Page 74

74 / ІII. Съдебномедицинско обсъждане

При дългогодишни хероиномани с компрометирана имунна система или с развита фибро-кавернозна туберкулоза може да се установи и на амилоид в гломерулите. Често при лица с продължителна и дългогодишна употреб на наркотици може да се установи остър и хроничен тубуло-интерстициален нефрит, миоглобинурична остра бъбречна недостатъчност, хемолитикоуремичен синдром, хронична бъбречна недостатъчност, хероин - асоциирана нефропатия, която морфологично се характеризира като огнищна и сегментна хиалинолиза и склероза или мембрано-пролиферативен гломерулонефрит, а клинично се манифестира с нефрозен синдром и бърза прогресия до терминална хронична бъбречна недостатъчност. Патогенезата на хероин-асоциираната нефропатия е неизвестна, но може да се предполага участието на следните механизми: антигенната роля на хероина и/или на неговите примеси; развитие на остри и хронични инфекции и свързани с тях имунокоплексен или остър постинфекциозен гломерулонефрит; хроничен хепатит В и С с екстрахепатални прояви (мембранозен, мезангиокапилярен и IgA гломерулонефрит, смесена криоглобулинемия, васкулит, апластична анемия, тиреоидити, диабет - тип І, сиаладенит и синдром на Sjogren, болест на Behcet, lichen rubber planus, автоимунни и лимфопролиферативни заболявания); директен увреждащ ефект на хепатитните висуси и HIV върху гломерулните структури с развитие на имунокомплексен гломерулонефрит или HIV-асоциирана нефропатия. 6. Данните от химическият анализ дават качествена и количествена характеристика на наличните в организма наркотични вещества, техните метаболити, примеси от различни лекарствени средства, наличието и концентрацията на етилов алкохол и тяхното разпределение към момента на пробовзимането при живи лица или към момента на смъртта в различните телесни течности и органи взети при аутопсията. Анализът на установени вещества и техните концентрации при изследваните от нас случаи, може да обоснове изводи относно спепента на повлияване от наркотичното вещество при живи лица, както и причината за смъртта при наркомани. Съобразно установените концентрации на метаболитите на наркотични и упойващи вещества в различните органи и телесни течности могат да се правят косвени изводи за времето от приложението на психоактивно средство до момента на пробовзимането при живи лица или до настъпване на смъртта. Може да се установят високи концентрации на хероин, но при наличие на два-три пресни апликационни бода, което сочи за по-ниска концентрация в уличната доза и най-вероятно бързо преминаващ и неудоволетворяващ ефект за консуматора, поради което са направени следващи въвеждания, обусловили предозирането и смъртния изход. В такива случаи за това насочват и резултатите от химическият анализ със значително повисоки концентрации на метаболитните продукти на хероина във „вторите пътища”. От друга страна при значително ниски концентрации на метабо-

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement