Page 1

£1.50

Cyfrol 26 . Rhif 23 . Chwefror 20 . 2014

Brenhines Bollywood o Gastell Nedd

andrew rt davies yn dal ei dir

Y Sîn Roc Gymraeg – “pwll bach”

“Meddiannwch Neuadd Pantycelyn” – Adam Price


Uchafbwynt ocsiynau

ARWERTHWYR A PHRISWYR ^ Yr unig dy arwerthu gydag ystafelloedd gwerthu yng Ngogledd a De Cymru

2013

Gwasanaeth proffesiynol i glirio tai/rhannau o dai • Sylw bydeang i’ch eitemau unigol neu gasgliadau • 2 ystafell arwerthu – un busnes teuluol

• Gwasanaeth prisio yswiriant ac ewyllys

• Cyfleusterau gwerthu cyfforddus, gyda sedd i bawb, yn defnyddio technoleg newydd

• Arwerthiannau amrywiol cyson ar gyfer pob math o nwyddau mewn eiddo

• Technoleg rhyngrwyd flaengar i gyrraedd prynwyr ar draws y byd

• Stadau a chyfarwyddiadau yn cael eu trin yn gyflym ac effeithiol

• Gwasanaeth asesu rhad heb ymrwymiad yn eich cartref neu trwy drefnu ymlaen llaw yn ein hystafell werthu (apwyntiadau min nos a phenwythnos)

• Yr un tasg yn rhy fawr, yn rhy fach, yn rhy llychlyd, yn rhy anniben – mae gyda ni’r profiad a gallwn helpu!

Swît cadwyn wddf gwrel wedi ei werthu

£4,300

Ers 1992, dyma hoff arwerthwr llawer o gasglwyr preifat, cyfreithwyr, banciau a gwerthwyr tai yng Nghymru

17 Ystad Fasnachu Llandochau, Heol Penarth, Caerdydd CF11 8RR

33 Ffordd Abergele, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7RU

c 02920 708125

info@rogersjones.co.uk

www.nantgwrtheyrn.org • • • • •

Tˆy Cyfnod, Caffi Meinir a’r atyniadau treftadaeth Priodasau, partion a chynadleddau Cyrsiau i ddysgwyr trwy’r flwyddyn Bythynnod a llety i deuluoedd a grwpiau Maes parcio am ddim a llwybr newydd i’r traeth

Ffôn: 01758 750334 / Ebost: post@nantgwrtheyrn.org

Busnes teuluol yn Ne a Gogledd Cymru

c 01492 532176 www.rogersjones.co.uk

I hysbysebu ar dudalen Eisteddfodau Cymru yn rhifyn wythnos nesa, ffoniwch Helen ar Gwyliau Fferm 01570 423529 neu hysbysebion@golwg.com

Crugeran yng nghanol cefn gwlad godidog

10

Cynnigir % i ffwrdd wrt h gryb yr hysbyseb wyll yma.

Pen Lly^ n

G 5 bwthyn

www.nantgwrtheyrn.org

• • • • •

Dewis o

Tˆy Cyfnod, Caffi Meinir a’r atyniadau treftadaeth chwaethus i gysgu Priodasau, partion a chynadleddau Cyrsiau i ddysgwyr trwy’r flwyddyn neu Bythynnod a llety i deuluoedd a grwpiau Maes parcio am ddim a llwybr newydd i’r traeth

4,5,7,10

14

w www.crugeran.com m post@crugeran.com c 01758730375 O 07891389143

Ffôn: 01758 750334 / Ebost: post@nantgwrtheyrn.org

C

y c g

P


cynnwys chwefror 20 . 2014

w y t h n o s g o lwg

Newid yn y gwynt

AR Y CLAWR

5 Andrew RT Davies yn dal ei dir 7 “Meddiannwch Neuadd Pantycelyn” – Adam Price 13 Brenhines Bollywood o Gastell Nedd 25 Y Sîn Roc Gymraeg – “pwll bach”

7

STRAEON ERAILL

14

6 Gwobrau’r Selar – ‘gwell’ nag Oes Aur Edward H 14 Talu teyrnged i ymgyrchydd iaith ‘Mam-gu yn siarad am jeans eto’ 18 Artist y diwylliant Cymraeg 20 ‘Nos o Wanwyn mewn pentre bach...’

W

rth i’r storm rhuo a’r gwynt ddadwreiddio coed enfawr a diffodd y trydan i filoedd o gartrefi yng Nghymru trodd y cloc yn ôl wrth i bobol ddyfalu sut i baratoi’r pryd bwyd nesaf ac eistedd o gwmpas y tân agored. Ond yn yr un gwynt fe darodd storm wleidyddol yn y Bae. Prin fu’r cynnwrf yn y Cynulliad yn ddiweddar ond mae arweinydd y Ceidwadwyr erbyn hyn yn wynebu beth sy’n cael ei ystyried yn argyfwng mwyaf ei blaid yn y blynyddoedd diwethaf. Er bod anawsterau wedi codi rhwng personoliaethau ers sefydlu’r Cynulliad, mae rhwyg wleidyddol wedi codi ymhlith ceidwadwyr Cymru yng Nghaerdydd a San Steffan yn ymwneud â natur a dyfodol datganoli. Yn Golwg heddiw mae Andrew RT Davies yn mynnu y bydd yn dal ei dir ac nad oes rheswm iddo ymddiswyddo ar ôl iddo rhoi’r sac i bedwar aelod o’i gabinet. Ond mae wythnos unwaith eto yn gyfnod hir iawn ym myd y gwleidyddion. A does dim golwg chwaith bod yr argyfwng sydd wedi’i achosi gan y stormydd a’r llifogydd difrifol yn enwedig mewn rhannau o Loegr am bylu ac mae’r pwysau’n cynyddu am weithredu gan yr arweinwyr a fydd yn golygu gwell cynllunio a gwario yn y dyfodol. Ac wrth i goeden syrthio gan gau Tyle Penglais yn Aberystwyth am gyfnod fe gododd y myfyrwyr eu lleisiau unwaith eto dros gadw’r hen neuadd Gymraeg a fu’n llety i genedlaethau o fyfyrwyr Cymraeg ar agor. Y cyn Aelod Seneddol Adam Price yw’r gwleidydd diweddaraf i roi ei gefnogaeth i’r ymgyrch gan awgrymu y byddai’n fodlon ymuno a’r protestwyr wrth feddiannu Neuadd Pantycelyn “sydd yn eiddo i ni i gyd”, meddai. Ond yr wythnos hon mae arwyddion bod y tymor yn newid a’r dydd yn ymestyn o’r diwedd. Mae’r ŵyn bach yn prancio yn y caeau gwlyb a’r lili wen fach yn codi ei phen yn ddewr unwaith eto i groesawu’r gwanwyn. Er nad oes dim sôn eto am wennol, mae’r rhod yn troi.

Blwch Post 4 Llanbedr Pont Steffan Ceredigion SA48 7LX Ffôn 01570 423 529 Ffacs 01570 423 538 e-bost ymholiadau@golwg.com safwe www.golwg360.com Golygydd Gyfarwyddwr Dylan Iorwerth Cyfarwyddwr Busnes Enid Jones Rheolwraig Hysbysebion Helen Sweeney

BOB WYTHNOS 8

18 24

Cysylltiadau Golygydd Siân Sutton Dirprwy Olygydd Barry Thomas Gohebydd Celfyddydau Non Tudur Gohebydd y Cynulliad Gareth Pennant Gohebydd Cyffredinol Siân Williams Newyddiadurwraig Gwasanaethau Golwg Llinos Dafydd

Dylunio Dyfan Williams Swyddog Marchnata Lowri Steffan Swyddog Cyllid Rhiannon Lloyd Williams Swyddog Gweinyddol Wendy Griffiths Swyddog Tanysgrifiadau Mair Jones

Yr Wythnos

– pigion newyddion golwg360 Bwrlwm y Bae Llun newyddion yr Wythnos 9 Byd y blogiau 10 Cartŵn Cen Williams 11

Llythyrau

12 Portread

– John Walter Jones

16 20-1 – Dr Cynog Prys 18

Tu ôl i’r llenni

22 Y

Calendr

24 Y

Babell Roc

– Cara Braia

25 Pobol

a diwylliant

– Gwilym Dwyfor

26

Colofnau

8 Dylan Iorwerth 10 Cris Dafis 11 Gwilym Owen 22 Manon Steffan Ros 23 Ar y bocs – Dylan Wyn Williams 24 Jac Codi Baw 26 Leighton Andrews 27 Phil Stead 17-18

Gwaith

Chwaraeon

27 Cymry Sochi

Llun Clawr: Samira Mohamed Ali

Cyhoeddir Golwg gan Golwg Cyf gyda chymorth ariannol gan Gyngor Llyfrau Cymru. Nid yw ein noddwyr o angenrheidrwydd yn cytuno gyda’r farn yn y cylchgrawn. Cofrestrwyd yn y Swyddfa Bost fel papur newydd. Argraffwyd gan Argraffwyr Cambrian.

Golwg 20 Chwefror 2014  

Rhifyn Golwg 20 Chwefror 2014 > Samira Mohamed Ali - Brenhines Bollywood o Gastell Nedd > Andrew RT Davies - Yn dal ei dir > Gwobrau Sela...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you