Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

Golub-Dobrzyń, wrzesień 2009


Część prognostyczna dotycząca struktury absolwentów, opracowana została w oparciu o dane ze sprawozdań sporządzanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oraz dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w Bydgoszczy i System Informacji Oświatowej MEN. Według stanu na koniec grudnia 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowanych było 203 absolwentów. Kończyli oni szkoły znajdujące się zarówno na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego, jak i całego województwa. Wykształcenie wyższe posiadały 34 osoby, policealne i średnie zawodowe – 54 osoby, średnie ogólnokształcące 91 osób oraz zasadnicze zawodowe 23 osoby. Strukturę zawodową absolwentów w powiecie golubsko – dobrzyńskim przedstawia Tabela nr 1. Tabela nr 1. Struktura zawodowa absolwentów w powiecie golubsko-dobrzyńskim w ramach poszczególnych zawodów bez podziału na placówki edukacyjne. Stan w dniu 31.12.2008r. Kod zawodu 000000 321208 341901 244104 247901 341501 343101 522107 311209 512202 241990 312102 724102 743304 214917 222105 321301 342204 514103 723106

Nazwa zawodu bez zawodu technik rolnik asystent ekonomiczny pedagog szkolny specjalista administracji publicznej technik handlowiec technik administracji sprzedawca technik ochrony środowiska kucharz małej gastronomii pozostali specjaliści ds. ekonomicznych gdzie indziej nieklasyfikowani technik informatyk elektromechanik pojazdów samochodowych krawiec inżynier transportu (logistyk) inżynier rolnictwa technik technologii żywności-cukrownictwo technik spedytor kosmetyczka mechanik pojazdów samochodowych

Liczba absolwentów 91 10 9 8 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2


Kod zawodu

Nazwa zawodu

741201 cukiernik 214204 inżynier budowy dróg inżynier inżynierii środowiska-oczyszczanie miast i gospodarka 214210 odpadami 222107 inżynier zootechniki 232101 nauczyciel biologii 232107 nauczyciel informatyki 232123 nauczyciel wychowania fizycznego 235907 pedagog szkolny 241203 specjalista bankowości 241912 specjalista ds.. Marketingu i handlu 242101 adwokat 244202 historyk 244204 politolog 244303 filolog- filologia polska 311204 technik budownictwa 311401 technik elektronik 311502 technik mechanik 311503 technik mechanizacji rolnictwa 315202 technik BHP technik technologii żywności-produkcja koncentratów 321303 spożywczych technik technologii żywności-przechowalnictwo chłodnicze i 321305 technologia mrożonej żywności 321401 dietetyk 321402 technik żywienia i gospodarstwa domowego 341403 technik organizacji usług gastronomicznych 341404 technik hotelarstwa 341903 technik agrobiznesu 512201 kucharz 712102 murarz 723306 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 741203 piekarz 821102 operator automatycznej linii obróbki skrawaniem Ogółem:

Liczba absolwentów 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 203

Źródło: dane własne PUP.

Jak wskazują powyższe dane, najliczniejsza grupę stanowią absolwenci bez zawodu. Wśród absolwentów posiadających wyuczony zawód najczęściej występujące to: technik rolnik, asystent ekonomiczny, pedagog, specjalista administracji publicznej, pracownik administracyjny, handlowiec, sprzedawca, technik informatyk, technik ochrony środowiska, kucharz małej gastronomii. 3


W powiecie golubsko-dobrzyńskim funkcjonują 4 szkoły ponadgimnazjalne, kształcące

na

poziomie

policealnym

i

średnim

zawodowym,

średnim

ogólnokształcącym i zasadniczym zawodowym ( Tabela nr 2). Wszystkie to Zespoły Szkół. Na terenie powiatu nie funkcjonuje żadna szkoła wyższa. Tabela nr 2. Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie golubsko-dobrzyńskim. ZESPÓŁ SZKÓŁ

1

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim

2

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w GolubiuDobrzyniu

3

Zespół Szkół nr 2 w GolubiuDobrzyniu

4

Zespół Szkół nr 3 w GolubiuDobrzyniu

5

Szkoła niepubliczna w Golubiu-Dobrzyniu

6

Szkoła niepubliczna w Golubiu-Dobrzyniu

NAZWA SZKOŁY Technikum - rolnicze - ochrony środowiska - ekonomiczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa - mechanik pojazdów samochodowych - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Zaoczne liceum uzupełniające Policealne studium rachunkowości Policealne studium informatyki Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Szkoła Policealna - informatyka - BHP Liceum profilowane Technikum rolnicze Wieczorowe technikum rolnicze Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zasadnicza Szkoła Specjalna Liceum i szkoła policealna „Przyszłość” Liceum i szkoła policealna dla dorosłych

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2008 szkoły mieszczące się na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego opuściło 429 absolwentów. Spośród nich, 108 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Największą grupę rejestrujących się stanowią osoby kończące licea ogólnokształcące i profilowane – jest to 71 osób. Druga kwalifikacją zawodową był 4


technik rolnik z liczbą 10 osób, kolejne kwalifikacje to technik ochrony środowiska – 4 osoby, kucharz małej gastronomii – 4 osoby, sprzedawca – 4 osoby, elektromechanik pojazdów samochodowych – 3 osoby. Dokonując analizy zawodów uzyskanych przez absolwentów oraz liczby absolwentów rejestrujących się w 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, uzyskano współczynnik zagrożenia pozostawania bez pracy z wyuczonym zawodem. Współczynnik obliczony jest na podstawie ilości absolwentów, którzy ukończyli naukę w danej placówce, w stosunku do liczby absolwentów danej szkoły, którzy zarejestrowali się jako bezrobotni według stanu na 31 grudnia 2008 roku. Interpretacja danych pozwala stwierdzić, iż największe trudności ze znalezieniem pracy będą mieli absolwenci wyuczeni w zawodzie krawiec, dla których wskaźnik wynosi 66%, kolejnym zawodem jest technik ochrony środowiska ze wskaźnikiem 40%. Dla absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych wskaźnik wynosi 31%. W dalszej kolejności można wskazać zawód technik rolnik – 27%, kucharz małej gastronomii 25% oraz sprzedawca – 22%.

Liczba absolwentów kończących szkoły w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2008 roku wyniosła 409 osób. Z prognoz wynika, że liczba ta wzrośnie w 2009 roku do 527 osób. Prognozowana struktura absolwentów zmienia się w porównaniu do roku 2008. Zredukowana zostanie edukacja w takich zawodach jak: technik handlowiec, sprzedawca, elektromonter pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, monter instalacji gazowych, krawiec, tokarz. Pojawią się też zawody w których szkoły na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie kształciły. Należą do nich: rzeźnik wędliniarz, elektromonter instalacji elektrycznych, dekarz, cieśla, fryzjer. We wszystkich innych zawodach, które można zdobyć w szkołach w powiecie przewidywany jest wzrost, z wyjątkiem zawodu tapicer, gdzie nie przewiduje się zmian w ilości absolwentów. Dane te przedstawia Tabela nr 3.

5


Tabela nr 3. Liczba osób, które ukończyły szkoły w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2008 roku oraz przewidywani absolwenci na 2009 rok. Kod zawodu 312102 341902

343101

412102 315202 311209 321208 341501 000000 512202 514102 522107 712102 712301 713101 722204 723106 724102 724301 741203 742204 743702 714103 741201 743304 713602 722304 741104

Nazwa zawodu Technik informatyk Asystent ekonomiczny (zawód szkolny technik ekonomista) Pracownik administracyjny zawód szkolny technik administracji) Asystent rachunkowości (zawód szkolny technik rachunkowości) Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik ochrony środowiska Technik rolnik Technik handlowiec Liceum ogólnokształcące i profilowane Kucharz małej gastronomii Fryzjer Sprzedawca Murarz Cieśla Dekarz Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromonter instalacji elektrycznych Piekarz Stolarz Tapicer Malarz - tapeciarz Cukiernik Krawiec Monter instalacji gazowych Tokarz Rzeźnik wędliniarz

Absolwenci 2008 17

Przewidywani absolwenci 2009 45

13

36

6

16

8

13

6

15

10 37 1

9 44 0

209

238

16 0 18 10 0 0 1

21 4 10 9 1 1 13

17

20

7

4

0

4

6 4 1 5 10 3 3 1 0

0 7 1 10 4 0 1 0 1

Źródło: dane SIO MEN. 6


Wnioski Prognozy dotyczące ilości absolwentów w 2008 roku sprawdziły się – liczba absolwentów wzrosła. Zakładano, że w 2008 roku szkoły ponadgimnazjalne opuści 440 osób, natomiast faktyczna liczba absolwentów wynosi 527 osób. Nadal zagrożony pozostawaniem bez pracy jest zawód technik rolnik, chociaż w porównaniu z 2007 rokiem wskaźnik obniżył się z 31% na 27%. Poprawiły się także prognozy w stosunku do zawodu kucharz małej gastronomii, wskaźnik obniżył się ze 100% na 25%. Mniejsze zagrożenie pozostawaniem bez pracy w porównaniu z 2007 rokiem przewiduje się dla zawodu sprzedawca – z 66% na 22%.

7

/Rok%202008201202  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/70e8def7-da07-449e-be8b-7ec02a2feaf3/Rok%202008201202211107.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you