Page 1

Metal Music In Your Head Magazine


เจ้าพ่อแห่ง Hard Rock Heavy Metal ป๋า Ozzy เริ่ ม ตั้ ง วงดนตรี ค รั้ ง แรกใน ประมาณปี 1962 ใช้ชื่อวงว่า ‘The Black Panthers’ หลัง จากนั้นไม่นาน เค้าก็ตัดสินใจที่ จะเป็นนักดนตรี ต่อมาทางวงร๊ อกชื่อดังระดับท้องถิ่น “Music Machine” ต้องการนักร้องนำ� เพราะเจ้าของตำ�แหน่งเดิมเกิด ป่วยขึ้นมาซะยังงั้น Ozzy ก็เลย เข้าไปมั่วๆ แล้วก็ได้ตำ�แหน่ง นั ก ร้ อ งนำ � มาอย่ า งไม่ ย ากเย็ น นัก พอหลังจากนั้นเค้าก็ลา ออกไป แล้วก็ไปเข้าร่วมกะวง “Approach” แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน

ใหม่อีกครั้งเป็น “Earth” ซึ่งวงนี้ ก็จะเล่นเพลงแนว Blues Rock และต่ อ มาทั้ ง สี่ ค นก็ ไ ปดู ห นั ง เรื่อง Black Sabbath แล้วเกิด ความหลอนจิตก็เลยเปลี่ยนชื่อ วงมาเป็น Black Sabbath ซะยัง งั้นแหละ แ ล ะ แ ล้ ว ใ น วั น ศุ ก ร์ ที่ 13 เดือนมกราคมปี 1970 อัลบั้มแรกของ Black Sabbath ก็ออกวางจำ�หน่าย มีตำ�นาน เล่าขานว่า Toni Iommy แต่ง เพลง Black Sabbath ขึ้นในคุก ใต้ดินของปราสาทอะไรซักอย่าง นี่แหละ ลืม แล้วก็ถ้านำ�เพลง Black Sabbath มาเล่นแบบ ย้อนกลับ ก็จะเป็นคำ�สวดบูชา ซาตาน (มั่วป่าววะ) พอวงเริ่ม มีชื่อเสียง ปัญหาที่ตามมาของ เหล่าเมทัลก็คือ ยาเสพติด เหล้า เพราะเบื่อ หลังจากนั้น Terence ผู้หญิง ซึ่งทำ�ให้ Ozzy แทบจะ ‘Geezer’ Butler ก็ไปพบ Ozzy เสียผู้เสียคนไป ช่วงนี้ก็จะข้าม ขณะที่ กำ � ลั ง เดิ น ซื้ อ ของก็ ช วน ไปในปี 1978 เลยละกัน กันมาฟอร์มวง “Rare Breed” ส่วนอีกฟากนึง Toni Iommy และ William Ward ก็ฟอร์มวง ของตัวเองอยู่แล้ว โดยใช้ชื่อวง ว่า “Mythology” ก็ย้ายจากเมือง Carlise มาสู่ Birmingham และ ไปพบกับ Ozzy เข้า จึงชักชวน มาอยู่ในวง หลังจากนั้นทางวง ก็รับสมาชิกเพิ่ม หลังจากนั้นไม่ นาน Iommy ก็ไล่สมาชิกใหม่ ออกไปแล้ ว ก็ เ หลื อ สมาชิ ก เดิ ม ก็คือ Ozzy, Ward, Butler และ Iommy ทั้งสี่คนก็เปลี่ยนชื่อวง ช่วงปลายปี 1977 Ozzy ลาออกจากวง Black Sabbath ด้วยสาเหตุ พ่อตาย!!! และปัญหายาเสพติด เหล้า ฯลฯ ก็กึ่งๆ ถูกไล่ออกจากวงด้วยนะ โดยที่ William “Bill” Ward เป็น คนเดี ย วที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยในเรื่ อ ง การไล่ออก Ozzy Ozzy แต่งงานครั้ง แรกกับ Thelma ซึ่งสาวคนนี้ ก็มีลูกติดซะด้วยล่ะ ในปี 1981 Ozzy ได้ตัดสินใจแต่งงานกับผู้

จัดการวง Black Sabbath และ ต่อมาพอ Ozzy ถูกไล่ออกจาก BS แล้วก็ดึง Sharon ตามออก มาด้วย ในวันที่ 4 กรกฏาคม ปี 1982 Ozzy กับ Sharon ซึ่ง เป็นลูกสาวของ Don Arden ผู้ จัดการวงคนเก่านั่นแหละ ใ น ช่ ว ง ปี 1978-ปลายๆปี 1979 Ozzy ใช้ เวลาหมดไปกับเหล้า ยา และ พิซซ่า เค้าได้ใช้จ่ายเงินจำ�นวน มหาศาลโดยการเหมาโรงแรม ชั้นหนึ่งเป็นที่พัก และในช่วง กลางปี 1979 Ozzy ก็คิดอยาก จะออกอัลบั้มเดี่ยว แต่ยังหามือ กีต้าร์คู่ใจไม่ได้ วันนึง ขณะที่ เค้ า กำ � ลั ง นั่ ง ฟั ง เดโมเทปจากมื อกีต้าร์จำ�นวนมาก Ozzy ก็พบ ว่า เสียงกีต้าร์จากเทปม้วนนึง โดนใจเค้ามั่กมาก จึงบอกให้ผู้ จัดการส่วนตัวคือ Sharon ไปหา มาว่าใครคือเจ้าของเสียงกีต้าร์ นั้น และแล้ว Randy Rhoads

หนุ่มน้อยจาก Santa Monica วัย 23 ปีจากวง Quiet Riot ก็ เดินทางมาพบกัน อัลบั้ม Blizzard of Ozz ก็ออกวางจำ�หน่าย ในเดือนมกราคมปี 1981 Ozzy ให้สัมภาษณ์ว่านี่คือมือกีต้าร์ที่ ดีที่สุดในโลก Ozzy ได้รวบรวม นักดนตรีตามห้องอัดก็คือ Bob Daisley กับ Lee Kerslake มา เล่ น เบสและกลองตามลำ � ดั บ และในช่ ว งเดื อ นมกราคมปี 1980 อัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของ


Ozzy ก็ออกมาจนได้ ในเดือน กันยายนปีเดียวกัน Ozzy ก็ ออกทัวร์คอนเสิร์ทเป็นครั้งแรก ที่ Glasgow, Scotland และ เหตุการณ์ที่สร้างให้ Ozzy เป็น ตำ � นานที่ เ ล่ า ขานไม่ รู้ จ บก็ เ กิ ด ขึ้นระหว่างทัวร์ Diary of the mad man ในปี 1981 ในคอน เสิร์ทที่ Des Moines, Iowa ก็ มี ใ ครก็ ไ ม่ รู้ โ ยนค้ า งคาวเป็ น ๆ ขึ้นไปบนเวทีแล้วตาเฒ่านี่ก็นึก สนุกอะไรก็ไม่รู้ จับค้างคาวตัว ขั้ น แล้ ว กั ด เข้ า ที่ หั ว แล้ ว เคี้ ย ว ปรากฏว่าไอ้ค้างคาวตัวนั้นเป็น ของจริ ง ก็ เ ลยกั ด เข้ า ที่ ลิ้ น ของ เฒ่า Ozzy มั่ง แต่ป๋า Ozzy ก็ ไม่สนโลก ร้องเพลงจนจบคอน เสิ ร์ ท จึ ง ได้ ไ ปโรงพยาบาลเพื่ อ ฉีดยากันบาดทะยัก ในช่วงทัวร์ Randy Rhoads ก็เปิด Clinic สอนกีต้าร์ และก็ เ ป็ น เรื่ อ งบั ง เอิ ญ ชะมั ด ที่ เด็กจิ๊บคนนึงมาเรียน เค้าคือ Joe Holmes ที่จะมาเป็นมือ กีต้าร์ให้กับ Ozzy ในอนาคต นั่นเอง ในวันที่ 19 มีนาคม ปี 1982 Randy Rhoads ประสบ อุ บั ติ เ หตุ เ ครื่ อ งบิ น ตกเสี ย ชี วิ ต Ozzy ก็บ๊องๆ ไป จังหวะนั้น Ozzy ก็ออกทัวร์อยู่ก็เลยไป เรียกเอา Brad Gillis จากวง Night Ranger มาเล่นแก้กลุ้ม โดยที่ Brad มาเล่นในอัลบั้ม Speak of the devil ซึ่งเป็น บันทึกการแสดงสด หลังจากนั้น ไม่นาน Ozzy ก็ได้มือกีต้าร์คน ใหม่คือ Jakey Lou Williams หรือ Jake E.Lee มาแทน ซึ่ง Jake ก็ไม่ได้ทำ�ให้ Ozzy ผิด หวัง อัลบั้ม Bark at the moon และในปี 1986 ก็ปล่อยอัลบั้ม The Ultimate Sin ออกมา ซึ่ง ตัวของ Ozzy และบรรดาแฟนๆ ของเค้ า ก็ บ อกว่ า เป็ น อั ล บั้ ม ที่ ห่วยแตกมาก Ozzy ก็ไล่ Jake ออกไปซะเลย พอปี 1987 Ozzy ก็ออกอัลบั้มบันทึกการแสดงสด Randy Rhoad’s Tribute ออก

มา และอัลบั้มนี้ก็ถูกยกย่องว่า เป็ น บั น ทึ ก การแสดงสดที่ ย อม เยี่ยมตลอดกาลอีกอัลบั้มนึง ปี 1988 Ozzy ก็ออกอ อัลบั้มใหม่อีก โดยได้ Zakk Wylde หนุ่มน้อยที่มาจากวง ‘Pride and Glory’ มาเล่นกีต้าร์ให้ ซึ่ง Ozzy ก็ชอบสำ�เนียงกีต้าร์ของ หมอนี่มาก และได้ออกอัลบั้ม กับ Zakk อีก 4 อัลบั้มก็คือ No rest for the wicked [1988], No more tears [1991], Ozzmosis [1995] และ Down to Earth [2001] ในช่วงนั้น Ozzy ก็ ออกอั ล บั้ ม บั น ทึ ก การแสดงสด มาอีกหลายอัลบั้ม แต่จะขอพูด ถึงอัลบั้มเดียวละกันก็คือ Live & Loud ที่ออกมาในปี 1993 ซึ่งอัลบั้มนี้ Ozzy ได้ไปชักชวน เพื่อน BS มาร่วมเล่นเป็นครั้ง แรกในรอบหลายๆ ปี แต่เหตุ การณ์ช๊อกโลกก็เกิดขึ้น Ozzy ประกาศแขวนไมค์ในปี 1993 แต่ก็แค่นั้น เพราะหลังจากนั้น ไม่ น านป๋ า ก็ อ อกอั ล บั้ ม ใหม่ อี ก ซะยังงั้น หลังจากทัวร์ Ozzmosis หมดสิ้นลง Zakk ก็ลาออก จากวง Ozzy เพื่อจะไปตั้งวง ใหม่ แต่ก็กลับมาเล่นด้วยกันอีก ครั้งในอัลบั้ม Down to Earth อ่อ...ลืมไป ช่วงที่ Zakk ลาออก จากวงไปนั้น Ozzy ก็ได้ Joe

Holmes มาช่วยเล่นในทัวร์คอน เสิร์ทด้วย แต่ถ้าจำ�ได้ Joe Holmes เคยเรียนดนตรีกับอดีต มือกีต้าร์ของ Ozzy คือ Randy Rhoads มาก่อนด้วยล่ะ ไม่น่า เชื่อเลยนะเนี่ย ในปี 1996 Ozzy ก็มี แผนที่จะจัดคอนเสิร์ท Metal ที่

คือ Danzig, Sepltura, Prong, Slayer, Biohazard, Fear Factory, Neurosis, King Norris, Earth Crisis, Powerman 5000, Coal Chamber และ Cellophane ในปัจจุบัน Ozzy Osbourne ก็ยังคงออกอัลบั้ม อยู่ และก็มีรายการทีวีเป็นของ

ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขึ้น โดยจะ ตัวเองอีกคือ The Osbourne เชิญวงดนตรีดังๆ ในสมัยนั้น Show เป็นของตัวเองอีกด้วย. มาเล่น โดยมีข้อแม้ว่า Ozzy Osbourne Band จะเล่นเป็น วงปิด ซึ่งเป็นข้อแม้ที่ไม่มีใคร กล้าปฏิเสธได้ลง ในวันที่ 14 กันยายน 1996 Ozz Fest ครั้ง แรกก็ระเบิดขึ้น โดยมีวงดนตรี ที่ ร่ ว มเขย่ า กระโหลกคนฟั ง ก็


Gun N’ Roses สำ�หรับยุค 80 คงไม่มี ใครที่ไม่รู้จักพวเขา นับตั้งแต่ อัลบั้มแรกออกวางตลาด พวก เขาก็ ค รอบครองโลกใบนี้ ไ ว้ ใ น อุ้งมือ เหอๆ เป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก Gun N’ Roses เอาล่ะ ไปรู้จักพวกเขาให้ดีกว่านี้ดีกว่า ครับ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ปี 1962 ไอ้หนู Axl Rose หรือ William Bailey ก็ถือกำ�เนิดขึ้น ถัดมาไม่กี่วัน 8 เมษายนปี เดียวกัน Izzy Stradlin [Jeff Isbell] ก็คลานออกมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1964 Duff McKagan [Michael McKagan] ก็ตามมาอีกคน วัน ที่ 22 มกราคม 1965 Steven Adler ก็เกิดตามมา คนสุดท้าย วันที่ 23 กรกฏาคม 1965 ไอ้ฟู Slash

(Sual Hudson) ก็เกิดมาจนได้ ช่วงประมาณปี 19721976 Steven Adler กับ Slash ก็ย้ายไป Los Angelis ตั้งแต่ปี 1976 -1983 ไอ้พวกที่เอ่ยๆ ชื่อมาข้างบนนั่น น่ะ ก็ต่างคนต่างเล่นดนตรีไป ตามเรื่องตามราว โดยที่เจอกัน บ้าง แต่ไม่ได้มีอะไรไปกว่าเพื่อน ร่วมอาชีพเท่านั้น แต่.... ช่วงปลายๆ ปี 1983 Axl ก็ได้พบกับ Izzy และ Chris Weber และ Johnny Kreiss แล้วก็ตั้งวงดนตรีขึ้นชื่อว่า A.X.L และภายหลังก็เปลี่ยน มาเปง Rose ในภายหลัง แต่ สุดท้ายพวกเค้าก็เปลี่ยนชื่อวง อีกครั้งคือ Hollywood Rose ปลายปี 1984 Izzy ก็ แยกตัวไปอยู่วง London กับ Chris Weber และ Axl ก็ลาออก

จากวง Hollywood Rose และ ไปฟอร์มวงใหม่ชื่อว่า LA. Gun โดยมี ส มาชิ ก อี ก สองคนก็ คื อ Ole Beich และ Rob Gardner พอสิ้นปี 1984 Hollywood Rose ก็กลับมารวมตัว เฉพาะกิจอีกครั้ง และ Tracii Guns ก็เข้ามาแทน Chris Weber ต้นปี 1985 Duff ตัดสินในหันมาเล่นเบส และได้ พบกับ Steven Adler กะ Slash โดยที่ ต อนนั้ น พวกเค้ า ก็ ฟ อร์ ม วงขึ้นมาคือ Road Crew และ Slash ก็โชว์ท่อน Riff ที่คิดขึ้น มาสดๆ ซึ่งภายหลังก็คือเพลง Paradise City นั่นเอง 26 มีนาคม 1985 LA Gun และ Hollywood Rose ก็ มารวมตัวกันโดยใช้ชิ่อว่า Gun ‘N Roses โดยที่พวกเค้าไม่ ยอมรับชื่อวงอีก 2 ชื่อก็คือ Head of Amazon และ AIDS โดยที่มีสมาชิกดังนี้ Axl, Izzy,

Tracii Guns, Beich และ Gardner ต่อมา Duff ก็เข้ามาแทน Beich ต่อมา ในวันที่ 6 มิถุนายน 1985 Slash กับ Steven Adler ก็เข้ามาแทน Tracii Guns และ Rob Gardner ช่วงปลายปี 1985 G’N R ก็เริ่มแต่งเพลงของตัว เอง หลังจากที่เล่นเพลงของคน อื่นมานาน โดยที่เพลงเหล่านั้น ก็คือ Welcome To The Jungle, Reckless Life, It’s So Easy และ Don’t Cry ช่ ว งนี้ พ วกเค้ า ได้ รั บ ความนิยมอย่างมาก คลับที่พวก เค้ า ไปแสดงได้ รั บ การต้ อ นรั บ อย่างล้นหลาม โดยที่คลับเหล่า นั้นก็ต้อนรับศิลปินระดับโลกมา แล้วมากมาย คลับพวกนี้ก็คือ Whisky a Go-Go, Roxy, The Water Club, Troubadour 25 มีนาคม 1986 พวก เค้าก็ได้เซ็นสัญญากับ Geffen


Record และพวกเค้าก็เริ่มทำ� อัลบั้ม Appertite for Destruction ประมาณปลายปี 1986 พวกเค้ า ก็ อั ด อั ล บั้ ม แรกเสร็ จ ทาง Geffen ก็วางแผนว่าจะวาง จำ�หน่ายอัลบั้มนี้ในเดือนกรกฏ าคม 1987 และทาง Geffen ก็ ปล่อย EP ของพวกเค้าออกมาก็ คือ Live Like A Suicide 15 มิถุนายน 1987 Single It’s so easy และ Mr.Brownstone ก็วางจำ�หน่าย และแล้ว 21 กรกฏาคม 1987 อัลบั้มแห่งประวัติศาสตร์ Appertite for Destruction ก็ ออกวางจำ�หน่ายในอเมริกา และ เดือนสิงหาคม ก็วางจำ�หน่ายที่ อังกฤษ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 1987 ทางวงออกทัวร์ใน ยุโรป โดยที่ไปจบที่ Hammersmith Odeon ในลอนดอน โดย ในระหว่างทัวร์ที่ Amsterdam Axl ก็พ่นคำ�นี้ออกมา “people like Paul Stanley from Kiss can suck my dick! And some of these old guys, that say we’re ripping them off, maybe they should listen to some of their earlier albums and remember how to play them” ไป แปลกันเอาเองเน้อ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 1987 พวกเค้าร่วมทัวร์กับ Motley Crue Slash กับ Steven

เนื่องจากไม่หยุดเสพยา และผู้ มาแทนก็คือ Matt Sorum จาก วง The Cult ช่ ว งเดื อ นกั น ยายน 1990 พวกเค้ามีเพลงอยู่ในกำ� มือถึง 36 เพลง โดยที่จะตั้ง ชื่ออัลบั้มว่า Use Your Illusion ตามภาพเขียนของ Mark Kostabi โดยที่ทาง Geffen และ

Schwarzenegger ได้มาเปนพ ระเอกมิวสิกด้วยล่ะ ในช่ ว งนี้ ท างวงก็ ไ ป ทั ว ร์ ค อนเสิ ร์ ท ในประเทศแถบ สแกนดิเนเวีย โดยที่ทางวงก็ได้ ก่อเรื่องก่อราวมากมายมหาศาล เช่นพังห้องพัก ทุ่มทีวีลงมา จากห้องพัก เหล้า ผู้หญิง แต่ก็ อย่างว่าตั๋วทุกใบจำ�หน่ายเกลี้ยง

