Historisch Wijchen

Page 16

FilmPje 34

De Passchalisschool in 1956

Sommige jonge broeders in opleiding kwamen regelmatig ‘s woensdagsavonds naar disco 69 op d’n Berg om samen met de jeugd te genieten van de geneugten des levens. Het priesterschap èn het daaraan verbonden celibaat bleek voor enkelen uiteindelijk toch te zwaar.

35

De Franciscusschool in 1961. Elke vrijdagmorgen moest je nuchter naar de kerk voordat je naar school ging. Nuchter, anders mocht je geen hostie ontvangen.

37

In 1955 werd deze tandartswagen aangekocht. Op het moment van verschijnen van dit ‘martelwerktuig’ volgde er een siddering door beide lagere scholen.

16

36

Gemengd onderwijs was lang taboe in Wijchen. Na overleg met ‘meneer pastoor’ werd gekozen voor de naam Mariaschool voor de meisjes en Franciscusschool voor de jongens.

38

Diverse kinderen rukten zich los en vluchtten naar huis op het moment dat ze deze ‘hel’ moesten binnentreden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.