Page 1

การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007สร้างเอกสาร

1


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การเปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007

1. คลิกปุ่ม Start 2. คลิกที่

All

Programs

3. คลิกที่ Microsoft Office 4. คลิกที่ Microsoft Office Word 2007

2


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าต่างโปรแกรม

3


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การแสดงหรือซ่อนสัญญลักษณ์พิเศษ 1. เลื่อนเมาส์วางที่ปุ่ม

3. คลิกปุ่ม จะแสดงเครื่องหมาย เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ (กดแป้น Enter จะพบว่ามี เครื่องหมายพายตัวใหญ่ขึ้น ถ้ายังไม่กดแป้น Enter

2.ปรากฎแถบแสดงเครื่องหมายย่อหน้า

4. คลิกปุ่ม

เครื่องหมายพายจะเล็ก )

ซ้้าครื่องหมายถูกซ่อน 4


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข

1


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การก าหนดขนาดของเอกสาร 4. ก้าหนดระยะห่างจากขอบกระดาษ บน: 1“

ล่าง: 1”

ซ้าย: 1”

ขวา: 1”

1.คลิกแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ 2. คลิกปุ่ม

ด้านขวาแถบตั้งค่าหน้ากระดาษ

3. ปรากฎหน้าต่างตั้งค่าหน้ากระดาษ 5. คลิกการวางแนวเลือกแนวตั้ง หรือแนวนอน 2


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การก าหนดขนาดของเอกสาร

(ต่อ)

6. คลิกแท็บ

กระดาษ

7. คลิกที่ลูกศร เลือกขนาดกระดาษ: A4 8. เลือกถาดใส่กระดาษที่ใช้พิมพ์กระดาษ หน้าแรกและหน้าอื่น ๆ 9. คลิกที่ ค่าเริ่มต้น

3


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การก าหนดขนาดของเอกสาร

(ต่อ)

10. คลิกปุ่ม 11. คลิกแท็บ

ใช่

(เพื่อตั้งค่าเริ่มต้น)

เค้าโครง

12. ก าหนดส่วนที่ต้องการแสดงผล 13. ระยะของข้อความที่ห่างจากขอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ 14. คลิกปุ่ม

ตกลง

4


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร 1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์ต าแหน่งที่ต้องการ พิมพ์ข้อความ 2. กดปุ่ม <Tab> ที่คีย์บอร์ด เพื่อย่อหน้า 3. คลิกปุ่ม

กระจายแบบไทย

4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในหน้าต่างเอกสาร พิมพ์จนถึงขอบ โปรแกรมจะตัดขึ้นบรรทัดใหม่ 5. จบย่อหน้า ให้กดปุ่ม <Enter> 6. ระหว่างพิมพ์เอกสาร ระหว่างพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยกดคีย์ ~ ที่แป้นพิมพ์

5


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การแก้ไขข้อความ

1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์ต้าแหน่งที่ต้องการ แก้ไข ลากเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการ ให้มีแถบสีด า

2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแก้ไขแทน ข้อความที่ มีแถบสีดำจะหายไปกลายเป็น ข้อความใหม่

6


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การบันทึกเอกสาร 1. คลิกปุ่ม

Office

3. คลิกที่ลูกศรเลือกที่เก็บไฟล์ข้อมูล เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Documents

2. คลิกรายการ บันทึกเป็น หรือกดคีย์ F12 4. ชื่อแฟ้ม: ตัวอย่าง1

5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

7


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การบันทึกเอกสารซ้ าไฟล์เดิม

1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิกรายการ บันทึก หรือกดคีย์ Ctrl + S

8


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การบันทึกใช้กับ Word รุ่น 97-2003

1. คลิกปุ่ม Office 2. คลิกรายการ

เอกสาร Word97-2003

3. คลิกเลือกที่เก็บไฟล์ 4. ตั้งชื่อแฟ้ม : 5. บันทึกเป็นชนิด: Word97-2003 Document 6. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

9


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การแทรกรูปภาพตัดปะ 1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์ 2. คลิกแท็บ แทรก 3. คลิกปุ่ม ภาพตัดปะ 4. พิมพ์ไฟล์รูปภาพที่ต้องการค้นหา เช่น *.wmf 5. คลิกที่ปุ่ม ไป 6. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ 7. รูปภาพจะวางลงในเอกสารต าแหน่งเคอร์เซอร์ 8. หรือใช้วิธีคลิกรายการ

จัดระเบียบภาพตัดปะ

9. ดับเบิ้ลคลิก Office Collections 10. คลิกรายการ Business 11. คลิกปุ่ม

ปรากฎรูปภาพ

ด้านขวาของรูปภาพ เลือก Copy

12. น ามาวางที่ข้อความ คลิกขวาเลือก

2


คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การแทรกรูปภาพจากไฟล์รูปภาพต่าง ๆ 5.จะแทรกรูปภาพที่เลือกลงในเอกสาร

1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์ 2. คลิกที่เมนู แทรก --> รูปภาพ 6. คลิกเมาส์ที่รูปภาพให้มีจุด Handle

ให้เลือกรูปภาพที่ต้องการ 3. ปรากฎรูปภาพในโฟลเดอร์ 4. คลิกปุ่ม

แทรก

My Pictures 3 7. เลื่อนเมาส์วางที่มุมล่างขวา เพื่อย่อรูปภาพให้เล็กลง


บทที่4  

การสร้างเอกสาร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you