ทางวงจะวางขายเป็ น อั ล บั้ ม คู่ และในหนึ่งอัลบั้มจะมี 2 แผ่น ด้วยกัน 9 พฤศจิกายน 1990 Axl, Slash, Duff, Sebastian Bach (Skid Row), James Hetfields & Kirk Hammett และ Lars Ulrich ร่วมตัวกันในงาน RIP magazine’s party ที่ Hollywood Palladium โดยใช้ชื่อวง ว่า GAK และเล่นเพลง You’re Crazy, For Whom The Bell Tolls, Piece Of Me, Hair Of The Dog, Whiplash (#1) and Whiplash (#2) 20 - 23 มกราคม 1991 ทางวงได้ไปเปิดคอนเสิร์ท ที่ Rio de Janeiro ท่ามกลางคน ดูจำ�นวนมหาศาล สองรอบรวม กัน 260,000 คน!!! 25 มิถุนายน 1991 You’re could be mind ออกวาง จำ�หน่ายใน US. และเพลงนี้ ก็ ไ ด้ นำ � ไป เป็น Soundtrack ในหนังเรื่อง 11 กรกฏาคม 1990 Ste- Terminator2 : Judgememt ven Adler ถูกไล่ออกจากวง Day โดยที่มีพี่กล้าม Arnold

รวมๆ แล้วไม่ต่ำ�กว่า 370,000 ใบ โอววววว 16 กันยายน 1991 Use Your Illusion I&II ออกวาง จำ�หน่ายที่ยุโรป 17 กันยายน 1991 Use Your Illusion I&II ออกวาง จำ�หน่ายที่อเมริกา น่าแปลกที่ชุด II ออก วางจำ�หน่ายก่อน และแปลก กว่าก็คือทั้งสองอัลบั้ม ขึ้นอันดับ 1 และ 2 ใน Billboard ทันที ซุ๊ด หยอดว่ะ 7 พฤศจิกายน 1991 Izzy Stradlin ลาออกจากวงและ ผู้ที่มาแทนก็คือ Gilby Clarke จากวง Kill For Thrills และ สมาชิกยุคนี้ก็คือ W. Axl Rose (lead vocals, piano) Slash (lead guitar, backing vocals) Duff McKagan (bass, backing vocals) Gilby Clarke (rhythm guitar, backing vocals).

Adler ก็ช่วย Nikki Sixx (มือเบส จอมระห่ำ�) จากอาการช๊อกยา 23 เมษายน 1988 Appertite for Destruction ก็ติด อันดับ 10 ของ Billboard จนได้ 23 กรกฤาคม 1988 อัลบั้มนี้ก็ขึ้นไปจนถึงอันดับ 1 ของ BillBoard 30 พฤศจิกายน 1988 ทาง Geffen และทางวงก็ปล่อย อัลบั้มซึ่งเป็นงานรวมเพลงเก่าๆ ของพวกเค้า และเพลงที่เล่นใน แบบ Acoustic ออกมาคือ Lies! The Sex, The Drugs, The Violence, The Shocking Truth แต่ หลายๆ คนบอกว่ายาวชิบหาย ก็เลยเปลี่ยนเป็น G N’ R Lies ในช่วงนี้พวกเค้าก็ออก ทัวร์อีกมากมาย จนเกิดเรื่อง เกิดราวเยอะแยะ แต่ไม่มีเหตุ การไหนที่จะโด่งดังเท่าอันนี้ 11 กันยายน 1989 G N’ R ได้รับรางวัล Best Heavy Metal/Hard Rock Video ได้ จากเพลง Sweet Child O’ Mine แต่หลังเวที Vince Neil ต่อย ปาก Izzy จนปากของ Izzy แหก เพราะแหวนที่นิ้ว และบังเอิญชิ บที่กล้องสามารถจับภาพนั้นได้ ด้วย อุอุ เดือนกุมภาพันธ์ 1990 Darren (Dizzy) Reed เข้ามา ร่วมวงในตำ�แหน่ง Keyboard


Metallica เริ่มก่อตั้งวงในช่วงปลายปี 1981 ที่เมือง Los Angeles รัฐCalifornia โดยที่ Lars Ulrich มือกลองของวงได้ลงประกาศ ในหนังสือพิมพ์ The Recycler เพื่อหาส มาชิกวงดนตรีในแนวเมทัล ต่อมาก็ได้นัก ดนตรี James Hetfield , Hugh Tanner และ Leather Charm ตอบรับเข้ามาก่อตั้ง วงดนตรีแนวเมทัลขึ้นมา พวกเขาได้เจรจา กับค่าย Metal Blade Records ว่า ถ้าทาง วงจัดทำ�อัลบั้มเพลงชุด Metal Massacre ทางค่ายจะยอมให้บันทึกเสียงหรือไม่ ซึ่ง ทางเจ้าของค่ายก็ตอบรับมาว่า ให้บันทึก เสียงได้ ดังนั้น วงMetallica จึงได้ก่อตั้งขึ้น อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 1981 นับเป็นเวลา 5 เดือนหลังจากที่ Ulrich มือ กลอง ได้พบกับ Hetfield เป็นครั้งแรก Ulrichเป็นผู้ตั้งชื่อวงว่า Metallica และต่อมา ตัวเขาก็ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ฉบับ เดิมว่าต้องการมือกีต้าร์ลีดซึ่ง Dave Mus-

taine ได้ตอบรับเข้าร่วมวง Metallica ใน ช่วงต้นปี 1982 พวกเขาได้เริ่มบันทึกเสียง อัลบั้ม Metal Massacre โดยอัลบั้มชุดนี้ได้ วางจำ�หน่ายเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 1982 ซึ่ง มีการพิมพ์ชื่อวงเพี้ยนไปเป็น Mettallica ซึ่ง สร้างความไม่พอใจให้กับทางวงพอสมควร ต่อมาพวกเขาได้มือเบสคนใหม่ชื่อว่า Ron McGoverney ต่อมา Ulrich และ Hetfield ได้ตระเวนเล่นดนตรีสดตามผับภายใต้ชื่อวง Trauma ทำ�ให้พวกเขาได้พบกับ Cliff Burton และได้ชักชวนให้มาร่วมวง Metallica ซึ่งทาง Hetfield และ Mustiane ต้องการ ให้ Burton มาเล่นเบสแทนที่ McGovney เพราะว่าทั้งสองคนเห็นว่า McGovney ไม่ได้ ช่วยคิดผลงานอะไรออกมาเลย ทำ�แต่เพียง ทำ�ตามคำ�สั่งเท่านั้น ต่อมา Burtonได้เข้าร่ว มวงและได้ชักชวนสมาชิกในวงคนอื่นๆให้อ พยพไปยังบริเวณปากอ่าว San Francisco โดยทาง Burton ได้มีส่วนร่วมกับการบันทึก

เสียง Demo ชุด Megaforce ในปี 1983 ด้วย ต่อมาพวกเขาทั้งหมดได้เตรียมพร้อม ที่จะทำ�การบันทึกเสียงสตูดิโออัลบั้มชุดแรก ของพวกเขาแต่ทางค่ายเพลงต้นสังกัดที่เคย ให้สัญญาไว้นั้นไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ครบตามจำ�นวน ซึ่งทางวงเองก็ไม่มีเงินมาก พอ สุดท้าย ทาง Johny Zazula ผู้จัดการ งานคอนเสิร์ตจึงได้จับพวกเขาเซ็นสัญญา ภายใต้สังกัดของ Megaforce Records ซึ่ง เป็นค่ายเพลงของ Zazula เองและยังออก เงินค่าใช้จ่ายในการบันทึกเสียงให้กับทางวง อีกด้วย Kill ‘Em All and Ride the Lightning (1983–1984) ในเดือนเมษายน 1983 ทางวงได้ไล่ Mustaine ออกจากวงไป เนื่องจากเขาติดยาและแอลกอฮอล์รวมทั้ง มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ต่อมาในวันเดียว กับที่ไล่ Mustaine ออกไป Metallica ก็ได้ มือกีต้าร์คนใหม่ที่ชื่อ Kirk Hammett ต่อ มาMustaineได้ก่อตั้งวง Megadeth ขึ้นมา และได้กล่าวโจมตีว่า Kirk เป็นคนขโมยงาน ของเขาไป ต่อมาทางวง Metallica ได้ออก


สตูดิโออัลบั้มชุดแรกที่มีชื่อว่า Kill ‘Em All โดยอยู่ภายใต้สังกัด Megaforce Records ซึ่งผลงานอัลยั้มชุดนี้ติดอันดับที่ 120 ใน ชาร์ตบิลบอร์ด 200 ด้วยในปี 1988 ถึงแม้ จะไม่ประสบความสำ�เร็จในด้านยอดขายแต่ พวกเขาก็ได้สร้างกลุ่มแฟนคลับของวงขึ้น มาเพื่อเป็นบานสนับสนุนผลงานเพลงของ พวกเขาแล้ว พวกเขายังเริ่มต้นออกทัวร์ทั้ง ในสหรัฐอเมริกาและฮอลแลนด์ซึ่งได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดี ในปี 1984 เมทัลลิก้าเริ่มเข้าอัด เพื่อบันทึกเสียงสตูดิโออัลบั้มชุดที่สองของ พวกเขาที่มีชื่อว่า Ride The Lightning โดยทำ�การบันทึกเสียงที่สตูดิโอ Sweet Silence Studio ในกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศ เดนมาร์ก ผลงานชุดนี้ได้ถูกวางจำ�หน่าย เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 1984 และทำ�ผลงาน ติดอันดับที่ 100 ในชาร์ต Bilboard 200 ซึ่งอัลบั้มชุดนี้มีเพลงดังๆเช่น For Whom The Bell Tolls , Fade To Black , Creeping Death เป็นต้น พวกเขาได้ทำ�การออก ทัวร์ไปกับวงดังๆทั่วยุโรป ซึ่งได้รับการตอบ รับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลาม คอนเสิร์ต ของพวกเขาในหลายๆครั้งมีผู้ชมเข้าชมถึง 70000 (เจ็ดหมื่น) คน ซึ่งพวกเขาได้ทำ�การ แสดงสดร่วมกับวง Bon Jovi และ Ratt Master of Puppets (1984–1986) สตูดิโออัลบั้มชุดที่สามมีชื่อว่า Master of Puppets ได้ทำ�การวางแผงเมื่อเดือน มีนาคม 1986 อัลบั้มชุดนี้ไต่ชาร์ตBilboard 200 ขึ้นไปถึงอันดับที่ 29 และติดอยู่ในชาร์ ตนานถึง 72 สัปดาห์ พวกเขาได้รับรางวัล Gold เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1986 และ ได้รับรางวัล Platinum ถึง 6 ครั้ง ซึ่งถือได้ ว่ า ประสบความสำ�เร็ จ อย่างมากทั้งรางวัล และยอดขาย ในวันที่ 27 กันยายน 1986 วงเมทัลลิก้าได้สูญเสียมือเบส Cliff Burton ไปอย่างไม่มีวันกลับเนื่องจากเขาเสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถคว่ำ�ในช่วงระหว่างการออก ทัวร์ในยุโรป โดยที่ศพของเขาถูกพบอยู่ใต้ ซากรถบัสที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง ซึ่งสมาชิก คนอื่ น ๆในวงได้ รั บ บาดเจ็ บ เพี ย งเล็ ก น้ อ ย เท่านั้น ยังความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุด ซึ้งให้กับสมาชิกภายในวงคนอื่นๆ รวมทั้ง บรรดาแฟนเพลงทั้งหลายด้วย ต่อมาทางวง ได้ตัว Jason Newsted ซึ่งเป็นเพื่อนรักของ

Burton ในวัยเด็กมาทำ�หน้าที่มือเบสแทน ทางวงได้ออกอัลบั้มผลงานแบบ E.P. มา 1 ชุด ภายใต้ชื่ออัลบั้มว่า Garage Days ReRevisited And Justice For All (1988-1990) ในปี 1988 เมทัลลิก้าได้ปล่อยผลงานสตูดิ โออัลบั้มชุดที่ 4 ของพวกเขาออกมาโดย มีชื่อว่า And Justice For All ผลงานชุดนี้

ไต่อันดับขึ้นไปติดที่ 6 ในชาร์ต Bilboard 200 ได้อย่างสง่างาม และได้รับรางวัล Platinumอีกด้วย Metallica (1990-1993) หรือที่รู้จัก กันอีกชื่อหนึ่งว่า The Black Album สตูดิ โออัลบั้มชุดที่ 5 นี้ประสบความสำ�เร็จอย่าง ล้นหลามด้วยยอดขายสูงถึง 650000 ชุดใน สัปดาห์แรก และยังขึ้นไปถึงอันดับที่ 1 ใน ชาร์ต Bilboard 200 ด้วย พวกเขาออกทัวร์ ไปทั่วโลกซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 14 เดือน รวม ทั้งการออกทั ว ร์ ร่ ว มกั บ วงในตำ � นานอย่ า ง Gun’n Roses และ Slayer

Load and Reload (1994-1999) หลั ง จากการออกทั ว ร์ ซึ่ ง กิ น เวลายาวนาน เกือบ 3 ปี Metallica ก็ได้เริ่มต้นเข้าสตูดิโอ เพื่อบันทึกเสียงสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 6 ที่มีชื่อ ว่า Load ซึ่งออกจำ�หน่ายในปี 1996 เพียง แค่สัปดาห์แรกเท่านั้น อัลบั้มชุดนี้ก็ก้าวขึ้น อันดับ 1 ในชาร์ต Bilboard 200 และชาร์ต ARIA อย่างไรก็ตาม ด้วยงบประมาณและ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเพียงพอทำ�ให้ทางวง ตัดสินใจผลิตผลงานสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 7 ของพวกเขาออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันภาย ใต้ชื่อว่า Reload อัลบั้มชุดนี้ได้ออกวาง จำ�หน่ายในปี 1997 และแน่นอนว่าผลงาน ชุดนี้ยังคงรักษาความยอดเยี่ยมด้วยการติด อันดับที่ 1 ในชาร์ต Bilboard 200 เช่นเดิม และยังติดอันดับที่ 2 ของ The Top Canadian Album Chart อีกด้วย พวกเขาออกทัวร์ ไปทั่วโลกอีกครั้งเพื่อโปรโมตสตูดิโออัลบั้ม ทั้งสองชุดซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากแฟนๆทั่วโลก St.Anger (2001-2005) หลังจาก ที่ว่างเว้นการออกสตูดิโออัลบั้มไปนานเพื่อ ออกทัวร์ ในวันที่ 17 มกราคม 2001 Jason Newsted มือเบสของวงได้ลาออกจาก สมาชิกของวง Metallica ด้วยเหตุผลส่วน ตัวและเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ย่ำ�แย่ลง ทุกวันและ Newsted ยังต้องทำ�งาน Side Project ให้กับวง Echobrain ด้วย ทาง Hetfield จึงคิดว่าการที่สมาชิกในวงนั้นมี Side Project จะเป็นการลดความมั่นคงต่อทางวง Metallica เอง อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้เข้า


Aerosmith

แอโรสมิธ (อังกฤษ: Aerosmith) เป็นวงฮาร์ดร็อกอเมริกัน ที่ในบางครั้งมี ฉายาว่า “แบดบอยจากบอสตัน” และ “วงร็ อกแอนด์โรลอเมริกันที่ยอดเยี่ยมที่สุด” แนว เพลงมีลักษณะฮาร์ดร็อกที่มีรากมาจากแนว เพลงบลูส์ และยังรวมกับองค์ประกอบของ แนวป็อป, เฮฟวีเมทัล แกลมเมทัล, และอาร์ แอนด์บี ที่มีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังในเวลา ต่อมา วงก่อตั้งในบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตต์ ในปี 1970 มือกีตาร์ โจ เพอร์รี และ มือเบส ทอม ฮามิลตัน เริ่มในวงตั้งแต่แรก ตั้งชื่อวง ว่า แจมแบนด์ จากนั้นเจอนักร้อง สตีเวน ไท เลอร์ ,มือกลอง โจอี คราเมอร์ และมือกีตาร์ เรย์ ทาบาโน และรวมกันในชื่อวง แอโรสมิธ โดยในปี 1971 ทาบาโนออกและแบรด วิทฟ อร์ดมาแทน จากนั้นเริ่มพัฒนาวงในบอสตัน พวกเขาเซ็ น สั ญ ญากั บ โคลั ม เบี ย เรคคอร์ดส ในปี 1972 และออกผลงานที่ขาย

ได้หลายแผ่นเสียงทองคำ�ขาว เริ่มต้นในปี 1973 กับอัลบั้มเปิดตัว และในปี 1975 วงได้ ก้าวสู่กระแสหลักกับอัลบั้ม Toys in the Attic และกับผลงานปี 1976 กับร็อกที่แข็งขึ้น ในฐานะฮาร์ดร็อกซุเปอร์สตาร์ โดยในปลาย ยุค 1970 พวกเขาเป็นวงที่ได้รับความนิยม มากที่สุดในกลุ่มวงประเภทฮาร์ดร็อกและมี แฟน เกิดขึ้นมา ที่มักจะเรียกตัวเองว่า “บลู อาร์มี่” อย่างไรก็ตามเกิดปัญหาขึ้นภายใน ทั้งการติดยา ทำ�ให้เพอร์รีและวิทฟอร์ดออก ไป ในปี 1979 และ 1981 ตามลำ�ดับ และมา แทนที่โดย จิมมี เครสโพและริก ดูเฟย์ พวก เขาไม่ได้ลาจากระหว่างปี 1980 และ 1984 และออกผลงานอัลบั้มชุดเดียว คือ Rock in a Hard Place ที่มียอดขายระดับแผ่นเสียง ทองคำ�แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จเมื่อเทียบ กับชุดก่อน ถึงแม้ว่าเพอร์รีและวิทฟอร์ด จะ

กลับมาในปี 1984 และได้เซ็นสัญญาฉบับ ใหม่กับ เกฟเฟนเรคคอร์ดส พวกเขาออก อัลบั้มในปี 1987 ชุด Permanent Vacation ที่เพิ่มระดับความนิยมกว่าที่เขาเคยได้ในยุค 1970 ในปลายยุค 1980 และ 1990 พวก เขามี ผ ลงานฮิ ต และได้ รั บ รางวั ล มากมาย จากอั ล บั้ ม ยอดขายแผ่ น เสี ย งทองคำ � ขาว หลายแผ่นอย่าง Pump (1989), Get a Grip (1993), และ Nine Lives (1997) การกลับ มาของพวกเขาอธิ บ ายได้ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า ประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์ร็อกแอนด์ โรล หลังจาก 39 ปีแห่งการแสดง วงก็ยัง ออกทัวร์และผลิตผลงานดนตรีอยู่ แอโรสมิธ เป็นวงฮาร์ดร็อก อเมริกันที่มียอดขายดีที่สุดตลอดกาล มี ยอดขาย 150 ล้านชุดทั่วโลก เฉพาะใน สหรัฐอเมริกามียอด 66.5 ล้าน พวกเขา ยังสร้างสถิติเป็นวงอเมริกันที่ได้รับรางวัล แผ่นเสียงทองคำ�และแผ่นเสียงทองคำ�ขาว มากที่สุด พวกเขามีเพลงในท็อป 40 ถึง 21 เพลงในชาร์ทบิลบอร์ดฮ็อต 100 และมี 9 เพลงที่ติดอันดับ 1 ของชาร์ทเมนตรีมร็อก ได้ 4 รางวัลแกรมมี่ และ 10 รางวัลเอ็มทีวี

Metal Music In Your Head  

นิตยสารดนตรีเมทัลที่จะมาแนะนำวงดนตรีเมทัลตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน