__MAIN_TEXT__

Page 1

GONDOLAT KIADÓ 90. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

2019. JÚNIUS 13–17.

133-as PAVILON

www.gondolatkiado.hu


Gondolat Kiadó • H-1088 Budapest • Szentkirályi u. 16. • Tel.: +36 1 486 1527

30%

A kiadó könyvei nagy kedvezménnyel az interneten is megrendelhetők. www.gondolatkiado.hu facebook.com/gondolat

Felelős kiadó: Bácskai István • Kiadványszerkesztő: Lipót Éva


DEDIKÁLÁSOK június 14., péntek 14:00–15.00 Petőcz András: CONCRETE. Experimentális költészet 1980–2018 15:00–16.00 Lencsés Gyula: Angolok a Bakonyban. Az Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története és dokumentumai 16:00–17.00 Voigt Vilmos: A jelek valóságáról – a valóság jeleiről. Válogatott tanulmányok 17.00–18.00 Mezey Barna: A börtönügy a 17–19. században. A börtön európai útja június 15., szombat 13:00–14.00 Tóth László: A guillotine nyílása. Széljegyzetek elszelelt napokhoz, évekhez 2003–2018 14:00–15.00 Stőhr Lóránt: Személyesség, jelenlét, narrativitás. Paradigmaváltás a kortárs magyar dokumentumfilmben 15:00–16.00 Kincses Katalin Mária: Tábori sebesültellátás a XVI–XVIII. századi Magyarországon 16:45–17.45 Hajnáczky Tamás (szerk.): Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete. Cigányzenészek harca a két világháború közötti Magyarországon 17:15–18.15 Nagy Gerda: WHO AI AM? június 16., vasárnap 15:00–16.00 Forgács Imre: Titanic Európa? Válságok és remények 16:00–17.00 Bendl Vera: A másik férfi


PETŐFI TÉR • SZÍNPAD • június 15., szombat 16:00–16:30 „A legigazibb hazafi a jó cigány!” Hajnáczky Tamással Bácskai István, a Gondolat Kia­ dó igazgatója beszélget.

Hajnáczky Tamás: Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete. Cigányzenészek harca a két világháború közötti Magyarországon A beszélgetés után a szerző a Gondolat Kiadó 133-as pavilonjánál dedikál.

• június 15., szombat 16:30–17:00 Ki szüli a legjobb költőt? Zenés genealógiai beszélgetés. Nagy Gerda első olvasóművésszel WHO AI AM című verseskötetéről Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója beszélget.

Nagy Gerda: WHO AI AM? A beszélgetés után a szerző a Gondolat Kiadó 133-as pavilonjánál dedikál.


SZÍNPADI PROGRAMOK

NAGY GERDA

WHO AI AM? #KÍSÉRLETI IRODALOM #XXI. SZÁZAD #POSZTMODERN #AI #PREDIKTÍV BEVITEL #MESTERSÉGES INTELLIGENCIA #TECHNOLÓGIA #SWIFTKEY #AUTOCORRECT #T9 #MESSENGER #OKOS KLAVIATÚRA #VERS

939267

G O N D O L AT

ISBN 978 963 693 926 7

9 789636

???? Ft

#VIRTUÁLIS KÖLTÉSZET


Hajnáczky Tamás (szerk.) Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete

Cigányzenészek harca a két világháború közötti Magyarországon 354 oldal, 3500 Ft

Nincs szebb ó, mint a magyar nóta. Ez az irredenta legha­ talmasabb fegyvere. A legnagyobb propaganda. A szívbe markol! A legigazibb hazafi a jó cigány! Brassói Kozák Gábor cigányprímás, MCOE elnök

Ott tartunk ma már, hogy a családi életet is megmételyezi az erkölcsrontó, minden jobb érzést kiölő dzsessz muzsi­ ka, ma már a gyermekek is charlestont táncolnak. Rácz Zsigmond cigányprímás, nótaszerző, MCOE ügyvezető alelnök

Olyan ez, mint a járvány, mint a betegség, alig várjuk, hogy elmúljon. Úgy vagyok a jazz-banddel, mint az egy­ szerű magyar ember: szeretem, de utálom, mint a bű­ nömet. Radics Béla cigányprímás, nótaszerző, MCOE díszelnök


KÖNYVHETI KÖNYVEINK

A megszállott területek elszakított magyarsága nem a sza­ xofont várja és nem a dob fülhasogató lármáját, hanem a magyar cigányokat, hogy a magyar feltámadás idején ve­ lük sírhassák ki szívük bánatát. Füredi Foszák Fábián cigányzenész, kisbőgős, MCOE budapesti helyi csoport elnök

Szétvisszük a világba, amerre magyar cigányzenész jár, hogy a magyar igazságnak győzni kell! Mert velünk az Is­ teni igazság! Mert a lobogónkat Rothermere Lord tartja! Bura Károly cigányprímás, nótaszerző, MCOE elnök


A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ „Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.” Cigánypolitika dokumentumokban 1956–1989 (2015)

‚‚ Hajnáczky Tamás – Szále László (szerk.): „Ne félj, a tél meg fog gyötörni”. Válogatott írások szegénységről, cigányságról, kirekesztettségről (2017)


‚‚ Balogh-Ebner Márton – György Sándor – Hajnáczky Tamás (szerk.): Nem mindennapi történelem. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból I. (2017) ‚‚ György Sándor – Hajnáczky Tamás – Kanyó Ferenc (szerk.): Történelmi útvesztők. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból II. (2018) ‚‚ Balogh-Ebner Márton – György Sándor – Hajnáczky Tamás (szerk.): Történelmi töredékek. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból III. (2019)

• SZÍNPADI PROGRAM június 15., szombat 16:00–16:30

A szerzővel Bácskai István, a Gondolat Kia­dó igazgatója beszélget.

• A SZERZŐ DEDIKÁL június 15., szombat 16:45–17:45 (133-as pavilon)


Kincses Katalin Mária

Tábori sebesültellátás a XVI–XVIII. századi Magyarországon 180 oldal, 3000 Ft

A kismonográfia a XVI–XVIII. századi hadi orvos­ lást a tábori sebesültellátásra koncentráltan mutatja be, összefüggésben a hadseregszervezéssel, felvillant­ va azokat a haditechnikai változásokat, melyek a se­ besüléseket meghatározták. A természettudományos szemléletváltás, az orvostudomány lehetőségeinek bővülése, fejlődése, egyidejűleg jelentkezett a kato­ nai kihívásokkal, az állandó hadseregek létrejöttével, a hadsereglétszámok ugrásszerű növekedésével, ezért ezek a tényezők együttesen a tábori sebészetet a kora­ beli orvostudomány egyik húzó ágazatává tették. A magyarországi XVI–XVIII. századi sebesült­ ellátás öt nagyobb fejezete: Az intézményes keretek megjelenése és formálódása a XVI. századtól a XVII. század első feléig, különös tekintettel a tizenöt éves háborúra. Zrínyi Miklós nézetei, hadsereg-szervezési reformelképzelései. A török kiűzése, Buda ostroma, megsokszorozódott hadsereglétszámok – több tízez­ res tömeg –, általánossá vált a tűzfegyverek elterjedé­ se, ami korábban soha nem látott mértékű pusztítást eredményezett, és tömeges sebesülést okozott egy-egy csata, hadjárat, várostrom idején. Európa-szerte ép­ pen ezért már központilag, állami szinten próbálták megoldani a tábori sebesültellátást, mert a korábbi, ezredtörzsekhez rendelt infrastruktúra már elégtelen volt. Végül a hadseregszervezés reformfolyamata és az állami egészségügy XVIII. századi intézményeinek ki­ épülése vezetett el oda, hogy a Habsburg Birodalom­ ban, így Magyarországon is, párhuzamosan a többi


nyugat­európai állammal, megteremtődtek az állami szintű sebesültellátás, valamint a hadseregeknél dol­ gozó szakemberek képzésének intézményei. A kötet ezeket az évszázadokon átívelő, formáló­ dó folyamatokat vázolja fel szemléletes példákon és illusztrációkon keresztül.

• A SZERZŐ DEDIKÁL június 15., szombat 15:00–16:00 (133-as pavilon)


Lencsés Gyula

Angolok a Bakonyban Az Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története és dokumentumai 684 oldal, 4500 Ft

A két világháború közötti szociográfia történetében valószínűleg kevés a fehér folt. Kevés a leíró társada­ lomkutatás művelésének olyan jelentős területe, mű­ velőinek olyan – évtizedek múltán is jelentőséggel bíró – irányzata, kutatói egyénisége és/vagy csoport­ ja, amely teljességgel ismeretlen lenne. Az 1937-ben angol-német-magyar együttműködéssel folyt dudari falukutatásról is tudunk. Csak azt nem tudtuk, hogy mi történt ezzel az adatfelvétellel a külföldi partnerek térfelén. Végül is lett-e – s ha lett, mi lett – az eredmé­ nye ott ennek a kutatásnak? Lencsés Gyula erre a ma­ gyar szociográfia történetében fehér foltnak számító ismeretterületre, a dudari kutatás dokumentációjára lelt rá angliai útján, és azt teljes egészében be is hoz­ ta Magyarországra. Lefotózta, digitalizálta a hatalmas terjedelmű anyagot, és kilenc helyről begyűjtötte hoz­ zá a témához kapcsolódó dokumentumokat. A sze­ rencsés kutatói csillagzat alatt megtett tanulmányút


ANGOLO

K A BAKO

NYBAN

klet

CD -mellé

hozama ez a kötet: ennek a kor- és tudománytörténeti dokumentumként is értékes anyagnak a válogatott és szerkesztett közlése, melyet kiegészít a dudari terep­ munka történetét, módszertanát és utóéletét bemuta­ tó részletes bevezető tanulmány. Saád József

• A SZERZŐ DEDIKÁL június 14., péntek 15:00–16:00 (133-as pavilon)


Nagy Gerda

WHO AI AM? 60 oldal, 2500 Ft

#KÍSÉRLETI IRODALOM #XXI. SZÁZAD #POSZT­ MODERN #AI #PREDIKTÍV BEVITEL #MES­ TERSÉGES INTELLIGENCIA #TECHNOLÓGIA #SWIFTKEY #AUTOCORRECT #T9 #MESSEN­ GER #OKOS KLAVIATÚRA #VERS #VIRTUÁLIS KÖLTÉSZET

#A PREDIKTÍV BEVITEL A prediktív bevitel a Swiftkey prog­ ramon keresztüli olyan okostelefonra kifejlesztett szövegbeviteli mód, mely mesterséges intelligencia segítségével tanul a felhasználótól, hozzáfér előz­ ményeihez, elemzi a gyakran használt kifejezéseket és nyelvi finomságokat, figyeli az épp írásban lévő szöveget, kiegészítést ajánl, és a korábbi üzene­ tek alapján algoritmusa megtippeli a következő lehetséges szavakat.


• SZÍNPADI PROGRAM június 15., szombat 16:30–17:00

A szerzővel Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója beszélget.

• A SZERZŐ DEDIKÁL június 15., szombat 17:15–18:15 (133-as pavilon)


„…láthatatlan selyemsál a számon” Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs leveleiből Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, jegyzetelte, a bevezetőt írta Buda Attila, Pataky Adrienn, Tüskés Anna

263 oldal, 4000 Ft

A kötet Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs 1945 és 2007 közötti leveleiből válogat, azokat jegyzetelve, bevezetővel ellátva közli.


Stőhr Lóránt

Személyesség, jelenlét, narrativitás Paradigmaváltás a kortárs magyar dokumentumfilmben 264 oldal, 3200 Ft

A kilencvenes években a rendszerváltás társadalmi és kulturális átalakulásának súlyos következményei­ vel küszködő magyar dokumentumfilm-művészet az ezredforduló után elkezdte tudatosan keresni és las­ sanként megtalálni az utat a széles közönséghez. Mi a nemfikciós filmek új keletű sikerének titka? Milyen változások zajlottak le a kétezres években, amelyek nyomán e hagyományosan felvilágosító szerepkörbe utalt mozgóképes formában előtérbe került a drámai és a komikus hatáskeltés? Kik az alakítói, és melyek az összetevői a változásoknak? A könyv a magyar do­ kumentumfilmben lezajlott paradigmaváltást kutatja széles perspektívában, a kulturális-társadalmi-poli­ tikai összefüggésektől eljutva egészen a részletekbe menő filmelemzésekig. A szerző bemutatja a dokumentumfilm nemzet­ közi piacában és módszereiben a nyolcvanas évektől kezdve lezajlott változásokat, amelyek a magyarorszá­ gi átalakulásnak is megágyaztak; elemzi a hazai doku­ mentumfilm rendszerváltás utáni helyzetét, és leírja azokat az alapvető elmozdulásokat stílusban, gondol­ kodásmódban és hangvételben, amelyek összességé­ ben paradigmaváltásként jellemezhetőek. Az átfogó filmtörténeti vizsgálódást a kortárs dokumentumfilm meghatározó alkotásait körbejáró esettanulmányok színesítik, melyekben a szerző részletesen elemzi két kiemelkedő magyar dokumentumfilmes, Almási Ta­ más és Sós Ágnes életművét. Az itt olvasható, a társtu­ dományokra is támaszkodó filmesztétikai elemzések


a dokumentumfilmet a magyar filmművészet színes, eleven, együttérzésre és együtt gondolkodásra sarkal­ ló ágaként mutatják fel. Stőhr Lóránt (1974) Balázs Béla-díjas filmkritikus, filmtörténész. A Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, az Élet és Irodalom filmkritikusa. A filmme­ lodráma, a kortárs magyar film és a dokumentumfilm témaköreiben publikálta legfontosabb írásait. Keserű könnyek – A melodráma a modernitáson túl című kö­ tete 2013-ban jelent meg.

• A SZERZŐ DEDIKÁL június 15., szombat 14:00–15:00 (133-as pavilon)


Tornai József

Magyarul virágzó fa 92 oldal, 2500 Ft

„Kilencvenkettedik évére Tornai, tűnődve a mulan­ dóságon, a megélt múltban talál fogódzót. Mind­ az, amit »teljes életet« élő emberként megtapasztalt, megismert és tudatosított, életművében szellemi és lelki, kozmológiai és természeti, vallás- és művelődés­ történeti vonatkozásokban gazdagon állt össze költői világképpé. Racionális igényessége, fejlett kritikai ér­ zéke és költői intuíciója révén lett a nagy kérdésekkel szembenéző alkotó. Életművében a lényeges elemek körforgásszerűen térnek vissza. A »magyarul virág­ zó fa« a vele szimbiózist alkotó filozófia spirálisával együtt növekszik mind magasabbra.” Alföldy Jenő Tornai József Dunaharasztin született 1927-ben. Köl­ tő, író, esszéista, műfordító. Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze. Budapesten él.

MAGYARUL VIRÁGZÓ FA Sors-istenek, ti tudjátok, hogy épített István király törzsi részekbõl országot, míg aztán a mongol kánok s százötven évig a bégek ölték, rabolták a népet. […]


Tornai József kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ Csillaganyám, csillagapám. Összegyűjtött versek I–IV. kötet (2004–2011) ‚‚ A semmi ellen (2012) ‚‚ Éjfél (2013) ‚‚ Hirdetve törvényt (2014) ‚‚ Vízesések robaja (2015) ‚‚ Világtojásban (2016) ‚‚ Ó, kettős ember (2017) ‚‚ Sár lesz a gyémánt (2018)


Tóth László

A guillotine nyílása, avagy

élet ÉS irodalom Széljegyzetek elszelelt napokhoz, évekhez 2003–2018 320 oldal, 4500 Ft

A guillotine nyílása… az idén hetvenéves József Atti­ la-díjas író, Tóth László 2003–2019 között írt napló­ esszéit, széljegyzeteit tartalmazza, mely korábbi ilyen jellegű könyve, az 1990–2009 közti írásaiból váloga­ tó  Egy öngyűjtő feljegyzései…  (2009) folytatásának te­ kinthető. E kötetéről írta Tőzsér Árpád: Tóth „a megismerés és megértés tudományát fejlesztette magában olyan fokra, mélyítette és tágította olyan egyetemessé, tet­ te olyan intenzívvé, hogy az már önmagában művészi alkotás értékű. […] Tóth Lászlót a […] közönség első­ sorban költőként (és kitűnő költőként) ismeri. Az Egy öngyűjtő feljegyzései… című legújabb könyvéből meg­ ismerhetjük a prózaíró Tóth Lászlót is. S el kell mond­ jam: Tóth prózaírónak is kitűnő. … kialakított ma­ gának egy olyan sajátos prózai-epikai közlési formát, amelyet […] nevezhettem volna akár egzisztencialista esszéregénynek is. …ő prózában is azt csinálja, amit verseiben: a lét és a létezés, az egzisztencia alapkér­ déseivel néz szembe”, akinek epikáját „a különböző formai-nyelvi összecsengések, ismétlések, ritmusok, műfaji kötődések, poétikai megfelelések szervezik”.


A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ Határsértők. Önarckép - másokban (2015) ‚‚ ...nagy haszna a Teátromnak. Régi s új színháztörténeti dolgozatok Komárom és Pozsony múltjához (2017) ‚‚ Wittgenstein szóvivője – avagy Mondatok a ’mondatlan’ és ’mondhatatlan’ regényéhez. Versek (2018)

• A SZERZŐ DEDIKÁL június 15., szombat 13:00–14:00 (133-as pavilon)


Voigt Vilmos

A jelek valóságáról – a valóság jeleiről Válogatott tanulmányok 520 oldal, 8000 Ft

A szerző a magyar folklorisztika, a szemiotika, az esz­ tétika, a néprajz és a vallástudomány kutatója. Ezek összekapcsolása révén a társadalom jelhasználatát mutatja be, annak sokrétűségében. Arra törekszik, hogy sokféle téma kerüljön bemutatásra, oly módon, hogy a kutatás módszere más területekre is kiterjeszt­ hető legyen. A válogatás szempontja az volt, hogy a magyar művelődéstörténet kifejezetten nemzetközi távlatban jelenjen meg. Az egyes tanulmányok tömör áttekintések, frappáns példákkal, nem végeláthatatlan és száraz szakdolgozatok, ugyanakkor pontosan ada­ tolva vannak. Jól tükrözik a szerző sokrétű érdeklő­ dését.


• A SZERZŐ DEDIKÁL június 14., péntek 16:00–17:00 (133-as pavilon)


Bendl Vera

A másik férfi 242 oldal, 3200 Ft

Hogy hol húzódik a határ hűség és hűtlenség között, nem mindig egyértelmű. Hogy a szex milyen fájda­ lomra lehet gyógyír, és mennyi sebet szakít fel, néha csak utólag derül ki. Bendl Vera novelláinak szereplői egy-egy pilla­ natra kinéznek a szorongó keresésből, és ha nem is a maga teljességében, de megtapasztalják a boldogságot vagy a szabadságot – hogy aztán, sokszor önnön hi­ bájukból, visszazuhanjanak a mindennapos kilátásta­ lanságba. A szerző zavarba ejtő élességgel ábrázolja min­ dennapi viszonyainkat, erotikus kapcsolódásainkat és azok abszurd, hétköznapi részleteit. Ha valamiért nehéz olvasni ezeket a szövegeket, akkor csak azért, mert a szereplők vívódásaiban néha túlságosan is ma­ gunkra ismerünk.


KÖNYVHÉTRE AJÁNLJUK

„A Rákóczi út szürkén, forrón porzott, a Puskin mozi csak a régi emlékeket idézte, az Astoria meg a büdös alul­ járót, és Lizának úgy tűnt, sosem látta ennél tisztábban, hogy nincs remény. Nemcsak a fantáziája egy klisésoro­ zat, hanem ő maga egy megtestesült, dögunalmas, kiba­ szott nagy közhely. Egy beteljesült negatív jóslat. A nő, aki nem bírja, ha nem szívatják. Édes istenem, kimondani is unalmas.”

• A SZERZŐ DEDIKÁL Június 16., vasárnap 16:00–17:00 (133-as pavilon)


Forgács Imre

Titanic Európa? Válságok és remények 194 oldal, 2500 Ft

A könyv szerzője azzal próbálkozik, hogy az Európai Unió válságát – néhány példát kiemelve – összekösse a 20. század legendássá vált óceánjárója történetével. Meglepően sok ugyanis a hasonlóság a Titanic vég­ zetes útja és a mai jéghegyeket kerülgető Európa kö­ zött. A világ leghíresebb hajójának pusztulását nem a „Sors” kifürkészhetetlen akarata, hanem a mohóság és az irányítók felelőtlensége okozta. A Brexit eddigi története viszont azt mutatja, hogy a tagállamok egy­ séges fellépésével akár a szélsőséges nacionalisták is legyőzhetők. A populisták elleni összefogással egyéb­ ként nem csak a katasztrófa (értsd az Unió szétesése) lenne megelőzhető. Európa hajója – egy nagyjavítás után – eséllyel indulhatna tovább a Kék Szalagért ví­ vott globális küzdelemben.


Forgács Imre jogász, a Bajnai-kormány igazságügyi és rendészeti minisztere. Előző könyve Az eltűnő munka nyomában – a Big Data és a pénztőke évszázada cím­ mel 2015-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál.

• A SZERZŐ DEDIKÁL június 16., vasárnap 15:00–16:00 (133-as pavilon)


Mezey Barna

A börtönügy a 17–19. században A börtön európai útja 608 oldal, 5800 Ft

A 16–17. század nagy társadalomformáló folyamatai és mozgalmai, a reformáció, az ipari fejlődés, a keres­ kedelem kiszélesedése, a polgári értékek térnyerése, a szociális gondoskodás középkori formáinak csődje és az új megoldások keresése, a kriminalitás struk­ túrájának átalakulása elérte a büntetési rendszert is. A szabadság-érték megjelenése a törvénykezési gya­ korlatban és a humanizálási törekvések egyaránt a tömlöcügy megújítása irányába hatottak. Új eljárások, új bűnözőkép és büntetésfelfogás, új értelmezésű fog­ va tartási funkciók jellemezték a büntetés-végrehajtás gyakorlatát, mely mellé lassan felzárkózott a szakiro­ dalom is, hogy a 18. és a 19. század fordulójára tudo­ mányos igényű művelése lehetővé tegye a kodi- fiká­ ciós megfontolásokat is. Ez a fejlődés készítette elő az európai (és magyarországi) börtönügy korszerűsítési folyamatait, megalapozta az amerikai börtönkoncepci­ ók megfogalmazását és az architekturális kísérleteket. 


A szerző kiadónknál megjelent korábbi kötetei:

‚‚ Eckhart Ferenc emlékkönyv (28.) (2004) ‚‚ Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele - A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban (2009) ‚‚ Szimbolikus kommunikáció. A jog színházától a jogi rituáléig (38.) (2011) ‚‚ Bor és jogtörténet (39.) (2011) ‚‚ A fenyítőházak forradalma. A modern büntetés-végrehajtás alapvetése Európában (2013)

• A SZERZŐ DEDIKÁL június 14., péntek 17:00–18:00 (133-as pavilon)


Petőcz András

CONCRETE Experimentális költészet 1980–2018 296 oldal, 9000 Ft

Petőcz András pályája kezdetén elsősorban mint experimentális alkotó volt ismert. A nyolcvanas években az irodalmi élet és az olvasók is a hazai avantgárd egyik vezéralakjaként tartották számon. Kétségtelen tény, hogy a magyar költői nyelv meg­ újításában elévülhetetlen szerepe volt annak a sok­ színű alkotói szemléletnek, ami Petőcz Andrást jellemzi. A mostani kötet mintegy összefoglalja, a teljesség igényével megmutatja ezt az életművet, amely a költő experimentális költészetének majd­ hogynem egésze. Vizualitás, lejegyzett akusztikus versek, konkrétista betűkompozíciók jelennek meg ebben a kötetben, amely majd inspiratív lehet a fia­ talabb generációk számára, és igényesen mutatja meg, hogy a magyar költői hagyományba jól beil­ leszthető az az avantgárd vonulat is, amely valami­ kor, a rendszerváltás előtti évtizedben éppen az ak­ kori rendszer elleni lázadás igényével bontakozott ki. A kötet a szerző majdnem minden experimentális költészeti művét tartalmazza, az 1981­es Emlékezés Jolánra  versfotót éppúgy, mint a  tyroclonista  soro­ zat darabjait. Ez az életmű jól mutatja azt is, hogy a hazai költészet milyen mértékben volt szinkronban a kor európai irányzataival, törekvéseivel a nyolc­ vanas években, annak ellenére, hogy egy zárt, kom­ munista diktatúrában éltek és dolgoztak az alkotók. Ugyanakkor jelen vannak ebben a könyvben olyan művek is, amelyek már jóval későbbiek. Egészen új, 2018­as munkákat is láthatunk itt. Ez azt mutatja, hogy Petőcz sokszínű alkotói tevékenységében az ex­ perimentális gondolkodás ma is éppúgy helyet kap, mint a nyolcvanas évek legelején.


• A SZERZŐ DEDIKÁL június 14., péntek 14:00–15:00 (133-as pavilon)


Bollobás Enikő (szerk.)

Elméletek vonzásában A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban 248 oldal, 2500 Ft

Az Elméletek vonzásában – A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban című kötet annak a folya­ matnak a sokféleségét mutatja be, amelynek eredmé­ nyeképpen a rendszerváltást megelőző évtizedekben egyebek mellett két tekintetben következett be határ­ átlépés a humán és társadalomtudományokban: egy­ részt a nyugat-európai és amerikai elméleti áramla­ tok hatása megjelent a hazai kutatásokban, másrészt a hazai kutatások kiléptek a nemzetközi színtérre. A kötet a nyelv- és az irodalomtudomány, a pszicho­ lógia és a történettudomány, valamint a politikatu­ domány területén tekinteti át ezeket a változásokat. A  nyelvi fordulat keretezte strukturalista szemlélet előbb a nyelvészet elméleti alapjait változtatta meg, majd az elméleti nyitás átterjedt az alapvetően „nyelvi” tudományterületekre (irodalomtudomány, pszicholó­ gia, történettudomány). Végül a politikatudományt már jóval a strukturalizmus kifulladása után, a ki­ lencvenes években érte el a paradigmaváltó szemlélet. Olvashatunk az egyes tudományterületeken az ötve­ nes években érvényesülő szigorú hatalmi kontrollról, majd a hatvanas-hetvenes évek ideológiai lazításairól, melyek eredményeképp szakadozott a kutatók feletti pártkontroll, és meggyengült a mindaddig nagy ha­ talmú szakmabeli pártkatonák uralma. A marxizmus hegemóniájának gyengülésével a politikatudomány kivételével mindegyik területen megindulhattak az elméleti és módszertani kutatások, illetve az elméle­ ti és módszertani váltással megújított vizsgálódások,


melyek eredményei időtállók maradtak. Ezek alkotják a magyarországi modern humán és társadalomtudo­ mányok máig folyamatosan magas színvonalú teljesít­ ményének alapjait.

A sorozat korábbi kötetei

‚‚ Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Megértés és megértetés. A magyarázat a bölcsészettudományokban ‚‚ Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban ‚‚ Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A humán tudományok és a gépi intelligencia ‚‚ Kenesei István (szerk.): Nyelv, biológia, szabadság. A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl


Fedinec Csilla – Csernicskó István (szerk.)

„Ruszin voltam, vagyok, leszek...” Népismereti olvasókönyv 316 oldal 4 000 Ft

A latin tudásunk jóformán elveszett, de vannak ki­ fejezések, amelyeket ettől függetlenül ismerünk, az örökségünk része. Ilyen a „gens fidelissima” [a leg­ hűségesebb nép] is. A hagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc fejedelem nevezte így el a történeti Magyar­ ország északkeleti szegletében élő ruszinokat. Még ezt sem tudjuk pontosan. Nyelvüket, szokásaikat meg tudták őrizni a Kijevi Rusz idejétől napjainkig. Ma a nagyvilágban lengyel, szlovák, ukrán, magyar, román és szerb területen, valamint a távoli diaszpó­ rában élnek, önálló nemzeti mivoltukat Ukrajnán kí­ vül lényegében minden országban elismerik. Ha egy ruszin népmesében azzal találkozunk, hogy Mátyás király eredetileg szegény ruszin gyerek volt, s innen


küzdötte föl magát a királyságba, nehogy kisajátítást kiáltsunk és felháborodjunk. Hogy mi szunnyad az idő méhében nem tudjuk a maga teljességében kibo­ gozni, de a múltat fellapozni és a jelenbe beletekin­ teni, varázsgömb nélkül, ez a könyv talán megfelelő.


Hegyi W. György

Mos és res publica Politikai kultúra a köztársaságkori Rómában 218 oldal, 3400 Ft

Amikor ókori forrásainkban a római köztársaság mű­ ködésének, lényegének, sikerességének vagy éppen válságának a kérdéseiről esik szó, a szövegek köz­ ponti eleme a mores, illetve a mos maiorum fogalma. Úgy tűnik, Ennius, Cato, Cicero, Vergilius vagy egy temetési beszédet fogalmazó római arisztokrata sze­ rint az intézmények (például a consuli hivatal vagy a népgyűlések), a törvények vagy a jog mellett – de in­ kább azok előtt – a  mores, vagyis bizonyos alapvető szokások, normák határozzák meg a római államot és társadalmat. Ezek a szokások kötelezően köve­ tendő mintául szolgálnak a politikai elit számára, to­ vábbá – normatív voltuktól nem függetlenül – sajá­ tosan rómaiak, elválaszthatatlanok a Város, illetve a római arisztokrácia identitásától. Normaként a  censor  számon kéri a  senatorokon és lovagokon, tehát jelen van és hat a politikai életben: a  moreshoz való igazodás nélkül az ókori szerzők szerint ellehetetle­ nülne (illetve a Kr. e. 1. században el is lehetetlenül) a politika gyakorlása. Vagyis leegyszerűsítve és a mi fogalmaink szerint a politikai kultúr áról van szó.  A törvényekben nem szabályozott viselkedési minták, normák, rituálék léte nem római sajátosság, egyetlen politikai közösség sem képzelhető el nélküle. Ugyan­ akkor nyilvánvalóan államról államra, korról korra mások nemcsak a szabályai, de a jellegzetességei is. A kérdés mindig az adott politikai kultúra sikeressé­ ge: végső soron az, hogy az adott társadalom ennek a kultúrának a meglétét vagy éppen darabokra hullását érzékeli- e. Ez a könyv arra koncepcióra épül, hogy Róma történelme számunkra ebben a tekintetben (is) paradigmatikus: a  res publica  megértéséhez kü­ lönösen fontos politikai kultúrájának és múltképének


ismerete. Ehhez pedig a mores és a res publicaszem­ pontjából fontos szöveghelyek és kulturális jelenségek elemzésein keresztül vezet az ugyan nem királyi, de annál izgalmasabb út. Hegyi W. György ókortörténész, az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékének adjunktusa. Kutatási terü­ lete az archaikus Görögország és a római köztársaság története.


Kenesei István (szerk.)

Nyelv, biológia, szabadság A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl 200 oldal, 2500 Ft

A 90 éves Noam Chomskynak, a nyelvészet és társ­ tudományai, valamint sok más ezekkel látszólag össze nem függő társadalmi mozgalom nagy alakjának sok­ féle hazai köszöntése közül az olvasó azzal találkozik kötetünkben, amelyik talán a legközelebb áll Choms­ kyhoz, a tudóshoz. Az MTA tavalyi ünnepi ülésének tudományos előadásait egészítettük ki további téma­ körökkel, így Chomsky szerteágazó munkásságának a következő oldalairól szólunk: nyelvészet, ezen belül nyelvelmélet, mondattan, matematikai nyelvészet, to­ vábbá nyelvelsajátítás, pszichológia, nyelvfilozófia, kommunikációkutatás, politikatudomány. A könyv Chomskynak a magyar kutatókhoz intézett személyes üzenetét is tartalmazza.


A sorozat korรกbbi kรถtetei:


Kováts András – Soltész Béla

Mit tudunk a kivándorlásról? Műhelybeszélgetések 228 oldal, 3000 Ft

Kivándorlás. Forró téma ez mostanában, és az isme­ rősöktől hallott történetek, a médiában látott-hallott beszámolók és a politikusi nyilatkozatok alapján va­ lószínűleg mindannyian gondolunk róla valamit. De vajon mi az, amit ténylegesen tudunk? A magyaror­ szági társadalomtudomány régóta foglalkozik a kér­ déssel, mégis csak elszórt, nehezen összehasonlítható kutatási eredmények állnak rendelkezésünkre. Hiszen nem könnyű a feladat: akikre kíváncsiak lennénk, már nincsenek itt, így a hiányukat kellene megmér­ nünk és értelmeznünk. Ez a könyv egy kérdéseket fel­ tevő kötet, amelynek születése egy nyilvános vitaso­ rozathoz köthető. A megszólaltatott szakértők között


akad szociológus, történész, közgazdász, demográfus, pszichológus, antropológus. Szó esik „kitántorgók­ ról” és „ötvenhatosokról” éppúgy, mint a kivándorlást még csak most tervezgető fiatalokról. Megvitatjuk az egymásnak ellentmondó statisztikai adatokat, és ér­ telmezzük a kivándorlás okozta munkaerőhiányt. Megkíséreljük feltérképezni, hogy mi történik az ang­ liai elit egyetemekre, vagy épp a németországi piros­ lámpás negyedekbe kerülő honfitársainkkal. Megpró­ báljuk megérteni a Kanadában menekültstátuszért folyamodó kelet-magyarországi romák, vagy a Nyu­ gat-Európában magyar útlevéllel megjelenő erdélyiek lehetőségeit és választásait. Az érdekfeszítő beszélge­ tésekből kiderül, hogy bár sok mindent nem tudunk a kivándorlásról, azért sok olyan dolog is van, amit tudunk. Könyvünkkel e töredezett tudások összeren­ dezésére tettünk kísérletet.


Magyar Adél

Fejezetek az értelmifogyatékosság-kép történetéből 244 oldal, 3000 Ft

Milyennek látták régen az emberek az értelmi fogya­ tékos személyeket, milyen volt a korabeli társadalom­ ban betöltött helyzetük, státuszuk? Hogyan alakult sorsuk a társadalmi többség által már nem tolerált viselkedésű és ezért kirekesztett „bolondok” helyzeté­ hez képest az elzáró, majd gyógyító, fejlesztő, nevelő intézményekben? Bekerültek-e egyáltalán az értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek ezekbe az „asylu­ mokba”? A kötet szerzője ezekre a kérdésekre keresi a választ, miközben az egymást követő történeti korok­ nak és kultúráknak az értelmi fogyatékos emberekről, a „bolondokról” és a pszichiátriai betegekről alkotott társadalmi-mentális képét rekonstruálja a kezdetek­ től a 19. század végéig. A kötetet megalapozó kutatás „interdiszciplináris megközelítésmódjából adódóan a szűkebb szaktudományos nézőponton túllépve a magyar neveléstudomány, illetve annak részeként a mentalitástörténeti alapokon nyugvó antropológiai nézőpontot is felvállaló történeti gyermek-, illetve fel­ nőttkorkutatás – tartalmi és formai szempontból egy­ aránt igényes – nézőpontjait is megjeleníti. A munka új tudományos eredményei nem csupán az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott kép ki­ alakulása történeti folyamatainak árnyalt bemutatását használni kívánó pedagógiai, gyógypedagógiai szak­ emberek, továbbá az orvostudomány és a különböző humán tudományok összefüggéseire is fogékony tu­ dósai számára nyújt jól használható adatbázist, ha­ nem igényes, leíró stílusából adódóan és nem utol­ sósorban számos érdekes képzőművészeti alkotást


is felvonultató esztétikus szemléltetőanyag folytán a téma iránt érdeklődő laikus olvasó számára is tartogat érdekes információkat. Németh András, egyetemi tanár, ELTE


Simon-Székely Attila (szerk.)

Lélekenciklopédia A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében III. kötet. Lélek a mítoszok világában 1024 oldal, 8000 Ft

A III. kötet a lélekkel és rokon fogalmaival kapcso­ latban álló őskori, ókori európai, eurázsiai, egyipto­ mi, mezopotámiai és perzsiai mítoszokat, mitoló­ giai rendszereket foglalja magában. Ily módon a kötet egyszerre tudományos monográfia, tanulmány, refe­ renciaanyag, tankönyv és ismeretterjesztő munka is. A kiváló szerzők, lektorok és szerkesztők munkájának tulajdoníthatóan páratlan, egyedi alkotás, de azért is, mert a témában nem állnak rendelkezésre hason­ ló szakkönyvek, tankönyvek, oktatási segédanyagok, jegyzetek vagy elektronikus források. Ennek megfele­ lően az általános műveltséget formáló és pedagógiai hatékonysága kiemelkedő, mivel érdekes, olvasmá­ nyos és leíró jellege folytán az olvasó figyelmét leköti, ugyanakkor megragadó stílusban oktat, közvetít új is­ mereteket, információt mind a szakember, mind pe­ dig a nem szakértő számára is. A Lélekenciklopédiát emiatt a líceumokon, egyetemeken, kutatóintézete­ ken, vallási felekezeteken kívül még az emberiség cso­ dálatos kultúrája iránt érdeklődő, általános műveltsé­ gű Olvasó figyelmébe is ajánlom. Simon-Székely Attila A szerző korábban kiadónknál megjelent kötete:

‚‚ Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében II. kötet. Filozófia, tudomány, paratudomány


Előkészületben:

‚‚ Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében IV. kötet. Ázsia, Amerika, Afrika és az újvallások lélekvilága


Arnon Grunberg

Anyajegyek 386 oldal, 3 600 Ft

Arnon Grunberg új regényének főhőse, Otto Kadoke pszichiáterként dolgozik egy krízisambulancián. Ön­ gyilkosság-megelőzésre specializálódott szakember­ ként az a feladata, hogy életben tartson olyan embere­ ket, akik már nem akarnak élni többé. Egy nyári napon, amikor meglátogatja gondozásra szoruló édesanyját, a fiatal nepáli gondozónők egyike egy szál törülközőben nyit neki ajtót. Kadoke, aki egész életében igyekezett nem átlépni a határokat, ezúttal elveszíti a fejét. Az in­ cidens következményeként a továbbiakban saját magá­ nak kell megoldania anyja gondozását. Egy újabb határátlépést követően – melynek ki­ váltója egy öngyilkos hajlamú fiatal nő – a pszichiáter azon kapja magát, hogy mind szakmai, mind magán­ élete darabokra hullik, s anyja háza lassacskán egy ki­ helyezett krízisambulanciára emlékeztet. Az Anyajegyek kíméletlen regény egy fiú anyja és apja iránti szeretetéről, illetve két emberről, akik nem ké­ pesek egymás nélkül élni – sem meghalni. A regény egy új szakasz kezdetéről árulkodik Grunberg gazdag életművén belül: a valakivel való törődés és a szeretet immár nem zárja ki egymást, és az elszenvedett vesz­ teségek és a fájdalom ellenére mintha mégis lehetsé­ ges volna szeretni az életet.


A szerző korábban megjelent kötetei:

‚‚ A betegség nélküli ember (2014) ‚‚ Tirza (2012) ‚‚ Mibácsinkánk (2017) ‚‚ Ínyencek (2004) ‚‚ Fantomfájdalom (2002)


Kätlin Kaldmaa

Izlandon nincsenek lepkék 332 oldal, 3200 Ft

Egy különleges sziget. Egy ház. Egy család. Egy egész évszázad. A sziget kopár, gyönyörűséges és kiszámít­ hatatlan. A család időszámításának kezdőpontja a fjord partján álló fehér ház, melynek lakói nemzedék­ ről nemzedékre szerelembe esnek, tengerre szállnak, járják a hegyeket, vágyakoznak, tűrnek, álmodoznak, hazavárnak, történeteket mesélnek és heringet sóz­ nak. A kis halászfalu életét, miként az egész szigetét is, a föld, víz, levegő és tűz négyessége határozza meg.  A családi saga Jónsival és Gudrunnal, a ház építőivel kezdődik, s eljut egészen a 21. századig. A történet egyik főszereplője maga az óceán, amely ad és elvesz, összeköt és elválaszt, s a kérdésekre súlyos hullámo­ kat görget válaszul.  A mélyen az izlandi hiedelemvi­ lágban gyökerező, mágikus és meseszerű elemekben bővelkedő regény szálai egészen a görög mitológiáig vezetnek.


Kätlin Kaldmaa Izlandon nIncseneK lepKéK

fel ezt a földet, ereszd el az érzékelést és olatodat, az egyetlen, amit érzel, ez a föld, ez ismeretlen föld, amely itt és most, az ujjaid rded és lábujjaid és melled alatt ölt alakot. ez a föld a vénáidba ivódjon, engedd, hogy adba nőjön, ébreszd fel a köveket, melyek rülnek, tedd őket a még fel nem fedezett részévé, engedd, hogy ez a föld meghódíthogy ez a föld vezessen téged, nemlátót, égszakadékaiba, legrejtettebb barlangjaiba, bérceire, melyek már évezredek óta vank, hétköznapiak és megszokottak minden n érintés számára, a tiédet kivéve, mert kinek ezt a földet felfedezni rendeltetett.

Kätlin Kaldmaa

Izlandon nIncseneK lepKéK

82

3200 Ft

18 2

G o n d o l at

„lassan fedezd fel ezt a földet, ereszd el az érzékelést és minden gondolatodat, az egyetlen, amit érzel, ez a föld, ez a kopár, még ismeretlen föld, amely itt és most, az ujjaid és kezed és térded és lábujjaid és melled alatt ölt alakot. engedd, hogy ez a föld a vénáidba ivódjon, engedd, hogy ez a föld a hajadba nőjön, ébreszd fel a köveket, melyek az utadba kerülnek, tedd őket a még fel nem fedezett törté­ nelmed részévé, engedd, hogy ez a föld meghódítson, en­ gedd, hogy ez a föld vezessen téged, nemlátót, legmélyebb jégszakadékaiba, legrejtettebb barlangjaiba, legszabadabb bérceire, melyek már évezredek óta vannak és várnak, hétköznapiak és megszokottak minden szem, minden érintés számára, a tiédet kivéve, mert te vagy az, akinek ezt a földet felfedezni rendeltetett.”

Egy k Egy eg A szig tatlan. a fjord nemze tenger kozna történ A kis getét i határo A csal építői zadig. óceán laszt, s válasz A mél kerező bővelk tológi


Leo Perutz

Éjjel a kőhíd alatt 288 oldal, 3200 Ft

Prágában járunk, a 16–17. század fordulójának évei­ ben. A Német-római Birodalom császárának, II. Ru­ dolfnak a napjait a műkincseiben és szelídített vadálla­ taiban való gyönyörködés, no meg a szerinte trónjára és életére törő öccsétől való egyre erőteljesebb rettegés tölti ki. Az egyetlen gyógyírt az éjről éjre élvezett idill jelenti számára, amikor álmában együtt lehet kedve­ sével, Eszterrel, a zsidó Mordecháj Meisl világszép fe­ leségével – miután a magasságos Löw rabbi (a legenda szerint a Gólem létrehívója) varázshatalmánál fogva úgy intézte, hogy amikor a Moldva kőhídja alatt általa ültetett vörös rózsa és rozmaring virága összesimul, mind a császár, mind Eszter azt álmodja, hogy egy­ más karjaiban fekszenek.


A szerző Kiadónknál megjelent korábbi kötete:

‚‚ Szent Antal tüze (2018)


Martin Michael Driessen

A pelikán 176 oldal, 3200 Ft

Jugoszlávia végnapjai, egy tengerparti városka pangó kisvilága. A holland Martin Michael Driessen törté­ netében két férfi zsarolja egymást névtelenül: Andrej, a melák postás és a Monarchia korabeli kábelvasút mindenese, Josip. Mit sem sejtve a másik machiná­ cióiról, tettes és áldozat, áldozat és tettes lassanként közel kerülnek egymáshoz. Míg hősei az alvajárók biztonságával csetlenek és botlanak, olvasója pedig beleszédül a cselekmény ab­ szurdabbnál abszurdabb fordulataiba, Driessen maga­ biztosan zsonglőrködik stílussal és regénykompozíci­ óval, időkezeléssel és jelenetezéssel, hol a 19. századi elbeszélők ráérősségét idézve, hol a burleszkfilmek zaklatott vágásait. Csak a legvégére ocsúdunk fel – amikor már utolsó figuráját is elejtette. Helyszín és hangulat – a kisvárosban időző egzo­ tikus madarak ellenére – ismerős lehet a közép- és kelet-európai irodalmon edzett olvasó számára. Ám ahogy a holland író tollán a talált elemekből egyszer­ re lesz csavaros és mély értelmű példázat és roppant szórakoztató történet jó és rossz, szerencse és balsze­ rencse, (ön)ismeret és vakság határainak elbizonytala­ nodásáról, az egészen egyedülálló teljesítmény. Martin Michael Driessen (1954) hosszú időn át opera- és színházi rendezőként dolgozott Német­ országban. Negyvenöt éves korában jelent meg első könyve, a Gars  című lovagtörténet, amelyet újabb regények és novellák követtek, többek között a ran­ gos ECI díjjal kitüntetett  Rivieren, mely hamarosan ugyancsak olvasható lesz magyarul.


„Folytatták sétájukat a lepusztult, lakatlan munkásházak mentén. Megélénkült a szél, lent a víztükrön kefehúzások nyersezüst nyomai látszottak. Josip az álla alá húzta a ka­ bátja hajtókáját, a postás jobban a fejébe nyomta a sapká­ ját, Lajka pedig olyan tragikusan nézett a postástáska pe­ reme fölött, mint valami elrabolt hercegnő, aki már előre látja a rá váró rettenetes véget. Mire elérték a kikötőt, a széllökések hevesebben, sőt olykor viharos erővel csaptak le. A tenger bele-belevágott a rakpart üregeibe, és hab­ szökőkutakat vetett a magasba. A kikötött hajók árbócai ide-oda lengtek, mint egy sereg megbokrosodott met­ ronóm.”


Vlagyimir Szorokin

A fehér négyzet Novellák 202 oldal, 3000 Ft

Egy fiatalember egy isten háta mögötti orosz vas­ út állomáson találkozik egy különös férfivel – talán magával az ördöggel –, aki megosztja vele a Vörös tér alatt rejtőző piramis titkát. A Fehér négyzet című talkshow résztvevői egy újonnan kikísérletezett dro­ got kapnak, aminek következtében némileg elfajulnak az események. A költőnőt rajongója csak úgy tudná meghódítani, ha képes volna egy olyan verssort idéz­ ni a 20. századi orosz költészet nagyjaitól, amelyre az nem tud megfelelni. Egy orosz katona felkeresi hegyi menedékében a csodatévő sztarecet, hogy megkérje, változtassa vissza a kristálycukorrá vált atomtöltete­ ket. Számos regény után első ízben találkozhat a ma­ gyar olvasó Vlagyimir Szorokin novelláival. E hos�­ szabb-rövidebb írások ugyanúgy magukon viselik a jellegzetes szorokini stílusjegyeket, mint a regények, s némelyikük ugyanabban a sosemvolt, de nagyon is valóságos Oroszországban játszódik, amelyet már jól ismerhetünk a szerző más szövegeiből. Valamennyire jellemző az a bravúros könnyedség, amivel a kristály­ tiszta klasszikus orosz prózaszöveg fokról fokra utat enged az abszurd vagy naturalisztikus motívumoknak és a szerző lenyűgöző látomásainak. A kötetünkben olvasható válogatás különlegessége, hogy azt maga a szerző állította össze a magyar kiadás számára az el­ múlt években írt rövidprózai műveiből. A szerző korábbi kötetei: Kékháj • Bro útja • A jég • 23 000 • Az opricsnyik egy napja • Cukor-Kreml • Hóvihar •Tellúria • Manaraga


„Oroszország kibújik a bábból! Megrepedt a páncél! Ki­ szabadul az orosz államiság vakító pillangója, hogy meg­ mutassa magát az emberiségnek a teljes szellemi pom­ pájában! Fénylő rakétahordozóként száll fel a világ fölé, az emberiség új korának hírnökeként! Radonyezsi Szent Szergij és Joszif Sztálin képe van a két szárnyán! Az orosz lelkiség isteni sugarait árasztja, melyek áthatják a földet! Trombitaszó harsan a világ fölött: népek és államok, bán­ játok meg bűneiteket, s gyülekezzetek az Ötödik Biroda­ lom lobogói alatt, és látni fogjátok a Föld nagy átalaku­ lását!”


Jean le Rond d’Alembert

A zene szabadságáról 76 oldal, 2500 Ft

A filozófus A zene szabadságáról szóló esszében rend­ szerezetten fejti ki gondolatait: a francia és olasz zene körüli vitából kiindulva a zene nem csupán imitatív, hanem expresszív természetéről, antropológiai sze­ repéről elmélkedik. Újra megvizsgálja a zene terén a nemzeti ízlés és az alkotó szellem problémakörét. Cla­ ude Dauphin véleménye szerint gondolatai a 20. szá­ zadban kialakuló zenei szemiotikát előlegezik meg. A korabeli operajelenetek elemzései a zene kifejező ereje, a harmónia, melódia, a vokális és instrumentá­ lis zene közötti hierarchia kérdéseinek vizsgálatához vezetik. A zene szabadságáról című írás magyar nyelvű megjelentetése hozzájárulhat ahhoz, hogy D’Alembert gondolkodása születésének 300. évfordulóját köve­ tően nagyobb figyelmet kapjon a hazai humántudo­ mányi kutatásban. A könyv az Észlelet sorozat új kötete.


A GONDOLAT KIADÓ GONDOZÁSÁBAN MEGJELENŐ FOLYÓIRATOK Ókor • negyedévente Jogtörténeti Szemle • negyedévente Információs Társadalom • negyedévente Filológiai Közlöny • negyedévente Magyar Filozófiai Szemle • negyedévente

Profile for Gondolat Kiadó

Könyvheti katalógus 2019 – Gondolat Kiadó  

Könyvheti katalógus 2019 – Gondolat Kiadó  

Advertisement