Page 1

నవ కవ ెల గ ప

నూ ళ

ల కంల పభ ం న ైత

ా ట కన

శ మ నవ

శత జయం

ట నూర వసం ల ! డల బదల

వం ేళ !

క దురం..

మ రం... అ గర ం ా పకటంచు గల ాహసం ఉ ెల గ

త ా

సవం ల ఆయన సృ ి ం నసు

ఒ ంత ఆశ ర

నభ

ఢం ా

ం త

.. క

సంల

.. ట

రగల

ర ను వ ే

త ాల ఆ ాం ల స చ

కలం

..! శంఖ ా ాల ..

న బ ధను అనుభ ీ క ం

..!

.. అ

మ ప

.. ఉర తల

ిం న నవయ గ ౖ త

తమ ల అంట .. శవ

న ార ప త! మ క

ఖడ సృ ి ే ి.. త సృ ి సం ప డ

..

ం ే ఉ ేక

కడ!

ప ట

ప ల సు

ం ిం న

క ౖదు డ ! ా క ర ల కను ల కణకణ మం ే ల ాగ లను శ క ం న ప

ా కప

ా !

ాజ ం

లం .. అంట

బ ధల ాటలను పల ం న అచ ిం న ౖపవ మళ

ిల ప

నక

ాట ల

యబ న రసు

.. తన మ ందు

నంట

దు

డ ప ! భయంకర ె ి న రహ ా

యం!

ాళ అ ాంత ాల

క క

న మ నవ డ ! ఉ

శ క ! ప కట క త ం ౖ పరన శంఖం ప ాంతక

ఘ ట అ .. ా క పద సంపద క

గ క

ా మ అ ై తంల

శ .. మ ందు య గం దూతలను ను తట న

ామ

డ!

సర దష లనుఏడవకండ

ి న వల ష ను స

ి ా ం.. భ ష మ ను ా

సమస శ ం..

ప ా

శత జయం

ిం ేంత సమ ా నత!

ాగరం

ాల ల క తల ద ాబ ల ందటవంట ట

.. ఆ ాశ పం

ో ాడ కలల

వ య ి గ ం బ ధప

పపం

ం క త

దల .. ప త లను, భష లను, బ

ా! జయ

ల .. పల ట

సంగత ల అ

ొక స రం.. అనరళం అ తర ాధ ం

!

ం ల సం ా ిన క త ఇ

టడ

ం .. ఛం ో య

ా ా

యత ల

ంద ాల

ం న పవ ార డ ! మ మ ల మ టక క త ప

ెల గ క

లయల ఊయల ఊ ిన ' ాస'◌ం క

ార డ !

పదం మ ందుక అ తన

ాట య గ జ ా

సుక ంట

ంట సు

న మ రద !


ఆయన

రవ ాచకం... ఆయన

య ాంతం వరక ెల గ

జగత

!ఈమ

ాజ ల ! జయ ాడల ా క

డవ

ాంస

తంల

గహ ప

అనుబం

ండల

సు

డ కలను ర ా,

ాలల

ల క స

ాను

సవం ఆధ ర ంల జ

వంగపండ ప ాద ావ '

ప ా న తయం' ప స ా

ార. శత జయం

అధ తన జ

సదసు ల జ ీ

, ామ చందమ , ఆ

సం ే ాల న 100 ా

,

ంగ లను

క లక ప చయం ే ా ర . ప

ి సం త

సభల

వ ఏ ా ట

సు

ర.

ే ార . మ ఖ అ «

ర.

ళనం ర

ప స ా ష రణ జరగనుం .

ాయంతం 6గంటలక ాం

హ ం 12

ంజ సమ

ాట మండల ం ల నూ ా

ాయంతం 6గంటలక నర ాప రంల

ే ి, ాట 100 మం పమ ఖుల

ల ఏల ర , మవరం పటణ ల

ి, క

ర. ఘంట

క అంపశయ న

ర ప ల ఎ ీ ఓ యంట క

ట రసం 22వ

ర. ఉదయం 8గంటల నుం మ

సు ర.

జమబ

ాయంతం

ంట నుం త మ లప

-నల ౖ ఏళ రసం'

ా లయంల

ర ంద ల వకల ా ాల నను

ర. ఉదయం నుం

ప లమ లల

ాజ ాజ న ం ంధ

క గజ

అ ర

తల ాదయ త.. అనంతరం 9.30 గంటలక

ాఖల 'నూ ళ

భవ ల

ా ాట కర ణ మ ఖ అ

ఏ ా ట

డ కల

ా పన జర గ త ం .

డ ల

సంవత ర మ ంప

ి సు

. ఉదయం 8 గంటలక ల

న సుక న

మ సభలను అంబద

హన

శతజయం

షను

ార కమ ల . మ

తం వరక కవ ల , రచ

గంటల వరక

ా న

క ారం

ాంస ృ క ార కమ ల ఉంట తయ క

ాస ావ !!

.

ప ా నంల ఇ ో మ

వరక

! రంగం

ాల ! పపంచం బ ధను తన బ ధ ా ేసుక న

ీ క ం ం .ఏ

మ ంప నక వసు మ

ాదు; ెల గ క

సు

ార కమంల

ర.

ాక ళంల

ెలకప ర ర ం న '

ాటల ీ లను క ౖ ాటల ఆ ష

ార కమం ర ంచనున

ీఎం

ఆ ష

ంచను

సు

ర.

ంద గం లయంల తం- ా త ం' ర . ార

ప రంల


రచనల ద ాబ

ఆణమ ల

ఉం ే ఈ ప స ా

లను ఏ క ా

న'

ల జ

మనసు

ప ా న తయం' ప స ా

ార కమంల ఆ ష

ం ేష ర

ంచను

. ం ో

టకల , ఆయ ప యలక సంబం ం న అను ా ల , మ ాయ ల , చమక ల , ఇంటర

సహక ం ర ాల ంట

ం ేష

గంల కథల , నవలల ,

గంల

ా ాల , ీచ ల ,

. గంథ ర పకల నల చల ా ప ా

ార . ార కమంల

ీఆ

ఉప

ాల , ి మ

ాటల ీ

త రం

ఆయన ఆ ష

త ా పట ం ామ ావ ఆధ ర ంల ఈ ార కమం సందర ం ా ర

ల' ా

ర.

మ ప ాన య ల , రచ

ల వంట ఉంట

ా హక ల

ర . మ డ 'ప ా

ం ం ం .

దట ప ా నంల ఆయన క త ం, ి మ క త ం ఉంట అ

ీఎం శయ

ంచను

ర.

ా ర . పమ ఖ ా

సదసు ను

Sri Sri's 100th Birth Anniversary Celerations  

Sri Sri's Centennial Birthday celebrations

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you