Page 1

badanie procedura diagnostyczna dająca wynik określający stan pacjenta examination; działania mające na celu pogłębianie wiedzy, dokonywanie nowych odkryć research cysta (noun) forma przetrwalna pierwotniaków cyst; niewielka, zmieniona chorobowo torbiel cyst, sac geohelmint (noun) pasożyt, którego forma inwazyjna obecna jest w glebie geohelmint jajo (noun) pierwsza faza rozwoju osobnika wielu gatunków zwierząt egg: W glebie znaleziono jaja

pasożytów. Parasite eggs were found in the soil. mikroskopowanie (verb) używanie mikroskopu, obserwacja za pomocą mikroskopu using the microscope obiektyw (noun) dolny układ soczewek w mikroskopie optycznym objective okular (noun) górny układ soczewek w mikroskopie optycznym ocular: Ten okular jest zarysowany. This

ocular is scratched. pasożyt (noun) organizm cudzożywny żyjący kosztem innego ogranizmu wyżądzając mu szkody parasite stolik (noun) mały stół small table; część mikroskopu, gdzie umieszcza się obserwowany obiekt stage tabletka (noun) forma podawania leku doustnego, pastylka pill trofozoit (noun) forma pierwotniaka antywnie pobierająca pokarm trophozoite; częsta forma diagnostyczna dla pierwotnaków pasożytniczych: W przypadku malarii znaleziono trofozoity w krwinkach czerwonych

chorego. In the case of malaria trophozoites were found in patients' red blood cells.

ailment (noun) a kind of malady dolegliwość: Minor ailments do not threaten your life. Drobne dolegliwości

nie zagrażają życiu. cyst (noun) a form able to survive for lengthy periods outside a host cysta; a structure resembling a bag in an animal torbiel digest (verb) to change food in stomach so that it can be used by the body trawić examination (noun) the act of looking at sth carefully badanie incurable (adjective) a disease that cannot be cured nieuleczalny: The disease that he suffers from is

incurable. Choroba, na którą on cierpi jest nieuleczalna. multiple (adjective) sth with have many parts, types, sth complicated wielokrotny progress (noun) improvement of sth postęp: Whether technological progress is a positive phenomenon is

disputable as it leads to the contamination of environment. To, czy postęp jest zjawiskiem pozytywnym jest kwestią sporną, gdyż prowadzi on do zanieczyszczenia środowiska. research (noun) a careful study of sth to find out more information about it badanie; (verb) to study carefully and in detail badać result (noun) something that happens because of sth else; the final situation at the end of a series of actions rezultat, skutek scale (noun) a series of marks on a tool or piece of equipment that you use for measuring sth skala treatment providing patiens with medicines and medical care to cure diseases or injuries leczenie: The

treatment proved to be effective. Leczenie okazało się skuteczne. trophozoite (noun) protozoan active feeding stage trofozoit vaccine (noun) substance that is given in an injection in order to protect against a disease szczepionka: Vaccine for malaria has not been developed yet. Szczepionka na malarię nie została

jeszcze opracowana. venom (noun) the poisonous fluid of animals jad: Venom is used in medicines production. Jad jest używany

w produkcji leków.

słownik praktyki mlingua  

Przykład tworzenie słownika za pomocą narzędzia TLex Professional, praktyki mlingua.

słownik praktyki mlingua  

Przykład tworzenie słownika za pomocą narzędzia TLex Professional, praktyki mlingua.

Advertisement