Page 1

1.5.9 REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CREUER 2008 1.5.9.1 Flotes Es contemplen les següents flotes: -

CREUERS, amb tripulació complerta Monotipus FIRST CLASS 8, competició de flota Regates d’ALTURA, tripulació complerta Regates SOLITARIS i A DOS, tripulació restringida CLASSICS, creuers de disseny clàssic i certa antiguitat

Cada flota te el seu reglament propi que regula el desenvolupament de la seva fase. 1.5.9.2 Flota de CREUERS a)

Consideracions Generals

En el Campionat de Catalunya de Creuer sols hi poden participar els iots d'armadors (o el patró, si l'armador no és una persona física) en possessió de la Llicència Federativa de la FCV. Tots els membres de la tripulació tindran llicència federativa, essent obligat que les llicències de la majoria ho siguin de la FCV. El iot representa al club que consta a la Llicència Federativa de l’armador, (Art. 9 RCC). En el cas de que l’armador sigui una entitat jurídica serà representat per la persona inscrita com patró. El Campionat de Catalunya de Creuers consistirà amb un circuit de regates puntuables per accedir a una regata final on es determinaria el Campió. Les regates que puntuen en cada zona, inclosa la final, són proposades en reunió del Comitè Tècnic de Creuers de la FCV en base a les sol·licituds prèvies efectuades pels clubs, dintre dels terminis establerts per a la concessió dels Campionats, i són aprovades per la Junta Directiva de la FCV. b)

Zones i Regates b1) Es contemplen tres zones de competició: Zona GIRONA - Zona BARCELONA - Zona TARRAGONA b2) De cada zona es designaran un màxim de 6 i un mínim de 4 regates que seran puntuables per a la classificació final del Campionat. La regata Setmana Catalana sempre puntuarà sense tenir en compta la zona on s’organitzi. Aquestes regates puntuables constaran expressament en el calendari oficial de la FCV. b3) Per poder optar al títol de Campió de Catalunya es necessari participar a la Regata Final. b4) Els regatistes podran participar en totes les regates puntuables de les que sols puntuaran les 4 millors classificacions de cada iot participant.

c) Sistema de Competició c1) S’emprarà el sistema de mesurament RN pel càlcul del ràting a aplicar a la compensació de temps. c2) Els iots participants que optin al Campionat, han de presentar el certificat de ràting verificat a totes les regates puntuables. c3) Els iots amb certificat de ràting que no sigui verificat, podran participar a totes les proves puntuables però no podran optar al Campionat de Catalunya.


c4)

c5)

c6) c7)

Per a aquests iots amb ràting no verificat s’estableix una classificació paral·lela vàlida per a la Copa Catalana, que es disputarà sota el mateix sistema i amb la mateixa regata final del Campionat. En cap cas podrà participar un iot sense certificat de ràting en les regates puntuables. Es recomana als clubs organitzadors de regates que puntuen pel Campionat de Catalunya de Creuers compleixin amb els mínims que indica el quadre adjunt. Les regates puntuables pel Campionat de Catalunya de creuers estaran programades per al menys dos dies de competició. S’hauran de programar un mínim de tres proves. Si una regata no ha pogut realitzar cap prova amb al menys un iot entrat, no serà vàlida per la puntuació del Campionat. Les embarcacions per puntuar pel Campionat de Catalunya han de complir amb mínim tres tripulants incloent el patró. No puntuaran les embarcacions amb certificat de ràting de tripulació reduïda.

Condicionants d’organització per a les regates puntuables i per al Regata Final: 1 Oficial independent de la Secretaria del Clu1 Auxiliar 3 dies abans 2 Oficials 2 Auxiliars 2 Oficials 1 Auxiliar 1 Oficial de 2 a 4 de 3 a 5 1 Oficial Utilitzar el programa CyAltura Lliurar resultats a FCV Dintre les 48 hores desprès d’acabar la rega

Oficina de Regata Termini Inscripcions Comitè de Mar Comitè Protestes Mesurament Dies de regata Núm. de Proves Gestió de Resultats

a) Sistema de Puntuació e1) El iot que canvia d’armador, en els transcurs del Campionat, comença a puntuar de nou a partir del moment en que aquest iot participa sota la potestat del nou armador. La puntuació obtinguda amb l’anterior armador es perd, i conseqüentment l’armador amb iot nou no podrà assumir la puntuació obtinguda amb l’anterior vaixell malgrat porti el mateix nom. En cas de dubte el Comitè Tècnic de Creuers de la FCV decidirà sobre aquesta qüestió. e2) La puntuació de cada regata vindrà determinada per l’ordre definit a la classificació general del grup corresponent (GRUP A - classe 1; GRUP B - classe 2; i GRUP C - classes 3 i 4), amb puntuació Baixa. (no es tindrà en compta la posició ni els punts dels iots participants d’altres federacions autonòmiques ni de les embarcacions amb ràting no verificat). e3) Totes les regates tindran coeficient 1. e4) Per optar i atorgar els títols de Campió de Catalunya, en la Regata Final del Campionat els grups de classificació han de tenir un mínim de cinc iots participant. En cas d’empat es resoldrà a favor del iot amb la millor puntuació aconseguida en l’última prova de la regata final, en que els iots empatats varen competir i puntuar diferent. e5) Les embarcacions classificades DNC, DNF, DNS en totes les proves de la regata efectuada no conten per la puntuació del Campionat de Catalunya. f)

Guardons f1) Els guanyadors de cadascun dels grups obtindran el títol de Campió de Catalunya del seu grup, sempre que hagin complert els requisits esmentats en aquest reglament. La placa de Campió de Catalunya es lliurarà en el decurs de la celebració de la Nit de la Vela.


f2) Així mateix, la FCV estableix el títol de “Club Campió de Catalunya de Creuer”. f3) La puntuació per la classificació de clubs serà: Es comptabilitzaran els punts obtinguts per les dues primeres embarcacions classificades de cada club participant i que estiguin en els mateixos grups de classificació en cada regata puntuable. Aquests punts se sumaran amb els obtinguts a la regata final. El club guanyador serà el club amb més punts. Per puntuar per aquest guardó serà necessari tenir com a participants un mínim de tres iots amb llicència pel Club entre els inscrits totals f4) El Club guanyador tindrà en dipòsit el trofeu fins que finalitza el següent Campionat de Catalunya, moment en el que l’haurà de tornar a la FCV per lliurar-lo al nou Club campió.

ANNEXA DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CREUERS DE 2008

A1.

El Campionat de Catalunya de Creuers es correrà sota el sistema de mesurament RN administrat per la RFEV i la RANC.

A2.

Els grups de classificació pel Campionat de Catalunya seran: Grup A

Classe 1 del Reglament del RN

Grup B

Classe 2 del Reglament del RN

Grup C

Classes 3 i 4 del Reglament del RN

A3.

Les regates que puntuaran de cadascuna de les tres zones contemplades, per l’any 2008, seran indicades en el calendari oficial de la Federació Catalana de Vela a l’apartat corresponent.

A4.

Els clubs organitzadors d’aquestes regates puntuables hauran d’enviar en el termini màxim de dos dies de l’acabament de la regata les classificacions de cada prova i la general final, junt amb la llista de inscrits i club al que pertanyen. Aquesta informació s’hauria de fer via email, i preferentment en format excel. A la llista de inscrits hi ha de constar: “Número de Vela” complert, “Nom de l’Armador”, “Nom del Patró”, Club de l’Armador o en el seu defecte el del Patró”, “Ràting SPM_M i TCF_M”, “Classe” i “si es Verificat o no”. Les classificacions que no es rebin en l’esmentat termini podran no ser considerades per a la puntuació pel Campionat.

A5.

La Regata Final del Campionat s’atorgarà en reunió de Junta Directiva de la Federació Catalana de Vela prèvia sol·licitud dels Clubs interessats.

A6

Per optar al Campionat de Catalunya s’ha de participar a la regata final i s’ha d’haver participat al menys en 4 de les regates puntuables. Les embarcacions amb menys participació no podran optar al títol de Campió, però si, als guardons que s’atorguin a la regata.

A7

Els participants a la Regata Final tindran la bonificació de punts determinats de la forma següent: * La bonificació de puntuació vindrà donada per la suma de les quatre millors puntuacions assolides per cada iot i aplicant la següent fórmula s’obtindrà la puntuació Final que se sumarà als punts obtinguts a la regata final.:


-

Puntuació Final (PF), obtinguda de les 4 millors classificacions de les regates puntuables realitzades. PF = (50 – (Pp / Pt)) * K on,

-

Pp = 4 (Número de proves que puntua) Pt = Punts assolits amb les proves que puntua K = Coeficient K = 0.25 / Pp

Aquesta puntuació (PF), se sumarà a la puntuació obtinguda en la Classificació General de la Regata Final (CG). El iot amb menys punts en cada grup serà el vencedor del Campionat de Catalunya del grup respectiu. CLASSIFICACIÓ FINAL Camp. Cat. = PF + CG

*

L’embarcació amb menys punts serà la vencedora del Campionat de Catalunya.


REGATES PUNTUABLES PEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CREUERS 2008

ZONA NORD PRINCEP DE GIRONA

8 i 9 març

CLUB VELA BLANES

REGATA DE PASQUA

21, 22 i 23 març

CLUB NÀUTIC ESTARTIT

MEMORIAL JOAN ALBÓ

5 i 6 abril

CLUB NÀUTIC St. FELIU G.

GRAN PREMI PORT D’ARO

19 i 20 abril

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO

COPA PORT DE LA SELVA

30 i 31 agost

CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA

ZONA CENTRE INTERCLUBS ZONA CENTRE 9, 10, 16, 17 i23 febrer CNAM – CNEB – RCMB – RCNB SAR PRINCIPE FELIPE

29 i 30 març

CLUB NÀUTIC VILANOVA

SETMANA CATALANA

1 a 4 MAIG

CLUB NÀUTIC EL BALIS

TROFEU COMPTE DE GODÓ 24 i 25 maig

REIAL CLUB NÀUTIC BARCELONA

REGATA DE BARCELONA

31/5 i 1 i 2 juny

CLUB NÀUTIC SKIPPER

GRAN PREMI DE BALÍS

20 i 21 setembre

CLUB NAÙTIC EL BALIS

COPA RANC

27 i 28 setembre

CLUB NÀUTIC ARENYS DE MAR

REI EN JAUME

6 i 7 setembre

CLUB NÀUTIC SALOU

REGATA Sta. TECLA

20 i 21 setembre

REIAL CLUB NÀUTIC TARRAGONA

TROFEU TORREDEMBARRA 27 i 28 setembre

CLUB MARÍTIM TORREDEMBARRA

TROFEU LOS ROQUES

CLUB NÀUTIC CAMBRILS

ZONA SUD

25, 26 octubre

REGATA FINAL

CLUB NÀUTIC ARENYS DE MAR

22 i 23 de novembre de 2008

1  

Oficina de Regata 1 Oficial independent de la Secretaria del Clu1 Auxiliar Termini Inscripcions 3 dies abans Comitè de Mar 2 Oficials 2 Auxi...

Advertisement