Page 1

â»ÃâÁªÑè¹¹ÕéÁÕ¶Ö§6 30 ÁÔ.Â. 255

»¡µÔ 55,000.-

52,960.-

52,800.-

UB-5310 Ẻ¡ÃдÒɤÇÒÁÌ͹ 2-Screen ¾ÃŒÍÁ»ÃСͺµÔ´µÑé§ ÃËÑÊ 90005744

»¡µÔ 66,250.-

63,550.-

63,692.-

»¡µÔ 100,000.-

95,891.-

UB-5335 Ẻ Film ¡ÃдÒÉ A4 2-Screen ¾ÃŒÍÁ»ÃСͺµÔ´µÑé§ ÃËÑÊ 90005916

77”

54,489.-

74,500.-

UB-7325 Ẻ Film ¡ÃдÒÉ A4 4-Screen ¾ÃŒÍÁ»ÃСͺµÔ´µÑé§ ÃËÑÊ 90005924

74,426.-

UB-5835 Ẻ¡ÃдÒɤÇÒÁÌ͹ 2-Screen ¾ÃŒÍÁ»ÃСͺµÔ´µÑé§ ÃËÑÊ 90005917

86”

83”+Stereo

»¡µÔ 56,500.-

»¡µÔ 77,500.-

95,300.-

»¡µÔ 66,360.-

63,990.-

54,430.-

63,900.-

UB-T580 Ẻ Multi-touch Interractive ¾ÃŒÍÁ»ÃСͺµÔ´µÑé§ ÃËÑÊ 90005918

77”+Stereo »¡µÔ 160,125.-

153,643.-

158,500.-

UB-T880W Ẻ Multi-touch Interractive ¾ÃŒÍÁ»ÃСͺµÔ´µÑé§ ÃËÑÊ 90005923

»¡µÔ 109,625.-

105,367.-

105,200.-

UB-T880 Ẻ Multi-touch Interractive ¾ÃŒÍÁ»ÃСͺµÔ´µÑé§ ÃËÑÊ 90005920

»¡µÔ 66,360.-

63,990.-

63,900.-

UB-T580W Ẻ Multi-touch Interractive ¾ÃŒÍÁ»ÃСͺµÔ´µÑé§ ÃËÑÊ 90005919

ËÁÒÂà˵Ø: - ÃҤҴѧ¡Å‹ÒÇÃÇÁ¤‹ÒµÔ´µÑé§áÅŒÇ - ¡ÒèѴʋ§ÊÔ¹¤ŒÒ¹Í¡à¢µ¡Ãا෾áÅлÃÔÁ³±Å ·Ò§ GoodChoiz.com ¨Ð¤Ô´¤‹Ò¢¹Ê‹§à¾ÔèÁàµÔÁ Êͺ¶ÒÁ¤‹Ò¢¹Ê‹§ä´Œ·Õè call center 02-689-4343 ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒÂѧäÁ‹ÃÇÁ VAT ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍÃЧѺ¡ÒèÓ˹‹ÒÂ㹡óռԴ¾ÅÒ´ ·Ò§¡ÒþÔÁ¾ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´µÅÒ´ ËÃ×ͨÓ˹‹ÒÂËÁ´¡‹Í¹¡Ó˹´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÍÀÑÂáÅТͺ¾ÃФسÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ³ ·Õè¹Õè´ŒÇÂ

¿ÃÕ...¤‹Ò¨Ñ´Ê‹§

àÁ×èÍ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¤Ãº 1,000 ºÒ· ã¹à¢µ¡Ãا෾Ï


¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´ FUJI Board

1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 30 ÁԶعÒ¹ 2556

ÊÒþѹ¡ÃдÒÉäÇ·ºÍÏ´ ºÍÏ´»´»ÃСÒÈ áÅСÃдÒÉ¿ÅÔ»ªÒÏ· ¤Ø³ÀÒ¾´Õ á¢ç§áç ·¹·Ò¹ Å´ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉÊØ´àÃŒÒ㨠¤ÅÔ¡ÊÑ觫×éÍàÅ·Õè GoodChoiz.com

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´¸ÃÃÁ´Ò

¢¹Ò´ 30x40 «Á. ÃËÑÊ 90003957 ¢¹Ò´ 40x60 «Á. ÃËÑÊ 90003958 ¢¹Ò´ 60x80 «Á. ÃËÑÊ 90003959

»¡µÔ 279.-

265.-

250.-

»¡µÔ 389.-

369.-

340.-

»¡µÔ 589.-

530.-

600.-

¢¹Ò´ 30x40 «Á. ÃËÑÊ 90003971 ¢¹Ò´ 40x60 «Á. ÃËÑÊ 90003972 ¢¹Ò´ 60x80 «Á. ÃËÑÊ 90003973

»¡µÔ 489.-

455.-

626.-

806.-

780.-

¢¹Ò´ 60x90 «Á. ÃËÑÊ 90003960

»¡µÔ 799.-

759.-

740.-

¢¹Ò´ 60x90 «Á. ÃËÑÊ 90003974

»¡µÔ 969.-

920.-

899.-

¢¹Ò´ 80x120 «Á. ÃËÑÊ 90003961

»¡µÔ 1,219.-

1,158.-

1,150.-

¢¹Ò´ 80x120 «Á. ÃËÑÊ 90003975

»¡µÔ 1,649.-

1,566.-

1,550.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90003962

»¡µÔ 1,649.-

1,566.-

1,500.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90003976

»¡µÔ 2,359.-

2,241.-

2,200.-

¢¹Ò´ 120x120 «Á. »¡µÔ 1,929.1,832.ÃËÑÊ 90003963

1,800.-

¢¹Ò´ 120x120 «Á. ÃËÑÊ 90003977

»¡µÔ 2,509.-

2,383.-

2,220.-

¢¹Ò´ 120x150 «Á. »¡µÔ 2,579.2,450.ÃËÑÊ 90003964

2,400.-

¢¹Ò´ 120x150 «Á. ÃËÑÊ 90003978

»¡µÔ 3,429.-

3,257.-

3,200.-

¢¹Ò´ 120x180 «Á. »¡µÔ 3,289.ÃËÑÊ 90003965 3,124.-

3,050.-

¢¹Ò´ 120x180 «Á. »¡µÔ 3,859.ÃËÑÊ 90003979 3,666.-

3,600.-

¢¹Ò´ 120x240 «Á. »¡µÔ 3,579.3,400.ÃËÑÊ 90003966

3,350.-

¢¹Ò´ 120x240 «Á. »¡µÔ 4,649.4,416.ÃËÑÊ 90003980

4,400.-

464.-

»¡µÔ 659.-

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´ÁÕáÁ‹àËÅç¡

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´¸ÃÃÁ´ÒÁÕÅŒÍ 1 ˹ŒÒ

ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒÂѧäÁ‹ÃÇÁ VAT

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´¸ÃÃÁ´ÒÁÕÅŒÍ 2 ˹ŒÒ

¢¹Ò´ 80x120 «Á. ÃËÑÊ 90003981

»¡µÔ 3,089.-

2,934.-

2,900.-

¢¹Ò´ 80x120 «Á. ÃËÑÊ 90003998

»¡µÔ 4,099.-

3,894.-

3,850.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90003982

»¡µÔ 4,289.-

4,074.-

4,040.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90003999

»¡µÔ 5,289.-

5,024.-

5,000.-

¢¹Ò´ 90x150 «Á. ÃËÑÊ 90003983

»¡µÔ 4,879.-

4,635.-

4,600.-

¢¹Ò´ 90x150 «Á. ÃËÑÊ 90004000

»¡µÔ 5,699.-

5,414.-

5,400.-

¢¹Ò´ 90x180 «Á. ÃËÑÊ 90003984

»¡µÔ 6,009.-

5,708.-

5,880.-

¢¹Ò´ 90x180 «Á. ÃËÑÊ 90004001

»¡µÔ 6,509.-

6,183.-

6,120.-

¢¹Ò´ 120x120 «Á. ÃËÑÊ 90003985

»¡µÔ 4,579.-

4,350.-

4,300.-

¢¹Ò´ 120x120 «Á. ÃËÑÊ 90004002

»¡µÔ 5,579.-

5,300.-

5,260.-

¢¹Ò´ 120x150 «Á. ÃËÑÊ 90003986

»¡µÔ 5,579.-

5,300.-

5,250.-

¢¹Ò´ 120x150 «Á. ÃËÑÊ 90004003

»¡µÔ 6,219.-

5,908.-

5,880.-

¢¹Ò´ 120x180 «Á. ÃËÑÊ 90003987

»¡µÔ 6,009.-

5,708.-

5,630.-

¢¹Ò´ 120x180 «Á. ÃËÑÊ 90004004

»¡µÔ 6,509.-

6,183.-

6,150.-

¢¹Ò´ 120x240 «Á. ÃËÑÊ 90003997

»¡µÔ 6,509.-

6,120.-

¢¹Ò´ 120x240 «Á. ÃËÑÊ 90004005

»¡µÔ 7,149.-

6,750.-

6,183.-

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´ÁÕáÁ‹àËÅç¡ÁÕÅŒÍ 1 ˹ŒÒ

02-689-4343

559.-

»¡µÔ 849.-

6,791.-

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´ÁÕáÁ‹àËÅç¡ÁÕÅŒÍ 2 ˹ŒÒ

¢¹Ò´ 80x120 «Á. ÃËÑÊ 90004006

»¡µÔ 3,679.-

3,495.-

3,440.-

¢¹Ò´ 80x120 «Á. ÃËÑÊ 90004014

»¡µÔ 4,989.-

4,739.-

4,700.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90004007

»¡µÔ 5,289.-

5,024.-

4,960.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90004015

»¡µÔ 6,009.-

5,708.-

5,670.-

¢¹Ò´ 90x150 «Á. ÃËÑÊ 90004008

»¡µÔ 5,569.-

5,290.-

5,240.-

¢¹Ò´ 90x150 «Á. ÃËÑÊ 90004016

»¡µÔ 6,199.-

5,889.-

5,850.-

¢¹Ò´ 90x180 «Á. ÃËÑÊ 90004009

»¡µÔ 6,789.-

6,449.-

6,400.-

¢¹Ò´ 90x180 «Á. ÃËÑÊ 90004017

»¡µÔ 7,359.-

6,991.-

6,950.-

¢¹Ò´ 120x120 «Á. ÃËÑÊ 90004010

»¡µÔ 5,579.-

5,300.-

5,250.-

¢¹Ò´ 120x120 «Á. ÃËÑÊ 90004018

»¡µÔ 6,649.-

6,316.-

6,270.-

¢¹Ò´ 120x150 «Á. ÃËÑÊ 90004011

»¡µÔ 5,859.-

5,566.-

5,500.-

¢¹Ò´ 120x150 «Á. ÃËÑÊ 90004019

»¡µÔ 6,789.-

6,449.-

6,400.-

¢¹Ò´ 120x180 «Á. ÃËÑÊ 90004012

»¡µÔ 6,789.-

6,449.-

6,400.-

¢¹Ò´ 120x180 «Á. ÃËÑÊ 90004020

»¡µÔ 7,359.-

6,991.-

6,920.-

¢¹Ò´ 120x240 «Á. ÃËÑÊ 90004013

»¡µÔ 7,429.-

7,000.-

¢¹Ò´ 120x240 «Á. ÃËÑÊ 90004021

»¡µÔ 8,509.-

8,030.-

7,057.-

www.goodchoiz.com

sales@goodchoiz.com

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍÃЧѺ¡ÒèÓ˹‹ÒÂ㹡óռԴ¾ÅÒ´·Ò§¡ÒþÔÁ¾ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´µÅÒ´ ËÃ×ͨÓ˹‹ÒÂËÁ´¡‹Í¹¡Ó˹´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÍÀÑÂáÅТͺ¾ÃФسÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ³ ·Õè¹Õè´ŒÇÂ

8,083.-

Facebook.com/goodchoiz

¿ÃÕ...¤‹Ò¨Ñ´Ê‹§

àÁ×èÍ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¤Ãº 1,000 ºÒ· ã¹à¢µ¡Ãا෾Ï


¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´ FUJI Board

1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 30 ÁԶعÒ¹ 2556

ÊÒþѹ¡ÃдÒÉäÇ·ºÍÏ´ ºÍÏ´»´»ÃСÒÈ áÅСÃдÒÉ¿ÅÔ»ªÒÏ· ¤Ø³ÀÒ¾´Õ á¢ç§áç ·¹·Ò¹ Å´ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉÊØ´àÃŒÒ㨠¤ÅÔ¡ÊÑ觫×éÍàÅ·Õè GoodChoiz.com

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´¸ÃÃÁ´ÒÁÕÅŒÍ 1 ˹ŒÒ »ÃѺÊÙ§-µèÓ áÅÐͧÈÒä´Œ

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´ÁÕáÁ‹àËÅç¡ÁÕÅŒÍ 1 ˹ŒÒ »ÃѺÊÙ§-µèÓ áÅÐͧÈÒä´Œ

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90004022

»¡µÔ 4,649.-

4,416.-

4,380.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90004026

»¡µÔ 5,859.-

5,566.-

5,500.-

¢¹Ò´ 100x200 «Á. ÃËÑÊ 90004023

»¡µÔ 7,649.-

7,210.-

¢¹Ò´ 100x200 «Á. ÃËÑÊ 90004027

»¡µÔ 9,149.-

8,600.-

7,266.-

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´¸ÃÃÁ´ÒÁÕÅŒÍ 2 ˹ŒÒ »ÃѺÊÙ§-µèÓ áÅÐͧÈÒä´Œ

