Page 1

Restoriix ARIIXRestoriix คือการรวมกันของซีโอไลท์,ถ่านไม้และสารอาหารทีสู งด้วยคุณค่าซึงสามารถจับเอาอนุมูลอิสระและสิ ง แปลกปลอมทีร่ างกายไม่ตอ้ งการออกไปช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายตลอดจนสนับสนุนการทํางานของภูมิคุม้ กันร่ วมกับ กระบวนการล้างพิษตามธรรมชาติของร่ างกายอีกด้วย.*

คืนสมดุลให้ กบั ร่ างกาย* โลกเราขณะนีมีส่วนทําให้ร่างกายสู ญเสี ยสมดุลมากขึนทุกทีไม่วา่ จะ จากตารางเวลาทีแน่นจนเกินขยับอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆทีอัดแน่นไป ด้วยมลพิษมลพิษสารกันบูดสารเคมีสารพิษจากภาชนะทีใช้สารทีใช้ ในการทําความสะอาดแม้กระทังสภาพอากาศทีแวดล้อมไปด้วยมลพิษ สิ งเหล่านีเป็ นสาเหตุทีเห็นได้ง่ายดายว่าทําไมร่ างกายเราจึงเริ มอ่อนแอ เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากทุกสิ งทีกล่าวมาแล้วนันเอง* สารพิษทีกล่าวมานันทําให้ร่างกายไม่สามารถทํางานได้อย่างเป็ น ปรกติโดยเฉพาะเมือเราอยูใ่ นภาวะตึงเครี ยดขาดสมดุลนี ร่ างกายจะไม่ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขาดพลังงาน มีนาหนั ํ กตัวทีไม่ สมําเสมอเดียวลดเดียวเพิมมีภูมิคุม้ กันทีอ่อนแอลงแล้วเราจะต่อสู ้กบั สภาวะเช่นนีได้อย่างไร?* ARIIXมีความยินดีแนะนําให้คุณรู ้จกั กับ Restoriix  ผลิตภัณฑ์เสริ ม อาหารทีสนับสนุนกระบวนการล้างพิษของร่ างกายคืนความสมดุลของ ร่ างกายทีเสี ยไปโดยใช้การทํางานร่ วมกันของซีโอไลท์,ถ่านไม้และ สารอาหารสารคุณภาพชันยอดRestoriix  สนับสนุนกระบวนการกําจัด สารพิษทีร่ างกายไม่ตอ้ งการและคืนกลับความสมดุลทีร่ างกายอาจ สู ญเสี ยไป*

*ข้อความเหล่านีไม่ใช่การยืนยันจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผลิตภัณฑ์เหล่านี ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ทีจะวินิจฉัย, รักษา,หรื อป้ องกันโรคใดๆ


Restoriix–จากA ถึงZeolite * ส่ วนผสมของRestoriixได้รับการรวบรวมมาจากทัวโลกเพือเป็ นผลิตภัณฑ์ทีทํางานความสอดคล้องกับร่ างกายของคุณ อย่างเป็ นธรรมชาติเพือเรี ยกคืนความสมดุลและความมีชีวติ ชีวากลับคืนมา.  *

Zeolite :ซีโอไลต์เป็ นแร่ ธาตุภูเขาไฟธรรมชาติทีขุดได้เฉพาะในบางพืนทีเท่านันต้อง ขอบคุณปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเถ้าจากภูเขาไฟและเกลือจากทะเลในบริ เวณใกล้เคียง กันซี โอไลต์เกิดขึนจากแข็งตัวซึงใช้เวลานานนับพันปี ซีโอไลต์มีลกั ษณะเฉพาะในการ ดูดซับอนุมูลอิสระ เก็บกักไว้และกําจัดออกจากร่ างกายในภายหลัง.  * เราคงต้องขอบคุณโครงสร้างทีคล้ายกับรังผึงของซี โอไลท์ซึงทํางานได้ดีแม้ในระดับ เซลล์ทีจะดักเอาสารทีร่ างกายไม่ตอ้ งการและกําจัดออกไปนอกจากนีซี โอไลท์ยงั เป็ น หนึงในไม่กีแร่ ธาตุธรรมชาติทีมีประจุลบเป็ นแม่เหล็กมีอานุภาพในการดึงดูดอนุมูล อิสระ  นอกจากลักษณะเฉพาะดังกล่าวแล้ว  ผงของซีโอไลต์ได้ถูกนํามาใช้ในวงการ สุ ขภาพองค์รวมในเอเชียมานานนับศตวรรษแล้ว*

โดยรวมแล้วนันซีโอไลท์ เป็ นทางเลือกทีดียงสํ ิ าหรับ:        •  ช่วยสนับสนุนการทํางานของระบบภูมิคุม้ กัน  *          •  ช่วยให้ร่างกายขจัดอนุมูลอิสระและสารทีไม่พึงประสงค์อืนๆ.  *          •  รักษาระดับค่าpHให้สมดุลในร่ างกายและเพิมระดับของอัลคาไลน์ซึงเป็ นสิ งจําเป็ น ในการช่วยเหลือสนับสนุ นระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายการมีระดับอัลคาไลน์ทีเหมาะสม นีจะช่วยเพิมระดับของออกซิเจนซึงเป็ นสิ งสนับสนุนการป้ องกันตามธรรมชาติของ ร่ างกายรวมทังยังเป็ นการเก็บรักษามวลกล้ามเนืออีกด้วย  *

*ข้อความเหล่านีไม่ใช่การยืนยันจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผลิตภัณฑ์เหล่านี ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ทีจะวินิจฉัย, รักษา,หรื อป้ องกันโรคใดๆ


Chlorella. นอกจากซีโอไลต์แล้ว,Restoriixยังมีคลอเรลล่าซึงเป็ นสาหร่ ายสี เขียวบริ สุทธิอันเป็ นทีทราบกันว่ามีคลอโรฟิ ล ทีมีคุณค่าช่วยในการสร้างออกซิเจนเพือสนับสนุนกระบวนการล้างพิษตามธรรมชาติของร่ างกาย  เช่นลําไส้ตบั และเลือด  *

Chlorellaนันมีศักยภาพในการสนับสนุนกระบวนการล้างพิษตามธรรมชาติโดยวิธีการดังนี *.          •  สนับสนุนการทํางานของระบบภูมิคุม้ กัน  *          •  ช่วยเสริ มประสิ ทธิภาพในการย่อยอาหาร  *          •  สนับสนุนการสร้างคอเลสเตอรอลชนิดดีและรักษาระดับนําตาลในเลือด  *

ผงถ่ านจากเปลือกไม้ วลิ โลว์ : ตงแต่ ั สมัยฮิปโปเครติสผูซ้ ึงได้ชือว่าเป็ นบิดาทางการแพทย์พบว่าคุณสมบัติของเปลือก ต้นไม้วลิ โลว์มีส่วนในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจากนันเป็ นต้นมาก็ได้มีการนําเอาส่ วนผสมทีมีคุณค่านีไปใช้ทวโลกทั ั งทางด้าน สุ ขภาพและความงามผงถ่านทีทําจากเปลือกไม้วลิ โลว์ใน  Restoriix  นียังช่วยรักษาระดับสารพิษส่ วนเกินในร่ างกายอีก ด้วย*

สาหร่ ายเกลียวทอง: สาหร่ ายเกลียวทองหรื อOrganic Spirulinaเป็ นสาหร่ ายนําจืดทีสามารถช่วยให้สารอาหารโมเลกุล เล็กทีจําเป็ นต่อร่ างกายไม่ให้สูญหายไปจากการรับประทานอาหารทีไม่ถูกสุ ขลักษณะ  เนืองจากไลฟ์ สไตล์ในการดําเนิน ชีวติ ในปัจจุบนั หรื อการขาดความรู้ในการบริ โภคอาหารทีเหมาะสมนักวิจยั ได้คน้ พบว่าสาหร่ ายเกลียวทองนี เป็ นโปรตีนที สมบูรณ์แบบประกอบไปด้วยกรดอะมิโนทีจําเป็ นต่อร่ างกายซึงมีคุณภาพดีกว่าโปรตีนจากพืชตระกูลถัวเสี ยอีก  *

เมล็ดเชีย: ทีได้นีมาจากทะเลทรายทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมล็ดเชียเป็ นทีรู้จกั กันดีในหมู่เกษตรกรซึง เรี ยกกันว่าเชียเพ็ทส์จากประวัติศาสตร์ ทีผ่านมาเมล็ดพืชเล็กๆแต่ยงใหญ่ ิ นีได้มีบทบาทสําคัญในวงการ สุ ขภาพและโภชนาการในสมัยก่อนโคลัมเบียนันเมล็ดเชี ยได้ถูกใช้เป็ นองค์ประกอบหลักในการ ทําอาหารให้กบั เหล่านักรบก่อนออกสงครามเลยทีเดียวในปัจจุบนั เมล็ดเชียก็ยงั คงได้รับความนิยมและ ถือว่ามีประโยชน์ต่อสุ ขภาพคล้ายกับเมล็ดลินิน (Flaxseed) และเป็ นทีรู้จกั แพร่ หลายอีกด้วยว่ามี สารอาหารทีมีคุณค่าเช่น  กรดไขมันโอเมก้า    และสารต้านอนุมูลอิสระ  *

*ข้อความเหล่านีไม่ใช่การยืนยันจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผลิตภัณฑ์เหล่านี ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ทีจะวินิจฉัย, รักษา,หรื อป้ องกันโรคใดๆ


Chlorophyllin: หนึงในสารอาหารทีมีคุณประโยชน์สูงสุ ดทีสุ ดบนโลกนีคือคลอโรฟิ ลคลอโรฟิ ลคือเม็ดสี ในทีให้สีเขียว ในอาหารอาหารทีอุดมด้วยคลอโรฟิ ลจะมีสีเขียวเข้มมีประโยชน์ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่เพือฟอกชําระเซลล์ใน ร่ างกาย  คลอโรฟิ ลยังช่วยในด้านสุ ขอนามัยในช่องปากและดับกลินกายอีกด้วย  *

Ginger Rootหรือรากขิง: ขิงนันเป็ นทีนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายทัวโลก, ช่วยในการดึงรสชาติอาหารและมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระในโลก ตะวันออกได้ใช้ขิงเพือเป็ นการสนับสนุนการไหลเวียนของโลหิ ตและการ ทํางานของระบบทางเดินอาหาร  *

การสอดประสานกันของสุ ขภาพ ด้วยวัตถุดิบทีมีคุณภาพทังหมดนีทีมีอยูใ่ น Restoriix จะ ช่วยให้ร่างกายของคุณมีการทํางานร่ วมกันอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึนทังยังช่วยให้เกิดสมดุลทาง ธรรมชาติอนั เป็ นสิ งจําเป็ นต่อร่ างกายและสุ ขภาพของการ รวมRestoriixให้เป็ นส่ วนหนึ งของการดูแลสุ ขภาพของ คุณอย่างต่อเนื อง จะช่วยสนับสนุนกระบวนการล้างพิษใน ร่ างกายและช่วยย้อนเวลาให้คุณมีสุขภาพทีดีดงั เดิม.  *

*ข้อความเหล่านีไม่ใช่การยืนยันจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผลิตภัณฑ์เหล่านี ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ทีจะวินิจฉัย, รักษา,หรื อป้ องกันโรคใดๆ

restoriix  

restoriix Thai version

Advertisement