Page 1

PROMOTION : NOVEMBER 2012 - JANUARY 2013

Call : 02-689-4343 Shop Online : www.goodchoiz.com E-mail : sales@goodchoiz.com Facebook.com/goodchoiz

â»ÃâÁª¹‹Ñ»Ò¡¡ÒÃÒ¤Ò

¾àÔÈÉ!!

»Ò¡¡ÒÅ¡ÙŹ‹× CROSS ·¡Øù‹Ø

ºÃ¡ÔÒçÔàÅà«ÍÃʏ šѪ͋׿ÃÕ àÁÍ‹×ʧ‹Ñ«Í׌ 5 ´ÒŒÁ¢¹ŒÖä»*

Cross Century Chrome BP#3502 (ÃËÊÑ 90003171) ¾àÔÈÉ 979.- »¡µÔ 1,100.-

Cross Century Black BP#2502 (ÃËÊÑ 90003172) ¾àÔÈÉ 1,459.- »¡µÔ 1,650.-

Cross Century 10K GF BP#4502 (ÃËÊÑ 90003173) ¾àÔÈÉ 2,249.- »¡µÔ 2,550.-

Cross Century Medalist BP#3302 (ÃËÊÑ 90003174) ¾àÔÈÉ 1,329.- »¡µÔ 1,500.-

Cross ATX Pearl White BP#882-38 (ÃËÊÑ 90003175) ¾àÔÈÉ 2,039.- »¡µÔ 2,300.-

Cross Edge Black/Chrome #AT0555-2 (ÃËÊÑ 90003176) ¾àÔÈÉ 1,729.- »¡µÔ 1,950.-

Cross ATX Black Lacquer BP#882-36 (ÃËÊÑ 90003264) ¾àÔÈÉ 2,039.- »¡µÔ 2,300.-

Cross Advantage BP#AT0482-1 Blk/Mosiac (ÃËÊÑ 90003265) ¾àÔÈÉ 1,499.- »¡µÔ 1,700.-

Cross Advantage BP#AT0482-2 Blk/Lacquer (ÃËÊÑ 90003266) ¾àÔÈÉ 1,499.- »¡µÔ 1,700.-

Cross ATX Trans Blue BP#882-37 (ÃËÊÑ 90003263) ¾àÔÈÉ 2,039.- »¡µÔ 2,300.-

Cross Advantage BP#AT0482-3 Blue/Lacquer (ÃËÊÑ 90003267) ¾àÔÈÉ 1,499.- »¡µÔ 1,700.-


»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×¹è ARTIFACT ·Ø¡Ãع‹

ºÃÔ¡ÒÃÂÔ§àÅà«ÍÏÊÅÑ¡ª×Íè ¿ÃÕ àÁ×Íè ÊÑ§è «×Í×é 10 ´ŒÒÁ¢Ö¹é ä»*

Iris BP#15120 Satin Chrome (ÃËÑÊ 90003271) ¾ÔàÈÉ 229.- »¡µÔ 280.-

Trinity II MP#3021 Chrome/Gold (ÃËÑÊ 90003277) ¾ÔàÈÉ 739.- »¡µÔ 900.-

Europa Black/Gold BP#03011 (ÃËÑÊ 90003280) ¾ÔàÈÉ 619.- »¡µÔ 790.-

Iris BP#15010 Black (ÃËÑÊ 90003272) ¾ÔàÈÉ 229.- »¡µÔ 280.-

Trinity II MP#3011 Pearl Black/Gold (ÃËÑÊ 90003276) ¾ÔàÈÉ 739.- »¡µÔ 900.-

Europa White/Rose Gold BP#03072 (ÃËÑÊ 90003278) ¾ÔàÈÉ 619.- »¡µÔ 790.-

Europa Chrom/Rose Gold BP#03022 (ÃËÑÊ 90003279) ¾ÔàÈÉ 619.- »¡µÔ 790.-

Pillar Peral Pink/Chrom BP#06090 (ÃËÑÊ 990003281) ¾ÔàÈÉ 409.- »¡µÔ 550.-

Pillar Peral White/Chrom BP#06070 (ÃËÑÊ 90003282) ¾ÔàÈÉ 409.- »¡µÔ 550.-

»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×¹è / âÃÅàÅÍϺÍÅ SHEAFFER

ºÃÔ¡ÒÃàÅà«ÍÏ / á¡ÐÊÅÑ¡ª×Íè ¿ÃÕ àÁ×èÍÊÑ觫×é×Í 20 ´ŒÒÁ¢Öé¹ä»*

âÃÅàÅÍϺÍÅ ÍԹ෹«ÔµÕé RB9235 ÊÕ´ÓàŤ (ÃËÑÊ 90003641) ¾ÔàÈÉ 1,349.- »¡µÔ 1,589.-

100 BP9306 ´ŒÒÁâ¤ÃÁá˹ºâ¤ÃÁ (ÃËÑÊ 90003642) ¾ÔàÈÉ 439.- »¡µÔ 519.-

100 BP9319 ´ŒÒÁáÁ·à·Òá˹ºâ¤ÃÁ (ÃËÑÊ 90003643) ¾ÔàÈÉ 439.- »¡µÔ 519.-

ૹ·Õà¹ÕÂÅ BP321 à¢ÕÂÇ (ÃËÑÊ 90003644) ¾ÔàÈÉ 229.- »¡µÔ 269.-

ૹ·Õà¹ÕÂÅ BP323 ´ŒÒÁâ¤ÃÁá˹ºà§Ô¹ (ÃËÑÊ 90003645) ¾ÔàÈÉ 319.- »¡µÔ 379.-

ૹ·Õà¹ÕÂÅ BP325 ´ŒÒÁâ¤ÃÁá˹º·Í§ (ÃËÑÊ 90003646) ¾ÔàÈÉ 439.- »¡µÔ 519.-

ૹ·Õà¹ÕÂÅ BP327 ´ŒÒÁáÁ·ÊÕ´Ó´ŒÒ¹ (ÃËÑÊ 90003647) ¾ÔàÈÉ 519.- »¡µÔ 609.-

VFM BP9401 áÁ·¹éÓà§Ô¹ á˹º¹Ô¡à¡ÍÏ (ÃËÑÊ 90003648) ¾ÔàÈÉ 299.- »¡µÔ 359.-

VFM BP9403 áÁ·á´§ á˹º¹Ô¡à¡ÍÏ (ÃËÑÊ 90003650) ¾ÔàÈÉ 299.- »¡µÔ 359.-

VFM BP9402 áÁ·à¢ÕÂÇ á˹º¹Ô¡à¡ÍÏ (ÃËÑÊ 90003649) ¾ÔàÈÉ 299.- »¡µÔ 359.-

*ÊÔ¹¤ŒÒ㪌àÇÅÒÊÑ觷ӻÃÐÁÒ³ 15-20 Çѹ


! ! Õ Ã ¿ ÊÕ 1 ¨Ø´* 1 ¹ ÃÕ ¡ ºÃÔ¡ÒÃÊ

â»ÃâÁªÑè¹ÊÔ¹¤ŒÒ¾ÃÕàÁÕÂÁ ÂÔè§ÊÑè§ÁÒ¡ ÂÔè§Å´ÁÒ¡ ¡ÃдÒÉ⹌µ Memo ÃÕä«à¤ÔÅ ÃØ‹¹ STCN451 (ÃËÑÊ 90004274) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 30.10 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 43.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 25.80 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 21.50 ºÒ·

¡Ô¿·à«ç·µÅѺ¹ÒÁºÑµÃ¾Ç§¡ØÞᨠÃØ‹¹ CGS001 ¤ÅÐÊÕ (ÃËÑÊ 90005053) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 307.30 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 439.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 263.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 219.50 ºÒ·

«Í§¡ÃдÒÉÃÕä«à¤ÔÅ ÃØ‹¹ STCN452 (ÃËÑÊ 90004275)

à¤Ã×èͧ¤Ô´àÅ¢ ệ¹¡´«ÔÅÔ⤹ (ÃËÑÊ 90004257)

100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 40.60 ºÒ· 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 34.80 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 29.00 ºÒ·

ÃÒ¤Ò»¡µÔ

58.-

¡ÃдÒÉ⹍µ MEMO ËÅÒ¡ÊÕ (ÃËÑÊ 90004281) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» ÃÒ¤Ò»¡µÔ 187.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä»

130.90 ºÒ· 112.20 ºÒ· 93.50 ºÒ·

ÃÒ¤Ò»¡µÔ

298.-

100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 208.60 ºÒ· 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 178.80 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 149.00 ºÒ·

àÁÒʏ ÁÔ¹Ô ´Ô¨ÔµÍÅ (ÃËÑÊ 90005038) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» ÃÒ¤Ò»¡µÔ 449.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä»

314.30 ºÒ· 269.40 ºÒ· 224.50 ºÒ·

ÁÔ¹Ôä´ÍÒÃÕè+»Ò¡¡Ò ÃØ‹¹ CS-MY30 Dairy with pen ¤ÅÐÊÕ (ÃËÑÊ 90005058) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 132.30 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 189.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 113.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 94.50 ºÒ·

ÍØ»¡Ã³ USB ÃÙ»¾Ñ´ÅÁ´Í¡äÁŒ (ÃËÑÊ 90004293) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 150.50 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 215.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 129.00 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 107.50 ºÒ·

ä´ÍÒÃÕè+»Ò¡¡Ò ÃØ‹¹ CS1104005 Dairy with pen ¤ÅÐÊÕ (ÃËÑÊ 90005059) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 139.30 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 199.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 119.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 99.50 ºÒ·

ªØ´¡Ô¿·à«ç·¡Ãк͡¹éÓ+á¡ŒÇ 1 㺠ÃØ‹¹ GYF-PH02 ¤ÅÐÊÕ (ÃËÑÊ 90005043) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 608.30 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 869.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 521.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 434.50 ºÒ·

ÊÁش⹍µ ÃØ‹¹ CNB003 Note book size 3.5x5.5 inch (ÃËÑÊ 90005063) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 125.30 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 179.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 107.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 89.50 ºÒ·

á¡ŒÇÁѤËØŒÁÊÕ´Ó ÃØ‹¹ GYF-618P (ÃËÑÊ 90005047) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 230.30 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 329.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 197.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 164.50 ºÒ·

ªØ´à¤Ã×èͧà¢Õ¹ ÃØ‹¹ STWA 8886 (ÃËÑÊ 90005040) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 181.30 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 259.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 155.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 129.50 ºÒ·

á¡ŒÇÁѤÊáµ¹àÅÊ ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ñº«ÔÅÔ⤹ ÃØ‹¹ GYF-032 (ÃËÑÊ 90005048) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 356.30 ºÒ· ÃÒ¤Ò»¡µÔ 509.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 305.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 254.50 ºÒ·

¡Å‹Í§ãÊ‹ÃÙ» (ÃËÑÊ 90005035)

¡ÃÐ້ҪŒÍ»»œ§ ÅÒ¨ش (ÃËÑÊ 90004286) 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» ÃÒ¤Ò»¡µÔ 179.- 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä»

ÃÒ¤Ò»¡µÔ

139.-

â»ÃâÁªÑè¹ÊÔ¹¤ŒÒ¾ÃÕàÁÕÂÁ ÂÔè§ÊÑè§ÁÒ¡ ÂÔè§Å´ÁÒ¡

100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 97.30 ºÒ· 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 83.40 ºÒ· 1000 ªÔé¹¢Öé¹ä» 69.50 ºÒ·

¾ÔàÈÉÊØ´

ÊÑè§ 100 ªÔé¹* Å´ 30% ¨Ó¹Ç¹ 100 ªÔé¹¢Öé¹ä» 㪌àÇÅÒ 15 Çѹ ËÅѧ¡ÒõÃǨẺ ÊÑè§ 500 ªÔé¹* Å´ 40% ¨Ó¹Ç¹ 500 ªÔé¹¢Öé¹ä» 㪌àÇÅÒ 25 Çѹ ËÅѧ¡ÒõÃǨẺ ÊÑè§ 1000 ªÔé¹* Å´ 50% ¨Ó¹Ç¹ 1000 ªÑÔé¹¢Öé¹ä» 㪌àÇÅÒ 45 Çѹ ËÅѧ¡ÒõÃǨẺ

125.30 ºÒ· 107.40 ºÒ· 89.50 ºÒ·

Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁä´Œ·Õè

GoodChoiz Hotline

02-689-4343


ªØ´à¿ÍϹÔà¨ÍÏÊӹѡ§Ò¹ SET ÊØ´¤ŒØÁ 1

¾ÔàÈÉà¾Õ§

9,300.-

ªØ´âµÐ·Ó§Ò¹ MONO OSCAR SET àªÍÃÕè/´Ó (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002823)

SET ÊØ´¤ŒØÁ 2

¾ÔàÈÉà¾Õ§

à¡ŒÒÍÕé·Ó§Ò¹ MONO PK02/H ˹ѧà·ÕÂÁ (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002845)

14,300.-

ªØ´âµÐ·Ó§Ò¹ MONO PANEL PLUS SET àÁແÅ/´Ó (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002822)

SET ¤ŒØÁÊØ´æ

ªØ´âµÐ·Ó§Ò¹ MONO »ÃСͺ´ŒÇÂ

ⵍÐࢌÒÁØÁ MONO CCSS-60(F) àªÍÃÕ/è ´Ó (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002819)

¾ÔàÈÉà¾Õ§

ⵍзӧҹ MONO TWC-1202-60(F) àªÍÃÕ/è ´Ó (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002818)

»¡µÔÃҤҪشÅÐ 11,020.-

»¡µÔÃҤҪشÅÐ 15,400.-

à¡ŒÒÍÕé·Ó§Ò¹ MONO LD/H ˹ѧà·ÕÂÁ (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002843)

13,850.-

á¶Á¿ÃÕ!!

à¡ŒÒÍÕé·Ó§Ò¹ MONO KK01/A ˹ѧà·ÕÂÁ ÁÙŤ‹Ò 1,490.-

á¶Á¿ÃÕ!!

à¡ŒÒÍÕé·Ó§Ò¹ MONO KK01/A ˹ѧà·ÕÂÁ ÁÙŤ‹Ò 1,490.-

»¡µÔÃҤҪشÅÐ 15,210.-

à¡ŒÒÍÕé·Ó§Ò¹ MONO PK02/H ˹ѧà·ÕÂÁ (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002845)

á¶Á¿ÃÕ!!

à¡ŒÒÍÕé·Ó§Ò¹ MONO KK01/A ˹ѧà·ÕÂÁ ÁÙŤ‹Ò 1,490.-

ⵍФÍÁ¾ÔÇàµÍÏ MONO WCTC-80(F) àªÍÃÕ/è ´Ó (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002820)

µÙŒàÍ¡ÊÒÃÊ٧ŋҧºÒ¹àÅ×è͹ MONO C150 WSS(F) àªÍÃÕè/´Ó (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002825)

µÙŒàÍ¡ÊÒúҹàÅ×è͹ MONO C792 W WSS(F) àªÍÃÕè/´Ó (ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ 90002829)


¾ÄȨԡÒ¹ 2555

HOT

¶Ö§ Á¡ÃÒ¤Á 2556 ¹ÕÕé

PROMOTION

¾ÔàÈÉÊØ´à©*¾ÒÐà¤Ã×èͧ㪌俿‡Ò ä»» «×éͤú 1,000 ºÒiz ·¢MÖé¹ug 1 㺠ho ÃѺ¿ÃÕ GoodC ÁÙŤ‹Ò 100 ºÒ·

ËÁŒÍËا¢ŒÒÇ

«×éͤú 3,000 ºÒ·¢Öé¹ä» ÃѺ¿ÃÕ GoodChoiz Gift Voucher 1 ãº

her Gift Vouc AHT 200 B

ÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ·

¾Ò¹Ò⫹Ԥ SR-G101 1 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005086)

469.-

¾Ò¹Ò⫹Ԥ SR-G181 1.8 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005087)

