Page 4

 / Съдебномедицински аспекти при смъртни случаи на лица с данни за употреба на наркотични вещества

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

(ЕMCDDA) European Monitoring Centre for Drugs and Drugs addiction - Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите ЕС

европейският съюз

ЦНС

централна нервна система

СЗО

световна здравна организация

СПИН

синдром на придобита имунна недостатъчност

HIV

Human Immunodeficiency Virus (вирус на човешката имунна недостатъчност)

ПНМК

преходно нарушение на мозъчното кръвообращение

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement