Page 39

/ 39

II. СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ И МОРФОКЛИНИЧНИ АСПЕКТИ Несъмнено употребата на наркотични вещества в съвременното общество е задълбочаващ се пробем с аспекти от различно естество – криминогенен, социален, правен, медицински, вкл. и съдебномедецински при настъпила смърт на наркозависими лица или починали при остро отравяне с наркотици, както и при различни обстоятелства под въздействие на дрога. Проведено от нас изследване върху трупове подлежали на съдебномедицински аутопсии, за периода 1989 – 2012г. сочи, че от един смъртен случай през 1989г., прогресивно са се увеличавал броя с изразен пик през 2000 – 2002г. и обособен в плато през останалите години с около 40-50 починали лица на година след употреба на психотропни вещества. Това подкрепя извода, че в Р. България се наблюдава пресичане на тенденциите от път на дрогата с насложена значителна компонента на увеличаване на употребата на наркотични вещества, обуславящи остри интоксикации с тях и летален изход. От друга страна тези данни, обосновават необходимостта от системни проучвания в цялостния аспект на проблематиката. Съвременната представа за ефектите, заболяванията, причината и генезата на смъртта, свързани с приема на наркотични вещества не може да се изясни напълно, без установяване и задълбочено проучване със съпоставка на цялостната верига от анамнестично-клинични данни с наличните морфологични макро и микроскопски промени на органите и тъканите, подкрепени с химическият анализ. Наше проучване показва, че макроскопските и микроскопските морфологични промени, тяхната характеристика и изразеност в различни тъкани и органи, зависят от няколко основни фактора:  продължителност и честота на употреба, начина на прием и особено инжекциония при въвеждане на наркотичното вещество;  чистота на дрогата и примесите в уличната доза наркотично вещество;  спазване или не на основни принципи на асептиката при инжекционното аплициране на дрогата и др. При отделни случаи в генезата на смъртта се наслагват ефектите на дрогата с болестни промени в различни органи и тъкани, настъпили при продължителния прием на наркотични вещества и свързаните с тях усложненията, които в комплекс или поотделно могат да доведат до смърт. От морфоклинична гледна точка освен директните токсични ефекти

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement