Page 1


© Impremaspe. s. l. Portada: Keycolor 300grs. Antalis. Certificat FSC Mixto Interior: Creator Star 200 grs. estucat brillant Torras Papel, certificat FSC Mixt Disseny: CREA’T / JM González Calderón © Fotografia: JM González Calderón /Lluís Valcàrcel Impressió: Impremaspe, s.l. Serigrafia: Disgraf Serveis

© Impremaspe. s. l. Portada: Keycolor 300grs. Antalis. Certificado FSC Mixto Interior: Creator Star 200 grs. estucado brillo Torras Papel, certificado FSC Mixto Diseño: CREA’T / JM González Calderón © Fotografía: JM González Calderón /Lluís Valcàrcel Impresión: Impremaspe, s.l. Serigrafía: Disgraf Serveis


presentació

presentación

Els inicis de Impremaspe es remunten a l’any 1987, quan José Martínez comença, juntament amb els seus fills, l’ofici d’impressor.

Los inicios de Impremaspe se remontan al año 1987, cuando José Martínez realiza, junto con sus hijos, su oficio de impresor.

Caracteritzada per una constant visió de progrés i innovació i vetllant pel creixement i la captació de clients, Impremaspe, es trasllada a les noves instal·lacions del polígon de Plà d’en Boet de Mataró. Al mateix temps aposta per la tecnologia d’última generació que permet l’elaboració de treballs d’alta qualitat.

Caracterizada por una constante visión de progreso e innovación y velando por el crecimiento y la captación de clientes, Impremaspe, se traslada a las nuevas instalaciones en el polígono de Plà d’en Boet de Mataró. Al mismo tiempo apuesta por la tecnología de última generación que permite la elaboración de trabajos de alta calidad.

Convençuda de la necessitat de buscar alternatives que ajudin a millorar el medi ambient, l’any 2009 Impremaspe s’acredita amb el certificat FSC (Forest Stewardship Council).

Convencida de la necesidad de buscar alternativas que ayuden a mejorar el medioambiente, en el año 2009 Impremaspe se acredita con el certificado FSC (Forest Stewardship Council).

Tot això sense deixar de perseguir el nostre principal objectiu: cuidar fins al màxim l’atenció als nostres clients, vetllant per la cura dels acabats, el rigor i l’eficàcia.

Todo ello sin dejar de perseguir nuestro principal objetivo: cuidar hasta el máximo la atención a nuestros clientes, velando por el cuidado de los acabados, el rigor y la eficacia.


formen un sol equip al seu servei

formamos un solo equipo a su servicio


equip humà El nostre equip de professionals coneix totes les fases del procés de impressió i esta familiaritzat amb les necessitats dels nostres clients. Podem ajudar-vos a optimitzar els vostres originals, assessorar-vos en l’elecció de materials i acabats. Tot per assegurar la més alta fidelitat dels nostres treballs amb els resultats desitjats. El seu projecte es el nostre projecte i hi dedicarem el nostre coneixement i la nostra passió. Estem a la vostra disposició per ajudar-vos.

equipo humano Nuestro equipo de profesionales conoce cada fase del proceso de impresión. Conocemos las necesidades de nuestros clientes. Podemos ayudarles a optimizar sus originales y asesorarles en la elección de materiales y acabados para asegurar la mayor fidelidad de nuestros trabajos con los resultados que usted desea. Su proyecto es nuestro proyecto y a el aportamos nuestro conocimiento y nuestra pasión. Estamos a su disposición para ayudarles.


nueva imagen corporativa

nova imatge corporativa


marca gràfica La nova imatge corporativa de l’empresa és el símbol d’una nova etapa de consolidació i creixement que hem iniciat amb il.lusió i energia. Després de més de 20 anys al sector de la impressió hem volgut renovar la nostra imatge corporativa amb un nou logotip amb el que ens sentim plenament identificats. Un canvi important que no es limita a la grafia de la marca. Implica noves formes de comunicació a les xarxes socials, noves eines de informació amb els clients a través d’un nou web, i que reflexen la nostra voluntat de seguir sent un referent en el mercat. Una nova marca que reflexa un compromís més alt amb la qualitat de la nostra feina, amb la capacitat dels nostres serveis i en la relació amb els nostres clients.

marca gráfica La nueva imagen corporativa de la empresa es el símbolo de una nueva etapa de consolidación y crecimiento que hemos iniciado con ilusión y energía. Después de más de 20 años en el sector de la impresión hemos querido renovar nuestra imagen corporativa con un nuevo logotipo con el que nos sentimos plenamente identificados. Un cambio importante que no se limita a la grafía de la marca. Implica nuevas formas de comunicación en las redes sociales, nuevas herramientas de información con los clientes a través de una nueva web, y que reflejan nuestra voluntad de seguir siendo un referente en el mercado. Una nueva marca que refleja un compromiso más alto con la calidad de nuestro trabajo, con la capacidad de nuestros servicios y en la relación con nuestros clientes.


www.impremaspe.com


impremta ecològica Impremaspe està certificada amb l’acreditació FSC (Forest Stewardship Council), que garanteix al consumidor que els productes forestals provenen de boscos aprofitats de manera racional, d’acord amb els principis i criteris del FSC. Seguint amb el nostre compromís obligat amb el medi ambient, complim amb la normativa vigent de gestió de residus. Així, tots els residus que genera la impremta són retirats per gestors autoritzats.

imprenta ecológica Impremaspe está certificada con la acreditación FSC (Forest Stewardship Council), que garantiza al consumidor que los productos forestales proceden de bosques aprovechados de forma racional, de acuerdo a los principios y criterios del FSC. Siguiendo con nuestro compromiso obligado con el medio ambiente, cumplimos con la normativa vigente de gestión de residuos. Así, todos los residuos que genera la imprenta son retirados por gestores autorizados.


serveis Els nostres serveis abasten una gran gamma de possibilitats, estudiant cada treball per adequar-l’ho a la millor solució i aconseguir la màxima qualitat i la major rendibilitat per als nostres clients. Preimpressió: Plataformes Mac i PC. Treballs de maquetació, correcció d’originals, proves de color certificades, filmació de planxes CTP. Impressió: Disposem de maquinària per a la impressió de qualsevol producte gràfic sobre paper, cartó i altres materials com PVC , polipropilè, tela i adhesiu. Manipulats i acabats: A Impremaspe treballem per realitzar un perfecte acabat dels nostres productes. Plastificats, encunyats, contra encolats, relleu en sec, stamping, serigrafia, ullets metàl·lics i cordoneria per etiquetes. Altres serveis: Podem oferir-los també una àmplia gamma de serveis complementaris: bossa de paper, caixes de cartó, precinte imprès, segells de goma, gofrat...

servicios Nuestros servicios abarcan una gran gama de posibilidades, estudiando cada trabajo para adecuarlo a la mejor solución y conseguir la máxima calidad y la mayor rentabilidad para nuestros clientes. Preimpresión: Plataformas Mac y PC. Trabajos de maquetación, corrección de originales, pruebas de color certificadas, filmación de planchas CTP. Impresión: Disponemos de maquinaria para la impresión de cualquier producto gráfico sobre papel, cartón y otros materiales como PVC , polipropileno, tela y adhesivo. Manipulados y acabados: En Impremaspe trabajamos para realizar un perfecto acabado de nuestros productos. Plastificados, troquelados, contra encolados, relieve en seco, stamping, serigrafia, ojetes metálicos y cordoneria para etiquetas. Otros servicios: Podemos ofrecerles tambien una amplia gama de servicios complementarios: bolsa de papel, cajas de cartón, precinto impreso, sellos de goma, gofrado...


IMPREMASPE, S.L. Pol.Ind. Pla d’en Boet 08302 MATARÓ (Barcelona) Tlf.: 93 799 57 61 - 93 798 85 11 Fax: 93 798 24 54 e-mail: info@impremaspe.com


Profile for Juan Manuel González Calderón

Catáogo Impremaspe  

Catñalogo de la imprenta Impremaspe

Catáogo Impremaspe  

Catñalogo de la imprenta Impremaspe

Advertisement