Page 1

..........................................................., dnia ......................... ....................................................... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU WNIOSEK O SKIEROWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, Nr 69, poz. 415 ze zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. Nr , poz. 25 z 2009 r.). I. 1. Nazwa organizatora robót publicznych................................................................................... ....................................................................................................................................................... 2. Adres siedziby oraz miejsce prowadzenia działalności…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… 3. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP....................................................................................... 4. REGON..................................................................................................................................... 5. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności………………………………………… ....................................................................................................................................................... II. 1. Zgłaszam zapotrzebowanie na zatrudnienie.......... osób / osoby bezrobotnej w tym........... kobiet w ramach publicznych, wg specyfikacji: Nazwa stanowiska

Ilość miejsc pracy

Wymagane kwalifikacje wymagania

i

Przewidywany okres inne zatrudnienia

2. Rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. 3. Oferuję wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości: nazwy stanowisk .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

wysokość wynagrodzenia ............................................ ............................................ ............................................ ............................................

4. Wnioskowania wysokość (% przeciętnego wynagrodzenia), refundowanych wynagrodzeń..................................... Zapewniam finansowanie ze środków własnych w kwocie...................................................................... 5. Po okresie refundacji zapewniam zatrudnienie na czas określony / nie określony* w pełnym wymiarze czasu pracy dla poszczególnych stanowisk............................................................................... ................................................................................................................................................................... 6. W przypadku, gdy organizator robót publicznych nie będzie jednocześnie pracodawcą – wskazanie adresu, siedziby i miejsca prowadzenia działalności pracodawcy ………………………………………............................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... 7. Termin i miejsce skierowania bezrobotnych. Od:............................................................................do:............................................................................. .................................................................................................................................................................... Jako organizator robót publicznych zobowiązuję się by w ramach zatrudnienia zrealizowany był cel organizowania robót publicznych jakim jest reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Przez integrację społeczną należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Przez reintegrację zawodową należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Oświadczam, że: Działalność prowadzę od.............................................................................................................. Nie posiadam/posiadam* zadłużeń w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych Nie posiadam /posiadam* zadłużeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłat składek na ubezpieczenie społeczne. Nie toczy się w stosunku do nas postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację. Nie znajdujemy się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 str. 3) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 str.2) Zatrudniam....................................pracowników.


Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 Kodeksu Karnego) oświadczamy, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Data........................................

Podpisy

................................................ Główny księgowy lub inna osoba prowadząca dokumentację finansową

.................................................. /Właściciel, Dyrektor, Prezes/

Organizatorzy robót publicznych ( ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia, pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki) do wniosku dołączają: - kserokopie dokumentu poświadczającego formę prawną - zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłatach i stanie zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych - oświadczenie, że Organizator nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości *niepotrzebne skreślić

/Wniosek%20o%20sk  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/318777c7-9ac7-4558-938f-ac3db6ae72d3/Wniosek%20o%20skierowanie%20osób%20do%20wykonywania%20ro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you