Page 1

THIS IS YOUR BUSSINESS


สารบัญ หน้า 3 ประโยชน์ของการเป็ นเจ้าของธุรกิจของคุณเอง หน้า 4 ธุรกิจ หมายถึง อะไร หน้า 5 จะมองหาอะไรในสิ นค้าหรื อบริ การ หน้า 6 แนวโน้มและการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ หน้า 7 ตัวอย่าง ยุค Baby Boomer หน้า 8 ธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จ หน้า 9 คุณจะทางานด้วยตนเองหรื อจ้างคนอื่น หน้า 10 ข้อดีในการว่าจ้างตัวแทนอิสระ หน้า 11 ข้อเสี ยในการว่าจ้างตัวแทนอิสระ หน้า 12 วิธีการแก้ปัญหาการจ้างงานและการฝึ กอบรมคู่แข่งของคุณ หน้า 14 แบบอย่างธุรกิจที่ดี หน้า 16 วิสัยทัศน์ของเรา หน้า 17 ทีมผูบ้ ริ หาร หน้า 18 การวิจยั ของ ARIIX หน้า 19 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมาตรฐานทองคา หน้า 20 ที่สุดของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร หน้า 22 แผนรายได้ Activ 8 หน้า 32 คาถามทัว่ ไป หน้า 39 บทสรุ ป หน้า 40 สิ ทธิของสมาชิก ARIIX 2

l


ประโยชน์ ของการเป็ นเจ้ าของธุรกิจของคุณเอง -

คุณคือหัวหน้า คุณควบคุมเวลาการทางานเอง คุณควบคุมผูท้ างานกับคุณ (และคนที่ไม่ทาด้วย) คุณคือควบคุมรายได้ดว้ ยตนเอง คุณควบคุมตัวเองหากว่าคุณมีตาแหน่งสู งขึ้น คุณสามารถกาหนดวันหยุดเองได้ คุณจะได้รับประโยชน์ทางด้านภาษี คุณสามารถส่ งมอบธุรกิจให้กบั คนที่คุณรัก คุณกาลังลงทุนเวลา แทนที่จะใช้เวลา นัน่ คือตัวคุณเอง....

l

3


ธุรกิจคืออะไร?

การเป็ นเจ้ าของธุรกิจ ? ความมั่งคัง่ ?

"ธุรกิจ" คือ สิ่งที่จะทาให้ ชีวิตของใครบางคน ปั จ จุบัน นอกจากนัน้ ธุ ร กิ จ ยัง ท าให้ ค วาม

คุณควรคานึงถึงสิ่งเหล่านี ้ก่อน เพราะหลาย ครั ง้ คนที่ เ ริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ของตัว เองกลับ ต้ อ ง กลายเป็ นทาสของมัน

เป็ นอยู่ของลูกค้ าดีขึ ้น น้ อยคนที่จะประสบ

แน่ น อนว่ า ที่ ARllX สามารถที่ จ ะช่ ว ยให้

ความสาเร็จทางธุรกิจ

ชี วิ ต ของผู้ค นดี ขึ น้ และจะได้ รั บ อิ ส ระภาพ

ดี ขึ น้ นั่ น คื อ ธุ ร กิ จ ทั ง้ หมดที่ ท ากั น อยู่ ใ น

นัน่ คือความหมายทัว่ ไปของคาว่าธุรกิจ แต่

เสรีภาพ ? การช่ วยเหลือผู้อนื่ ?

และความมัง่ คัง่ ในขณะที่ทาธุรกิจนี ้

การเป็ นเจ้ าของธุรกิ จจะหมายถึง “ คุณ “ หรื อไม่ ?

หนังสื อเล่ มนีจ้ ะช่ วยให้ คุณเข้ าใจในธุรกิจ และ ปัจจัยทีจ่ ะช่ วยทาให้ ธุรกิจ หน้ าที่การงาน และ การเงินของคุณประสบความสาเร็จ

4

l


มองหาสิ นค้ าหรือบริการสาหรับทาธุรกิจ เลือกผลิตภัณฑ์ หรื อบริการทีด่ ีทส่ี าหรั บการทา ขอให้ แน่ ใจว่ าคุณมีผลิตภัณฑ์ ทไ่ี ม่ เหมือนใคร "การบริโภค " หมายความว่าลูกค้ าซื ้อผลิตภัณฑ์นนั ้ ธุรกิจของคุณ หัวใจหลักของการประสบความสาเร็ จทางธุรกิจ คือ อย่างต่อเนื่อง จากความพยายามครัง้ แรกของคุณ นี่ สินค้ าหรื อบริ การ ที่ผ้ คู นส่วนใหญ่ต้องการ

การ เป็ นกุญแจดอกสาคัญของการสร้ างสรรค์ความมัง่ คัง่

สร้ างผลประโยชน์ทางธุรกิจก็ คือ ต้ องมีสินค้ า ที่มี ให้ ธุรกิจคุณเอง ความโดดเด่นและมีการบริ โภค หรื อมีการบริการที่ " การกลับมาใช้ ใหม่ " คล้ ายกับ “การบริ โภค” มีเอกลักษณ์และลูกค้ าสามารถบริ โภคซ ้าได้

หมายถึงลูกค้ ากลับมาใช้ สินค้ าและบริ การของคุณ

เวลาของคุณเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ หมายความว่าลูกค้ าจะต้ องซื ้อสินค้ าจากคุณ เป็ น เมื่อนึกถึงการที่จะเป็ นเจ้ าของธุรกิจจะต้ องพิจารณา เพราะผลิตภัณฑ์นนได้ ั ้ รับการจดสิทธิ บัตร หรื อ มี ว่าต้ องการที่จะขาย " ตัวคุณเอง " หรื อจะขายสินค้ า จาหน่ายเฉพาะในร้ านค้ าบางแห่งหรื อจากตัวแทน เช่น หากคุณตัดสินใจที่จะตัดผมเป็ นธุรกิจ ( ขาย "ความเป็ นหนึ่งเดียวหรือการมีเอกลักษณ์ "

จาหน่ายเท่านันหากคุ ้ ณมีร้านอาหารที่ชื่นชอบ

ความสามารถของคุณเอง) จะต้ องพิจารณาก่อนว่า

แล้ วทาไมคุณถึงชอบล่ะ? .........................

ในหนึง่ วันคุณมีเวลาจากัด คุณไม่สามารถที่จะตัด

ความที่ไม่เหมือนใครไม่ซ ้าใครทาให้ คณ ุ ไปที่นนั่ แทนที่จะไปที่อื่น

ผมของคนจานวนมาก เพื่อสร้ างความร่ ารวยขึ ้นมา ได้ แต่ “ผลิตภัณฑ์ “สามารถผลิตได้ หลายๆ ล้ าน ครัง้ นัน้ ถ้ าคุณอยากที่จะร่ ารวย ก็ควรจะขาย แชมพูดีกว่ าตัดผม l

5


จุดยืนและแนวโน้ มของสิ นค้ า แนะนาผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณในเวลาทีเ่ หมาะสม การเลือกสินค้ าและบริ การในเวลาที่ถกู ต้ องเหมาะสม เพราะฉะนันทุ ้ กวันนี ้พวกเขาก็คือผู้สร้ างทิศทางหรื อ จะทาให้ ธุรกิจประสบผลสาเร็ จ ตรงกันข้ ามการเลือก แนวโน้ มกลุม่ ใหญ่ที่สดุ สินค้ าและบริ การที่ไม่ถกู ที่ถกู เวลา มักจะทาให้ ธุรกิจ หลังสงครามโลกครั ง้ ที่ สอง กลุ่มผู้ชายที่ กลับจาก ไม่ประสบผลสาเร็ จ สงครามและเริ่ มมี ครอบครัว ระหว่างปี 1946 และ เวลาที่ เ หมาะสม จะถู ก สร้ างขึ น้ โดยการจั ด หา ผลิตภัณฑ์ที่ดีหรื อบริ การไปยังลูกค้ ากลุ่มใหญ่และมี 1964 ก็ได้ เกิดเด็กทารกจานวน 76 ล้ านคนในสหรัฐ การขยายตัวของผู้ซื ้อ เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่า "ทิศทาง" หรื อ อมริ กา และทารกทัว่ โลกจานวนกว่า 1000 ล้ านคน แนวโน้ ม กาหนดขึ ้นโดยคนกลุ่มใหญ่ หรื อ การ เป็ นเรื่ องราวของเด็กทารกที่โด่งดังนานมาแล้ วกว่า ขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของคนที่ มี ค วามต้ องการ 18 ปี สิ่งสาคัญที่ต้องรู้ คือ Baby Boomers โ ด ย เ ฉ พ า ะ สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร ใ น ยุ ค Baby ไม่ได้ เป็ นแค่เพียงคนกลุ่มใหญ่ ที่สุดแต่พวกเขายัง Boomers เป็ นกลุม่ คนที่ใหญ่ที่สดุ ของคนในโลก เป็ นกลุม่ ที่ควบคุมเงินอยูป่ ระมาณ 65% ของโลก นี ้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่คล้ ายกัน

6

l


ตัวอย่ างประชากรกลุ่ม Baby Boomers เพื่อช่วยให้ คณ ุ มองเห็นภาพ Baby Boomers ภาพ

ทังหมดเป็ ้ นตัวอย่างของอุตสาหกรรมและ บริ ษัท ที่

ลูกบาสเกตบอล (boomers) เคลื่อนที่ผ่านสายยาง

ได้ ก่อตังขึ ้ ้นโดย เกิดจากความต้ องการ need/want

(เศรษฐกิจ)

ของกลุม่ baby boomers เพื่อให้ แน่ใจว่าธุรกิจของ

นี่เป็ นเพียงไม่กี่ตวั อย่างของแนวโน้ มที่สร้ างขึ ้นโดย

คุณจะประสบความสาเร็ จ ในการจัดหาสินค้ าหรื อ

Baby Boomers รายการแรกที่เด็กๆเป็ นพันล้ านกว่า บริ การสาหรับกลุม่ Baby Boomers พวกเขาจะมีอายุ ประมาณ 45 และ 65 ปี คนจาเป็ นต้ องได้ รับคืออาหารทารก Gerber กลายเป็ นชื่อทัว่ ไปของผู้จดั หาอาหารสาหรับเด็ก ใช้ แล้ วสิ่งที่พวกเขากาลังมองหาคืออะไรล่ ะ ? กับเด็กเกิดใหม่จานวนมากมายจากนัน,้ ของเล่น  สุขภาพดี การศึกษาดี และผลิตภัณฑ์ที่ดี (Mattel, Hasbo), เพลง/ดนตรี (Rolling Stone),  ผลิตภัณฑ์บนโต๊ ะเครื่ องแป้งและบริ การ รถยนต์, อาหารจานด่วนแมคโดนัล, บ้ าน(ศตวรรษที่  ผลิตภัณฑ์หลังเกษี ยณอายุและบริ การ (เงิน 21), และการดูแลสุขภาพ เกษี ยณอายุ, อสังหาริ มทรัพย์,แผนอื่น ฯลฯ )

l

7


ธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จ งานวิจัยในเชิงลึกของคุณเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ ายบอกอะไรได้ บ้าง? ดร. คิง กล่าวว่า ปั จจุบนั ธุรกิจนี ้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายได้ กว่า 30.8 พันล้ านดอลลาห์ สหรัฐและ 110 ล้ านดอลลาห์สหรัฐทัว่ โลก เรามีนกั ธุรกิจอิสระในสหรัฐอเมริ กามากกว่า 15 ล้ า นคน และที่ อื่น ๆ อี ก กว่า 57 ล้ า นคนทั่ว โลก เป็ น บริ ษัท ที่ มีการขยายตัวไปในเอเชี ย อเมริกาใต้ และยุโรป คุณมีความคิดเห็นอย่ างไรเกี่ยวกับแนวโน้ มของธุรกิจเครือข่ ายในปั จจุบัน ? ดร. คิง กล่าวว่า อุตสาหกรรมนี ้มีการเคลื่อนไหวไปยังกลุม่ มืออาชีพในวิชาชีพต่างๆ เราจะ เห็นมืออาชีพมากขึ ้นและมาจากหลากหลายอาชีพเช่น -- แพทย์ ทันตแพทย์ , ทนายความ, ผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัย – ก้ าวเข้ าสูว่ งการธุรกิจเครื อข่ายมากขึ ้น

“สาหรั่คณ ด้ วยจานวนเงินไม่ ทมาไมคุ ากนักณแต่ ถ้าหากคุ ในฐานะที ุ บการลงทุ เป็ นผู้เชี่ยนวชาญทางการตลาด ถึงชอบธุ รกิจณ เครืมีอคข่วามมุ าย? ่ งมั่นในการ ทางานอย่ างหนัก และทุ่มเท คุณก็จะเป็ นผู้ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ าย “ ดร. คิง ไม่มีข้อสงสัย เหตุผลทังหมดอยู ้ ใ่ นงานวิจยั ของผมที่บง่ บอกว่าธุรกิจเครื อดร. ข่ายเป็ ชาร์นลหนึคิง่ ง ในช่องทางที่ให้ ผลคุ้มค่าที่สดุ และให้ ผลตอบแทนสูงที่สดุ ในทุกสาขาวิชาการตลาด – ไม่ว่า 8 คุณจะคิ l ดว่าธุรกิจเครื อข่ายคือการส่งแคตตาล็อกโดยตรงหรื อส่งจดหมายหรื อการตลาดทาง


คุณจะทางานด้ วยตัวคุณเอง หรือ จ้ างคนอืน่ ? หลังจากที่คุณได้เลือกสิ นค้าที่ดีแล้ว คุณก็อยู่ ประการที่ ส องคุ ณ ไม่ ท ราบว่ า พนัก งานเมื่ อ แถวหน้าและมีแนวโน้มของการเจริ ญเติบโต ได้รับการเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าบริ ษทั คุณเขา การตัดสิ นใจที่สาคัญต่อไปในการเป็ นเจ้าของ จะอยูก่ บั คุณอยูห่ รื อไม่ ธุ รกิ จของคุณเองคือไม่ว่าคุณวางแผนที่จะทา มันเองทั้งหมดหรื อจ้างคนอื่น ๆ เจ้าของธุ รกิจ ทุ ก คนท างานเหมื อ นอยู่ ใ นกับ ดัก ของการ พยายามที่จะทามันทั้งหมด ถ้าคุณทาเช่นนี้ ใน ที่สุดคุณหมดเวลาไปกับการทางานหรื อการใช้ ความรู ้ ที่ จ ะท ามัน ได้ท้ งั หมด การแก้ปัญ หา ดัง กล่ า วโดยปกติ สิ่ ง แรกที่ คิ ด ได้คื อ การจ้า ง

การเริ่ ม ต้น ท าธุ ร กิ จ เจ้า ของมัก จะจ่ า ยเงิ น พ นั ก ง า น ห ล า ย ค รั้ ง เ พื่ อ ก า ร โ ฆ ษ ณ า ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ธุ ร กิ จ เจริ ญเติ บ โต การ แก้ ปั ญ หาคื อ การจ้ า งตั ว แทนท างานแทน พนักงาน สาหรั บตัวแทนคุ ณจะจ่ ายก็ต่อเมื่ อ เกิดการดาเนินการธุรกิจบางอย่างขึ้น

ลูกจ้าง แน่ นอนดี กว่าการพยายามที่จะทามัน มาลองดู วิ ธี ก ารที่ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ใ ช้ เองทั้งหมด แต่การจ้างลูกจ้างก็เป็ นสาเหตุทา ตัวแทนทางานแทนพนักงาน .... ให้เกิ ดความล้มเหลวทางธุ รกิ จได้ ประการที่ หนึ่ ง คุ ณ ไม่ ทราบว่า พนัก งานที่ คุ ณ จ้า งมาจะ ตั้งใจทางานอย่างจริ งจัง

l

9


ข้ อดีในการว่ าจ้ างตัวแทนอิสระ นายหน้าอสังหาริ มทรั พย์ได้จา้ งตัวแทน (ซึ่ ง ไม่ ไ ด้พ นั ก งานบริ ษัท ) ตัว แทนขายบ้า นมี รายได้จากเปอร์เซ็นต์ของราคาขายของบ้านซึ่ง เป็ นวิธีการที่นายหน้านิ ยมทากัน มันควรจะ เป็ นวิธีการนี้ หรื อไม่ นายหน้าฝึ กตัวแทนและ จัดหาสถานที่ให้สาหรับทาธุรกิจ ความแตกต่ า งที่ ส าคัญ ระหว่ า งตัว แทนและ พนัก งานคื อ ตัว แทนจะได้รั บ เงิ น เฉพาะเมื่ อ พวกเขาขายบางสิ่ ง บางอย่า งได้ ในขณะที่ พนักงานได้รับเงินไม่วา่ จะขายอะไรได้หรื อไม่ ก็ตาม

10

l

ถ้ า คุ ณ จ้ า งพนั ก งานคุ ณ ก็ต้ อ ง จ่ ายพวกเขาไม่ ว่าจะขายอะไร ได้ หรือไม่


ข้ อเสี ยในการว่ าจ้ างตัวแทนอิสระ

ปั ญหาที่เกิดขึ ้นของทังพนั ้ กงานและตัวแทนก็คือเมื่อ พวกเขาต้ องการที่จะเป็ นนายหน้ า (หรื อมีธุรกิจของ ตัวเอง) พวกเขาออกจาก บริษัท และกลายเป็ นคูแ่ ข่ง ของนายหน้ าเดิม (หรื อเจ้ าของธุรกิจ) ที่ให้ การ ฝึ กอบรมแก่พวกเขา

ปั ญหาที่ ตามมาเมื่ อตัวแทนที่ ออกไป กลายเป็ น นายหน้า (คู่แข่ง) ซึ่ งหลายตัวแทนทากันมากขึ้น และท าเช่ น เดี ย วกัน นี่ คื อ เหตุ ผ ลที่ เ กิ ด ปั ญ หา มากมายขี้นกับบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั l

11


วิธีการแก้ ปัญหาการจ้ างงาน และ การฝึ กอบรมคู่แข่ งของคุณ วิธีการแก้ปัญหานี้คือ หลังจากที่นายหน้าได้ฝึกอบรมตัวแทนทั้งหมด – ทาไมไม่ช่วยให้พวกเขา ได้เป็ นนายหน้า – ในบริ ษทั ของคุณ แทนที่จะได้รับค่าตอบแทนเพียง 3% ไปเรื่ อยๆ ซึ่งมันเป็ นจานวนไม่มากนัก ถ้าเทียบกับฝึ กตัวแทนให้รู้จกั วิธีการ ที่จะจ้างตัวแทนอื่น ๆ และฝึ กอบรมพวกเขา สิ่ งเหล่านี้ จะสร้างแรงจูงใจให้ตวั แทนอยูก่ บั บริ ษทั ของคุณต่อไป คุณก็จะ สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาแหล่งธุรกิจใหม่ๆ ได้

12

l


ในสถานการณ์ เช่ นนี้ ทุกคนคือผู้ชนะ กฎระยะยาว : ถ้ าคุณจ้ างคนอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรื อเป็ นตัวแทน) วิธีเดียวที่จะรักษาพนักงานดีๆไว้ (ตัวแทน) คือต้ องให้ พวกเขาได้ เงินจานวน เดียวกันเหมือนกับที่ คุณได้ รับ ถ้ าคุณไม่ทาแบบนี ้ ในไม่ช้า พวกเขาจะเอา ความรู้ของคุณไปและกลายเป็ นผู้แข่งขันของคุณ

l

13


แบบอย่ างธุรกิจทีด่ ที สี่ ุ ด รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ ดี ที่ สุด ควรจะ "คัด ลอก" ส่วนที่ ดีของการจัดเตรี ยมนายหน้ า หรื อ ตัวแทน ลาดับแรก :

ตัวแทนขายจะต้ องหา

ลูกค้ าให้ ได้ เห็นได้ ชัดว่าถ้ ามีลูกค้ า ก็จะ สร้ างรายได้ ให้ เราอย่างสม่าเสมอ ลาดับที่สอง : รับหนึ่งตัวแทนเข้ ามาและ สอนให้ เขาหรื อเธอรู้ วิธีการหาลูกค้ า หาก เราทาแบบนี ้ คุณไม่ต้องทาเองทังหมด ้

14

l


แบบอย่ างธุรกิจทีด่ ที สี่ ุ ด ขั้นที่ 3 ลาดับที่สาม : เมื่อตัวแทนของคุณหาลูกค้ าใหม่ได้ สอนให้ เขาหาตัวแทน ใหม่และต้ องให้ แน่ใจว่าเขาสามารถฝึ กอบรมตัวแทนใหม่เพื่อที่จะได้ ลกู ค้ า ใหม่มาอีกหากคุณมี ลูกค้ า 20 ราย และคุณได้ สอนตัวแทนของคุณหา ลูกค้ ามาอีก 20 ราย ก็เท่ากับว่าคุณมีลกู ค้ า 40 รายที่ซื ้อสินค้ าของคุณ ประเด็นสาคัญคือที่คุณต้ องสอนตัวแทนถึงวิธีที่จะหาลูกค้ าเพิ่ม เพื่อจะ ได้ รับผลประโยชน์ เพิ่มขึน้ จากการที่ ได้ รับลูกค้ าเพิ่ม พวกเขากาลัง สร้ าง "ธุรกิจของตนเอง" ภายในธุรกิจของคุณ และพวกเขาก็จะได้ มากสุดเท่าที่ จะได้ รับเช่นที่คุณทาการฝึ กอบรมตัวแทนเพื่อจะได้ ลูกค้ า คือการลงทุน เวลาอย่างแท้ จริงของคุณแทนที่จะใช้ เวลาของคุณเอง

l

15


วิสัยทัศน์ ของเรา สร้ างอิสรภาพ และ ศักยภาพของมนุษย์ ให้ ดขี ึ้น วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง ARllX อยู่ บ นพื น้ ฐานของกฎแห่ ง ทองค า เราเชื่ อ ว่ า หากเราช่ ว ยคนอื่ น ประสบ ความส าเร็ จ ผลประโยชน์ ก็ ต กอยู่ กั บ ทุ ก คน เรา ต้ องการให้ ตั ว แทนแต่ ล ะท่ า นมี โ อกาสที่ จ ะเป็ น ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็ จกับเครื อข่ายโดย ให้ การสนับสนุนและการศึกษา เราจะบรรลุเป้าหมาย นี ้โดย ก า ร น า เ ส น อ สิ น ค้ า ที่ มี คุณ ภ า พ สู ง สุ ด โ ด ย ใ ช้ วิทยาศาสตร์ เป็ นตัวขับเคลื่อนสิ นค้ าและให้ บริ การ เกีย่ วกับสุ ขภาพทัง้ หมด ARllX ทางานร่ ว มกับ ผู้เชี่ ย วชาญด้ านสุขภาพและ

ARllX ให้ ความมัน่ คงที่มีความเสี่ยงต่า เปลี่ยนจาก

ความงาม ที่จะได้ ผลิตภัณฑ์ ที่ พิเศษที่สุด

สมบูรณ์แบบในทุกๆ ระดับ

สินค้ า

สุขภาพซึง่ คุณภาพดีที่สดุ ในตลาดวันนี ้ นอกจากนันยั ้ งให้ ความมัน่ คงด้ านการเงินอย่างอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงิน เห็นพ้ องด้ วยว่า วิธีที่ดีที่สดุ ในการสร้ างความมั่นคงด้ านการเงินในอนาคตของ คุณ คือการมีรายได้ จากหลาย ๆ แห่ง 16

l

การเป็ นผู้ป ระกอบการมาเป็ นเจ้ า นายตัว คุณ เอง การปลูกฝั งสภาพแวดล้ อมเพื่อการเติบโตและการ พัฒนาตนเองที่มีประสิทธิ ภาพสูงสุด ARIIX เราจะ ทางานอย่างเต็มที่ เพื่อทาให้ แน่ใจว่าตัวแทนแต่ละ รายมี เครื่ องมื อที่จาเป็ นต่อการประสบความสาเร็ จ เกิ นกว่าเป้าหมายส่วนตัวและทางการเงินของพวก เขา และด้ วยแนวคิดนี ้ เราเสนอบางสิ่งที่ ไม่เหมื อน ใครให้ แก่ตวั แทนที่จะช่วยให้ คณ ุ ก้ าวไปข้ างหน้ าเพื่อ ไปให้ ถึงฝั นโดยการสนับสนุนการเป็ นเจ้ าของกิจการที่

การให้ คื น และการแบ่ ง ปั น ความส าเร็ จ ARllX จะ ขับเคลื่อนด้ วยพลังแห่งศักยภาพมนุษย์ เราต้ องการ ช่ ว ยให้ ตั ว แทนของเราประสบความส าเร็ จ และ จากนันใช้ ้ ประโยชน์จากความสาเร็ จที่ให้ กลับไปที่คน ที่ต้องการ


เราเชื่อว่ า เราทั้งหมดจะเชื่อมโยงทุกคนและทุกสิ่ ง ดังนั้นเราจึงขอเป็ นทางเลือกสาหรับทุกคน เราตระหนักดีว่า ไม่ มีอะไรเกิดขึน้ ได้ ถ้าปราศจากผู้ร่วมธุรกิจกับเรา

l

17


การวิจัยของARIIX ARllX

หนึ่งเดียวที่เข้ าใจเรื่ องของวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ เรามีความมุ่งมัน่ ที่จะรายงานผลการวิจยั ล่าสุด

ทางวิทยาศาสตร์ โภชนาการซึง่ จากการศึกษาการตอบสนองต่อการเผาผลาญและสรี รวิทยาของร่างกาย ในอาหารและนาความรู้นี ้พัฒนาสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ให้ ช่วยสร้ างโภชนาการที่ดีที่สดุ วิท ยาศาสตร์ ได้ บอกเรามาหลายปี แล้ ว ที่ ร่างกายของเราเจ็ บป่ วยและบกพร่ อง เนื่ องจากการขาด สารอาหารและการรับประทานอาหารที่ทนั สมัยของเรามักจะล้ มเหลวเพื่อให้ เรามีสารอาหารที่สาคัญ อย่างถูกต้ อง ดังนัน้ ARllX มีความมุง่ มัน่ ที่จะช่วยแก้ ปัญหานี ้และโดยเราได้ ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ ชนั ้ นาและผู้เชี่ยวชาญด้ านโภชนาการจากทัว่ โลกในการพัฒนาสูตรที่เป็ นสิทธิบตั รสาหรับผลิตภัณฑ์เสริ ม อาหารของเรา ส่วนผสมของเรามีองค์ประกอบซึง่ งานวิจยั บ่งชี ้ว่ามีความสาคัญกับสุขภาพ ซึง่ มีผลในเชิงบวกเกี่ยวกับ พลังงานโดยรวมและประสิทธิ ภาพเช่นเดียวกับการชะลอตัวของกระบวนการเสื่อมจานวนมากที่มา พร้ อมกับความชรา คุณมั่นใจได้ ว่า ARllX จะนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพสู งสุ ดจากการวิจัยที่มีคุณภาพสู งสุ ดมาให้ คุณ เราเชื่อว่ า โภชนาการทีด่ ีกว่ า นาไปสู่ สุขภาพทีด่ ีขนึ้ และ สุ ขภาพทีด่ ีขนึ้ นาไปสู่ ชีวติ ทีย่ นื ยาวต่ อไป

18

l


ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารมาตรฐานทองคา ชื่อของ “ อริคซ” มาจากรากศัพท์ภาษาลาติน หมายถึง ทองคา เราเลือกใช้ คานี ้เป็ นชื่อเพราะเรามุง่ มัน่ สู่ มาตรฐานทองค าเมื่ อ เที ย บกับ ผลิต ภัณ ฑ์ สุข ภาพอื่ น ๆ ดัง นัน้ เราจึง ทุ่ม เทให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเราก้ า วสู่ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ ุ ภาพสูงที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ทกุ ตัวจะได้ ใช้ ชื่อ “ อริ คซ” จะต้ องผ่าน การทดสอบและพิสจู น์ภายใต้ มาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึง่ ได้ ผลยอดเยี่ยมเกินกว่าที่เรา ความคาดหมายไว้ ในการคิดค้ นสูตรที่เป็ นกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้ รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ที่ เป็ นผู้นาของวิทยาศาสตร์ ด้า นโภชนาการและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ ยืนอยู่ชัน้ แนวหน้ าจากงานวิจัย ที่ เกี่ยวข้ อง ซึง่ เราได้ คิดค้ นแต่ละส่วนผสมผ่านการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่า มีคณ ุ ภาพและปราศจาก สิง่ ปลอมปน เราขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทงหมดของ ั้ ARllX มีเอกลักษณ์และปริ มาณของส่วนประกอบตามที่ระบุไว้ บน ฉลาก และปราศจากสิ่งเจือปนที่ไม่ได้ แจ้ งไว้

ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริ กา ผ่าน

กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมยาและเภสัชกรรมภายใต้ มาตรฐาน GMP (มาตรฐานการผลิตสะอาด และปลอดภัย) และผ่านการรับรองจาก

FDA-OTC (องค์การอาหารและยา ) และ NSF (มูลนิธิ

วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ). “อริ คซ” เราเลือกสิ่งทีด่ ีทสี่ ุ ดและพร้ อมส่ งตรงถึงมือคุณ l

19


ทีส่ ุ ดของผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ทีส่ ู งกว่ ามาตรฐานการผลิตทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ ARllX เป็ นผลมาจากงานค้ นคว้ าวิจัยใน รอบ10ปี รวมกับผลการวิจัยล่าสุด ของวิทยาศาสตร์ โภชนาการจากมหาวิทยาลัย , นักวิจยั อิสระ, และนัก โภชนาการ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหารของเราท าจากส่ว นผสมที่ ดี ที่สดุ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอย่างเข้ มงวด มากที่สุด ผลิ ตภัณฑ์ ทุกตัวได้ รับการคิดค้ น เพื่อ การ กระตุ้น การทางานของร่ างกายของคุณ ถึง ในระดับ เซลล์และจะช่วยให้ ทางานได้ ระดับที่ดีที่สดุ

20

l


การผสมผสานที่ ล งตั ว ของกรด ไขมันจาเป็ น และ CoQ-10 OMEGA-Q

ประกอบไปด้ว ยการ

ผสมผส านระหว่ า งกร ดไขมั น ที่ มี คุณภาพสู งที่สุด จาก OMEGA บวกกับ สารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระจาก CoQ-10 ซึ่ ง สารอาหารเหล่านี้ ได้ผ่านการศึ กษาวิจยั มาเป็ นเวลาหลายปี ว่าให้ผลในเชิ งบวก ต่อสุ ขภาพหัวใจ การทางานของสมอง ช่ ว ยปรั บ สมดุ ล ภาวะทางด้า นอารมณ์ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและอื่น ๆ อี ก มากมาย

สุ ดยอดการผสมผสานคุณค่ าวิตมิน เติมพลังแห่ งความสดชื่ นด้ วยสาร ส่ วนผสมชั้ นเลิศของวิตามินนานา ครอบคลุ ม ด้ ว ยแร่ ธาตุ และ สาร ที่ ล งตั ว ของ วิ ต ามิ น ซี และ สาร สกัดชนิดเข้ มข้ นจากสุ ดยอดผลไม้ ชนิด และ สารต่ อต้ านอนุมูลอิสระ สกัดจากแหล่งโปรตีนคุณภาพสู ง สะกัดจากเมล็ดองุ่น Vinali เป็ นสุ ดยอดการผสมผสานคุณค่า วิ ต มิ น ที่ ล งตัว ของ วิ ต ามิ น ซี และสาร สะกัดจากเมล็ดองุ่น (Bioflavanoids) ซึ่ ง ส่ วนประกอบทั้งสองอย่างนี้ มีผลชัดเจน เพื่อช่วยปกป้ องผิวและช่วยให้ผิวดูอ่อน เยาว์ ทั้งวิตามินซี และสารสกัดจากเมล็ด อ งุ่ น มี ส า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีผลที่แสดงให้เห็นว่า ช่ ว ยฟื้ นฟู ก ารท างานของร่ า งกาย ให้ ความรู ้สึกสดชื่นและดูอ่อนเยาว์กว่าเดิม ทั้งยังช่ วยซ่ อ มแซมส่ วนที่ สึ กหรอของ ร่ างกาย เสริ มสร้ างคอลลาเจนในชั้นผิว พร้ อ มทั้ ง ช่ ว ยปรั บ สภาพผิ ว ให้ ส ว่ า ง กระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์อยูเ่ สมอ

Rejuveniix ประกอบด้ว ยสารคัด สรร

Vitamins คือการผสมผสานของวิตามิน

Minerals ประกอบด้วยแร่ ธาตุกว่า 32

เป็ นพิ เ ศษในการต้า นสารอนุ มู ล อิ ส ระ

คุ ณ ภาพดี ของวิ ต ามิ นที่ จ าเป็ นต่ อ

ชนิ ด สารต้านอนุ มูลอิสระ และแหล่ง

กระตุ ้น การสร้ า งพลัง งานในร่ า งกาย

ร่ างกายและสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่

โปรตี นคุ ณภาพสู งซึ่ งช่ วยฟื้ นฟูสุขภาพ

ผ่านการวิจยั มาแล้วว่ามีคุณค่าทางอาหาร

ร่ างกายต้องการเพื่อช่วยเสริ มสร้างระบบ

ถึ ง ในระดับ เซลล์ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งการ

สู ง ซึ่ งประกอบด้ว ยส่ ว นผสมที่ ล งตัว

การทางานของร่ างกาย จากผลการศึกษา

เจริ ญเติ ม โตของกล้ า มเนื้ อกระดู ก

ของสารสกัด จากสุ ด ยอดผลไม้ไ ด้แ ก่

พบว่ า โภชนาการดั ง กล่ า วที่ พ บใน

เนื้ อ เยื่ อ ฮอร์ โ มนและสมอง ทั้ง ยัง ช่ ว ย

Acai berry สารสะกัดจากมังคุด ลูกยอ

วิ ต ามิ น เป็ นกุ ญ แจส าคัญ ในการรั ก ษา

ป้ องกั น โรคมากมายรวมทั้ งมะเร็ ง

นอกจากนั้น ยัง ประกอบด้ว ยสารสกัด

สุ ขภาพและหลีกเลี่ยงการเกิ ดโรคที่ เกิ ด

โรคหัว ใจ โรคสมองเสื่ อ ม และไขข้อ

จากผลไม้เข้มข้นชนิ ดอื่น ๆ ที่ รู้จกั กันดี

จากความเสื่ อมต่าง ๆ ของร่ างกาย

อักเสบ

ด้านการให้พลังงาน เพื่อช่ วยเพิ่มความ สดชื่ นและให้พลังงานจากภายในที่เห็น ผลอย่า งชัด เจน ทั้ง ยัง ช่ ว ยกระตุ ้น การ ท างานของระบบภู มิ คุ ้ม กัน ในร่ า งกาย พร้อมทั้งเสริ มสร้างสมาธิ

l

21


Commission

1.Retail Commission

กาไรขายปลีก 15 – 20 %

2.Base Commission จ่ าย Commission 15 % Pay Line Commission = 5,000 x 15% = $ 750 จ่ ายสู งสุ ดไม่ เกิน $ 2,000 ต่ อสั ปดาห์

22

l

COMPENSATION PLAN


BONUS

COMPENSATION PLAN

3.Team Lead Bonus เป็ นรายได้ ทเี่ กิดจาก การรักษายอด ของสมาชิกอย่ างน้ อย 4 คน ทีท่ ่ านแนะนาตรง (DirectSponsor) และมี 3 คน ทีอ่ ยู่ Pay Line คานวณจากยอด 75 PPV แรก ของ 3 คนทีอ่ ยู่ใน Pay Line เท่ านั้น ประมวลผลเป็ นรอบราย 4 สั ปดาห์ (Cycle) ท่ านจะได้ รับรายได้ BONUS เท่ ากับจุดคุ้มทุนในการรักษายอดแต่ ละรอบของท่ าน

l

23


COMPENSATION PLAN

4.Matching Bonus

การปลดล๊อค ค ุณสมบัติ การรับ matching Bonus

ดารงตาแหน่ง GOLD STATUS โดยการแนะนา 4 คนที่รกั ษายอด 75 PPV ภายใน 8สัปดาห์ ท่านจะได้รบั Matching 3 ชัน้ แรก ตลอดชีพ สร้างรายได้จาก base commission $500 และ $1,000 สามารถปลดล๊อค ชัน้ ที่ 4 และ 5 ตามลาดับ Optimizing 1 และ 2 ศูนย์ธ ุรกิจ เพื่อ ปลดล๊อค ชัน้ ที่ 6 และ 7 ตามลาดับ

หมายเหต ุ : ถ้าท่านไม่สามารถทาค ุณสมบัติ GOLD STATUS ภายใน 8 สัปดาห์ ท่านยังสามารถรับ Matching 3 ชัน้ แรกในแต่ละรอบได้โดย .. มีผท้ ู ี่รกั ษายอดในแต่ละรอบเพียง 4 คน

24

l


Generation & Compress system

COMPENSATION PLAN ระบบ Compress System ถกู ออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้รบั Matching ได้ลึกกว่าการรับ Matching ตามแผนทัว่ ไป โดย Gerenation ที่1 จากระบบ Compress จะนับว่าผูท้ ี่มี ค ุณสมบัติได้รบั MATCHING ไม่ว่าจะลึกเท่าไหร่ก็ตามระบบจะ คานวณว่าเป็น GENที่ 1 และ รวม BaseCommission ท ุกรหัสที่ เหนือ GEN 1ขึ้นไปที่ยงั ไม่ได้รบั Matchimg Bonus มารวมกัน และ x 15 % ตัวอย่างจากตารางด้านซ้ายมือที่C มีค ุณสมบัติได้รบั Matching นับเป็น GEN 1 = (200+150+450) x 15% = $ 120

l

25


COMPENSATION PLAN

5.Pay line Optimized Bonus 1%

ท่านจะได้ Share 1% จากยอดขายรวมทัว่ โลกเมื่อสาย PAY LINE Optimized หรือ MAX ที่คะแนน 13,334 PPV (2,000 USD.) หลังจากที่ สาย POWER LINE ของท่าน Optimized เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รบั IP(Income Position) แรกที่มี 1 Share และได้รบั 3 Share เมื่อ IP ที่ 2 Optimized ตามลาดับ 1 IP = 1 Share ( = 2 Share) 2 IP = 1+2 = 3 Share ( = 6 Share) 3 IP = 1+2+3 = 6 Share (

= 12 Share)

........... ไม่จากัดจานวน Share ............

26

l


COMPENSATION PLAN

6.Income Position Bonus 2%

ท่านจะได้ Share 2% จากยอดขายรวมทัว่ โลกเมื่อใน1IP (Income Position) มีสาย POWER LINE และ PAY LINE Optimized พร้อมกันท่านจะได้ 1 Share และใน IP ที่ 2 มี POWER LINE และ PAY LINE Optimized พร้อมกันท่านจะได้ 3 Share ตามลาดับ 1 IP = 1 Share ( = 2 Share) 2 IP = 1+2 = 3 Share ( = 6 Share) 3 IP = 1+2+3 = 6 Share (

= 12 Share)

........... ไม่จากัดจานวน Share ............

l

27


7.Car Bonus

28

l

COMPENSATION PLAN


COMPENSATION PLAN

8.llX Membership

All Bonus X 2  Team Lead Bonus  Matching Bonus  Pay Line Optimized Bonus 1%  Income Position Bonus 2%  Luxury Car Bonus

การขึน้ ตาแหน่ ง llX Membership สมัครสมาชิก llX Membership $150

เปิ ดศูนย์ธุรกิจด้ วยชุด Silver 500 และ Gold 1000

l

29


Ariix Special System

COMPENSATION PLAN

Auto Balancing System

(รักษายอดส่วนตัว 114 PPV ใน cycle นัน้ )

ระบบ Auto Balancing เก็บคะแนนจากยอดสัง่ ซื้อสินค้าโดย PC-Customer หรือ เมือ่ มีการรักษายอดส่วนตัวเกิน 75 PPV ในแต่ละรอบ มารวมกับ สาย Pay Line อัตโนมัตเิ พื่อคานวณ commission ในแต่ละรอบสัปดาห์ จากภาพตัวอย่าง ระบบ Balancing จะทาการคานวณดังนี้ .. 250 ppv + 39 ppv (ยอดสัง่ ซื้อจาก pc + ส่วนเกินจากการรักษายอด 144-75=39) = 289 PPV (ระบบจะนาคะแนนนีไ้ ปรวมกับ สาย pay line ในแต่ละรอบสัปดาห์)

30

l


Re-Entry System

COMPENSATION PLAN

ระบบ Re-Entry ถูกออกแบบมาให้สมาชิกได้รบั รายได้อย่างไม่ จากัดทัง้ แนวลึก และ แนวกว้าง  ในแนวลึก : ระบบ Re-Entry จะเพิ่มศูนย์ธรุ กิจที่ 2 (IP2) ให้อตั โนมัตเิ มื่อสายงานนัน้ Optimized ที่ 13,334 PPV ($ 2,000)  ในแนวกว้าง : เมื่อสาย Pay Line ที่ Optimized นอกจากจะ ได้ IP2 ภายใต้สายงานนัน้ แล้ว ยังสามารถ ปลดล๊อค คุณสมบัตทิ ี่จะสร้างสายงานเพิ่มในแนวกว้างได้อีกด้วย Gen. 2

จากภาพตัวอย่าง : เมื่อสายงาน B Optimized แล้วจะเกิด IP2 Gen.ใต้4สายงาน B ทันที และ สามารถปลดล๊อคสายงาน C เพื่อสร้าง รายได้อย่างไม่จากัดได้ทงั้ แนวลึกและแนวกว้าง Gen. 5 Gen. 3

Gen. 8

l

31


คาถามทัว่ ไป : ความเข้ าใจผิดเกีย่ วกับโครงสร้ าง บางครัง้ หลายคนอาจจะคิดว่าถ้ ามีใครจ่ายค่าตอบแทนมากกว่าหนึ่งระดับของ บริ ษัท นั่น ก็ คือ พีระมิด แต่นั่น ไม่ถูกต้ อง ผู้บริ ห ารหรื อเจ้ าของทุกรายจะมี รายได้ จากคนทุกระดับในบริษัทต่างหาก พนักงานแต่ละระดับของบริ ษัท ได้ รับเงินน้ อยกว่า " คนที่อยู่สงู กว่า" ภายใน บริษัท รัฐบาลเรี ยกสิง่ เหล่านี ้ว่าเป็ น ห่ วงโซ่ ของคนในบังคับบัญชา

32

l


คาถามทัว่ ไป : พีระมิดหรือการจัดการทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ ทรงพีระมิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรื อองค์ กรมีอานาจมากกว่ า ลองจินตนาการดูว่า ถ้ าหากคุณเปิ ดกิจการรับเลี ้ยงเด็ก คุณจะดูแลเด็กหลายๆ คนอย่างไร เพื่อที่คณ ุ จะประสบความสาเร็จในธุรกิจนี ้ 3, 5, 7 ? ถ้ าคุณได้ รับผิดชอบดูแลเด็กๆ 20 คน? คุณต้ องจ้ างคนอื่นๆมาช่วยคุณดูแล เด็กๆเหล่านัน้ อาจจะบอกว่า จ้ างคนมาอีก 2 คนแล้ วแบ่งเด็กออกเป็ น 3 ส่วน คุณก็จะจัดการได้ ง่าย แต่ นั่น ไม่ ใ ช่ พี ร ะมิ ด แม้ ว่ า จะมี รู ป ร่ า งเหมื อ นวงหนึ่ ง มัน เป็ นเพี ย งวิ ธี ที่ มี ประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการจัดระเบียบผู้คน สิ่งที่กล่าวมานี ้เป็ นจริ งในรูปของแบบครอบครัว, บริ ษัท, รัฐบาล และแม้ กระทัง่ ธุรกิจเครื อข่าย

l

33


ผู้ทอี่ ยู่บนสุ ด ทาเงินได้ มากจริงหรือ บางคนอาจจะคิดว่าคนที่อยู่ตาแหน่งบนของธุรกิจเครื อข่าย ทาเงินได้ มากที่สดุ บางครัง้ ก็เป็ นความจริงหรื อบอกได้ วา่ มันก็เป็ นจริงในทุกธุรกิจทังหมด ้ โดยทัว่ ไปค่าเฉลี่ยพนักงานในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ รับเงิน 29.544 ดอลล่าห์ สหรั ฐในปี 2006. ในปี เดียวกันนี เ้ อง ค่าเฉลี่ยของผู้บริ หารได้ รับเงินกว่า 10 ล้ านดอลล่าห์สหรัฐของค่าตอบแทนทัง้ หมด ผลการสารวจจากบริ ษัทที่มีการ เจริญเติบโตสูง 500 บริษัท ส่วนตัวแทนธุรกิจที่ผ้ คู นเหล่านี ้มีอยูท่ วั่ ทังองค์ ้ กรสามารถทาเงินได้ มากกว่าคนที่ พาพวกเขาเข้ าสูธ่ ุรกิจเสียอีก คุณจะไม่ ได้ เจอสิ่งเหล่ าในธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ

34

l


คุณต้ องเริ่มตั้งแต่ ต้นหรือเปล่ า บางคนเข้ าใจว่ า จะต้ องเริ่ ม ตั ง้ แต่ ช่ ว งเริ่ ม ต้ นของบริ ษั ท จึ ง จะประสบ ความสาเร็ จนัน่ เป็ นความเข้ าใจผิด การเข้ าสูธ่ ุรกิจในช่วงแรกถือเป็ นแนวโน้ มที่ ดีกว่า แต่การเข้ าร่วมกับบริษัทช้ าหรื อเร็ว นันไม่ ้ ใช่ประเด็น แนวคิด "เริ่มตังแต่ ้ ต้น " มาจากการลงทุนทางอุตสาหกรรม คุณพยายามที่จะซื ้อ สินทรัพย์ (หุ้น, อสังหาริ มทรัพย์,, ฯลฯ) ในช่วงเริ่ มต้ นและขายให้ กบั บุคคลบาง คนในภายหลัง เพราะคุณไม่คิดว่ามันจะขึ ้นไปที่สงู มากไปกว่านี ้อีกคล้ ายกับว่า “ การเข้ าสู่ธุรกิจในช่ วงเริ่ มต้ นและออกจากธุรกิจเมื่ออยู่บนจุดสูงสุด แล้ ว” น้ อยคนนักที่เป็ นคนแรกใน บริ ษัทธุรกิจเครื อข่าย จะได้ รับการจ่ายสูงสุด นี่เป็ น สิง่ ที่พิสจู น์อย่างหนึง่ ในการเข้ าสูธ่ ุรกิจในช่วงเริ่มต้ น

l

35


ยุ่งมากจนไม่ มเี วลาเลยหรอ ? แน่นอนว่า คุณยุ่งมาก ทุกคนต่างก็ย่งุ แล้ วเมื่อไหร่ มนั จะถึงเวลาเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่คนบอกว่าไม่มีเวลา ก็ไม่ได้ หมายความว่าคุณมีเวลาน้ อยกว่าคนอื่น เพราะพวกเขามีความคิด 2 สิ่งนีค้ ือ ฉันสามารถทามันให้ ดีได้ ด้วยตัวเอง ฉัน สามารถทามันเร็วขึ ้นเองทังสองประโยคที ้ ่กล่าวมา ได้ จากัดคนให้ มีเวลาน้ อยลง ทรัพย์สมบัติ (ของเงินและเวลา) ถูกซ่อนจากผู้ที่จะต้ องทาทุกสิ่งทุกอย่างด้ วย ตัวเองทรัพย์สมบัติ จะเปิ ดเผยให้ กับผู้ที่มีความอดทนและมีเวลาที่จะสอนคน อื่ น ๆ ความลับ คื อ การมี ค วามอดทนในการฝึ กอบรมคนอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ คุณ สามารถทางานได้ มากขึ ้น

36

l


จงเป็ นผู้สื่อสารอย่ างมืออาชีพ การทาธุรกิจแบบมืออาชีพจาเป็ นต้ องใช้ การสื่อสารเป็ นสิ่งสาคัญในการติดต่อกับลูกค้ า อย่างมือ อาชีพ การสื่อสารเป็ นทักษะการเรี ยนรู้ที่มีความจาเป็ นในทุกสิง่ อย่างที่คณ ุ กระทา เวลาทุกนาทีและเงิน ทุกบาททุกสตางค์ที่ยอมสละเพื่อเรี ยนรู้ การสื่อสาร มันจะคืนกลับมาให้ คณ ุ ทุกนาทีและทุกบาท ทุกสตางค์ และเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ธุรกิจทุกประเภทและทุกอาชีพ ก็มีคนที่ ทาอย่างนี ้อย่างมือ อาชีพ ผู้มีความเป็ นมืออาชีพจะลงมาทาสิ่งที่ถกู ต้ องเพื่อลูกค้ า บางครัง้ สิ่งที่ถกู ต้ องอาจไม่ได้ หมายถึง ขายสินค้ าหรื อบริ การของคุณให้ กับใคร แต่ในขณะเดียวกัน คนเหล่านันอาจมี ้ ความต้ องการ สินค้ าของคุณอย่างมาก เพียงต้ องการที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณเกี่ยวกับเรื่ องที่ไร้ สาระ แต่เขาหรื อ เธอ อาจเพียงแค่กลัวการตัดสินใจ คุณไม่ต้องหันหลังให้ พวกเขา มันเป็ นส่วนหนึ่งของหน้ าที่ มือ อาชีพที่จะให้ ลกู ค้ าในสิง่ ที่พวกเขาต้ องการ สมมติวา่ คุณมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยคนได้ มุ่งเน้ นไปที่คนที่ต้องการมัน ดีกว่าต้ องไปบังคับให้ กบั ผู้ที่ ไม่ต้องการมัน จงทาอย่ างมืออาชีพ มันจะทาให้ คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณทา l

37


ป้องกันการบ้ างาน ถ้ าจานวนชัว่ โมงสูงสุดที่คนสามารถทางานได้ ใน 1 วันคือ 24 ชัว่ โมง และจานวนวันสูงสุด ที่บคุ คลสามารถทางานได้ ใน 1 ปี คือ 365 วัน ถ้ าอย่างนันจ ้ านวนชัว่ โมงสูงสุดที่ คนสามารถ ทางานได้ ใน 1 ปี คือ 8760 ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมง / วัน * 365 วัน = 8,760 ชัว่ โมงต่อปี อย่างไรก็ตามถ้ าคุณได้ รับเปอร์ เซ็นต์ในการทางานของคน 100 คน ซึ่งแต่ละคนทางาน 8 ชัว่ โมงต่อวันเป็ นเวลา 1 ปี คุณจะได้ รับการจ่ายกว่า 292,000 ชัว่ โมง มันมากมายเกินกว่าที่คณ ุ จะทาได้ ด้วยตัวเอง นี่จะเป็ นสิ่ งทีท่ าให้ คุณมีเวลาและหลุดพ้นสู่ ความเป็ นอิสระ และก้าวสู่ ความมั่งคัง่ ในธุรกิจ

38

l


บทสรุป การสร้ างธุรกิจของคุณให้ ประสบความสาเร็จ    

ต้ องมัน่ ใจว่าธุรกิจของคุณจะทาให้ คนอื่นๆมีชีวิตที่ดีขึ ้น ต้ องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเป็ นเอกลักษณ์และเกิดการบริโภค ต้ องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็ นที่นิยมและอยูช่ นแนวหน้ ั้ า ต้ องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ พยายามที่จะทาทุกๆอย่างด้ วยตัวคุณเอง และคุณต้ องมี ตัวแทนมากกว่าจ้ างพนักงาน  ต้ องแน่ใจว่าคุณได้ ฝึกตัวแทนและให้ มนั่ ใจว่าพวกเขาจะทาได้ อย่างที่คณ ุ ทา  จงทาอย่างมืออาชีพ

สิ่งเหล่ านี้จะช่ วยให้ คณ ุ พบกับความมั่งคัง่ และมีเวลาทีจ่ ะสนุกกับมัน นอกจากนั้นยังจะช่ วย ให้ คณ ุ มีความภาคภูมิใจกับสิ่งทีค่ ณ ุ ได้ สร้ างขึน้ ด้ วยตัวคุณเองอีกด้ วย

l

39


สิ ทธิของสมาชิก ARIIX ARIIX ได้ รับการก่อตัง้ ภายใต้ หลักการ 4 ข้ อ คือ ความไว้ วางใจ,

เพื่อรับประกันสิทธิ และสิทธิพื ้นฐานของการดาเนินธุรกิจของคุณ เราได้

ความสนุ ก สุดท้ ายนี ้

ความซื ้อสัตย์, ความมัง่ คัง่ และความสนุกสนานก่อนที่เราจะพัฒนา

คิดค้ นสิ่งที่ดีสดุ เพื่อคุณให้ ได้ เข้ าร่วมเป็ นหนึ่งในหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา

ความสาเร็ จเป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการทางานเป้าหมายของเราคือ

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพออกสู่ ต ลาด ก่ อ นที่ จ ะ

โดยใช้ หลักการ4คา ของ ARIIX เป็ นพื ้นฐานของการดาเนินธุรกิจ

ต้ องการให้ คุณรู้ ว่าเราใส่ใจคุณ เพีย งใด เราไม่ต้องการบอกเพีย งแค่

ออกแบบแผนปฏิวตั ิการจ่ายผลตอบแทนแบบใหม่เพื่อให้ คุณชื่น ชอบ ซึ่งเราได้ ใช้ เวลานานก่อนที่ทีมงานก่อตัง้ จะคิดค้ นแผนนีข้ ึน้ เราให้ สญ ั ญากับผู้ร่วมธุรกิจของเราว่า “เราสั ญญาว่ าจะให้ ผลตอบแทนกับตัวแทนของเราและลูกค้ าของ พวกเขาเหนื อสิ่ งอื่นใดเรารั บประกัน 100% ว่ าผลิตภัณฑ์ ของเรา ได้ รับคุณภาพระดับเภสั ชกรรม โดยความร่ วมมือการค้ นคว้ าวิจัย ร่ วมกั น ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ นน าของโลก จนมั่ น ใจถึ ง ประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ จากศิ ลปะและการบริ การ การได้ รับ ความไว้ วางใจจากคุณถือเป็ นรางวัลของเราที่จะสร้ างอนาคตร่ วม

ความไว้ วางใจ ผู้ร่วมธุรกิจควรจะเข้ าสู่ระบบ อย่างมีความมัน่ ใจ 100% และเชื่อถือไว้ ใจทุกฝ่ าย เรื่ องไหนก็ไม่สาคัญหากเราไว้ ใจซึ่งกันและกัน เพราะเราก็ ค าดหวั ง เช่ น เดี ย วกั น กั บ คุ ณ เรายึ ด ถื อ สิ่ ง เหล่ า นี เ้ ป็ น มาตรฐานและสนุกกับการมีความสัมพันธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจร่วมกัน ความซื่อสัตย์ ARIIX เรามุ่งมัน่ อย่างจริ งจังที่จะทาหน้ าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สจุ ริ ตในธุรกิจนัน่ หมายถึงความมุ่งมัน่ ที่จะทาในสิ่งที่ถกู ต้ องและ ท าทุก อย่ า งให้ เ ป็ นไปได้ เพื่อ อ านวยความสะดวกให้ ส มาชิ ก ของเรา ประสบความสาเร็จ

การวัดความสาเร็ จของเราไม่ ได้ ดูจากตัวเลขของบริ ษัท แต่ จะดูจาก

ความมั่งคั่ง นี่เป็ นมากกว่าคาว่าพอสาหรับทุกคนความเอือ้ อาทรอาจ

จ านวนของครอบครั ว ผู้ ร่ วมธุ ร กิ จ ของเราทุ ก คนมี ค วามสุ ข มี

เหมือนแนวคิดที่เ รี ยบง่ายแต่เป็ นที่ น่าเศร้ าใจที่เราพบว่าความสาเร็ จ

สุ ขภาพที่ดี และมีชีวิตยืนยาว “

เพียงเล็กน้ อยทาให้ ความโลภทาลายความเอื ้ออาทรเหล่านี ้ไป นัน่ คือ เหตุผลที่เราได้ ตงเป ั ้ ้ าหมายตังแต่ ้ แรกเพื่อให้ แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรของ เรามีโอกาสที่จะสนุกกับชีวิตโดยมีความฝั น สู่สขุ ภาพที่ดี มีความมัง่ คัง่

ดร. เฟรด คูปเปอร์ ผู้ก่อตั้งและที มงานผู้บริ หาร

หากบริ ษัทเราประสบความสาเร็ จมากขึ ้น แน่นอนที่เราก็จะตอบแทนคืน ให้ สมาชิกของเรามากขึ ้น ..

40

l

มีความสุขสนุกสนานร่ วมไปกับการประสบ

คาพูด แต่ต้องมาแสดงจากการกระทาของเรา เราต้ องการร่ วมสนุกกับ สิ่งที่คุณเป็ นผู้สร้ างขึน้ มา เราปรารถนาที่จะช่วยในสิ่งที่คุณตัง้ ใจและ ทุ่มเท เพื่อพัฒนาแผนของการดาเนิน งานและสัญญาว่าจะทาทุกอย่าง เพื่อให้ คณ ุ มัน่ ใจว่าได้ วา่ นี่จะเป็ นโอกาสที่ดีที่สดุ ที่คณ ุ เคยเห็นเลยทีเดียว 1.สิ ท ธิ ข องคณะกรรมการผู้ ร่ วมธุ ร กิ จ ทุก ปี ผู้แ ทนฝ่ ายผู้บ ริ ห าร ระดับสูงจะทาการคัดเลือกผู้นาเพื่อเป็ นคณะกรรมการของผู้ร่วมธุรกิจ และเป็ นตัวแทนขอลกลุ่มในการนาเสนอสิ่งที่พวกเขาสนใจและทางาน ร่ วมกับบริ ษัท

การให้ ข้อเสนอแนะและแนะนาเพื่อการปรับปรุ งและ

พัฒนาการดาเนินงานของบริ ษัท 2.สิทธิการได้ รับแบ่ งปั นผลประโยชน์ ARIIX จะแบ่งปั นผลประโยชน์ กับตัวแทนผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเราสร้ างบริ ษัท ซึง่ แตกต่างจาก บริ ษัท อื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่เจ้ าของได้ ผลกาไรทังหมด ้ เราได้ ออกแบบโปรแกรมเพื่อ การแบ่งปั นผลประโยชน์และให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ นู าของเรา


3.สิทธิ การเป็ นเจ้ าของที่ถูกต้ อง ในกรณีของการละเมิดสิทธิ์

นัน่ เป็ นเหตุผลที่เรามีเป้าหมายในการทาตลาด การสร้ างเครื่ องมือ

เขา คือผลมาจากการทางานหนักของคุณ แน่นอนว่า ARIIX ได้

ทางธุ ร กิ จ เราเชื่ อ ว่ า บริ ษั ท ไม่ ค วรเป็ นผู้ พิ พ ากษาและตัด สิ น

การขายและการให้ ผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสิทธิ ของผู้นาเราในด้ านนี ้

วางแผนให้ ทกุ คนสนุกกับผลตอบแทนเพิ่มเติม แต่ความแตกต่างที่

ขณะเดียวกันมันจาเป็ นสาหรับ บริ ษัท ในการป้องกัน โอกาสของ

ทุกคนมีสิทธิ ที่จะส่ง ขัน้ ตอนการดาเนินงานที่ผ่านการพิสูจน์ แล้ ว

สาคัญคือที่เราเชื่อว่าในการแบ่งปั น ตัวแทนของ ARIIX จะมีสิทธิ

ตัวแทนคนอื่น ๆ ครอบครั วของเขาและอนาคตของพวกเขา เรา

มายังคณะกรรมการผู้ร่วมธุรกิจและสานักงานของเราเพราะเราเชื่อ

ในการร่ ว มสนุก และใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางธุ ร กิ จ ดัง ผู้ร่ ว มธุ ร กิ จ อย่ า ง

อนุญาตให้ สิทธิในการอุทธรณ์โดยคณะกรรมการอิสระที่แต่งตังกั ้ น

ว่า “ คุณคือหนึง่ ในผู้เชี่ยวชาญที่แท้ จริ ง “

แท้ จริ ง

6.ความจงรั กภักดี เข้ าใจว่าต้ องใช้ เวลาและความพยายามอย่าง

9.สิทธิท่ ีจะช่ วยเราพัฒนาไปสู่อนาคต เนื่องจากเราตระหนักดี

มาก ที่จะสร้ างธุรกิจที่แข็งแกร่ งและเจริ ญรุ่ งเรื อง เราตระหนักดีว่า

ว่า คุณ เป็ นพัน ธมิตรที่แ ท้ จริ งของเรา ดังนัน้ เราจึงต้ อ งการทราบ

บางครัง้ การสร้ างธุรกิจก็ต้องการการพิจารณาเป็ นพิเศษ

ความคิดเห็นของคุณ เราตระหนักดีว่าบริ ษัทจะต้ องมีเปลี่ยนแปลง

ขึ น้ มาเพื่ อ ตัด สิ น ในกรณี เ หตุ ก ารณ์ เ คร่ ง เครี ย ดหรื อ ในกรณี ที่ จาเป็ นต้ องแจ้ งยกเลิก 4.สิ ท ธิ ใ นการทบทวนเปลี่ ย นแผนการจ่ ายผลตอบแทน เป้าหมายของเราเพื่อที่จะยังคงแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่า มากที่สุดในอุตสาหกรรม จะต้ องมีการทบทวนและการปรั บปรุ ง ส าหรั บ ตั ว แทนของบริ ษั ท การเปลี่ ย นแปลงแผนการจ่ า ย ผลตอบแทนใด ๆ จะต้ องได้ รับการทบทวนจากคณะกรรมการผู้ ร่ ว มธุ ร กิ จ และสอบถามความคิ ด เห็ น ของพวกเขาก่ อ นที่ จ ะ ดาเนินการ 5.สิทธิในการเป็ นผู้เชี่ยวชาญของเรา ทุกครัง้ ที่คณ ุ ต้ องการเป็ น เลิศ คุณมองหาผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีใครเข้ าใจความต้ องการของธุรกิจ

7.สิทธิในรั บฟั งการอธิบายและแจ้ งล่ วงหน้ าในกรณี จาเป็ น คุ ณ มี สิ ท ธิ ใ นการแจ้ งล่ ว งหน้ าในกรณี ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ เปลี่ยนแปลงผลกระทบทางธุร กิ จและมีสิทธิ สอบถามเพื่อรั บฟั ง คาอธิบายเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

และปรับปรุ งอยู่เสมอ เราพร้ อมที่จะพัฒนาสิ่งที่จะเกิดขึ ้นใหม่และ นวัตกรรมใหม่ที่จะยังคงความเป็ นผู้นาอยู่เสมอ เราเชื่อว่าความ ร่วมมือกันของทุกคนจะส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ เราประสบความสาเร็ จ ไปด้ วยกัน

8.สิ ท ธิ ใ นการมี ส่ ว นร่ วมในความสนุ ก สนานและแรงจู ง ใจ ในบริ ษัทส่วนใหญ่ คุณจะเห็นเจ้ าของบริ ษัท ขับรถแปลก ๆ หรู ๆ , มีเครื่ องบินส่วนตัว มีบ้านพักตากอากาศและซื ้อเรื อยอร์ ชส่วนตัว และนัน่ ทาให้ คณ ุ สึกเจ็บปวด ที่ได้ ร้ ูวา่ การมีชีวิตที่หรูหราของพวก l

41


www.Golddynamic.co.th

BOS Thai  

Thai BOS presentation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you