Page 1

r Tünde eművész-tanár, hallgató di Tudományegyetem Neveléstudományi ori Iskola

yi István etemi tanár ceni Egyetem észettudományi Kar éstudományok Intézete

ch Attila D-hallgató di Tudományegyetem éstudományi Doktori

Péch Olívia etemi docens pesti Műszaki és aságtudományi em, Gazdaság és dalomtudományi Kar, n Nyelvi Központ

GONDOLAT KIADÓ

87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

2016 JÚNIUS 9. – JÚNIUS 13. 94-es N

O PAVIL a szerkesztôség tagjai Főszerkesztő: Géczi János

e-mail: janos.gecz@gmail.com

A szerkesztőség munkatársai: Andor Mihály e-mail: andorm@t-online.hu

Benke Gábor olvasószerkesztő e-mail: benke.gabor@kti.hu

Csíkos Csaba

e-mail: csikoscs@edpsy.u-szeged.hu

Fejes József Balázs

e-mail: fejes.jozsef.balazs@gmail.com

Kasik László

e-mail: kasik@edpsy.u-szeged.hu

Kojanitz László

e-mail: kojanit@freemail.hu

Somogyvári Lajos

e-mail: somogyvari_lajos@freemail.hu

Trencsényi László

e-mail: trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

Vágó Irén

e-mail: viren@freemail.hu

ó Diána zolvált PhD-hallgató ceni Egyetem

Andrea D-hallgató János Egyetem, rom, Magyar Nyelv és om Doktori Iskola

hing Á. Tamás D-hallgató Tudományegyetem TTK udományok Doktori

i Gabriella D-hallgató di Tudományegyetem éstudományi Doktori

A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Felelős kiadó: Gelencsér András rektor Kiadja a Pannon Egyetem és a Gondolat Kiadó


Gondolat Kiadó H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 16. Tel.: +36 1 486 1527

A kiadó könyvei nagy kedvezménnyel az interneten is megrendelhetők. www.gondolatkiado.hu facebook.com/gondolat

• A katalógust összeállította: Pál Vanda Felelős kiadó: Bácskai István Kiadványszerkesztő: Lipót Éva ISBN 978 963 693 699 0


Dedikálások a Gondolat Kiadónál az Ünnepi Könyvhéten 94-es pavilon 2016. június 10., péntek 15:00–16:00 Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1953–1956 16:00–17:00 Steiger Kornél: • Epiktétosz összes művei • Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez 17:00–18:00 Babiczky László – Zsurzs Katalin: Zsurzs. A tévéjáték-rendező 2016. június 11., szombat 13:30–14:30 Lázár Júlia: Kőarc 15:00–16:00 • Berényi Eszter: Az autonómiától a szelekcióig • Géczi János: A rózsa jegye alatt • Kocziszky Éva: Archeológiai költészet a modernitásban • Lagzi Gábor: Városok a határon • Somogyvári Lajos: Ikonográfia a neveléstörténet-írásban • Szávai Dorottya: Egyenes labirintus 16:00–17:00 Géczi János: A rózsa és jelképei. Fejezetek a 17–18. századból 17:00–18:00 Fábián István: Örökévad 2016. június 12., vasárnap 15:00–16:00 Tornai Szabolcs: Ádám titkos könyve


KÖNYVHETI Duló Károly

Védőhálók ISBN 978 963 693 677 8  138 oldal, 2500 Ft

Az emberrel nem akkor történnek meg a dolgok, amikor megesnek vele. Életünk során sok veszteséget és csalódást kell elviselnünk, és gyakran kényszerülünk vitatható döntésekre is. Ezeket – lelkünkben feldolgozva – helyre kell tennünk, és el kell fogadtatnunk önmagunkkal. Csak az tart meg bennünket, ha kimunkáljuk, hogy együtt tudjunk élni velük. Ez a kisregény két valóságos életút adott stációi mentén mutat – kitalált – példákat a lélek önvédelmére. A Tisztelt Olvasó tehát ne várja tőlünk sem Szabó Lőrincné Mikes Klára, sem Leni Riefenstahl megkérdőjelezhetetlenül hiteles portréját, mert bár sorsuk itt felvillantott mérföldkövei korántsem légből kapottak, a psziché munkálkodásáról, nem pedig az ő valós bensőjükről szeretnénk ezzel az írással képet adni.

A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ A néző filmje ‚‚ Budapest. Tükör által vs. színről színre ‚‚ Közelítő távolítás ‚‚ Párhuzamok. Esszé – sok idézettel – az analógiákról ‚‚ Világképek, képvilágok


KÖNYVEINK

Előkészületben:

‚‚ Szem a látásra, fül a hallásra ‚‚ Két arcél erdélyi háttérrel


KÖNYVHETI Fábián István

Örökévad ISBN 978 963 693 678 128 oldal, 2850 Ft

Fábián István grafikus-költő negyedik kötetében egyszerre mindkét művész jelentkezik. Rajzai kulcs a versekhez, versei kulcs a rajzokhoz. Ahová így benyit, azt csak kevesen tudják/merik látni. Egyetlen bizonyossága van, a felelős kérdéseknek, számonkéréseknek, burjánzó vonalaknak, felsejlő képeknek van eredője. Hazánk, létünk, jelenünk megértéséhez a történelem jelenthet támpontot – megváltáshoz azonban csak a szépelgés nélküli igazságkereséssel, a kendőzetlen képekkel, a konfliktusfelvállaló, mozgósító alkotással juthatunk.

rokevad:Layout 1

2016.05.04.

14:16

Page 87


KÖNYVEINK

ÖRÖKÉVAD Préda, hamufény, kereszt. Az út eddig. Az út ezután. Dárda vasaként zuhan a most.

A SZERZŐ DEDIKÁL június 11., szombat 17:00–18:00


KÖNYVHETI Fodor András

Utam a zenéhez Összegyűjtött esszék. Harmadik kötet ISBN 978 963 693 679 2 384 oldal, 4500 Ft

Költői-emberi érzékenysége, rendszeres és rendszerezett műveltsége, több művészeti ágra kiterjedő tájékozottsága, folyamatos naplóírással edzett és ellenőrzött emlékezete Fodor Andrást nemzedéke jelentős esszéírójává avatja. Az életművét meghatározó ethosz a megőrzés kötelességében gyökerezik, ezt csak a minőség követelményéhez, a mesterségbeli jártassághoz való ragaszkodása előzi meg. Erkölcsi vezérelvei a hűség, a szeretet és a barátság. A hiteltelen értékrendet bíráló szókimondása miatt késleltetések és törések nehezítik pályáját, de igazságérzete nem egyezkedik a hivatalos pártossággal, előírt doktrínák szolgai átvételével. Higgadt és békülékeny alaptermészete ellenére fellázad a tartós erőfölényével visszaélő diktatúra cenzurális és publicisztikai egyeduralma ellen. Egyszersmind szembehelyezkedik a mindenáron újító, divatos modern és posztmodern ideológiákkal, a fedezet nélküli formalista mutatványokkal is. A szándékosan félremagyarázottak, a méltatlanul mellőzöttek, a jobb sorsra érdemes tehetségek útegyengetése lett esszéírásban is megtestesülő magatartásának egyik mozgatórugója. A  másikat – pályakezdésétől haláláig – az információk elrejtése vagy ravaszul célzatos adagolása tette szükségessé. Fodor senkit sem zár ki a szellem birodalmából, sőt időt és fáradságot nem kímélve maga hoz létre és működtet fórumokat,


KÖNYVEINK

közösségeket, baráti csoportokat „a közös irgalom, eszméletünk minden csodája” terjedésének és általános tekintélyének közegéül. Csűrös Miklós A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ Különös szép hajsza. Összegyűjtött versek. Első kötet ‚‚ A párbeszéd oltalma. Összegyűjtött versek. Második kötet ‚‚ Kulcsolt vállak tengelye. Összegyűjtött esszék. Első kötet ‚‚ Megfejtett párhuzamok. Összegyűjtött esszék. Második kötet.


KÖNYVHETI Géczi János

A rózsa és jelképei Fejezetek a 17–18. századból ISBN 978 963 693 680 8 240 oldal, 6000 Ft

A reneszánsz közepén és az azt közvetlenül követő időszakban a különféle kulturális terekben élő, többféle mentalitású európai népesség nem azonos módon viszonyult a rózsákhoz és a rózsákhoz bőséges változatossággal kötődő jelképekhez. Az élettudományok (az orvosláshoz kötődő gyógyszerészet és a lassan kialakuló botanika) a növényt tudományos vizsgálatok tárgyául választotta, a tájkertészet számára azonban a növény idegen maradt. A rózsa szó – miként a vele megnevezett virág – a középkorra jellemző enciklopédikus módon egységbe fogja az értékesnek tudott, erkölcsileg értékes tartalmú dolgokat, eszméket, érzéseket.

A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ A rózsa és jelképei. Az antik mediterráneum ‚‚ A rózsa és jelképei. A keresztény középkor ‚‚ A rózsa és jelképei. A reneszánsz


KÖNYVEINK

A SZERZŐ DEDIKÁL június 11., szombat 16:00–17:00


KÖNYVHETI Tornai József

Világtojásban ISBN 978 963 693 686 0 130 oldal, 2500 Ft

A 89. évébe lépő, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító Tornai verseskötetében folytatja a halál és keletkezés, emberi létünk értelme kérdéseinek feleletkeresését. Az első ciklus témája a természet és az otthon, a második rész talán a legfilozofikusabb darabokat tartalmazza. A harmadik ciklus témája a háború és az öregség, a következő: a Buddha mosolya röviden szólva az emberfaj antropológiai kritikája. A két utolsó ciklusban a halál és a szerelem kerül egymás mellé. Ilyen idős korban a szerelemre már inkább csak emlékezet lehet.


KÖNYVEINK

A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ Csillaganyám, csillagapám. Összes versek I–II. kötet ‚‚ Csillaganyám, csillagapám Összes versek III. kötet ‚‚ Csillaganyám, csillagapám Összes versek IV. kötet


KÖNYVHETI Tornai Szabolcs

Ádám titkos könyve ISBN 978 963 693 687 7 190 oldal, 2500 Ft

Imbolygó alakok közeledtek. Démonok voltak. Olyan erőteljes volt a látványuk, hogy megfeledkeztem a pókról. Noha a fejemet üresnek éreztem, új vendéglátóimra összpontosítottam. Ekkor már újra talajt éreztem a lábam alatt, s nem az űrben voltam, hanem megint a föld alatti széles és magas alagútban. Több démonnak fémpofája volt, amelyből fémlemezek álltak ki. Nyálkás és zöld testüket cafatos barna köpeny borította, s amikor odaértek hozzám, jó mélyen belenéztek a szemembe. Aztán fekete lézerfénnyel mindegyikük megdolgozta valamelyik szervemet. Az egyik a szívemet, a másik a beleimet, a harmadik a májamat, a negyedik a tüdőmet, az ötödik a vesémet, végül a hatodik végigmasszírozta az egész testemet. Miután végeztek, előlépett egy szintén fémpofájú démon szintén cafatos köpenyben, de az ő teste nem olyan volt, mint egy hüllőé, hanem mint egy rovaré. Az volt a benyomásom, hogy ő a főnök. Ő is belenézett a szemembe, de az ő szúrós tekintetétől azonnal elvesztettem az egyensúlyomat, és hanyatt vágódtam. A főnök ezután magabiztosan ráült a mellkasomra, szakszerűen leemelte a koponyám tetejét, mint egy csatos üveg fedelét, és megdolgozta az agyamat. Ezek szerint nem szívta ki az agyvelőmet a pók! – gondoltam megkönnyebbülten. Miután végzett, fémszájából kissé töredezet-


KÖNYVEINK

ten buktak elő a szavak, ahogy csábos vigyorral ezt mondta: – PMD-t is vállalunk! – Az mi? – érdeklődtem. – Post mortem dögönyözés – felelte a főnök.

A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ A meglepetés lépcsőfokai ‚‚ A világ mint téveszme

A SZERZŐ DEDIKÁL június 12., vasárnap 15:00–16:00


KÖNYVHÉTRE Daniele Del Giudice

Imbolygó láthatár Világirodalmi sorozat ISBN 978 963 693 664 8 142 oldal, 2600 Ft

Egy déli sarkvidéki expedíció regényben megosztott élménye ez a könyv, a végeláthatatlan jégmezőkre, a dermesztő sarki éjbe tett utazás emléke, a határok feszegetésének története, felejthetetlen kirándulás az időtlenbe. Az elbeszélő Santiago de Chiléből indul, majd a színpompás patagóniai tájakon át egyre délebbre visz az útja, le egészen Punta Arenasig, hogy végül az Antarktisz jégmezői felé vegye az irányt. Az író saját kalandjaiba szövi bele két sarkkutató, a belga Adrien De Gerlache és az olasz Giacomo Bove 19. század végén készült, különleges beszámolóit – Del Giudice szerint az utolsó autentikus útleírások ezek, amelyek megéneklik a Terra Incognita mítoszát. Az elbeszélés két rétege mindvégig egymásba játszik, izgalmas narratívát hozva létre. A regény lírai nyelven és nagy elevenséggel mutatja be a Tűzföld és az Antarktisz élővilágát, a páratlan természeti jelenségeket, a bennszülöttek életét, a felfedezők kitartását és a kihívásokat, amelyekkel ugyanúgy szembe kell néznie a mai utazónak, mint elődeinek egy évszázaddal ezelőtt. Szeme előtt a csalóka fényben elmosódó, imbolygó láthatár, a jégtömbök pedig maguk alá temetve őrzik azok sorsát és történeteit, akik odamerészkedtek, hogy megfejtsék e zord táj titkait.


AJÁNL JUK

„A valódi Antarktisz teljesen más, mint a ritka, ragyogó időben elkapott fotókon, ahol minden szép, hisz e fotográfiai szépség elengedhetetlen feltétele a napsütés. Ha van errefelé szépség, akkor az a szürke és tompa árnyalatok, az áttetsző és drámai, szürreális fények bonyolult bája. Minden kegyetlensége ellenére a természet nem ellenség, és nem barát: csupán közönyös az emberi jelenlét iránt, amely teljesen véletlenszerű. Számunkra a táj mindig a tájkép által bennünk keltett érzést jelenti; de amit itt tájnak nevezhetünk, nem az emberi tudatból fakad, hanem éppen hogy módosítja és az általa megszabott irányba tereli azt. Ezért olyan idegtépők mindig az antarktiszi történetek.”


KÖNYVHÉTRE Andrej Nikolaidis

Az eljövetel Világirodalmi sorozat ISBN 978 963 693 627 3 126 oldal, 2600 Ft

Az eljövetel úgy kezdődik, akár egy klasszikus detektívregény. Egy kisvárosban járunk, valahol délen, az Adria partján. A  regény főhőse, s egyúttal egyik narrátora egy magánnyomozó, akivel – mint azt olvasójának készséggel bevallja – gyakran megesik, hogy feláldozza az igazságot olyan sztorik kedvéért, amelyeket az ügyfelei valójában hallani akarnak. Most épp egy kegyetlen többszörös gyilkosság szálait kellene felgöngyölítenie. Miközben a város utcáit járja a júniusi hőségben, váratlanul hullani kezd a hó, s nemsokára a világ más tájairól is sorra érkeznek a nyugtalanító jelek. Közben a távolból egy fiatalember is részese lesz a nyomozásnak, akinek leveleiből kirajzolódik az európai történelem egy titokzatos vonulata, középpontjában a Messiás újbóli eljövetelével és egy rejtélyes kötettel,  A  visszatérés könyvével. A múlt és a jelen megoldatlan rejtélyei az egyik oldalon és a természeti csapások sorozata a másikon mintha ugyanabba az irányba mutatnának: közel az apokalipszis… „Az eljövetel  egy különösen robbanékony elegy, amely három szinten lép működésbe: egyfelől egy kőkemény nyomozás története, amelyet, másfelől, átszőnek a küszöbönálló természeti katasztrófa képei; végül pedig szemléletes leírás egy balkáni kisváros mindennapjairól…


AJÁNL JUK

Ha volna igazság ezen a földön, akkor Nikolaidis könyve nagyobb bestseller lenne még James Patter­ son vagy John Grisham regényeinél is. Minthogy azonban nincs igazság a földön, legalább reméljük, hogy ez az őrületesen olvasmányos könyv valami­ féle isteni szeszély folytán mégiscsak hatalmas si­ ker lesz majd.” Slavoj Žižek

A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ Mimesis | Fiam


KÖNYVHÉTRE Babiczky László – Zsurzs Katalin

Zsurzs

A tévéjáték-rendező ISBN 978 963 693 631 0 160 oldal, 3500 Ft

„Szerettem vele dolgozni. Nem volt bennem görcs, drukk a forgatásokon. Úgy éreztem, ha ő rám bíz egy szerepet, akkor képesnek tart az eljátszására. Persze nem akartam neki csalódást okozni, szerettem volna látni, hogy elégedett velem. Szerettem volna megszolgálni a bizalmát, és én is a legmesszebbmenőkig bíztam benne: az értékítéletében, az instrukcióiban, az ízlésében, a tudásában, a tapintatában, a szeretetében. Sokat kaptam és tanultam tőle. Gyerekkoromban az egész család ott ült a tv előtt, amikor leadták az új filmjét. Izgultunk, hogy siker legyen! Akkor azt hittem, természetes, hogy a nézők a rendező miatt néznek meg egy tv-filmet. Csak később jöttem rá, hogy mekkora szó, hogy az ő neve azt is jelentette a tv előtt ülőknek, hogy parádés szereposztásban láthatják a magyar és a világirodalom remekeinek az eredetihez hű és alázatos adaptációit úgy, hogy a filmek mégis az ő kézjegyét viselték. Büszke voltam rá és vagyok ma is, amikor a csatornák ennyi év után is, sűrűn játsszák ezeket a filmeket. Elképzelem, ha élne, aggódva nézné az új és új vetítéseket, filmje vajon kiállja-e az idő próbáját, vajon nem lassú-e, vajon lépést tud-e tartani az azóta rohanó világgal?! Élete utolsó éveiben is ezeket a kérdéseket tette fel, ha leadták egy-egy régebbi művét. Mit szólna akkor most, két évtizeddel később?


AJÁNL JUK

A világ változott, felgyorsult, de a nézők még mindig szívesen nézik a Fekete várost, az Abigélt, a Feleletet, a Csongor és Tündét, az Othello Gyulaházánt és sorolhatnám. Ezzel a könyvvel emlékeztetni és emlékezni szerettünk volna a Magyar Televízió egy letűnt, talán soha vissza nem térő gazdag korszakára, a fantasztikus színészekre, a remek szakemberekre és a kor egyik legnépszerűbb rendezőjére, akit úgy emlegettek: A Zsurzs. De akik vele dolgoztak, azoknak Évike, az unokáinak pedig a Mami volt.” Zsurzs Katalin

A SZERZŐK DEDIKÁLNAK június 10., péntek 17:00–18:00


KÖNYVHÉTRE Steiger Kornél fordításában és jegyzeteivel

Epiktétosz összes művei Második, javított kiadás Electa sorozat ISBN 978 963 693 693 8 368 oldal, 3990 Ft

„Mikor bukott el Akhilleusz? Amikor Patroklosz meghalt? Távolról sem! Akkor, amikor haragra gerjedt, amikor a nő elvesztését siratta, amikor megfeledkezett róla, hogy nem azért van ott, hogy szeretőket szerezzen magának, hanem azért, hogy harcoljon. Ezek az igazi bukások az ember életében, ez az ostrom, ez a kapituláció: amikor a helyes nézetek megsemmisülnek, amikor kivesznek az emberből.” Epiktétosz a Kr. u. 1–2. században élt, sztoikus filozófus volt. Jelen kötet tartalmazza minden fennmaradt szövegét. Főműve, az Arrhianosz által lejegyzett Beszélgetések (Diatribai) négy könyve és a töredékek itt olvashatók első ízben magyarul, míg a legfontosabb tanításokat röviden kifejtő Kézikönyvecske  (Enkheiridion) terminológiai szempontból javított fordításban jelenik meg újra. A szövegek egyedülálló bepillantást nyújtanak a sztoikus etika érett korszakába, de nem csupán történeti szempontból érdekesek: Epiktétosz számára a filozófia elsősorban arra tanít, miként kell élnünk. Bár a főmű tömören számot ad az alapvető sztoikus metafizikai tanításokról is, a – sokszor mester és tanítvány között zajló – beszélgetések témája nagyon is gyakorlati: hogyan kezelhetünk megfelelő módon


AJÁNL JUK

bizonyos nehéz élethelyzeteket és negatív érzelmeket, amelyekkel minden embernek szembesülnie kell. Az epiktétoszi tanítás legfontosabb alapelve az, hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni azon dolgok között, amelyek rajtunk múlnak, és azok között, amelyek nem, mert csakis így tehetünk szert a zavartalan lelkiállapotra. A kötetet az epiktétoszi alapfogalmak szótára, valamint Steiger Kornél tanulmánya zárja, amely Epiktétosz „lélekterápiájának” mozzanatait elemzi, s elhelyezi a filozófus gondolkodását a sztoikus filozófia történetében.

STEIGER KORNÉL DEDIKÁL június 10., péntek 16:00–17:00


KÖNYVHÉTRE Steiger Kornél (ford.)

Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez Electa sorozat ISBN 978 963 693 667 9 200 oldal, 3400 Ft

A kilikiai Szimplikiosz (Kr. u. 6. század) az újplatonikus filozófusok utolsó generációjának tagja, az Athéni Iskola képviselője. Fennmaradt művei főként Arisztotelész értekezéseihez írott kommentárok. Csak találgatni tudjuk, mi késztethette őt arra a szokatlan vállalkozásra, hogy újplatonikus létére egy sztoikus morálfilozófiai intelmeket tartalmazó iratot értelmezzen, mégpedig nem is polemikus éllel, hanem őszinte lelkesedéssel a mű gondolatgazdagsága, megformáltsága és emelkedett stílusa iránt. Ebben személyes okok mellett az a körülmény is szerepet játszhatott, hogy az újplatonikus képzésben is fontosnak tartott „polgárerény” (politiké areté) ehhez foghatóan lapidáris és olvasója részéről semmiféle jelentősebb elméleti előképzettséget nem igénylő kifejtésével sem a platonikus, sem a peripatetikus irodalomban nem találkozunk. Az epiktétoszi  Kézikönyvecske  szövegének szoros, mondatról mondatra haladó értelmezését olykor a kommentátor hosszabb-rövidebb saját értekezései szakítják meg, amelyek az epiktétoszi gondolatokat tágabb módszertani vagy teoretikus közegbe helyezik. Ezek az értekezések természetesen Szimplikiosz újplatonikus filozófiai álláspontját


AJÁNL JUK

reprezentálják, de soha nem a kritika szándékával, hanem előzékeny javaslatként arra vonatkozóan, hogy az epiktétoszi gondolatok az újplatonikus filozófiai háttér előtt még plasztikusabban kibonthatók. Kiadónk korábbi ókortudományi témájú kötetei:

‚‚ Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I–II. ‚‚ Kárpáti András: Múzsák ellenfényben – A régi görög újzene: vázakép, popkultúra, politika ‚‚ Horváth Judit (szerk.): Tengeristennő az Olymposon. Mítoszok szóban és képben

STEIGER KORNÉL DEDIKÁL június 10., péntek 16:00–17:00


KÖNYVHÉTRE Berényi Eszter

Az autonómiától a szelekcióig Az iskolaválasztás jelentése a rendszerváltás utáni időszak magyar közoktatásában Universitas Pannonica sorozat ISBN 978 963 693 675 4 146 oldal, 1200 Ft

A korai iskolaválasztás témája talán sehol másutt a világon nem olyan döntő jelentőségű, mint idehaza. Az iskolába kerülés pillanata a szabad választás miatt meghatározóbb, mint szinte bárhol máshol a világon: sok diák későbbi sorsa dől el ekkor. Az iskolaválasztáson keresztül feltárul a hazai oktatáspolitikák, sőt: az egész iskolarendszer lényege is. Ráadásul, a szabad iskolaválasztás olyan eleme az iskolarendszernek, amely voltaképpen évtizedek óta változatlan, s a 2010-et követő átalakítások is megkímélték. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne lett volna kiemelt tárgya az iskolákról szóló közbeszédnek és szakmai diskurzusnak (az autonómiáról, a minőségről, a szegregáció tényadatairól…). A  közpolitikák szociológiai elemzése hangsúlyozza, hogy a társadalmi kontextus nagymértékben befolyásolja, hogyan tud megvalósulni egy-egy policyelképzelés. A  kötet egyik fő törekvése, hogy bemutassa a szülői, iskolai, fenntartói, szakértői, stakeholderi stratégiák komplexitását, s választ keressen arra a kérdésre, hogy vajon minek köszönheti a szabad


AJÁNL JUK

iskolaválasztás a túlélést az amúgy 4–8 évente gyökeres változásokon áteső közoktatási rendszerben – mit jelent a magyar társadalom számára a szabad iskolaválasztás?

A SZERZŐ DEDIKÁL június 11., szombat 15:00–16:00 AZ UNIVERSITAS PANNONICA SOROZAT KORÁBBI KÖTETÉNEK DEDIKÁLÁSA Somogyvári Lajos június 11., szombat 15:00–16:00


KÖNYVHÉTRE Géczi János

A rózsa jegye alatt Goethe, Vörösmarty, Kazinczy, Babits, Saint-Exupéry, Tolnai Ottó Universitas Pannonica sorozat ISBN 978 963 693 690 7 142 oldal, 1200 Ft

A mediterráneum térségében születő kultúrák civilizációs növényei között található rózsa miként marad jelen jelképek forrásaként az utóbbi évszázadokban? Milyen állandó, s miféle művelődéstörténeti korszakokként, világképenként, műveltségképenként változó okokkal magyarázható a növényre történő bőséges hivatkozás, továbbá a növényi sajátosságok fölerősítése, illetve eltüntetése? Mintha a rózsának egyszerre több története is lenne: hol az a színpompás virág, amellyel már Dante a szellemi világot jelenítette meg, amely hagyományt Goethe is folytatta, és hol a paradicsomi hortust megidéző helyszín, mint Saint-Exupérynél, Babits Mihálynál vagy éppen Tolnai Ottónál, hol az antik szemléleti örökséget képviselő fertilitás-jelző. A szerző abban bízik, hogy fellelhető olyan értelmezési tartomány, amelyben követhetőkké válnak a rózsához mint táplálékhoz, mint higiéniai-medicinai alapanyaghoz, s továbbá mint kultikus-vallási képzetek forrásához köthető, korszakról korszakra szüntelenül átalakuló jelképmintázatok.


AJÁNL JUK

A SZERZŐ DEDIKÁL június 11., szombat 15:00–16:00

AZ UNIVERSITAS PANNONICA SOROZAT KORÁBBI KÖTETEINEK DEDIKÁLÁSA Kocziszky Éva • Lagzi Gábor június 11., szombat 15:00–16:00


KÖNYVHÉTRE Szávai Dorottya

Egyenes labirintus Komparatisztikai tanulmányok Universitas Pannonica sorozat ISBN 978 963 693 696 9 104 oldal, 1200 Ft

A könyv egyfelől a komparatisztika olyan elméleti kérdéseire keresi a választ, mint a kulturális közvetítés, a többnyelvűség, az interdiszciplinaritás, az intermedialitás és a műfordítás problémája, vagy olyan „metatudományos” kérdésekre, mint a kom­ paratisztika és hermeneutika viszonya. Pontosabban e problematikát igyekszik új összefüggésbe helyezni az irodalomtudomány, s ezen belül is a komparatisztika jelenkori kihívásainak fényében: elsősorban a magyar–francia irodalmi kapcsolatok vetületében, valamint a költészet kérdéseinek a kontextusában. A kötet emellett számba veszi a hagyományos értelemben vett összehasonlító irodalomtudomány és a kultúratudomány érintkezési lehetőségeit, közös tereit. A szerző kutatótevékenysége kezdettől fogva két kultúra metszéspontjában állt: az a „kétkultúrájú” irodalomszemlélet, ami a kötet alapját képezi, egyszerre alany és tárgy: e könyv szerzőjének és az általa tárgyalt témáknak a homlokterében egyaránt a magyar–francia kulturális párbeszéd áll. A kötet szövegei így kétirányú „mozgást” írnak le: egyfelől a francia irodalom magyar integrációjának, másfelől a magyar irodalom francia adaptációjának dinamikáját követve. A szövegközi vizsgálódások pedig e mozgás egy harmadik s egyben legmélyebb rétegét képezik.


AJÁNL JUK

Az Egyenes labirintus – miközben a komparatisztikát transzverzális hivatottságú diszciplínaként, a metszéspontok tudományaként gondolja el – olyan életműveket vesz számba, melyek elméleti vagy irodalomtörténeti vonatkozásban (Jean Starobinski, Gyergyai Albert, Gara László) vagy éppen költői teljesítményükkel (Pilinszky János, Lorand Gaspar, Weöres Sándor) váltak a kultúrák közötti közvetítés eminens példáivá. Eközben arra kérdez rá, hogy az általuk ránk hagyományozott „klasszikus” örökség mennyiben mutatkozik mai irodalomértésünk számára is aktuálisnak, kanonikusnak, s mennyiben látszik perspektivikusnak a jelenkori komparatisztikai kutatások számára.

A SZERZŐ DEDIKÁL június 11., szombat 15:00–16:00


KÖNYVHÉTRE Simándi Irén

Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1953–1956 ISBN 978 963 693 692 1 494 oldal, 3950 Ft

A könyv a Magyar Rádió 1953–1956 közötti történetét mutatja be eredeti dokumentumok alapján. Folytatása a 2014-ben megjelent munkának, amely az 1949–1952 közötti időszakról szólt. Jelen kötet részletesen ismerteti a Sztálin halálát kísérő közvetlen és az azt követő változásokat, a Nagy Imre-kormány intézkedéseit, majd az 1955-ös visszarendeződést, a XX. kongresszus hatására elindult visszafordíthatatlan folyamatokat, és végül a rádiónak az 1956. október 23-án kezdődő forradalomban betöltött szerepét tekinti át. A Nagy Imre-időszak utáni 1955-ös visszarendeződés a rádió munkatársai közül sokakat érintett, elvesztették munkájukat. Rákosi hatalmának újjáépülése, az elbizonytalanodott pártvezetés határozatlansága érződött a rádió vezetésén. 1956 februárja, a XX. kongresszus azonban mindent felülírt. A nyár történései, a Petőfi Kör tevékenysége, a Poznańban kirobbant munkásfelkelés, Rákosi leváltása, a rehabilitálások, Rajk László és társainak újratemetése és a mindezekre reagáló pártvezetés a teljes bizonytalanságot eredményezte a rádióban – ugyanakkor a korábban elbocsátott rádiósok közül


AJÁNL JUK

is sokan visszakerültek a vállalathoz. De ki irányította a rádiót? A rádió 1925. december 1-jei megszólalása után értéket közvetített: a nagyvilág és Magyarország híreit, a művészetet, az irodalmat, a kultúrát. Ugyanakkor mindig a politika és a propaganda eszköze volt, s a korszakban a legjelentősebb. Ezért a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épülete szimbólummá vált, a hatalom szimbólumává. 1956. október 23-ának éjszakája, a rádió ostroma, annak elfoglalása, az értelmetlen pusztítás ennek volt a következménye. A rádió azonban nem hallgatott el…

A SZERZŐ DEDIKÁL június 10., péntek 15:00–16:00


KÖNYVHÉTRE Lázár Júlia

Kőarc ISBN 978 963 693 689 1 100 oldal, 1950 Ft

Szánthat-e kőarcot kőkönny? Ha megfogalmazzuk, azzal megdermesztjük-e a pillanatot? Elveszítjük, vagy megőrizzük? Létezik-e közéleti vers? Szabad-e rímelni a XXI. században? Beszélhet-e egy ötven fölötti költő a szerelemről, ha nőnek született? Szétfeszíti-e a verset a vallomásosság? Működik-e vallomásos költészetben az elioti „objektív korrelatíva”? Hol élünk, hogyan és mi végre? Az élet álom, vagy az álom az élet? Hogyan fér össze a varázslat a hétköznapokkal, a tragédia a mesével? A válaszokat csak az Olvasó adhatja meg. Lectori salutem.


AJÁNL JUK

HÁROMSZÖG háromszög alakú résben a lomb felvillan egy percre. ennyi az élet: ahogy tükrözi a fényt és a zöld árnyalatainak örül a szem. aztán mozdul a nap, vele az árnyék, sötétbe borul, amiről a néző azt hitte, örök. sóvárgás marad utána, fanyar illata a pornak.

A SZERZŐ DEDIKÁL június 11., szombat 13:30–14:30


KÖNYVHÉTRE Descartes, René

Dioptrika Észlelet sorozat ISBN 978 963 693 676 1 120 oldal, 2500 Ft

Biztosan megesett már önökkel, hogy éjszaka, midőn világítás nélkül jártak kissé nehezebb terepen, egy bot segítségére szorultak, hogy az vezesse önöket. Ilyenkor azt is megfigyelhették, hogy miként érzékelik e bot közvetítésével a környezetben található különféle tárgyakat, s hogy még azt is képesek megkülönböztetni, hogy fák, kövek, vagy homok, víz, fű, sár, vagy más hasonló dolgok ezek. Igaz, hogy ez a fajta érzékelés egy kicsit zavaros és homályos azok számára, akiknek nincs sok gyakorlata benne; de figyeljék csak meg azokat, akik, mivel vakon születtek, egész életükben ezzel éltek, és azt fogják találni, hogy számukra olyan tökéletes és pontos, hogy szinte azt mondhatnánk, látnak a kezükkel, vagy hogy a botjuk valamilyen hatodik érzékszerv… René Descartes Az Észlelet sorozatban korábban megjelent kötetek:

‚‚ Schmal Dániel – Pavlovits Tamás: Perspektíva és érzékelés a kora újkorban ‚‚ Pavlovits Tamás: Mi egy ember a végtelenben? Pascal-értelmezések ‚‚ Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet – Descartes és a kartezianizmus problémái


AJÁNL JUK

Előkészületben:

‚‚ Schmal Dániel: Az elme filozófiája a kora újkorban


KÖNYVHÉTRE Szijártó Zsolt (szerk.)

Újratöltve

Médiakutatás és mindennapi élet Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok sorozat ISBN 978 963 693 691 4 344 oldal, 2990 Ft

Egy olyan korszakban, amelyet a mediális közvetítettség nyomasztó túlsúlya jellemez, amelyben a legkülönfélébb társadalmi színtereken (az otthon privát tereiben éppúgy, mint a közterek nyilvános világában) a mediális technológiák valóságos inváziója zajlik, létrejön valamifajta „vágy”, „érdeklődés” a mindennapi élet jelenségszférája, a „realitás” iránt. Mivel magyarázható, milyen okokra vezethető vissza, milyen következményekkel jár ez a folyamat? Mondhatjuk-e azt, hogy a mediális közvetítettség mind teljesebbé válása szinte automatikusan kiváltja a mindennapi élet szférája, az ott domináns közvetlen kommunikációs formák iránti érdeklődést? Jelen tanulmánykötet ezekre a kérdésekre – elsősorban a kommunikáció- és médiatudomány nézőpontjából kiindulva – próbál választ keresni.


AJÁNL JUK

A Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok sorozatban korábban megjelent kötetek:

‚‚ Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám (szerk.): Csak másban – Romareprezentáció a magyar médiában ‚‚ Kiss Gábor Zoltán: Efemer galériák – Videojáték kritikai megközelítésben ‚‚ Bódi Jenő – Pusztai Bertalan: Túl a turistatekinteten – A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái ‚‚ Guld Ádám – Havasréti József (szerk.): Zenei szubkultúrák médiareprezentációja


KÖNYVHÉTRE Sólyom Péter

Jogászi módszer és politika Fejezetek a német közjogtudomány történetéből recta ratio sorozat ISBN 978 963 693 650 1 198 oldal, 2500 Ft

A kötet a német és az osztrák közjogtudomány alakulástörténetét vizsgálja. Azt próbálja meg feltárni, hogy milyen nehézségeket és feladatokat jelent egy alapvetően autokratikus közjogi hagyomány demokratikus közjogi dogmatika igényeinek megfelelő újraértelmezése. Gerber és Laband számít a jogászi nézőpontú német közjogtudomány alapító atyjának. A weimari alkotmányelmélet világított rá az államjogi pozitivizmus alapvető politikai funkcióira. Ebben a kritikában ez az értekezés is követi ezt a weimari tradíciót, de a kritika módszertani következményeiről már alapvetően eltérő álláspontot képvisel, és Hans Kelsen elméletét állítja a német közjog-elmélettörténet kánonjának központi helyére. Igaz, Kelsen módszertani felfogása alapvető korrekcióra szorul, jelentősége abban áll, hogy ő alkotta meg a demokratikus jogállam konstellációjában művelhető közjogtudomány fogalmainak első általános elméletét.


AJÁNL JUK

A recta ratio sorozatban korábban megjelent kötetek:

‚‚ Takács Péter: A rózsa neve: Magyar Köztársaság – Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről ‚‚ Tattay Szilárd: Ész, akarat, szabadság – Természetjog és természetes jogok a későskolasztikus gondolkodásban ‚‚ Cserne Péter: Közgazdaságtan és jogfilozófia – Rendszertelen áttekintés a jog gazdasági elemzésének elméleti és módszertani alapjairól


KÖNYVHÉTRE Szécsényi András

A korszellem hálójában Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon (1935–1944) ISBN 978 963 693 683 9 364 oldal, 3000 Ft

A kötet elsőként foglalja össze a két világháború közötti egyetemi önkéntes munkaszolgálat történetét, működését, nemzetközi beágyazottságát. A munkaszolgálat fogalomkörébe vonható rendszerek a korszak Európájának jellegzetes termékei voltak, az első világháborút követő munkanélküliség felszívására, közmunkák ellátására jöttek létre. A náci Németországban államo-


AJÁNL JUK

sították, a propaganda szolgálatába állították. Magyarországon – rövid életű kezdeményezések mellett – a fajvédő, de a népiek gondolataival megtermékenyült Turul Szövetség hozta létre az első önkéntes táborokat 1935-ben jobboldali értelmiségi fiatalok számára, amely rövidesen és rendszerszerűen Egyetemi Önkéntes Munkaszolgálat (EÖM) néven állami felügyelet alatt teljesedett ki és működött 1944-ig. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat fontos adalékokkal szolgál nemcsak a korszak ifjúságtörténete, de a kötelező (zsidó) munkaszolgálattal való szoros összefüggései révén a holokausztkutatás, valamint a népi mozgalom iránt érdeklődők számára egyaránt.


KÖNYVHÉTRE Erdős Csaba

Parlamenti autonómia Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről Parlamenti Kötetek sorozat ISBN 978 963 693 645 7 350 oldal, 3500 Ft

„A könyv valójában arról az évszázados alkotmányjogi-politikatudományi-államépítési dilemmáról szól, hogy vajon a parlament a szuverenitásból eredő ös�szes jogot gyakorolja, autonómiája, hatalma teljes és korlátlan, bármit megtehet a könyv mottója szerint, avagy a parlamentnek, a népszuverenitásnak bírái, kontrollmechanizmusai lehetnek, legelébb az alkotmánybíróság. A kritikus ecsettel, aprólékosan és teljesértékűen megrajzolt kép nem optimista, de színes és a jogállamiságban reménykedő.” Kukorelly István


AJÁNL JUK

A Parlamenti Kötetek sorozatban előkészületben:

‚‚ Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei


KÖNYVHÉTRE Bíró Csilla – Visy Beatrix (szerk.)

Hatalmi diskurzusok A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat ISBN 978 963 693 695 2 342 oldal, 3900 Ft

„– Ugyan mi is lenne az – kérdezte Hierón –, amit jobban tudhatnék nálad, aki oly bölcs vagy? – Senki előtt sem titok, hogy egyszerű magánembernek születtél – válaszolta erre Szimónidész –, most pedig türannosz vagy. Így aztán, mivel mind a két életformát megtapasztaltad, nyilván te jobban látod, miben is különbözik az átlagpolgár élete a türannoszétól az emberi gyönyöröket és fájdalmakat illetően.” (Xenophón, Hierón avagy a zsarnokságról)

Kötetünk az emberi történelem örök témáit, a hatalom művészetekben való tükröződését, legitimációját, a hatalom és az elit, illetve a hatalom és az egyén viszonyát kutatja három, időrendben lineárisan felépülő egységében, a Kr. u. 5. századtól kezdve egészen a jelenkorig. A kötet tanulmányai sok esetben feltáratlan vagy érintőlegesen ismert források felhasználásával, a történettudomány, a politológia, a filozófia, az irodalomtudomány, a színháztörténet vagy a művelődéstörténet felől közelítenek témáikhoz. Milyen stratégiákkal működnek a régi és új zsarnokok, monarchiák, demokráciák és totalitárius államformák; mennyit, mit, hogyan engednek állampolgáraiknak; milyen szereplehetőségeik voltak és vannak az értelmiségieknek a hatalom közvetlen környezetében;


AJÁNL JUK

az irodalmi művek fiktív világa milyen képet ad az egyén és hatalom, vagy a periféria és hatalom viszonyáról, s ez mi módon áll kapcsolatban a valósággal? Kötetünk írásai ezeket a kérdéseket feszegetik. A Bibliotheca Scientiae et Artis sorozatban korábban megjelent kötetek: ‚‚ Zsupán Edina (szerk.): Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök ‚‚ Visy Beatrix – Bíró Csilla: Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek ‚‚ Stemler Ágnes (szerk.): Források és hagyományképek ‚‚ Kötél Emőke – Rainer M. János (szerk.): Esemény és narratíva. Történetiség - elbeszélés(ek) – interpretáció ‚‚ Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs (szerk.): Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények ‚‚ Boka László - P. Vásárhelyi Judit (szerk.): Szöveg – emlék – kép ‚‚ Boka László - Sirató Ildikó (szerk.): Érték és értelmezés


KÖNYVHÉTRE Zvara Edina

Egy tudós hazafi Bécsben Görög Demeter és könyvtára Nemzeti Téka sorozat ISBN 978 963 693 694 5 478 oldal, 3500 Ft

Görög Demeter (1760–1833) a magyar felvilágosodás korának egyik legfontosabb irodalomszervezője, akit több tudományterület ma is elismeréssel tart számon. Volt nevelő, újságíró és -szerkesztő, könyv- és térképkiadó, szőlész, fiatal tehetségek és a hazai művelődés bőkezű támogatója, valamint a bécsi magyar tudós társaság egyik legfontosabb személye. Gazdag könyvtárát egykori neveltjének, Esterházy Pál Antalnak édesapja, Esterházy II. Miklós herceg vásárolta meg. A híres bibliotéka tartalmazza a Görög Demeter szerkesztette Hadi és Más Nevezetes Történetekhez, későbbi nevén a Magyar Hírmondóhoz beérkezett kéziratok egy részét is – ez utóbbiak között több, eddig ismeretlen, a hazai irodalom- és művelődéstörténet számára fontos dokumentum is található. A  kötet első felében Görög életéről, sokoldalú tevékenységéről és könyvtáráról olvashatunk, a másodikban pedig többek között nemeslevele, végrendelete, a tisztelői és barátai által neki címzett versek, saját levelei, könyvtárának jegyzéke s a könyvtára megvételével kapcsolatos íratok találhatók – ezek egy része a kutatók, érdeklődők előtt kiadatlan, ismeretlen források.


AJÁNL JUK

A Nemzeti Téka sorozatban korábban megjelent kötetek:

‚‚ Helle Mária: Vásári céduláktól az agrárszakkönyvekig. A magyaróvári Czéh-nyomda kiadványainak bibliográfiája 1836-tól 1909-ig ‚‚ Vasné Tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban ‚‚ Szőnyi Éva (szerk.): Szinnyei és követői ‚‚ Szőts Zoltán Oszkár: Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye


MEGJELENT Fred Pearce: Népcsuszamlás. Tömegvándorlás, elöregedés és fenyegető demográfiai katasztrófa

ELŐKÉSZÜLETBEN Jeffrey D. Sachs: A civilizáció ára. Az amerikai értékek és a visszatérés a prosperitáshoz


MEGJELENT Stefan Kassay: Vállalat és vállalkozás IV. kötet Belső folyamatok

ELŐKÉSZÜLETBEN Stefan Kassay: Vállalat és vállalkozás V. kötet Tanulás és fejlődés


A GONDOLAT KIADÓ GONDOZÁSÁBAN MEGJELENO˝ FOLYÓIRATOK

a tartalomból

2015/4

Európaiság és pedagógia – mi végre?

2015/4 (59. évfolyam)

előtti tiszteletadás a meghatározó.

Óvoda és nevelés a 21. században

Óvodapedagógiai konferencia Nagy József tiszteletére

XXVI. évfolyam 2016. április

Karikó Sándor

Zentai Gabriella

Nagyszabású konferencián köszöntötte a pedagógus szakma 85. születésnapján a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének professzor emeritusát, Nagy Józsefet. A szakmai összejövetelen mintegy 200 óvodapedagógus vett részt az ország különböző régióiból, szervezője a Kisrigó-Fészek Alapítvány volt, a helyszínt a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra biztosította. A konferencia programjának összeállítása során a szervezők Nagy József professzor előtt tisztelegtek, aki évtizedek óta nagy hatással van az óvodai fejlesztő munkára. A konferencia előadói Nagy József tanítványai közül kerültek ki, akik munkásságuk során folytatják a kutatásait.

Rausch Attila

Kognitív aktiváció és tanári kompetencia matematikaórán A berlini Max Planck Intézet, több német egyetemmel együttműködve, a 2003-as OECD PISA-méréssel párhuzamosan indította útjára a Kognitív aktivációs oktatás és a tanulók matematikatudásának fejlődése (COACTIV) kutatási programot. A program során a tanárok szakmai kompetenciájának szerkezetét, fejlődését és gyakorlati alkalmazását tárták fel. A kutatási projekt keretében két longitudinális vizsgálatot valósítottak meg: elsőként a PISA-mérésben részt vevő iskolák diákjait és tanárait vizsgálták, a második fókuszában a tanárjelöltek álltak, akiket a képzésük kezdetétől szakmai gyakorlataikon át egészen munkába állásukig követtek nyomon.

16003

500 Ft (áfával)

2015/4 (59. évfolyam)

Sorsesemény

4

4 pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata

A neveléstudomány helyzetéről

szám

Polónyi István

iskolakultúra 2016

iskolakultúra könyvek

14. Fóris Ágota (2002): Szótár és oktatás 15. H. Nagy Péter (2002, szerk.): Adyértelmezések 16. Kéri Katalin (2002): Nevelésügy a középkori iszlámban 17. Géczi János (2003): Rózsahagyományok 18. Kocsis Mihály (2003): A tanárképzés A Tudománypolitikai Stratégia (2014–2020) így ír: megítélése „Az adatok idősoros vizsgálata […] a publikációs 19. Gelencsér Gábor (2003): Filmolvasókönyv produktivitás stagnálása nyomán Magyarország 20. Takács Viola (2003): Baranya megyei tanulók tudásstruktúrája folyamatosan veszti el versenyelőnyét, miközben 21. Lajtai L. László (2004): Nemzetkép és iskola, versenytársai hasonló adatai növekedést mutatnak.” 1777–1888 (54. o.) Több elemzés is felhívta a figyelmet arra, 22. Franyó István (2004): Biológiai műveltségünk hogy a haza neveléstudomány nemzetközi publiká23. Golnhofer Erzsébet (2004): Pedagógiai nézetek ciós teljesítményére különösen igaz ez a kijelentés. Magyarországon, 1945–1948 Mint Csapó (2015b) írja: „Magyarország nem tarto24. Bárdos Jenő (2004): Nyelvpedagógiai zik azok közé az országok közé, ahol a neveléstudotanulmányok mány különösebben fejlett lenne”. 25. Kamarás István (2005): Olvasásügy 26. Géczi János (2005): Pedagógiai tudásátadás 27. Révay Valéria (2005, szerk.): Nyelvészeti tanulmányok 28. Pukánszky Béla (2005, 2006): Gyermekszemlélet a 19. században 29. Szépe György – Medve Anna (2005, 2006, szerk.): Anyanyelvi nevelési tanulmányok I. 30. B. Nagy Ágnes – Medve Anna – Szépe György (2006, szerk.): Anyanyelvi nevelési Lehet még európaiságra nevelni? tanulmányok II. 31. Géczi János (2006): Az iskola kultúrája: Az európaiság fogalmával és lényegével egész sor nevelés és tudomány szaktudomány foglalkozik, élénk társadalmi viták32. Kelemen Elemér (2007): A tanító a történelem nak is tanúi vagyunk. Manapság e téma bizony ádáz sodrában. Tanulmányok a magyar tanítóság napi politikai és vallási csatározások kereszttüzébe 19–20. századi történetéből kerül, fölöttébb merész gondolatok, makacs tév33. Medve Anna – Szépe György (2008, szerk.): hitek, heves indulatok csapnak össze minduntalan, Anyanyelvi nevelési tanumányok III. olykor különféle megmozdulásokra, tettlegességre is 34. Boros János (2009): Filozófia! sor kerül. Könnyű felismernünk, az európaiság (és 35. Hoffmann Zsuzsanna (2009): Antik nevelés vele együtt az „Európa” és az Európai Unió) prob36. Orbán Jolán (2010): Jacques Derrida szakmai lematikája a társadalmi figyelem középpontjába hitvallása kerül, amivel önmagában véve nincs is semmi baj: 37. Boros János (2010): A tudomány, a tudás és az egyetem alighanem természetszerű folyamatról van szó. Ami 38. Géczi János (2010): Sajtó, kép, neveléstörténet gondot okoz, legalábbis számomra mindenképpen, 39. Révay Valéria (2010): A nyelvhasználat hogy maga a pedagógia mintha teljességgel hallgatszintjei a XVII–XIX. században Északkeletna az európaiság régi és újabb keletű dilemmáiról. Magyarországon Mind az elméleti, mind a gyakorlati pedagógia úgy 40. Medve Anna – Farkas Judit – Szabó Veronika viselkedik, mintha szégyellné az ilyen témával kap(2010): 4×12 mondat csolatos foglalatosságot! Mintha ez ügyben nem 41. Koltai Zsuzsa (2011): A múzeumi lenne semmi különösebb mondanivalója! Azonban kultúraközvetítés E lapszámunk tematikus változó blokkjavilága a sorsesemény fogalmán keresztül Tengelyi filo- – ha valóban tapasztalunk ilyen, tehát ez László a reagálás 42. Boros János (2011): Demokrácia és szabadság közömbös fogadtatást – elfogadhatatlan a pedagógia Érfalvy Lívia (2012): Kosztolányi zófiai43.törekvéseinek igyekszik emléket állítani. Tengelyi László 2014 júliusában tragikus részéről. A pedagógus-társadalom számára pedig írásművészete méltatlan. 44. Nagy Péter Tibor (2012): Oktatás, -történet, filozófiatörténészi, gondolkodói hirtelenséggel bekövetkezett halála nagyszabású és ok-szociológia Horváthlezárulását József (2012): Íráspedagógiai tatói45. életpálya jelentette. Utolsó könyve, a Welt und Unendlichkeit néhány tanulmányok 46. aBoros János etika életműve ezzel a könyvvel bizonyos értelemben nappal halála után(2013): jelent Időszerű meg. Tengelyi 47. Boros János (2014): Szenvedély és lezárult,szükségszerűség de gondolatainak és filozófiai örökségének a feldolgozása elkezdődött. Ehhez 48. Mészáros György (2014): Szubkultúrák igyekszikés hozzájárulni iskolai nevelésa Magyar Filozófiai Szemle jelen száma is, amelyben nem any49. Bence Erika (2015): Virtuális nyira a irodalomtörténet személyes megemlékezés, hanem sokkal inkább az életmű filozófiai jelentősége 50. Mekis D. János (2015): Auctor ante portas

iskolakultúra

Ókor • negyedévente Jogtörténeti Szemle • negyedévente Információs Társadalom • negyedévente Magyar Filozófiai Szemle • negyedévente Iskolakultúra • havonta

számunk szerzôi Borsodi L. László • irodalomtörténész, középiskolai tanár Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda Burián Miklós • nyugalmazott főiskolai docens Kecskemét Edvy László • intézetigazgató Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet Érfalvy Lívia • igazgatóhelyettes Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Hernádi Mária • egyetemi adjunktus Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Tanárképző Központ, Óvó- és Tanítóképző Tanszék Józsa Krisztián • egyetemi docens, intézetvezető-helyettes Szegedi Tudományegyetem Neveléselmélet Tanszék Karikó Sándor • főiskolai tanár Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék M. Császár Zsuzsanna • habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék Mayer Erzsébet • kultúrtörténész, tanulmányíró, ny. egyetemi oktató Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Andragógia Tanszék Nyitrai Ágnes • tanszékvezető, főiskolai tanár Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

Pintér T • Zenem PhD-ha Szegedi BTK N Doktori

Polónyi • egyet Debrece Bölcsés Nevelés

Rausch • PhDSzegedi Nevelés Iskola

Seidl-P • egyet Budape Gazdas Egyetem Társada Idegen

Szabó D • abszo Debrece

Szitás A • PhDSelye Já Komáro Irodalom

Wuschi • PhDPécsi Tu Földtud Iskola

Zentai • PhDSzegedi Nevelés Iskola

Könyvheti katalógus 2016 – Gondolat Kiadó  
Könyvheti katalógus 2016 – Gondolat Kiadó  

A Gondolat Kiadó 2016-os Könyvheti katalógusa. Kiadványaink 30% kedvezménnyel rendelhetők meg webáruházunkban: www.gondolatkiado.hu

Advertisement