Page 1

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

Cyfrol 26 . Rhif 38 . Mehefin 5 . 2014

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG Bale -0.40BWR fel

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

Gwyddonle yn ysbrydoli gyrfaoedd

Giggs? Rhaid aros i weld...

Heileits yr Urdd

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

Bromas GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

yn y clwb

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

GOLWG CYF 100%MAG -0.40BWR

£1.75

Archeoleg dyn drwg

Pobol y Cwm


SIOE A FFAIR GREFFTAU

TALYBONT Caeau’r Llew Du, Talybont

Rasio Harnais – profwch y wefr, profwch y cyffro yng Ngŵyl Rasys Tregaron, Fferm Dolyrychain, Pontrhydfendigaid, Ceredigion. SY25 6EL

Dydd Gwener, Sadwrn & Sul 22, 23 & 24 Awst 2014

100 o dlysau a mwy na £6,000 mewn arian i’w hennill Ceffylau, Gwartheg, Defaid, Dofednod, Geifr, Sioe Gŵn, Cneifio, Pabell Gynnyrch, Arddangosiadau Crefft a Hen Beiriannau, Rasys Cŵn tua 5pm Am fwy o wybodaeth 07811 032323 neu tregaron@ceredrotian.com www.ceredrotian.com

c 01970 832293 neu 01970 832498 Stondinau Masnachol c 01970 832321

www.sioetalybont.com ebost: ysgrifenyddes@sioetalybontshow.com

SIOE ABERGWAUN Dydd Gwener 1 Awst 2014 Dosbarthiadau ar gyfer gwartheg, defaid, ceffylau, moch, hen ^ n, beiriannau, garddio, sioe gw arddangosfa o beiriannau trwy’r oesoedd, arddangosfa hanes ffotograffig a llawer, llawer mwy! Ysgrifennydd – Janet Cornock

Ffôn: 01348 872804

Mis Mehefin I hysbysebu yn Golwg cysylltwch â Helen Sweeney

01570 423529

23 Awst 2014


cynnwys mehefin 5 . 2014

w y t h n o s g o lwg

Ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol?

4

6 13 16 26 24

Heileits yr Urdd Gwyddonle yn ysbrydoli gyrfaoedd Archeoleg dyn drwg Pobol y Cwm Bale fel Giggs? Rhaid aros i weld... Bromas yn y Clwb

STRAEON ERAILL

U

gymharu â gwledydd eraill y byd yn ddiweddar. Mae Cymru a’i phoblogaeth o 3 miliwn yn creu 0.14% o wyddonwyr y byd, 0.30% o erthyglau sy’n cael eu cyhoeddi ac 0.7% o gyhoeddiadau uchel eu parch. O gofio’r dylanwad ar yr economi ac wrth greu swyddi ym myd meddygaeth a thechnoleg a newid hinsawdd, mae’r Gweinidog Edwina Hart wedi cyhoeddi y bydd gweithgor newydd yn cael ei sefydlu i drafod sut i ddenu mwy o ferched i astudio gwyddoniaeth. Fe fydd croeso i’r ymchwil a allai sicrhau bod mwy o ferched yn astudio gwyddoniaeth yn yr ysgol, yn dilyn gyrfaoedd ar lefel uwch yn y prifysgolion ac yn aros yn y byd ymchwil yn y dyfodol. Ac fel yn y byd gwleidyddol a’r rhestrau ‘merched yn unig’ dadleuol sy’n achosi cynnwrf o fewn y blaid Lafur yng Nghwm Cynon, fe fydd yn her dod o hyd i ffordd o sicrhau cyfle a thegwch i bawb yn y maes allweddol hwn.

