Page 19

3. Хероин – характеристики / 19

Схема № 1 (метаболизъм на хероина)

Хероинът има по-висока липоразстворимост, значително по-бърз ефект и по-кратък полуживот от морфина. По-продължителното действие на хероина се дължи на образуването на свободен и конюгиран морфин, до който много бързо той метаболизира. Непосредственото му действие е върху нервната система, като има директни и индиректни ефекти върху жизненоважни органи и системи. Опиевите алкалоиди (в.т. и хероина) проявяват селективно действие върху централната нервна система с изразена двуфазност. Те нарушават ензимните системи в митохондриите на нервните клетки, действат основно върху мозъчната кора, ядрата на таламуса, като смъртта при предозиране настъпва вследствие парализа на центъра на дишането. Въз основа на фармакологичната им активност, опиатите се квалифицират в три основни групи: агонисти, антагонисти и такива с агонистично и антагонистично действие. Фармакологичните ефекти на същите се медиират чрез взаимодействие между агента и рецепторите в централната нервна система. Има четири основни идентифицирани опиеви рецептори: Делта, Капа, Мю и Ноцицептин (Nociceptin), като всеки се занимава с контрол различни функции на мозъка (схема № 2).

Схема № 2 (графичен модел на въздействие на хероина върху нервните рецептори - източник CNSforum)

Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  
Aleksandaraleksandrov sadebna medicina aspekti pri smartni sluchai na lica s danni za upotreba na na  

Александър Алексанров Съдебна медицина 2013 Aleksander Aleksandrov Forensic Medicine 2013

Advertisement