Page 6

 / Съдебномедицински аспекти при смъртни случаи на лица с данни за употреба на наркотични вещества

може да се погледне от много аспекти – медицински, юридически, социален, криминологичен и т.н. Поводът, обаче за всяко обсъждане на проблема е степента на тяхното разпространение и свързаното с това увреждане на млади хора, както и материални интереси на личностите ангажирани по системата за разпространението им. В настоящата монография се разглеждат морфоклинични аспекти, касаещи съдебномедицинската експертизата при живи лица и трупове, външни и органни морфологични промени, свързани с продължителната употреба на наркотични вещества. Дадени са съвременни постановки за подход при огледа на местопроизшествие и съдебномедицинските преглед или аутопсия при лица със съмнение и данни за употреба на най-масово разпространените наркотици на черния пазар у нас. Авторът се е ръководел от сремежа не само теоретично да изложи разглежданата проблематика, но преди всичко да направи опит за обогатяване на съдебномедицинската практика, като настоящия труд да е полезен на всички, които извършват диагностика и експертиза при наркомани, вкл. и на органите на досъдебното и съдебното производство. С настоящата публикация се цели и създаването на основна база алгоритми за подход и диагностика при наркозависими лица с оглед оценка на тяхното поведение, възможни причини за заболявания, усложнения и смърт при употреба на наркотични вещества. В настоящата монография са използвани както научни термини, така и жаргонна терминология на наркозависимите и разпространяващите дрогата лица, което считаме за необходимо условие и със значителна информативна стойност при разговор на екипите, осъществяващи евентуално първа помощ и лечение. Най-вероятно настоящата монография не е лишена от непълноти и пропуски, поради което с благодарност ще приемем всяка творческа критика, с която да се съобразим при евентуално ново разширено издание. Изразявам своята дълбока благодарност към екипа от Катедра по съдебна медицина и деонтология при МФ-МУ-София участвал при обсъждането на казусите с данни за употреба на наркотични вещества. Считам, че настоящата монография ще бъде едно от основни звена за разработки по програмите на ежегодна оценка на смъртността при наркозависими лица, разработвана съвместно с Национален Фокусен център за наркотици и наркомании, свързано с програмата за „Национална стратегия за борба с наркотиците” с във връзка с „Поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците” към Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. София, август, 2013г.

Д-р Ал. Александров, дм

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement