบายสิ่งที่อยู่ ในจินตนาการ เริ่มตั้งแต่ ภาพประกอบที่ใช้ในหนังสือ สำ�หรับเด็ก จนถึงภาพ ประกอบที่แปลกออกไปด้วย เทคนิคอันก้าวหน้ามากมาย เช่น การสร้างจุดเด่นให้ภาพ ประกอบ การตกแต่งภาพ ประกอบเพื่อใช้กับงานพิมพ์ และการ จัดกลุ่มเชื่อมโยง ภาพประกอบ


ILLUSTRATION ความหมายของภาพประกอบงานพิมพ์ ภาพประกอบงานพิมพ์ หมายถึงเนื้อหาส่วนที่เป็นภาพซึ่งปรากฏใน เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ นอกเหนือจากเนื้อหาข้อความที่เป็นตัวอักษร ภาพเหล่านี้อาจเป็นภาพวาด หรือภาพถ่ายก็ได้ และยังนับรวมถึงภาพ กราฟิกต่างๆ เช่น จุด เส้น สี แถบกราฟิกหรือ ภาพลายเส้นเรขาคณิต อื่นๆ ที่ใช้ในการตกแต่งงานพิมพ์อีกด้วย ความสำ�คัญของภาพประกอบงาน พิมพ์ ภาพประกอบมีความสำ�คัญต่อ งานพิมพ์มาก เพราะสามารถให้ รายละเอียด และความเหมือนจริง เกินคำ�บรรยาย ให้ความสวยงาม และความประทับใจ พอสรุปความ 1.ใช้สร้างความเข้าใจ สำ�คัญของภาพประกอบงานพิมพ์ บางครัง้ การอธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่ง ได้ดังนี้ ใด ตัวอักษรมีข้อจำ�กัดที่จะบ่งบอก ถึงสิ่งที่อธิบาย นั้นว่าเป็นอย่างไร ในบางกรณีแม้ว่าผู้บรรยายจะมี ความสามารถในการใช้ถ้อยคำ� มากสักเพียงใด ก็ไม่อาจทำ�ให้เกิด ความเข้าใจได้โดยง่าย เช่น การจะ อธิบายความแตกต่างระหว่างม้า กับลา ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นสัตว์ ทั้งสองชนิดนี้คงเป็นเรื่องที่ลำ�บาก มาก

Page 28

2 .ใช้เสริมความเข้าใจ ในกรณีที่ข้อความสามารถสร้าง ความเข้าใจได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ยัง ไม่ชัดเจน จึงจำ�เป็นต้องใช้ภาพ ประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การอธิบายพุทธ ลักษณะ ของพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ถ้ามีภาพประกอบเพื่อเสริมความ เข้าใจในรายละเอียดเพิ่มเติม ก็จะ ทำ�ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

Page 29

4 .ใช้ตกแต่งหน้าสิ่งพิมพ์ ภาพประกอบช่วยให้งานพิมพ์ สวยงามน่าอ่านมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการถ่าย ภาพ ตกแต่ง 3 .ใช้เป็นหลักฐานเพื่อบ่งบอก ภาพและการพิมพ์ในปัจจุบัน เอื้อ บุคคล การนำ�เสนอภาพเพื่อ อำ�นวยให้การทำ�งานกับภาพ บ่งบอกถึงตัวบุคคล ไม่อาจใช้ ประกอบสะดวก ยิ่งขึ้น การถ่าย ข้อความอธิบายให้เห็นได้ว่า บุคคล ภาพทำ�ได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการ ผู้นี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ถ้า ตกแต่งภาพลง ใช้เวลาน้อยลง การ พิมพ์ภาพลงแล้วบอกชื่อ ผู้ที่เห็น จำ�ลอง ภาพอย่างการถ่ายเอกสาร ก็จะรู้จักและจดจำ�ได้ทันที หรือการกราดภาพ(scan) ก็ทำ�ได้ คุณภาพดีและสะดวกรวดเร็ว อีก ทั้งเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ยัง ช่วยให้ตกแต่งดัดแปลงภาพทำ�ได้ หลายรูปแบบ


ประเภทของภาพประกอบงานพิมพ์ การใช้ภาพประกอบงานพิมพ์นั้นอาจกล่าวได้ว่าใช้ภาพได้ทุกประเภท เพราะ เทคโนโลยีทางการพิมพ์สามารถถ่ายทอดภาพประเภทใดๆ ก็ได้ ลงบนงานพิมพ์ ซึ่งอาจจำ�แนก ประเภทภาพประกอบทางการพิมพ์ เป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1. ภาพถ่าย ภาพถ่ายเป็นภาพที่เกิดจาก กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ ใช้ ประโยชน์ได้ดีในงาน พิมพ์ เพราะ ภาพถ่ายมีคุณลักษณะเฉพาะ ตัวหลายอย่าง ทั้งในแง่ความ เหมือนจริงและความ ละเอียด ลออ สามารถสร้างสรรค์ได้ตาม ความรู้สึก การถ่ายภาพเพื่อนำ� มาใช้ภาพประกอบในงานพิมพ์ ปัจจุบันนิยมใช้กล้องดิจิตอล ผล ที่ได้ส่วนใหญ่จึงออกมาเป็นภาพ สี(colour print) แต่ถ้าต้องการ ภาพขาว-ดำ� มักใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยแปลงภาพจากภาพสีให้เป็น ภาพขาว-ดำ�

Page 30

2.ภาพวาดลายเส้น

4.ภาพพิมพ์

ภาพวาดลายเส้นเป็น ภาพพิมพ์ในที่นี้หมาย ภาพที่ใช้ประกอบงาน ถึงภาพที่ผ่านการพิมพ์ พิมพ์มาตั้งแต่ยุคแรกๆ มาแล้ว มีทั้งชนิดที่พิมพ์ และยังคง ได้รับความนิยม เป็น ภาพลายเส้นและ อยู่จนถึงปัจจุบัน มีการใช้ 3.ภาพวาดน้ำ�หนักสีต่อ พิมพ์เป็นภาพเม็ดสกรีน เทคนิคการวาดภาพผสม ภาพทั้งสองประเภทนี้ เนื อ ่ งและภาพระบายสี ผสานกันหลายอย่าง เช่น สามารถนำ�มาพิมพ์ซ้ำ�ได้ การวาดลายเส้นแบบภาพ ภาพวาดน้ำ�หนักสีต่อเนื่อง ถ้าเป็นภาพลายเส้นจะได้ การ์ตูนโดยการใช้ดินสอ กับภาพระบายสี ภาพ คุณภาพใกล้เคียงของเดิม พู่กัน ปากกาหมึกดำ� รวม ทั้งสองชนิดมีลักษณะ แต่ภาพที่เป็นเม็ดสกรีน ทั้งการผสมสกรีน หรือการ ภาพ คล้ายคลึงกัน คำ� รายละเอียดอาจหาย ไป สร้างพื้นผิวลวดลายต่างๆ ว่า “ภาพวาดน้ำ�หนักสีต่อ บ้าง ร่วมกับภาพลายเส้นด้วย เนื่อง” ใช้เรียกภาพวาดสี เดียวที่มีน้ำ�หนักอ่อนแก่ ลดหลั่นกัน สำ�หรับ ”ภาพ ระบายสี” จะประกอบ ด้วยสีต่างๆมากมายหลาย สี โดยการเขียน หรือ ระบายสีด้วยกรรมวิธีหรือ เทคนิคต่างๆกันไปภาพ วาดอาจเป็นภาพที่วาดใน มุมมองและรายละเอียด เหมือนกับภาพถ่ายได้และ ยัง สามารถวาดในมุมที่ ภาพถ่ายอาจทำ�ไม่ได้อีก ด้วย ภาพวาดจึงเป็น ภาพอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เป็น ภาพประกอบได้อย่างดี Page 31

5.ภาพดิจิตอล ภาพดิจิตอล หมายถึง ภาพที่ผ่านกระบวนการ สร้างสรรค์โดย คอมพิวเตอร์มาแล้ว ด้วย พัฒนาการของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทำ�ให้ภาพทุกชนิดที่จะเข้า สู่ ระบบการพิมพ์ต้องผ่าน กระบวนการแปลงรูปภาพ นั้นให้เป็นภาพดิจิตอล เช่น การกราดภาพ (scan) การถ่ายภาพด้วยกล้อง ดิจิตอลและการสร้างภาพ ขึ้นใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


Page 32

Page 33


ภาพชุดนี้เป็นภาพ Portrait หรือ ภาพวาดบุคคล ที่ถูกใช้ในปี 2011 ของนักวาด ภาพประกอบชาว Poland ที่ชื่อว่า Bartosz Kosowski Page 34

Page 35


Bad idea is

Good idea?


ไอเดียแย่ ๆ คือไอเดียที่ดีได้จริงหรอ ? ไอเดียแย่ๆ อาจไม่ได้แย่อย่างที่คิดเสมอไป หรือบางทีอาจกลับกลาย เป็นไอเดียบรรเจิดที่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์อันแตกต่าง การตัดสินว่าไอเดียไหนดีหรือไม่ ดีเพื่อจะนำ�ไปใช้ในงานสร้างสรรค์ นั้น เป็นปัจจัยชี้นำ�ความสำ�เร็จหรือ ล้มเหลวในงานหรือธุรกิจนั้นๆ เลย ทีเดียว ด้วยเหตุนี้ ความสามารถใน การคาดคะเนความสำ�เร็จหรือล้ม เหลวจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ แต่ ใช่ว่าจะมีกันได้ง่ายๆ แม้ กระนั้นก็ ไม่ยากเกินไปถ้าตั้งใจพัฒนาและ เข้าใจ อย่างแรกคงต้องย้อนกลับไป ดูจุดเริ่มต้นของความคิดและการ พัฒนาความคิดนั้นๆ ก่อน

Page 40

ตามปกติ เรามักใช้คำ�ว่า “ไอเดีย” แทนความหมายของคำ�ว่า “ความ คิด” อยู่บ่อยๆ (จริงๆ แล้ว คำ�ว่า “ความคิด” มีความหมายกว้าง กว่า มาก)หลายครั้งที่เราเข้าใจว่าการ เริ่มต้นงานสร้างสรรค์ต่างๆ ล้วน ต้องมาจากไอเดียที่ดี ซึ่งได้มาจาก ประสบการณ์ หรือสิ่งที่ผ่านเข้า มา ในความคิด แล้วจึงนำ�มาผ่านขั้น ตอนการพัฒนาจนเกิดเป็นงาน สร้างสรรค์มากมาย

โดยมากแล้ว สิ่งที่คนส่วนใหญ่ ยอมรับหรือคัดสรรมาแล้วว่าดีและ มีความแน่นอน (Sensible and Safe Decision) มักเป็นที่ยอมรับ จาก สังคมว่าดีเสมอ ข้อเสียเพียง ข้อเดียวและสำ�คัญที่สุดของแนวคิด แบบนี้คือ คนส่วนใหญ่อีกเป็น ล้านๆ คนก็คิดอย่างเดียวกับคุณ และอาจ กำ�ลังทำ�สิ่งเดียวกันนี้อยู่ ถ้าหาก จุดยืนของคุณคือการสร้างสิ่งใหม่ที่ แตกต่างแล้วละก็ เห็นทีคุณคงต้อง ปรับระบบการสร้างความคิดใหม่

ลองดูวงการแฟชั่นเป็นตัวอย่าง นัก ออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียงมักจะ เป็นคนที่คิดและผลิตงานที่แตก ต่างจากแฟชั่นในท้องตลาดเสมอ ในปี 1970 วิเวียน เวสต์วูด เจ้าแม่ วงการแฟชั่นจากเกาะอังกฤษ* และ มัลคอล์ม แม็กลาเรน ตัดสินใจเปิด ร้านใน ย่านที่ไม่น่าจะเป็นย่าน แฟชั่น ได้เลย อย่าง St. Christopher’s Place ในลอนดอน เสื้อผ้าของเธอดู ช่างหวือหวาหลุดโลกจนไม่น่าจะใส่ ได้ แถมราคายังแพงจนไม่น่าจะมี ใครยอมควักกระเป๋าซื้อ แน่นอนว่า ไม่นานก็เจ๊ง คุณว่านี่เป็นไอเดียที่ ยอดแย่รึเปล่าล่ะ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง ถ้าหากวันนั้น ทั้งคู่ไม่ลุกขึ้นมาแสดงความคิดและ กล้าที่จะแตกต่าง ชื่อของ วิเวียน เวสต์วูด คงไม่ได้ขึ้นสู่ทำ�เนียบนัก ออกแบบแฟชั่นที่ประสบความ สำ�เร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลก Page 41

และแม็กลาเรนก็อาจจะไม่ได้ตั้ง วงดนตรีที่กลายเป็นตำ�นานอย่าง Sex Pistols ที่เขียนมาอย่างนี้ไม่ใช่ต้องการจะ บอกหรือยุยงส่งเสริมว่า เวลาจะคิด อะไรขอให้แปลกแยกไว้ก่อน แล้ว ดีเอง การที่ไอเดียหนึ่งๆ จะประสบ ความ สำ�เร็จ ยังต้องมีส่วนผสมอื่น อีก โดยเฉพาะการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์เหล่านั้นในทุกๆ มุมเพื่อ ทำ�ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน เทคนิคสนับสนุน หรือธุรกิจและ การตลาดที่จะตามมา สิ่งเหล่า นี้เมื่อคิดไปพร้อมๆ กันแล้วก็จะ กลับมาช่วยขัดเกลาให้ไอเดียมี ความชัดเจนโดด เด่นมากขึ้น หรือ บางครั้งอาจจะเริ่มจากไม่รู้อะไร เลย แล้วรวบรวมข้อมูลจนได้มาซึ่ง ความคิดที่ดีและแตกต่าง คือรู้ว่า อะไรที่คนเขาทำ�กันมาก อยู่แล้วก็หลีกเลี่ยงซะ

ไม่ว่าจะเป็นไอเดียยอดนิยม ไอเดีย ส่วนตัว ไอเดียที่คนส่วนใหญ่เห็น พ้อง หรือแม้แต่ไอเดียที่มีเพียงคน หยิบมือเดียวคิดตรงกัน ทั้งหมดนี้ ที่จริง ไม่มีอะไรผิดหรือถูก คุณอาจ จะผิดหรือถูกก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณ มองจากมุมไหน เพียงแต่ถ้ามองให้ ลึกๆ แล้ว เกือบทุกความก้าวหน้า ของมนุษย ชาติล้วนเริ่มต้นจากความคิดส่วน บุคคลหรือของคนส่วนน้อยเสมอ ก่อนจะจบอยากฝากไว้เรื่องเดียวว่า ที่จริงใครๆ ก็สามารถเป็นนักคิดนัก สร้างไอเดียแปลกใหม่กันได้ทุกคน แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำ�ให้ ไอ เดียเหล่านั้นสำ�เร็จเป็นรูปธรรมขึ้น มาได้ คุณไม่มีวันรู้ว่าไอเดียไหนดี หรือไม่ดีจนกว่าจะนำ�มาใช้จริงๆ ไอ เดียที่แย่แต่ถูกใช้ ยังดีกว่าไอเดียที่ดีแต่ถูกวางไว้ เฉยๆ เพราะแม้จะผิดพลาดหรือไม่ ประสบความสำ�เร็จ อย่างน้อยคุณก็ ยังได้เรียนรู้อะไรมาก มายจากบท เรียนเหล่านั้นเสมอ


50

ways

to become a better designer 50 วิธีสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี ผ้าใบวาดรูปเปล่า ๆ มันดูจะน่ากลัว แล้ว เราควรจะเริ่มกับมันยังไง เรามีวิธีแนะนำ�ที่ จะให้อยู่จับความคิดใส่ลงไป Page 44

1

4

ใส่ภาพเล็กที่มีความละเอียดน้อย .ฉันจะแนะนำ�การดำ�เนินงานด้าน ลงไปก่อน เมื่อจะใช้ภาพในให้ใส่ แบรน ก็เหมือนการออกแบบ ภาพที่มีความละเอียดสูงเข้าไป สมาคมธุรกิจ ความคิดแบรนนั้น สำ�คัญ มันเป็นกำ�ลังใจให้คุณ พัฒนา ไอเดียให้มองเห็นภาพได้ ชัดมากขึ้นหรือช่วยพัฒนาในการ หาจุดเล็ก ๆ ที่มันซ่อนอยู่ในไอเดีย ของคุณและทำ�ให้มันง่าย เพราะถ้า ทำ�ให้ การเปรียบเทียบ เชิงอุปมาอุปมัย ซับซ้อนเกินไปเราก้อจะไม่สามารถ ว่า หัวข้อ และการอุปมาอุปมัยสิ่ง ทำ�งานได้ ที่ดีสำ�หรับไอเดียและพยายามที่ จะพัฒนาไอเดีย จากการมองแบบ ประสบการณ์หรือสิ่งใกล้ตัว อีกทั้งมุมองของการออกแบบ อย่าง การจัดระบบสีและรูปแบบของ โครงสร้าง ถ้าคุณเจอเข้ากับหัวข้อที่ เมื่อระดมความคิดแล้วสรุปให้สั้น เหมาะกับคุณนั้นคือโอกาสของคุณ เมื่อมีไอเดียแล้ว มันจำ�เป็นที่จะย่อ ให้สั้นและกระทัดรัดเมื่อแวดล้อม เลย ไปด้วยเพื่อนร่วมงาน แต่ความลับ คือเก็บความคิดแต่ละคนจดไว้ถ้า เป็นไปได้ ประชุมกันเยอะ ๆ ดีกว่า ที่จะมานั่งคนเดียว

2

5

3

จากคำ�สู่ภาพ เมื่อฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ สิ่ง แรกหน้าที่ฉันจะทำ�คือการอ่านมัน และขีดเส้นใต้วลีที่สำ�คัญ แล้วก้อจา วาดรูปเล็ก ๆ ประกอบลงไปเพื่อหา เอกลักษณ์หรือหาประเด็นของ เนื้อหาของมัน Page 45

7

หนีห่างจากหน้าคอม สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการนั่งอยู่หน้า กระดาษวาดภาพเปล่า ๆ บนหน้า จอ เดินออกไปจากเก้าอี้และใช้ เวลาสัก สิบนาทีสูดอากาศสดชื่น

8

เข้ารวมอภิปรายปัญหา ถ้ามีเพื่อนเป็นนักออกแบบ เป็น เรื่องที่ดีเลยทีเดียว ให้ลองพูดคุยห รือถกปัญหาเกี่ยวกับงานศิลปะดู มันจาทำ�ให้ไอเดียโลดแล่นมากขึ้น

9

อาบน้ำ� ฉันคิดไอเดียได้มากเวลาอาบน้ำ� ไอเดียดี ๆ

6 10

ใช้สมุดสเก็ต โดยปกติแล้วฉันจะ เขียนไอเดียหรือวางแผนในสมุดที่ ฉันนำ�ติดไว้ด้วยตลอดเวลา ทุกไอ เดียจะอยู่ในนั้นและไอเดียเหล่านั้น ก็จะถูกนำ�มาใช้

นำ�งานของคุณเก็บเข้าบัญชีไว้ เพราะคุณอาจจาต้องการมันมันใช้ ในงานของคุณและมันอาจจะสำ�คัญ มาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย ภาพ งานทรีดี หรือชาร์ต หรือ ไดอแกรม ก็


การฝึกฝนคือสิ่งที่ดีที่สุด

11 14 18 15 19 12 16 20 13 17 เก็บไว้ใน library เมื่อทำ�งานด้วยไฟล์แฟลต ฉันจะ ให้ความสนใจกับเลเยอร์แล้วก็เรื่อง ของซิมโบ และทุกครั้งฉันจะเก็บ งานไว้ใน library ที่จาเก็บ timers, loopers, buttons, code snippets and symbolsฉันใช้มันทุกครั้ง และ ทำ�ให้งานเสร็จได้ไหวขึ้น

ทำ�ให้ง่ายเข้าไว้ ไม่มีการเรียกร้องโดยไม่รับการอนุ ทำ�งานให้ง่ายเข้าไว้ และไม่ซับซ้อน ญาติจากหัวหน้า

บันทึกสิ่งที่ทำ� ถ้าใช้ Photoshop บ่อย ๆ มัน จำ�เป็นมากที่บันทึกสิ่งที่เราทำ�ไว้ ฉันแค่เรียนรู้เทคนิดอันนี้มันทำ�ให้ ประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียว

WEB STANDARDS เมื่อออกแบบ เว็บไซด์ คุณสามารถ save load จาก Firefox เช่น พัฒนาเว็บ HTML เชฟแล้วก็เซฟ เซฟ Validator and Fangs เชฟงานเสมอทุกครั้งที่กำ�ลังทำ�ถ้า จะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น เป็นไปได้

ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก การเจอ ปัญหากับลูกค้าที่ไม่แน่นอนเป็น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำ�หรับนัก ออกแบบเว็บต้องค่อนข้างมีความ แน่นอนทางด้านกระบวนการ ถึง แม้ว่างานนั้นจะลำ�บากแค่ไหน คุณ ต้องทำ�งานให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรก แล้วคุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับ งานจากลูกค้าคนเดิม

ฝึกไว้ให้สมบูรณ์แบบ งานที่มากก็ ต้องใช้เวลากับโปรแกรมมากมันจะ ทำ�ให้คุณเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ มั่นเข้าเว็บบ้าง เช่น pixelsurgeon. มากขึ้นคุณไม่ได้เพียงเรียนรู้จากสิ่ง com หรือ designiskinky.com และ ให้ลูกค้าเปลี่ยน ขนาดหรือ ก็อ่าน Computer Arts อย่าเพียงแต่ ฟอลแมตในครั้งสุดท้าย และอย่า ที่ผิดพลาดและมันจาช่วยให้งานมี flatten layers ใน คุณภาพมากขึ้น ดูงานของคนอื่น คุณควรรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือ Photoshop จนกว่างานจะเสร็จ

ทักษะทางด้านซอฟแวร์

21 25 28 22 26 29 ฝึกใช้ ALPHA CHANNELS ใน PHOTOSHOP

แยกเลเยอร์ให้เยอะ เกิดความผิด ใช้เทคนิค vector image แทน พลาดจะได้แก้ง่าย ๆ Layer Group colours และ Shy Layers

ซื้อแรมเพิ่มให้มากที่สุดถ้าเป็นไป ได้ เพราะการทำ�ทำ�งานต้องใช้แรม จำ�นวนมาก ตั้งแต่งานเล็กจนถึงงานช้าง

ปรับ Opacity ให้น้อยลง และเพิ่ม Gaussian Blur แล้วรวมเข้าด้วย Clipping Mask ใน Illustrator จะ ได้ airbrush ที่ใน PHOTOSHOP ทำ�ไม่ได้

23 27 30 24 ฝึกใช้ GRADIENTS ใน PHOTOSHOP

ฝึกใช้ Illustrator

ก้าวให้ทันทางด้านซอฟแวร์ อย่า ทำ�ตัวล้าหลังเหมือนที่นักออกแบบ คนอื่นทำ�กัน และอย่าทำ�เพียง แค่ตามกระแส Page 46

การใช้ filters หรือ effects เฉย ๆ อาจจะดูง่ายไป ลองใช้ filters หรือ effects ดูแล้วปรับเปลี่ยนให้ดู แปลกตาไม่เหมือนใครมากขึ้น

Page 47

อย่าใช้ GRADIENTS สีดำ�ไล่ไป สีเขียวใน flash เพราะมันดูน่า เกลียด

คิดบนกระดาษ ให้คิดไอเดียแล้ว เขียนลงบนกระดาษ แล้วสแกน ออกมาแล้ว เทคนิคของฉันที่คิด ด้วยปากกาและกระดาษเป็นอย่าง แรก แล้วถึงใช้คอมพิวเตอร์ มันจะช่วยให้งานมีน้ำ�หนักมากขึ้น


งานและกลเม็ด “Put the cherry on top”

สายตาคุณเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะตรวจสอบงานและรายละเอียด และ ระหว่างชิ้นงานที่ดีและดีเยี่ยม คุณจะเรียนรู้อย่างไรที่จะเก็บผลงานที่ดี เยี่ยม

31 34

37

เพิ่มพื้นผิว ฉันใช้ความรู้สึกมาใส่ในงาน พื้น ทำ�ให้เรารู้สึกได้และมันทำ�ให้งาน ออกมาสมบูรณ์มากขึ้น แต่มันเป็น แค่เทคนิคส่วนตัวของฉัน

เดินออกไป ฉันดูว่างานฉันมันเสร็จ กลับไปดูสิ่งที่เราจดไว้กับสิ่งที่เรา สมบูรณ์แล้วและฉันก้อจากมันไป คิด ตรวจว่าเราพบอะไรอยู่ในงาน ทั้งวันถ้าฉันทำ�ได้ บางครั้งเวลามัน ที่สำ�เร็จ ก็ทำ�ให้บางสิ่งมันเสร็จสมบูรณ์เอง แล้วฉันจะเห็นข้อผิดพลาดของงาน การเตรียมพร้อม เรียนรู้เกี่ยวกับ แล้วจะกลับไปแก้อีกครั้ง เครื่องที่จะใช้งานและพยามเรียนรู้ สิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับคุณและงานของ พอคือพอ คุณ แน่ใจว่างานคุณจะไม่เสียหาย มันสำ�คัญมากเมื่อรู้ว่าทำ�เสร็จ แล้ว เมื่อไหร่ควรหยุด มันเสี่ยงเกินไปที่ ACROBATICS ตรวจงานให้ละเอียด จะทำ�มันไปเรื่อย ๆ ทุกครั้งใน Adobe Acrobat Professional การเพิ่มเงา การเพิ่มเงาทำ�ให้ดูเป็นวัตถุมากขึ้น และทำ�ให้งานดูดีเป็นเงางาม การปริ้นงานที่ดีเป็นดีที่ดี เยี่ยม เมื่องานออกมาจากเครื่อง ลองให้คนอื่นดูงานของเราเพราะ คอมพิวเตอร์ มีหลายคนที่ต้อง บางทีสายตาของเค้าอาจจะเห็นได้ ทำ�งานไม่สำ�เร็จกับโลกของดิจิตอล ละเอียดกว่าเรา ตรวจสอบงานว่าถูกต้อง งานที่คิด ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ถอยหลัง กลับไปดูจนกว่าคุณจะรู้สึกขยาด ตรวจทุกความละเอียดของมัน ลดหรือเพิ่ม effect บางตัว

32

35

36 33

Page 48

38 39 40

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

การเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด 10 สิ่ง ที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำ�งานกับ ลูกค้า

41

44 47

การทำ�งานกับลูกค้าทุกคนรู้ที่จะคิด นอกกล่องความคิด แต่ในวงกลม ของความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีเยี่ยม อย่างแท้จริงมาจากการค้นหา อ่านแล้วอ่านอีกเมื่อคุณเขียนอีเมล วิธีแก้ปัญหาข้างในกล่องที่ลูกค้า อย่าได้ใส่ที่อยู่จนกว่าจะแน่ใจจิง สร้างขึ้น อย่ามองเพียงแต่ปัญหา ๆ ว่าถูกต้องให้กลับไปอ่านว่าคุณ ภายนอก แต่ต้องมองที่ล่องรอยของ ปํญหาและแก้มัน คือให้เรามอง เขียนอะไรลงไปสักสองครั้ง มีคนจำ�นวนมากที่กลัวกับการส่ง ที่ปัญหาอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ผิว เมลไปใครสักคน กับในสิ่งที่พวก เพิน เค้าไม่ต้องการส่งอย่าให้เป็นคุณ เลย เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะ ยกเลิกส่ง การส่งเมล

Design history.ฉันไม่เคยประสบ ปัญหาอะไรทั้งนั้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ ฉันทำ�อยู่เสมอคือการ แบลคอัพ ไฟล์ไว้ เก็บไอเดียต้นฉบับของคุณ ไว้เพราะคุณอาจจะต้องใช้มัน บางทีคนเราก้ออาจจะเปลี่ยนใจได้ ง่าย ๆ พอ ๆ กับเปลี่ยนกลับมาใช้ อันเดิม

48 45 42 46 49 50 43 อย่าคิดเอาเองในสิ่งต่าง ๆ

อย่าไว้ใจให้คอมตรวจคำ�ผิดอย่า ไว้ใจให้เครื่องของคุณตรวจคำ�ผิด ทุกครั้งฉันจะตรวจอย่างระมัดระวัง แสดงถึงการกระทำ�ของคุณฉันเคย แล้วหาใครสักใครมาตรวจ ได้ทำ�งานกันลูกค้าแฟชั่นแบรน อีกครั้ง เพราะว่าคุณอาจจะเป็น ประมาณ 2-3 ราย เมื่อไม่นานมานี้ ญาติห่าง ๆ กับคอมก้อได้ และ พวกเค้าก็ดูเหมือนเป็นลูกค้า ที่ดีที่สุดในโลก แต่ ฉันคิดว่าถ้า คุณจาเตรียมเหตุผลดี ๆ สำ�หรับ สิ่งที่คุณทำ�และอาจจาเตรียมวิธี ให้เราเลือกงานที่จะรับ ให้เราเลี่ยง แก้ปัญหาไว้ให้มากๆ เพื่อความ งานที่เราไม่สามารถทำ�ได้ เลือก ต้องการของ งานของลูกค้าเหมือนที่ลูกค้าเลือก พวกเค้า เพราะคุณจะเป็นฝ่ายที่ ควบคุมเค้า คุณ

เวลาทำ�งานกับลูกค้า ให้เราอยู่ เหนือความคิด คือเวลาขายงาน ต้องทำ�ให้เค้ายอมรับเราให้ได้

เมื่อทำ�งานกับลูกค้าใหม่ ๆ ต้อง เปลี่ยนมุมมองของตัวเองหรือว่า เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เกี่ยวข้องในสิ่งที่ทำ�

เวลาจะตอบโจทย์อะไรสักอย่างให้ คำ�นึงถึงโจทย์นั่น แล้วต้องตอบให้ ตรงประเด็น


50 techniques of the illustration

1

การศึกษาก่อนทำ�งาน มีนักวาดภาพประกอบมากมาย ต้องใช้เวลาอย่างมากมายที่เป็น นักเรียนของโรงเรียนสอนวิชา ศิลปะ ขณะที่คนอื่นๆ ได้เรียนรู้กับ การทำ�งาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่สุด Steve Wilson ผู้ซึ่งจบจาก มหาวิทยาลัย Brighton Illustration BA ได้กล่าวไว้ว่า ฉันขนเอาความ ไม่ได้เรื่องออกไปข้างนอก มีหลาย สิ่งมากมายที่ไม่สามารถสอนได้ใน โรงเรียน ซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้ด้วย ตัวของคุณเอง

2

การที่จะนำ�เอาการศึกษา เข้าไปสู่ภาคปฏิบัติ จากคำ�กล่าว ของ McFaul ที่ว่าการดึงเอาวิถีทาง ของคุณเองเข้าไปสูการแข่งขันใน ขั้นการปฏิบัติกันในปัจจุบันถือ เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก พร้อมกล่าว เสริมด้วยว่าตัวเค้าเองก็จบมาจาก Kingston university ที่เป็นเรื่อง เกี่ยวกับ illustration ที่เป็นแค่ขั้น ของอนุปริญญาเท่านั้น ซึ่งตัวเค้า เองบอกว่า เค้าประทับใจต่อสิ่งที่ เค้าได้รับถึงแม้ว่าเค้าจะต้องลาออก มาจากการเรียนตรงนั้นกลางคันทั้ง ที่ไม่ต้องการเช่นนั้นก็ตาม

คนทำ�งานที่ฉลาดต้องไม่ทำ�งานหนัก รักษาระดับของ คุณไว้อย่าให้จมน้ำ�ได้มาฟังคำ�แนะนำ�ของนักวาดภาพ ประกอบจากอันดับต้น ๆ ของโลกกัน Page 53

3

จุดสูงสุดและจุดต่ำ�สุด ชีวิติเฉกเช่นนักทำ�ภาพประกอบ หรือผู้สร้างสรรค์สิ่งประกอบนั้น จะว่าไปอาจจะได้รับสิ่งตอบแทน ทั้งดีและไม่ดี แม้กระทั่งบางเรื่องที่ ขึ้นอยู่กับเพียงแค่เจ้านายของคุณ เท่านั้น เหมือนเป็นเรื่องท้าทาย ในชีวิตของคุณก็ว่าได้ ยกตัวอย่าง Jake นักออกแบบวาดการ์ตูนและ ทำ�แอนนิเมชั่น ที่บอกว่าถึงแม้ว่า เค้าจะทำ�งานด้านนี้มาเป็นเวลาสิบ ปีได้แล้วแต่เค้าเองกลับคิดว่าเค้า ยังไม่ค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวเค้าชอบ และต้องการอะไร จุดสูงสุดของชีวิต นักออกแบบนั้นใครก็ไม่สามารถ บอกได้ดีเท่ากับตัวเราเอง

พอแต่ต้องแน่ใจว่าคุณจะเริ่มทำ� ตามก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อคน อื่น

6

คิดว่างานคืองานอดิเรก เมื่อทำ�งานหนักจงคิดไว้เสมอว่า นี่ คือชีวิตของเราไม่ใช่งานเพราะคุณ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับมันแล้ว คุณ รักที่จะทำ�มันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็น แค่อาชีพ ทำ�ให้งานเป็นตัวของคุณ เอง

7

ขอคำ�แนะนำ� ขอคำ�แนะนำ�จากคนที่มีสตูดิโอ แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ให้บริการ ทางด้านอินเตอร์เน็ตและองค์การ โทรศัพท์และมองหาหมายเลข ที่เช่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจครั้ง ทำ�งานจากที่บ้าน สุดท้าย สิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน การจะมีสตูดิโอสักที่เป็นเรื่องที่ยาก ของฉันเป็นสิ่งสำ�คัญ Michael Gilมากถ้ามีเงินในกระเป๋าน้อย สตูดิ lette อธิบายว่าห้องทำ�งานของเค้า โอที่แรกคงต้องเริ่มจากบ้านคุณ เล็กและมีพื้นที่จำ�กัด ถึงแม้ว่าเค้า จะเปลี่ยนไปที่ใหม่และใหญ่กว่า พื้นที่ก้อยังเป็นปัญหาอยู่ดีแต่ก็ไม่ สตูดิโอแรกของคุณ ถ้าคุณจะมีสตูดิโอเป็นของตัวเองจำ� ได้มีผลอะไรกับการทำ�งานของฉัน ไว้ว่าให้อยู่ห่างจากบ้านของคุณไว้ เพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาขึ้น เรียนรู้เทคโนโลยี กับคุณก็ได้ อย่างเช่น อาจจะต้องหา ความเข้าใจในเรื่องของ software ห้องนอนไว้สำ�หรับเป็นที่พักของ และ hardware เป็นหัวข้อสำ�คัญ เพื่อนร่วมงานหรือไม่ก็โต๊ะในครัว คือ เพราะคุณต้องรู้ว่าเครื่องมือของ อาจจะถูกหยิบยืมไปใช้วางเครื่อง คุณใช้ยังงัย การปรับตัวเพื่อตามให้ แมค หน้าจอ เครื่องพิมพ์ ทันยุคของดิจิตอลเป็นโบนัสที่ยอด เครื่องแสกน และอีกสารพัด คุณไม่ เยี่ยม ควรมีสตูดิโอถ้าไม่มีเงินในกระเป๋า

4 5

8


9

12

นักการเงิน ทำ�พอร์ตพรีเซนต์ตัว นักการเงินที่ดีต้องเข้าใจในเรื่อง เองดีหรือไม่ ของงานสร้างสรรค์และอุตหกรรม ผลงานของคุณถือเปนสิ่งที่มีค่า การออกแบบ สำ�หรับตัวคุณเอง ดังนั้นการเตรี ยม ผลงานให้พร้อมอยู่เสมอถือ เปนเรื่องดี เช่ยเดียวกัยการเก็บ หา software ถูก จัดระบบและดูแลรักษา Anthony กฎหมายใช้ อย่าได้ถูกฟ้องร้อง การที่จะทำ�ให้ Burrill ดีไซน์เนอร์และคนทำ�ภาพ ถูกกฎหมายและเหลี่ยงการหลอก ประกอบด้วยให้คำ�แนะนำ�ที่มี ล่อของการใช้สิ่งต่าง ๆ จากคนอื่น ประโยชน์ว่า ผมเก็บรักษามันและ การใช้โปรแกรมให้ถูกต้องและ รวบรวมสิ่งที่มีตั้งแต ่การเริ่มแรก ต้องทันเหตุการณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับ ของผม ทำ�ให้ดูมีประสิทธิภาพเช่น software ใหม่ ๆ อ่านแมกกาซีน การปริ้นด้วยกระดาษคุณภาพดี เพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนาน Steve เพื่อเรียนรู้อะไรที่คุณไม่รู้ Wilson ให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติมอีก การค้นหาตัวงาน ว่า มันเหมือนเป็นการลงทุน ทั้งตัว เราและคนที่ด้ายดูผลงานของเรา หลักการและความคิด เพราะนั้นจะสามารถกลาย เป็นเอ เจนซี่รายใหญ่เพื่อ ที่จะดึง ดูดงาน การตัดสินใจว่าอะไร คือวิธีของ การนำ�เสนองานในแบบของคุณ เข้ามาหาเราเองด้วยผลงานของเรา แต่อะไรก็ตามที่คุณเลือก หลีก เหลี่ยงการรบกวนจากคน ก็คือ Online portfolios การตลาดด้วย ภาพประกอบบาง คนทำ�ภาพประกอบทุกคนจำ�เปน อย่างก็ตัดสินคนแบบง่าย Patrick จะต้องมี ผลงานแบบออน เพราะ Thomas of Studio laVista, based บางทีมันอาจจะมีประโยชน์ in Barcelona ให้คำ�แนะนำ�ง่ายๆ มากกว่าการมีเพียงแค่ ผลงานเล่ม ว่า เค้าทำ�งานทุกชิ้น ให้ดีเท่า ที่จะ หนาที่ส่งให้แก่ผู้รับทั้งหลาย Richเป็นไปได้ เพราะมันเปนสิ่งที่ดีที่สุด ard Mayกล่าวว่ามันดีกว่ามากเพรา ที่จะโปรโมทตัวของเค้าเอง เช่น ะงานของเค้ามีมากมายเกินกว่าจะร เดียวกับJon Burgerman ที่กล่าว วบรวมให้อยู่ในหนังสือผลงานเพีย อย่างเห็นด้วยว่าสิ่งที่ดีที่สุดในกา งเล่มเดียวได้ ทั้งกล่าวเสริมด้วยว่า รพรีเซนต์ความเปนตัวเองก็ตือการ ดีไซน์เนอร์ ต้องหมั่นใจด้วยว่างาน ทำ�งานออกมาให้เห็นเปนรูปร่าง นั้น ที่พรีเซนต์ออกไปจะสามารถ ตัดสินตัวคุณได้ Page 54

10

11

13

14

อย่าอายที่จะขอคำ�

แนะนำ� พวกเราเป็นมือใหม่ที่จะก้าวไปสู่มือ อาชีพ เตรียมพร้อมกับงานยากๆ ไว้ ถ้าคุณกำ�ลังจะเข้าไปสู่ทุก ๆ ที่ งานยากเป็นงานที่ยอดเยี่ยม

15

การรักษาความสัมพันธ์

กับผู้ติดต่อ เป็นเรื่องที่ดีหากคุณทำ�การจัด ระบบจัดเก็บข้อมูลไว้ใน address book แล้วทำ�การเก็บให้เป็น ระเบียบ อย่างเช่นมีการบันทึกวัน เวลาไว้ด้วย เพราะนั่นเองจะเป็น เรื่องง่ายที่คุณตจะสามารถทำ�การ ดึงเอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาใช้ใน ภายหลังได้อย่างง่ายดาย Miles Donovan กล่าวอธิบาย วิธีของเค้า ว่า ในจำ�นวนผู้ที่ทำ�การติดต่อกับ เค้าทั้งหมดส่วนมากอยู่ในทั้งเครื่อง แมคและ ipod เพราะนั่นหมาย ถึงว่าเค้าสามารถค้นหาและทำ�การ update ได้อย่างง่ายดาย รวมถึง การ back up ข้อมูลสำ�คัญและการ บันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อเพื่อ ให้ง่ายต่อการเรียกข้อมูลและ ไม่ เป็น การสับสน

16

ไม่มีสูตรเวทมนต์ สำ�หรับการทำ�งาน ไม่มีคาถาวิเศษที่จะเสกให้ประสบ ความสำ�เร็จที่แน่นอน แต่เป็น เพราะว่าความโชคดี แต่ในความ

แน่นอนนั้นงานคุณเป็นงานที่มอง เห็นได้และเห็นจากผู้คนทั่ว ๆ ไป ตระหนักถึงการพัฒนา และบริษัทต่าง ๆ งานต้องออกมา อุสาหกรรม อย่างงดงามและสื่อสารได้อย่าง ตระหนักว่าเกิดอะรัยขึ้นกับโลก ชัดเจน และ เป็นที่น่าชื่นชม ของการอออกแบบและต้องทัน เหตุการณ์ว่ามีอะไรเปลี่ยนไป เกี่ยวกับงานออกแบบ อ่านข่าว จะทำ�อย่างไร เมื่อมีโทรศัพท์ถึงคุณจาก art di- แมกกาซีนก็สามรถช่วยได้ เข้าเว็บ rector ต้องการจะให้คุณเข้าทำ�งาน เช่น Design Observer และ Pixelsurgeon จะแน่ใจได้ว่าคุณตามทัน กับเค้าในตำ�แหน่งที่น่าสนใจที เดียว เค้าอธิบายว่าเอเจนซี่ต้องการ เหตุการ์ ที่เปลี่ยนแปลอยู่ตลอด ให้คุณออกจากงานเดิมแล้วให้งาน เวลา มีกิจกรรมหลาย อย่างที่คุณ ใหม่แก่คุณโดยตรงจากลูกค้า เค้า ไม่ควรเบื่อ

19

17

เสนองานด้วยสิ่งที่น่าดึงดูดยิ่งนัก แต่อย่างไรก็ตามเค้าต้องการให้คุณ ทำ�งานให้เค้า แบบชนิดที่ว่าไม่มี วันหยุดด้วยค่าตอบแทนที่สมเหตุ สมผล ก่อนจะตัดสินใจ คุณก็ควร พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเสีย ก่อนว่าสิ่งที่คุณจะได้และเสียนี้คุณ ควรจะตัดสินใจมันอย่างไร นั่นก็อยู่ ที่ตัวคุณเอง

18

ไม่มีสูตรเวทมนต์ สำ�หรับการทำ�งาน ไม่มีคาถาวิเศษที่จะเสกให้ประสบ ความสำ�เร็จที่แน่นอน แต่เป็น เพราะว่าความโชคดี แต่ในความ แน่นอนนั้นงานคุณเป็นงานที่มอง เห็นได้และเห็นจากผู้คนทั่ว ๆ ไป และบริษัทต่าง ๆ งานต้องออกมา อย่างงดงามและสื่อสารได้อย่าง ชัดเจน และ เป็นที่น่าชื่นชม Page 55

กับทุกคำ�ถามที่ได้มาในการประชุม เพราะนั่นเองจะทำ�ให้ตัวคุณดูดี และได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีจากการ ประชุมนั้นๆ

บริหารงานของคุณ

21

สิ่งที่ทำ�ให้เกิดไอเดียที่

ยอดเยี่ยม เราได้เรียนรู้จากเวลาและ ประสบการณ์ว่าไอเดียที่ดีเกิดขึ้น ได้อย่างไร ไอเดียที่ยอดเยี่ยมนั้น สามารถสื่อมาออกมาเป็น ภาพได้ โดยไม่ต้องมีข้อความขึ้นให้รู้หรือ ไม่ต้องบอกอะไรก็สามารถรับรู้ได้ การประชุมที่สัมฤิทธ์ คุณต้องไม่อธิบายงานของคุณ กับ คนที่ดูงานของคุณ งานของ Richผล สิ่งดีสิ่งแรกๆที่เราจะได้รับจากการ ard May มีคอนเซปว่า คุณดูรู้ทันที ประชุมทางธุรกิจหรือลูกค้า นั่น คือการทีเราทำ�งานเสร็จสมบูรณ์ From beer mat to แล้ว คุณรู้มั้ยว่า นอกจากลูกค้าจะ mood board เฝ้ามองงานของคุณแล้ว เค้ายังเฝ้า นัก Illustrator มีการทำ�งานที่แตก มองมาที่ตัวคุณด้วย งานดีไซน์และ ต่างกันออกไปและมีรูปแบบเป็น โฆษณางานใหญ่ๆที่มาจากลูกค้า ของตัวเอง ไม่มีกฎเป็นของตัวเอง นั้น ก่อนอื่นเค้าเองต้องมั่นใจว่าคน ประสบการณ์จะตัดสินใจว่า คุณ ที่เค้าจ้างมา ทำ�นั้นจะไม่เป็นปัญหา แบกรับภาระได้มากแค่ไหนกับ ยุ่งยากกับสิ่งที่เค้าจะต้องนำ�เสนอ ไอเดียของคุณ art director บาง ออกมาในสาธารณะ ดังนั้นจึงมี คนอาจจะต้องการคุณภาพงานที่ ความจำ�เป็นหากคุรจะต้องทำ�การ สูงเมื่องานเสร็จแล้ว ทุกอย่างดูจะ จัดระบบให้กับตัวเองเพื่อเป็นการ เรียบร้อยถ้าทุกอย่าง ตรงตามเวลา สร้างความเชื่อมั่น ยกตัวอย่างเช่น แล้วตัดสินใจว่าทางนั้นคือทางที่ดี ว่าคุณเองควรจะมีสมุดโน๊ตและ ที่สุดสำ�หรับงานคุณ ปากกาเพื่อพร้อมกับการจดจำ� และบันทึกสิ่งที่ได้จากการประชุม พร้อมกับการที่คุณสามารตอบได้

20

22


23

สำ�คัญ งานทุก ๆ อย่างต้องมีวงเงิน อย่างไรและเมื่อไรที่จะ เป็นสำ�คัญ

ได้ไอเดีย วิธีการทดลองและทดสอบนั้นจะ ช่วยรับรองว่าคุณจะมีไอเดียดี ๆ ได้ เมื่อทำ�งานไม่ได้เงิน เสมอ มีสมุดสเกตภาพและดินสอ ไม่มีอะไรที่น่าโมโหไปมากกว่า และจะเริ่มสเกตเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น การถกเถียงกันกับงานที่ไม่เสีย เงิน JAKe พูดว่าคุณต้องไม่ขอให้ ช่างประปาซ่อมท่อน้ำ�ที่รั่วให้ฟรี ความสำ�คัญของความ ๆ Michael Gillette กล่าวว่า เค้า แปลกใหม่ จะทำ�งานฟรีให้กับงานการกุศล การที่จะอยู่รอดในงาน illustration เท่านั้น มันเป็นการลดคุณค่าของ ได้ คุณจำ�เป็นต้องเสนอสิ่งใหม่ ๆ ตัวคุณ ถ้าคุณทำ�อย่างนี้กับลูกค้า ให้กับโลกรอบ ๆ ตัวคุณ มีนัก illusดังนั้นอย่าทำ�อย่างนั้นเลย trator และก็นักออกแบบ จำ�นวน มากที่ออกมาจากมหาลัย คุณอยู่ใน การแข่งขันที่มีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยน ทำ�ยังไงให้ราคาดีที่สุด ไปตลอดเวลา มันคือเรื่องฉลาดที่จะเก็บไว้ในใจ แน่นอนคุณทำ� คุณคือมืออาชีีพที่ ทำ�ชีวิตให้ง่ายขึ้น มากไปด้วยคุณสมบัติและต่อจาก ต้องมีการวางแผนว่าวันหนึ่งคุณ นี้ไปคุณอาจจะได้รับเงิน บางทีงาน จะทำ�อะไรบ้างและวางแผนอย่าง ที่ราคาสูงก็อาจจะเป็นภาระกับคุณ ระมัดระวัง เพราะถ้าคุณรู้ว่าคุณจะ ก็ได้ ทำ�อะไรทุกอย่างจะง่ายขึ้น

27

24

27

25 26

ราคาที่ถูกต้อง เมื่อใส่ราคาเข้าไปในงานของคุณ มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว คุณใช้เวลา ซักห้านาทีกับประสบการณ์ที่มีที่จะ คิดราคาของงานและต้องเป็นราคา ที่ยุติธรรม คุณอาจจะโทรหาเพื่อน เพื่อขอความคิดเห็นก็ได้ วงเงินนั้น Page 56

29

กำ�หนดเส้นตาย ถ้าคุณมีความเป็นมืออาชีพไม่ได้ ตัดสินแค่ผลงานที่ออกมาแต่อยู่ ตรงที่ความสามารถที่ส่งได้ตาม กำ�หนดเวลา การที่พลาดตามเวลา ที่กำ�หนดมันแสดงออกถึงความน่า เชื่อถือด้วย

30

การส่งงาน ลูกค้าจะช่วยทำ�ให้คุณมั่นใจว่าคุณ ไปเข้ามาสู่มืออาชีพแล้ว ถ้าคุณ ต้องการทำ�งานกับลูกค้าครั้งที่สอง และแน่ใจว่าประสบการณ์เหล่านั้น ของการทำ�งานคุณคือผลที่ดี

การพัฒนาในอาชีพ

31

อย่าขายจิตวิญญาณ

ของคุณ มันเป็นสิ่งสำ�คัญว่าคุณกำ�ลังสนุก กับสิ่งที่คุณทำ�อยู่รึป่าว Anthony Burrillกล่าวไว้ว่า เมื่อถามถึงช่วง เวลาที่แย่ ๆ ในการการทำ�งาน illustration “ฉันไม่คิดอะไรทั้งนั้น เกี่ยวกับมัน” สิ่งอื่น ๆ มันเป็นผลก ระทบมากกว่า McFaulบอกกับเรา มันไม่สนุกกับการอยู่อย่างโดด เดี่ยว และ Richard เตือนว่า เงินที่ ไหลเข้ามาจะนำ�พาปัญหาที่หนัก หน่วงมาด้วย ถ้าคุณไม่ระวัง แต่ Neasden คิดว่า มันไม่มีช่วงเวลาที่ แย่ เพียงแค่ถ้าคุณทำ� illustration ด้วยความรู้สึกหลงไหลกับงานที่ทำ�

32

ความพอใจในงาน เลือกงานที่พอใจที่จะทำ� พูดว่า ไม่เมื่อคุณไม่ต้องการทำ�งานนั้น Michael Gillette บอกว่า ฉันจะรู้แย่ กับงานที่ทำ�ให้ฉันดูเป็นศิลปินน้อย ลง บางครั้งเราต้องปฏิเสธเงินบ้าง

33

ให้บางสิ่งกลับไป ออกจาก หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และการอยู่คนเดียว มี นัก illustrator ที่สนุกกับการสอน การทำ�งานให้กับนักเรียน การสอน เตือนฉันว่าทำ�ไมฉันต้องการที่จะ เป็นนัก illustrator ฉันชอบที่จะพูด คุยเรื่องไอเดียและการได้พบปะ กับผู้คน ผู้ซึ่งที่ได้มีโอกาสทำ�อะไร ใหม่ ๆ และพูดถึงโลก ของเค้า Jon Burgerman บอกว่า พวกเค้าทำ�ให้ ฉันนำ�เอาสิ่งที่เคยได้ทำ�ขึ้นมาทำ� อีกครั้ง

34

เปลี่ยนงานให้เป็นการ เรียนรู้ การสนใจต่อการศึกษาเป็น เรื่องดีไม่ใช่หรอ ดังนั้นการเริ่มต้น การทำ� cv ไปพร้อมๆกับการแนบ ตัวอย่างงานที่เราทำ�เหมือนๆกับ ตอนเวลาที่เราทำ�งานส่งตอนเรียน นั่นหล่ะ มีคำ�อธิบายด้วยตัวอักษร เพื่อแสดงถึงแนวความคิดและสิ่งที่ คุณต้องการนำ�เสนอ เหมือนเวลา ที่ครูของคุณฝึก ให้คุณ รู้จักการนำ� เสนองาน ความคิด ประสบการณ์ และการเรียนรู้ของคุณออกมาใน สมัยที่คุณยังอยู่ในวัยเรียนนั่นหล่ะ แค่นั้นเองคุณก็จะสามารถประสบ ความสำ�เร็จได้ง่ายๆเลย ไม่ใช่หรือ

Page 57

หนึ่งเต็ม ๆ กับการทำ�เสื้อเชิ้ตที่ได้ การสร้าง profile ของ ถูกขายไปจำ�นวนมากในญี่ปุ่น คุณ นัก illustrator บางอย่างอาจ กิน ดื่ม หายใจเป็น ilจะไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้เราดูดี แต่ เราสามารถแสดงมันออกมาด้วยวิํธี lustration การอย่างอื่น เช่นการที่เรามีความ งานหนักและการตัดสินใจที่จะ มั่นใจที่จะพูดและสามารถที่จะอยู่ จ่ายเงินลดลง แต่เพียงถ้าคุณมี ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นใจ พรสวรรค์และภาษาภาพที่เอาเข้า และนำ�คำ�แนะนำ�ของคนอืน่ ไปปรับ มาบวกกับ ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ต่างหากที่จะทำ�ให้เรามีผลงานที่ การติดต่อสื่อสาร ทั้งหมดนี้ ความ น่าชื่นชม เพราะเราสามารถทำ�ให้ แปลกใหม่จะมีเพิ่มขึ้น ใช้เวลาตรึง คนที่ดูผลงานเรานั้นเชื่อมั่นในตัว ตรองอย่างชาญฉลาด นำ�ทักษะ ความรู้ปิดจุดที่เสียหายซะเพราะ เราได้ ว่าคุณอาจจะ ไม่มีโอกาส แก้ไขมัน แล้วถ้าคุณได้ออกไปทำ�งาน illustration ถามตัวคุณเอง ว่า ฉันจะทำ� รักษาลูกค้าไว้ รักษาลูกค้าของคุณไว้ตระหนักไว้ มันได้เต็มร้อยรึป่าว หรือ ว่าฉันจะ ว่างานต่อไปของคุณต้องมีรากฐาน ทำ�ได้ดีกว่านั้นไหม

35

38

36

39

ของการตลาดที่ดี ส่งข้อมูลข่าวสาร จดหมายอย่างเป็นทางการให้กับ ขอคำ�แนะนำ�จากผู้รู้ พวกเค้า มาก ๆ เข้าไว้ มันอาจจะยาก แต่จำ�ไว้ว่าคุณ จะสามารถตัดสินปัญหาอย่าง เฉียบแหลมในวันที่ลำ�บากที่สุด หางานพิเศษทำ� อาชีพ illustration เป็นงานที่กว้าง พยายามเก็บรักษา วิธีการทำ�งาน ของคุณที่สนุกสนานไว้ อย่าทำ� มาก McFaul คิดว่าขอบเขตมัน ดูช่างคุมเครือเหลือเกิน ขอบเขต อะไรอย่างที่ไม่เต็มใจ คุณทำ�งาน ระหว่าง illustrator ช่างภาพ นัก ของคุณขึ้นและงานในสมุดสเกตจะ สามารถมาปรับใช้กับงานอื่นได้ ออกแบบ นักทำ�อนิเมชั่น และ ศิลปิน มันดูเหมือนไปด้วยกันได้ ซึ่งอาชีพที่กล่าวมาทั้งหมด ต้องมี ประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้นเรื่อย ๆฉัน ชอบที่จะทำ�งานของตัวเอง มากกว่า และก็พบทางทางระบายงานของ ฉันได้ และฉันเพิ่งใช้เวลาไปเดือน

37


40

คำ�สุดท้าย Illustration อาจจะเป็นทางเข้าสู่ โลกของคุณแต่จำ�ไว้ว่ามันไม่ใช่ ทุกอย่างการทำ�งานจากความคิด สร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องจำ�เป็นของ โลกแห่งการอยู่รอด

การคิดงานสร้างสรรค์

41

หาและพัฒนา Illustration ไม่ใช่เรื่องของ วิทยาศาสตร์ นัก illustrator แต่ละ คน ได้เข้าสู่การสร้างงานจากจิต นาการ อย่างไรก็ตาม มันคืองาน สำ�หรับคุณและมันก็ทำ�เงินให้กับ คุณ คุณต้องมีวิธีการและขั้นตอน ของตัวคุณ McFaul พูดถึงวิธีการ ทำ�งานของเค้า “วาด ระบายสี ตัด เขียนร่าง สแกน รูปภาพ กาแฟ คุย โทรศัพท์ อีเมล วาด ระบาย จัดการ งาน มองออกไปนอกหน้าต่าง หัวเราะ สแกนงาน ออกไปข้างนอก กลับมาทีเดิม สแกนงานต่อ

43

ความเสี่ยงเนื่องจาก ขบวนการการเรียนรู้ ขั้นตอนการทำ�งานที่คุณไม่รู้หรือ ว่าไม่แน่ใจ เพื่อความมั่นใจให้ลอง ทำ�งานซ้ำ�ไปซ้ำ�มาในขั้นตอนที่เคย ได้ทำ�หรือไม่แน่ใจ

ใส่ใจงาน illustration

44

48

45

49

Page 58

47

กล้าลองอะไรใหม่ ๆ ลองเล่นกับไอเดียใหม่ ๆ

50

ใส่เข้าไปเป็นกิจวัตร ประจำ�วัน คุณต้องมีแบบแผนของ คุณในแต่ละวัน การตอบอีเมลหรือ ว่าเปิดกล่องจดหมายก็ต้องเริ่มทำ� ทุกวัน Anthony Burrill, illustrator/ designer กล่าวไว้ว่า ทำ�ไมสิ่ง ที่ทำ�ในแต่ละวันช่วยให้เค้าทำ�งาน ได้อย่างไม่ติดขัด มันเป็นการช่วย ให้จำ�ได้และเป็นการฝึกฝนตัวเอง

ลองเล่นกับไอเดีย Iconic inspiration ใหม่ ๆ มันเป็นเรื่องสำ�คัญที่คุณ ภาพที่วาดขึ้นหรืองานที่ได้ทำ�นั้น จะเก็บเอาขั้นตอนวิธีการทำ�งาน เป็นเรื่องที่สำ�คัญเพราะว่ามันจะ มาจากสมัยที่อยู่โรงเรียน ใช้เวลา บอกถึงขณะหนึ่งในชีวิตของพวก ที่มีค้นหาหนทางใหม่่ ๆ ในการ เรา อย่างนัก illustrator พวกเรา ทำ�งาน นำ�ขั้นตอนการทำ�งานใหม่ ฝันไว้กับการสร้างสรรค์งานและ ที่เป็นในแบบของคุณมาใช่้ ถ้าคุณ อยากให้เป็นผลงานที่เป็นแบบ ได้ทำ�งานต่าง ๆ จงเก็บมันไว้เป็น ประสบการณ์ อย่างและก็สนุกกับฝันนั้นด้วย

Collaborative projects การทำ�งานกับความคิดสร้างสรรค์ การมองและการเรียน ทีจำ�เป็นต้องเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ที่น่า รู้ แรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้จากทุก ๆ เป็นไปไดนั้น มันเป็นการศึกษา ที่ และมันก็อยู่ในทุก ๆ ที่ด้วยเช่น จากประสบการณ์ว่าคุณสามารถ กัน เปิดรับวิธีการต่าง ๆ คุณได้รับ ประโยชน์จากความคิดเห็นของคน อื่น ๆ และสิ่งใหม่ ๆ

42

46

ชีวิตนอก illustration มันไม่ใช่เรื่องที่ดีที่คุณจะใช้เวลาไป กับการบังคับตัวเอง กับการทำ�งาน หลาย ๆ ชั่วโมง บางที่คุณต้องพัก ผ่อนบ้าง Michael Gillette เค้าละ ความสนใจจากการทำ�งานใน illustration ซักพักเพื่อสร้างแรงบันดาล ใจ ฉันเหมือนคนในยุคศตวรรษ ที่ 19 ที่โดนสตาฟไว้ในตอนนี้ เค้า กล่าว มันจะดีกว่าถ้าบางทีเราไม่

การบริหารเวลาของ คุณ ทุกสิ่งที่ได้ทำ�มานานนั้นคุณได้ คิด การมองไปที่นาฬิกาและต้อง ประหลาดใจเมื่อคุณเอานาฬิกา ออกไป แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของนัก illustrator คุณเป็นต้องใช้เวลา ด้วยเวลาที่กำ�หนดที่ลูกค้ากำ�ลังจะ โทรมาหรือส่งเมลมา คุณต้องมีหลัก ในการวางแผน ว่าจะทำ�อะไรในวัน ที่คุณทำ�งาน ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ ก้าวไปข้างหน้าก่อนก็ตาม Page 59


P E JE

KONGDECHAKUL At The factory studio and arthouse


HOT

ISSUE

The factory The factory locate in Ruamrudee soi 2. you can come in via ploenchit or wireless road. No more than 10 mins walk from the pleonchit BTS ( Exit No.4 ) All courses are being conduct & supervise by people who has art as their profession, from fashion field to high school university art professors.

Page 64

The factory is an Institute that pass along the knowledge, understanding in ART & DESIGN, for kids, teenagers or anyone who are interested in art. courses varies for different age group from basic level to advanced level.

The factory is also an Art Studio for the artist which brings the positive effect for the students, you can learn to use various art tools from our studio. The Artistic atmosphere will help the students to increase their vision & creativity.

T L N L A E W T

TO YOU...

READ

ในปัจจุบันการออกแบบมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากขึ้น ในรูปแบบต่างๆทั้งสื่อทางโทรทัศน์ นิตยสาร อาคารหรือแม้แต่บนบรรจุภัณฑ์

NOW การออกแบบถือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ่งของวิชา VCD 223 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ !!! เพือีก่อทัศึ้งกษาวัเป็นสส่ดุวนหนึ และระบบการพิมพ์ต่างๆเพื่อรองรับการออกแบบ ทุกประเภท และเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และมุมมองทางความคิดของวงการออกแบบสมัยนี้ โดยมีคุณ จิ๊บ คงเดชะกุลเป็นแรงบันดาลใจในหนังสือ โดยได้วางแผนการดำเนินงานการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาวิชาชีพออกแบบและบุคคลที่สนใจ ขอขอบคุณพี่จิ๊บ คงเดชะกุล, The factory studio & arthouse, และอาจารย์บำรุง อิศระกุลที่คอยให้ปรึกษา

...


THE FACTORY STUDIO AND ARTHOUS

E

The Fac สามารถเข้า tory ตั้งอยู่ในซอย ร ได้ทั้งสองท าง ทั้งถนนเพ ่วมฤดี ซอย 2  ลินจิต และถ นนวิทยุ เ

¾Õè¨Õ꺤Р¤×ÍÇ‹ÒÁѹÁÕ§Ò¹á¡ÐÂҧź¤‹Ð 㪋 ¤×Í á¡ÐÂҧźÍоÕèNjҵ͹¹ÕéÁѹ໚¹à·Ã¹´Í‹ҧ¹Ö§áÅŒÇ ááæÁѹ

¨ÐÂѧäÁ‹ÁÕà·‹ÒäËË ¤×;ÕèàÃ×èÁá¡Ð¨Ò¡·Õè¾Õèá¡ÐàÅ‹¹àͧ¹ÕèáËÅÐ äÁ‹ÁÕÍÐäà ËÃÍ¡ Áѹ¡ç໚¹ ऌÒàÃÕ¡NjÒÍÐäÃÍÐ ÀÒ¾¾ÔÁ¾ªÔé¹¹Ö§ ÁѹàËÁ×͹ woodcut ÍÐ woodcut ¤×ÍÀÒ¾¾ÔÁ¾·Õèá¡ÐÁÒº¹äÁŒà»š¹ÀÒ¾¾ÔÁ¾ ·Õè໚¹µŒ¹¡Óà¹Ô´¢Í§ÀÒ¾¾ÔÁ¾àÅÂÍÐ woodcut ÍРᵋá¡Ðº¹äÁŒº¹ ÂÒ§ ÍÐäáçáÅŒÇᵋ ᤋàÃÒµŒÍ§ÁÕá·‹¹ Âҧźà¹Õè¾ͤ¹·ÓáÅŒÇÁѹäÁ‹ µŒÍ§ãª‹á·‹¹ ÁѹÁÕËÁÖ¡·Õ躌ҹ ¡ç»˜œÁàÅ‹¹ä´ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹ÒÁѹ¹‹ÒÃÑ¡ ¨Ø¡¨Ô¡ ¼ÙŒËÞÔ§¡ç¹‹Ò¨ÐªÍº 㪌§Ò¹ä´Œ§‹Ò áÅÐàÃÒ¡çäÁ‹µŒÍ§ÁÕá·‹¹ äÁ‹µŒÍ§ÁÒ ¡ÅÔé§ËÁÖ¡ ໚¹ÍÐäÃàÅç¡æ áÅÐÂÒ§¡çá¡Ðä´Œ§‹Ò¡NjÒäÁŒ ÁÕËÁÖ¡¡çÊÒÁÒö ·Ó§Ò¹ÈÔÅ»Ðä´ŒáÅŒÇ à»š¹µÑÇ»˜œÁÍÐäÃẺ¹Õé¡çä´Œ ÁѹàÃÔèÁ¨Ò¡·Õè¾Õèá¡ÐãËŒ à¾×è͹ Çѹà¡Ô´¹Ù‹¹¹Õè á¡Ð໚¹Ë¹ŒÒà¾×è͹ àÍÒä»Å§ facebook áŌǡçÁÕ ¤¹ÁҪͺ àÅÂÁÒ¢ÍàÃÕ¹ µÍ¹ááÂѧäÁ‹ä´Œà»´¤ÍÏÊËÃÍ¡ ¡çÊ͹ ¡Ñ¹àͧÍÐäÃÍ‹ҧ§Õé µÍ¹ËÅѧ¡ç¢ÍàÃÕ¹àÂÍÐ ¨¹àÃÒແ´à»š¹ workshop ÍÐäÃä»

The Factory Studio and ArtHouse เริ่มจากการรวมกลุ่มของเพื่อนๆ ที่มีสาขาวิชาชีพแตกต่างกัน ได้แก่ ดีไซน์เนอร์  ครีเอทีฟ ศิลปินประติมากรรมและจิตรกรรม ซึ่งมีสไตล์ ที่แตกต่างกัน แต่มีอุดมการณ์ ความคิด มุมมองทางศิลปะ  และการดำ เนินชีวิตที่คล้ายกัน  จึงทำให้เกิดการรวมตัวก่อตั้งสถานที่ทำงาน หรือ สตูดิโอขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ แชร์ไอเดียทางศิลปะ  หรือทำงานศิลปะร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน graphic design ,fashion, painting, sculpture Illustration หรือศิลปะต่างๆ

Page 66

อีกทั้งยังเป็นที่รวมตัวเพื่อนๆ และพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ที่สนใจ ทางด้านงานศิลปะจึงมีการเปิดการเรียนการสอน ศิลปะการออกแบบในสตูดิโอขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปโดยมีบุคลากรที่มีอาชีพ ในวงการออกแบบ ศิลปะแฟชั่นจนถึงอาจารย์ ในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมบรรยาย

ÊÓËÃѺÇѹ¹Õé˹١ç¢Í¢Íº¤Ø³¾Õè¨ÕêºÁÒ¡¤‹Ð ·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒÁÒ¡ÁÒÂà¡ÕèÂǡѺ§Ò¹Í͡Ẻ ¢Í¢Íº¤Ø³¤‹Ð... Page 67


Interview

J E EP

“àÃÕ¹ÍÐäÃÁÒ¡çà˹×èÍ·Ñ駹Ñé¹áËÅÐ ¨ÃÔ§ÁÑé ᵋNjÒàÃÒÂѧ äÁ‹ä´Œä»ÍÂً㹨ش·ÕèऌÒà˹×èÍÂᤋ¹Ñé¹àͧ”

KONGDECHAKUL

ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð¾Õè¨ÕêºÇѹ¹Õé¡ÅØ‹ÁàÃÒ¨ÐÁÒÊÑÁÀÒɳ ¾Õè¨Õêºà¾ÃÒÐàËç¹¾Õè¨Õêºà»š¹äÍ´ÍÅ ÍÂÒ¡ãËŒ ¾ Õ è ¨ Õ ê º á¹Ð¹Ó ¾Õè¨Õ꺪‹ÇÂàÅ‹ÒàÃ×èͧµÍ¹ µÑ Ç Ë¹‹ Í Â ·ÕèàÃÕ¹·ÕèÍÂÙ‹ “ÈÔŻҡÔ àËç¹Ç‹Ò¾Õè¨ÔêºàÃÕ¹ ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð¾Õèª×è;Õè¨Õêº ÀÒÊÔ¹Õ ¤§ Í͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ» Š പСØÅ ¨ÐàÍÒ䧴էРÍÒªÕ¾àË ÃÍ µÍ¹¹Õé¡ç·ÓËÅÒÂÍÒªÕ¾¹Ð ¶ŒÒ·Ó»ÃШÓÍÂÙ‹¡ç໚¹´Õ䫹à¹ÍÏ illustrator Columnist áÅСç ໚¹ÍҨҏÊ͹·Õè ÁÈÇ.

໚¹ÍÒ¨ÒϾàÔ ÈÉàËÃͤРPage 68

㪋æÊ͹ ÈÔÅ»¡ÃÃÁ ÊÒ¢Ò Í͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š

㪋 µÍ¹¹Ñé¹àÃÕ¹ÍÂÙ‹ ÈÔŻҡà Í͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š ¡ç໚¹ÀÒ¤ÇÔªÒ áºº·ÕèàÃÒàÃÕ¹¹‹Ð àÃÒàÃÕ¹ÍÐäùРẺà´ÕÂǡѹ»Ð ¤×͹Ôà·ÈÈÔÅ»ŠÁѹ¡ç ໚¹ Visual ¹Ð໚¹áººÍ͡ẺÊ×èÍ ÊÒÃÍÐäçÕé ¶ŒÒÍ‹ҧÈÔŻҡÃà¹Õè¡ç¨Ð ÁÕãËŒàÃÒàÅ×Í¡Ç‹ÒÍÂÒ¡àÃÕ¹ÍÐäúŒÒ§ ¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š¡ç¨ÐᵡÍ͡໚¹ ÇÒ´ÀÒ¾ »ÃСͺ ¡ÃÒ¿¡ âÅâ¡ŒÍÐäÃÍ‹ҧ

¹Õé ໚¹ ad â¦É³ÒãËŒàÃÒàÅ×Í¡ä´Œ ÁÕ Animation ᵋ¾Õ褧äÁ‹ä»´ŒÒ¹ Animation à·‹ÒäËË µÍ¹àÃÕ¹¾Õè¡ç ¨Ðʹ㨾ǡ¡ÃÒ¿¡ à¾ÃÒЪ‹Ç§¹Ñé¹ Áѹ¨Ð໚¹ÍÐä÷ÕèãËÁ‹ µÍ¹·ÕèàÃÒÊͺ ࢌÒä» Áѹ¡ç¨Ð໚¹¡Ö觾ǡ illustration ¾Ç¡Í͡ẺâÅâ¡Œ â»ÊàµÍÏ ÍÐäÃẺ¹Õé ¨Ð໚¹¡ÒÃ㪌ÊÕ ãªŒ¾Ù‹¡Ñ¹ ¾ÍࢌÒä»àÃÕ¹ ¨Ð໚¹¾Ç¡¡ÃÒ¿¡à¢ŒÒ ÁÒ ãªŒ¤ÍÁáÅÐÁѹ¡ç໚¹ÍÐä÷ÕèÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò ãËÁ‹ÊÓËÃѺàÃÒ㹵͹¹Ñé¹ ¡çàÅÂÃÙŒÊÖ¡ ʹ㨠ᵋNjÒäÁ‹ãª‹à»š¹¾Ç¡¤ÍÁ¨ŽÒ«Ð ·Õà´ÕÂÇ ¨ÐªÍº§Ò¹»ÃдÔÉ°¹Ù‹¹¹ÕèÍÂÙ‹ ºŒÒ§ ¡çÍÒ¨·ÓáÅŒÇÊ᡹ࢌҤÍÁáÅŒÇÁÒ µ¡áµ‹§´ŒÇ¤ÍÁÍÕ¡·Õ

¶ŒÒ¾Ù´¶Ö§àÃ×èͧ Í´ËÅѺʹ¹Í¹ àÃÒàÃÕ¹·Ò§´ŒÒ¹¹Õé ¾Õè¨Õ꺹‹Ò¨ÐÁÕ »ÃÐʺ¡Òó ¾Õè¨Õê»ÁÕ¤Óá¹Ð¹Ó·ÕèÍÂÒ¡ á¹Ð¹Ó¾Ç¡¹ŒÍ§æ㹡ÒÃàÃÕ¹Âѧ䧺ŒÒ§

JEEP JEEP Page 69

¡çµŒÍ§Êٌ͋ҧà´ÕÂÇÍйР¨ÃÔ§æàÃÒàÃÕ¹ÍÐäÃÁÒÁѹ ¡çà˹×èÍ¡ѹ·Ñ駹Ñé¹áËÅÐ àÃÕ¹ËÁÍ àÃÕ¹ÍÐäÃÁÒ¡ç à˹×èÍ·Ñ駹Ñé¹áËÅÐ ¨ÃÔ§ÁÑé ᵋNjÒàÃÒÂѧäÁ‹ä´Œä»ÍÂÙ‹ 㹨ش·ÕèऌÒà˹×èÍÂᵋ¹Ñé¹àͧ àÃÒÍÒ¨àËç¹Ç‹ÒẺàÃÒ ·Ó§Ò¹à˹×èÍ ᵋ¤³ÐÍ×è¹à¤ŒÒ¡ç͋ҹ˹ѧÊ×Íà˹×èÍ àËÁ×͹¡Ñ¹ ¤×ÍàÃÒÍÂÒ¡¨ÐÃѺµÃ§ä˹ àÃÒÍÒ¨ªÍº µÃ§·ÕèàÃÒÂÍÁà˹×èÍ·Õè¨ÐÍ´ËÅѺʹ¹Í¹ ÁÒ¹Ñè§ ·Ó§Ò¹»ÃдÔÉ°¹Ù‹¹¹Õèà¾×è͹ʋ§ã¹Çѹ¾ÃØ‹§¹Õé ËÃ×Í àÃҨйÑè§Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾×è͹ä»Êͺ¾Ø‹§¹Õé àÃҨз¹

¡ÑºÍÐäÃä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò 㪋»Ð ¾Õè¡çàÅ×Í¡·Õè¨Ð·ÓÍÐäè؍¡æ ¨Ôê¡æẺ¹ÕéÁÒ¡¡Ç‹Ò ¨ÃÔ§æ¡çà˹×èÍÂàËÁ×͹¡Ñ¹ËÁ´ áËÅÐ ÍÂÙ‹·ÕèÇ‹Òà˹×èÍÂÍ‹ҧäà ºÒ§·ÕàÃÒà˹×èÍ¡Ѻ ¡Ò÷ӧҹáÅŒÇä»Ê‹§¾Ø‹§¹Õé Áѹ¡ç¶×Í໚¹¡ÒÃàÃÕ¹㹠µÍ¹·ÕèàÃÒ·Ó§Ò¹ ËÃ×ÍÇ‹ÒàÃÒ¨Ð仹Ñ觿˜§ºÃÃÂÒÂä´Œ ¹Í¹ 2 ·Ø‹Áᵋµ×è¹ 9 µÕ 5 仹Ñè§àÃÕ¹ã¹ËŒÍ§àÃÕ¹ 仿˜§ºÃÃÂÒ Ẻ¹Õé¾Õè¡çäÁ‹àÍÒ ÂÍÁ·Ó§Ò¹´Ö¡æ ÍÐäÃẺ¹ÕéÁÒ¡¡Ç‹Ò àÃÕ¹ÊÒ¢ÒÀÒ¤ÇÔªÒ¹Õé ¡çẺ µŒÍ§ÃÐÇѧàÃ×èͧÊØ¢ÀÒ¾ àÇÅҢͧàÃÒ¡çäÁ‹µŒÍ§¡ÑºªÒÇ ºŒÒ¹à¤ŒÒ à¾ÃÒÐàÃÒ·Ó§Ò¹¡Ñ¹µÍ¹¡ÅÒ§¤×¹ãª‹ÁÑé ·Ó ¡ÅÒ§¤×¹¾ÃÒÐÃÙŒÊÖ¡Ç‹ÒÁѹÁÕÊÁÒ¸ÔÁÒ¡¡Ç‹Ò ËÃ×ÍÇ‹Ò ´ŒÇÂÍÐäÃËÅÒÂæÍ‹ҧ àÃÒµŒÍ§µ×è¹ä»àÃÕ¹áŌǡ ÅѺºŒÒ¹ÁÒ·Ó§Ò¹ ¡çµŒÍ§ÃÐÇѧàÃ×èͧÊØ¢ÀÒ¾¹Ô´¹Ö§


Page 70

Page 71


Page 72

Page 73


Page 74

Page 75


Page 76

Page 77


Page 78

Page 79


Tawan

Leewong

charoen 5402681 VCD Page 82

Page 83


ไอ้.กอ แกลอรี่

Page 85 69


Page 86

Page 87


Page 88

Page 89


Page 90

Page 91


Page 92

Page 93


Fighting fish

Page 94

Page 95


Page 96


Page 98


MV เพลง ฉันคิดถึงเธอ Potato

M


Goodiesdesign  

Art&Design

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you