Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2004 ROKU


NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH W 2004 ROKU Napływ i odpływ (wykres)

600 532 500 447

418 405

388

400

433 410

394 387 347

OSOBY

351 311 300

269 237

288

184

394

340

271 283

214 200

376

250

201

100 styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik listopad

grudzień

MIESIĄC

NAPŁYW

PUP Golub-Dobrzyń

ODPŁYW

WYKRES NR

2


Liczba

bezrobotnych

LICZBA BEZROBOTNYCH W OKRESIE OD GRUDNIA 2003 DO GRUDNIA 2004

6000 5500 5000

LICZBA OSÓB

4500 4000

5210

5431

5399

5325

5215

5080

5139

5080

4964

4878

4824

4668

2697

2767

2739

2721

2706

2698

2724

2705

2674

2632

2591

2436

943

961

943

899

840

816

777

746

735

731

730

752

4812

3500 3000 2500 2000

2509

1500 1000 500 0

GR

UD

Ń ZIE

' 03 YC ST

Ń ZE

'0 4

TY LU

'04

' 04 ' 04 C EŃ I E RZ IEC MA KW

J MA

'04 C

EC WI R ZE

'04

IEC LIP

'04 SIE

IEŃ RP

794

'0 4

'04 '04 ' 04 ' 04 Ń D IK EŃ E A I N I P S DZ IER TO ZE RU IS DZ L Ź WR G PA

MIESIĄC BEZROBOTNI OGÓŁEM

PUP Golub-Dobrzyń

W TYM KOBIETY

WYKRES NR

W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU

3


Bezrobotni 1992 - 2004

BEZROBOTNI NA KONIEC GRUDNIA W LATACH 1992 - 2004 6000 5073

5210 4895

4812

5000 L I C Z B A O S Ó B

4010 4000

4129

4016

3782

3682

4261

3303 3000 1855

2874

2680 2168

2085

1870 2000

3048

2087

1786

2563

2697

2380

1656

2509

1507 2792

1000

1577

2132

2170

1503 1055

1162 837

1006

1117

919

943

2002

2003

794

0

1992

1993

1994

1995

1996

BEZROBOTNI OGÓŁEM

PUP Golub-Dobrzyń

1997

1998 KOBIETY

WYKRES NR

1999

2000

2001

2004

Z PRAWEM DO ZASIŁKU

4


Stopa bezrobocia

STOPA BEZROBOCIA W OKRESIE OD GRUDNIA 2003 DO GRUDNIA 2004 POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI , WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE , POLSKA 32 31

S T O P A

30

30,1

29

31

30,9

30,6

30,1 29,6

28

29,8

29,5 29,0

27

28,7

28,4

26 25

B E Z R O B O C I A

24 23

28,4 27,8

25,3

25,2

25,3

24,6

24,5 24

22

23,7

23,9

23,4

21 20 19

20,0

20,6

20,6

23,5 23,2

23

22,9

18,9

18,7

18,7

20,4 19,9

18

19,5

19,4

19,3

19,1

17

19,1

16 15

G

Ń' ZIE D RU

03

'0 4 EŃ Z YC ST

T LU

04 Y'

C' ZE R MA

04 KW

' IEŃ IEC

04

J MA

'04 C

IE C RW ZE

'04

'04 EC I P LI

M I ESI ĄC POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

PUP Golub-Dobrzyń

SIE

'0 4 IEŃ P R

'04 '04 ' 04 ' 04 AD IEŃ NIK IEŃ P S Z R TO ZE UD ZIE LIS ŹD WR GR PA

WOJEWÓDZTWO

WYKRES NR

KRAJ

5


Stopa 1999-2004

STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZY ŃSKIM W LATAC H 1 9 9 9 - 2 0 0 4 32,0 30,1

31,0 30,0

28,4

29,0

STOPA BEZROBOCIA

28,0 27,0 26,0

24,4

25,0

23,4

24,0 23,0

24,6

21,0 20,0

23,5

21,1

22,0

22,5

19,9

21,6

19,0

20,0 19,2

18,0 17,0 16,0

19,1 18,0

17,4

16,9

15,0 14,0 13,0 12,0

15,1 13,1 GRUDZIEŃ '99

GRUDZIEŃ '00

GRUDZIEŃ '01

GRUDZIEŃ '02

GRUDZIEŃ '03

GRUDZIEŃ '04

ROK

POLSKA

PUP Golub-Dobrzyń

WOJEWÓDZTWO

WYKRES NR

GOLUB-DOBRZYŃ

6


Bezrobotni wykształcenie

BEZROBOTNI WG. WYKSZTAŁCENIA STAN NA KONIEC 2004 ROKU

WYŻSZE 2% 87 os.

ŚREDNIE ZAWODOWE 17% 795 os.

LO 7% 356 os.

POZOSTAŁE 36% 1735 os. ZAWODOWE 38% 1839 os.

PUP Golub-Dobrzyń

WYKRES NR

7


Bezrobotni - wiek

BEZROBOTNI WG. WIEKU STAN NA KONIEC 2004 ROKU 55 - 59 2% 95 osób

60 - 64 0% 16 osób

18 - 24 31% 1452 osoby

45 - 54 18% 887 osób

25 - 34 29% 1391 osób

35 - 44 20% 971 osób

PUP Golub-Dobrzyń

15 - 17 0% 0 osób

WYKRES NR

8


Bezrobotni – czas bez pracy

BEZROBOTNI WG. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY STAN NA KONIEC 2004 ROKU

do 1 m-ca 7% 338 os.

ponad 24 m-ce 35% 11707 os.

1 - 3 m-ce 13% 604 os.

3 - 6 m-cy 11% 525 os.

12 - 24 m-cy 19% 899 os.

PUP Golub-Dobrzyń

6 - 12 m-cy 15% 739 os.

WYKRES NR

9


Podjęcia pracy

PODJĘCIA PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH W 2004 ROKU PODJĘCIA PRACY SUBSYDIOWANE PRZEZ PUP

PODJĘCIA PRACY POZA POŚREDNICTWEM PUP

19% - 414 os.

53% - 1180 os.

PODJĘCIA PRACY ZA POŚREDNICTWEM PUP

28% - 618 os.

PUP Golub-Dobrzyń

WYKRES NR

10


Fundusz Pracy

W Y D AT K I FU N D U S ZU P R AC Y W 2004 R OK U

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH 3%

POZOSTAŁE WYDATKI 2% INSTRUMENTY RYNKU PRACY 20%

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 25%

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH 50%

PUP Golub-Dobrzyń

WYKRES NR

11


Fundusz Pracy – aktywne formy

STRUKTURA PODZIAŁU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2004 ROKU

SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA 2%

PRACE INTERWENCYJNE 24%

ROBOTY PUBLICZNE 15%

AKTYWIZACJA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW 43% MŁODOCIANI 11% DOTACJE 2%

PUP Golub-Dobrzyń

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE 3%

WYKRES NR

12


Napływ i odpływ (tabela)

NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH W 2004 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM, W TYM KOBIETY I ZASIŁKOBIORCY

MIESIĄC

NAPŁYW

ODPŁYW

Liczba bezrobotnych ogółem w tym kobiety

1

2

3

4

5

6

7

8

styczeń

405

184

5431

2767

50,9%

961

17,7%

luty

237

269

5399

2739

50,7%

943

17,5%

marzec

214

288

5325

2721

51,1%

899

16,9%

kwiecień

201

311

5215

2706

51,9%

840

16,1%

maj

283

418

5080

2698

53,1%

816

16,1%

czerwiec

447

388

5139

2724

53,0%

777

15,1%

lipiec

351

410

5080

2705

53,2%

746

14,7%

sierpień

271

387

4964

2674

53,9%

735

14,8%

wrzesień

347

433

4878

2632

54,0%

731

15,0%

październik

340

394

4824

2591

53,7%

730

15,1%

listopad

376

533

4668

2436

52,2%

752

16,1%

grudzień

394

250

4812

2509

52,1%

794

16,5%

OGÓŁEM

3866

4265

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

PUP Golub-Dobrzyń

WYKRES NR

% udział kobiet

Bezrobotni z prawem do zasiłku

% udział z prawem w ogóle

13


Bezrobotni wg gmin (tabela)

ROZSZERZONA INFORMACJA O MIASTACH I GMINACH POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU m.Golub-Dobrzyń

m. i g. Kowalewo Pomorskie

Wyszczególnienie

miasto

g.Radomin

g.Ciechocin

g.Zbójno

PUP Golub-Dobrzyń

razem

RAZEM

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

ogółem

kobiety

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Liczba bezrobotnych w tym - poprzednio pracujący - ze zwolnień grupowych - liczba absolwentów - z prawem do zasiłku % z prawem do zasiłku - inwalidzi bezrobotni Bezrobotni wg wykształcenia - wyższe -

g.Golub-Dobrzyń

obszar wiejski

średnie zawodowe LO zawodowe pozostałe

Bezrobotni wg wieku 15 - 17 18 - 24

1608

873

478

258

603

327

1081

585

964

478

383

199

286

158

490

216

4812

2509

1336

711

383

202

440

219

823

421

739

340

263

135

221

116

345

136

3727

1859

38

25

17

7

10

6

27

13

22

6

7

5

13

5

5

3

112

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

109

84

27

83

27

167

54

141

31

57

17

53

20

66

17

794

248

19,3% 45

12,5% 24

17,6% 8

10,5% 6

13,8% 15

8,3% 10

15,4% 23

9,2% 16

14,6% 19

6,5% 9

14,9% 8

8,5% 1

18,5% 0

12,7% 0

13,5% 0

7,9% 0

16,5% 95

9,9% 50

43

22

4

3

5

3

9

6

14

3

9

6

4

3

8

4

87

44

302

211

88

60

85

56

173

116

139

91

70

47

41

25

70

42

795

532

159

110

38

27

47

33

85

60

37

19

36

24

15

14

24

20

356

247

566

260

198

93

232

114

430

207

412

186

137

63

105

60

189

79

1839

855

538

270

150

75

234

121

384

196

362

179

131

59

121

56

199

71

1735

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403

194

127

67

219

115

346

182

300

135

154

76

80

48

169

83

1452

718

25 - 34 35 - 44

435

261

119

74

164

102

283

176

309

153

121

67

91

53

152

70

1391

780

374

220

110

67

105

60

215

127

171

103

55

32

62

31

94

41

971

554

45 - 54 55 - 59

349

185

102

46

103

47

205

93

169

81

48

23

49

25

67

21

887

428

42

13

15

4

10

3

25

7

14

6

5

1

2

1

7

1

95

29

60 - 64

5

0

5

0

2

0

7

0

1

0

0

0

2

0

1

0

16

0

do 1 m-ca

123

41

36

10

48

17

84

27

61

17

25

9

22

11

23

6

338

111

1 - 3 m-ce

223

72

26

84

27

156

53

107

31

32

14

26

8

60

15

604

203

3 - 6 m-cy 6 - 12 m-cy 12 - 24 m-cy

181

82 80

53

29

74

45

127

74

101

50

42

20

30

16

44

19

525

259

266

114

87

41

91

45

178

86

128

49

63

31

40

23

64

31

739

334

300

166

86

56

107

57

193

113

175

67

83

33

59

29

89

26

899

434

515

390

144

96

199

136

343

232

392

264

138

92

109

71

210

119

1707

1168

0

0

0

0

6

3

6

3

17

4

4

1

4

1

0

0

31

9

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

2

1

0

0

0

0

4

1

Czas pozostawania bez pracy

ponad 24 m-ce Posiadający gospodarstwo rolne - z prawem do zasiłku

PUP Golub-Dobrzyń

WYKRES NR

14


Oferty pracy (tabela)

OFERTY PRACY ZGŁOSZONE W 2004 ROKU DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU WYSZCZEGÓLNIENIE 1

ROK

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RAZEM

UDZIAŁ %

2003

2003

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

DO 2003

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

599

27

58

78

71

98

56

84

68

66

97

77

56

27

836

139,6%

190

0

4

0

0

38

48

20

4

1

12

0

0

0

127

66,8%

276

6

6

10

35

39

27

15

3

9

11

15

15

0

185

67,0%

2

0

0

4

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

7

350,0%

53

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3,8%

0

0

0

0

0

22

2

2

1

0

0

0

0

0

27

#DZIEL/0!

6

1

0

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

5

83,3%

1126

35

68

94

108

198

133

121

76

78

121

93

71

28

1189

105,6%

PRACA STAŁA NIESUBSYDIOWANA

ROBOTY PUBLICZNE

PRACE INTERWENCYJNE

POŻYCZKI NA DODATKOWE MIEJSCA PRACY

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE ABSOLWENTÓW

PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE INWALIDÓW

OGÓŁEM

PUP Golub-Dobrzyń

WYKRES NR

15


Podjęcia pracy (tabela)

PODJĘCIA PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH W LATACH 2002 - 2004

WYSZCZEGÓLNIENIE

PRACA FUNDUSZU

SUBSYDIOWANA PRACY

Z

1

ZA POŚREDN. PUP POZA POŚREDNICTWEM PUP

BEZROBOTNI

PORÓWNANIE

BEZROBOTNI

PORÓWNANIE

PORÓWNANIE

PODEJMUJĄCY

PROCENTOWE

PODEJMUJĄCY

PROCENTOWE

PROCENTOWE

ZATRUDNIENIE

ZATRUDNIENIE

(rok 2003 do roku 2002)

ZATRUDNIENIE

(rok 2004 do roku 2002)

(rok 2004 do roku 2003)

W 2002 ROKU

W 2003 ROKU

KOLUMNA 3 / KOL. 2

W 2004 ROKU

KOLUMNA 5 / KOL. 2

KOLUMNA 5 / KOL. 3

2

3

4

5

6

7

201

303

150,7%

234

116,4%

77,2%

ROBOTY PUBLICZNE

71

207

291,5%

136

191,5%

65,7%

ZATRUDNIANIE ABSOLWENTÓW

83

58

69,9%

2

2,4%

3,4%

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁ. GOSP.

8

2

25,0%

4

50,0%

200,0%

DODATKOWE MIEJSCA PRACY - POŻYCZKI

0

2

#DZIEL/0!

6

#DZIEL/0!

300,0%

PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZAR. WIEJSKICH

0

0

#DZIEL/0!

27

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

363

572

157,6%

409

112,7%

71,5%

393

472

120,1%

604

153,7%

128,0%

393

472

120,1%

604

153,7%

128,0%

1019

747

73,3%

1128

110,7%

151,0%

PRACE INTERWENCYJNE

RAZEM PRACA STAŁA I PRACA KRÓTKOOKRESOWA

RAZEM PRACA STAŁA I PRACA KRÓTKOOKRESOWA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAZEM ZATRUDNIENIE NIESUBSYDIOWANE

NIEPEŁNO SPRAWNI

BEZROBOTNI PODEJMUJĄCY

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE Z PFRON

RAZEM

OGÓŁEM

PUP Golub-Dobrzyń

48

41

85,4%

52

108,3%

126,8%

1067

788

73,9%

1180

110,6%

149,7%

10

12

120,0%

14

140,0%

116,7%

5

6

120,0%

5

100,0%

83,3%

15

18

120,0%

19

126,7%

105,6%

1838

1850

100,7%

2212

120,3%

119,6%

WYKRES NR

16


Zaktywizowani bezrobotni (tabela)

LICZBA ZAKTYWIZOWANYCH BEZROBOTNYCH W 2004 ROKU W RAMACH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W/G JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PORÓWNANIU DO LICZBY ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

G-D

G-D

KOWALEWO

RADOMIN

CIECHOCIN

ZBÓJNO

OGÓŁEM

MIASTO

GMINA

MiG

GMINA

GMINA

GMINA

W POWIECIE

10

12

6

1

115

27

58

13

81

17

17

9

-

5

34

9

12

234

3

9

136

1.

SZKOLENIA

2.

PRACE INTERWENCYJNE

3.

ROBOTY PUBLICZNE

4.

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW

2

-

5.

DOTACJE NA ROZP. DZ. GOSP.

1

-

6.

POŻYCZKI NA DODATK. M. PRACY

5

1

7.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

97

24

46

14

25

15

221

8.

STAŻE ABSOLWENCKIE

108

33

58

19

18

21

257

9.

DODATEK AKTYWIZACYJNY

26

10

31

3

8

3

81

7

1

6

2

1

2

19

452

125

224

61

65

67

994

UDZIAŁ W %

45,5%

12,6%

22,5%

6,1%

6,5%

6,7%

LICZBA BEZROBOTNYCH STAN NA KONIEC ROKU 2003

1 734

1 008

1 228

413

324

503

33,3%

19,3%

23,6%

7,9%

6,2%

9,7%

100,0%

26,1%

12,4%

18,2%

14,8%

20,1%

13,3%

19,1%

10 STYPENDIA Z TYT. KONTYN. NAUKI OGÓŁEM NA KONIEC ROKU 2004

UDZIAŁ W % % ZAKTYWIZOWANYCH

PUP Golub-Dobrzyń

-

2

-

-

-

1

-

WYKRES NR

-

-

2

-

4

-

6

100,0%

5 210

17


Szkolenia (tabela)

PUP Golub-Dobrzyń

WYKRES NR

18


Szkolenia c.d. (tabela)

SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA W 2004 ROKU z EFS

Lp.

1

Nazwa kursu

Termin realizacji

Liczba Liczba osób osób skierow. przeszk.

Nazwa jednostki szkolącej

Wskaźnik zatrudnienia do 6 m-cy pow. 6 mw trakcie po cy po szkolenia szkoleniu szkoleniu RAZEM

%

Mała przedsiębiorczość

17-09-04 20-10-04

6

6

Centrum Edukacyjne "EURO" Grudziądz

0

3

0

3

50

OGÓŁEM

xxx

6

6

xxx

0

3

0

3

50

SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA W 2004 ROKU PFRON

Lp.

1.

Nazwa kursu

Termin realizacji

Grafika komputerowa

21-09-04 30-03-05

Fakturowanie komputerowe z obsługą kas fiskalnych i 2. podstawami informatyki

Liczba Liczba osób osób skierow. przeszk.

Nazwa jednostki szkolącej

Studium Kształcenia Kadr Toruń

1

Wskaźnik zatrudnienia do 6 m-cy pow. 6 mw trakcie po cy po szkolenia szkoleniu szkoleniu RAZEM 0

0

0

%

0

0

22-11-04 17-12-04

9

9

CKU Toruń

0

1

0

1

OGÓŁEM

xxx

10

9

xxx

0

1

0

1

11 0

RAZEM

xxx

39

39

xxx

3

18

0

21

54

UWAGA! W SZKOLENIU PFRON BRAŁO UDZIAŁ 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH JAKO OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY, TYM SAMYM URZĄD PRZESZKOLIŁ W 2004 ROKU 34 OSOBY POSIADAJĄCE STATUS BEZROBOTNEGO.

PUP Golub-Dobrzyń

WYKRES NR

19


SYTUACJA NA RYNKU PRACY - BILANS LAT 2003 -2004

Bilans 2003 -2004

ROK 2003 WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

UDZIAŁ W%

ROK 2004 ILOŚĆ

UDZIAŁ W%

RÓŻNICA DYNAMIKA MIĘDZY 03'/04'

ROK 2003 = 100%

BEZROBOTNI OGÓŁEM BEZROBOTNI KOBIETY Z PRAWEM DO ZASIŁKU ABSOLWENCI POPRZEDNIO PRACUJĄCY BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI

5210 2697 943 299 3920 82

51,8% 18,1% 5,7% 75,2% 1,6%

4812 2509 794 0 3727 95

52,1% 16,5% 0,0% 77,5% 2,0%

-398 -188 -149 -299 -193 13

92,4% 93,0% 84,2% 0,0% 95,1% 115,9%

1734 1008 1228 324 413 503

33,3% 19,3% 23,6% 6,2% 7,9% 9,7%

1608 964 1081 286 383 490

33,4% 20,0% 22,5% 5,9% 8,0% 10,2%

-126 -44 -147 -38 -30 -13

92,7% 95,6% 88,0% 88,3% 92,7% 97,4%

76 1235 2018 1881

1,5% 23,7% 38,7% 36,1%

87 1151 1839 1735

1,8% 23,9% 38,2% 36,1%

11 -84 -179 -146

114,5% 93,2% 91,1% 92,2%

1765 2513 932

33,9% 48,2% 17,9%

1452 2362 932

30,2% 49,1% 19,4%

-313 -151 0

82,3% 94,0% 100,0%

1612 827 2771

30,9% 15,9% 53,2%

1467 739 2606

30,5% 15,4% 54,2%

-145 -88 -165

91,0% 89,4% 94,0%

15,0%

994

20,7%

214

127,4%

4,2% 38,8% 26,5% 7,4% 0,5% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0%

34 234 136 2 6 4 221 257 81 19

3,4% 23,5% 13,7% 0,2% 0,6% 0,4% 22,2% 25,9% 8,1% 1,9%

1 -69 -71 -56 2 4 221 82 81 19

103,0% 77,2% 65,7% 3,4% 150,0% #DZIEL/0! #DZIEL/0! 146,9% #DZIEL/0! #DZIEL/0!

-1454,7

89,2%

-1331,9 9,8 -132,6

87,2% 100,4% 79,4%

BEZROBOTNI W GMINACH MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ GMINA GOLUB-DOBRZYŃ KOWALEWO POMORSKIE MIASTO I GMINA CIECHOCIN RADOMIN ZBÓJNO BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA WYŻSZE ŚREDNIE ZAWODOWE POZOSTAŁE BEZROBOTNI WG WIEKU DO 24 ROKU ŻYCIA OD 25 DO 44 ROKU ŻYCIA POW. 45 ROKU ŻYCIA BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY DO 6 MIESIĘCY OD 6 DO 12 MIESIĘCY POW. 12 MIESIĘCY

BEZROBOTNI ZAKTYWIZOWANI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY OGÓŁEM 780 SZKOLENIA PRACE INTERWENCYJNE ROBOTY PUBLICZNE ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW POŻYCZKI ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁ. GOSPOD. PZRYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY STAŻE ABSOLWENCKIE DODATEK AKTYWIZACYJNY STYPENDIA Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA NAUKI ŚRODKI FUNDUSZU PRACY (w tys. zł.) OGÓŁEM ZASIŁKI I INNE ŚWIADCZENIA AKTYWNE FORMY POZOSTAŁE - W TYM MŁODOCIANI

PUP Golub-Dobrzyń

33 303 207 58 4 0 0 175 0 0 13443,1 10375,2 2425,7 642,2

11988,4 77,2% 18,0% 4,8%

TABELA

9043,3 2435,5 509,6

75,4% 20,3% 4,3%

20

/Analiza-Rynku-Pr  

http://golub-dobrzyn.pup.info.pl/getattachment/ae10dcfd-de2e-4314-bbed-448e758c8f97/Analiza-Rynku-Pracy-2004.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you