8,691.-

¡ÃдҹäÇ·ºÍÏ´ÁÕáÁ‹àËÅç¡ÁÕÅŒÍ 2 ˹ŒÒ »ÃѺÊÙ§-µèÓ áÅÐͧÈÒä´Œ

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90004024

»¡µÔ 5,859.-

5,566.-

5,500.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90004028

»¡µÔ 6,509.-

6,183.-

6,120.-

¢¹Ò´ 100x200 «Á. ÃËÑÊ 90004025

»¡µÔ 9,289.-

8,790.-

¢¹Ò´ 100x200 «Á. ÃËÑÊ 90004029

»¡µÔ 10,219.-

9,650.-

8,824.-

9,708.-

¡Ãдҹ¿ÅÔ»ªÒÏ·¸ÃÃÁ´Ò

¡Ãдҹ¿ÅÔ»ªÒÏ·¸ÃÃÁ´Ò

P-131 ¢¹Ò´ 55x80 «Á. »¡µÔ 3,529.3,352.ÃËÑÊ 90004064

3,300.-

P-131 ¢¹Ò´ 80x100 «Á. »¡µÔ 5,069.4,815.ÃËÑÊ 990004066

4,780.-

P-668 ¢¹Ò´ 70x100 «Á. »¡µÔ 6,999.6,649.ÃËÑÊ 90004068

¡Ãдҹ¿ÅÔ»ªÒÏ·ÁÕáÁ‹àËÅç¡ P-668 ¢¹Ò´ 70x100 «Á. »¡µÔ 7,699.7,314.ÃËÑÊ 90004069

¡Ãдҹ¿ÅÔ»ªÒÏ·ÁÕáÁ‹àËÅç¡ P-131 ¢¹Ò´ 55x80 «Á. »¡µÔ 4,649.4,416.ÃËÑÊ 90004065

4,380.-

P-131 ¢¹Ò´ 80x100 «Á. »¡µÔ 6,719.6,383.ÃËÑÊ 990004067

6,350.-

ºÍÏ´»´»ÃСÒÈäÁŒ¡Í¡

02-689-4343 ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒÂѧäÁ‹ÃÇÁ VAT

6,600.-

¢¹Ò´ 60x90 «Á. ÃËÑÊ 90004037

»¡µÔ 829.-

787.-

755.-

¢¹Ò´ 120x150 «Á. ÃËÑÊ 90004041

»¡µÔ 2,789.-

2,649.-

2,600.-

¢¹Ò´ 90x120 «Á. ÃËÑÊ 90004038

»¡µÔ 1,859.-

1,766.-

1,720.-

¢¹Ò´ 120x180 «Á. ÃËÑÊ 90004042

»¡µÔ 3,579.-

3,400.-

3,350.-

¢¹Ò´ 90x150 «Á. ÃËÑÊ 90004039

»¡µÔ 2,509.-

2,383.-

2,320.-

¢¹Ò´ 120x240 «Á. ÃËÑÊ 90004043

»¡µÔ 4,649.-

4,380.-

¢¹Ò´ 90x180 «Á. ÃËÑÊ 90004040

»¡µÔ 2,929.-

2,720.-

2,782.-

www.goodchoiz.com

sales@goodchoiz.com

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍÃЧѺ¡ÒèÓ˹‹ÒÂ㹡óռԴ¾ÅÒ´·Ò§¡ÒþÔÁ¾ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´µÅÒ´ ËÃ×ͨÓ˹‹ÒÂËÁ´¡‹Í¹¡Ó˹´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÍÀÑÂáÅТͺ¾ÃФسÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ³ ·Õè¹Õè´ŒÇÂ

4,416.-

Facebook.com/goodchoiz

¿ÃÕ...¤‹Ò¨Ñ´Ê‹§

àÁ×èÍ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¤Ãº 1,000 ºÒ· ã¹à¢µ¡Ãا෾Ï

7,280.-


1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 30 ÁԶعÒ¹ 2556

»¡µÔ 18.»Ò¡¡ÒäÇ·ºÍÏ´ ä¾Åç͵ WBMK-M ËÑÇáËÅÁ 16.-

15.-

»¡µÔ 19.»Ò¡¡ÒäÇ·ºÍÏ´ ä¾Åç͵ WBMK-B ËÑǵѴ 18.-

ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ÃËÑÊ 90000439 ÊÕ´Ó ÃËÑÊ 90000438 ÊÕá´§ ÃËÑÊ 90000437

»¡µÔ 17.-

»¡µÔ 14.-

ÊÕ´Ó ÃËÑÊ 90001818

ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ÃËÑÊ 90005927

ÊÕá´§ ÃËÑÊ 90001819

ÊÕ´Ó ÃËÑÊ 90005928

»¡µÔ 17.-

16.-

ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ÃËÑÊ 90000070

ÊÕá´§ ÃËÑÊ 90000320

ÊÕ´Ó ÃËÑÊ 90000567

ÊÕ´Ó ÃËÑÊ 990000321

ÊÕá´§ ÃËÑÊ 90000069

ÊÕà¢ÕÂÇ ÃËÑÊ 90000322

12.-

13.-

ÊÕá´§ ÃËÑÊ 90005926

»Ò¡¡Òà¤ÁÕ ä¾Åç͵ ËÑǵѴ

14.-

16.-

»Ò¡¡Òà¤ÁÕ 2 ËÑÇ ä¾Åç͵ BI

ÊÕà¢ÕÂÇ ÃËÑÊ 90001821

ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ÃËÑÊ 90001820

ÊÕà¢ÕÂÇ ÃËÑÊ 90000436

»Ò¡¡Òà¤ÁÕ ä¾Åç͵ ËÑÇáËÅÁ

16.-

ÊÕà¢ÕÂÇ ÃËÑÊ 90005929

15.-

á»Ã§Åº¡ÃдҹäÁŒ µÃÒä¡‹ No.2

»¡µÔ 13.-

12.-

11.-

ÃËÑÊ 90001949 ÊÕà¢ÕÂÇ ÃËÑÊ 90000319

ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ÃËÑÊ 90000433

àÁç´áÁ‹àËÅç¡ àº¹¹‹Í¹

MT15 ÊÕ¹éÓà§Ô¹ á¾ç¤ 10 àÁç´ ÃËÑÊ 90004427

MT30 ÊÕ¹éÓà§Ô¹ á¾ç¤ 5 àÁç´ ÃËÑÊ 90004442

MT15 ÊÕá´§ á¾ç¤ 10 àÁç´ ÃËÑÊ 90004426

MT30 ÊÕá´§ á¾ç¤ 5 àÁç´ ÃËÑÊ 90004443

MT15 ¤ÅÐÊÕ á¾ç¤ 10 àÁç´ ÃËÑÊ 90002227

MT30 ¤ÅÐÊÕ á¾ç¤ 5 àÁç´ ÃËÑÊ 90000506

»¡µÔ 30.-

29.-

MT20 ÊÕ¹éÓà§Ô¹ á¾ç¤ 6 àÁç´ ÃËÑÊ 90001833

MT40 ÊÕ¹éÓà§Ô¹ á¾ç¤ 4 àÁç´ ÃËÑÊ 90004125

02-689-4343 ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒÂѧäÁ‹ÃÇÁ VAT

¡ÃдÒÉ¿ÅÔ»ªÒÏ· FUJI

28.-

MT20 ÊÕá´§ á¾ç¤ 6 àÁç´ ÃËÑÊ 90001832

MT20 ÊÕ¤ÅÐÊÕ á¾ç¤ 6 àÁç´ ÃËÑÊ 90002228

MT40 ÊÕá´§ MT40 ÊÕ¤ÅÐÊÕ á¾ç¤ 4 àÁç´ á¾ç¤ 4 àÁç´ ÃËÑÊ 90004124 ÃËÑÊ 90004123

www.goodchoiz.com

¢¹Ò´ 50x70 «Á. 25 Ἃ¹ (10 àÅ‹Á) ÃËÑÊ 90004070

»¡µÔ 1,239.-

1,210.-

1,180.-

¢¹Ò´ 75x90 «Á. 25 Ἃ¹ (10 àÅ‹Á) ÃËÑÊ 90004071

»¡µÔ 1,519.-

1,510.-

1,445.-

¢¹Ò´ 65x90 «Á. 25 Ἃ¹ (10 àÅ‹Á) ÃËÑÊ 90004072

»¡µÔ 1,519.-

1,445.-

sales@goodchoiz.com

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍÃЧѺ¡ÒèÓ˹‹ÒÂ㹡óռԴ¾ÅÒ´·Ò§¡ÒþÔÁ¾ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´µÅÒ´ ËÃ×ͨÓ˹‹ÒÂËÁ´¡‹Í¹¡Ó˹´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÍÀÑÂáÅТͺ¾ÃФسÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ³ ·Õè¹Õè´ŒÇÂ

1,510.-

Facebook.com/goodchoiz

¿ÃÕ...¤‹Ò¨Ñ´Ê‹§

àÁ×èÍ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¤Ãº 1,000 ºÒ· ã¹à¢µ¡Ãا෾Ï


GoodChoiz.com ¢Íá¹Ð¹Ó¼ÅÔµÀѳ±ãËÁ‹ÊÓËÃѺà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á¹Õé "¡Å‹Í§áÅеÙÅŒ ¹éÔ ªÑ¡¾ÅÒʵԡ" ËÅÒ¡ËÅÒ¢¹Ò´ µÍºÊ¹Í§·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà ·ÓãËŒ¡ÒèѴà¡çºÍØ»¡Ã³ã¹ÍÍ¿¿ÈàÃÕºÌÍ ໚¹Ãкº¡Ç‹Ò·Õèà¤Â ÊÑ觫×éÍ ÊÔ¹¤ŒÒä´ŒàÅÂÇѹ¹Õé·Õè GoodChoiz.com ÊÔ¹¤ŒÒ ʹã¨ÊÑ觫×éÍ ä´Œ·Õè: µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁCÙÅenter GoodChoiz Cal4l3 ËÃ×ÍÍÕàÁŏ: â·Ã. 0-2689-4od3 choiz.com sales@go

¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡ¾ÃŒÍÁ½Ò»´ »¡µÔ 400.ẺÁÕÅŒÍ (390x740x355mm.) .ÃËÑÊ 90005802

390

¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡ¾ÃŒÍÁ½ÒºÒ¹¾ÑºË¹ŒÒ äÁ‹ÁÕÅŒÍ (385x435x230mm.) ÃËÑÊ 90005921

380.-

¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡÍ๡»ÃÐʧ¤ »¡µÔ 680.ÁÕÅŒÍ (J2547) .ÃËÑÊ 90005934

495.-

¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡäÁ¤Ã͹ »¡µÔ 615.¤Í¹à·Ã¹à¹ÍÏ ä«Ê A3-110L .ÃËÑÊ 90005933

¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡäÁ¤Ã͹ »¡µÔ 370.¤Í¹à·Ã¹à¹ÍÏ ä«Ê ãËÞ‹ A4-40L .ÃËÑÊ 90005931

300.-

¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡäÁ¤Ã͹ »¡µÔ 240.¤Í¹à·Ã¹à¹ÍÏ ä«Ê ¡ÅÒ§ A4-24L .ÃËÑÊ 90005930

660

350

02-689-4343 ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒÂѧäÁ‹ÃÇÁ VAT

580

220

www.goodchoiz.com

550.-

187.-

sales@goodchoiz.com

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍÃЧѺ¡ÒèÓ˹‹ÒÂ㹡óռԴ¾ÅÒ´·Ò§¡ÒþÔÁ¾ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´µÅÒ´ ËÃ×ͨÓ˹‹ÒÂËÁ´¡‹Í¹¡Ó˹´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÍÀÑÂáÅТͺ¾ÃФسÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ³ ·Õè¹Õè´ŒÇÂ

»¡µÔ 160.-

150.-

145.-

¡Å‹Í§¾ÅÒʵԡäÁ¤Ã͹ »¡µÔ 480.¤Í¹à·Ã¹à¹ÍÏ ä«Ê A2-62L .ÃËÑÊ 90005932

460

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ½Òແ´º¹ »¡µÔ 480.3 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005945 .-

470

Facebook.com/goodchoiz

¿ÃÕ...¤‹Ò¨Ñ´Ê‹§

àÁ×èÍ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¤Ãº 1,000 ºÒ· ã¹à¢µ¡Ãا෾Ï

417.-

393.-


GoodChoiz.com ¢Íá¹Ð¹Ó¼ÅÔµÀѳ±ãËÁ‹ÊÓËÃѺà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á¹Õé "¡Å‹Í§áÅеÙÅŒ ¹éÔ ªÑ¡¾ÅÒʵԡ" ËÅÒ¡ËÅÒ¢¹Ò´ µÍºÊ¹Í§·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà ·ÓãËŒ¡ÒèѴà¡çºÍØ»¡Ã³ã¹ÍÍ¿¿ÈàÃÕºÌÍ ໚¹Ãкº¡Ç‹Ò·Õèà¤Â ÊÑ觫×éÍ ÊÔ¹¤ŒÒä´ŒàÅÂÇѹ¹Õé·Õè GoodChoiz.com ÊÑ觫×éÍÊÔ¹¤ŒÒ ʹ㨠䴌·Õè: µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙCÅen ter GoodChoiz Call3 ËÃ×ÍÍÕàÁŏ: â·Ã. 0-2689-4od34choiz.com sales@go

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ Top äÁŒ´ŒÒ¹º¹ »¡µÔ 1,290.4 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005943 .-

1,250

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ Top äÁŒ´ŒÒ¹º¹ »¡µÔ 1,090.3 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005942 .-

1,050

1,027.-

840.-

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ Top äÁŒ´ŒÒ¹º¹ »¡µÔ 1,490.5 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005944 .-

1,450

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ½Òແ´º¹ »¡µÔ 580.4 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005946 .-

474.-

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ â¤Ã§¹éÓµÒÅ »¡µÔ 520.4 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005949 .-

375.-

560

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ â¤Ã§¹éÓµÒÅ 3 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005948

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ½Òແ´º¹ 2 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005947

»¡µÔ 420.-

400.-

»¡µÔ 365.-

350.-

1,200.-

300.-

297.02-689-4343 ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒÂѧäÁ‹ÃÇÁ VAT

500

www.goodchoiz.com

sales@goodchoiz.com

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍÃЧѺ¡ÒèÓ˹‹ÒÂ㹡óռԴ¾ÅÒ´·Ò§¡ÒþÔÁ¾ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´µÅÒ´ ËÃ×ͨÓ˹‹ÒÂËÁ´¡‹Í¹¡Ó˹´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÍÀÑÂáÅТͺ¾ÃФسÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ³ ·Õè¹Õè´ŒÇÂ

µÙŒÅÔ鹪ѡ¾ÅÒʵԡ â¤Ã§¹éÓµÒÅ »¡µÔ 640.5 ªÑé¹ ÃËÑÊ 90005950 .-

610

Facebook.com/goodchoiz

¿ÃÕ...¤‹Ò¨Ñ´Ê‹§

àÁ×èÍ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ¤Ãº 1,000 ºÒ· ã¹à¢µ¡Ãا෾Ï

470.-


µ§Ñé ᵋ 1 àÁ.Â. - 30 Á.Ô Â. 2556 à§×è͹ä¢â»ÃâÁªÑè¹ - ÊÒÁÒö㪌䴌¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÂÍ´¡ÒÃÊÑ觫×éÍã¹ 1 ãºàÊÃ稤úµÒÁ·Õè GoodChoiz.com ¡Ó˹´äÇŒ â´Âä´ŒÊÔ·¸ÔìÃѺ¢Í§ÊÁ¹Ò¤Ø³ 1 ªÔé¹µ‹Í 1 ãºàÊÃç¨à·‹Ò¹Ñé¹ - ÊÒÁÒöÃѺáÅ¡ÊÔ·¸Ôìä´ŒµÑé§áµ‹Çѹ·Õè 1 àÁÉÒ¹ - 30 ÁԶعÒ¹ 2556 - â»ÃâÁªÑè¹¹ÕéÊÓËÃѺÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò»¡µÔà·‹Ò¹Ñé¹ - äÁ‹ÊÒÁÒö㪌ËÇÁ¡ÑºÃËÑÊʋǹŴ áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ¡á¾ç¤ 3 - ÊÁÒªÔ¡µ¡Å§áÅÐÂÔ¹ÂÍÁãËŒ Goodchoiz ᨌ§¢ŒÍÁÙÅʶҹ·Õè¨Ñ´Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒá¡‹ºÃÔÉÑ··Õè´Óà¹Ô¹¡ÒèѴʋ§µÒÁ·ÕèÍÂÙ‹·Õèᨌ§äÇŒã¹áºº¿ÍÏÁáÅ¡ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ - GoodChoiz.com ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡Òû¯Ôàʸ ÃѺ¤×¹ ËÃ×Íà»ÅÕè¹á»Å§ÊÔ¹¤ŒÒ ·ÕèÊ‹§äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ àÁ×èÍ·‹Ò¹ä´Œá¨Œ§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ÃѺÊÔ¹¤ŒÒáÅŒÇ - GoodChoiz.com ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§à§×è͹䢡ÒÃáÅ¡ÃѺÊÔ¹¤ŒÒµÒÁàËç¹ÊÁ¤ÇÃâ´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ - ËÒ¡ÁÕ¢ŒÍⵌáÂŒ§ã´æ à¡Ô´¢Öé¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹â´Â·Ò§µÃ§ ËÃ×ͷҧ͌ÍÁ·Õèà¡ÕèÂǡѺâ»ÃâÁªÑè¹¹Õé ãËŒ¶×ÍàÍÒ¡ÒõѴÊÔ¹¢Í§ GoodChoiz.com ໚¹·ÕèÊÔé¹ÊØ´ ´ÒǹâËŴẺ¿ÍÏÁáÅ¡¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè

โปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคม 2556  

GoodChoiz.com ในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้ พบกับรายการสินค้ากระดานอิเล็กทรอนิคส์ กระดานไวท์บอร์ด อุปกรณ์ใช้งานร่วมไวท์บอร์ด คุณภาพสูง แข็งแรง ทนท...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you