Page 1

01/ 2 016

SKOPJE

mesto neustálych zmien

Skopje

City of Constant Change

CouchSurfing

rozhovor s cestovateľom Michalom Knitlom

CouchSurfing

interview with Michal Knitl

FREE snehové kráľovné Free Snow Queens

zadarmo free

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


w w w. j l s k .cz


ZAŽITETOTO ZAŽITE

NaMI S SNaMI


«obsahcontent

lifestyle magazine zadarmo / free copy III. ročník 1/2016 Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

dátum vydania február 2016

Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016

destinácie – Skopje – mesto neustálych zmien kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia rozhovor – Michal Knitl – Couchsurfing Slovensko Bratislavský hrad

Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko IČO 47 080 965

príroda – Vlčie hory – znovuobjavená divočina móda

Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Redakčná rada / Editorial board : Lívia Krivdová, Jana Krivdová Dagmar Staňová, Lýdia Tepličková Annamária Skládalová, Milan Hanko Grafická úprava / Graphic layout Dagmar Staňová, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Ing. Marián Novorolský

Hodvábenie umenie Unikátne originály šport Free snehové kráľovné šport High-tech lyže šport Kellys Factory Team autotest ŠKODA Fabia Style 1.2 TSI 81 kw gurmán Šálka čaju zohreje dlane i dušu

Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher.

Anglické frázy – Reálna angličtina z reálneho života zábava krížovky, sudoku, hlavolamy informácie Letisko M. R. Štefánika

Obálka / Cover: zdroj: fotobanka Fotky-Foto

mapa Letisko M. R. Štefánika

2

0 1/2 0 16

6

destination – Skopje

8

when and where?

– City of Constant Change

tips for interesting events

14

interview – Michal Knitl

24

Slovakia

30

nature – Wolf Mountains,

36

fashion

40

art

46

sport

54

sport

58

sport

64

car test

70

gourmet – The Cup of Tee

78

English Phrases

80

Fun – Crossword,

82

informations

84

map

– CouchSurfing

Bratislava castle

the wilderness rediscovered

The touch of silk

Unique originals

Free Snow Queens

Luxury freeride skis

Kellys Factory Team

ŠKODA Fabia Style 1.2 TSI 81 kw

warms up your hands ...

Real English from Real Life

Sudoku, Brain teaser

Airport M. R. Štefánika

Airport M. R. Štefánika


46-5314-21 30-33 24-27

36-39

editoriáleditorial«

Milí čitatelia, aj keď zima ešte kde tu i u nás pretrvá‑ va – najmä na zasnežených horách, po‑ maly sa blíži čas, kedy cestovný ruch oží‑ va. Letisková hala je plnšia, počuť prí‑ jemný šum, pribúdajú cestujúci. Po‑ daktorí už využívajú i nové linky, kto‑ ré letisko Bratislava pre Vás pripravilo. Najčerstvejšou novinkou je letecké spo‑ jenie s hlavným mestom Macedónska – Skopje. Mnohí z Vás „lietajú“ pravidelný‑ mi linkami, iní sa nechávate zlákať ceno‑ vo dostupnými first momentami do kra‑ jín, kde ste možno ešte neboli... Inšpirá‑ ciu na zaujímavé miesta Vám poskytne aj náš magazín, či už prostredníctvom troch „freerideriek“, mladého cestova‑ teľa, alebo majiteľov čajovne. Podeľte sa aj Vy s nami o Vaše zážitky a získané skúsenosti z navštívených krajín. Nové vydanie magazínu GOOD FLIGHT chce byť opäť Vašim príjemným spoločníkom na cestách ponad oblaky. S pozdravom Jana Krivdová, šéfredaktorka Dear readers, Though winter is still quite present in our region – mostly in the snowy mountains – slowly but surely we are approaching the time, when travel industry starts to bloom again. More and more travelers are strolling around the airport hall and one can hear that lovely noise of a busy airport. Some of the travelers are already using the new flights that started operating from Bratislava. The latest one is the flight to Skopje – capital of Macedonia. Many of you fly on scheduled flights, while others get lured by affordable first moment flights to countries where you probably haven’t been before... You can find an inspiration to visit interesting places in our magazine – from three freeriders, young traveler or Tea House owner. We encourage you to share your adventures and experience from the countries you visited. New issue of GOOD FLIGHT is once again aspiring to be your great companion on your travels above the clouds. Have a good flight. Jana Krivdová, Editor in chief 0 1/2 0 16

3


« príhovoreditorial

Vážení čitatelia časopisu Good Flight, máme za sebou rok 2015, pre Letisko Brati‑ slava mimoriadne úspešný rok. Po rokoch neustáleho poklesu počtu prepravených pa‑ sažierov sa nám tento rok podarilo dosiah‑ nuť nárast počtu vybavených cestujúcich o 15,4 % v porovnaní s minulým rokom. Vy‑ bavili sme presne 1  564  311 osôb na príle‑ te a  odlete. Je to prvý dvojciferný nárast od roku 2006. Pričinilo sa o  to najmä otvorenie základ‑ ne leteckej spoločnosti Ryanair na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave od 30. marca 2015. Cestujúcim vďaka otvoreniu základne môžeme z  bratislavského letiska ponúknuť nové spojenia, viac frekvencií a lepšie časy ich letov. Letecká spoločnosť zároveň otvo‑ rila od začiatku apríla 2 nové linky do Atén a Madridu (3 x týždenne) a od zimného leto‑ vého poriadku otvorila aj novú linku do Ber‑ lína s frekvenciou 7 x týždenne (1 x denne). V súvislosti s  predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie od júla 2016 výrazne vzrastie dopyt po priamom a pravidelnom dennom leteckom spojení Bratislavy a  Bru‑ selu. Letecká spoločnosť Ryanair nám vy‑ šla maximálne v  ústrety a  veľmi rýchlo za‑ reagovala na našu požiadavku presunu le‑ tov zo vzdialenejšieho bruselského letis‑ ka Charleroi, kam lietala doteraz, na hlav‑ né letisko Brusel-Zaventem od 1. apríla 2016. Okrem novej linky do Bruselu budeme

4

0 1/2 0 16

môcť vďaka Ryanairu cestujúcim ponúknuť od apríla 2016 aj nové letecké spojenia z BTS do Manchesteru (3x týždenne) a na Korfu (1x týždenne). Zároveň za významný úspech považuje‑ me, že sa nám podarilo na bratislavské le‑ tisko pritiahnuť 2 nové letecké spoločnosti, a to ruskú leteckú spoločnosť Pobeda, dcér‑ sku spoločnosť skupiny Aeroflot, a  nízko‑ nákladovú spoločnosť Wizz Air. Pobeda za‑ bezpečuje od 19. decembra 2015 priame denné pravidelné letecké spojenie Bratisla‑ vy s  Moskvou (letisko Vnukovo) 7 x týžden‑ ne. Letecká spoločnosť Wizz Air bude od 28. marca 2016 prevádzkovať novú pravidelnú linku na trase Bratislava – Skopje (Macedón‑ sko) s frekvenciou 2 x týždenne a veríme, že sa počet ponúkaných destinácií ešte rozšíri. Predpokladáme, že v roku 2016 vybaví letis‑ ko spolu na prílete a odlete približne 1,75 mi‑ lióna pasažierov. Ďakujeme, že ste aj vy jed‑ nými z nich. Prajem šťastný let z/do Letiska Bratislava. Ing. Ivan Trhlík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. BTS

Dear readers of Good Flight magazine, The year 2015 is over and for Bratislava Airport it’s been a very successful year. After several years of continuous decrease of passenger volumes, we managed to increase the number of passengers by 15.4 % compared to previous year. We handled 1,564,311 travelers (on departures and arrivals). This is the first double digit increase since 2006. The main contributing factor was opening the base of Ryanair at M. R. Štefánik Airport in Bratislava on March 30th, 2015.

Thanks to this base, we can offer new flights from Bratislava, more frequent flights and better flight times. In early April, Ryanair also opened two new routes to Athens and Madrid (3 flights per week) and starting in winter schedule, it also opened a new route to Berlin with the frequency of 7 flights per week (1 flight per day). Taking into consideration the Presidency of Slovak Republic in the Council of the European Union which starts in July 2016, we anticipate a significant increase in demand for direct everyday flights from Bratislava to Brussels. Ryanair was highly flexible to meet our demands and quickly responded to our requirement to move flights from Charleroi Airport, which is more distant from the city center, to the main airport Brusel-Zaventem beginning from April 1st 2016. Except new route to Brussels, thanks to Ryanair we will be able to offer our passengers new flights from BTS to Manchester (3 flights per week) and to Corfu (1 flight per week). Another major achievement is that we managed to bring to Bratislava two new airlines – Russian Pobeda, subsidiary of Aeroflot group and low-cost airline Wizz Air. From December 19th 2015, Pobeda has been operating daily direct flights from Bratislava to Moscow (Vnukovo airport) – 7 flights per week. From March 28th 2016, Wizz Air will start operating new regular route between Bratislava and Skopje (Macedonia) with 2 flights per week and we believe that the number of available destinations will grow. In 2016 we anticipate that the airport will handle approximately 1.75 million passengers (on departures and arrivals). We thank you for being one of them. I wish you a good flight to/from Bratislava Airport. Ing. Ivan Trhlík Chairman of the Board and General Manager of M. R. Štefánik Airport, Bratislava, a. s. BTS


Nechajte si zvábiť svoje zmysly dokonalou krásou, výnimočnou chuťou a neopakovateľnou atmosférou.

Svadby Súkromné oslavy

Spa & Wellness Vlastné vína

Konferencie Polovacky

WWW.CHATEAU-BELA.COM

WILDERNESS TRAVEL / ZÁŽITKY V DIVOČINE

www.bts.sk 0 1/2 0 16

5


Foto: Leonid Andronov / zdroj: Fotky-Foto

«destináciedestination

Nový cieľ vašich letov z Bratislavy

Skopje

mesto neustálych zmien Navštíviť Skopje, hlavné a najväčšie mesto Macedónska, je akoby ste sa ocitli na dvoch odlišných miestach naraz. V Európe i Ázii súčasne. V tejto etnicky zmiešanej metropole sa striedajú pravoslávne kostoly s mešitami, historické ale aj zastaralé budovy s modernými sklobetónovými centrami. Skopje leží na rieke Vardar. Stredoveký Kamenný most, ktorý patrí k symbolom mesta (je i v jeho znaku) spája historickú časť so súčasnosťou. Staré mesto – malebná Stara Čaršija, bolo pôvodne vystavané v  tureckom štýle. Po prechode mosta prídete ku kostolu Sv. Dimitrija. Hneď vedľa môžete navštíviť svojho času najväčšie kúpele na Balkáne – kúpele Daud Pašu, ktoré tak ako kúpele Čifte Amam sú dnes priestormi galérie. Okrem výtvarného umenia však za pozornosť stojí i samotný interiér (pôvodné obloženie stien, starobylý systém rozvodu teplej vody), ktorý ukazuje ako kedysi fungovali turecké kúpele. Ďalšou dominantou tejto časti mesta je rozsiahla pevnosť Kala z 11. storočia. Na hlavnom námestí Ploštad Makedoni-

6

0 1/2 0 16

ja, na druhom brehu rieky, nájdete krásnu fontánu so sochou bojovníka Alexandra Macedónskeho. Najznámejšou rodáčkou mesta bola nositeľka Nobelovej ceny za mier Matka Tereza. V múzeu postavenom na mieste rodného domu, sú okrem jeho makety aj predmety z jej života. V roku 1963 postihlo Skopje silné a ničivé zemetrasenie. Na obnove sa podieľali aj iné krajiny. Dnes je Skopje mesto s modernou infraštruktúrou, je dôležitým hospodárskym a  kultúrnym centrom krajiny, s množstvom inštitúcií, úradov, tovární, múzeí, galérií, umeleckých objektov. Jeho modernizáciu vidieť takmer všade. Pribúdajú moderné štvrte, nákupné

centrá. Vidieť meniace sa Skopje, akoby z „vtáčej perspektívy“, sa dá z kopca Vodno, vysokého 1066 m. Jeho dominantou je veľký, 66 m vysoký železný kríž. Dostať k  nemu sa môžete peši alebo modernou lanovkou. Pri prechádzkach uličkami mesta nájdete mnoho reštaurácií s bohatou ponukou miestnych špecialít. Patrí k nim pljeskavica, čo je pikantná placka z mletého mäsa, skara – mäso na rošte, balkánsky burek, telesk či ribja čorba (teľacie a rybacia polievka). Nezameniteľnú chuť má silná balkánska káva ale i hroznová pálenka rakija či mastika. Z  obchodíkov alebo antikva‑ riátov si zaručene odnesiete nejaký suvenír, ktorý vám toto mesto bude pripomínať. foto: Fotky-Foto, Jacqueline Schmid Foto: Jacqueline Schmid


Foto: Jacqueline Schmid

Foto: milosk50 / zdroj: Fotky-Foto

Foto / zdroj: Fotky-Foto

«destináciedestination

Skopje – City of Constant Change Visiting Skopje, capital and the biggest city in Macedonia, is like being at two different places at once – In Europe and in Asia. In this ethnically diverse city you can see both orthodox churches side by side with mosques, historical and old buildings are next to modern glass and concrete centers. Skopje is situated on Vardar River. Medieval

Stone Bridge, which is one of the symbols of the city (also appears on its Coat of arms) connects the historic quarter with the contemporary district. Old Town – picturesque Stara Čaršija, was originally built in Turkish style. After crossing the bridge you get to St. Dimitri church. Right next to it you can visit Daut Pasha Turkish bath – once the largest public baths in Balkans, which together with Cifte Hammam, now serve as galleries. Except fine arts exhibited inside, the interior itself is worth seeing (the original tiling and ancient system of hot water distribution), which shows how Turkish baths were working. Another major tourist attraction of this part of the town is large Kala fortress built in 11th century. At the main square – Ploštad Makedonija, on the other bank of the river, one can see a wonderful fountain with the statue of Alexander of Macedon. The most famous person born in this city is Nobel Peace Prize laureate Mother Theresa. Museum built on the property where she was born features a small version of her house as well as personal artifacts from her life. In 1963 Skopje was hit by a strong earthquake. Several other countries were assisting in rebuilding efforts. Today Skopje is a city with modern infrastructure and serves as an important business and cultural hub of the country with numerous institutions, offices, factories, museums, galleries and art facilities. Its modernization is visible almost everywhere. New modern suburbs and shopping centers are being developed. Tourists can watch the ever-changing city of Skopje from the aerial view, if they climb a nearby mountain of Vodno (elevation 1,066 m). It features large iron cross, which is 66 meters high. You can reach the peak be foot or by modern cable cabin. While strolling down the streets of Skopje, you will find numerous restaurants offering variety of local specialties. Some of them are “pljeskavica”, which is a spicy patty made of ground meat, skara – grilled meat, Balkan burek, telesk or ribja čorba (veal or fish soup). Strong Balkan coffee has a very distinct taste and the same goes for grape liqueurs called rakija or mastika. In souvenir or antique shops you will definitely buy some souvenir that will remind you your visit to this city. foto: Fotky-Foto, Jacqueline Schmid

0 1/2 0 16

7


Galéria Nedbalka Budova Galérie Nedbalka v Bratislave ukrýva nečakane pôsobivý interiér s vnútorným členením, pripomínajúcim Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Štyri poschodia však predovšetkým poskytujú priestor pre Stálu expozíciu, venovanú zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska. Obraz dejín maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí je vystavaný z diel L. Mednyánszkeho, D. Skutezkého, M. Galandu, M. Benku, M. Laluhu, M. Paštéku, L. Gudernu a mnohých ďalších tvorcov, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj umenia v tejto krajine. Na prízemí nájdu návštevníci aktuálnu výstavu primárne venovanú tvorbe slovenských autorov. www.nedbalka.sk

Nedbalka Gallery

The building of the Nedbalka Gallery in Bratislava hides an impressive interior featuring an internal structure resembling the Guggenheim Museum inNew York. Its four floors provide space for a permanent exhibition dedicated to the birth and develop‑ ment of modernism in Slovakia. The history of painting and sculpture in Slovakia in the 20th century is well documented by works by L. Mednyánszky, D. Skutezký, M. Galanda, M. Benka, M. Laluha and many others who fundamentally influenced the development of art in Slovakia. On the ground floor, the visitors will find the latest of the series of exhibitions primarily dedicated to works by Slovak artists. www.nedbalka.sk

Aktuálna výstava / Exhibitions

Listening to sparkling music of Wolfgang Amadeus Mozart is always an uplifting experience. However, many puzzles are associated with this famous composer and some of them are concealed in his works. Comic opera Così fan tutte is one of them. Genre of this work itself is subject to some doubts. Is it really a comic opera or is it a serious topic presented with humor? “Innocent“ swap of fiancées discloses an unexpected and irreversible truth among two couples of young people. Doubts are also casted as to who are the true victims and who are the ones against whom the harsh moral judgment is rendered. Is it women, as the title suggests (“Women are like that”), or should the opera be renamed to Così fan tutti (“All are like that”)? And to make it a little bit more complicated, Mozart had smuggled another puzzle into this work: are both girls - Fiordiligi and Dorabella – just victims of tricks set up by frivolous men? Or did they see through their intentions right at the beginning and they are just having fun at their expense playing their game? So the question remains: Are all women so unfaithful? Or are they just clever and men are naive? Come to find out for yourself to SND (Slovak National Theatre). Opera Cosi fan tutte has enriched the repertoire of the 1st Slovak opera house in a wonderful historic building on Hviezdoslav Square.

www.snd.sk

8

0 1/2 0 16

Foto: M. Fabianová (Dorabella), P. Mikuláš (Don Alfonso), J. Šrejma Kačírková (Fiordiligi), Autor: Pavol Breier

Nádhernú perlivú hudbu Wolfganga Amadea Mozarta je vždy povznášajúce počúvať. So samotným skladateľom sa však spája mnoho rébusov. Niektoré skrývajú i jeho diela. Aj komická opera Così fan tutte je jedným z nich. Pochybnosť sa tu vzťahuje už na žáner diela. Ide skutočne o komickú operu, alebo o tému vážnu prezentovanú s humorom? „Nezáväzná“ výmena snúbeníc totiž odhalí medzi mladými pármi neočakávanú a nezvratnú pravdu. A pochybnosti sa týkajú aj toho, kto je v skutočnosti obeťou a proti komu sa dvíha prísny prst morálneho súdu. Sú to ženy, ako napovedá názov („Všetky sú také“), alebo by sa opera mala skôr premenovať na Così fan tutti („Všetci sú takí“)? Aby to nebolo jednoduché, Mozart do diela zakódoval rébus: sú obe dievčatá, Fiordiligi a Dorabella, len obeťami intrigy, ktorú pochabo zosnovali muži? – alebo prehliadli ich zámer hneď v zárodku a teraz sa bavia na účet chlapov, hrajúc ich hru? Otázkou teda zostáva: Všetky sú také neverné? či sú skôr iba prešibané - a muži naivní!? Príďte sa presvedčiť do SND. Opera Cosi fan tutte obohatila operný repertoár prvej slovenskej scény v krásnej historickej budove na Hviezdoslavovom námestí.

Foto autor: Pavol Breier

« kedy a kamwhen and where

Così fan tutte


Bratislava 17 – 23/03/2016 100 filmov / 7 kinosál / 7 dní

SPOLUORGANIZÁTOR

PODUJATIE FINANČNE PODPORIL

Foto: Sturla Brandth Grvlen

ORGANIZÁTOR

New Slovak film premieres, homages to personages of club film scene, cult films on demand, exclusive foreign film festival previews – you can see it all at 23rd annual edition of International Film Club Festival Febiofest. It will take place in Bratislava on March 17th to March 23rd. Over the course of 7 festival days, film fans will have over 100 films in 7 halls to choose from. Several chosen films from the Bratislava edition will make their way to Trenčín, Košice, Banská Bystrica, Kežmarok, Prešov, Martin, Prievidza, Trnava and Levice between March 31st to April 16th. Vast majority of the films were made in V4 countries. However, spectators may look forward also to several award winners from foreign film festivals. Many of featured films will see their exclusive Slovak preview, e.g. Czech-Slovak film Me, Olga Hepnarová, which will also be the opening film of one of the most important sections at prestigious Berlinale film festival, 5. October from widely respected Slovak photographer Martin Kollár, which had its world premiere at Rotterdam film festival, or Rams, an Icelandic film which received the main award at Un Certain Regard section at legendary Cannes film festival.

kedy a kamwhen and where«

Nové slovenské filmy v premiére, pocty osobnostiam klubového filmu, kultové filmy na prianie aj exkluzívne predpremiéry snímok zo zahraničných festivalov ponúkne blížiaci sa 23. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov FEBIOFEST. V Bratislave potrvá od 17. do 23. marca 2016 a  filmoví fanúšikovia si budú môcť počas siedmich festivalových dní pozrieť vyše 100 filmov v siedmich kinosálach. Výber z  bratislavskej časti poputuje od 31. marca do 16. apríla 2016 do Trenčína, Košíc, Banskej Bystrice, Kežmarka, Prešova, Martina, Prievidze, Trnavy a Levíc. Dominantný priestor dostanú filmy z krajín V4, ale diváci sa môžu tešiť aj na držiteľov rôznych cien zo svetových festivalov. Mnohé z nich uvidia v  exkluzívnej slovenskej predpremiére: ako napríklad česko-slovenský film Já, Olga Hepnarová, ktorý bude otváracou snímkou jednej z najdôležitejších sekcií na prestížnom Berlinale, film 5. október z  dielne svetovo uznávaného slovenského fotografa Martina Kollara, ktorý si svetovú premiéru odbil na festivale v  Rotterdame či islandský film Barani, ktorý si z  legendárneho Cannes odniesol hlavnú cenu sekcie Un Certain Regard.

Foto: z filmu Já, Olga Hepnarová

0 1/2 0 16

9


« kedy a kamwhen and where

Tatranská Lomnica

Expozícia novootvoreného SKI MUSEA v Tatranskej Lomnici sa venuje histórii vzniku a vývoja zimných športov vo Vysokých Tatrách od počiatku tatranských osád až do roku

10

1945. Návštevníci múzea sa prostredníctvom 19 náučných tabúľ v slovenskom a anglickom jazyku dozvedia veľa zaujímavých informácií o začiatkoch lyžovania, korčuľovania,

0 1/2 0 16

curlingu, horolezectva, sánkovania, či jazde na boboch vo Vysokých Tatrách. Každý tematický okruh je doplnený exponátmi a dobovými fotografiami, ktoré spolu

s textovou časťou vytvárajú dokonalý obraz o tom, ako to vo Vysokých Tatrách kedysi vyzeralo. Najväčším lákadlom pre návštevníkov sú 3,07m dlhé lyže z roku 1885 a expo-


SKI MUSEUM in Tatranská Lomnica

The exposition of the newly opened SKI MUSEUM in Tatranská Lomnica is devoted to the history of the origin

and evolution of winter sports in the Vysoké Tatry (High Tatra Mountains) from the beginning of the Tatra settlements up to the year 1945. Through 19 instructional tablets in the Slovak and English languages, visitors to the museum will acquire a great deal of interesting information about the beginnings of skiing, skating, curling, mountain climbing, sledding and bobsledding in the High Tatras. Each thematic area is supplemented by exhibits and period photographs which together with the

text create a complete picture of how things once looked in the High Tatras. The greatest attractions for visitors are the 3.07 m long skis from 1885 and the exposition of old racing bobsleds. Men in particular may take an interest in the workshop for making skis, ski poles and ski boots, while their more refined and better half will enjoy the elegant clothing that ladies once wore as they carved the Tatran slopes.

OTVÁRACIE HODINY pon - ne: 9.00 - 18.00 hod Počas roka môže byť prevádzka mú‑ zea na kratšiu dobu prerušená. Ak si chcete návštevu múzea dopredu na‑ plánovať, kontaktujte nás prosím telefonicky alebo mailom. (tel: +421 905 592 858, e-mail: info@skimuseum.eu)

kedy a kamwhen and where«

zícia starých pretekárskych bobov. Pánov určite zaujme dielňa na výrobu lyží, lyžiarskych palíc a lyžiarskych topánok. Ich nežnejšie polovičky zas elegantné oblečenie, v ktorom dámy kedysi brázdili tatranské svahy.

text: Martina Hubačová foto / photo: Vladimír Hubač

www.skimuseum.eu

0 1/2 0 16

11


« kedy a kamwhen and where

Bobby McFerrin - famózny spevák a multiinštrumentalista zavíta po rokoch na Slovensko.

15. jún 2016 Stará tržnica, Bratislava

Jedinečný improvizátor, džezový spevák, skladateľ a dirigent, nositeľ 10 cien Grammy dáva každému svojmu koncertu punc výnimočnosti a originality. Svojou bezprostrednosťou v komunikácii s publikom vyčarúva na svojich vystúpeniach úžasnú atmosféru, ktorá je podčiarknutá jeho virtuozitou v ovládaní svojho hlasu, jeho fantastickou muzikálnosťou. „Som šťastný, keď môžem objavovať niečo nové a prajem si, aby tento zážitok publikum zdieľalo so mnou. Rád improvizujem a beriem si z každého žánru kúsok – niečo z klasiky, niečo z džezu. Nikdy vopred nič neplánujem, prídem na pódium a začnem spievať. Keď sedím pred ľuďmi, baví ma spraviť si z nich „svoju kapelu“,“ vysvetlil Bobby McFerrin. Multiinštrumentalista a známy a capella spevák sa preslávil vďaka originálnemu štýlu a unikátnej technike spevu. Dokonale ovláda svoj hlasový rozsah štyroch oktáv a dokáže vytvoriť ilúziu dvojhlasného aj viachlasového spevu. „Cvičiť s hlasom je oveľa ľahšie ako na klavíri alebo husliach. Keď máte naozaj dobrý sluch a hlas, dokážete zaspievať všetko“, tvrdí s úsmevom Bobby McFerrin. 65-ročný umelec stále aktívne vystupuje a ohuruje publikum po celom svete. Nenechajte si ujsť úžasný koncert 15. júna 2016 v Starej tržnici v Bratislave. Autor hitu „Don’t Worry, Be Happy“ sa na Slovensko už veľmi teší a sľubuje nezabudnuteľný zážitok. „Publikum je tu stále rovnako srdečné. Spontánne reakcie ľudí ma vždy veľmi potešia. Musím povedať, že mi naozaj lichotí, že dosiaľ boli sály vždy vypredané,“ teší sa Bobby McFerrin. Lístky si môžete kúpiť prostredníctvom siete Ticketportal na www.ticketportal.sk You can buy the tickets through Ticketportal at www.ticketportal.sk

www.propagandahouse.sk 12

0 1/2 0 16

Bobby McFerrin

opäť na Slovensku! Extraordinary singer and multi-instrumentalist Bobby McFerrin will visit Slovakia again after several years. He will perform a concert in Stará tržnica in Bratislava on June 15th, 2016. Unique improviser, jazz singer, composer and conductor, winner of 10 Grammy awards gives a hallmark of originality to every concert. „I am happy when I am able to explore new things and want to share this experience with my audience. I like to improvise and I take a few bits from every genre – something from classical music, something from jazz. I never plan anything in advance. I come up to a stage and I start singing. When I sit in front of people, I like to make them “my band”, explains Bobby McFerrin. Multi-instrumentalist and renowned cappella singer has become famous for his original style and unique singing technique. He perfectly controls his four-octave vocal range and he can make an illusion of polyphonic singing. Sixty-five years old artist is still actively performing and stuns the audience around the globe. Don’t miss this exceptional concert on June 15th , 2016 in Stará tržnica in Bratislava. Author of a hit song “Don’t Worry, Be Happy“ is looking forward to visit Slovakia and promises an unforgettable experience. „Audience is still as warm as it used to be. Spontaneous reactions always make me very happy and I must say that I am really honored that my previous concerts here were always sold out“, says delighted Bobby McFerrin.


Z

SE UJATIA V D O P IE Š EJ

AMN

NAJVÝZN

py v ra

stvá Euró

ajstrov Zónové M Majstro

eta vstvá sv

road lpe Adria

A

al Zone

ss Centr

ycro FIA Rall llycrosse

cesto

WTCC

bilov FIA

utomo vných a nsh

hampio

racing c

v otocyklo

tných m

ky ces ip - Prete

g & drift

/ tunin v šprinte

show

y 2016 egularit r v e g ta vin motocyklo ope Cup torických is h ti s o FIM Eur ln ravide v jazde p G vstvá SR o tr js AKIA RIN a m dné 4H SLOV 2 k o o Medzináro k Han zidiel o v h c ý estovn c y k te re alostné p 24h vytrv TM ozidiel K reteky v p e c jú u š le - Vzru OW batt KTM X B á SR

jstrovstv

ST - Ma

FE POWER

IA RING

SLOVAK

P

GOLF CU

ING VAKIA R 24 H SLO tónu yklomara stného c

valo

24h vytr

3. ročník

al

lpen Pok

A Porsche

árskych

pretek torických

ky his

p - Prete

Histo Cu

road lpe Adria

King of

Europe

bilov na

okruhu

estných

teky c hip - Pre

ns

hampio

racing c

lov

motocyk

Piaty ročník Benefičného plesu Hodiny deťom je podujatím, kde sa spojila krásna myšlienka pomoci druhým so skvelou zábavou. Honosný večer s atraktívnymi hosťami každoročne venuje výťažok z plesu Nadácii pre deti Slovenska – projektu Hodina deťom. Výnimočné podujatie sa už tradične spája s kúpeľným mestom Trenčianske Teplice a historickým priestorom Kursalonu. Benefičný ples už po tretíkrát moderovala dvojica Lenka Šóošová a Roman Juraško. Hviezdou večera bola talentovaná Celeste Buckingham s hudobnou skupinou King Shaolin. Akrobatické vstupy predviedli tanečnice baletu a akrobatky zo zoskupenia Vertigo. Ples otvorili svojím vystúpením tanečníci z tanečného zoskupenia CreDance. Jedným z vrcholov večera bolo parkourové vystúpenie v dobovom štýle Assasin v podaní Freerun Slovakia a Born to Trick. Do tanca počas celej noci hrala hudobná skupina That´s Live!, harfistka Mária Kmeťková a obľúbený DJ Matúš Škorvánek. Hostia sa tak tešili zo zážitku pre všetky zmysly – skvelá šou, zábava, atraktívni hostia, výborné jedlo a to všetko s pocitom, že bolo pomáhané tým, ktorí to najviac potrebujú. Ako informuje Pavol Sirotný, hostiteľ a majiteľ priestorov Kursalonu Trenčianske Teplice a agentúry SpicyBrown, ktorá ples organizačne zastrešila, ples spája dve hlavné myšlienky. Je to poďakovanie klientom za celoročnú spoluprácu a charitatívnu podporu. Počas tohto ročníka sa výnos z plesu vďaka jeho hosťom vyšplhal na viac ako 5000 eur. Podujatie má jasne definovaný účel: „Spoločne s Nadáciou pre deti Slovenska pracujeme na naplnení našich cieľov – pripraviť hosťom nezabudnuteľný zá‑ žitok a pomôcť vyzbierať finančné prostriedky na podporu jedi‑ nečných a užitočných projektov pre deti na Slovensku. Sme radi, že sa nám to aj tento rok podarilo. Už teraz premýšľame, čím pre‑ kvapíme našich hostí v budúcom ročníku.“ www.kursalonteplice.sk/ www.spicybrown.sk / www.hodinadetom.sk

pionát

ový šam

ky drift - Európs

G AKIA RIN w SLOV

o

Auto Sh

vozidiel

utomo stných a

e

reteky c

na SR p

e Veľká c A

Race Cycling

Trenčianske Teplice, 30. 1. 2016

kedy a kamwhen and where«

NG I R A I K SLOVA ÓNE 2016

V. BENEFIČNÝ PLES HODINY DEŤOM

a okruhu

- Rally n

* SLOVA

KIA R

hradzu ING si vy

je právo

na zmenu

termínov.

Kontakt:

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. 800 Orechová Potôň 930 02 Slovenská republika Mobil: +421 917 544 227 E‐mail: info@slovakiaring.sk www.slovakiaring.sk

13


rozhovorinterview «

CouchSurfing nie je len o prespávaní „na gaučoch“, je to dobrý spôsob ako spoznať ľudí kdekoľvek na svete. Práve o ľuďoch, ich zv ykoch, krajine píše a pomocou nádherných fotografií ich zachytáva Michal Knitl v troch cestopisoch Farebný svet, Hodvábny vietor a Na juhoamerickej vlne. 14


S Mateom vo fjorde v Čile / In fjord in Chile with Mateo

« Zážitky z vašich ciest ste nám priblí-

žili v troch cestopisoch Farebný svet, Hodvábny vietor a Na juhoamerickej vlne. Nie sú to zápisky z krátkodobých ciest ale niekoľkomesačných putovaní... Aké sú výhody takýchto dlhodobých pobytov? Výhody dlhodobých ciest sú jednak v tom, že máte možnosť spoznať kultúru a život domácich viac do hĺbky a človek aj ušetrí nemusí platiť toľko za dopravu J.

« V ktorej krajine ste sa zdržali najdlh-

šie? Máte časový plán? Najdlhšie som bol deväť mesiacov vo Fínsku ako dobrovoľník a okrem toho pol roka v Indii. Plány som veľmi nemal, ale i tie, čo som mal, sa menili a tvorili za chodu.

« Správajú sa inak domáci ku „komerč-

ným“ turistom a inak ku človeku, ktorý medzi nimi aspoň chvíľu žije? Samozrejme, ale závisí to i od toho ako dlho a ako kde. Ak ste niekde pol roka, tak domáci vás možno pozvú na svadbu, rodinnú oslavu. No niekde vás na ňu pozvú aj keď vás uvidia hneď prvý deň. Veľmi to závisí od miesta a lokálnej kultúry.

« Nadviazali ste počas takýchto pobytov s domácimi aj dlhotrvajúce priateľstvá? Prípadne ste ich potom pozvali k nám na Slovensko? Momentálne s domácimi z Južnej Ameriky ani Ázie nie som v kontakte – to sa nedá všetko stíhať. Ale viem, že ak do danej krajiny pôjdem, určite sa im opäť ozvem. Alebo sa oni ozvú mne – i keď pre väčšinu ľudí z rozvojových krajín je nereálne, aby prišli na Slovensko. « Vaše knihy sú plné krásnych fotogra-

fií, kde ľudia vyzerajú veľmi prirodzene, akoby nepociťovali prítomnosť fotoaparátu. Na to nemám recept. Nemám veľký objektív a vždy sa pýtam ľudí, či si ich môžem odfotiť. Resp. vidia, že ich fotím. Ak niekto nechce, tak ho neodfotím.

« Veľa cestovateľov napriek tomu, že

navštívia mnohé krajiny – miesta, majú jedno obľúbené, kam sa radi vracajú. Máte aj vy také miesto? Ak krajinu, tak asi Slovensko. Ale svet je taký krásny a veľký, že ťažko vybrať jedno miesto.

rozhovorinterview «

Na ceste 200 km naprieč Pamírom, Tadžikistan / On the road 200 km across the Pamirs, Tajikistan

Najmä však záleží na ľuďoch a momentálne ľudia, s ktorými chcem byť, sú na Slovensku.

« Ako teda vnímate Slovákov? Nerád ľudí generalizujem. Každý človek je iný...

« Čo je tou najväčšou motiváciou vášho cestovania? Keď cestujem zaujímajú ma ľudia – ako žijú, čo robia, tradície, ako aj príroda a turistika. « Kde vás ľudia najviac prekvapili – mali ste o nich pred tým úplne inú predstavu? Veľa vecí si radšej nepredstavujem, lebo viem, že najlepšie je ísť sa pozrieť vlastnými očami a tam človek zistí, ako to naozaj je.

« Kde ste na vašich cestách stretli „najšťastnejších“ či „najpohostinnejších“ ľudí? Veľmi šťastní mi pripadali Brazílčania. Jeden domáci na príprave karnevalu v Riu, na sambodróme mi hovoril: nemáme peniaze, ale máme futbal J. A aj jedna Uruguajčanka mi hovorila, že by chcela žiť v Brazílii, lebo tam sa ľudia usmievajú aj keď čakajú na autobus na zastávke. A najpohostinnejší sú v Iráne. Tam sú ľudia úžasní. Média hovoria jedno, ale každý, kto bol v Iráne, povie to isté. Ste hosť s veľkým H. A celkom iný level je Papua Nová Guinea, ale o tom niekedy nabudúce... (je to na dlho a bude to v novej knihe) 0 1/2 0 16

15


16

0 1/2 0 16

Svadba v RadĹžastane, India / Wedding in Bikaner, Rajastan, India

ÂŤ rozhovorinterview


« rozhovorinterview CouchSurfingu, ktorého ste aj propagátorom. Čo je to CouchSurfing – ide len o „gaučové ubytovanie“ alebo sú tam aj iné benefity? Couchsurfing je sieť hostí a hostiteľov. Každý sa môže bezplatne zaregistrovať a hostiť u seba cestovateľov, alebo navštíviť ľudí v ich domovoch. Všetko je dobrovoľné a zadarmo. Niekedy navaria oni vám, niekedy vy im. Nejde o ušetrenie peňazí, ale o stretnutie domácich ľudí. Vidíte ako žijú, čo robia, môžete sa s nimi porozprávať a tiež vám povedia o miestach, na aké by ste sa nikdy ako bežný turista nedostali. Pre bezpečnosť funguje systém referencií, kde každý, kto niekoho navštívi, napíše o tom referenciu a ďalší si ju môžu prečítať. Vo svete je registrovaných už možno aj cez desať miliónov členov, ale aktívnych je možno tak 5-10 %. U domácich som spal na Slovensku, v Európe, Južnej Amerike i v Ázií. Členovia sú všade. I keď v krajinách tretieho sveta sú to často ľudia zo strednej až vyššej vrstvy, takže tradičný život domácich sa nie všade dá takto vidieť. Pohostinní ľudia sú všade a veľakrát ma i domáci pozvali domov len tak – bez predošlého dohodnutia cez Couchsurfing.

Pre ľudí po strednej či vysokej škole je to ideálne. Momentálne mám však toľko nápadov, že nestíham realizovať všetko, čo by som chcel a zameriavam sa na veci, ktoré ma v danej situácií najviac napĺňajú. Rovnako na väčšinu dobrovoľníckych prác poznám veľa skúsenejších ľudí v danej oblasti, a tak mi príde, že každý by mal robiť to, čo vie robiť najlepšie.

« V akej sfére sa dobrovoľnícka práca

zvykne praktikovať a aké podmienky musí záujemca spĺňať? Dobrovoľníci robia všetko možné. A podmienky prijatia i pobytu sú individuálne. Niekde máte ubytovanie a stravu, niekde si ju platíte. Závisí to od konkrétneho miesta, kde pôsobíte.

« A čomu sa venujete teraz? Organizujeme festivaly Cestou Necestou. Až do marca ma čaká množstvo podujatí, kde je možné vidieť zaujímavé cestovateľské prezentácie (cestounecestou.sk).

« Chystáte nový cestopis? Pripravujem knihu o Indonézii a PapuyNovej Guinei, kde som bol posledné leto.

ubytovania a neposkytovať ho iným alebo naopak? Áno, všetko je dobrovoľné.

« Ste snowboardový inštruktor. Cestujete aj za snehom a dobrými svahmi? Posledné tri zimy som bol na snowboarde dokopy do 10 dní. Snehu je tento rok málo, ale raz by som chcel ísť do Lyngen Alps.

« Je akýmsi nepísaným pravidlom, aby

« Keby ste boli našim sprievodcom

« Je možné iba využívať túto možnosť

sa domáci i návštevník vedeli dorozumieť rovnakým jazykom, alebo ste sa niekedy museli dorozumieť aj „nohami-rukami“? Väčšinou si píšete s domácim, takže je predpoklad, že ovládate spoločný jazyk. Ale párkrát to bolo zábavné. Pri náhodných stretnutiach mimo Couchsurfing je však také doruzumievanie „rukami- nohami“ bežnejšie.

« Vaše cestovanie bolo úzko spojené

s dobrovoľníctvom a mnohými aktivitami spojenými s prácou v rôznych komunitách. Venujete sa tomu aj naďalej? V minulosti som veľa pôsobil ako dobrovoľník, ale momentálne, keď som v zahraničí, tak sa venujem čisto cestovaniu. Dobrovoľníctvo mi však dalo veľmi veľa. Najmä domácich ľudí človek spozná oveľa bližšie. Viem, že niekedy ešte určite pôjdem do Fínska alebo Uruguaja, kde som dlho pôsobil.

Tanec Theyyam v Kerale, India / Theyyam near Thottada, south of Kannur, Kerala

« Veľa ciest ste podnikli s pomocou

Shad Suk Mynsiem Festival, Shillong, Meghalaya, India

a mali by ste pripraviť program cesty, kam by ste nás zaviedli? To by záviselo od času, rozpočtu, typu ľudí a veľkosti skupiny. Nedá sa takto všeobecne povedať. Ale ak by niekto chcel, na rozcvičku by som ho poslal napríklad na Veľký Choč – tam je krásny výhľad na Fatru i Tatry.

« A keby ste svojich priateľov z iných krajín mali povodiť tu u nás doma, čo by ste im na Slovensku ukázali? To, čo by chceli J. Opýtal by som sa, čo majú radi... či hory, kultúru, kostoly, hrady, zámky, divadlá, atď. – ponuka je tu na Slovensku bohatá. Bez toho by som nikoho nikam nebral. Človek by mal vedieť čo má rád... foto: Michal Knitl, otázky: - dag-

Viac informácií o knihách a ich kúpe nájdete na www.michalknitl.com

0 1/2 0 16

17


« rozhovorinterview

Kirgizsko / South Inylcheck Glaciar, Kyrgystan

If I was to pick a country, it would probably be Slovakia. But the world is so wonderful and big, that it’s difficult to choose just one place. But people are the factor that matters and currently people I want to be with are in Slovakia.

« So how do you feel about Slovaks? I don’t like generalize. Every person is different... « What is the strongest motivation for your

CouchSurfing It’s not just about sleepovers on the couches; it’s a great way to meet people anywhere in the world. In his three travel books – Farebný svet (Colorful World), Hodvábny vietor (Wind of Silk) and Na juhoamerickej vlne (On the South-American Wave), an author Michal Knitl is talking about the people, their habits and the country through his writings and breathtaking images. « You wrote three travel books about your travel adventures – Farebný svet (Colorful World), Hodvábny vietor (Wind of Silk) and Na juhoamerickej vlne (On North American Wave). These are not just notes from some short-term visits, but your experiences from expeditions that took several months... What are the advantages of such long-term visits? The advantage of these extensive travels is that one has an opportunity to get to know the culture and the lifestyle of local people more in-depth. And one can also save some money, because you don’t have to pay so much for transportation J. « In which country did you have the longest visit? Do you have any travel schedule? I was volunteering in Finland for nine months – it was my longest stay. I was also six months in India. I didn’t have many plans and even those I had have been changed and updated on the fly.

« Do locals have a different approach to

“commercial tourist” compared to a person who lives with them for some time? Of course, but it also depends on how long you stay and where you are. If you are somewhere for about six months, you may be invited to wedding or family gathering. But in some

18

0 1/2 0 16

places you may be invited even after meeting with local people for the first time. It has a lot to do with a particular place and local culture.

« Have you established any long-term friendships with locals during these visits? Or have you ever invited them to visit Slovakia? Currently I am not in touch with locals from South America or Asia – it’s impossible to make it from time perspective. But I know that if I ever travel to these countries again, I will surely let them know. Or maybe they will contact me, although for most people in third world countries it’s unrealistic to come to Slovakia. « Your books are full of beautiful pictures, where people look really natural as if they were not aware of your camera at all. I don’t have any secret for this. I don’t have a big camera objective and I always ask people whether I may take a picture or let them see that I am taking a photo. If somebody doesn’t want to be photographed, I don’t do it.

« Many travelers who visited lots of countries and places have one place that they love the most and where they frequently return. Do you also have such favorite place?

travels? I am interested in people – how they live, what they do, their traditions as well as nature and hiking.

« Where were you most surprised about the local people – I mean where you had completely different expectations before visiting their country? I prefer not to anticipate most of the things, because I know that the best way is to go and see for yourself and this is how one gets to know the real situation. « Where you met “the happiest“ or “the most hospitable” people? Brazilians seemed to me the happiest. During the carnival preparation in Rio, one of local guys told me on sambadrom: “we don’t have money, but we have a football J”. And one woman in Uruguay told me that she would like to live in Brazil, because people are smiling there even while waiting on the bus stop. And the most hospitable people are in Iran. People there are amazing. Media usually say some things, but everyone who has been there will say the same. You are the guest with a big G. And Papua New Guinea is completely different level, but I will talk about it sometimes later... (it’s a long story and it will be described in my new book) « On many of your journeys you used Couch-

Surfingu, which you also promote. What is CouchSurfing? Is it just “couch accommodation“ or are there any other benefits? Couchsurfing is a network of guests and hosts. Everyone can register free of charge and provide accommodation for travelers or visit people in their homes. Everything is voluntary and free. Sometime they cook some food for you, the other time you cook for your guests. It’s not about saving money, but the main point is to meet local people. You can see how they live, talk to them and they can give you some tips for visiting interesting places, which would


Príprava čaju , Kirgizsko / Kyrgystan

rozhovorinterview «

0 1/2 0 16

19


20

0 1/2 0 16


Aoleang in Mon, Nagaland

« Is it possible to use this kind of accommodation without offering your own home to other travelers or vice versa? Yes, everything is on a voluntary basis. « Is there any unwritten rule that locals and guests communicate in the same language or did you ever have to communicate using gestures? You usually exchange emails with local people, so you assume that you can communicate in the same language. However, couple of times it got funny. On random and occasional encounters outside Couchsurfing community the communicating using gestures is much more frequent.

Aoleang in Mon, Nagaland

« Your travels have been closely related to volunteering and many other activities in various communities. Are you still involved in these activities? In the past I was volunteering a lot, but currently when abroad, I am fully dedicated to traveling. However, volunteering gave me a lot of positive experiences. You get to know local people much better this way. I am sure that

sometimes in the future I will travel to Finland or Uruguay again, where I spent a lot of time in the past. This is ideal for high school or college students. Currently I have so many ideas, that I don’t have time to bring them all to life so I concentrate on the most fulfilling things. Also, for most of the volunteering activities there are much more experienced people that I, so I guess that everyone should do what he/ she can do best.

« What kinds of work volunteers usually do and what requirements must applicant meet? Volunteers do all kinds of work. Admission requirements and working conditions are always different. Sometimes you have an accommodation and food, the other time you have to pay for it. It depends on any particular place.

rozhovorinterview «

remain hidden from you if you were just an ordinary tourist. In order to ensure safety, the system of references is in place, which means that everybody who visited someone writes a reference for others to read it. There are maybe over ten million registered users, but just around 5-10% are active. I spent a night with local people in Slovakia, around Europe, in South America and in Asia. Members are everywhere. But in third world countries these are mostly people from middle to upper class, so not everywhere one can experience true life of local people. Hospitable people are everywhere and many times I was invited by local people in their homes even without previous agreement through Couchsurfing.

« What do you do now? I organize festivals called Cestou Necestou. I have many events coming up until March, where you can see interesting travel presentations (cestounecestou.sk). « Are you preparing a new travel book? I am preparing a book about Indonesia and Papua New Guinea, where I spent last summer. « You are a snowboarding instructor. Do you also travel for snow and good slopes? Over the last three winters I spent on the snowboard no more than 10 days altogether. There is not much snow this winter, but sometimes I would like to go zo Lyngen Alps.

« If you would be our guide and you should

prepare a travel itinerary for us, where would you take us? That would depend on time, budget, type of people and number of people in the group. It cannot be generalized. But if anybody wanted, we could start with hiking in Veľký Choč – there’s a spectacular view of both Fatra and Tatra Mountains.

« And let’s say you would like to show your foreign friends our country, what would you show them here in Slovakia? Anything they would want J. I would ask what they like... mountains, culture, churches, castles, theaters, etc. We have a lot to offer here in Slovakia. Without knowing their preferences I wouldn’t take anybody anywhere. One should know what he/she likes... Photos: Michal Knitl, questions: - dag-

More information about books and purchase can be found at: www.michalknitl.com

21


Digitálna

potlacSKLA k e r a m i c k ý m i fa r b a m i

Spoločnosť Kováč s.r.o. Produkty tejto tlačiarne sa označujú značkou Kováč Exclusive Glass, ktorá vystihuje bezkonkurenčnú kvalitu tlače a aj použitie týchto výrobkov. Nie sú to len limity zobrazovania, ktoré Kováč Exclusive Glass posúva ďalej.

prichádza ako prvá na Slovensko s exkluzívnou novinkou. Firma disponuje modernou digitálnou tlačiarňou, ktorá ponúka široké možnosti v oblasti potlače skla, ktoré môžu byť použité v interiéri a navyše aj v exteriéri.

Veľmi významným benefitom tejto technológie potlače je najmä jej trvácnosť. Keramické zložky potlače zabezpečujú, že sa grafika stáva súčasťou skla a preto vydrží aj desaťročia, navyše aj v exteriéri, kde staré technológie nedokázali prekročiť minimálnu hranicu životnosti.

Použitie Kovač Exclusive Glass oKnÁ  zásteny  pracovné

dosky

 sprchové

kúty

DVERE

DELiACE

ZÁBRADLiA FASÁDY SCHoDY


SKLO SKLO nabité

fantáziou a emóciami Hlavné funkčné výhody keramickej tlače VÝNIMOČNÁ výnimočná ODOLNOSŤ oDoLnoSť

MOŽNOSTI MožnoSti KERAMICKEJ KEramicKEj TLAČE tlačE

UV rezistencia teplota max. 200°C mechanické poškodenie voda a vlhké prostredie exteriér

1 PLNOFAREBNÁ PLnofarEbná

JEDNODUCHOSŤ jEDnoDuchoSť INŠTALÁCIE inštaLáciE

2 PIESKOVANÝ PiESKovaný EFEKT EfEKt

> > > >

sauny, kuchynské zásteny kuchynské pracovné dosky, stoly wellness, bazény, sprchové kúty zábradlia, prístrešky, fasády

jednoduchšia manipulácia a montáž sklo nemusí byť laminované

VIZUÁLNE vizuáLnE A a FUNKČNÉ funKčné MOŽNOSTI možnoSti

3 PROTIŠMYKOVÁ ProtišmyKová

ii

+421 4455 017 +42142 4455 017

bezokrajová tlač pieskový efekt protišmyková potlač

> podstatne jednoduchšia údržba


SlovenskoSlovakia«

Bratislavský hrad

Bratislavský hrad / Bratislava Castle Foto: Peter Barta

24

0 1/2 0 16


« SlovenskoSlovakia Bratislavský hrad na pohľadnici z 1. polovice 20. storočia / Bratislava Castle on the postcard from 1st half of the 20th century / Vlastníctvo: Peter Barta

Keltský statér s nápisom BIATEC / Celtic stater with the inscription BIATEC Foto: Slavomír Pjatek

Hradný kopec zohral v dejinách mesta významnú úlohu – už oddávna sa tu usadzovali ľudia, neskôr sa hradný areál stal strategickou a pohraničnou pevnosťou, sídlom štátnej a cirkevnej správy. Prvé známe osídlenie pochádza z eneolitu, neskorej doby kamennej. V staršej dobe železnej sa na jeho vrchole nachádzalo sídlo ľudu kalenderberskej kultúry. Výhodnú polohu využili aj Kelti, ktorí na úpätí hradného kopca vybudovali najstaršiu formu mestského osídlenia – oppidum, s koncentrovanou hrnčiarskou výrobou a mincovňou, ktoré dosiahlo vrchol v 1. storočí pred n. l. Na hrade bola umiestnená akropola. Strategickú polohu hradného kopca si pravdepodobne všimli aj Rimania, po ktorých zostal najmä druhotne použitý stavebný materiál – tehly s kolkami rímskych légií (X, XIIII), zvyšky krytiny a opracované kamene. V roku 907 sa pod hradom odohrala bitka, ktorou bola symbolicky ukončená existencia Veľkej Moravy. V nasledujúcich storočiach hrad bol jedným z najdôležitejších správnych hradov v Uhorsku. V 15. storočí dal Žigmund Luxemburský vybudovať na akropole veľkú gotickú rezidenciu, ktorá predurčila vzhľad hradu

0 1/2 0 16

na dlhý čas i následné prestavby paláca. V 16. storočí po bitke pri Moháči presunulo sa politické centrum Uhorského kráľovstva z Budína do Bratislavy. Hrad sa stal sídlom kráľa a v neďalekom Dóme sv. Martina sa odohrávali korunovácie. Korunovačné klenoty sa uchovávali v tzv. Korunnej veži Bratislavského hradu. Vrcholné obdobie pre hrad predstavovalo 18. storočie, zvlášť obdobie panovania Márie Terézie. Hrad bol rezidenciou uhorského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínsky a jeho manželky Márie Kristíny, obľúbenej dcéry Márie Terézie. Hrad prestal vyhovovať nárokom módy 18. storočia a preto architekti viedenského dvora navrhli Bratislavský hrad ako luxusné panovnícke sídlo s dvoma záhradami. V roku 1811 hrad vyhorel a až do II. svetovej vojny bol sídlom vojenskej posádky. Aj keď sa zvažovali rôzne projekty riešenia hradného areálu, vrátane celkového zbúrania, hrad začali v 50. rokoch 20. storočia opravovať. Bratislavský hrad patrí pod správu Kancelárie NR SR, sídli tu však i špecializované múzeum Slovenského národného múzea, Historické múzeum. text: Peter Barta

www.bratislava-hrad.sk ww.snm.sk

25


« SlovenskoSlovakia

Bratislava Castle The castle hill performed a major role in the history of the city – people used to settle there from time immemorial and later the castle became a strategic border fortress and the seat of state and Church administrations. The first discovered settlement dates from the Aeneolithic period – the late Stone Age. In the late Iron Age, the seat of culture was situated at the top of the hill. The Celts took advantage of the location too and, at the foot of the hill, established the oldest form of urban settlement – oppidum with concentrated pottery production and a mint which reached its peak in the 1st century, B.C. An acropolis was situated at the Castle.

The Romans probably noticed the strategic location of the castle hill too and left behind, later re-used, building material – bricks with a stamp of Roman Legions /X,XIIII/, remnants of roofing material and shaped stones. In 907 a battle took place below the castle which symbolically terminated the existence of the Great Moravia Empire. In the following centuries the castle was one of the major administrative castles of Hungary. In 15th century Sigismund of Luxembourg had a large Gothic residence built on the acropolis which defined the look of the castle for a long period of time despite the subsequent reconstructions of the palace. In 16th century, after the

Bratislavský hrad / Bratislava Castle Foto: Peter Barta

26

0 1/2 0 16

Mohacs battle, the political centre of the Hungarian Kingdom was moved from Buda to Bratislava. The castle became the seat of the kings and coronations were held in the nearby St. Martin ´s Cathedral. Coronation jewels were held in the Crown Tower of the Bratislava Castle. The period of the greatest flourish of the castle came in 18th century, especially in the period of reign of Maria Theresia. The castle became the residence of the Hungarian Governor Albert Saxon-Tešín and his wife Maria Cristina, the favoured daughter of Maria Theresia. The castle no longer complied with the demands of 18th century fashion and therefore the Viennese court architects pre-

pared an architectural design of its reconstruction to a luxury royal residence with two gardens. In 1811 the castle was destroyed by fire and housed a military garrison till World War II. Even though various projects of remodelling of the castle were proposed, including complete demolition of the building, in 1950s the original castle was reconstructed instead. Bratislava Castle is currently administered by the Chancellery of the National Council of Slovak Republic, but also used by a specialised department of the Slovak National Museum, the Museum of History. text: Peter Barta

www.bratislava-hrad.sk ww.snm.sk


Výstava Paramenty – liturgické textílie / Exbition Paraments – Liturgical Textiles / Foto: Daniel Zachar Alfred Piffl s modelom Bratislavského hradu, 1956 / Alfred Piff l and the model of Bratislava Castle, 1956 / Vlastníctvo: Peter Barta

Výstava Ľudovít Štúr / Exhibition Ľudovít Štúr / Foto: Peter Barta

Bratislavský hrad na grafike zo 16. storočia / Bratislava Castle on the print from 16th century Vlastníctvo: SNM-HM

0 1/2 0 16

27


R O K O V

NA TRHU

farebnosť: CMYK: 0-100-64-33 | RGB: 153-0-0 | červená Pantone 194 C

VEĽKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE MALÉ DOMÁCE SPOTREBIČE ČIERNA TECHNIKA HOBBY, DOM A ZÁHRADA

AUTO-MOTO

KANCELÁRSKE A ŠKOLSKÉ POTREBY

HRAČKY CHOVATEĽSKÉ POTREBY

BICYKLE

HUDOBNÉ NÁSTROJE

POČÍTAČOVÁ TECHNIKA DROGÉRIA

APPLE

DEKORÁCIA A SVIEČKY

ŠPORTOVÁ VÝŽIVA

NÁBYTOK


VIAC AKO

52 000 PRODUKTOV


« prírodanature

Vlčie hory znovuobjavená divočina

30

0 1/2 0 16


« prírodanature

Les / Forest © Jozef Fiala - Arolla Film

Ako prichádza noc, éterická hmla sa vnára do lesného porastu starého ako svet sám. Praveké vytie vlka sa ozýva horami, nasledované ďalším a ďalším vlkom. Dole v údolí sa prudko otočí zubor, jeleň trochu odbehne a bobor pláva do úkrytu. Len medveď čaká v predtuche priživiť sa na koristi vlka. Toto je príbeh o jednej z posledných divočín v Európe, kde sa každodenné výjavy zo života voľne žijúcich zvierat ale i nádhery samotnej prírody stávajú ne-

zabudnuteľnými zážitkami. Táto krajina bola v minulosti známa ako "Vlčie hory“. Slovenský filmár divokej prírody Erik Baláž, spolu s kamarátmi Karolom Kaliským a Jozefom Fialom, putovali tri roky krížom krážom horami a lesmi Východných Karpát, regiónom rozprestierajúcim sa na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Pátrali po éterických vlkoch a iných výnimočných zvieratách, ktoré spoločne žijú v tomto území.

Objavili skutočnú divočinu, v ktorej obrovské medvede, zubry, rysy a bobry môžu žiť slobodný život tak ako pred stáročiami - svet takmer nedotknutý ľuďmi. Filmovali a zachytávali húževnatosť zvierat v boji o prežitie v drsnej prírode. Spomedzi všetkých tajuplných zvierat sa filmárom podarilo zachytiť aj vlka - najplachejšie zviera zo všetkých. Stretnutie s vlkmi bolo pre celý tím veľkým zážitkom a vzácnosťou.

Zubre a jeleň / Bisons and red deer © Jozef Fiala - Arolla Film

Rybárik / Kingfisher © Karol Kaliský - Arolla Film

www.arollafilm.com text: Arolla Film, Jana Krivdová foto: Karol Kaliský, Jozef Fiala

0 1/2 0 16

31


« prírodanature Zubor / Bisons © Karol Kaliský - Arolla Film

Wolf Mountains The wilderness rediscovered As the night creeps in, etheric haze penetrates the forest as old as the Earth itself. The ancient howling of the wolf echoes across the mountains followed by more and more wolves. Down in the valley the bison swiftly turns his head, deer runs away and beaver swims back to his hideout. Only brown bear is waiting in anticipation of freeloading on wolf’s prey. This is the story of one of the last true

wilderness areas in Europe, where the everyday scenes from the life of wild animals and the beauty of the nature itself become an unforgettable experience. In the past this country used to be known as „Vlčie hory – Wolf Mountains“. For three years Slovak wildlife filmmaker Erik Baláž, along with his friends Karol Kaliský and Jozef Fiala, roamed the hills and forests of Eastern Carpathians. It’s a region spreading across the territory of Slovakia, Poland and Ukraine. They were searching for etheric wolves and other extraordinary animals that live in this territory.

Sýkorka / Siskin © Karol Kaliský - Arolla Film

www.arollafilm.com Bobor / Beaver © Karol Kaliský - Arolla Film

32

0 1/2 0 16

They discovered a true wilderness where giant bears, bisons, bobcats and beavers can live the life of freedom, just like they did hundreds of years ago. This is a world that is almost untouched by humans. They filmed and recorded the persistence of animals in their fight for survival in the wild nature. Among all mysterious animals, filmmakers managed to record a wolf – the most shy of them. Encounter with the wolf was an extraordinary and precious experience for the whole team. text: Arolla Film - Erik Baláž, Jana Krivdová photo: Karol Kaliský, Jozef Fiala


« prírodanature

Vlk

Vlk / Wolf © Karol Kaliský - Arolla Film

tajomný predátor v prírode, nenávidený a obdivovaný zároveň Už z dávnych príbehov sa dozvedáme o jednom z najkontroverznejších zvierat – vlkovi. Legendy, piesne, rozprávania, filmové spracovania, tam všade zohrával svoju úlohu, raz ako kladný hrdina, inokedy záporný. Stretnutie s vlkom vo voľnej prírode patrí medzi ozaj veľké vzácnosti, pretože je to veľmi plaché zviera. Vlci žijú a lovia v dobre organizovaných svorkách, obvyklý počet jedincov vo svorke je 5 – 11 vlkov. Každý jedinec tu má svoje miesto a poslanie. Na čele svorky je pár – „alfa samec“ a „alfa samica“ – tí vedú svorku, rozmnožujú sa a rozdeľujú úlohy. Ich potomkovia – vĺčatá rôzneho veku, žijú so svorkou dva roky. Niekedy sa vo svorke z rôznych dôvodov vyskytne aj viac ako dvaja dospelí vlci. Vtedy tí ďalší pomáhajú s výchovou mláďat alebo sú to vlci „na dôchodku“, ktorí prenášajú skúsenosti, no lovia už menej. U nás sa ale „dôchodcovia“ prakticky nevyskytujú, keďže nemajú šancu prežiť tlak poľovníkov. Vlci žijú prevažne monogamným životom, jednotlivé páry spolu zostávajú až do smrti jedného z partnerov. Až potom si hľadajú ďalšieho. Samice majú jeden vrh do roka, produktívne sú až do smrti. Vlci majú silné sociálne cítenie, vedia sa postarať aj o starších a slabších jedincov vo svorke. Lovia v skupine, v štafetovom behu, môžu tak uloviť aj väčšiu zver, než sú oni sami, svoju korisť uštvú. Väčšinou však lovia slabé alebo choré jedince a tým prispievajú aj k ozdraveniu prírody. V ojedinelých prípadoch, najmä v čase nedostatku potravy, si trúfnu aj na nedostatočne chránené ovce alebo iný dobytok. Sú to inteligentné zvieratá, správu si dokážu odovzdať na kilometre ďaleko. Vlci operujú na obrovskom území, za noc dokážu prebehnúť veľkú vzdialenosť. V Európe je vlk chránený, pretože je vzácny. text: Arolla Film, Jana Krivdová foto: Karol Kaliský

Erik Baláž, Karol Kaliský a Jozef Fiala

Wolf – mysterious predator

of wilderness, hated and admired

In ancient stories we can learn about one of the most controversial animals – about wolf. Legends, songs, stories, films – this is where wolf played some roles – sometimes as a positive character, the other time as a negative one. Encounters with wolfs in a wilderness is a truly precious moment, because it’s an extremely shy animal. Wolves live and hunt in well-organized packs. Usual number of wolves in a pack is 5 11 wolves. Each individual has its own place and purpose. Alpha male and alpha female lead the pack, they procreate and assign tasks. Their offsprings of different age live with the pack for about two years. Sometimes more than two adult wolves appear in a pack for different reasons and then others help out with the upbringing of their offsprings. There also may be “retired: wolves, who pass on their skills, but they hunt less frequently. However “retired” wolves are almost non-existent in our territory, because they don’t have the chance to withstand the pressure of hunters. Wolves usually live in monogamous relationships – individual couples remain together until the death of one of the partners. Only after

that they look for another partner. Females deliver their cubs once a year and are fertile for of their lives. Wolves have strong social ties. They are able to take care of older and weaker individuals in the pack. They hunt in a group in a relay system so that they can hunt down a larger animal than themselves. However, they usually prey on weaker or ill individuals and so they contribute to keeping the nature’s ecosystem healthy. In rare cases, especially when they don’t have enough food, they attack insufficiently protected sheeps or other domesticated livestock. Wolves are intelligent animals and they are able to pass a message on a distance of several kilometers. They operate on large territory and they can a long distance overnight. In Europe wolves are rare and protected by law.

0 1/2 0 16

33


Inzercia

Váš osobný „lekár“ na cestách? Jednoducho pomáha...

Liek Wobenzym

®

· Pôsobí proti opuchom nôh pri dlhšom cestovaní · Posilňuje oslabenú imunitu · Významne urýchľuje liečbu prípadných úrazov · Pomáha rýchlejšie prekonať chrípky a nachladnutia · Urýchľuje rekonvalescenciu po nadmernej námahe

Viac na www.wobenzym.sk Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila. www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175


Raj na zemi Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice ponúkajú luxus aj pre firmy V poslednom období kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice budujú značku luxusného kúpeľného zariadenia určeného pre tú najnáročnejšiu klientelu. Nezabúdajú neustále na inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu a rozsah poskytovaných služieb pre božský relax. Jedinečný vodný a saunový svet, liečebné procedúry, blahodárne účinky termálnej liečivej vody, ozdravné pitné kúry, beauty pre nežné pohlavie a skvelá gastronómia.

EVENTY PRE FIRMY

Kúpele Spa Aphrodite sú medzi klientelou známe a obľúbené nielen svojimi liečebnými procedúrami, ale aj luxusným ubytovaním, perfektnou gastronómiou a skvelou večernou zábavou v novootvorenom bare Cabaret Aphrodite, ktorý slúži ubytovaným hosťom i verejnosti pre rôzne zábavné spoločenské podujatia pod názvom ,,Cabaret Show". Priestor však slúži nielen na skvelé víkendové kabaretné programy, ale jeho technické vybavenie je vhodné aj pre organizáciu rôznych konferencií, seminárov a eventov. Luxusná miestnosť je reprezentatívna aj pre medzinárodné podujatia a pre korporátne akcie. ,,Vlani na jeseň sme otvorili prevádzku novej eventovej haly Apolón pri vonkajších bazénoch s kapacitou 100 osôb, ktorá má viacúčelové využitie. Slúži aj na rôzne spoločenské akcie, firemné večierky pre korporátnu klientelu alebo VIP eventy," vyslovil sa viceprezident Spa Aphrodite Zdenko Miškolci. Pýchou kúpeľov je luxusný štvorhviezdičkový kúpeľný hotel Aphrodite Palace s vlastnou kulinárskou reš‑ tauráciou a požiadavky najnáročnejších klientov uspokojí pohodlie

a luxus, ktorý nájdu v prezidentských apartmánoch päťhviezdičkového Royal Apartments Aphrodite Palace.

RELAX V ANTICKOM PROSTREDÍ

V súčastnosti najväčším lákadlom pre návštevníkov kúpeľov SPA Aphrodite sú termálne bazény vybudované v atraktívnom antickom prostredí. Klienti môžu zrelaxovať a načerpať stratenú energiu v dvoch vnútornych (relaxačný 38°C a rehabilitačný 31°C) a piatich vonkajších termálnych bazénoch: kľudový 37°C, rekreačný 28°C, rodinný bazén pod bralom 34°C a turecký kúpeľ pozostávajúci z horúceho a studeného bazénika. Všetky bazény sú plnené prírodnou termálnou vodou. Mimoriadne obľúbenou procedúrou je omladzujúci striedavý ,,Turecký kúpeľ" v horúcej a studenej vode. Dnes môžu klienti využívať termálnu liečivú vodu vo forme celého radu liečebných procedúr – vodoliečby, balneoterapie, hydromasážnych, perličkových a uhličitých vaňových kúpeľov. Účinok kúpeľa spočíva v zmiernení bolestí pohybového systému, relaxácii svalstva, zlepšení prekrvenia a metabolizmu svalov, šliach a kĺbov, drenáži lymfatického systému ale aj detoxikácii a aktivácii imunity. Termálna voda lieči choroby pohybového ústrojenstva, zápalové ochorenia centrálneho nervového systému, nervovo-svalové degeneratívne choroby a choroby z povolania. Jedným slovom - kto chce zrelaxovať a omladnúť, a kto chce zažiť balzam pre telo i dušu - rozhodne si vyberie kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach!

viac na www.spa.sk

SPA APHRODITE RAJECKÉ TEPLICE


Hodvábenie

Foto: Jano Karaffa - JKPhotography, Dress styling: Elena Ruta, krajčírstvo Gabriela Make-up & hair styling: LeRen Renáta Lenčéšová - Elena Stachová, Slávka Pápayová, Modelka: Silvia Matisová

36

0 1/2 0 16


módafashion«

„Hodváb je živá bytosť“, vraví Elena Ruta, ktorá sa v súčasnosti venuje maľbe na hodváb a vytváraniu odevov a hodvábnych doplnkov pod značkou Marchallé. Hodváb je veľmi éterický prírodný materiál. Jemne splýva a hebko sa dotýka našej pokožky. „Príjemne chladí v let‑ ných dňoch a vyžaruje hrejivé teplo v  čase, kedy vládne pani Zima...“ Výtvarníčka Elena Ruta citlivo spája energiu hodvábu s jedinečnou energiou svojho vnútorného sveta plného symbolov, víl, elfov, malých škriatkov a  prírodných bytostí... Maľuje svoje predstavy... „s láskou k hodvábu prechádzajúc rukou, pokračujúc na špičku štetca vy‑ tváram originálne diela“. Hodvábne šaty, sukne, blúzky či tuniky, ktoré vytvára, nie sú iba odevom – sú šepotom motýlích krídel, tajomným a ľahučkým letom vážok, slobodou a voľnosťou žiarivého kolibríka. „Žena, ktorá si oblie‑ ka ručne maľované hodvábne šaty z  dielne Marchallé, sa stá‑ va princeznou, kráľovnou, éte‑ rickou vílou.“ Modely či doplnky z hodvábu patria k výnimočným kúskom nášho šatníka. Nielen tým, ako podčiarkujú osobnosť svojej nositeľky, ale i svojou krehkosťou. Učia nás zaobchádzať s nimi ako s umeleckým dielom, šperkom – opatrne, pozorne a šetrne. Vyžadujú naše „vnímanie“. Dielka Marchallé chráni aj logo v podobe Kolibríka – symbolu ľahkosti, farebnosti a vzdušnosti. Značka Marchallé pat-

rí medzi registrované značky s medzinárodnou ochranou. Maliarka Elena Ruta sa nikdy neuspokojuje s  priemernosťou. Stále pracuje na zdokonaľovaní svojich diel. Prostredníctvom precíznej techniky, ktorou maľuje alebo používaním profesionálnych mate‑ riálov – farby určené výhradne na maľovanie hodvábu, štetce. Samotný hodváb, na ktorý maľuje musí mať najvyššiu kvalitu. Podľa typu modelu či využitia diela je možné použiť hodváb rôznych hrúbok, hustoty a väzby tkania, ktoré ovplyvňujú jeho priesvitnosť i savosť farieb (pongé, habotai, šifon...) Na fixovanie už pomaľovaných hodvábnych diel používa Elena Ruta „parný valec“ – prístroj určený na fixáciu hodvábu parou. Hodváb má po takomto spôsobe fixácie parametre kráľovského materiálu – lesklého, jemného, ľahkého s puncom luxusu a farby si zachovajú svoju žiarivosť a sýtosť. Z  maľovaného hodvábu následne v  spolupráci s  ľuďmi, ktorí sú majstrami vo svojom obore, vyrába obrazy zarámované v  rámoch pomáhajúce dotvárať príjemnú atmosféru plnú pokoja a lásky v nejednej domácnosti. Modely Marchallé sú hmatateľnou emóciou a prežívaním vonkajšieho i vnútorného sveta ich autorky. Farebnými výjavmi sa s nami delí o malé posolstvá – odkazy: „Vidím príro‑ du ako mocnú a láskavú matku, bytosti lesov a lúk tvoriace sku‑

Foto: Jano Karaffa - JKPhotography, Dress styling: Elena Ruta, Modelka: Erika Pokorná, Priestory: HOTEL GRANIT Piešťany - Kúpeľný ústav

Elena Ruta – Marchallé

točnú harmóniu, lesný chodník ako chrám vhodný k modlitbe. Cez svoje diela nám ukazuje „ako sa dá prežívať každý jeden deň, ako vnímať jeden druhého bez toho aby sme si ubližovali, ako mať rád sám seba a ako po‑ chopiť, že len to čo máme môže‑ me dávať. A čím viac zo svojho vnútorného sveta ukazuje, tým viac obrazov v ňom vidí. Rov‑ nováha medzi prijímaním a dá‑ vaním je zabezpečená vesmí‑ rom...“ „Na svojej ceste nie som a  ne‑ môžem byť sama. Spolupra‑ cujem s  množstvom ľudí, kto‑

0 1/2 0 16

rí svojou prácou prispievajú ku konečnej podobe každé‑ ho jedného dielka. Vždy v ten správny čas stretnem toho správneho človeka, ktorý je dô‑ ležitý a  potrebný k  dokončeniu všetkého toho, čo práve vytvá‑ ram. Sú to ľudia s veľkým a lás‑ kavým srdcom, ochotní pora‑ diť, pomôcť, prispieť, podporiť. Bez nich by to jednoducho ne‑ šlo. Preto každý jeden deň s po‑ korou a láskou v srdci ďakujem za to, že títo ľudia nachádza‑ jú ku mne cestu a za to, že som schopná vnímať ich.“

www.marchalle.sk

37


The touch of silk Elena Ruta – Marchallé “Silk is a living thing“, says Elena Ruta, silk painter and creator of garments and silk accessories under the Marchallé brand. Silk is an etheric natural material. It adjusts gently and softly touches our skin. ”In summer days it provides pleasant coolness and it radiates the warmth when winter days take over...“ As a designer, Elena Ruta sensitively combines the energy of silk with a unique energy of her inner world full symbols, fairies, elves, little dwarfs and other mystical beings... She paints her visions... “With love for silk, running my hand over it and with a tip of the paintbrush I create original products“. Silk dresses, skirts, blouses or tunics she makes are not just ordinary outfits – they embody the whisper of butterfly wings, mysterious and gentle movements of dragonflies or freedom and lightness of colorful hummingbirds. ”Woman who wears hand-made painted silk dress from Marchallé turns into princess, queen and etheric fairy“. Silk products or accessories are always the ones that we perceive as extraordinary pieces in our wardrobe. Not only in the way they emphasize the personality of owner, but because of its fragile nature. They teach us to handle them gently, just like we handle a piece of art or jewelry – carefully and with a sense of preservation. They require our “sensibility”. Marchallé products are protected by logo of Hummingbird – symbol of lightness, colorfulness and air. Marchallé brand is a registered Foto: Jano Karaffa - JKPhotography, Dress styling: Elena Ruta, Modelka: Erika Pokorná, Priestory: HOTEL GRANIT Piešťany - Kúpeľný ústav

38

0 1/2 0 16


« módafashion outer world of the author. Through colorful scenes she shares her little messages: “I see a nature as a power‑ ful and loving mother, creatures of the forests and meadows forming a true harmony, forest trail as a temple made for a little prayer.“ Through her work she shows us „how to enjoy the experience of every single day, how to perceive one another without doing any harm, how to love yourself and to understand that we can only give what we already have. And more of her inner world she shows, the more images she sees – the balance of giving and accepting is ensured by the universe...“ „I am not and I can’t be alone on my journey. I cooperate with many people who contribute their work to create a final form of each product. I always meet a right person in right time – a person who is important and needed to give a finishing touch to all I do. These are people with big and loving hearts, willing to give an advice, contribute and provide support. Without them the things simply wouldn’t work. That’s why every single day I am thankful with humbleness and love in my heart that these people find their way to me and that I am able to perceive them.“

Svadobné šaty LABUŤ, Foto: Jano Karaffa - JKPhotography, Dress & hair styling - modelka: Elena Ruta - Marchallé, Krajčírstvo Gabriela, Modelka: Silvia Matisová, Model: Martin Šmahel, Make-up: Monika Schenková, nez. kozmetická poradkyňa Mary Kay Svadobná róba získala 1. miesto na súťaži „Naj nevesta 2016 - PURITY“ v Nitre. Labuť – je symbolom čistej partnerskej lásky, vernosti, elegancie a harmónie. Vrchná sukňa svadobných šiat je ušitá zo 100 % prírodného materiálu – hodvábneho saténu. Je ručne maľovaná motívom labute. Fixovanie parou zabezpečuje kráľovský lesk hodvábu. Technika: maľovanie bez použitia kontúr. Foto: Jano Karaffa - JKPhotography, Dress styling: Elena Ruta, krajčírstvo Gabriela, Make-up & hair styling: LeRen Renáta Lenčéšová - Elena Stachová, Slávka Pápayová, Modelka: Silvia Matisová

brand with an international protection. Elena Ruta never settles for mediocrity. She always works hard to improve her products by using precise techniques of painting or using professional materials – paints and brushes intended solely for painting on silk. The silk itself she uses for painting must be of highest quality. Depending on the model or its purpose one can use a silk of various thickness, density and weaving technique, which has an impact on transparency and color absorption (pongee, habutai, chiffon...) Painted silk products need to be fixed and Elena Ruta uses so called “steam roller” – machine used for fixing the silk with the steam. After this procedure, silk has parameters of royal material – glossy, soft, light with a twist of luxury and colors preserve their brightness and saturation. In cooperation with people who are experts in their respective fields, she creates framed paintings that provide sense of calmness and pleasant atmosphere full of peace and love in many households. Marchallé products represent a tangible emotion and express living experience of both inner and

www.marchalle.sk

vizitka, výstavy a ocenenia / profile, exhibitions

2014 « „Dni originality“ – projekt realizácie predajných výstav formou exkluzívnej výstavy / Bratislava, Nitra, Trenčín 2015 « 13. ročník výstavy diel členov klubu výtvarníkov „Galantská paleta“ « Krajská tvorivá súťaž amatérskej výtvarnej tvorby XVIII. Výtvarné spektrum 2015 – Dunajská Streda / „Čestné uznanie“ « stála expozícia obrazov maľovaných na hodvábe / Art hotel William / Bratislava « IX. ročník Medzinárodnej ceny výtvarného umenia „Perla Adrie Perla dell Adriatico“ / Taliansko / ocenenie: Premio speciale „Giovani emergenti“ « výstava „Kunst für Dich“ / Švajčiarsko, Basel « výstava „Vernisáž pre štyroch“ / Bratislava, Pálffyho palác « výstava „Stretnutia možných objavov“ / ČR , Praha, Galéria DNM « XVII. ročník Premio internationale d´arte San Crispino / Taliansko / medzinárodnou porotou udelená Premio speciale della giuria „artista segnalato“ za obrazy maľované na hodvábe « Módna šou Trenčianske Teplice – Kursalon / kolekcia hodvábneho ručne maľovaného oblečenia « Módna prehliadka v Hoteli Chopen Bratislava – značka Marchallé s kolekciou hodvábneho ručne maľovaného oblečenia « 1. miesto na súťaži „Naj nevesta 2016 – PURITY“ v Nitre za svadobnú róbu Labuť « Venuje sa i práci s deťmi – realizovala „opakovaný kurz maľovania na textil“ pre deti I. stupňa

0 1/2 0 16

39


« umenieart

unikátne

originály

Značka „Molnar Fabry“ je spojenie mien dvoch talentovaných hodinárskych remeselníkov. Hodinky z ich dielne sú zárukou „nezameniteľnej“ elegancie a kvality s jedinečnou kombináciou mechanického a umeleckého cítenia.

www.molnarfabry.com

40

0 1/2 0 16


umenieart«

S

me nezávislí hodinárski remeselníci, zaoberáme sa výrobou zákazkových hodiniek so švajčiarskymi strojčekmi. Všetky naše výtvory sú exkluzívne kúsky - unikáty, každý jeden bol vyrobený na objednávku pre konkrétneho zákazníka a nikdy sa neopakoval. Naše krédo je možné zhrnúť do dvoch slov: krása a dlhá životnosť. Na rozdiel od stále rýchlejších a viac automatizovaných obchodných postupov, sa snažíme našim zákazníkom poskytnúť skutočne špecifické a spoľahlivé hodinky a to vďaka fúzii ručného hodinárskeho remesla a jemného šperkárskeho umenia. Jednotlivé predstavy našich klientov vkladáme do hodiniek s „nezameniteľnou“ eleganciou a kvalitou, čo vyjadruje našu jedinečnú kombináciu mechanického remeselného a umeleckého cítenia. Naša nezávislosť je založená práve na bohatstve našich technických a umeleckých schopností, ktoré sme každý deň trénovali, aby sme vytvárali skutočne originálne a mechanicky sofistikované hodinky s najvyššou možnou presnosťou. Od kreslenia predstavy klienta na perfektné hodinky k  ich materializácii, sa usilujeme o zvládnutie celého rozsahu zručností: grafický dizajn, micro strojárstvo, šperkárstvo, osádzanie kameňov, gravírovanie a  samozrejme hodinárstvo, vrátane starej hodinárskej techniky skeletovania. Vysoká úroveň tvorivosti a zručnosti pri vykonávaní týchto rôznych profesií, je to, čo robí náš nezameniteľný charakter. Naša značka „Molnar Fabry“ je spoje-

nie oboch našich mien - Michal Molnár a Igor Fábry - a našich talentov. Začínali sme ako vyučení klenotníci výrobou luxusných šperkov. Naša cesta ručne vyrábaných hodiniek začala pred desiatimi rokmi s jednoduchým želaním - navrhnúť a vyrobiť vlastné náramkové hodinky. Už od začiatku sme obdivovali hodinárske umenie, švajčiarskych nezávislých hodinárov, známych ako Cabinotiers. Vydali sme sa na podobnú cestu ale vlastným smerom. Lákalo nás aplikovať klenotnícke techniky do hodinárskeho umenia, čím sme prepojili tieto dva svety. Týmto spojením sme dosiahli ešte väčší súlad medzi estetickou a technickou dokonalosťou našich umeleckých výtvorov. Hľadáme originálne spôsoby, ako zvládnuť ďalšie hodinárske funkcie pre vyššiu formu nášho umeleckého vyjadrenia. Všetko úsilie sme venovali na zdokonalenie nášho hodinárskeho remesla, s cieľom vyjadriť vlastnými nástrojmi a komponentami náš tvorivý potenciál naplno. Dnes sme hrdí na to, že môžeme navrhnúť a vyrobiť naše vlastné zotrvačníky, mostíky, skrutky, ručičky, púzdra, spony... Ručné zhotovenie týchto častí hodiniek zvyšuje jedinečnosť aj kvalitu nášho konečného diela. Našou špecialitou je aj hodinárska technika skeletovania, výsledkom ktorej je odhalenie srdca hodiniek a pohyblivých častí strojčeka. Všetky mechanické strojčeky v našich hodinkách sú švajčiarskeho pôvodu. Pracujeme s výnimočnými high-end komponentami (napr. Christophe Claret tourbillon), ale rovnako sme chceli použit aj jednoduchšie kalibre (napr. Unitas). Kaž-

dý strojček prejde celkovou úpravou podľa dohodnutého dizajnu so zákazníkom. Skeletové hodinky sú považované za vrchol hodinárskeho umenia. Výroba skeletonu vyžaduje velmi jemnú a precíznu prácu, kde nie je priestor na žiadnu chybu. S  veľkým dôrazom sa prihliada na to, aby nebola narušená konečná funkčnosť strojčeka. Pri našich skeletonoch nám nejde len o  maximálne využitie materiálu, ale aj o  estetickú stránku našho diela, kde každý kus je vyrábaný tradičným ručným spôsobom. Neoddeliteľnou súčasťou našej filozofie je dokonalý výber materiálov, prepracovaný dizajn, rovnako ako starostlivé prevedenie. Všetko to vyžaduje obrovské množstvo hodín strávených s absolútnou koncentráciou (približne 300 - 800 hodín práce). To je naša hlavná priorita a dôvod, prečo v súčasnej dobe vyrobíme cca 10 kusov hodiniek ročne. Naše úsilie bolo ocenené aj v medzinárodnej odbornej tlači (Ablogtowatch, Masterhorologer, Hodinky Šperky CZ, atď.), a kolegami - švajčiarskymi hodinármi (medzi ostatnými Christophe Claret, Speake Marin, Yvan Arpa...). Náš model INVERTUM získal nedávno výnimočné ocenenie Watch Award na výstave hodiniek organizovanej v Českej republike. Avšak najcennejšou odmenou pre nás sú samotní klienti, ktorí majú radosť z našej tvorby. Či už je to pre skúsených zberateľov alebo nádejných hodinárskych nadšencov. Uskutočňovanie snov našich zákazníkov je pre nás výzvou a zároveň aj inšpiráciou.

0 1/2 0 16

41


Unique

originals

Molnar Fabry brand is a fusion of names of two talented watchmakers. Their watches are a guarantee of an “ immutable” elegance and quality with a unique combination of mechanical and artistic feeling. We are independent watchmaking artisans crafting bespoke timepieces with Swiss-made mechanical movements. All our creations are exclusive pièces uniques, each made-to-order for a particular customer and never replicable. Our credo can be summed up in two words: beauty and longevity. In contrast to ever faster and more automated commercial realities, we strive to provide our customers with truly distinctive and dependable watches thanks to a fusion of handmade watchmaking craft and fine jewelry art. We shape the individual visions of our clients into timepieces of indelible elegance and perennial quality ref lecting our singular blend of mechanical craftsmanship and artistic sensibility. Our independence is based precisely on the wealth of our technical and artistic abilities, which we daily hone so as to carry on creating truthfully original and mechanically sophisticated watches with the highest possible precision. From drawing a client’s idea about the perfect watch

42

0 1/2 0 16

to its materialization, mastering a whole diapason of skills is a must in our ende‑ avor: graphic design, micro engineering, jewelry, stone-setting, engraving and horology of course, including skeletonizing (a centuries-old watchmaking tradition). The level of creativity and rigor in the execution of these different tasks is what makes up our distinctive touch. Our brand «Molnar Fabry» stands for the alliance of both our names - Michal Molnár and Igor Fábry - and of our talents. Having begun our careers as certified jewelers and goldsmiths, our road to realizing handmade watches commenced a decade ago, with a simple wish: to design and bring into being our own personal wristwatches. Passionate admirers of horology since our young age, drawing inspiration from the mastery of Swiss independent artists known as Cabinotiers, we have set out on a similar path albeit in our own distinct way. From the start of our watchmaking undertaking, we sensed the impulse to transgress the boundaries


« umenieart between the two worlds (jewelry and horology), driven by the desire to transcend our initial area of competence for going beyond simply using jewelry only as a final decorative touch for a watch. Therefore, we have undertaken to build on the convergence and complementarity of the two art forms for attaining an even greater harmony between the aesthetic appeal and the technical refinement of our creations. We are committed to finding original ways to apply our jewelers’ expertise into the realm of horology, as well as to master more horologic complications for a higher form of our artistic expression. We have dedicated all our efforts into refining our watchmaking craft, carving out our own tools and components in order to express our creative potential to its fullest. Today, we are proud to design and manufacture our proprietary balance wheels, bridges, screws, hands, cases, strap buckles, and counting. Hand-crafting these watch parts enhances both the quality and the uniqueness of our end product. Our horologic specialty is skeletonizing, which consists in piercing, removing or trimming structurally non-essential material from major movement parts. All the mechanical movements housed in our timepieces are of Swiss origin. We work with exceptional high-end complications (Christophe Claret’s tourbillons for instance), but we equally like to instill beauty into more affordable yet compelling calibers (Unitas for example), our main concerns being the quality of the caliber and our customer’s concept. Each watch caliber is transformed by our hands, resulting in a unique design matching our customer’s wishes while retaining its initial precision. The design of our end product can be clearly distinguished from the initial watch movement we used for skeletonizing. In addition, the afore-mentioned custom design of our proprietary watch components entails further valorization of our bespoke creations and their genuine authenticity. We believe that skeletonized timepieces are the most suitable canvas for displaying the exactitude and diligence of our craft. Indeed, skeletonizing constitutes an incredibly delicate and intricate endeavor, especially because this procedure is inherently irreversible. Utmost care must be applied in order not to affect the

ultimate functionality of the timepiece, and a fine balancing act is always required to achieve the desired aesthetics. Nowadays, most of the skeletonized watches are produced with the involvement of machines to some extent. This is not our case: all our pieces are fully skeleton‑ ized and engraved by hand, under a microscope. Even more importantly, we feel that skeletonizing represents the optimal means for sharing our passion with our customers: the heart of the mechanical watch is pulsating right in front of one’s eyes, revealing the deep core of our work in a welcoming way. The inner workings of our timepieces are clearly exposed for the viewer to appreciate through the front and/or the back sapphire glass. Overall, we keep it an integral part of our philosophy to strive for ultimate perfection in our personal choice of mate‑ rials, refined design as well as meticulous execution, which all require enormous amount of hours spent with absolute concentration (approximately 300 - 800 hours per timepiece). This is our consciously chosen priority and the reason why we are currently realizing under 10 pieces of bespoke handmade watches per year. Our efforts are recognized by both international specialized press (Ablogtowatch, Masterhorloger, Hodinky a Šperky CZ, etc.) and fellow Swiss high-end watchmakers (Mr. Claret, Mr. Speakmarine and Mr. Arpa among others). Our Art Piece One and Time Machine Regulator models have notably been praised, qualifying as “world firsts”. Our Invertum model has been recently granted the Exceptional Watch Award at the Salon Exceptional Watches held in Czech Republic. Nevertheless, our most valuable reward is personified by the customers having great time enjoying our creations. Be it for seasoned collectors or budding watchmaking enthusiasts, materializing our customer’s horologic dreams is a challenge that we are passionate to take up again and again, better and better. In this pursuit, a blend of history and modernity is always present on our mind: employing watchmaking traditions and materials valued for centuries, we infuse innovation in each of our designs and engage in experimentation with novel materials. www.molnarfabry.com

0 1/2 0 16

43


Kvalita Výrobky sa vyznačujú prvotriednou kvalitou a skvelým vypracovaním. K zákazníkovi sa dostáva výrobok, ktorý spĺňa všetky kritéria – ľahká a pevná konštrukcia, kvalitné kolieska, kódové zámky, výsuvný systém, prevedenie interiéru s popruhmi a bočnými priestormi, ... u  výrobkov najvyššej triedy sú použité komponenty, ktoré sú považované za najkvalitnejšie na svetovom trhu – materiálové prevedenie ABS/polykarbonát, kolieska HINOMOTO, kódový zámok TSA či zipsy YKK ZIP.

Kufre s geometrickou potlačou

Dizajn Na cestách neprehliadnuteľné, pútavé a spoľahlivé ... Cestovná batožina a  doplnkový sortiment s  jedinečným a  inovatívnym dizajnom, s  ktorým si zaručene udržíte krok s  módnym trendom. Svoju batožinu si na prvý pohľad bez problémov všade spoznáte.

Použitie Všetky produkty sú navrhované tak, aby svojim užívateľom uľahčili cestovanie. Kufre spĺňajú požiadavky všetkých hlavných i nízkonákladových leteckých spoločností.

Kvalitné prevedenie – koliečka, rúčky, vnútro...

Púzdra na doklady


NOVINKA! Zábavné menovky na kufre Zábavné kufre s hrami pre deti

Kufre so zvieracími motívmi

...a veľa - veľa farieb!

www.dobrekufre.sk


športsport« foto: Natália Šlepecká

46

0 1/2 0 16


športsport«

Free

snehové kráľovné

foto: Jakub Vojtek

«Niektorí lyžiari vyhľadáva-

Tri usmievavé „pohoďáčky“ z Liptova sa vďaka tvrdej drine a najmä nespútanosti dostali medzi svetovú špičku vo freestylových disciplínach snowboardu a lyžovania. Tri Snowgirls ťahajú decká od počítačov vyblázniť sa na zasnežené kopce!

jú rôzne prekážky, kde majú možnosť ukázať svoje „akrobatické“ kúsky. V čom spočíva takéto freestylové lyžovanie a v čom sa odlišujú jednotlivé disciplíny? Zuzka: Je to relatívne nový druh lyžovania. Nejde o čas, ale o prevedenie trikov a dopady. Je oveľa zábavnejšie oproti klasickému. Trať máme postavenú v snowparkoch zo skokov a zábradlí. Ale prakticky sa to dá robiť kdekoľvek keď máte predstavivosť J. Natália: Freestyle lyžovanie a snowboarding sú preto tak populárne, lebo nekladú obmedzenia, akými sú brány v zjazdovom lyžovaní. Celý kopec je našim ihriskom. V disciplínach môže každý jazdec ukázať svoju individualitu

vo vlastnej kombinácii trikov. Klaudia: Vo freestyle snow‑ boardingu rozlišujeme tieto disciplíny: Slopestyle, Big Air a U-rampa a Half-pipe. Slopestyle a Big air sú disciplíny, ktorým sa venuje Nanka, Zuzka i ja. Slopestyle sa skladá z rôznych pevných prekážok (raily, bedničky, zábradlia) a potom nasledujú alebo sú zakomponované väčšinou 3 až 4 skoky. Na tejto trati musí jazdec ukázať svoju najlepšiu a najčistejšie odídenú jazdu. Samozrejme nestačí to len preskákať. Treba ukázať triky, ktoré má vopred dobre natrénované. Big Air sa líši tým, že trať sa skladá len z jedného veľkého skoku a jazdec musí ukázať 2 rozdielne triky znovu čo najčistejšie, najnáročnejšie. Musí to mať výšku a štýl.

47


« športsport

« Prečo ste sa rozhodli

pre freestyle a ako dlho sa mu venujete? Zuzka: Zo začiatku to pre mňa bolo viac o zábave, no teraz je v tom aj motivácia učiť sa nové triky a zdolávať nové prekážky, cestovať za inými destináciami a inými parkami po celom svete. Venujem sa tomu od svojich 15 rokov. Môj brat Michal ma zobral prvýkrát na prvú prekážku a následne na letný camp... Zuzana na súťaži Nine Queens.

Natália: Zo zjazdového lyžovania, pre ktoré som nemala dostatok disciplíny a nebavili ma jednotvárne tréningy, som prešla k učeniu lyžovania v zimných strediskách na Novom Zélande a v USA. Tu som sa dostala do snowparkov a pod vedením kolegov inštruktorov som sa učila prvé triky. Chytilo ma to a robím to dodnes. Bohužiaľ najbližšia u-rampa je vzdialená 800 km, tak sa venujem disciplínam Big Air a Slopestyle. Bude to už približne 10 rokov. Klaudia: Moji rodičia mali v Jasnej bufet. A tak som veľa času mohla tráviť na snehu. Od štyroch rokov som s nimi lyžovala. Mala som rada rýchlu jazdu, rada som vymýšľala a neskôr som prešla na snow‑

48

board – keď som mala asi 10 rokov. Veľmi ma to bavilo, pretože som sa pri tom musela „natrápiť“, kým mi to ako tak začalo ísť. A tiež so mnou veľa jazdieval môj ocino – mala som teda s kým pretekať, kto bude lepší a rýchlejší J. Disciplíne Slopestyle a Big Air sa venujem od 14 rokov. No stále len tak rekreačne, nie profesionálne.

«Ako je to s trikmi – prvka-

mi? Máte svoj obľúbený? Zuzka: V našom športe sa hodnotia triky, ktoré sa postupom času rozrastajú. Máme veľa variant trikov, pretože sa hodnotí nielen rotácia, ale aj uchytenie lyží (graby) a celkový štýl. Preto, čím je jazdec viac originálny, tým je to lepšie. Ja mám tiež svoje obľúbené, napríklad Rodeo 9 – točím sa o 900 stupňov a do toho je moja hlava nižšie ako nohy! J Natália: Mená trikov zľudoveli, väčšinou sa však volajú číslom, ktoré označuje rotáciu a jej stupne a grab, teda úchyt lyže alebo snowboardu, ktoré majú tiež rozličné názvy podľa toho, v ktorej časti lyže ich pretekár chytí. Klaudia: Triky už majú svoju históriu, no každý rok sa ten „level“ posúva veľmi vysoko, ako u chlapov, tak aj u žien. Tréning je viac a viac náročnejší, ak nechceme zaostávať za svetom. Môj obľúbený trik je BS Rodeo 5.

« Skoky asi patria k naj‑

atraktívnejším. Aký dlhý a aký vysoký vie byť taký skok? Nemáte strach? Zuzka: Naše skoky sa nemerajú na výšku, meria sa časť od skoku k dopadu (table). Table môže byť rôznych veľkostí podľa náročnosti jazdca a úrovne jazdenia. Ja väčšinou skáčem skoky, ktoré majú cca od 13 do 20 m. Dĺžka vo vzduchu sa líši od postavenia skoku, v každom stredisku nájdete iné

0 1/2 0 16

rozmery, iné nakopnutie skoku či iné nahrnutie dopadu. Preto to nie je ničím stanovené a všade sa to líši. Natália: Na svetových pohároch majú tieto skoky na dĺžku niekedy až 23-25 m. Človek teda musí byť fyzicky aj psychicky úplne v poriadku, aby bol skok prevedený bezpečne a aj pekne. Vysoko hodnotený je taký skok, ktorého prevedenie vyzerá ľahko, aj keď je naozaj náročný. Strach je väčšinou len pri prvých letoch na konkrétnom skoku, potom už viem, ako rýchlo mám ísť a čo môžem skúšať, podľa toho ako je postavený. Klaudia: Určite máme rešpekt pred každým veľkým a novým skokom, ktorý dobre nepoznáme a nemáme vyskúšaný.

« Zvládate aj triky, ktoré iné

ženy nedajú. Zuzka: Dnes je veľmi ťažké skočiť niečo nové tak, aby sme boli skoordinované a zorientované vo vzduchu. Musím priznať, že chlapi napredujú a stále vymýšľajú niečo nové. Mne sa podarilo skočiť Rodeo 9 ako prvej žene na lyžiach. Doposiaľ som ešte žiadnu nevidela, že by tento trik skúšala. No u chlapov to už dávno nie je žiadna novinka... Natália: Pre každého je náročné niečo iné. Určite je náročný ten trik, ktorý sa skúša prvý raz J. Klaudia: Minulú sezónu sa mi podarilo dať trik, ktorý ešte žiadna žena na svete nedala a to je Double BS Rodeo 900.

« Predchádzať zraneniam

asi pomáha tréning. Zuzka: Je dobré spevňovať sa aj mimo zjazdovky. Cítim sa stabilnejšie a je to dobré aj na balans či orientáciu. Natália: Travim veľa času v posilňovni silovým tréningom pod vedením Borisa Žbirku zo Strength Institute. Telo musí byť pevné a mať dostatok

energie na odrazy zo skokov a prekážok. Skvelá je aj trampolína a gymnastický tréning, na ktorý bohužiaľ na Liptove nemáme podmienky. V Bratislave však vyrástol skvelý areál Line 36, kde si môžeme skoky natrénovať na nečisto - do nafukovacích vankúšov. Ďalšia možnosť je skákanie do vody, chodievam do areálu v Novom Hrozenkove, ktorý je v ČR tesne za našimi hranicami. Klaudia: Tréning je veľmi dôležitý. Tiež treba vedieť, ako správne padať. Ja som sa od 4 rokov venovala športovej gymnastike, ktorá mi dala perfektný základ. Tréning „na suchu“ je nutnosť! Živíme sa vlastným telom a práve preto sa oň treba starať 5-krát toľko.

«Kam chodíte za snehom a

dobrými prekážkami? Zuzka: Bohužiaľ na Slovensku nemáme pre náš šport na našej úrovni dostatočné podmienky na trénovanie. Preto je nutné chodiť do zahraničia. Najlepšie sú Alpy, Colorado či Švajčiarsko. Natália: Rada jazdím v Jasnej pre jej jedinečný freeride terén a na Donovaloch, lebo sa neboja postaviť aj väčšie skoky! V zahraničí je to švajčiarsky Laax s nekonečným snowparkom a stredisko Keystone v USA, ktoré je vždy tip-top upravené. Klaudia: Ja mám jednoznačne najobľúbenejšie miesto Colorado v USA. Sú tam najlepšie freestylové parky na svete a ľudia tam snowboardingom alebo freestylom žijú.

« Ste tvárami projektu

Snowgirls a ste dôkazom, že na Slovensku máme „liaheň“ talentovaných rideriek. Aké podujatia chystáte? Zuzka: Ja okrem projektu Snowgirls, s ktorým chodíme po školách, realizujem aj projekt MOVE UP spolu s Jankou Kusou a Štepánkou Hollweg.


« športsport

ZUZANA STROMKOVÁ Jej disciplínou je Slopestyle a Big Air lyžovanie. Jej miesto vo svetovej špičke potvrdzuje striebro z prestížneho preteku Nine Queens 2014, kde sa tie najlepšie dámy sveta dostanú len na pozvánku. Medzi najhodnotnejšie ocenenia patrí aj 4. miesto z FIS SP vo Švajčiarsku 2014 a 3. miesto v Slopestyle z MS 2015 v rakúskom Kreischberg-u. Na svetovej zimnej univerziáde v španielskej Granade získala skvelé 2. miesto. Už teraz má vo svojom repertoári trik Flat 900 Safety, ktorý okrem nej na svete iná žena zatiaľ neustála.

Zuzana, foto: Martin Bernard

Zuzana, foto: Martin Bernard

49


športsport« Klaudia, foto: Marek Hliničan

Klaudia foto: Ian Kirk

KLAUDIA MEDLOVÁ Reprezentuje Slovensko v disciplíne Slopestyle snowboarding a Big Air. V disciplíne Slopestyle sa na MS 2015 v rakúskom Kreischberg-u umiestnila na 3. mieste a v disciplíne Big Air na 4. mieste. V sezóne 2014/2015 sa stala najúspešnejším slovenským zimným športovcom aj vďaka vynikajúcemu celkovému hodnoteniu v rebríčku SP, kde v Slopestyle skončila druhá a v Big Air tretia. Okrem skvelých výsledkov na súťažiach SP získala aj 2. miesto v Big Air na prestížnom Nine Queens 2015, na ktorom v roku 2014 získala ocenenie „Best style“. Na tomto evente sa Klaudii dokonca podarilo ustáť trik Backside Double Rodeo 900 ako vôbec prvej a jedinej žene na svete!

Klaudia foto: Natália Šlepecká

50

0 1/2 0 16


Je to camp pre 5-13 ročné deti, ktoré majú možnosť zdokonaliť sa v lyžovaní, vyskúšať či zdokonaliť si freestyle a naučiť sa anglicky. Na náš ďalší camp sa môžu deti prihlásiť už počas veľkonočných prázdnin. Natália: Na jeseň sme v spolupráci s klubmi chodili po základných a stredných školách na Slovensku. Premietali sme deckám náš „Snowgirls movie“. Spolupracujeme s klubmi Frontline v BA a Snowstars v Banskej Bystrici, kde sú šikovní a motivovaní tréneri. Poradia aj úplným začiatočníkom J. Decká na školách boli skvelé a veríme, že je medzi nimi kopa ďalších Snowgirls J.

« Na akých pretekoch tu na Slovensku či vo svete vás môžeme povzbudiť? Zuzka: Tento rok bude Slovenský pohár prebiehať už za pár dní v stredisku Jasná a v marci v stredisku Donovaly. Mňa môžete uvidieť v Jasnej a neskôr na svetovom pohári v Korei, na pretekoch Nine Queens v Rakúskom Serfaus alebo na svetovom pohári v Silvaplane. Natália: Prvé kolo Slovenského pohára vo freeskiingu sa koná 23. 1. v Jasnej, druhé bude 19. marca na Donovaloch. Všetkých pozývame prísť sa pozrieť a podporiť nás! Okrem toho sa bude na Slovensku konať aj Európsky Pohár v Slopestyle snowboardingu, termín je koncom marca na Štrbskom Plese. Ja plánujem účasť na Európskych pohároch v Taliansku, Švajčiarsku a Slovinsku, tiež na Svetových pohároch v Južnej Kórei a Švajčiarsku. Už sa teším na súťaženie po minulej sezóne, ktorú som strávila rehabilitáciou. foto: archív Snowgirls, Natália Šlepecká, Martin Bernard, Jakub Vojtek, Přemysl Vida, Juraj Lovas, Katarína Benzová, otázky: -dag-

Free Snow Queens

Three smiling cool girls from Liptov made it to the world class in freestyle snowboarding and skiing disciplines – all thanks to their hard work and wild spirit. Three Snowgirls are taking kids away from computers to frolic on the snowy slopes! « Some skiers are looking for

various obstacles, where they can demonstrate their acrobatic skills. What is typical for this kind of freestyle skiing and what makes individual disciplines different? Zuzka: It’s relatively new skiing style. Time is not important, but performance of tricks and landing is what matters. It’s much more fun compared to classic skiing. Our trails are built in snowparks and are made of jumps and rails. But basically you can do it anywhere if you have an imagination J. Natália: Freestyle skiing and snowboarding are so popular, because there are no limits such as poles in alpine skiing. The whole slope is our playground. In our disciplines each rider can show his/her own personal creativity in their own combination of tricks. Klaudia: In freestyle snowboarding we have the following disciplines: Slopestyle, Big Air and U-ramp and Half-pipe. Slopestyle and Big air are disciplines that we all do - Nanka, Zuzka and me. Slopestyle consists of various obstacles (rails, boxes) and then it’s usually fol-

« športsport lowed by 3 or 4 jumps, which also can be incorporated in the performance. In this discipline rider must show his/her best ride. Of course, just jumping over all obstacles is not enough. Rider must show the tricks, which has been precisely trained. Big Air is different, because the run contains only one big jump and rider must show 2 different tricks as precisely as possible and with the highest possible difficulty. Jump must be high and stylish.

« Why did you decide for free-

style and how long have you been doing it? Zuzka: At the beginning I’ve been doing it just for fun, but now I also have a motivation to learn new tricks and overcame new obstacles, travel to other resorts and parks around the world. I’ve been doing this since I was 15. My brother Michal took me to the slope to overcome my first obstacles and later for summer camp... Natália: I switched from alpine skiing, for which I didn’t have enough self-discipline and was discouraged by boring training, to being a ski instructor in winter resorts in New Zealand and in the USA. I got to snow parks and under the supervision of my fellow instructors I learned first tricks. I got hooked on it and do it until now. Unfortunately, the nearest U ramp is 800 km from here, so I do Big Air and Slopestyle. It’s been for about 10 years now. Klaudia: My parents had a snack bar in Jasná, so I could spend a lot of time on the snow. I’ve been skiing with them since I was 4. I enjoyed fast downhills, did a lot of experiments and later I switched to snowboard – I was around 10 years old back then. I really loved it, because it took a lot of effort before I got on top of it. And my daddy used to ski with me a lot – so I had someone to compete with, like who’s

0 1/2 0 16

gonna be better and faster J. I am doing Slopestyle and Big Air since I was 14, but still just casually – not professionally.

« How about the tricks? Do

you have your favorite ones? Zuzka: In this sport the tricks are the stuff that is judged. These tricks are gradually expanding. We have a lot of variants of particular tricks, because not only rotation is being judged, but also grabs and overall style. So that’s why the more original rider is, the better. I’ve got some favorite ones too – for example Rodeo 9 – I turn around 900 degrees and my head is below the level of my feet! J Natália: Trick names have become popular, but usually they are named by number, which represents rotation, degrees and grab (grabbing the skis or snowboard), which also have different names depending on point where rider grabs them. Klaudia: Tricks have their own history, but each year the difficulty level is pushed further and very high. It applies for both men and women. Trainings are more and more difficult and we must keep up, if we don’t want to fall behind the rest of the world. My favorite trick is BS Rodeo 5.

« Jumps are probably the

most attractive stuff. How long and how high can such a jump be? Aren’t you afraid? Zuzka: Our jumps are not measured by height. They just measure the part between the takeoff and landing (table). Table can be of different size depending on complexity of the rider and his/her skills. I usually jump between 13 to 20 meters. Length in the air varies depending on position of the jump. In each snow park you can find slightly different dimensions, jumping base or different landing zone. That’s why it’s not strictly specified – it’s different everywhere. Natália: At World Cups, these jumps are sometimes between

51


« športsport

23 - 25 meters in length. It means that one has to be both physically and mentally fit, in order to perform the jump both safely and nicely. Highly ranked is the jump where performance looks easy, yet it is technically difficult. Fear is usually present during first rides on any particular jump, but after a while I know how fast I should go and what I can try depending on the mechanics of the jump. Klaudia: We surely have respect before any big and new jumps, which we are not familiar with.

« You are able to perform tricks that other women can’t. Zuzka: Today it’s very difficult to jump something new so that we are coordinated and oriented in the air. I have to admit that guys are making progress and still come up with something new. I was the first female to jump Rodeo 9 on skis. I haven’t seen any women doing this trick so far. But for guys it’s nothing new... Natália: Everyone has a different trick that he/she considers difficult. Every trick that is performed for the first time is difficult J. Klaudia: Last season I did a trick that has never been done before in the world by a female rider – it’s Double BS Rodeo 900.

« Good training helps prevent

injuries. Is that right? Zuzka: It’s good to do strengthening exercises when we are not on the slopes. I feel more stable and it’s good for balance and orientation too. Natália: I spend a lot of time in gym on strength training under the supervision of Boris Žbirka from Strength Institute. Body must be firm and have enough energy for take-offs on jumps and obstacles. Trampoline is a great tool as well as gymnastics training. Unfortunately, for gymnastics we don’t have adequate conditions in Lip-

52

tov. In Bratislava, however, new facility called Line 36 was built, where we can practice jumps into inflatable cushions. Another option is jumping into the water. I use facility in Nový Hrozenkov located in Czech Republic right across the border with Slovakia. Klaudia:Training is very important. Correct falling techniques are also important. I was doing gymnastics since I was 4 and it gave me great basic skills. “Dry” training is a must! We make a living with our own bodies and that’s why we have to take care of it much more.

« Where do you travel if you want to enjoy a good snow and obstacles? Zuzka: Unfortunately, we don’t have adequate training conditions for our performance levels here in Slovakia. That’s why we have to travel abroad. Alps, Colorado and Switzerland are the best. Natália: I like to ride in Jasná, because they have a unique free‑ ride terrain and in Donovaly, because they are not afraid of building larger jumps! Outside Slovakia it’s Laax in Switzerland with endless snowpark and Keystone resort in USA, which is always in a tip-top shape. Klaudia: My number one is definitely Colorado in USA. They have the best freestyle parks in the world and people there live and breathe snowboarding and freestyle.

« You are faces of Snowgirls project and you are a living proof that Slovakia is a “hatchery” of talented female riders. What kind of events are you cooking up for us? Zuzka: Except Snowgirls project, with which we tour the schools, I am also involved in project called MOVE UP with Janka Kusá and Štepánka Hollweg. It’s a camp for 5-13 years old kids, where they have an opportunity to improve 0 1/2 0 16

Natália, foto: Přemysl Vida

NATÁLIA ŠLEPECKÁ Majsterka Slovenska v Slopestyle sa v roku 2014 zúčastnila na ZOH v Soči. K jej obľúbeným trikom patrí 720 mute, ale „doma“ je aj v rotáciách zo switch-u a pravej strany. Napriek zdravotným ťažkostiam v minulých sezónach veríme, že opäť nadviaže na krásne umiestnenie z MS v Nórsku 2013 - 8. miesto, či na vynikajúce 3. miesto zo SP vo Fínsku 2012.

their skiing skills, try or improve freestyle and learn English. Kids can enroll to our next camp during Easter holidays. Natália: Last fall we toured elementary and secondary schools in Slovakia in cooperation with our clubs and we were showing them our “Snowgirls movie“. We cooperate with Frontline in Bratislava and Snowstars in Banská Bystrica, where they have skilled and motivated in-

structors. They give an advice to complete beginners J. Kids in schools were great and we believe that there are many future Snowgirls among them J.

« At which events here in Slo-

vakia or abroad can we see you and cheer for you? Zuzka: Slovak Cup will take place in Jasná resort in a few days and in Donovaly resort in March. You can also see me


Natália, foto: Juraj Lovas

in Jasná, at the World Cup in Korea and at the Nine Queens event in Serfaus, Austria or at the World Cup in Silvaplana. Natália: First round of Slovak Cup in freeskiing will take place on January 23rd in Jasná, second round will be on March 19th in Donovaly. We cordially invite you to come and support us! Another event that will take place in Slovakia is European Cup in Slopestyle snowboarding

at the end of March at Štrbské Pleso. I am planning to participate at European Cups in Italy, Switzerland and Slovenia and at the World Cups in South Korea and Switzerland. I can’t wait for competitions after last season which I spent recovering.

Natália, foto: Katarína Benzová

« športsport

Photos: Snowgirls archive, Natália Šlepecká, Martin Bernard, Jakub Vojtek, Přemysl Vida, Juraj Lovas, Katarím Benzová, Questions: -dag-

53


športsport«

54

0 1/2 0 16


lyže

športsport«

High-tech

ktoré vyrástli pod Tatrami

B

foto: Zuzana Čaprnková

ratia Jakub a Viktor Devečkovci z  Liptovského Mikuláša vyrástli v  lesoch a  prírode okolo Liptova, no hlavnou vášňou bolo pre nich lyžovanie. Ako to už býva, tak klasické lyžovanie na zjazdovkách ich rýchlo prestalo baviť a  inšpirovaní filmami a  videami sa začali venovať extrémnemu lyžovaniu vo voľnom teréne alebo inak povedané Freeride-u. Svojej vášni sa neprestali venovať ani potom, čo odišli študovať na technické univerzity. Viktor študuje v  Brne na Vysokom Učení Technickom a  Jakub na Technickej Univerzite v  Mníchove. Svoje znalosti z univerzít a vášeň sa rozhodli skĺbiť do jedného. Vytvoriť prvú slovenskú značku lyží, ktorá v sebe spája najmodernejšie technológie, niekoľkoročný výskum a lásku k prírode. Obaja bratia boli inštruktormi lyžovania niekoľko rokov. Jakub sa venuje na univerzite kompozitným materiálom ako sú uhlíkové, sklenené a kevlarové vlákna, živice, ich spracovaniu a  pevnostným výpočtom a  ergonómii v  automobilovom priemysle. Na univerzite pracuje na vývoji ekologickej formule, ktorá vyhrala tento rok najprestížnejšiu súťaž Shell ECO Marathon. Vďaka tomu majú prístup k vedomostiam ohľadom high-tech materiálov a  vďaka tomu môžu konkurovať svetovej špičke. Viktor študuje energetiku a  v  súčasnosti je na pracovnej stáži v  Rakúsku, kde sa venuje vývoju tepelných čerpadiel. Vo Foreste sa venuje hlavne vývoju tvarov lyží, drevených jadier, spracovaniu, nastavovaniu výroby, kontrole a celkovej organizácii.

0 1/2 0 16

55


športsport« foto: Zuzana Čaprnková

Na otázku „Prečo ste sa rozhodli rozbehnúť značku lyží?“, bratia odpovedali: „V prvom momente nešlo o to vytvoriť znač‑ ku lyží. Celé sme to poňali z  iného konca. Pre nás bolo prvoradé vytvoriť lyžu na tech‑ nicky špičkovej úrovni, ktorá bude fungo‑ vať presne podľa našich predstáv. Mali sme Know – How, originálne nápady na vylepše‑ nia a túžbu vytvoriť lyže, ktoré nás budú po‑ súvať ďalej a zároveň budú zábavné v kaž‑ dom momente.“ Ako uviedli ďalej na základe týchto podmienok, ktoré si stanovili sa rozhodli vytvoriť lyže, ktoré budú spájať konštrukciu, tvar a funkčnosť v jeden symbioticky pracujúci celok. „Samozrejme takéto lyže nemôže posudzovať a  zdokonaľovať jeden človek. V konečnom dôsledku vyvíjala tieto lyže celá komunita ľudí ako napríklad Ma‑ rian Ligda, Michal Plichta, Roman Dubský, Michal Oško a  mnohí ďalší. Každý si na ly‑ žiach vyskúšal niečo iné a každý prispel svo‑ jimi názormi, postrehmi s kritikou k zdoko‑ naleniu lyží.“ Výrobný postup lyží je kvôli kombinácii materiálov tajný, ale lyže sa vyrábajú ručne s použitím ekologických epoxidových lepidiel. Vďaka ručnej výrobe je dosiahnutá najvyššia možná precíznosť a kvalita a hlavne úprava lyží podľa priania zákazníka, či už sa jedná o vizuálnu stránku alebo samotnú jazdu na lyžiach. Základom lyží je drevo, vo vnútri ako jadro, tak na povrchu im dodáva jedinečný dizajn. Avšak tajomstvo lyží je v ich konštrukcii z uhlíkových, kevlarových a dyneemových vláken. O  jednoduchý, no krásny dizajn sa postarala aj dvojica slovenských dizajnérov a to Broňa Brtáňová a  Ondrej Jób. Ich prácu môžete vidieť aj na internetovej stránke značky. Jednou zo zaujímavostí tejto značky je customizácia lyží. Jedná sa o unikátny spôsob úpravy jazdných vlastností lyží a to úpravou tvaru päty. Tvar päty ma zásadný vplyv na jazdu. Pretože päta lyže

56

0 1/2 0 16

jazdec Michal Plichta , foto: Braňo Molnár

foto: Broňa Brtáňová

je aktívna v závere oblúka, kde je preťaženie najvyššie a pocit z jazdy prechádza celým telom. Preto si každý môže vybrať, čo chce na našich lyžiach prežívať. Každá päta poskytuje iné jazdné vlastnosti. V portfóliu značky nájdete lyže určené na freeride a aj lyže do všetkých podmienok, ktoré Vám hora nachystá. „Celý projekt je vystavaný z  našich prostriedkov. Každý vyrobený a predaný pár nám pomáha dostať sa ďalej a posúvať sa v našej práci. Vďaka čomu môžeme roz‑ širovať našu ponuku a  zlepšovať sa v  tom,

čo ponúkame našim klientom“ dodali bratia na záver. text: Kristína Jamrichová foto: Zuzana Čaprnková, Braňo Molnár, Broňa Brtáňová, Peter Neuman

www.forestskis.com


shapes, wood cores, processing, setting up a production, quality control and overall management. When we asked them: “Why did you decide to start up a ski brand?”, brothers answered: “At the beginning, we didn’t think of establishing a new ski brand. We approached it from a different perspective. The most important thing was to develop skis with top technology parameters that would work exactly as we expected. We had a knowhow, original ideas for improvements and a desire to create skis, that would both help us to move forward and are fun to use at any time.“ As they said, based on these specifications, they decided to develop skis that would combine design, shape and functionality into one symbiotic unit. “Such skis, of course, cannot be evaluated by one user. At the end of the day, these skis were developed by community of people, including Marian Ligda, Michal Plichta, Roman Dubský, Michal Oško and many others. Each one had tried something different and each of them had contributed with opinions and critical remarks in order to improve the final design.” Manufacturing process is confidential because of the combination of materials, but the skis are hand-made using ecological epoxy raisin glues. The highest possible precision and quality as well as tailor-made adjustments can be done thanks to handmade manufacturing process – whether it’s about visual design or riding characteristics. Base material of the ski is wood – inside

text: Kristína Jamrichová, photo: Zuzana Čaprnková, Braňo Molnár, Broňa Brtáňová, Peter Neuman

foto: Peter Neuman

foto: Broňa Brtáňová

J

akub and Viktor Devečka, brothers from Liptovský Mikuláš, grew up in forests and woods of Liptov region, but their main passion was always skiing. As usually, they soon became bored with classic skiing on normal slopes and being inspired by films and videos they ventured into extreme free‑ ride skiing. They hadn’t stopped with their passion even after they began their studies at technical universities. Viktor studies in Brno at VUT and Jakub studies at Technical University in Munich. And they decided to blend their knowledge from universities and their passion into one thing – to build the first Slovak ski brand that combines the latest technologies, many years of research and love for nature. Both Jakub and Viktor have been working as ski instructors for several years. At the University, Jakub’s major is composite materials, such as carbon, glass and kevlar fibers, raisins, their processing, strength calculation and ergonomics in car industry. He works on a development of ecological racing car, which has won this year’s prestigious Shell ECO Marathon award. Thanks to this achievement they have an access to knowledge base about high-tech mate‑ rials and so they can compete with the best players in this field. Viktor is studying Energy science and is currently working as an intern in Austria, where he participates in development of heat pump systems. In Forest (their ski brand), he is primarily responsible for development of ski

športsport«

Luxury freeride skis that grew up in Tatras

as its core as well as outside to give them a unique design. The true secret, however, is in their construction using Carbon, Kevlar and Dyneema fibers. Simple, yet beautiful design is the work of two Slovak designers – Broňa Brtáňová and Ondrej Jób. Their work can be seen on the internet website of the brand. One of the exciting features is customization of the skis. It’s a unique way of adjustments to the riding characteristics of individual pairs of skis by adjusting the shape of the tail. Tail shape plays an important role in riding, because a tail of the ski is active in the final phase of the turn when the weight load is at its peak and the feeling of the ride vibrates through the whole body. That is why everyone can choose what kind of feeling he/she wants to experience. Each tail provides different riding characteristics. Our portfolio offers skis for freeride as well as skis for all conditions the mountain has prepared for you. “The whole project is being developed with our own funds. Each pair we make and sell helps us to move forward in our endeavor. Thanks to this we can extend our portfolio and improve ourselves in what we can offer to our clients”, brothers added.

57


 športsport

www.kellysbike.com

Firma KELLYS BICYCLES je hrdá na to, že vám môže predstaviť svoj nový Kellys Factory Team, ktorý bol založený na začiatku roku 2015. Tento tím bude pretekať v sezóne 2016 v elitnej a juniorskej kategórii na pretekoch svetového pohára UCI, Majstrovstvách sveta a iných prestížnych cyklistických akciách. Päť mladých talentovaných jazdcov v spolupráci s najlepšími cyklo značkami a výrobcami príslušenstva tvoria spolu potenciál, ktorý dokáže zabojovať o výborné výsledky na tej najvyššej úrovni. Vzhľadom k tomu, že extrémna cyklistika je veľmi náročná na výbavu, Kellys Factory Team sa stal nevyhnutnou súčasťou oddelenia Kellys R&D. Domnievame sa, že neexistuje žiadny lepší spôsob testovania enduro a zjazdových bicyklov. Každý z piatich jazdcov tímu pomáha inžinierom spoločnosti Kellys zlepšovať ich produkty, aby boli odolnejšie, spoľahlivejšie a rýchlejšie. Vďaka tímovým sponzorom a dodávateľom je možné dosiahnuť to najlepšie. 58 GF1_2016 final.indd 58

0 1/2 0 16

25. 2. 2016 14:39:17


0 1/2 0 16

59


športsport«

Jazdci

Rastislav Baránek Jeden z najtalentovanejších mladých jazdcov na Slovensku. Taktiež je členom Slovenského národného tímu. Na svoj mladý vek je Rasťo skúsený a zrelý jazdec s viac ako 10-ročnými skúsenosťami pretekania po celej Európe a svete. Výsledky: 1. miesto v roku 2013 v Slovenskom pohári, 4. miesto v roku 2013 na Majstrovstvách Európy, 1. miesto ako majster Slovenska v junioroch. Jeho cieľom v nasledujúcom roku je, aby dosiahol podobné skvelé výsledky v európskych pohároch.

Oskar Masaryk

Oskar je majster Slovenska v juniorskej kategórii z roku 2014. Je veľmi všestranným jazdcom, čo mu umožňuje pretekať v mnohých kategóriách MTB. Okrem toho, že je juniorský majster Slovenska v zjazde, vyhral taktiež majstrovstvá Slovenka v 4X v roku 2014.

Ľuboš Staňo

Rovnako mladý a rovnako talentovaný. Získaným titulom juniorského vicemajstra Slovenska preukázal svoju silnú pozíciu a určite ho to povzbudilo, aby zabojoval viac.

Jozef Ondič

Tento charizmatický jazdec taktiež doplnil Kellys Factory Team. Jozef získal titul vicemajstra Slovenska ako junior v roku 2014. V súčasnej dobe drží titul majstra Slovenska z roku 2015 v kategórii Elite. V nadchádzajúcom roku bude tvrdo bojovať, aby tento titul obhájil.

Petr Folvarčný

Najmladší, no určite nie najmenej skúsený pretekár. Petr preteká už 5 rokov a na konte má množstvo skvelých výsledkov, napr. v roku 2013 sa stal českým majstrom v zjazde v detskej kategórii. V nasledujúcom roku vyhral český pohár ako kadet. V roku 2016 plánuje vyhrať slovenské a české majstrovstvá v zjazde.

Ciele

Hlavným cieľom pre sezónu 2016 je vybudovať profesionálny továrenský tím, ktorý môže pretekať na najvyššej európskej úrovni. Kellys jazdci budú pretekať v Poľsku, Slovenskej a Českej republike, Rakúsku a tiež sa chcú zúčastniť pretekov Svetového pohára a IXS Downhill Cupu. Veríme, že s tak talentovanými jazdcami bude Kellys Factory Team jedným z najlepších továrenských enduro a zjazdových tímov v Európe.

60

0 1/2 0 16


« športsport Downhill Champ, he won the Slovak 4X Championships in 2014. Luboš Staňo An equally young and equally talented, Luboš create a strong team base with great skills and positive energy. The title of Junior Slovak Vice-champion has proved his strong attitude and encouraged him to fight for more. Jozef Ondič Kellys Factory Team is also supplemented by other charismatic rider. In 2014, while still being a Junior, Jozef won Slovakia Vice-champion title. Currently he is the Elite downhill 2015 Champion of Slovakia. In the upcoming year, this valiant competitor certainly will fiercely defend his title.

INTRODUCTION

The Kellys Bicycles Company is proud to present its new Kellys Factory Team. Founded at the beginning of year 2015 will compete in the 2016 season in Elite and Junior category of UCI Mountain Bike World Cup, World Championships and other prestige MTB events. Five young talented riders, cooperation with the best bicycle brands, and the best equipment build a potential to fight for the top results and compete at the highest level. Because extreme biking is very demanding for an equipment, Kellys Factory Team become the essential part of Kellys R&D department. We believe that there is no better and more extreme way to test enduro and downhill bicycles. Every of five team riders helps our engineers to improve Kellys products, make them tougher, more reliable and faster. The best results are possible to achieve only by the best means, that’s why we invite the finest bicycle brands to be the part of Kellys Factory Team. Thanks to Team’s spon-

sors and suppliers, it is possible to reach the top.

RIDERS Rastislav Baránek One of the most talented young riders in Slovakia is also a member of Slovak National Team. Despite his young age, Rastislav is a very experienced and mature rider with more than ten years of racing over the Europe and the whole world. Since 2013 season he has been confirming his skills and the will to fight reaching great results as 1st place on 2013 Slovakian and Czech-Slovakian Cups, 4th place in 2013 European Championships and 1st Junior in Slovak Championship. In the following year he successfully proved his skills by defending his titles and added some other great results in European cups. Oskar Masaryk Oskar is the 2014 Junior Downhill Champion in Slovakia. His versatile skills allowed him to compete in many MTB categories. In addition to be a

Petr Folvarčný The youngest of all our stars, but not at least experienced, Petr has been racing for 5 years with a lot of great results. Being in a Kid category he was a Czech Downhill Champion in

2013. In the following year he won Czech DH Cup as a Cadet. Since then he became a 2015 Junior Czech Vice-champion and is planning to win the 2016 Czech and Slovak downhill championships.

GOALS The main goal for 2016 season is to build a professional and harmonious factory team which can compete at the highest European level. In 2016 Kellys Factory Team will take part in the biggest and most influential bicycle races in central Europe. Our riders want to compete in Poland, Slovakia, Czech Republic, Austria and also participate in UCI World Cup series in Europe and IXS European Downhill Cup. We believe that, with such great potential built by talented riders, Kellys enduro and downhill bicycles and a significant support from our partners, Kellys Factory Team will become one of the best enduro and downhill factory teams in Europe.


+ dobré lyže = dobrý výber Pri nákupe cestovnej batožiny získate zľavnený poukaz na nákup lyží VÖLKL V-Werks Code 14/15.


Odlietate z letiska Bratislava? Zaparkujte u nás! î î î î î î î

cenovo výhodné bezpečné – 24 hodinová vrátna služba monitorované kamerovým systémom zabezpečené elektronickým zabezpečovacím zariadením transfer na letisko a späť zadarmo blízkosť pri letisku (len 3 min. autom) blízkosť nákupných centier IKEA, AVION, PHAROS (len 300m)

www.parkovaniepriletisku.sk tel.: +421248201344 Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava mobil: 0908 173 893 info@dodavkynaprenajom.sk

www.cbcar.sk

DODÁV K Y N A PREN Á JOM n úžitkové n viacmiestne (9-miestny Citroen Jumpy)

n ONLINE REZERVÁCIA NA www.cbcar.sk n TELEFONICKÁ REZERVÁCIA NA 0908 173 893 n PRISTAVENIE VOZIDLA ZADARMO v BA / pri dlhodobom prenájme v celej SR n VÍKENDOVÝ PRENÁJOM n DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA PRE SR A ČR V CENE


autotestcar test«

ŠKODA Fabia Style 64

0 1/2 0 16

1.2 TSI 81 kw


ÂŤ autotestcar test

0 1/2 0 16

65


Štýlová tretia generácia... Slovenský importér Škoda AUTO Slovensko nám zapožičal do redakčného testu nové vozidlo Škoda Fabia Style 1.2 TSI 81 kW, Fabiu tretej generácie v prevedení hatchback. Auto nás zaujalo na prvý pohľad pekným, jednoduchým dizajnom. Nielen v  interiéri ale samozrejme aj v exteriéri bolo vidieť hlavný, medzigeneračný rozdiel medzi Fabiou II a Fabiou III. Oproti predchádzajúcej generácie tohto vozidla priniesla jej vylepšená varianta viaceré zmeny. Nová Fabia je kratšia, širšia, ľahšia a  i  keď je nižšia, priestor nad hlavou vodiča a spolujazdca vzrástol. Testovaný model mal najsilnejší motor, ktorý sa dáva do Fabie, s  objemom 1,2 a  výkonom 81 kW. Rozhodne musíme pochváliť jeho dynamické vlastnosti, ktoré sa prejavili hlavne pri razantnejšej jazde a  predbiehaní. Prevodovka DSG je veľmi dobre odladená, čo sme cítili na plynulom radení rýchlostných stupňov.

66

0 1/2 0 16

Auto nás prekvapilo veľmi bohatou výbavou už v základe. Zaujal nás MIRRORLINK – úplná novinka, ktorá sa vo vozidlách Škoda objavuje. Jedná sa o prepojenie chytrého telefónu s  displejom na stredovom displeji systému Bolero na palubnej doske. Vďaka tomuto systému môžeme v aute ovládať mnoho ďalších aplikácií z  mobilu. Ďalšia novinka, ktorá nás zaujala, je systém SMARTGATE. Je to technológia, ktorá umožňuje prostredníctvom rôznych aplikácií sledovať až 40 rôznych parametrov zo systémov vo vozidle. Ergonomická palubná doska s  konzervatívnymi čistými líniami, inšpirovaná Octaviou, s  plnegrafickým displejom – Maxi DOT, pôsobila lahodne oku a dotvárala celkovú príjemnú atmosféru pri cestovaní. Novinkou je multimediálny systém rádio BOLERO so 6,5“ farebným  dotykovým displejom, SD slotom, USB a  Bluetooth technológiou na tele-

fonovanie. Menšie výhrady sme mali snáď len na tvrdšie výplne dverí. Pohodlné sedenie poskytovali sedadlá s dobrým bočným vedením, čo sme ocenili najmä pri razantnejšej jazde. Airbag vodiča a  spolujazdca s  deaktiváciou, ako i hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, elektrické ovládanie okien a  spätných zrkadiel, boli samozrejmou výbavou vozidla. Okrem ďalších doplnkov bol súčasťou aj elektronický stabilizačný systém ESC, ktorý neustále vyhodnocuje jazdnú stabilitu vozidla a multikolízna brzda. Tá sa v modeli Fabia objavila prvýkrát. Bezkľúčové štartovanie EASY START v mnohom uľahčilo nastupovanie do vozidla. Ľahko prístupný kufor poskytoval najväčší batožinový priestor vo svojej triede.  Nová Škoda Fabia je vo svojej tretej triede vozidlom, ktoré v  sebe kombinuje nároky súčasnej doby – bezpečnosť (v nezávislých testoch NCAP sa radí medzi najbezpečnejšie malé automobily), moderné technológie, jazdné vlastnos-


« autotestcar test

ti, skvelý dizajn, praktičnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Nová Škoda Fabia je vozidlo s veľkým priestorom v malom rozmere ale tiež vozidlo úsporné, finančne nenáročné na údržbu. Bonusom je predĺžená záruka 4 roky (60  000 km) a doživotná garancia mobility Text: Janak Foto: Ferdinand Šatka

Technické údaje / Technical data zdvihový objem valcov (vŕtanie a zdvih) / Cylinder capacity

1 197 cm3

počet valcov/ventilov / No. of cylinders / valves

4/16

max. výkon / Max. engine power

81/4600-5600 kW/min-1

max. krútiaci moment / Max. torque

175/1400-4000 Nm/min-1

prevodovka / Automatic gearbox

automatická 7-stupňová DSG

dĺžka/šírka/výška / Length / Width / Height

3992/1732/1467 mm

rázvor / Wheel base

2470 mm

objem batožinového priestoru / Volume of luggage compartment objem palivovej nádrže / Fuel tank capacity

330/1150 l 45 l

celková hmotnosť vozidla / Total weight

1609 kg

druh paliva / / Fuel type

benzín

priemerná spotreba / Fuel consumption

4,7 l/100 km

emisie CO2 / CO2 emissions

109 g/km

zrýchlenie z 0 na 100 km/h / Acceleration 0 – 100 km/h

9,4 s

max. rýchlosť / Maximum speed

196 km/h

cena v uvedenej výbave / Price for given equipment

8490 EUR

0 1/2 0 16

67


« autotestcar test

ŠKODA Fabia Style 1.2 TSI 81 kw Stylish third generation Slovak car importer Škoda AUTO Slovensko has borrowed us a new Škoda Fabia Style 1.2 TSI 81 kW for the purpose of our car test. It’s a third generation Škoda Fabia in a hatchback configuration. The car has grabbed our attention at first sight with its simple yet beautiful design. Not only an interior, but also an exterior featured significant inter-generation upgrade between Fabia II and Fabia III. Compared to previous generation of this vehicle, an improved version brought about numerous changes. New Fabia is shorter, wider, and lighter and despite lower height, the headroom space for driver and front-seat passenger has increased. Tested model had the most powerful engine used in Fabia – 1.2 L, 81 kW. We definitely have to give kudos to its dynamic features, which were apparent mainly during rougher driving and passing maneuvers. DSG transmission is tuned very well, which was demonstrated by smooth gear changing. Car surprised us with rich features in standard version. MIRRORLINK – a completely new feature that appears in Škoda cars, immediately grabbed our interest. It connects a smartphone with a screen on a center display of Bolero system located

68

0 1/2 0 16

on a dashboard. Using this system driver can control many other apps from the cellphone in the car environment. Another new feature that sparked our interest was SMARTGATE system. It’s a technology that uses various apps that allow driver to keep an eye on up to 40 different para‑ meters of the car system. Ergonomic dashboard with conservative and clean design inspired by Octavia and full graphical display Maxi DOT were appealing to our eyes and complemented an overall pleasant atmosphere on the road. Multimedia radio system BOLERO with 6.5“ color touch screen, SD slot, USB and  Bluetooth technology for making phone calls is also a new feature. We only had a minor discontent with the door panels which were rather firm. Car features comfortable seats with good side support which we appreciated mostly during rougher ride. Driver’s and passenger’s airbags with deactivation option as well as main head airbags and side airbags in front, power windows and side-view mirrors are standard. Except other equipment, car also features electronic stabilization system ESC, which constantly evaluates riding stability of the vehicle and a multi-

collision brake. This appeared in Fabia for the first time. EASY START keyless start system has makes getting in the car easier in many ways. Easily accessible trunk offers the largest cargo capacity in the class. New Škoda Fabia is a vehicle, which in its class, combines the demands of the modern days – safety (it ranks among the safest small cars in an independent testing by NCAP), modern technologies, drivability, great design, practicality and consideration for environment. New Škoda Fabia is a car with large space in small dimensions and it’s also a car that is fuel efficient and affordable with regard to operation and maintenance. Extended warranty: 4 years; 60,000 km Lifelong warranty of mobility Text: Janak Photo: Ferdinand Šatka


0 1/2 0 16

69


«gurmángourmet

Šálka čaju zohreje dlane i dušu Dnes ráno som si v krásnej šálke zaliala nie úplne horúcou vodou zelené lístky „čaju“ zmiešané s krémovými lístkami jazmínu. Počkala pár minút a pri pozeraní von oknom na poletujúci sneh si vychutnala nápoj s jemnou chuťou a príjemne omamnou vôňou. Zohrial dlane, telo i moju dušu. Často si však čaj zalejem, v návale práce naň zabudnem a potom studený rýchlo „vychlípem“. Vychladnutý zelený čaj sa však v Japonsku niekedy podával len odsúdeným na smrť. Akoby obraz toho, že o chvíľu aj z neho vyprchá život, teplo. Túto zaujímavú informáciu som sa dozvedela z článku pani Alenky Ondejčíko-

70

0 1/2 0 16

vej, ktorá spolu s manželom Vladimírom vlastní v Nitre útulnú čajovňu s krásnym názvom Čajovňa dobrých ľudí. A tak sa už príprave čaju snažím venovať potrebný čas. „On“ mi to stokrát vráti... Práve pani Ondejčíkovú som ako odborníčku na čaj poprosila, aby mi o ňom porozprávala viac. „Čaj je dar. Filozofia, vášeň, životný štýl. Harmónia chutí, vône a zároveň aj zdravia. Čaj je neutíchajúci dôvod cestovať doďaleka. Znovu a znovu si vychutnávať ten oslobodzujúci, chvejivý okamih, keď sa lietadlo odlepí od zeme, naberie výšku a zamieri do niektorej z krajín, kde to vonia čajom. Milujeme to. Vďaka čaju sme preces-

tovali mnoho exotických miest a spoznali zaujímavých ľudí, ich zvyky, tradície, jedinečnosti starých kultúr. Máme šťastie, že môžeme žiť podľa vlastných predstáv a robiť s  láskou prácu, ktorá nás aj po temer tridsiatich rokoch podnikania stále rovnako baví.“ Mnohokrát navštívili aj Čínu - pravlasť čaju a čajovej kultúry a aj jeho názvu (chah alebo te). Plantáže, úzke skalnaté kaňony i brehy kľukatej Dračej rieky v  slávnom Guiline či Žlté hory, ktoré sa takmer 200 dní v roku kúpu v oblačnom mori. „V subtropickej džungli sme hľadali divoké čajovníky, vysoké stromy s belostnou kôrou a veľkými listami, ktoré majú


«gurmángourmet mimoriadne liečivé účinky. Dnes k nim obracia pozornosť i moderná veda.“ Čajové plantáže navštívili aj pri posvätnej sopke Fuji v Japonsku, na Thaiwane. Všetky kopce na Srí Lanke sú posiate plantážami s cejlónskym čajom „kde pomedzi čajové kríčky padajú z vrcholov hôr mohutné vodopády“. „Našou srdcovkou sú himalájske čaje pesto‑ vané na dohľad od hradby osemtisícoviek v Nepále a v slávnom indickom Darjeelingu.“ Aké poznáme druhy čajov? „Čaje sa delia podľa viacerých kritérií. Môžeme ich rozdeliť napríklad podľa oxidácie a fermentácie čajových listov, podľa spracovania vysušených čajových listov, podľa zrenia, kultivarov, krajín, nadmorskej výšky, kvality, unikátnosti, historických a  teritoriálnych jedinečností, podľa zdravotných účinkov. Najznámejšie je rozdelenie čajov na čaje zelené, ktorých listy neboli oxidované a  zachovávajú si prirodzenosť čerstvých čajových listov, čaje čierne - úplne oxidované, čiastočne oxidované oolongy, fermentované čaje Pu Erh, biele čaje obsahujúce mladé púčiky, lisované čajové koláče, tehličky, čaje zo stáročných  divokých čajovníkov i  z  plantáží, vysokohorské čaje pestované do nadmorskej výšky 2400 m i rýchlorastúce nížinné čaje. Najlepšie čaje sú také, pri ktorých sa využije ten správny čajový kultivar, spôsob spracovania, a Genius Loci miesta, kde čaj rastie. Ak hovoríme o dobrých čajoch, týka sa to vždy len listových čajov. Čaje v  nálevových vreckách nedosahujú kvalitu a liečivé vlastnosti sypaných alebo lisovaných čajov. „ O pozitívnych účinkoch čaju nikto nepochybuje. Pijeme ich na zaktivovanie i upokojenie organizmu či psychiky, vnútornú očistu, posilnenie konkrétnych funkcií. „Čaj má vysoký obsah antioxidantov, najmä katechínov a  polyfenolov, alfa-teanínu, vitamínov, minerálov, stopových prvkov. Chémia čaju je veľmi bohatá a jedinečná.“ Na stránkach „Čajovne dobrých ľudí“ som sa dočítala aj o vedeckých čajoch... „Pri svojich cestách často navštevujeme i výskumné ústavy čaju v Ázii. Vedci sa venujú šľachteniu čajovníkov a  aj zachovaniu starých tradícií spracovania a  prípravy čajov. Špeciálnym trendom je vytváranie nových čajov, ktoré vedia človeku veľmi výrazne pomôcť po zdravotnej stránke. Pri prirodzenom šľachtení čajových kríkov i spracovaní čaju vedci siahli ešte hlbšie

k prírode a k tradíciám a výsledok je neuveriteľný. Vedecké čaje, ku ktorým patrí napríklad Tea Katea (Kate-bennifuki) či čaje typu GABA, majú vysoký obsah antioxidantov a  výrazne pomáhajú ľuďom s alergiami, astmou, oslabenou imunitou, horším fungovaním mozgu, predčasným starnutím. Na základe našich kontaktov, poznatkov a  skúseností sme začali aj  vedecké čaje voziť na Slovensko. Veľmi sa tešíme ako účinne fungujú a dokážu pomôcť ľuďom. A pritom je to stále „iba“ čaj.“ Príprava čaju, ktorú prezentujú manželia Ondejčíkoví pôsobí ako jemný a tajomný rituál či slávnosť. Čaro a noblesu mu dodáva aj ich oblečenie a samozrejme aj „čajová keramika“.  „Správnou prípravou sa dá zvýšiť i podľa potreby upraviť účinok

čajov. Napríklad, dá sa regulovať obsah ľahko rozpustného teínu. Zaujímavé je, že klasické čajové rituály vychádzajúce z histórie, nie sú len efektnou čajovou ceremóniou určenou na pobavenie publika, ale sú po fyziologickej stránke najsprávnejším spôsobom prípravy čaju. Už roky sa venujeme klasickým čínskym rituálom Kung-fu cha, kórejským i  vietnamským ceremo‑ niálnym prípravám čaju, málo známemu japonskému rituálu Sencha-do, ktorý sme sa naučili v chráme Mampukuji neďaleko Kyota i  správnemu šľahaniu japonského práškového čaju Matcha.“ Podstatný je však čas, ktorý čaju venujeme. Mal by byť chvíľou relaxu, zastavenia sa, upokojenia a „vnímania“. Pripravený v krásnej kanvičke bude potešením pre oko, pomalé nalievanie čaju do obľúbenej šálky či malej čajovej misky a vnímanie jeho vône opantá naše ďalšie zmysly. „Prešli sme mnoho krajín a môžeme skonštatovať, že i  v  porovnaní s  európskymi metropolami je úroveň slovenskej čajovej kultúry veľmi vysoká a ľudia na Slovensku vedia o čaji naozaj veľa. I my už roky radi popularizujeme čajovú kultúru. Vydávali sme čajový magazín Bonsaj a čaj, organizujeme medzinárodné výstavy bonsajov a čaju Bonsai Slovakia. Vedieme Školu čaju. Na Slovensku je veľa kvalitných a štýlových čajovní, ktoré sa oplatí navštíviť pri potulkách po našej krásnej krajine. Pozývame vás do tej našej, do Čajovne dobrých ľudí. Spolu s bonsajovým centrom ju nájdete na pešej zóne v Nitre, hneď oproti krásnej židovskej synagóge. Príjemný let a veľa zdravia, milí priatelia.“ RNDr. Alenka Ondejčíková RNDr. Vladimír Ondejčík Čajovňa dobrých ľudí, www.e-tea.eu TIP Čajovne dobrých ľudí: Vyskúšajte si v súlade s tradíciami indickej ájurvédy pripraviť si príjemný a povzbudivý čaj z korenia. Do vody dajte po troche z kedysi veľmi vzácnych a dodnes cenených korenín - klinčeky, kardamon, zázvor, škoricu, bobkový list, čierne korenie... a povarte ho na miernom ohni 10 - 15 minút, kým nedostanete nálev žiarivej farby a príjemne ostrej chuti. K nemu môžeme pridať trochu čierneho čaju a ešte niekoľko minút vylúhovať. Tento nálev nalejeme rovným dielom do horúceho mlieka a pridáme trochu medu. Mlieko a med zjemňujú jeho pôsobenie najmä na žalúdok. Čaj je príjemne pikantný, lahodne voňavý a veľmi vzpružujúci. Neuvádzame presnejšie pomer jednotlivých ingrediencií, pretože tento horúci čaj patrí k výsostne intuitívnym nápojom. Započúvajte sa do svojho vnútra a pripravte si ho tak, ako ho práve v tejto chvíli potrebujete. -dag-

0 1/2 0 16

71


Cup of tea

warms up your hands and your soul This morning I poured hot, but not boiling water into a lovely cup containing green leaves of “tea” mixed with creamy leaves of jasmine. I let it steep for couple of minutes while watching tiny snowflakes through the window and enjoyed a beverage that had a gentle flavor and pleasantly calming aroma. It warmed up my hands, body and my soul. However, oftentimes I pour the water into my tea cup in a hurry and then, overwhelmed by my busy schedule, I forget about it and eventually have to quickly drink it up cold. In Japan, cold green tea was served to convicts sentenced to death. It might have been the symbol of life and warmth that will soon come to an end. I learned this interesting information from an article by Alenka Ondejčíkova, who with her husband Vladimír, owns a cozy tea-house in Nitra with a beautiful name – Tea House of Good People. And

72

0 1/2 0 16

so now I dedicate more time preparing my cup of tea. “It“ will make it up to me hundred times... And that’s why I asked Mrs. Ondejčíková to talk about it a little bit more. “Tea is a gift. It’s a philosophy, passion and lifestyle. It’s a harmony of taste, aroma and health. Tea is an everlasting reason to travel to exotic destinations – to enjoy that liberating shivering moment over and over again, when plane takes off the runway, ascends and heads towards the countries where the smell of the tea is everywhere. We love it. Thanks to the tea we have visited many exotic places and met interesting people, saw their habits, traditions and uniqueness of ancient cultures. We are privileged that we can live the life we want and dedicate our love to work that we still enjoy after almost thirty years in business.“ Many times they visited China – the cradle of tea, tea culture and its name (chah or te). They saw tea plantations, narrow rocky canyons and banks of winding Dragon River in famous Guiline or Yellow Mountains that bask their valleys in the sea of clouds for almost 200 days per year. “In subtropical jungle we were searching for wild tea trees, tall trees with pale bark and big leaves that have tremendous health benefits. Recently they have also become a focus of modern science“. They visited tea plantations near the Fuji volcano in Japan and in Taiwan. All hills in Sri Lanka are covered with plantations where Ceylon tea is grown and “where mighty waterfalls are falling from the mountain peaks through the tea shrubs“. “Himalaya teas grown at the foothills of eight-thousanders in Nepal and in famous

Darjeeling in India are our most favorite“. What kinds of teas do we know? ”Teas can be categorized based on several criteria. We can categorize them based on oxidation and fermentation of tea leaves, processing of dry tea leaves, maturing, cultivars, countries, elevation, quality, uniqueness, historical and geographical uniqueness or health benefits. Best known is the following categorization: green teas, which leaves have not been oxidized and maintain natural freshness; black teas, which are fully oxidized; oolongs, which are partially oxidized; fermented teas Pu Erh; white teas, which contain fresh buds, compressed tea cakes, bricks, tea from ancient wild tea trees and from plantations, mountain teas grown at the elevation of up to 2400 meters above the sea level as well as fast-growing lowland teas. The best tea is the one where the best tea cultivar and processing method is used as well as the Genius Loci of the place where it grows. When we talk about a good tea, it’s always related to loose leaf teas. Teas in tea bags do not reach the quality standard and health benefits of loose leaf or compressed teas”. There is no doubt about positive effects of the tea. We drink it to boost our body or mind or to calm it down. We use it for body cleansing or stimulating particular bodily functions. “Tea has a high concentration of antioxidants, like catechins and polyphenols, alpha-theanines, vitamins, minerals and trace elements. The chemistry of the tea is very rich and unique“. On the website of „Tea House of Good People“ I have read about scientific teas... „During my travels I often visit research laboratories in Asia. Scientists cultivate


«gurmángourmet tee trees and preserve ancient traditions of tea processing and preparation. Creating of new teas that possess strong healing properties has become a specific new trend. During natural cultivation of tea shrubs and tea processing, the scientists got even closer to nature and traditions and the results are unbelievable. Scientific teas, such as Tea Katea (Kate-bennifuki) or GABA teas have a high concentration of antioxidants and provide significant help to people with allergies, asthma, impaired immune system, weaker brain functions and premature aging. Through our contacts, knowledge and skills we started to import scientific teas to Slovakia. We are very happy to see how efficient they are and are able to help people. And it’s still ‘just’ a tea“. Tea preparation presented by Mr. and Mrs. Ondejčík looks like a gentle and mysterious ritual or ceremony. Magic and elegance is further boosted by specific dress and, of course, by “tea ceramics“.  “Using the correct preparation procedure can increase and adjust effects of particular tea. For example, we can adjust the content of easily soluble theine. Interestingly, classic tea rituals that have historical roots are not only flashy ceremony aimed at entertaining the audience, but from the physiological point of view they are the most correct ways of tea preparation. For many years we study classic Chinese tea ritual Kung-fu cha,

Korean and Vietnamese tea ceremonies, less known Japanese Sencha-do ritual, which we learned in Mampukuji temple near Kyoto as well as correct method of whisking the Japanese powder tea called Matcha.“ Most important, however, is the time that we dedicate to tea. It should be a moment of relaxation, slowing down, calmness and “reflection”. Prepared in a lovely pot, it will enlighten your eyes. Slowly pouring the tea into your favorite cup or small tea bowl and scenting its aroma will infatuate our other senses as well. “We traveled to many countries and we can safely say that even in comparison with European cities, the level of tea culture in Slovakia is very high and Slovaks really have a good knowledge of teas. For

many years we also promote tea culture. We published tea magazine called Bonsaj a čaj (Bonsai and Tea), we organize international exhibitions of bonsai trees and tea – Bonsai Slovakia and we also organize School of Tea. There are many stylish tea houses offering a good quality tea that are worth visiting while roaming around our beautiful country. We invite you to pay a visit to our Tea House of Good People. You can find it together with the bonsai center in pedestrian zone in Nitra right across the wonderful Jewish synagogue. Have a good flight and all the best, dear friends“. RNDr. Alenka Ondejčíková RNDr. Vladimír Ondejčík Čajovňa dobrých ľudí, www.e-tea.eu TIP by the Tea House of Good People: based on traditions of Indian Ayurveda you can try to prepare tasty and stimulating tea made of spices. Put a mix of once very precious and still valuable spices into the pot of water – dried cloves, cardamom, ginger, cinnamon, bay leaf, black pepper and boil it on mild fire for about 10-15 minutes until you get a beverage of shiny color and pleasantly hot flavor. You can add a little bit of black tea and let it steep for a few more minutes. Mix this drink with the same amount of hot milk and add a little bit of honey. Milk and honey make the flavor less intense and milder for your stomach. Tea is pleasantly spicy, deliciously aromatic and very stimulating. We do not specify any particular ratio of ingredients, because this tea is very intuitive beverage. Listen to your inner self and prepare it the way you need in any particular moment.

0 1/2 0 16

73


zbaľte si na pobyt plný zážitkov! Pri nákupe cestovnej batožiny získate kupón na zľavnený pobyt v hoteli International **** vo Vysokých Tatrách.


Bratislava – Brusel-Zaventem

Bratislava – Brussels-Zaventem

od 1. apríla 2016 6x týždenne from 1st April 2016 6x weekly

Letenky od 27,99 € rezervujte na: Book tickets from €27.99 at:

www.ryanair.com


Brána do Vášho pohodlia Hotel Danubia Gate **** poloha v centre mesta

ideálne miesto pre Vaše stretnutia

najlepšie technologicky vybavený hotel

gastronomický zážitok v Street Coffee and Restaurant

atmosféra malého, útulného hotela

Hotel Danubia Gate **** | Dunajská 26 | 811 08 Bratislava T: +421 2 20665500 - 11 | M: +421 917 232 000 | F: +421 2 20665522 www.danubiagate.sk | hotel@danubiagate.sk

NOVÁ LINKA

z Bratislavy do Berlína od 27. októbra 2015

každý deň, 7x do týždňa

76

0 1/2 0 16


Leťte priamo z Letiska Bratislava

do 17 miest v 11 krajinách Prehľad pravidelných destinácií počas zimnej letovej sezóny 2015/2016 z/do Bratislavy (25. 10. 2015 – 27. 03. 2016): Česko Praha (České aerolínie), Belgicko Brusel-Charleroi (Ryanair), Grécko Atény (Ryanair), Írsko Dublin (Ryanair), Nemecko Berlín (Ryanair), Slovensko Košice (České aerolínie), Spojené arabské emiráty Dubaj (flydubai), Taliansko Alghero (Ryanair), Miláno-Bergamo (Ryanair), Rím-Ciampino (Ryanair), Španielsko Barcelona-Gerona (Ryanair),Madrid (Ryanair), Rusko Moskva (Pobeda), Veľká Británia Birmingham (Ryanair), Liverpool (Ryanair), Londýn-Luton (Ryanair), Londýn-Stansted (Ryanair) �


REÁLNA ANGLIČTINA Z REÁLNEHO ŽIVOTA REAL ENGLISH FROM REAL LIFE

Ovládanie angličtiny aspoň na základnej úrovni je pre moderného svetobežníka absolútnou nevyhnutnosťou. O tom dnes už určite nikto nepochybuje. No osvojenie cudzieho jazyka na takej úrovni, aby rozhovor nebol iba niekoľko jednoduchých viet zložených zo základných slovíčok a  sprevádzaný plachými úsmevmi, nie je vôbec jednoduchá vec. Čo teda robiť, keď tá angličtina nejako nejde do hlavy a  stroskotali už aj viaceré pokusy s  jazykovými školami, či súkromnými lektormi? Existuje zopár pravidiel, ktoré platia takmer univerzálne pri štúdiu akéhokoľvek jazyka. Tu je zopár z nich, ktoré pri systematickom štúdiu určite prinesú výrazné výsledky v podobe plynulejšej konverzácie a vyššieho sebavedomia pri komunikácii v angličtine. a. zamilujte sa do niečoho, čo súvisí s anglicky hovoriacimi krajinami a ich kultúrou – trebárs kanadská príroda, americké filmy, či akákoľvek oblasť z  masívnej angloamerickej pop-kultúry. Pointa je, aby vás to motivovalo dozvedať sa o danej téme čo najviac informácií b. veľa počúvajte – správy na BBC, CNN alebo na iných anglicky hovoriacich kanáloch sú skvelým pomocníkom. Pozerajte holly‑ woodske filmy v pôvodnom znení, prípadne seriály, ktorých je už v dnešnej dobe také množstvo, že každý si nájde niečo pre seba. c. veľa opakujte a učte sa naspamäť celé vety, frázy alebo hlášky z vašich obľúbených filmov a seriálov d. pamätajte na to, že čas strávený štúdiom cudzieho jazyka nie je nikdy zabitý a úsilie, ktoré do toho investujete sa vám určite mnohonásobné vráti. e. opakujte body a – d stále dookola a výsledok sa určite dostaví :-) Angličtina je jazyk, pri ktorom sa veľmi ľahko učia základy, no oveľa ťažšie sa dosiahne pokročilá úroveň. Presne toto je dôvod, prečo veľká väčšina ľudí uviazne pri základných znalostiach a potom má problém posunúť sa ďalej. Ak si chcete štúdium angličtiny trochu uľahčiť, rozdeľte si angličtinu do týchto 5 kategórií: 1. Počúvanie (pretože angličtinu sa treba naučiť aj počúvať..:-) 2. Slovná zásoba (bežná slovná zásoba a slang) 3. Gramatika 4. Ustálené slovné spojenia (kolokácie a idiómy) 5. Frázové slovesá Prvé tri body nechám na každého z  vás a  v  dnešnom zozname sa stručne pozrieme na niekoľko ustálených slovných spojení a  frázových slovies.

Having at least basic command of English is an absolute necessity for modern globetrotter. Nobody has any doubts about it. But speaking foreign language so that your communicating is more than just few simple sentences made up of basic words accompanied by shy smiles, isn’t that simple. So what should one do when these English phrases are so hard to learn and numerous attempts with language schools and private lecturers fell through? There are certain rules, which can be almost universally applied for learning any foreign language. Here are some of them and you can be sure that using these rules in a systematic way will bring significant improvement, which will reflect in more fluent conversations and higher self-confidence when speaking in English. a. fall in love with something that is closely related to English speaking countries and their culture – for example Canadian nature, American movies or any area of massive AngloAmerican pop-culture. The point is to get you motivated to seek as much information about this topic as possible b. listen – news on BBC, CNN or any other English speaking news channel is a tremendous helper. Watch Hollywood movies or TV shows without any voiceovers or subtitles – there’s so many of them that everybody can find a one that suits his/her preferences c. repeat and memorize the whole sentences, phrases or quotes from your favorite films and TV shows d. remember that time spent on learning foreign languages is never wasted and efforts you invest in it will pay off in a big way. e. repeat points a – d over and over and you will surely see positive results :-) English is a language in which the basics are very easy to learn, but it’s much more difficult to reach an advanced level. This is exactly a reason why a majority of English learners get stuck with basic knowledge and have a huge problem to make any progress from there. If you want to make your learning of English language a little bit easier, divide it into these 5 categories: 1. Listening – because you also need to learn how to listen to English...:-) 2. Vocabulary (standards words and slang words) 3. Grammar 4. Phrases (collocations and idioms) 5. Phrasal verbs First three categories are all up to you and in today’s list we take a look at some frequently used phrases and phrasal verbs.

Viac na / More at:

78

www.anglickefrazy.sk


Ustálené slovné spojenia / Phrases Anglicky / English

Slovensky / Slovak

Frázové slovesá / Phrasal verbs Anglicky / English

Slovensky / Slovak

To do (something) for living

Živiť sa (niečím)

Work out

Cvičiť / športovať / posilňovať

On the other hand

Na druhej strane

Break up

Rozísť sa (s niekým)

Quite the contrary

Práve naopak

Call off

Odvolať / zrušiť

All of a sudden

Zrazu / Náhle

Rule out

Vylúčiť

I mean it

Myslím to vážne

Cheer up

Rozveseliť

I will make it up to you

Vynahradím ti to

Come across

Naďabiť / naraziť na niečo

Keep an eye on (something)

Dozerať na niečo / Mať pod drobnohľadom

Doze off

Zaspať / „zalomiť“

From time to time

Z času na čas

Hang on

Počkať / vyčkať

I got hooked on it

Chytilo ma to / Začalo ma to baviť

Point out

Zdôrazniť / poukázať na niečo

Running on fumes

Mlieť z posledných síl / Padať od únavy

Turn down

Odmietnuť

Duty calls

Povinnosti volajú

Figure out

Prísť na niečo / premyslieť

As far as I am concerned...

Čo sa mňa týka...

Look into

Pozrieť sa (na niečo)

Break the ice

Prelomiť ľady

Look up

Vyhľadať

When hell freezes over

Keď motyka vystrelí (nikdy)

Get along (with somebody)

Vychádzať (s niekým)

Shoot for the moon

Mať veľké ambície / Snažiť sa o nemožné

Give up

Vzdať (niečo)

Out of the blue

Znenazdajky / Z ničoho nič

Hold back

Držať sa na uzde / neprejavovať sa

To be on cloud nine

Byť v siedmom nebi

Fall for (something)

Naletieť (na niečo)

Viac ako 3500 podobných fráz aj s príkladmi vo vetách nájdete na www.AnglickeFrazy.sk More than 3,500 phrases like these including sample sentences can be found at www.AnglickeFrazy.sk


« zábavafun

Tohtoročná zima zima ... Tohtoročná ... (dokončenie v tajničke) alm, Ill, orori

osobné zámeno

kamaráti (slang.)

televízna princezná

orgány zraku

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk ženské meno

liečebný dom

kolónia

predpona (život. postredie)

ukazov. zámeno

koralový ostrov

chytal

úžitok

moc

ruský biológ a botanik

lišajník

symetrála dookola

4

značka kozmetiky

stále si hovorila

5 podanie frýgický kráľ s oslími ušami koláčová príchuť

cicavec z pralesa výrobca vianočky

mostný obvod chorvát. pivo meno Banášovej Dietlova sestrička

apriórny umelý jazyk orgány sluchu

eso značka hektára pohlo (kniž.)

jednotná tarifa papagáj

konzumuje

žieravina

rakúska rieka

Európska komisia

dravý vták náhla zmena erózia, po česky

3 vynálezca morzeovky meno herečky Lollobrigidy

EČV okr. Kežmarok mačky, po angl.

alpská pastvina časť dňa

poobíjal studňa v Čade koncovka priezvisk

egyptský boh Slnka osobné zámeno

Maiga

dedko, po nem. Talian, po česky

plošné miery

na mieste (z latin.) adresa počítača

japonská národná stolná hra

povzdych osobné zámeno

ruský veľtok astát (zn.)

oplan pádová otázka popevok

nevybudoval

2

anno Domini

patriace Ele

1

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

KLASICKÉ SUDOKU Klasické sudoku

4

existoval

mzda

druh módy

3

SúČINOVÉ sudoku (v kruhu jecez súčin číslic cez ktoré ide šípka) Súčinové sudoku (v kruhu je súčin číslic ktoré ide šípka)

7 5

3

6

4

8

6

9

1 7 5

3

9 1

1

5

4

2

7

2

6 9

8

5

2

9

6

1

3 1

3 1 SZHaK SZHaK

80

otravné látky

4

8

7

6

5

5 9

7

Autor: J. Farkaš SZHaK Autor: J. Farkaš

0 1/2 0 16

SZHaK

2

3

4

6

4

Autorka: B. Lehotská Autorka: B. Lehotská

Autor: M. Kupčo Autor: M. Kupčo

Znenie tajničky: Lyžovačka pod Lomni‑ čákom, najkrajšia scenéria Tatier. Výhercami sú Mária Zezulová z Bra‑ tislavy, Andrej Prievalsky z Bojníc, Mária Oriešková z Trenčína. Srdečne blahoželáme! Správne znenie tajničky v krížovke pošlite do 25. marca 2016 na adresu redakcie AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: redakcia@abprint.sk (uveďte predmet v e-maile TAJNICKA) a troch z Vás odmeníme hodnotnými darčekmi.

Nájdi 10 rozdielov / Find 10 differences


« zábavafun Nájdi 10 rozdielov a potom si obrázok vyfarbi. / Find 10 differences and then color the picture.

POSPÁJAJ ČÍSLA Začni spájať MacedónskO

A

Macedonia

B

bodky od 1 až po 43 a nechaj sa prekvapiť aký obrázok ti vznikne.

CONNECT THE NUMBERS

Start connecting the dots 1 through 43 and be surprised by the image you’ll get.

RuskO

Russia

18

C

20 33

19

NemeckO Germany

17

32

34

do Moskvy v Rusku a do Berlína v Nemecku. /

which is f lying to Moscow in Russia and which is f lying to Berlin in Germany.

HLAVOLAM

:7

Doplň správne čísla.

Brain teaser

Add the numbers correctly.

x3

+2

35 30 29

16

28

15 11

-8 x8

40

38

:2 14

9 7 5 3 1

0 1/2 0 16

22 23

41

37

31

Letíme do sveta... Nájdi, ktoré lietadielko letí do Skopje v Macedónsku, ktoré We fly overseas... Find out, which airplane is f lying to Skopje in Macedonia,

21

39

24

36 42 26 25

27

43 12

10 8 6 4 2

13

81


« informácieinformation

Praktická príručka pre cestovanie lietadlom Kedy na letisko? Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check -in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny, najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť). Skontrolujte, či máte pri sebe: l osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz), l vstupné formality, víza (ak sú potrebné), l doklady o poistení, l cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné), l peniaze a kreditné karty. Cenné a krehké veci: l ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy v príručnej batožine. Ostré predmety, tekutiny, aerosóly a gély: l nepatria do príručnej batožiny, l pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii Bezpečnostné predpisy, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.

Na letisku V prípade, že cestujete so zapísanou batožinou, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom poschodí odletového terminálu. Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne: l umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás, l vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu, l ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky, l vyzlečte si vrchné vrstvy odevu

82

ako kabát, bundu, sako a pod., l odložte si opasok a hodinky, l z vreciek vyberte všetky kovo-

vé predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón, l po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov, l sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly. V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, nakoľko neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu. Intoxikácia Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy.

Meškanie letu Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej, prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali. Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za detekčnou a pasovou kontrolou, môže tieto opustiť iba v prípade:

0 1/2 0 16

l že má jeho linka meškanie viac ako 4 hodiny (v zmysle Schengenského kódexu). Prípadne, ak: l sa cestujúci rozhodne, že nepoletí, l bol vylúčený z prepravy, l linka bola zrušená. V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie.

Po prílete Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu. Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností. S rastúcim počtom prestupov rastie i riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.). Za stratu, poškodenie resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Batožina 1. preštudujte si pravidlá o pre-

prave, ktoré tvoria prílohu Vašej letenky a zamerajte sa na rozmerové a hmotnostné limity príručnej batožiny (tú, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla) a zapísanej batožiny (batožina, ktorú odovzdávate na check-in pulte), 2. zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky, 3. cenné a krehké veci vrátane šperkov, peňazí, notebooku, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste výlučne v príručnej batožine, 4. tekutiny, aerosóly a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach s objemom do 100 ml a uložené v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku, 5. tekutiny, aerosóly a gély v baleniach presahujúcich objem 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny, 6. ostré predmety či repliky nebezpečných predmetov si zbaľte do zapísanej batožiny, 7. sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube, 8. do prepravy odporúčame zapísať uzamykateľnú batožinu, 9. pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).

Cestovanie s deťmi Ak aj máte Vaše ratolesti do 5 rokov zapísané vo Vašom cestovnom doklade, zabezpečte si pre ne vlastný pas. Naďalej platí, že každý občan Slovenska, starší ako 5 rokov, cestujúci za hranice Slovenskej republiky, musí mať svoj vlastný cestovný doklad. Dojča, teda dieťa od ôsmich dní do dňa pred dovŕšením dvoch rokov veku, nie je podľa prepravných podmienok väčšiny dopravcov možné z bezpečnostných


« informácieinformation dôvodov prepraviť vo vlastnom sedadle, ale v lone sprievodnej osoby, vždy však staršej ako šestnásť rokov. Na dojča sa rovnako u väčšiny dopravcov nevzťahuje váhový limit na príručnú batožinu a nie je možné preň zakúpiť ani váhový limit pre registrovanú batožinu. Cestujúci má zdarma nárok na jeden kus batožiny, určenej na prepravu dojčaťa (napríklad detský kočík), ktorý pred nástupom do lietadla odovzdá palubnému personálu. Detská strava a lieky Na prepravu tekutej detskej stravy počas letu sa vzťahujú osobitné predpisy a v príručnej batožine ju môžete prepravovať i v objeme väčšom nad povolený limit 100 ml na balenie. Výnimka sa vzťahuje aj na lieky, preto ak ich Vaše dieťa potrebuje počas pobytu, nezabudnite si ich pribaliť do príručnej batožiny. Bežne dostupné lieky, ako napríklad nosné/očné kvapky, sirupy proti kašľu je možné prevážať bez lekárskeho predpisu. Ak už je objem balenia väčší ako 100 ml, zabezpečte si potvrdenie od lekára v slovenskom a anglickom jazyku (nemusí byť úradne overené). Keďže vzlet a pristátie môže malým pasažierom znepríjemniť zaľahnutie v ušiach, odporúčame si do príručnej batožiny pre dieťa pribaliť cumlík alebo cukrík/ žuvačku (v závislosti od veku dieťaťa) a jeho obľúbenú hračku, na skrátenie dlhej chvíle počas čakania na let či samotného letu.

Cestujúci so zníženou mobilitou Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom. Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb: l cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred

plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre, l po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli, l pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku, l pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nástup cestujúceho na palubu lietadla.

Tehotenstvo Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom). Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou. Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu).

Preprava zvierat V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy na ľubovoľné zviera, ktoré na ich územie vstúpi. Samozrejme, cestujúci musí prevoz zvieraťa dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň v zmysle cenníka leteckej spoločnosti. Pre viac informácií kontaktujte svojho leteckého prepravcu.

Práva cestujúcich Nároky cestujúceho v prípade meškania alebo zrušenia letu vychádzajú zo všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady, konkrétne ide o nariadenie č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim. Za poskytnutie náhrad zodpovedá spoločnosť, s ktorou má cestujúci uzavretú zmluvu o preprave, nikdy nie letisko. Pravidlá formulujú povinnosti dopravcu pomerne všeobecne, teda napríklad povinnosť poskytnúť bezplatne občerstvenie pri meškaní nad dve hodiny v prípade letov do vzdialenosti 1500 km. Závisí však od možností na danom letisku, či cestujúci dostane napríklad poukážku do ľubovoľnej stravovacej jednotky, alebo mu je ponúknuté jedlo v konkrétnej reštaurácii bez možnosti výberu. V oboch prípadoch je pravidlo EÚ splnené. Poskytovateľom a sprostredkovateľom náhrad pre meškajúcich pasažierov býva spravidla handlingová spoločnosť, ktorá príslušného prepravcu na letisku zastupuje.

Obavy z lietania Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším spôsobom prepravy. Mnohých i napriek tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte do tejto skupiny, máme pre Vás zopár rád, ako strachu predchádzať. Medzi vše-

0 1/2 0 16

obecné zásady prevencie patrí predovšetkým pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok, kvalitný spánok, či vynechanie kávy z ranného jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle, jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku, spev vtákov, a k tomu si pustite Vašu obľúbenú hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť krv“, a to napríklad dýchaním do papierového vrecúška. Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne trénovaní na všetky typy mimoriadnych situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä o bezpečnosť pasažierov na palube. Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad môže stať nielen neopakovateľným zážitkom, ale aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu spojeným s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej perspektívy.

Bezpečnostné predpisy Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie. Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu. Úplné znenie nariadenia komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 nájdete na našej stránke www.bts.aero.sk

83


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

31, 32

Prebaľovací pult Changing table

84

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

0 1/2 0 16

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


TESTOVACIE CENTRUM

AVALANCHE 30

EXPLOSION 70 - 29

BLIZZARD 90 - 27

www.ski-sport.sk

Stará Vajnorská 37 0911 622 212 Bratislava

OC CUBE

(oproti NAY elektrodomu)

0911 161 222 Trenčín - Belá 7634


Good Flight 1/2016  
Good Flight 1/2016  

GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé...

Advertisement