14

Llun: Gerallt Llewelyn

n o uchafbwyntiau Eisteddfod yr Urdd yn y Bala eleni i lawer oedd un o’r pebyll mwyaf poblogaidd ar y maes, y Gwyddonle. Mae’r mudiad yn bwriadu datblygu’r sylw i wyddoniaeth yn y dyfodol fel un o argymhellion y Gweithgor a gafodd ei sefydlu i drafod dyfodol yr Eisteddfod a sut i ddenu mwy o bobol i fod yn rhan o’r ŵyl a’r mudiad ieuenctid. Yn Golwg heddiw mae trefnydd yr arddangosfa a’r gweithgareddau eleni yn trafod twf ym mhoblogrwydd y stondin ar y maes wrth i ystadegau ddangos bod mwy a mwy o bobol ifanc yn ymweld â’r babell gan dreulio cyfnod hir yn arbrofi ac yn cael hwyl wrth ddysgu. Ac eleni mae’n debyg bod mwy o ddiddordeb gan bobol oedd yn holi am wybodaeth am sut i ddilyn gyrfa ym myd gwyddoniaeth. Wrth i Golwg fynd i’r wasg daeth newyddion am adroddiad newydd sy’n dangos bod gwyddonwyr Cymru ar y blaen. Yn ôl ystadegau o adroddiad annibynnol Elsevier ar ran y llywodraeth, y prifysgolion a’r corff sy’n ariannu addysg uwch HEFCW, mae perfformiad Cymru 58% yn uwch na’r cyfartaledd ar draws y byd. Fe fydd yr ystadegyn yn newyddion da i fyd addysg sydd wedi cael sawl ergyd wrth gael ei

AR Y CLAWR

10 Goleuo’r gannwyll – cofio Derek Williams 13 Astudiwch Dylan Thomas! 14 Aros a mynd – lluniau’r Tŵr 18 Chwedlau’n ysbrydoli dramodydd ifanc Iaith liwgar Llenor y Goron 19 Bardd y Gadair yn mynd ar antur 20 Bouzouki a chanu’r werin 21 Sioe “arbennig” am ddrama’r Mimosa

BOB WYTHNOS 8

Yr Wythnos

– pigion newyddion golwg360 Bwrlwm y Bae Llun newyddion yr Wythnos 9 Byd y blogiau

16

10

Cartŵn Cen Williams

11

Llythyrau

12 Portread

– Gerallt Nash

16 20-1 – Iestyn Jones

18 24

17 Tu

ôl i’r llenni

22 Y

Calendr

24 Y

Babell Roc

19

– Bromas

Pobol a diwylliant – Gwyn Siôn Ifan

Colofnau

8 Dylan Iorwerth 10 Cris Dafis 22 Manon Steffan Ros 23 Ar y bocs – Dylan Wyn Williams Jac Codi Baw 26 Phil Stead 27 Leighton Andrews 17 Gwaith

Blwch Post 4 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion SA48 7LX Ffôn 01570 423 529 Ffacs 01570 423 538 e-bost ymholiadau@golwg.com safwe www.golwg360.com Golygydd Gyfarwyddwr Dylan Iorwerth Cyfarwyddwr Busnes Enid Jones Rheolwraig Hysbysebion Helen Sweeney

Cysylltiadau Golygydd Siân Sutton Dirprwy Olygydd Barry Thomas Gohebydd Celfyddydau Non Tudur Gohebydd y Cynulliad Gareth Pennant Gohebydd Cyffredinol Siân Williams Newyddiadurwraig Gwasanaethau Golwg Llinos Dafydd

Dylunio Dyfan Williams Swyddog Marchnata Lowri Steffan Swyddog Cyllid Rhiannon Lloyd Williams Swyddog Gweinyddol Wendy Griffiths Swyddog Tanysgrifiadau Mair Jones

Cyhoeddir Golwg gan Golwg Cyf gyda chymorth ariannol gan Gyngor Llyfrau Cymru. Nid yw ein noddwyr o angenrheidrwydd yn cytuno gyda’r farn yn y cylchgrawn. Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost fel papur newydd. Argraffwyd gan Argraffwyr Cambrian.

Chwaraeon

26 Joe Allen ar frig ei gêm 27 Bale fel Giggs? Rhaid aros i weld...

Llun Clawr: Bromas Ffotograffydd: Keith Morris

Golwg Mehefin 5 2014  
Golwg Mehefin 5 2014  

Bromas yn y clwb, Gwyddonle yn ysbrydoli gyrfaoedd , Bale fel Giggs? Rhaid aros i weld, Heileits yr Urdd

Advertisement