Page 1

From Blog to Book.

www.yenidiplomasi.com


2


Contents 1 2010 1.1

1.2

9 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Dijital Diplomasi (2010-01-22 22:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Yorumsuz (2010-11-25 02:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Wikileaks: Sosyal medya m1 dediniz? (2010-11-29 20:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2 2011 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

13 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

100 Bin Dolarl1k Dijital Diplomasi (2011-01-25 05:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Dijital Diplomasi Nedir? (2011-04-26 08:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

ABD D1_i_leri Bakanl1 1 dijital kaynaklar1n1 sosyal medyaya aktar1yor (2011-04-26 09:40) . .

14

May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

The Guardian’dan 0ngiliz hükümetine dijital yönetici transferi (2011-05-22 10:12) . . . . . .

15

September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Werbung statt Waffen (2011-09-27 06:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Digital Diaspora / Dijital Diaspora (2011-10-17 04:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Dijital Diaspora - Nereden Ba_lamal1? (2011-10-17 11:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Marie Blair Kimdir? (2011-10-20 21:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

3 2012 3.1

21 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Freelance Diplomat Carne Ross’un TED Konu_mas1 (2012-01-10 22:07) . . . . . . . . . . .

21

ABD D1_i_leri Bakanl1 1’nda Ocak Ay1n1n Ana Gündemi: 21. Yüzy1l Devlet Modeli (siz Dijital Diplomasi diyiverin) (2012-01-14 18:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Alec Ross’1n Sosyal Medya ve D1_ Politika Görü_leri-1 (2012-01-16 02:55) . . . . . . . . . .

27 3


3.2

Avrupa Birli i’nin Dijital Diplomasi’den Anla(ma)d1klar1 (2012-01-17 04:47) . . . . . . . . .

28

Dijital diplomasi ve SOPA (2012-01-18 19:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

YeniDiplomasi.com, SosyalKafa’n1n konu u oldu (2012-01-24 02:58) . . . . . . . . . . . . . .

30

0sveç’ten ba_ar1l1 bir yeni diplomasi örne i (2012-01-25 12:06) . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Twitter’da Türk diplomatlar ve diplomatik misyonlar (2012-01-26 01:22) . . . . . . . . . . .

32

ABD Büyükelçili i’nden Türkçe dijital diplomasi ata 1 (2012-01-26 05:19) . . . . . . . . . .

32

February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Yeni diplomasi gündeminden... (2012-02-01 03:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Çantalar1nda Bulunmas1 Gereken Sosyal Medya Araçlar1 (2012-02-08 14:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Dijital Ça da Diplomasi Paneli: ABD ve Kanada’dan Perspektifler ¸ Diplomacy in the Digital Age: Perspectives from the U.S. and Canada (2012-02-10 12:28) . . . . . . . . . .

36

The Next Web and its Impact on Government Communication [Consilium] (2012-02-16 23:00)

37

Alec Ross: Massive shift of power from hierarchies (nation state) to individuals & networks of individuals #smwreuters (2012-02-16 23:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Sosyal Medyan1n D1_ Politikaya ve Kamu Diplomasisine Etkileri Washington’da Tart1_1ld1 ¸ How does the State Department practice public diplomacy in the age of social media? (2012-02-17 16:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

ABD DI^0^LER0 BAKANLI I’NDA ARAPÇA & FARSÇA D0J0TAL D0PLOMAS0¸¸ US DIGITAL DIPLOMACY IN ARABIC & PERSIAN (2012-02-23 16:17) . . . . . .

40

The Power of Citizen Diplomacy ¸¸ Vatanda_ Diplomasisinin Gücü (2012-02-24 17:21) . .

41

NEW DIPLOMACY DIGEST¸ YEN0 D0PLOMAS0 HABERLER0 (2012-02-25 10:17) . .

41

AFSA Guidance on the Personal Use of Social Media ¸¸ AFSA’n1n Ki_isel Sosyal Medya Kullan1m1 K1lavuzu (2012-02-26 15:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Albanian MFA Adopts Digital Diplomacy ¸¸ Arnavutluk D1_i_leri Bakanl1 1’ndan Dijital Diplomasi Ata 1 (2012-02-28 04:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

ÖZEL ¸ YEMEN BÜYÜKELÇ0M0Z FAZLI ÇORMAN: “TWITTER B0LG0 VERMEN0N ÖTES0NE GEÇEREK B0R TÜR PLATFORM KURMAMI SA LADI” (2012-02-28 07:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

French MFA launches Twitter account in Arabic ¸¸ Fransa D1_i_leri Bakanl1 1 Arapça Twitter hesab1 açt1 (2012-02-29 13:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

OIC President Ihsanoglu Calls for “Preventive Cultural Diplomacy” to Keep Interfaith Harmony ¸¸ 0slam 0_birli i Te_kilat1 Ba_kan1 Prof. 0hsano lu Önleyici Kültürel Diplomasiye Vurgu Yapt1 (2012-02-29 14:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Haifa University Introduces ’Ambassadors online’ Program ¸¸ Hayfa Üniversitesi Dijital Diplomasi Program1 Kuruyor (2012-02-29 16:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Türkiye’den Kosova’da Kültürel ve Dijital Diplomasi Çal1_malar1 (2012-02-29 20:50) . . . .

49

March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Russian Diplomacy in the Twenty-First Century¸¸ =>2K9¸ 0:0O 48?;><0B8O =C6=0 >AA88 2 XXI 25:5? (2012-03-03 15:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Dijital

3.3

4

Diplomatlar1n


3.4

3.5

Kültürel Diplomasinin Ba 1ms1z Gücü ¸¸ Independent Power of Cultural Diplomacy (2012-03-03 16:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Klout.com ve Dijital Diplomasinin Evrimi ¸¸ Klout and the evolution of digital diplomacy (2012-03-03 16:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Twitter Diplomasi ve D1_i_leri 2.0 ¸¸ Twitter Diplomacy: State Department 2.0 (2012-03-03 16:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Call for Papers¸¸ Exchange: The Journal of Public Diplomacy (2012-03-07 02:38) . . . .

55

Dijital Diplomasisiz Kaçan F1rsatlar: Dün, Bugün ve Yar1n (2012-03-08 03:40) . . . . . . .

56

YEN0¸ Zeynep Tüfekçi: ”Hepimiz dijital göçmenleriz” (2012-03-09 06:19) . . . . . . . . . .

58

SoftPoware: Sosyal Medya Ça 1nda Dijital Diplomasi ve Yeni Yumu_ak Güç (2012-03-11 00:10)

62

YeniDiplomasi.com Endeksi Dijital Diplomasi ve Kamu Diplomasisi Aktörlerini S1ralad1 (2012-03-11 00:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

2011: Türkiye’nin Dijital Diplomasi Milad1 (2012-03-11 00:25) . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

RAD0KAL¸ Turkey Lags Behind on Digital Diplomacy (2012-03-12 09:02) . . . . . . . . .

65

Türk dijital diplomasisinin Twitter foto raf1: #Davutoglu örne i / #Davutoglu hashtag and Turkish digital diplomacy (2012-03-18 21:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

YeniDiplomasi.com analistlerinden Sernur Yass1kaya yazd1... Kony 2012: Dijital Diplomasi için 0pucu¸ Kony 2012: Clue for Digital Diplomacy (2012-03-20 16:44) . . . . . . . .

68

Butik Diplomasinin Tam Zaman1 (2012-03-25 03:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Yarat1c1 Endüstriler ve Dijital Kültürel Diplomasi¸¸ NEW¸Creative Industries and Digital Cultural Diplomacy (2012-03-25 14:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Turkayfe.org, Türk Kahvesini Tan1tmak 0çin ABD Yollar1na Dü_tü (2012-03-31 01:04) . . .

73

April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

ÖZEL¸ ABD Ba_kan1n1n 2012 0çin Ulusal Stratejik 0leti_im (ve Kamu Diplomasi Stratejisi) Tasla 1 (2012-04-01 11:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

YeniDiplomasi.com Mart-2012 Haber Bülteni (2012-04-02 04:07) . . . . . . . . . . . . . . .

78

Türk Dijital Diplomasisi ve Dijital Derinlik¸ Turkish Digital Diplomacy and ’Digital Depth’ (2012-04-08 09:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Konferans Duyurusu: Ha_ar1 Dijitallere Kulak Verin | e-Yaramazl1 a Övgü | #eyaramaz (2012-04-26 17:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Diplomasi Koridorlar1nda Twitter Rüzgâr1: Dijital Diplomatlar için Rehber (2012-04-26 17:47)

80

Dijital’in Gözde Mesle i ”Dijital Diplomasi Uzmanl1 1” (2012-04-29 02:48) . . . . . . . . . .

84

May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Dünyada Diplomasi E itimi: Üniversiteler ve Akademiler| Diplomacy Education in the World: Universities and Academies (2012-05-02 16:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Yeni Diplomasi Endeksi | Yeni Diplomasi Index| May1s| May | 2012 (2012-05-06 14:29) . . .

85

Digital Diplomacy: A New Era of Advancing Policy | Dijital Diplomasi: Politika Üretmede Yeni Bir Dönem (2012-05-17 06:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Yeni Diplomasi TRT Radyo1’e konuk oldu (2012-05-18 05:45) . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 5


3.6

Yeni Diplomasi Aç1k Radyo’ya konuk oldu (2012-05-21 14:14) . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Türkiye, Soft Power Endeksi’nde Be_inci S1rada (2012-05-31 02:22) . . . . . . . . . . . . . .

86

June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Digital Diplomacy (2012-06-03 14:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

0sveç’in Twitter Hesab1 Vatanda_lara Emanet (2012-06-18 03:47) . . . . . . . . . . . . . . .

89

AFP: Türkiye e-diplomaside ikinci (2012-06-21 07:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Twitter’1 dijital vatanda_ diplomatlar sard1 (2012-06-28 02:03) . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Rus yumu_ak gücü YouTube’u ele geçirdi (2012-06-29 00:38)

92

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Sa l1k Diplomasisi Raporumuz Yay1nda | Our In-Depth ’Health Diplomacy’ Report is out! (2012-06-30 15:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

Kültürel Diplomasi E itimi, Uygulamalar1 ve Yeni Yakla_1mlar | Cultural Diplomacy Education: Practices and New Approaches (2012-06-30 15:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

YeniDiplomasi.com Zaman’da (2012-07-08 14:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

Rus D1_i_leri Facebook’a giriyor (2012-07-17 05:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Twitter’da Takipçilerine Temas Etmek 0steyen Hükümetlere Üç Öneri I Three Tips for Governments Wanting to Engage With Their Followers on Twitter (2012-07-27 17:52)

99

SPECIAL REPORT | Digital Diaspora: Definition, Evaluation and Policy Recommendations (2012-07-27 18:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Dünya Liderleri ve Uluslararas1 Kurulu_lar1n Twitter Rehberi ¸ World Leaders and Int’l Organisations Twitter Directory (2012-09-10 04:40) . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Türkiye’nin Dijital-Politik Önemi ve Dijital Derinlik - 1 (2012-10-24 04:25) . . . . . . . . .

101

Türkiye’nin Dijital-Politik Önemi ve Dijital Derinlik... 2 (2012-10-28 04:30) . . . . . . . . .

101

3.10 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

3.7

3.8

3.9

ABD D1_i_leri Bakanl1 1 eDiplomasi Dan1_man1 Alec Ross’un 0talya’n1n Washington Büyükelçili i’ndeki Twiplomacy Konu_mas1 I Twiplomacy conference at Italian Embassy in Washington DC (2012-11-22 22:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.11 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

103

Kurucumuz Gökhan Yücel’den Bahçe_ehir Üniversitesi Diplomat Okulu’nda Dijital Diplomasi Dersi (2012-12-08 15:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

YeniDiplomasi.com Al Jazeera’n1n davetlisi olarak Sofya’da dijital diplomasiyi anlatt1 (2012-12-23 15:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

0srail, Araplarla 0leti_imi Twitter’da Güçlendirecek (2012-12-26 02:24) . . . . . . . . . . . .

105

2012: Dijital diplomasinin kay1p y1l1 (2012-12-28 05:59)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

0ngiltere, 2012’de Dijital Diplomasi için Ne Yapt1? (2012-12-31 04:23) . . . . . . . . . . . .

107


4 2013 4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

109 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Dünya Liderlerinin ve Uluslararas1 Kurumlar1n Twitter Hesaplar1 (Güncellenmi_ Tam Liste /2013) (2013-01-03 15:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Abdullah Gül, Twitter’1n En Çok Takip Edilen 3. Lideri Oldu (2013-01-04 11:20) . . . . . .

109

UKinUSA, Dijital Diplomasiyi Tumblr’a Ta_1d1 (2013-01-08 08:06) . . . . . . . . . . . . . .

110

Kosova Vatanda_lar1, Ülkelerini Dünyaya Tan1tacak (2013-01-13 11:45) . . . . . . . . . . . .

111

Meksika D1_i_leri’nden Dijital Diplomasi Ata 1 (2013-01-15 03:07) . . . . . . . . . . . . . . .

111

Ba_bakanl1k Kamu Diplomasi Kurumu’ndan ”Bir Yola Devam Kitab1” (2013-01-21 22:50) .

112

February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

Merkel’in Ziyareti ve Alman Dijital Diplomasisi (2013-02-23 08:50) . . . . . . . . . . . . . .

116

April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Kurucular1m1zdan Gökhan Yücel YeniTurkiye.org’a konu_tu: Diplomaside hedefimiz dijital derinlik olmal1 (2013-04-07 03:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Kosova D1_i_leri Bakanl1 1 Yay1n Organ1 ’The New Diplomat’, Kurucular1m1zdan 0brahim 0zgi’nin 2012 De erlendirmelerine Yer Verdi (2013-04-10 17:25) . . . . . . . . . . .

120

0nternet ve Sosyal Medya Ça 1nda Kamu Diplomasisi (2013-04-27 06:21) . . . . . . . . . . .

122

May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

ABD D1_i_leri Bakan1 John Kerry yazd1 | ’Dijital Diplomasi: Diplomatik Angajman1m1z1 Uyarlamak’ (2013-05-07 14:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

Kriz An1nda Sosyal Medyay1 Etkili Kullanma | Sosyal Medyada Kriz Yönetimi (2013-05-12 07:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Bahçe_ehir Üniversitesi ve Yeni Diplomasi, Washington DC’de Dijital Diplomasi Merkezi kuruyor (2013-05-16 17:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Yüzlerce Dünya Liderinin Twitter Hesap ve Adresleri Yay1nland1 (2013-05-21 17:51) . . . .

127

Why a ’World Leader Twitter Directory’ ? by Piccola Bee | @VITweeple/@Picobee (2013-05-22 14:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Twiplomacy’den Twitter’da Büyükelçilikler ve Büyükelçiler Listesi (2013-06-10 00:16) . . .

129

Diplomaside Gelenek ve 0novasyon: Diplomat 2.0 | Tradition and Innovation Diplomat 2.0 by Stefano Baldi (2013-06-17 06:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Real-time world, real-time diplomacy: The challenges ahead | Panel at Italian Embassy in DC (2013-07-14 08:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Dijital Diplomasi ve #G8 | Digital Diplomacy & the #G8 (2013-07-18 21:25) . . . . . . . .

129

Dijital diplomasi ve Twitter (2013-07-30 03:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

British Ambassador to Lebanon Tom Fletcher addresses Swedish diplomats (2013-09-02 10:40)

130 7


8

“Digital Kosovo” Launches to Empower Digital Diplomacy (2013-09-02 11:00) . . . . . . . .

131

’Digital Diplomacy Boom’ – Extended Presentation by Gökhan Yücel, President & Co-Founder of Yenidiplomasi.com (2013-09-04 04:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

ANAL0Z | 0ran’1n Twitter ve dijital diplomasiyle imtihan1 | (2013-09-06 02:00) . . . . . . .

132

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar1na Aday ^ehirlerin Sosyal Medya Etkinli i Raporu | Gökhan Yücel- E_Kurucu (2013-09-07 07:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Dijital az1nl1klar1n yükseli_i (2013-09-09 08:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

ANAL0Z | 0ran’da dijital serbestlik zaman1: Twitter ve Facebook serbest (2013-09-17 01:33)

135

Kosovo Deputy Foreign Minister Selimi refers to Yenidiplomasi.com analysis | Kosova D1_i_leri Bakan Yard1mc1s1 Yenidiplomasi’yi kaynak gösterdi (2013-09-19 05:03) . . . . . .

136

E_-Kurucumuz Gökhan Yücel’in ICT Summit 2013 Bili_im Zirvesindeki Sunumu (2013-09-27 10:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136


Chapter 1

2010 1.1

January

Dijital Diplomasi (2010-01-22 22:08) (Ocak 2010’da Digital Age dergisinde yay1nlanm1_t1r) Yeni bir ülke ke_fedildi ini duyan diplomatlar ka 1d1 kalemi b1rakt1lar internete dald1lar. Ke_fedilen sosyal medya cumhuriyetiydi. Birle_mi_ Milletler’de temsil edilmemesine kar_1n milyarlarla ölçülen nüfusu ve gittikçe artan nüfuzu vard1. 0_in nas1l olaca 1n1 kolaçan ettiler. Facebook sayfalar1 iyiydi. “Tamam, haydi ba_l1yoruz” dediler ve ortal1 1 hallaç pamu u gibi atmaya ba_lad1lar. Küresel dünyan1n a 1r a abeyleri olan ve mesafeli tav1rlar1yla nam salm1_ diplomatlar kendilerini renkli bir dünyada buldular. 2009 Aral1k’ta D1_i_leri Bakanl1 1 Müste_ar Yard1mc1s1 Nam1k Tan, kamu diplomasisi ba lam1nda elçiliklerimizin Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinde varl1k gösterece ini aç1klad1. Haberin sat1r aralar1na s1k1_m1_ cümleler mevcut durumu ve ula_1lmak istenen hedefi özetler nitelikteydi. Bakanl1k bünyesinde bu i_le ilgili bir ekip yoktu ve dijital diplomasi t1pk1 0ngiltere ve ABD gibi etkin olacakt1k. Bu nedenle dijital diplomasi, Twitter diplomasisi veya Kamu Diplomasisi 2.0 gibi tan1mlarla ifade edilen yeni nesil diplomasi çabalar1 hakk1nda bilgileri bir araya getirmek ve mevcut uygulamalar1 gözden geçirmek yerinde olacak. K1sa ba_l1kla halinde dijital diplomasi dünyas1ndaki durumu ortaya koyaca 1m1z yaz1mda, s1kl1kla ticari _irketler taraf1ndan kullan1lan bir ortam1n özelde diplomasi genelde kamu sektörü için geli_tirilecek perspektife mütevazi bir katk1 olarak görülmesini diliyorum. Çok samimiyiz çok! Kamu diplomasisini göz ard1 ederek dijital diplomasiye ula_mam1z mümkün de il. K1saca bir ülkenin politikalar1n1 dünya kamuoyuna do ru bir _ekilde anlatmas1 olarak özetleyebilece imiz kamu diplomasisi, devletten devlete de il devletten do rudan ki_ilere veya dünya üzerindeki farkl1 gruplara ula_man1n bir yolu. Tezlerinizi dünya devletlerine anlat1rken bir yandan da onlar1n halklar1n1 anlat1yorsunuz. Haliyle etkili ve göz ard1 edilmemesi gereken bir yöntem. Amerika Birle_ik Devletleri bu yöntemin üzerinde duruyor. Anl1 _anl1 diplomatlar1n1n sosyal medyada arz1 endam etmelerinin nedeni bu... Diplomasi inand1r1c1l1 1n1 art1rabilmek u runa samimiyet dozunu yükseltiyor. Dijital alandaki diplomasi çabalar1nda ülkelerin uluslar aras1 politikalar1 a 1rl1klar1n1 vuruyor. Örne in Amerika ve 0ngiltere demokrasi, Afganistan ve Irak gibi ba_l1klarda çal1_malar1n1 yo unla_t1r1rken 0srail daha çok Filistin ihtilaf1 ve uluslar aras1 kamuoyunda kendine kar_1 yönelen tepkilere kar_1 koymay1 ön plana koyuyor. Burada tabii 0srail diasporas1n1n da kamu diplomasisi anlam1nda organize çal1_malar yürüttü ünü eklememiz gerekir. Yerel duyarl1l1klara dikkat Online diplomasi araçlar1na göz atacak olursak, Facebook ba_1 çekiyor, Twitter hemen arkas1ndan geliyor, Flickr, YouTube ve benzeri sitelerle devam ediyor. Sosyal medyada sayfa açmak, profil olu_turmak zor i_ de il, hemen herkes yapabiliyor. Ancak i_ diplomasiye gelince ince eleyip s1k dokumak gerekiyor. Büyük resmi görüp stratejiyi iyi kurgulamak önem kazan1yor. Sosyal a lar1 sayarken yerel tercihleri de gözden uzak tutmamak laz1m. Facebook her ülkede bizdeki kadar revaçta olmayabilir. Örne in Frankofon bir Afrika ülkesi ismini bugüne kadar duymad1 1m1z bir Frans1z payla_1m sitesinin bir numaral1 müdavimi 9


olabilir. Küresel diplomasi yürütülecekse, hedef kitlenin hangi mecray1 takip etti ini gözlemekte fayda var. E itim _art 0ngiltere, dünya üzerindeki temsilciliklerini sosyal medyadan üst düzeyde ve bilinçli olarak kullanmalar1n1 sa lamak üzere e itim programlar1 yürütüyor. Nitekim k1sa zaman önce Türkiye’de de gerçekle_en e itim program1 Vietnam dâhil birçok ülkeye yay1l1yor. Amerika benzer _ekilde tüm dünyay1 kapsayan programlar geli_tiriyor. Bir de diplomatlar1 sosyal medya konusunda özel bir programla bulu_t1rmak gerekiyor. Örne in 0srailli diplomatlar için verilen bir e itimin üç aya 1 bulunuyor. 1- Sosyal medya bilgi ve becerisi kazand1rmak: Sosyal a lar, wikiler, bloglar& 2- 0srail ve dünya üzerinde en iyi e-Devlet 2.0 ve Diplamsi 2.0 uygulamalar1n1 gözden geçirmek 3- Sosyal medya pratik eksersizleri ve diplomasinin sosyal medyada ne _ekilde kullan1labilece ine dair simülasyon Diplomasinin Facebook’la imtihan1 Dijital diplomasinin öncelikli amac1 sizinle arkada_ olmak ve sonras1nda ise sizden gelecek sorular1 yan1tlamak ya da kendi mesajlar1n1 do rudan iletmek. Online nüfusun önemli bir k1sm1n1n bulundu u Facebook bu nedenle dijital diplomatlar1n gözde mekan1. Ancak burada ula_1labilecek kitle ile mesaj1n etkinli i aras1nda ters bir korelasyon olabilir. Online popülasyonun neredeyse hiç filtrelenmeden akt1 1 Facebook ki_iler ve kurumlar için ciddi referans kayna 1 olmaktan uzak kalabiliyor. Bu nedenle baz1 Amerikal1 diplomatlar1n en az1ndan ki_isel olarak bu ortamdan uzak kald1 1n1 gözlemliyoruz. Mesela ABD Ankara Büyükelçisi kendisiyle röportaj yapan Radikal Gazetesi’nden Hilal Köylü’ye “kendisini pek yak1_1kl1 bulmad1 1 için” ki_isel Facebook hesab1 açmad1 1n1 söylese de, güncelleme ve ciddiyet kriterleri aç1s1ndan da önemli çekincelerin temel nedenler aras1nda oldu unu söyleyebiliriz. Hindistan büyükelçilerine yapt1 1 ça r1da Facebook’u terk etmelerini bildiriyor. K1saca samimiyetle ciddiyetsizlik aras1ndaki ibre konu Facebook olunca daha bir h1zl1 gelip gitmeye ba_l1yor. Bu nedenle diplomatlar1m1z1n daha i_in ba_1nda bu konuyu göz önünde tutmalar1nda fayda var. Ç1lg1n parti foto raflar1n1n yer ald1 1 bir sayfada verilecek mesajlar fazlas1yla kafa kar1_t1r1c1 olabilir. Diplomatik temsilciliklerin sayfalar1 ise önemli nüfusun bulundu u Facebook’ta olmazsa olmazlar aras1nda yer al1yor. Milliyet’in diplomasi muhabiri Bahar Bak1r, ki_isel blogunda “Obama Twitter’1, Ankara’l1 büyükelçilikler Facebook’u kullan1yor” diyor ve Ankara’n1n diplomatik ko_u_turmas1n1n internet üzerine ta_1nd1 1na dikkat çekiyor. Bu ayn1 zamanda “halkla” ili_kilerin yan1 s1ra “kurumsal” ili_kilerin de dijital dönü_ümünün sürdü üne i_aret ediyor. Facebook’un mahkeme karar1 ile yasakland1 1 veya yasaklanabilece i bir ülkenin diplomat1 iseniz de dünyan1n geri kalan1na aç1klama yaparken fazladan çaba göstermeniz gerekebilir. Unutmadan: Facebook üzerinden ileti_im kurmak istiyorsan1z, ilgili birimlerin Facebook’a eri_ir olmas1 gerekmektedir. Bunu kontrol etmeyi unutmamal1. 5 Ad1mda Dijital Diplomasi 1- Online PR ve Sosyal Medya Sosyal medyay1 kullanarak mesajlar1n etkin _ekilde iletilmesi mümkün. Facebook, Twitter, Flickr, YouTube& Bunlar1 zaten biliyorsunuz. Ama bilmedikleriniz de olabilir. Bu nedenle hedef kitlenin hangi ortamlar1 kulland1 1n1 gözden geçirmek gerekiyor. Konuyla ilgili ara_t1rmalar1n güncelli ine dikkat. Çünkü dün dünde kald1, bugünden yar1n1 görmek laz1m. 2- Kurumsal blog Kurumsal blog, sosyal a lar1n d1_1nda referans niteli i ta_1yan k1smen e lenceli ve daha çok okuyucu için anlam ta_1yan bilgiler içermelidir. Vatanda_ diplomatik ayr1nt1lar yerine seyahat imkanlar1n1 ara_t1r1yor olabilir. Aman dikkat! 3- Buzz Takip Sosyal medya alan1nda genel bir bak1_ edinmek için dijital diplomatlar1n farkl1 kaynaklar1 takip etmeye ihtiyac1 var. Online dünyada gündemi bilmek için gazeteler yetersiz kalabilir. Bu nedenle trendleri ve aktüaliteyi kaç1rmamak gerekiyor. 4 - 0tibar yönetimi Diplomasi dünyas1, ünlüler dünyas1na dönü_mek üzere& Art1k diplomatlar da celebrity& Sanal dünyada diplomatik giri_imlerin güçlü ve zay1f yönlerini bilmek laz1m. Bu nedenle online itibar yönetimi, sanal dünyada nas1l göründü ünüzü anlaman1za yard1mc1 olacakt1r. Sonuçlar iyi ç1karsa ara_t1rman1n derinli ini art1rmay1 önerebiliriz. Ya kimsenin umurunda de ilsinizdir ya da sana dünyaya asosyal kalm1_ olabilirisiniz. 5- Sosyal a kampanyalar1 Facebook, Twitter, Flickr, YouTube gibi sosyal a lar üzerinden hedef kitleyle do rudan ileti_im kurman1z1 sa layacak kampanyalar gereklidir. Söz gelimi Türkiye’yi turistlerin gözünden aktarmay1 amaçlayan online bir foto raf yar1_mas1 dijital diplomasi için bir malzeme olabilir. Örnek verecek olursak ABD, YouTube üzerinden yapt1 1 bir yar1_mada demokrasi temas1n1 i_liyor. 140 karakterle mesaj iletmek: Twitter diplomasisi 140 karakterle yap1lacak listesine ülkenizi iyi bir _ekilde temsil etmek eklenebilir mi? Twitter’la evet. Yemek tarifleri, romanlar ve derken Twitter usulü diplomasi. K1sa ve net mesajlar. H1zla payla_1lan mesajlar, h1zl1 geri bildirimler& Etki uyand1rmak için bir diplomat daha ne isteyebilir ki? Twitter diplomatlar taraf1ndan h1zla kullan1l1yor. Amerika Twitter’1n kullan1lmas1n1 aç1k toplumla, demokrasiyle neredeyse e_ tutuyor. Twitter’1n 10


bilgi aktar1m1 konusundaki avantaj1n1 tüm dünya biliyor. 0ran’daki seçimin ard1ndan ç1kan olaylarda Twitter önemli bir araç olarak kullan1ld1. Hatta CNN, Twitter üzerindeki haberle_meyi hayretler içinde kalarak izledi. 0srail, Ocak 2009 uluslar aras1 kamuoyunu etkilemek için bir Twitter konsoloslu u açm1_t1. Twitter’1n avantaj1 bilgiyi, öz bir _ekilde aktarmak ve bunu yaparken de Facebook gibi sulu bir görünüm sergileme endi_esinden uzak kalmak. Di er bir avantaj ise 140 karakterlik bu 0sviçre çak1s1 görünümlü sosyal medyan1n mobil ileti_imle benzerlik ta_1mas1. Bir di er deyi_le k1sa mesaj internetle bulu_uyor. Farkl1 aplikasyonlarla desteklenecek bir Twitter diplomasisi etkin sonuçlar için at1lacak ak1ll1 bir ad1m olabilir. ABD’nin dijital diplomasi yolunda Irak’ta att1 1 ad1mlardan birisi _effaf bir yönetim için Irak hükümetini Twitter kullan1m1na te_vik ediyor. Irak yöneticilerinden Barham Salih’in Twitter yolda_lar1 listesindeki ki_ilerden birisi de 0ngiltere D1_i_leri Bakan1 David Miliband. Dünya küçük derken sanal dünyan1n çok daha küçük oldu unu hayretler içinde görüyoruz. ABD’nin dijital diplomat1 Radikal Gazetesi’nden Hilal Köylü, ABD büyükelçisiyle yapt1 1 görü_menin ard1ndan ki_isel blogunda yer verdi: “Amerikan D1_i_leri Bakanl1 1 bünyesinde olu_turulan Uluslararas1 Bilgi Bürosu (International Information Program) çal1_anlar1, diplomatlar1n internet ortam1nda dünyadan her çe_it insanla diplomasiyi tart1_malar1n1 sa lamak için de özel bir sisteme sahip. Böylelikle diplomatlar so uk, ileti_imden uzak, insanlardan kopuk’ imaj1ndan tamamen ar1nd1r1l1yor ve bildi imiz dijital diplomatlar’a dönü_üyor. Ve, ekonomiden, diplomasiye, kültürden, global de i_imlerin etkilerine kadar uzanan geni_ bir yelpazade, internette tart1_ma ortam1 ba_l1yor. Sistemin ad1 “Co.Nx” http://co-nx.state.gov Video, doküman, tablo, grafik gibi çe_itli bilgilerin internet ortam1nda payla_1lmas1n1 sa layan bu sistem sayesinde bir gün Büyükelçimiz James Jeffrey, geçti kendi özel bilgisayar1n1n ba_1na tüm dünyadan insanlar1n sorular1n1 yan1tlad1. Çin’den, Afrika’dan, 0stanbul’dan, Rusya’dan Jeffrey’e sorular ya arken, Amerikan d1_ politikas1yla ilgili sorular1n yan1tlar1n1 herkesin birebir görme imkan1 da oldu. Büyükelçi Jeffrey, zaman zaman düzenlenen bu soru-cevap seanslar1n1n yan1s1ra bir de büyükelçili in kendi internet ortam1nda “Ask the Ambassador –Büyükelçi’ye Sorun” kö_esinden tüm Türkiye’den kendisine yöneltilen sorular1 cevapl1yor. “

1.2

November

Yorumsuz (2010-11-25 02:48)

Wikileaks: Sosyal medya m1 dediniz? (2010-11-29 20:43) ABD D1_i_leri’nin dünyan1n birçok ülkesindeki yaz1_malar1, resmi veya resmi olmayan belgeleri internet ortam1nda yay1nland1. Belgelerin gerçekli i konusunda pek tereddüt yok. 0çerdi i bilgiler ise tart1_maya aç1k. Uzun süre tart1_1laca a benziyor. Buradan _unu anl1yoruz ki, itibar1 korumak için bilgi güvenli i bir yere kadar i_e yar1yormu_. Sosyal a lar üzerinde varl1k göstermek de diplomasinin _effaf oldu unu filan göstermiyormu_. Obama yönetiminin yerlere göklere s1 d1r1lamayan dijital sosyal a ba_ar1s1 bu son skandalda nedense hiç gündeme gelmedi. Twitter üzerinde çokça konu_ulan bir konu olmas1na kar_1n ülkelerin veya diplomatik misyonlar1n bu konuda neler dü_ündü üne dair görü_ler ilk a 1zdan sosyal a lar üzerinde yer almad1. Gündem belirleme yönünden sosyal ”medya” s1n1fta kald1. Twitter, Facebook milyonlarca kullan1c1s1na kar_1n medya merkezi olarak de erlendirilmekten fersah fersah uzak. 0nternet üzerinde yay1n yapan haber siteleri de çeviri yapman1n ötesinde bir yay1nc1l1k ba_ar1s1na imza atamad1. Twitter üzerinden gazetecilerin 140 karakterlik analizleri de olmasa sosyal a lar1n gündeme katk1 sunma yetene ini gösteren örnek bulunmayacakt1. Sosyal a lar birebir mesajlar1 iletmede ve nab1z tutmada etkin mecralar olabilir. Parlak beyinlerin kendini gösterdi i podyum da olabilir. Ama bu dünyay1 de i_tirecek sihirli kar1_1m oldu u anlam1na gelmiyor. Nitekim 11


Wikileaks olay1 internet üzerindeki sosyal a lar1n s1n1rlar1n1 gösteren turnusol ka 1d1 oldu. C1v1ldayan ku_lar ormana güzellik katsa da kral1n aslan oldu u gerçe ini de i_tirmiyor. Bu nedenle sosyal medya yerine sosyal a tan1m1n1 kullanmak daha do ru olacakt1r. Sosyal a lar1n yapabileceklerini görmek kadar yapamayacaklar1n1 bilmek de gerekiyor. Ancak bu _ekilde do ru sonuçlar ç1karabiliriz.

12


Chapter 2

2011 2.1

January

100 Bin Dolarl1k Dijital Diplomasi (2011-01-25 05:08) Wikileaks’te fact check yaparken kar_1ma ç1kt1. ABD’nin Endonezya’daki büyükelçili i 50 bin olan Facebook hayran say1s1n1 1 milyona ç1karmak için merkezden 100 bin dolar istiyor. 0_in dikkat çeken iki k1sm1 var: 1- Büyükelçili in bu i_e önem vermesi. 2- Bu i_ için istenen bütçe. Bütçenin harcama kalemleri içinde Facebook reklamlar1, ödülü ABD’de e itim bursu olan yar1_ma, ülke çap1nda ünlü TV _ovlar1yla i_birli i gibi kalemler var. Amaç do ru, strateji do ru... Do rusu ABD Büyükelçili i’nin bu giri_imini makul ve mant1kl1 buldum. Bir ABD vatanda_1 olsam bu ak1ll1 çaba gö sümü kabart1rd1... Ayr1nt1lar için The Guardian haberine bakabilirsiniz: [1]http://bit.ly/ho4ts7 1. http://bit.ly/ho4ts7

2.2

April

Dijital Diplomasi Nedir? (2011-04-26 08:37) Britanya D1_i_leri Bakanl1 1’n1n sayfas1nda Dijital Diplomasi tan1m1 var. Biz de bu alandaki tan1mlara bir örnek olarak al1nt1lamay1 uygun gördük. Dijital diplomasi nedir? Dijital diplomasi, d1_ politika sorunlar1n1 internet yoluyla çözme yöntemidir. Bu ne anlama gelir? Klasik diplomas1n1n farkl1 bir ortamda uygulanmas1 demek olan dijital diplomas1 sayesinde, web arac1l1 1yla yeni ve dikkate de er yollarla dinlemek, yay1nlamak, etkile_ime geçmek ve de erlendirmek mümkün hale geliyor. Bunu neden yap1yoruz? Çünkü buna mecburuz. 13


Kar_1t1 oldu umuz görü_ ve hedefler, web kullan1m1nda fazlas1yla aktif ve etkili. E er dijital tart1_malarda yerimizi alamazsak, kendi argümanlar1m1z1 daha ba_ta kaybederiz. Ortaklar1m1z1n ço u, özellikle hükümet d1_1nda olanlar, hitap ettikleri kitleyle etkile_ime girip, hedeflerine online olarak ula_abildikleri bir dijital mevcudiyete sahip. E er onlarla çal1_mazsak, büyük bir f1rsat1 geri tepmi_ oluruz. Web üzerinde yap1lan tek yönlü yay1nlardan, aktif dijital diplomasiye geçi_imiz, hepimizin interneti kullan1m _eklini de de i_tiriyor; internet art1k bilgi kayna 1 olman1n yan1 s1ra, çok yönlü bir sosyal mecra haline gelmi_ durumda. Dijital diplomasiyi nas1l gerçekle_tiriyoruz? Herhangi bir dijital diplomasi etkinli inde izledi imiz dört ana ad1m _u _ekilde: Dinle: Söz konusu meseleyi hangi bloglar1n, gruplar1n ve forumlar1n halihaz1rda tart1_t1 1n1 tespit et, tak1n1lan tavr1 ölç, kendi yakla_1m aç1m1z1 ve tonumuzu belirle. Yay1nla: Sahip oldu umuz global web mevcudiyetinde vermek istedi imiz mesajlar1 haberler, blog sayfalar1, videolar ve foto raflarla verimli biçimde ilet. Etkile_ime geç: Soru sormaya özendir, tart1_man1n oldu u yere dahil ol, ilgili organizasyonlar ve online gruplar ile ortakl1k olu_tur. De erlendir: Yapmak istediklerimizin ne kadar1na ula_t1 1m1z1 belirle. Bir dahaki sefere neyi daha iyi yapabiliriz? Hedef kitlemiz, meslekta_lar1m1z ve ortaklar1m1z ne dü_ündüler?

ABD D1_i_leri Bakanl1 1 dijital kaynaklar1n1 sosyal medyaya aktar1yor (2011-04-26 09:40)

[1] 14


Ülke d1_1nda demokrasiyi tan1tmak amac1yla üç y1l önce açt1 1 America.gov adl1 websitesinden vazgeçen ABD D1_i_leri Bakanl1 1, dijital kaynaklar1n1 sosyal medya projelerine aktarma karar1 America.gov sayfas1nda yer alan aç1klamada, 31 Mart itibar1yla sitenin güncellenmeyece i duyurulurken, D1_i_leri Bakanl1 1 Uluslararas1 E itim Programlar1 (IIP) ile tayin edilen site ekibinin, bakanl1 1n Twitter, Facebook ve YouTube gibi “sosyal medya varl1klar1ndan” sorumlu bölüme aktar1laca 1 bildirildi. Topluma, özellikle gençlere ula_mak için yeni yöntemin, insanlar1n zaten mevcut bulundu u yerlere yönelmek oldu unu belirten IIP Müste_ar Vekili Duncan MacInnes, al1nan karar1 “0nsanlar art1k sizi ziyaret etmiyor; sizin onlara ula_man1z gerekiyor.” _eklinde aç1kl1yor. ABD D1_i_leri Bakanl1 1, elçilikler ve konsolosluklar da dahil olmak üzere, yurtd1_1nda 400 web sitesini himaye ediyor. Sosyal medyaya geçi_ için ekibine daha k1sa yazmay1 ö rettiklerini belirten MacInnes, mvecut bilgiyi mümkün oldu unca k1saltmaya çal1_t1klar1n1 belirtiyor. Dünyan1n yar1s1n1n 30 ya_ alt1nda oldu unu ve web kullan1m1nda üç dört y1l önce %75 oran1nda bask1n dil 0ngilizce iken, günümüzde bunun %70 oran1nda di er dillere döndü ünü aç1klayan MacInnes, bu nedenle ilgili departman1n yabanc1 dillere çeviri çal1_malar1na da a 1rl1k verdi ini sözlerine ekliyor. Kaynak: The Hill 1. http://photos.state.gov/libraries/amgov/3234/week_2/_081009_EducationUSA_500_500.jpg

2.3

May

The Guardian’dan 0ngiliz hükümetine dijital yönetici transferi (2011-05-22 10:12)

[1] 0ngiltere Hükümeti’nin yeni dijital direktörü olarak atanan Mike Bracken, hükümetin tüm online varl1 1n1 gözetleyip geli_tirmekten ve online olarak kullan1labilen kamu servislerini art1rmaktan sorumlu olacak. Bakanl1 a dahil olan bu görev, Martha Lane Fox’un mevcut Directgov Central Team’in oda 1n1 de i_tirmeyi ve dijital ileti_imi tek bir yerde toplamay1 tavsiye etti i Directgov incelemesinin ard1ndan olu_turuldu. Kabine Alt Komitesi taraf1ndan sunulan önerge, dijital kamu servislerinin artan önemi nedeniyle Bakanl1klar ve Hükümet taraf1ndan büyük destek gördü. Olu_turulan yeni görev, Directgov Genel Müdürlü ü, dijital reform çal1_malar1n1n idaresi ve k1smen Dijital Yükümlülük ve ^effafl1k Müdürlü ü vazifelerini içinde bar1nd1r1yor. Hükümetin yeni Dijital Direktörü Mike Bracken, “Bu tam anlam1yla hayatta bir kez gelecek bir f1rsat. Tüm iç ve d1_ etkenler, dijital kamu servis sa lanmas1yla ilgili bir devrime i_aret ediyor ve bu f1rsat1n bana sunulmas1 benim için bir onurdur.” dedi. “Yap1lacak çok i_ olmas1na ra men, yeni dijital yeteneklerle donan1p, kullan1c1ya öncelik tan1yan prensipleri benimser, Hükümet içinde ve daha geni_ tedarikçiler birlikte çal1_1rsak, vatanda_lar1m1z1n Hükümet ile kurduklar1 etkile_imi güçlendirebiliriz” diyen Mike Bracken, _öyle devam etti: “0_birli i yap1p, aç1k olmam1z ve yeni teknolojileri h1zla benimsememiz gerekiyor. Yeni teknolojilerin kullan1c1lar1ndan ve onlar1n deneyimlerinden 15


dersler ç1karmam1z gerekiyor; her aç1dan deste e ihtiyaç var ama ortaya sunulan ödül, vazgeçmeyi imkans1z k1lacak kadar büyük.” Bakan Francis Maude ise atamayla ilgili _unlar1 söyledi: “Hükümetin kamu hizmetlerini online platforma ta_1y1p, insanlar1n hayat1n1 kolayla_t1rarak ve milyonlarca pound tasarruf sa layarak geli_tirmek, ula_maya de er bir ödül. Mike, The Guardian’daki ba_ar1lar1yla gerçek de i_imi getirebilece ini kan1tlad1. Kamu hizmetlerimizin online deneyiminde radikal de i_iklikler görmek için sab1rs1zlan1yorum.” Hükümet görevlisi Ian Watmore’a ba l1 çal1_acak olan Mike Bracken, hükümetin dijital hizmetler departman1ndaki 100 ki_ilik bir ekipten sorumlu olarak 5 Temmuz’da kabineye kat1lacak. Mike Bracken’in mevcut konumu ise Guardian News & Media Dijital Geli_tirme Müdürlü ü. Bracken bu görevde Guardian, Observer ve Guardian.co.uk üzerindeki mü_teriye sunulan teknoloji servislerinden ve uygulamalar1ndan sorumlu olarak çal1_1yor. 1. http://static.guim.co.uk/sys-images/Media/Pix/pictures/2003/07/22/Guardian1.jpg

2.4

September

Werbung statt Waffen (2011-09-27 06:44)

[1] Uzun zamand1r Kamu Diplomasisi konusunda di_e dokunur bir yay1nla kar_1la_mam1_t1m. Werbung statt Waffen (Silah Yerine Reklam) bu anlamda kar_1la_t1 1m yeni yay1nlanm1_ önemli bir kitap oldu. Ülke markas1 konusunda çal1_malar ve bilimsel temeller az oldu u için bu tarz çal1_malar merakl1lar1 için büyük önem ta_1yor. Dünyan1n önde gelen ülkelerinin ve tabii ki Almanya’n1n yumu_ak gücü nas1l kulland1 1n1 anlamak için güzel bir kaynak. Kitab1n Almanca’dan en k1sa sürede dilimize kazand1r1lmas1 dile iyle... [2]Amazon’dan kitaba göz atabilirsiniz... 1. http://3.bp.blogspot.com/-jFVXZGTgkUk/ToHWhFpb0uI/AAAAAAAALTs/lRDIcsb56m0/s1600/351022.jpg 2. http://www.amazon.co.uk/Werbung-statt-Waffen-Strategische-Au%C3%9Fenkommunikation/dp/3531175920

16


2.5

October

Digital Diaspora / Dijital Diaspora (2011-10-17 04:41)

[1] PANDORA’NIN KUTUSU MU? Yeni medya ça 1 bildi imiz birçok de erin yerine yenilerini yerle_tirmeye devam ediyor. Birkaç y1l önce dijital diplomasiden söz ederken _imdi ortaya yepyeni bir kavram ç1kt1: Dijital Diaspora... Bu kavramdan ana vatanlar1 d1_1nda kalan ki_ilerin olu_turduklar1 dijital topluluklarla ait olduklar1 kültürler için yurtta_ demokrasisi faaliyetlerini sürdürmelerini anl1yoruz. De erli bir ileti_imci büyü üm 21. yüzy1l1n bir kimlikler yüzy1l1 olaca 1n1 ”Pandora’n1n kutusunun aç1ld1 1” ifadesiyle tan1mlad1. Kimlikler yüzy1l1 olaca 1na ili_kin görü_lerim benzer ancak bunu Pandora’n1n kutusu ile tan1mlayamayaca 1m. Aksine bugüne dek lobi _irketlerinin hegemonyas1ndaki diaspora faaliyetlerinin daha demokratik bir düzleme ta_1ma potansiyeli olan yeni bir dalgadan söz ediyoruz. ÇERKEZLER SOÇ0’YE KAR^I Bilgisayar ekranlar1 ba_1ndan yürütülen bu yeni nesil diplomasi çal1_mas1n1n öncü örnekleri aras1nda nosochi2014.com u gösterebiliriz. 2014 K1_ Olimpiyatlar1’na Soçi’nin ev sahipli i yapacak olmas1 Çerkez diasporas1n1 bir hayli k1zd1rm1_a benziyor. Geçmi_te kendileri için kötü an1lara ev sahipli i yapm1_ bu topraklar1n Olimpiyat kelimesiyle yan yana gelmesi iistemiyorlar ve internet üzerinden birçok ülkeyi kapsayan bir aktivizm gerçekle_tiriyorlar. Hakl1 veya haks1z olduklar1 ayr1 bir konu ancak örgütleni_ ve interneti kullan1_ biçimleri dijital diaspora kavram1yla örtü_üyor. ARAP BAHARI VE D0J0TAL D0ASPORA ETK0LE^0M0 Di er bir perspektifte Arap Bahar1 olarak tan1mlanan süreç ile dijital diasporan1n etkile_imini incelemek gerekecek. Zira özellikle M1s1rl1 ve Filistinli blogger-aktivistlerin özellikle Bat1 medyas1nda seslerini duyurma imkan1 bulduklar1n1 biliyoruz. Olu_turduklar1 özel alandaki etkileri dijital diasporan1n gücünün kümelenmesini ve peki_mesini sa l1yor. YEN0 MEDYA ÇA INDA D0J0TAL D0ASPORALAR Üzerinde fazla kalem oynat1lmam1_ bu yeni kavram hakk1ndaki çal1_malar1 ararken güzel bir kitapla kar_1la_t1m: ”Diasporas in the New Media Age: Identity, Politics, and Community” University of Nevada Press taraf1ndan 2010’da yay1nlanan kitab1n editörleri Andoni Alonso ve Pedro J. Oiarzabal. Baz1 makale ba_l1klar1n1 payla_mak istiyorum • Ulusalc1 A lar: Eritre Online Diasporas1 • 0nternet ve Yeni Çinli Göçmenler • “Cybernaut” Diaspora: Almanya’daki Arap diasporas1 • Net Ulusalc1l1 1: Uygur Diasporas1n1n Dijitalle_mesi [2]http://www.amazon.com/Diasporas-New-Media-Age-Community/dp/08 74178150 [3]http://www.facebook.com/pages/Diasporas-in-the-New-Media-Ag e/251859637508 Kitapta ayr1ca Yunan ve Ermeni dijital diasporalar1na ili_kin görü_ler de yer al1yor. UZUN B0R YOLDA 0LK ADIMLAR Dijital diaspora özellikle Türkiye’nin kabuk de i_tiren d1_ politikas1nda özellikle üzerinde durulmas1 gereken kilit 17


kavramlardan birisi. H1zla geli_en bu alanda zaman1n ruhunu do ru okuyacak politikalara ihtiyaç duyuluyor. Ki_isel olarak kavram radar1ma ald1 1m bu konuyla ilgili ilginç buldu um geli_meleri aktarmay1 sürdürece im. 1. http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/23284_251859637508_6348_n.jpg 2. http://www.amazon.com/Diasporas-New-Media-Age-Community/dp/0874178150 3. http://www.facebook.com/pages/Diasporas-in-the-New-Media-Age/251859637508

bülent özmen (2011-10-17 06:41:13) Bu yorum yazar taraf1ndan silindi.

Dijital Diaspora - Nereden Ba_lamal1? (2011-10-17 11:53) Türkiye’nin dünya çap1nda sesini duyurmak ve diasporas1n1 etkin kullanmak istedi ini dü_ünecek olursak dijital diplomasinin gere i üzerinde fazlaca durmadan nas1l yol al1naca 1na odaklanmak gerekiyor. D0ASPORA 3,5 M0LYON D0J0TAL D0ASPORA 1 M0LYON K0^0 Öncelikli olarak dijital diaspora kavram1n1n üzerinden biraz daha durmakta fayda var. 0nternet’i ayr1 bir ülke/evren kabul edip dil bilen ve internete giri_ yapan tüm vatanda_lar1m1z1 dijital diaspora üyesi kabul edebilir miyiz? Bu sorunun cevab1 teknik olarak evet olsa da, dijital diasporan1n gerçek dünyada da faaliyet gösterece ini/göstermesi gerekti ini dü_ünürsek Türk dijital diasporas1n1 Türkiye d1_1ndaki Türklerle çerçevelemek daha uygun olur. Bu rakam Wikipedia kaynaklar1na göre 3,5 milyon civar1nda. Facebook’a bakt1 1m1zda ise Türkiye d1_1nda ikamet eden bir milyonun üzerinde Türk nüfusu oldu undan söz edebiliriz. Bu nüfusun yar1dan ço unu ABD ve Almanya olu_turuyor. Diasporadan etkin olarak faydalanmak için herkesin kabul edebilece i bir üst yap1 gerekiyor. Dijital diplomasinin alt kümesi olarak görürsek D1_i_leri Bakanl1 1, Kamu Diplomasisini üst ba_l1k olarak görürsek de Ba_bakanl1k Kamu Diplomasisi Kurumu’nu koordinatör yap1 olarak kabul edebiliriz. Bu iki ihtimalin d1_1nda bir adres daha var ki belki de en isabetlisi o. D0J0TAL D0ASPORANIN ADRES0: YURTDI^I TÜRKLER BA^KANLI I Ba_bakanl1k bünyesinde olu_turulan Yurtd1_1 Türkler Ba_kanl1 1 [1]http://www.ytb.gov.tr özellikle diaspora faaliyetleriyle ilgili bir kurum. Yeni kurulan bu yap1 k1sa süre için 3 çal1_taya imza atm1_. 0çlerinde dijital nitelikli bir ba_l1k olmamas1na kar_1n, e er istenirse böyle bir yap1 bünyesinde dijital çal1_malar yürütülebilir. Türkiye’nin sahip oldu u de erleri tüm dünyaya yaymak için bir milyonun üzerinde potansiyel elçimiz var. E er do ru stratejiler etraf1nda bu kitleyle bir sinerji olu_turulabilirse ula_1lmak istenilen hedeflere h1zla yol alabiliriz. D0J0TAL D0ASPORA NE 0^E YARAR? • Türkiye’ye kar_1 yerel ölçekteki aleyhte kampanyalar güçlü bir _ekilde kar_1l1k bulacakt1r. • Dijital diasporay1 olu_turmak öncelikli olarak dijital dünyada farkl1 _em_iyeler alt1nda bulunan kitleleri ortak hedefler etraf1nda bir araya getirecektir. • Yerel ölçekteki ba_ar1l1 çal1_malar1, proje önerilerini bir dijital proje havuzuna aktararak küresel kullan1ma açacakt1r. • Dünyan1n neresinde olursa olsun bir Türk vatanda_1n1n ya_ad1 1 ma duriyet sosyal medya arac1l1 1 ile devlet birimlerine ve civar1ndaki Türklere bildirilmi_ olacakt1r. 18


• Dijital diaspora ile ayn1 zamanda yurtd1_1ndaki Türk nüfusun niteli i hakk1nda önemli verilere ula_abilir. Bu tarz projelerden birini Kenya, ülkelerine fon sa lamak önceli inde hayata geçirdi. Amaçlardan biri de nitelikli i_ gücünü do ru _ekilde kullanmak. [2]http://www.kenyarep-jp.com/kenyans/diaspora02 e.html • Tüm bunlar yap1l1rken mümkün olan en az gider kalemiyle azami fayda sa lanacakt1r. Burada henüz stratejik ad1mlara ve entegre kampanyalara geçi_ yapmad1k. Sonraki yaz1lar için bu konular1 ele alal1m. NOT: 0nternet üzerinden edindi im Yurtd1_1 Türkler Ba_kanl1 1’na ait te_kilat _emas1n1 fikir vermesi aç1s1ndan a_a 1da payla_1yorum.

[3] 1. http://www.ytb.gov.tr/ 2. http://www.kenyarep-jp.com/kenyans/diaspora02_e.html 3. http://2.bp.blogspot.com/-mYLQOoJ4rCo/Tpx6zvRVHlI/AAAAAAAALVY/MV-oIZ3maTk/s1600/teskilat_sema_3.jpg

Marie Blair Kimdir? (2011-10-20 21:47)

19


20


Chapter 3

2012 3.1

January

Freelance Diplomat Carne Ross’un TED Konu_mas1 (2012-01-10 22:07) Benim hikayem biraz sava_ ile ilgili. Hayal k1r1kl1 1 ileilgili. Ölümle ilgili. Ve tüm bu y1k1nt1 aras1ndaidealizmi yeniden ke_fetmekleilgili. Belki de bunun içinde, 21. yüzy1l1n mahvedilmi_, parçalanan ve tehlikelidünyas1 ile ba_a ç1kma konusunda bir ders vard1r. Ben dolambaçs1z anlat1mlarainanmam. A karar1 B sonucuna sebebiyet verir, B, C sonucuna gider _eklindeyaz1lm1_ bir hayat veya tarihe, bize sunulan ve belki de birbirimizicesaretlendirdi imiz bu basit hikayelere inanmam.Ben rastgeleli e inan1r1m,buna inanmam1n sebeplerinden biri ise benim diplomat olmam1n rastgeleolmas1d1r. Ben renk körüyüm. Do u_tan bir çok rengi göremiyorum. Ço u zaman grive siyah giymemin sebebi budur, ve k1yafet seçmek için e_imi de yan1mdagötürmek zorunday1m. Çocukken hep bir sava_ pilotu olmay1 istedim.Köydeki yazl1kevimizin üzerinden h1zla geçen uçaklar1 izlemeyi severdim. Ve benim çocuklukhayalim bir sava_ pilotu olmakt1. 0ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde pilotolmak için testler yapt1mve elbette ba_ar1s1z oldum. Yan1p sönen farkl11_1klar1n hepsini göremedim, renkleri ay1rt edemiyorum. Bu yüzden ba_ka birmeslek seçmem gerekti, bu da benim için asl1nda nispeten kolayd1 çünküçocuklu um boyunca sabit bir tutkum vard1, bu da uluslararas1ili_kilerdi.Çocukken, gazeteyi ba_tan sona kadar okurdum.So uk Sava_, ortaölçekli nükleer füzeler hakk1ndaki INF müzakereleri, Sovyetler Birli i ve ABDaras1nda Angola veya Afganistan’dakiüstünlük sava_1, merak1m1 cezbediyordu. Bu_eyler gerçekten ilgimi çekiyordu. Böylelikle oldukça erken bir ya_ta diplomatolmak istedi ime karar verdim. Ve bir gün bu konuyu aileme açt1m -babam hala buhikayeyi inkar eder – ”Baba, ben diplomat olmak istiyorum” dedim.Bana döndü ve dedi ki, ”Carne, diplomat olmak için çok zeki olmakzorundas1n.” (Gülü_meler) Hedefim kesinle_mi_ti. 1989 y1l1nda, Britanya D1_i_leri Bakanl1 1na girdim.O y1l5000 ki_i diplomat olmak için ba_vurmu_tu, ve aram1zdan 20 ki_i ba_ar1l1 oldu.Bu say1lar gösteriyor ki, elit, büyüleyici ve keyifli bir dünyaya girmi_tim.Diplomat olmak, eskiden ve _imdi oldu u gibi, inan1lmaz bir i_, ve ben bununher dakikas1n1 sevdim. Statüsünün tad1n1 ç1kard1m.Kendime güzel bir tak1mald1m, kösele ayakkab1lar giydim ve dünyadaki olaylara sahip oldu um bu ilginçgiri_ hakk1ndan zevk ald1m. Gazze ^eridi’ne gittim. Britanya D1_i_leriBakanl1 1’nda Ortado u Bar1_ Süreci birimini yönettim. Britanya D1_i_leriBakan1’na konu_ma metinleri yazd1m. Yaser Arafat ile görü_tüm. Saddam’1nBirle_mi_ Milletler’dekidiplomatlar1 ile müzakereler yapt1m. Daha sonra,Kabil’e gittim ve Taliban’1n dü_ü_ünün ard1ndan Afganistan’da çal1_t1m. BirC-130 nakliye uça 1nabinerdim ve da daki s1 1naklar1nda mahalli diktatörleriziyaret ederdim, ve bu çok tehlikeli oldu undan 0ngiliz Kraliyet DenizPiyadeleri birli inin de kendilerine eskortluk yapmak zorunda oldu u ÖzelKuvvetler korumalar1mla çevrili olarak,Afganistan’da El-Kaide’yi nas1l ortadankald1raca 1m1z konusunda onlarla görü_ürdüm.Heyecan vericiydi. E lenceliydi.Gerçekten ilginçti.0nan1lmaz derecede birbirlerine ba l1 harika bir insantoplu uydu. 21


Kariyerimin doruk noktas1 ise New York’a gönderildi imzamand1. Almanya, Norveç ve çe_itli ba_ka yerlerde çal1_m1_t1m, ama Birle_mi_Milletler Güvenlik Konseyi’ne Britanya delegasyonu için çal1_mak üzere NewYork’a gönderildim. Ve sorumlulu um Ortado u oldu ki bu benim uzmanl1kalan1md1. Orada, Ortado u bar1_ süreci,Lockerbie konusu – ki isterseniz bunudaha sonra konu_abiliriz – gibi _eylerle ilgilendim, ama hepsinden önemlisi,Irak’tan, onun kitle imha silahlar1ndan, ve bu silahlar1 b1rakmak zorundakalmas1 için Irak’a uygulad1 1m1z yapt1r1mlardan sorumluydum. Bu konuda 0ngilizba_müzakerecisiydim ve konuya doymu_ durumdayd1m. Her neyse, bu gezi – çokheyecan verici bir zamand1. Yani, çok dramatik bir diplomasiydi. New York’takald1 1m süre boyuncabirkaç sava_ geçirdik. 11 Eylül’de New York’ta bulunanbizleri elbette derinden etkilemi_ olan 11 Eylül sald1r1lar1n1 k1nayan 12 Eylül2001 tarihliGüvenlik Konseyi karar1n1 ülkem için müzakere ettim. Bu yüzden, hemac1 hem de tatl1 deneyimler ya_ad1m. Lüks bir hayat ya_1yordum. Uzun saatlerboyunca çal1_sam da, Union Square’de bir teras kat1nda kal1yordum. New York_ehrinde yaln1z bir 0ngiliz diplomatt1m; bunun ne anlama gelebilece ini hayaledebilirsiniz. (Gülü_meler)Güzel zamanlar geçirdim. Ama 2002 y1l1nda, gezi sona erdi inde, beni Londra’dabekleyen i_e geri dönmeyece ime karar verdim. Bruce’taki New School’da çal1_maküzereücretsiz izin almaya karar verdim. Geli_memi_, anlams1z bir _ekilde,i_imle ilgili, kendimle ilgili baz1 _eylerin yolunda gitmedi ini farkettim.Yorulmu_tum, ve aç1klayamad1 1m bir _ekildehayal k1r1kl1 1 içindeydim.0_ten biraz vakit ay1rmaya karar verdim. D1_i_leri Ofisi çok cömertti. Onlar1nücretsiz izin dedi i bu özel izni alabilir ve asl1nda hiçbir i_ yapmadan, diplomatikservisin bir parças1 olarak kalabilirdim. Memnundum. Ve sonunda, o zamanlarBirle_mi_ Milletler idaresinde olanKosova’daki B.M.’e geçici görevli olarakgörevlendirilmeye karar verdim. Kosova’da iki _ey oldu, ki bunlar yine hayat1nrastgeleli ini gösterir türdendi çünkü bunlarhayat1m1n iki dönü_ noktas1 olduve bir sonraki a_amaya geçmemde bana yard1m etti. Fakat bunlar rastgele_eylerdi. Bir tanesi, 2004 yaz1nda0ngiliz hükümetinin, biraz isteksizce, çoks1n1rl1 bir konu olan Irak Sava_1’na girme konusunda kitle imha silahlar1naili_kin istihbarat1n kullan1lmas1 amac1yla resmi bir soru_turma yap1lmas1nakarar verdi. Gizlilik içindeki bu soru_turmaya tan1kl1k ettim. Irak ve kitleimha silahlar1 istihbarat1nadald1m ve benim verdi im tan1kl1k üç _ey gösteriyordu:Devletin istihbarat1 abartt1 1 ki bu da okudu um her y1la yans1m1_t1. Veasl1nda, bizim kendi içimizde yapt1 1m1z de erlendirmeye göreIrak’1n kitle imhasilahlar1 bize bir tehtit olu_turmad1 1 gibi kom_ular1na da bir tehlikeolu_turmuyordu. 0kinci olarak, hükumetin sava_a alternatif olabilecekseçenekleri görmezden geldi iki baz1 aç1lardan bu hala yüzk1zart1c1 bir _ey.Üçüncü nedeni söylemeyece im. Her neyse, bu uzman raporunu verince ben de kendikrizimi bulmu_tum.Ne yapmal1yd1m? Bu rapor, bana sorarsan1z, bir temeledayanmadan sava_a girmi_meslekta_lar1m1 ve bakanlar1m1 çok a 1r ele_tiriyordu. Böylece ben de bir krizin içindeydim. Ve bu çok da iyi bir_ey de ildi. Bunun hakk1nda _ikayet ettim, tereddüt ettim zavall1 kar1ma uzunuzun dert yand1mve sonunda D1_i_leri Bakanl1 1’ndan istifa etmeye karar verdim.Al Pacino’nun ”The Insider” filmini belki bilirsiniz, filmin bir sahnesinde,tütüncü adam konusunda onun güvenini sarsmalar1ndan sonraCBS’e geri döner veder ki ”Biliyor musunuz, art1k bunu yapamam. Bir _eyler bozuldu.” Benim içinde ayn1yd1. O filmi çok seviyorum. Sanki bir _eyler bozulmu_ gibi hissettim.Art1k kendi d1_i_leri bakan1mla veya ba_bakan1m1zla kar_1l1kl1 oturupyüzümdebir gülümsemeyle onlara ne isterseler yapaca 1m1 söyleyemezdim. Böylece uzunbir mesafe ko_arak bir uçurumdan atlad1m. Bu çok rahats1z eden ve naho_ bir histi. Ve dü_meyeba_lad1m. Bugüne kadar da dü_ü_ henüz durmu_ de il. Hala daha dü_üyorum. Amabir nevi bu hisse al1_t1m. Ve bir anlamda, uçurumun ba_1nda durmaktan ve neyapaca 1n1 dü_ünmekten çok daha iyi bir his veriyor.Kosova’da olan ikinci _eyise, pardon hemen bir yudum su içmem gerek affedersiniz. Kosova’da olan ikinci_ey ise, bana ”hayat1mla ne yapaca 1m?” sorusuna veremedi im cevab1 benimiçin cevaplad1. Diplomasiyi seviyorum. Kariyerim yok. Bütün hayat1m boyuncadiplomat olmay1, ülkeme hizmet etmeyi umdum. Konsolos olmak istedim, ve ak1lhocalar1m, kahramanlar1m,mesle imin en üst rütbesine eri_en insanlard1, ve benbunlar1 hep bir kenara itiyordum. Ço u arkada_lar1m hala D1_i_lerindeydi. Benimemekli maa_1m da dahil. Ve ben vazgeçtim. Ne yapacakt1m? O y1l, Kosova’da benim de _ahit oldu um kötü ve korkunç bir_ey ya_and1. 2004 Mart ay1nda, tüm Kosova bölgesinde deh_et verici isyanlarvard1. 18 ki_i öldürülmü_tü. Tam bir anar_iydi. Ve anar_iyi görmek korkunç bir_eydir, polis ve askeriyenin –pek çok askeri birlik vard1 – sokaktan gelen buöfkeli kalabal1 1 durduram1yor 22


oldu unu bilmek. Ve sokaktan gelen bu öfkelikalabal1 1 durdurman1n tek yolu onlar1n buna karar vermesiyle ve onlaryeterince yak1p y1kt1klar1n1 dü_ündükten sonra olur.Bu da görülmesi çok ho_ bir_ey de il, ve ben bunu gördüm. Bunu ya_ad1m. O öfkeli kalabal1klar1 atlatt1m.Arnavut arkada_lar1mla birlikte bunu durdurmaya çal1_t1k ama ba_aramad1k. Buisyan bana bir _ey ö retti, hemen belli olmayan ve biraz da kar1_1k bir hikayebu. Ama bu isyan1n gerçekle_me sebeplerinden biri –günlercesüren bu isyanlar1n – Kosova halk1n1nkendi geleceklerinden mahrum edilmi_olmalar1yd1. Kosova’n1n gelece i hakk1nda diplomatik müzakereler yap1l1yordu ozamanlar ve b1rak1n Kosova halk1n1, Kosova hükümeti de bu görü_melere gerçektenkat1lam1yordu. Fazla karma_1k bir diplomatik sistem ve Kosova’n1n gelece ihakk1nda bir müzakere süreci vard1 ve Kosoval1lar bunun bir parças1 de ildi.0lginç bir _ekilde, bundan memnun de illerdi. O isyanlar, bu memnuniyetsizli inzuhur edi_inin bir parças1yd1.Tek sebebi de ildi, ve hayat basit, tek sebeplibir anlat1m de ildir. Karma_1k bir _eydi, ben de oldu undan daha basitmi_ gibidavranmak istemiyorum. Ama bu sebeplerinden biriydi. Ve bu bana ilham verdi – ya da daha aç1k olmak gerekirse,e_ime ilham verdi. ”Neden Kosoval1lara tavsiye vermiyorsun?” dedi.”Neden hükumetlerine diplomasileri hakk1nda tavsiyevermiyorsun?”Kosoval1lara diplomatik hizmet izni verilmiyordu.Diplomatolmalar1na olanak verilmiyordu.Kosova’n1n Son Statü Süreci olarak bilinen buson derece karma_1k sürece yard1mc1 olabilecek bir D1_i_leri Bakanl1 1 kurmaizni verilmiyordu. Yani fikir buydu. Ba 1ms1z Diplomat olarak vücut bulan _eyinkayna 1 buydu, kar amac1 gütmeyen ve dünyan1n ilk diplomatik tavsiye grububöyle ba_lad1.Kosova’daki BM’yle geçirdi im zamandan sonraLondra’ya döndü ümzaman ba_lad1. Döndüm ve Kosova ba_bakan1yla bir ak_am yeme i yedim ve ona”Bak1n, gelip size diplomasi hakk1nda tavsiyede bulunmay1 teklifediyorum,” dedim, ”Ben bunu biliyorum. Bu i_i yap1yorum. Neden gelipsize yard1m etmeyeyim?” Rak1 barda 1n1 kald1r1p bana dedi ki, ”Evet,Carne. Gel.” Böylece Kosova’ya gidip Kosova hükumetine tavsiyelerdebulundum. Ba 1ms1z Diplomat, birbiri ard1na üç Kosova ba_bakan1na ve Kosova’n1npek çok partiden olu_an anla_ma tak1m1na tavsiye verdi. Ve Kosova ba 1ms1zoldu. Ba 1ms1z Diplomat, _imdi dünya çap1nda be_ diplomatik merkezde kurulu veyedi-sekiz de i_ik ülkeye ya da siyasi gruba - onlar1 nas1l tan1ml1yorsan1z,onlara - tavsiyede bulunuyor. ben tan1mlara pek önem vermem. Kuzey K1br1sl1laraadalar1n1 nas1l tekrar birle_tireceklerine dair tavsiye veriyoruz. Burmal1muhaliflere, - ilk burada duydunuz - önümüzdeki birkaç y1l içinde yeni bir ülkeolacak Güney Sudan hükumetine tavsiye veriyoruz. Fas istilas1 taraf1ndan34y1ll1k mahrum b1rak1lmadan sonra ülkelerini geri almaya çal1_an Bat1 Sahra’dakiPolisario Cephesi’ne tavsiye veriyoruz. Kopenhag’da neticelenmesi planlananiklim de i_ikli i görü_melerinde çe_itli ada devletlerine tavsiye veriyoruz. Burada da biraz rastgelelik var çünkü, Ba 1ms1z Diplomat’1kurdu um zamanlarda Lordlar Kamaras1’nda bir partiye gittim, ki çok gülünç biryerdir, içkimi _öyle tutuyordum ve arkamda duranbir adama çarpt1m. Konu_mayaba_lad1k ve dedi ki – Ona ne yapt1 1m1 söyledim, ve çok mühim bir _eymi_çesineNew York’ta Ba 1ms1z Diplomat’1 kuraca 1m1 söyledim. O anda orada sadece benvard1m, kar1m ve ben New York’a geri ta_1n1yorduk.”Neden New York’takimeslekta_lar1mla görü_müyorsun?” dedi ve ortaya ç1kt1 ki büyük birihtimalle hiç duymad1 1n1z ?What If! ad1nda bir teknoloji geli_tirme _irketindeçal1_1yordu Olaylar geli_ti ve New York’taki ?What If!’te bir masa sahibi oldumBa 1ms1z Diplomat’1 ba_latt1 1m s1ralarda. ?What If!’i Wrigley için yeni sak1ztatlar1 veya Coca Cola için yeni tatlar geli_tirirken izlemek,Kosoval1lar veBat1 Sahra’daki Sahraviler için yeni stratejiler geli_tirmeme yard1mc1 oldu.Fark1na varmaya ba_lad1m ki diplomasi yapman1n farkl1 yollar1 vard1 vediplomasi, ticaret gibi, sorun çözme i_iydi ve geli_tirme, yenilik gibikelimeler, hala diplomasi terimleri aras1nda yer alm1yor; hep ”toplams1f1r” stratejileri, realpolitik, ve nesillerdir var olan ve i_leri hepyapm1_ oldu u gibi yapmaya devam eden ezeli kurumlar var. Ba 1ms1z Diplomat, bugün, ?What If!’te ö rendi im _eylerientegre etmeye çal1_1yor. Hepimiz ofiste oturup bir ucundan di er ucunabirbirimize ba 1r1yoruz. Küçük dizüstü bilgisayarlarla çal1_1p dü_ünmebiçimimizi de i_tirmek için masalar1m1z1n yerini de i_tiriyoruz. U ra_t1 1m1zülkelerle ilgili bir _ey bilmeyen ama müvekkillerimiz ad1na çözmeyeçal1_t1 1m1z sorunlar hakk1nda yeni bir bak1_ aç1s1 getirebilecek ba_ka_eylerden anlayan deneyimsiz uzmanlarla çal1_1yoruz. Kolay de il, çünkümü_terilerimiz, tan1m1 itibariyle,diplomatik olarak zor zamanlar geçiriyorlar. Bilemiyorum, bundan ç1kar1lacak dersler var - ki_isel vesiyasi - ve bir anlamda, bunlar ayn1 _ey.Ki_isel olan, 23


bir uçurumdan dü_meninasl1nda iyi bir _ey oldu u, ve ben bunu tavsiye ediyorum. En az hayat1n1zda birkere yapman1z gereken bir _ey,her _eyi y1k1p atlamak. 0kincisi _ey, günümüzdünyas1 hakk1nda daha büyük bir ders. Ba 1ms1z Diplomat, giderek bölünen birdünyada giderek öne ç1kan ve belirginle_en bir trendin parças1.Devletlereskiden oldu undan daha az anlam ta_1yor ve devletin gücü giderek azal1yor. Bu,ba_ka _eyler giderek güçleniyor demektir. Bu di er _eyler, devlet-d1_1 aktörlerolarak adland1r1lmakta. ^irketler, mafyöz örgütler, iyi sivil toplumkurulu_lar1 ya da herhangi bir _ey olabilirler. Daha karma_1k ve daha bölünmü_bir dünyada ya_1yoruz. E er hükumetler,dünyadaki bizi etkileyen sorunlar1gidermede daha az etkiliyse, o zaman art1k bu sorunlarla kim ilgilenecek, busorunlarla ilgilenme sorumlulu u kime ait olacak? Biz. E er onlar yapam1yorsa,bununla u ra_acak kim kal1yor geriye? Bu gerçe i kabullenmek d1_1nda bir_ans1m1z yok. Bu, _u anlama geliyor: uluslararas1 ili_kiler, küreselolaylar, Somali’deki kaos ortam1 ya da Burma’da olup bitenler siziilgilendirmiyor demek ve bunlar1 halletmeyi hükumetlere b1rakmal1y1z demekart1k yeterli de il. Aran1zdan herhangi biriniziküçük dünya hipoteziarac1l1 1yla Somali’deki El-^ebab örgütüne ba layabilirim. Nas1l oldu unu dahasonra sorun, özellikle - ilginç bir _ekilde - bal1k yiyorsan1z, ama ba lant1burada duruyor.Hepimiz çok yak1ndan ba l1y1z. Bu sadece Tom Friedman de il,vaka, üstüne vaka, üstüne vaka taraf1ndan kan1tlan1yor. Bu, siyasilerinizdenistemek yerine, bir _eyleri gerçekle_tirebilmek içinkendinize bakman1zgerekti i anlam1na geliyor.Ba 1ms1z Diplomat geni_ bir anlamda bunun bir örne igibi. Düzgün örnekler yok, ama _u bir örnek olabilir:dünyan1nde i_me _ekli eskiden çal1_t1 1m yer olan BM Güvenlik Konseyi’nde vücutbuluyor. BM 1945 y1l1nda kuruldu. Bildirgesi, devletler aras1,devletleraras1ndaki çat1_malar1 engellemeküzerine tasarlanm1_. Bugün, BM GüvenlikKonseyiajandas1n1n yüzde 80’i, devletler arasi anlasmazliklar, gerillalar,ayr1l1kç1lar, teröristler, öyle adland1rmak isterseniz, hükumet, devlet olarakadland1rmad1 1m1z herkesi içeren devletten ba 1ms1z taraflar. Dünyan1n durumu,bugün böyle.Bunu fark etti imde, Güvenlik Konseyi’nde ya_ad1klar1m veKosoval1lar1n ba_1na gelene bakt1 1mda ve s1k s1k, bizim Güvenlik Konseyi’ndeyapt1 1m1z _eylerden en dolays1z olarak etkilenen insanlar1n asl1nda oradaolmad1 1n1, asl1nda Güvenlik Konseyi’ne fikirlerini sunmak için davetedilmediklerini fark ediyorum. Bu yanl1_, dedim kendi kendime. Bunun hakk1ndabir _ey yapmak gerekiyor. Geleneksel bir yöntemle ba_lad1m. Ben ve Ba 1ms1zDiplomat’taki çal1_ma arkada_lar1m,Güvenlik Konseyi’nin etraf1ndan doland1k.Yakla_1k 70 BM üyesi devlete - Kazaklar, Etiyopyal1lar, 0srailliler - kimidü_ünüyorsan1z, onlara gittik -Genel Sekreter, hepsi ve dedik ki: ”Butamamen yanl1_. Gerçekten bundan etkilenen insanlara dan1_maman1z çok kötü.Kosoval1lar1 size gelip ne dü_ündüklerini söyleyecekleri bir sistem kurman1zgerekiyor. Bu bana - onlara neler dü_ündü ünüzü söylemenize olanak tan1yacak.Çok iyi olacak. 0leti_imde bulunabilirsiniz. Bu insanlar1n görü_lerini kendikararlar1n1zla birle_tirebilirsiniz,bu da kararlar1n1z daha etkili ve kal1c1olacak anlam1na geliyor.” Süper mant1kl1 derdiniz. Yani, son derecemant1kl1. O kadar bariz ki, herhangi biri yapabilirdi. Ve tabii ki, herkesanlad1. Herkes ”Evet, tabii ki, tamamen hakl1s1n1z. Geri gelin, belki alt1ay sonra.” dedi. Tabii ki, hiçbir _ey olmad1. Kimse bir _ey yapmad1.Güvenlik Konseyi, X say1da y1l kadar önce, benim orada oldu um 10 y1l önceoldu u gibi _imdi de ayn1 _ekilde i_lerini yürütüyordu. Temelde ba_ar1s1zl1k olarak adland1r1labilecek bu gözlemebakt1k ve bunun için ne yapabilece imizi dü_ündük. Dü_ündüm ki, hayat1m1n gerikalan1n1bu peri_an hükumetler ad1na yap1lmas1n1 gerekeni yapmak için lobiyaparak geçireceksem, mahvolmu_tum. Yani yapaca 1m1z _ey, asl1nda butoplant1lar1 kendimiz düzenlemek. ^imdi, Ba 1ms1z Diplomat, BM Güvenlik Konseyive Güvenlik Konseyi’nin ajandas1nda bulunan anla_mazl1klara taraf olan gruplararas1nda toplant1lar düzenleme a_amas1nda. Yani Darfurlu ba_kald1ran gruplar1,Kuzeyve Güney K1br1sl1lar1, Açeli ba_kald1ranlar1 ve dünyan1n her yan1ndaki kaotikanla_mazl1klar1 içeren fazlas1yla uzun listeyi bir araya getirece iz.Taraflar1New York’a getirmeye çal1_aca 1z sessiz bir odada oturup bas1n1n olmad1 1 özelbir yerdegerçekten ne istediklerini BM Güvenlik Konseyi’ne anlatabilecekler veGüvenlik Konseyi üyelerini deonlardan ne istedi ini aç1klayabilecek. Yani dahaönce hiç olmam1_ olan bir ileti_im var. Tabii ki, bunlar1 tarif ettikten sonra,siyasetten anlayan her biriniz bunun son derece zor oldu unu dü_ünecekve sizetamamen kat1l1yorum. Ba_ar1s1z olma ihtimali oldukça yüksek, ama bizgerçekle_tirmeye çal1_mazsak hiçbir _ekilde gerçekle_meyecek. Diplomat oldu um zamanlardan bugüne siyasi aktivitelerimkökten de i_ti, ve önemli olan1n sonuç 24


oldu unu dü_ünüyorum, süreç de il,teknoloji de il, aç1kças1 ikisi de de il. Hala Ahmedinejad’1n hüküm sürdü üTahran’da, _u an siyasi nedenlerle hapishanede bulunan, Twitter kullanan ve0ran’daki gösterilere kat1lm1_ herkese teknolojiyi kullanmalar1n1 ö ütleyin.Teknoloji, 0ran’a siyasi bir de i_im getirmedi. Sonuçlara bakmal1 ve kendinize_unu sormal1s1n1z: ”Bu belirli sonucu olu_turmak için neyapabilirim?” 21. yüzy1l1n siyaseti böyle. Ve bir aç1dan, Ba 1ms1zDiplomat hepimizin ya_ad1 1bu parçalanmay1, bu de i_imi somutla_t1r1yor. Benim hikayem bu. Te_ekkür ederim.

ABD D1_i_leri Bakanl1 1’nda Ocak Ay1n1n Ana Gündemi: 21. Yüzy1l Devlet Modeli (siz Dijital Diplomasi diyiverin) (2012-01-14 18:28)

[1] YeniDiplomasi.com 21. Yüzy1l Devlet Modeli modelini masaya yat1r1yor. ABD’nin yeni d1_ politika yönteminin amaçlar1, araçlar1 ve vizyonu neler? ABD D1_i_leri Bakanl1 1, web portal1 üzerindeki interaktif sohbet platformunda bu ay 21.Yüzy1l Devlet Modeli hakk1nda dünya kamuoyu ve medyas1n1 bilgilendirece ini duyurdu*. Programda Twitter’den gelen sorular1n yan1tlanaca 1 Twitter Brifingleri de yer alacak. Bizim için, Türkiye’den bak1l1nca ne kadar enteresan de il mi? Tamam ki_isel hesaplar1m1z olmas1na ra men, e lencelik duran, kurumsal boyutta Twitter gibi hala gayriciddi ve çocuk i_i bulunan bir me_galenin koskoca ABD D1_i_leri Bakanl1 1’nda ne i_i var? ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n Ocak 2012 boyunca sürdürece i faaliyetleri kapsam1nda, internet üzerinden gerçekle_tirilecek soru-cevap yay1n1 arac1l1 1yla yap1lan tan1t1m stratejisi ve halkla ili_kilerden farkl1 olarak kamu diplomasisi ba_l1 1 alt1nda dijital diplomasi tercihi bile tek ba_1na, d1_ politikay1 halka indirmek ve vatanda_-diplomatlar odakl1 bir diplomasi gündemi/yöntemi belirlemek konusundaki kararl1 1 ve vizyonu gösteriyor. Gerek ülkemizde gerekse dünyada pek fazla tan1nmayan 21. Yüzy1l Devlet Modeli kavram1n1n kökleri Obama’n1n seçim kampanyas1n1 yürüten genç ama yenilikçi bir ekibin yapt1 1 çal1_malarda aranabilir. Lakin teknoloji ve sosyal a teknolojilerindeki geli_melere ba l1 olarak belki gelecekte kendi içinde _ekil, yöntem ve dil de i_tirerek de olsa devam etmesi kaç1n1lmaz olan 21. Yüzy1l Devlet Modeli faaliyetleri, asl1nda teknoloji ve yeni medya araçlar1n1n diplomaside kullan1lmas1ndan ibaret. Yani hiç _üphesiz kamu diplomasisinin bir sonraki dura 1 ve do al ismi, o tarih sahnesinden çekildi inde yerini dolduracak bir sonraki nesil diplomasi türü. ^imdi isterseniz diplomasi, uluslararas1 ili_kiler ve teknolojik geli_melerin özellikle de sosyal a lar, mikrobloglar vb. yeni medya araçlar1/mecralar1n1n ABD d1_ politika belirleyicileri ve uygulay1c1lar1n1n gündemine nas1l girdi ine bakal1m. Obama 2008 y1l1ndaki seçimlerde ABD’nin 56. Ba_kan1 seçildi inde, hemen akabindeki geçi_ döneminde ve 2009’da yönetimi devrald1 1nda yan1ndaki baz1 genç isimler dikkat çekiyordu. Bu isimlerden birisi D1_i_leri Bakan1 Hillary Clinton’un yak1n çal1_ma ekibinde yer alan Alec Ross idi. Seçimlerden sonra D1_i_leri Bakanl1 1’nda 0novasyon ve Teknolojiden Sorumlu K1demli Ba_dan1_man ünvan1 verilen bu genç Virginia’l1 ba_ta 21. Yüzy1l Devlet Modeli ([2]http://www.nato.int/docu/review/2011/Social Medias/21stcentury-statecraft/EN/index.htm ) olmak üzere öyle projeler geli_tirdi ki, birkaç sene içerisinde dünyan1n 40 ya_1n alt1ndaki en etkili 40 ismi aras1na kat1ld1. Huffington Post kendisini hem Obama’n1n seçim stratejisinin belirlenmesinde hem de stratejinin parças1 olarak teknoloji ve yeni medyay1 kullanmas1ndan ötürü politikan1n oyununu de i_tiren 10 isim aras1nda ilan etti. Ross’un _öhreti öyle h1zl1 yay1ld1 ki, Foreign Policy dergisi onu 2011’in önde gelen küresel dü_ünürleri aras1nda gösterdi. Alec Ross’u inovasyon gurusu olarak tan1tan dönemeçlerden birisi Obama Kampanyas1 için haz1rlad1 1 9 sayfal1k Teknoloji ve 0novasyon Stratejisi idi. 25


Ross’un kaleme ald1 1 Teknoloji ve 0navosyon raporunun tamam1n1 okumak için _u linki t1klayabilirsiniz. [3]http://lessig.org/blog/Fact %20Sheet %20Innovation %20and %20Technology %20Plan %20FINAL.pdf. Ross, ba_kanl1k seçimi kampanyas1na kat1lmadan önce One Economy ad1nda teknolojiyi kalk1nmakta olan co rafyalarda tan1tmay1 ve teknoloji/internet kullan1m1n1 yayg1nla_t1rmay1/geli_tirmeyi hedefleyen kar amac1 gütmeyen bir STK’y1 yönetiyordu. Bu STK’n1n web portal1 Beehive, aralar1nda Türkiye’nin de bulundu u yakla_1k 10 ülkede hala faaliyet göstermekte. Ross’un D1_i_leri’nde ba_dan1_man s1fat1yla öncülük etti i 21. Yüzy1l Devlet Modeli (21. YDM ) projesi bizzat Hillary Clinton taraf1ndan 15 Ekim 2910 günü eski d1_ politika sorunlar1n1 yeni araçlar kullanarak çözmek’ fikrinden hareketle ilk defa dile getirildi. 21. YDM, öncelikli olarak internet aya 1na geçilmeden çe_itli ülkelerde insani yard1m için kullan1lan SMS operasyonlar1yla sahne ald1. SMS’ler ve mobil teknoloji hala önemli çünkü 2009 y1l1nda 4 milyar olan cep telefonu say1s1 bugün 5 milyara ula_t1. Elbette bu yeni nesil telefonlar1n ço u basit arama ve SMS i_levlerinin yan1 s1ra smartphone denen medya oynat1c1lar1, Wi-Fi ve 3G imkan1 olan binlerce uygulamay1 çal1_t1rabilen cihazlar. Daha sonra D1_i_leri Bakan1 Clinton Ocak 2010’da internet özgürlü üne vurgu yapan bir konu_ma yapt1. 15 ^ubat 2011’de bu konu_mas1n1n içeri ini ifade özgürlü ü alan1na do ru geni_leterek ve internet kar_1tl1 1yla sansürü diktatörlükle ba da_t1rarak peki_tirdi. ABD D1_i_leri öncesinde seçimlerden hemen sonra Kas1m 2009’da Fas’ta Sivil Toplum 2.0 projesini duyurmu_tu zaten. Burada amaç internet kullan1m1n1n ve sosyal medya a lar1n1n refah ve istikrar arayan toplumlarda gereklili ini irdelemekti. Aral1k 2010’da inovasyonun kurumsalla_mas1 için gereken ad1mlar belirlendi. Buna göre inovasyonun ABD D1_i_leri Bakanl1 1’ndaki örgütsel reform süreçlerindeki vazgeçilmez rolü resmen tan1nm1_ oldu. Bu süreçlerde üniversite kampüsleriyle internet üzerinden a kuran sanal d1_ politika ö renci programlar1, Tech@State projesi, yeni medya çal1_malar1 ve hizmet içi e itimler son derece önemli rol oynamaya ba_lad1. Alec Ross bu de i_imin ba_ aktörüydü. Sadece iki y1l içinde ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n en popüler dan1_man1 oluvermi_ti. 21. YDM bugüne kadar Meksika, Haiti, Irak, Ortado u’nun çe_itli bölgeleri, Kongo, Kenya, Sudan, Gine ve Kolombiya gibi ülkelerde çe_itli faaliyetlerde bulundu. Bu bölgelerde uygulad1 1 proje ve programlarla d1_ politika konular1n1 teknolojinin ve sosyal medya mecralar1n1n nimetlerinden faydalanarak yönetti ve yönetmeye de devam ediyor. Özellikle Arap Bahar1 süresince Ortado u’da sosyal medyan1n tart1_1lmaz yeri dikkate al1n1rsa bundan sonra teknolojinin, inovasyon ve sosyal medyan1n iç ve d1_ politikadaki etkisi de tart1_1lmaz daha yak1ndan takip edilecektir. Önemli olan bu geli_melere ön almak ve gerekli haz1rl1klar1, örgütsel de i_iklik ve yenilikleri zaman1nda yapabilmektir. ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n 21. YDM ay1 ilan etti i Ocak 2012’in ilk etkinli i Ba_dan1_man Alec Ross ile internet üzerinde yap1lan ve canl1 yay1nlanan söyle_i oldu. 10 Ocak’ta gerçekle_tirilen bu etkinli i kaç ki_inin takip etti ini bulmak kolay de il ancak, Ross’un 375 bin kadar twitter takipçisi oldu u ve bunun sosyal a 1n çarpan etkisiyle kolayca bir anda 3 milyon insana ula_abilece i tahmin edilebilir. Amac1m1z yakla_1k 45 dakika süren bu söyle_iyi bölümler halinde de olsa Türkçe’ye çevirebilmek ve Yeni Diplomasi’de yay1nlayabilmek. Çünkü inan1yoruz ki art1k kamu diplomasisinin neredeyse pabucunu dama atarak, müstakil yeni ve asl1nda kamu diplomasisini bir anlamda revize eden, anlams1z k1lan dersek haddi a_m1_ m1 oluruz bilmem ama bir dijital diplomasi gerçe i mevzubahis. Daha do ru bir ifadeyle birkaç y1l sonras1nda dijital diplomasi kavram1n1n bask1n olaca 1 kanaatindeyiz. Karar al1c1lar1m1z ve uygulay1c1lar1m1z _u önemli noktan1n fark1nda m1: Dijital diplomasi kendi mant1 1 içinde kamu diplomasisi olmadan yapabilir, ama bugünkü dünyada kamu diplomasisinin dijital diplomasiden ba 1ms1z ba_ar1l1 olabilmesi imkans1z gibi. ABD’nin 1srarla 21. YDM’nin üzerinde durmas1 buna en güzel örne i te_kil etmektedir. *[4]http://www.state.gov/r/pa/ime/c48543.htm

1. http://1.bp.blogspot.com/-9-3Erj2HX7M/TxJAIkxWuDI/AAAAAAAAAA4/4ucem09wGnE/s1600/Alec-Ross.jpg 2. http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/21st-century-statecraft/EN/index.htm 3. http://lessig.org/blog/Fact%20Sheet%20Innovation%20and%20Technology%20Plan%20FINAL.pdf 4. http://www.state.gov/r/pa/ime/c48543.htm

26


Alec Ross’1n Sosyal Medya ve D1_ Politika Görü_leri-1 (2012-01-16 02:55)

[1] Hillary Clinton’1n ke_fedip genç ya_ta önemli görevler verdi i inovasyondan sorumlu dan1_man1 d1_ politikadaki yeni vizyonlar1ndan bahsediyor. Sunucu: Alec, ABD D1_i_leri Bakanl1 1 interaktif web chat platformuna ho_geldin. D1_i_leri Bakanl1 1’nda inovasyondan sorumlu olmak tam olarak hangi anlama geliyor, ve bu göreve nas1l ba_lad1n1z? Alec Ross (AR): Pek tabi, _imdi san1r1m bu yay1n1 takip eden hiç kimseye benden Hillary Clinton’un çok ak1ll1 ve kuvvetli, tabir yerindeyse erkek gibi bir d1_i_leri bakan1 oldu unu duymak sürpriz olmayacakt1r. Barack Obama 2008 sonbahar1nda ba_kan seçildikten ve Hillary Clinton’a d1_i_leri bakanl1 1 teklif ettikten k1sa bir süre sonra Birle_ik Devletler Senatosu’nun önünde teyid konu_mas1n1 yaparken (GY: confirmation hearing yüksek federal görevlere seçildikten sonra atanmadan önce Senato önünde teyid almak için yap1lan son bir konu_mad1r), onun kendi kelimelerini kullan1rsam, bugün art1k 21. yüzy1l1n f1rsat ve risklerinin uzak mesafelerle ve ulusal s1n1rlarla de erlendirilemeyece ini belirtti. Asl1nda bahsetti i küresel ba lant1l1l1k ve teknolojinin ticari pazarlar1, insanlar1 birbirine ve yasad1_1 a lara nas1l ba lad1 1, ve küresel ba lant1l1l1 1n nas1l ayn1 anda hem iyiye hem de kötüye hizmet etti idir ki bunun son tahlilde d1_ politika yapmak ad1na y1prat1c1 sonuçlar1 vard1r. Tam bu noktada beni ça 1rd1 ve, mobil ve sosyal medya gibi ileti_im teknolojilerini d1_ politika ve kalk1nma hedeflerimizin hizmetinde nas1l kullanabiliriz üzerine dü_ünmemi istedi. Benim de yapt1 1m, 20 ya_1ndan en k1demli isimlere, büyükelçilerimize kadar diplomatlar1m1zla çal1_arak, kal1c1 d1_ politika meselelerini çözmek için sosyal medya ve teknolojiyi nas1l kullanabiriz, bunun üzerine kafa patlatmak. Birçok insan bunun sadece ileti_im aya 1n1 dikkate al1yor, yapt1 1m1z1 twitterdan mesaj yollamak ve Facebook’ta hesap olu_turmaktan ibaret görse de, i_imiz bunun çok ötesinde. 0_in içinde ileti_im a lar1m1zdan nas1l faydalanabiliriz ki Do u Kongo’da cinsel _iddeti azal1r veya Kuzey Meksika’da uyu_turucu kartellerine kar_1 mücadele edebiliriz üzerine kafa yormak da var. ABD’nin de güçlü ve zay1f taraflar1 mevcut. Ancak tart1_1lmaz güçlerimizden birisi yenilik yapma yetene imiz ve teknolojistlerimizdir. 0_te Hillary Clinton’un bana ve ekibime verdi i görev bunu Amerika’n1n tipik bir gücü haline getirmek ve d1_ politikam1z1n hizmetinde kullanmakt1r. Sunucu: Bir sonraki soru Kosova Times Haber Portal1’ndan geliyor. Sosyal medyan1n dünya politikas1ndaki etkisinden bahseder misiniz? AR: Sosyal medyan1n dünya politikas1 üzerine etkisi mi dediniz- büyük ve daha da büyüyor. Birçoklar1 sosyal medyadan bir araç olarak bahsediyor, ben bundan biraz daha fazlas1n1 dü_ünüyorum. Son birkaç y1l içinde sosyal medyan1n jeopoliti in tüm ekolojisini de i_tirdi ine _ahit oluyoruz. Ben Ba_kan Obama’n1n seçim kampanyas1nda gönüllü olarak çal1_t1m ve sosyal medyan1n onun seçilmesinde ne kadar etkili oldu una bizatihi tan1kl1k ettim. O tarihten beri _unu gözlemliyorum, sosyal medya etraf1m1zdaki dünyayla ilgili ba_kanl1k politikalar1n1n belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Ayn1 zamanda yerel manada kullan1l1yor. Peki sosyal medyan1n yapt1 1 nedir, neyi ba_armak istiyor sorular1n1n cevab1 gücün yeniden da 1t1lmas1d1r. Gücü hiyerar_ilerden vatanda_lara, büyük kurulu_lar ve ulus-devletlerden bireylere veya bireylerin olu_turdu u a lara serpi_tiriyor. Biz bunu kendi ba_kanl1k seçimlerimizde ya_ad1k, ama ayn1 zamanda onun etkisini Suriye’de ve çe_itli yerlerde, Kuzey Afrika’da ba_layan Arap Bahar1’nda gördük. 0_te bu yüzden sosyal medyan1n art1k dünya politikas1nda yads1namaz derecede sonuçlar1 vard1r. Sunucu: Sosyal medya ve teknoloji diplomatlara ne gibi avantajlar sa lamaktad1r? AR: Diplomatlara avantaj sa l1yor mu bilmem. Ama her vatanda_a avantajlar sa lad1 1 kesin. Dü_ünecek olursan1z bundan on y1l önce büyük ölçekli bir tan1t1m 27


kampanyas1 yapabilmek için, bak1n on y1l kadar az bir zamandan bahsediyorum, büyük bir gazete veya medya grubunu arkan1za alman1z _artt1. 0_te sosyal medya önceden görülmemi_ bir biçimde vatanda_lar1n eline bu gücü verdi. Diplomatlar1n yapmas1 gereken buna al1_mak ve uyum sa lamak, bizim de yapmak istedi imiz bu; e er vatanda_lar daha önce görülmemi_ biçimde ellerine bilgi payla_1m1 ve ileti_im gücünü ald1larsa bizim için önemli olan buna ayak uydurabilmektir. Bunlar diplomatlar1m1z için biz tarihin do ru taraf1nda durdu umuz ve elimizdekinin de erini bildi imiz sürece avantaj olabilir. Yoksa sosyal medya her anlamda vatada_1 avantajl1 konuma ta_1r. 1. http://4.bp.blogspot.com/-bOfg-zeVAVE/TxQQmNXhGkI/AAAAAAAAAB4/IDz6Q7jxYS0/s1600/ross.jpg

Avrupa Birli i’nin Dijital Diplomasi’den Anla(ma)d1klar1 (2012-01-17 04:47)

Avrupa Parlamentosu’nun Hollandal1 Liberal üyesi Marietje Schaake: ’Çin, NATO ve ABD kültürel ve dijital diplomasiye yat1r1m yap1yorlar. AB bu yönden çok zengin ve kültürel anlamda çe_itlili in be_i iyken bunlar1 tan1t1rken çok az çaba gösteriyoruz. Dijital diplomasiye yo unla_mal1y1z’. ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n inovasyondan sorumlu ba_dan1_man1 Alec Ross mülakat1n1n kalan k1s1mlar1n1 tercüme etmeden önce, ve dijital diplomasiyi biraz da fazlas1yla ABD merkezli takip etmedi imizin göstergesi olmas1 dile iyle, Avrupa Birli i’nin konuyla ilgili çal1_malar1na e ilelim. Burada Avrupa Birli i’nin bir soft power madeninin üzerinde oturmas1na ra men, ço u zaman çe_itli sebeplerden ötürü bu yumu_ak güç potansiyelini yeterince kullanamad1 1ndan bahsetmeyece iz. Asl1nda bu tart1_man1n ana eksenini olu_turuyor. Ancak uzun ve farkl1 bir konu. Önemli olan, dünyan1n en büyük serbest dola_1m/ ticaret birli i ve insani yard1m te_kilat1 konumundaki AB’nin, savundu u demokrasi ve özgürlük temelli de erleri ve hukuk müktesabat1n1 yaymak ve tan1tmak için dijital diplomasi alan1n1 tercih etmemesidir. Elbette üye ülkelerin baz1lar1 dijital diplomasi konusunda zaten hem a 1rl1klar1n1 fazlas1yla hissettiriyorlar ve dijital diplomasinin fikir babalar1, hem de pratikte en etkin kullan1c1 olma özelliklerini devam ettiriyorlar. Büyük Britanya en iyi örnek. AB halen dijital diplomasiye 1s1nmakla me_gul. Mesela, AB’nin nispeten en yeni kurumlar1ndan olan European External Action Service (Avrupa D1_ Hareket Servisi) dijital diplomasi konusundaki bo_lu u doldurur mu diye bekleyenler biraz hayal k1r1kl1 1na u rad1lar. Neredeyse iki senedir örgütsel te_kilatlanmas1n1 yürüten serviste bu yönde at1lm1_ bir ad1m yok. Kurumun [1]http://www.eeas.europa.eu/ adresindeki anasayfas1nda digital diplomacy anahtar kelimeleriyle yap1lacak aramada kar_1m1za iki sonuç ç1k1yor. Birincisi, AB’nin Çin Delegasyonu için 2010 y1l1nda arad1 1 bas1n mü_avirinin i_ tan1m1nda dijital diplomasi alan1nda çal1_malar yapmas1n1n beklendi i ibaresi. 0kincisi de heralde i_e al1nan bu ismin -art1k kimse- çabalar1yla AB-Çin ili_kilerinin geli_mesi için yap1lacak dijital diplomasi a 1rl1kl1 kamu diplomasisi projesi için içerik olu_turulmas1 amac1yla ihale ilan1. 21 Ekim 2011 tarihli ihale ilan1na göre AB, Çin’deki dijital diplomasi ata 1 için en fazla 50 bin avro ödeyebilece ini _art ko_mu_. Tüm bunlara ra men AB’nin, ABD, 0srail veya Büyük Britanya benzeri derlitoplu, sistematik ve bütüncül bir dijital diplomasi stratejisinin oldu unu söyleyebilmek güç hatta imkans1z. Elimizdeki veriler ço unlukla Avrupa Komisyonu’nun dijital konulardan sorumlu ba_kan yard1mc1s1 Neelie Kroes’un yapt1 1 aç1klamalardan ibaret denebilir. Kroes, 28 Haziran tarihinde OECD’nin Yüksek Düzeyli 0nternet Ekonomisi toplant1s1nda yapt1 1 konu_mada, internetin trilyon dolarl1k bir pazara dönü_tü ünü ve olmazsa olmaz bir gücü oldu unu vurgulad1. Romal1 filazof Seneca’n1n ’hangi limana gitti inizi bilmiyorsan1z, hiçbir rüzgar i_e yaramaz’ sözünü hat1rlatt1 ki, konuyu asl1nda iyi özetleyen veciz bir ifade. 28


Ancak yorumcular, Kroes’un konu_mas1n1n detaylar1n1 incelerken, internetin bir d1_ politika yapma arac1 olarak kullan1lmas1ndan ziyade, internet kullan1m1 hakk1ndaki zorluklara dem vuran asl1nda dijital konulara bugün geldi imiz nokta itibariyle geleneksel bir biçimde yakla_t1 1 ele_tirisini getirdiler. Ele_tirilerde, Deauville G8 zirvesinde al1nan kararlar1 AB’nin kendi politikalar1n1 belirlemesinde ana referans _eklinde lanse etmesi de etkili oldu. Ayn1 konu_mada ’Compact for the EU’ ba_l1 1 alt1nda bir tak1m prensipleri öne sürdü. COMPACT _u kelimelerin ba_ harflerinden olu_maktayd1: Civic responsibility (sivil sorumululuk), One Internet (Internet Brili i), Multi-stakeholder (Çoktarafl1l1k), Pro-democracy (Demokrasi), Architecturally sound (0nternet mimarisi), Confidence inspiring (güven a_1lay1c1), ve Transparently (_effafl1k). Kroese, 27 Eylül 2011 tarihinde Kenya’n1n ba_kenti Nairobi’deki Internet Yöneti_imi Forumu’nda ayn1 fikirleri tekrar etti. 9 Aral1k’ta Lahey’deki ba_ka bir konu_mas1nda birisi kula 1na bir_eyler f1s1ldam1_ olmal1 ki COMPACT konusundaki 1srar1n1 bir kenara b1rakarak sosyal networklere (a lar) yo unla_t1. Ve _u dört konuya odakland1: technology (teknoloji), education (e itim), intelligence (istihbarat) and cooperation (i_birli i). Lahey’deki fla_ aç1klamas1 ise Global Network Initiative (Küresel A 0nisiyatifi) isimli bir küresel yöneti_im platformuydu ([2]http://globalnetworkinitiative.org/). Internet, Avrupa Birli i’nin gündemine yine Kroes’un öncülü ünde ba_lat1lan ’No-Disconnect Strategy’ (di er bir ad1 Online Özgürlük) ile girdi. 0nternet özgürlü ü temas1yla planlanan ve 12 Aral1k 2011 günü Brüksel’de tan1t1lan projeye dan1_manl1k için eski Alman savunma, ekonomi ve teknoloji bakan1 Karl-Theodor zu Guttenberg seçildi. Amaç otoriter rejimler alt1nda internet, blog ve mikroblog kullan1c1lar1n1n kar_1la_t1 1 zorluklar1 a_abilmeleri için yard1m çareleri üretmek. Böylelikle AB’nin temel yakla_1m1 çerçevesinde internet, demokrasi, özgürlük ve ekonomik kalk1nma için bir araca dönü_türülmek istendi. AB’de bir tak1m bürokratik çevreler bu giri_imi dijital diplomasi olarak adland1rmak istese de ba_ar1l1 olamad1. Uzmanlar daha etkin strateji ve aksiyon beklentilerini tekrarlad1. Yaz1 boyunca de inmeye _al1_t1 1m1z konulara ele_tiri mahiyetinde benzerlikler gösteren Avrupa Parlamentosu’nun Hollandal1 Liberal üyesi Marietje Schaake’den geldi. Schaake, özellikle kültürel diplomasi hakk1nda kendisine yöneltilen bir soruya _u cevab1 verdi: ’Çin, NATO ve ABD kültürel ve dijital diplomasiye yat1r1m yap1yorlar. AB bu yönden çok zengin ve kültürel anlamda çe_itlili in be i_iyken bunlar1 tan1t1rken çok az çaba gösteriyoruz. Dijital diplomasiye yo unla_mal1y1z’. Tüm ele_tirilere ra men, Avrupa Birli i, Kroes’un dijital gündem olu_turma çabalar1 1_1 1nda dijital diplomasi konusunda giri_imlerini h1zland1rm1_a benziyor. ^üphe yok. Hiç de ilse 2011’in ikinci yar1s1ndaki geli_melere bak1l1rsa böyle bir izlenim elde edilebilir. Tabi AB’nin ne kadar h1zl1 davran1rsa davrans1n küresel rakipleriyle boy ölçü_emeyecek kadar geride kald1 1 ortada. Hele Compact veya Online Özgürlük konulu, önemsiz diyemeyiz elbet çünkü bunlar zaten 0nternetin ruhunu olu_turuyor ama, dijital diplomasi için konvansiyonel denebilecek yakla_1mlara fazlaca enerji ve zaman harcamak AB’nin almas1 gereken çok yol oldu una i_aret. Neelie Kroes AB’nin dijital gündeminin olu_turulmas1 ve sa lamla_t1r1lmas1 ad1na çok çal1_1yor. Onun ve dolay1s1yla AB’nin Dijital Diplomasi’den ne anlad1 1 tart1_1l1r, ama küresel rakiplerinin anlad1klar1ndan sanki biraz farkl1. Hele Ross’un Yeni Diplomasi’de yay1nlanan mülakat1n1n ilk bölümüyle Kroes’un söyledikleri kar_1la_t1r1ld1 1nda arada en az bir 20 y1l var. Kroes dijital diplomasiden maksatla diplomatik ili_kilerde internetle alakal1 meselelere e ilirken (internet özgürlü ü, entellektüel mülk, güvenlik, vs.), göze bir meteor gibi çarpan gerçek _u ki, politika planlama ile yürütmede e-araçlardan, sosyal a lardan, mikrobloglardan yararlan1lmad1 1 sürece bu fark gitgide aç1lacak. Bu sadece AB’nin de il, mevcut gerçe i alg1layamayan ve ona uygun bütüncül stratejiler geli_tiremeyen, k1sacas1 hangi limana gidece ine karar verememi_ bütün gemilerin ortak kaderi olacak. Bizim anlayaca 1m1z dilde, surda mukaddes bir gedik açmak istiyorsak, dijital diplomasi gibi ça 1n ruhuna uygun inovasyonlara kafa yormak gerek. O zaman b1rak1n rüzgar hangi kahpeli i yaparsa yaps1n. Nas1l, hangi yönden eserse essin. Neelie Kroes’un blogu: [3]http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/ 1. http://www.eeas.europa.eu/ 2. http://globalnetworkinitiative.org/ 3. http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

29


Dijital diplomasi ve SOPA (2012-01-18 19:50) ABD D1_i_leri, internet özgürlükleri hakk1ndaki küresel çal1_malar1na yönelik hiç beklemedi i bir yerden darbe al1yor. Dijital korsanl1 a kar_1 ABD Kongresi’nin haz1rlad1 1 ve yasala_t1rma sürecinde bulunan Stop Online Piracy Act (SOPA) ve PROTECT IP Act (PIPA) dünya gündemini fazlaca me_gul etti. Türkiye’de neredeyse TBMM’de ç1kan bir yasa kadar ilgi gördü. SOPA’n1n hikayesi asl1nda masum bir gerekçeye dayan1yor: Fikri mülkiyete sahip dijital içeriklerin talan edilmesinin önüne geçmek. Ancak kantar1n topuzunun kaçma ihtimali var. Böylesi bir durumda Google ve Wikipedia gibi birçok site fikri mülkiyet ihlali nedeniyle a 1r müeyyidelerle kar_1la_abilecek. Bu nedenle SOPA’ya kar_1 çok güçlü dijital dünyan1n aktörlerinin olu_turdu u ciddi bir blok var. Dijital diplomasinin ikilemi i_te tam bu esnada ba_l1yor. ABD D1_i_leri, internet özgürlükleri hakk1ndaki küresel çal1_malar1na yönelik hiç beklemedi i bir yerden darbe al1yor. Tüm dünyaya internet özgürlüklerini anlat1rken sebebi ve kapsam1 ne olursa olsun özgürlük k1s1tlay1c1 bir yasay1 anlatmak pek de kolay de il. Nitekim Obama yönetimi iki arada bir derede kalarak “fikri mülkiyeti koruma çabalar1n1n aç1k ve inovatif interneti tehdit etmemesi gerekti ini” ifade etti. SOPA’n1n ak1beti ne olursa olsun internet özgürlükleri konusunda ABD’nin cilas1n1n zedelendi ini söyleyebiliriz. ABD dijital diplomasisinin patronu Alec Ross, SOPA’ya kar_1 net tav1r alarak bunun aç1k internet için bir tehdit olabilece ini dile getirdi. Ancak yine de görünen o ki ”net özgürlükler” ancak hükümetlerin izin verdi i ölçüde ve çerçevede geli_ecek. Nitekim The Atlantic’te yay1nlanan [1]bir yaz1da ABD’nin SOPA sürecinde Çin’den ö renebilece i sansür teknikleri ele al1narak hayli sarkastik bir tav1r sergilendi. Yasa her ne kadar ABD için haz1rlansa da online içerik tüketicilerinin tüm dünyaya yay1lm1_ olmas1 ve otoriter rejimlerin bu yasaya dayanarak çok daha s1k1 düzenlemelere yer vemeleri endi_eleri art1r1yor. SOPA süreci dijital diplomasinin arka planda kalan ba_l1klar1n1 da öne ç1kard1. Wikipedia adeta dijital bir greve giderek SOPA sürecine tepkisini ortaya koydu. Karart1lm1_ sayfalar1yla sansürlü bir internetin neye benzeyece i konusunda fikir edinmemizi sa lad1. Manzara pek ho_ de ildi. Sosyal medyada birçok ki_i Wikipedia’ya eri_ememekten _ikayetçiydi. Bu ayn1 zamanda Wikipedia’n1n dünya gündemini belirlemekte ne denli önemli bir araç oldu unu gösterdi. Ç1kan ders _udur: E er ba_ar1l1 bir dijital diplomasi yapmak istiyorsan1z, ülkenizi ve de erlerinizi dünyan1n di er milletlerine do ru _ekilde anlatmak istiyorsan1z Wikipedia’y1 etkin olarak kullanmak zorundas1n1z. Nitekim baz1 ülkeler kendilerini tan1tan maddeleri do ru _ekilde anlatabilmek için Wikipedia editörü yeti_tirmeye ba_lad1lar bile. Dijital diplomasinin sadece Twitter ve Facebook’a s1k1_mamas1 gerekti ini gösteren önemli bir ders oldu. 1.

http://www.theatlanticwire.com/technology/2012/01/

first-sopa-then-identity-what-we-can-learn-chinese-censorship/47537/

YeniDiplomasi.com, SosyalKafa’n1n konu u oldu (2012-01-24 02:58) Sitemizin kurucular1ndan Halil 0brahim 0zgi, BJK TV’de yay1nlanan SosyalKafa program1nda Bilgi Üniversitesi ö retim üyelerinden Erkan Saka’ya vizyonumuzu anlatt1. Dijital diplomasinin ve güncel geli_melerin ele al1nd1 1 programa ili_kin videoyu sizinle payla_1yoruz. IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/5yDsv9I8EVY 1. http://www.youtube.com/embed/5yDsv9I8EVY

30


0sveç’ten ba_ar1l1 bir yeni diplomasi örne i (2012-01-25 12:06)

[1] Yeni diplomasinin sosyal medya ile bulu_mas1 beraberinde ba_ar1 hikayelerini de getiriyor. Bu alandaki en güzel örneklerden birini 0sveç sergiliyor. [2]Curators of Sweden isimli proje oldukça yal1n. 0sveç, [3]Twitter hesab1nda her hafta bir vatanda_1n1 ülkesini tan1tmak üzere görevlendiriyor. Bu ki_i 0ngilizce olarak dünyan1n farkl1 ülkelerindeki takipçilerine ülkesini ve ya_ad1 1 çevreyi tan1t1yor, sorular1 yan1tl1yor. Günlük hayata ili_kin ayr1nt1lar da yans1t1l1yor. Yemek masas1, karl1 bir sokak, çocuklar1, köpekleri derken birden kendinizi s1ms1cak bir atmosferde buluyorsunuz. Dijital kamu diplomasisi olarak nitelendirebilece imiz bu örnek Türkiye için de ilham kayna 1 olabilir.

1. https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/1777517151/sweden-annakarin.png 2. http://curatorsofsweden.com/ 3. http://www.twitter.com/sweden

31


Twitter’da Türk diplomatlar ve diplomatik misyonlar (2012-01-26 01:22)

[1] Türk D1_i_leri 2011 y1l1nda Twitter üzerinde aktif _ekilde yer almaya ba_lad1. Yeni Diplomasi olarak diplomatlar1m1z1 ve diplomatik misyonlar1n Twitter hesaplar1n1 bir listede topluyoruz. Olu_turmaya ba_lad1 1m1z bu listede eksik gördü ünüz isim ve kurumlar1 yorum k1s1m1ndan bize iletmenizi rica ediyoruz. Twitter’da Türk diplomatlar ve diplomatik misyonlar listesi için [2]t1klay1n

1. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVP_6q6By9nqVjSj1S4FAFJzaybaIdvOv2LsPBfzpzltThqyf1 2. https://twitter.com/#!/ibrahimizgi/dijitaldiplomasi1/members

ABD Büyükelçili i’nden Türkçe dijital diplomasi ata 1 (2012-01-26 05:19)

[1] Amerika Birle_ik Devletleri D1_i_leri Bakanl1 1’n1n Türkçe Twitter hesab1n1 devreye almas1n1n ard1ndan ABD Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone Türk Twitter kullan1c1lar1n1n sorular1n1 yan1tlamaya haz1rlan1yor. ABD Büyükelçili i’nin Twitter hesab1ndan yapt1 1 aç1klamaya göre Büyükelçi Ricciardone 31 Ocak günü saat 16:00’da Twitter kullan1c1lar1n1n sorular1n1 bir saat süreyle canl1 olarak yan1tlayacak. Türk-Amerikan ili_kileriyle ilgili sorular [2]@ABDTurkveya [3]@USEmbassyTurkey Twitter hesaplar1na gönderilebilecek. Büyükelçilik ileti_im için [4] #ABDTurk hashtag’ini kullan1yor.

1.

http://turkish.turkey.usembassy.gov/uploads/mf/G6/mfG6NJnnFKaG7yEZC4LaSw/Francis_Ricciardone_official_600.

jpg 2. http://www.twitter.com/ABDTurk 3. http://www.twitter.com/USEmbassyTurkey 4. https://twitter.com/#!/search/%23abdturk

32


3.2

February

Yeni diplomasi gündeminden... (2012-02-01 03:23)

[1] 0zgi’nin yaz1s1n1n detaylar1 Digital Age’te ¸ ABD Büyükelçisi Ricciardone, 31 Ocak’ta Twitter üzerindeki ilk söyle_isini gerçekle_tirdi. Cevaplad1 1 ilk soru Uludere olaylar1yla ilgiliydi. Bir saatlik söyle_ide ABD-Türkiye ili_kileri, ABD’ye vizesiz seyahat gibi konulardaki sorular1 yan1tlad1. [2]Detayl1 bilgiye buradan ula_abilirsiniz. ¸ D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu, 0ngilizce Twitter hesab1n1 açt1. 0lk gününde 300’ün üzerinde takipçisi olan hesap farkl1 ülkelerdeki Twitter kullan1c1lar1n1n ilgisini çekti. D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu’nun 0ngilizce Twitter hesab1na [3]buradan ula_abilirsiniz. ¸ YeniDiplomasi.com kurucular1ndan Halil 0brahim 0zgi, Digital Age dergisinin _ubat say1s1 için ”2011: Türkiye’nin dijital diplomasinin milad1” ba_l1kl1 bir yaz1 kaleme ald1. 0zgi yaz1s1nda Türk D1_i_leri’nin 2011 dijital diplomasi faaliyetlerini art1lar ve eksileriyle ele ald1. 1. https://p.twimg.com/AkhOdTCCAAEMkgV.jpg:large 2. http://haber.ihlassondakika.com/haber/ABD-Buyukelcisinden-vizesiz-seyahat-sinyali---4933_451111.html

33


3. https://twitter.com/#!/A_Davutoglu_Eng

Dijital

Diplomatlar1n

Çantalar1nda

Bulunmas1

Gereken

Sosyal

Medya

Araçlar1

(2012-02-08 14:07)

YeniDiplomasi.com, Türkiye ve Türkiye d1_1ndan uzman ki_i ve kurumlarla çal1_malar1n1 h1zland1r1yor. Ba_ta dijital diplomasi, dijital diaspora, country &nation branding olmak üzere ilgili birçok ba_l1k alt1nda her geçen gün yeni i_birlikleri geli_tiren YeniDiplomasi.com yürüttü ü ortak çal1_malar1n sonuçlar1n1 yak1n bir zamanda yay1nlamaya ba_layacak. Bunun haberini verebilmek bizim için gerçekten sevindirici ve k1sa bir zamanda geldi imiz noktay1 anlatmas1 bak1m1ndan da bir o kadar önemli. Bu geli_meler 1_1 1nda, YeniDiplomasi.com, dijital diplomasi konusuda son derece emin ad1mlarla olu_turdu u ekosistemini bilgilendirmek ve takipçileriyle, takip ettikleri aras1ndaki köprü vazifesini görmek ad1na, baz1 faydal1 bilgileri okuyucular1na duyurmak istemektedir. 0_te zaman zaman bu tür k1sa bilgilendirme notlar1n1 sizlerle payla_aca 1z. 34


[1] Örne in, dünyan1n say1l1 diplomasi akademilerinden birisi olarak gösterilen [2]Diplo Foundation’1n online kurslar direktörü Virginia Paque, önceki gün çok önemli bir twit yollad1. Orijinal twit _öyle diyordu: ’Proper use of Twitter is necessary for diplomats 4 public diplomacy & knowing the public’. Türkçe ifadesiyle, ’Twitter’1n do ru kullan1m1 diplomatlar1n kamu diplomasileri uygulamalar1 ve kamuyu tan1malar1 için gerekli’. Elbette Virginia Paque’un tespitine kat1lmakla beraber Twitter’1n yan1na onlarca di er sosyal medya arac1n1 koyarak listeyi uzatmak & geni_letmek mümkün. Biz bu araçlar1n her dijital diplomat1n çantas1nda bulunmas1n1 öneriyoruz. Bu bilgi notunda, YeniDiplomasi.com, dijital diplomasi alan1nda çal1_an diplomatlara yard1mc1 olmas1 bak1m1ndan yurtd1_1nda temasta oldu u ve bilgi al1_-veri_inde bulundu u iki önemli uzman1n son dönemde yapt1 1 çal1_malar1 duyuracak. Bunlar1n ilki Center for American Progress isimli dü_ünce kurulu_unun sosyal medya direktörü Alan Rosenblatt’1n haz1rlad1 1 bir katalog. Rosenblatt bu çal1_mas1nda 85 sosyal medya arac1n1 listelemi_ ve her biri için ufak yol gösterici aç1klamalar yapm1_. Alan Rosenblatt’1n bu yararl1 katalo una [3]buradan ula_abilirsiniz. Rosenblatt’1n çal1_mas1 sosyal medyan1n genel kullan1c1 kitlesine tan1d1k gelen ve Virginia Paque’un dijital diplomatlar için olmazsa olmaz gördü ü Twitter’dan, Twitter’1n türevleri ve yan i_levleri olarak kullan1_l1 35


olanaklar sa layan [4]Act.ly, sohbet analizleri yapmay1 sa layan [5]Cotweet sitelerini de içermektedir. Sizlere sunmak istedi imiz ikinci kaynak ise sosyal meyda ileti_imi konusunda önde gelen isimlerden Chris Boudreaux’un birçok önemli bilgiyi içeren ve [6]buraya t1klayarak ula_abilece iniz websitesidir. Boudreaux, sosyal medya yöneti_imi alan1nda hakl1 bir üne sahip. Websitesi sosyal medya ara_t1rmalar1 konusunda iki önemli katalo a evsahipli i yapmaktad1r. Birinci [7]linkimizde 2009-2011 y1llar1 aras1nda sosyal medya alan1nda haz1rlanm1_ 178 rapor bulunmaktad1r. 0kinci [8]linkimizde ise çe_itli dü_ünce kurulu_lar1 taraf1ndan haz1rlanm1_ sosyal medya kullan1m k1lavuzlar1, yöneti_im prensipleri ve mevzuat1 konusunda detayl1 bir liste mevcut. YeniDiplomasi.com, bu çal1_malar1 tüm takipçileriyle payla_arak bir bak1ma kendi olu_turdu u ekosistemin kullan1m1na sunmay1 amaçlamaktad1r. Ayn1 zamanda bu bilgilerin, kurulu_ a_amas1nda dijital diplomasi ekosistemini olu_tururken ar_iv niteli inde bir payla_1m oldu unu da not dü_mek yerinde olacakt1r. 1. http://1.bp.blogspot.com/-fnUs9i6Hjmk/TzHKOtoDCGI/AAAAAAAAAFw/x5I0vVRRfSI/s1600/Twitter-Infographic.jpg 2. http://www.diplomacy.edu/ 3. http://bigthink.com/ideas/42351 4. http://act.ly/ 5. http://cotweet.com/ 6. http://socialmediagovernance.com/studies/ 7. http://socialmediagovernance.com/studies/ 8. http://socialmediagovernance.com/policies.php#axzz1lc1zeLTu

Dijital Ça da Diplomasi Paneli: ABD ve Kanada’dan Perspektifler ¸ Diplomacy in the Digital Age: Perspectives from the U.S. and Canada (2012-02-10 12:28) IFRAME: [1]http://player.vimeo.com/video/36553975?title=0 &byline=0 &portrait=0 [2]SUNY Office of Global Affairs & The Consulate General of Canada Event from [3]SUNY Global Center on [4]Vimeo. ¸Kanada’n1n New York Ba_konsoloslu u ve NCAFP taraf1ndan düzenlenen Dijital Ça da Diplomasi Paneli’nin tamam1n1 yukar1da izleyebilirsiniz. Panelistler aras1nda Eski ABD D1_i_leri Bakan Yard1mc1s1 Philip J. Crowley, Deloitte Siber 0novasyon Merkezi Ba_kan1 Harry D. Raduege Jr., Open Text’in ba_ teknoloji sorumlusu Eugene Roman ve Toronto Üniversitesi Munk Küresel Çal1_malar Merkezi’nden Dr. Janice Stein yer almaktad1r. Panelde yeni teknolojik geli_melerin diplomasi üzerindeki etkileri tart1_1lm1_t1r ¸’Diplomacy in the Digital Age: Perspectives from the U.S. and Canada’ panel was organized by by the Consulate General of Canada in New York in conjunction with the NCAFP, the Province of Ontario, and the State University of New York on 9 February. The group of experts focus on examining issues surrounding diplomacy and technology, including trends in social media communication, the impact of new technology on the conduct of foreign relations, and how government uses new technology to effectively promote their interests. Panelists included: Phillip J. Crowley Former U.S. Assistant Secretary of State for Public Affairs; General Harry D. Raduege, Jr. Chairman of the Deloitte Center for Cyber Innovation; Mr. Eugene Roman Chief Technology Officer, Open Text; Dr. Janice Stein Director of the Munk School of Global Affairs, University of Toronto. 1. http://player.vimeo.com/video/36553975?title=0&byline=0&portrait=0 2. http://vimeo.com/36553975 3. http://vimeo.com/sunyglobal 4. http://vimeo.com/

36


The

Next

Web

and

its

Impact

on

Government

Communication

[Consilium]

(2012-02-16 23:00)

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/6wDYcJ4HBRU The Web4Gov seminar tackled government communication and how it is affected by the changing digital landscape today and in the near future, using concrete examples and case studies. It is tailored for government communicators, national and European civil servants, communication experts and all those interested in the future of government communication. [2]Click to read the twitter traffic during the conference. [3]Click to read a storify account by Aurélie Valtat. [4]Click to visit the conference website. 1. http://www.youtube.com/embed/6wDYcJ4HBRU 2. http://consilium.europa.eu/web4gov 3. http://storify.com/avaltat/the-next-web-and-its-impact-on-government-communic 4. http://consilium.europa.eu/web4gov

Alec Ross: Massive shift of power from hierarchies (nation state) to individuals & networks of individuals #smwreuters (2012-02-16 23:00)

[1][2] Liriel Higa @idiplomacy was in the auidience to listen to State Hillary Clinton’s Senior adviser on innovation. Alec Ross serves as Senior Advisor for Innovation to Secretary of State Hillary Clinton, where he is tasked with maximizing the potential of technology and innovation in service of America’s diplomatic goals and stewarding Secretary of State Clinton’s 21st Century Statecraft agenda. In this role, Alec helps ensure America’s leadership and advances the State Department’s interests on a range of issues from Internet Freedom to disaster response to responding to regional conflicts. About the PANEL ([3]WATCH FULL VIDEO): In 2008, the Obama campaign’s online and social media teams set a new high watermark for digital strategy and execution in politics, while also developing concepts and tools that influenced countless organizations, from non-profits looking to fundraise to companies seeking to better connect with customers. The same architects of the groundbreaking digital effort in 2008 have returned for 2012, but the game has changed. While priorities like financing, message, and mobilization remain the same, shifts in technology and how it’s utilized are necessitating shifts in strategy and tactics that have implications for organizations of all shapes and sizes in 2012 and beyond. Twitter Timeline: .[4]@AlecJRoss: As democratically elected govs set up, hope can make default setting open so systems can become less corrupt. [5] #smwreuters .[6]@AlecJRoss: What I now see in [7] #Egypt is same tools used to divide people. Coptics, Salafits, Muslim Brotherhood, etc. [8] #smwreuters .[9]@AlecJRoss: But, voices at the edge tend to get amplified in social media. Social media not great for moderation. [10] #smwreuters 37


.[11]@AlecJRoss: Wherever I go, embassy knows I want session w/social media influencers. They are like editors-in-chiefs of newsprs. [12] #smwreuters .[13]@AlecJRoss: Instead of just talking to gov ministers, I tell ambassadors to meet with social media influencers. [14] #smwreuters .[15]@AlecJRoss: Playing games doesn’t work. Syrian Electronic Army- Assad’s propaganda army - posted on FB. Real Syrians called out [16] #smwreuters .[17]@AlecJRoss: What I tell people is don’t bloody propagandize. First - you have one mouth, but two ears. Use to listen & learn. [18] #smwreuters .[19]@AlecJRoss: Important to engage on local networks. All the better if we aren’t using Facebook, Twitter, Google. [20] #smwreuters .[21]@AlecJRoss: While in [22] #Syria, heard from government ministers that their kids used proxies to access [23] #Facebook. [24] #smwreuters [25]@AlecJRoss: The 21st century is a lousy time to be a control freak. Governments do not like this loss of control. [26] #smwreuters .[27]@AlecJRoss: Another page in how to be a dictator guidebook: Surveillance. Massive investments to make easier to infiltrate. [28] #smwreuters .[29]@AlecJRoss: One of first actions taken by Ben Ali? It cyberattacked its citizens. Mubarak turned off internet. [30] #smwreuters [31] #tunisia [32] #egypt .[33]@AlecJRoss: In the face of this, an inevitable loss of control & fear that comes from government. Not internet specific. [34] #smwreuters .[35]@AlecJRoss: In [36] #China, my name had 3 million references. The next day, zero references, wiped out. But can’t control 26M. [37] #smwreuters .[38]@AlecJRoss: In days following Chinese train incident, 26 million posts that contradicted gov’s talking points. Amplified facts. [39] #smwreuters .[40]@AlecJRoss: Social media facilitated leaderless movements. No face you’ll put on a T-shirt in [41] #Libya, etc. [42] #smwreuters .[43]@AlecJRoss: #1 think I learned the past 3 years working for [44] #SecClinton: massive redistribution of geopolitical power [45] #smwreuters [46] [47] [48] [49]

1. http://new.livestream.com/smwnychange/TeamObamaTalksDigitalVision 2. http://new.livestream.com/smwnychange/TeamObamaTalksDigitalVision 3. http://new.livestream.com/smwnychange/TeamObamaTalksDigitalVision 4. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 5. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 6. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 7. https://twitter.com/#!/search?q=%23Egypt 8. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 9. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 10. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 11. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 12. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 13. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 14. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 15. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 16. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters

38


17. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 18. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 19. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 20. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 21. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 22. https://twitter.com/#!/search?q=%23Syria 23. https://twitter.com/#!/search?q=%23Facebook 24. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 25. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 26. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 27. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 28. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 29. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 30. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 31. https://twitter.com/#!/search?q=%23tunisia 32. https://twitter.com/#!/search?q=%23egypt 33. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 34. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 35. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 36. https://twitter.com/#!/search?q=%23China 37. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 38. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 39. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 40. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 41. https://twitter.com/#!/search?q=%23Libya 42. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 43. https://twitter.com/#!/AlecJRoss 44. https://twitter.com/#!/search?q=%23SecClinton 45. https://twitter.com/#!/search?q=%23smwreuters 46. https://twitter.com/ 47. https://twitter.com/ 48. https://twitter.com/ 49. https://twitter.com/

Sosyal Medyan1n D1_ Politikaya ve Kamu Diplomasisine Etkileri Washington’da Tart1_1ld1 ¸ How does the State Department practice public diplomacy in the age of social media? (2012-02-17 16:55)

IFRAME: [1]http://www.ustream.tv/embed/recorded/20483737 [2]Video streaming by Ustream How does social media change how statecraft is practiced in the 21st century? Who’s participating and why? What have been some lessons learned from the pioneers who have logged on to listen and engage? Three representatives from the U.S. Department of State shared case studies and professional experiences gleaned directly from the virtual trenches. Alexander Howard, Government 2.0 Washington Correspondent for O’Reilly Media moderated the panel, which took place at the New America Foundation on 16 February. Speakers included ¸Suzanne Hall (@SuzKPH), Senior Advisor, Innovation in the Bureau of Educational and Cultural Affair, U.S. Department of State ¸Nick Namba (@nicholasnamba), Acting Deputy Coordinator for Content Development and Partnerships, U.S. Department of State’s Bureau of International Information 39


Program ¸Ed Dunn (@EdAndDunn), Acting Director, U.S. Department of State’s Digital Communications Center. Carl Pierre covered the event for In The Capital. Read [3]The New 21st Century eDemocracy. In his blog, http://gov20.govfresh.com, Alex Howard also wrote: ’Millions of people around the world are aware that the U.S. Department of State is using Twitter, Facebook and YouTube. Between them, the U.S. Department of State, U.S. embassies and consulates now collectively manage: 125 YouTube channels with 23,940 subscribers and 12,729,885 million video views 195 Twitter accounts with 1,403,322 followers; 288 Facebook pages with 7,530,095 fans. The U.S. Department of State also maintains a presence on Flickr, Tumblr, and Google+, and an official blog, DipNote. Its embassies and consulates also maintain a presence on these social media platforms and produce their own blogs. What many U.S. citizens may not realize is that U.S. foreign service officers are also practicing public diplomacy on China’s Weibo microblogging network or Russia’s vkontakte social network. The U.S. Department of State also publishes social media content in 11 languages: Arabic, Chinese, Farsi, French, English, Hindi, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, and Urdu. Many embassies are also tweeting in local languages, including German, Indonesian, Korean, and Thai. That’s a lot of talking, to be sure, but in the context of social media, a key question is whether the State Department is listening. After all, news about both human and natural crises often breaks first on Twitter, from the early rumblings of earthquakes to popular uprisings. This morning, three representatives from the U.S. Department of State shared case studies and professional experiences gleaned directly from the virtual trenches about how does social media is changing how public diplomacy is practiced in the 21st century. In the video embedded below, you can watch an archive of the discussion from the New America Foundation on lessons learned from the pioneers who have logged on to share the State Department’s position, listen and, increasingly, engage with a real-time global dialogue’. To read full twitter time-line of the panel discussion please visit Alex’s [4]blog. Alexander B. Howard is Radar’s Government 2.0 Correspondent for (O’Reilly Media, where he reports on technology, open government and online civics. He has contributed to the Huffington Post, Govfresh, Mashable, ReadWriteWeb, National Journal, The Atlantic, CBS News and Forbes. 1. http://www.ustream.tv/embed/recorded/20483737 2. http://www.ustream.tv/ 3. http://inthecapital.com/2012/02/17/the-new-21st-century-edemocracy/ 4.

http:

//gov20.govfresh.com/how-does-the-state-department-practice-public-diplomacy-in-the-age-of-social-media/

ABD DI^0^LER0 BAKANLI I’NDA ARAPÇA & FARSÇA D0J0TAL D0PLOMAS0¸¸ US DIGITAL DIPLOMACY IN ARABIC & PERSIAN (2012-02-23 16:17) [EMBED] Visit msnbc.com for [1]breaking news, [2]world news, and [3]news about the economy Bu videoda 2006’dan beri ABD D1_i_leri Bakanl1 1 bünyesinde faaliyet gösteren bir dijital diplomasi tak1m1 tan1t1l1yor. Arapça, Farsça ve Urduca içerikleri de tarayarak her türlü dijital tehdit alg1lamas1 ve takibini yapan bu ekip, ABD’nin dijital dünyadaki ç1karlar1n1 ve imaj1n1 koruyor. Haberde, d1_ politika konular1nda büyük ölçüde yanl1_ bilgilendirmenin söz konusu oldu u anlat1l1rken, özellikle forumlar ile mikrobloglar1n s1k1 denetim alt1nda oldu u belirtiliyor. Yaz1lan her sat1r1n ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n dijital diplomasi ekipleri taraf1ndan izlendi i bilgisine haberde yer veriliyor. 40


1. http://www.msnbc.msn.com/ 2. http://www.msnbc.msn.com/id/3032507 3. http://www.msnbc.msn.com/id/3032072

The Power of Citizen Diplomacy ¸¸ Vatanda_ Diplomasisinin Gücü (2012-02-24 17:21) IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/UslpNM2tlyY ABD D1_i_leri Servisi’nde çal1_an ancak _u anda ABD Senatosu’nda Pearson bursiyeri olarak görev yapan Christine Del Bollo’nun yaz1s1 de i_im programlar1n1n yeni diplomasi için ne kadar önemli oldu unu vurguluyor. Yaz1da ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n E itim ve Kültür 0_leri Bürosu’nun faaliyetlerinden bahsediliyor. Del Bollo, ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n web sayfas1ndaki [2]blogda büronun amiral gemisi projesi olarak gösterilen Uluslararas1 Misafir Liderlik Program1 ([3]International Visitor Leadership Program-IVLP) için dü_üncelerini kaleme al1rken, program1n de i_ik ülkelerden 320 devlet ba_kan1 düzeyinde ve 1700 bakan seviyesindeki mezunu oldu unu bilgisini sunuyor. Program1n _u anda görevleri ba_1nda bulunan mezunlar1 aras1nda Meksika Devlet Ba_kan1 Felipe Calderon, Cumhurba_kan1m1z Say1n Abdullah Gül, Fransa Cumhurba_kan1 Nicholas Sarkozy, Hindistan Ba_bakan1 Manmohan Singh ve Zimbabve Ba_bakan1 Morgan Tsvangirai bulunmakta. ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n web sayfas1ndai, Cumhurba_kan1 Say1n Abdullah Gül’ün 1995 y1l1nda IVLP’nin misafiri olarak programa kat1ld1 1 bilgisi yer almakta. Yukar1daki videoda ise Utah Vatanda_ Diplomasisi Konseyi Ba_kan1 Laura Dupuy, bu program1n yerel boyutu hakk1nda konu_uyor. IVLP bünyesinde a 1rlanan Irakl1 bir misafirden edindi i izlenimlerini aktar1yor. ABD D1_i_leri Bakanl1 1 E itim ve Kültür Bürosu’nun bir program1 olan IVLP’nin 1940’dan beri a 1rlad1 1 liderlerin tam listesi web sayfas1nda mevcut. Bunun yan1nda her y1l yakla_1k 5000 devlet ba_kan1, bakan, milletvekili ve di er kamu ile özel sektör liderlerinin misafir ediliyor. ABD’nin bu projeye kamu diplomasisi ve vatanda_ diplomasisi ba lam1nda verdi i önem tart1_mas1z çok yüksek. 1. http://www.youtube.com/embed/UslpNM2tlyY 2. http://blogs.state.gov/index.php/site/entry/power_citizen_diplomacy 3. http://exchanges.state.gov/ivlp/index.html

NEW DIPLOMACY DIGEST¸ YEN0 D0PLOMAS0 HABERLER0 (2012-02-25 10:17)

[1] Azerbaycan Stratejik Ara_t1rmalar Merkezi’nden Fuad ^ahbazov dijital diplomasi gündeminden notlar1 YeniDiplomasi.com için yazd1. 0sveç D1_i_leri Bakan1 Karl Bildt meslekta_1 – Bahreyn D1_i_leri Bakan1 ile normal yollardan 41


ileti_ime geçemeyince “Twitter”1 kullanmaya karar verdi. Bu da zaman1m1zda sosyal medyan1n insanlar1n hayat1nda nas1l bir rol oynad1 1n1 ispatl1yor.

Bir çok diplomat ve siyasi yüzler art1k normal posta görü_meleri yerine sosyal medyan1n imkanlar1ndan yaralanmay1 tercih ediyor ki, “Twitter” da buna dahildir. Bir birlerine tweet atan bakanlar o zaman askeri suçlu Ratko Mladiçin yakaland1 1 hakk1nda bilgi veriyorlard1. Bahreyn Sultan1 El-Halife’nin Twitter’da 32.000 izleyicinin olmas1 onu Arap dünyas1nda bir y1ld1z oldu unu gösteriyor. Bahreyn’de 1 y1l önce ayaklanan halk1n korkusuyla tvitlerine davam eden El-Halifa ilginç tweetler ile dikkatleri üzerine çekmeyi ba_ard1. Ayaklanan halk dini reformlara gidilmesini talep etti. Suudi Arabistan’1n da müdahelesi ile ayaklanmaya son verdi. Sultan bunun _erefine o gün “Twitter”da zafer kazand1klar1 hakk1nda tweetler yazmaya ba_lad1. ABD’nin Tayland’daki büyük elçisi “Twitter” diplomasisini sanat haline getirdi ABD’nin Tayland Krall1 1’ndaki büyük elçisi [2]@KristieKenney, ismi Twitter’da çok popüler. Büyük elçinin izleyicileri onun ne zaman dans etti ini,hasta oldu unu, i_te oldu unu hatta ne zaman araba ile yolda kald1 1n1 rahatl1kla onun tweetlerinden ö renebiliyor. Büyükelçi Kelli 56 ya_1nda, ona “Tweetsheart” ismini takm1_lar. Tweet 140 karakter oldu undan en k1sa tweetleri yaln1zca ba_l1k alt1nda geçiyor “Yemek, _i_ tavuk ve _eker” Washington milyonlara dijital diplomasiyle ula_1yor ABD hükümeti Haiti ve Yak1n Do uda cereyan eden _iddetli olaylar1 an1nda insanlara bildirmek için Twitter’i daha s1k kullanmaya ba_lad1. Sosya medyan1n insanlar1n hayat1na çok güçlü müdahele etme gücünü göz önünde bulunduran ABD hükümeti Filistin ve Gazze bölgesinden en son durumlar1 Twitter üzerinden göndermeyi tercih ediyor. Amerikan diplomasisi dünya üzerindeki etkisini sabit tutmak için daha neler yapabilir ? Facebook’un, Flickr’in,YouTube’un yeni kullan1c1s1 de il. Onlar art1k bu i_in uzman1 da diyebiliriz. Krizin geni_lendi i bir dünyada “Twitter”dan daha s1k yap1_an ABD ne yolla olursa olsun kendi gerçeklerini say1lar1 milyonlar1 bulan izleyicilerine ula_t1r1yor. Bakü Slavyan Üniversitesi, Uluslararas1 0li_kiler Fakültesi ö rencisi OLAN Fuad ^ahbazov, 2012 y1l1ndan itibaren Azerbaycan Cumhurba_kanl1 1 bünyesindeki Devlet Stratejik Ara_t1rmalar Merkezi’nin ’D1_i_leri Bölümü’nde görev almaktad1r.

1. http://3.bp.blogspot.com/-UiKDYC8mbE8/T0klCMMhGNI/AAAAAAAALYM/CclF1b_-_kU/s1600/1.jpg 2. http://twitter.com/#!/kristiekenney

AFSA Guidance on the Personal Use of Social Media ¸¸ AFSA’n1n Ki_isel Sosyal Medya Kullan1m1 K1lavuzu (2012-02-26 15:28)

Kökleri 1924’e kadar giden ve ABD’nin resmi d1_ politika, d1_i_leri ve yard1m kurumlar1nda çal1_an memurlar1n1n mesleki kazan1mlar1n1 geli_tiren ve haklar1n1 savunan [1]Amerika D1_i_leri Çal1_anlar1 Birli i (American Foreign Service Association-AFSA), üyelerine yönelik sosyal medya k1lavuzu yay1nlad1. Say1lar1 16 bine yakla_an aidat ödeyen, toplamda ise 26 bin görevli veya emekli üyesi bulunan AFSA’ya ba l1 be_ kurum bulunmaktad1r: [2]D1_i_leri Bakanl1 1, [3]Uluslararas1 Kalk1nma Ajans1 (USAID), [4]D1_ Tar1m Hizmetleri (FAS), [5]D1_ Ticaret Hizmetleri (FCS) ile [6]Uluslararas1 Yay1n Bürosu (IBB). 42


[7] Ba_kanl1 1n1 Susan Johnson’1n yürüttü ü AFSA’da bir yürütme kurulu ve çe_itli komiteler bulunmaktad1r. Sosyal medya ve dijital ça da ya_anan baz1 zorluklar1n fark1na varan AFSA, [8]yay1nlad1 1 mesajla özellikle sosyal a , blog ve mikroblog kullan1c1s1 olan üyelerinin dikkatini çekti. AFSA’n1n sosyal medya k1lavuzu, asl1nda D1_i_leri Bakanl1 1’n1n 6.10.2010 tarihinde yürürlülü e giren [9]5 FAM 790 USING SOCIAL MEDIA doküman1ndaki ilkeleri güncelleyerek alt1 ba_l1k alt1nda özetliyor. Üyelerinin birço unun mesleki, ki_isel veya özel hayatlar1nda sosyal medyaya ba_vurdu unu belirten AFSA yetkilileri, 2010 tarihli ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n Sosyal Medya’y1 Kullanmak belgesinde birçok noktan1n kafa kar1_t1rabildi ini belirtmektedir. AFSA’ya kay1tl1 diplomatlar1n özel bilgilerini sosyal medyada payla_mamalar1 gerekti ini hat1rlatan AFSA, üyelerine hassas d1_ görevlerde çal1_an birer kamu görevlisi olduklar1n1 hiçbir zaman unutmamalar1n1 ö ütlemektedir. Kullan1lan sosyal a 1n ve bilgisayar1n güvenli ine dair tüm önlemlerin al1nmas1n1 talep eden AFSA K1lavuzu, bu tür ileti_im kanallar1n1n ve mecralar1n1n kullan1lmas1 esnas1nda de erlendirmenin kullan1c1ya ait oldu unu ve ’internette at1lan her ad1m, internette kal1r’ sözünde oldu u gibi, internet üzerinde kullan1lmas1n1n bir fayda vermedi i, orada olmamas1 gereken bir bilginin payla_1lmamas1 gerekti inin alt1n1 çizmektedir. AFSA son olarak e er sosyal medya kulln1m1ndan ötürü amirleri veya çal1_t1klar1 kurum taraf1ndan uyar1lm1_ üyeleri mevcutsa kendileriyle temasa geçmelerini ve kar_1la_t1klar1 problemlerle ilgili hukuki destek almalar1n1 tavsiye etmektedir. Please [10]click for English.

1. https://www.afsa.org/ 2. http://www.state.gov/ 3. http://www.usaid.gov/ 4. http://www.fas.usda.gov/ 5. http://export.gov/ 6. http://www.bbg.gov/ 7. http://4.bp.blogspot.com/-NRKrQYWSEmM/T0q4XhZuDhI/AAAAAAAAAHM/hjSVAWG2mus/s1600/afa1.png 8. http://us2.campaign-archive2.com/?u=b1674f7e929ed477000f8eb77&id=327db919ff&e=03a8e8dd56 9. http://www.state.gov/documents/organization/144186.pdf 10. http://us2.campaign-archive2.com/?u=b1674f7e929ed477000f8eb77&id=327db919ff&e=03a8e8dd56

43


Albanian MFA Adopts Digital Diplomacy ¸¸ Arnavutluk D1_i_leri Bakanl1 1’ndan Dijital Diplomasi Ata 1 (2012-02-28 04:25) Arnavutluk D1_i_leri Bakanl1 1’n1n resmi web sitesinde yap1lan aç1klamada, sosyal medya, haberle_me teknolojileri ve ileti_im a lar1n1n en verimli biçimde kullan1lmas1 için programl1 bir dijital diplomasi plan1n1n yap1lmas1n1n kararla_t1r1ld1 1 bildirildi.

[1] Resmi kaynaklardan al1nan bilgiliere göre dijital diplomasinin internet ve sosyal medya arac1l1 1yla kamu diplomasisi kanallar1n1 zenginle_tirdi i belirtildi. Dijital diplomasinin bu imkanlardan faydalanarak insan merkezli bir çal1_ma yürüttü ü ve vatanda_lar1n d1_ politika karar alma süreçlerine böylelikle hiç olmad1 1 kadar dahil edilebileceklerine vurgu yap1ld1. Arnavutluk D1_i_leri Bakanl1 1’n1n, Twitter, Facebook ve çe_itli bloglarla sanal alemdeki etkinli ini art1r1rken bunun yan1nda cep telefonlar1 ve e-posta kullan1m1 konusunda çal1_ma yürütüldü ü aç1kland1. Dijital diplomasi çal1_malar1n1n ülkenin 100’üncü kurulu_ y1ldönümünde ve May1s-Kas1m 2012 aras1ndaki devral1nacak Avrupa Konseyi Dönem Ba_kanl1 1 çal1_malar1nda etkinli i en üste ç1karmada önemli bir araç olaca 1 bildirildi. For Albanian MFA’s digital diplomacy announcement in English, please click [2]here. 1. http://4.bp.blogspot.com/-D3rv6f3SNJo/T0zGCA69RoI/AAAAAAAAAHU/DGi2MUTxV_k/s1600/alban.png 2.

http://www.mfa.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=7986%

3Adiplomacia-digjitale-mpj-adapton-ndryshime-ne-fushen-e-teknologjise-me-te-perparuar-te-informacionit-e-te-komunikimit-n 112%3Alajme&lang=en

ÖZEL ¸ YEMEN BÜYÜKELÇ0M0Z FAZLI ÇORMAN: “TWITTER B0LG0 VERMEN0N ÖTES0NE GEÇEREK B0R TÜR PLATFORM KURMAMI SA LADI” (2012-02-28 07:57)

[1] Yemen Büyükelçimiz Fazl1 Çorman, Twitter’da gösterdi i performans ile Yemenlilerin ve dünyan1n farkl1 yerlerindeki sosyal medya kullan1c1lar1n1n takdirini kazan1yor. 44


Twitter üzerinden Büyükelçi’ye mesaj atan kullan1c1lar, kendisinin s1k1nt1l1 günler ya_ayan Yemen halk1yla do rudan ileti_im kurma çabas1n1 takdirle kar_1lad1klar1n1 belirtiyor. Büyükelçi Çorman ise Twitter vas1tas1yla kendisinin de birçok _ey ö rendi ini ifade ediyor. Kendisi ayn1 zamanda Yemen’deki di er diplomatik temsilcilerin de Twitter’da ileti_im kurmas1na öncülük ediyor. BM Yemen Özel Dan1_man1 Jamal Benomar, Çorman’1n te_vikiyle dün Twitter’a kat1ld1. Yeni Diplomasi olarak kendisiyle Twitter üzerinden yürüttü ü ileti_im çal1_malar1n1 konu_tuk. Twitter sayesinde gerçek hayatta ula_amayaca 1 insanlara ula_t1 1n1 ifade eden Büyükelçi, “Dü_ünce ve yakla_1mlar1n en uçtakilerini ö renme imkân1 yakalad1m. Twitter dünyas1ndaki ki_ilerin büyük ço unlu u siyasi olarak ”aktivist” diye adland1rabilece imiz bir kesim. Geli_meleri iyi takip ediyorlar. Bu ki_ilerle bazen yaz1_malardan yeni _eyler ö rendim, bazen de güncel bir konuyu yakalad1m”

diyor. [2] Yemen’in içinden geçti i süreçte ya_anan olaylar1 Twitter’dan da takip etti ini kaydeden Büyükelçi Fazl1 Çorman _unlar1 söyledi: “Mesela _öyle bir tweet geliyor: “Sana x caddesinde bir patlama oldu, bilen var m1?” Sonra birileri cevap veriyor, ”Evet ben gördüm _öyle bir _eydi” gibi& Böylelikle parçalar birle_ip, gerçe e çok yak1n bir resim ç1k1yor.” Büyükelçi’yi Twitter dünyas1ndaki izleyenlerin ço u bir büyükelçi olarak kar_1lar1na kendilerinden biri gibi ç1kmas1ndan memnun kal1yor. Bazen birileri ç1k1nt1l1k yapsa, hemen ba_ka biri (sorumluluk duygusuyla) yard1ma ko_uyor ve olumsuz tweetleri ondan önce kar_1l1yor.

I love how the Turkish Ambassador @[3]FazliCorman is engaging with Yemenis via twitter. Way to go digital diplomacy! NoonArabia) [4]February 23, 2012@) êô‘®Ë åîç

Genel anlamda unvan1ndan dolay1 iltifat ve takdir gördü ünü belirten Çorman, Yemen’in özel durumunun, siyasi olaylar1n çok yo un bicimde tart1_1l1yor olmas1n1n kendisine yard1mc1 oldu unu belirtiyor ve _unlar1 ekliyor: “Yemen’deki tecrübem, buradaki siyasi kriz ortam1 nedeniyle, bilgi vermenin ötesine geçerek bir tür platform olu_turmama imkân sa lad1. ^imdi Yemen hakk1nda nitelikli tart1_ma yapabilece im dünyan1n her yerinden takipçilerim var. Say1lar1 henüz 350 ama çok aktif grup ve sürekli büyüyor. Baz1lar1n1 retweet etti im mesajlarda izleyiciler ba_ka büyükelçilere de ayn1 yönde ça r1 yap1yorlar. Dün benim de te_vikimle BM Yemen Özel Dan1_man1 Jamal Benomar da Twitter’a kat1ld1. Herkes çok memnun oldu. Twitter’dan ba_layan baz1 temaslar1m sonucunda mülakat vermek, toplant1ya kat1lmak veya bir toplant1 düzenlemek gibi rutin büyükelçilik faaliyetleri de ba_layabiliyor. Bu belki Twitter’in bana sa lad1 1 en somut faydad1r.” 1. http://4.bp.blogspot.com/-xpNAAQMX_T0/T0z44_UkjgI/AAAAAAAALYU/GLXavOqS3PY/s1600/AjjHNUXCIAIDSpp.jpg 2. http://1.bp.blogspot.com/-5xMypY0mqtc/T0z469ot7TI/AAAAAAAALYc/CQ2aXBVl05Y/s1600/Al-W43TCAAAZDye.jpg 3. https://twitter.com/FazliCorman 4. https://twitter.com/NoonArabia/status/172735940257783808

45


French MFA launches Twitter account in Arabic ¸¸ Fransa D1_i_leri Bakanl1 1 Arapça Twitter hesab1 açt1 (2012-02-29 13:47)

[1] Fransa D1_i_leri Bakanl1 1 [2]@francediplo AR kullan1c1 ad1yla bir Twitter hesab1 olu_turdu. Yap1lan resmi aç1klamaya göre Frans1zca ve 0ngilizce hesaplar1n _u anda 134 bin takipçisi bulunmakta. D1_i_leri Bakanl1 1 ayr1ca Facebook, YouTube, Dailymotion, Flickr, Foursquare and Google+ mecralar1nda da sosyal medya araçlar1ndan fazlas1yla yararlan1yor. [3]Bu giri_imin Fransa D1_i_leri Bakanl1 1’n1n Arapça yay1n yapan web sayfas1n1 tamamlay1c1 nitelikte olaca 1 ve Arap izleyici kitlesine Fransa’n1n uluslararas1 konularda tak1nd1 1 tav1r ve duru_ hakk1nda bilgilendirme yap1laca 1 ana platform olmas1 beklendi i duyuruldu. Bu hesab1n ayr1ca Fransa D1_i_leri Bakanl1 1 taraf1ndan son Büyükelçiler Toplant1s1’nda ana hatlar1 belirlenen herkese aç1k d1_ politika süreçlerinde etkin olarak kullan1laca 1 belirtildi. Son Büyükelçiler Toplant1s1’nda ’eri_ilebilir d1_ politika’ parolas1yla, dijital diplomasinin her alanda

kullan1m1n1n artt1r1lmas1 karar1 al1nm1_t1. [4]

D1_i_leri Bakanl1 1’n1n Arapça Twitter Hesab1 Haberi [5] Fransa D1_i_leri Bakanl1 1’n1n Arapça Web Sayfas1 1. http://1.bp.blogspot.com/-7b8HfI53USM/T06aG2Osm2I/AAAAAAAAAHc/7piyYR5LnmM/s1600/france_ar.png 2. http://twitter.com/#!/francediplo_AR 3. http://1.bp.blogspot.com/-7b8HfI53USM/T06aG2Osm2I/AAAAAAAAAHc/7piyYR5LnmM/s1600/france_ar.png 4. http://2.bp.blogspot.com/-w4FXM88pCtw/T06b-ojKUvI/AAAAAAAAAHs/gwKVDrjGpW4/s1600/fransa.png

46

Fransa


5. http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/?lang=ar

OIC President Ihsanoglu Calls for “Preventive Cultural Diplomacy” to Keep Interfaith Harmony ¸¸ 0slam 0_birli i Te_kilat1 Ba_kan1 Prof. 0hsano lu Önleyici Kültürel Diplomasiye Vurgu Yapt1 (2012-02-29 14:20)

[1] 0slam 0_birli i Te_kikat1 (00T) Ba_kan1 Prof. Dr. Ekmeleddin 0hsano lu, Cenevre’de düzenlenen Birle_mi_ Milletler 0nsan Haklar1 Konseyi Üst Düzey toplant1s1nda yapt1 1 konu_mada kültürel diplomasinin önemine de indi. BM’nin 16/18 say1l1 kararlar1n1n ilgili bölümlerinde yer alan ’ din ve inanca yönelik ho_görsüzlük, negatif ayr1m ve damgalama, _iddet içerikli söylem ve _iddetle mücadele’ ibarelerinin birinci y1ldönümünde yapt1 1 konu_mada, bu maddenin uygulanmas1 için 0stanbul Süreci’nin konsensüse dayal1 uygulamas1n1n yayg1nla_mas1n1 umdu unu belirtti. Washington’da gerçekle_tirilen son toplant1n1n oldukça verimli geçti ini belirten 0hsano lu, AB bölgesinde bir toplant1 düzenlenece ini ve bunu takip eden dönemde 00T’n1n da sürece bir toplant1 il katk1 sa layaca 1n1 söyledi. [2]BM’nin [3]16/18 and 66/167 say1l1 kararlar1n1n kutupla_ma ve politizasyon ça 1n1n zorluklar1n1 alt etmede büyük güvence oldu unu belirten 00T Ba_kan1 0hsano lu, ’Ulusal ve uluslararas1 düzeyde sonuç-merkezli yollar takip etmeliyiz. 0slamofobi modern bir 1rkç1l1k türü. 00T, 0slam, di er din ve inançlara ve onlar1n kutsal sayd1 1 sembollere hakarete kar_1 mücadele yürütmektedir. BM 0nsan Haklar1 Konseyi’nin vakit kaybetmeden bu yönde ’önleyici kültürel diplomasi’ çal1_malar1na ba_lamas1 gerekmektedir’ _eklinde konu_tu. Bu tip geli_melerin terörizmin t1rman1_a geçti i bir dönemde, inançlar aras1ndaki uyuma katk1 sa layaca 1n1 belirtti. For English please click [4]here.[5] For more about Istanbul Process ¸ click [6]here.

1.

http://1.bp.blogspot.com/-23IhPNGGjec/T06gVi14-VI/AAAAAAAAAH8/SjmKr7oVcu4/s1600/Ekmeleddin_Ihsanoglu_oic.

jpg 2.

http://1.bp.blogspot.com/-23IhPNGGjec/T06gVi14-VI/AAAAAAAAAH8/SjmKr7oVcu4/s1600/Ekmeleddin_Ihsanoglu_oic.

jpg 3. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/121/55/PDF/G1112155.pdf?OpenElement 4. http://iina.me/wp_en/?p=1007056&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+WhatsNewInPd+ %28What%27s+New+in+Public+Diplomacy%29#When:19:02:49Z 5. http://www.blogger.com/ 6. http://www.humanrights.gov/2011/12/10/istanbul-process/

47


Haifa University Introduces ’Ambassadors online’ Program ¸¸ Hayfa Üniversitesi Dijital Diplomasi Program1 Kuruyor (2012-02-29 16:15)

[1] Hayfa Üniversitesi 0leti_im Fakültesi, 0srail ç1karlar1 için çal1_acak gönüllü dijital diplomatlar yeti_tirmek için bir program açacak. Üniversitesi’nin resmi web sayfas1nda yer alan habere göre, 0srail’in sosyal a lar ve di er internet araçlar1n1 kullanan kalifiye elemanlara ihtiyaç oldu u ve yeni program1n kendine has müfredat1yla bu aç1 1n kapat1laca 1 belirtildi. [2][3][4][5]Program1n akademik yöneticisi Dr. Eli Avraham ülkenin propagandas1nda rol oynamas1 beklenen gayr1-resmi dijital diplomatlar1n yeti_mesi için böyle bir yola ba_vurduklar1n1 aç1klad1 ve _öyle devam etti: ’0srail’in sosyal mecralarda de i_ik ko_ullarda ç1karlar1n1n savunulmas1 ve gereken durumlarda an1nda cevap mekanizmas1n1 kurmak için insan yeti_tirece iz’. ’Web Büyükelçileri’ ismini alacak diploma program1nda ö rencilere Wikipedia maddesi yazmak ve mevcut maddelerin üzerinde oynama yapma, 0srail tezlerini savunan Facebook gruplar1 kurma ve kurulan bu gruplara uluslararas1 kat1l1m1 sa lama, bloglarda yaz1lar yazma, chat odalar1 ve forumlarda 0srail kar_1tl1 1yla mücadele teknikleri uygulamal1 _ekilde ö retilecek. Üniversiteden yap1lan aç1klamada, programda ayr1ca 0srail’in tezlerine ayk1r1 bulunan ’gayr1me_rula_t1rma’ çabalar1yla mücadelede yöntemleri, sokaktaki Araplar’1n Arap-0srail sorununa bak1_1n1n alg1lanmas1 ve _ekillendirilmesi, 0srail D1_i_leri Bakanl1 1’n1n interneti kullan1m1yla ilgili detayl1 çal1_malar yap1laca 1 bildirildi. Program1n ö retim görevlileri aras1nda 0srail’in dijital diplomasi ve propaganda birimlerinde çal1_m1_ Dr. Reda Mansour, ba_bakanl1k eski bas1n mü_aviri Miri Eisen, D1_i_leri Bakanl1 1 Kamu Diplomasisi Dan1_man1 Neil Lazarus gibi isimler görev alacak. Program1n mimarlar1ndan oldu u belirtilen doktora ö rencisi David Gurevitz kamuoyunun etkilenmesi için bu tür çal1_malar1n _art oldu u belirtilirken, 0srail askerleri taraf1ndan dokuz Türk vatanda_1n1n öldürüldü ü Mavi Marmara ile ba_layan sürecin dijital diplomatlar yeti_tirmek için kendilerini motive etti ini belirtmesi elbette dikkate de er. For Haifa University’s announcement on ’Ambassadors online’ program please click [6]here. Not: Üniversitenin 0ngilizce metninde yer alan David Gurevitz’e ait görü_ler kendisine aittir. ¸¸¸ YeniDiplomasi.com shall make it clear that David Gurevitz’s words on Mavi Marmara flotilla are his personal views in the original announcement made by the Haifa University.

1. http://4.bp.blogspot.com/-Tme_BGm4GuE/T067acSjtsI/AAAAAAAAAIE/vzN048N7oFM/s1600/haifa.png 2. http://4.bp.blogspot.com/-Tme_BGm4GuE/T067acSjtsI/AAAAAAAAAIE/vzN048N7oFM/s1600/haifa.png 3. http://4.bp.blogspot.com/-Tme_BGm4GuE/T067acSjtsI/AAAAAAAAAIE/vzN048N7oFM/s1600/haifa.png 4. http://4.bp.blogspot.com/-Tme_BGm4GuE/T067acSjtsI/AAAAAAAAAIE/vzN048N7oFM/s1600/haifa.png 5. http://4.bp.blogspot.com/-Tme_BGm4GuE/T067acSjtsI/AAAAAAAAAIE/vzN048N7oFM/s1600/haifa.png 6. http://newmedia-eng.haifa.ac.il/?p=5778

48


Türkiye’den Kosova’da Kültürel ve Dijital Diplomasi Çal1_malar1 (2012-02-29 20:50)

[1] Türkiye’nin Kosova Büyükelçili i kamu diplomasisi çal1_malar1na bir yenisini ekledi. Pri_tine Büyükelçili i taraf1ndan düzenlenen Türk Caz Haftas1’n1n aç1l1_1 Kerem Görsev Trio ile Ulusal Tiyatro’da gerçekle_ti. Aç1l1_1 Büyükelçi Songül Ozan ve Kosova Kültür Bakan1 Memli Krasniçi yapt1. Konsere Kosova Kamu Yönetimi Bakan1 Mahir Ya c1lar, Kosova kurumlar1, yabanc1 misyonlardan birçok üst düzey yetkili ve Kosoval1 sanatseverler kat1ld1. Konser bitiminde Büyükelçi Ozan ve bakanlar Caz sanatç1lar1 Kerem Görsev, Ka an Y1ld1z ve Ferit Odman’a te_ekkür ederek plaket verdi. Türk Jazz Haftas1 için aç1lan Facebook sayfas1na Kosoval1lar ve Kosova’da ya_ayan yabanc1lar ilgi gösterdi. Kosova Büyükelçili i kültürel diplomasi çal1_malar1n1 dijital diplomasi kanallar1yla birle_tirerek örnek bir çal1_ma sergilemi_ oldu. Kerem Görsev konserinin Kosova bas1n1ndaki yans1malar1 da yap1lan organizasyonun ba_ar1s1n1 kan1tlar nitelikteydi. Aç1l1_ konseri, Zeri gazetesinin haber portal1nda Türkçe ba_l1kla, ”Çok Güzel” man_etiyle okuyuculara duyuruldu. Saranda Rama imzas1yla yaz1lan geni_ haber yorum ”Türk Caz Haftas1”n1n aç1l1_ konserine övgülerle doluydu. Kaynak: [2]Pri_tine Büyükelçili i Facebook sayfas1 [3]Türk Caz Haftas1 Facebook sayfas1 1.

http://2.bp.blogspot.com/-shMpFMiGgoc/T07_it-9tUI/AAAAAAAALYk/NnD7lDJ_eeU/s1600/418471_200972390003462_

154780721289296_300614_1717502883_n.jpg 2.

http://www.facebook.com/pages/TC-Pri%C5%9Ftine-B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7ili%C4%9FiAmbasada-Turke-n%C3%

AB-Prishtin%C3%AB/154780721289296 3. http://www.facebook.com/turkishjazzweek?sk=wall

3.3

March

Russian Diplomacy in the Twenty-First Century¸¸ =>2K9¸ >AA88 2 XXI 25:5? (2012-03-03 15:51)

0:0O 48?;><0B8O =C6=0

[1] By Igor Ivanov (Globalaffairs.ru¸ 14 December 2011) Former Russian Foreign Minister emphasizes the era when ideas are more important than material resources. Over the past twenty years, the world had shifted towards more interdependence. Process of integration in the world economy, science, culture, social and political development of the modern world is accelerating. No country – even the most strong and self-sufficient – is able to solve all problems alone. Isolationism in 49


all external appeals lead to a standstill – doomed to stagnation, and the inevitable decline. An effective involvement in global political, economic, technological, social and other processes requires extremely fine tuning of many newly-emerging foreign policy tools, most of which we are just learning how to use. The fundamental question for the next twenty years is whether Russia will learn to use the political tools that designate the ”flexible” or ”soft” power. Realistically assessing the dynamics of global development, we must admit that usability of Russian traditional instruments of foreign policy (such as military or economic power) are likely to reduce because the country is destined to weaken. Many other participants of world politics will improve their military-technical, economic, and demographic capacities. For the first time in several centuries continental environment of Russia in Eurasia (China and India) is more dynamic and more successful than Russia itself. Thus, the relative weakness in the material base of foreign policy will have to compensate for the increased benefits in its ”intangible” dimensions. [2] [3]Possible future economic development of Russia using its natural resources, will be gradually reducing. Hence the challenge of radical diversity of the economic base and the development of the knowledge economy, the introduction of innovative technologies stimulate new areas od research and business. By not creating a new ”smart” economy, we will be within a decade, or even a year to lose position – even if prices for energy and raw material resources will remain high. The economy of the future will be smart’, not raw’. Similarly, the foreign policy of the future will lie at smart grounds, it will not be based on the use of the very limited set of military power or other hardpower tools. I, of course, did not appeal to ignore the armed forces or refuse to utilize the role of energy in foreign policy. In future it is stil unlikely to happen that countries would survive without energy or military force. But we must realize that the value of these two assets in international relations will fade out in time. The only question is how fast and smooth this change will take place. And for Russia it is essential to use the current, relatively favourable geopolitical environment to diversify the range of our assets outside military force and energy. Over the next few years the Russian foreign policy, as our economy, should be ”smart”. This does not mean, of course, that before she was unintelligent; just before we used (and sometimes very effectively!) what was at hand, and what we have inherited from the past – in particular, military-technical capacity and available energy resources. In today’s world it is not enough to keep the international position of the Russian Federation, and the more so – to strengthen them. I reiterate that the ”smart” foreign policy is not limited to improve the framework for decision-making and implementation. This too is important, including thorough expert work of our initiatives, dramatically improving interagency coordination of foreign policy, institutions of civil society in the implementation of foreign economic projects, the use of different models of public-private partnerships in foreign policy etc. and without this no smart politics will work. Similarly, the contents of the ”smart” policy cannot be reduced to a more flexible foreign policy and operational decision-making. Of course, in this day and age, these settings are especially important because the politicians and diplomats had to respond to rapidly changing circumstances, take into account the large number of independent variables, and missed once features may not present itself again. The price of mistakes and miscalculations, even tactical price delay or omission to increases dramatically. But all the same mechanism adoption and implementation of foreign policy or its degree of flexibility and speed is not the main thing. It is, in my opinion, the challenge to fundamentally adopt to different scales: we must radically renew and extend the set of foreign policy tools which could empower Moscow in international relations. Smart foreign policy involves the ability of political leadership to take advantage of the widest set of assets in the possession of the country and the society including, of course, and intangible and non-material assets, which are often ignored or at least seriously underestimated by the traditional diplomacy of the past. Man is afraid of what he cannot understand and that he can’t control. We are still not very well aware of, and even less able to control, the leading trends in world politics in the 21st century-such as a pervasiveness of new communications technologies, the dramatic increase in international migration flows, the globalization of education and science, an unprecedented explosion of public diplomacy activity and much more. These 50


trends are seen in Russia as a challenge to our security and our interests. Russia, like any other country in the world, still cannot isolate itself from events around it. Only active parts in globalization processes can adequately ensure the national interest. A smart foreign policy can be a decisive advantage, outweighing a relative shortage of material resources. For the simple reason that the relevance of the ”intangible” component is likely to increase. Let me give one example from everyday life. Most popular worldwide communication devices – iPad and iPhone –are assembled in China by Chinese companies. No one else but professionals would know the names of these assembly plants, as well as the names of their managers. But everybody knows California-based company Apple and its late leader. Because Steve jobs and Apple have invented and developed the concept of new generation electronic communicators, they proposed a revolutionary idea that changed attitudes towards the Internet for millions of people in many different countries. And so it is only fair that Apple, rather than her Chinese contractors, reached the first place in the world in terms of capitalization. The idea, rather than a standard material resource, has proved to be a decisive economic advantage in competition. Just an idea, not a material resource, will be a crucial political advantage in a globalized world. ** Transition of Russia to the level of ”smart policy” will open up new opportunities for international influence, and prospects for integration with the emerging markets in the world trading system. But from the authorities and society it will require a serious effort at each priority area concerning ”smart policy”. Compare, for example, global arms market and market of educational services. The export of weapons has always been a tool for traditional diplomacy, whereas export of education is a relatively new phenomenon. Two markets can easily be compared in terms of their quantity and weight, although exports of education is developing faster than the export of arms. Russia is represented in the arms market more than a modest presence in the market of education. Indeed, exports of military equipment to Russia – as a national case there are numerous departments and agencies where the lobbyists are top officials which are multi-billion dollar subsidies and federal programmes. Export of education remains a challenge (which is not the highest priority!) for the Ministry of Education and Science, political and financial resources of the State are scarce. There are almost no real inter-institutional coordination, and individual universities implement their institutional plans to attract clients for Russian education services, often in competition with each other. From the point of view of ”smart” foreign policy, this is unacceptable. When compared to the value of military technology exports, the export of education services will be much more effective. Not to mention that this market has a better growth prospects than the world of arms market. And that means you should develop a national strategy to move Russian education, resources, ensure coordination of the work of ministries and agencies, universities and private businesses, in a Word in which we will see export of Russian education as a top priority. The same strategic approach is urgently needed in other key areas of world politics, from the use of the Internet to international migration. Russia will not necessarily be able to make rapid progress in all these areas: too many factors are in play, and we cannnot control all of them. Smart foreign policy in the world still in its infancy. While not as a political practice or even as a project, but they exist as a fragmented set of innovative ideas, which sooner or later will transform the international system. Russia currently has at least one tactical advantage in comparison with other leading players. We are at the beginning of a new political cycle, but because we have the advantage of medium-term planning- for at least six years. In most other countries, the authorities tried to adopt ”smart” foreign policy, yet their privileges and current political infleunce were undermined. So why not try to become a leader in the emerging intellectual breakthrough? Igor Ivanov, President of the Russian Council of World Affairs, the Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation in 1998-2004, Secretary of the Russian Security Council in 2004-2007, Member of the Editorial Board of the journal ”Russia in global politics”. For full text in Russian click [4]here. 1. http://3.bp.blogspot.com/-fdXmWPubclk/T1Kp7MC4A-I/AAAAAAAAAIU/gr6rVGcwBnU/s1600/b031204bw.jpg

51


2. http://3.bp.blogspot.com/-fdXmWPubclk/T1Kp7MC4A-I/AAAAAAAAAIU/gr6rVGcwBnU/s1600/b031204bw.jpg 3. http://3.bp.blogspot.com/-fdXmWPubclk/T1Kp7MC4A-I/AAAAAAAAAIU/gr6rVGcwBnU/s1600/b031204bw.jpg 4. http://www.globalaffairs.ru/number/Kakaya-diplomatiya-nuzhna-Rossii-v-XXI-veke-15392

Kültürel Diplomasinin Ba 1ms1z Gücü ¸¸ Independent Power of Cultural Diplomacy (2012-03-03 16:18)

[1]Philip Seib[2] and Martin Davidson, Huffington Post Avrupa 1930’larda sava_ çanlar1n1n korkunçlu u çerçevesinde _ekillenirken Britanya, 1934 y1l1nda bamba_ka bir aç1dan ileti_imsel yönde hareket etme ad1na bir kültürel ili_kiler kurulu_u olan British Council’1 kurmu_tur. 2. Dünya Sava_1 s1ras1nda pek çok Avrupal1 devlet öfke ve milliyetçilik duygular1 ile yo rulurken British Council bamba_ka bir yakla_1m benimsemi_[3]: Di er ülkelerin insanlar1 ile sanat, e itim, 0ngiliz Dili ve Kültürü gibi alanlarda güven in_a etme çal1_malar1 yap1lmaya ba_lanm1_t1r. O günkü 0ngiliz kolonilerinden sorumlu George Lloyd’un söyledikleri asl1nda her_eyi çok net bir _ekilde aç1kl1yor: Biz Dünya’ya, medeniyetimize serbestçe kat1l1m ve bak1_ aç1m1z ile motivasyonlar1m1z1 serbestçe de erlendirebilme f1rsat1 vermek istiyoruz. Biz hiç kimseyi 0ngiliz gibi dü_ünmeye zorlam1yoruz, biz onlara 0ngilizlerin ne dü_ündü ünü ö renme f1rsat1 sunuyoruz.’ 0_te bu tutum bariz yumu_ak güce yönelik yeni bir tutumdu. Yumu_ak gücün etkili olabilmesini teminen, her nas1lsa, ülkeler aras1nda bir güven altyap1s1 olu_umuna ihtiyaç vard1r. Bu, salt hükümet politikalar1n1 öven cinsten araçlar olarak alg1lanan kültürel diplomasinin geleneksel formlar1 ile yürüyebilecek bir olgu de ildir. Bu noktada hükümet politikalar1ndan ba 1ms1z, hükümetin ç1karlar1ndan ziyade ileti_imsel uzun vadeli ç1karlar1 savunan kar_1l1kl1 ileti_im kanallar1n1 en sonuna kadar kullanan, güven altyap1s1n1 olu_turup ili_kileri onun üzerine in_a eden bir kurulu_un varl1 1 kültürel diplomasiyi geleneksel bak1_1n d1_1na ta_1yabilecektir. British Council’in farkl1 oldu u nokta da i_te tam buradad1r. Fakat bu operasyonel ba 1ms1zl1k hükümetlere güvenin yetersiz oldu u sorunlu bölgelerde tam olarak sonuç vermeyebiliyor ancak bu da güven altyap1s1n1n in_a edilmesi sonras1 uzun vadede faydal1 olacak bir yap1n1n kurulmas1na engel olmuyor. Bu uzun dönemli vizyon British Council’in çabalar1n1n kriz dönemlerinde dahi kal1c1 güven ortam1 yaratmaya yönelik oldu u anlam1na gelmektedir. Bu tür bir yumu_ak güç çok önemlidir çünkü zamanla kazan1lan güven üzerine in_a edilmi_tir. Fakat güven kar_1l1kl1 birbirini anlamaya istekli olmay1 beraberinde getirir. Gerçek dostluk sadece tek bir perspektifte ya_amayla devam edemez, de i_im ve kar_1l1kl1l1k çerçevesinde geli_ebilir.

Britanya kültürünün kendi içindeki çe_itlili i ve payla_1mc1l1 1 British Council’e derin bir kulturel kaynak verir. Kendi evindeki bu kültürel çe_itlilik di er ülkelerdeki farkl1 bak1_ aç1lar1n1 dinleyebilme ve anlayabilme duygusunun önemini güçlendirecektir.

For English please click [4]here. 1. http://www.huffingtonpost.com/philip-seib 2. http://www.huffingtonpost.com/martin-davidson 3. http://www.blogger.com/ 4. http://www.huffingtonpost.com/philip-seib/britain-cultural-diplomacy_b_1307456.html

52


Klout.com ve Dijital Diplomasinin Evrimi ¸¸ Klout and the evolution of digital diplomacy (2012-03-03 16:39) Brian Fung, Washington Post ABD Ba_kan1 Barack Obama, ülkenin d1_ dünyadaki kötüye giden imaj1n1 düzeltebilmek için D1_i_leri Bakanl1 1 yetkililerini s1k1 bir strateji çerçevesinde yo un çal1_maya davet etmi_tir. Bu do rultuda 2009 y1l1 ile birlikte ABD D1_i_leri Bakanl1 1 dijital diplomasi sayesinde birçok çal1_ma sergilendi. Bu çal1_malar, Lowy Uluslararas1 Politika Enstitüsü verilerine gore 230 Facebook ve 80 Twitter hesab1 55 Youtube video kanal1 ve 40 Flickr foto raf sayfas1 yönetimi _eklinde yay1nland1. Peki bunca sosyal a çal1_mas1n1n yap1ld1 1 noktada, dijital diplomatlar ne kadar etkili olduklar1n1, hedef kitlelerini ne kadar yönlendirebildiklerini biliyorlar m1 ya da ölçebiliyorlar m1? Ne yaz1k ki bunun yüzde yüz net bir _ekilde henüz ölçülebilmesi mümkün olmasa da bu yönde at1lan çok önemli ad1mlar vard1r. Bu ad1mlar1n en de erlisi ve belki de en önemlisi etki ölçümü ba_l1 1 çerçevesinde çal1_malar yapan Klout adl1 internet sitesidir. Klout _imdiden dijital diplomatlar için vazgeçilmez bir araç olmaya adayd1r. Time dergisi 2011 y1l1nda klout.com’u en iyi 50 internet sitesi aras1nda seçmi_tir bile. Klout, kullan1c1lar1na, sosyal analitik etki raporlar1 sunmakta ve sosyal a lar1n üyeler baz1nda ne kadar etkili oldu unu çe_itli yöntemler ile ölçmektedir. Site kendisinin slogan1n1 da the standart for influence’ yani -etki için standart- _eklinde ifade etmi_tir. Böyle bir etkinin derecesini ölçebiliyor olman1n dijital diplomatlar ve haliyle d1_i_leri bakanl1 1 için ne kadar büyük bir önem ifade etti ine de inmeye hiç gerek yoktur. K1saca, böyle bir etkinin biliniyor olmas1 dijital diplomatlar1n öncelikle çal1_malar1n1n ba_ar1l1 olup olmad1 1n1 gösterecek, takipçilerinin ne yönde talep gruplar1 oldu unu belirleyecek, daha sonraki haz1rlanacak stratejilere kaynakl1k edecek, masrafl1 bo_ çal1_malar1n önüne geçilmesini sa layarak maliyetleri dü_ük - ekonomik bir diplomasi çal1_mas1 yap1lmas1na yol açacakt1r.

For English please click [1]here. 1.

http://www.washingtonpost.com/national/on-innovations/how-klout-could-change-americas-image-abroad/2011/

08/22/gIQAso0NWJ_story.html

Twitter Diplomasi ve D1_i_leri 2.0 ¸¸ Twitter Diplomacy:

State Department 2.0

(2012-03-03 16:46)

Michael Keleman, NPR

[1] Birle_ik Devletler Suriye’deki diplomatik misyonunu ^ubat ay1n1n ba_1nda geri çekmi_ olsa da Suriye büyükelçisi Robert Ford diplomatik çal1_malar1n1 durdurmam1_t1r. Öyle ki ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n yeni stratejisi çerçevesinde sosyal medya arac1l1 1 ile sahada olan geli_meleri takip etmeye devam etmekte ve onlar1 _ekillendirmeye çal1_maktad1r. Ford, büyükelçili in Facebook sayfas1n1 kullanarak _ehre do ru hareket eden tanklar1n uydu foto raflar1n1 takipçileri ile payla_maktad1r. Bu aç1dan s1kça 53


Facebook ve Twitter kullanarak vermek istedi i mesajlar1 daha kolay ve kapsay1c1 _ekilde veren büyükelçi Ford’u yeni nesil diplomat olarak tan1ml1yoruz. Bugünlerde ABD D1_i_leri Bakanl1 1’nda görev yapmakta olan ve göreve ba_lamak üzere olan diplomatlara Alec Ross’un önderli inde 21.yy Devlet Düzeni( 21st Century Statcraft) kurslar1 veriliyor. Bu çerçevede diplomatlar sosyal medya araçlar1n1 kullanarak hedef kitlelerine istedikleri mesaj1 daha h1zl1 ve etkili bir _ekilde verebilmekte ve i_lerinin do as1 gere i var olan riski minimum seviyelere indirebilmektedirler.

ABD D1_i_leri Bakanl1 1 inovasyondan sorumlu k1demli dan1_man1 Alec Ross tüm diplomatlara bir a z1n1z fakat iki kula 1n1z var, asla diplomasiyi resmi masalara kilitlemeyin, misyondan d1_ar1 ç1k1n, oradaki insanlarla ileti_ime geçin ve onlar1 anlamaya çal1_1n’ yönlendirmesinde bulunuyor. Bu aç1dan asl1nda ABD’li diplomat Ford’un i_i oldukça zorla_1yor çünkü Suriye gibi çat1_malar1n sürdü ü ve kazan1n kaynad1 1 riskli bir ülkede görev yap1yor. Ancak sosyal medya sayesinde Suriye Elektronik Ordusu ad1 verilen bir bloggerlar grubu çal1_malar1n1 Ford’un yönlendirmeleri sayesinde yap1yor ve bu da tabii ABD aç1s1ndan riski minimum seviyeye indirmi_ ve bir anda ciddi kitlelere istenen mesajlar1n ula_mas1n1 sa l1yor olmu_tur.

Eski ABD D1_i_leri Bakanl1 1 sözcüsü Philip J. Cowley, diplomatlar1n dün ve bugün sürekli bir risk ve tehlike alt1nda görev yapt1klar1n1 belirtmekte ve bugünkü atmosferde bu risklerin çok daha aza indirebilme araçlar1n1n bulundu una dikkat çekmektedir. Örne in Robert Ford, sosyal medya araçlar1na girdilerini ince ince dü_ündükten sonra sunuyor ve bir süre hedef kitlenin bu girdiye kar_1 tepkisini ölçüyor, yap1lan de erlendirmeler sonucunda ise olu_an tepkiye kar_1 yeni bir giri_ yap1yor. Bu durum böyle devinimli ve minimum risk ile birlikte devam ediyor ve sürekli yap1lageliyor.

Alec Ross sosyal medyay1 televizyona göre çok daha az riskli buluyor. Çünkü bir girdiyi sosyal medya üzerinde bir anda gerçekle_tirmiyorsunuz; bunun üzerinde önceden dü_ünüyor ve ortam1 analiz ederek hareket ediyorsunuz. Bu do rultuda Ross, kendilerinin son 3 y1ld1r yönetti i sosyal medya stratejisinin hiç olmad1 1 kadar az seviyede hata ve risk faktörü olu_turdu unun özellikle alt1n1 çizmektedir. Rakamlarla ifade etmek gerekirse: D1_i_leri Bakanl1 1’n1n 195 Twitter ve 288 tane Facebook tahesab1 bulunmaktad1r. Twitter hesaplar1 11 dilde takipçileriyle bulu_maktad1r. Bu diller: Arapça, Çince, Farsça, Frans1zca, 0ngilizce, Hintçe, Portekizce, Rusça, 0spanyolca, Türkçe and Urduca. ABD’nin BM temsilcisi Susan Rice’1n Twitter’da 130 bin, Japonya Büyükelçisi John Roos’un 49 bin, Tayland büyükelçisi Kristie Kenney’in 28 bin, ve Rusya temsilcisi Michael McFaul’un 16 bin takipçisi bulunmaktad1r.

For English please click [2]here. 1. http://1.bp.blogspot.com/-Mvi0nXlmzuk/T1K6-DD-QGI/AAAAAAAAAIc/kVD8wjgv7Jw/s1600/twit.png 2. http://www.npr.org/blogs/alltechconsidered/2012/02/21/147207004/twitter-diplomacy-state-department-2-0

54


Call for Papers¸¸ Exchange: The Journal of Public Diplomacy (2012-03-07 02:38)

[1] [2]Exchange: The Journal of Public Diplomacyis seeking papers for upcoming volume on global contests and their impact on public diplomacy. Please send paper proposals by Friday, April 6, 2012 to Editor-in-Chief Roxanne Bauer: [3]roxanne@exchangediplomacy.com [4] ABOUT THE JOURNAL: Exchange: The Journal of Public DiplomacyExchange: The Journal of Public Diplomacy is a publication of the Association of Public Diplomacy Scholars at Syracuse University. The journal is an annual online and print publication and the frst academic journal dedicated to public diplomacy. The journal’s mission is to provide public diplomacy scholars and practitioners with a forum to share their research and experience to expand the feld’s body of knowledge. We encourage submissions pertaining to international relations, public relations, media studies, cultural studies, nation-brand, and other related subjects. UPCOMING ISSUE: Global Contests This year’s journal, about global contests, will feature articles that discuss some of the major political and international events that are taking place and the impact that their results will have on public diplomacy. This year has been and will be flled with major political events (e.g. elections, revolutions, etc.) and competitions between nations (e.g. Olympic Games, Euro-Championship, etc.). Exchange is seeking submissions for the upcoming issue that discuss how global contests impact public diplomacy. DETAILS FOR SUBMISSIONS: All submissions should address a clearly defned issue, include thoughtful analysis, and relate to current public diplomacy literature. We welcome original works of feld research, literature reviews of current or recent scholarship, and discussions of relevant conceptual and theoretical issues. All work should be the original work of the author(s) and adhere to Chicago Style. PROPOSALS (Due April 6, 2012): Proposals should be 150-200 words in length, give an overview of the subject(s) to be discussed, and provide a summary of the article or paper’s primary theme(s). (Proposals should also include the author’s name(s), primary email address, and title of article or paper.) FEATURE ARTICLES: Articles should be 1,500-3,000 words in length. They should provide commentary on the impact of global events on public diplomacy. RESEARCH PAPERS: Papers should be 4,000-8,000 words in length. All papers should be of original research regarding the impact of global events on public diplomacy. All articles and papers will be due June 15, 2012. The deadline to submit proposals is 11:59PM on Friday, April 6, 2012. Please email all submissions to Editor-in-Chief Roxanne Bauer at roxanne@exchangediplomacy.com. All submissions should be in Microsoft Word format. On behalf of the entire editorial staff, we hope you will join us in advancing the feld of public diplomacy through this publication

1. http://1.bp.blogspot.com/-lCK3cHG5G9Y/T1c52ojl08I/AAAAAAAAAIk/WZ4EpZI6Aeg/s1600/Resim1.png 2. http://www.exchangediplomacy.com/ 3. mailto:roxanne@exchangediplomacy.com 4. http://1.bp.blogspot.com/-lCK3cHG5G9Y/T1c52ojl08I/AAAAAAAAAIk/WZ4EpZI6Aeg/s1600/Resim1.png

55


Dijital Diplomasisiz Kaçan F1rsatlar: Dün, Bugün ve Yar1n (2012-03-08 03:40)

[1] YeniDiplomasi.com analistlerinden Sernur Yass1kaya: ’Sosyal medyan1n giderek etkinli ini art1rd1 1, dijital eri_imin, insan alg1s1n1n s1n1rlar1n1 zorlad1 1 bir ça da, konvansiyonel olarak bir diplomasi stratejisinin yönetilmesi imkans1z olmasa dahi güçtür’. D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu’nun, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtulu_ Sava_1 s1ras1nda söyledi i “Hatt1 müdafa yoktur sath1 müdafa vard1r ve o sat1h bütün vatand1r” sözünden yola ç1karak uyarlad1 1 “Hatt1 diplomasi yoktur, sath1 diplomasi vard1r, o sat1h bütün dünyad1r” vurgusu, Türk diplomasisindeki yeni durumun en yal1n aktar1m1d1r. Ne var ki art1k bu yeni durum dahi 21. Yüzy1l diplomasisi için yeterli _art de ildir. Enformasyon ça 1 olarak nitelendirilen 21. Yüzy1lda, zaman1n ruhuna uygun bir dijital diplomasi vizyonu ve stratejisi üretmek olmazsa olmaz. Özellikle Türkiye gibi uluslararas1 pek çok sorununu savunma stratejileri ile ya da yads1yarak çözmeye çal1_m1_ ve uzun bir aradan sonra kendi özgün vizyonunu olu_turmaya çabalayan bir ülke için dijital mecralar önemli bir avantaj1 bar1nd1rmaktad1r. Son y1llarda Türkiye bu çerçevede kimi ad1mlar atmakta ve kurumlar olu_turmakla birlikte henüz daha bu gerçekle tam olarak yüzle_emedi ini ve bütünle_ik bir stratejiyi olu_turamad1 1n1 görmekteyiz. 0srail’in, ABD’nin, 0ngiltere’nin, 0sveç’in hatta Arnavutluk’un dahi bu yeni gerçeklik kar_1s1nda kuvvetli ad1mlar att1 1 bir dönemde Türkiye’nin bireysel çabalarla ayakta kalmas1 mümkün de ildir. Bu durumu son olarak, Türkiye’nin 1915 Olaylar1n1n yüzüncü y1l1n1 olu_turacak 2015 y1l1na dönük stratejisinin uygulama a_amas1nda gözlemlemek mümkün oldu. Söz konusu stratejinin üretilmekte oldu unu D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu’nun Türkiye D1_i_leri Bakanl1 1’n1n resmi sitesinin 0ngilizce bölümünde bulunan “Instead of silencing history, let historical truths be discussed” yani “tarihi susturmak yerine b1rak1l1m tarihi gerçekler tart1_1ls1n” ifadesinin Türkçe arayüzden farkl1 olarak konu_land1r1lm1_ olmas1ndan anla_1lmaktad1r. Bu stratejinin bir aç1l1m1 olarak D1_i_leri Bakan1 Davuto lu, Türkiye olarak “diaspora kavram1n1 de i_tirece iz” diyerek, “Dini ve mezhebi ne olursa olsun, Anadolu topraklar1ndan göçmü_ her birey bizim diasporam1zd1r” ifadesini kullanm1_t1r. Davuto lu, “her bir Ermeni ile konu_aca 1z. Her bir Türkiye’den göç etmi_ Rum’la konu_aca 1z. Ve ortak geçmi_imizin par1lt1l1 yüzy1llar1n1 da konu_aca 1z. Yahudi soyk1r1m1na kar_1 nas1l kucak açt1 1m1za dünya _ahit bundan sonra daha fazla anlataca 1z. 0srail’le problem ya_ayabiliriz. Ama Anadolu’dan gitmi_ bu topraklarda özgürlük teneffüs etmi_ ya da Balkan topraklar1nda her bir Yahudi ile de ortak geçmi_imizi konu_aca 1z. Bizim tarihten çekinece imiz bir _ey yok. Aksine tarihimizi ve co rafyam1z1 büyük bir güç merkezi olarak görüyoruz. Gücümüzü de oradan alaca 1z.” diyerek stratejinin aç1l1m1n1 yapm1_t1r. D1_i_leri Bakan1 Davuto lu, ^ubat 2012 içerisinde Fransa’da soyk1r1m1 reddetmeyi suç sayan kanun tasar1s1n1n Frans1z Anayasa Mahkemesi taraf1ndan reddedilmesinden sonra TRTHaber kanal1na verdi i mülakatta ise bu yeni stratejinin dayand1 1 temeli aç1klam1_t1r. Davuto lu söz konusu mülakat1nda Osmanl1’n1n son döneminde Balkan Sava_lar1 ve Kurtulu_ Sava_1 aras1nda geçen dönemde tüm co rafya olarak büyük ac1lar1n ya_and1 1n1 ve bu ac1lar1n birlikte ele al1nmas1 gerekti ini vurgulad1. Davuto lu, Balkanlarda, Kafkaslarda, Anadolu’da, hatta Ortado u’da büyük ac1lar1n ya_and1 1n1 ve bu ac1lar1n ortak bir _ekilde ele al1nmas1 gerekti ini ifade etti. Son olarak D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu, uluslararas1 arenada Türkiye’nin önüne gelen 1915 olaylar1 ile ilgili çal1_ma yapt1rd1 1n1 ifade ederek “Adil Haf1za” olu_turarak, bütün ülkelerin elinde bulunan delilleri, belgeleri ortaya koyup, bu tarihi olgunun bütünün ke_fedilmesi gerekti ini ifade etti. Bu k1sa özetten de anla_1labilece i gibi oldukça kapsaml1 ve uygulama alan1 geni_ bir stratejiden bahsedilmektedir. Tabii en büyük dezavantaj seksen küsur y1ld1r yenilenmeyen bir refleksin ve küresel alan1nda varolan bir alg1n1n varl1 1 kar_1s1nda sadece 3 y1ll1k k1sa bir sürenin varl1 1d1r. Bu noktada en büyük yard1mc1 ve belki de asli aktör 56


dijital diplomasi olacakt1r, olmal1d1r. Peki yukar1da ifade etti imiz tüm bu yeni kavramsal ve pratik uygulamay1 bir bütün olarak dijital mecralar üstünden takip etmek, hadi onu da geçelim, derli toplu bilgi sahibi olmak ve nihayet bir dijital diplomasi stratejisinden bahsetmek mümkün mü? Ne yaz1k ki de il! T1pk1 Türkiye’nin Arap Devrimleri ile ilgili siyaseti, Filistin Siyaseti, K1br1s siyaseti, Suriye vb. ile ilgili siyasetinin ö renilemeyece i gibi. Henüz D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu’nun çe_itli zamanlarda yapm1_ oldu u tüm konu_malara çevre co rafyam1zdaki dillere çevrilmi_ _ekilde eri_mek mümkün de ilken daha fazlas1n1 beklemek ne kadar mümkündür? Aç1kt1r ki 2015 stratejisi dahil olmak üzere, tüm bu veri setine ula_mak için adeta bir bulmacan1n parçalar1n1 tek tek bulmak, birçok web sitesi üstünde dola_mak, sosyal mecray1 incelemek zorundas1n1z. Hele ki konu ile ilgili uzmanl1 1 olmayan birisi için bu süreç hayli sanc1l1 olacakt1r. Maalesef Türkiye’nin 1915 olaylar1 ile ilgili uygulamaya geçirdi i stratejinin, dijital diplomasi aya 1 kadüktür. Sosyal medyan1n giderek etkinli ini art1rd1 1, dijital eri_imin, insan alg1s1n1n s1n1rlar1n1 zorlad1 1 bir ça da, konvansiyonel olarak bir diplomasi stratejisinin yönetilmesi imkans1z olmasa dahi güçtür. Sadece bir gün içinde Time dergisinin 770 y1la bedel içeri inin üretildi i, 168 milyon DVD’yi doldurmaya yetecek veri trafi inin dijital mecralarda derli toplu bir strateji ile kendinizi anlatamazsan1z, sizin b1rakt1 1n1z bo_lu u elbetteki dolduracaklar olacakt1r ki, oluyor. Ve maalesef iyi niyetle at1lan birkaç ki_isel ad1m, aç1lan fark1 kapamaya yetmeyecektir. Halbuki YeniDiplomasi.com’un klout.com uygulamas1 arac1l1 1yla yapt1 1 bir ara_t1rma, sistemli bir dijital diplomasinin uygulanmas1 halinde al1nacak geri dönü_ümün son derece güçlü olaca 1n1 göstermektedir. Bu ara_t1rmaya göre D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu’nun twitter’da bulunan Türkçe (Klout Skoru 58) ve 0ngilizce (Klout Skoru 57) hesaplar1 incelendi inde, 0ngilizce hesab1n etkinlik olarak Türkçe hesab1 geçti i görülüyor. Say1n Bakan1n, Arapça, Rusça hatta Çince hesab1n1n olmamas1 bu çerçevede bak1nca tam bir talihsizlik. Ne var ki Türkiye, küresel bir marka olan, olu_turdu u etki ile ABD’nin ünlü eski d1_i_leri bakan1 Henry Kissinger ile kar_1la_t1r1lan D1_i_leri Bakan1 Davuto lu’nu dahi dijital alanda etkin bir güce dönü_türmekten uzakta. Bunun son örne ini D1_i_leri Bakan1n1n Türkiye’deki Az1nl1k temsilcilerini ziyareti esnas1nda ve sonras1nda dijital mecralarda yak1ndan izlemek mümkün oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 89 y1ll1k geçmi_inde ilk kez bir d1_i_leri bakan1n1n az1nl1k temsilcilerini ziyaret etti i bu tarihi olay tüm dijital mecralarda bir tsunami etkisi göstermesi gerekirken maalesef, dijital diplomasiye uzakl1k ve buna ba l1 koordinasyon eksikli i nedeniyle neredeyse hiçbir iz b1rakmadan geçip gitti. Halbuki sadece bu tarihi olay1n takip edilmesi ve ilgi çekmesi için farkl1 dijital mecralarda hesaplar aç1lmas1, koordinasyonlu olarak tüm kamu diplomasisi ve d1_i_leri diplomasi hesaplar1 üzerinden dünyan1n dört bir kö_esine duyurulmas1, anlat1lmas1 gerekliydi. Türkiye’nin özellikle d1_ politikas1nda vurgulamaya çal1_t1 1 din ve mezhepler üstü duru_unu, Türkiye’nin medeniyetlerin birlikte ya_ad1 1 bir ülke imaj1n1 güçlendirecek bu tarihi aç1l1m ne yaz1k ki s1radan bir aç1l1_ töreninin b1rakaca 1 etkiye sebep oldu. Bu tarihin f1rsat1n ard1ndan “ke_ke” demek zorunda kalmasayd1k. Sonuç olarak, son 20 y1lda internetin geni_ kitlelerin kullan1m1na sunulmas1 ile ya_ad1 1m1z dünyaya paralele yeni bir dünya in_a ediliyor. Bu yeni dijital dünya Web 2.0’1n uygulamaya girmesiyle, 4,5 milyar ya_1ndaki ya_l1 dünyaya paralel ve ondan daha derin/geni_ bir yeni dünya, paralel bir evren olu_turmu_ durumda. Türkiye gibi nüfusunun % 50’si 30 ya_ ve alt1nda olan, tüm sosyal mecra kullan1m s1ralamalar1nda dünyada ilk onda bulunan bir ülkenin, elindeki potansiyeli kullanamamas1 dü_ünülemez. Bu da öncelikle “Nas1l bir dijital diplomasi” sorusunun sorulmas1n1 gerektirmektedir. Özellikle 89 y1l sonra ilk defa yap1lan bir tarihi hamlenin de erlendirilemedi i dü_ünüldü ünde, Türkiye’nin gelecek on y1llar1n1 hatta küresel güç hedefini etkileyecek 2015 Stratejisi için güçlü ve fonksiyonel bir dijital diplomasi yap1s1n1n olu_turulmas1 _artt1r. Önemli olan diplomasi sath1n1n dijital dünyaya kayd1 1 hatta bütünle_ti i bir gerçeklikte Türkiye’nin kendisine ait “Adil bir Haf1za” kadar bir de özgün “dijital diplomasi stratejisi” olu_turmas1ndad1r.

1.

http://3.bp.blogspot.com/-YYHOEMv_A3U/T1iac15SFQI/AAAAAAAAAI8/7Za-MY8uJw8/s1600/20120201_

disisleri-bakanligi-ndan-suriye-de-artan-siddete-iliskin-aciklama.jpg

57


YEN0¸ Zeynep Tüfekçi: ”Hepimiz dijital göçmenleriz” (2012-03-09 06:19) IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/ pZW3fEnO8A Özellikle twitter’da @techsoc ismiyle son derece aktif olan Doç. Dr. Zeynep Tüfekçi, sosyal medyan1n siyasete ve son dönemde dünyay1 kas1p kavuran Arap Bahar1’na etkileri üzerine ilk akla gelen birkaç akademisyenden birisi. Dr. Tüfekçi University of North Carolina’da görev yap1yor, ve halen Harvard Üniversitesi Berkman Toplum ve 0nternet Çal1_malar1 Merkezi’nde misafir ö retim görevlisi olarak bulunuyor. The European dergisinin kendisiyle gerçekle_tirdi i ve son geli_melerin tart1_1ld1 1 mülakat1 YeniDiplomasi.com analistlerinden Ozan Mercan çevirdi. Haberin içinde ayr1ca Zeynep Tüfekçi’nin ^ubat 2011 tarihinde Voice of America’ya konuk olarak kat1ld1 1 program1 izleyebilirsiniz. The European: Birçok ki_i sosyal medya ve Arap Bahar1 ile ilgili konu_uyor ve yaz1yor. Peki biz sonuç olarak –ço u online olarak geli_mi_ olan- reel uluslararas1 politika aç1s1ndan neler söyleyebiliriz? Biri di erine sebep oldu mu’ diyerek bunlar1n nas1l bir ili_kisinin oldu u hakk1nda sizin dü_üncelerinizi almak istiyorum. Tüfekçi: Nedensellik sorusu birinin ya da ikisinin birbirini çerçevelendirdi i zaman çok yararl1 de ildir. Birincisi online’ olgusu gerçek dünyan1n bir parças1d1r. Online olgusunun yapt1 1 _ey, offline olanlar1 _ekillendirerek ve say1s1n1 art1rarak onlar1n yeni bir alana aç1lmas1n1 sa lam1_ ve koordinasyonun, i_birli inin ve ba lanabilirli in yeni formlar1n1n olu_abilmesine izin vermektir. 0kincisi, devrimlerin her zaman birden fazla nedenleri vard1r. Yaz1l1 bas1n Frans1z Devrimi’ni etkilemi_ midir? Bu anlaml1 bir soru de ildir çünkü yaz1l1 bas1n1n tarihi Frans1z Devrimi’nin tarihi ile ayr1lmaz bir _ekilde ba lant1l1d1r; fakat aç1kças1 sadece bu geçerli dinamik de ildir. Benzer bir _ekilde, Arap Bahar1 ile ilgili bir konudan bahsederken internetin rolü hakk1nda konu_madan geçemezsiniz; sadece 2011 için de il, son 10 y1l için. Ve fakat Arap Bahar1’n1 bölgedeki aktivistlerin fedakarl1klar1 ve stratejik ak1llar1ndan, sokaklara hakim olan binlerce cesur ve fedakar protestoculardan, ekonomik çökü_ün yükselen bask1lar1ndan, dini farkl1l1klardan, i_çi hareketinden, bezginlik derecesinde yükselen rü_vet ve kay1rmac1l1ktan, gençlerin önlerindeki f1rsatlardan mahrum b1rak1lmas1ndan bahsetmeden de anlatamazs1n1z. Basit olmayan tüm olaylarda nedenler ba lant1l1d1r; birçok dinamik bir di erini karma_1k bir biçimde etkiler. Bu yüzden, 2011’deki Arap ayaklanmalar1 ile birlikte, internetin yayg1nla_mas1 bu kilit dinamiklerden bir tanesidir. The European: Tunus ve M1s1r’da aç1kça gördü ümüz siyaset ve teknoloji aras1ndaki ayr1lmaz ba lant1 nedir? Tüfekçi: Otokratik rejimler onlarca y1l rastlant1sal olarak iktidarda kalamazlar; aksine, denenmi_ ve testedilmi_ bir stratejik sansür program1, izolasyon ve muhalefete bask1 politikalar1 yolu ile iktidarda kalabiliyorlar. Bilgi ak1_1n1n ve kamu alan1n1n kontrol edilmesi bu tip bir otokratik rejimin kilit unsurudur. Orta Do u’daki rejimler aktif bir _ekilde bilginin yay1lmas1n1 kontrol edebilmenin ve engellemenin yollar1n1 arar; çünkü sokaklardan gelen bir muhalefet k1v1lc1m1n1n ayaklanmalar1 yükseltmesini engelleyebilmek çok önemlidir. Muhalifler orans1z bir _ekilde cezaland1r1l1rlar; basit suçlar kar_1s1nda uzun süren hapis cezalar1, sadece bu da de il, i_kence, sadist bir dü_ünce ile beslenmi_ olan güvenlik güçleri taraf1ndan uygulanmaktad1r. Çünkü problem ayn1d1r: “muhalefetin yükselmesini” henüz ba_lang1c1ndan itibaren engelleyebilmektir. 0nternet, kamusal alanda yurtta_lara, görü_lerini rahatça ifade edebilme ve di er ki_ilerle koordine olabilme imkan1n1 tan1m1_t1r. Bu her zaman bir devrime önderlik edebilir mi? Hay1r, muhalefetin ayn1 zamanda sahada olmas1 gerekir. Fakat bu tip rejimlerin bu _ekilde devam edemeyeceklerini gösterir. Hükümetler yeni tarzda bir oyun oynamaya mecbur b1rak1lm1_t1r. The European: Bat1 perspektifinden bakt1 1m1zda Arap Bahar1’n1n 25 Ocak’ta bir big bang ile ba_lad1 1n1 söylemek cazip geliyor. Siz daha _imdiden 10 y1ll1k bir zaman dilimine de indiniz. Ortado u’daki devrim ve sosyal medyan1n uzun tarihi nedir? Tüfekçi: M1s1r ayaklanmas1 internete 26 Ocak 2011’de, 24 Ocak 2011’de oldu undan daha az ihtiyaç duymaktayd1, en az1ndan on y1l boyunca yap1lmakta olan bir _ey olarak halihaz1rda bir ayaklanma vard1. Bu uzun hikâye de i_en medya ekolojisini içine al1r: Al Jazeera’n1n yükseli_i, video özellikli ak1ll1 telefonlar1n kullan1m1n1n yükselmesi, sosyal medyan1n yükseli_i ve ba lanabilirlik altyap1s1n1 de i_tiren di er araçlar. Politize olmu_ bir Arap genci ile konu_tu umda, genellikle internetin hayatlar1na girdi i andan itibaren politikaya dair bir_eyler dü_ünmeye ba_lad1 1n1 belirtti. 0nternetten müzik indirmek yerine politikan1n bu yeni sahadaki gücünün fark1na vard1lar. Ne yaz1k ki birço umuz, sansürlenmi_ ve dü_üncelerini özgürce ifade edemeyen bir toplumda ya_1yoruz. Devlet televizyonu her zaman onlarca y1ld1r iktidarda olan ayn1 liderin anlams1z ve 58


hiçbir_ey ifade etmeyen seçim sonuçlar1ndan bahsediyor. 0nsanlar birbirleri ile aç1kça politika konu_mazlard1; çünkü hakl1 bir _ekilde korkmu_lard1 ve tabii kamu alan1nda özgür siyaset alanlar1 da yoktu. Ve sonra internet ortaya ç1kt1. Bir anda internette oyalan1rken siyaset ile ilgili konu_uldu una tan1k oldun. Al Jazeera ortaya ç1kt1 ve Arap Dünyas1’nda daha önce görülmemi_ bir ara_t1rma alan1 açt1. Daha önceleri BBC Arapça’y1 radyodan dinlerken ele_tirel içerikli hiçbir _ey ile kar_1la_mam1_t1k. 0nternet ve Al Jazeera ile birlikte ortaya ç1kan bir di er de i_iklik video kameral1 cep telefonlar1 oldu. Herkes olaylar1 belgeleyebilir oldu! Aktivist bloggerlar bu olaylar1n foto raf ve videolar1n1 daha önce konu_ulamamas1na ra men sitelerinde yay1nlad1lar. Nas1l bir k1rm1z1 çizginin çizildi ini hayal etmek çok zor: Bloggerlar, rü_vet videolar1n1, seçim hilesi videolar1n1, i_kence görüntülerini yay1nlad1lar. Birçok i_kencecinin dokunulmazl1k duygusu ile yapt1klar1n1 kayda almas1 çokça rastlanmakta olan bir olayd1. 0nternet ile birlikte art1k sansürden dolay1 görünemeyenler ortadan kalkt1. Bir noktada, M1s1r televizyonu bile polisin canavarl1klar1n1 veya cinsel sap1kl1k haberlerini yay1nlamaya ba_lam1_t1; çünkü bloggerlardan dolay1 tüm toplum bu konular1 konu_uyordu. The European: 0nternetin politize edici bir güç ya da f1rsat yarat1c1 bir güç olup olmad1 1 bu gözlemden ç1kan sorulardan biridir: Bu daha çok insan1 m1 politize etmi_tir, yoksa insanlar1 daha çok politize mi etmi_tir? Tüfekçi: 0kisi birbirini beslemi_tir. Daha çok politize olmu_ insana sahip olursan1z onlar siyasetten daha çok bahsedeceklerdir, bu da daha çok insan1n siyasi olarak aktif olmas1n1 zorlayacakt1r. E er insanlar rejimleri ile ilgili mutlu iseler veya çokça kutupla_ma ve etnik bölünme varsa sonuç bir devrim dalgas1 yerine yükselmi_ bir kutupla_ma olacakt1r. Demokrasi veya devrim için ortada bir sihirli de nek yoktur. Benim iddiam internet daha fazla bir demokrasiye liderlik etmiyor fakat daha fazla kat1l1ma liderlik ediyor. Daha fazla kat1l1m neye liderlik etti i ise genel duruma, ülkeye ve di er birçok faktöre ba l1d1r. The European: Orta Do u ile ilgili bu gözlemler hangi yönden farkl1d1r? Aç1k bir biçimde 0nternet bölgesel s1n1rlara ba l1 de ildir, fakat benim önsezim onun sonuçlar1n1n farkl1 ba lamlarda çok farkl1 bir _ekilde tükenebilece idir. Tüfekçi: Avrupa ve Amerika Birle_ik Devletleri’nde kamu alan1 nispeten daha çe_itli olmas1na ra men tüm gruplara yönelik apaç1k de ildir, fakat bu de i_mektedir. Geçmi_te, siyasi seçimlerdeki baraj oran1 daha yüksekti: Almanya’da Ye_iller Partisi’nin yükselmesi, örne in, kolayca yinelenebilir bir hikaye de ildir. Konu_tu umuz gibi, Newt Gingrich Amerikan ba_kanl1k yar1_1na Cumhuriyetçi Parti taban1n1n gayreti arac1l1 1 ile gelmi_tir. Cumhuriyetçi kadrolar Gingrich’in adayl1 1ndan korktular, fakat onlar1n taban1, a_a 1dan zorlamaya devam etti. Eski bekçiler hala mevcut durumdalar ve hala çok büyük bir gücü kullanmaktad1rlar. Ancak kendilerini di er oyuncular taraf1ndan bask1 yap1l1r vaziyette buldular. The European: Bunlar sadece al1_1k olmad1 1m1z oyuncular m1, veya bekçilerin yeni _ekli mi? Ne zaman büyük bloggerlara ya da MoveOn gibi platformlara baksam, bilginin yay1lmas1n1n bir darbo azda oldu unu görmem zor oluyor. Tüfekçi: Ortada baz1 yeni e_ik bekçileri ve gücün yeni formlar1 vard1r. Artan bir biçimde, algoritmalardaki baz1 güç formlar1 organizasyonlar1n aksine Twitter’1n trend ba_l1klar1 ve Google’da yap1lan aramalar ile hangi algoritman1n hangi ilgi alan1na odakland1 1n1 görebiliyoruz. Andy Carvin gibi küratör – gazeteciler ise geli_mekte olan e_ik bekçileridir. Fakat bu eski e_ik bekçilerinin konu d1_1 olduklar1n1n göstergesi de ildir. Amerika’da radyo habercili i ciddi biçimde dü_mekte fakat tüm insanlara ula_ma yollar1 ile kar_1la_t1r1ld1 1nda televizyon hala çok önemlidir. Ak_am haberleri hala çok güçlüdür: 50 milyon insana ula_mak yerine 20 milyon insana ula_abiliyorsun fakat bu hala çok büyük bir rakam. The European: Biz aç1kl1k ile güç sayesinde bilgiye eri_imi’ kar1_t1rma e iliminde miyiz? Tüfekçi: Siyaset hala dikkate al1nmaktad1r ve tüm online hareketler mevcut darbo azlar aras1ndan geçmek zorundad1r. Ama eskiden bir _eyleri ba_arabilmek için çok zengin ya da önemli biri olmal1yd1n. ^imdi ise ilgilerin için organize olabilirsin. Bunun kötü ya da iyi bir _ey oldu unu dü_ünmüyorum, bazen korkuyorum: Amerika merkezli önleyici a_1 kampanyas1 sadece irrasyonel olmakla kalmay1p ayn1 zamanda tehlikelidir de. Çocuklar1n refah1n1 ve sa l1 1n1 tehlikeye dü_ürmektedir. Bunun yanda_lar1n1n ba_ka bir sosyal medya bulamazlarsa çok güçlü bir biçimde ayakta durabilece ini dü_ünmüyorum. Eski e_ik bekçileri bunu büyük olas1l1kla filtreleyeceklerdir. Bu nedenle bu farkl1 bir dünya. Daha m1 iyi ya da daha m1 kötü? Ben evet diyorum. Daha iyi ve daha kötü. The European: Burada bir uyar1 var: Kamu alan1 aç1ld1 1 zaman hangi fikirlerin dürtülenece ini kontrol alt1na 59


alamazs1n1z. Ve biz birisine _ahsen söyleyemeyece imiz birçok _eyi internet üzerinden söylemeye istekliyiz. Tüfekçi: Di erlerinin bizimle benzer fikirleri ta_1d1 1n1 bilirsek çok güçlü hissederiz ve biz _imdi bunu internet üzerinden bilebiliyoruz. Arap Bahar1 benzer _ekilde geli_mi_tir: M1s1r’da binlerce insan hepimiz Khaled Saed1z’ sayfas1nda be en’ tu_una bast1 1nda ya da 25 Ocak 2011’deki ayaklanmalara kat1l1m davetini kabul ettiklerinde baz1 _eylerin yap1labildi i daha olas1 hale gelmi_tir. Tercihleri beyan edebilme sarmal1nda ço alan bir hareket ki_isel tatmine dönü_mü_tür. Di er insanlar1 görüyorsunuz ve güçlü hissediyorsunuz. Sosyal bilimler bu durumu ço ulcu cehalet’ kavram1 ile aç1kl1yor: bast1r1lm1_ tercihler’ -insanlar1n ki_isel olarak sahip oldu u tercihler bir az1nl1k olarak görülüyordu çünkü di erleri de tercihlerini bast1r1yor ya da gizliyor– aç1 a ç1k1yor ve geni_ alanlara yay1l1yordu. Bu güçlendirme siyasi yelpaze kar_1s1nda, nedenler kar_1s1nda ve zaman kar_1s1nda do rudur. The Economist, Luther’in reformasyonu sürecinde medyan1n kullan1m1 ile ilgili harika bir makale yay1nlad1. Bana göre, sosyal medya dijital medyadan önce gelmektedir. 0nternet özellikle kat1l1mc1 bir ortam oldu. Bu bir talih ku_udur: insanlar daha önce hayal edilmemi_ bir global network ile insanlar1n birbirini tan1d1 1 ve birbirine güvendi i aç1k bir sistem tasarlad1lar. The European: Günümüzdeki zaman1n geni_ kapsaml1 bir de i_im ile tan1mland1 1n1 görmek oldukça kolay. Fakat insanlar benzer endi_elerini telgraf döneminin ba_lang1c1nda ya da sessiz filmlerin ac1l1 gerilemesinde de ortaya koymu_lard1. Tüfekçi: Evet, herkes kendi zaman1n1n inan1lmaz oldu unu dü_ünür, ve onlar1n çocuklar1n1n ebeveynlerinin jenerasyonundan daha kötü oldu unu. Büyük ihtimalle hiç gerçekle_memi_ olan ama hayalimizde gerçekle_en bir idealize geçmi_in hasretini çekiyoruz. Fakat de i_imin temposunun yükseliyor oldu unu inkar etmek çok zordur. Her_ey sadece daha h1zl1 de il, ço alan bir _ekilde daha h1zl1d1r. Biz internetin yükseli_ini gördük, sonra ak1ll1 telefon devrimini ya_ad1k ve sonra sosyal medya platformlar1& Youtube’un 2006 y1l1nda kullan1lmaya ba_land1 1n1 unutmayal1m! Benim neslim dijital göçmenlerdir; biz internetin gelmesinden önce do duk. Fakat gelecek nesiller için do ru olan bir _ey var: zamanla büyüyecekler, onlar1n çocuklar1n1n teknolojisi çok farkl1 bir _ekilde olacak. “Türkiye Bili_im Vakf1 Ba_kan1 Faruk Eczac1ba_1 bir konu_mada ”ileride herkes göçmen olacak” demisti ve ben bunun do ru oldu una inan1yorum. The European: En yüksek teknoloji konusunda sürekli bir bilgisizlik içerisinde olabilece imizin bir problem oldu unu dü_ünüyor musunuz? Tüfekçi: Zamanla yeni teknolojiyi iyice kavrayaca 1z, o halihaz1rda parmaklar1m1z1n aras1ndan geçiyor. Benim zaman zaman yeni teknolojiler ve platformlar konusunda kafam kar1_1yor –ben eski bir programc1y1m- ve günlerim bunu dü_ünerek geçiyor. 0nsanlar1n hayatlar1nda böyle bir önceli in olmad1 1 durumlarda ne oluyor? Teknolojinin hayat1m1z1 nas1l ya_ad1 1m1z konusunda sadece basit bir etken olmad1 1n1 dikkate ald1 1m1z zaman bu inan1lmaz derecede önemli olur. Gelecekte olacaklar1 önceden görebilmeyi hepimiz çok isteriz fakat _u an, herhangi bir _ey ile ilgili öngörüde bulunmak çok zordur. Gelecekte nas1l sosyalle_ece imizi ya da nas1l politize olaca 1m1z ile alakal1 sorular1n internet aç1s1ndan sonuçlar1 limitsizdir. Bunlar ayr1ca otomasyona do ru gidi_i içine alacaklard1r. Ses tan1mlamas1 ve do al dil i_lemesi önümüze h1zla gelmektedir. Son kale olan e_siz insan becerileri de fethediliyor. 0nsan1n bundan sonraki ekonomik rolü ne olacak? Bu basit bir soru de ildir. The European: Süreklilik hissi ve güvenlik bizim için psikolojik olarak önemli ise, bugün bu nerede yatmaktad1r? Tüfekçi: Baz1lar1n1n insanlar1n geçmi_e göre çok farkl1 olduklar1n1 söyledi inde bundan çok rahats1z olurum. 0nsanlar biz olsak bunu hiçbir zaman yapamazd1k’ diye ç1 l1k att1klar1nda çocuk gibi gözükürler. Ben herkesin ergenlik dönemlerini unutmalar1n1 merak ederim. Evrim uzun bir zaman ölçütünde çal1_1r ve insanlar daha fazla ya da daha az ayn1 kal1rlar. Plato’nun söylediklerine bakal1m. Plato Sözcü ü özneden ayr1 yazman1n, anlam1n alt1n1 oydu unu’ iddia etti. Bu, insanlar1n bugün online olarak sosyalle_mesi argüman1 ile büsbütün ayn1d1r. 0nsani özelliklerimiz çerçevesinde birçok _ey de i_mez olarak kalm1_t1r: ba_kalar1 ile sosyalle_mek isteriz, a_1k olmak isteriz, çevremizdekilerle kar_1la_t1rmay1 isteriz, saçma _eyler yapar1z. Buna ra men beni korkutan taraf1 hedeflere amaçs1zca sürükleniyor olmam1z ki bizim bu _ekilde amaçs1zca sürüklenmememizi dü_ünüyorum. Bugün algoritmalar muazzam bir güce sahiptir ama biz onlara kara kutu gibi muamele ediyoruz. Teknoloji çok yumu_akt1r, onun hakk1nda dü_ünebiliriz, tart1_abiliriz, ve yeniden dizayn edebiliriz. Bunun çok az bir k1sm1 yap1l1yor. Yeni neslin nas1l eski hiçbir nesle benzemedi ini tart1_mak yerine -ki 60


öyle de ildir– teknolojinin toplumumuzu nas1l etkiliyor oldu unu ve bununla ilgili ne yapmam1z gerekti ini tart1_1yor olmal1y1z. The European: Bu tart1_malar1 yapabilmek için do ru kavramsal araçlara sahip miyiz? Tüfekçi: Arap Bahar1 ve sosyal medya ile ilgili tart1_malar1n yüzeyselli i kar_1s1nda hayal k1r1kl1 1na u ruyordum. Sorular iyi olu_turulmu_ de illerdi; hepimiz internet X ya da Y’yi etkilemi_ midir?’ sorusuna yap1_1p kald1k. Arap Bahar1’nda asl1nda mevcut olmayan _ekilde kirli çama_1rlar1n1 dökme’ ve buna tek ba_1na internet yön’ verdi _eklinde bir dalga halinde yaz1lar yay1nlan1yordu. Zaman zaman yazarlar yanl1_ bir dikotomi kuruyordu ve o Facebook de ildi, o halkt1’ diyor. Sanki birer kutuplarm1_ ve kar_1l1kl1 birer ayr1cal1kl1 gruplarm1_ gibi. Bu gerçekten üzücüydü. Bu bize teknolojinin baz1 durumlarda nas1l rol oynad1 1 hakk1nda nas1l konu_mam1z gerekti ini bilmedi imizi gösteriyor. Birçok kurumumuzu teknolojiye kara kutu _eklinde muamele ederek kaybettik ve _imdi retorik olarak onu geri kazanmaya çal1_1yoruz. Fakat bu yaln1zca basit bir hile... Kurumlar1 geri kazanma teknoljinin önemsiz oldu unun emrinin verilmesini ilan ederek olmaz, fakat aksine tart1_1yor oldu umuz sorunun kavramsal ve deneysel olarak içeri ini anlamakla olur. Bence bizim yeni bir okuma yazma bilgisine ihtiyac1m1z var; insanlar interetle ilgili baz1 basit _eyleri ö renmek zorundad1r: TCP/IP nedir? Google arama sonuçlar1n1 nas1l s1ralar? Programc1lar bu sorular1n yan1tlar1n1 biliyorlar fakat bu, bunlardan anlayan insanlar ve toplumlar ile kombine hale getirilebilir. The European: Klasik temel bilimlerin dijital ça a yakla_1m1 nedir? 0nsanlar1n bilgi üzerine dü_ünmeleri ve üretmelerindense içerik tüketimine ilgi duymalar1ndan endi_e duyuyorum. Tüfekçi: 0nsanl1k tarihinde en yüksek kat1l1m oranlar1na sahip devrimler bile -1979 0ran devrimi gibi- en fazla yüzde 10 gibi bir kat1l1m oran1na sahiptir. Beni daha fazla endi_elendiren, insanlar aras1nda karar verici olanlar bile, teknososyal okur yazarl1 a bazen hayret verici biçimde gereksinim duyarlar. Bu konularla ilgili dü_ünen ve yazan pek çok ak1ll1 insan vard1r, fakat onlar bile kar_1l1kl1 konu_malara yöne verme e iliminde de illerdir. Baz1 tart1_malar1n yüzeyselli i insan1 korkutmaktad1r; çünkü ç1kt1lar çok fazla sonuca yöneliktir. Teknolojik sorularla ili_kili olarak do rudur. Fakat sosyal sorularla da ilgisi vard1r. Ben örne in e er Facebook/ Twitter/ Google/ Ebay/ Amazon/ XXX sevmiyorsan, onlar1 kullanma’ diyen ki_ilerle tart1_maktan yoruldum. Bu insano lu 101’ dersine götürüyor bizi: Baz1 sosyal normlar vard1r ve bu sosyal normlar bir güce sahiptir; bu platformlar sosyal etkile_im için önemlidir ve artan bir biçimde normlar1 yans1t1r; bunlar art1k bizim medenî, sosyal ve siyasî ortak alanlar1m1z vs... Bu insanlar teknolojiden anl1yorlar ancak insanlardan çok iyi anl1yor gözükmüyorlar. Sonra ben yine sosyal ve insani bilimler arka plan1ndan gelen insanlarla konu_uyorum. Toplum ve tarih konusunda derin bilgilere sahip olmalar1na ragmen teknoloji günlük kullan1mda birço una yabanc1 gibi görünüyor. Bu iki grup insan1n bile_kesinden olu_an ki_i say1s1 oldukça seyrek görünmektedir. Bizim daha çok, daha sofistike, daha derin bir _ekilde insanlardan, toplumdan ve teknolojiden anlayan insanlara ihtiyac1m1z var. Bu bir geçi_ süreci, biz gelece i in_a ediyoruz. Daha iyisini yapabiliriz, yapmal1y1z. The European: K1sa süre önce Wired’tan bana _u aç1klamay1 yapan Kevin Kelly ile görü_tüm: “Net kazan1m (ya da teknolojik de i_im), olumsuz yönlerden çok az daha a 1r basacakt1r. Bizim ihtiyac1m1z olan tek _ey biraz daha fazla seçenek ve f1rsat1n her sene geli_ime e_it olmas1d1r’ Sizce hakl1 m1? Tüfekçi: 0yiyi ve kötüyü ay1rdetme noktas1nda bu tarz dü_ünmekle ilgili problemler var. Bu sonuçlar kolayca ölçülemiyor. Bunlar1 nas1l s1ralayabiliriz? Kazançlar1n ve kay1plar1n say1sal, nicelik yönünden nas1l kar_1la_t1r1labilece i konusunda emin de ilim. 0yi ve kötü ayn1 zamanda gerçekle_ebilir ama ço unlukla ayn1 insanlara olmaz. Teknoloji benim için birçok _eyi yapmam1 sa layan bir_ey olmu_tur ancak ben bir noktada teknolojik elitlerin bir parças1y1m. E er ça r1 merkezlerini demode yapacak bir ses tan1mlama sisteminin programc1s1 isen, büyük ihtimalle oldukça iyisindir. E er bir ça r1 merkezinde çal1_t1ysan, o kadar mutlu olmam1_s1nd1r. Hangisi a 1r basar? Benim için teknolojik de i_imin iyi ya da kötü bir _ey oldu unu tart1_mak faydal1 bir _ey de ildir, aksine bu inan1lmaz de i_imi anlamaya çal1_mak ve daha önemlisi, insani de erler çerçevesinde sonuçlara odaklanmaktansa ona _ekil vermektir. Bu bizi Marx’1n ünlü “Feuerbach Üzerine 11. Tez”ine götürür: Filozoflar böylece dünyay1 yorumlam1_lard1r. Fakat as1l mesele onu de i_tirmektir.’ Ben teknolojinin toplum ile nas1l daha iyi etkile_im içinde olmas1n1 anlamak istiyorum, sadece entelektüel çekicili ini de il, fakat ayn1 zamanda anlayabilmenin onu de i_tirebilme gücüne katk1 yapaca 1n1 umuyorum. E er biz evrensel ses tan1mlama ve do al ses i_lemesine sahip olursak, ekonomimizi tekrar nas1l yap1land1r1r1z ve eski ça r1 merkezi i_çilerine nas1l i_ verebiliriz? Bu seni derin felsefî sorulara götürür: Bir insan1n de eri 61


nedir? Bir i_in de eri nedir? Temel insan haklar1 neler? Bu sorular beni teknoloji hakk1nda dü_ünmeye motive ediyor; insanl1k hali ile ilgili sorular& Onlar hakk1nda dü_ünmeye ba_lad1 1m zaman, geri gidebiliriz ve teknolojinin bizi cevaplamaya zorlad1 1 zorluklar1 gözönünde bulundururuz. Bütün bunlar bir gösteri sporu de ildir: Biz teknolojiyi dizayn ettik ve haliyle dizayn1n1 de i_tirebiliriz. 1. http://www.youtube.com/embed/_pZW3fEnO8A

SoftPoware:

Sosyal Medya Ça 1nda Dijital Diplomasi ve Yeni Yumu_ak Güç

(2012-03-11 00:10)

YeniDiplomasi.com’un kurucular1ndan Gökhan Yücel, Harvard Üniversitesi’nden Profesör Joseph Nye’1n yumu_ak güç olarak nitelendirdi i ünlü ’soft power’ kavram1n1 dijital diplomasi ile tamamlayarak yeni bir terim öneriyor: ’soft poware’. [EMBED] YeniDiplomasi.com’a yay1na geçti i ilk günden bu yana göstermi_ oldu unuz yo un ilgi, yeni diplomasi ba_l1 1 alt1nda gerçekle_tirmek istediklerimizin gereklili ini onaylar nitelikte. 0lginiz bizi son derece ümitlendirmektedir. Kurulu_ a_amas1nda olan YeniDiplomasi.com’un genç ekibi _unun fark1nda; Türkiye’de henüz bir tane internet ara_t1rmalar1 merkezi bile yokken, dünya üzerindeki baz1 örneklerde görüldü ü gibi mükemmelliyetçili i & inovasyonu ön plana ç1karan, hükümet & d1_ & kamu politikalar1 merkezli çal1_an dü_ünce topluluklar1n1n ülkemizde emekledi i kurulu_ döneminde önemli bir inisiyatif ald1k. Bize sorulan soru gayet do al? Siz daha internetin & sosyal medyan1n etkilerinin yeterince irdelenmedi i, Web 1.0 ile u ra_an bir toplumda, bu toplumsal & entellektüel altyap1dan yoksun halde ne ölçüde dijital diplomasi ve dijital diaspora gibi Web 2.0 & Gov 2.0 konular1n1 ele alabilirsiniz? Zaman1 gelmi_ken söylemek gerek, biz dijital diplomasi, internet yöneti_imi, e-diplomasi, dijital diaspora, Web 2.0, Gov 2.0, yeni medya gibi alan & kavramlar1n yayg1nla_t1r1lmas1yla YeniDiplomasi ekosistemini bu temeller üzerine yükseltmek gayesindeyiz. ^imdiye kadar Türkiye’nin ilgilenmeye pek f1rsat bulamad1 1 yukar1daki alanlarda bütün edinimleri takip edebilmek, ortaya konan ve üretilenlerin hepsine yeti_ebilmek bu aç1dan olduça zor. Ancak bu Yeni Türkiye’nin hedefleri için as1l konu_ulmas1 gereken konular1 de i_tirmiyor. Benzer _ekilde her ne kadar son 15 y1l içerisinde ara_t1rma merkezleri ile üniversitelerin say1sal art1_1yla ülkenin ekonomik kalk1nmas1 aras1nda güçlü bir ba gözlense de, üniversite ve dü_ünce kurulu_lar1n1n ayn1 say1sal fazlal1 1 ile ülkenin köklü sosyo-ekonomik sorunlar1n1n çözümüne olan katk1lar1 aras1ndaki ili_ki bir o kadar zay1f. YeniDiplomasi.com bu ikinci ba 1 kuvvetlendirmek için kendi ad1na katk1 yapmak istemektedir. Alternatif gözükseler de gelece in mainstream (ana ak1m) konular1n1 gündeme ta_1may1 arzulamaktad1r. Dijital ileti_im, mobil teknolojiler & internet alan1ndaki geli_meleri takibe 1990’l1 y1llar1n ortalar1nda ba_layan kurucular1m1z1n en büyü_ _ans1 beraber yola ç1kt1klar1 gençlerin ku_aklar1 nedeniyle gündemimizdeki ana ba_l1klarla neredeyse beraber do duklar1d1r. Ekibimiz, uluslararas1 arenadaki ara_t1rma ortaklar1n1n da tecrübelerinden faydalanarak Türkiye’de tart1_1lma s1ras1 bekleyen en hayati ve dokunulmam1_ konulardan dijital diplomasi gibi nichebir ba_l1 1 gündeme getirmeyi amaçlamaktad1r. YeniDiplomasi ekosistemi diyebilece imiz bir ara_t1rma ve tart1_ma sahas1nda ilgili tüm taraflarla beraber dü_ünmek için yola ç1k1lm1_t1r. Temel muhataplar1m1z d1_ politika belirleyiciler ve yurtd1_1 te_kilat1 & temsilcilikleri & personelleri bulunan kurumlar1m1z gibi alg1lansa da bunun böyle olmad1 1 a_a 1da aç1klanacakt1r. YeniDiplomasi.comhem yeni medya araçlar1ndan faydalan1larak gerçekle_tirilecek çe_itli e itim programlar1n1, kurumsal çal1_malar1 ve gençlere yönelik özellikle yaz okullar1n1 (webinarlar, online kurslar, dijital diplomasi akademisi) hem de kurumsal de erlerin sivil toplum aya 1ndaki savunuculu unu ayn1 derecede önemsemektedir. Bugünün dünyas1nda teknolojik geli_melerin de zorlamas1yla tüm mesleki e itim & uygulama süreçleri art1k sadece o i_i yapanlar1n, ö renenlerin veya ö retenler ile bu süreçleri resmi olarak yürütenlerin tam anlam1yla mutlak kontrolünde de il. 0nsanl1k onlar ad1na kararlar alan ve onlar1 yönetenlerin i_lerine hiç bu kadar çabuk ve etkili kar1_amam1_t1. Sa olsun, yeni medya araçlar1 ve mobil teknolojiler buna olanak sa lad1. 0_te tam da böyle bir dönemde, d1_ politika süreçleri ve meseleleri de yeni medyan1n ku_atmas1 ve dünya vatanda_lar1n1n 62


yak1n takibi alt1nda. O teknolojik imkânlar ki, son bir y1l içinde Ortado u’da ya_anan olaylarda dünyan1n en otoriter rejimlerine, en ac1mas1z istihbarat te_kilatlar1na önlerinde diz çöktürdü. YeniDiplomasi’nin çal1_ma sahas1 i_te bunu ba_aran yeni medyan1n gücü & aktörleri & süreçleri & etkileri ve araçlar1ndan olu_uyor. Uluslararas1 ili_kilerin son 20 y1l1nda en önde gelen kavramlar1ndan bir tanesi olan yumu_ak güç yeni medya ve dijital diplomasiyle yak1ndan ba lant1l1. Yumu_ak güç olmay1 ba_arman1n anahtar1 da i_te Arap Bahar1’ndan ç1kar1lacak sonuçlardan geçmekte; topluma, insanlara, demokratik bilince, inançlara, tercihlere, özgürlüklere ve kamu vicdan1na ra men bir _ey yapmak yumu_ak güç ruhunun do as1na ayk1r1. Çünkü yumu_ak gücün en önemli anahtarlar1 r1za ve istek. Yukar1da bahsetti imiz kurucu nitelikteki ve gelece e dönük çal1_ma program1, bize öncelikle YeniDiplomasi ekosistemini tan1mlamay1 mecbur k1lmaktad1r. YeniDiplomasi nedir ve tam olarak neyi amaçlamaktad1r? Altyap1s1n1 ne olu_turmaktad1r? YeniDiplomasi bizim için en ba_ta dijital diplomasi & e-diplomasi ve onlar1n türevlerinden olu_uyor. Öyleyse burada yumu_ak güç kavram1ndan niye bahsetmek gere ini duyduk? Çünkü YeniDiplomasi ekosistemi her ne kadar dijital diplomasi kavram1ndanfazlas1yla etkileniyorsa da, YeniDiplomasi e_ittir dijital diplomasi diyebilmek bir o kadar zor.YeniDiplomasi’yi sadece diplomasiden, d1_ politikadan, yüksek siyasetten (high politics) ibaret saymamaktay1z. Hakk1m1zda k1sm1nda bulunan tan1tma yaz1s1nda da belirtildi i gibi, YeniDiplomasi.com bizim e itim & kalk1nma & inovasyon & teknoloji & demokrasi gibi ana gündem maddelerimizin kesi_me noktas1n1n tart1_1laca 1 bir platformdur. Son cümlede bahsedilen ba lant1lar1 kurarken kamu diplomasisi ve yumu_ak güç mant1 1 dairesinde Joseph Nye’1n söylediklerini önemsiyoruz. E er yumu_ak güç bir ülkenin özellikle d1_ politikada ve diplomaside istediklerini ba_kalar1na zorla de il, onlar1n kendi r1zas1yla ve iste iyle yapt1rmas1’ ise yumu_ak güce etki eden teknolji & inovasyon & kalk1nma göstergeleri de YeniDiplomasi kavram1n1n operasyonel kapsam1na eklenebilir. Çünkü dijital diplomasi en ba_ta yumu_ak gücün in_as1nda kullan1lan bir diplomasi yöntemidir. Onun içindir ki biz yumu_ak güce etki eden gerilla diplomasisi, kültürel diplomasi, vatanda_ diplomasisi benzeri di er yöntemleri de dijital diplomasi çal1_malar1m1za dâhil edece iz. Dijital diplomasi, d1_ politika sahas1nda meselelerin internetten faydalanarak yürütülmesine verilen isim oldu undan bizim ara_t1rma ve yay1n faaliyetlerimizde amiral gemimizdir. Yan1s1ra, Nye’1n soft power kavram1n1 YeniDiplomasi ekosistemindeki inovatif bir tercihle ba_ka _ekilde adland1raca 1z: soft poware. Dünyada, ilk defa kullan1lan bu kavram, kamu diplomasisi ve d1_ politika süreçlerinde, yumu_ak güç (soft power) maksimizasyonu elde etmek için dijital diplomasiyi kullanmakt1r. Soft poware, dijital ça da, dijital diplomasiyle elde edilebilecek yumu_ak güçtür. Daha önceki yaz1lar1m1zda, özellikle ABD, Büyük Britanya, Kanada, Fransa ve 0srail örneklerinde kar_1la_t1 1m1z gibi dijital diplomasinin planlanabilme ve uygulanabilmesi ad1na teknolojik anlamda yaz1l1m üstünlü üne ihtiyaç vard1r. Çünkü dünya üzerindeki birçok _eyin kontrol panelinde bugün sadece ara yüzlerini görebildi imiz algoritmalar mevcuttur. Algoritmik üstünlük ise dijital diplomaside ç1karlar1n en üst seviyede korunabilmesi için olmazsa olmaz _artt1r. K1saca soft power (yumu_ak güç) & software (yaz1l1m) kelimelerinden olu_an soft poware tart1_mas1yla bir bak1ma dijital diplomasi çal1_malar1nda yeni bir çerçeve çizerek Web 2.0, Gov 2.0 ve IR 2.0 birlikteli ini modelle_tiriyoruz. Bu üçleme de ilk defa kullan1l1yor. ABD D1_i_leri Bakan1 Hillary Clinton’1n inovasyondan sorumlu dan1_man1 Alec Ross’un tabiriyle, d1_ politikada üstünlük gitgide ulus devletlerden vatanda_lara geçmekte ve s1n1rlar kalkmakta. E er bu tespiti, vatanda_lar1n devlet & toplum ili_kilerindeki her tür al1_kanl1klar1 ve davran1_ biçimlerini kökten de i_tiren & daha önemlisi _ekillendiren yaz1l1mlara (software) eklemlersek, bunu yumu_ak gücü en iyi biçimde kullanmada & elde etmede & yumu_ak güç olmada bir de i_ken olarak kabul edersek san1r1m ne demek istedi imiz biraz daha netle_ecektir. Dijital diplomasi, geleneksel diplomasiden farkl1 olarak elektronik ö renme, etkile_im, ileti_im, haberle_me süreçlerinden olu_ur. Soft power ça 1 devam ediyor, ama bir soft poware ça 1n1n yakla_t1 1n1 büyük devletlerin d1_i_leri bakanl1klar1ndaki hummal1 çal1_malardan rahatl1kla anlayabiliriz. YeniDiplomasi.com’daki her türlü ara_t1rmalar1m1z ve çabalar1m1z, bu de i_imi ön alarak kar_1layarak Türkiye’nin hedeflerine yard1mc1 olmakt1r. Türkiye’nin soft power alan1ndaki çal1_malar1 ile kar_1la_aca 1 zorluk & risklere yard1mc1 ve ileriye dönük haz1rl1k için, ülkemiz dev bir teknoloji üreticisi olmasa da yeni medyay1 dünyada en fazla & iyi kullanan genç nüfusunun soft poware potansiyelini ön plana ç1karmak, tart1_mak, i_lemek ve parlatmak gereklidir. Yeni Diplomasi ve Dijital Diplomasi ekosistemi uluslararas1 ili_kilerde soft poware olmak & elde etme yar1_1nda bu tür vatanda_ diplomat ve kültür elçilerine ihtiyaç duyacakt1r. Okudu unuz görü_lerimizi destekler mahiyette baz1 di er dü_üncelere 63


bir sonraki yaz1da Türkiye’de ilk defa bu denli detayl1 söz edilecek rapor & kaynaklara dayanarak k1saca tekrar de inece iz. Not: & i_aretinin ad1 ampersandd1r. Bir alamet-i farika olarak aff1n1za s1 1narak s1kl1kla kullan1yoruz.

YeniDiplomasi.com Endeksi Dijital Diplomasi ve Kamu Diplomasisi Aktörlerini S1ralad1 (2012-03-11 00:20)

[1] YeniDiplomasi.com olarak kamu diplomasisi ve dijital diplomasi çal1_malar1n1 farkl1 parametrelerle de erlendiriyoruz. Elde etti imiz bulgular1 farkl1 analizlere dayand1rmaya da önem veriyoruz. Sosyal medya kullan1c1lar1n1 farkl1 yönlerle ele alan Klout, bu çal1_malar1m1zda kulland1 1m1z araçlardan birisi. Olu_turdu umuz Dijital Diplomasi listesini Klout üzerine aktararak bir YeniDiplomasi endeksi elde etmeye çal1_t1k. Amac1m1z d1_ politika ve kamu politikas1 konular1ndaki aktörlerin, Türk D1_i_leri’ni do rudan veya dolayl1 olarak temsil eden ki_i ve kurumlar1n Twitter üzerindeki etkinliklerini ölçmekti. YeniDiplomasi endeksinin ilk bulgular1 sizinle payla_mak istiyoruz. [EMBED] 19 ^ubat itibariyle Klout listesinde AB Bakan1 ve Ba_müzakereci Egemen Ba 1_ 69 puanla ilk s1rada yer ald1. Ba_bakanl1k Ba_dan1_man1 ve Kamu Diplomasi Koordinatörü 0brahim Kal1n 59 puanla ikinci s1rada bulunuyor. D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu’nun Türkçe ve 0ngilizce Twitter hesaplar1 58 ve 57 puanla üçüncü ve dördüncü s1rada yer al1yor. TBMM D1_i_leri Komisyonu Ba_kan1 Volkan Bozk1r’1n puan1 ise 55 ve be_inci s1rada yer al1yor. Yine 55 puanla Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi’nin eski ba_kan1 Mevlüt Çavu_o lu 6. S1rada bulunuyor. VA^0NGTON BÜYÜKELÇ0M0Z TAN 1’inci, BELGRAD BÜYÜKELÇ0M0Z ÇOLAK 2’inci SIRADA Kurumlar aras1nda yap1lan alt s1ralamada, genel s1ralamada 6 ve 7. s1radaki D1_i_leri Bakanl1 1’n1n Türkçe ve 0ngilizce Twitter hesaplar1 listenin en üstünde bulunuyor. Büyükelçilerimiz aras1nda ise 49 puanla ilk s1rada Va_ington Büyükelçisi Nam1k Tan ve ikinci s1rada 48 puanla Belgrad Büyükelçisi Ali R1za Çolak yer al1yor. Büyükelçiliklerimizin kurumsal hesaplar1 ise listenin üst s1ralar1nda yer alm1yor. Listenin tamam1na [2]buradan ula_abilirsiniz. YeniDiplomasi.com, Klout arac1l1 1yla gerçekle_tirdi i sosyal medya etki analinizini, farkl1 de i_kenler ekleyerek daha kompozit bir endekse dönü_türmek için çal1_malar1na devam edecektir. Bu konuda yurtd1_1ndaki baz1 kurum ve ki_ilerle i_birliklerimiz bulunmaktad1r. YeniDiplomasi endeksini bundan böyle her ay1n ilk haftas1nda güncelleyerek duyuraca 1z. 1.

http://4.bp.blogspot.com/-oSD3NsxrUvY/T0DowDhZaNI/AAAAAAAALYE/4nsH2iOj9Xw/s1600/Tam+ekran+yakalama+19.02.

2012+140810.jpg

64


2. http://klout.com/#/ibrahimizgi/list/dijitaldiplomasi1-3

AjansGündem (2012-03-01 12:20:55) önemli bir çal1_ma, tebrikler. Omer Otgun (2012-03-07 06:35:59) Elinize sa l1k

2011: Türkiye’nin Dijital Diplomasi Milad1 (2012-03-11 00:25) YeniDiplomasi.com kurucular1ndan Halil 0brahim 0zgi’nin Digital Age dergisinde yay1nlanan son yaz1s1 Türkiye’nin son bir y1lda dijital diplomasiye dair kaydetti i ilerlemeleri ve gelecekte yap1lmas1 gerekenleri anlat1yor. [EMBED]

RAD0KAL¸ Turkey Lags Behind on Digital Diplomacy (2012-03-12 09:02)

[1] Radikal, a leading Turkish newspaper published an in-depth analysis on Turkey’s crawling effort for digital diplomacy. Ça 1l Kasapo lu, foreign news editor of daily Radikal, interviewed the co-founders of YeniDiplomasi.com and spokespeople from the Turkish Ministry of Foreign Affairs. by Ça 1l M. Kasapo lu / Radikal 11.03.2012 Digital diplomacy is becoming an indespensable tool for almost every state in today’s world. Israel, the USA and the UK appear to be trend-setters in this newly emerging mode of diplomacy. They develop and use various methods of digital diplomacy. Recent growth of microblogs & social networks such as Twitter, Facebook, YouTube help digital diplomats in conducting foreign affairs. The US Department of State has formed a strategy for digital diplomacy under the name of “21th Century Statecraft”. Both US State Department and British Foreign & Commonwealth Office have published guidelines for their diplomats concerning the use of social media tools. Furthermore, Israel is now training citizen diplomats to replace classical actors of public diplomacy – known as “Hasbara”. The Haifa University’s new degree programme will train “citizen diplomats” to this end. Those who will complete a degree course of digital diplomacy will become “Ambassadors Online”. Haifa University’s digital diplomacy curriculum will include a variety of course subjects (i.e. editing and content-management) to have a direct impact on online news, Wikipedia articles, forums, chat rooms, Facebook and Twitter. 65


According to experts of Yenidiplomasi.com(@YeniDiplomasi) which is one of the world’s few independent digital diplomacy institutions, Turkey has not considered a serious strategy or roadmap on digital diplomacy yet. The first real attempt was implemented during an operation to rescue four American journalists in Libya. Few pictures were shared on Twitter immediately after their release by Nam1k Tan, the Ambassador of Turkey to Washington. This turned out to be the first real manifestation of Turkish digital diplomacy. YeniDiplomasi.com co-founders indicate that Turkey has the third most engaged online audience in Europe and also sixht largest country in the world on Twitter -Istanbul comes second in the city rankings. Gokhan Yucel and Halil 0brahim 0zgi also pointed out that Turkey may suffer from this omission of digital diplomacy: Turkey is trying to find daily solutions. Also, diplomatic circles are overlooking digital diplomacy. This may be explained with our reflexes faced by the habits of conventional statecraft. Even AhmetDavutoglu, an open-minded Minister of Foreign Affairs does not interact very well on social media. He opts for Gov 1.0 solutions, and tweets his daily routine. That is it. Digital diplomacy as a state policy requires going beyond to share location and pics with the online audience and followers via few tweets per day. Radikal asked opinion from senior YeniDiplomasi.com staff: Halil 0brahim 0zgi(@ibrahimizgi) / Co-founder: “We want to empower digital diplomacy in Turkey and the world around us. We don’t have any political engagement and we’re ready to transfer our know-how to second and third parties. Organising the Turkish diaspora in Europe and elsewhere can be a very good start for the Turkish state.” Gökhan Yücel(@goyucel) / Co-founder: “We are living in an age of social media and Gov 2.0. Digital diplomacy or e-diplomacy’ have been systematized as state policy in the USA, the United Kingdom and Israel. We can easily see that they employ digital diplomacy experts in their ministries and even at embassies abroad. In so doing, these states allow their citizens to contribute to the conduct of foreign policy. Yenidiplomasi.com is a new platform and we support advocacy initiative. Our team is open to collaborations for projects, analysis and training. We’re planning to publish a journal called “The New Diplomat” very soon. Our primary goal is to create an awareness for analytical thinking on digital diplomacy issues.” Sernur Yass1kaya(@SenurY)/ Senior Analyst: “We are searching the ways in which old foreign policy issues can be tackled with the new language & methodology of digital diplomacy. This can prove to be fairly impossible as long as we try to find answers for the new world with the tools of the old one. Our research focuses on novelties in decision-making and implementation mechanisms provided by digital diplomacy tools in the service of foreign policy.” Please click [2]here for full-text in Turkish.co-founders

1. http://4.bp.blogspot.com/-mbAyVUFdozY/T16Z_Opo71I/AAAAAAAAAJU/PWco8Ul-t10/s1600/Yay%C4%B1n1.png 2. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1081387&CategoryID=81

66


Türk dijital diplomasisinin Twitter foto raf1: #Davutoglu örne i / #Davutoglu hashtag and Turkish digital diplomacy (2012-03-18 21:50)

[1] YeniDiplomasi olarak veriye dayal1 analizlere önem veriyoruz ve ekibimiz bu yönde içerik üretmek için çal1_1yor. Çal1_malar1n1 ABD’de sürdüren ve veri görselle_tirme üzerinde projeler yürüten Yusuf Özhan’la geçti imiz ay veri görselle_tirme üzerine bir proje ba_latt1k. Projemizin amac1 Türk d1_ politikas1n1 Twitter üzerinde ölçümlemekti. Bir ayl1k süreyi kapsayan hashtag takibiyle Türk D1_ Politikas1na ait ki_ileri ve kavramlar1 görselle_tirmeyi tamamlad1k. 0ncelemeye #Davutoglu hashtaginin görselle_mi_ verisiyle ba_l1yoruz. Çal1_ma hashtaglerin zamansal, mekansal ve söylemsel analiziyle s1n1rl1 olacakt1r. Ancak rakamlar1n bize söyledi i _eyler göz ard1 edilemeyecek kadar önemli. Türk d1_ politikas1n1n anahtar kelimelerinin frekanslar1 ve birbirleriyle olan ili_kileri büyük resmi görmemize yard1mc1 oluyor. D1_ politikan1n ilgi alan1na girmeyen konular da hashtag olarak yak1nl1k gösterebiliyor. 0_te tam bu noktada yerel siyasi ve toplumsal beklentileri dikkate almam1z gerekiyor. Di er yandan kavramlar1n kümelendi i yerlerde korelasyon katsay1s1n1n yüksek olmas1 Twitter üzerinde bilinçli ve dijital gündemi belirlemeye yönelik 1srarl1 çabalara i_aret ediyor. 67


Bir ayl1k bir periyodu kapsayan bu çal1_ma bize stratejik derinli in ula_t1 1 dijital derinlik haritas1n1 gösteriyor. Birbirinden farkl1 konular geçirdi imiz yo un gündemin izlerini ta_1rken kamuoyu olu_turma kadar dijital gündem belirleme çal1_malar1n1n da ne denli önemli oldu unun ipuçlar1n1 veriyor. Türkiye’nin d1_ politikada önemli bir küresel aktör haline geldi ini ve söyledi i sözün merak edilir durumda oldu unu özellikle ABD orijinli hashtaglerle kurulan ili_kiyle anlamland1rabiliyoruz. Bundan sonra özellikle d1_ politika yap1c1 ve uygulay1c1lar1n1n, ülke markalamas1 üzerine kafa yoranlar1n yapmas1 gereken “ #davutoglu” hashtagini yönetilmesi gereken bir marka olarak alg1lamak ve ilgili hashtaglerin etkili kullan1c1la arac1l1 1yla mesajlar1n istenen mecralara do ru ve etkin _ekilde ula_mas1n1 sa lamakt1r. Ara_t1rma sonuçlar1ndan ç1kan görsel verileri YeniDiplomasi okurlar1yla payla_may1 sürdürece iz. Çal1_mam1zda deste ini esirgemeyen Yusuf Özhan’a te_ekkür ederiz. 1. http://3.bp.blogspot.com/-j0zugWkpUkw/T2a6Vz9XSSI/AAAAAAAALgs/xV5vIzjcsUI/s1600/TurkD.jpg

YeniDiplomasi.com analistlerinden Sernur Yass1kaya yazd1... Kony 2012: Dijital Diplomasi için 0pucu¸ Kony 2012: Clue for Digital Diplomacy (2012-03-20 16:44)

[1] Youtube’un son aç1klad1 1 verilere göre her bir dakikada siteye 60 saatlik video yükleniyor. Basitçe ifade edersek, dijital ortamda bir saniye bir saate denk geliyor. Bu veri konvansiyonel medyan1n ula_amayaca 1 bir h1z1 ve etkinlik potansiyelini gösteriyor. Mart ay1 ba_1nda Youtube’a yüklenen bir video ile bu de i_im görünürlük kazand1. Youtube’un ve di er sosyal medya mecralar1n1n, a layan bebek, sevimli kedi veya bir müzik klibini yay1nlamaktan öte etkileri olabilece ine hep beraber _ahit olduk. 5 Mart günü Youtube ve Vimeo gibi video kanallar1na yüklenerek 6 gün gibi k1sa bir zamanda 100 milyon’dan fazla görüntüleme say1s1na ula_an “Kony 2012” adl1 30 dakikal1k belgesel küresel bir etkiye sebep verdi. Kony 2012 belgeseli, 1990’da Körfez Sava_1 ile zirve noktas1na ula_an konvansiyonel medyan1n çökü_üne i_aret ederken, dijital diplomasinin gelece i ve önemi içinse önemli ipuçlar1 bar1nd1r1yor. Uganda ve çevresi ülkelerde konu_lu Tanr1’n1n Direni_ Ordusu (LRA) adl1 militan grubun lideri Joseph Kony’nin ba_ta çocuk istismar1 ve çocuk askerler gibi i_ledi i insanl1k d1_1 suçlara dikkat çekerek, 2012 y1l1 içinde tutuklanmas1n1 sa lamay1 amaçlayan video küresel ilginin oda 1na oturdu. Öyle ki Uganda’yla ilgili hala Joseph Kony’nin terör estirdi i, kaotik bir ülke alg1s1 olu_tu. Belgeselin büyüyen etkisi kar_1s1nda çaresiz kalan Uganda hükümeti aç1klama yapmak ve Kony’nin 6 y1ld1r ülkede faaliyette olmad1 1n1 ve LRA’daki militan say1s1n1n onbinler de il yaln1zca 300 oldu unu belirtmek zorunda kald1. Bununla beraber belgesel, ABD’nin Orta Afrika’daki misyonunu me_rula_t1rma çabas1n1n bir ürünü olarak da yorumlanarak, _üpheyle yakla_anlar da olmad1 de il. ABD’nin “terörle mücadele” konusunda Uganda ordusuna e itim hizmeti sa lamak amac1yla 100 ki_ilik bir personel gönderdi inin ortaya ç1kmas1, bu _üpheyi derinle_tirdi. Tabii videonun tüm bu yan etkileri, önemli bir ele_tiri dalgas1n1n da olu_mas1na sebebiyet verdi. Kony 2012’nin di er olgular1 d1_layarak ve güncel gerçekli e s1rt1na dayamadan olu_turdu u belgesel hem bir ülkenin küresel görünümüne zarar verirken, Afrika’yla ilgili bir çok acil tedbir gerektiren konunun da göz ard1 edilmesi sonucunu do urdu. Dünyan1n önde gelen kamuoyu ara_t1rma kurumlar1ndan Pew’un Kony 2012 ile ilgili ABD merkezli yapt1 1 bir ara_t1rmada “genç yeti_kinlerin (18-29 ya_ aral1 1)” orta ya_ ve ya_l1 nüfusa oranla, belgeselle ilgili bilgiyi daha çok sosyal medya üzerinden edindi. Pew’un ara_t1rmas1na göre 18-29 ya_ grubunun neredeyse yar1s1 videoyu sosyal medyadan seyrederken, yine üçte ikisi video ile ilgili ilk bilgiyi herhangi bir online mecra’dan ö rendi. Bu veriye göre küresel alanda genç nüfus ile konvansiyonel medyan1n yolu gittikçe ayr1_1yor. Dahas1 ilk bilgiler 68


önce sosyal medya ve online mecralardan al1nmaya ba_lan1yor. Yine Pew’a ba l1 Project for Excellence in Journalism’in yapt1 1 ara_t1rmaya göre ise 5 Mart’ta YouTube’a aktar1lan belgesel ile ilgili sadece 1 hafta’da 5 milyon tweet at1lm1_ durumda. Bu 5 milyon rakam1n1 ortalama 100 karakterle çarpacak olursak yüzlerce ciltlik bir ansiklopediye denk bir birikime ula_mam1z sonucunu do urur. O halde Invisible Children’1n video’yu sosyal medyadan duyurarak hem amac1na hem de büyük ba_ar1ya ula_t1 1n1 söyleyebiliriz. Küresel çapta uyand1rd1 1 ilgi ve olu_turdu u tart1_ma ortam1 ile Kony 2012 etkisini daha da geni_letti. Bilgi Üniversitesi ö retim üyesi Dr. Erkan Saka’n1n T24 internet gazetesindeki yaz1s1nda ifade etti i gibi “Kony 2012” benzeri profesyonel olarak haz1rlanm1_ viral videolar da art1k dijital mecrada (yüklü miktarda) al1c1 buluyor. Bu çerçevede Kony 2012 dijital diplomasinin yeni yüzy1lda önemi aç1s1ndan bir i_aret fi_e idir. ^imdiye kadar yüz milyon ki_i taraf1ndan izlenen video, bir ç1kar grubunun, bir _irketin, bir sivil toplum kurulu_unun ve nihayetinde bir ülkenin, verili bir hedefi, do ru mesaj, do ru strateji, do ru kurgu, do ru sosyal medya mecras1 ve do ru planlama ile bir anda küresel bir müdahale konusu haline getirebilece ini göstermesi aç1s1ndan önemlidir. E er muhatap bu kurguyu bozacak, siyasete, araca ve insan kayna 1na sahip de ilse y1k1c1 etkilerle kar_1 kar_1ya kalabilecektir. Dijitalle_en bir ülkenin, dijital diplomasi araçlar1, dijital diaspora ve netizenler arac1l1 1 ile gün geçtikçe derinle_en ve geni_leyen sosyal medyay1 kullanarak, rakibi ve/veya potansiyel rakiplerinin ç1karlar1n1 tehdit etme imkan1n1n art1 1n1 görmek Kony’den sonra hiçte güç de il. Bu durum madalyonun olumsuz yüzü, olumlu yüzünde ise k1sa vadeli ya da uygulamaya geç kal1nm1_ kimi politikalar1n dahi, dijital mecralar arac1l1 1 ile k1sa zamanda sonuç al1nabilir noktaya gelebilece ini gösteriyor. Özellikle konvansiyonel medyan1n belirli ülkelerin elinde oldu u bir dönemde sesini duyuramamak, tezlerini anlatmamaktan muzdarip olan ülkelerin, son derece küçük bütçelerle, yeni ça da seslerini daha gür duyurabileceklerini göstermesi aç1s1ndan Kony 2012 iyi ve basit bir örneklem. Sonuç olarak bu ve benzeri örnekler ilgili ülkelerce, dijital diplomasi vizyonun ve stratejisinin haz1rlanmas1nda f1rsat ve tehditler ba lam1nda iyi analiz edilmek zorundad1r. Yoksa “bar1_ ve refah götürmek” isteyenlerin radar1na tak1lmak i_ten bile olmaz. Kaynaklar: Kony 2012 Video Link [2]http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5S qc Erkan Saka Yaz1: [3]http://t24.com.tr/yazi/kony-2012-videosu-uzerinden-dijital-ak tivizm-emperyalizmve-viral-video-kesismesi/4840 Son 0zleyen Ugandal1lar: [4]http://www.teknogaste.com/viral-olan-kony-2012yi-en-son-ugand alilar-izledi...-sonuc-ofke/814a1fd6-cce5-4247-a987-48537c162b81 The Most Viral Video in History [5]http://mashable.com/2012/03/12/kony-most-viral/ Radikal’deki ilgili Dosya: [6]http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3 &ArticleID=1082137 &CategoryID=81 Pew Center Research-The Viral Kony 2012 Video: http://pewinternet.org/ /media//Files/Reports/2012/The Viral Kony 2012 Video.pdf 1. http://2.bp.blogspot.com/-Db2HXHoIPPE/T2kWCzlDXYI/AAAAAAAAAJc/KDwv2D1wCrs/s1600/KONY2012.jpg 2. http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc 3. http://t24.com.tr/yazi/kony-2012-videosu-uzerinden-dijital-aktivizm-emperyalizm-ve-viral-video-kesismesi/ 4840 4.

http://www.teknogaste.com/viral-olan-kony-2012yi-en-son-ugandalilar-izledi...-sonuc-ofke/

814a1fd6-cce5-4247-a987-48537c162b81 5. http://mashable.com/2012/03/12/kony-most-viral/ 6. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1082137&CategoryID=81

Butik Diplomasinin Tam Zaman1 (2012-03-25 03:49) Halil 0brahim 0zgi, YeniDiplomasi.com Ba_bakan Recep Tayyip Erdo an, Afganistan’da NATO _emsiyesi alt1nda görev yapan Türk birli inin orada ne i_i oldu una dair ele_tirilere “butik devlet de iliz” diyerek yan1t verdi. Butik devletten kas1t dünya ile ili_kisi s1n1rl1, gündemi dar olan bir devletti. Bu yeni tan1mla ilgili lehinde ve aleyhinde birçok görü_ belirtildi. Ku_kusuz büyük olmak, büyük olma iddias1 ta_1makla butik kalmak birbiriyle örtü_en durumlar de il. Türkiye’nin butik devlet olup olmayaca 1 da yönetenlerin ve devletin ilgili kurumlar1n1n karar1yla ve 69


enerjisiyle ortaya ç1kacak. Ancak hedefleri büyük tutmakla butik çal1_malar yapmak her zaman birbirinin z1dd1 de il. Bu yüzden butik kelimesi gündeme gelmi_ken ba_ka konular1 da ayn1 kavramla de erlendirmekte fayda var. Büyük devlet olma iddias1 butik diplomasiyi zorunlu k1l1yor. Butik diplomasi nedir? Dünyadaki irili ufakl1 sorunlar ve ilgi alanlar1yla ilgili o konuya özel çözümler üretmektir. Butik diplomasi, yumu_ak gücü ba_ar1yla kullanacak enstrümanlara sahip olmakt1r. Butik diplomasi birbirinden farkl1 hedef kitlelere yönelik diplomatik çal1_malar1 biri di erini aksatmayacak _ekilde hayata geçirmektir. Diplomasiyi sadece gazetelerde ve uluslar aras1 gösteri_li toplant1larla s1n1rl1 tutmamakt1r. Madem büyük (veya bölgesel) bir güç oldu umuzu iddia ediyoruz, madem stratejik derinli e sahip çal1_malar için çabal1yoruz, o zaman butik diplomasiye ihtiyac1m1z var demektir. Butik diplomasiye en h1zl1 hareket ortam1n1 da sosyal medya sa l1yor. Butik diplomasi ve yumu_ak güç Büyük veya büyük olma iddias1 olan devletler butik diplomasiye yöneliyorlar. ABD 11 farkl1 dilde dünya vatanda_lar1yla do rudan ileti_im kurmak üzere dijital diplomasi kanallar1n1 kuruyor. 0ngiltere ba_ta spor da dâhil olmak üzere yumu_ak güç enstrümanlar1n1n tamam1n1 dijital ortamlarda geni_ bir yelpazede kullan1yor. Dünyadaki pek çok ülke neredeyse birincil haber kayna 1 olarak kullan1lan Wikipedia’da kendisiyle ilgili maddeleri kontrol alt1nda tutuyor. Oysa ASALA maddesinin Frans1zca versiyonunda bu terör örgütü hakk1nda terör ifadesi bile kullan1lm1yor. Stratejik derinli e konu edilen co rafyay1 temsil eden maddelerdeki ilgisizli imiz farkl1 bir konu& Butik diplomasi i_te tüm bunlar1 kendine dert edinen/edinmesi gereken diplomasidir. Ki_ilerin ve toplumlar1n zihinlerine ve kalplerine yönelik mesajlar üzerinde etkin olmas1 gerekir. Butik diplomasi, ülke olarak iletmek istedi iniz mesajlar1n hangi yollarla yay1ld1 1n1 ve e er varsa (ki büyük ölçüde olacakt1r) sorunlar1n hangi noktada öbeklendi ini analitik _ekilde çözmek demektir. Birkaç örnek... • Hindistan, Afrika’ya yönelik çal1_malar1n1 dijital diplomasinin de yard1m1yla geni_letiyor.[1] Büyük dü_ünüyor, butik çal1_1yor. • Çin, Twitter üzerindeki Tibet taraftar1 aktivistleri engellemek için [2]negatif yönde bir butik çal1_ma izliyor. • Amerika, Afrika üzerindeki gücünü peki_tirmek üzere Kony2012 isminde butik bir çal1_may1 (her ne kadar sivil toplum kanal1yla da olsa) hayata geçiriyor. Türkiye’nin de büyük dü_ünüp butik çal1_malar ortaya koymas1n1n tam zaman1& 1. http://twocircles.net/2012mar18/young_african_mps_tap_indias_democratic_experience.html 2.

http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/

chinas-twitter-spam-war-against-pro-tibet-activists/254975/

Yarat1c1 Endüstriler ve Dijital Kültürel Diplomasi¸¸ NEW¸Creative Industries and Digital Cultural Diplomacy (2012-03-25 14:22) Ömer Ötgün, Dijital Kültürel Diplomasi Çal1_ma Grubu Direktörü Yarat1c1 ekonomi, copyright endüstrileri ve kültür endüstrileri _ekline adland1r1lan yarat1c1 endüstriler bir ülkenin kültürel diplomasinin en önemli araçlar1 olarak de erlendiriliyor. Bu ürünler genellikle sahne sanatlar1, müzik, film, moda, yay1n, reklam, belgesel, ara_t1rma ve geli_tirme, resim, foto raf, el sanatlar1, mimari varl1klar gibi sanatç1lar taraf1ndan meydana getirilen sanatlar olarak bilinmekte.

[1] 70


K-pop grubu sahnede Yukar1da bahsedilen endüstrilere ek olarak, yarat1c1 ekonomiler farkl1 kültürlerdeki enstrümanlar1n bir araya getirilmesi _eklinde de ortaya ç1kabiliyor. Mesela, bat1 men_eli bir enstrümanla do u kökenli bir _ark1 besteleyerek yeni bir yap1t olu_turmak gibi. Di er taraftan bilim, mühendislik, bilgi teknolojileri alan1nda üretilen teknolojiler de yarat1c1 endüstri ürünü olarak kabul ediliyor. Bu ürünler, bilgisayar, cep telefonu, e-kitap okuyucusu, üç ayr1 teknoloji kullan1larak yap1lan iPod gibi makinelerin yan1 s1ra video oyunlar1, animasyonlar, grafik tasar1mlar1, cep telefonu uygulamalar1 ve yaz1l1mlar gibi dijital ortam ürünlerinden de olu_abiliyor. Peki, dijitalle_en dünyada özellikle genç nüfusun birçok bilgiyi edindi i sosyal medya ortam1nda bu endüstriler nas1l de erlendiriliyor? Film endüstrisinin dijital kültürel diplomasideki rolünden bahsedecek olursak, 1965 y1l1nda çekilen akademi ödüllü The Sound of The Music (Ne_eli Günler) adl1 müzikal filmini ele almadan geçemeyiz. Bu film, üzerinden 47 sene geçmesine ra men bugünlerde bile Avusturya’ya her y1l binlerce turist çekmektedir. Bu filmin geçti i sahneler özel turlarla gezilen bir güzergah olarak düzenlenmi_tir. Sosyal medyada küçük bir ara_t1rma yap1l1rsa insanlar1 Avusturya’ya çekmeye yönelik “The Sound of The Music tours” hakk1nda her gün yüzlerce twitler yaz1ld1 1, resimler ve videolar payla_1ld1 1 görülecektir. Japonlar1n anime (animasyon) kültürünün evrensel bir ilgi gördü ünü hepimiz biliyoruz. Anime çizgi filmi sektöründe Japonlar çok etkin konumda. Bu teknikle yap1lm1_ çizgi filmler ve filmler sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor ve payla_1l1yor. Konunun önemini idrak eden Japonya D1_i_leri Bakanl1 1, anime yap1mc1s1 ve yazar1 Takamasa Sakurai’yi Anime Kültürel Diplomat1 olarak görevlendirmi_, 20’ye yak1n ülkede konferans verdirmi_tir. Dijital ortamda anime filmler o kadar yayg1n ki sadece anime filmlerini içeren sosyal a lar var. Youtube’da yap1lan bir arama sonucunda ekrana 369.000 anime videosu geliyor. ^imdilerde G. Kore, K-pop (Korean pop) adl1 müzik grubu sosyal medyada çok revaçta. K-pop Asya’da gençler aras1nda o kadar popüler ki Endonezyal1 19 ya_1nda bir k1z K-pop’un yeni bir videosunu bulabilmek için her gün internette aramalar yapt1 1n1 söyllüyor. Yine Peru’dan, Tayvan’dan, Vietnam’dan... Japonya’dan buna benzer takipçiler oldu una dair 04 Mart 2012 tarihli NY Times Gazetesi’nde haber yap1lm1_t1r. Bu haberde K-pop’un sadece Asya’da de il sosyal medya arac1l1 1yla Bat1’da da çok etkin oldu u ifade edilmekte. 1980-1990 y1llar1 aras1 ABD müzi inin tüm dünyaya kasetler vas1tas1yla ula_m1_t1. K-pop ise sosyal medya arac1l1 1yla yay1l1yor, hatta New York’ta K-pop yar1_malar1 bile düzenleniyor. DFSB Kollective ba_kan1 olan ve ayn1 zamanda MTV Kore’de yap1mc1 olan Bernie Cho, Twitter, Facebook ve Youtube’a K-pop’un tan1t1lmas1 için yapt1klar1 arac1l1ktan dolay1 te_ekkür etmeden geçemiyor. Yarat1c1 endüstri ihrac1nda y1ll1k 8,5 milyar dolarla en ba_ar1l1 ülke 0ngiltere. 0kinci ülke ise ABD. ABD’nin Gayri safi milli hâs1las1n1n %11’i, i_gücünün %8,5 bu sektörde. Endonezya’da toplam ihrac1n1n %10’luk bölümünü bu kalemlerden sa l1yor. 0ngiltere ve Endonezya’da “yarat1c1 ekonomiler” bakanl1k düzeyinde temsil ediliyor. Endonezya, bu bakanl1 1 Turizm ve Yarat1c1 Ekonomi Bakanl1 1 (Ministry of Tourism and Creative Economy) _eklinde, 0ngiltere ise Kültür, 0leti_im ve Yarat1c1 Endüstriler Bakanl1 1 (Minister for Culture, Communications and Creative Industries) olarak isimlendirmi_. Öyleyse, bu ülkelerin Facebook ve Twitter’daki yerlerine bakal1m. Facebook’ta ABD birinci, Endonezya ikinci 0ngiltere üçüncü en çok kullanan ülke. Twitter’da ise ABD yine birinci, 0ngiltere ikinci, Endonezya’da üçüncü s1rada. Bu ülkeler ayn1 zamanda dijital kültürel diplomaside de lider konumundalar. Yarat1c1 endüstriler konusunda ülkemiz oldukça geridedir. Gerek teknoloji, gerekse sanat alan1nda dünya markas1 olmu_ herhangi bir ürünümüz yoktur. Elimizde o kadar çok malzeme var ki bunlar1 de erlendirmek gerekiyor. Her _eyden önce nüfusun büyük bölümü genç, üretken kesimden olu_uyor. Onlar1 yönlendirmek gerekiyor. Facebook kullan1m1nda Türkiye dünya dördüncüsü, Twitter’da 7,2 milyon kullan1c1s1 var. Yap1lacak _ey, bu konuda bilinç geli_tirmek, projeler olu_turmak ve yarat1c1 giri_imleri desteklemek olmal1d1r. Kaynaklar: K-pop hakk1nda bilgi: [2]http://en.wikipedia.org/wiki/K-pop Anime earms Japaneese Russian ties: [3]http://www.yomiuri.co.jp/dy/features/arts/T111216005160.htm Bringing K-pop to the West: [4]http://www.nytimes.com/2012/03/05/business/global/using-socia l-mediato-bring-korean-pop-music-to-the-west.html? r=2 &ref=global-home K-pop New York yar1_mas1 hakk1nda bilgi: [5]http://www.koreanculture.org/?document srl=13981 Facebook’s Indonesia users overtake UK [6]http://www.guardian.co.uk/media/pda/2011/apr/06/facebook71


stat istics

1. http://3.bp.blogspot.com/-X7T8CqPyKoY/T2-MLBM1uHI/AAAAAAAAAJ4/pgSjlnEe7ds/s1600/KOREAPOP1-articleLarge.jpg 2. http://en.wikipedia.org/wiki/K-pop 3. http://www.yomiuri.co.jp/dy/features/arts/T111216005160.htm 4.

http://www.nytimes.com/2012/03/05/business/global/

using-social-media-to-bring-korean-pop-music-to-the-west.html?_r=2&ref=global-home 5. http://www.koreanculture.org/?document_srl=13981 6. http://www.guardian.co.uk/media/pda/2011/apr/06/facebook-statistics

candas (2012-03-27 23:06:38) Endüstri, Wikipedia’ya göre, devaml1 veya belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteli ini veya biçimini de istirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dal1d1r. Ülkemizde, Sanayi ve Endüstri’nin geli_mesine Mustafa Kemal Atatürk Dönemi hariç, hiç bir zaman izin verilmemi_tir. Merkeziyetçi ve her_eyi ben bilir, ben emrederim anlay1_1, toplumu nötralize ederek günümüze kadar getirmi_tir. Yarat1c1 Endüstri kavram1nda, günümüz sosyal hayat1na katacak yeni bir icat ve bulu_ mekanik kavramlarda olmasa bile dijital alanda mevcut olmas1na ra men, a_1lmas1 gereken nokta merkezi yönetim prosedürleridir. Yarat1c1 Endüstri ihracat1 örneklemlerinde, öncelikle ihraç yapan ülkelerin kendi iç pazar1nda veya kültüründe yer alan, sosyal ya_am kaynaklar1n1 derleyerek dünya pazar1na sunuma açmaktad1r. Halbuki bu pazarda ülkemizin yer almay1_1, devletçi yakla_1m ve kontrol mekanizmas1n1n abart1larak ki_isel yetkilere b1rak1lmas1ndan kaynaklanmaktad1r. Yeni Diplomasinin as1l görevi ve görmesi gereken nokta, öncelikle kendi iç pazar1nda sosyal ya_am _ekillerini belirleyip, bu noktadan d1_ar1ya aç1lmal1d1r. Yeni diplomasi kaynaklar1ndan en önemlisi ise, kültür diplomasisine a 1rl1k vererek, iç pazardaki sanat ve zanaat1n1 d1_ar1ya tan1tarak dünya pazar1nda bilinmeyen tasar1m ürünleri ve görsel sanatlar1n1 if_aa etmesi olarak görülmelidir. Bunu nas1l yapmal1d1r?.. çok basit ve sade bir cevap ; dijital diplomasi... Ülkemize özgü zanaat endüstrisini tan1mlayarak ve ö renerek, dünya pazar1na youtube, twitter, facebook gibi ki_selli e dayal1 ve onay prosedürü olmaks1z1n, dahas1 zaman kayb1 ya_anmadan internet sosyal payla_1m sitelerine aktar1larak ilk ad1m at1labilir.. Dünya pazar1nda, yeni diplomasi sahas1nda ”Türk Üslubu” kavram1 metala_t1r1l1rsa, hareket sahas1n1 rahatlatm1_ olunur.. Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken mevzuu; Türk Üslubu söylemi usla_t1r1l1rken etkile_im kültürlerinden kaç1n1lmas1 gerekti idir. Sade, duru, kültürü i_lemek, bu alanda çal1_anlar için en onurlu görevdir... Sayg1lar1mla... Canda_ KESK0N Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Omer Otgun (2012-03-28 01:01:56) Ortada bir gerçek var; o da dünyada ilk 500 marka içinde herhangi bir Türk mal1/ürünü yok. ^imdiye kadar neden bir Türk markas1n1n olu_turulamad1 1, tart1_1lmas1 gereken ayr1 bir konu. Markalar1n, Uluslararas1 ili_kilerde diplomatlar1n elini güçlendiren en önemli unsurlar gibi dijital diplomaside de elimizi güçlendirecek araçlar oldu u kan1s1nday1m. Yorumunuzla yapm1_ oldu unuz katk1ya müte_ekkirim..

72


Turkayfe.org, Türk Kahvesini Tan1tmak 0çin ABD Yollar1na Dü_tü (2012-03-31 01:04)

[1] Dijital ülke markalama alan1nda ba_ar1l1 çal1_malar1yla dikkat çeken Turkayfe.org geçti imiz günlerde gezici Türk kahve evi projesiyle ABD yollar1na ç1kt1. Dijital ortamda ba_layan kültür diplomasisi giri_iminin k1sa sürede kaydetti i bu güzel geli_me dijital ülke markalama konusunda ilham verici bir örnek olu_turuyor. YeniDiplomasi.com olarak, Efe Sevin ve Gizem ^alç1gil’le çal1_malar1n1 konu_tuk. Türkayfe hakk1nda k1sa bilgi verir misiniz?

[2] Büyük bir zevkle! [3]Turkayfe.org Türkiye ile ilgilenen herkesin özgürce katk1da bulunabilece i, yine benzer ilgi alanlar1na sahip ki_ilerle ileti_ime geçebilece i tarafs1z bir internet platformu.K1saca, Türkiye’nin ilk dijital ve uluslararas1 kahve evi. Biz bu projeye 2009 y1l1nda dört gönüllü giri_imci olarak ba_lad1k. 0lk olarak May1s 2009’da, Gizem ^alç1gil bize bu fikri bir peçetenin arkas1na çizerek anlatt1. Bu ilk toplant1m1z1n ard1ndan yakla_1k bir senelik i_ geli_tirme ve altyap1 çal1_malar1ndan sonra May1s 2010’da websitemizi açt1k. Temel olarak iki amac1m1z var. Birincisi, sizin de bildi iniz gibi bilgi ça 1nda tan1t1m yapmak istiyorsan1z, ça 1n gerekliliklerine ayak uydurman1z laz1m. Türkiye’nin dinamik de erlerini de sosyal medya ve elektronik ileti_im a lar1 üzerinden payla_mak istiyoruz. Türkiye’nin hikayesi isteyen herkesin kat1l1m1yla yazabilmek 73


için [4]Turkayfe.org platformunda insanlar aras1nda bir ileti_im a 1 kurmaya çal1_1yoruz. 0kincisi amac1m1z ise Anadolu’da yap1lan ’kayfe’nin kokusunu ülke d1_1na ta_1mak ve ülke marka de erimizin artarak bizlere ekonomik, kültürel, ve sosyal fayda sa lamakt1r. Bunun için herkesi bu platforma davet ediyoruz. Türk kahvesi Türkiye markas1 için neden önemli? Türk kahvesi, 500 y1ll1k tarihi ve kendine özgü gelenekleriyle ba_l1 ba_1na bir kimli i ve kültürü olan bir de erimiz. Kahve bizler için bir içecekten çok daha öteye gitmi_, y1llarca sosyal ileti_im arac1 haline gelmi_ ve toplumsal etkile_im sa lam1_t1r. Yani Türk kahvesi öncelikle bizim kültürümüzün ve günlük ya_ay1_1m1z1n önemli bir parças1d1r. Öte yandan, ulus markala_ma projelerinde kal1p mesajlar ve reklamlarla çok ileriye gidilemeyece i bir gerçek. Türk kahvesi bu aç1dan bak1ld1 1nda çok önemli iki özelli e sahip. Birincisi, bizim sosyal hayat1m1z1n en önemli sembollerinden bir tanesi. Mektebi 0rfan diye an1lan Osmanl1 dönemi kahvehanelerinden günümüzdeki kahve misafirliklerine kadar her yerde bizimle Türk kahvesi. 0kincisi, özellikle ABD’deki bireylerle kar_1l1kl1 bir diyalog ba_latmam1z için ideal bir araç. Hem Amerikal1lar1n kahve sevdas1, hem de Amerika’ya kahvenin geli_inde Türklerin oynad1 1 rol göz önünde bulundurulmal1. Bu kahve turumuz arac1l1 1yla, Türk kahvesi kültürünü, tarihini, geleneklerini ve kahvenin Amerikan kültürü üzerindeki etkilerini aktarmay1 hedefliyoruz. Türkayfe’ye kahveyle ilgili gelen geri bildirimler nas1l?

[5] Geçen yaz, Haziran ay1nda Washington DC ve New York’ta iki Türk kahvesi etkinli i yapt1k. Hem büyükelçili imizdeki hem de ba_konsoloslu umuzdaki etkinliklere yüzün üzerinde izleyici geldi. Pek ço undan kahvenin hem tad1 hem de sunumuyla ilgili çok olumlu geri bildirimler ald1k. Özelikle kahvenin muhabbetle beraber içilmesi ve de yapt1 1m1z fal bakma gösterimle yabanc1lar1n çok ilgisini çekti. ABD’lilerin Türk kahvesine bak1_1 nas1l? Ne yaz1k ki büyük bir fark1ndal1k oldu unu söylemek mümkün de il. Türk kahvesi ya bilinmiyor, ya da Yunan / Balkan kahvesi olarak biliniyor. Biz Gezici Kahve Evi ile ABD’de Türkiye Tan1t1m1’ projesi kahveyi çok seven ve kültürünün bir parças1 olarak benimseyen iki toplumu birbirine bir ad1m daha yakla_t1rmak ve Türk kahvesinin görünürlü ünü artt1rmak istiyoruz. Bir ba_ka deyi_le Türk kahvesi kültürünü, tarihini, geleneklerini ve kahvenin Amerikan kültürü üzerindeki etkilerini aktarmay1 hedefliyoruz.

[6] Ülke markalamas1 için kültürel de erlerin kullan1lmas1nda nelere dikkat etmek gerekir? Burada önem olan ülke markala_mas1n1n basit bir pazarlama tekni i olmad1 1n1 bilmektir. Markala_ma çabas1 en temelinde kültürel aras1 ileti_im üzerine kuruludur. Dolay1s1yla, kültürel de erler ’sat1_’ için kullan1lmamal1d1r. Bu de erler üzerine kar_1l1kl1 diyalo un ve ileti_imin kurulaca 1 temeller olarak görülmelidir. Gezici Kahve Evi Sosyal Medya [7]www.facebook.com/mobileturkishcoffeehouse [8]www.twitter.com/TRcoffeetruck [9]Turkayfe.orgSosyal Medya 74


[10]www.facebook.com/turkayfe.org [11]www.twitter.com/turkayfe 1.

http://1.bp.blogspot.com/-UiSqdthAqc0/T3a4jrKFd5I/AAAAAAAALhI/h0AEhc0xUGk/s1600/Coffee+Truck+in+front+of+

the+Capitol+Building.jpg 2. http://2.bp.blogspot.com/-bwHdY039nrg/T3br6R_NAcI/AAAAAAAAAKA/jTqZxUIcxEQ/s1600/4.JPG 3. http://turkayfe.org/ 4. http://turkayfe.org/ 5. http://3.bp.blogspot.com/-TUS3DDYYs24/T3bsHsSIbGI/AAAAAAAAAKI/-g0CRw5iuv4/s1600/3_1.JPG 6. http://1.bp.blogspot.com/-SnVVoaTrU_Y/T3bsRxrbPaI/AAAAAAAAAKQ/JMbrh3_DoaY/s1600/5.JPG 7. http://www.facebook.com/mobileturkishcoffeehouse 8. http://www.twitter.com/TRcoffeetruck 9. http://turkayfe.org/ 10. http://www.facebook.com/turkayfe.org 11. http://www.twitter.com/turkayfe

3.4

April

ÖZEL¸ ABD Ba_kan1n1n 2012 0çin Ulusal Stratejik 0leti_im (ve Kamu Diplomasi Stratejisi) Tasla 1 (2012-04-01 11:39) [1]ABD Kamu Diplomasisi Dan1_ma Kurulu’nun son direktörü [2]Matt Armstrong YeniDiplomasi.com’a ABD’nin kamu diplomasi anayasas1n1n detaylar1n1 yazd1. Tercüme: Ozan Mercan

[3] S1kça tekrarlanan _u söz kula 1n1za gelmi_tir ’politikalar1n bilgiye dayanan sonuçlar1 her zaman hesaba kat1lmal1d1r ve bu tür bilgiyle u ra_an insanlar1n fikri sorulmal1d1r’. Asl1nda ilk kez 1951 y1l1nda söylenen bu [4]söz bir y1l sonra Eisenhower’1n _u me_hur ifadesine ilham vermi_ti: ’Söyledi imiz ve yapt1 1m1z, hatta söyleyemedi imiz ve yapamad1 1m1z her_eyin bizim d1_1m1zdaki topraklarda etkisi olacakt1r’. Böylelikle anla_1l1yor ki, sözlerin ve özlerin e_güdümünden de öte _eylere ihtiyac1 var. Kamuoyu, d1_ politika uygulamalar1 üzerinde geli_me ve destek mahiyetinde dönü_türücü güce sahiptir. O tarihlerde do ru olan ve günümüzün modern ileti_im dünyas1nda daha da su yüzüne ç1kan bir etki alan1 mevcut. Birbirine ba l1 halde olan sosyal medya, offline ve online mecralar etkiyi demokratikle_tiriyor ve geleneksel kimlik ve ba l1l1k modelleri zay1fl1yor. Bunlar olurken asimilasyona dayal1 talepler tire’ olmaktan ç1karak birer virgül haline gelmekte. Ortaya ç1kan tabloda sadakate dayal1 yeni bir pazar olu_urken, zaman, co rafya, otorite, hiyerar_i, kültür ve dil gibi geleneksel bariyerler de a_1l1yor. Bilgi daha h1zl1 dola_1yor, bazen anl1k ak1yor ve bu da b1rak1n bilgiye cevap vermeyi onu hazmetmeye ve iyice anlamaya harcanan zaman1 azaltarak i_leri zorla_t1r1yor. Daha[5]s1 bilgi _imdi daha kal1c1, ister iyi ister kötü amaçl1 olsun zaman darl1 1nda kay1t alt1nda oldu u için an1nda olmasa bile ne zaman istersek o zaman tüketiyoruz veya yeniden kullan1ma sunuyoruz. 0nsanlar da tüm dünyay1 çok daha kolayca ve h1zl1ca gezebiliyorlar. 75


Ba_kan Obama bu de i_im sürecinde [6]2012 için Ulusal Stretejik 0leti_im ve Kamu Diplomasisi Belgesi’nin güncellenmi_ bir versiyonunu aç1klad1. Bu rapor hükümetin stratejik haberle_me konusundaki te_kilatlanmas1n1n ana hatlar1ndan daha fazlas1n1 bize aç1klamak için geçen y1l1n Mart ay1nda yay1nlanan [7]2010 raporunungüncellenmesinden ibrarettir. Bu Rapor ayr1ca 2009 Ulusal Savunma Yetki Yasas1’n1n gere i olarak haz1rlanm1_t1r. 2012 raporundan baz1 ana nokatalar: -Stratejik ileti_imin 2010’dan bu yana olan iki tarafl1 tan1m1 –bir taraf1 uygulama, di eri ise bürokrasi- hala idame olmaktad1r. -0leti_im ve haberle_me aras1nda bir fark bulunmamaktad1r. -Yönetim, daha iyi bir politika planlamas1 ve örtük uygulama için “ileti_im kültürü” olu_turmaya çabalamaktad1r. -Devlet, “sava_ bölgeleri” d1_1nda Savunma’ya öncelik tan1mal1d1r. -Kapasiteyi olu_turmak “kritik noktalardaki personeli art1rma ve sivil görevlilerin daha h1zl1 bir _ekilde sava_ düzenini almas1 için esnek modeller üreme”yi kapsar. (Bunlar D1_i_leri Görevlileri midir?) -Yönetim “Askeri Bilgi Destek Ekiplerinin da 1t1m1 için Devlet ve Savunma Bakanl1 1 aras1nda daha yak1n bir ili_ki” kurulmas1n1 sa lar. -Taslak insanlar1 teknoloji ile büyülemeye devam etmeyi öne sürer. -Tasla 1n onda biri, “bizi ilerlemeye öngördü ü i_birli i”nin örne i olarak Terörle Mücadele Stratejik 0leti_im Merkezine ayr1lm1_t1r. (Bu ay1n sonlar1nda, Alberto Fernandez TMS0M’nin idaresini almaktad1r). -Tasla 1n di er bir onda biri, eski Kamu Diplomasisi Müste_ar1(ve Halkla 0li_kiler) Judith McHale taraf1ndan olu_turulan 2010 Kamu Diplomasisi D1_i_leri Bakanl1 1 taraf1ndan ilan edilen de i_ikliklerden bahseder. Malumats1z olanlar raporu okuyacaklar ve hepsinin güne_ alt1nda _eftali oldu unu dü_üneceklerdir. Tabii ki hiç kimse gizli _eylerin ortaya ç1kar1lmas1n1 ummayacakt1 fakat _effafl1k için zorluklar1n kabulü ve Meclis’ten destek sa lamaya yer verildi. Bu sorunlar D1_i_leri Bakanl1 1’n1n tasla 1 güncelleme ihtiyac1 da dâhil olmak üzere, ça da_ gereksinimleri kar_1layacak Foggy Bottom’daki sorunlar, kamu diplomasisine yönelik e itim ve destek eksikli i, kamu diplomasisindeki personel ve kaynaklar1n eksikli i ve görev ve ilkelere destek olmaktan ziyade bürokrasi ile alakadar olan grup kavgalar1n1 içeriyor. Muhakkak, D1_i_leri Bakan1 Clinton Foggy Bottom’da büyük ad1mlar atm1_ ve birçok _ey iyiye do ru de i_mi_tir fakat taslak Meclis’ten olumsuz yan1t almaktan yerine bir destek giri_imi ve sa lamas1 için bir vesile idi. Kamu Diplomasisi Müste_ar1(ve Halkla 0li_kiler) stratejik ileti_im için Hükümet tasla 1nda en önemli figür olarak aç1kça konumland1r1lm1_ olsa da, ne taslak raporu ne de ili_ikteki referans mektubu ve BM d1_ siyaseti, Kamu Diplomasisi (ve Halkla 0li_kiler) müste_ar1 Tara Sonenshine’1 onaylayarak Meclis’ten tasla 1 desteklemeye dair talepte bulunuyor. [8]Bu durumda müste_ar 1999’da kuruldu undan beri her üç günün biri için ipotek d1_1 b1rak1ld1 (ba_ka bir deyi_le, teyit edilmi_ bir müste_ar olmadan). Belki de Bakanl1k bu konunun gizli kalmas1 gere ini duydu ve “kendi içinde” çözdü, bana anlat1lanlara göre (her ne anlama geliyor ise). Güya, Beyaz Saray tasla a destek olmak için senatonun onay1n1 bekleyen Hindistan da dâhil olmak üzere, say1s1z büyükelçiliklere de inmemek için Müste_ar pozisyonu alt1nda faaliyet göstermek isteyecektir. Taslak “ileti_im iyile_tirmesi”ni daha iyi anlayabilmek için ara_t1rma ve analiz üzerine artan ilginin önemini vurguluyor ve kamuoyu programlar1 bunlar1 kurmaya, güçlendirmeye ve etkilemeye çal1_1yor. Taslak Devlet’in “medya ortamlar1nda, demografik bilgilerde kesin veri sa lamas1 amac1yla Huzura Kabul Analizleri Ofisi’ni, bizim elçiliklerdeki muhabereleri haberdar etmek amac1 ile k1rma trendi’ni” kurdu unu belirtir. Ancak, benim bulgular1m çerçevesinde, Devlet içerisinde Huzur Kabul Analizi Ofisi bulunmamaktad1r. Taslak büyük olas1l1kla Uluslar aras1 Enformasyon Ofisleri Bürosu içinde Ara_t1rma ve De erlendirme Ofisi anlam1na geliyordu. ( ^unu belirtmek gerekir ki, [9]0stihbarat ve Ara_t1rma Dairesi zamanla önemini yitirmi_ ve tutuk bir hale gelmi_tir.) Taslak, McHale taraf1ndan uygulanm1_ olan “isti_ari personel al1m1” –müste_ar1n s1n1rl1 da olsa kilit kadronun i_e al1m1 üzerinde söz sahibi oldu u bir proses- prosesinin önemli oldu unu fakat bunun devam1n1 veya geli_tirilmesini telkin etmeyi reddetti ini belirtir. Para bir meseledir –taslak bütçelerin ve programlar1n günümüz gerçeklerine uyarlanmas1 aç1s1ndan McHale’in emeklerini metheder- fakat insanlar da di er bir meseledir. 0laveten, bu 2012 tasla 1 Devlet’in kamu diplomasisi kilit ve stoku 2010 tasla 1n1 kabul eder. McHale bir yandan belgeyi imzalayan D1_i_leri Bakanl1 1’n1n uzant1s1 ile Devlet tasla 1n1 güncellemeye çal1_1rken, Beyaz Saray aç1kças1 ilave bir de i_ikli i gereksinim olarak görmemektedir. 76


Hiçbir zaman bu taslak, 2010’daki stratejik ileti_imde temel mesele olan, kalifiyeli eleman1 çekmekte ve tutmakta zorluk söz konusu oldu unu ya da geli_me ihtiyac1n1 ya da genellikle ola an1 sa lamay1, insanlar1 e itmeyi ve destek sa lamay1 delalet etmemektedir. Tasla 1n Askeri Bilgi Destek Ekipleri ya da ABDE ifadesi kayda de erdir. ABDE topikal ve metodolojik alanlarda önemli ek kapasite sa layabilir ve sa lar ki bunu elçilikler ve Devlet yapamaz ya da yapmamal1d1r. Fakat ABDE’deki mevzilenmenin dramatik art1_1 üzerine bir inceleme gereklidir, bunun yan1nda baz1 durumlardaki direnci üzerine, ya da ABDE’nin sivil kapasitesini geni_letmek için kolay bir alternatif yolu olup olmad1 1n1 görmek için gereklidir. (Örne in, kamu diplomasisi personeli, becerileri ve deste i). Taslak “Savunma Bakanl1 1’n1n halka yönelik web siteleri haz1rlad1 1, bizim de Devlet ile editoryal gözetim ve içerik seçimi aç1s1ndan daha yak1n bir ili_ki kurdu umuz” Savunma ve Devlet aras1nda yak1n bir koordinasyon ve i_birli i üzerine s1ra d1_1 bir referansa sahiptir. Bu, Devlet’in büyük olas1l1kla özel bürolar1n [10]Magharebie.com ve [11]SETimes.com gibi savunma siteleri i_letti i anlam1na gelebilir. Esas itibariyle, bu rapor 2010’da yaz1lm1_ olabilir. Devlet’e istinaden, 2011 Eylül’de ço unlukla operasyonel ama gözlerden sakl1 olarak [12]13584 say1l1 Kararname’nin imzas1n1 beklemi_ olan, CSCC’ye olan referanslar ve IIP’nin Onay Kabul Ara_t1rma ve De erlendirme referans1 haricinde, 2011’e özgü çok az bir taslak vard1r ki 2012’nin ilk çeyre ini saym1yoruz bile. Taslak Orta Do u ve Kuzey Afrika’n1n önceki ehemmiyetini yans1t1rken özellikle Güneydo u Asya’ya, uzunca süre ihmal edilmi_ di er bölgelere yönelik de i_meleri görmezden geliyor. Beyaz Saray, Devlet ve Savunmadan gelen belagat aylar öncesinden i_lemeye ba_lad1 ve gerekli onaylar çerçevesinde tasla 1 güncellemek için yeterli zaman vard1. Taslak, yat1r1m gerektiren bölgeler için bir f1rsat olarak esasl1l1ktan yoksundu. Örnekler _unlar1 içerir, fakat bunlarla s1n1rl1 de ildir: -Kamu diplomasisi için yap1lan2010’un ilk zamanlar1nda yay1nlanan 2010 D1_i_leri Bakanl1 1 tasla 1 halen i_lemde olan bir prosesti ve D1_i_leri ile Beyaz Saray onu tam olarak gördü. -Teyit edilmemi_ Kamu Diplomasisi Müste_ar1 (ve Halkla 0li_kiler)’n1n sessizli i sa 1r edici nitelikte idi ve tek mazereti içerideki bilginin yak1n ve muhakkak olmas1 idi. -[13]Sivil Güvenli in, Demokrasinin ve 0nsan Haklar1n1n Müste_ar1n1n art1r1lm1_ rolü, art1r1lm1_ dünya çap1nda olarak insan1 anlama, bilgilendirme, güçlendirme ve etkileme rolüne ra men belgeden yoksundu.(Çal1_ma ve 0stikrar Operasyonlar1, Terörle Mücadele, Demokrasi, 0nsan Haklar1 ve Çal1_ma bürolar1 bu Müste_ar ofisindedir). -BBG, Milli Güvenlik Konseyi ve personeli ( tasla 1n ba_l1ca yazarlar1 gibi) gibi yabanc1 halk1 etkilemeye kendini adam1_ di er Meclis edimcilerinin eksikli i büyük bir _anss1zl1kt1r. -Bir y1ld1r geli_mekte olmas1na ve zaman1nda taslakta yer alaca 1na dair kamuoyuna duyurulmu_ olmas1na ra men, BBG’nin stratejik de i_im üzerine olan teklifi görmezden gelinmi_tir. -0leti_imciler ve kamu diplomasisi çal1_anlar1 olarak, daha iyi e itimin, ekipman1n, deste in ve takviyenin ihtiyac1na ve yönlenmesine taslakta yer verilmemi_tir. (Yer almam1_ olmas1 demek, ni_an, güçlendirme ve desantralizeden ziyade, devleti kendi içinde merkezle_tirmi_ olmas1 demektir.) -Taslak iyi niyet ve anlay1_1 göstermemektedir. -“Söylemlerimizi ve eylemlerimizi hizaya getirmenin önemi” ikrar1 çok önemlidir ve Yönetim bu gereklilikleri yerine daha iyi bir _ekilde yerine getirmeye te_ebbüs eder. Taslak tamamen do ru bir bildirim ile kapan1yor: “E er biz fikirlerin dünya çap1nda pazarlanmas1nda etkili bir _ekilde yar1_1r isek, önümüzdeki y1llarda ak1ll1ca yat1r1m yapmaya ihtiyaç duyaca 1z.” [14]2012 Stratejik 0leti_im için Milli Taslak’1 indirin ve alt1na yorumlar1n1z1 [15]elektronik posta yoluyla ekleyin, ya da hatta ileri bir tart1_ma için [16]misafir iletisi teklifinde bulunun. ^u kesindir ki, tasla a verilen tam bir yan1t tasla 1n kendisinden çok daha fazla onu geni_letecektir. For full-text in English please click [17]here. This piece was first published at [18]http://mountainrunner.us/ and YeniDiplomasi.com wishes to thank Matt Armstrong for allowing us to re-publish the Turkish translation. 1. http://www.state.gov/pdcommission/index.htm 2. http://mountainrunner.us/about/ 3. http://4.bp.blogspot.com/-7UFMGMyFzcA/T3zY1QdkgMI/AAAAAAAAAKg/m3Q4w704rrg/s1600/ArmstrongPDWG2011.jpg 4. http://mountainrunner.us/2012/01/consequences_of_policy/ 5. http://www.blogger.com/ 6. http://mountainrunner.us/files/2012/03/President-response-to-NDAA-1055-of-2009.pdf

77


7. http://mountainrunner.us/2010/03/nsc1055/ 8. http://mountainrunner.us/2012/01/whither_r/#.T3hIiGBhND0 9. http://www.state.gov/s/inr/ 10. http://www.magharebia.com/ 11. http://setimes.com/ 12.

http://mountainrunner.us/files/2012/01/

Executive-Order-13584-Developing-an-Integrated-Strategic-Counterterrorism-Communications-Initiative-The-White-House. pdf 13. http://www.state.gov/j/ 14. http://mountainrunner.us/files/2012/03/President-response-to-NDAA-1055-of-2009.pdf 15. http://www.blogger.com/blog@mountainrunner.us 16. http://mountainrunner.us/guest-posts/#.T3hKomBhND0 17. http://mountainrunner.us/2012/03/national-framework-strategic-communication-public-diplomacy/ 18. http://mountainrunner.us/

YeniDiplomasi.com Mart-2012 Haber Bülteni (2012-04-02 04:07) [EMBED] [1]Open publication - Free [2]publishing - [3]More yeni diplomasi 1. http://issuu.com/yenidiplomasi/docs/yenidiplomasi_mart_2012?mode=window&backgroundColor=%23222222 2. http://issuu.com/ 3. http://issuu.com/search?q=yeni%20diplomasi

Türk Dijital Diplomasisi ve Dijital Derinlik¸ Turkish Digital Diplomacy and ’Digital Depth’ (2012-04-08 09:22)

[1] Türkiye’nin d1_ politika alan1ndaki çal1_malar1n1 dijital çal1_malarla desteklemesi gerekti i konusunda bir bilincin olu_maya ba_lad1 1n1 memnuniyetle görüyoruz. YeniDiplomasi.com’un geni_leyen ve kendi alanlar1nda nitelikli analizler ortaya koyan ekibinin bu çabalarda pay1n1n oldu unu görmek bizim için ayr1 bir mutluluk kayna 1. YeniDiplomasi.com mevcut durumu ortaya koyan çal1_malar1n yan1nda gelecek perspektifini de net bir _ekilde ortaya koyan çal1_malarla yoluna devam ediyor. [2]YeniDiplomasi Endeksi’nde yer alan kullan1c1lar1n 78


birbirleriyle olan ileti_im durumlar1 ve ileti_im frekanslar1n1 gösteren tabloyu incelemenizi rica ediyorum. Türk D1_i_leri’nin Twitter üzerindeki ileti_im a 1n1 ve bir anlamda kat etti i mesafeyi bu tabloyla görebilirsiniz. Sevgili Gökhan Yücel’le YeniDiplomasi.com için ilk çal1_malara ba_lad1 1m1z zamanda kendisinin üretti i [3]Soft Poware portmanto kavram1na yönelik ciddi ele_tirilerim olmu_tu. Bunlar1n ço u zamanlamayla ilgiliydi. Dijital diplomasi alan1nda Türkiye’nin kat edece i mesafeler varken yepyeni bir kavram1n alt1n1 doldurman1n lüks olaca 1 kanaatindeydim. Aradan henüz k1sa bir süre geçmi_ olmas1na ra men bugün Gökhan’1n hakk1n1 teslim etmem gerekiyor. [4]Soft Poware gibi kavramlarla dü_ünme al1_kanl1 1 elde etmezsek gündemin geçici rüzgârlar1na kap1lmak i_ten bile de il. Hemen herkes bu durumun fark1nda olmal1 ki, Gökhan _u anda dünyadaki prestijli akademik yay1nlardan gelen ”[5]Soft Poware” ba_l1kl1 yaz1 isteklerine cevap vermekle me_gul.

Kendisinin izniyle Soft Poware’e mütevaz1 bir destek olarak dijital derinlik kavram1n1 gündeme getirmek istiyorum. Dijital derinlik di er taraftan D1_i_leri Bakan1 Say1n Ahmet Davuto lu’nun Stratejik Derinlik eserinden mülhem bir tamlama. Stratejik derinlik özünde Türkiye’nin sahip oldu u potansiyele ve geçmi_ten bugüne ta_1d1 1 ba lara diplomatik perspektiften iddial1 çözümlemeler getiren ve ba_ka türlü dü_ünmenin mümkün olabilece ini gösteren bir eser. Ortak kültürü ta_1d1 1m1z ülkelerle olan hukukumuzu yeniden dü_ünmemize zemin haz1rl1yor. Bu ba lamda Türk Hariciyesi’nin ortak tarihe sahip oldu umuz co rafyadaki çal1_malar1n1 memnuniyetle izliyoruz. Ancak alt1n1 çizmek gerekir ki tüm bu çal1_malarda dijital k1s1m çok eksik kal1yor. Tarihin dönüm noktas1nda yer alan _ehirlerle ilgili internet kaynaklar1ndaki veriler stratejik derinlik iddias1n1n henüz dijital co rafyaya ula_mad1 1n1 gösteriyor. Hatta bu co rafyaya ait baz1 maddelerde Türkçe Wikipedia sayfalar1 bile bulunmuyor. Dijital co rafya aç1k kabul etmiyor. Türkiye’nin sa lamad1 1 bilgiyi niyeti farkl1 olan ki_i, kurum ve ülkeler payla_abilir, nitekim payla_1yor da. Bunun ad1na ister dijital lobicilik diyelim ister dijital derinlik, mutlaka çözmemiz gereken bir sorun oldu u ortadad1r. Enformasyonun k1l1çtan keskin oldu u zamanlarda ya_1yoruz. Bugün pek çok millet interneti bir muharebe meydan1 olarak görüyor ve donan1mlar1n1 bu perspektifle tamaml1yorlar. Dijital derinlik, Türkiye’nin sahip oldu u kültürel miras1 ve ortak tarihi internet ortam1nda sahipsiz b1rakmamas1n1n parolas1 olmal1d1r. Türk dijital diplomasisinin dijital derinli e kavu_mas1 dünyan1n farkl1 yerlerindeki Türk diasporas1n1 da dijital ajanda konusunda harekete geçirecektir. Di er yandan Türk dijital diplomasisinin Türkiye’nin internet tecrübesinden de faydalanmas1n1n elzem oldu unu dü_ünüyorum. Ek_i Sözlük klonu siteler Türk Cumhuriyetleri’nde popüler durumdalar. Bu çal1_malar1n dijital diplomasi araçlar1na dönü_türülebilmesi de üzerinde dü_ünülmesi gereken bir konudur. Orta Asya’da popüler olan giri_imin Orta Do u ve Balkanlar’da da ba_ar1l1 olabilece ini Türk dizileri örneklerinde gördük. Dijital derinli i tesis etmek için en do ru günlerde ya_1yoruz. Bu alandaki sistemli çal1_malar1n yak1n zamanda at1lmas1n1 diliyoruz.

1. http://1.bp.blogspot.com/-sJfz2UTFEGk/T4G7DSXkRnI/AAAAAAAALhY/GEY5_52w1Fc/s1600/ApkkDH-CAAAxEcj.jpg-large 2. http://www.yenidiplomasi.com/2012/02/kamu-diplomasisi-ve-dijital-diplomasi.html 3. http://www.yenidiplomasi.com/2012/01/dijital-diplomasi-ve-yeni-yumusak-guc.html 4. http://www.yenidiplomasi.com/2012/01/dijital-diplomasi-ve-yeni-yumusak-guc.html 5. http://www.yenidiplomasi.com/2012/01/dijital-diplomasi-ve-yeni-yumusak-guc.html

79


Konferans Duyurusu: Ha_ar1 Dijitallere Kulak Verin | e-Yaramazl1 a Övgü | #eyaramaz (2012-04-26 17:01)

[1] YeniDiplomasi.com’un haz1rl1k ve planlama a_amas1nda katk1 verdi i, Türk Bili_im Vakf1 ve Bilgi Ça 1 taraf1ndan organize edilen Ha_ar1 Dijitallere Kulak Verin: e-Yaramazl1 a Övgü Konferans1, 7 May1s 2012 günü 17-21.00 saatleri aras1nda Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde gerçekle_tirilecek. Moderatörlü ünü TBV Ba_kan1 Faruk Eczac1ba_1’n1n yapaca 1 konferans1n konu_mac1lar1 aras1nda akademisyen Zeynep Tüfekçi, gazeteci Serdar Akinan ile beraber Ozan Tüzün, Engin Önder ve Sedat Kapano lu gibi isimler yer al1yor. Lütfen daha detayl1 bilgi için yandaki postere t1klay1n1z. Toplant1 twitter üzerinde #eyaramaz’dan takip edilebilir. Toplant1 esnas1nda aktif hale gelecek canl1 yay1n (livestreaming) linki ileriki günlerde duyurulacak. 1. http://4.bp.blogspot.com/-qpJvOyaaKAs/T5ngd3UuLNI/AAAAAAAAALc/BPmOZPcZeaM/s1600/announcement.jpg

Diplomasi

Koridorlar1nda

Twitter

Rüzgâr1:

Dijital

Diplomatlar

için

Rehber

(2012-04-26 17:47)

0brahim Özdemir ([1]@ibrahimozdemir) bilgi ve birikiminden yola ç1karak e-diplomatlar için i_in püf noktalar1n1 YeniDiplomasi için yazd1. Jeopolitik’ diplomasi jargonunun en önemli kavramlar1ndan biri. De i_imi gören, yenili e aç1k diplomatlar al1_ageldi imiz s1n1rlar1 esneten -hatta bu s1n1rlar1 ortadan kald1ran- sosyal medyan1n ve Twitter’1n neopolitik’ önemini çoktan fark ettiler.’ 80


[2] 0nternet ve sosyal medya dengeleri de i_tirdi, sabit san1lan ta_lar1 yerinden oynatt1. Bu de i_im sadece medyada de il, hayat1n hemen her alan1nda kendini güçlü bir _ekilde hissettirdi. D1_ar1dan bak1ld1 1nda de i_ime dirençli oldu u dü_ünülen meslekler bile dijital dönü_ümden bir _ekilde etkileniyor. Dünyada bir çok devlet sosyal medyay1 ve özellikle Twitter’1 kamu diplomasisi yo unluklu olarak daha iyi ve etkili kullanman1n yollar1n1 ar1yor. Birbirinden ilginç hikayeler ve kullan1m modelleri görüyoruz. Türkiye’nin d1_i_leri te_kilat1nda da -henüz say1lar1 fazla olmasa da- Twitter’1 ustal1kla kullanan diplomatlar var. Ancak büyük ço unluk yeni medyadan uzak duruyor. Bu küçük rehberi haz1rlama fikri, yeni medyadan uzak duran diplomatlar1n ço unun gerekçesinin sosyal medya araçlar1 ile henüz tan1_mam1_ olmalar1 olabilece ini dü_ündü ümüzden ç1kt1k. Dolay1s1yla bu yaz1, ki_isel ya da kurumsal olarak sosyal medyaya mesafeli durmay1 tercih eden hariciyeciler için haz1rlanm1_ önerilerden ibaret. Twitter eksenli haz1rlanan bu önerilerin di er sosyal medya siteleri için de geçerli ve yararl1 olabilece ini hat1rlatarak maddeler halinde s1ralad1 1m1z önerilere geçelim: Twitter’1 neden dikkate almak zorundas1n1z? Bir diplomat temsil etti i misyon ve üstlendi i görev gere i sosyal medyay1 ve özellikle Twitter’1 dikkate almal1d1r. Elbette diplomasinin i_leyi_inde yüzyüze, kar_1-be-kar_1 ileti_imin, müzakerelerin, geleneksel yöntemlerin art1k etkisini yitirdi ini iddia etmeyece iz. Ancak sosyal medyan1n özellikle kamu diplomasisi

için yepyeni boyutlar açt1 1n1 rahatl1kla söyleyebiliriz. [3] Bir diplomat sosyal medyaya ve Twitter’a kay1ts1z kal1rsa sosyal medyan1n ve Twitter’1n da kendisine kay1s1z kalaca 1n1 dü_ünebilir. Bu mecrada özellikle kurumsal anlamda yoklu unuz ya da kay1ts1zl1 1n1z hemen hissedilecektir. Hatta belki sizin doldurman1z gereken bo_lu u belki de ba_kalar1 sizin ad1n1za, sizin yerinize doldurmaya çal1_acakt1r. Sosyal medyay1 ve Twitter’1 önemsemeyen bir diplomat, mesle inin temel i_levleri aras1nda olan temsil ve ileti_im fonksiyonlar1n1 ihmal etmi_ olacakt1r. Bir diplomat görevini daha iyi yapmak için Twitter’1 dikkate almal1d1r. Üstelik bunu ’dostlar Twitter’da görsün’ yakla_1m1yla de il, stratejik bir mecra olarak de erlendirmelidir. Twitter’a kaydolun 0lk yapman1z gereken, bir kullan1c1 ismi belirleyerek Twitter’a kaydolmak. Profil ad1n1z isimsoyisim format1nda olmak zorunda de il elbette. Ancak hemen belirtelim, yak1n arkada_lar1n1z1n size lisede hitap ederken kulland1 1 lakap da olmamal1. Profiliniz sizi anlat1r Profilinizi amac1n1za ve statünüze uygun bir _ekilde düzenlemeniz gerekir. Profilinizde yer alacak bilgiler ba_tan savma olmamal1. Gereken bilgiler, gerekti i kadar ve net bir _ekilde yer almal1, hesab1n1z1n resmi bir hesap oldu unu ve göreviniz, resmi ünvan1n1z aç1kça belirtilmeli. Ayr1ca profil için seçti iniz görsele de özen 81


göstermenizde fayda var. Tabii bu klasik bir vesikal1k koyman1z gerekti i anlam1na gelmiyor. 0ki dü_ünüp bir tweet’leyin! S1ra Twitter’1 kullanmaya yani tweet’lemeye geldi. Evet, her söyledi iniz do ru olmal1. Ve yine evet, her do runun her yerde söylenmesi bazen o kadar da do ru olmayabilir’. Twitter’da mesajlar1n1z1 gerek içerik gerekse üslup aç1s1ndan özenli ve dikkatli bir _ekilde yazmal1s1n1z. Diplomatl1k mesle ini seçmi_ insanlara bu maddenin uzun uzad1ya aç1klanmas1 ancak ukalal1k olacakt1r!’ diyelim ve ilerleyelim. Ki_isel mi, kurumsal m1, yoksa her ikisi mi? Sosyal medyada kurumsal bir hesap açarak yer almaya karar verdiyseniz bu hesab1 ki_isel ileti_im ve haberle_meniz için kullanmaman1z1 tavsiye ederiz. Kurumsal hesab1 kullanmak yerine ki_isel bir hesap aç1p yak1n yak1n, ki_isel çevrenizle ileti_iminizi o hesap üzerinde yürütmeniz daha sa l1kl1 olacakt1r. Bir büyükelçili in Twiter hesab1ndan girilebilecek “hahaha!! _u videoya bak1n çok komik, ku_ kaç1nca kedi resmen y1k1l1yor!’ türü bir tweet insanlar1 güldürmeyi ba_aracakt1r. Hem de çok! Etiketlerle takip edin! Twitter’da etiketleri, nam-1 di er hashtag’ler içerik takibi aç1s1ndan önemlidir. Di er insanlar1n görü_lerini almak istedi iniz konular varsa sorular1n1z1, tweet’lerinizi etiketler olu_turarak pratik bir _ekilde takip edebilirsiniz. Üslub-u beyan’ Tweet’lerinizde olabildi ince samimi, aç1k bir üslup kullan1n. Twitter’da s1kça rastlanan imâl1, ’anlayana..’ göndermeli, nispet yüklü mesajlar1n kullan1m haklar1 magazin dünyas1n1n güzide karakterlerine ait. Öyle de kalmal1. Twitter do as1 gere i kontrolsüz, bireysel ifadenin esas oldu u, polemi e elveri_li bir ortamd1r. Görü_lerinizi aç1kça dile getirin fakat sonu gelmeyecek tart1_malardan uzak durun. Özellikle ki_isel polemiklerden kaç1nman1z kendi menfaatinizedir. Tweet’lerinizde imla kurallar1na dikkat edin. Yaz1m hatalar1yla dolu, savruk, özensiz tweet’ler takipçiler aç1s1ndan hayal k1r1kl1 1na yol açabilir. Bir resmi bildiri metninden ziyade rahat, günlük konu_ma dilini tercih etmeniz ilgi çekecektir. Yani, resmi TRT üslubundan kaç1n1n. Malumunuz, o üslubu TRT bile terk etmi_ durumda! Hedef kitlenizi tan1yor musunuz? Twitter’da yazaca 1n1z mesajlar1n1z1n tonunu hedef kitlenize göre ayarlay1n. Bu kitle sizden neleri ö renmek istiyor, beklentileri nedir sorular1n1n cevab1n1 tespit edin. Sizi takip edenlerin kimler oldu una tek tek bakmasan1z da bu listeye arada göz atman1zda, genel bir profil ç1kartman1z yararl1 olacakt1r. Hedef kitlenizin anlad1 1 dilde konu_un Sadece kendi dilinizde de il, mesle iniz gere i bulundu unuz ülkenin yani do al olarak mesajlar1n1z1n hedef kitlesi olan ülkenin dilinde tweet’leyin. Kafa kar1_1kl1 1na yol açmamas1 için bu nedenle ayr1 bir hesap bile açman1za de er. Takip etmek, ya da etmemek... Herkes taraf1ndan takip edileyim, ben kimseyi takip etmesem de olur’ demeyin. Takip listenizde hiç de ilse kendi ülkenizin Cumhurba_kan1, D1_i_leri Bakan1, belli ba_l1 sivil toplum kurulu_lar1 yer almal1. Nezaketen de olsa. Bu arada herkesi, ya da sizi takip eden herkesi takip etmek gibi bir zorunlulu unuzun olmad1 1n1 da belirtelim. Özellikle uçuk kaç1k spam profiller konusunda dikkatli olmal1s1n1z. Bir süre önce ABD Ba_kan1 Obama’n1n Oo me erse Obama kimleri takip ediyormu_’ temal1 haberlere malzeme olmu_tu. Anahtar ki_i ve kurumlar1 takip edin 0lle takip listesine almasan1z da görev yapt1 1n1z yerde ilgi ve kapsama alan1n1za giren kanaat önderlerini, medya mensuplar1n1, devlet adamlar1n1, kurumlar1 dikkate alman1zda sizi ilgilendirebilecek, müdahil olman1z ya da haz1rl1k yapman1z gereken konular1 gündeme getirdiklerinde bundan en son sizin haberinizin olmas1 pek ho_ bir durum olmayacakt1r. Medya takip listenize internet haber portalleri büyük ihtimalle yer al1yordur. Fakat art1k bu listede sosyal medya için de ayr1 sayfalar -ya da sütunlar- açman1z1n tam vaktidir. Son olarak, bulundu unuz bölgedeki di er diplomatik misyonlar1n ilintili Twitter ve sosyal medya hesaplar1ndan ve bu profilleri nas1l kulland1klar1n1 göz ucuyla da olsa izlemenizde yarar var. Bu _ekilde di er yabanc1 misyonlar1n neler yapt1klar1na, sosyal medyay1 nas1l kulland1klar1na, hangi mesajlar1, nas1l verdiklerine vak1f olabilir, bu alanda rakiplerden’ geride kalmam1_ olursunuz. Diaspora’dan ne haber? Temsil makam1n1z, d1_a dönük oldu u gibi bir de bulundu unuz ülkede iyi hizmet almak isteyen bir diyaspora kitlesi’ var. Bu kitleye oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatanda_lar1 ba_ta olmak üzere soyda_lar1m1z, i_adamlar1m1z, e itim amac1yla yurtd1_1nda bulunan birey ve kurumlar bu profilde yer al1r. Twitter kullan1m1n1zda onlara yönelik payla_1mlar yaparak verdi iniz hizmetleri onlara iletin. Onlar1n sizinle payla_t1klar1n1 cevaps1z b1rakmay1n. Neler konu_uluyor, kulak verin Twitter’da siz ve kurumunuz hakk1nda neler konu_uluyor, biliyor musunuz? Umrumda bile de il’ deme lüksüne sahip olmad1 1n1z bir soru bu! Umrunuzda olmal1 ve kendi isminizi, kullan1c1 ad1n1z1, kurumunuzla ilgili anahtar kelimeleri f1rsat buldukça aratman1zda yarar var. S1k s1k arataca 1n1z isim ve sözcükleri kaydetmeniz bu i_lemi hayli kolayla_t1racakt1r. Bulundu unuz bölgede olup bitenleri daha yak1n ve h1zl1 takip etmek için o lokasyonun Twitter’da trend haline gelen gündem maddelerini izlemeniz i_inizi kolayla_t1racakt1r. Twitter’da 82


global trendleri izleyebilece iniz gibi trend ayarlar1n1 istedi iniz ülkeye göre de de i_tirebilirsiniz. Ayr1ca Twitter’1n bölgesel olarak k1s1tlanabilen, detayland1r1labilen geli_mi_ arama’ seçenekleri de ilgilendi iniz bir konuda ara_t1rma yaparken yararl1 sonuçlar verebilir. Tweet’leriniz sizi ba lar. Retweet’leriniz de! Bir diplomata bu maddeyi uzun uzad1ya aç1klamaya kalkmak ukalal1k olacakt1r. Nokta. Ne payla_t1 1n1za dikkat edin. Unutmay1n, gazeteciler, akademisyenler burada yazd1klar1m beni ya da çal1_t1 1m kurumu ba lamaz’ söylemini rahatl1kla kullanabilirler ancak bir diplomat olarak sizin böyle bir _ey deme lüksünüz yok. Söyledikleriniz de retweet’leriniz de sizi ba lar.) Sadece takip etmek yetmez Twitter’1 sadece ana ekran1nda ak1p giden mesajlarla takip etmekle yetinmeyin. Diyalo a geçin. Size yöneltilen sorulara cevap verin. Size yöneltilen sorular ya da bahisler kar_1s1nda kendi tezinizi aç1k bir _ekilde yaz1n. Salt polemik ç1kartmay1 amaçlayan soru ya da bahislerle kar_1la_acaks1n1z, _a_1rmay1n. Sald1rgan üslupla yaz1lan mesajlara cevap verecekseniz serinkanl1 ve kendi aç1n1zdan do rular1 tekrarlayarak cevap verin. Bloklama’ seçene ini mecbur kalmad1kça kullanmay1n. Yetki da 1t1m1 ve güvenlik Temsil etti iniz kurumun sizin sorumlulu unuzdaki sosyal medya hesaplar1n1 kim yönetiyor, kimler ne kadar ve nerelerden eri_ebiliyor, fark1nda olmal1s1n1z. Bu konuda görev verece iniz ki_ilerin online ileti_im e itimi almalar1 yararl1 olacakt1r. Twitter hesab1n1z1n parolas1n1n ve gerekti inde parolay1 de i_tirmek için kullanaca 1n1z e-posta hesab1n1n yeterince güvenli oldu undan emin misiniz? Parolay1 asla tahmin edilemeyecek bir kombinasyonla olu_turun. Korumas1z bir cep telefonunun, notebook’un kaybedilebilmesi/çal1nmas1 durumunda o cihaz1n otomatik olarak ba lanaca 1 _ekilde ayarlarlanm1_ bir hesab1n ba_1na neler gelebilece ini az çok tahmin edebiliriz. Ya da baz1 durumlarda tahmin bile edemeyebiliriz! Unutmay1n, özellikle diplomatik misyonlar1n sosyal medyadaki profilleri kötü niyetli hacker’lar, bilgi almak isteyen kurumlar hatta sadece heyecan aray1_1nda olan gençler için çok cazip birer hedeftir. Notebook’lar1n oldu u gibi Twitter hesaplar1n1z1 girdi iniz mobil cihazlar1n hatta mümkünse bu cihazlardaki bellek kartlar1n1n da korumal1 olmas1na dikkat edin. Risklere örnekler ço alt1labilir. Örne in Twitter hesab1na güvensiz ba lant1lardan kaç1nmal1s1n1z. Rastgele bir yerde izin isteyip Twitter -ya da e-posta- hesab1n1za girdi iniz masum görünü_lü bilgisayarda key logger (tu_ kaydedici yaz1l1m) yüklü olabilir. Sözün k1sas1, belirli temel güvenlik önlemlerini mutlaka tan1mlam1_ olun ve amatörce hatalar yapmamaya dikkat edin. Parolalar1 s1k aral1klarla de i_tirin. Güvenlik konusunda abartmaya, paranoyaya gerek yok, sadece gerçekçi’ olmak da yeterli olacakt1r. Twitter için inisiyatif kullanma zaman1 Türkiye’de e-devlet hizmetlerinin belirli bir mesafe ald1 1 söylenebilir ancak vatanda_lara sunulan e-hizmet kalitesi’ aç1s1ndan henüz istenen noktada olmad1 1m1z kesin. Baz1 kamu kurumlar1 -ço unlukla ileri görü_lü ve yeniliklere aç1k yöneticilerinin inisiyatifiyle- ba_ar1l1 ve umut verici çal1_malara imza at1yorlar. Yurtd1_1ndaki e-konsolosluk hizmetleri sayesinde formalitelerin azalt1lm1_, i_lerin h1zland1r1lm1_ olmas1 sadece bir örnek. Madalyonun di er taraf1: Devlet kurumlar1n1n sosyal medyaya ve internete olduklar1ndan daha uzak duruyorlar. Sosyal medyay1 ve yeni mecralar1n avantajlar1n1 kullanmak için bu konularla ilgili resmi, merkezî bir yönerge beklemek zorunda de ilsiniz. En az1ndan sorumluluk alan1n1zdaki web varl1klar1’n1n yani kurumsal sosyal medya hesaplar1n1n ve web sitelerinin sosyal payla_1ma imkân verecek bir tarzda düzenleyebilirsiniz. B1rak1n1z sitenizi ziyaret eden insanlar bu sayfalar1 sosyal medyada diledikleri gibi payla_s1nlar, b1rak1n1z duyuru ve mesajlar1n1z1 ba_kalar1na da iletsinler! Tek cümle ile özetlemek gerekirse, bu yaz1n1n maksad1 yetkili ki_ilere “0_inizi daha iyi yapmak, vatanda_lara daha kaliteli, etkili ve h1zl1 hizmet sunmak istiyorsan1z dijital mecran1n avantajlar1n1 bilin ve kullan1n, beklemeyin, öncü olun!” diyebilmektir. Ve son söz: Tak1ld1 1n1z konularda _irketler için sosyal medya yönetimi hizmeti veren ajanslardan ya da bu alanda uzmanla_m1_ kaynaklardan yard1m almay1 deneyebilirsiniz. Özellikle Yenidiplomasi.com sitesi, gerek orijinal gerekse tercüme içeri i ile bunun için biçilmi_ kaftan! 1. http://www.twitter.com/ibrahimozdemir 2. http://4.bp.blogspot.com/-uWlr08OJ7Gs/T5npm3zpY5I/AAAAAAAAALo/UN3FekNDVXc/s1600/TRCloud.png 3. http://3.bp.blogspot.com/-DNgaNQYmf60/T5nqbY2M60I/AAAAAAAAALw/zHAVy84RIOE/s1600/portal-2.png

83


Dijital’in Gözde Mesle i ”Dijital Diplomasi Uzmanl1 1” (2012-04-29 02:48)

[1] Turkish Time dergisi Nisan 2012 say1s1nda dijital dünyan1n gözde meslekleri aras1nda ”dijital diplomasi uzmanl1 1”na da yer verdi. Dijital diplomasi uzmanl1 1, büyük ülkelerin d1_i_leri bakanl1klar1nda çal1_an uluslararas1 ili_kiler ve teknoloji bölümlerinden mezun, genel kültürü geli_mi_ insanlar _eklinde tan1mland1. Bu yeni uzmanl1k alan1n1n örne in ABD D1_i_leri Bakanl1 1’n1n merkez te_kilat1nda yakla_1k 150 ki_ilik bir kadroya sahip oldu u ve her elçilik ile konsoloslukta dijital diplomasi uzmanlar1n1n bulundu unu zaten biliyoruz. Zaman zaman bakanl1klar ve elçilikler çe_itli ilanlarla kendi bünyelerine katmak için dijital diplomasi uzmanlar1 ar1yor. YeniDiplomasi.com ise ülkemizde bu ilgi alan1n1n bir meslek gurubu haline dönü_mesi için ve özellikle d1_ politika & kamu diplomasisi planlay1c1lar ve uygulay1c1lar nezdinde kabul görmesi için var gücüyle çal1_1yor. Dijital diplomasi uzmanl1 1 maddesinin içeri inin haz1rlanmas1nda YeniDiplomasi.com’dan Halil 0brahim 0zgi’nin katk1s1n1 da ayr1ca belirtmek gerek. 1. http://1.bp.blogspot.com/-78QOzLUvVRU/T50OFnI8eVI/AAAAAAAALhk/BgviHaodNZY/s1600/AptqC24CEAET06d.jpg-large

3.5

May

Dünyada Diplomasi E itimi: Üniversiteler ve Akademiler| Diplomacy Education in the World: Universities and Academies (2012-05-02 16:36) [EMBED] [1]Open publication - Free [2]publishing - [3]More diplomacy 1. http://issuu.com/yenidiplomasi/docs/diplomasi_okullar__son?mode=window&backgroundColor=%23222222 2. http://issuu.com/ 3. http://issuu.com/search?q=diplomacy

84


Yeni Diplomasi Endeksi | Yeni Diplomasi Index| May1s| May | 2012 (2012-05-06 14:29) [EMBED] [1]Open publication - Free [2]publishing - [3]More dijital 1. http://issuu.com/yenidiplomasi/docs/yenidiplomasiendeksi_may?mode=window&backgroundColor=%23222222 2. http://issuu.com/ 3. http://issuu.com/search?q=dijital

Digital Diplomacy: A New Era of Advancing Policy | Dijital Diplomasi: Üretmede Yeni Bir Dönem (2012-05-17 06:48)

Politika

[EMBED] Carnegie Endowment, ’like’, ve ’hashtag’lerin ça 1nda ülkelerin geleneksel diplomatik s1n1rlar1 a_mada kulland1 1 yeni yöntemleri tart1_maya aç1yor. Bakanl1klar ve diplomatik misyonlar dijital ça a ayak uydurmak için inovatif yöntemler benimseye çoktan ba_lad1lar. Amaçlar1 elbette hem içte hem de d1_ta daha çok yere ve insana ula_mak. 17 May1s günü Washington D.C’de düzenlenen toplant1da Martha Boudreau aç1l1_ konu_mas1n1 gerçekle_tiriyor. Daha sonra s1ras1yla [1]Büyükelçi Arturo Sarukhan Casamitjana, [2]Büyükelçi Harold Forsyth , [3]Alec Ross ve Sarah Wynn-Williams konu_mac1 olarak yer ald1lar. Konu_mac1lar1n biyografileri ve toplant1 hakk1nda daha fazla bilgi için lütfen [4]t1klay1n1z. 1. http://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/en/ambassador 2. http://www.embassyofperu.org/the-ambassador/ 3. http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/130142.htm 4. http://carnegieendowment.org/2012/05/17/digital-diplomacy-new-era-of-advancing-policy/apnu

Yeni Diplomasi TRT Radyo1’e konuk oldu (2012-05-18 05:45) TRT Radyo1’de Mehmet ^ahin’în sundu u Gün Ötesi program1’nda @[1]YeniDiplomasi’den Halil 0brahim 0zgi ve Sernur Yass1kaya dijital diplomasi hakk1nda bilgi verdiler. Gün Ötesi ekibine Yeni Diplomasi’ye bu imkan1 verdikleri için te_ekkür ederiz. Program1n ses kayd1na [2]linkten ula_abilirsiniz. [3]Gün Ötesi - Yeni Diplomasi Yay1n Tarihi: 15 May1s 2012 Sal1 18:45-19:00 1. http://soundcloud.com/YeniDiplomasi 2.

http://soundcloud.com/yenidiplomasi/trtradyo1?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=

blogger&utm_content=http://soundcloud.com/yenidiplomasi/trtradyo1 3.

http://soundcloud.com/yenidiplomasi/trtradyo1?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=

blogger&utm_content=http://soundcloud.com/yenidiplomasi/trtradyo1

Yeni Diplomasi Aç1k Radyo’ya konuk oldu (2012-05-21 14:14) Aç1k Radyo’da Cem Tecimen ve Ersu Ablak’1n haz1rlay1p sundu u, Bilgi Ça 1 Program1’nda @YeniDiplomasi kurucular1ndan Gökhan Yücel dijital diplomasi hakk1nda bilgi verdi. 85


Bilgi Ça 1 - Yeni Diplomasi Yay1n Tarihi: 6 Nisan 2012 [EMBED]

[1]Bilgicagi by [2]Yenidiplomasi on [3]Mixcloud

1.

http://www.mixcloud.com/yenidiplomasi/bilgicagi/?utm_source=widget&utm_medium=web&utm_campaign=base_

links&utm_term=resource_link 2.

http://www.mixcloud.com/yenidiplomasi/?utm_source=widget&utm_medium=web&utm_campaign=base_links&utm_term=

profile_link 3. http://www.mixcloud.com/?utm_source=widget&utm_medium=web&utm_campaign=base_links&utm_term=homepage_link

Türkiye, Soft Power Endeksi’nde Be_inci S1rada (2012-05-31 02:22)

Ernst & Young’1n Moskova merkezli SKOLKOVO Enstitüsü i_birli i ile gerçekle_tirdi i H1zla Büyüyen Piyasalar Soft Power Endeksi’ne göre Türkiye h1zla büyüyen ülkelerde 5. , dünya genelinde ise 12. S1rada yer al1yor. Ara_t1rma sonuçlar1 güçlü ”soft power” markalara sahip ülkelerin daha fazla oranda do rudan yabanc1 d1_ yat1r1m çekti ini ortaya ç1kar1yor. H1zla Büyüyen Piyasalar Soft Power Endeksi üç kriteri bir araya getiriyor: Do ruluk, global entegrasyon ve imaj. Yeni Diplomasi kurucular1ndan Gökhan Yücel,Türkiye’nin yumu_ak gücünü etkin olarak kullanabilece i [1]Soft Poware yakla_1m1n1 geçti imiz aylarda yay1nlam1_t1. Ernst &Young raporuna [2]linkte ula_abilirsiniz.

[3] 86


[4] 1. http://www.yenidiplomasi.com/2012/01/dijital-diplomasi-ve-yeni-yumusak-guc.html 2.

http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/05/

TBF-606-Emerging-markets-soft-power-index-2012_LR.pdf 3. http://3.bp.blogspot.com/-zpCaf5iz5n0/T8c2xMs0lUI/AAAAAAAALiU/_cIHUyvOZeQ/s1600/Softpower.jpg 4. http://2.bp.blogspot.com/-_mvqyEnkvgI/T8c2x7Nbk0I/AAAAAAAALic/dkAYwllCqQ4/s1600/Softpowerindex.jpg

3.6

June

Digital Diplomacy (2012-06-03 14:10) by Petrit Selimi, Deputy Foreign Affairs Minister of Kosova Starting in July of this year, the MFA of Kosova will create the first “open source” program for lobbying for recognition, which we hope will create an army of digital diplomats amongst today’s Internet activists [1]

A few days ago, the news that the well-known company British Airways had finally “recognized” Kosovo was published, putting Kosovo in the menu of options for online ticket reservations of this company, which is one of the largest in the world. For some years, BA has been operating out of Prishtina Airport, serving tens of thousands of passengers going to London as their final destination, or transit point for overseas flights. If you wanted to reserve a ticket as a Kosovar, this was not technically possible a few weeks ago – BA simply didn’t offer an option of choosing Kosovo in its menu. To be honest, the majority of world websites do not offer Kosovo as an option. Weather portals, sales sites, travel companies and the most simple internet sites which require state identification, do not usually include Kosovo. Some still have the option of ”Yugoslavia”, others ”Serbia-Montenegro,” and a third group have just Serbia. There are some reasons for this lack of visibility and recognition of the new geographic reality on Internet pages. 87


The first reason is most simple: It is just laziness and slowness in improving websites and refreshing data. Many Internet sites have not refreshed much geographic data, like menus or maps, since they were founded. Until recently, and still sometimes, many American or more remote portals, have as their map of the Balkans the timeworn map of old Yugoslavia which is still “living” two decades after its dissolution. The operators or technicians which upkeep these sites are not experts in the politics of state dissolution and do not update options created in the beginning, or copied from websites with old geographic data. The second reason is more complex – many sites consult official data provided by the UN Office of Statistics and there Kosovo is not listed with any geographic code. Quite simply, for many years there has been resistance in the UN about issuing Kosovo with a statistical code, thus allowing it to be entered into various data bases with statistical data. Today, Kosovo has a temporary code XK which is used only for statistical calculations within the EU, according to an old decision of the European Commission, but this binary code is not “official”. It is used just to calculate economic data, such as Gross Domestic Product or other data. The third reason why Kosovo is not recognized by portals and websites is the political battle between Albanians and Serbs for primacy in the Internet. Big commercial websites or those with a global presence, usually are reluctant to “take political decisions” by recognizing or not recognizing a state. There are many lobbying letters which are sent from Kosovo and Serbia, and so they are torn between the two, and those who don’t know what is really happening in the Balkans, don’t worry about updating data because they avoid the responsibility of “recognizing” Kosovo until a final momentum is created. In many cases, there are also odd decisions. The BBC, the anchor of public information in Great Britain, refers to Kosovo as a state, yet in its highly visited portal, Kosovo is listed as a territory equal to Nagorno Karabakh, with a contested status. The same applies to the prestigious periodical, The Economist. The editorial position of the published magazine is that Kosovo is a state and it figures as such in all of its global maps, but the same publisher when dealing with economic research, the Economist Intelligence Unit, does not keep any separate statistics for Kosovo and nor has it tried to refer to the new reality by putting Kosovo’s economic statistics into its database. Twitter recognizes Kosovo as a place of origin, but on the other hand, Google maps still have Kosovo’s border with Albania as a solid line, but that with Serbia as a line with dashes. The lack of “online recognition” creates problems for Kosovo’s citizens, for whom frustration at the lack of identity is perhaps one of their most benign problems. Those who buy books on Amazon, often use the option ”Prishtina - Albania” for their postal address, hoping that the shipment when arriving in Albania, will automatically be redirected toward Kosovo. Many passengers are obliged to use the option “Serbia” when buying tickets or services. This creates a false impression about a high level of activity by Serbian citizens in portals, as there is no way of recording special categories for Kosovars using different services. Because of the resulting lack of presence of Kosovars, global companies pay little attention to the small, but vibrant market in Kosovo. In the worst case, this creates direct losses in various areas, because as companies do not have Kosovo as a target, they spend less money on marketing or investment in Kosovo. The only ones who have struggled for Kosovo’s recognition online are Kosovo’s citizens. They have sent letters, appeals, they have signed petitions; they have lobbied and used different and personal links to put Kosovo on different Internet sites. British Airways changed its mind and added an option for Kosovo after thousands of people signed an online petition. Austrian Airlines calculated earlier that there was no point in irritating Kosovar passengers who comprise a not unimportant percentage of the Balkan market. Per capita, Kosovo has the most passengers in all South Eastern Europe (Kosovars fly three times more often than Serbs, even without visa liberalization). To be sincere, in the first three years of its existence, Kosovo’s MFA did not deal at all with lobbying for “digital recognition”. It did not employ a single person to work diligently to create a list of key portals where we should be recognized. Not a cent was dedicated to this issue (despite the incredible surplus and mismanagement of over 50 % of the annual budget in 2009, 2010 and the first half of 2011). The former Minister Skender Hyseni never spoke in any forum about this issue. The internet and digital diplomacy were terra incognita for the former Minister. Without intending self-congratulation, things started moving in the MFA in recent months, with regard to Kosovo’s recognition in the digital arena. MFA organized a one day seminar with experts from across the world and with Kosovar Internet activists who have made their names with actions such as Kosovo’s recognition on Twitter or elsewhere. The former US Assistant Deputy Secretary of State, Michael Parmbly 88


helped to draft the first National Strategy for Digital Recognition. As a subsequent step, the MFA sought assistance for its staff from sister ministries and starting next week, a British expert will come to work with us in the MFA, financed by our sister ministry in London, a well-known diplomat who has worked in recent years on British digital diplomacy. She will bring important experience which we will use to help finish the Strategy, win Government approval and implement it. The strategy has diverse elements, from lobbying in ITU for Kosovo’s own code, to creating positive content for Kosovo in various websites, but perhaps the most interesting part is creating a portal where normal citizens can download documents, letters, model appeals and petitions and legal arguments so that tens and hundreds of Kosovars who are now voluntary “digital diplomats” have a source of information and templates of letters written by professionals, with legal, political and technological arguments which can be used when they contact owners of millions of world websites. This open source platform will make possible an exponential increase in lobbying for Kosovo’s recognition. This is one of the many segments of the MFA’s work, and is vital for a holistic (and integrated) approach to public diplomacy. (The author is the Deputy Foreign Minister of Kosovo. This column is written for the Express Newspaper and does not represent the opinion of the institution.) 1. http://3.bp.blogspot.com/-bnbtvpufIhQ/T8vSKLPH13I/AAAAAAAAAME/MI-EioWfY5k/s1600/petriselimi.jpg

0sveç’in Twitter Hesab1 Vatanda_lara Emanet (2012-06-18 03:47) SABAH NEW YORK TIMES 18.06.2012 Trollhattan, 0sveç - E er 0sveç’in resmi Twitter sözcüsü, yani @ Sweden iseniz, yazd1klar1n1z yüzünden kendinizi küçük dü_ürme ihtimaliniz ola anüstü yüksek. ”0lk att1 1m tweet’lerden birinde final yerine yanl1_l1kla Finli yazd1m, Finlandiyal1 gibi” diyor 18 ya_1ndaki lise ö rencisi Erik Isberg. Kendisi bir haftal1 1na @Sweden oldu. Isberg, ”Bu kadar basit bir kelimeyi yanl1_ telaffuz ediyorsam bir hafta nas1l dayan1r1m, diye dü_ündüm. Ama sonra, bu hesab1n tipik 0sveçliyi temsil etmesi gerekiyor ve 0sveçlilerin ço u mükemmel 0ngilizce konu_amaz, diye teselli buldum” diyor. Ülkenin Twitter hesab1n1 her hafta yeni bir vatanda_1na emanet etti i @ Sweden deneyiminden ö renilecek bir _ey varsa, o da tipik 0sveçli diye bir _ey olmad1 1. @Sweden olanlardan biri, Noel’de Ren geyi i avlarken foto raflar1n1 yay1mlad1. Bir di eri, ”tam o an” sevi_mek istedi ini ilan etti. Müslüman bir avukat da, göçmenlerde Muhammed ad1n1n çok yayg1n olmas1n1 tart1_maya açt1. 0lk @Sweden olan Jack Warner, bo_ zaman faaliyetlerini s1ralarken dürüst olmaya karar verince, ”Mastürbasyon yapan 0sveçli” lakab1n1 kazand1. ^imdiye kadar en genç @Sweden, Isberg oldu. Isberg, ailesiyle birlikte, kapanan otomobil _irketi Saab’a eskiden ev sahipli i yapan Trollhattan kentinde ya_1yor. Mülakat1m1z1n gerçekle_ti i gün ulusal bayramd1 ve o geç kalkm1_t1. Haliyle @Sweden da geç kalkt1. Isberg’in o günkü ilk tweeti, ”^imdiye kadar ço u ki_i ulusal günleri nas1l kutluyorsa öyle kutlad1m. Yani geç kalkarak” diyor. @Sweden olmas1 ona evde ek haklar getirmiyor. Ö le yeme i saati yakla_1rken annesi Monica sert bir sesle, ”Hâlâ bir _ey yemedin mi?” diye soruyor. Isberg, bir dilim ekmek al1p cep telefonunu ç1kar1yor. @Sweden olmak için di er ki_iler taraf1ndan aday gösterilmek ve üç ki_ilik bir komite taraf1ndan seçilmek gerekiyor. Komite üyeleri aras1nda bu inisiyatifi tasarlayan reklam _irketi Volontaire’in kreatif yöneticisi Patrick Kampmann da var. Adaylarda aranan özellikler ise ilgi çekici, Twitter kültürüne haiz ve 0ngilizce mesaj atmaktan mutlu olmalar1. Kampmann, @Sweden olanlara, ”normal Twitter davran1_lar1n1” sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Kampmann, ”Onlara, bu i_i onurlu biçimde yapmalar1n1, buran1n resmi bir kanal oldu unu ve pek çok ki_i taraf1ndan okundu unu hat1rlamalar1n1, bu yüzden kendilerini gülünç duruma dü_ürmemeleri gerekti ini söylüyorum” diyor. Bu program 0rlanda, Yeni Zelanda ve 0ngiltere’nin Leeds kenti gibi ba_ka yerlerde benzeri projelere esin kayna 1 oldu. Isberg, ulusun sesi olarak takipçilerin yöneltti i sorular1 yan1tlamakla kendini yükümlü hissetti ini söylüyor. Az buz mesai de il, @Sweden’1n 28 binden fazla takipçisi var. Kendisine 2005’te resmi tatil ilan edilen 0sveç Ulusal Günü ile ilgili pek çok soru yöneltildi. Isberg, bütün ayr1nt1lar1 bilmedi inden Google’a dan1_1p, ”Niye kutlad1 1m1z1 kimse bilmiyor. Genelde sadece ak_amlar1 güzel bir _eyler yememize yar1yor” diye mesaj att1. Hayatta ne yapmak istedi i soruldu unda ise ap1_1p kal1yor. ”Ben ticari bir ürün olmamal1y1m, sadece kendim olmal1y1m. Ve bu, 0sveç hakk1nda ba_ka her _eyden daha çok _ey söylüyor” diyor Isberg. SARAH LYALL 89


AFP: Türkiye e-diplomaside ikinci (2012-06-21 07:06)

AFP e-Diplomacy Hub ad1nda yeni bir çal1_ma ba_latt1. [1]ediplomacy.afp.com adresinden ula_1labilen çal1_mada Türkiye e-diplomasi alan1nda ABD’nin ard1ndan ikinci s1rada yer al1yor. Cumhurba_kan1 Abdullah Gül ise devlet ba_kanlar1 listesinde dünya s1ralamas1nda 8. s1rada yer ald1.

[2]

[3] 90


[4]

1. http://ediplomacy.afp.com/ 2. http://2.bp.blogspot.com/-pvA1v2N8hMc/T-Mp8x6kgPI/AAAAAAAALi8/ddhjMEdeWuU/s1600/ediplomacycountries.jpg 3. http://1.bp.blogspot.com/-cQaiW-TKwiM/T-MqP8MfVXI/AAAAAAAALjE/Z21wmyZ_pu4/s1600/ediplomacyleaders.jpg 4. http://1.bp.blogspot.com/-q1YGYa9CmMc/T-MqYBJ6a0I/AAAAAAAALjM/dO306y44gcg/s1600/ediplomacyturkey.jpg

Twitter’1 dijital vatanda_ diplomatlar sard1 (2012-06-28 02:03) 0sveç’in Twitter hesab1 üzerinden ülke tan1t1m1n1 vatanda_lar1na yapt1rmas1 dikkat çekmi_ti. Sosyal medyan1n ve uluslar aras1 yay1n kurulu_lar1n1n bu projeye gösterdi i ilgi farkl1 ülkelerin de ayn1 yöntemi benimsemesini sa lad1. Haftada bir kullan1c1n1n temsil etti i [1]0sveç Twitter hesab1n1n takipçileri kümülatif olarak art1_ gösteriyor. Örne in ilginç tweetlerle dolu bir haftan1n ard1ndan 0sveç’in takipçi say1s1 20 bin ki_i artt1. Bu kampanyalar özellikle ülken turistik de erlerini aktarmada ba_ar1 gösteriyor. 0rlanda diasporas1 [2]@ireland Twitter hesab1 üzerinden benzer bir çal1_may1 sürdürüyor. Yeni Zelanda da [3]@newzealand üzerinden faaliyetleri sürdürüyor. Avustralya ise bu kervana [4]@WeAreAustralia ile kat1l1yor. Vatanda_lar1 dijital diplomasinin bir parças1 yapmak iyi bir fikir olarak görünüyor. Özgüveni yüksek ülkelerin Twitter’la kendi hanelerine art1 puan yazd1rd1klar1n1 görüyoruz. Türkiye de toplumsal yap1y1 temsil eden farkl1 Twitter kullan1c1lar1yla kendini anlatabilir. WeAreTurkiye gibi bir hesapla devlet kurumlar1n1 beklemeden sivil bir giri_im de ba_latmak mümkün. Yeni Diplomasi ekibi olarak böylesi bir projeye zaman ve kaynak ay1racak her giri_ime katk1 sa layaca 1m1z1 bir kez daha hat1rlatmak istiyoruz. 1. http://www.twitter.com/sweden 2. http://www.twitter.com/ireland 3. http://www.twitter.com/newzealand 4. http://www.twitter.com/WeAreAustralia

91


Rus yumu_ak gücü YouTube’u ele geçirdi (2012-06-29 00:38)

[1] Ülkelerin yumu_ak gücünü kullanmas1nda medya önemli bir yere sahip. Son dönemde Al Jazeera, RT (Russia Today), France 24 gibi medya kurulu_lar1 ba l1 olduklar1 ülkelerin yumu_ak gücünü üst seviyeye ç1karmak içn gayret ediyor. Bu gücü ölçmenin yollar1ndan biri de YouTube üzerindeki izlenme say1lar1na bakmak. Bu rakamlara bakt1 1m1zda RT’nin Rus yumu_ak gücünü zirveye ç1kard1 1n1 görüyoruz. 0ngilizce yay1nlarda 741 milyon görüntülenme ile RT, en yak1n takipçisi Al Jazeera’y1 (378 milyon) neredeyse ikiye katlam1_ durumda. Yumu_ak gücü becerikli kulland1 1 varsay1lan ve soft power kavram1n1n ç1kt1 1 ABD’nin Voice of America kanal1 ise 19 milyon görüntülenme ile çok gerilerde yer al1yor. France 24 ise Frans1zca yay1nlar1nda 37 milyona ula_m1_. Arapça’da en etkin kanal Al Jazeera 193 milyon defa görüntülenmi_. ABD’nin büyük ümitlerle kurdu u Al Hurra kanal1n1n (Arapça) YouTube izlenme say1s1 ise ancak 15 milyon.

[2] 92


[3]

[4]

93


[5]

[6]

94


[7]

[8]

1.

http://3.bp.blogspot.com/-IREVdLmLFnQ/T-1aqH7h5tI/AAAAAAAALjg/xZXZJVL0RLs/s1600/Tam+ekran+yakalama+29.06.

2012+094517.bmp.jpg 2.

http://3.bp.blogspot.com/-nzayCZe7tnw/T-1a_FTW-PI/AAAAAAAALjo/LdjMX-WRk7Q/s1600/Tam+ekran+yakalama+29.06.

2012+094544.bmp.jpg 3.

http://3.bp.blogspot.com/-AZlUZgeuPmk/T-1bALkBDfI/AAAAAAAALjw/Y2dTYgqpcfM/s1600/Tam+ekran+yakalama+29.06.

2012+094612.bmp.jpg 4.

http://3.bp.blogspot.com/-E-2IbcvzLQA/T-1bBf1M89I/AAAAAAAALj4/FmP4_7nhnCE/s1600/Tam+ekran+yakalama+29.06.

2012+094744.bmp.jpg 5.

http://4.bp.blogspot.com/-MsjdyMs9wak/T-1bCgr9oXI/AAAAAAAALkA/PFTF0f68qL8/s1600/Tam+ekran+yakalama+29.06.

2012+094826.bmp.jpg 6.

http://3.bp.blogspot.com/-FWkDlD3Up6I/T-1bEJV-pPI/AAAAAAAALkI/py_ajVqq6oU/s1600/Tam+ekran+yakalama+29.06.

2012+094851.bmp.jpg 7.

http://1.bp.blogspot.com/-driijRoC2_Y/T-1bFK6k5RI/AAAAAAAALkQ/YXFlRvnq4W8/s1600/Tam+ekran+yakalama+29.06.

95


2012+094907.bmp.jpg 8.

http://1.bp.blogspot.com/-GpsYyV5e_U4/T-1bHw2o28I/AAAAAAAALkg/e_P6unG_Rfw/s1600/Tam+ekran+yakalama+29.06.

2012+095024.bmp.jpg

Sa l1k Diplomasisi Raporumuz Yay1nda | Our In-Depth ’Health Diplomacy’ Report is out! (2012-06-30 15:15) YeniDiplomasi.com analistlerinden Mustafa Güçlü’nün, ülkemizde son dönemde s1kça bahsedilmeye ba_lanan sa l1k sektörüne yeni ve uluslararas1 ili_kiler gözlü üyle bakan kapsaml1 raporunu yay1nl1yoruz. Raporun geni_ bir 0ngilizce yönetici özeti çok yak1nda sitemizde yer alacak. [EMBED] [1]Open publication - Free [2]publishing - [3]More diplomacy 1. http://issuu.com/yenidiplomasi/docs/health_diplomacy__1_?mode=window&backgroundColor=%23222222 2. http://issuu.com/ 3. http://issuu.com/search?q=diplomacy

Kültürel Diplomasi E itimi, Uygulamalar1 ve Yeni Yakla_1mlar | Cultural Diplomacy Education: Practices and New Approaches (2012-06-30 15:27) Ömer Ötgün, Dijital Kültürel Diplomasi Çal1_ma Grubu Direktörü

[1] ABD’li siyaset bilimci Milton Cummings kültürel diplomasiyi “kar_1l1kl1 anlay1_1 geli_tirmek için fikirlerin, bilgilerin, sanat1n ve di er kültürel faaliyetlerin ülkeler ve ülke insanlar1 aras1 al1_veri_i, kendi dilini di er insanlara ö retmek, politikas1n1 anlatmak” olarak tan1mlamaktad1r. Di er taraftan kültürel diplomasi, bir ülkenin d1_ politikas1ndaki hedefleri ya da diplomasisini desteklemek _eklinde ifade edilebilece i gibi o ülke diasporas1n1n elini güçlendiren en önemli araç olarak da görülebilir. Bu yüzden D1_i_leri Bakanl1klar1 ile do rudan ya da dolayl1 olarak bir ba lant1n1n varl1 1ndan söz edilebilir. Bu ba lamda kültürel diplomasi yapan organizasyonlar bazen devlete ba l1 çal1_1rken bazen de devlet destekli ba 1ms1z kurulu_ olarak hizmet veriyorlar. Burada kültürel diplomasi konusunda e itim veren kurumlar, baz1 ülke uygulamalar1 ve yeni yakla_1mlar üzerinde durulacakt1r. KÜLTÜREL D0PLOMAS0 E 0T0M0 Kültürel diplomasisinin pratikteki yayg1n kullan1m1 ve etkinli ine bak1l1rsa umuldu u kadar akademik camian1n ilgisini çekmedi i anla_1lacakt1r. Uluslararas1 0li_kiler disiplini ne yaz1k ki bu diplomasiye hak etti i de eri vermemektedir. Dolay1s1yla kültürel diplomasi e itimi birçok önde gelen üniversitelerin bile ilgi alan1na girmemektedir. Kültürel diplomasi e itiminden bahsederken göze çarpan en etkin organizasyon 1999 y1l1nda ABD’de kurulmu_ olan Kültürel Diplomasi Enstitüsü’dür. Merkezi 96


Berlin’de olan kurulu_un Washington, Slovenya, Bulgaristan, Romanya ve Ekvador’da birer _ubesi bulunmaktad1r. Enstitü, kültürel alanda öne ç1kan özel sektörler, hükümetler ve _ah1slarla i_birli i yaparak uluslar aras1 konferanslar, paneller ve tart1_ma toplant1lar1 gerçekle_tirmektedir. Annual Conference of Cultural Diplomacy, A World Without Walls, The Language of Art of Music, Young Leaders Forums, Europe Meets Russia bunlara örnek olarak gösterilebilir. Hat1rlaya 1n1z üzere bu konferanslardan biri de 2012 Nisan ay1 içerisinde “The Ankara Conference on Peacebuilding&” ad1yla Ankara’da yap1lm1_t1. Kültürel Diplomasi Enstitüsü Avrupa’daki baz1 üniversitelerle ortak çal1_ma yaparak yüksek lisans ve doktora programlar1 haz1rlay1p e itimini vermektedir. Bu üniversiteler Slovenya’daki The Euro-Mediterranean University ile Romanya’daki Babes-Bolyai University’dir. Enstitü, ayn1 zamanda ö rencilere yönelik staj e itimi de vermektedir. Uluslararas1 alanda kültürel diplomasi çal1_malar1nda ele al1nmas1 gereken en önemli organizasyonlardan biri de BM bünyesinde faaliyet gösteren UNESCO’dur. UNESCO ara_t1rma, yay1n, standart belirleme, konferans e itim vb gibi aktivitelerle kültürel konular üzerinde otorite bir organizasyondur. UNESCO’nun en önemli fonksiyonu da Dünya Miras Listesi haz1rlamas1d1r. KÜLTÜREL D0PLOMAS0 UYGULAMALARI Kültürel diplomasi uygulamalar1 üzerine yap1lan de erlendirmede; bu alan1 bütün kurumlar1yla en aktif _ekilde dolduran 0ngiltere ile yükselen bir güç olan ancak imaj1 pek de parlak olmayan Çin ele al1nm1_t1r. 0ngiltere, Kültürel Diplomasi uygulamalar1nda stratejik ve sistematik bir _ekilde uygulayan en etkin ülke olarak öne ç1k1yor. Kültürel diplomasi ö elerinin sadece diplomatlara b1rak1lmamas1 aksine sivil toplum örgütleri, diasporalar ve uluslararas1 kurulu_lar yoluyla gerçekle_tirilmesi gerekti ini savunuyor. Kültürel varl1k olarak British Museum, British Library, Natural History Museum ve Victoria Albert Museum; bilimsel enstitü olarak Royal Botanik Gardens (Kew) ve Natural History Museum; sahne sanatlar1nda da Royal Opera House; son olarak kültürel propaganda alan1nda Foreign and Commonwealth Office (FCO) ad1na kültürel ili_kileri yürüten British Council en önemli organizasyonlar1 olarak öne ç1k1yor. Ad1 geçen her bir kurulu_ ba 1ms1z bir idari yap1ya sahip. Hükümet idari i_lere kar1_m1yor, sadece bütçe deste i sa l1yor. Yukar1da ad1 geçen her bir kurum uluslararas1 faaliyet gösteren birer kültür elçisi olarak nitelenebilir. Mesela British Museum, gerek 0ngiltere’de gerekse di er ülkelerde düzenledi i sergilerle milyonlarca ziyaretçi çekebiliyor. British Library’nin internet sayfas1 bir y1lda 24 milyon defa hit alabiliyor. British Council bahsi geçen her bir örgütle ayr1 ayr1 çal1_arak 1 y1lda 109 farkl1 ülkede uzun vadeli ili_ki yaratacak 1500 kültürel aktivite gerçekle_tiriyor. Di er taraftan Çin, sosyalist yönetim biçimiyle büyürken dünyan1n özellikle de Avrupa’n1n gözünde pek de parlak olmayan imaj1n1 düzeltebilmek için Konfüçyüs Enstitüleri açarak kültürel diplomaside çok h1zl1 ilerleyen bir ülke. 2004’ten bu yana tamam1 devlete ba l1 400’e yak1n Konfüçyüs Enstitüsü açan Çin, bu say1y1 2020 y1l1na kadar 1000’e ç1karmay1 hedefliyor. Bu enstitüler sadece Çince ö retmekle yetinmeyip hem geleneksel hem de modern Çin kültürünü tan1t1yor. 2003 y1l1ndan bu yana Çin Halk Cumhuriyeti Ba_kan1 olarak görev yapan Hu Jintao, 2012 y1l1 ba_1nda yapt1 1 bir konu_mada, Çin’in ideolojik ve kültürel alanlar1n1n Bat1 kültürü taraf1ndan ku_at1ld1 1n1 söylemi_tir. Bu yüzden dünyan1n dört bir kö_esini kendi kültürünü yaymak için kullanan Çin, özellikle ABD gibi ülkelerin Çin’de daha fazla kültürel merkez açmalar1na engel oluyor. 2007 y1l1nda Çin Komünist Partisinin 17. kongresinde Hu Jintao, Çin’in bundan sonraki süreçte yumu_ak güç kaynaklar1na daha fazla yat1r1m yapmas1 gerekti ini ifade etmi_tir. Yani Çin en üst mertebeden al1nan destekle kültürel diplomasisini yürütmekte. Çin büyükelçiliklerinin ço u kültür ata_esi bulunduruyor ve bu ata_elikler Konfüçyüs Enstitüleri taraf1ndan destekleniyor. YEN0 YAKLA^IMLAR Kamu diplomasisinde oldu u gibi kültürel diplomaside de imaj1n büyük önemi vard1r. Son y1llarda kültürel diplomasi yakla_1mlar1nda daha çok devlet imaj1 ön plana ç1kar1lmaya dönük çal1_malar yap1l1yor. Ba_ka bir ifadeyle ülkenin kültürel zenginli ini basit bir _ekilde göstermekten ziyade stratejik planlarla haz1rlanan projeleri hayata geçirmek _eklinde tan1mlayabilece imiz yeni yakla_1mda ekonomik ve teknolojik ba_ar1lar üzerine odaklan1lmaktad1r. Bollywood’u ile ünlü olan Hindistan’1n Kültürel 0li_kiler Konseyi kültürel diplomasi uygulamalar1nda kültürel zenginliklerinin yan1 s1ra “ekonomik güç, teknoloji devi” gibi imaj verici terimlere de yer vermektedir. Avustralya, Uluslararas1 Kültürel Konseyi imaj1na pozitiflik katan zengin ve e_siz kültürüne ek olarak “modern, zengin, bilge ve ileri teknolojili” _eklinde ifadeler kullanmaktad1r. Kültürel diplomasi aktivitelerine hükümetin bütçe azaltmas1na ra men Kanada, imaj olarak “çok kültürlü, modern, 97


yarat1c1, yenilikçi, ileri teknolojili” ifadeleri yan1 s1ra ormanlar1n1, göllerini, geyiklerini ve atl1 polislerini ön plana ç1kar1yor. Yeni Zelanda’n1n Kültür ve Miras Bakanl1 1 bünyesinde 2004’te kurulan Kültürel Diplomasi Uluslararas1 Program1 kültürel diplomasi ile ulusal markala_ma aras1nda ili_ki kuruyor. Yap1lacak çal1_malarda “çevreci, temiz, yenilikçi, yarat1c1 ve ileri teknolojili” ko_uluna uygunluk aranmaktad1r. Özellikle “clean and green New Zealand” imaj olu_turmaya çal1_mas1 daha kaliteli ve bilinçli turist çekmek amaçl1. Sonuç olarak, ülkeler d1_ politika hedeflerine ula_mada ve imajlar1n1 yükseltmede kültürel diplomasinin önemini idrak etmi_ olsalard1 daha fazla çaba sarf ederlerdi. Verilecek mesaj siyasi kanalla gönderilirse hedefteki kamuoyu taraf1ndan _üpheyle kar_1lanabilir. Bu yüzden hükümete ba l1 olmayan STK’lar bu i_i ele almal1 ve devlet taraf1ndan desteklenmelidir. Kültürel diplomasi fonla olur. Fransa, 0ngiltere ve Almanya kültürel diplomasi alan1nda çok iyi geçmi_leri var ve hala etkinler. Norveç son y1llarda kültürel diplomasiye daha fazla yat1r1m yap1yor. Sanat, sergi, senfoni vb. gibi kültürel organizasyonlar1n uluslar aras1 faaliyetleri, belgesel yap1mlar1 ve di er uygulamalar elbette çok masrafl1 aktivitelerdir. Fakat kazan1m1 bu yat1r1mlar1 yapmaya de ecektir. Çünkü kültürel diplomaside politikac1lar1n ülke imaj1na verdi i negatif etkiyi azaltacak güç fazlas1yla bulunmaktad1r. KAYNAKLAR 1-Cultural Diplomacy. DEMOS. 2007. 2-Yeni Zelanda Kültürel Diplomasi Uluslar aras1 Program1: [2]http://www.mch.govt.nz/what-we-do/cultural-diplomacy-international-p rogramme 3-Simor, M. Greater Role for Cultural Diplomacy. Clingendal Discussion Paper in Diplomacy No. 114. 2009 4-Seib, Philip. A strategy for Cultural Diplomacy. 2012 [3]http://www.huffingtonpost.com/philipseib/cultural-diplomacy b 1184854.html 1. http://1.bp.blogspot.com/-9nAEU7kwWiI/T-981alI7PI/AAAAAAAAAMQ/LkWjvICekMI/s1600/k%C3%BClt%C3%BCrel.png 2. http://www.mch.govt.nz/what-we-do/cultural-diplomacy-international-programme 3. http://www.huffingtonpost.com/philip-seib/cultural-diplomacy_b_1184854.html

3.7

July

YeniDiplomasi.com Zaman’da (2012-07-08 14:47) Zaman Gazetesi’nde Minhac Çelik’in ”Vatanda_ Diplomatlar Sosyal Medyada 0_ Ba_1nda” haberine YeniDiplomasi.com kurucular1ndan Halil 0brahim 0zgi görü_leriyle katk1 sundu. Dijital diplomasiyi gündeme ta_1yan Zaman Gazetesi’ne ve Minhac Çelik’e te_ekkür ediyoruz. Yaz1ya [1]linkten ula_abilirsiniz.

[2] 98


1. http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1315018&title=vatandas-diplomatlar-sosyal-medyada-is-basinda 2. http://1.bp.blogspot.com/-3TZNzPecnaw/T_n_pVMxolI/AAAAAAAALlg/sNcAAVdJ--Q/s1600/foto%C4%9Fraf+(2).PNG

Rus D1_i_leri Facebook’a giriyor (2012-07-17 05:18) Pazartesi günü Kommersant Gazetesi’nde yer alan bir habere göre Rusya Federasyonu D1_i_leri Bakanl1 1 yak1n zaman sonra Facebook üzerinde yer alacak. Rus diplomatlar bugüne dek a 1rl1kl1 olarak Twitter üzerinde varl1k gösteriyorlard1. RIA Ajans1’n1n bildirdi ine göre ise Rusya’da Diplomasi Akademisi’nde sosyal a lar üzerine e itim veriliyor. Rus D1_i_leri ayr1ca geçen hafta YouTube’da kanal açm1_t1. [1]http://www.youtube.com/user/midrftube 1. http://www.youtube.com/user/midrftube

Twitter’da Takipçilerine Temas Etmek 0steyen Hükümetlere Üç Öneri I Three Tips for Governments Wanting to Engage With Their Followers on Twitter (2012-07-27 17:52) Dünya Ekonomik Forumu eski Dijital Medya Ba_kan1 ve Burson-Marsteller Dijital Bölüm Direktörü Matthias Lüfkens YeniDiplomasi.com için yönetti i bölümün yeni websayfas1 Twiplomacy.com’u de erlendirdi.

[1] Burson-Marsteller’in Twiplomacy çal1_mas1n1n ard1ndan H1rvatistan Hükümeti Online 0leti_im Bölümü Ba_kan1 _u tweeti gönderdi: “Harika i_ @Twiplomacy. @VladaRH (H1rvatistan Hükümeti Resmi Twitter Hesab1) için herhangi bir tavsiyeniz var m1?”. Bir hükümet liderinin Twitter stratejisi 140 karaktere nas1l s1 d1r1l1r? Benim cevab1m _u: “Ki_isel ol, konu_kan ol ve takipçilerin ile irtibatta ol”. Hükümetin Zagreb’deki dijital ileti_im ekibi bu manada güzel i_ler ortaya koyuyor. Ki_isel Kurumsal bir hesap nas1l ki_isel olabilir? Gordon Brown’un ba_kanl1 1ndaki @DowningStreet hesab1n1 yöneten dijital ileti_im uzman1 içerisinde “Özür dilerim. Kafam allak bullak.” mesaj1n1 da içeren No10’un günlük aktiviteleri ile ilgili ki_isel mesajlar1 da takipçileri ile payla_1yordu. Bu uç noktadan çok uza a gitmeden, hesab1 ki_iselle_tirmek için hesab1 yöneten ofis çal1_an1n resmini koymak ya da Twitter’in arka plan1na Twitter hesab1n1 yöneten dijital medya uzmanlar1n1n isimleri ile birlikte bütün hükümet üyelerini yerle_tirmek güzel bir fikir. Bugüne kadar hiçbir hükümet dijital medya uzmanlar1n1 kamuoyuna aç1klamad1. Konu_kan Hükümetin Twitter hesab1 konu_kan olmal1. Twitter’1 haber ak1_1n1n sa land1 1, resmi internet sayfas1 üzerinden güncel yay1n yap1ld1 1 bir kanal ya da resmi Facebook hesab1 gibi kullanmay1n. Uzun bas1n bültenlerini, tebli leri ya da duyurular1 140 karaktere çevirmeyin ve takipçilerinize bunlar1n video yay1nlar1n1 yapmay1n. De er yükleyin ve140 karakterde bu kararlar hakk1nda perspektif sunun. Kendinize hep _u soruyu sorun: “Neden bu konu takipçilerimi ilgilendirir?” , “Bu onlar1n hayat1n1 nas1l etkiler?”. Genellikle kendinize sorun: “Facebook’ta bunu arkada_lar1mla payla_1r m1y1m?”. Cevab1n1z “hay1r” ise takipçileriniz ile de bunu payla_may1n. Temas Kurmak Özel konular hakk1nda sorular sorarak ya da tavsiyeler isteyerek takipçileriniz ile temas kurun. Malezya Ba_bakan1 Najib Razak gibi baz1 liderler bulmacalar ya da yar1_malar düzenleyerek takipçilerine 99


ödül olarak t-shirt arma an ediyor. Ofis çal1_anlar1yla birlikte haftada ya da ayda yar1m saat Twitter sohbetleri düzenleyin. Beyaz Saray, Alman Hükümeti Sözcüsü ve Lübnan Ba_bakan1 Najib Mikati düzenli olarak takipçilerinden gelen sorular1 cevapl1yor. Ba_kan Obama’n1n 4 _ansl1 takipçi ile ak_am yeme i yemesi, Malezya Ba_bakan1’n1n be_ yüz bininci takipçisi ile kahvalt1 yapmas1 ya da H1rvat Hükümetinin 50 takipçisi ile Twitter bulu_mas1 düzenlemesi hedef kitle ile ba lant1 kurman1n oldukça iyi bir yolu. Tek sorun ise sadece baz1 takipçilerin seçilememesi sonucu ya_ad1 1 hayal k1r1kl1 1. Dünya liderleri ile Twitter sohbetlerinde baz1 s1n1rlar vard1r. Barack Obama’n1n en büyük sorunu 17 milyon takipçisi ile anlaml1 bir sohbet gerçekle_tirememesidir. Her 5 saniyede bir sizden bahsedilen Twitter hesab1nda, her @reply’a cevap vermek ya da her @mention’1 kabul etmek imkâns1z. Fakat tart1_malar1 yönlendirin ve takipçilerinizin oylama ile liderinize hangi sorular1n sorulaca 1na karar vermelerine imkân sa lay1n. Son olarak takipçilerinizin sizden düzenli olarak neler duymak istediklerine dair ara_t1rmalar yap1n. Takipçilerinizin verdikleri cevaplara siz de çok _a_1racaks1n1z. Linkler: [2]Twiplomacy.com [3]http://techland.time.com/2012/07/26/twiplomacy-study-says-maj ority-of-world-leaders-use-twitter/ 1.

http://1.bp.blogspot.com/-co0AKEq8OB0/UBM2nBmRCTI/AAAAAAAAAMc/jOIUfpWQYI0/s1600/Matthias_L_fkens_August_

2011__Enrique_Pardo__Cropped.jpg 2. http://twiplomacy.com/ 3. http://techland.time.com/2012/07/26/twiplomacy-study-says-majority-of-world-leaders-use-twitter/

SPECIAL REPORT | Digital Diaspora: Definition, Evaluation and Policy Recommendations (2012-07-27 18:30) Our Digital Diaspora Study Group Director Onur Unutulmaz’s report reviews one of the most overlooked issues of digital diplomacy affairs: digital diaspora. [EMBED] [1]Open publication - Free [2]publishing 1. http://issuu.com/yenidiplomasi/docs/digital_diaspora_report_en?mode=window&backgroundColor=%23222222 2. http://issuu.com/

3.8

September

Dünya Liderleri ve Uluslararas1 Kurulu_lar1n Twitter Rehberi ¸ World Leaders and Int’l Organisations Twitter Directory (2012-09-10 04:40) A_a 1da 1180 politikac1, devlet ba_kan1, 870 hesap ile 270 hükümet veya uluslararas1 örgütün twitter hesaplar1na bir tek kaynaktan ula_abilirsiniz. Bu rehberi haz1rlayan twitterdaki @PicoBee hesab1na te_ekkürlerimizi sunar1z. [1]World Leader Twitter Directory-V36 IFRAME: [2]http://www.scribd.com/embeds/102285463/content?start page=1 &view mode=scroll &access key=key-244k53cs6wnu3koe9u8j 1. http://www.scribd.com/doc/102285463/World-Leader-Twitter-Directory-V36 2.

http:

//www.scribd.com/embeds/102285463/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-244k53cs6wnu3koe9u8j

100


3.9

October

Türkiye’nin Dijital-Politik Önemi ve Dijital Derinlik - 1 (2012-10-24 04:25) Türkiye, her f1rsatta belirtildi i gibi, genç nüfusa sahip bir ülke? Bilgisayar ve internet kullan1m oranlar1yla da giderek artan _ekilde yayg1nl1k kazan1yor. Sadece ki_isel bilgisayar kullan1m1 aç1s1ndan de il, kurumsal uygulamalarla da geri dönü_ü mümkün olmayan _ekilde dijitalle_iyoruz. Bu süreç beraberinde baz1 sorunlar1 ve sorumluluklar1 da getiriyor. Türkiye, Facebook’ta en fazla kullan1c1ya sahip ülkelerden biri. Twitter kullan1m1 için de benzer bir durum söz konusu? Socialbakers verilerine göre Türkiye’nin Facebook nüfusu 31 milyona ula_m1_ durumda. (Ülke nüfusunun yüzde 40’1) Özellikle genç nüfus zaman1n1n önemli bir k1sm1n1 internet üzerinde geçiriyor, hatta bu durum TV tüketiminin bile önüne geçmi_ durumda. Dijital video tüketimi de giderek art1yor ve TV için üretilen içerik internet ortam1nda tüketiliyor. Tüm bu gerçekler bize Türkiye’nin dijital MR’1n1 ç1karmam1zda yard1mc1 oluyor. Bu kadar geni_ bir kitlenin yer ald1 1 ortam1n elbette politik anlamda da bir de er ta_1d1 1n1 söylemek mümkündür. Kamuoyu olu_turma veya olu_an kamuoyunu geli_tirme anlam1nda dijital platformlar örgütleyici, yay1c1 ve aksiyona geçirici bir i_lev üstleniyor. Bu geli_meleri marjinal gruplarla s1n1rlamak mümkün de il. Sosyal medya üzerinde örgütlenen kitleler, zay1f ba lara kar_1n güçlü etkiler olu_turabiliyor. Belki aç1klanan hedeflere ula_malar1 her zaman mümkün olmuyor ancak yine de bir bask1 grubu olu_turduklar1 kesin. ABD’nin psikolojik operasyonlar1n1 yürüttü ü Florida’daki Tampa askeri üssünde sahte Arapça, Farsça, Urduca, Pe_tunca sosyal medya hesaplar1n1n manipülatif olarak kullan1ld1 1n1 [1]biliyoruz. Bu hesaplar1 yöneten ki_ilerin bu dillerin konu_uldu u ülkelerin saat dilimine göre bir mesai yürüttükleri de bir gerçek. Tüm bu gerçeklerden sonra sahte sosyal medya hesaplar1n1n sadece fikir özgürlü ünü sa lamak üzere bir perde oldu unu söylemek mümkün mü? Dijital politik i_te bu noktalarda ortaya ç1k1yor ve bu alanda güçlü olan ülkeler gücünü kendisinden zay1f olanlar üzerinde kullan1yor. Üstelik dijital dünyan1n asimetrik bir do as1 oldu u için dijital-politik güce sahip olmak çok da zor de il. Enformasyon ak1_1n1 nizami enformasyon ak1_1na göre tan1mlayan ülkelerin bu asimetrik platformda beklemedi i yerden sald1r1lara maruz kalmas1 mukadder. Dijital Hakimiyet Teorisi Dijital dünyan1n a 1rl1 1n1 gösterdi i bu zaman diliminde dijital hakimiyet teorisi de yava_ça _ekilleniyor. Nedir bu dijital hakimiyet teorisi? Dijital dünyaya hakim olan veriye hakim olur; veriye hakim olan bilgiye hakim olur; bilgi ise güçtür. Açal1m: Google üzerinden yap1lan her ara_t1rma sizin ki_ili iniz ve ilgi alanlar1n1z için bir dijital ayak izi niteli i ta_1yor. Bu verileri kullanma imtiyaz1na sahip olan devletler ise dijital hakimiyeti elinde bulunduruyor demektir. Bunu devletlerle s1n1rlamamak gerekir. Verileri elde eden _irketlerin giderek devlet üstü imtiyazlara sahip olabilece ini de öngörmek gerekiyor. Nitekim YouTube’da yay1nlanan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret içeren videonun yay1ndan kald1r1lmamas1 art1k uluslar üstü _irket politikalar1yla _ekillenen bir dijital hakimiyet alan1na i_aret ediyor. Dijital hakimiyetini art1rmak isteyen uluslararas1 (beynelmilel) ve uluslar üstü (fevkalmilel) aktörler dijital derinlik konusunda h1zla yol almaya çal1_1yor. ABD D1_i_leri’nin ’21. Yüzy1l D1_i_leri Modeli’ yakla_1m1n1 bu pencereden okumak yerinde olacakt1r. Yine Rusya’n1n geli_mi_ arama motoru teknolojisine yat1r1m yapmas1n1 ve bu alandaki uluslararas1 çabalar1n1 da bu gözlükle okumak gerekir. Dijital derinlik kavram1n1n mevcut teknolojileri kurmak kadar kendine teknolojileri geli_tirmek oldu unu da hat1rdan ç1karmamak gerekiyor. 1. http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks

Türkiye’nin Dijital-Politik Önemi ve Dijital Derinlik... 2 (2012-10-28 04:30) Dijital-politik kavram1n1 yumu_ak güç üst ba_l1 1nda ele alabiliriz. Bir ülkenin veya ülkeye ait bir _irketin di er bir ülke üzerindeki dijital hakimiyeti ayn1 zamanda yumu_ak gücünün etkisini de gösteriyor. ABD’nin ezici üstünlü e sahip oldu u dijital platformlarda birçok ülke kendi varl1 1n1 tesis etmek için çal1_malar sürdürüyor. Peki dijital hakimiyetin temelini ne olu_turuyor? Cevap k1sa: Büyük veri 101


Türkiye’nin dijital-politik önemini kavramak için gelece in petrolünün büyük veri oldu unu hat1rdan ç1karmamak gerekiyor. Kalabal1klar1n sergiledi i davran1_lar1n dijital izlerini kavramay1 sa layan büyük veri, bir ülkenin al1_veri_ al1_kanl1klar1, hastane verileri, etkile_imde oldu u ki_ilerin bilgileri gibi geni_ bir alana yay1l1yor. Bu verilerden bir k1sm1n1 reklam vermek istedi imiz zaman hedef kitle seçiminde yapabiliyoruz. Büyük veri Türkiye’nin ne zaman uyand1 1n1, kendini ne zaman iyi hissetti ini, hangi olaya ne _ekilde tepki verdi ini gösteren devasa bir sistem. Facebook d1_1nda di er sosyal a lar ve online al1_veri_ sitelerinin verilerinin büyük veride önemli paya sahip. Bunlar1n ayn1 zamanda ABD istihbarat1 için de ciddi kaynaklar sa lad1 1 ifade ediliyor. Assange, Wikileaks’in gündemi kaplad1 1 dönemde Facebook, Google ve Yahoo’nun ABD istihbarat1 için sistemlerinde arka kap1lar olu_turdu unu belirtiyordu. Türkiye’nin söz konusu dijital a lardan tek _ikayeti ise vergilerini vermemesi veya kanunlara göre suç say1lan içerikleri yay1ndan kald1rmamas1yla s1n1rl1yd1. Nüfusumuzun yar1s1n1n bilgilerinin anl1k olarak bir ba_ka devletin istihbarat a 1na aktar1lmas1 kimsenin ilgisini çekmiyordu ve hala çekmiyor. Yerli arama motoru ve milli e-posta sistemi gibi gerçekle temas1 s1n1rl1 projeler ise dijital dünyan1n yerlileri taraf1ndan tebessümle kar_1lam1yor. Türkiye’nin dijital politikalar1n1 olu_turmakta isteksiz ve yava_ hareket etmesi, ülkenin dijital derinlik kazanmas1n1n önünde dev bir engel olarak duruyor. Türkiye’nin dijital-politik platformda edilgen olarak yer almas1, dünyan1n farkl1 ülkeleri için dijital nüfuz alan1 haline gelmesine yol aç1yor. Facebook diasporas1 Bir miktar uzun vadeli planlar gerektiren bu gerçekleri hat1rdan ç1karmayarak, k1sa vadeli çözümlerle de dijital derinli i art1rmak mümkün. Türkiye’nin sahip oldu u dijital potansiyelin en önemli k1sm1n1 dünyan1n dört bir yan1na yay1lm1_ vatanda_lar olu_turuyor. Önceleri gurbetçi olarak tan1mlanan ancak giderek uluslar aras1 Türkler olarak tan1mlanabilecek kullan1c1 kitlesi Çal1_ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl1 1’n1n 31 Aral1k 2010 tarihli verilerine göre (daha güncel veri bulunmuyor) 3 milyon 765 bin 175 ki_iye ula_m1_ durumda. Bunun bir milyon 629 bin 480 ki_isi Almanya’da bulunuyor. Facebook verilerine göre ise Almanya’da 433 bin 540 ki_i Türkçe konu_an kullan1c1 bulunuyor. Di er bir deyi_le Almanya’da ya_ayan vatanda_lar1m1z1n dörtte birlik bir kesimine Facebook üzerinden ula_mak mümkün. Yine Çal1_ma Bakanl1 1 verilerine göre ABD’de 250 bin Türk vatanda_1 bulunuyor ve bunlardan 120 bini Facebook üzerinde yer al1yor. Tüm bu rakamlar Türkiye’nin dijital-politik s1n1rlar1n1 ifade ediyor. Türkiye’nin farkl1 konulardaki tezlerini dünyaya anlatmak için lobiler kiralad1 1n1 dü_ünecek olursak vatanda_ diplomasisinin dijital derinlik kazanmada önemli bir enstrüman olaca 1n1 dü_ünebiliriz. Facebook’un ötesi Türkiye’nin dünya kamuoyuna kendisini etkin _ekilde tan1tmas1 için dijital dünyan1n sundu u f1rsatlar1 etkin olarak kullanmak sadece Facebook’la gerçekle_mez. Ayn1 zamanda YouTube, Wikipedia gibi kitlesel eri_ime sahip ve içerikleri kullan1c1lar taraf1ndan olu_turulan a larda aktif olarak yer almak gerekir. Özellikle Wikipedia’n1n dijital derinlik kazanmak için öncelikli bir araç oldu unu vurgulamam1z gerekir. Dijital-politik geni_ bir oyun alan1na sahip ve bu oyunda söz sahibi olmak için dijital derinli e ihtiyac1m1z bulunuyor.

3.10

November

ABD D1_i_leri Bakanl1 1 eDiplomasi Dan1_man1 Alec Ross’un 0talya’n1n Washington Büyükelçili i’ndeki Twiplomacy Konu_mas1 I Twiplomacy conference at Italian Embassy in Washington DC (2012-11-22 22:10) IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/gZidCOgjBVM 102


1. http://www.youtube.com/embed/gZidCOgjBVM

3.11

December

Kurucumuz Gökhan Yücel’den Bahçe_ehir Üniversitesi Diplomat Okulu’nda Dijital Diplomasi Dersi (2012-12-08 15:37)

[1] Diplomat Okulu’nun 4. haftas1na yine birbirinden de erli konu_mac1lar kat1ld1. 24 Kas1m günü düzenlenen programa kat1lan; Emekli Büyükelçi Numan Hazar, Yenidiplomasi.com kurucusu Gökhan Yücel, Emekli Büyükelçi,T.C. Eski Milletvekili Dr. Onur Öymen ve T.C. D1_i_leri Bakan Yard1mc1s1 Naci Koru yorum ve görü_lerini payla_t1lar. Programda “Türkiye-Afrika 0li_kileri”, “Dijital Diplomasi”, “Son Dönem Türk D1_ Politikas1’nda Ya_anan Geli_meler”,”0srail-Filistin Meselesi” D1_i_leri Bakanl1g1’nda Kariyer Olanaklar1” konular1 ele al1nd1. Kaynak: http://www.bahcesehir.edu.tr/haber/diplomat okulunda digital diplomasi konusuldu 1.

http://4.bp.blogspot.com/-OQGRLEw-zs8/UMPN8z9VhnI/AAAAAAAAANQ/9A-JjyXPe8o/s1600/600127_10151101707340951_

502927700_n.jpg

103


YeniDiplomasi.com Al Jazeera’n1n davetlisi olarak Sofya’da dijital diplomasiyi anlatt1 (2012-12-23 15:31)

[1] [2] YeniDiplomasi.com kurucular1ndan Gökhan Yücel, Al Jazeera ve New Bulgarian University taraf1ndan Sofya’da 13-15 Aral1k tarihlerinde düzenlenen ’Kuzey Afrika, Ortado u ve Balkanlar’da De i_im’ konulu konferansa kat1ld1. Üç gün süren toplant1da bölgedeki sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi sorunlar ele al1nd1. Gökhan Yücel’in yan1s1ra Türkiye’den gazeteci Mustafa Akyol, akademisyen Riada Akyol ve SETA Ba_kan1 Taha Özkan da konu_mac1lar aras1ndayd1. Gökhan Yücel, konferans1n ikinci gününde baz1 örnek vakalar 1_1 1nda Ortado u ve Balkanlar’da yeni diplomasi araçlar1n1n rolünden ve ’Arap Bahar1’ sürecinde özellikle dijital diplomasinin artan öneminden bahsetti. Yücel ayr1ca konferans1n üçüncü gününde kapan1_ oturumu olarak gerçekle_tirilen yuvarlak masa toplant1s1nda görü_lerini belirtti. Konferansa konu_mac1 olarak bir çok ülkeden siyasetçi, gazeteci, akademisyen, bürokrat, sivil toplum temsilcisi kat1l1rken, Al Jazeera’n1n eski genel yay1n yönetmeni Wadah Khanfar ve Bulgaristan D1_i_leri Bakan1 Nikolay Mladenov konferansta Ortado u’daki son dönem geli_meler hakk1nda birer konu_ma gerçekle_tirdiler. Toplant1y1 takip edenler aras1nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Sofya Büyükelçisi 0smail Aramaz da vard1. Büyükelçi Aramaz konferans kat1l1mc1lar1n1n onuruna büyükelçilik rezidans1nda bir de davet verdi. Üç gün boyunca twitter payla_1mlar1na ula_mak için [3] #MenaBalkans ve @HarisAlisic hesab1na ba_vurabilirsiniz. Konferans1n tüm video kay1tlar1na [4]linkine t1klayarak ula_abilirsiniz. European Council on Foreign Relations Sofya büro direktörü [5]Dimitar Bechev’in konferans hakk1nda kaleme ald1 1 yaz1s1na ula_mak için [6]t1klayn1z.

1. http://2.bp.blogspot.com/-UsfgCbJuvG8/UNeQWksFv9I/AAAAAAAAANo/XomUA2MSzr0/s1600/DSC00308.jpg 2. http://4.bp.blogspot.com/-Sd_r3WImbiE/UNeR808cwGI/AAAAAAAAAN4/F_ljXJpSWJo/s1600/DSC00288.jpg 3. https://twitter.com/search?q=%23MenaBalkans&src=hash 4. http://www.ustream.tv/channel/mena-balkans-conference 5. http://ecfr.eu/content/profile/C53/ 6. http://ecfr.eu/blog/entry/talking_political_transformations_with_al_jazeera_in_sofia

104


0srail, Araplarla 0leti_imi Twitter’da Güçlendirecek (2012-12-26 02:24)

[1] 0srail Ba_bakan1 Benyamin Netanyahu, Araplar ve 0srail aras1ndaki diyalogu güçlendirmek amac1yla mesajlar1n1n Arapça yay1nland1 1 bir sosyal medya kanal1 açt1. Aral1k ay1nda aç1lan yeni Twitter hesab1, ba_ta M1s1r, Irak ve Lübnan bölgesi olmak üzere Araplarca takip ediliyor. Netanyahu, ilk mesajlar1nda, Arap halklar1na do rudan mesaj vermeye odakland1. 0lk yay1nlad1 1 14 Aral1k tarihli tweet’te ”Bu hesab1n amac1, sizlerle diyalogumuzu derinle_tirmektir” diyen Netanyahu, bir ba_ka Arapça tweet’inde ise ”Kutsal _ehir Kudüs’ten selamlar” diyerek Arap takipçilerini kar_1lad1. 0srail ba_bakan1n1n son günlerde yay1nlad1 1 mesajlar ise, Suriye’de yükselen tansiyona ve çat1_malara odakland1: ”Suriye rejimindeki olas1 belirgin de i_iklikler ve bölgede konumland1r1lan silahlar1n neden oldu u yank1larla ilgili gerekli tedbirleri alaca 1z.” Suriye’nin güney s1n1r1 kom_usu olan 0srail, muhalif güçlerin ya da Hizbullah sava_ç1lar1n1n kimyasal silahlara eri_im sa lamalar1ndan endi_e duyduklar1n1 ve böyle bir durumun, geli_tirmekte olan ili_kileri sekteye u rataca 1n1 belirtiyor. (Al Arabiya’dan derlenmi_tir) 1. http://2.bp.blogspot.com/-khJp-e9KxKQ/UNrc44gExsI/AAAAAAAAAOI/TJG4f4dLu88/s1600/neten.png

2012: Dijital diplomasinin kay1p y1l1 (2012-12-28 05:59)

[1] YeniDiplomasi.com e_-kurucusu 0brahim 0zgiBu y1l1n ba_1nda Digital Age Dergisi için 2011 y1l1n1 dijital diplomasi aç1s1ndan de erlendirmi_ ve milat olarak nitelendirerek f1rsatlara dikkat çekmi_tim. Türkiye aç1s1ndan bakt1 1m1zda 2012 y1l1n1n dijital diplomasi için kay1p bir y1l oldu unu görüyoruz. 2011 y1l1 at1lan somut ad1mlarla ümit vermi_ti ancak 2012’deki uygulamalar ilerleme yerine bir gerileme ya_and1 1n1 gösteriyor. Sosyal medya araçlar1n1n yetersiz kullan1m1n1n yan1 s1ra Türkiye halen bir dijital diplomasi stratejisine sahip de il. Birkaç diplomat1m1z1 tenzih edersek D1_i_leri’nde dijital strateji eksikli inin de hissedildi ini de zannetmiyorum. Bu sene içindeki bir etkinlikte dijital diplomaside Twitter kullan1m1 için ideal ölçülde 30-30-30 olarak ifade edilmi_ti. Tweet içeriklerinizin yüzde 30 iletmek istedi iniz mesajlar, yüzde 30 ba_kalar1n1n yazd1klar1n1 aktarma (retweet) ve yüzde 30 da ba_kalar1n1n yazd1klar1na cevaplar olu_turmal1yd1. 105


Türk D1_i_leri’nde dijital dünyaya kar_1 yanl1_ bir bak1_ aç1s1 geli_ti ini dü_ündüren ipuçlar1 bulunuyor. Twitter üzerinden yap1lan payla_1mlar daha çok kurumun veya ki_ilerin kendilerini ifade etmesi _eklinde gerçekle_iyor. Türkiye’de dijital diplomasi kanallar1ndan yap1lan yay1nlar Türkiye kamuoyunu bilgilendirmeye veya ikna etmeye yönelik. 0ngilizce olarak da önemli toplant1lar1n canl1 yay1nlar1 tweet olarak geçiliyor. Dinlemek ve diyalo a geçmek neredeyse hiç gerçekle_miyor. Durum böyle olunca etkile_imden uzak ve so uk bir dijital ileti_im sergilenmi_ oluyor. Bakanl1k aç1klamalar1n1n aktar1lmas1yla yetinilen hesaplar ne yaz1k ki dijital diplomasinin kötü uygulamalar1na örnek verilecek nitelikler ta_1yor. Facebook’ta da elçilik etkinliklerinin foto raflar1 ve eski günlere ait nostaljik resimler etrafa adeta naftalin kokusu yay1yor. Di er dijital araçlar1n, örne in kaliteli içeri in yer ald1 1 bloglar1 görmek ise mümkün de il. Elbette zaman meselesi, elbette ekip meselesi& Ancak bu bak1_ aç1s1yla Türkiye’nin dijital diplomasi alan1nda ba_ar1 sergilemesini beklemek hayal olur. Dijital diplomasinin olmamas1 biraz da zaman1n ruhunu do ru olarak okuyamamakla ilgili olabilir. Osmanl1 döneminde yap1lan bir köprüyü tamir etmek kadar dijital köprüler kurmak da önemlidir. Zaman1n ruhu bunu gerektirir. Gökhan Yücel’le 2012 y1l1 ba_1nda YeniDiplomasi.com adresinde dijital diplomasiye yönelik ba_latt1 1m1z çal1_malarla konuyu gündemde tutmaya çal1_t1k. Bu çal1_malar1m1z internet yay1nlar1n1n ötesine geçerek yurtiçi ve yurtd1_1nda bir miktar ilgi gördü. Daha sonra Sernur Yass1kaya’n1n Yeni Diplomasi ekibine kat1lmas1yla farkl1 TV ve radyo programlar1nda, üniversite konferanslar1nda ve yurtd1_1ndaki etkinliklerde hep bu konuyu anlatt1k. Türk D1_i_leri’nin konuya yönelik strateji yoksunlu unun tersine uluslararas1 ili_kiler alan1nda ö renim gören gençler parlak fikirleriyle bizimle birlikte oldular. Bu ilginin 2013 y1l1nda ciddi projelere evrilece ini dü_ünüyorum. Dijital diplomasi alan1ndaki ekip eksikli ini üniversitelerle i_birli i yaparak gidermek, zaman1n ruhuna uygun olarak dijital refleksleri h1zl1 biçimde gösterme yolunda fayda sa layabilir. Dijital diplomasinin kare as1: Britanya, ABD, 0srail ve Kosova " Britanya D1_i_leri 2012 y1l1nda önemli at1l1mlar yapt1 ve dijital diplomasi dünyas1n1n y1ld1z1 oldu. Yenilenen web sitesi ve dijital ba_ar1 hikâyeleriyle Britanya D1_i_leri dünyan1n birçok ülkesinin vatanda_1yla do rudan ileti_im kurmak için gayret gösteriyor. Diplomatik olarak s1k1nt1 ya_ad1 1 0ran’a yönelik çal1_malar1 bunlar1n ba_1nda yer al1yor. " ABD ise h1zl1 ba_lad1 1 y1lda D1_i_leri Bakan1 Hillary Clinton’1n görevi b1rakma sürecinin de etkisiyle vites dü_ürdü. Dijital diplomasi çabalar1n1 sivil toplumla ili_ki kurma stratejisine çeviren ABD’nin önümüzdeki dönemde neler yapaca 1n1 birlikte görece iz. " 0srail ise Gazze’ye sald1r1s1ndan önce Facebook üzerinde Arapça yay1nlarla dijital kamu diplomasisi yürütmeye ba_lam1_t1. 0srail’in bu çabalar1 Bulut Sütunu sald1r1s1nda 0srail Ordusu’nun Twitter üzerinde yapt1 1 payla_1mlarla anlams1z hale geldi. ^u s1ralarda da yine ileri bir ad1mla Arapça kamu diplomasisi birimi ve Arapça Twitter hesab1 gibi aç1l1mlarla yeni denemelerde bulunuyorlar. " Kosova, dijital diplomasi alan1nda en aktif ülkelerden biri. Ülkenin uluslararas1 alandaki tan1nma çabalar1 dijital stratejilerle destekleniyor ve co_kulu diaspora deste iyle s1ms1cak bir dijital diplomasi örne i sergileniyor. ** Bu yaz1 Yeni ^afak gazetesi için kaleme al1nm1_t1r.

1.

http://3.bp.blogspot.com/-17uNvJROwfk/UN3DgMBzDiI/AAAAAAAAAOY/jD9bZfUturs/s1600/

7015a8057202ae8d02e93b7c9d812933.jpeg

106


0ngiltere, 2012’de Dijital Diplomasi için Ne Yapt1? (2012-12-31 04:23)

[1] 0ngiltere D1_i_leri Bakanl1 1, 2013’e girerken, geride kalan y1lda dijital diplomasi alan1nda ya_anan geli_meleri payla_t1. 2008 y1l1nda 40 ki_i taraf1ndan takip edilen tek bir Twitter hesab1 (@foreignoffice) ile ba_layan 0ngiltere D1_i_leri Bakanl1 1’n1n sosyal medya yolculu u, aradan geçen dört y1l1n ard1ndan toplam 150’nin üzerinde Twitter hesab1n1 kaps1yor. Üstelik, bunlar1n 6 tanesi kilit noktalardaki isimlere ait. D1_i_leri Bakanl1 1’n1n, büyükelçiliklerin ve di er d1_ temsilciliklerin 2012 y1l1ndaki sosyal medya gündemine k1saca göz atal1m: Arap Bahar1 Bir Ya_1nda Arap Bahar1, ilk y1ldönümünde FCO taraf1ndan 0ngiltere’nin bak1_ aç1s1yla anlat1ld1. Kilit diplomatik eylemler, elçilik yard1mlar1, konu_malar, bildiriler, blog yaz1lar1, ziyaretler ve Arap 0_birliklerinin iyile_tirilmesine ili_kin ba_l1klar incelendi. Bahsi geçen zaman çizelgesinin görüntülenmesi ise 10 bini a_t1. D1_i_leri Bakan1 Twitter’da Y1l boyunca halk1n 0ngiliz d1_ politikalar1yla ilgili anl1k sorular1na kendi Twitter hesab1 üzerinden yan1t veren 0ngiltere D1_i_leri Bakan1 William Hague, #askFS etiketini kullanan Twitter sakinleriyle etkile_imde bulundu. Suriye hakk1nda yap1lan bir saatlik soru cevap oturumunda, D1_i_leri Bakan1, ba_ta bölgedeki insani durum, Rusya ve Çin ile diplomatik durumlar, adalet, sorumluluklar ve sonraki ad1mlarla ilgili 50’nin üzerinde soruyu yan1tlad1. Twitter’da 100 bin takipçiye ula_an William Hague, #meetFS etiketini kullanan takipçilerinden be_ini D1_i_leri Bakanl1 1’nda misafir etti ve ülkenin d1_ politikalar1n1 yüz yüze konu_tu. Yakla_1k 50 hükümetten ve çok yanl1 organizasyondan temsilci, 23 ^ubat 2012’de Londra’da bir araya gelerek Somali için yeni bir uluslararas1 yakla_1m getirmeyi hedefledi. Konferans1n dijital yay1n1n1 üstlenen FCO; Somali Diasporas1 üyelerine ve Somali vatanda_lar1na Hükümet ile etkile_ime geçme olana 1 sundu. Etkinlik öncesinde, 0ngiltere’nin Somali Büyükelçisi bir blog yaz1s1yla konferans1n hedeflerini aç1klad1. 0lgili yaz1 1000’in üzerinde yorum ald1 ve konuyu tart1_mak için uygun bir platform sundu. Storify üzerinden yay1nlanan konferans, 260 binin üzerinde görüntüleme ald1. Bunun yar1s1ndan fazlas1, Somali’deki Alshahid web sitesinden geldi. YouTube’a yüklenen konferans videolar1 ise 240 binin üzerinde görüntülendi. Olimpiyatlar Dijitale Geçti 0ngiltere’de gerçekle_tirilen Londra 2012 Yaz Olimpik ve Paralimpik Oyunlar1, YouTube üzerinden farkl1 dillerde yay1nland1. FCO’nun a 1, oyunlar1n öncesinde, sonras1nda ve oyunlar s1ras1nda dünyan1n ilk dijital oyunlar1 için dijital içerik sa lamak için yo un bir çal1_ma gerçekle_tirdi. Pinterest ve FCO’nun Londra 2012 Storify’de payla_1lan içerikler, Londra’da gerçekle_en etkinlikleri 0ngiltere d1_1ndaki kitlelere de ula_t1rd1. FCO’nun ilk canl1 Google+ Hangout deneyimini ise 0ngiltere’nin Lübnan Büyükelçisi Tom Fletcher gerçekle_tirdi. Syria Deeply adl1 haber sitesine röportaj veren Fletcher, Suriye olaylar1 ve bunun Lübnan üzerindeki etkilerini anlatt1. Sorular hem Google+ hem de Twitter arac1l1 1yla payla_1ld1. Ayr1ca, etkinlik canl1 olarak YouTube üzerinden yay1nland1. D1_i_leri Bakanl1 1, 2013 y1l1nda yeni ve daha etkili bir dijital stratejiyi uygulamaya geçirmeye haz1rlan1yor. Kurum genelinde “varsay1lan olarak dijital” slogan1yla ba_layacak olan yeni strateji; 0ngiltere diplomasisi ve d1_ politikalar1n 107


merkezine dijitali konumland1r1yor. Kaynak: FCO.gov.uk 1. http://blogs.fco.gov.uk/digitaldiplomacy/files/2012/10/twitter-e1350383338910.jpg

108


Chapter 4

2013 4.1

January

Dünya Liderlerinin ve Uluslararas1 Kurumlar1n Twitter Hesaplar1 (Güncellenmi_ Tam Liste /2013) (2013-01-03 15:19) IFRAME: [1]http://www.scribd.com/embeds/110032933/content?start page=1 &view mode=scroll &access key=key-1se3qsunvxqevvebachv 1.

http:

//www.scribd.com/embeds/110032933/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-1se3qsunvxqevvebachv

Abdullah Gül, Twitter’1n En Çok Takip Edilen 3. Lideri Oldu (2013-01-04 11:20)

[1] Dünya liderleri, geride b1rakt1 1m1z 2012 y1l1 boyunca Twitter’1 h1zla benimsedi. Sosyal medyaya uzak duru_uyla bilinen liderler dahi, mesajlar1n1 Twitter arac1l1 1yla payla_maktan geri durmad1. Devlet yöneticilerinin Twitter gönderilerini uluslararas1 ölçekte takip eden The Digital Policy Council, Twitter’da en geni_ kitleye ula_an liderleri belirledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba_kan1 Abdullah Gül, @cbabdullahgul adresindeki Twitter hesab1yla en çok takip edilen liderler listesinin 3. s1ras1nda yer ald1. Listenin zirvesinde ise, ba_kanl1k seçimlerinin yap1ld1 1 bir y1lda bile takipçi say1s1n1 15 milyon art1rarak, toplamda 24 milyon Twitter kullan1c1s1na ula_an ABD Ba_kan1 Barack Obama bulunuyor. Birle_mi_ Milletler taraf1ndan tan1nan 164 ülkeden, 123 devlet liderinin mesajlar1n1 Twitter arac1l1 1yla kitlelere 109


ula_t1rd1 1 2012 y1l1nda, liderlerin benimseme oran1 bir öndeki y1la oranla yüzde 78 artt1. En çok takip edilenler listesinde Obama’n1n ard1ndan 4 milyon takipçisiyle Venezuela Devlet Ba_kan1 Hugo Chavez ikinci s1rada yer al1yor. Cumhurba_kan1 Abdullah Gül’ün 2,6 milyon takipçiyle üçüncü Olarak yer ald1 1 listeye giren di er devlet liderleri ise _u _ekilde s1ralan1yor: Ürdün Kraliçesi Rania el Abdullah - 2,4 milyon takipçi Rusya Ba_bakan1 Dmitry Medvedev – 2 milyon takipçi Brezilya Devlet Ba_kan1 Dilma Rouself – 1,7 milyon takipçi Arjantin Devlet Ba_kan1 Christina Fernandez – 1,5 milyon takipçi Kolombiya Devlet Ba_kan1 Juan Manuel Santos – 1,4 milyon takipçi 1. http://2.bp.blogspot.com/-iq3NpHaMtW8/UOcd9JfizMI/AAAAAAAAANI/0verFxtjMlA/s1600/cbabdullahgul-twitter.jpg

UKinUSA, Dijital Diplomasiyi Tumblr’a Ta_1d1 (2013-01-08 08:06)

[1] 0ngiltere Hükümeti, dijital diplomasi faaliyetlerini Tumblr’a ta_1yarak bu alanda önemli bir ba_ar1ya imza att1. Ba_ta 0ngiltere-ABD ili_kileri olmak üzere, güvenlik ve refah ajandas1nda yer alan konu ba_l1klar1n1, görseller e_li inde kitlelere aktarmak isteyen Washington’daki 0ngiliz Büyükelçili i, eri_ti i kitleyi geni_letmek amac1yla Tumblr’1 kullanmaya ba_lad1. Washington’da merkezli olarak, Dijital Diplomasi Lideri Scott Nolan Smith taraf1ndan yönetilen UKinUSA Tumblr sayfas1; ba_ta Washington, Chicago ve New York olmak üzere US Network’ten sa lanan içeriklerle besleniyor. Üretilen içerikler, ayn1 zamanda MoD, FCO, UKTI ve di er 0ngiliz hükümet kanallar1nca da payla_1l1yor. Platformun ziyaretçilere en iyi etkile_imi sunmas1 amac1yla içerikler görsellerle destekleniyor. Anlat1lan hikayeler ve vurgulanmak istenen ba lant1lar, foto raf veya grafik ile ziyaretçilere aktar1l1yor. Tumblr kullan1m1, büyükelçili in yeni ve demografik aç1dan farkl1 bir kitleyle ileti_im kurmas1n1 sa l1yor. Ancak bu noktada iyi bir içerik yönetimi gerekiyor. Her ne kadar görsel kullan1m1 do ru bir tercih olsa da, her foto raf veya grafik ilgi çekici olmayabiliyor. Özgün ve ak1ll1ca haz1rlanm1_, sahne arkas1n1 anlatan foto raflar ilgi çekiyor. Dijital diplomasi faaliyetleri sonucunda 16 ayda 23 bin takipçiye ula_an UKinUSA Tumblr sayfas1, Büyükelçili in en çok takip edilen sosyal kanal1 oldu. Payla_1lan içerikler kimi zaman yüzlerce be eni ve/veya yeniden payla_1m al1yor. Tumblr yönetimi de ilk a_amadan itibaren Büyükelçilik hesab1n1 özel bir hükümet varl1 1 olarak de erlendirdi ve UKinUSA Tumblr sayfas1, Tumblr 110


Dikkat Çekenler sayfas1n1n Hükümet ve Politika kategorisinde yer ald1. Yeni takipçilerin ilk tepkisi, genellikle Tumblr’da Büyükelçilik ad1na olu_turulan bir hesap bulman1n ya_att1 1 sürpriz oluyor. ABD’nin en çok ziyaretçi alan ilk 10 web sitesi aras1nda yer alan Tumblr’1n dünya genelinde 170 milyon kullan1c1s1 bulunuyor. 1. http://digital.fco.gov.uk/files/2012/12/UK-in-USA-500x358.jpg

Kosova Vatanda_lar1, Ülkelerini Dünyaya Tan1tacak (2013-01-13 11:45)

[1] Web 2.0 felsefesinin en önemli yap1 ta_lar1ndan birini, kullan1c1 kaynakl1 içerik olu_turuyor. Kosova Cumhuriyeti D1_i_leri Bakanl1 1 Dijital Diplomas1 Stratejisi çerçevesinde organize edilen Wiki Academy Kosovo 2013, Kosova hakk1nda internette yer alan bilgilerin niteli ini art1r1p, zenginle_tirmeyi hedefliyor. 22-24 ^ubat 2013 tarihlerinde Pri_tine Üniversitesi E itim Fakültesi’nde gerçekle_ecek olan etkinlik, aktif online Kosova vatanda_lar1n1 ve içerik uzmanlar1n1 bir araya getirecek. Wiki Academy Kosovo 2013 kat1l1mc1lar1 uzmanlar1n e itimiyle, Kosova’da kültürel miras, sosyal sorunlar, co rafya, kurum ve kurulu_lar, ekonomi ve turizm gibi kategorilerde nitelikli makaleler üretmek ve yüksek kaliteli foto raflar yakalamak için yönlendirilecek. Etkinlikte ayr1ca en iyi yaz1lan ve ara_t1rma yap1lan makaleler ile çekilen en iyi foto raflara ödül verilmesi planlan1yor. Wikipedia’n1n bir parças1 olan profesyonel ve niteliksel kriterlere uygun olan en iyi içerikler, 10 bin Euro para ödülüyle mükafatland1r1lacak. Wikipedia Kosovo Academy’de içerik yar1_mas1na kat1lmak isteyenler, ara_t1rma ve ekip olu_turma a_amas1nda uzmanlarca desteklenecek. Etkinlik hakk1nda detayl1 bilgi için, [2]wikiacademykosovo.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 1.

http://3.bp.blogspot.com/-E5CFdkJNPc0/UPMOsI40inI/AAAAAAAAL2Q/FYqTQRoHYhU/s1600/Wiki+Academy+Kosovo+2013.

png 2. http://wikiacademykosovo.org/

Meksika D1_i_leri’nden Dijital Diplomasi Ata 1 (2013-01-15 03:07) Meksika D1_i_leri y1ll1k büyükelçiler toplant1s1nda dijital diplomasiyi gündemine ald1. Meksika D1_i_leri Bakanl1 1’n1n toplant1s1ndaki 0ngilizce sunumu farkl1 bir örnek olarak sizinle payla_1yoruz. IFRAME: [1]http://www.slideshare.net/slideshow/embed code/15989012?rel=0 [2]Context and e competencies for diplomats - jan 13 from [3]DiploFoundation 1. http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15989012?rel=0 2. http://www.slideshare.net/DiploFoundation/context-and-e-competencies-for-diplomats-jan-13 3. http://www.slideshare.net/DiploFoundation

111


Ba_bakanl1k Kamu Diplomasi Kurumu’ndan ”Bir Yola Devam Kitab1” (2013-01-21 22:50)

Ba_bakanl1k Kamu Diplomasisi Kurumu, Ba_bakan Recep Tayyip Erdo an’1n yurtd1_1 gezilerini görsel ve grafiklerle anlatan bir kitap haz1rlad1. ABD’de ya_ayan Harun Tan ismindeki görsel yönetmenin haz1rlad1 1 kitapta 2002-2012 aras1ndaki geli_meler güçlü bir görsel sunumla anlat1l1yor. ”Bir Yola Devam Kitab1” ismini ta_1yan çal1_mada ziyaret edilen ülkelerle art1r1lan ticaret hacimleri de görsel olarak anlat1l1yor. Görsel yönetmenin portfolyo olarak internete aktard1 1 çal1_man1n ne zaman kitapç1 raflar1nda olaca 1na dair bir bilgi yer alm1yor. Veri görselle_tirmenin güzel bir örne i olan kitab1n di er kurumlara da örnek olmas1n1 temenni ediyoruz. [1]http://www.behance.net/gallery/The-Book-of-Journeys/6746487

[2]

[3] 112


[4]

[5]

[6]

[7] 113


[8]

[9]

[10]

[11]

114


[12]

[13]

[14]

[15] 115


[16] 1. http://www.behance.net/gallery/The-Book-of-Journeys/6746487 2. http://4.bp.blogspot.com/-7CIMUhzhSZw/UP44-0aZaFI/AAAAAAAAL6Y/3ptJXN6YeEo/s1600/1.jpg 3. http://1.bp.blogspot.com/-J5nA4cuxU_E/UP44-424cPI/AAAAAAAAL6c/xaowSdHquuo/s1600/10.jpg 4. http://1.bp.blogspot.com/-Omlo8kheKpk/UP44_ZAOuiI/AAAAAAAAL6o/e2XMuATaGJQ/s1600/12.jpg 5. http://2.bp.blogspot.com/-AvodmkWSkw8/UP44__5TQeI/AAAAAAAAL6w/7eEg9oPPg1Q/s1600/13.jpg 6. http://4.bp.blogspot.com/-SKSnCfFr8eo/UP44_31ntnI/AAAAAAAAL60/gzu1R-UbP9g/s1600/14.jpg 7. http://3.bp.blogspot.com/-noPvRTf0b_0/UP45AHhwglI/AAAAAAAAL68/yDsDxTxh9bQ/s1600/15.jpg 8. http://3.bp.blogspot.com/-7AGsPb1AHuo/UP45Ak-SFYI/AAAAAAAAL7E/B3n7asW9Q9E/s1600/16.jpg 9. http://3.bp.blogspot.com/-nYU59eaF-IE/UP45Az-irJI/AAAAAAAAL7I/X9icIML3RwM/s1600/2.jpg 10. http://4.bp.blogspot.com/-V0QwSBx9D58/UP45A_ch7BI/AAAAAAAAL7Q/aZsubO-g52s/s1600/3.jpg 11. http://2.bp.blogspot.com/-GP9kIDarfh4/UP45BTEs96I/AAAAAAAAL7Y/3nZLtz7Y0LA/s1600/5.jpg 12. http://3.bp.blogspot.com/-dZJUq08igcg/UP45ByGWHaI/AAAAAAAAL7c/Gre12vef8Uc/s1600/6.jpg 13. http://4.bp.blogspot.com/-QRLFZKCPFEg/UP45BcM3jdI/AAAAAAAAL7g/onaKt1yNM7M/s1600/4.jpg 14. http://2.bp.blogspot.com/-Elz_euoeCSQ/UP45CFqhIkI/AAAAAAAAL7o/EIG4goaLz78/s1600/7.jpg 15. http://1.bp.blogspot.com/-yw5oXPPm-3o/UP45CXmsasI/AAAAAAAAL7s/62oE68EEeQQ/s1600/8.jpg 16. http://1.bp.blogspot.com/-wtzZtoLJMt4/UP45CchhmJI/AAAAAAAAL7w/3tqS1BjMmkw/s1600/9.jpg

4.2

February

Merkel’in Ziyareti ve Alman Dijital Diplomasisi (2013-02-23 08:50) Almanya Ba_bakan1 Angela Merkel, Türkiye ziyareti öncesinde Alman Hükumeti’nin YouTube kanal1nda bir video röportajda yer ald1. Alman Parlamentosu’nun arka planda yer ald1 1 röportajda Ümmühan Çiftçi ismindeki Türk t1p ö rencisinin sorular1n1 yan1tlayan Merkel, bir ta_la birden fazla ku_ vurmu_ oldu. ^öyle özetleyebiliriz. 1. Dijital kanallar1 kullanan modern bir ba_bakan1m. 2. 0nteraktiviteye önem veririm ve mesajlar1m1 bir Türk’ün sorular1 üzerinden ta_1r1m. 3. Dersime iyi çal1_t1m. 4. Çerçeveyi ben belirlerim (belirlemeye çal1_1r1m) Videoda verilen mesajlar1n diplomatik anlamlar1 elbette uzmanlar1 taraf1ndan de erlendirilecektir. Ancak Angela Merkel’in ofisi dijital diplomasi dersine iyi çal1_t1 1n1 ortaya koydu. Dar1s1 Türkiye’nin ba_1na diyoruz ve YeniDiplomasi’nin bu konuda gelecek her türlü talep için yenilikçi projeleriyle destek vermekten mutluluk duyaca 1n1 tekrar ediyoruz. 116


Ekleyelim: Dijital diplomasi Twitter’dan ibaret görülemez.

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/BVQBjWASX-A 1. http://www.youtube.com/embed/BVQBjWASX-A

4.3

April

Kurucular1m1zdan Gökhan Yücel YeniTurkiye.org’a konu_tu: Diplomaside hedefimiz dijital derinlik olmal1 (2013-04-07 03:55)

[1] Son dönemde s1kl1kla gündeme gelen yeni diplomasi, dijital diplomasi, kamu diplomasisi, twiplomasi, weiplomasi kavramlar1n1 yenidiplomasi.com kurucusu Gökhan Yücel, Yeni Türkiye’ye anlatt1. Mülakat1 ayn1 zamanda YeniDiplomasi.org ekibinde yer alan Serhat Belen gerçekle_tirdi. Teknolojide ya_anan ba_ döndürücü geli_meler mikro düzeyde günlük ya_am1m1za etki ederken, makro düzeyde de uluslararas1 ili_kilerin çehresini de i_tiriyor. Bu süreçte, klasik diplomasi devletlerin birtak1m ihtiyaçlar1na cevap vermekte yetersiz kal1rken, diplomatik misyonlar yeni yeni biçimlere dönü_üyor, diplomasi alan1nda yeni tan1mlamalar ve kavramlar ortaya ç1k1yor. Yeni diplomasi, dijital diplomasi, kamu diplomasisi, twiplomasi, weiplomasi bu yeni kavramlar ve tan1mlamalardan baz1lar1. Yeni ortaya ç1kan bu diplomasi türlerini [2]yenidiplomasi.com kurucusu, dijital diplomasi uzman1 ve siyaset bilimci Gökhan Yücel Yeni Türkiye’ye anlatt1. Yeni diplomasi nedir? Neden trend oldu? Yeni diplomasi, geli_en ileti_im araçlar1yla diplomasi planlamas1 yapmak ve d1_ politika yap1c1lar1n özellikle de sosyal medya uygulamalar1n1 kullanarak sahadaki çal1_malar1n1 yürütmesi anlam1na geliyor. Tabiî burada ihtiyaç, dijital bir ça da diplomatik çal1_malar1n mevcut ve yeni uzmanl1k sahalar1nda sadece klasik yöntemlerle çözülemeyecek kadar geni_ bir alana yay1lmas1ndan kaynaklan1yor. Bu perspektiften bak1nca artan diplomatik ihtiyaçlar1 kar_1lamak üzere yeni diplomasi çal1_malar1n1n yayg1nl1k kazand1 1n1 görüyoruz. Yeni diplomasi ne tür diplomasi yöntemlerini bünyesinde bar1nd1r1yor? Yeni diplomasi; kamu diplomasisi, vatanda_ diplomasisi ve dijital diplomasi ba_ta olmak üzere birçok yöntemi bünyesinde bar1nd1r1yor. Yeni diplomasi kavram1 e-diplomasi, dijital diplomasi ve twiplomasi adlar1 alt1nda kar_1m1za ç1kt1 1 gibi, daha geni_ dü_ünüldü ünde sa l1k diplomasisi, e itim diplomasisi, kültürel diplomasi, _ehir diplomasisi ve hatta yemek diplomasisi alanlar1nda h1zla artan çal1_malar1n oldu una da _ahit oluyoruz. Bu diplomasi türleri son dönemde çe_itli yenilikler 1_1 1nda tan1mlanm1_ olsa da, asl1nda kökleri geçmi_ zamanlara dayan1yor. Ancak konvansiyonel (klasik, geleneksel) diplomasinin güdümünde olan bu diplomasi çe_itleri sivil toplumun ve hükümet d1_1 di er kurumlar1n güç kazanmas1yla birlikte a 1rl1klar1n1 art1r1yor. AMAÇ, D0PLOMAS0Y0 D0PLOMATLARIN TEKEL0NDEN ÇIKARTMAK Geleneksel diplomatik yöntemlerin d1_1nda küreselle_me sürecinde bir ülkenin uygulayabilece i diplomasi türleri nelerdir? Diplomasi, ülkeler aras1 sorunlar1n en ba_ta müzakere’ tekni ini kullanarak sava_ d1_1 117


yöntemlerle çözülmesini amaçl1yorsa, her diplomatik çal1_ma türünün temel amac1n1n bar1_1 tesis veya devam ettirmek oldu unu dü_ünmeliyiz. Diplomasi türleri her ülkenin elindeki envanterlere göre de i_iklik gösterebilir. Kültürden yeme e, spordan sa l1 a, akademik dünyadan insani yard1ma kadar birçok alanda diplomatik araçlar geli_tirmek mümkün. Yeni diplomasi araçlar1n1n mucidi olan ülkelerden _unu ö reniyoruz; amaç diplomasiyi diplomatlar1n tekelinden ç1karmak ve daha alt katmanlara ve toplumsal tabana do ru yaymak. Böylelikle yeni medya araçlar1n1 da kullanarak her bir bireyi diplomat, etki uygulay1c1, d1_ politika aktörü ve istihbarat eleman1 olarak kullanmak. KAMU D0PLOMAS0S0 DI^0^LER0N0N PR FAAL0YET0 DE 0LD0R Yeni diplomasi ba_l1 1 alt1nda yer alan kamu diplomasisi’ son dönemde s1kl1kla gündeme gelmeye ba_lad1. Bu diplomasi türünü nas1l tan1ml1yorsunuz ve neden önemli? Kamu diplomasisi, ülkeler aras1 diplomatik ili_kileri devletler aras1 oldu u gibi do rudan halkla da geli_tirmeyi amaçlar. En önemli kozu yumu_ak güçtür (soft power). Yumu_ak güç kavram1n1 ortaya atan Joseph Nye’1n sözleriyle, “muhataplar1n1z1, istekleriniz ve d1_ politika amaçlar1n1z1 zorla de il, kendi r1zalar1yla yapacak k1vama getirmektir”. Profesör Nye, devletler aras1 ili_kilerin olmad1 1 baz1 durumlarda halkla kurulan ileti_ime dikkat çekmektedir ki, bu, kamu diplomasisinin olmazsa olmaz1d1r. Kamu diplomasisi d1_i_lerinin PR faaliyeti de ildir, olmamal1d1r. Kamu diplomasisi birimleri de tan1t1m ajanslar1 de ildir. Hedef olarak belirlenen halk1n zihnini ve gönlünü kazanma gayretidir. Bu yönüyle büyük önem ta_1maktad1r. Peki, dijital diplomasiden ne anlamal1y1z? Tam da bu noktada, bir önceki cevab1n devam1 niteli inde, kamu diplomasisini dijital araçlarla sürdürmeye dijital diplomasi diyebiliriz. Elbette dijital diplomasi konusunda çok yol kat eden ABD, 0ngiltere, Kanada ve 0srail gibi ülkelerin hepsinin kendi tan1mlar1 ve tarzlar1 var. En temelde, Facebook ve Twitter ba_ta olmak üzere sosyal a lar1n zihinleri ve gönülleri kazanmakta kullan1lmas1n1 tan1mlar. Ülkelerin di er ülkelerdeki vatanda_lar1n1 ve dünyadaki farkl1 halklar1 dijital araçlar1 kullanarak bilgilendirmesi, onlarla ileti_ime geçmesini hedefler. 0nteraktif bir süreç olmas1, pozitif ö elerle beslenmesi ve bir strateji dâhilinde sürdürülmesi lüzumludur. Di er türlü, dijital diplomasi yerine dijital bilgilendirme süreci olarak tarif daha uygun olacakt1r. Yine yumu_ak güç ba lam1nda dü_ünecek olursak, e er kamu diplomasisi soft power’ (yumu_ak gücü) kavram1n1 merkeze al1yorsa, dijital diplomasi ’soft poware’ (soft power+software) üzerine yo unla_maktad1r. Ama nihayetinde amaç etkidir. GEL0^M0^ ÜLKELER D0J0TAL D0PLOMAS0Y0 ETK0N KULLANIYOR Dünyada, teknoloji diplomasinin bir arac1 olarak nas1l kullan1l1yor? Hangi ülkeler ve örnekler dikkat çekici? Bunu iki k1sma ay1rmak do ru olur. Dijital araçlar1 bir d1_ politika olarak görenler ve dijital araçlardan yararlananlar. 0fade özgürlü ü ve benzeri konularda hassasiyeti olan ülkeler ilk k1s1mda yer al1yor. Buna ABD ve 0sveç’i örnek gösterebiliriz. Zaten ABD, dijital diplomasi faaliyetlerine diplomasinin demokratikle_mesi gözüyle bak1yor. ABD, Libya’da ya_ad1 1 konsolosluk krizine kadar internet özgürlü ünü bir d1_ politika konusu olarak hararetle savunuyordu. Bundan sonra vites dü_ürmü_ olsa da, yine ayn1 konuda gayretlerini sürdürüyor. Birçok ülkedeki ABD büyükelçilikleri dijital gençli i bir araya getirerek yolsuzluk, kad1n1n toplumdaki yeri ve yerel kalk1nma gibi ba_l1klarda dijital araçlar1 devreye sokmay1 amaçl1yor. ABD ba_kanl1k seçimlerinde o ülkenin halk1yla angaje oluyor. Bunlar1n hepsi sadece günlük birer etkinlik’ olmay1p, belli yaz1l1 çizili bilinen dijital stratejilerin parças1d1r. Bunlar elimizde var; okuyoruz. Bu anlamda bugün dünyada birçok ülkenin gayet ciddi dijital stratejileri ve bu stratejilerin parças1 olan sosyal medya stratejileri mevcut. 0kinci k1s1mda yer alan 0ngiltere, 0srail ve Kosova gibi ülkeler, mevcut diplomatik faaliyetlerini entegre biçimde dijital dünyada da sürdürüyorlar. 5. ya_1n1 kutlayan genç Kosova Cumhuriyeti, diasporas1n1 internet üzerinde örgütleyerek ba_ar1lara imza at1yor. 0srail’in dijital diplomasi çabalar1 ise tam bir kafa kar1_1kl1 1 _eklinde tezahür ediyor. 0srail bir yandan bar1_ tezleri ortaya atarken, di er taraftan sava_1n PR’1n1 yap1yor ve dijital sald1rganl1 1 dijital diplomasi çabalar1n1 engelliyor. Son Gazze sald1r1s1ndaki dijital hezimetini de tercihinin sava_tan yana olmas1yla ve kulland1klar1 sava_ diliyle izah edebiliriz. Buna kar_1n dijital hasbara’ olarak tan1mlanan bir _emsiye kavramla vatanda_lar1n1 diplomatik çabalar1n içine dâhil ediyor. Bizim ülkemizde bir mitoloji olarak devaml1 tekrar edilen 0srail lobisi’ kli_esini bu gözle okumakta ve yap1lan çal1_malar1 yak1ndan incelemekte fayda var. Bakanl1 1n ad1na bak1ld1 1nda ise zaten yeni diplomasinin 0srail için anlam1 118


ve tan1m1 berrakla_1yor: Kamu Diplomasisi ve Diaspora 0_leri Bakanl1 1[3](hasbara.gov.il) Yeni diplomasinin e itimi söz konusu olunca ise yine ABD, 0srail ve 0ngiltere’de dijital diplomasinin lisans ve yüksek lisans dersleri olarak varl1 1ndan haberdar1z. Asl1nda ders programlar1na bak1nca diplomasinin de i_en karakterini ve gitgide nas1l daha disiplinleraras1 bir uzmanl1k sahas1na do ru evrildi ini görüyoruz. Art1k uluslararas1 ili_kiler, siyaset bilimi, uluslararas1 hukuk, güvenlik, istihbarat kadar ileti_im, antropoloji, dijital antropoloji, yaz1l1m mühendisli i, web tasar1m vb. ba_l1klar da diplomasiden yeni diplomasiye do ru önlenemez ve geri dönü_ü olmayan yolda son derece önemli disiplinler olarak göze çarp1yor. 0ngiltere’ye gelirsek... 0ngiltere ise ABD’den farkl1 olarak bir internet savunuculu una soyunmuyor. [4](http://blogs.fco.gov.uk/digitaldiplomacy) Bu nu anlaml1 ve do ru buluyorum. Çünkü dijital dünyada tercih edilmesi gereken son _ey birilerine ak1l ö retmek olmal1. Dijital dünyan1n do as1 herkesin kendi gerçekli ini ve tezini yans1tmas1na olanak veriyor. Burada yeni diplomasiden kast1m1z i_te bu mücadele ve etkile_imde öne ç1kman1n yollar1n1 aramak olmal1. DI^0^LER0 D0J0TAL DÜNYADA BÜYÜKELÇ0 GÖREVLEND0RMEL0 Türkiye kamu diplomasisi ve dijital diplomaside nerede? Türk d1_i_lerinin bu iki diplomasi türünü etkin ve verimli kullan1p kullanmad1 1n1 hakk1nda de erlendirmeleriniz nelerdir? Türkiye kamu diplomasisinde Yurtd1_1 Türkler Ba_kanl1 1, Türk 0_birli i Koordinasyon Ajans1 Ba_kanl1 1 (T0KA), Yunus Emre Enstitüleri ve Kamu Diplomasi Koordinatörlü ü gibi kurumlarla emin ad1mlarla ilerliyor. Ancak dijital diplomasi alan1nda yeterli zihin berrakl1 1na sahip de il. Dijital stratejilerimiz yok. Twitter hesaplar1n1n aç1lm1_ olmas1 Hariciye’yi bu alanda ba_ar1l1 k1lmaya yetmiyor. Diplomatlar1n _ahsi gayretleriyle ilerleyen dijital diplomasi sürecini kurumsalla_t1rmak, k1sa ve orta vadeli hedeflerin dinamizmiyle mümkün. Bu konu üzerine dü_ünen payda_lar1n ve muhataplar1n ülke menfaatleri aç1s1ndan bir araya gelmesinde büyük yarar var. Sadece Türkiye’nin de il, dünyan1n birkaç yeni diplomasi dü_ünce toplulu undan bir tanesi olan Yenidiplomasi.com[5](www.yenidiplomasi.com), mevcut bilgi, birikim ve uluslararas1 ba lant1lar1yla bu anlamda elinden gelen katk1y1 vermeye haz1r. Yeni diplomasinin gelece ini nas1l de erlendiriyorsunuz? Yeni medya ve yeni diplomasinin gelece i mü_terek diyebiliriz. Kim diyebilir ki, yeni medya marjinal bir hevestir diye? Bu aç1dan bak1ld1 1nda yeni diplomasi de marjinal bir heves de il. ^unu unutmayal1m; ülkemizde yeni diplomasi konular1n1n mevzubahis olmamas1 ve D1_i_leri Bakanl1 1’m1z1n bu konuya yeterince e ilmemesi dünyada da bu böyledir veya böyle olmal1d1r anlam1na gelmemelidir. Geçen y1l1n sonlar1na do ru ABD dijital diplomasi birimi hakk1nda yay1mlanan bir rapora göre, bu birimde 1000’i a_k1n dijital diplomasi diplomat1 çal1_1yor. O yüzden, dijital diplomasi t1pk1 kamu diplomasisi gibi yat1r1m yap1lmas1 gereken me_akkatli bir alan. Diplomasinin içindeki ileti_im yo unlu unun fazla oldu u bu yöntem ki_ilerin ve toplumlar1n internet kullan1m al1_kanl1klar1yla birlikte de i_meye ve saha giderek sofistike bir hal almaya ba_l1yor. Türkiye son 10 y1l1nda Afrika ba_ta olmak üzere birçok co rafyada yeni diplomatik misyonlar açt1. Alg1lama biçimi olarak Facebook ve Twitter’1 da birer ülke olarak kabul edip büyükelçi düzeyinde görevlendirmeler yap1lmal1d1r. Avantajlar1m1z1 unutmayal1m; dünyan1n en çok Facebook ve Twitter kullan1c1s1 olan ilk 10 ülkesi aras1nday1z. 0stanbul dünyan1n en fazla Facebook kullan1c1s1 olan dördüncü _ehri. 0_te bu dijital tabloyu önemsedi imiz ve üzerinde kafa yordu umuz sürece dijital diplomasi hak etti i noktaya ula_abilir. YEN0 D0PLOMAS0 TERC0H0 B0R ZORUNLULUKTUR Özellikle Twitter’daki büyükelçilerimiz çok gündeme geliyor. Büyükelçilerimizin dijital platformda bulunmas1n1 nas1l de erlendiriyorsunuz? Ve, Büyükelçiler/d1_i_leri yetkilileri neden tweetlemeli? Neden tweetlemeli sorusunun cevab1 çok basit: 0leti_im bugünün dünyas1nda oyun d1_1 kalmaman1n bir arac1. Sosyal medya dün bir lüks, insanlar1n ve kurumlar1n tercihlerinin d1_1nda kalabilecek bir araç olabilirdi ancak bugün ve yar1n için yeni medya hülasa yeni diplomasi tercihi bir zorunluluk. Dijital ileti_im de bunun en h1zl1 ya_and1 1 yer. Neden sorusundan nas1l sorusuna geçi_ yapt1 1m1zda, alan1ndaki tek dü_ünce merkezi olan Yenidiplomasi.com’un birikimleriyle iddial1 bir ba_lang1ç yap1labilir. STRATEJ0K DER0NL0K D0J0TAL DER0NL0 0 DE KAPSAMALI Twiplomasi ve weiplomasi kavramlar1 da son zamanlarda gündeme geldi. Bu kavramlar üstüne neler dü_ünüyorsunuz? Kavramlar de i_ebilir, yeni kavramlar hayat1m1z1 süsleyebilir. Nas1l ki yeni ve Türkiye 119


için önemli bir ülke kuruldu unda diplomatik misyonlar o ülkede göreve ba_l1yorsa, dijital dünya için de benzeri geçerli. Twiplomasi malumunuz uluslararas1 bir ileti_im ajans1n1n ortaya att1 1 bir fikir. [6](http://twiplomacy.com)Kendi amaçlar1na hizmet ediyor ama demek ki bir _irket bile bunun öneminin fark1nda. Sosyal medya ölçümleri yap1yor, web sayfas1nda s1ralamalar yay1ml1yor. Keza Frans1z Haber Ajans1 AFP’nin de böyle bir e-diplomasi portal1 mevcut.[7](http://ediplomacy.afp.com) Önemli olan bizim kendi bulu_lar1m1z1 yapmam1z, kendi tan1mlar1m1z1n ve kavramlar1m1z1n pe_inden gitmemiz, ölçümlememiz, ülkemizin potansiyelini, ihtiyaçlar1n1, önceliklerini belirlememizdir. Say1n D1_i_leri Bakan1m1z Ahmet Davuto lu’nun stratejik derinlik’ aç1l1m1ndan mülhem, Ortado u’da son iki y1ld1r ya_ananlar, Bat1l1 ülkelerin dijital diplomasi faaliyetleri ve mevcut geli_meler çerçevesinde dijital derinlik’ ba_l1 1 böyle bir analize hizmet edebilir. Gökhan Yücel: 1977’de 0stanbul’da do du. Marmara Üniversitesi’nde gazetecilik ve bas1n ekonomisi, Essex Üniversitesi’nde Avrupa Siyaseti, Oxford Üniversitesi’nde kar_1la_t1rmal1 siyaset, Ortado u, güvenlik, strateji ve sava_ tarihi okudu. Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’ta kamu liderli i üst düzey yönetici e itimi ald1. Sabah gazetesinde editör olarak çal1_t1. 0ngiltere’ye gitti i y1l olan 1999’dan itibaren The Guardian, Taraf, Radikal, Zaman, Hürriyet E itim, Yeni ^afak ve Turkish Daily News’te op-ed yazd1. Oxford ve Londra merkezli önde gelen dan1_manl1k _irketlerinde enerji, d1_ politika, medya ve güvenlik konular1nda projeler yürüttü. 2009-2011 y1llar1 aras1nda Milli E itim Bakanl1 1’nda Bakanl1k mü_aviri görevinde bulundu. Okan, Hasan Kalyoncu Üniversiteleri ile Bahçe_ehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’nda yar1 zamanl1 ö retim görevlisidir. Çal1_malar1n1 dijital diplomasi, inovasyon & giri_imcilik yönetimi ve kar_1la_t1rmal1 e itim politikalar1 konular1nda yo unla_t1ran Yücel, 0ngilizce ve Frans1zca biliyor.[8](https://twitter.com/goyucel [9]https://twitter.com/YeniDiplomasi) 1. http://4.bp.blogspot.com/-rWh4n97OLI8/UWFPsc51YvI/AAAAAAAAAPQ/4dLpTMZdX80/s1600/DSC00288.jpg 2. http://www.yeniturkiye.org/diplomaside-hedefimiz-dijital-derinlik-olmali/yeni-akimlar/yenidiplomasi.com 3. http://www.hasbara.gov.il/Pages/default.aspx 4. http://blogs.fco.gov.uk/digitaldiplomacy 5. http://www.yenidiplomasi.com/ 6. http://twiplomacy.com/ 7. http://ediplomacy.afp.com/ 8. https://twitter.com/goyucel 9. https://twitter.com/YeniDiplomasi)

Kosova D1_i_leri Bakanl1 1 Yay1n Organ1 ’The New Diplomat’, Kurucular1m1zdan 0brahim 0zgi’nin 2012 De erlendirmelerine Yer Verdi (2013-04-10 17:25)

[1] Kosova D1_i_leri Bakanl1 1’n1n iki ayda bir 0ngilizce yay1nlad1 1 The New Diplomat ( Yeni Diplomat) bülteninin son say1s1nda Yenidiplomasi.com kurucular1ndan Halil 0brahim 120


0zgi’nin, 2012 y1l1na dair dijital diplomasi de erlendirmelerine geni_ yer ayr1ld1. Halil 0brahim 0zgi’nin, Yeni ^afak’ta 26 Aral1k 2012 tarihinde yay1nlad1 1 [2]2012: Dijital Diplomasinin Kay1p Y1l1 yaz1s1nda ABD, Birle_ik Krall1k, 0srail ve genç Kosova’n1n dijital diplomasinin kareas1 olarak nitelendirilmi_ti. Ayn1 yaz1da dört ülkenin 2012 karnesi _öyle özetlenmi_ti: Dijital diplomasinin kare as1: Britanya, ABD, 0srail ve Kosova " 0srail ise Gazze’ye sald1r1s1ndan önce Facebook üzerinde Arapça yay1nlarla dijital kamu diplomasisi yürütmeye ba_lam1_t1. 0srail’in bu çabalar1 Bulut Sütunu sald1r1s1nda 0srail Ordusu’nun Twitter üzerinde yapt1 1 payla_1mlarla anlams1z hale geldi. ^u s1ralarda da yine ileri bir ad1mla Arapça kamu diplomasisi birimi ve Arapça Twitter hesab1 gibi aç1l1mlarla yeni denemelerde bulunuyorlar

" ABD ise h1zl1 ba_lad1 1 y1lda D1_i_leri Bakan1 Hillary Clinton’1n görevi b1rakma sürecinin de etkisiyle vites dü_ürdü. Dijital diplomasi çabalar1n1 sivil toplumla ili_ki kurma stratejisine çeviren ABD’nin önümüzdeki dönemde neler yapaca 1n1 birlikte görece iz. " Britanya D1_i_leri 2012 y1l1nda önemli at1l1mlar yapt1 ve dijital diplomasi dünyas1n1n y1ld1z1 oldu. Yenilenen web sitesi ve dijital ba_ar1 hikâyeleriyle Britanya D1_i_leri dünyan1n birçok ülkesinin vatanda_1yla do rudan ileti_im kurmak için gayret gösteriyor. Diplomatik olarak s1k1nt1 ya_ad1 1 0ran’a yönelik çal1_malar1 bunlar1n ba_1nda yer al1yor. " Kosova, dijital diplomasi alan1nda en aktif ülkelerden biri. Ülkenin uluslararas1 alandaki tan1nma çabalar1 dijital stratejilerle destekleniyor ve co_kulu diaspora deste iyle s1ms1cak bir dijital diplomasi örne i sergileniyor. Kosova D1_i_leri Bakanl1 1’n1n The New Diplomat say1s1nda yer alan haberin tam metnine yer veriyoruz: [3]Kosovo Digital Diplomacy Strategy [4]reviewed as one of the best in Europe [5]The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo has been selected as the author of the best National Strategy for the Digital Diplomacy out of all the Balkan countries, from the prestigious Turkish journal on Public Diplomacy, “Yeni Diplomasi”. The Digital Diplomacy Strategy of Kosovo is considered as one of the best after that of USA, the Great Britain and Israel by Turkish experts, evaluating the content of strategies of dozen countries and various actions that Foreign Ministries and world diplomacies have launched for digital affirmation of its own countries. Halil Ibrahim Izgi, a Turkish expert on public and digital diplomacy, in an authorial writing in Yeni ^afak journal, announces the findings of the analysis of “Yeni Diplomasi”, where it is noted that: “Kosovo has become one of the most active states on the digital diplomacy. This is strongly associated with country’s attempts for more recognitions. Kosovo diplomats have had also a huge support from the dynamic digital Diaspora representing Kosovo’s biggest asset. This survey denotes Kosovo as the fourth country with the best Strategy in the internet, after the super-powers such as USA, the Great Britain and Israel. The Deputy Foreign Minister of Kosovo, [6]Petrit Selimi, responsible for initiating design and implementation of Kosovo Digital Diplomacy says that “Kosovo this year has scored an extraordinary progress in communicating via digital means”. Initially, we have gained support from experts of sisters ministries, then asked 121


for sponsorship and we are pleased for the support extended to our actions in the digital diplomacy by the Norwegian and British government. In accordance with the Strategy, we have invested in creation of mobile phones apps, and are preparing Wikipedia trainings, while having many other portal actions and projects to be implemented even for 2013. Starting in January we will be launching an interesting portal presenting Kosovo in five languages. Arjeta Emra, a Director of the British Council says that “British Council is proud of cooperating with MFA of Kosovo and the digital community on establishing the content, trainings and other actions in the field of digital diplomacy with a modest assistance we have received. With more resources, we shall have more results and, in this context, we thank all the activists in the internet that helped Kosovo promote its diverse culture, sports, policy and society via digital means. This appreciation from Turkey reveals that we are on the right path as far as the affirmation of Kosovo agenda is ’concerned’. 1. http://4.bp.blogspot.com/-zjNm0Y0WOPU/UWX-1lnftqI/AAAAAAAAAPk/jHhCxukx8IE/s1600/kos-1.png 2. http://yenisafak.com.tr/yazarlar/Halilibrahimizgi/2012-dijital-diplomasinin-kayip-yili/35571 3. http://www.mfa-ks.net/repository/docs/20130403-0809-newspaper-KND-WEB.pdf 4. http://www.mfa-ks.net/repository/docs/20130403-0809-newspaper-KND-WEB.pdf 5. http://www.mfa-ks.net/?page=1,1 6. https://twitter.com/Petrit

0nternet ve Sosyal Medya Ça 1nda Kamu Diplomasisi (2013-04-27 06:21)

4.4

May

ABD D1_i_leri Bakan1 John Kerry yazd1 | ’Dijital Diplomasi: Diplomatik Angajman1m1z1 Uyarlamak’ (2013-05-07 14:15)

[1] So uk Sava_ y1llar1nda bir D1_i_leri Bakanl1 1 mensubunun çocu u olarak büyüdüm. O tarihlerde konular gayet iyi tan1mlan1r ve diplomasi büyük ço unlukla hükümetlerdeki üst düzey görevli ki_iler aras1nda cereyan ederdi. Hâlbuki bugün ne kadar farkl1 bir dünyada ya_1yoruz ve bilginin, teknolojinin ve iç görünün her an s1n1rs1z say1da çevrimiçi kaynaktan beslendi i bir ça da diplomasi mesle inin ne tür de i_imlere maruz kald1 1na bakar m1s1n1z? Son zamanlarda hep beraber ya_ad1k ve seyrettik; Tahrir Meydan1’nda sadece cep telefonlar1 ve internet ile donanm1_ ö renciler, nihayetinde Arap Devrimi’ni tetikleyecek protestolar1 ba_latt1lar. Avuçlar1n1n içinde güçlü teknolojiler bulunan çok say1da insanla beraber, sosyal medya, sosyal hareketleri mümkün k1ld1 ve kolayla_t1rd1. 0_te dijital manada bu yetkili bireyler dünyan1n her noktas1nda hükümetleri ve küresel akranlar1 nezdinde seslerini daha etkili ve çabuk 122


duyurabiliyorlar. Herkes hâlihaz1rda süren de i_imi görüyor. Sosyal medyada siz bir ki_iye bir _ey dedi iniz zaman onu bin ki_i i_itiyor. Öyleyse _unu kesinlikle ifade etmeliyim ki art1k d1_ politika amaçlar1n1z1n geli_imini gerçekle_tirmek, dünya vatanda_lar1 aras1ndaki farklar1 kapamak, hem ülke içinde hem de d1_ta insanlarla devaml1 ba l1 kalmak ad1na ileri teknolojiyi i_in merkezine yerle_tirmeden etkili diplomasi yürütmek imkâns1z. O zaman dijital diplomasi ifadesi de gereksizle_iyor, sadece diplomasi yeterli - nokta. Onun için bugün bu blo un yeni ve daha fazla mültimedya araçlar1yla zenginle_tirilmi_ halini, daha fazla sosyal medya çal1_mas1yla tekrar aç1yoruz. Bu amaçlar do rultusunda periyodik olarak @StateDept hesab1ndan mesajlar ve DipNote’da blog yaz1lar1m1 yay1nl1yorum. Yine ayn1 sebeplerden ötürü 10 May1s günü yurtiçindeki vatanda_lar1m1zla daha yak1ndan temas kurmak için bir Google+ Hangout’a kat1laca 1m. Zaten benim dü_üncemde d1_ politika sadece d1_’ ile ilgili olan de ildir. O asl1nda birbiriyle ba l1 olan bir dünyada küresel piyasalarda devam ettirilen bir iç politikad1r’. E er sosyal medya arac1l1 1yla bu konular1 do rudan ve aç1kça insanlarla konu_mazsan1z, b1rak1n uluslararas1 çabalar1m1za yat1r1m yap1lmas1n1, sahay1 size d1_ politikaya önem verilmemesini söyleyen insanlara terk etmi_ olursunuz. En önemlisi de, teknolojiyi hepinizi dinlemek, dertlerinizi, sorunlar1n1z1 ve meselelerinizi anlamak ve bakanl1k d1_1ndakilerin tecrübelerinden istifade etmek için kullanmak istiyorum. Bu araçlar1 kullanarak, mümkün olan en geni_ izleyici ve takipçi kitlesiyle diyalog olu_turabilir ve orta yolu bulabiliriz- günün sonunda diplomasi budur. Yaz1n1n orijinal 0ngilizce versiyonu için [2]t1klay1n1z.

1. http://2.bp.blogspot.com/-LRP9pQEMkkA/UYltUgrpsgI/AAAAAAAAAP8/9fmANeRwAgQ/s1600/512x.jpg 2. http://blogs.state.gov/2013/05/article/digital-diplomacy-adapting-our-diplomatic-engagement

123


Kriz An1nda Sosyal Medyay1 Etkili Kullanma | Sosyal Medyada Kriz Yönetimi (2013-05-12 07:42)

[1] Kurucular1m1zdan Gökhan Yücel (twitter @goyucel) Hatay’1n Reyhanl1 ilçesinde ya_anan elim sald1r1lar1n sonras1ndaki kriz yönetimi esnas1nda yap1lan aç1klamalarda hemen hemen her üst düzey görevlinin a z1ndan ç1kan ’sosyal medya’ ibaresini masaya yat1r1yor. Sosyal medya kriz anlar1nda niçin revaçtad1r? H1z1, bilgi ak1_1, yayg1nl1 1, tabandan beslenen viral niteli i kriz yönetiminin tan1t1m ve ileti_im hanelerinin art1 taraf1na yaz1l1rken, kontrol zorlu u, bilgi kirlili i, dezenformasyon yönü riskli haneye kaydediliyor. 0ster ki_isel, ister ticari isterse bir devlet kurumunun acil ve ola anüstü hallerde, sosyal medyay1 nas1l kullanabilece i hakk1nda en temel konular1 ele alan bu k1sa yaz1, yap1lacak daha profesyonel çal1_malar1n iskeletini olu_turabilir. Her an kap1m1zda bir krizle ya_1yoruz. Dünyadaki üst düzey yöneticiler ve halkla ili_kiler _irketlerinin yüzde 80’i önlerindeki 12 ay içerisinde ufak-büyük bir krizle kar_1la_acaklar1ndan emin. Ancak tümünün sadece üçte biri küresel bir dijital kriz stratejisine sahip. Amy Neumann sosyal medya arac1l1 1yla kriz yönetirken fark1ndal1k, çözüm, geridönüt, etkile_im ve _effafl1k döngüsünün önemine i_aret etmekte124


dir. ([2]http://www.huffingtonpost. com/amy-neumann/5-steps-for-crisis-manage b 1791673.html) Kriz yönetiminin entegre özelli i, birbirinden ba 1ms1z dü_ünülemeyecek baz1 kutular1n her kriz için teker teker ve bütüncül bak1_ aç1s1yla de erlendirilmesini gerektirmektedir. Bu kriz sosyal medyada do mam1_ olabilir ancak bugünün ileti_im ve viral stratejileri içerisinde sosyal medya önemli bir kriz yönetimi arac1 ve mecras1d1r. Keza sorunlar sosyal medyada s1kça kar_1la_1lan krizi örneklerinden olabilir. Bu durumda da sosyal medya, sosyal medya mecralar1ndan kaynaklanan krizlerin çözümünde en uygun mecrad1r. Sosyal medya mecralar1nda ç1kan bir krize geleneksel medyada çözüm aramak tam bir felaketle sonuçlanacakt1r. ([3]http://www.huffingtonpost. com/amy-neumann/5-steps-for-crisis-manage b 1791673.html) Jasmine Jaume’nin kriz yönetiminin sosyal medya ölçümü ve metrik boyutuna vurgusa da di er konular kadar önemlidir. ([4]http://www.brandwatch.com/2013/02/using-social-media- monitoring-for-crisis-managementdraft/) Ölçüm/metrik olmadan sosyal medya sadece bir oyuncakt1r. Ölçüm olmadan stratejiden ve kriz yönetiminin etkinli inden bahsetmek de bir o kadar zordur. Bu konuda haberdar olmak, viral derinli in içinde sizinle ilgili sizi es geçen konulardan haberdar olabilmeniz aç1s1ndan Google Alert gibi hizmetleri kullanmak önemlidir. Ragan.com editörlerinden Matt Wilson ([5]http://www.ragan.com/Main/Articles.aspx?authorid= 56b2e5d5-7e2d-4c56-b877-2ac638378b3a), sosyal medyan1n kriz anlar1nda nas1l kullan1labilece i ile ilgili birçok vakaya uyarlanabilecek 16 maddelik bir liste haz1rlam1_. Bu liste Burson-Marsteller Küresel Dijital Stratejisi ba_kan1 Dallas Lawrence’1n ([6]http://www.burson-marsteller.com/About Us/Global Leadership/Lists/Leadership/DispForm.aspx?ID=40) tavsiyelerinden olu_uyor. Bir kriz zaman1 sosyal medya kullan1m1 menüsü olarak okunabilecek bu önerilerin içinden çe_itli sektörlerdeki aktörler kendi çözümlerini türetebilir, bu önerilerin biri veya birkaç1n1 bir araya getirerek bir kriz yönetimi stratejisi olu_turabilir. ^imdi Lawrence’1n konu_mas1ndan yola ç1karak Matt Wilson’1n haz1rlad1 1 16 maddelik listeye göz atal1m: IFRAME: [7]http://www.youtube.com/embed/iSSlsALRKd8 1. (Krizin/Konu hakk1nda devam eden) Sosyal medyadaki konu_man1n kilit faktörlerini mümkün mertebe erken ve güncel haliyle ö ren ve onlara angaje ol Sizin, kurumunuz, markan1z hakk1nda konu_an sosyal medya etki aktörlerini tespit için bir araca ihtiyac1n1z vard1r. En etkili oldu unu dü_ündü ünüz aktörler ve hesaplar her ko_ulda böyle olmayabilir. Onun için etki tan1lamas1 son derece önemli bir ba_lang1çt1r. Bir bak1ma krizin sosyal medyadaki izdü_ümü, ve ekosisteminin haritalanmas1 anlam1na da gelir. 2. Dü_manlar1n1z1n / Muhaliflerinizin etkinli ini kontrol, takip edin ve ölçümleyin Her türlü etkinli in ve protestolar1n hatta dünyan1n belli bir bölgesinin gelece ini tayin eden sosyal hareketlerin sosyal medyada örgütlendi i dü_ünülürse, sizi ilgilendiren konularda kar_1n1zda yer ald1 1n1 dü_ündü ünüz etki hesaplar1n1 s1k1 takibe al1n. 3. Bilgi bo_lu u ve zaaf1na izin vermeyin Sizin b1rakt1 1n1z bo_luklar sosyal medyada misliyle ba_kalar1 taraf1ndan doldurulacakt1r. Üstüne bunlar sizin istemedi iniz özellikte planlanm1_ stratejilerin ürünü veya parças1 olabilir. 4. Aç1k ve kulland1 1n1z platforma uygun mesajlar yay1nlay1 Kriz hangi platformda ele al1nd1ysa ve ç1kt1ysa, ilk cevap o platformdan olsun. Dominos Pizzalar1’n1n 2011’de bir çal1_an1n1n mü_terilere servis edilecek pizzalar üzerine hap_1r1rken çekilen görüntülerinin yay1nlanmas1yla patlak veren kriz, _irketin do ru bir hamleyle iki gün içinde cevap olarak haz1rlad1 1 bir özür videosuyla ucuz atlat1lm1_t1. ([8]http://www.prdaily.com/Main/Articles/Do minos blames idiot for viral video campaign does 1917.aspx) Bu tür viral sebepleri ve sonuçlar1 olan krizlerde verilen cevab1n uygunlu u bu denli önemlidir. 5. Birileri kapmadan markan1z1n sosyal medya hesab1n1 al1n Yoksa kendi silah1n1zla aya 1n1z1 ate_ etmi_ gibi olabilirsiniz. Kontrolünüz d1_1nda ama sizmi_ gibi sizin markan1zla, isminizle hatta avatar/ikon/logo/resminizle hareket eden hesaplar1 iyi takip etmeli ve kriz dönemlerinde size, markan1za veya kurumunuza vermesi muhtemel zararlar1n önüne geçebilirsiniz. 6. Sosyal medya ili_kilerine önem verin Bugün gazetecilerin yüzde 50’si, di er hiçbir kayna a ba_vurmadan sosyal medyay1 kontrol ediyor. 0lk haber kayna 1 olarak sosyal medya mecralar1n1 kullan1l1yor. Bu yüzden haberlerin yaz1m1nda sosyal medyan1n rolü yads1namaz. Kriz yönetiminde klasik halkla ili_kiler mant1 1n1n d1_1na ç1k1lmal1 ve sosyal medya ili_kileri stratejiye dahil edilmeli. 7. Kriz yönetimi döneminde logo de il insan yüzü kullan1n 0ster ki_i ister kurum olsun, sosyal medyada kriz yönetimini logolarla de il insanlar1n konu_tuklar1nda muhatap olarak görebilecekleri insan karakterleriyle yönetin. Böylelikle daha samimi, daha ciddi ve sizinle ileti_im kuranlar1n görü_lerini önemseyen, kurumunuzun veya markan1z1n insani yönünü ön plana ç1karm1_ 125


olursunuz. 8. Bütüncül ve entegre stratejiler kilit Viral mant1 1n gere i olarak bir Youtube videosunu Twitter veya Facebook arac1l1 1yla yaymazsan1z yapt1 1n1z1n hiçbir de eri kalmayacakt1r. Bu tür uygun entegre stratejiler izlenmelidir. Örne in krizle ilgili S1kça Sorulan Sorular bölümü de olu_turulabilir. 9. Ne konu_tu unuzun ve yazd1 1n1z1n fark1nda olun, dalg1nl1k bahane de il Ne söylemeniz gerekti i ile ne söyleyebildi iniz aras1ndaki dengeyi iyi korumak laz1m. En basit bir durumda, ’bu konu hakk1nda bilgi ilerleyen dakikalarda payla_1lacakt1r’ denmesiyle ’yorum yok’ mesaj1 hakk1nda da lar kadar fark olabilir. Viral etkiyi gözden kaç1rmamak gerek. 10. Hata yap1ld1ysa kabullenmeyi bilmek laz1m E er a z1n1zdan yanl1_ bir kelime ç1kt1ysa veya sosyal medyada yaz1ld1ysa, bu aleyhinize kullan1lmadan önce yanl1_lar1n1z1 kabullenmeyi ö renmelisiniz. Böylelikle zarar1ndan neresinden dönerseniz dönün kard1r prensibi i_leyecektir. 11. Bakt1n1z durum gerçekten aleyhinize, ko_ullar uygunsa _aka yap1n En zor durumlarda iyi ve zamanl1 bir _aka durumu gerçekten yumu_atabilir. Ancak unutmamak gerek _akan1n da hiçbir zaman a za al1nmamas1 gereken yerler vard1r. Örne in ulusal felaketlerde, terör sald1r1lar1nda _aka insanlar1n hislerini rencide eder. Kaç1nmak _art. 0_in dozunu iyi ayarlamak elzem. 12. Ödemeli ve reklam servislerini kullan1n Sosyal medyada yanl1_ bilgilerden bir tanesi s1f1r maliyetle her i_in yap1labilece i. E er baz1 kampanyalar için ve kriz yönetimi esnas1nda ödemeli hizmetleri kullanman1z gerekiyorsa bu yine de birçok halkla ili_kiler ve reklam arac1ndan fazlas1yla ucuz kaçacakt1r. Ama viral etki yüzlerce kat fazla olabilir. Özellikle dijital diplomasi alan1nda bu tür uygulamalar1n say1s1 gitgide artmaktad1r. 13. Kriz yönetimi etkinli in yan1nda üretim ve verimli i de art1r1r Yatak örtülerinin yataklara uymad1 1 bir ürün hayal edin. Sosyal medyada yüzlerce hatta binlerce mesaj bir anda gönderildi i anda tedarikçi _irket üreticinin pazarlama faaliyetlerinden üretimine kadar defonun giderilmesi için gerekli tüm birimlerini uyarabilir. Sorun gözden geçirilir. Böylelikle etkili kriz yönetimi _irketim üretim verimlili ine de katk1da bulunmu_ olur. 14. Datan1z1 koruyun / Veri Güvenli inizi artt1r1n Verilerinizi ele geçirmek ve kötü amaçl1 kullanmak isteyenler, sosyal medya yoluyla da gelebilen baz1 sald1r1lara kalk1_abilir. Ki_isel ve kurumsal verilerinizin güvenli ini, sosyal medya hesaplar1n1z1n güvenlik ayarlar1n1 gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. 15. Çal1_anlar1n1z için sosyal medya k1lavuzu haz1rlay1n ve uygulay1n 0nsanlar1n _ahsi sosyal medya hesaplar1 olmakla beraber çal1_t1klar1 kurumlar1n sosyal medya kullan1m _artlar1 ve politikas1na uymas1 beklenebilir. Örne in bir diplomat1n kendi istedi i gibi, kendi inisiyatifiyle sosyal medyay1 kullanmas1 bugün için önemli bir sosyal medya stratejisi aç1 1 ve zaaf1d1r. ABD, 0ngiltere, 0srail ve birçok di er ülkenin d1_i_leri bakanl1klar1 personellerinin uymas1 için sosyal medya angajman kurallar1 yay1nlamakta ve s1kça güncellenmektedir. Bu güncellemelerin birço u yine ya_anan krizlerden ç1kar1lan dersler neticesinde gerçekle_mektedir. 16. Gizli kozunuzu unutmay1n Tabi bir önceki maddede söylenenler, bu i_in k1s1tlay1c1 taraf1na gönderme yap1yor. Ama çal1_anlar1n1za sadece yapmamalar1 gereken _eyleri söylemeyin. Bugün kurumlar1n dörtte biri çal1_anlar1n1 i_leri ve kurumlar1 hakk1nda sosyal medyada bahsetmeleri konusunda te_vik ediyor. Çal1_anlar1 her kurumun gizli silahlar1d1r. Kriz an1nda onlarla uygun biçimde angajman ilkeleri belirlenmelidir. Çal1_anlar büyük stratejilerin uygulanma safhas1nda unutulmamal1, planlara dahil edilmelidir. 1. http://2.bp.blogspot.com/--GCrg154sKY/UY-k9OseB7I/AAAAAAAAAQU/yCdIV7pCU48/s1600/social-media.png 2. http://www.huffingtonpost.com/amy-neumann/5-steps-for-crisis-manage_b_1791673.html 3. http://www.huffingtonpost.com/amy-neumann/5-steps-for-crisis-manage_b_1791673.html 4. http://www.brandwatch.com/2013/02/using-social-media-monitoring-for-crisis-management-draft/ 5. http://www.ragan.com/Main/Articles.aspx?authorid=56b2e5d5-7e2d-4c56-b877-2ac638378b3a 6. http://www.burson-marsteller.com/About_Us/Global_Leadership/Lists/Leadership/DispForm.aspx?ID=40 7. http://www.youtube.com/embed/iSSlsALRKd8 8. http://www.prdaily.com/Main/Articles/Dominos_blames_idiot_for_viral_video_campaign_does_1917.aspx

Kubilay Yendi (2013-05-16 11:34:18) A ZINIZA SA LIK HOCAM S0ZE YAKI^ANDI BUYDU.ÜLKEN0N BU ORTAMINDA B0R0LER0NE SANIRIM MSJ G0TM0^T0R.10.MADDE MÜKEMMELD0

126


Bahçe_ehir Üniversitesi ve Yeni Diplomasi, Washington DC’de Dijital Diplomasi Merkezi kuruyor (2013-05-16 17:31) Üniversitenin resmi aç1l1_1 yar1n yap1lacak [1]Washington DC Yerle_kesi’ndeki e itim programlar1ndan birisi de ”dijital diplomasi” olacak. BAU ve Yeni Diplomasi i_birli iyle verilecek program, dünyadaki en fazla yabanc1 misyon ve diplomat1n bulundu u _ehir olan Washington’daki ilk ’dijital diplomasi’ program1 olma özelli i ta_1yacak. Program, e_ zamanl1 olarak [2]0stanbul’da da verilecek. Dünyada ilk olma özelli i ta_1yan merkezde, ö renciler dijital diplomasi alan1nda ders görecek ve programda çe_itli ara_t1rma projeleri yer alacak. Türkiye, geli_mesini dijital alana da ta_1mal1 Bahçe_ehir Üniversitesi’nin program orta 1 ”Yeni Diplomasi Dü_ünce Toplulu u” kurucular1ndan Gökhan Yücel, dijital diplomasi program1n1n, d1_ politikan1n dijital araçlar yard1m1yla, özellikle de sosyal medya siteleri ve multimedya araçlar1 yoluyla, sürdürülmesini, farkl1 ülkelerdeki insanlar1 bilgilendirmeyi, onlarla ileti_ime geçmeyi ve onlar1 etkilemeyi hedefleyen bir disiplin oldu unu belirtti. Türkiye’nin diplomasi alanlar1ndaki geli_mesini dijital alana da ta_1mas1 gerekti ini aktaran Yücel, ”Dijital diplomasi, Türkiye için bir opsiyon veya alternatif de il zarurettir. Gerek kamu kurumlar1ndan gerek akademik çevrelerden ald1 1m1z olumlu tepkilerin bugün diplomasinin ve dijital diplomasinin kalbinin att1 1 Washington DC’de bir e itim program1 ve ileride kuraca 1m1z merkez ile taçlanm1_ olmas1, yeni diplomasi için oldu u kadar Türkiye’nin vizyonu aç1s1ndan da önemli. Bu vesile ile dijital diplomasi vizyonuna inanarak bize destek veren herkese ve özellikle Bahçe_ehir Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Ba_kan1 Enver Yücel’e te_ekkür ederiz” dedi. 1. http://www.hurriyet.com.tr/index/washington/ 2. http://www.hurriyet.com.tr/index/istanbul/

Yüzlerce Dünya Liderinin Twitter Hesap ve Adresleri Yay1nland1 (2013-05-21 17:51) 19 May1s günü @Picobee @VITweeple adresleri taraf1ndan Dünya Liderlerinin Sosyal Medya Hesap ve Adresleri Rehberi’nin 25. kez güncellenmi_ hali yay1nland1. Rehberin bu versiyonunda 1620 twitter hesab1, 1955 web sayfas1 ve 1525 önemli _ahsiyet yer almaktad1r. Dijital diplomasi denince akla gelen hemen her twitter hesab1n1 içeren liste ayr1ca 11 k1s1m alt1nda düzenlenmektedir. Bunlar: 1.Uluslararas1 örgütlerin twitter hesaplar1 2. Ülke & bölge twitter hesaplar1 3. Ülke & bölge i_levi aç1s1ndan twitter hesaplar1 4. Hükümet ba_kanlar1 5. D1_i_leri bakanlar1 6. Savunma bakanlar1 7. Hükümet (Genel) 8. Yasama/Parlamento 9. Yarg1 (Anayasa Mahkemeleri) 10. BM Temsilcileri (New York & Cenevre) 11. Eski hükümet yetkilileri

Why a ’World Leader Twitter Directory’ ? by Piccola Bee | @VITweeple/@Picobee (2013-05-22 14:59)

We are entering an exciting new phase of human relations. Due to significant advances in the Internet and Social Media,’ such as Twitter, governments and government representatives from across the globe can now 127


communicate more fully and directly with one another and their constituents, without being mis- or re-

interpreted by third parties in the media. [1] This Brave New Era of Diplomatic Dialogue’ is now most commonly referred to as #eGovernment and #DigitalDiplomacy. Further, and perhaps more importantly, citizens can also directly and dynamically interact with their representatives at all levels of government. Third, citizens – We The Tweeple can also more easily engage in what is formally referred to as Citizen Diplomacy’, i.e. communicating with one another across cultures, nations, and geography. That is to say, Social Media facilitates more robust and direct two-way dialogues between more of us and among more of us than has been previously possible. Indeed, in its own way, the New Social Media, have the potential of restoring a more direct form of Democracy such as the one that existed in the Agora of Ancient Greece. Just like any tool, however, the emerging Social Media,’ are only as useful as we choose to make them. The New Social Media, and how we use of them, has the potential of improving transparency of governments, of enhancing democracy, and of improving human understanding across cultures through dialogue and discovery. Obviously, one essential element to the Electronic Diplomatic Dialogue, is being sure of “Who is Whom” among electronic accounts purporting to bethose of governments and government officials. Hence, I assembled The “World Leader Twitter and Web Directory,” and have made it freely and publicly available with the simple goal of facilitating clear dialogue both among government officials and with their respective constituents. Twitter, as a social platform, has several features that make it a good source for a Social Media Directory. First, Twitter Account Names are crisp, i.e. short, and easy to catalogue. Also, Twitter Profiles allow for links to Web Addresses, allowing quick access to information. Third, because Twitter Lists make it easy to gather together groupings of accounts pertinent to a particular topic of intersts. I simply and sincerely hope the information contained within the “World Leader Twitter and Web Directory” is useful to my fellow citizens wishing to more fully engage in public diplomacy on our precious planet. Useful Links: World Leader Twitter and Web Directory: [2]http:// worldleadertwitterdirectory.files.wordpress.com/2013/05/ world-leader-twitter-web-directoryv252.pdf World Leader Twitter Directory Spreadsheets: [3]http:// worldleadertwitterdirectory.files.wordpress.com/2013/05/ worldleadertwitterwebspreadsheets5.xlsx World Leader Twitter Directory on Google Drive: [4]https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key= 0Ag46wjpztZ4ddDhWeGZXblVFMHA4Mjc0QXduUzU4bHc &usp=sharing 1.

http:

//1.bp.blogspot.com/-0UkcRCEbzSw/UZ0_ZSCwzII/AAAAAAAAAQk/-VE9vBBYYBo/s1600/tumblr_mc9olhBNed1rjo7gco1_500.jpg 2. http://worldleadertwitterdirectory.files.wordpress.com/2013/05/world-leader-twitter-web-directoryv252.pdf 3. http://worldleadertwitterdirectory.files.wordpress.com/2013/05/worldleadertwitterwebspreadsheets5.xlsx 4. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag46wjpztZ4ddDhWeGZXblVFMHA4Mjc0QXduUzU4bHc&usp=sharing

128


4.5

June

Twiplomacy’den Twitter’da Büyükelçilikler ve Büyükelçiler Listesi (2013-06-10 00:16) Dünyadaki önemli halkla ili_kiler, ileti_im ve dijital ajanslar1 aras1nda yer alan Burson-Marsteller’in twiplomacy.com adresinde devam ettirdi i dijital diplomasi çal1_malar1na bir yenisi daha eklendi. Çe_itli devletlere ait 1600 tane büyükelçilik ve büyükelçi adresinin yer ald1 1 liste bu alanda haz1rlanm1_ en kapsaml1 rehberlerden biri konumu haline geldi. Listenin ba_ka bir özelli i ise dünya dillerinin hemen hepsinde hesaplara yer verilmesi. Listeye [1]https://twitter.com/Twiplomacy/diplomats-missions/mem bers adresinden veya buraya [2]t1klayarak ula_abilirsiniz. 1. https://twitter.com/Twiplomacy/diplomats-missions/members 2. https://twitter.com/Twiplomacy/diplomats-missions/members

Diplomaside Gelenek ve 0novasyon: Diplomat 2.0 | Tradition and Innovation Diplomat 2.0 by Stefano Baldi (2013-06-17 06:25) IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/QPwftNqgm2o 1. http://www.youtube.com/embed/QPwftNqgm2o

4.6

July

Real-time world, real-time diplomacy: The challenges ahead | Panel at Italian Embassy in DC (2013-07-14 08:10) IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=UUBGTmZR0BtLgqtVB yK3DBMw 1. http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=UUBGTmZR0BtLgqtVByK3DBMw

Dijital Diplomasi ve #G8 | Digital Diplomacy & the #G8 (2013-07-18 21:25)

Dijital diplomasi ve Twitter (2013-07-30 03:36) Burson Marsteller bünyesinde faaliyet gösteren [1]Twiplomacy birimi, Twitter ve diplomasiyi bir araya getirerek dijital diplomasi alt1nda bir alana zemin haz1rl1yor. Burson Marsteller dünyan1n en önemli ileti_im dan1_manl1 1 _irketlerinden biri ve geçmi_teki üst düzey yöneticileri aras1nda [2]Bill Clinton ve Tony Blair gibiisimlere dan1_manl1k vermi_ isimler bulunuyor. Köklü bir ileti_im gelene ine sahip bir _irketin Twitter ve diplomasiyi bir araya getiren çal1_maya önem vermesi ve k1demli çal1_anlar1n1 bu çaban1n ba_1nda görevlendirmesi ku_kusuz önemli bir parametre. Dünyan1n geldi i nokta kadar gidece i noktay1 da hesaba katan bir bak1_ aç1s1n1n mahsulü olan Twiplomacy ara_t1rmalar1 dünya liderlerinin Twitter angajmanlar1n1 göz önüne koyuyor. Twiplomacy farkl1 katmanlarda incelenmesi gereken bir ara_t1rma. 0lk katman1 takipçi 129


say1lar1yla açabiliriz. Dünyan1n ilk 5 lider hesab1ndan 2’si Türkiye’ye ait. 3 milyonun üzerinde takipçiye sahip Cumhurba_kan1 Abdullah Gül ([3]@CBAbdullahGul) ve Ba_bakan Recep Tayyip Erdo an ([4]@RT Erdogan) 4. ve 5. s1rada yer al1yor. 24. s1rada ise D1_i_leri Bakan1 Ahmet Davuto lu ([5]@Ahmet Davutoglu) var. Kendisi en fazla takipçiye sahip d1_i_leri bakan1& Ancak i_ etkile_ime geldi i zaman görünüm de i_iyor. Dijital ortam bir diyalog mekanizmas1n1 beraberinde getiriyor. Dinlemeden konu_mak normal hayat1m1zda oldu u gibi Twitter’da da muteber bir davran1_ _ekli de il. Twitter’1 mesajlar1 iletecek bir kanal olarak görmek do ru olmayan, eksik bir bak1_ aç1s1. Liderlerin mesajlar1n1 iletmek üzere do rudan bir mecraya sahip olmalar1 kadar harekete geçirebildikleri, geri dönü_ ald1klar1 ve diyalog kurduklar1 bir kitlenin varl1 1 gereklidir. Sadece kendi bak1_ aç1s1n1 payla_mak de il bir ortak ak1l zemini olu_turmak aç1s1ndan da önemlidir. Twiplomacy ara_t1rmas1nda ortaya ç1kan verilerde genel anlamda bir dijital diplomasi eksikli i de hissediyoruz. Liderler Twitter’1 kendi ülkelerindeki vatanda_lara hitap etmek için bir kürsü olarak kullan1yorlar. Rapordaki verilerden 0sveç D1_i_leri Bakan1 Carl Bildt’i ([6]@carlbildt) ba_ar1l1 bir istisna olarak görebilece imiz sonucu ortaya ç1k1yor. Dijital diplomasi alan1ndaki kullan1lmayan potansiyeli harekete geçirmek ve kabu u k1rmak liderlerden çok onlar1n alt1nda yer alan ekiplerinin görevi olmal1d1r. Liderlerin küçük ölçekli bir kopyas1 olan figürler dijital dünya için hiç de özgün olmayan ve kal1c1 de er arz etmeyen görünüm sergiliyor. Twiplomacy verilerine göre ara_t1rmaya konu olan tweetlerin büyük ço unlu u web üzerinden gönderiliyor. Sosyal medyan1n mobil cihazlara geçi_ yapt1 1 bir dönemde dijital alanlar1n hala konvansiyonel bir bak1_ aç1s1yla ele al1nd1 1n1 görüyoruz. Dijital diplomaside k1talar aras1ndaki kar_1la_t1rmada ise Avrupa’n1n önde oldu unu görüyoruz. Bu Avrupa’n1n sahip oldu u ulusal ve uluslararüstü kurumlar1n trafi iyle aç1klanabilecek bir veri. En fazla tweeti Latin Amerika liderleri at1yor en fazla cevab1 ise Afrikal1 liderler veriyor. Türkiye cevap vermek bir yana lider düzeyinde takip etti i ki_i bile olmayan bir ülke. Dijital diplomasi söz konusu oldu unda me_hur bir söz devreye giriyor: Allah iki kulak bir a 1z vermi_tir. 0ki dinleyip bir konu_al1m diye. Türkiye kendini ifade etmek için dijital araçlardan yararlanmal1d1r. Ancak etkin bir dijital diplomasi için de kiminle ne konu_aca 1m1z1 tayin etmeye yani bir stratejiye sahip olmam1z gerekti i aç1k bir _ekilde ortadad1r. 1. http://twiplomacy.com/ 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Penn 3. http://www.twitter.com/cbabdullahgul 4. http://www.twitter.com/RT_Erdogan 5. http://twitter.com/Ahmet_Davutoglu 6. http://twitter.com/carlbildt

4.7

September

British

Ambassador

to

Lebanon

Tom

Fletcher

(2013-09-02 10:40)

IFRAME: [1]//www.youtube.com/embed/V3q9IjvA9N8 1. file://www.youtube.com/embed/V3q9IjvA9N8

130

addresses

Swedish

diplomats


“Digital Kosovo” Launches to Empower Digital Diplomacy (2013-09-02 11:00)

[1] Today’s launch of the Digital Kosovo web portal is an important step forward in addressing some of the challenges faced by the citizens of Kosovo in accessing the full benefits of the Internet. As the Republic of Kosovo continues its work on political recognitions, this new IPKO Foundation initiative launched at Hotel Sirius today is part of a sustained effort to secure greater recognition by the global Internet infrastructure. The new website [2]www.digitalkosovo.org has been designed and developed by IPKO Foundation, with the backing of the Kosovo Ministry of Foreign Affairs, British Council and Norwegian Embassy, in support of Kosovo’s Digital Diplomacy Strategy. This new project enables Kosovo citizens to act as digital diplomats and take part in online advocacy themselves. Kosovo’s Deputy Foreign Minister, Petrit Selimi said: “The exclusion of Kosovo from many of the biggest websites in the world means that Kosovo citizens continue to be excluded from fully utilizing online services; a right taken for granted by people around the world. It also has a detrimental knock-on effect on our economy. Our lobbying efforts combined with citizen advocacy have successfully convinced websites such as twitter, and more recently LinkedIn to include Kosovo, and this latest project is an important in stepping up efforts as part of our Digital Diplomacy Strategy. Digital Kosovo supports our citizens in making the case for including Kosovo across major websites, so that they can access the Internet for online shopping, business and travel bookings in exactly the same way as other Internet users around world. [3]

IPKO Foundation Board Member and Internet entrepreneur, Kushtrim Xhakli said: “We are committed to empowering Kosovo citizens to advocate for inclusion on websites around world. We’ve already seen a number of successes as a result of IPKO Foundation’s work to date, and the Digital Kosovo portal will enable us to build on this with the support of Kosovo citizens, including the very active online community here and abroad.” The Norwegian Ambassador to the Republic of Kosovo, Jan Braathu, said: ”Via Digital Kosovo, we can all be digital diplomats and make use of our potential influence by demanding that Kosovo is recognized by companies on the internet. It is about more than just personal inconvenience. We see great potential in utilizing digital to support Kosovo’s statehood.” 131


Speaking about the work of the British Embassy and British Council on supporting Kosovo’s Digital Diplomacy efforts, Myrna Macgregor from the British Embassy said: ”Digital Diplomacy is changing the way we do foreign policy. With governments, businesses and charities online, we all need to have a strong digital presence. Internet recognition of Kosovo is of huge practical and symbolic importance and it is unacceptable that Kosovo still doesn’t appear on so many websites. Digital Kosovo is therefore a welcome initiative, which will enable Kosovo’s web-savvy youth to become advocates for their country’s online inclusion.” The Digital Kosovo site was officially launched in a media conference at Hotel Sirius in Pristina, with guests including the Deputy Minister of Foreign Affairs Petrit Selimi, IPKO Foundation Board Member Kushtrim Xhakli, Norwegian Ambassador Jan Braathu, and Myrna Macgregor from the British Embassy. The launch included a panel discussion on “The Role of Digital Diplomacy online” and was followed by a reception. Facts and figures Over 70 % of Kosovo’s population is under the age of 30, so Kosovo is a digitally “switched on” nation with Internet penetration and usage similar to Europe-wide and global norms; internet penetration based on the number of users is 76.6 %. Facebook is the most popular social media platform in Kosovo - used by approximately three-quarters of Kosovo’s Internet users. Whilst users can select Kosovo as a location, Facebook has not recognised Kosovo as an independent country. A number of major websites such as TripAdvisor and LinkedIn do recognize Kosovo, however other major websites have yet to recognize Kosovo as an independent entity including Amazon, eBay, Yahoo and Skype. They, along with thousands of local and regional websites, portals, and social media tools, have not yet included Kosovo as a country in their drop down menus. 1. http://1.bp.blogspot.com/-GBAoGk54Xz8/UiTRXdsOuzI/AAAAAAAAAVo/bOJGs-qDYAI/s1600/DigitalKosovo.jpg 2. http://www.digitalkosovo.org/ 3. http://3.bp.blogspot.com/-wDW4qC8vB_o/UiTRY2B7BGI/AAAAAAAAAVw/hSZIiCM665A/s1600/logo.jpg

’Digital Diplomacy Boom’ – Extended Presentation by Gökhan Yücel, President & CoFounder of Yenidiplomasi.com (2013-09-04 04:03)

ANAL0Z | 0ran’1n Twitter ve dijital diplomasiyle imtihan1 | (2013-09-06 02:00)

[1] 132


Halil 0brahim 0zgi, E_-Kurucu Önce 2009 y1l1na gidelim. Twitter üzerinden örgütlenen 0ranl1 gençler hileli oldu unu dü_ündükleri seçimleri protesto etmek için gösteriler düzenledi. Twitter Devrimi olarak da adland1r1lan bu süreçte devletin tepkisi sosyal a lar1 yasaklama _eklinde oldu. Bir Wikipedia maddesinde 0ran’da sosyal a lar1n kapt1lmas1na _u _ekilde yer veriliyor: “Gösterileri engellemek amac1yla, pek çok internet sitesine eri_im engellendi. Eri_imi engellenen internet siteleri Facebook, Youtube, Twitter, yabanc1 yay1n yapan internet siteleri ve reformculara ait internet siteleriydi. Tahran’dan k1sa mesaj ve uluslararas1 aramalar yap1lmas1 engellendi. Cumartesinin ard1ndan cep telefonu hizmetleri kapat1ld1.” 2013’e geliyoruz. 0ran’da bugün hala yasakl1 olan Twitter, yeni seçilen Hasan Ruhani’nin uluslararas1 alandaki en büyük kozlar1ndan birisi. Twitter hesab1 üzerinden mesajlar1n1 ileten Ruhani, 0ran’daki de i_im sürecinin ipuçlar1n1 Twitter üzerinden veriyor. Ayn1 _ekilde yeni 0ran D1_i_leri Bakan1 da Twitter’a h1zl1 bir giri_ yapt1. Yahudilerin Ro_ A_ana’s1n1 (Yahudi takvimine göre y1lba_1) Devlet Ba_kan1 ve D1_i_leri Bakan1 Twitter üzerinde kutlad1. Ruhani, mesaj1nda Tahran’da gün bat1m1n1n gerçekle_ti i _u anlarda Yahudiler’in Ro_ A_ana’s1n1 kutluyorum dedi. Klasik olarak 0srail dü_manl1 1 üzerine kurulu 0ran diplomatik söylemi aç1s1ndan hayli _a_1rt1c1 bir geli_meydi. Ayn1 _ekilde mesaj1n iletilme mecras1 da 0ran’1n giderek hareketlenen dijital diplomasi alan1na kay1ts1z kalmayaca 1n1n bir göstergesiydi. Dini lider Ali Hamaney sosyal a lar üzerinde daha çok 0ran içine yönelik mesajlar iletirken 0ran’1n yeni yönetim kademesi d1_ dünyay1 ikna ve imaj turlar1 pe_inde görünüyor. 0ran D1_i_leri Bakan1 Cevad Zarif’in ABD Temsilciler Meclisi Eski Ba_kan1 Nancy Pelosi’nin k1z1 Christine Pelosi ile Twitter üzerinden yaz1_mas1 da bu dü_ünceleri peki_tirir mahiyette. Cevad Zarif, kendisinin Ro_ A_ana kutlamas1na 0ran’1n Yahudi soyk1r1m1 inkarc1l1 1n1 dile getirerek cevap veren Pelosi’ye 0ran’1n soyk1r1m inkarc1s1 olmad1 1n1 dile getirerek cevap vermesi dikkat çekti. Zarif ayn1 zamanda “soyk1r1m inkarc1s1 olarak alg1lanan ki_inin” -ki bu ki_i Ahmedinecad oluyor- görevde olmad1 1na dikkat çekti. New York Times da 0ran’dan Twitter üzerinden gelen yeni seslere kulak kesildi ve “0ran’1n Twitter Mesajlar1nda Sa duyu Belirtileri” ba_l1kl1 bir ba_yaz1da _unlara yer verdi: Sosyal medya 0ran’1n yeni cumhurba_kan1 Hasan Ruhani’yi tan1maya ba_lamak için al1_1lmad1k ama yararl1 bir mecra. Ruhani, Haziran’daki seçimi kazand1ktan sonra Twitter’da att1 1 çok say1da 0ngilizce mesajla, en acili 0ran’1n nükleer program1 olmak üzere ABD ve di er büyük güçlerle ya_anan anla_mazl1klar1 çözme konusunda ciddi oldu unu umut etmek için sebep yaratt1. Ruhani veya onun ad1na yazan ki_i 17 Haziran’da, ”Daha fazla gerilim istemiyoruz. 0ki ülke de daha çok gelece i dü_ünmeli ve geçmi_ sorunlar1 çözüp i_leri yoluna koymak için masaya oturup konu_mal1” diye yazd1. Nükleer programla ilgili de, ”Nükleer program1m1z _effaf. Yine de, bunun uluslararas1 kurallara uygun oldu unu dünyaya aç1kça göstermek için daha çok ad1m atabiliriz” yorumunda bulundu.” Dijital diplomasinin dünyadaki geli_meler için etkin, dikkate al1nan bir kanal oldu unu ke_feden 0ran’1n bu alandaki ak1ll1 ad1mlar1 kendilerine yönelik izolasyonu kald1rmak veya hafifletmek için bir araç olabilir. 0ran’1n ak1ll1ca kulland1 1 bu yeni diplomatik yöntemin i_e yaray1p yaramayaca 1n1 önümüzdeki dönemde gözleyece iz. Ancak 2009 seçimlerinin ertesinde yasaklanan sosyal a lar1n 0ran için diplomatik bir can simidi haline gelmesi dijital diplomasi için önemli bir kilometre ta_1 say1labilir. 0lgili linkler [2]http://www.sabah.com.tr/NewYorkTimes/2013/09/02/iranin-twitte r-mesajlarinda-sagduyu-belirtileri [3]http://en.wikipedia.org/wiki/2009 %E2 %80 %9310 Iranian election protests 1. http://3.bp.blogspot.com/-fEP9MlOoAGw/UimZNJue5WI/AAAAAAAAMlc/oT3RuFAvXVo/s1600/zarif.jpg 2. http://www.sabah.com.tr/NewYorkTimes/2013/09/02/iranin-twitter-mesajlarinda-sagduyu-belirtileri 3. http://en.wikipedia.org/wiki/2009%E2%80%9310_Iranian_election_protests

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar1na Aday ^ehirlerin Sosyal Medya Etkinli i Raporu | Gökhan Yücel- E_Kurucu (2013-09-07 07:06)

133


Dijital az1nl1klar1n yükseli_i (2013-09-09 08:21)

[1] Balkanlar çok milletli ve neredeyse her milletin bir _ekilde farkl1 bir co rafyada az1nl1k olmay1 tatt1 1 bir co rafya. Bir de ülkesi olmayan az1nl1klar var. Pomaklar, [2]Torbe_ler ve [3]Goraniler bunlar1n aras1nda yer al1yor. [4]Saudi AramcoWorld dergisi bu az1nl1klar1n teknolojiyle olan ili_kilerine dair bir dosya haz1rlam1_. [5]Pomaklar1n bir k1sm1 Bulgaristan’da bir k1sm1 ise Yunanistan’da ya_1yor. Arada ülke s1n1rlar1 var. 0nternet’in geli_imiyle birlikte ki_iler için dikilen s1n1rlar kültürler için geçersiz hale gelmeye ba_lam1_. Az1nl1k kültürü ve kimli i daha fazla görünür hale gelmi_. Unutulmu_ _ark1lar hat1rlanm1_, gelenekler dijital ortamda payla_1l1r hale gelmi_ ve deyim yerindeyse az1nl1k kültürüne nur ya m1_. Dü ünler, el eme i göz nuru kültürel ürünler, desenler ve daha birçok _ey payla_1l1r görünür hale gelmi_. 0nternet kendilerini yaln1z hisseden ve co rafi s1n1rlarla bölünmü_ bir grup insan1n yeniden özgüven kazanmas1na ve de erlerini hat1rlamas1na yard1mc1 olmu_. Tarihi arka plan1 olan bir hikayenin geldi i nokta dijitalin hayat1m1zda getirdi i yenilikleri de gösteriyor. Asl1nda bunlar tümüyle yabanc1 _eyler de il. Almanya’da ya_ayan gurbetçilerimizin Türkiye’deki köyleri için web siteleri açmalar1 ve dijital ortamda s1la özlemini gidermeleri art1k s1radan haberler haline geldi. Ancak burada farkl1 olan _u ki tarihin ak1_1 içinde kültürel anlamda hep dezavantajl1 durumda olan az1nl1klar teknolojinin nimetleriyle kendilerini yeniden tan1ml1yorlar ve gözden uzak kalm1_ kültürleriyle kendilerini ya_ad1klar1 topluma daha sayg1n ve özgüvene sahip bireyler olarak entegre ediyorlar. [6]Saudi AramcoWorld dergisindeki haberde Pomak müzi inin Bulgarlar aras1nda da ra bet gördü ünü yaz1yor. Kültürün böyle orant1s1z bir yönü de var ve umulmad1k yerlerde köprüler kurulmas1na vesile olabiliyor. Kültürün canlanmas1 ve insanlar1 birle_tiren ortak de erlerin hat1rlanmas1 için dijital dünya imkanlar1 sonuna kadar sunuyor. Gözetim toplumu ve ho_görüsüzlük cehennemi olarak tarif edilen dijitosferin böyle yönleri de var. Az1nl1klar1n dijital dünyadaki varl1klar1 geleneksel medyan1n görmedi i birçok _eyin gözden 1rak kalmamas1n1 sa l1yor. YouTube videolar1 ile müziklerini, dü ünlerini, ya_ad1klar1 yerleri co rafi olarak farkl1 yerlerde bulunan az1nl1k mensuplar1na aktarmalar1 ve kültürlerini bu sayede sürdürmeleri kendileri için oldu u kadar di er milletlerin kültürleri için de bir kazan1m olarak görülmelidir. Sanayi devrimi ile yüksek hacimde üretim yap1larak zanaatlar gözden dü_mü_tü. Dijital devrimle de amaçlanan dünyan1n tek bir kültüre sahip olmas1 ve bu sayede tüketim sürecinin kontrol alt1na al1nmas1yd1. Bunun k1smen ba_ar1l1 oldu u söylenebilir. Ancak kültürlerini ya_atmak isteyen insanlar1n da dijital küreselle_meciler kar_1s1nda elleri bo_ de il. Yüzy1llar1n içinden süzülüp gelen kadim gelenekler bize gerçek k1ymetleri hat1rlatmaya devam ediyor. 1. http://1.bp.blogspot.com/-ar0Ym9THkeU/Ui8JLuxntkI/AAAAAAAAMmQ/GCUJKkfay6k/s1600/minority.jpg 2. http://tr.wikipedia.org/wiki/Torbe%C5%9Fler 3. http://tr.wikipedia.org/wiki/Goraniler 4. http://www.saudiaramcoworld.com/ 5. http://tr.wikipedia.org/wiki/Pomaklar 6. http://www.saudiaramcoworld.com/issue/201304/reconnecting.cultures.in.the.balkans.htm

134


ANAL0Z | 0ran’da dijital serbestlik zaman1: Twitter ve Facebook serbest (2013-09-17 01:33) Halil 0brahim 0zgi |

[1] (ED0T: Bu yaz1 yay1na al1nd1ktan sonra ran’da [2]Facebook ve Twitter eri_imi tekrar kapat1ld1.) Dün ak_am 0ran’da Facebook ve Twitter resmi olarak [3]serbest b1rak1ld1. Resmi olarak diyorum çünkü [4]sanal özel a lar (VPN) üzerinden giren giriyordu bu sosyal a lara. O seçene i de erlendirmeyenler de Instagram gibi farkl1 servislerdeki hesaplar1n1 Facebook ve Twitter’a ba lay1p gönderim yapabiliyorlard1. 0ran’da 2009 y1l1nda yasaklanan bu iki sosyal a , gençli in ileti_im çabalar1n1 engelleyemedi. Yasakl1 zamanlarda 0ranl1 gençler aras1nda foto raf payla_1m1 yapan Flickr hayli popülerdi. Foto raf vesilesiyle bir araya geliyorlard1 ve bizim ancak d1_ar1dan pek az1n1 görebilece imiz _ekilde bir özgürlük alan1 olu_turuyorlard1. 0ran’da Facebook ve Twitter’1n ne kadar aç1k kalaca 1n1 bilmiyoruz. Çünkü her an devrimi koruma bahanesiyle kapat1labilir. Bizde de koruma kanunlar1 bahane edilerek YouTube’un kapat1ld1 1 günler çok uzak de il. 0ran’daki fiili durum san1r1m dini otoritelerin göz yummas1yla ortaya ç1kt1. Yeni cumhurba_kan1n1n Twitter üzerinden diplomasi yapt1 1 ve D1_i_leri Bakan1’n1n ABD’li kullan1c1larla yaz1_t1 1 bir ülkede yasak da izah edilemezdi. Durum normalle_iyor diyebiliriz. 0ran gençli i dünyan1n geri kalan1yla daha etkin olarak haberle_ebilecek. ABD geçen y1l 0ran halk1na yönelik bir [5]sanal büyük elçilik açm1_t1. 0srail yine benzer _ekilde internet üzerinden 0ran halk1na ula_mak için [6]farkl1 projeleri deniyor. 0ran’1n bu serbestlik rüzgar1yla psikolojik operasyonlar1n oda 1ndan kurtulmak istedi ini dü_ünebiliriz. Ancak daha da önemlisi dijital diplomasiyi farkl1 katmanlara yayabilecektir. Ancak yine de dijitale fazla anlam yüklememek gerekiyor. Arap Bahar1 olarak tan1mlanan ve Tunus’ta ba_layan süreçte sosyal medyan1n gençlerin örgütlenmesindeki pay1na hep dikkat çekildi. Ancak dengeler de i_ti inde dijital mecralar1n sadece çaresizlik hayk1r1_lar1n1n yank1land1 1 bir alana dönü_üverdi ini görüyoruz. M1s1r’daki darbe sürecindeki katliamlar, Suriye’de sivil halk1n maruz kald1 1 Esad rejimi katliamlar1 hep dijital dünyan1n özgürlük yan1lsamas1n1n örnekleri. Ayn1 _ekilde 0ran’da 2009 y1l1nda 0ran’da sosyal a lar1n yasaklanmas1n1 getiren süreç gençlerin sokak gösterilerinde bu platformlar üzerinden bir araya gelmesi bahane gösterilerek ya_anm1_t1. 0ran’1n mevcut yönetim yap1s1yla özgürlükler ülkesi olmayaca 1 a_ikar. Buna ra men 0ranl1 sosyal medya kullan1c1lar1n1n Facebook ve Twitter’1n tad1n1 ç1karmalar1n1 ve VPN’lere bir daha hiç ihtiyaç duymamalar1n1 diliyoruz. [7]0ran’daki dijital diplomasi hamlesiyle ilgili analizimiz için lütfen t1klay1n. 1. http://2.bp.blogspot.com/-_1q6VNlFD-4/UjgToTuWL8I/AAAAAAAAMoE/qVBJ8kvE73E/s1600/twitter_iran_ars.png 2.

http://www.nytimes.com/2013/09/18/world/middleeast/

facebook-and-twitter-blocked-again-in-iran-after-respite.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes&_r=0 3. http://qz.com/124913/iran-opens-up-access-to-twitter-and-facebook-for-the-first-time-since-2009/ 4. http://tr.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network 5. http://iran.usembassy.gov/ 6. https://www.facebook.com/israellovesiran 7. http://www.yenidiplomasi.com/2013/09/irann-twitter-ve-dijital-diplomasiyle.html

135


Kosovo Deputy Foreign Minister Selimi refers to Yenidiplomasi.com analysis | Kosova D1_i_leri Bakan Yard1mc1s1 Yenidiplomasi’yi kaynak gösterdi (2013-09-19 05:03) IFRAME: [1]//www.youtube.com/embed/wsF3CGH39Z0 1. file://www.youtube.com/embed/wsF3CGH39Z0

E_-Kurucumuz Gökhan Yücel’in ICT Summit 2013 Bili_im Zirvesindeki Sunumu (2013-09-27 10:14)

136


BlogBook v0.4, EX 2Îľ & GNU/Linux. http://www.blogbooker.com LAT

Edited: October 2, 2013


Bahçeşehir Üniversitesi Üniversitesi IL5805 Yardımcı Ders Notları  

Yenidiplomasi.com Yazıları | Külliyatı Bahçeşehir Üniversitesi IL5805 Yardımcı Ders Notları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you