Page 1

LINGUISTICA URALICA XLIV 2008 2

doi:10.3176/lu.2008.2.03

S. A. MAKSIMOV (Iwevsk)

SAMONAZVANIQ UDMURTOV I BESERMQN, IH VARIANT\, NAZVANIQ SOSEDNIH NARODOV V QZ\KE UDMURTOV I BESERMQN Abstract. Self-Designations of Udmurts and Besermans and the Udmurt and Beserman Names for Their Neighbouring Peoples Udmurt dialect materials contain the following self-designations: udmort, u’mort, urtmort, urmort, utmort, udmurt, u’murt, urtmurt, urmurt, utmurt, u’mXrt. The Beserman self-designations are bås'årman, beser, besermqn. In early written sources Udmurts are called Oed-murd, Od-murd, Uhd-Murt, Uhd-Murd, Uhd-Murdt, UdX-Murt, ud-murt, UgXm^ortX, ugX-mortX, ut-murt, ud-mort, uk-mort, urt-mort. The neighbours call Udmurts as follows: udmurt, votqk (Russian); ar (Tatar, Bashkir, Chuvash); odo (Mari), vot-ud, votÍak (Komi). The Udmurt names for their neighbouring peoples are: úuä ’Russian’, biger ’Tatar’, baökyrt, baökXrt ’Bashkir, Tatar’, por ’Mari’, komik, z'uz'd'ak ’Komi’, muköi ’(Moksha) Mordvin’. Keywords: Udmurt, Beserman dialect, Udmurt self-designations, Beserman selfdesignations, Udmurt designations for their neighbouring peoples.

0. V istoriäeskih dokumentah udmurty upominaœtsq pod raznymi imenami: ary (arry, ari, ariny, arqne), votqki (otqki, otin, oty, otynX), äudx otqckaq, äeremisa, zov]maq otqki i dr. (sm. Griökina, Vladykin 1982 : 5—16, 22—23; Alatyrev 1988 : 99; Atamanov 1988 : 10—14; UEW 607). V sostave Rossijskogo gosudarstva udmurtov v teäenie dlitelxnogo vremeni nazyvali slovom votqki, a v 1932 godu oficialxno bylo utverwdeno ih samonazvanie. Besermqne — nemnogoäislennaq åtniäeskaq gruppa, nositeli besermqnskogo nareäiq udmurtskogo qzyka, v istoriäeskih dokumentah izvestny kak besermeny, äuvaöa, äuvaöa arskie 1, besermqne i dr. (sm. Trefilov 1967 : 312—317; Teplqöina 1970 : 5—22; Griökina, Vladykin 1982 : 24—27; Napolxskih 1997a : 50—52; 1997b : 52—53). Perepisx 1926 goda poslednij raz fiksiruet ih kak otdelxnyj åtnos v koliäestve 10 tys. äelovek (Luppov 1997 : 37). Pri posleduœYih perepisqh besermqne priäislqlisx k udmurtam ili k tataram. V 1992 1

Naöi issledovaniq qzyka severnyh udmurtov natalkivaœt na myslx o tom, äto istoriäeskaq äuvaöa v bassejne Äepcy byla ne besermqnami, a dejstvitelxno gruppoj äuvaöej, kotorye wili na odnoj territorii, zaäastuœ v odnih naselennyh punktah s besermqnami i postepenno smeöalisx s nimi.

108


Samonazvaniq udmurtov i besermqn, ih varianty, nazvaniq...

godu ukazom Prezidiuma Verhovnogo Soveta Udmurtskoj Respubliki im byl vozvraYen status otdelxnoj narodnosti (Öklqev 1997 : 118). Statistiäeskoe obsledovanie 1995 goda ustanovilo v Udmurtskoj Respublike 3085 besermqn (Öklqev 1997 : 101). 1. 1. V udmurtskih dialektah zafiksirovany sleduœYie varianty samonazvaniq udmurtov: udmort, u’mort, urtmort, urmort, utmort, udmurt, u’murt, urtmurt, urmurt, utmurt, u’mXrt. 1. 1. 1. Mnogoäislennye varianty samonazvaniq udmurtov prewde vsego mowno razdelitx na dve gruppy v zavisimosti ot oglasovki vtorogo komponenta (-mort/-murt). 1. 1. 1. 1. Forma udmort i ee varianty sluwat samonazvaniem v pervuœ oäeredx dlq severnyh udmurtov. Rasprostranena ona u srednevostoänyh (74, 77—80, 99, sm. kartu) i verhnelumpunskih (10, 11, 109


S. A. Maksimov

sm. kartu) udmurtov, nepsredstvennyh sosedej severnyh udmurtov. Krome togo, varianty dannoj formy vstreäaœtsq u vseh grupp periferijno-œwnyh udmurtov. 1. 1. 1. 1. 1. Glasnyj vtorogo komponenta v forme u’mXrt (u’m ßyrt), zafiksirovannyj v bavlinskom govore (Kelxmakov 1992 : 57), obrazovalsq v rezulxtate razogubleniq glasnogo o, sr. bvl. d' úablXk (~ d’ablXk) < jablok ’qbloko’. Po mneniœ V. K. Kelxmakova (1992 : 57), perviänym glasnym ukazannoj formy åtnonima byl u, kotoryj ispytal «redukciœ» v pozicii nepervogo sloga. 1. 1. 1. 2. Forma udmurt i ee varianty rasprostraneny sredi udmurtov œwnyh i centralxnyh rajonov Udmurtii, za isklœäeniem Öarkanskogo i otäasti Qköur-Bodxinskogo rajonov. V kaäestve samonazvaniq ona neredko vystupaet i u vostoänoj gruppy kukmorskih udmurtov. Poskolxku forma udmurt sluwit oficialxnym nazvaniem udmurtskogo naroda, nyne ona praktiäeski povsemestno rasprostranena v srednih vozrastnyh gruppah severnyh udmurtov. A u öarkansko-qköur-bodxinskoj gruppy ee upotreblenie mowet bytx obuslovleno kontaktami s naseleniem sosednih rajonov. 1. 1. 1. 3. Varianty s gortannym smyänym vmesto smyänogo d — u’mort, u’murt, u’mXrt — rasprostraneny v dialektah, dlq kotoryh harakterno upotreblenie gortannogo smyänogo: vo vseh periferijno-œwnyh govorah, za isklœäeniem krasnoufimskogo govora (175, sm. kartu) i uäinskogo kusta (145, 146, sm. kartu) kukmorskogo govora, v predelah Udmurtii — v sredneœwnom govore (124—126, 134, sm. kartu), a takwe v d. Arvazx-Pelxga (112, sm. kartu) Kiznerskogo rajona. 1. 1. 1. 4. Formy urtmort, urtmurt obrazovany v rezulxtate gipertezy — perenosa soäetaniq -rt iz vtorogo sloga v pervyj. Otmeäeny v kukmorskom govore: urtmort — v s. Oötorma-Œmxq (œgo-vostoänee punkta 144, sm. kartu), d. Vawaöur (severnee punkta 145) (Kelxmakov 1992 : 127, 143); urtmurt — d. Niwnqq Uäa (145v, sm. kartu); v krasnoufimskom govore — urtmort (175, sm. kartu). Sporadiäeskoe upotreblenie poslednej vozmowno i v drugih govorah periferijno-œwnogo dialekta. V äastnosti, Œ. Vihmannom slovoforma urt-mort zapisana v malmywsko-urwumskom (öoöminskom) i ufimskom (bujsko-tanypskom) dialektah (sm. 1.1.2). 1. 1. 1. 4. 1. V samonazvanii urdmort, zafiksirovannom T. I. Teplqöinoj (1962) narqdu s udmort v tylovajskom dialekte, soglasnyj r takwe voznik pod vliqniem soäetaniq soglasnyh konca slova, no v dannom variante zvonkij soglasnyj ogluöeniœ ne podvergsq. 1. 1. 1. 4. 2. Forma urmort, upotreblqemaq v kosinskom govore (6, 8, 9, sm. kartu), obrazovalasx v rezulxtate gipertezy, no v otliäie ot predyduYih variantov v nej zvuk t vypal, okazavöisx mewdu dvumq soglasnymi. Ne isklœäeno, äto soglasnyj d pervogo sloga naprqmuœ zamenilsq zvukom r. Forma urmort kak åtnonim dlq oboznaäeniq udmurtov takwe otmeäena T. I. Teplqöinoj (1970 : 261) v besermqnskom nareäii. Variant urtmurt, zapisannyj v d. Astrahanx (9, sm. kartu), predstavlqet soboj kontaminaciœ mestnogo samonazvaniq urmort i oficialxnogo udmurt. 1. 1. 1. 4. 3. Zvuk t pervogo sloga varianta utmort, zafiksirovannogo v krasnoufimskom govore (175, sm. kartu) (sr. takwe utmurt (Bo110


Samonazvaniq udmurtov i besermqn, ih varianty, nazvaniq...

risov 1991) i ut-murt (Wied.)), voznik pod vliqniem koneänogo zvuka slova. Forma utmurt v krasnoufimskom govore, kak i v sluäae s variantom urmurt, obrazovalasx v rezulxtate kontaminacii mestnogo samonazvaniq utmort i oficialxnogo åtnonima. 1. 1. 2. Naliäie v pisxmennyh istoänikah: Oed-murd, Od-murd, UhdMurt, Uhd-Murd, Uhd-Murdt ’udmurt’ (1726) — v zapisi D. G. Messerömidta (Napolxskih 2001 : 189, 203); UdX-Murt ’votqk’ (1733) (Miller 1791 : 11); ud-murt ’udmurt; Wotiaki’ (1730-e gody) — v zapisi |. Å. Fiöera (Csúcs 1983 : 319); UgXm^ortX ’votqkX’ (1785) (Krotov 235); ugXmortX ’otqk’ (1786) (Mogilin 65); ud-murt, ut-murt ’udmurt; Wotjak’ (1880) (Wied. 545); ud-mort G U, ud-murt S M J, uk-mort MU, urt-mort MU U ’udmurt; Wotjake’ (1892, 1894) (Wichm. 290); ud-murt Sar. Jel., udmort Mal., urt-mort Kaz. ’udmurt; votják’ (1896) (Munk., 90, 113); udmurt — sred. udmort, kaz. utmort ’votqk’ (1932) (Borisov 1991 : 297). 1.1.2.1. Säitaem neobhodimym datx kommentarii k nekotorym variantam samonazvaniq udmurtov, kotorye vstreäaœtsq v pisxmennyh istoänikah. 1.1.2.1.1. Bukva k v forme uk-mort, zafiksirovannoj Œ. Vihmannom v malmywsko-urwumskom dialekte (s. Karlygan; po sovremennomu dialektnomu äleneniœ — öoöminskij govor), otrawaet ne äto inoe kak gortannyj smyänyj (sr. ööm. u’mort), kotoryj issledovatelem peredaetsq ne vsegda posledovatelxno. Åta we forma v oblike ukmort äasto privoditsq v nauänoj literature v kaäestve odnogo iz variantov samonazvaniq udmurtov. Po-vidimomu, ona poqvilasx v rezulxtate netoänoj fiksacii zvuka, äuwdogo bolxöinstvu nositelej udmurtskogo qzyka. 1.1.2.1.2. Bukva g v slove ugXm^ o rtX/ugX-mortX, naliänaq v slovare Z. Krotova i grammatike M. Mogilina, takwe mowet otrawatx gortannyj smyänyj — v dannom sluäae besermqnskoj reäi. V äastnosti, o prisutstvii besermqnskoj leksiki ili slov s besermqnskim fonetiäeskim oblikom v ukazannyh istoänikah T. I. Teplqöina piöet: «Tak we, kak i v rukopisnoj grammatike Mihaila Mogilina, zdesx (v slovare Zahariq Krotova — S. M.) öiroko otraweno svoeobrazie besermqnskogo dialekta» (Krotov 1995). 1.1.2.1.3. Forma odmort, oboznaäennaq M. G. Atamanovym (1988 : 8) kak odin iz dialektnyh variantov åtnonima, v udmurtskih govorah nigde ne otmeäena. Vozmowno, ona pozaimstvovana u bolee rannih issledovatelej, kotorye v principe mogli zafiksirovatx dannoe slovo s naäalxnym glasnym v arhaiänoj forme. V äastnosti, P. N. Luppov (1999 : 19) piöet sleduœYee: «Sami oni (votqki — S. M.) nazyvali sebq Ud ili Od Murt, äto znaäit (v perevode na russkij qzyk): äelovek (murt) iz plemeni Od ili Ud». Vse we suYestvuet bolxöaq veroqtnostx togo, äto zdesx my imeem delo s perestanovkoj glasnyh pervogo i vtorogo komponentov, kotoraq mogla proizojti po toj priäine, äto obosoblenno slovo murt vsegda upotreblqetsq (i v period fiksacii P. N. Luppovym åtnonima dolwno bylo uwe upotreblqtxsq) s glasnym u. Inaäe govorq, variant samonazvaniq ud mort byl zamenen formoj od murt. 111


S. A. Maksimov

Bukvy Oe, O v zapisi D. G. Messerömidta Oed-murd, Od-murd, po slovam V. V. Napolxskih (2001 : 189), qvlqœtsq rezulxtatom istorikoåtimologiäeskih postroenij issledovatelq i ne otrawaœt realxnyh variantov proiznoöeniq slova udmurt. 1.1.3. Uäenye edinoduöny v mnenii o proishowdenii vtorogo komponenta samonazvaniq udmurtov — murt, kotoryj v sovremennom udmurtskom oznaäaet ’äelovek, persona, lico; äuwoj’. Dlq dannogo slova vmeste s komi mort ’äelovek’ rekonstruiruetsq permsko-mordovskaq praforma *mertä, kotoraq vozvoditsq k indo-iranskomu *mπrta(s) ’smertnyj äelovek’ (KÅSK 174; Napolxskih 1997b : 49). Po povodu proishowdeniq pervogo komponenta ud- suYestvuet neskolxko versij. 1) Naibolee öiroko rasprostranena versiq, prinadlewaYaq vengerskomu uäenomu K. Redei. Soglasno ego mneniœ, dannyj komponent voshodit k perm.-mar. *ontê ’pobeg, rostok, poroslx, molodaq trava, vshody’, kotoryj zaimstvovan iz indo-iranskih qzykov, sr. dr.-ind. andha- ’trava, zelenx, pobeg’. Dlq drevneudmurtskogo on rekonstruiruet formu *odê- ’lug’, polagaq, äto predki udmurtov nazyvali sebq «lugovye lœdi» (sm. Belyh, Napolxskih 1994 : 278; Napolxskih 1997b : 49; Atamanov 1988 : 8—9). 2) Nekotorye issledovateli polagaœt, åto åtnomnim udmurt mowno svqzatx s nazvaniem Vqtki (udm. Vatka); qkoby pervonaäalxno on zvuäal kak vatmurt ’äelovek s reki Vqtki’ (sm. Munk. III; Vladykin, Hristolœbova 1991 : 13). 3) Otsutstvie obYeprinqtoj åtimologii samonazvaniq udmurtov pobudilo V. V. Napolxskih i S. K. Belyh vydvinutx svoœ versiœ, soglasno kotoroj «dr.-udm. *odê-mort predstavlqet soboj celikom zaimstvovannyj iz kakogo-to iranskogo qzyka kompozit, kotoryj v qzykeistoänike mog imetx vid *ant(a)-mart(a) i oznaäal bukv. ’äelovek okrainy, witelx pograniäxq’ (sr. oset. äddä, ändä ’snaruwi, vne’, avest. ant˝ma ’krajnij’, dr.-ind. anta- ’kraj, predel, granica’)» (Belyh, Napolxskih 1994 : 284—285; Napolxskih 1997b : 49). Iz privedennyh gipotez, na naö vzglqd, naibolee priemlema poslednqq. Ona ne nahodit vozrawenij v fonetiäeskom plane i dostatoäno ubeditelxna s semantiäeskoj storony. Sluäai perehoda åkzoåtnonimov (vneönego nazvaniq naroda) v åndoåtnonimy (samonazvanie) hotq i ne tak äasto, no vse we vstreäaœtsq. Nedostatok pervoj versii, kak otmeäaœt i drugie issledovateli, sostoit v natqnutosti rekonstrukcii znaäeniq ’lug’ dlq pervogo komponenta samonazvaniq. Vtoraq versiq nesostoqtelxna po fonetiäeskim priäinam: a) naliäie naäalxnogo soglasnogo v nazvanii reki Vqtki i ego otsutstvie v åtnonime, b) sohranenie nazvaniq reki v prewnem fonetiäeskom oblike i korennye zvukovye izmeneniq v åtnonime — vse åto delaet nevozmownym vyvedenie pervoj äasti åtnonima udmurt iz nazvaniq reki. 1.2. Åtnonim bås'årman qvlqetsq samonazvaniem besermqnskogo naroda, kompaktno prowivaœYego na severo-zapade Udmurtii (22b, 45, 46, 49, 33b, 36 i dr., sm. kartu). Neskolxko besermqnskih semej wivet takwe v d. Malye Itäi Qköur-bodxinskogo rajona (œgo-zapadnee 112


Samonazvaniq udmurtov i besermqn, ih varianty, nazvaniq...

punkta 73, sm. kartu). Slobodskaq gruppa besermqn k nastoqYemu vremeni polnostxœ utratila svoe samosoznanie, smeöavöisx s mestnymi udmurtami ili tatarami. 1.2.1. Krome obYerasprostranennogo varianta bås'årman, E. V. Popova (1998 : 3) v kaäestve samonazvaniq besermqn privodit beser (bås'år), kotoryj, kawetsq, samimi besermqnami upotreblqetsq v neprinuwdennoj obstanovke. Dlq sosedstvuœYih grupp udmurtov dannyj variant ranee sluwil kak priniwennoe nazvanie besermqn. 1.2.2. V udmurtsko-russkom slovare 1983 goda (URS 46) issleduemyj åtnonim figuriruet v forme besermqn, kotoruœ sleduet säitatx zaimstvovaniem iz russkogo qzyka. 1.2.3. Iz krupnyh leksikografiäeskih trudov pervym slovo beserman ’besermqnin’ fiksiruet v 1932 godu slovarx T. Borisova (1991 : 29), hotq v istoriäeskih dokumentah ono figuriruet izdavna. Dannoe slovo otsutstvuet dawe v slovare Œ. Vihmanna, hotq v obrazcah reäi udmurtskogo qzyka im predstavleny besermqnskie materialy pod zagolovkom «Bessermanscher dialekt» (Wichm.). Issleduemyj åtnonim v forme biserminy vpervye zapisal italxqnskij puteöestvennik Ioann de Plano Karpini pri puteöestvii v Mongoliœ (1245—1247 gg.). Säitaetsq, äto territoriq obitaniq åtogo naroda nahodilasx v Srednej Azii. V russkih istoänikah XIV— XV vv. besermeny lokalizuœtsq na srednej Volge, na territorii byvöej Volwskoj Bulgarii. V nih vidqt potomkov bulgar. S 1511 goda russkie letopisi upominaœt na niwnej Äepce äuvaöu, kotoraq v XVII veke zamenqetsq åtnonimom besermqne. Äepeckuœ äuvaöu i besermqn säitaœt predkami sovremennyh besermqn (Trefilov 1967 : 312—314; Teplqöina 1970 : 13—19, 23—25; Napolxskih 1997a : 50— 52; 1997b : 53). 1.2.4. O proishowdenii besermqn suYestvuet mnowestvo gipotez, pri åtom bolxöinstvo uäenyh shoditsq v tom, äto v åtnogeneze åtogo naroda prinimali uäastie kak udmurtskie, tak i tœrkskie gruppy (sm. Popova 1998 : 4—12). Sovremennye istoriki i åtnografy v dannom voprose priderwivaœtsq mneniq, äto besermqne — åto pervonaäalxno œwnoudmurtskaq gruppa, ispytavöaq silxnoe tœrkskoe vozdejstvie na territorii Volwskoj Bulgarii, a v naäale II tys. okazavöaqsq v bassejne Äepcy. Pri åtom predpolagaetsq uäastie v åtnogeneze kakojto tœrkskoj gruppy, rodstvennoj äuvaöam (Griökina, Vladykin 1982 : 25—27; Vladykin, Hristolœbova 1991 : 15; Napolxskih 1997b : 53). Åtimologiq samogo åtnonima na segodnqönij denx qsna v bolxöej stepeni, äem proishowdenie naroda. Po mneniœ uäenyh, slovo bås'årman (beÉserman) qvlqetsq iskawennym tœrk. *busurman/büsürmen, proishodqYim iz pers. mosälmºan < arab. moslem(un) ’musulxmanin’ (Fasmer 1964 : 160, 132—133; Napolxskih 1997b : 52—53). Dannoe slovo popalo k volwskim bulgaram iz Srednej Azii v period prinqtiq imi islama v IX veke i do XV veka sluwilo dlq oboznaäeniq äasti naseleniq Volwskoj Bulgarii i Kazanskogo hanstva. Obrazovanie åtnonima V. V. Napolxskih obXqsnqet tem, äto na territorii Arskoj zemli äastx œwnyh udmurtov nahodilasx s bulgarami-besermenami «v osobo tesnom kontakte, perenqla u gospodstvuœYej gruppy opredelennye äerty materialxnoj i duhovnoj kulxtury (v tom äisle i 3 Linguistica Uralica 2 2008

113


S. A. Maksimov

kakie-to ålementy islama) i åtnonim, naäav nazyvatx sebq beÉserman» (Napolxskih 1997b : 53). 2.1. U wivuYih rqdom ili sovmestno narodov suYestvuœt svoi nazvaniq dlq sosedej. Ne qvlqœtsq isklœäeniem v åtom plane i sosedi udmurtov. 2.1.1. Russkie udmurtov ranee nazyvali slovom votqk (< otqk), kotoroe i nyne mowet upotreblqtxsq v obihodnoj reäi, pri åtom äaYe v priniwennom stile. Iz russkogo qzyka ono proniklo takwe v reäx zœzdinskih permqkov, naprimer: DÉ]minskÜj der§vnqyn ä¶stÜj votækkåz vÉÜl≥nÜ ’V derevne D]mino vse votqki byli’ (Batalova 1975 : 184). Dannyj åtnonim vozvodqt k drevnemu samonazvaniœ udmurtov *odê, kotoroe v russkij qzyk moglo proniknutx äerez marijskij (Fasmer 1964 : 359; Atamanov 1988 : 14; Belyh, Napolxskih 1994 : 280— 281; Napolxskih 1997b : 49). 2.1.2. Tœrkskie narody — tatary, baökiry, äuvaöi udmurtov nazyvaœt slovom ar. ObYeprinqtoj åtimologii dannyj åtnonim ne imeet. Privedem nekotorye iz nih, na naö vzglqd, zasluwivaœYie vnimaniq. Soglasno rasprostranennoj toäke zreniq vengerskogo uäenogo M. Wirai, prishowdeniem on svqzan s tœrk. eri, er, ir ’äelovek; muwäina; muw’, äuv. ar ’muwäina; muw’ (sm., napr., Kelxmakov 1982 : 132— 133; Atamanov 1988 : 12). Alxternativnaq gipoteza vydvinuta S. K. Belyh (1996 : 91—92), kotoryj vyvodit tœrk. ar ’udmurt’ iz tat. ar (ary) ’naprotiv, na toj storone; ta, drugaq storona, nahodqYijsq na drugoj storone’. V odnoj iz rabot V. Äurakov privodit dovody protiv dannoj, a takwe drugih versij proishowdeniq issleduemogo åtnonima i vydvigaet svoœ gipotezu, soglasno kotoroj nazvanie udmurtov ar, äuv. ar ƒynni mowet voshoditx k bulgarskomu ar ’rywij; krasnyj; buryj’, inaäe govorq, mowet imetx znaäenie ’rywij, rywij äelovek’ (Äurakov 1999 : 5—12). Ne otdavaq predpoäteniq ni odnoj iz åtih gipotez, hotelosx by vse we ostanovitxsq na pervoj. Osnovnoj ee nedostatok, po mneniœ issledovatelej, sostoit v tom, äto slovo so znaäeniem ’äelovek’ obyäno vystupaet v kaäestve samonazvaniq naroda i poäti nikogda ne sluwit åkzoåtnonimom (sm. Äurakov 1999 : 8). S naöej toäki zreniq, dannaq teoriq mowet bytx podkorrektirovana sleduœYim obrazom. Vo mnogih qzykah mira slovo dlq oboznaäeniq äeloveka tipologiäeski äasto upotreblqetsq v znaäenii ’äuwoj’ (< ’kakoj-to (neznakomyj) äelovek’ < ’äelovek (voobYe)’). Primerom mogut sluwitx sami qzyki Povolwxq: udm. murt, tat. keöe, äuv. ƒyn imeœt znaäeniq ’äelovek’ i ’äuwoj’. Esli dopustitx, äto v qzyke bulgar slovo ar imelo semantiku ne tolxko ’äelovek; muwäina; muw’, no i ’äuwoj’, to dannoe slovo, a takwe soäetanie tipa äuv. ar ƒynni s pervonaäalxnym znaäeniem ’äuwoj (äelovek)’ vpolne mogli sluwitx dlq imenovaniq udmurtov. 2.1.3. Marijskoe nazvanie udmurtov odo (odo-mari) voshodit neposredstvenno k drevnej forme samonazvaniq udmurtov (Fasmer 1964 : 359; Atamanov 1988 : 9; Belyh, Napolxskih 1994 : 280—281; Napolxskih 1997b : 49). 114


Samonazvaniq udmurtov i besermqn, ih varianty, nazvaniq...

2.1.4. Komi-zyrqne v nastoqYee vremq ne qvlqœtsq neposredstvennymi sosedqmi udmurtov, no eYe v H˘H veke u nih mogli suYestvovatx osobye nazvaniq dlq svoih œwnyh sosedej. Tak, v slovare F. Videmana zafiksirovany sleduœYie åtnonimy: vot-ud i votÍak ’udmurt; Wotjak’: çsyröm votÍak, kuçs-jura vot'ak ’rebenok s postriwennoj golovoj’ (bukv. ’striwenyj votqk’ i ’lysogolovyj votqk’) (Wied. 424). Pervoe iz privedennyh slov mowet predstavlqtx soboj kontaminaciœ zaimstvovannogo rus. votx i slova ud, kotoroe, vozmowno, upotreblqlosx ranee samostoqtelxno v komi qzyke kak åtnonim dlq nazyvaniq udmurtov. 2.2. V nastoqYee vremq neposredstvennymi sosedqmi besermqn qvlqœtsq udmurty, tatary i russkie, kotorye nazyvaœt besermqn obyäno ih samonazvaniem — udm. bås'årman, rus. besermqnin, besermqne, tat. beäerman. 2.2.1. Äepeckie tatary svoih sosedej besermqn ranee nazyvali slovom krqöen ’kreYenyj’, kotoroe nyne bytuet preimuYestvenno sredi staröego pokoleniq (Popova 1998 : 9). Po predpoloweniœ E. V. Popovoj, dannoe slovo moglo vozniknutx posle hristianizacii besermqnmusulxman i svqzano s postepennym processom differenciacii besermqn-hristian i besermqn-musulxman. 2.2.2. V verhnekamskom (zœzdinskom) nareäii komi-permqckogo qzyka R. M. Batalova (1975 : 124) zafiksirovala slovo busurm∞naåz ’besermqne’ (ed. ä. busurm∞na — S. M.), kotoroe, skoree vsego, voshodit ne neposrdstvenno k samonazvaniœ besermqn, a k mestnomu rus. busurmana ’musulxmanin, musulxmane’ i upotreblqetsq (ili upotreblqlosx) v otnoöenii mestnyh besermqn-pereselencev. O naliäii besermqn na territorii prowivaniq verhnekamskih permqkov izvestno po perepisi 1926 goda, kotoraq zafiksirovala v treh seleniqh Afanasxevskoj volosti Omutninskogo uezda 34 besermqnina (Luppov 1997 : 38). Nazvanie d. Besermana na territorii Murqtskoj selxskoj administracii Afanasxevskogo rajona Kirovskoj oblasti (ustnoe soobYenie S. K. Belyh) takwe svidetelxstvuet o prowivanii besermqn v ukazannoj mestnosti. 3. Podobno tomu, kak sosednie narody nazyvaœt udmurtov i besermqn osobymi nazvaniqmi, u samih udmurtov towe suYestvuœt dva nazvaniq dlq svoih sosedej. 3.1. Slovo úuä sluwit dlq nazyvaniq russkih. Vmeste s komi roä säitaetsq obYepermskim zaimstvovaniem iz pribaltijsko-finskih qzykov (obYeperm. *r≤oçÉc < pbf. *rºotsi), v kotoryh ono oboznaäalo witelq Skandinavii, sr. fin. ruotsi ’öved’ (KÅSK 243). Dlq oboznaäeniq russkih wenYin v niwneäepeckom dialekte vozmowny sleduœYie formy: sl. úuäika (Arhipov 1990 : 6), úuäka. 3.2. Åtnonimom biger udmurty nazyvaœt tatar. SuYestvuet mnowestvo versij proishowdeniq dannogo slova, kawdaq iz kotoryh imeet svoi protivoreäiq. Naprimer, svqzx s åtnonimami bulgar ~ bolgar, bilqr nevozmowna po fonetiäeskim priäinam. Popytka vyvoditx rassmatrivaemyj åtnonim iz tœrkskogo slovosoäetaniq biek Jr ’vysokij (bolxöoj, velikij) äelovek’, s toäki zreniq V. I. Alatyreva (1988 : 176), neubeditelxna, hotq fonetiäeskih, a takwe osobyh semantiäeskih prepqtstvij my zdesx ne nablœdaem. Vpolne voz3*

115


S. A. Maksimov

mowna ego gipoteza o tom, äto åtnonim biger mowet voshoditx k nazvaniœ odnoj iz rodo-plemennyh grupp tœrkov bJker ~ biker ~ beker, obitavöih v regione Volgo-Kamxq. Dannyj mikroåtnonim zafiksirovan v baökirskoj rodoplemennoj nomenklature (Alatyrev 1988 : 177). WenYin-tatarok slobodskie udmurty inogda nazyvaœt slovom bigårka (Arhipov 1990 : 6), a staröee pokolenie sredneäepeckih udmurtov izredka — bigårika. Ukazannye formy, kak i privedennye nazvaniq russkih wenYin, obrazovany na sobstvenno udmurtskoj poäve s pomoYxœ zaimstvovannogo russkogo suffiksa -(i)ka, sr. sä. golovika ’wena Golovkova’ < Goloviha, igorika ’wena Igorq’ < Igoriha, úombol'ika ’wena Dz]mbolq’. 3. 3. Udmurtskoe nazvanie marijcev por, po mneniœ V. V. Napolxskih (1997b : 77), voshodit k praforme tipa *p„or, kotoruœ sleduet sopostavlqtx s mar. pör-jeñ ’muwäina’ (gde jen ’äelovek’). 3. 4. Åtnonim baökyrt, baökXrt proishodit ot samonazvaniq baökir, sr. baök. baökort, tat. baökort (Nasibullin 1972b : 20). Dannym slovom zakamskie i nekotorye drugie gruppy œwnyh udmurtov imenuœt ne stolxko baökir, skolxko mestnyh tatar. Delo v tom, äto bolxöinstvo baökir, v sosedstve s kotorymi obitaœt udmurty v severo-zapadnoj Baökirii, k nastoqYemu vremeni assimilirovany priölym tatarskim naseleniem. I åtnonim, ranee upotreblqvöijsq po otnoöeniœ k baökiram, byl perenesen na tatar. 3. 5. Åtnonimy komik ’komi’, a takwe komikka ’komi (wenYina)’ zafiksirovany v slobodskom govore G. A. Arhipovym (1990 : 6). Pervyj iz nih, po-vidimomu, pronik iz russkogo qzyka, a vtoroj obrazovan na sobstvennoj poäve. 3. 6. Åtnonimom z'uz'd'ak (< rus. zœzdqk) staröee pokolenie glazovskih udmurtov nazyvalo zœzdinskih (verhnekamskih) komi. 3. 7. Dial. muköi dlq naimenovaniq mordvy, izvestnoe bavlinskim udmurtam, po-vidimomu, proniklo äerez tatarskij qzyk, sr. tat. muköy (TatTolk 410). Proishodit ot nazvaniq odnoj iz åtniäeskih grupp mordvy — moköa. 4. Takim obrazom, åtnonim udmurt (ili ego varianty) povsemestno sluwit dlq udmurtov samonazvaniem, nesmotrq na to äto sredi nih suYestvuœt lokalxnye razliäiq v qzyke i kulxture. V äastnosti, fonetiäeskie i leksiäeskie osobennosti krasnoufimskogo i taökiäinskogo, a takwe tatyölinskogo govorov œwnoudmurtskogo nareäiq nastolxko raznqtsq ot reäi osnovnoj massy udmurtov, äto pri obYenii s nimi ispytyvaœt znaäitelxnye zatrudneniq dawe nositeli sobstvenno œwnogo dialekta, ne govorq uwe o raznice s severnym nareäiem. Otmetim, äto krasnoufimskie udmurty s 1926 goda oficialxno äislqtsq marijcami i v nastoqYee vremq, za isklœäeniem otdelxnyh predstavitelej, utratili svoj rodnoj qzyk. Pri åtom samosoznanie sohranqœt ne tolxko vladeœYie udmurtskim, no i nekotorye ih potomki, rodnym qzykom kotoryh qvlqetsq marijskij ili russkij. Nesmotrq na to, äto besermqne v teäenie dlitelxnogo vremeni (1926—1992 gg.) oficialxno säitalisx udmurtami, oni sohranili otliänoe ot udmurtov samosoznanie i imenuœt sebq slovom bås'årman. Sleduet otmetitx takwe, äto v qzykovom plane mnogie peri116


Samonazvaniq udmurtov i besermqn, ih varianty, nazvaniq...

ferijnye gruppy udmurtov po otnoöeniœ k osnovnoj masse naroda stoqt namnogo dalxöe, äem besermqne. Address: S. A. Maksimov Udmurt State University E-mail: jarasj@udm.ru

SokraYeniq TatTolk — Tatar telene≠ a≠latmaly s∑zlege (Tolkovyj slovarx tatarskogo qzyka) ˘˘, Kazanx 1979; URS — Udmurtsko-russkij slovarx, Moskva 1983; Munk. — B. M u n k á c s i, A votják nyelv szótára, Budapest 1880—1896; Wichm. — Wotjakischer Wortschatz. Aufgezeichnet von Yrjö Wichmann. Bearbeitet von T. E. Uotila und Mikko Korhonen. Herausgegeben von Mikko Korhonen, Helsinki 1987 (LSFU XXI); Wied. — F. J. W i e d e m a n n, Syrjänisch-Deutsches Wörterbuch nebst einem wotjakischdeutschen und mit einem deutschen Register, St.-Petersburg 1880. Nazvaniq qzykov i dialektov: avest. — avestinskij qzyk; arab. — arabskij qzyk; baök. — baökirskij qzyk; bvl. — bavlinskij govor; dr.-udm. — drevneudmurtskij qzyk; dr.-ind. — drevneindijskij qzyk; kaz. — kazanskij dialekt; ks. — kosinskij govor; obYep. — obYepermskij praqzyk; oset. — osetinskij qzyk; sred. — sredinnye govory; sl. — slobodskoj govor; sä. — sredneäepeckij dialekt; tat. — tatarskij qzyk; ööm. — öoöminskij govor; Nazvaniq udmurtskih dialektov v trudah Œ. Vihmanna: — G — glazovskij, J — elabuwskij, M — malmywskij, MU — malmywsko-urwumskij, S — sarapulxskij, U — ufimskij; Nazvaniq udmurtskih dialektov v trudah B. Munkaäi: Jel. — elabuwskij, Kaz. — kazanskij, Mal. — malmywskij, Sar. — sarapulxskij. LITERATURA A l a t y r e v V. I. 1988, Åtimologiäeskij slovarx udmurtskogo qzyka. A, B, Iwevsk. A r h i p o v G. A. 1990, Derivacionnye affiksy imen v slobodskom govore udmurtskogo qzyka. — Voprosy dialektologii i leksikologii udmurtskogo qzyka. Sbornik statej, Iwevsk, 3—13. A t a m a n o v M. G. 1988, Udmurtskaq onomastika. Iwevsk. B a t a l o v a R. M. 1975, Komi-permqckaq dialektologiq, Moskva. B e l y h S. K., 1996, EYe raz ob åtnonime ar. — Finno-ugrovedenie, û 3, 86—94. B e l y h S. K., N a p o l x s k i h V. V. 1994, Åtnonim udmurt: isäerpany li alxternativy? — LU XXX, 278—288. B o r i s o v T. K. 1991, Udmurt kyllœkam. Tolkovyj udmurtsko-russkij slovarx, Iwevsk. V l a d y k i n V. E., H r i s t o l œ b o v a L. S. 1991, Åtnografiq udmurtov. Uäebnoe posobie, Iwevsk. G r i ö k i n a M. V., V l a d y k i n V. E. 1982, Pisxmennye istoäniki po istorii udmurtov IX—XVII vv. — Materialy po åtnogenezu udmurtov, Iwevsk, 3—42. K e l x m a k o v V. K. 1982, K istorii udmurtov Pravoberewxq Vqtki. — Materialy po åtnogenezu udmurtov, Iwevsk, 128—144. —— 1992, Problemy sovremennoj udmurtskoj dialektologii v issledovaniqh i materialah, Iwevsk (Udmurt verasxketX]s 1). K r o t o v Z. 1995, Kratkoj Votskoj slovarx sX rossπjskimX perevodomX sobrannyj i po Alfavitu raspolowennyj sela Elovskago Troickoj cerkvi svqYennikomX Zaharπeœ KrotovymX. 1785 goda. — Z. K r o t o v, Udmurtsko-russkij slovarx, Iwevsk.

117


S. A. Maksimov L u p p o v P. N. 1997, O besermqnah. — O besermqnah. Sbornik statej, Iwevsk, 19—49. —— 1999, Hristianstvo u votqkov so vremeni pervyh istoriäeskih izvestij o nih do XIX veka, Iwevsk. M i l l e r G. F. 1791, Opisanie wivuYih v Kazanskoj gubernii qzyäeskih narodov, qko to äeremis, äuvaö i votqkov, Sankt-Peterburg. M o g i l i n M. 1988, Kratkoj otqck≥q Grammatiki opytX = Opyt kratkoj udmurtskoj grammatiki, Iwevsk. N a p o l x s k i h V. V. 1997a, «Biserminy». — O besermqnah. Sbornik statej, Iwevsk, 50—54. —— 1997b, Vvedenie v istoriäeskuœ uralistiku, Iwevsk. —— 2001, Udmurtskie materialy D. G. Messerömidta, Iwevsk. N a s i b u l l i n R. Ö. 1972, Zakamskie govory udmurtskogo qzyka ˘˘. Priloweniq. Kand. diss., Moskva. P o p o v a E. V. 1998, Semejnye obyäai i obrqdy besermqn (konec XIX—90-e gody XX vv.), Iwevsk. T e p l q ö i n a T. I. 1962, Udmurtskij qzyk (obrazcy dialektnyh tekstov). Glazovskij dialekt. Besermqnskij dialekt. Slobodskij dialekt. Tylovajskij dialekt. Öoöminskij dialekt. — Voprosy finno-ugorskogo qzykoznaniq, Moskva—Leningrad, 282—304. —— 1970, Qzyk besermqn, Moskva. T r e f i l o v G. N. 1967, Besermqne po pisxmennym istoänikam. — Voprosy finno-ugorskogo qzykoznaniq IV, Iwevsk, 310—318. F a s m e r M. 1964, Åtimologiäeskij slovarx russkogo qzyka ˘, Moskva. Ä u r a k o v V. O. 1999, O znaäenii åtnonima ar. — Finno-ugrovedenie, û 4, 5—14. Ö k l q e v G. K. 1997, Kratkaq socialxno-demografiäeskaq harakteristika besermqn. — O besermqnah. Sbornik statej, Iwevsk, 101—120. C s ú c s S. 1983, Egy 18. századi votják nyelvemlék. — NyK 85, 311—320. W i c h m a n n Y. 1901, Wotjakische Sprachproben II. Sprichwörter, Rätsel, Märchen, Sagen und Erzählungen. — JSFOu XIX.

S. A. MAKSIMOV (Içzevsk) EIGENBEZEICHNUNGEN DER UDMURTEN UND BESERMANEN UND IHRE BEZEICHNUNGENIN DEN SPRACHEN DER NACHBARVÖLKER In den udmurtischen Dialekten kennt man mehrere Benennungen für das eigene Volk: udmort, u’mort, urtmort, urmort, utmort, udmurt, u’murt, urtmurt, urmurt, utmurt, u’mXrt. In früheren Schriftquellen finden sich noch die folgenden Bezeichnungen für die Udmurten: Oed-murd, Od-murd, Uhd-Murt, Uhd-Murd, Uhd-Murdt, UdXMurt, ud-murt, UgXm^ortX, ugX-mortX, ut-murt, ud-mort, uk-mort, urt-mort. Die Besermanen bezeichnen sich als bås'årman, beser, besermqn. In den Sprachen der Nachbarvölker heißen die Udmurten: russ. udmurt, votqk; tat., baschk., tschuw. ar; mar. odo, komi vot-ud, votÍak. Nachbarvölker gebrauchen die Udmurten die folgenden Bezeichnungen: úuä ’Russe’, biger ’Tatare’, baökyrt, baökXrt ’Baschkire, Tatare’, por ’Mari’, komik, z'uz'd'ak ’Komi’, muköi ’(Mokscha-)Mordwine’.

118

Eigenbezeichnung der Udmurten und Besermjanen  

Über die Eigenbezeichnungen der Udmurten und Besermjanen, ihre Varianten und die Bezeichnungen der Nachbarvölker im Udmurtischen und Besermj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you