Page 46

คิดเป็นเงินเป็นทอง วารสารทองค�ำ

MAY- JUNE 2015

สัตกร วงศ์สงคราม

เงินทองกองรอบตัว ไฟกองน้อยๆ ในใจของผมเริม่ คุกรุน่ ขึน้ มาอีกครัง้ ก็เพียง เพราะผมได้ อ่ า นหนั ง สื อ เรื่ อ ง “เงิ น ทองกองอยู่ ทั่ ว ไป” ของนวพร เรืองสกุล ทีไ่ ด้พยายามประดิดประดอยเนือ้ หามา จากนิ ท านชาดกในพระไตรปิ ฎ ก เป็ น ไปในเชิ ง แง่ คิ ด และตัวอย่างการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างตน โดยได้รับ การสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบ ตลาดทุน ก็ด้วยเพราะประโยคเด็ด “คนมี ปั ญ ญาเฉลี ย วฉลาดย่ อ มตั้ ง ตนได้ ด้ ว ยทุ น แม้ น้ อ ย ดุจคนก่อไฟน้อยๆ ให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้น” ประโยคเดียวที่สะกดให้ผมตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเล่มนี้ ให้จบลงได้ภายในระยะเวลาเพียงงีบหนึ่งก็ถึงแล้ว เรื่องราวของ บุ รุ ษ ผู้ ย ากจนข้ น แค้ น ผู้ ห นึ่ ง สร้ า งตนจนเป็ น เศรษฐี ป ระจำ� พระนคร นามว่า “มุสิกเศรษฐี” เพียงเพราะหนูตายตัวเดียว... 44

วันหนึ่งขณะเขากำ�ลังเก็บกวาดใบไม้อยู่บริเวณถนนหลวง หน้าบ้านจุลลกะเศรษฐี เขาได้ยินเสียง เศรษฐีเปรยว่า “คนมี ปัญญาย่อมใช้หนูตวั นีใ้ ห้เป็นประโยชน์เลีย้ งลูกเมียและประกอบ การงาน” เขาฉุกคิด ได้เมือ่ เห็นหนูตายตัวหนึง่ ตรงบริเวณนัน้ พอดี เขาตั้งใจนำ�หนูตัวนั้นไปขายที่ตลาด พราหมณ์ผู้หนึ่งได้ขอซื้อหนู เพื่อนำ�ไปเป็นอาหารให้แมว ได้เงินมา “กากณึกหนึ่ง” การเที่ยว เสาะแสวงหาเศษสิ่งของเพื่อนำ�มาขายนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะจีรังยั่งยืน ความคิดใหม่โลดแล่นขึ้น เมื่อบุรุษหนุ่มสังเกตเห็นคนเก็บ ดอกไม้ อ อกจากเมื อ งไปแต่ ก่ อ นตะวั น ขึ้ น เพื่ อ ไปเก็ บ ดอกไม้ ในป่า แล้วเดินกลับเข้าเมืองมาด้วยความอิดโรย “ถ้ามีใครหาน้ำ� ให้พวกเขาดื่มสักหน่อยก็คงเป็นที่น่าพอใจนัก” เขาจึงนำ�เงิน “กากณึกหนึง่ ” นัน้ ไปซือ้ งบอ้อย หาหม้อใบหนึง่ มาตักน้ำ� แล้วไปอยู่ตรงบริเวณทางเดินที่คนเก็บดอกไม้เดินผ่าน

ทองคำ Vol.45  

วารสารทองคำ ปีที่12 ฉบับที่45 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558

ทองคำ Vol.45  

วารสารทองคำ ปีที่12 ฉบับที่45 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded