Page 1

01/ 2 015

Kabát

pre snehovú kráľovnú

Coat

for the snow queen

Rýchlo a zbesilo, tentoraz na bielo FAST and FURIOUS this time on snow

Snežný muž

Peter Valušiak A man in the land of ice - Peter Valušiak zadarmo free

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


Nov Nov gener genercia ciaHyundai Hyundaii20 i20

Otvorte Otvorteoo i iinin pir pir ciicii O aruj O ci dizajn, ci sebavedom sebavedom ll nie a kvalitn a spracovanie detailov. detailov. To To je nov je O aruj aruj ci dizajn, dizajn, sebavedoml nie nie a kvalitn kvalitnspracovanie spracovanie detailov. To je nov nov gener gener cia cia Hyundai Hyundai i20 i20 ako ako stvoren stvoren pre pre in pir in pir ciu. ciu. gener cia Hyundai i20 - ako stvoren pre in pir ciu.

Dynamick Dynamick exteri r novej novej i20i20 i20 je je je definovan definovandlhou dlhou kapotou, kapotou, plynulou plynulou l niou niou Dynamickexteri exteri rr novej definovan dlhou kapotou, plynulou ll niou strechy strechy a jedine a n m n dizajnom dizajnom C-st C-st pika pika v lesklom vv lesklom iernom vyhotoven vyhotoven . .. strechy a jedine jedine n m m dizajnom C-st pika lesklomiernom iernom vyhotoven V rV mci r mci svojej svojej triedy triedy poskytuje poskytuje nad nad tandardn tandardn priestor priestor a bato a bato inov inov priestor priestor V r mci svojej triedy poskytuje nad tandardn priestor a bato inov priestor s objemom ss objemom a a litrov. litrov. Ur Ur ite ite v svv pote ss pote ia ia prvky prvky v bavy, vv bavy, ktor ktor steste objemom a326326 326 litrov. Ur ite pote ia prvky bavy, ktorby by by ste o ak o ak ak valivali vali vo vo vo vy vy vych ch ch triedach: triedach: smart smart key, key, LED LED denn dennsvetl svetl , sledovanie sledovanie o triedach: smart key, LED denn svetl ,, sledovanie jazdn jazdn ch ch pruhov pruhov ii autor diodio s bluetooth. ss bluetooth. jazdn ch pruhovi autor autor dio bluetooth.

NovNov Hyundai i20i20 teraz teraz dostanete dostanete aj saj ss neprekonate n mi n benefitmi: benefitmi: s ahkou ss ahkou NovHyundai Hyundai i20 teraz dostanete ajneprekonate neprekonate n mi mi benefitmi: ahkou splspl spl tkou tkou u u uod od od 77 77 77 mesa mesa ne,ne, ne, s havarijn havarijn m poisten m poisten poisten m za m za za polovicu polovicu trhovej trhovej tkou mesa ss havarijn m m polovicu trhovej ceny ceny a so a zimn zimn mi mi pneumatikami pneumatikami za za extra extra v hodn vv hodn cenu. ceny a so so zimn mi pneumatikami za extra hodncenu. cenu. PrePre viac viac in pir in ciecie navnav t vte tt vte www.hyundai.sk. www.hyundai.sk. Pre viac in pir pir cie nav vte www.hyundai.sk.

Kombinovan Kombinovan spotreba: spotreba: 3,6 l3,6 - 6,7 ll 6,7 km, km, emisie emisie CO2:CO 942::-94 155 g/km. g/km. Kombinovan spotreba: 3,6 - l/100 6,7 l/100 l/100 km, emisie CO 94 - 155 155 g/km. 2 FotoFoto je ilustra je ilustra n Foto je ilustra. n n ..

z ruky z bez ruky bez zobmedzenia ruky bez obmedzenia obmedzenia kilometrov kilometrov kilometrov AHK AHK AHK SPL TKY SPL TKY SPL TKY

HAVARIJN HAVARIJN HAVARIJN POISTENIE POISTENIE POISTENIE

ZIMN ZIMN ZIMN PNEUMATIKY PNEUMATIKY PNEUMATIKY


«obsah content

lifestyle magazine zadarmo / free copy II. ročník 1/2015 Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

dátum vydania január 2015 Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016 Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko IČO 47 080 965

kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia na ceste - Objavte 7 detských divov sveta rozhovor - Peter Valušiak Snežný muž Slovensko Hrad Devín Slovensko Rainerova chata architektúra - Koľko stojí kvalitný nízkoenergetický...

Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Redakčná rada / Editorial board : Lívia Krivdová, Jana Krivdová Dagmar Staňová, Lýdia Tepličková Annamária Skládalová, Milan Hanko Grafická úprava / Graphic layout Dagmar Staňová, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Stilus, s.r.o. Mgr. Petra Ilenčíková

reality - Chystáte sa prenajať svoj byt? knihy - Začnite nový rok s najkrajšími novinkami! príroda - ZOO Bojnice Ani zima neprekáža história - Tutanchamon - hrob faraóna umenie Vdýchli drevu nový život móda Kabát pre snehovú kráľovnú wellness Začiatky chudnutia

Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher.

šport - Rýchlo a zbesilo - tentoraz na bielo autotest - Hyundai ix35 pohodlné SUV gurmán - Kurací steak podávaný so šalviovou... zábava krížovky, sudoku, hlavolamy

Obálka / Cover: foto: archív TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

informácie Letisko M. R. Štefánika

2

01/2015

6 10 18 30 34 38 42 44 46 48 54 58 64 67 76 81 86 88

when and where? tips for interesting events on the road - Discover the 7 wonders of the children’s world interview - Peter Valušiak A man in the land of ice Slovakia Devín Castle Slovakia Rainer’s cottage architecture - How Much Should You Budget for a High Quality... real estate - Are you going to rent your flat? books - Enjoy this fall with our best books! nature - ZOO Bojnice Even winter does not mater history - Tutankhamun - the Tomb of Pharaoh art - They breathed a new life into the wood… fashion Coat for the snow queen wellness - The begining of your weight loss sport - FAST and FURIOUS this time on snow car test - Hyundai ix35 – a comfortable SUV gourmet- Chicken steak served with sage sauce... fun Crossword, Sudoku, Brain teaser informations Airport M. R. Štefánika


34-36

väčšina z nás nový rok často spája s novými predsavzatiami. Vo svojom živote chceme niečo zmeniť, stanovujeme si ciele, ktoré sa nám podarí postupne splniť, aj keď niekedy možno zostane „len pri slovách“. Prajem Vám, aby

48-53

18-26

cesta k vašim cieľom bola plná úspechov a šťastia. Aby ste prežívali radosť a spokojnosť v kruhu svojej rodiny,

editoriál editorial «

Milí čitatelia,

priateľov, známych. A aby ste si popri cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť, dali aj ciele na spoznanie nových miest, nových ľudí, načerpali nové informácie, získali viac skúseností, väčší rozhľad. Ak vaše cesty budú viesť cez Letisko Bratislava, radi budeme vašimi spoločníkmi ! Šťastnú cestu a šťastný let!

76-79

Jana Krivdová, šéfredaktorka

Dear readers, Most of us often associate the new year with the new resolutions. We want to change something in our lives; we set the goals that we can gradually achieve even though sometimes they remain just “paying lip service”. I wish you the way to your goals was full of success and happiness; to experience joy and

58-61

67-71

satisfaction with your family, friends and acquaintances. And in addition to the goals you want to achieve, set also the goals to explore new places, meet new people, gather new information, gain more experience, large ideas. And in case your journey leads through the Bratislava Airport, we would be glad to accompany you … Enjoy the journey and have a pleasant flight! Jana Krivdová, Chief Editor

3


« kedy a kamwhen and where

30. 1. - 1. 2. 2015

TATRY ICE MASTER Ľadová krása už má svoju adresu. Bude ňou vysokotatranský Hrebienok a to vďaka podujatiu Tatry Ice Master. Umelcov ľadu počas neoficiálnych majstrovstiev sveta v tesaní ľadových sôch čakajú tri súťažné témy  s  vyhodnotením každý večer. Všetkých návštevníkov poteší aj bohatý sprievodný program s hudobnými vystúpeniami, tombolou a atraktívnou ohňovou ľadovou show. Hrebienok ovládne podujatie plné ľadovej krásy, hudby, dobrého jedla, pitia a zimy ako z rozprávky. Začíname atraktívnym otváracím ceremoniálom.

The icy beauty now has its own address: it will be at Hrebienok, High Tatras thanks to the Tatry Ice Master event. Ice artists will face three competition themes during the unofficial world championships in the carving of ice statues, with evaluations done every evening. All visitors will also enjoy the rich accompanying program with musical performances, a raffle and an attractive fiery ice show. Hrebienok is putting together an event full of icy beauty, music, good food, drink and winter as in a fairy tale. We will begin with an attractive opening ceremony.

TATRANSKÝ DÓM

TATRAN HOUSE

Mega úspešný Tatranský ľadový dóm čaká druhé dejstvo. Tatranci stavajú na istotu a jeho autorom bude opäť plzenský sochár František Bálek, ktorý jeho úspech odštartoval vlastnou netradičnou svadbou. Ľad na stavbu dómu bude tento krát z Belgicka. Novinkou tohtoročného Tatranského Dómu sú farebné vitráže. Dvestoosemdesiat ľadových blokov z  Belgicka sa pod rukami šikovných sochárov premení už čoskoro na v  poradí druhý Tatranský ľadový dóm. V  minulom roku vystavali na Hrebienku ľadovú nádheru po prvýkrát, 82 dní uchvacovala návštevníkov Tatier a stala sa hitom zimnej sezóny. Ľadový chrám bude návštevníkom prístupný zadarmo a otvorený bude denne minimálne do marca 2015. Tatranský ľadový dóm sa stal minulú zimnú sezónu miestom rôznych koncertov, svadieb, návštev a  jednoznačným hitom sezóny. Tatranci veria, že v nadchádzajúcej zimnej sezóne si dóm užije viac mrazivých dní a pokoria aj návštevnosť. viac info: www.regiontatry.sk

6

01/2015

The mega successful Tatran Ice House is waiting for its second act. Tatran residences are taking no chances, and so its author will again be Pilsen sculptor František Bálek, who began his success with his own untraditional wedding. The ice for construction of the house will this time be from Belgium. This year´s news of the Tatra dome are colorful window-panes. Two hundred and eighty ice blocks from Belgium in the hands of skilled sculptures will soon be transformed into a second Tatran ice house. Last year the icy beauty was built at Hrebienok for the first time, and for 82 day enthralled visitors to the Tatras, becoming the hit of the winter season. The ice temple will be free of charge for visitors and open daily until at least March 2015. Last winter the Tatran Ice House became the site of various concerts, weddings, visits and  the definite hit of the season. Tatra residents believe that in the coming winter season the house will enjoy more frosty days as well as even more visitors. more info: www.regiontatry.sk


foto: Eamonn Mulhall, autor: Jozef Barinka pre SND foto: Eric Fennell, autor: Jozef Barinka pre SND

10.4., 23.4., 14.5. 2015

Uznávaná mladá skladateľka Ľubica Čekovská debutovala na javisku Opery Slovenského národného divadla s inscenáciou DORIAN GRAY podľa kultovej literárnej predlohy Oscara Wilda. Strhujúci príbeh o zhubnej túžbe večnej mladosti i kráse a po živote naplnenom bezhraničnou vášňou. Libreto v anglickom jazyku napísala populárna autorka Kate Pullinger (Piano), ktorá týmto takisto vo svete opery debutovala. Svetová premiéra sa uskutočnila v novembri 2013 v rámci medzinárodného festivalu súčasnej hudby World New Music Days 2013. Najbližšie predstavenia sú plánované v historickej budove SND 10. a 23. apríla i 14. mája. Hlavnému hrdinovi prepožičiavajú svoj hlas tenoristi Eamonn Mulhall z Írska a Eric Fennell z Ameriky. viac info: www.snd.sk

kedy a kamwhen and where «

Dorian Gray

Recognized young composer Ľubica Čekovská debuted on the stage at the Opera of the Slovak National Theatre Opera with the staging of DORIAN GRAY, based on the cult literary original of Oscar Wilde. A spellbinding story about the malignant desire of everlasting youth and beauty and about a life filled with boundless passion. The libretto in the English language was written by author Kate Pullinger (The Piano), who likewise had her debut in the world of opera. The world premiere took place in 2013 during the international festival of contemporary music World New Music Days 2013. The nearest performances are planned in the historical building of the SND on 10 and 23 April and 14 May. Tenors Eamonn Mulhall from Ireland, Eric Fennell from America lend their voices to the title character. more info at: www.snd.sk

APRÍL 2015 Divadlo Tower Stage uvedie od apríla najlegendárneší muzikál všetkých čias „Jesus Christ Superstar“ v réžii Jána Ďurovčíka. V hviezdnom obsadení sa objavia Patrik Vyskočil, Janko Slezák, Ivan Tásler a IMT Smile, Katarína Hasprová, Nela Pocisková a mnohí ďalší. Muzikál Jesus Christ Superstar, najdokonalejší muzikál všetkých čias prešiel celý svet a hral sa na najväčších muzikálových scénách. Príbeh o Ježišovi a jeho posledných dňoch života si získal milióny fanúšikov po celom svete a stal sa legendou. Divadlo Tower Stage opäť tvorí a prináša ľuďom po celom Slovensku divadelnú udalosť roka a teda titul, ktorý sa teší nesmiernej návštevnosti a priazni divákov. „Celá moja doterajšia práca smerovala k  jedinému cieľu. Dozrel čas pre nejdokonalejší muzikál na svete.“ /Ján Ďurovčík/

Divadlo Tower Stage presents from April the most legendary musical of all times, “Jesus Christ Superstar” directed by Ján Ďurovčík. In the starring roles are Patrik Vyskočil, Janko Slezák, Ivan Tásler and IMT Smile, Katarína Hasprová, Nela Pocisková and many others. The musical Jesus Christ Superstar, the best musical of all time, has travelled all around the world and has been performed on the largest of musical stages. The story of Jesus and his final days of life has found millions of fans all over the world and has achieved legendary status. Divadlo Tower Stage is again creating and bringing to people all over Slovakia the theatrical event of the year, and thus a title which enjoys enormous attendance and favour among audiences. “All of my work up to now has had one goal. The time has come for the most perfect musical in the world.” (Ján Ďurovčík)

01/2015

7


« kedy a kamwhen and where

Vysoké Tatry. Symbol turistiky, športu, zábavy a oddychu. Teraz budú mať po rokoch opäť možnosť otvoriť sa svetu v celej svojej kráse. Od 24. januára do 1. februára 2015 sa na Štrbskom Plese a v Osrblí uskutoční najväčší sviatok akademického športu planéty. Po rokoch 1987 a 1999 to bude na Slovensku tretia Univerziáda. Ale po prvý krát v rámci spoločného projektu. Hostiteľskou krajinou je totiž Španielsko – Granada, ale usporiadateľ nemá vhodné podmienky na organizáciu všetkých športov a tak FISU oslovilo FISU Slovensko s ponukou na spoluorganizovanie Univerziády. Na Slovensku sa bude súťažiť v skokoch na lyžiach, v severskej kombinácii, v behu na lyžiach a v biatlone. Vo všetkých disciplínach v kategórii mužov aj žien. Počet prihlásených športovcov na Štrbskom Plese a v Osrblí je 509 z 32 krajín. Slovenská výprava bude mať 35 športovcov. Tvárou a ambasadorom Univerziády je športová strelkyňa Danka Barteková, viacnásobná medailistka z MS, ME, Svetového pohára a bronzová z OH 2012 v Londýne. Univerziáda má aj svoj oficiálny video klip, kde sa pri jeho tvorbe nechali organizátori inšpirovať tým, čo je Tatrám najbližšie a to je šport a turistika.

24. JANUÁR - 1. FEBRUÁR 2015

27. Svetová zimná univerziáda Slovensko 2015 Štrbské Pleso - Osrblie

text: Peter Hollý

8

WWW.TATRY2014 .SK

The High Tatras. A symbol of tourism, sports, fun and relaxation. The Tatras will now get the chance to reveal themselves once again in all their glory after so many years. The biggest celebration of acade‑ mic sport on the planet will take place from the 24th of January to the 1st of February, 2015 at Štrbské Pleso and Osrblie. It will be the third Universiade in Slovakia after the years 1987 and 1999, however it will be its first time as part of a joint project. The host country is Spain - Granada, but the organiser does not have suitable conditions for organising all the sports venues and so FISU approached FISU Slovakia with an offer to co-host the Universiade. It will only be the fourth sporting event of glo­bal significance which will have taken place in Slovakia in the last 20 years, the first three being the Ice Hockey World Championships, Canoe Slalom World Championships and Biathlon World Championships. The disciplines in ski jumping, Nordic combined, cross country skiing and biathlon will all take place in Slovakia and will each include both men´s and women´s categories. 509 re‑ gistered athletes from 32 different countries will be competing at Štrbské Pleso and Osrblie. The Slovak delegation will be composed of 35 athletes. Sport shooter Danka Barteková, multiple medallist from the World Championships, European Cham‑ pionships and the World Cup as well as a bronze medallist from the 2012 Winter Olympics in London, has become the ambassador and the face of the Universiade. The Universiade also has its own official video clip, the creation of which was inspired by what is closest to the Tatras - sport and tourism.


P I N K Y BY T I S S OT VA L E N T I N E´S DAY. T I S S O T P O S K Y T U J E M E D Z I N  R O D N Ð Z  R UKU A P O P R E D A J N Y´ ê SE RV I S V Y´ HR A D N E Z K A Z N ¸ K O M , K T O R ¸ K ÐP ILI H O D I N K Y U A U T O R I Z O VA N É H O P R E D A J C U . Z O Z N A M A U T O R I Z O VA N Y´C H P R E D A J C OV N  J D E T E N A W W W. S P I R I T S L O VA K I A . S K / T I S S O T A L E B O N A T E L . : + 4 2 1 - 2 - 6 3 4 5 1 3 3 0 . I N N OVATO R S BY T R A D I T I O N .

TISSOT.CH

W W W. C I E L O . S K O C E U R O V E A , T E L . C–. 0 2 / 2 0 9 1 5 7 9 4


« na cesteon the road

Objavte 7 detských

divov sveta

s CK BUBO Svet je veľký a  plný zázrakov. Jednoznačne platí, že kto ho skôr objaví, viac z  neho uvidí. Ukážte svet svojim deťom a  obohaťte tak aj vlastné zážitky. Je úžasné sledovať, čo všetko deti vnímajú a  ako sa im nové veci a informácie vrývajú do pamäte. Cestovná kancelária BUBO pre vás zostavila zoznam siedmych divov sveta z pohľadu detí, ktoré v kombinácii s tými „oficiálnymi“ novodobými vytvárajú nezabudnuteľný mix hodnotných spomienok. Tak schválne – ktorý z nich neláka aj vás?

Div č. 1

NADPRIRODZENÉ BYTOSTI Indiánov pozná každý – operení chlapíci tancujúci okolo ohňa za hlasného ujúkania. Ale videli ste už lietajú-

cich indiánov? V Mexiku budete pri pohľade na to, ako sa točia s  nohami priviazanými o vysoký stĺp, tajiť dych. V jednom z  japonských budhistických chrámov v Nikkó zo stropu reve obrovský maľovaný drak a vy na chvíľu uveríte, že ožije. V  Los Angeles sa zabavíte stopovaním hollywoodskych celebrít, hľadaním ich mien vo hviezdach na chodníku a  objímaním postavičiek z  Disney rozprávok. V  Nórsku sa treba vyhýbať obrovským, nemotorným trolom a  na Islande je nutné si každý zásah do prírody overiť s elfami, ktorí tam žijú. Ak im prekáža, vedia narobiť poriadnu neplechu. Pred Vianocami odporúčame svoje želanie pošepkať priamo do ucha Dedovi Mrázovi. Žije v  Laponsku a  každý rok ho chodíme navštíviť do jeho dedinky, v  ktorej pripravuje všetky darčeky.

Rajské pláže Zanzibaru - Keňa - safari a pláže / Paradise beaches of Zanzibar – Kenya – safari and beaches

Div č. 2

VTÁČIA PERSPEKTÍVA Ako často sa vám sníva, že lietate? Krídla vám síce nedáme, ale pri výhľade z týchto miest ani nebudete mať pocit, že to potrebujete. Letieť helikoptérou okolo mrakodrapov Manhattanu a ponad Sochu Slobody je ako „mať New York v hrsti“, čo sa prakticky rovná pocitu „Som kráľ sveta!“. Doprajte si ho. Na najkrajšiu pamiatku juhovýchodnej Ázie – kambodžský Angkor Wat obrastený džungľou sa môžete pozerať z lietajúceho balóna. Z najväčšieho kolotoča na svete si z  každej strany obzriete Singapur – mesto leva, v  ktorom levy nikdy nežili, také čisté, že je tu zakázané aj žuť žuvačku. Hlava sa vám zatočí na 124. poschodí najvyššej budovy na svete v  Dubaji, keď budete hľadať všetky umelé ostro-

vy v tvare paliem. A špička parížskej Eiffelovej veže s  mestom lásky pod nohami je klasika, ktorá v žiadnej zbierke nesmie chýbať.

Div č. 3

NETRADIČNÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY Deti mali odjakživa zvláštnu vášeň pre nezvyčajné vozidlá. Zoberte ich povoziť sa na niečom, čo si budú pamätať. Najrýchlejším vlakom na sve‑ te pretnete Šanghaj rýchlosťou až 430 km/h a na smiešnych motorových trojkolkách tuk-tukoch sa budete naháňať po Bangkoku. Z konského chrbta je vraj svet najkrajší. Overte si to na Islande – majú tu koníky, ktoré sú chránené a  nesmú sa z  ostrova ani pohnúť, aby sa nepoškvrnila ich

! Ý K Ľ E SVET jeV viac z neho uvidí í, v ja b o r ô sk o h kto

10

www.bubo.sk/family

FAMILY

eťom

d ukážme svet

01/2015 CK BUBO | Dunajská 31| 811 08, Bratislava | tel: 02/5263 5254, 0917 530 912 | e-mail: bubo@bubo.sk


Div č. 4

STRETNUTIE SO ZVIERATAMI Na safari v Keni je najdôležitejšie vidieť celú tzv. Veľkú päťku – sú to zvieratá, ktoré boli najcennejšou trofejou pre poľovníkov a dnes sa ich každý snaží trafiť aspoň objektívom fotoaparátu. Aby bola zbierka kompletná, mali by ste mať v  albume leva, nosorožca, leoparda, slona a byvola. Na Kube si zaplávate s  delfínmi a najviac slonov uvidíte v  sloňom sirotinci na Srí Lanke. Nezľaknite sa, keď vám na hlavu vyskočí malá opica makak. V Austrálii sa presvedčíte o  tom, že medvedík koala nie je z  plyšu, že klokan naozaj nosí svoje mláďa vo vačku na bruchu a  na Novom Zélande porovnáte ovocie a vtáčika menom Kiwi. Naozaj sa podobajú. Verili by ste, že v  Indii sa po chodníkoch aj cestách v  meste prechádzajú kravy? Po pár dňoch vás to už prestane prekvapovať.

Div č. 5

RAJSKÉ PLÁŽE

ce, zamierte na Zanzibar, kde vzduch vonia klinčekmi a exotikou. Alebo na slávne kubánske Varadero s tyrkysovou vodou tancujúcou v rytme salsy. V Mexiku vás čaká pravý Karibik a na brehu mora sem-tam vykukne aj prastará pyramída. Záplava paliem sa skláňa nad plážou na Srí Lanke a  v  najslanšom mori na svete sa nedá utopiť. Mŕtve more v  Jordánsku funguje ako nafukovačka, len si ľahnite, otvorte obľúbenú knižku a pokojne si čítajte.

re dračích zubov a vy sa okolo nich plavíte na dlhochvostých loďkách. Terasy ryžových políčok na Bali pripomínajú obrie schody zo sveta, kde je všetko zelené a  doslova prírodným divadlom sú prúdy horúcej vody vystrekujúce s  ohromnou silou zo zeme v  podobe gejzírov na Islande, odkiaľ ich názov pochádza, ale aj na Novom Zélande.

Div č. 6

Detská gastronómia dáva zabrať nejednému rodičovi. Často to chce trpezlivosť a takmer vždy fantáziu. BUBO má pre vás pár zaručených a jednoduchých tipov, ktoré budú fungovať. Najlepší hot dog v  Európe majú v Reykjavíku. Každý deň na obed sa pred stánkom vytvorí nekonečný rad Islanďanov a  pochvaľoval si aj Bill Clinton, keď ho ochutnal. Povinnou jazdou je pravý americký hamburger v  Kalifornii, kde vznikol McDonald. Najlepší ananás rastie v  Thajsku – predavač ho pred vami ošúpe, vyreže do praktického tvaru a  dostanete ho na paličke ako nanuk. Viete, kde sú najsladšie jahody? Čuduj sa svete, ale v Nórsku. Tým, že je tu chladnejšie, jahodám trvá dlhšie, kým dozrejú a  majú tak viac času získať úžasnú sladkosť. No a  ktoré dieťa by pohrdlo kukuricou? V Mexiku ju môže jesť od rána do večera a  ešte si aj vybrať z farebnej

POKLADY PRÍRODY

Príroda je mocný čarodej a tie najkrajšie veci na svete vytvorila práve jej ruka. Obrovská červená hora Ayers Rock, ktorá akoby spadla z neba doprostred austrálskej pustatiny mení farbu podľa toho, ako na ňu svieti slnko. Grand Canyon v americkej Arizone je najhlbší na svete a vyzerá akoby do zemegule niekto lyžičkou vydlabal cestičky, ktorých záhyby sú vo farbách hnedo-červenožltej dúhy. V  Thajsku z  azúrovej vody trčia ostré skaly v tva-

Návšteva u Deda Mráza Škandinávia, Laponsko / Visiting Santa Claus – Scandinavia, Lapland /

Div č. 7

KEĎ DEŤOM CHUTÍ

S opicou na hlave - Srí Lanka / With a monkey on the head – Sri Lanka

čistokrvnosť. Známe sú svojim zvláštnym klusaním. Koňa vymeníte za ťavu v Jordánsku. Pohodlne sa usaďte medzi jej hrbmi a  putujte púšťou až do bájneho mesta Petra, ktoré je celé vytesané v ružových skalách. Ak sa vám máli, osedlajte rovno slona – ako maharadža v Indii alebo v kaučukovom pralese v Thajsku.

škály. Zďaleka tu nemajú len žltú. Ešte nemáte BUBO Family katalóg plný detských divov sveta? Napíšte svoju adresu na e-mail bubo@bubo.sk a radi Vám ho pošleme. text a foto: CK BUBO

Hojdacia sieť, slnko, palmy, piesok medzi prstami a šum mora sú pre mnohých ideálnou predstavou dovolenky. Ak sa chcete ocitnúť na pláži ako z pohľadniKúpanie s delfínmi - Kuba - Havana, Varadero / Swimming with dolphins – Cuba – Havana, Varadero

01/2015

11


« na cesteon the road

Discover

the 7 wonders

of the children’s world with CK BUBO The world is big and full of miracles. It definitely applies that those who discover it sooner see more of it. Show the world to your children and enrich your own experience as well. It is amazing to see all the things the children are able to perceive and how the new information and things grave in their mind. The BUBO travel

Vidíte tváre elfov? Oni vás vidia - Island / Can you see the elves´ faces? They can see you – Iceland

agency has compiled a list of the world’s seven wonders from the children’s point of view; it creates an unforgettable mix of valuable memories when being combined with those “official” modern wonders. You must admit they attract you as well.

Wonder no. 1 SUPERNATURAL CREATURES

Everybody knows the Indians – those guys dressed in feathers dancing around the fire while whooping loudly. But have you ever seen the flying Indians? In Mexico, you will hold your breath when you see the Indians spinning with their legs bound to a high column. A huge painted dragon is roaring at the ceiling of one of the Japanese Buddhist Temple in Nikkó and for a short moment you will believe that he is going to come alive. In Los Angeles, you will amuse yourself with tracking the Hollywood celebrities, searching their names in the stars on the pavement and

Červená hora Ayers Rock - Austrália, Nový Zéland / Red mountain Ayers Rock – Austarlia, New Zealand

12

01/2015

hugging the Disney characters. In Norway, it is necessary to avoid huge and clumsy trolls and in Iceland you have to prove your interference in the nature with elves that live there. If they dis‑ agree, they can run wild. Before Christmas, we recommend you to whisper your wish directly into the Santa Claus’s ear. He lives in Lapland and we visit him every year in his small village where he is preparing all the presents.

Wonder no. 2 BIRD´S EYE VIEW

How often do you fly in your dreams? Although we will not give you the wings but the view from these places will give you the feeling that you don’t need any. To fly around the Manhattan skyscrapers and above the Statue of Liberty by helicopter means “to have New York in the bag” what practically equals to the feeling – “I am the king of the world!”. You can indulge yourself in this feeling. You can see the most beautiful monument of the Southeast Asia – the Cambodian Angkor Wat overgrown by jungle from the air-balloon. You will see Singapore – a town of lion where the lions have never lived – from either side using the biggest Ferris wheel in the world; this town is so clean that it is even forbidden to chew a chewing gum there.

Dračie zuby trčiace z vody Thajsko Bangkok, Krabi / Dragon´s teeth sticking out of the water Thailand – Bangkok, Krabi

Your head will spin on the 124th floor of the highest building in the world in Dubai where you will be searching for all artificial islands in the shape of palm trees. And a tip of the Eiffel Tower with a town of love under your feet is an obligation that you must have in your collection.

Wonder no. 3 UNCONVENTIONAL MEANS OF TRANSPORT

Children always used to have a special passion for unusual vehicles. Take them to have a ride on something that they will remember forever. You will cross Shanghai with the fastest train in the world at the speed up to 430 km/h and you will be chasing each other riding the funny motor tricycles tuk-tuk through Bangkok. It is said that the world is the nicest from the horse’s back. Verify this in Iceland; there are protected horses that are not allowed to move away from the island in order not to blemish their purity. They are famous for their curios jogging. You will change a horse for a camel in Jordan. Sit comfortably between its humps and wander through the desert to the mythical town Petra that is all carved in pink stones. If it is still not enough, put a saddle on an elephant like a Maharadja in India or in a rubber forest in Thailand.


Wonder no. 4 Meeting the animals

The most important thing about the safari in Kenya is to see the so called Big Five – it means those animals that used to be the most precious hunting trophies and today everybody is trying to shoot them with at least the object lens of the camera. In order to complete your collection, you should have a lion, a rhino, a leopard, an elephant and a buffalo in your photo album. You will swim with the dolphins in Cuba and you will see the highest number of elephants in the elephant’s orphanage in Sri Lanka. Don’t be scared when a small monkey macaque jumps on your head. In Australia you will make sure that a koala bear is not made of plush, that a kangaroo really carries its cub in a pouch and in New Zealand you will compare the fruit and a bird named Kiwi. They are really alike. Would you believe that the cows are walking on the pavements and the roads in the towns in India? You won’t be surprised after a couple of days.

Wonder no. 5 PARADISE BEACHES

A hammock, the sun, palm trees, sand between your fingers and the noise of the sea mean an ideal holiday idea for many people. If you want to find yourself on the beach resembling the

postcard, then head for Zanzibar where the air smells of cloves and exoticism. Or you can head for the famous Cuban Varadero with turquoise water dancing in the salsa rhythm. The real Caribbean is waiting for you in Mexico where here and there an ancient pyramid peeks out from the coast. A number of palm trees bending low above the beach in Sri Lanka and it is not possible to get drowned in the saltiest sea in the world. The Dead Sea in Jordan is like an air bag, just lie down, open your favorite book and feel free to read.

Najvyššia budova na svete - Dubaj / The highest building in the world - Dubai

Jazda na slonoch - Thajsko, Malajzia, Singapur / Riding on elephants – Thailand, Malaysia, Singapour

Wonder no. 6 TREASURES OF NATURE

Nature is a powerful wizard and the most beautiful things in the world have been created by its hand. The huge red mountain Ayers Rock, which appears to fell down form the sky in the middle of the Australian wilderness, changes its color according to the Sun shining. The Grand Canyon in American Arizona is the deepest in the world and looks like someone using a spoon hollowed out the paths with the bends in the colors of brown-red-yellow rainbow. In Thailand, there are sharp rocks in the shape of dragon teeth sticking out from the azure water and you are sailing around them on long-tailed boats. Terraced rice fields in Bali resemble giant stairs from the world where everything is green. The springs ejecting hot water with great force from the

earth in the form of geysers are literally a natural theatre in Iceland where their name also originated but you can see them in New Zealand as well.

Wonder no. 7 WHEN CHILDREN LIKE TASTING THE FOOD

Children gastronomy punishes many parents. You should often have the patience and almost always the fantasy. BUBO has a few guaranteed and simple suggestions that will work. The best hot-dog in Europe is in Reykjavík.

Every day at lunchtime, there is an endless row of the Icelanders in front of the hot-dog stand; Bill Clinton also liked it. What is compulsory is a real American hamburger in California where McDonald originated. The best pineapple grows in Thailand – a fruit seller will peel it in front of you, he will cut it in the practical shape and offer you on a stick like an ice lolly. Do you know where are the sweetest strawberries grown? For a wonder, in Norway. Because of the colder weather, the strawberries need more time to ripen and so they have more time to get that amazing sweetness. Well, and would a child refuse a sweet corn? In Mexico, the children can eat it from the morning till the evening and they can even choose the color. They definitely do not have just the yellow one. You still don’t have the BUBO Family catalogue full of wonders of the children’s world? Write us an email on bubo@bubo.sk and we will be glad to send it to you. photo and text: CK BUBO

Pyramídy pri Karibiku - Mexiko / Pyramids in the Caribbean Mexico

01/2015

13


Bogner Shop Vysoké Tatry 01/2015 Starý Smokovec 65, www.tatraski.sk tel. 00421/903 650 802

14


Poklad Slovenska

The treasure of Slovakia

Demänovka je prírodný horký bylinný likér vyrábaný už desaťročia v Liptovskom Mikuláši. Je vyrobený z čisto prírodných zložiek. 14 druhov bylín a korenín sú macerované v jemnom obilnom liehu niekoľko dní. Výsledný macerát sa nechá krátko zrieť, následne sa zrelý macerát zmieša s ďalšími ingredienciami – slovenským medom a podtatranskou vodou, a opäť nechá niekoľko mesiacov zrieť, aby sa zabezpečilo ideálne splynutie chutí. Jedine takto získa Demänovka svoj jemný a zaoblený charakter. Demänovku si môžete vychutnávať čistú jemne vychladenú alebo v miešaných nápojoch. V zimných mesiacoch sú obľúbené hlavne horúce miešané nápoje:

Demänovka is a natural bitter herbal liqueur produced for decades in Liptovský Mikuláš. It is made of purely natural ingredients. 14 types of herbs and spices are macerated in a fine grain alcohol for several days. The final maceration is allowed to mature for a short time and consequently is mixed with other ingredients – Slovak honey and water from the Tatras. It is left to mature for several months again in order to ensure perfect fusion of flavors. Demänovka is given its fine and round character exclusively by this process. You can taste Demänovka as a pure fine gently chilled spirit or in mixed drinks. During winter months, mainly hot mixed drinks are popular:

Sweet’n’spicy Apple Punch

Badián, škorica, klinček a zázvor v jablkovej šťave, spolu so sladkou Demänovkou ideálne dopĺňajú zimnú pohodu. INGREDIENCIE: 30 ml Demänovky Liqueur | 100 ml jablkovej šťavy | 25 až 30 g zázvoru | 3 klinčeky | 2 badiány | 1 škorica | 1.5 cl citrónovej šťavy | ½ lyžice trstinového cukru. POPIS PRÍPRAVY: Rozdrvte klinčeky, škoricu a badián – hviezdicovitý aníz. Na drobné plátky nakrájajte zázvor a  roztlačte. Zmes korenín zalejte jablkovou šťavou, pridajte trstinový cukor a  celé prevarte. Doplňte Demänovkou a môžete podávať. Badian, cinnamon, clove and ginger in apple juice with sweet Demänovka are ideal for winter comfort. INGREDIENTS: 30 ml of Demänovka Liqueur, 100 ml of Apple juice, 25 – 30 g of ginger, 3 cloves, 2 badians, 1 cinnamon, 1,5 cl of lemon juice, ½ spoon of cane sugar. DESCRIPTION OF THE PREPARATION: Grind the cloves, cinnamon and badian – star anise. Slice ginger into small slices and crush them. Pour apple juice into the mixture of spices, add cane sugar and boil together. Add Demänovka and serve. Demänovka sa vyrába v 3 variantoch / Demänovka is produced in 3 variants:: Demänovka Bitter 38% Horká chuť bylín jemne zaoblená medom. Odporúčame podávať pred jedlom. / Bitter taste of herbs gently rounded with honey. We recommend to serve before the meal. Demänovka Liqueur 33% Sladšia verzia bylinného likéru zaoblená medom. / Sweeter version of the herbal liqueur rounded with honey. Demänovka Brusnica 30% Spojenie bylín a brusnicovej šťavy. / Connection of herbs and cranberry juice.

www.stn-trade.sk


DOSTUPNÝ LUXUS, KTORÝ SA NEODMIETA!

ALLEGRIA RESORT STEGERSBACH by REITERS Rozsiahly dovolenkový rezort v malebnom rakúskom mestečku Stegersbach môžeme pokojne nazvať oázou dokonalého oddychu. A to nielen pasívneho ale aj aktívneho. Bližšie nám toto obľúbené miesto dovolenkárov priblíži generálny riaditeľ rezortu Dr. J. Rataj. Kde presne sa nachádza ALLEGRIA RESORT STEGERSBACH by REITERS? Náš rezort sa nachádza v Rakúsku. Presnejšie v južnom Burgenlande, v malebnom mestečku Stegersbach. Z Bratislavy trvá cesta autom 2 hodinky, z Viedne hodinku a pol. Tento región pripomína svojimi pahorkami, dobrým vínom a klímou najmä obľúbené „Toskánsko“. Váš rezort patrí medzi najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie ciele rodinnej dovolenky, no veľkú obľubu si získal aj u párov bez detí. Sú v rezorte aj pokojné zóny

16

na relaxovanie, bez detí? Allegria Resort Stegersbach by Reiters je zaujímavý produkt. S naším sloganom „affordable-luxury“ (dostupný luxus) si získavame priazeň hostí. V tomto prípade skutočne platí heslo „za málo peňazí veľa muziky“, pretože za veľmi prijateľnú cenu dostanete kvalitné regionálne produkty z našej skvelej kuchyne, top „hardware“ so 6700 m2 indoor a outdoor zariadením, saunový svet, termálne bazény a wellness centrum, green fee od 19 € na najväčšom golfovom ihrisku v Rakúsku. Samozrejmosťou je priateľský, usmievavý a ochotný personál. Každý si príde na svoje: rodiny, páry i golfisti.

01/2015

Čo považujete za najväčší „highlight“ vášho rezortu? Spojenie aktívneho a pasívneho oddychu. Keďže južný Burgenland je povestný svojimi 300 slnečnými dňami počas roka a miernou panónskou klímou, je ideálnym miestom na športové aktivity. A nemyslím tým len golfovanie, ktoré je u nás veľmi vyhľadávané. Cyklistika, nordic walking, beh, tenis, plážový volejbal, patria medzi obľúbené aktivity našich hostí. Pasívny oddych zase predstavuje veľkolepý svet SPA so 14-timi bazénmi, ktorý zahŕňa aj dostatok relaxačných zón.

kúskemu dovolenkovému rezortu šéfuje Slovák. Ako ste sa dostali na tento post? Prevažnú časť svojej kariéry som strávil práve v zahraničí. Začiatky určite neboli ľahké a prešiel som si rôznymi pozíciami v hoteli, čo pre mňa znamenalo dávku sebazaprenia, značnej disciplíny a hlavne veľkej motivácie. Step by step som sa dopracoval za posledných 15 rokov až na šéfa marketingu renomovaného Grand Hotela Cavallino Bianco, v ktorom sme od roku 2005 vybudovali skutočne veľmi silnú značku. V januári 2014 som dostal ponuku na post generálneho manažéra rezortu Allegria v  Burgenlande, ktorú som prijal s  radosťou, ale aj so značným rešpektom. Je to nová výzva, v novom hotelovom segmente „affordable luxury“, ktorý má určite budúcnosť, nielen v  Rakúsku ale aj v okolitých krajinách.

Veľmi príjemne nás prekvapil fakt, že tak známemu ra-

Fotografie: by REITERS-MAXUM images © Foto Andi Bruckner, www.andibruckner.com


AFFORDABLE LUXURY THAT CAN NOT BE DENIED

ALLEGRIA RESORT STEGERSBACH by REITERS

You can feel free to call a large holiday resort in a small picturesque Austrian town Stegersbach a perfect relaxing oasis. Not only for the passive relax but also for the active one. Managing director of the resort Dr. J. Rataj will get us closer to the favorite place of the holiday makers. Where exactly is the ALLEGRIA RESORT STEGERSBACH by REITERS situated? Our resort is located in Austria; more specifically, in the southern Burgenland, in the small picturesque town of Stegersbach. It takes about 2 hours to get there by car from Bratislava, one and half hour from Vienna. This region resembles the popular “Tuscany” mainly with its hills, good wine and climate. Your resort belongs among the most favorite and muchsought-for family holiday destinations, although it has become very popular also among childless couples. Are there any quiet zones for

relaxing without children? Allegria Resort Stegersbach by Reiters is a very interesting product. We are winning the guests´ favor with our slogan „affordable-luxury“. Thus a watch-word “much service for little money” is really relevant in this case because you will get quality regional products from our great cuisine, top “hardware” with 6700 m2 indoor and outdoor equipment, sauna world, thermal pools and wellness center, green fee from 19 € at the largest golf course in Austria; all of these for a very reasonable price. Of course, there is a friendly, smiling and helpful staff. Everyone will find there something interesting: families, couples and also the golfers. What do you consider to be the biggest “highlight” of your resort? It is combination of active and passive relax. As southern Burgenland is legendary for its 300 sunny days during the year and also for its mild Pannonian

climate, it is an ideal place for sporting activities. And I do not mean only golf that is very popular here. Cycling, Nordic walking, running, tennis, beach volleyball, these all belong among favorite activities of our guests. Passive relax is presented

by a great SPA world with its 14 pools including a number of relaxing zones. We have been pleasantly surprised by the fact that a Slovak is the boss in such a famous Austrian holiday resort. How did you get to this post? I spent the majority of my career abroad. The beginnings were not easy and I went through different positions in a hotel which for me meant a dose of self-denial, considerable discipline and especially great motivation. In last 15 years, step by step I worked my way up to the post of Head of marketing in the prestigious Grand Hotel Cavallino Bianco, actually we have established a strong hotel since 2005. In January 2014, I was offered a post of General Manager of the Allegria resort in Burgenland which I accepted with pleasure but also with a considerable respect. It is a new challenge in this new hotel segment of „affordable luxury“ that certainly has its future not only in Austria but also in the neighboring countries.

Rezervácie a kontakt / Reservations and contact: ALLEGRIA RESORT STEGERSBACH by Reiters, Golfstraße 1 – A-7551 Stegersbach tel.: +43 3326 500 email: info@allegria-resort.com

www.allegria-resort.com 01/2015

17


18


rozhovor interview «

Snežný muž Peter Valušiak

Antarktída - Zem kráľovnej Maud / Queen Maud Land

« Cestovateľ, horolezec, polárnik. « A „historický míľnik“ J « V dňoch 23. 2. - 20. 6. 1998 sa mu spolu s troma ruskými kolegami ako prvým v histórii podaril úžasný autonómny prechod naprieč Arktídou od brehov Ruska cez Severný pól na pobrežie Kanady – peši a na lyžiach! « Ak chcete aj vy zažiť „mrazivé“ dobrodružstvo, nasporte „korunky“ a vydajte sa spolu s ním za polárny kruh ...alebo si pozrite skvelé filmy Pavla Barabáša 118 dní v zajatí ľadu, Neznáma Antarktída, či portrét Petra Valušiaka Polárnik. «

Prečo ste si pre cieľ svojich expedícií vybrali práve tieto studené nehostinné miesta, takmer bez známok života? Dostal som sa k tomu náhodným spôsobom. Ako sa píše v starých knihách: „kto raz okúsil chuť Arktídy, tak sa tam chce stále vracať“. U mňa to bolo detto. Keď som v roku 1990 prvýkrát navštívil Zem Františka Jozefa, bolo to v lete, a ani nie polroka na to, som sa tam dostal v apríli – v zimných podmienkach, mal som teda možnosť porovnať to. Učarovala mi čistota tej krajiny, kde okrem zveri a prírody nie je nič. Je to také nedotknuté i keď drsné. Lákalo ma na tom to dobrodružstvo. Je už len málo miest, kde môžete zažiť niečo, čo ešte pred vami nikto nezažil, nikto tade nešiel, nerobil do tých končín výpravu – je v tom trochu aj chlapská ješitnosť. A hlav-

ne: čítate knižku od človeka, ktorý žil sto rokov pred vami a zrazu máte šancu zažívať takmer to isté. Trochu jednoduchšie, lebo technika postúpila, ale stále ste veľmi blízko k nemu. To boli faktory, ktoré sa zbierali a už ma to chytilo. Aké sú pre polárnika najväčšie rozdiely medzi Severným - Arktídou a Južným pólom - Antarktídou? Južný pól je pre ľudí známejší, komerčne je pre ľudí hodnotovo vyššie ako severný pól. U mňa je to skôr opačne. Južný pól je zo športového hľadiska výrazne jednoduchšie dosiahnuteľný ako severný pól. Je to kontinent, pevnina. Severný pól je zamrznuté more, je nevyspytateľné, a plus tých objektívnych nebezpečenstiev je tam výrazne viac.

01/2015

19


Ak chcete ísť do Antarktídy, je to otázka financií, ale ak chcete ísť na Severný pól – do Arktídy, je to aj logisticky veľmi náročné zorganizovať, aby ste sa tam vôbec dostali. Prístup na sever zabezpečujú iba Rusi. Nikto iný by to podľa daných noriem robiť nemohol. V apríli Rusi vybudujú stanicu, kde môže pristávať malé turbo-lietadlo AN24. Kolesové, žiadne „lyžové“, na 500 metrovej pristávacej ploche, na ľadovej kryhe, ktorá počas tých 3 týždňov čo tam stanica funguje x-krát praskne. Iné krajiny majú problém pristávať aj s lietadlami, ktoré majú lyže. Počas tých 3 týždňov tam lietadlo komerčne vozí ľudí, ktorí prídu letecky na pól – tam ich rozváža vrtuľník. Sú aj takí, čo tam prejdú 200 km na pól – posledné 1-2 stupne. Je to podobné, keď so mnou ako sprievodcom (mám tú česť – šťastie) za dva týždne klienti v skratke zažijú to, čo my za tie 4 „expedičné“ mesiace. Zažijú kopenie ľadu, prechody cez vodu, víchricu... Takýto 2-týždňový pobyt je zážitkom na celý život. Naša expedícia však bola športová – išli sme z jednej strany na druhú – od ostrova na ostrov. Na Južný pól sa robia podobné výpravy, ale je tam väčší časový priestor od novembra do januára. Majú vaše expedície popri podaní fantastického športovo-ľudského výkonu aj dáky vedecký charakter, keďže ste vyštudovali odbor geológia? Úprimne, nedá sa robiť seriózna veda na mieste, kde sa zdržíte tri týždne, keď vedľa vás robia ročný výskum. Samozrejme sme merali teploty, vedeli sme, kde ja aký hrubý ľad, viedli záznamy, ale robili sem to ani nie tak pre vedu, ako skôr pre seba, pre praktické využitie. Podľa toho sme vedeli, na akom ľade sme, či je to dvojročný, štvorročný, čo nás môže čakať na druhý deň. Pomohlo to samozrejme aj ostatným, ktorý tiež podľa našich údajov vedeli odpozorovať celý prierez ľadu v tom ktorom období. Voľakedy sa pod hlavičkou vedy zastrešovali expedície, kde sa za krátky čas urobili dáke pozorovania, merania, odoberali sa vzorky, ale zväčša sa tak šikovne popri tom horolezci dostali do rôznych krajín a lozili po skalách. Akým spôsobom sa pripravujete fyzicky? Nemám rád posilňovne. Základnú fyzičku mám zo športu, ktorý som pred tým robil a stále som sa hýbal po horách. Občas

20

som trénoval na sucho – ťahal som pneumatiky, aby si bedrové kĺby zvykli na záťaž. Ale veľmi rád som chodieval do hôr v čo najškaredšom počasí, to bola najlepšia príprava. Často nebolo vidieť na krok, hory vtedy dostanú iný rozmer. V lete vám príroda v horách občas toleruje dáke chyby, máte možnosť opravy. Ale v zime je tá možnosť minimálna, ak spravíte dáku hlúposť, tak je to často tá posledná. Všetky vaše zmysly sú vtedy vycibrené, naučí vás to plne sa sústrediť. Toto bol najlepší tréning na tie horšie podmienky na expedí‑ ciách. Priznám sa, že asi pred dvoma rokmi som šiel hrebeň Nízkych Tatier prvýkrát v peknom počasí. Ale tiež mám normálne rád aj leto J. Rád som chodil do púští, vyhriať si kosti. Ako prebieha expedičný deň v krajinách snehu a mrazu? Šliapalo sa 5 hodín doobeda a 5 hodín poobede. Na dve hodiny si dáme pauzu – regulárny oddych. Inak by sme nedokázali ísť takým istým tempom. Tento systém bol odskúšaný už pred nami. Tým, že je tam zima, núti vás to stále niečo robiť. V tom stane si veľmi neoddýchnete, lebo aj tam je zima. Benzín si berieme presne na dávky na varenie a nie na kúrenie v stane. Každý niesol rovnakú váhu. Ste prinútený ísť do režimu čo najviac sa hýbať, lebo jedine vtedy vám je teplo. Keď zaleziete do spacáka, tak drkocete do rána a tešíte sa, kedy už budete „šlapať“ a keď „šlapete“, tak sa tešíte kedy zaleziete do spacáka... Varíme si v stane, ktorý si rozkladáme aj cez deň. Vždy som robil „provianťáka“. Ten čo varil dostal odo mňa všetko potrebné presne na gramy a on to už uvaril, porozdeľoval – raňajky – obed – večera. Váhu v potravinách robí voda, preto je nutné mať potraviny v dehydrovanom stave. Ak by ste si chceli zobrať bežné müsli tyčinky, tam to bude nejedlé, zamrzlo by to a môžete si s tým vytĺcť zuby J. Čím kvalitnejšia, tým menej vody. Tam máte veľkú potrebu jesť čo najmastnejšie jedlá, nezdravé veci, aj olej by ste bez problémov jedli lyžičkou. Tukom vykurujete telo. Mäso si berieme v sušenom stave. Na raňajky mávame polievky. Do všetkého sme dávali škvarky. „Ovsáky“ sme mali na raňajky málokedy, lebo síce vás zasýtia, ale len na krátky čas. Čokoláda, pohár a pol čaju. Je to onormované kvôli benzínu – koľko vody sa dá z prideleného množstva zohriať. Telo si zvykne na taký prídel, aký mu dáte.

01/2015

Skoro každý večer sme museli niečo riešiť. Ako si opraviť sane, topánky. Nebol jediný večer, keby sme len tak sedeli a pozerali „do blba“. Našťastie vždy bolo čo robiť a nebol teda priestor pre „ponorkovú chorobu“ či hádky, ako sa stáva v základných táboroch pod vysokým kopcom, kde sa čaká na dobré počasie. Tu sa musí ísť, či je pekne alebo škaredo. Čakať na jednom mieste nemôžete, lebo tie kryhy stále plávajú a zasa by ste boli tam, kde ste boli predtým. (Keby Vás doplavila o kúsok dopredu? Murphyho zákony fungujú dokonale...) Čo bolo zvláštne, keď sme po 4 mesiacoch skončili a zbadali pevninu, namiesto eufórie radosti, sme pocítili akési sklamanie – „Čo budeme teraz robiť? Štyri mesiace sme boli v permanentnom pohybe a teraz čo?“ Čakať na lietadlo – nikto si nevedel sadnúť, oddychovať. Naučení byť skoro 16 hodín denne na nohách a zrazu... Používa sa počas výpravy špeciálna výstroj, oblečenie? Predtým chodili ľudia v kožušinách. Prírodný materiál je vždy najlepší, žiadne membrány, kožušina – koža zvierat chráni pred vlhkosťou, vodou, a stále to dýcha. Je tam ale nepriaznivý faktor váhy a nemôžete v rámci súčasného ekosystému zabíjať zvieratá len preto, že sa chcete obliecť. Technológie materiálov už išli tak dopredu, že všetko je v podstate svojimi vlastnosťami taká umelá kožušina. Treba si len vybrať ten vhodný pre danú oblasť. Na Severnom póle je obrovská vlhkosť a tam je vhodnejšie duté vlákno na Južnom je sucho a mrazivo, tam je vhodné páperie. Čo človeku víri v hlave po mnohých dňoch šliapania, spania, šliapania, spania, šliapania...? Počas tých 4 mesiacov máte okrem bežných problémov kopec času na vyčistenie si hlavy, je to krásna pračka hlavy, naplánujete množstvo ďalších expedícií. Je to čistička, kde človek môže popremýšľať nad sebou. Teoreticky by vás to malo posunúť ďalej – prísť naspäť, nepoviem, že čistejší. Všetci sa snažíme polepšiť, ale nie vždy sa to dá. Mňa osobne to posunulo veľmi ďaleko. Dostal som sa trochu inde, ako som bol predtým, aspoň pre seba. Je niečo, čo vás počas expedícií prekvapilo, na čo ste neboli pripravený? Jasné, vždy je niečo, s čím človek neráta. Zväčša to boli technické problémy, ktoré


«rozhovor interview nás prekvapili. Či už sa nám rozsypali sane z kevlaru, ktorý je síce nerozbitný materiál, ale spojovacie časti z epoxidu sú náchylnejšie na mrazy. Ak začne vyčíňať príroda, tak to beriete ako prirodzenú vec – my sme na návšteve, my sa musíme prispôsobiť. Stalo sa, že sa zmenili ľadové podmienky, bolo výrazne menej ľadu ako sme čakali a predpokladali, tak to zoberiete ako fakt, nemôžete bojovať proti prírode, musíte sa prispôsobiť. Stretli ste sa počas expedície na Severnom póle aj s ľadovým medveďom? Ľadové medvede sú súčasťou Arktídy a nevyhnete sa im. Je to najväčší predátor, ktorý má na svojom jedálničku aj človeka. Nie-

kedy počas expedícií nosíte zbraň kvôli obrane. My sme sa snažili zbraniam vyhýbať, používať skôr odplašovacie metódy. Niekedy to vyšlo, niekedy nie, niekedy nás aj napadol. Ale pri všetkých akciách sme mali šťastie, že to skončilo iba pri materiálnom poškodení. Spali ste už v iglu? Hej, keď nám medveď roztrhal stan, tak sme boli niekedy nútení si stavať aj iglu. Je to komfortné, pohodlné, ale nie je to vhodné na športové expedície, lebo kým ho postavíte, vydáte veľa energie a trvá to aj hodinu.

Je v tomto priestore možná aj iná orientácia okrem presných meracích prístrojov? Voľakedy sa navigovalo podľa Slnka. V 80tych rokoch ešte neboli GPS-ka pre verejnosť (od 95. roku pre komerciu) a tak sa počas prvých expedícií používali Sextanty a teodolity (meranie podľa výšky Slnka od hladiny mora – uhol, čas, kompas). Navigátor bo najdôležitejší člen expedície a vôbec som mu nezávidel. Jednak zodpovednosť, ale najmä práca s teodolitom v tom mraze bola náročná, každú hodinu musel zameriavať, vypočítavať.

Severný pól – čerstvo zamrznutý ľad / The North Pole - freshly frozen ice

01/2015

21


Aj ste sa niekedy stratili? Stratiť sme sa nikdy nestratili. Iba raz, a to kvôli GPS. Leteli sme na dvoch našich A2 čmeliakoch. Piloti v jednom z lietadiel sa celý čas riadili novou GPS navigáciou, zapáčilo sa im to a prestali si zaznamenávať klasické merania. No vybila sa im batéria na GPS a zrazu nevedeli kde sú. Technika je fajn, ale nie je všemocná. Našťastie, naše lietadlo sa riadilo klasickou navigáciou a aj keď sme sa medzi sebou stratili, pristáli kúsok od nás. Začali strieľať svetlice a keďže sme boli len za pár kryhami, rýchlo sme ich našli, inak by mali veľký problém. Museli ste niekedy volať aj helikoptéru? Boli také situácie, keď nám fakt „tieklo

do topánok“, ale neurobili sme to nikdy a vždy sme sa z toho snažili „vykorčuľovať“ vlastnými silami. Nikdy sme nešli na hranu ohrozenia života. Ale aj keď si myslíte, že ste už na konci, ešte vždy je tam veľká rezerva. Telo je tak stavané – keď máte pocit, že už nemôžete, ešte vždy môžete. Vodu si roztápate z ľadu, napadlo ma v súvislosti s týmto, aká je v Antarktíde miera prípadného znečistenia? Oba póly sú akoby kuchyňa počasia. Severný pól pre severnú pologuľu, Antarktída pre južnú. Všetko sa navzájom ovplyvňuje. Tak ako v Tatrách nachádzate na vrcholoch žltý sneh od pieskov či mŕtve vtáčiky zo Sahary. Ako aj tu, v Bratislave, si

Severný pól – predieranie sa cez tarosy – kopy nahromadených krýh / The North Pole – struggling way through piles of accumulated icebergs

niektorí myslia, že na Kolibe je najčistejší vzduch. Ale je to naopak, lebo všetky „prúdy“ z Račianskeho mýta idú smerom hore, kde to zostáva. Potom je tam horší vzduch ako v centre mesta. Aj na póloch je určite nejaké znečistenie, ale nevšimol som si, žeby tam bol popolček či špinavý sneh. Tam to ani nepostrehnete. Ako vnímate topenie sa ľadovcov? Príroda je v pohybe a k niečomu prispievame aj my. Menej sa hovorí o tom, že globálne otepľovanie sa síce deje, ale z veľkej časti ide o prirodzený cyklus. My to ovplyvňujeme veľmi malou časťou, ostatné sa deje prirodzeným kolobehom, ktorý sa dial pred nami a bude sa diať aj po nás. Príroda je dosť silná, aby si s mnohým poradila, s niečím si zasa úplne poradiť nevie. Menili sa póly, magnetizmus Zeme... Nie je to tým, že „vyrábame viac áut“. Ale našim správaním môžeme niektoré procesy urýchliť. Väčší problém je, že sa tie veci dejú skokom a nie plynulo. Všetko sa deje extrémne, podobne ako žijeme naše životy. Často vystupujete na rôznych besedách, festivaloch, prednášate. Aký je záujem ľudí reálne sa vybrať do týchto končín? Záujem ľudí by bol veľký. Ľudí to láka. Niektorí si povedia, že by to neprežili. Najsilnejší faktor však je, že je to extrémne drahé najmä kvôli transportom. Už len dostať sa do toho regiónu, tým, že je to tak odľahlé, je finančne veľmi náročné. Keď som začínal a chcel som do toho vtiahnuť ďalších chalanov, v momente, keď bolo do toho treba vložiť svoje peniaze, tak to väčšinou skončilo nad možnosti tých ľudí. Je viac ľudí, čo by dokázali to čo ja, ale ja som mal šťastie, že som sa na to „namotal“ a nebál som sa zobrať si „hypotéku“. Peniaze sú len peniaze, ale tie zážitky mi nikto nikdy nezoberie. Čo je dôležité z osobnostnej výbavy človeka, aby mohol ísť na takú výpravu? Musí to mať v hlave upratané. To platí aj keď idete na hory tu u nás. Môžete urobiť 100 klikov, 200 zhybov, ale v momente, keď to nemáte v hlave upratané, keď neviete ako sa tam máte chovať, vám nič nepomôže. Tie podmienky tam, sú ťažké ako na našich horách. Rozdiel je v tom, že keď

22


«rozhovor interview idete na výlet do hôr u nás, tak večer máte teplú sprchu. Tam, keď „došlapete“, idete z jedného nekomfortu do druhého. V hlave sa treba pripraviť, že ten „nekomfort“ trvá či už 10 dní, 14 alebo 4 mesiace. Najťažší je prvý mesiac. Chystáte teraz ďalšiu expedíciu? Teraz mám expedíciu s mojimi deťmi. Mám dve malé deti a tie mi vypĺňajú všetok môj voľný čas. Chcem využiť tento ich vek, „kým sa so mnou ešte rozprávajú“. Ale je ešte veľa destinácií, ktoré by som chcel navštíviť, len škoda, že svet je teraz taký „rozbitý“... Určite sa chcem vracať na sever. Tam chodím každoročne s klientmi. A možno ešte naplánujeme so staršou partiou takú „geriatrickú“ expedíciu. Cestovatelia si z výprav prinášajú rôzne suveníry. Čo si človek prinesie z pólov? Keďže som geológ, prinášam si z mnohých miest kamienky. Ale najviac si prinášam kopec zážitkov a nové známosti. Či už to boli expedície po Antarktíde či Arktíde, alebo po Afrike, vždy som mal šťastie na ľudí. Prinášam si teda nové priateľstvá (a občas z niektorých destinácií aj nové choroby) J. otázky pripravila: Dagmar Staňová, fotografie: archív Petra Valušiaka

A man in the land of ice Peter Valušiak

« A traveler, a mountaineer, a polar explorer. « And “a historic milestone” J « « From 23rd February to 20th June 1998, he and his three Russian colleagues, being the first in the history, managed amazing autonomous transition across the Arctic from the coast of Russia through the North Pole to the coast of Canada – on foot and skis! « If you also would like to experience “freezing” adventure, then save some “crowns” and head out behind the Arctic Circle with him … or just watch the great movies by Pavol Barabáš - 118 days in the Captivity of Ice, Unknown Antarctica or Peter Valušiak´s portrait The Polar man. «

Why did you choose these cold inhospitable places with almost no signs of life as the aim of your expeditions? The whole thing was just a coincidence. As in the old books is written: “who has once tasted the flavor of the Arctic, he still wants to return there”. For me it was the same. When I visited Franz Josef Land in 1990 for the first time, it was summer there and not a half year later I got there in April again – in winter conditions. I had the opportunity to compare. I was charmed by the purity of the country where was nothing except the animals and the nature. It was so untouched although rough. I was attracted by this adventure. There are only a few places where you can experience something that nobody else has ever experienced before, that nobody else has ever walked through or nobody else has ever made expedition into those parts – it is a little bit of a pride thing for a man. And especially, you are reading a book written by someone who lived 100 years ago and suddenly you have the chance to experience almost the same. However, a little bit easier because technology is going forward but you are still very close to it. These were the factors that were collected and soon I have been caught. What are the biggest differences between the North Pole – the Arctic and the South Pole – the Antarctica? The South Pole is better known among people; commercially it is higher in their eyes than the North Pole. For me, it’s rather the opposite. The South Pole is considerably easily achievable from the sporting point of view than the North Pole. It is the continent, the mainland. The Severný pól – mostíky cez otvorenú vodu / The North Pole – bridges over open water

01/2015

23


rozhovorinterview« North Pole is a frozen sea, it is unpredictable; plus there are significantly more objective dangers. If you want to go to the Antarctica, it is a question of finances but if you want to go to the Arctic it is also very demanding to get there as, moreover, it is a question of the logistic organization. Only the Russians provide access to the north. No one else could do this according to the given standards. In April, the Russians build a station where a small turboplane AN24 is able to land. A wheeled plane, no “ski” plane that is able to land on the 500 meters long landing area, on an ice floe that will break x-times during those 3 weeks of operation of the station. Other countries have problems with landing the ski planes. During those 3 weeks, the plane commercially carries people coming to the pole and consequently a helicopter takes them further. There are also people who would walk 200 km to the pole – the last 1-2 levels. It is similar when the clients and I as their guide (I have the honor, luck) experience during those two weeks a short version of what we experienced during our 4 “expedition” months. They experience accumulating ice, transitions through water, a snowstorm… Such a 2-week-stay is an experience of a lifetime. But our expedition was sporting – we went from one side to the other – from one island to another island. Similar expeditions are made to the South Pole but the time span is bigger - from November till January. Do your expeditions have also a scientific character apart from a fantastic sporting and human performance as you studied geological studies? Sincerely, it is not possible to practice serious science on the place where you are staying just for three weeks when next to you an annual research is being applied. Of course, we measured temperature, we had the knowledge of the thickness of the ice, we kept records but we did not do it for the science but rather for ourselves, for our practical usage. According to this, we knew the ice features, if the ice was two years old or four years old, what we could expect the next day. Of course, it also helped the others to monitor the complete cross-section of the ice in a certain period according to our data. In the past, the science covered expeditions where in a very short time some observations and measures were made, some samples were taken but mostly the clever mountaineers traveled into different countries and took an opportunity to climb the rocks.

24

How do you prepare yourself physically? I don’t like fitness centers. I am thankful for my physical condition to sport that I used to do before and I was always moving in the mountains. Sometimes I trained by pulling the tires to get the hip joints accustomed to the load. But what I liked the most was going to the mountains in the worst weather; it was the best preparation. Often I could not see where I stepped, just then the mountains get a new dimension. In summer the nature in the mountains tolerates you some mistakes, there is a possibility of correction. But in winter this possibility is just minimal; if you make a mistake it can often be the last one. All your senses are crystallized; it will teach you how to concentrate completely. This was the best training for worse conditions at the expeditions. I have to confess that approximately two years ago I passed the Low Tatras crest in the nice weather for the first time. But I also normally like summer J I used to go into the deserts to get my bones warmed up. How does an expedition day in the countries of snow and frost look like? We walked for 5 hours in the morning and 5 hours in the afternoon. We had a break for two hours – a regular relax. Otherwise we would not be able to continue with the same energy. This system was tested before. The cold always forces you to do something. You will not relax in the tent because it is cold in there. We take the exact amount of petrol that we need for cooking; we have none for heating the tent. Each of us was carrying the same weight. You are forced to enter the mode based on keeping yourself moving as much as possible because only then you are not feeling cold. When you crawl into your sleeping bag, your teeth are chattering from the cold until the next morning and so you are looking forward to start walking again and when you are walking you are looking forward to crawl into your sleeping bag… We cook in the tent and we pitch the tent also during the day. I am always “a victualler”. I provide the person responsible for cooking with everything needed accurately divided into grams; then he cooks it and portions it out for breakfast, lunch and dinner. The food weight is made by water thus it is necessary to have the food in a dehydrated state. If you would like to take common muesli bars, they are inedible there, they would freeze and then you can just break your teeth on them J The higher quality, the less water. There you have a great need to eat fatty food, unhealthy food; you would eat oil with a spoon without any problems. You

01/2015

heat your body with fat. We take meat in a dry state. We eat soups for breakfast. We used to put cracklings everywhere. We have rarely had oatmeal because it fills you just for a short time. Chocolate and a glass and a half of tea. It is standardized due to petrol – how much water we can heat from the given amount. Your body gets used to such a portion of food which you give it. Almost every evening we had to deal with something. How to repair the sledge, the shoes. We did not have one simple evening spent just by sitting and staring nowhere. Fortunately, we always had something to do and thus there was no space for a cabin fever or quarrels that are often experienced in basic camps under the high hills where the people are waiting for good weather. We had to continue walking, no matter if the weather was nice or rough. You can’t wait on the same place because the ice floes are floating all the time and you would be again on the same place as you were before. (And what if it moved you a little bit ahead? Murphy’s laws work perfectly…) It was extraordinary that when we finished 4 months later and we saw the mainland, we did not feel the euphoria of joy but we felt disappointed – What shall we do now? We have been in a constant move for 4 months and what now? Waiting for the plane – nobody could sit, relax. We used to walk almost 16 hours a day and suddenly … Do you use any special equipment, clothes during the expedition? In the past, people used to walk in furs. A natural material is always the best, no membranes, a fur – an animal skin helps against humidity, water and it is still breathing. But there is a negative weighting factor and you can’t kill animals only in order to get dressed within the scope of the contemporary ecosystem. A technology of materials has moved so much ahead that basically everything is an artificial fur in terms of its characteristics. All you have to do is to choose the proper one for the certain region. There is a huge humidity at the North Pole so a hollow fiber is more appropriate; on the other side there is drought and freezing at the South Pole and thus a down material is more suitable. What is the man thinking about after many days of walking, sleeping, walking, sleeping, walking …? During those 4 months, except for some common problems, you have a lot of time to clear your head, it is a beautiful washingmachine for your head; you will plan plenty of


Antarktída - Zem kráľovnej Maud / Antarctica - Queen Maud Land

other expeditions. It clears your mind and one can reflect on himself. Theoretically, it should move you Further; I won’t say that you should come back purer but all of us try to reform ourselves, however it is not always possible. I have personally been moved very far. I have moved a bit somewhere else I used to be before, at least in my own eyes. Is there anything that surprised you or you were not prepared for during your expeditions? Of course, there is always something you are not prepared for. We were surprised predominantly by technical problems. Like our Kevlar sledge that got destroyed although Kevlar is an unbreakable material but connecting parts of the epoxide are more prone to the frost. If the nature starts to rage, you accept it as a natural thing – we are the visitors, we need to adapt. It once happened that the ice conditions changed, there was significantly less ice than we expected and assumed; so you accept it as a fact, you can’t fight against the nature, you have to accommodate yourself. Did you meet a polar bear at the North Pole during your expedition? Polar bears are a part of the Arctic and you will not avoid them. It is the biggest predator which has also a human being in his dietary habits. Sometimes you carry a weapon for your protection during the expedition. We try to avoid weapons, we prefer rather frightening methods. Sometimes we succeeded and sometimes not; sometimes it even attacked us. But during all these actions we were lucky as at the end there was a material damage only. Did you sleep in an igloo? Yes, when a bear tore our tent we were sometimes forced to build an igloo. It is comfortable,

convenient but it is not appropriate for sport expeditions because it consumes too much energy to build it; it can take an hour. Does this place allow you to use other orientation than precise measuring equipments? In the past, they used to navigate according to the Sun. In the 80´s there were no GPS for the public (since 1995 for commercial purposes) and so Sextants and theodolites (measuring according to the height of the Sun from sea level – angle, time, compass) were used during the first expeditions. A navigator was the most important member of the expedition and I did not envy him at all. Responsibility on one side but mainly work with a theodolite in the frost was very demanding; he had to focus and calculate every hour. Have you ever got lost? We have never got lost. Just once - due to a GPS. We were flying in our two A2 bumble bee planes. The pilots in one of the planes followed a new GPS navigation all the time, they became fond of it and stopped with recording conventional measurements. But the GPS battery got discharged and suddenly they did not know where they were. Technique is fine but it is not almighty. Fortunately, our plane followed the classical navigation and despite the fact that we lost each other, they landed just a short distance from us. They started with shooting the flares and as we were only a few floes from them we managed to find them; otherwise, they would have a big problem. Have you ever had to call a helicopter? There were situations when we were on the rocks but we have never done it and we have always tried to survive on our own. We have never undergone the life threatening situations

but even when you think that you are at the end, there is still a huge reserve. Even our body is built that way – when you have a feeling that you can’t, you still can. You get water by melting the ice. In this connection it crossed my mind what is the rate of possible pollution in the Antarctic? Both poles are like a weather kitchen. The North Pole for the Northern hemisphere, the Antarctic for the southern one. Everything is mutually interconnected. It’s the same when you find yellow snow from sand or dead birds from the Sahara on the peaks of the Tatra Mountains. As well as here in Bratislava some people think that the cleanest air is in Koliba but the opposite is true because all the streams from Račianske mýto go up where they stay and then there is even worse air when compared to the town center. There is certainly pollution at the poles but I did not notice any fly ash or dirty snow. There is no chance to even notice it. How do you feel about the melting of the glaciers? The nature is in motion and there is also something that we are contributing for. Less is said about the fact that although a global warming is happening, it is a natural cycle to a large extent. We influence this cycle only partially, the rest is happening by means of a natural cycle that was happening before us and will also be happening after us. The nature is strong enough to cope with something but on the other side it can not cope completely with everything. The poles, magnetism of the Earth were changed… It is not because we “produce more cars”. But we can accelerate some of the processes by our behavior. A much bigger problem is that these things happen very quickly and not fluently. Everything is happening extremely and we are living our lives the same way.

01/2015

25


rozhovorinterview« You often appear in the various discussions, festivals. What is the real interest of the people to visit these places? People are very interested. They are attracted. Some say they would not survive. However, the strongest factor is that it is extremely expensive mainly due to the transports. Even getting into this region is extremely expensive as it is such a remote location. When I started and wanted to draw in some guys, it mostly finished at the moment when they were asked to contribute with their own money. There are more people who would be able to achieve the same but I was lucky to catch the opportunity and was not afraid to take a mortgage. Money is just money and the experience is forever. What is important in terms of the personality equipment of a man in order to participate in such an expedition? He has to be all right in his head. The same applies for visiting our mountains. You can do 100 pushups, 200 pull-ups but when you are not all right in your head, when you don’t know how to behave there, nothing will help you. Those conditions there are as hard as in our mountains. The difference is that when you take a trip to our mountains, you will take a hot shower in the evening. But when you stop walking there, you move from one discomfort

into another. You have to be prepared in your head that this discomfort lasts for 10, 14 days or even for 4 months. The first month is the worst. Are you planning any expeditions these days? Nowadays, I have an expedition with my children. I have two small children and they fill all my free time. I want to take advantage of their age, “while they are willing to talk to me”. But there are many other destinations I would like to visit, it is just a pity that the world is so “broken” these days… I certainly want to return to the north. I go there with my clients every year. And maybe we will plan such a “geriatric” expedition with my older bunch of friends. Travelers bring different souvenirs from expeditions. What can one bring from the poles? As I am a geologist, I bring stones from many journeys. But what I bring the most often is a great deal of experience and new people, new friends. Whether it was expedition to the Antarctica, Arctic or Africa, I was always lucky to meet nice people. Therefore, I bring new friendships (and from time to time I also bring a new illness from some of the destinations). J Questions prepared by: Dagmar Staňová Photos: archive of Peter Valušiak

vizitka / profile

« Peter Valušiak - nar. 1967 v Spišskej Sobote, žije v Bratislave / Peter Valušiak – born in 1967 in Spišská Sobota, lives in Bratislava Zúčastnil sa na výpravách do pohorí Ťan« Šan, Altaj, Východné Sajany, k jazeru Bajkal či na Kaukaz / He participated in expeditions into the Tian Shan mountains, Altai mountains, Eastern Sajan mountains, Lake Baikal and the Caucasus 1990 prvá výprava do polárnych oblastí « - Zem Františka Jozefa / 1990 his first expedition into the polar regions – Franz Josef Land 1991 výprava na Kamčatku / 1991 expedition « into the Kamchatka «1992 - viedol expedíciu do Iránu, Afganistanu, Pakistanu, Indie, Nepálu, Sikkimu a západného Bengálska / 1992 - he led the expedition into Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Sikkim and Western Bengal 1993 - dosiahnutie Severného pólu « - 1. slovenská expedícia / 1993 he reached the North Pole – 1st Slovak expedition 1998 - historicky prvý autonómny prechod « Arktídou / 1998 the historically first autonomous transition of the Arctic 2006 - prechod od pobrežia Antarktídy pod « najvyšší vrchol Mt. Vinson (5140 m) a výstup naň / 2006 transition from the coast of the Antarctic under the highest peak Mt. Vinson (5140 m) and conquering the peak.

Arktída – ľadová krása / Arctic - ice beauty

26

01/2015


PRECISELY YOUR MOMENT DS DREAM C021.810.36.037.00 - 460 Eur WWW.CERTINA.COM

Výhradný distribútor: Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330 e-mail: spirit@spiritsl.sk, www.spiritslovakia.sk CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku a popredajný servis výhradne zákazníkom, ktorí kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.

www.cielo.sk, OC Eurovea, tel.: 02/20915794


Zažite stretnutie s malokarpatským

vínom

v srdci Bratislavy!

Bratislava je bránou do Malokarpatského kraja. Kedysi významné vinohradnícko-vinárske centrum, dnes moderná metropola. Ale i v  tieni mestských novostavieb možno zažiť vinársku romantiku. Vďaka nefalšovanej atmosfére starobylých pivníc Hotela Matyšák, v ktorých sa písali dejiny bratislavského vinárstva. Vinárstvo Petra Matyšáka je výnimočné. Rodinná firma, ktorá začala produkovať vlastné víno po revolúcii v starom vinohradníckom dome v centre Pezinka, dnes patrí medzi najväčších producentov na Slovensku a vlastní sieť vinoték, reštaurácie a hotel. Samotné vinárstvo bolo vybudované „na zelenej lúke“ v okrajovej časti Pezinka. Vďaka postupnému zavádzaniu najmodernejších technológií je dnes ukážkovým prototypom moderného vinárstva. Azda každý pozná víno od Matyšáka. Málokto však vie, že Peter Matyšák patrí medzi prvých výrobcov, ktorí na Slovensku zaviedli regulovanú fermentáciu. Dnes sa bez tejto technológie nezaobíde takmer žiadne vinárstvo. Okrem typických odrodových vín produkuje Matyšák aj šumivé, prírodne sladké vína a „špeciality“ s akými sa len tak nestretnete. Portito je slovenským ekvivalentom slávneho portského, v sortimente vinárstva nájdete aj frizzante, nealko nápoje, či brandy. Peter Matyšák je najmä milovník gastronómie a hotelier. Vlastný hotel sa mu podarilo postaviť v roku 2005 nad jednou z pivníc, ktoré v minulosti vlastnila rodina Palugyayovcov. Samotná pivnica bola vybudovaná v  roku 1904 a  Palugyayovci do nej situovali výrobu svojich vín. V minulosti tu ležali fľašky „Champagne Palugyay“, dnes Matyšákov sekt. Bratislava bola prvým miestom mimo Francúzska, kde sa začalo produkovať víno šampanského typu. Dnes sa v priestoroch pivnice víno nevyrába. Pivnica slúži ako archív vína výlučne z produkcie Víno Matyšák a je prepojená s reštauráciou. K  dobrej večeri Vám someliér odporučí fľašu kvalitného vína, prípadne môžete absolvovať degustáciu priamo v čarovnej atmosfére archívnej pivnice. Mimochodom, reštaurácia – tím kuchárov pod taktovkou šéfkuchára Braňa Križana pripravuje jedlá podľa regionálnych receptúr, pričom sa dohliada na najvyššiu možnú kvalitu používaných surovín. Mäso spracúvajú vlastní mäsiari, sezónna zelenina pochádza od firemného záhradníka. Hotel ponúka okrem štandardného servisu aj konferenčné služby s kompletným vybavením. Výhodou sú tiež menšie priestory pre diskrétne rokovania. Firemné, ale i súkromné oslavy sú pravidelnou súčasťou hotelového života. Zákazníci vyhľadávajú rodinné prostredie spojené s  kvalitným pohostením a  vínom. Zastavte sa na Vašich cestách u nás a ochutnajte malokarpatské poklady.


Experience rendezvous

with the Lesser Carpathian wine

in the heart of Bratislava!

www.vinomatysak.sk

Bratislava is the gate into the Lesser Carpathian region. Once it was a significant viniculture-winemaking center, now it is a modern metropolis. However, even in the shadows of city buildings one can experience some vinicultural romance - thanks to true atmosphere of Hotel Matyšák’s ancient cellars, where the winemaking history of Bratislava has been written. The family winemaking of Peter Matyšák is extraordinary. A family business, which has started to make their own wine after the revolution in an old winery house in the center of Pezinok, belongs today to the greatest winemakers in Slovakia and owns a net of wine shops, restaurants and a hotel. The winery itself was built on a “green meadow” on the outskirts of Pezinok. Thanks to gradual implementation of the top technologies, it is today an exemplar prototype of the modern wine‑ making. Almost everyone knows Matyšák wine. However, only few know that Peter Matyšák is one of the first winemakers, who have implemented regulated fermentation in Slovakia. Today, no viticulture can function without this technology. Besides typical variety wines Matyšák produces also sparkling, natural sweet wine and “specialties” that you will not come across so easily. Portito is the Slovak equivalent of the famous port wine, and you can also find frizzante, non- alcoholic drinks, or brandy in the winery selection. Peter Matyšák is mainly a gastronomy lover and hotelier. He has built his own hotel in the year of 2005, on top of one of the cellars, which was owned by the Palugyay family in the past. The cellar itself was built during the year of 1904, and here, the Palugyay family made their wine. In the past, bottles of „Champagne Palugyay“ had lain in the cellar, today there is Matyšák sparkling wine. Bratislava was the first place beside France where one started to produce a champagne type of wine. In the present, wine is not produced in the cellar anymore. Cellar serves as an archive of wines exclusively from Matyšák Wine production, and it is connected with a restaurant. Sommelier will recommend a bottle of quality wine with a great meal, or you can experience wine-tasting directly in the magic atmosphere of the archive cellar. By the way, the restaurant – a team of cooks under direction of Braňo Križan, the chef, prepares meals according to regional recipes, while the top quality of ingredients is a must. Meat comes from own butchers, seasonal vegetables from the company farmer. Hotel offers, besides standard service, also conference services with complete equipment. Among hotel’s advantages belong also smaller premises ideal for discrete negotiation. Company as well as private parties are regular part of the hotel life. Customers seek out family surroundings in combination with quality dining and wine. Come and visit us on your way and have a taste of Lesser Carpathian treasures.


hrad

DEVÍN

30

01/2015


«Slovensko Slovakia

Patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám v strednej Európe. Leží pri starých dunajských brodoch na križovatke Podunajskej a Jantárovej cesty. Najstaršie pamiatky z hradu pochádzajú už z mladšej a neskorej kamennej doby. V bronzovej dobe bolo hradisko opevnené drevozemným valom s roštovou konštrukciou. Zo železnej doby boli v areáli hradu odkryté zvyšky obydlí, remeselných a kultových objektov. V oblasti Devína sídlili Kelti približne 100 rokov. Toto významné sídlisko na Devíne zničili v druhom a treťom desaťročí l. storočia germánske družiny, ktoré obsadzovali západné Slovensko. K najstaršiemu rímskemu osídleniu zo začiatku 1. storočia patria na Devíne základy viacpodlažnej drevenej veže a množstvo drobných nálezov. Celkovo sa počas archeologického výskumu odkryli pozostatky štyroch kamenných stavieb z doby rímskej. Z doby rímskej pochádza aj zemný val, ktorý obklopuje hradisko zo severnej a východnej strany. Mimoriadne vzácnym a ojedinelým nálezom z obdobia sťahovania národov je zuhoľnatený bochník kvaseného chleba, ktorý sa našiel v predpec-

nej jame v hrubej vrstve spáleného obilia. Hradisko nad sútokom Dunaja a Moravy začali osídľovať Slovania v 8. storočí. V roku 864 sa vo Fuldských análoch objavila aj zmienka o Dowine, ktorú možno stotožniť s Devínom. Najvýznamnejším nálezom z tohto obdobia sú základy kostola s pozdĺžnou loďou. Loď kostola, orientovaná východ – západ, bola rozdelená troma priečkami na štyri časti a na východnej strane bola ukončená tromi apsidami. Interiér bol vyzdobený maľbami s rastlinnými i figurálnymi motívmi, čo potvrdzujú nálezy fragmentov polychrómovanej omietky. Južne od základov kostola sa našlo šesť veľkomoravských hrobov

s bohatým inventárom. Hradná vyvýšenina zostala osídlená aj v 10. – 13. storočí, čo dokladajú zvyšky osady a rozsiahly cintorín. V 13. storočí bol Devín kráľovským hradom, ktorý slúžil ako pohraničná pevnosť Uhorského kráľovstva. Prvá písomná správa o ňom pochádza z roku 1223. Od 15. storočia vlastnili hrad viaceré šľachtické rody. V rokoch 1419 – 1460 boli osudy hradu Devín úzko spojené so šľachtickým rodom pochádzajúcim z Chorvátska. Príslušníci tohto rodu pochádzali z lokality Gara v blízkosti Vukovaru. Páni z Gary zdokonalili opevnenie horného hradu, veľkoryso prestavali pôvodnú vežu na skalnom brale a vybudovali tzv. stredný hrad.

01/2015

31


« SlovenskoSlovakia V jeho juhovýchodnej časti postavili gotický obytný palác, v severovýchodnej vstupný komplex s predbráním a malou priekopou s padacím mostom. Z tohto obdobia pochádza aj 55 m hlboká hradná studňa. Postupne vybudovali i opevnenie dolnej časti hradu, polygonálnu vežu a západnú vstupnú bránu. Ďalšími majiteľmi boli grófi zo Svätého Jura a Pezinka (1460 – 1521). Postavili severnú bránu vedúcu do mestečka Devín, ku ktorej patrí aj objekt tzv. strážnice. Prvou architektúrou na hrade, ktorú možno zaradiť už do obdobia nastupujúcej renesancie je východná brána postavená práve na začiatku 16. storočia. V roku 1527 dostal hrad do držby od cisára Ferdinanda I. Habsburského uhorský palatín Štefan Báthory. Báthoryovci, ktorí vlastnili hrad do roku 1605, vybudovali na strednom hrade nové palácové krídlo a zdokonaľovali opevnenie hradu. Cestu pod skalným bralom prehradili bránou

32

a baštou, obmurovali takmer neschodné partie hradného brala v južnej a juhozápadnej časti a postavili tu i niekoľko bášt. Na vrchole štíhlej skaly nad sútokom Dunaja a Moravy postavili malú polygonálnu baštu s cimburím. Táto vežička bola neskôr opradená mnohými povesťami a dostala názov Panenská veža alebo Mníška. Posledným šľachtickým rodom, ktorému hrad patril, boli od roku 1635 Pálffyovci. Počas svojho pôsobenia na Devíne neuskutočnili také stavebné zásahy do architektúry hradu, ktoré by výrazne zmenili jeho vzhľad a charakter. V období baroka slúžil hrad už iba na hospodárske účely a správu devínskeho domínia. Na začiatku 19. storočia sa Bratislava a jej okolie stali dejiskom napoleonských vojen. V roku 1809 podmínovali francúzski vojaci hrad Devín a vyhodili ho do povetria. Po tomto zásahu stratili Pálffyovci o hrad záujem a ruina postupne chátrala. Hrad Devín sa v 19. storočí postupne stával romantickým symbolom dávnej slávy a inšpiráciou pre mnohých umelcov a bádateľov. V roku 1961 bol hrad Devín vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Areál hradu je zároveň dôležitou geologickou, zoologickou a botanickou lokalitou. V súčasnosti ho spravuje Múzeum mesta Bratislavy, ktoré tu od roku 1965 realizuje systematický archeologický výskum a pamiatkovú obnovu. text: Katarína Harmadyová Fotografie: ©Archív Múzea mesta Bratislavy

01/2015

Devín Castle The castle is one of the most important archaeological localities in Central Europe. It lies near the old Danube fords at the crossroads of the Danubian Road and the Amber Road. The oldest documents from the castle date from the Neolithic and the Eneolithic Eras. In the Bronze Age, the castle site was fortified by a mound made of timber and earth with a rack construction. Remains of houses, craft and cult buildings from the Iron Age were uncover‑ ed in the area of the castle. The Celts inhabited the area around Devín for about 100 years. This important residence was destroyed during the 2nd and 3rd decades of the 1st century by Germanic troops occupying western Slovakia. The foundations of several-storey wooden tower and many small finds belong to the oldest Roman settlement from the early 1st century. Remains of a total of four stone buildings from the Roman Era have been uncovered during archaeological excavations. The earth mound surrounding the castle site


from the northern and the eastern sides also dates from the Roman Era. An extraordinary, valuable and rare find from the Migration Period is a carbonised loaf of leavened bread found in a hole in front of the oven in a thick layer of charred corn. The Slavs started to settle the castle site above the conf luence of the Danube and the Morava rivers in the 8th century. In 864, the Fulda annals mention a Dowina which could be identified with Devín. The most important find from this period are the foundations of a church with an oblong nave. The nave of the church, oriented in the east-west direction was divided into four parts by three partions and ended by three apsis on the eastern side. Paintings with plant and figural motifs decorated the interior, which is proved by finds of fragments of polychrome plaster. Six Great-Moravian graves with a rich inventory have been found to the south of the church foundations. The castle hill remained inhabited between the 10th and 13th centuries, which is documented by the remains of a settlement and a vast cemetery. In the 13th century Devín was a royal castle that served as a frontier fortress for the Hungarian Kingdom. The first written document about dates from 1223. After the 15th century several noble families owned the castle. Between 1419 and 1460, Devín Castle was closely connected with a noble fami‑ ly from Croatia. Members of this family

came from the locality of Gara near Vukovar. The lords of Gara improved the fortification of the upper castle and generously rebuilt the original tower on the cliff. The also built the middle castle. In the southeastern section they built a Gothic residential palace. In the north-eastern part they built the entrance complex with a yard in front of the gate and small moat with a drawbridge. In the courtyard they dag a 55 m deep well. Gradually they constructed also the fortification of the lower part of the castle, a polygonal tower and the western entrance gate. The next owners were the counts of Svätý Jur and Pezinok (1460 – 1521). They built the northern gate leading into the town of Devín with an aditional guarding house. The first piece of architecture of the castle that can be classified as early Renaissance is the eastern gate, built in the early 16th century. In 1527 Emperor Ferdinand I. Habsbourg gave the castle in ownership to Stephan Báthory, the Hungarian palatine. The Báthories, who were the owners of the castle until 1605, built a new palace wing in the middle castle and improved the fortification. A gate and a bastion were added to the road below the cliff. They also built a wall around the almost impassable parts of the cliff in the southern and the southwestern part and they built a small polygonal bastion at the top of the rock above the conf luence of the Danube and the Morava.

This little tower was later shrouded in many legends and got the name Virgin Tower or the Nun. The last aristocratic family to own the castle was the Pálffy family who owned it after 1635. The interventions into the architecture of the castle during their ownership of Devín did not change its look or character remarkably. In the Baroque period, the castle was only used for farming purposes and for administration of the Devín dominion. In the early 19th century Bratislava and its surroundings became the site of the Napoleonic wars. In 1809 French soldiers undermined the castle and blew it up. After this the Pálffy fami‑ ly lost their interest in the castle and the ruin gradually went desolate. In the 19th century Devín Castle became gradually a romantic symbol of the old fame and an inspiration for many artists and researchers. In 1961 Devín Castle was designated a National Cultural Monument. The castle area is an important geological, zoological and botanical locality as well. Today it is managed by the Bratislava City Museum. Since 1965 the museum has been running a systematic archaeological research and repair works of the monument.

01/2015

text: Katarína Harmadyová Fotografie: ©Archive Bratislava City Museum

33


RAINERKA Rainerova chata

miesto s osobitou dušou a neustále pulzujúcim životom

Nenáročný turistický chodník v ústí Veľkej Studenej doliny na Starolesnianskej poľane Vás privedie na miesto akoby z  rozprávky ... malé kamenné obydlie, dym stúpajúci z komína, vnútri svetlo a útulne. To je najstaršia chata vo Vysokých Tatrách postavená Jánom Jurajom Rainerom v roku 1863 – Rainerova chata alebo pre mnohých len Rainerka.

34

01/2015


«Slovensko Slovakia

Chata už v tých rokoch poslúžila mnohým turistom, ktorí v nej zdarma prenocovali a uľahčili si tak výstupy na okolité vrcholy, či dlhšie výlety. Jej význam poklesol, keď v roku 1884 neďaleko nej postavili urbárnici zo Starej Lesnej hotel Kamzík. V  Rainerke si však naďalej našli úkryt pred nepriaznivým počasím mnohí turisti, slúžila ako nocľaháreň pre vodcov, nosičov, neskôr aj ako sklad i garáž. Po asanácii hotela Kamzík v roku 1980 dal TANAP (Tatranský národný park) v  roku 1983 Rainerovu chatu ako pamiatkový objekt zrekonštruovať. Chata však nemala svojho stáleho majiteľa a  s  pribúdajúcimi rokmi sa stala len akýmsi „odkladiskom“

01/2015

pre odpad a smeti. Jej znovuzrodenie nastalo až vtedy, keď sa jej ujal človek úzko spätý s  prírodou, človek s  veľkým srdcom, bývalý profesionálny nosič v Tatrách a učiteľ – Peter Petras. Chatu začal v roku 1997 svojpomocne a s citom rekonštruovať, opravil múry, strechu, zariadil interiér, upravil okolie. Nikde inde nenájdete na tak malom priestore tak veľa. Pri popíjaní horúceho bylinného čaju, dobrého vínka, či horca, ktorý Vám s  milým úsmevom ponúkne chatárka, pani Petrasová, neuniknú Vášmu pohľadu pánom Petrasom zozbierané mnohé predmety a náradia - horolezecké mačky, najstaršie čakany, železné skoby, zbierka „nosítiek“, či zvoncov z  rôznych častí sveta, staré lyže, topánky, rohy z  Argali sheep (vysokohorská ovca ázijského pôvodu), ktoré sú voľne prichytené na stene, či strope. Všetky tieto predmety a spolu s  nimi i  fotky v rámoch tvoria akoby malú, ale veľmi prehľadnú expozíciu histórie a  súčasnosti horských nosičov, o  ktorých Vám rád porozpráva aj samotný chatár. Veď kto by aj vedel lepšie porozprávať o  ľuďoch, prírode, či udalostiach na horách, ako človek, ktorý na vlastnom chrbáte vyniesol

35


stovky a stovky kíl, na vlastnej koži zažil krásy prírody ale vyskúšal i jej nástrahy, človek, ktorý nejednému pomohol. Rainerke dal osobitú dušu a  neustále dáva pulzujúci život. Svedčia o tom aj pravidelné podujatia, ktoré organizuje spolu s rodinou – veľký snehový Betlehem spojený s Trojkráľovou koledou, či Deň chaty v  polovici augusta. Vtedy si počas nosičskej próby môžete aj na vlastnom chrbáte vyskúšať, „čo je to nosiť náklad“, aj keď ani zďaleka nie taký ťažký, aký nosili skutoční nosiči. A pri troche šťastia môžete mať aj netradičného diváka, líščiu samicu, či jej mláďa. text: Jana Krivdová foto: Milan Hanko, archív Petra Petrasa Redaktorov oblieka značka KILPI

36

Rainer’s cottage – a place with a distinctive soul and constantly pulsating life.

An easy tourist trail at the mouth of the Great Cold Valley of the Starolesnianska meadow will take you to a fairy tale place … a small stony cottage with smoke rising from the chimney; light and cozy inside. It is the oldest cottage in the High Tatras built by Jan Juraj Rainer in 1863 – the Rainer’s cottage or for many people it is known just as “Rainerka”. In those years the cottage had already served many tourists who had stayed there for free and thus it had been easier for them to climb the surrounding hills or to take longer trips. Its importance declined

01/2015

when the land owners from Stará Lesná built a hotel Kamzík nearby in 1884. Even though the Rainer’s cottage was used as a shelter from adverse weather for many tourists, it served as a dormitory for the mountain guides and bearers; later also as a stock and garage. The Tatra National Park (TANAP) made the reconstruction of the Rainer´s cottage as an ancient monument in 1983 after the hotel Kamzík sanitation. However, the cottage did not have its permanent owner and with increasing years it became a sort of a storage space for waste and rubbish. Its rebirth started only after a man closely connected to nature, a man with a big heart, a previous professional bearer in Tatras and a teacher – Peter Petras took the cottage over. He himself started

with a reconstruction in 1997; he repaired the walls, roof, arranged interior and surroundings. Nowhere else you will find so much on such a small space. While sipping hot herbal tea, good wine or Horec (herbal liqueur) that Mrs. Petras – a cottager offers you with a nice smile; your eyes will admire many objects and tools collected by Mr. Petras such as climbing-irons, the oldest mattocks, iron pitons, a collection of “stretchers” or bells from different parts of the world, old skis, shoes, horns of Argali sheep (mountain sheep of Asian origin) … that are loosely attached to the wall or ceiling. All these objects together with photos in frames create a sort of small but very well-arranged exposition of mountain guides in the past and nowadays; the cottager himself will be glad to talk about them with you. Who else could better know to talk about people, nature or events in the mountains if not a person who brought hundreds and hundreds kilos on his own back; who experienced beauties and also pitfalls of nature on his own skin and who helped the others. He has given a distinctive soul to this cottage and constantly is giving pulsating life. Regular events that he organizes together with his family, for example big snow Bethlehem connected with Twelfth carol or the Day of cottage in the middle of August are all evidence of it. The Day of cottage allows you to try “what does it mean to bear the load” on your own back although it is not nearly that heavy that the real bearers used to bear. And with a bit of luck you can have also unusual audience, a fox female or its cub. text: Jana Krivdová photo: Milan Hanko, archive of Peter Petras The Kilpi brand dresses up the editors


architektúraarchitecture« Bungalov Largo 84 69.370 EUR s DPH na kľúč

Koľko stojí

kvalitný

nízkoenergetický dom? Dom v nízkoenergetickom štandarde sa dá postaviť aj pri obmedzenom rozpočte. Budete sa však musieť uspokojiť s menšou podlahovou plochou, jednoduchým tvarom domu a nižším štandardom technického vybavenia domu. Čo musíte dodržať, aby bol dom nízkoenergetický? 1. Dobrý dodávateľ a projekt Základom je vyberať spomedzi dodávateľov s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami, ktorí ponúkajú dostatočne dlhú

38

záruku a servis. Nevyhnutnosťou je dobrý projekt s energetickým certifikátom na nízkoenergetický dom. Dôležité je však aj prevedenie stavby. Ak nedôverujete zhotoviteľovi, zabezpečte si dobrý stavebný dozor, ktorý dohliadne na správne stavebné postupy. 2. Nešetrite na materiáloch Nedostatočná izolácia proti vode v základoch vám dom môže znehodnotiť. Slabá tepelná izolácia zníži energetické parametre domu, rovnako ako aj zle zvolené konštrukčné materiály. Okná s trojsklom sú už štandardom, ale dôležité je aj ich správne osadenie a celková vzduchotesnosť obálky. Len tak totiž eliminujete straty tepla cez konštrukciu a necháte ich na naprojektované vetranie s rekuperáciou, ktoré je úspornejšie.

01/2015

3. Pozor na svojpomocnú výstavbu Ak máte dobrý projekt, stavebný dozor, ktorý sa vyzná a má už niečo za sebou, použijete kvalitné materiály a vybavenie domu, nie je problém postaviť si nízkoenergetický dom svojpomocne. Po jeho dokončení však zistíte, že vás vyšiel rovnakú sumu, ako by stál u renomovaného dodávateľa na kľúč.

Nízkoenergetický dom do 70.000 EUR? Áno, je to možné, ale musíte sa uskromniť. Dom musí mať menšiu výmeru – do 60-70m2. Autora projektu požiadajte o jednoduchý kompaktný tvar s pultovou strechou. Dom by mal byť poschodový, pretože je lacnejší ako bungalov – platíte


polovičnú plochu strechy a základov a stačí Vám menší pozemok. Vnútorné plochy a fasáda musia byť vyriešené čo najjednoduchšie. Zvonku termofasáda na EPS a zvnútra žiadne kamenné a drevené obklady. Technológie budú vyžadovať rovnako kompromisy. Vykurovanie zvoľte jednoduché, bez vetrania. Kúpeľňu a kuchyňu umiestnite blízko seba, alebo nad sebou, aby ste minimalizovali dĺžky rozvodov. Elektroinštalácia bude obmedzená na štandard, čiže 2 zásuvky, vypínač a svetlo v miestnosti. Okná by mali byť s trojsklom (max U=1,0). V žiadnom prípade nerobte kompromisy pri voľbe mate‑ riálov na konštrukcie domu. Ak totiž zvolíte lacnejší konštrukčný a nosný systém, dom nevydrží desiatky rokov a bude ho treba opravovať. Ak sa poruší vzduchotesnosť obálky, dom prestane spĺňať parametre NED a zvýšia sa požiadavky na vykurovanie. Preto sú výhodnejšie montované domy s dlhšou zárukou. Ak po pár rokoch narazíte na problém, dodávateľ vám ho odstráni bezplatne.

Čoho sa vyvarovať pri akejkoľvek investícii? 1. Zložitý tvar domu s výklenkami a vikiermi. Nielen že to predražuje stavbu, ale uberá aj na energetickej efektívnosti obálky domu. 2. Nekvalitné materiály. Sú časovanou bombou. Čo ušetríte teraz, draho zaplatíte pri oprave a rekonštrukcii alebo za unikajúce teplo. 3. Podozrivo lacné firmy. Bohužiaľ sú na trhu stále firmy, ktoré ponúkajú nereálne ceny za vraj kvalitné domy. Naletelo im už množstvo ľudí, ale keď tá cena vyzerá spočiatku tak lákavo. Ak máte podozrenie, pýtajte si aspoň 10 ročnú záruku, že dom bude nízkoenergetický a firma by Vám mala zdokladovať jeho parametre energetickým certifikátom pri odovzdaní domu. 4. Šetrenie na nesprávnom mieste. Ak si zvolíte na začiatku dom veľký alebo zložitý, budete musieť šetriť na kvalite materiálov alebo prevedenia stavby.

Základy musia byť tiež kvalitné, nielen presné a pevné, ale aj dobre izolované proti vode. Strecha by mala byť taktiež od prevereného dodávateľa s dostatočne dlhou zárukou. Pri takto obmedzenom rozpočte odporúčam voľbu jedného dodávateľa na celý dom, ktorý bude zodpovedný za kvalitu materiálov a prevedenie. Na vás a rodine potom ostane dobudovanie okolia domu, prístupové cesty, chodníky a oplotenie.

TIP: Nebojte sa osloviť firmu, ktorá stavia montované domy. Ak dom postavíte v krátkom čase (2-3 mesiace), usporíte ďalšie nemalé prostriedky. Nízkoenergetický dom do 100.000 EUR?

riadené vetranie s rekuperáciou. Pri klasickom spôsobe vykurovania bude musieť zostať ostatné vybavenie domu štandardné. Na trhu existujú riešenia inteligentných nízkoenergetických domov, kde je klasické vykurovanie nahradené riadeným vetraním a priamotopmi. Inteligencia sa však nestará o svetlá, alarm a žalúzie, ale o správne a úsporné vykurovanie a vetranie domu iba tam, kde je to potrebné. Začnite od technológií a potrebného vybavenia domu. Ak vám ostanú prostriedky na dizajnové prvky na fasáde (drevo, kameň), či v interiéri (masívne drevené zábradlie), môžete si ich dovoliť.

Nízkoenergetický dom za viac ako 100.000 EUR?

Tu sa už nemusíte obmedzovať a môžete si dopriať štandardný obytný priestor. Pre 4-člennú rodinu je vhodné 90-110m2, ak zvolíte poschodový dom bez zložitých tvarov, ostane Vám aj na jeden šatník, ale najmä na lepšiu technológiu, ako napr.

What to avoid in any investment? 1. Complicated house recesses and dormers. Not only are they expensive to build, but also to convert to an energy-efficient building envelope. 2. Poor materials. They are a time bomb. What you save now you will pay dearly in  repair and reconstruction,  as well as in escaping heat.  3. Suspiciously inexpensive companies. Unfortunately, the market still contains companies that offer unrealistic prices for supposedly high quality houses. They have duped many people, because their price initially looks so inviting. If you are suspicious, ask for at least a 10 year guarantee that the house will remain low-energy. The company should be able to indicate the parameters of the energy certificate upon delivery of the house. 4. A money saving plan that starts in the wrong place. If you choose a house that is too big or overly complex, you will have to skimp on quality materials, design or construction.

Dopriať si môžete ešte viac priestoru podľa výšky investície. Pamätajte však na to, že dom budete musieť vykurovať a aj upratovať. Komfortná môže byť obývacia izba a jedáleň, kde sa schádza celá rodina a usporiť môžete na kľudovej časti - spálni a izbách. Nezabudnite na dostatok úložných priestorov. K vybaveniu domu môže pribudnúť komín a krbové kachle, či krb. Ak staviate drevodom, dopriať si môžete drevené okná a prírodný zatepľovací systém. Budete tak žiť v zdravom ekologickom a navyše úspornom nízkoenergetickom dome.

Nezabudnite: iba kvalitné materiály a ešte kvalitnejšia realizácia vám zabezpečia, že dom bude mať naozaj želané parametre, bude nízkoenergetický a vám sa v ňom bude dobre bývať.

01/2015

39


architektúraarchitecture« Najvhodnejším riešením na stavbu nízkoenergetického domu sú už aj u nás moderné drevostavby. V okolitých vyspelých štátoch, ako Nemecko, Rakúsko či v Škandinávii, tvoria montované drevostavby už polovicu výstavby nových domov práve vďaka jednoduchosti, kvalite prevedenia a energetickej úspornosti. Je potešujúce, že aj na Slovensku máme firmy, ktoré dokážu postaviť kvalitný dom rýchlo a jednoducho a vďaka ich dlhoročným skúsenostiam vám dajú aj dostatočne dlhú záruku na konštrukciu domu a jeho prevedenie. Veď nikto z nás nechce nízkoenergetický dom iba stavať, chceme v ňom aj bývať a využiť jeho výhodu – úsporu energie, ktorá môže byť po 20-30 rokoch aj 25 tisíc EUR.

TIP: Vybrali sme pre Vás inteligentný nízkoenergetický dom KUBIS 631 v cene 77.300 EUR s DPH na kľúč. Podlahová plocha domu je 100m2 a v cene domu je základová doska, nízkoenergetické prevedenie s oknami s trojsklom a prístrešok pre auto. V tejto cene na kľúč sú laminátové podlahy a koberce, dlažby, obklady, sanita v kúpeľniach, drevené schodište, dýhované interiérové dvere a riadené vetranie a vykurovanie inteligentným systémom Siemens Synco Living.

How Much Should You Budget for a High Quality, Low-Energy House? A standard low-energy house can be built on a limited budget. In this case, you will have to be content with a smaller floor area, simplier layout, and a modest standard of technology and appliances. What are the guidelines for building a low-energy house?

1. A good contractor and a good design The choice of a contractor is the basis for successful results. One should choose from among those with good references and years of experience who offer a sufficiently long warranty and service. It is essential to have a  good design that is certified for a  lowenergy house. However, the actual construction is equally important. If you are unable to find a contractor you can trust, make sure to secure good project supervisors who can oversee the proper construction methods. 2. Do not cut corners on your materials Poor waterproofing in the foundation can devalue your house. Low-quality insulation and a poor choice of construction materials will reduce the energy parameters of the building. Triple-glazed windows are already a standard for low-energy houses, yet it is

odovzdanie uprataného obývateľného domu. V prípade záujmu navrhujú do ich montovaných domov aj nábytok na mieru, pomáhajú s  realizáciou drobných stavieb a okolia domu vrátane záhrady.

Ing. Robert Mazánik

expert in wood constructions

Ing. Robert Mazánik

odborník na drevostavby Založil spoločnosť ModerneDomy.sk, kto‑ rá sa v krátkom čase etablovala na slo‑ venskom aj rakúskom trhu. Jeho tím sa venuje komplexnému servisu pre klientov – od návrhu domu, cez projektovú dokumentáciu až po kompletnú stavbu domu a následné

40

He founded the company ModerneDomy. sk, and in a short amount of time became well established on the Slovak and Austrian market. His team is dedicated to comprehensive service for clients – starting with the design of the house and the project documentation, continuing with the complete construction of the house and finalizing with cleaned out habitable house that is ready to be passed over to the client. And if clients are interested, the team can design custom fitted furniture, help with the construction of small buildings and surroundings of the house including the garden.

01/2015

important to have them properly sealed for overall airtightness. That way you can eliminate the heat loss through the structure and provide proper ventilation with a more economical heat recovery system. 3. Be wary of self contracting With a good design and experienced supervisors who understand what they are doing, and using high-quality materials and equipment for the house, you could potentially build a low-energy house with no problems yourself. However, after its completion, you will come to realize that you spent the same amount as you would have by ordering it through a reputable provider.

A low-energy house for less than 70.000 Euros?

Yes, it is possible, as long as you maintain modest standards. The house must occupy a smaller area, up to 60 – 70 square meters. Ask the designer of the project for a simple compact design with a shed roof. The house should be multi-storied because this is cheaper than a bungalow – you pay half the cost for the smaller area of the roof and foundation, and you also require a smaller plot of land. The interior surfaces and facade must be finished as simply as possible using outside EPS thermofacades and no stone and or wood trim inside. Your technology will require compromises as well. Choose a  simple heating system, without ventilation. Place the bathroom and kitchen close to each other or one above the other to minimize pipe length. Wiring should be limited to the standard, (i.e. 2 sockets, switches and lights in each room). The windows should be triple-glazed (max U= 1.0). In any case, do not make compromises when choosing materials for the construction of the house. If you choose a less expensive structural support system, the house will not last for decades and will constantly be in need of repair. If the air tightness envelope is compromised,


the house will cease to satisfy the low-energy house parameters, and the heating requirements will increase. Therefore, you should opt for a prefabricated house with a longer warranty. This way if you encounter a problem a few years in, the supplier will resolve it free of charge. The foundation must also be high-quality, not only level and strong, but also well insulated against water. The roof should be well-tested by the supplier with a sufficiently long warranty. With such a limited budget, I recommend you choose one supplier for the entire house who is responsible for the quality of materials and design. This way, all that remains for you and your family to complete is the landscaping, driveway, walkways, and fencing.

A traditional heating system will mean your other appliances will have to be standard as well. There are solutions for inteligent (smart) lowenergy houses on the market. Traditional heating is replaced by controlled ventilation and space heaters. This intelligent planning, however, does not include the lights, alarm and blinds, but rather the correct and efficient heating and ventilation of the house – only where it is necessary. Start by selecting the larger appliances and essential equipment of the house. If you have money left over for other design elements of the facade (like wood, or stone), or indoors (such as solid wood railings), you can afford them.

HINT: Do not be afraid to contact a company that builds prefabricated houses. If the house is built in the short term (2-3 months) you will save more financially.

You can indulge in even more space depending on the amount of the investment. Remember, though, that later you will have to heat and also clean the house. You can afford a comfortable living room and dining room where the whole family gets together and save the rest for you - the bedroom or bedrooms. Do not forget to include plenty of storage space. You can also combine your chimney and wood stove or fireplace. If you‘re building a wooden house, you can indulge in wooden windows and a natural insulation system. This will allow you to live in a healthy, organic, low power and low energy house..

A low-energy house for less than 100.000 Euros?

You are not limited anymore and you can indulge in a standard living space. For a family of 4 the suitable area is from 90 to 110 square meters. If you choose a multi-storied house without complex shapes, not only will you be able to afford more interior storage spaces, but also better technology such as controlled ventilation with heat recovery.

A low-energy house for more than 100.000 Euros?

Do not forget: only the finest materials and even better execution will ensure that the house will meet your desired criteria: a low energy space that is a comfort to live in. The most appropriate solutions for the construction of a low-energy house are already included in our  modern wooden design.  Factories in the surrounding regions such as Germany, Austria and Scandinavia form prefabricated wooden houses already half-built, designed with simplicity, high quality, and energy efficiency in mind. Fortunately, in Slovakia we have companies that can assemble a  quality  house quickly and easily, and thanks to their many years of experience, we can guarantee a good design, expert construction, and a long life for the house. After all, none of us wants to only build a low-energy house, but also to live in it and benefit economically: energy savings of up to 25 thousand euros over 20 to 30 years. HINT: We have chosen for you a smart low-energy house KUBIS 631 price priced at 77.300 Euros total, including VAT. The floor area of the house is 100 square meters and the price of the house includes the foundation, low engergy specifications, triple-glazed windows, and carport. Also included are laminate flooring and carpets, tiling, bathroom fixtures, a wooden staircase, veneered interior doors and controlled ventilation and heating intelligent systems from Siemens Synco Living.

Inteligentný Kubis 631 77.300 EUR s DPH na kľúč

01/2015

41


Chystáte sa prenajať svoj byt? Na čo je potrebné pri tom myslieť. Rozhodli ste sa svoj byt prenajať, a to z dôvodu, že ho najbližších pár rokov nebudete potrebovať. Ako vlastne začať? V prvom rade si treba stanoviť, či chcete byt prenajímať zariadený alebo nezariadený, a tak isto si treba vedieť stanoviť cenové rozpätie za ktoré je možné byt prenajať. Keďže ste nikdy neprenajímali, určite vám odporúčam vyhľadať odborníka (realitného makléra), ktorý vám na základe svojich viacročných skúseností pomôže určiť tú správnu cenu a taktiež vám dá aj rady, ako čo najskôr byt prenajať a hlavne ako si vybrať správneho nájomcu. Byt pred začiatkom prenájmu by mal byť čistý (ideálne vymaľovaný), a to sa týka aj všetkých jeho spotrebičov. Byt nesmie pôsobiť opotrebovane, preto si dajte námahu a všetko v byte skontrolujte, opravte alebo vymeňte za nové. Ak prenajímate byt s nábytkom, prosím berte na vedomie, že každý má síce iný vkus, ale ak očakávate vyššiu cenu

42

za nájom, nemôžete v byte mať nábytok po babičke. Ideálne je byt zariadiť jednoducho, s nie veľa nábytkom a radšej sa zamerajte na konkrétnu cieľovú skupinu a ich potreby. Byt pre manažéra musí byť moderný, lepšie vybavený a s vyhradeným parkovacím miestom alebo garážou. Ak zamýšľate byt prenajímať rodine s deťmi alebo študentom, okrem praktického nábytku “a la IKEA”, je potrebné si stanoviť aj maximálny počet osôb, ktoré budete v byte akceptovať a podľa toho aj nastavíte nájomnú cenu. Taktiež platí pravidlo, že ak si v byte neželáte domáce zvie‑ ratá alebo fajčiara, je potrebné to uvádzať už v samotnej inzercii, pripomeňte to na obhliadke a vneste to aj do samotnej nájomnej zmluvy. Z vlastných skúseností viem, že najvýhodnejšie je, ak sa ceny za energie stanovia extra, t.j. mimo ceny nájmu, a to v závislosti od počtu osôb v byte a po každých 12 mesiacoch sa vyúčtujú. Najjednoduchším spôsobom je do cien za energie dať len tie, ktoré sú merateľné, čiže majú svoj

01/2015

merač (studená a teplá voda, elektromer, plynomer, merač tepla) a tvoria viac ako 80 % všetkých nákladov, potom tie, ktoré sa hradia podľa počtu osôb bývajúcich v byte (odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie v dome, využívanie výťahu, príp. elektrina spoločných priestorov) a ešte to môžu byť extra služby ako napríklad káblová TV a internet. Naozaj je prospešné pre obe strany si takto oddeliť zálohové platby za energie od ceny za nájom, lebo to vnáša zásadu férovosti už pri začiatku doby nájmu, platíte len za to, čo spotrebujete a využijete. Určite pri prenájme bytu trvajte na tom, aby vám nájomca uhradil aj tzv. kauciu alebo depozit pri podpise nájomnej zmluvy, ktorej výška by mala byť minimálne vo výške jednomesačného nájmu aj so zálohou za energie pre prípad, ak by nájomca niektorú svoju platbu neuhradil včas alebo by vznikli škody na byte, ale hlavne tak predchádzate tomu, že v prípade nedoplatku za skutočné energie by ste museli čakať na svoje peniaze. Rozhodne si svoj byt a jeho vy-

bavenie dajte poistiť pre akýkoľvek prípad nehody, či už z viny alebo nedbanlivosti nájomcu. A v prípade úspešného prenájmu sa nezabudnite do 30 dní prihlásiť na daňový úrad, ktorý Vám pridelí DIČ. Síce nám z roka na rok pomaličky klesajú ceny nájmov a rastú ceny energií (na ktorých nezarábate) ale dopyt po nájmoch z dôvodu pracovných príležitostí v mestách je stále dostačujúci na to, aby bol prenájom stále výhodným z pohľadu zhodnotenia nehnuteľnosti. Ing. Zoltán Tatay, spolumajiteľ realitnej kancelárie PROPERTY NETWORK APOLLO BC II, Prievozská 4, Bratislava

www.818.sk


How exactly do you go about it? Following are some important factors you need to consider when preparing for renting out your flat. First of all you need to decide whether you want to rent the flat furnished or unfurnished, as well as set the price range for renting. If you are renting for the first time, I would definitely recommend finding a good real estate agent. A real estate agent, based on his long experience, can help you determine the right price and also give you advice on not only how to rent your flat as soon as possible but also how to choose the right tenant. The flat should be cleaned before renting (ideally painted), including all the appliances therein. The flat mustn’t look shabby. Therefore, check your apartment and make an effort to clean, repair or replace anything that is needed. If you are renting a furnished flat, please keep in mind that although each of us have different taste, if you expect your flat to fetch a higher rent it cannot be furnished with your grandmother´s handed down

furniture. Ideally, the flat should be furnished in a simple manner, with not too many pieces of furniture, preferably keeping in mind the needs and requirements of the specific tenant. Flat for a manager, for example, should be modern and well- equipped with a reserved parking bay or garage. However, if you plan to rent the flat to a family with children or students, in addition to practical a la IKEA furniture, it is necessary to determine the maximum number of persons that you would accept to live in the flat and accordingly set the rent. If you do not want to let your flat to smokers or tenants having pets the practice is to mention it in the advertisement and stating it during the viewing of the flat in addition to putting it as a clause in the rent contract itself. Based on my experience, it is better when energy bills are agreed on settling separately from that of the rent i.e. are considered extra, and are calculated

and settled yearly depending on the number of persons living in the apartment. The easiest way is to include those charges in the energy bill that are measureable i.e. have their own meters e.g. (hot and cold water, electricity, gas and heating), representing more than 80% of the cost, and then those which are paid depending on the number of persons living in the flat such as (garbage collection and disposal, lift if applicable, cleaning and electricity used in the communal areas in the building). They can also include extra services provided, e.g. cable TV and internet. It is truly beneficial for both the parties to determine and agree to separate advance payments for energy from the price for the rental as it introduces an element of fairness at the very beginning of the signing of the contract that you only pay for what you truly use and consume. When renting a flat, definitely insist that the tenant pay the deposit, at the time of the

signing of the contract, amounting to a minimum of one month´s rent as well as the deposit for energy in case the tenant fails to pay the bills on time or damages are occurred to the flat, mainly to avoid the scenario where you would have to wait for the settlement of the energy bills to get your money back. Be sure to insure your flat and its appliances in case of accident, whether through the fault or negligence of the tenant or otherwise. When successful in renting the flat, do not forget to inform the income tax authorities, within a period of thirty days from the date of the renting of the flat, so they could allot you your tax registration number.

reality real estate «

Are you going to rent your flat?

Although rent prices have been slowly falling year after year, and the price of energy prices have been increasing steadily, but the demand for rent arising from job opportunities in the cities is still sufficient enough that renting is still considered feasible from the perspective of the property value. Ing. Zoltán Tatay, co-owner of Real Estate Agency PROPERTY NETWORK. BC APOLLO II, Prievozská 4, Bratislava, www.818.sk Translated by Usha Tatay, MBA

A B Z I od

už € 25oms

Ro ilable avam 25 € fro

Údernícka 14, 85101 Bratislava 01/2015

43


knihy books«

Začnite nový rok

s najkrajšími novinkami! Start the new year with the most beautiful news!

A je tu nový rok 2015! Pred sviatkami sme sa nielen tešili na rodinné a priateľské posedenia a pohodu, ale mnohí z nás chceli mať všetko perfektne pripravené, aby si to užili s drahými. Preto to bol aj trošku hektický čas príprav, behania a návštev. V novom roku si tak mnohí dávajú predsavzatia, ako napríklad dopriať si hojnejší relax, pohodu, starať sa viac o seba a stráviť viac času doma pri šálke kávy s  dobrou knihou. Siahajú po tituloch, kde si môžu oddýchnuť, nabrať novú energiu a byť sami so svojimi myšlienkami. Prichádzajúce novinky z vydavateľstva IKAR Vám prinášajú zaujímavé príbehy a spletité deje, ktoré každého pohltia a do konca netušíte, ako sa všetko skončí. Celú ponuku a mnoho ďalších kníh nájdete v sieti kníhkupectiev PANTA RHEI všade po Slovensku. Tešíme sa na vás!

Odhaľte pravdu a budete odmenení

Jozef Banáš

Velestúr Jozef Banáš opäť prekvapil. Svojimi knihami provokuje, podpichuje, podnecuje. Ale Velestúr je čosi celkom iné, ako sme boli uňho zvyknutí. Mimoriadne silný príbeh o tom, že skutočný zmysel života sa oplatí hľadať. Hrdina príbehu Muž žije naplno a  stále si čosi dokazuje. Divokými jazdami autom, extrémnym thajským boxom, pouličnými bitkami či provokatívnym vystupovaním na verejnosti. Je známym spevákom a piesňami chce ľuďom otvárať oči, zlepšovať svet. Nechce, aby sme len poskakovali, ale aby sme vyskakovali – pokiaľ možno až k hviezdam. Sám však uviazne v  sebaklame, opakovanom ospravedlňovaní a  povrchnosti. V  rozhovoroch so záhadným Liečiteľom objavuje kúsky svojho ja, hľadá správnu cestu, no zakaždým sa potkne a  padne ešte hlbšie. Vždy sa však zdvihne a  symbolicky stúpa na bájny vrch Velestúr v Kremnických vrchoch. Tak ako tam kedysi pred stopäťdesiatimi rokmi hľadal kremnický archivár Križko tajomný runový nápis vykresaný do skaly. Nápis, v  ktorom je ukrytá pravda, a ak ju človek odhalí, bude odmenený. Veľkou oporou Mužovi je jeho Žena, hoci nie vždy je k nej láskavý a férový. Napokon však zis-

44

And the New Year 2015 has arrived! Prior to the holidays we were looking forward to family and friends reunions and relax. Morover, many of us wanted to have everything perfectly prepared to enjoy the time with our loved ones. Therefore, the preparation time, running errands and paying visits was a bit hectic. In the New Year many people make resolutions to treat themselves with more relaxation, calm, take care of themselves better and spend more time at home with a cup of coffee and a good book. They reach for titles, which offer rest, new energy and space for their own thoughts. The arriving novelties from the IKAR publishing house bring you interesting stories and interwoven stories, which absorb every reader and until the very end of the book, no one knows how the story ends. You can find the entire offer and many other books in the network of the bookstores PANTA RHEI all around Slovakia. We look forward to seeing you!

ťuje, že zmyslom života je žiť pre iných. Pretože šťastní sme len vtedy, keď dávame. Keď porazíme vlastné ego. Román Velestúr je pútavý príbeh plný inšpirácie. Nekĺže po povrchu a núti zamýšľať sa. A možno aj vďaka nemu vystúpite na svoj vlastný Velestúr. 12,90 €

Jozef Banas

Velestur

Jozef Banas has surprised his readers again. He provokes, teases and encourages readers´ imagination with his books. Nevertheless, Velestur is something different from what we are used to reading from him. It is an extremely powerful story on how important it is to look for the real meaning of life. The main protagonist Man lives his life fully but is still trying to prove himself. Fast car driving, extreme thai boxing, street fighting or provoking performances in public. He is a famous singer, wants to open people`s eyes and make the world a better place with his songs. However, he is stuck in self-delusion, apologizing and superficiality. In his interviews with a mysterious Healer he discovers the pieces of himself, trying hard to find his own way but every time he does so he falls deeper and deeper. He always stands up and symbolically climbs the magic peak of Ve-

01/2015

lestúr in the Kremnica mountains. Just like an archivist Krizko was looking here and there for a mystic runic inscription carved out in stone 150 years ago. The inscription which hides the truth. The legend says that if a man finds it, they will be greatly rewarded. Man`s Wife is his great support although Man is not always kind and fair to her. In the end he discovers that the meaning of life is to live for others. We are happy only when we give and when we are able to beat our ego. The novel Velestur is full with inspirations and makes the readers think. Perhaps you will reach your own Velestur once you read this magical book.


Silný príbeh vášne, straty a lásky

Jojo Moyesová

Dievča, ktoré si tu zanechal

Nový román úspešnej spisovateľky Jojo Moyesovej je očarujúcim príbehom dvoch žien, ktoré delí takmer storočie, ale spája odhodlanie bojovať za to, čo majú na svete najradšej. 13,90 €

Jojo Moyes

The Girl You Left Behind France, 1916. Sophie Lefèvre must keep her family safe whilst her adored husband Edouard fights at the front. When she is ordered to serve the German officers who descend on her hotel each evening, her home becomes riven by fierce tensions. And from the moment the new Kommandant sets eyes on Sophie’s portrait – painted by Edouard – a dangerous obsession is born, which will lead Sophie to make a dark and terrible decision. Almost a century later, and Sophie’s portrait hangs in the home of Liv Halston, a wedding gift from her young husband before he died. A chance encounter reveals the painting’s true worth, and its troubled history. A history that is about to resurface and turn Liv’s life upside down all over again... In The Girl You Left Behind  two young women, separated by a century, are united in their determination to fight for what they love most – whatever the cost.

Píše sa rok 1916. Francúzsky maliar Edouard Lefèvre zanecháva svoju mladú manželku Sophie a odchádza bojovať na front. Mladej žene po ňom zostáva na pamiatku len jej portrét, na tie časy trochu zvláštny. Keď ich mestečko padne do rúk Nemcom, obyvatelia sa ocitnú na hranici absolútnej biedy. Pre kúsok chleba niekedy riskujú holý život. Vtedy portrét upúta pozornosť nového kommandanta. Dôstojník je obrazom takmer posadnutý a  Sophie je odhodlaná riskovať všetko – rodinu, povesť, život –, len aby sa znova stretla so svojím manželom. Takmer o  sto rokov neskôr sa Sophiin portrét dostane do rúk Liv Halstonovej, ako dar od manžela. Ten ho kúpil na ulici od neznámej Američanky. Úplnou náhodou vysvitne, že obraz má obrovskú hodnotu, a tak sa začne boj o to, kto je jeho skutočným vlastníkom. Livina viera v to, čo je správne, tak podstúpi náročnú skúšku.

Najlepšie knihy kupujte v kníhkupectvách Panta Rhei po celom Slovensku, alebo online na www.pantarhei.sk. You’ll buy the best books in the Panta Rhei bookshops throughout all of Slovakia, or online at www.pantarhei.sk.

Strata pamäti môže byť hotovým vykúpením

Liane Moriartyová

spoznáva sa. Tá nová žena sa jej vôbec nepáči. Nájde spôsob, ako byť znova tým človekom, akým bývala kedysi? 14,90 €

Prečo sme sa vlastne rozišli?

Liane Moriarty

Alice sa preberie na dlážke v posilňovni s  veľkou hrčou na hlave. Myslí si, že má dvadsaťdeväť rokov a  čaká prvé dieťa so svojím úžasným manželom Nickom. Napočudovanie sa dozvie, že pri páde sa jej z  pamäti vymazalo desať rokov života a že v skutočnosti je nervózna tridsaťdeväťročná žena, ktorá najradšej trávi čas náročným posilňovaním a  na poradách školských výborov so ženami, aké kedysi neznášala. Ako je možné, že sa jej život tak radikálne zmenil? Prečo ju manžel zrazu nenávidí? A čo také hrozné urobila, že sa s ňou jej milovaná sestra takmer nerozpráva? Najviac ju však znepokojuje, že si absolútne nespomína na svoje tri deti. Alice sa zrazu vidí inými očami, no ne-

Alice Love is twenty-nine, crazy about her husband, and pregnant with her first child. So imagine Alice’s surprise when she comes to on the floor of a gym (a gym! She HATES the gym) and is whisked off to the hospital where she discovers the honeymoon is truly over — she’s getting divorced, she has three kids, and she’s actually 39 years old. Alice must reconstruct the events of a lost decade, and find out whether it’s possible to reconstruct her life at the same time. She has to figure out why her sister hardly talks to her, and how is it that she’s become one of those super skinny moms with really expensive clothes. Ultimate-

ly, Alice must discover whether forgetting is a blessing or a curse, and whether it’s possible to start over…

What Alice Forgot

01/2015

45


ZOO príroda nature«

Bojnice

Ani zima neprekáža Leopard perzský / Persian leopard

ZOO Bojnice sa stará o viac ako 400 druhov zvierat a vystavuje ich celoročne. Sú medzi nimi zástupcovia z  rôznych zemepisných pásiem. Väčšina obýva svoje priestory aj v zime, no ich režim pobytu vo vonkajších výbehoch sa upravuje podľa teploty vzduchu a  zrážok. Africké zebry, antilopy a  slony ako aj plameniaky čilské sa počas silných mrazov do výbehov púšťajú len cez obed na hodinu, podobne aj exotické vtáky. Odolnejšie zvieratá (ťavy, medvede, kozorožce, leopardy, kone, takiny, emu a  mnohé ďalšie) majú pobyt na mraze a  snehu neobmedzený. Zvláštnou skupinou sú voľ-

46

ne žijúce živočíchy na území zoo. Sú to mnohé vtáčie druhy (sýkorky, vrany, sojky, vrabce), srnčia zver, líšky, veverice sa v zoo zdržujú po celý rok, v lete vyvádzajú mláďatá a využívajú potravinovú ponuku na trávnikoch, stromoch a  vo výbehoch. V zime hlavne vtáky prikrmujeme na viacerých miestach zoo a tak im pomáhame prežiť čas núdze a  oni spestrujú ponuku pri prehliadke našim návštevníkom. www.zoobojnice.sk Text a foto: Marian Krchniak

01/2015

Žeriav bielokrký / White-naped Crane

Sýkorka veľká / Great Tit Plameniak čilský / Chilean Flamingo


Zebra Hartmannovej / Hartmann’s Mountain Zebra

Ťava dvojhrbå / Bactrian Camel

Even winter does not mater ZOO Bojnice cares for more than 400 kinds of animals and they are exposed all year round. There are representatives of different geographical zones among them. Most of

them live in their living area also during winter but their regime of stay in the external run-outs is modified according to air temperature and rainfalls. African zebras, an-

telopes and elephants as well as Chilean flamingos are allowed to run out only for one hour during lunch-time in case there are severe frosts; exotic birds the same. Stay in

01/2015

the cold and snow is unlimited for more resistant animals (camels, bears, ibexes, leopards, horses, takins, emus and many others). A particular group of animals are animals of a base nature living in the territory of the ZOO. Many bird species (tits, crows, jays, sparrows), roe deer, foxes, squirrels remain in the zoo the whole year, and in summer they lead their cubes out and use the food offer on lawns, trees and in the run-outs. In winter, we additionally feed the birds in more places of the ZOO and thus we help them to survive time of emergency; the birds enrich our offer for the visitors.

www.zoobojnice.sk Text a photo: Marian Krchniak

47


Zlat谩 maska fara贸na Tutanchamona / Golden Mask of the Pharaoh Tutankhamun

hist贸ria history 芦

48

01/2015


«história history

Tutanchamon - hrobka faraóna

Záhadný panovník Tutanchamon

Faraón Tutanchamon vládol v starovekom Egypte približne v rokoch 1333-1323 prnl. Okolo jeho existencie existuje množstvo dohád a nejasností: nie je isté, kto boli jeho rodičia, na jednotlivých portrétoch sa podobá viac na ženu ako na muža, záhadou je aj jeho smrť... Jeho hrobku objavil archeológ a egyptológ Howard Carter v Údolí kráľov až po takmer 3270 rokoch od jeho pohrebu. „Musel som sa celou silou ovládať, aby som dvere hneď nevytlačil,“ napísal oveľa neskôr Carter. Poslal telegram svojmu priateľovi a sponzorovi lordovi Carnarvonovi do Anglicka: „Konečne skvelý objav v Údolí. Jedinečný hrob s neporušenými pečaťami. Až do Vášho príchodu bude všetko čakať. Blahoželám!“ Vzápätí prišla odpoveď: „Prídem čo najrýchlejšie! Carnarvon.“ Carter s Carnarvonom, ktorý spolu s dcérou pricestoval 23. novembra sa postavili pred druhé zapečatené dvere v hĺbke osem a pol metra od vstupného portálu. Na dverách bola viditeľná pečať kráľa Tutanchamona – ale aj odtlačky pečatí z iných období, ktoré naznačovali, že už tu bol niekto pred nimi. Snáď by nebol zapečatený už vykradnutý hrob?! Istotu im mohol priniesť až samotný vstup za dvere hrob-

ky – chodba však bola zasypaná kameňmi. Po niekoľkodennej práci narazili robotníci v desaťmetrovej hĺbke na ďalšie dvere. Tu však archeológovia objavili úzky tunel, ktorým do hrobky niekedy dávno prenikli zlodeji. Nálada klesla na bod mrazu.... Howard Carter vysekával trasúcou sa rukou malú dieru do nových dverí s Tutanchamonovou pečaťou. Za vchodom bol malý priestor a keď ho ožiarila lampa, všetci onemeli úžasom. Pohrebná komora bola plná drahocenných predmetov, ktoré boli na seba nahádzané vo veľkom množstve. Z miestnosti na nich hľadeli rôzne figuríny, ktoré sa podobali na zvie-

ratá, sochy ľudí, zlatom vykladané truhly, postele, vozy a veľké množstvo drahocenných nádob... Až 27. novembra 1922 rozobrali dvere a vstúpili dnu. To už mali so sebou elektrickú lampu, ktorá odrážala trblietanie zlatých predmetov vrátane očarujúceho zlatého trónu. Komora obsahovala predmety nevyčísliteľnej hodnoty a aby bola ich hodnota zachovaná, nesmeli sa ponáhľať s ich odobratím z komory. Každý kus nájdených drahocenností musel byť špeciálne zakonzervovaný, čo si vyžiadalo veľa času. Predná komora bola vyprázdnená v polovici februára a až potom mohol byť

otvorený vchod medzi dvoma mohutnými strážcami. To, čo Carter uvidel presahovalo všetky očakávania. Oproti nemu bola masívna stena z rýdzeho zlata! Všetci okolo vedeli, že sa jedná o prednú stenu ohromnej pozlátenej skrine, pravdepodobne najdrahšej truhly, akú kedy človek uvidel. Mala monumentálne rozmery (5 x 3,30 x 2,73 metra), bola zamknutá a s neporušenou pečaťou. To bolo opäť dôkazom, že vo vnútri ležala neporušená a nedotknutá múmia! Napätie vrcholilo ... všade bolo cítiť prítomnosť mŕtveho kráľa, ktorému všetci preukazovali potrebnú úctu.

Prenosná schránka so soškou Anubisa / Portable Shrine with Anubis Figure

01/2015

49


Následne sa vyskytli spory medzi egyptskou vládou a povoleniami k vykopávkam, čím sa samotné objavovanie vnútra spomalilo. Až na prelome rokov 1926 a 1927 mohol Carter definitívne otvoriť poslednú zlatú skriňu a pozrieť sa do takmer tridsaťtri storočí ukrytej tváre. V druhej skrini ležala ešte tretia a v nej konečne obrovská zlatá truhla, v ktorej uvideli toľko očakávaný sarkofág, dlhý 2,75 metra a vysoký 1,5 metra. Pri jeho nohách rozprestierala ochranné krídla bohyňa, ktorá ho chránila pred votrelcami. Rozobrať a vynosiť jednotlivé časti štyroch zlatých skríň si vyžiadalo 84 dní ťažkej práce. Až následne po odstránení obalu sa objavila zlatá podoba Tutanchamona, ktorá žiarila akoby práve vyšla z dielne. Do-

50

konale vymodelovaná hlava a ruky, ktoré boli v prekríženej polohe a držali kráľovské insignie - vejár a barlu. Vo vnútri truhly hľadela na Cartera pokojná mladučká tvár - osemnásťročný kráľ bol pokrytý množstvom šperkov, zabalený niekoľkými vrstvami zlata a drahokamov. Odpoveď na otázku, prečo bol takýto mladý panovník pochovaný s toľkou nádherou a bohatstvom sa už pravdepodobne nikdy nedozvieme... Kanopická skrinka / Canopic chest

MÚMIA

text: JVS GROUP, s. r. o. fotografie: archív JVS GROUP, s. r. o. www.jvsgroup.cz


«história history

Pohrebné “skrine”, sarkofág, rakvy / Coffins Predsieň v hrobke / Ante chamber

Pohrebná komora - Skriňa s kanopami / Highlights of the burial chamber

01/2015 01/2015

51 51


- the Tomb of Pharaoh The mysterious ruler Tutankhamun

Pharaoh Tutankhamun ruled in ancient Egypt approximately in the years 1333-1323 BC. There are a great many suppositions and uncertainties around his existence and: it’s not certain who his parents were, in individual portraits he appears more like a woman than a man, and his death is also an enigma.... Tutankhamun’s tomb in the Valley of the Kings was discovered by archaeologist and Egyptologist Howard Carter nearly 3270 years after his burial. “I had to control myself with all of my power not to immediately push open the door,” wrote Carter much later. He sent a tele‑ gram to his friend and sponsor Lord Carnarvon in England: „At last a wonderful discovery in the Valley. A magnificent tomb with seals intact. Everything will await your arrival. Congratulations!“ The reply came back: “I am coming as soon as I can! Carnarvon.” Carter with Carnarvon, who arrived on 23 November together with his daughter, stood before the second sealed door at a depth of eight and a half meters from the entry portal. The seal of King Tutankhamun was visible on the doors – but also impressions of seals from other periods, which indicated that someone had been here before them. Perhaps an already robbed grave would not still be sealed?! Only passing through the door of the tomb itself could assure them – the corridor was backfilled with stone debris, however. After several days of effort, workers ran into another door at a depth of ten metres. Here, however, the archaeologists discovered a narrow tunnel by which robbers long

ago had penetrated the tomb. The mood fell to the freezing point... With a shaking hand Howard Carter cut a small hole into the new doors with the seal of Tutankhamun. Beyond the entrance was a small space and when he shined a lamp on it, everyone fell speechless with wonder. The burial chamber was full of many precious items which were piled on top of one another. Different figurines in the form of animals and statues of humans looked back at them from the room, where there were also gilded coffins, beds, wagons and a great many precious trunks... Only on 27 November 1922 did they dismantle the door and enter. They already had an electric lamp with them, which reflected the shimmering golden objects, including the enchanting golden throne. The chamber contained objects of immeasurable value and in order to preserve their value, they could not take them away from the chamber in a hurry. Every item of the valuables found had to be specially conserved, which took a great deal of time. The front chamber was emptied in mid-February and only after could the entrance between the two giant guard statues be opened. What Carter saw exceeded all expectations. Opposite him was a massive wall made of pure gold! Everyone there knew that it was the front wall of a grand, gilded trunk, probably the most valuable trunk that ever belonged to a man. It was of monumental dimensions (5 x 3.30 x 2.73 metres); it was locked and had an unbroken seal. This was again proof that inside lay an undisturbed and untouched mummy! The ten-

01/2015

Bohyňa Sekmet na tróne / The Goddess Sekhmet Enthroned

Soška - Boh Ptah / Figure od the God Ptah

« históriahistory 52

Tutankhamun


sion reached a peak... the presence of the dead king could be felt all around and everyone showed him the necessary respect.

THE MUMMY

Tutanchamonov tr贸n / Throne of Tutankhamun

Disputes between the Egyptian government and those with permission to excavate subsequently occurred causing the discovering of the interior itself was slowed. Only at the turn of 1926 and 1927 could Carter definitively open the last golden case and see the face covered for nearly thirty-three

centuries. In the second case lay yet a third and in it, finally, a giant golden trunk, in which was found the much anticipated sarcophagus, 2.75 metres in length and 1.5 metres high. At his feet spread the protective wings of a goddess who protected him from trespassers. To dismantle and carry out the individual parts of the four golden cases required 84 days of hard work. Only after removal of the casing was the golden form of Tutankhamun found, shining as if he had just come out

of the workshop. The perfectly modelled head and hands were in a crossed position and held a royal insignia-fan and a staff. Inside the trunk a peaceful young face gazed out at Carter; the eighteen-year-old king was covered with a great amount of jewellery, wrapped in several layers of gold and jewels. We will probably never find out the answer to the question of why such a young sovereign was buried with so much beauty and wealth... Rakvy / Coffins

53


« umenie art

Vdýchli drevu nový život...

motorovou pílou

They breathed a new life into the wood… By using a chain saw

Branislav Petráš

Tak, ako nový ľudský život začína radostným a hlasným plačom, tak i pod rukami zručných rezbárov vznikajú nové podoby dreva - jeho nové životy sprevádzané hlukom motorových píl či jemnejších brúsok, frézok. Pod krútiacim sa chladným kovom sa rodia éterické devy, chlpatý macovia či abstraktné sochy, kde vyniká krása stále živého dreva. As a new human life begins with a joyful and loud crying; the new forms of wood – its new lives accompanied by noise of chain saws or more gentle grinders, milling machines - come into existence under the hands of skillful wood-carvers. Etheric maidens, hairy bears or abstract statues where the beauty of still live wood stands out, are born under the twisting cold metal.

54

Svoj život spojil s drevom aj talentovaný drevorezbár Branislav Petráš z  Bošian. Vo svete rezbárov elektrickou pílou ho preslávila jeho presnosť a rýchlosť. „Začiatky neboli ľahké, začínal som ako strojár, ale vzťah k drevu bol silnejší. Už od mala sa mi páčila práca s drevom, chcel som drevo tvarovať a niečo užitočné z neho vyrábať“. Svoju túžbu napĺňal spočiatku len vo voľnom čase. Až neskôr, súhrou viacerých udalostí sa rozhodol, že to je to, čo v živote chce a bude robiť. Práca s drevom sa stala jeho profesionálnou dráhou. „Strojárinu“ však využil pri opravách, či nastavení náradia. Zúčastnil sa viacerých organizovaných sympózií, na ktorých získal obdiv a  uznanie. Na prvom sympóziu v Českých Kunoviciach zaujal svojou kubistickou mačkou na komíne. „Bola taká krásna, že sa dostala aj do knihy o  drevorezbe motorovou pílou“, spomína Branislav Petráš. Veľkým zážitkom a skúsenosťou pre neho bola účasť na svetovom sympóziu v Kanade - Carvapalooza Canadian chainsawcarving event 2014, kde získal svojou rýchlosťou a precíznosťou veľký obdiv. Zúčastnil sa aj podujatia TATRY ICE MASTER, kde sa súťaží v originálnej disciplíne - pílenie sôch z ľadu. A talented woodcarver Branislav Petráš from Bošany linked his life with wood. He became famous in the world of wood‑ carvers using electric chain saw for his pre‑ cision and speed. “The beginnings were not easy, I started as an engineer but my relation to wood was stronger. I liked the work with wood since I was a child, I wanted to shape wood and produce something useful out of it.” At the beginning he fulfilled his desires only in his free time. Later, by

01/2015 0 2/2014


Adam Bakoš means of the interplay of several events he decided that this was what he wanted to do in his life. Wood work has become his professional career. However, he used his engineering skills for repairing or adjust‑ ing his tools. He participated in several organized symposia where he met with admiration and recognition. On the first symposium in Czech Kunovice, he im‑ pressed with his cubist cat on the chimney. “It was such a nice cat that she got into a book about chain saw wood carving”, recollects Branislav Petráš. Participation in the world symposium in Canada - Carva‑ palooza Canadian chainsawcarving event 2014 where he gained great admiration for his speed and preciseness has also been a great experience for him. He participated also in TATRY ICE MASTER event where he competed in unique discipline – sawing sculptures from ice.

vizitka / profile

2014 2012 2012

svetové sympózium Carvapalooza / world symposium Carvapalooza Canadian chainsawcarving event, Kanada TATRY ICE MASTER – 2. miesto spolu s Adamom Bakošom / 2nd place Together with Adam Bakoš Sympózia / Symposia: Poľsko, ČR - Kunovice, Luhačovice, Jaroměř, Hradec Králové, Rakov SR - Oščadnica, Šaľa, Ždiar, Továrniky, Bojná

Rezbár Adam Bakoš zo Spišskej Novej Vsi sa rezbárstvu venuje už od detstva. Najprv sa venoval klasickému vyrezávaniu dlátami. Boli to najmä reliéfy a menšie rezby. Neskôr ho zaujala rezba motorovou pílou, bola pre neho niečím novým. „Začal som vyrezávať dvojmetrové sochy a išlo to veľmi rýchlo. To čo mi trvalo týždeň- dva s dlátami, bolo s  pílou hotové za niekoľko hodín. Každou vyrezanou sochou som sa zdokonaľoval, učil som sa ako čo najefektívnejšie využiť pílu, ako urobiť čo najmenej zbytočných rezov a čo najviac prepracovať detaily. Každodenným rezaním som získaval kondíciu a najmä silu do rúk.“ Adam Bakoš sa zúčastnil prvých súťaží v zahraničí, kde sa mu podarilo uspieť. Je spoluzakladateľom Spišského rezbárskeho klubu, spoluorganizátorom viacerých súťaží na Spiši. Popri drevorezbe sa venuje aj vyrezávaniu ľadových sôch. „V roku 2012 sme boli spolu s Branislavom Petrášom oslovení, či sa nechceme zúčastniť súťaže vo vyrezávaní ľadových sôch - TATRY ICE MASTER. Práca s  ľadom je veľmi zaujímavá a diela, ak sú dobre osvetlené, sú nádherné. Dôkazom je aj ľadová katedrála na Hrebienku. Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo dostať do tímu českého sochára Františka Báleka. Je to tím, ktorý pracuje precízne kreatívne a profesionálne.“ Správny rezbár musí vedieť odhadnúť, kde použiť silu a  kde naopak postupovať s  citom. Výsledkom sú potom jedinečné výtvory. „Verím, že ma čaká ešte veľa sôch a  každá jedna ma bude posúvať stále ďalej a ďalej.“ Woodcarver Adam Bakoš from Spišská Nová Ves has devoted himself to carving since his childhood. At first he practiced classical carving with chisels, mainly re‑ lieves and smaller carvings. Later he be‑ came interested in chainsaw carving, it was something new for him. “I started with carving a two-meter-high statues and it was very quick. Work that took me a week or two by using chisels was completed in few hours when I used a chain saw. I improved with every carved statue, I learnt the most effective ways how to use a saw, how to avoid unnecessary cuts and how to elaborate the details as much as possible. With every‑ day carving I acquired skills and mainly strength into my hands.” Adam Bakoš par‑ ticipated in first competitions abroad where he managed to succeed. He is a co-founder

55


umenie art« of the Spiš carving club, a coorganizer of several competitions in the Spiš region. Apart from wood carving, he devotes him‑ self also to ice statue carving. “In 2012, we were addressed together with Branislav Petráš to take part in ice statue carving competition – TATRY ICE MASTER. Work with ice is very interesting and the pieces of work are magnificent if they are properly lighted. Ice cathedral in Hrebienok is the evidence of this. I am very happy that I managed to get a Czech sculptor František Bálek in our team. It is a team that works precisely, creatively and professionally.” A right carver must be able to estimate where to use power and on the contrary where to proceed with a delicate feel‑ ing. Unique creations are then the results. “I believe that still many statues are waiting for me and each of them will move me forward.”

vizitka / profile

2012 TATRY ICE MASTER – 2. miesto spolu s Branislavom Petrášom /2nd place together with Branislav Petráš Spoluzakladateľ Spišského rezbárskeho klubu, spoluorganizátor viacerých súťaží na Spiši, účasť na viacerých súťažiach v zahraničí / Co-founder of the Spiš carving club, Co-organiser of several competitions in the Spiš region, Participa‑ tion in several competitions abroad Andrej Bakoš a Branislav Petráš sa spolu zúčastnili súťaže vo vyrezávaní ľadových sôch TATRY ICE MASTER 2012. Jediné čo vedeli, bolo ovládať reťazovú pílu. S ľadom nemali žiadne skúsenosti, najväčším problémom bolo skladanie ľadových blokov, nevedeli aké náradia sú pri tejto tvorbe potrebné. Vďaka “inštruktáži, ktorú im poskytol internet”, no najmä vďaka ich šikovnosti a kreativite sa im na ich “ľadovej”premiére podarilo umiestniť na druhom mieste. Krása ľadových diel vynikne najmä pri dobrom nasvietení, kedy sa biele či farebné svetlo pohráva s priehľadnými ľadovými tvarmi. Skulptúram z ľadu však neprajú plusové teploty. A tak si pri pohľade na práve vytvorenú ľadovú krásu s pokorou uvedomíme pominuteľnosť všetkého okolo nás.

ICE BEAUTY

Andrej Bakoš and Branislav Petráš participated in the competition in carving ice sculptures TATRY ICE MASTER 2012. The only thing they knew was to handle a chainsaw. They had no experience with ice; the biggest problem was piling the ice blocks, they didn’t know which tools were necessary for this creation. Thanks to “the instructions provided by the internet” but mainly thanks to their skills and creativity, they succeeded in winning the second place at their “ice” premiere. The beauty of the ice works of art is excellent mainly when it is well illuminated, when the white or the colorful light is playing with the transparent ice shapes. However, the ice sculptures don’t like plus temperatures.And so looking at just created icy beauty, we humbly realize the transience of everything around us.

56

01/2015


PROFESNÁ MÓDA ATELIERU BUSINESS FASHION BY IVN

IVN

móda fashion« Módny ateliér IVN založila návrhárka Ivana Novotná-Jedlička spoločne s Hanou Kloudovou v roku 1992 v Karlových Varoch. Firmu IVN tvoria dve odlišné, svojim zameraním sa napriek tomu doplňujúce, línie. Pod značkou IVN - "business woman light", možno nájsť módnu kolekcia pre aktívnu ženu, nič okázalého, žiadne výstrelky či uniformitu, len nadčasové, kvalitne spracované a originálne modely, ktoré v sebe kombinujú pohodlie a sexy vzhľad. Druhou "hlavnou" značkou je IVNprofi, pod ktorú firma vytvára profesijné uniformy. Tie sú určené pre boutique hotely, hotelové siete, reštaurácie, kaviarne a bary, kasína, banky, súkromné kliniky, wellness & spa rezorty a obchodné reťazce. Dôraz pri všetkých profesijných uniformách značky IVNprofi je kladený na pohodlie, strihové detaily, kvalitu a spolupatričnosť k prostrediu a k identite zákazníka. Dvadsaťročné skúsenosti oceňuje 300 českých, slovenských i nemeckých klientov, ktoré firma opakovane oblieka. Novo vzniknutá pobočka sa teraz orientuje aj na rakúsky trh. Aktuálne vytvorená kolekcia CLINIC je určená zdravotnému personálu, vyniká svojou funkčnosťou a nezameniteľnosťou. Fashion studio IVN was created by Ivana Novotná-Jedlička along with Hana Kloudová in 1992, in Karlovy Vary. The brand IVN brand has two lines. Under the IVN brand “business woman light,” clients can find a fashionable collection for the active woman, nothing fancy, no excesses or uniformity. It is a timeless, high quality and origi‑ nal models that combine comfort and sexy look. The other core brand is IVNprofi, under which the company creates professional uniforms. These are designed mainly for boutique hotels, hotel chains, restaurants, cafes and bars, casi‑ nos, banks, private clinics, wellness and spa resorts, and retail chains. The emphasis in the who‑ le portfolio of professional uniforms is on comfort, smart detail, quality and connection to the environment along with customer identity. Twenty years of experience is valued by 300 Czech, Slovak and German customers that IVN repeatedly dresses. A newly created branch is now also focuses on the Austrian market. The currently developed collection called CLINIC is intended for medical personnel. KONTAKT / CONTACT: Atelier IVN, Břehová 4, 110 00 Prague 1, Czech Republic, T: +420 224 813 813, M: +420 602 421 634,

www.ivn.cz

57


Kabát pre (snehovú) kráľovnú

58

01/2015


móda fashion«

K jesennej či zimnej móde už neodmysliteľne patria kabáty a rôzne zvršky, ktoré nás priro‑ dzene ochránia pred chlad‑ nejším počasím. Výber je mimoriadne široký. Od kratších po dlhšie modely, prešívané vetrovky, kabátiky s kožušinkou, tradične overené trenčkoty, tvídy, čierne, alebo farebné variácie klasiky, prípadne obohatené o rôzne vzory. Ak sa túto sezónu rozhodne‑ te staviť na červenú, trafíte klinec po hlavičke. Červená je totiž túto sezónu horúcim hi‑ tom. Snúbi sa v nej štýl a ele‑ gancia a navyše, dá sa ľah‑ ko kombinovať. Náročnejšie je to už v prípade vzorov a vý‑ raznejších doplnkov. Platí pri tom akési nepísané pravidlo, že čím väčšiu plochu vzor zaberá, tým sú ostatné prvky outfitu neutrálnejšie. V jednoduchosti je krása a to platí nielen v móde. Kabáty z dielne Odette Kmeť – Fedorová vás ochránia pred chladom, ale jednoznačne vám nezaistia ochranu pred po‑ hľadmi očarených okoloidúcich. Navyše jedná sa o modely, ušité nielen priamo na vaše miery, ale i na vašu špecifickú osobnosť. Zaodejú vaše krivky do prírodných materiálov a zabezpečia vám tak jedinečnosť, kvalitu a štýl. foto: Ivana Bútalová, Adam Suchánek, Peter Uhrin

www.OdetteStudio.com

0 2/2014

59


m贸da fashion芦

60


Coat for the snow

queen

Fall and winter fashion would be unthinkable without coats and outerwear of all kinds, which serve to protect us from the cold weather. The selection is exceptionally large, ranging from short to long designs, from quilted jackets and furtrimmed coats to the classic trench coat and tweed coat in black, colour, or embellished with different patterns. If you pick up a piece in red this season, your choice will be spot-on. Red is the hot new trend. It is stylish but still elegant, and it is easy to style to boot. Patterns and statement accessories present a greater challenge. It is an unwritten rule that the bigger the patterned surface is, the more neutral the rest of the elements in the outfit should be. Beauty lies in simplicity and this is true not only in fashion. The coats designed by Odette Kmeť-Fedorová will protect you from the cold, but they will definitely not be able to shield you from the dazzled glances of passers-by. Each piece is not only bespoke to fit your figure, but also tailored to fit your personality. These coats will wrap up your curves in natural fabrics and guarantee uniqueness, quality, and style. foto: Ivana Bútalová, Adam Suchánek, Peter Uhrin www.OdetteStudio.com

61


JILLO

krajčírsky salón – design – návrhárstvo

w w w.jillo.sk

Jana Rychtáriková tvorí už 25 rokov a 8 rokov pod svojou značkou JILLO. Inšpiráciou sú pre ňu ženy, chce im dať niečo výnimočné, a preto všetky kusy z jej dielne sú originály. Z ma­t eriálov preferuje pravý hod­v áb. Motivuje ju hudba a ori­g inalita človeka. „Je úžasné tvoriť na každú kriv­k u postavy a mať česť dotvo­r iť jeho charizmu, ako aj dola­d iť postavu dokonale spraco­v aným modelom“ – hovorí ná­v rhárka. Má za sebou už niekoľko veľmi úspešných prehliadok. Špeciálnou príležitosťou bola pre ňu možnosť reprezento­ vať SR na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji.

62

Jana Rychtáriková creates for 25 years and for 8 years under her brand of JILLO. Women are inspiration for her, she always wants to give them something extraordinary and thus every piece from her work-shop is an original. Out of materials, she prefers cultivated silk. Music and originality of each person is a motivation for her. “It is amazing to create for every curve of the figure and to have the honor to shape the charisma as well as to shape the figure with a perfectly elaborated model” – says the designer. She completed a number of very successful fashion shows. A very special occasion for her was to represent SR at the world exhibition EXPO 2010 in Shanghai.


Kursalon Trenčianske Teplice viac ako reštaurácia more than a restaurant Kursalon je jedinečné miesto, kde sa spája tradičná kuchyňa s modernou gastronómiou. Nádherná poloha reštaurácie priamo v centre parku priam predurčuje na to, aby sa reštaurácia stala obľúbeným miestom všetkých návštevníkov kúpeľného mesta. Veľa hostí však do Kursalonu prichádza cielene – za zážitkom z krásneho prostredia, sympatického personálu, ale predovšetkým vynikajúcej kuchyne. Jedálny lístok reštaurácie je dopĺňaný sezónnou ponukou jedál a nápojov tak, aby vyhovel aj najnáročnejším zákazníkom. V lete sú v reštaurácii organizované tematické večery spojené s hudbou a kuchyňou atraktívnych krajín ako je Španielsko, Taliansko, Mexico a pod. Počas roka v aktuálnej ponuke možno nájsť kačacie a husacie hody či tradičnú slovenskú zabíjačku. Kursalon je však viac ako reštaurácia a s príchodom Vianoc tu vďaka mnohým vianočným večierkom začína byť naozaj živo. Objekt s kapacitami od 20 do takmer 800 osôb ponúka široké možnosti a robí z Kursalonu ideálne miesto pre zorganizovanie akéhokoľvek typu podujatia. Vďaka jedinečným priestorom, ich variabilite a čarovnej atmosfére je vhodný na organizovanie firemných večierkov, kongresov, svadieb, plesov či rodinných osláv. Kursalon je vo vlastníctve spoločnosti SpicyBrown event&catering, ktorá sa zaoberá zabezpečovaním cateringových služieb a kompletnou organizáciou podujatí ako v Kursalone, tak i na celom Slovensku. V rámci fullservisových služieb agentúra SpicyBrown v prípade záujmu zabezpečí všetko potrebné na to, aby podujatie bolo výnimočné a nezabudnuteľné. Pozývame vás do Kursalonu, aby ste sa aj Vy presvedčili o kráse jeho priestorov a profesionalite tímu, ktorý tu pracuje. V Kursalone totiž o zážitky nie je núdza...

SpicyBrown - event I catering

Kursalon is a unique place where a traditional cuisine meets with a modern gastronomy. The magnificent location of the restaurant, in the center of the park, predestinates it to be a favourite place for all visitors of this spa city. However, there are many guests whose main aim is to visit Kursalon for itself – to enjoy a wonderful surrounding, nice per‑ sonnel, but most of all, to enjoy its excellent cuisine. Restaurant´s menu card is enriched by seasonal offer of meals and drinks which satisfy the most demanding guests. During the summer, there are organized thematic evenings that are inspired by music and cuisine of various countries, such as Spain, Italy, Mexico etc. The rest of the year is enhanced for actual offers of specialties from duck and goose meat or traditional Slovak specialities from hog. Kursalon is more than a restaurant. Before Christmas time you can experience really vivid atmosphere in Kursalon, due to the fact that many companies decide to have a Christmas celebration right here. Premises with capacity from 20 to 800 persons offer wide range of possibilities for organizing events of any type. Unique premises, their variability and magic atmosphere make Kursalon the perfect place for organizing company events, congresses, weddings, balls or family celebrations. Kursalon is owned by SpicyBrown event&catering agency – the pro‑ vider of catering services and organizer of complete events. Events and catering services are organized in Kursalon or throughout the whole country - Slovakia. Events are always extraordinary and unforgettable due to the fact that SpicyBrown, within its services, can supply every‑ thing that is necessary to achieve this significant outcome. We would like to invite you to Kursalon, to come and convince yourself about the beauty of its premises and professionality of our team. In Kursalon, there is no lack of pleasant experience…

www.spicybrown.sk

www.kursalonteplice.sk


wellness wellness«

Začiatky 64

chudnutia 01/2015

V minulom čísle sme písali ako vyzerá moderné fitness v 21. storočí – spôsoby tréningov a úprava jedálnička (pričom jedno bez druhého nefunguje tak efektívne ako ich spojenie). Teraz prinášame pár rád a návodov, ako reálne začať chudnúť. Formovanie postavy (či už zhadzovanie nadbytočných kilogramov alebo spevňovanie ochabnutého svalstva) začína v kuchyni úpravou jedálnička a druhým logickým krokom je fyzická aktivita. Začiatok všetkého je príprava a motivácia: 1. stanovte si priority – ak sa nachádza formovanie tela v prvej trojke priorít, tak ste na správnej ceste k vášmu cieľu. 2. Rozdeľte si veľké ciele do menších/čiastkových bodov. Napr., sústrediť sa na aktuálny tréning, plniť ho na 100%. Veľký cieľ môže byť: nevynechať cvičenie ani raz po dobu jedného týždňa, potom štyroch, atď. 3. Nájdite si dôvod, prečo chcete chudnúť – priblíženie sa vášmu idolu, alebo je to otázka osobnej úcty, alebo ide o zdravotnú stránku. Ďalším krokom je voľba miesta a hlavne trénera, s ktorým budete zvolenú formu cvičenia realizovať. Najjednoduchším spôsobom je vybrať si jedno z množstva skupinových cvičení. Nájsť si cvičenie, ktoré vás upúta (obvykle inštruktorom, alebo názvom – INSANITY™, DeepWORK™, PILOXING®, JUMPING®...) Štruktúra hodiny je pre tieto cvičenia veľmi podobná. Začína zahriatím, ktoré trvá 8-10 minút, potom nasleduje fáza strečing v  trvaní 3-4 minúty (extrémne dôležitá, nech už vykonávate akýkoľvek druh cvičenia), nasleduje mix silových a  vytrvalostných cvičení v rozsahu asi 35-40 minút a nakoniec fáza tzv. vychladnutia v  rozsahu 5 – 6 minút. Tréning bežných ľudí (nie profe-

sionálnych športovcov) by nemal presiahnúť 65-70 minút. Vaše telo po všetkých vyššie zmienených tréningoch spaľuje tuky ešte niekoľko hodín, čo ma núti spomenúť, aké dôležité je 3-4 hodiny po cvičení nejesť žiadne potraviny s vysokým glykemickým indexom (biely chlieb, bagety, cereálie, banán, čokoláda alebo iné sladkosti,...) Na záver opäť pridávame tip na zmenu jedálnička: MENU (2., 3. týždeň): 30 min po prebudení 2 krajce celozrnný fitnes chlieb + cottage chesse, 0,5l vody 9.30 Neochutený nízkotučný tvaroch (jogurt) so škoricou. Po pol hodine 0,5l vody 12.30 Hovädzie mäso, grilovaná zelenina, 1x zemiak uvarený v  šupe, šalát: rajčiny, uhorka, reďkovka, avokádo olivový olej, trocha soli a korenia 0,5 litra vody 15.30 kvalitný biely jogurt, 45g proteínová tyčinka. Voda priebežne (jogurt a  za tým voda sa veľmi nemajú radi) 17.00 tréning - pred tréningom banán, počas/po tréningu aspoň liter a pol vody. 19.00 (alebo 2,5-3 hod pred spánkom!) tuniak vo vlastnej šťave, jedna celozrnná žemľa V  priebehu dňa žiadny alkohol (destiláty, víno ani pivo). Káva len bez mlieka a  bez cukru. Zuzana Hošová (hosovazuzana@gmail.com) certifikovaná inštruktorka Piloxing®, Jumping®, Pilates® Anton DOBRANSKÝ (anton.dobransky83@gmail.com) Osobný tréner Fitnes 1 triedy, výživový špecialista


The begining of your weight loss In previous edition we introduced how the modern fitness looks in 21st century – ways of trainings and change of eating habbits (these two elements are not as effective as they act together). Now we will give you a few hints and directions how to start lose some weight. We mentioned, that shaping of your body (does not mat‑ ter whether to lose some weight or to build up your muscle structure) starts in the kitchen by adjusting and changing of your eating ha‑ bits. The next logical step is a phy‑ sical activity. The beginnings of all begin‑ nings are the motivation and preparation – we will remark this theme only marginally. 1. Set up your priorities – if the mo‑ ney and success are number one in your list you are in the group of 80% of the population. But if in the first five there is the sha‑ ping of your body, you are on the right way to reach your aim. 2. Divide your big ambition into smaller aims. For instance: Stay fo‑ cused on actual training and fulfills it for 100% without any excuses. And the big ambition than would be: Do not miss any of your training in one, two and then four weeks, etc. 3. Find the reason, why do you want to reach those goals. It really does not matter whether you want to get closer to the shape of your idol, or it is „just“ a question of your self-re‑ spect (which is by the way very ne‑ glected area) or it is a  question of your health – It is very important to know, why are you doing that. The next step is to choose a  pla‑

ce and the coach, where and with whom you will be exercising your chosen form of training. The easiest way is to choose one from the huge amount of group exercises. To find the exercise which will attracts you anyhow. Usually it will attract you by the look of the in‑ structor or by its name – INSANI‑ TY™, DeepWORK™, PILOXING®, JUMPING®... Structure of your lesson is more or less very similar to all of that group exercises. It starts with warm-up which should last for 8-10 minu‑ tes, then the stretching phase for 3-4 minutes (this is extremely im‑ portant – no matter which exercise you are practicing!) then the mix‑ ture of strength and endurance exe‑ rcises which could last 35-40 minu‑ tes and last, but not least is the cool down phase for 5-6 minutes. The training of common people (not professional athlete) should not exceed 65-70 minutes. The body after all above mentioned exerci‑ ses burn the fat for another coup‑ le of hours, this makes to remark how important is not eating any high glycemic index food 3-4 hours after training (white bread, baguet‑ tes, cereals, bananas, chocolate or other sweets) In the previous edition you have an opportunity to look under the hood of adjusting the eating habits and we will use this trend even now.

fat white yoghurt with cinnamon after a half an hour 0,5l of water 12.30 200-300g of pork meat, gril‑ led vegetables, 1 potato boiled in a coat and salad (tomato, cucum‑ ber, salmon raddish, Avocado/ Olive oil with salt and spice for taste. 0,5l of water 15.30 200g of high quality white yoghurt, 45g protein bar (low on sugar) Water adequately (water and yoghurt usually don’t mix too well) 17.00 Training (It is good to have

a banana before the training). During/after  training drink at least 1-1,5l of water. 19.00 (or 2,5-3 hours prior to your sleep!) Tuna fish in brine and one wholegrain roll. During the day do not drink any al‑ cohol (spirits, wine nor any beer). Coffee without NO and NO milk. Zuzana Hošová (hosovazuzana@ gmail.com) certified instructor of PILOXING®, PILOXING BARE®, Jumping®, Pilates®, DeepWORK™, Anton DOBRANSKÝ (anton.dobransky83@gmail.com ) Personal fitness trainer class 1, nutrition specialist.

MENU (2., 3. week): 30 min after awakening two slices of whole-grain fitness bread and cottage cheese and 0,5l of water. 9.30 up to 200g of untasted, low

01/2015

65


LYŽÍ

Bratislava

Stará Vajnorská 37 0911 622 212

•OUTLET •SERVIS •OUTDOOR

Trenčín

Štúrovo nám. 11 032 744 57 58


šport sport «

RÝCHLO a ZBESILO

tentoraz na bielo Mladý, rýchly, s veselým úsmevom, duchom slobodný, na štarte “pekelne” sústredený a v srdci pripravený užiť si prejazd každou bránkou a najmä tou finálovou. Slovenský slalomár, ktorý nám na ZOH 2014 v Soči doprial potešenie zo skvelej jazdy a výsledku – Adam ŽAMPA. Pochádzate z lyžiarskej rodi‑ ny. Od koľkých rokov lyžuje‑ te? Chceli ste už ako malý súťažiť – živiť sa športom? Lyžujem od troch rokov. Najprv som chcel byť hokejista, ale neskôr zvíťazili lyže. Sníval som už ako malý, že by som raz chcel jazdiť “sveťák”.

To je ťažké, keďže na rodinné lyžovačky veľmi nechodíme. Vždy je to najmä o tréningu a sem–tam za nami príde aj naša mamina s najmladším bratom Teom. Čiže potom lyžujeme spolu, ale vždy sa prispôsobujeme našemu tréningu.

Váš otec je vašim trénerom a s bratom Andreasom, kto‑ rý tiež závodne lyžuje, aj tré‑ nujete. Je ešte možné rozlíšiť tréningové lyžovanie od ro‑ dinnej rekreačnej lyžovač‑ ky?

Čo vás na lyžovaní najviac priťahuje? Je zima s kopou snehu vašim obľúbeným ročným obdobím? Na lyžovaní ma najviac baví to, že človek je voľný a môže si “zatáčať” ako chce a tak isto

Máte vyskúšaných mnoho lyžiarskych zjazdoviek. Kde najradšej lyžujete? Najradšej lyžujem vždy doma v Tatrách, pretože doma je doma J. Ale určite sú krásne aj talianske Dolomity.

lome a obrovskom slalome. Na ZOH v Soči ste pre seba i Slovensko vybojovali vy‑ nikajúce 5. miesto v kombi‑ nácii. Je dobré, keď je lyžiar vyrovnaný vo viacerých dis‑ ciplínach? Myslím si, že všestrannosť je určite dobrá. Preto by som raz chcel jazdiť všetko. Ale momentálne som si najistejší v slalome a v tom sa mi jazdí super.

Koncom leta 2014 ste na No‑ vom Zélande vyhrali v 6-tich pretekoch za sebou – v sla‑

Nový Zéland 2014 bol per‑ fektným štartom pred no‑ vou sezónou Svetového

aj rýchlo ako chce. Veľmi ma priťahuje rýchlosť – najmä ten adrenalín s ňou spojený. Zima je moje obľúbené obdobie, ale určite mám rád aj leto.

01/2015

67


« športsport

pohára. Je dôležité udržia‑ vať si vyrovnané výsled‑ ky počas celej súťaže, ale‑ bo sa výkonnosť načasuje na niektoré preteky? Osobne sa snažím dávať do každej jazdy 100% a zajazdiť ju čo najlepšie. Je už len otázka toho momentu, ako sa to človeku v danú chvíľu podarí, ako sa vie prispôsobiť podmienkam. Preto je každá jazda pre mňa rovnako dôležitá. Čo všetko patrí k fyzickej príprave lyžiara? Trénujem skoro každý deň. V kondičnej príprave mávam nedeľu voľnú, ale od pondel-

ka do soboty mám dvojfázové tréningy – buď v telocvični, posilňovni. Dôležité je aj trénovanie balansu či iných “výbušných” cvikov. Lyžiar musí byť fyzicky pripravený všestranne. Akú časť roka ste na ces‑ tách – súťažiach, sústrede‑ niach...? Máte popri športo‑ vých povinnostiach trochu času spoznávať tieto kraji‑ ny, nové miesta? Mimo domova som veľmi často a vychádza to na viac ako 200 dní v roku. Nové krajiny spoznávam veľmi rád, ale nie vždy je počas

Bratská sila / Brotherspower

68

01/2015

tréningu a pretekov na to čas. Celý deň máme čo robiť. Ale aj spoza okna auta je to krásne a tak isto aj priamo na kopci. Ako relaxujete? Najradšej relaxujem doma v posteli alebo pred televíziou či na masáži. Tak isto musím relaxovať aj v aute pri cestách z pretekov na preteky. Máte rád rýchle autá. Ne‑ chceli by ste si vyskúšať aj závodné automobilové jaz‑ denie? Skúšali ste už robiť niečo „pomalé“? Určite by som sa raz veľmi rád porovnal na okruhu s nejaký-

mi pretekármi. Som veľký fanúšik autošportu a športových áut. Je to moje hobby a rád by som si raz zapretekal. “Pomaly” nerobím skoro nič J. V spojení so zjazdovým lyžo‑ vaním ste našim najúspeš‑ nejším reprezentantom. Po‑ ciťujete to aj ako možnosť a trochu aj ako zodpovednosť viac spropagovať lyžovanie na Slovensku a pritiahnuť viac mladých? Ako zodpovednosť určite nie. V prvom rade si to treba tak ako všetko poriadne užívať. Ak niečo niekto nerobí so srdcom, tak by to robiť nemal.


«šport sport S Tedom Ligetim / With Ted Ligety

“Žampa team” v akcii / Zampa team in action

Verím, že nielen ja, ale aj ostatní k tomuto športu časom pritiahneme viacej mladých, pretože je to krásny šport. Človek je na horách – je tam voľný. Môže jazdiť tak rýchlo ako sa mu žiada. Myslím, že keď budú v budúcnosti na Slovensku vytvorené centrá pre mladých aby mohli lyžovať, tak ich určite príde viac. Profesionálne lyžovanie však nie je najlacnejšie (výstroj, cestovanie). Ako sa Vám darí riešiť otázky financovania a čo by pomohlo? Nie je to vôbec ľahké. Je to jeden z najviac finančne náročných športov. Pretekár musí byť aj trochu mediálne známy, aby prišli sponzori a mohol tak mať lepšie podmienky na prípravu. Najviac však na pritiahnutie sponzorov a financií pomôžu super výsledky. Ako veľmi ovplyvňuje vý‑ kon lyžiara použité vybave‑ nie – lyže, odevy? VEĽMI. Je dôležité nájsť si lyže, ktoré vám “sadnú”. Je v tom aj sekunda rozdiel, čo je v lyžovaní veľmi veľa. Tak isto aj oblečenie môže veľmi pomôcť. V kombinéze, ktorú používam viem byť o 7 desatín sekundy rýchlejší ako v iných. Preto som sa rozhodol pre kombinézu Spyder. Vývoj týchto vecí – materiálov je veľmi drahý. Pre-

to aj taká kombinéza stojí okolo tisíc eur. ...a to slúži na jedny preteky. Budeme Vás môcť prísť po‑ vzbudiť v tomto roku aj na niektoré preteky na Slo‑ vensku? Doma na Slovensku budem štartovať na pretekoch Európskeho pohára v Jasnej 2. - 3. marca a na Veľkej cene Slovenska na Štrbskom Plese 7. a 8. marca J. Na vašej stránke www. adamzampa.com máte zo‑ brazený citát Budhu: „Všet‑ ko čo sme, je výsledkom na‑ šich myšlienok“. Čo Vám pomáha udržať si pozitívne myšlienky víťaza? Celé je to o tom, aby si človek uvedomil, že materiálne veci neznamenajú nič. Že si má užívať to, čo robí práve teraz. I keď to niekedy nevychádza presne tak, ako chceme. Verím, že vždy je všetko tak ako človek chce aby to bolo, len v to musí veriť. Práve to ma pozitívne posúva dopredu. Všetko je vždy výsledkom toho čo robíme a na čo myslíme J.

otázky pripravila Dagmar Staňová, fotografie: archív Adama Žampu

FAST and FURIOUS

this time on snow

Young, fast, with a merry smile, a free spirit, at the start “hellishly” concentrated and prepared in the heart to enjoy the passage through each gate, especially the final one. The Slovak slalom skier who gave us such enjoyment from his brilliant ride and result at the 2014 Winter Olympic Games in Sochi – Adam ŽAMPA. You come from a skiing family. From what age have you been skiing? Did you want to compete, even as a boy – to make your living with sport? I’ve been skiing since I was three years old. At first I wanted to be an ice hockey player, but later skis won out. I dreamed even as a little boy that I would one day want to ride – to be a “world class” skier.

01/2015

Your father is your trainer and you train with your brother Andreas, who is also a professional skier. Is it still possible to differentiate training skiing from family recreational skiing? This is difficult, since we don’t go skiing as a family very often. This is always mainly about training but here and there our mother comes along with our younger brother Teo.

69


« športsport So we then ski together but we always adapt to our training. What draws you most to skiing? Is winter with a lot of snow your favourite season of the year? What most appeals to me in skiing is that a person is free and can “turn” as he wants and likewise go as fast as he wants. I really like the speed – especial‑ ly the adrenalin connected with it. Winter is my favourite season but I certainly like summer, too. You have experienced a great many ski slopes. Where do you prefer to ski? I most prefer to ski at home in the Tatras, because home is home . But the Italian Dolo‑ mites are certainly beautiful. At the end of summer 2014 you won 6 races in a row in New Zealand – in slalom and giant slalom. At the Winter Games in Sochi you battled for your-

70

self and Slovakia to a superb 5th place finish in the combination. Is it good when a skier balanced in several disciplines? I think that this versatility is certainly a good thing. That’s why I would once like to ski everything. But for now I am at my surest in slalom and I’m ski‑ ing super in this right now. New Zealand 2014 was a perfect start before the new World Cup season. It is important to maintain balanced results during an entire competition, or do you time your performance for certain races? I personally try to give 100% to each ride and ski it the best I can. It is only a question of this moment, how a person does at the given moment, how he is able to adjust to circumstances. So that’s why every run is equal‑ ly important for me.

I train nearly every day. In con‑ dition training I take Sunday, off but from Monday to Saturday I have a two-phased training – either in the gym or weightroom. Also important is the training balance or other “explo‑ sive” exercises. A skier must be physically prepared all-around.

What is involved in the physical preparation of a skier?

What portion of the year are you on the road – races, train-

01/2015

ing sessions...? Alongside your sporting obligations do you have a little time to get to know these countries, these new places? I’m away from home really often, and this comes out to be more 200 days in the year. I very much like to learn about new countries but there is not always time dur‑ ing training and races for this. We have things to do all day


«šport sport

to be about 7 tenths of a second faster than in other race suits. That’s why I decided on the Spy‑ der brand race suit. The develop‑ ment of these things-materials is very expensive. That’s why a race suit costs around a thou‑ sand euro. ...and it’s used for one race. Will we be able to come and cheer you on in any races in Slovakia this year? At home in Slovakia I’ll start in the races at the European Cup in Jasne on 2 - 3 March and at the Veĺka cena (Big Prize) in Slova‑ kia at Štrbské Pleso on 7 and 8 March . long. But even from the window of the car this is beautiful and the same when I’m directly on the mountains. How do you relax? I like to relax at home in bed or in front of the television or at a massage. Likewise, I also have to relax in the car when travelling to races. You like fast cars. Would you like to try competitive automobile racing? Have you ever tried to do something “slowly”? I would certainly like to com‑ pare myself some day with some racers on the track. I’m a big fan of car racing and sports cars. This is my hobby and I would love to race once. I don’t really do anything “slowly” .

In regard with downhill skiing you are our most successfully representative. Do you also feel this is an opportunity and a little bit of responsibility to promote skiing more in Slovakia and attract more young people to it? As a responsibility certainly not. First of all it’s necessary like everything else to properly enjoy it. If someone doesn’t do some‑ thing with their heart then that person shouldn’t do it. I believe that not only I, but also others will in time attract more young people to this sport, because this is a beautiful sport. A person is in the mountains – is free there. He can go as fast as he wants. I think that when more ski cen‑ tres are built in Slovakia so that young people can ski, then cer‑ tainly more will come.

Professional skiing is not the least expensive of sports (the gear, the travelling). How are you able to deal with financial issues and what would help? It’s not at all easy. It’s one of the most financially demanding sports. A racer must be a little bit known in the media so that sponsors come and he can have better conditions for prepara‑ tion. Most of all, however, super results help attract sponsors and financing. How much does the equipment used – skis, clothing – influence a skier’s performance? VERY MUCH. It’s important to find skis which “sit on” you. This leads to differences in seconds, which is a lot in skiing. Clothing can also help in the same way. In the race suit that I use I’m able

01/2015

On your Web page www. adamzampa.com you have a quote from Buddha on display: “All that we are is the result of what we have thought”. What helps you keep up positive thoughts about victory? The whole of this is so that a per‑ son is aware that material things are meaningless. That he should enjoy what he is doing right now. Even though things sometimes aren’t exactly as we want them to be. I believe that everything is always as a person wants it to be; only he must believe this. This shifts me forward positively. Everything is always the result of what we do and what we think . Questions prepared by: Dagmar Staňová Photos: archive of Adam Žampa

71


l www.ski-sport.sk l

...buďte aj v zime

aktívny!

...Be active also in winter!

prilba carrera perla - dokonalá ochrana, štýlový doplnok Helmet carrera perla - a perfect protection, a stylish

accessory

lyžiarky Fischer ranger 10 vacuum úplne nová topánka, extrémne ľahká, podrážka anti slide, vďaka technológii HIKE/RIDE/LOCK použiteľná aj na túry

nič neskresľujúca, dokonalá ochrana a perfect protection that misrepresents nothing

Ski boots Fischer ranger 10 vacuum

a completely new shoe, extremely light with an anti slide sole; also applicable for hiking due to HIKE/RIDE/LOCK technology

Fischer RC4 worldcup SC

profesionálna lyža s agresívnou, rýchlou líniou, pre úchvatný prenos sily pri krátkych a stredne dlhých oblúkoch

Fischer RC4 worldcup SC

a professional ski with an aggressive quickly line, for the breathtaking transfer of power for short and medium long turns

Fischer ECO - vak na lyžiarky Fischer ECO - a bag for ski boots palice RC4 worldcup sc - slalomová

výbava, odolné proti zlomeniu, nová rukoväť, komfortný úchop a bezpečné držanie Ski poles RC4 worldcup sc equipment for slalom, resistant to breaking, a new handle, a comfortable grip and a secure hold

Fischer progressor 11 - stále

na plný plyn, topánka s maximálnou výkonnosťou pre maximálny pôžitok z jazdy za všetkých podmienok Fischer progressor 11 - always at full throttle, a shoe with maximum performance for maximum skiing pleasure under all conditions

Fischer rc combi my style - dokonalá dámska topánka, pre každý štýl

72

Fischer rc combi my style a perfect woman’s shoe for every style


Fischer performance

Fischer koa 100 - skvelý doprovod na všetkých svahoch, žhavé oblúky v studenom prašane, presné ovládanie, technológia freeski rocker Fischer koa 100 - a great accompaniment to all slopes, hot turns in cold powder snow, precise control, freeski rocker technology

puzdro na lyže

Fischer performance a bag for skis

Pánske thermo tričko s dlhým rukávom + termo spodky, zaisťujúce vysokú elasticitu pri pohybe, ideálna prvá vrstva. Men's thermo t-shirt with long sleeves + termo pants, featuring high elasticity in movement, ideal as first layer.

Aktuálna cena 34,90 Eur

BUENI SIBERIUM 10000 2L TX

Pánska lyžiarska páperová bunda. Výplň 90% prachové perie. Vodeodolné zipsy a snehový pás. Mens ski down jacket with 90% of reall down in padding. Watterproof zippers and snowlocker.

Aktuálna cena 199,90 Eur

EUFANA SIBERIUM 10000 2L TX

Dámska snowboardová dvojvrstvová celopotlačená bunda, plnená perím, plne podlepené švy, ventilácia, vnútorný protisnehový pás, manžety v rukávoch proti snehu, 2 vonkajšie vrecká, rukávové vrecko na skipass, módne zipsy s kožou, odopínateľná a zároveň nastaviteľná kapuca s kožušinou, módny design. Materiál - celopotlačený ripstop. Ladies' snowboard double-layered all over print jacket, down padded, fully taped seams, ventilation, inner anti-snow waist gaiter, wrist gaiters, 2 outer pockets, ski pass sleeve pocket, fashion zippers with leather accessories, detachable and adjustable fur hood, fashion design. Material fully printed soft ripstop.

Aktuálna cena 184,90 Eur

l www.kilpisport.com l www.envyshop.sk l

HULKKO-SET

TULPPO-SET

Dámske thermo tričko s dlhým rukávom + termo spodky, zaisťujúce vysokú elasticitu pri pohybe, ideálna prvá vrstva. Ladie´s thermo t-shirt with long sleeves + termo pants, featuring high elasticity in movement, ideal as first layer.

Aktuálna cena 34,90 Eur

73


... choose the best for yourself from Slovakia

Why Viper SD4 ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ •

An all-metal design of the plane - low costs of operation and comprehensive maintenance A strong and robust metal construction increases the safety flight and a long life time of the plane A spacious cockpit with excellent look ensures a comfortable and pleasant flight Top flight characteristics of the plane - ideal for the experienced pilots and flight schools The latest avionic technologies - wide utility options, excellent quality properties A low fuel consumption, minimum operation costs A type certification at the EASA is under way, it is certified and registered in a number of national enviroments The finish and equipment of the plane according to the customer’s individual requirements and wishes

www.facebook.com/ViperSD4 www.vipersd4.com www.youtube.com/user/Tomarkaero


Harmónia pokoja, wellness a gastronómie v Tatrách

28 štýlových izieb a apartmán wellness centrum vnútorný a vonkajší bazén s protiprúdom parná, suchá a infrasauna, posilňovňa 27 jamkové golfové ihrisko tréningové plochy (grátis) profesionálni tréneri golfu

HOTEL INTERNATIONAL, Veľká Lomnica, 052 466 1111, international@golfinter.sk www.golftatry.sk


ÂŤ autotestcar test 76

Hyundai ix35

0 2/2014 01/2015


pohodlné SUV na zážitky z jazdy a štýlovejší život

Text: Lívia Krivdová Foto: Ferdinand Šatka Miesto: Trenčín, Mierové námestie Styling: Tatiana Staňová Oblečenie: butik „Anna S“ Trenčkot: Andrea Martiny

01/2015

77


« autotestcar test

Hyundai ix35 1,7 CRDi STYLE 4x2 Motor: Objem valcov: Maximálny výkon: Maximálny krútiaci moment: Prevodovka: Pohon: Rozmery – dĺžka/šírka/výška: Rázvor: Batožinový priestor: Maximálna rýchlosť: Zrýchlenie (0-100 km/h): Priemerná spotreba:

dieselový vznetový radový 1685 cm3 85kW/115/4000ot/min 260 pri 1250-2750 6-stupňová manuálna 4x2 4410/1820/1660 mm 2640 mm 465/1436 l (základný/sklopené sedačky) 173 km/h 12,4 s 5,3/100 km

Hyundai ix35 prišiel na trh v dizajnovo modernejšej verzii. Už predtým veľmi vydarený vzhľad auta sa stal vďaka nenáročnému faceliftu ešte vydarenejším. Zopár všimnuteľných rozdielov ho zaradilo opäť medzi autá, o ktoré je i naďalej záujem. Keďže denne šoférujem, bola som zvedavá, či aj model vo verzii 1,7 CRDi STYLE 4x2 bude pre mňa spoľahlivý a  pohodlný. Bezkľúčový prístup – inteligentný kľúč a  štartovacie tlačidlo boli dobrým odrazom v  teste. Pri nastupovaní ma zaujal nielen dostatok priestoru vpredu, vrátane odkladacieho priestoru medzi prednými sedadlami, ale aj vzadu. Snáď len stredová opierka mohla byť trošku väčšia, čo by ocenili najmä vodiči – muži. Vďaka prehľadnému systému som si pomerne rýchlo osvojila ovládanie paluby. Informácie palubného počítača boli v  efektnom modrom podsvietení. Na jeho ovládanie na palubnej doske pod volantom som si chvíľu zvykala. Štandardné rádio s CD prehrávačom bolo kompatibilné s  formátom

78

MP3, vstupy na iPod/USB/AUX mi umožnili pripojiť externé hudobné prehrávače. Výhodou bol aj v poslednej dobe neodmysliteľný systém Bluetooth na telefonovanie s voľnými rukami pomocou hlasového ovládania, ktorý sa dal aktivovať tlačidlami na volante. Na stredovom paneli boli k dispozícii aj dve 12V zásuvky. Plusom bolo aj samotné vypracovanie volantu, ktoré umožňovalo zmenu pozície okrem režimu Normal aj do režimu Comfort na ľahké parkovanie a  režimu Sport na jazdu po diaľnici. O  pohodlnú atmosféru v  interiéri sa starala dvojzónová automatická klimatizácia s ionizérom určená pre vodiča i jeho spolujazdca. Súčasťou výbavy bolo aj vyhrievanie všetkých sedadiel, čo určite ocenia aj cestujúci vzadu. Pohodlné parkovanie na už aj tak preplnených parkoviskách mi uľahčovali predné a zadné parkovacie senzory. Automatické zapínanie stieračov (dažďový senzor) alebo svetiel, ako i „trojblik“ mi s udržiavanou rýchlosťou na diaľnici nasta-

01/2015

venou prostredníctvom tempomatu uľahčovali prácu. Nový obrys predných svetiel dodával autu popri stále atraktívnej prednej maske ešte väčší imidž. Neodrádzala ma ani 6-stupňová manuálna prevodovka (ženy asi viac inklinujú k „automatu“), práve naopak. Pri manuálnom preraďovaní, ktoré bolo bezproblémové, spočiatku snáď pri zrýchľovaní len trošku motoricky hlučnejšie, som mala pocit športovejšej jazdy. Vďaka malej kubatúre, 6-stupňovej prevodovke a  vcelku pokojnej jazde som si udržiavala priemernú spotrebu okolo 6 litrov. Napodiv, odlišne od celkového názoru na SUV, auto držalo na ceste i v zákrutách dobre, nemala som pocit prílišného nakláňania, či plávania. Vďaka mäkším silentblokom a upraveným tlmičom tlmilo nerovnosti a neprenášalo nárazy dovnútra. Osobitnú pochvalu dávam aj samotným brzdám. SUV patria celkovo medzi veľmi obľúbené a  stále žiadané autá, priraďujem k  nim aj Hyundai ix35 vo verzii 1,7 CRDi STYLE.


Hyundai ix35

– a comfortable SUV for driving experience and more stylish life

A more modern design version of Hyundai ix35 launched the market. Already very successful look of the car has become even more successful due to a simple facelift. Some noticeable differences ranked this car again among those cars that still re‑ main in the center of interest. As I am driving daily I was curious if also a model in the version of 1,7 CRDi STYLE 4x2 is safe and comfortable for me. A key‑ less access – an intelligent key and a start button provided good start for the test. When getting into the car, I was impressed not only by enough space in the front in‑ cluding storage space between the front seats but also by the space at the back. Perhaps the central armrest could be a little bit bigger that would be appreciated mainly by the male drivers. Due to a wellarranged system I mastered dashboard operations relatively quickly. Well-defined information of the board computer was presented in the impressive blue backlight. It took me only a short while to get used

to its controlling on the dashboard under the steering wheel. Standard radio with a CD player was compatible with MP3 for‑ mat, inputs for iPod/USB/AUX allowed me to connect external music players. The Bluetooth system that is essential in re‑ cent times for hands free calling by using voice commands that are activated by the buttons on the steering wheel; is another advantage. Two 12V sockets were available on the central panel. The steering wheel design was also the positive point as it enabled the driver to change the position from Normal mode to Comfort mode for easy parking and Sport mode for driving on a motorway. A dual-zone automatic air conditioning with an ionizer designed for the driver and the front passenger provided a com‑ fortable atmosphere in the interior. Heating of all the seats is also a compo‑ nent part of the car features; the passen‑ gers traveling at the back will certainly appreciate it. Comfortable parking on the

already crowded parking lots was made even easier by front and rear parking sen‑ sors. Automatic wiper switching mecha‑ nism (rain sensor) and switching mecha‑ nism for lights together with a tripling facilitated my work with maintaining speed set by speed control on the motor‑ way. A new contour of the headlights pro‑ vided the car with even greater image be‑ sides still attractive front mask. A 6-speed manual transmission did not discourage me (women probably have a special liking for automatic transmission). A trouble free manual gear shifting that was initially perhaps a little bit noisier during acceleration filled me with a sense of a sportier driving. Due to a small cu‑ bic capacity, a 6-speed transmission and rather smooth driving I managed to keep an average consumption of about 6 liters. Surprisingly, in contrast with the over‑ all opinion on SUV, the car was stable on the road and in the curves, I did not have a feeling of excessive tilting or diving of the car. Thanks to softer silent blocks and a modified shock-absorber, the car ab‑ sorbed inequalities and did not transmit road bumps inside of the car. And brakes as such deserve my special praise. Overall, the SUV cars belong among very popular and still requested cars and I as‑ sign also Hyundai ix35 in the version of 1,7 CRDi STYLE among them.

Hyundai ix35 1,7 CRDi STYLE 4x2 Engine: diesel in-line Cylinder capacity: 1685 cm3 Maximum performance: 85kW/115/4000/min Maximum torque: 260 at 1250-2750 Transmission: 6-speed manual Drive: 4x2 Dimensions: length/width/height: 4410/1820/1660 mm Axle base: 2640 mm Luggage capacity: 465/1436 l (basic/folded seats) Maximum speed: 173 km/h Acceleration (0-100 km/h): 12,4 s Average consumption: 5,3/100 km

01/2015

79


«gurmán gourmet

Kurací steak

podávaný so šalviovou omáčkou a grilovanými figami Potrebujeme na 1 porciu: kuracie prsia 150g – 200g, olej 1 dcl, soľ, biele korenie, šafrán, smotana na varenie 80g – 100g, čerstvá šalvia, 1 figa, maslo 10 g. Postup: Kuracie prsia okoreníme, osolíme a prudko opečieme na oleji z obidvoch strán. Prsia necháme asi 10 min. na stíšenom ohni, kým nezmäknú, potom ich vyberieme a  uložíme na teplé miesto, aby nevychladli. Do výpeku pridáme smotanu na varenie, šalviu, biele korenie a štipku šafránu a povaríme. Figu nakrájame na mesiačiky a opečieme na masle. Kuracie prsia položíme na tanier, podlejeme hotovou omáčkou a  ozdobíme figami. Podávame s  dusenou ryžou alebo varenými zemiakmi.

Chicken steak

served with sage sauce and grilled figs For 1 portion we need: chicken breast 150g – 200g, oil 1 dl, salt, white pepper, saffron cooking cream 80g – 100g, fresh sage, 1 fig, Butter 10 g How to prepare it: Pepper and salt the chicken breasts, then roast in oil on both sides. Cook the breasts for approximate‑ ly 10 min. on a lower temperature until they go soft, then take them out and put somewhere warm in order not to become cold. Add cooking cream, sage, white pepper and a pinch of saffron into the gravy and cook a little bit. Cut a fig into the pieces and roast them on the butter. Place the chicken breast on a plate, pour the sauce and decorate with figs. Serve with boiled rice or cooked potatoes.

01/2015

81


www.autoboxy.sk

predaj autoboxov a strešných nosičov Bratislava Vajnorská 127, vedľa ISTROCHEMU Tel.: 02/443 713 73, Mob.: 0903 512 702

Dubnica nad Váhom Dukelská štvrť 948/11, Hotel Metal Tel.: 042/442 79 22, Mob.: 0903 379 969

Večera v Paríži, nákupy v Miláne či jachting v Chorvátsku? Alebo ste zmeškali svoj pravidelný let?

ZAREZERVUJTE SI SÚKROMNÝ LET

A CESTUJTE RÝCHLO A ŠTÝLOVO! 01/2015 82 Viac na www.bts.aero/b2b/private-jet


Z Bratislavy do Bruselu 11x týždenne


creating, innovating and developing

z Bratislavy do Dubaja from Bratislava to Dubai

3x týždenne! 3 times a week!

utorok, streda, sobota Tuesday, Wednesday, Saturday

Fly daily in a week from 23. sep 2014

PRAHA - BRATISLAVA - KOŠICE Fast Lane - Check in 30 minutes prior to departure more at bts.aero & czechairlines.com


« zábava fun

Inovované porekadlo adar, alyl, kajka

skoro

navidomoči

1

Kean, Knyk, neon

skr. pre tovar

mliaždi

ruský filmový režisér

mest. časť Košíc 6. židov. mesiac

Grand Prix

ázijský štát

maďar. zápor

lietadlo (hovor.)

3

nuit, velos, Ýlike

anno Domini

ocino egyptská boh. zeme mlieko, po angl. plašenie vtákov anglický herec

zmysel niečoho kanagon vianočná pieseň pracuje sekerou

zášklby na tvári prasa, po česky hovorí nezmysly

jednoväzbový radikál

ruský šachista rúbali severský mor. vták haluška, po česky

ponímať svet, po rusky

model chryslera záporová častica

avivážny prípravok druh fordu

vzdávam úctu (prenes.)

vetvička

papagáj

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Kropki sudoku

86

natri tenkou vrstvou

kolíše

náš býv. hokejista rímsky boh času

český herec (Jiří)

SZHaK

obraz svätých

uvažoval

grécky torpédoborec

SZHaK

poľský aktivista a politik

zn. kanc. potrieb

majúca rohy

bodavý hmyz

lúštiš

prípad

noc, po francúzsky

pokrop

2

zaspi

značka filmov biblický prorok

Roots Knotty Roots

Annual Recreation Workshop

"naša" planétka

cvičná hudobná skladba

umelecký štýl

česká obec

Armádnotelových. klub

mužské meno útok (kniž.)

liptovská priehrada

tým smerom

4

1

5

5

9

8

2

6

3

polyamidová tkanina

zosilnený český zápor

grécke jazero

lesk, žiara

KROPKI SUDOKU

Autor: J. Laco Autor: J. Laco

Do mriežky vložte číslice 1 až 9 tak, aby sa všetky nachádzali v každom riadku, stĺpci a vo vyznačených štvorcoch. Ak je medzi dvomi políčkami biely krúžok, tak sa čísla v políčkach líšia o 1. Ak je medzi dvomi políčkami čierny krúžok, tak je jedno číslo dvojnásobkom toho druhého. Tam, kde nie je žiaden krúžok, nesmie platiť ani jedno toto pravidlo. / Insert the numbers 1 to 9 into the grid, so that they are all placed in every line, column and in the demarcated squares. If there is a white cir‑ cular marker between two squares then the num‑ bers on the squares have a numerical difference of 1. If there is a black circular marker between two squares then the value of one number is double of the other. If there is no circular marker, none of these rules apply.

P. Hudák Autor:Autor: P. Hudák

01/2015

Znenie tajničky: Cesta môže viesť aj cez trasu lietadla. Kozmetický balíček Oriflame získavajú Ing. Zlatica Antalíková z Rimavskej Soboty, Viera Karabová z Prievidze, Darina Halašová z Bratislavy. Výhercom blahoželáme! Správne znenie tajničky v krížovke pošlite do 15. 4. 2015 na adresu redakcie AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: redakcia@abprint.sk (uveďte predmet v e-maile TAJNICKA) a troch z Vás odmeníme zaujímavými knihami.

Nájdi 10 rozdielov Find 10 differences


«zábava fun Pomôž lietadielku nájsť cestu na letisko. Help the plane to find its way to the airport. HLAVOLAM

x3 +4

-2

Doplň správne čísla.

Brain teaser

Add the numbers correctly.

:5 HLAVOLAM

Prelož 3 zápalky v obrázku tak, aby vznikli 3 rovnako veľké štvorce.

Brain teaser

Move 3 matches in the picture in order to make 3 equally sized squares.

Vyfarbi si obrázok a nauč sa pár cudzích slovíčok. / Color the picture and learn a few foreign words. pilot pilot

kontrolná veža control tower

letisko airport

lietadlo aircraft

zadné smerové krídlo rear direction wing

krídlo wing

trup fuselage okienka windows

letuška stewardess

rovnošata uniform

zadné výškové krídlo rear wing height

podvozok lietadla aircraft landing gear

motory motors

krídlo wing

Nájdi 10 rozdielov a potom si obrázok vyfarbi. / Find 10 differences and then color the picture.

01/2015

87


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift Prebaľovací pult Changing table

31, 32

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


Rakúske „Toskánsko“ na dosah! Len 180 km od BratisLavy

Južný BuRgenland sTegeRsBach rodinná dovoLenka - termáLny park - GoLf

www.allegria-resort.com


INOVATÍVNY CESTOVATEĽSKÝ PORTÁL

www.malyPrinc.sk SETTOUR Slovakia s.r.o, Lazaretská 29, Bratislava 811 09, otváracie hodiny: pondelok - piatok: 8:00 - 18:00, tel.: +421 2 52 932 868, +421 2 52 932 869

Good Flight 1/2015  
Good Flight 1/2015  

GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé...

Advertisement