559.-

¢Öé¹ä» ÃѺ¿ÃÕ «×éͤú 8,000oºmÒ·pany Gift Voucher 3 㺠The Pizza C ÁÙŤ‹Ò 300 ºÒ·

1,239 .-

ucher Gift VoBAHT 100 Gift VouAcHhTer ift Voucher B G T

âµªÔºÒ RC-T18AFS 1.8 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005089)

100

100 BAH

ÉÑ·Ï Â§ 1 ÃÒ¡Òõ‹ÍãºÊÑ觫×éÍ ·Ò§ºÃÔ *ÊÒÁÒöàÅ×Í¡áÅ¡¢Í§ÃÒ§ÇÑÅä´Œ45à¾Õ Çѹ ¨Ð¨Ñ´Ê‹§¢Í§ÃÒ§ÇÑÅãËŒÀÒÂã¹

¾Ò¹Ò⫹Ԥ SR-942 4.2 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005092)

1,589 .-

¾Ò¹Òâ«¹Ô â ¤ SR-972 7 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005093)

¾Ñ´ÅÁ

2,799 .-

¡Ãеԡ¹éÓÌ͹

649.869.âµªÔºÒ PLK-G22 2.2 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005094)

979.âµªÔºÒ PLK-G33 3.3 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005098)

2,379 .-

¾Ñ´ÅÁµÑé§âµÐÎÒµÒÃÔ HA-T16M1 16" (ÃËÑÊ 90005101)

939.¾Ñ´ÅÁµÑé§âµÐÎÒµÒÃÔ HA-T18M1 18" (ÃËÑÊ 90005102)

1,029 .¾Ñ´ÅÁ»ÃѺÃдѺÎÒµÒÃÔ HE-S18M1/HT-S18M2 18" (ÃËÑÊ 90005104)

âµªÔºÒ PLK-45SEA 4.5 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005100)

àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿

2,049 .ÍÕàŤâ·ÃÅÑ¡« EMM1908W 20 ÅÔµÃ

ªÒÏ» R-219 22 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005110)

(ÃËÑÊ 90005136)

1,859 .-

à¤Ã×èͧ·Ó¹éÓàÂç¹-Ì͹

1,959 .-

áÍÅ¨Õ MS2021C 20 ÅԵà (ÃËÑÊ 90005111)

1,309 .-

1,739 .-

¾Ñ´ÅÁÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¾Ñ´ÅÁµÑ駾×é¹ÎÒµÒÃÔ HD-P16M3 ¾Ñ´ÅÁµÑ駾×é¹ÎÒµÒÃÔ HA-P18M1 16" (ÃËÑÊ 90005105) 18" (ÃËÑÊ 90005106)

»¡µÔ 22,090.»¡µÔ 5,990.-

5,690 .-

¹éÓÌ͹-¹éÓàÂç¹ Êáµ¹àÅÊ ÇÔ¤àµÍÏ VT-222N (ÃËÑÊ 90003109)

»¡µÔ 3,990.-

3,690 .-

¹éÓàÂç¹ Êáµ¹àÅÊ ÇÔ¤àµÍÏ VT-11A (ÃËÑÊ 90003110)

»»¡µÔ 7,290.-

6,790 .-

¹éÓÌ͹-¹éÓàÂç¹-¹éÓ¸ÃÃÁ´Ò ¾ÅÒʵԡ ABS ÇÔ¤àµÍÏ VT-31S (ÃËÑÊ 90001891)

ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒÂѧäÁ‹ÃÇÁ VAT

1,990 .-

ÇÔ¤àµÍÏ IF-207B 㺾Ѵ 20 ¹ÔéÇ (ÃËÑÊ 80011558)

»¡µÔ 2,7 2,710.-

2,690 .-

ÇÔ¤àµÍÏ IF-2411 㺾Ѵ 24 ¹ÔéÇ (ÃËÑÊ 80011559)

DVD player

à¤Ã×èͧàÅ‹¹´ÕÇÕ´Õ ä¾âÍà¹ÕÂÏ DV-2032K (ÃËÑÊ 90005135)

1,769 .-

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍÃЧѺ¡ÒèÓ˹‹ÒÂ㹡óռԴ¾ÅÒ´·Ò§¡ÒþÔÁ¾ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´µÅÒ´ ËÃ×ͨÓ˹‹ÒÂËÁ´¡‹Í¹¡Ó˹´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÍÀÑÂáÅТͺ¾ÃФسÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ³ ·Õè¹Õè´ŒÇÂ


พิเศษ

พิเศษ

799.-

พิเศษ

999.-

1,099.-

ปกติ 829.-

ปกติ 1,179.-

ปกติ 1,029.-

ªØ´¾Ô¸¡Õ Òà ºØÞÃÑ¡ÉÒ ªØ´ªÕÇµÔ Ãا‹ â蹏

ªØ´¾Ô¸¡Õ Òà ºØÞÃÑ¡ÉÒ ªØ´à¾ÔÁè ÇÒʹÒàÊÃÔÁºÒÃÁÕ

ªØ´¾Ô¸¡Õ Òà ºØÞÃÑ¡ÉÒ ªØ´à¨ÃÔÞ¸¹¡Ô¨

µÐ¡ÃŒÒ¢ÒÇ 9x12", ·ÔªªÙ 2 ¡Å‹Í§, ÂҪشàÅç¡, ä¿©Ò¾ÌÍÁ¶‹Ò¹, ¼Ñ¡´Í§, ⨍¡¤Ñ¾, ¹éÓÁѹ¾×ª âÍÇÑŵԹ, ¹Á¾Ã‹Í§Áѹà¹Â, áªÁ¾ÙÊÓËÃѺ ¾ÃÐʧ¦ 170 ml., ¹éÓÂÒ«Ñ¡¨ÕÇà 170 ml., ʺÙà‹ »Å×Í¡ÊŒÁ, ʺ٢‹ §Ô , ¼ŒÒ¢¹Ë¹Ù 12x12", ¸Ù»µÐä¤ÃŒ, äÁŒ¢´Õ ä¿, à¨ÅŌҧÁ×Í, ¶Ø§¼ŒÒ

‹ÒÁ¸Ø´§¤, àÊ×Íè ¹Ñ§è ÊÁÒ¸Ô 60x80 «Á., ÂҪشàÅç¡, áªÁ¾ÙÊÓËÃѺ ¾ÃÐʧ¦ 170 ml., ¹éÓÂÒ«Ñ¡¨ÕÇà 170 ml., ʺÙà‹ »Å×Í¡ÊŒÁ, ¸Ù»µÐä¤ÃŒ, äÁŒ¢´Õ ä¿, ¹éÓ´×Áè 350 ml. 2 ¢Ç´, ¡ÃдÒÉ·ÔªªÙ, ËÁ, Ãͧ෌Ò, á»Ã§ÊÕ¿¹˜ , ÂÒÊÕ¿¹˜ , Áմ⡹, ¼ŒÒ¢¹Ë¹Ù 12x12", ä¿©Ò¾ÌÍÁ¶‹Ò¹

àÊ×è͹͹ 90x180 «Á., ¼ŒÒàªç´µÑÇ 27x54", ËÁ, ä¿©Ò¾ÌÍÁ¶‹Ò¹, áªÁ¾ÙÊÓËÃѺ¾ÃÐʧ¦ 170 ml., ¹éÓÂÒ«Ñ¡¨ÕÇà 170 ml., ÂҪشàÅç¡, ʺًà»Å×Í¡ÊŒÁ, ¸Ù»µÐä¤ÃŒ, Áմ⡹

(ÃËÑÊ 90005179)

(ÃËÑÊ 90005181)

พิเศษ

(ÃËÑÊ 90005180)

พิเศษ

699.-

พิเศษ

499.-

ปกติ 739.-

349.-

ปกติ 529.-

ปกติ 369.-

ªØ´¶ÇÒÂÊѧ¦·Ò¹ ºØÞÃÑ¡ÉÒ ªØ´à¾ÔèÁ¾Ù¹ºÒÃÁÕ

ªØ´¶ÇÒÂÊѧ¦·Ò¹ ºØÞÃÑ¡ÉÒ ªØ´à¾ÔèÁ¾Ù¹ÊØ¢

ªØ´¶ÇÒÂÊѧ¦·Ò¹ ºØÞÃÑ¡ÉÒ ªØ´à»‚›ÂÁÊØ¢

ÍÒʹÐ, áªÁ¾ÙÊÓËÃѺ¾ÃÐʧ¦ 170 ml., ¹éÓÂÒ«Ñ¡¨ÕÇà 170 ml., ʺÙà‹ »Å×Í¡ÊŒÁ á¾ç¤ 3 ¡ŒÍ¹, ÂҡŋͧàÅç¡, Áմ⡹, ËÁ, Ãͧ෌Ò, ¸Ù»à·Õ¹

àÊ×Íè ¹Ñ§è ÊÁÒ¸Ô 60x80 «Á., ¼ŒÒ¢¹Ë¹Ù 15x30", áªÁ¾ÙÊÓËÃѺ¾ÃÐʧ¦ 170 ml., ¹éÓÂÒ«Ñ¡¨ÕÇà 170 ml., ä¿©Ò¾ÌÍÁ¶‹Ò¹, Áմ⡹, ¼ŒÒàªç´»Ò¡, ¸Ù»à·Õ¹

ÍѧÊÐ, ¡ÃÐà»‰Ò M, ¼ŒÒ¢¹Ë¹Ù 12x12", á»Ã§ÊÕ¿¹˜ , ÂÒÊÕ¿¹˜ , áªÁ¾ÙÊÓËÃѺ¾ÃÐʧ¦ 50 ml., ʺÙà‹ »Å×Í¡ÊŒÁ, Áմ⡹, ¸Ù»à·Õ¹

(ÃËÑÊ 90005178)

(ÃËÑÊ 90005175)

(ÃËÑÊ 90005172)

Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁä´Œ·Õè

GoodChoiz Hotline

02-689-4343 พิเศษ

พิเศษ

269.-

799.-

ปกติ 289.-

ปกติ 879.-

ªØ´·ÓºØ޵ѡºÒµÃ ºØÞÃÑ¡ÉÒ ªØ´à¾ÔèÁ¾Ù¹àÊÃÔÁ·ÃѾ

¹éÓÂÒ«Ñ¡¼ŒÒÊÓËÃѺ¾ÃÐʧ¦ ºØÞÃÑ¡ÉÒ

¡ÃÐ້ҫԺ, ¼ŒÒ¢¹Ë¹Ù 12x12", áªÁ¾ÙÊÓËÃѺ¾ÃÐʧ¦ 170 ml., ¹éÓÂÒ«Ñ¡¼ŒÒ 170 ml., ʺÙà‹ »Å×Í¡ÊŒÁ, Áմ⡹, ¸Ù»à·Õ¹

¢¹Ò´ 170 ÁÅ. (á¾ç¤ 12 ¢Ç´)

(ÃËÑÊ 90005171)

ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒäÁ‹ÃÇÁ VAT

e-mail: sales@goodchoiz.com

(ÃËÑÊ 90005182)

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍÃЧѺ¡ÒèÓ˹‹ÒÂ㹡óռԴ¾ÅÒ´·Ò§¡ÒþÔÁ¾ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ¢Ò´µÅÒ´ ËÃ×ͨÓ˹‹ÒÂËÁ´¡‹Í¹¡Ó˹´ â´ÂäÁ‹µŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÍÀÑÂáÅТͺ¾ÃФسÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ³ ·Õè¹Õè´ŒÇÂ


Good Giving A gift from the heart

SET A1 BHT 790

SET A2 BHT 999

SET A3 BHT 835

SET A4 BHT 1,690

Set B1 - Bht 1,490

Set B2 - Bht 1,290

Set B3 - Bht 990

Set B4 - Bht 790

Set B5 - Bht 790

Set B6 - Bht 350

Set B7 - Bht 290

Set B8 - Bht 290

Tel. 02-689-4343 www.goodchoiz.com Email : sales@goodchoiz.com

GoodChoiz.com โปรโมชั่นเดือน พ.ย. 2555 - ม.ค. 2556  
GoodChoiz.com โปรโมชั่นเดือน พ.ย. 2555 - ม.ค. 2556  

สินค้าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ราคาพิเศษ ยิ่งสั่งมากยิ่งมีลดมาก พร้อมของสมนาคุณมากมาย